02.09.2017 Views

Binnendijks 2017 31-32

Binnendijks van 12/13 augustus 2017

Binnendijks van 12/13 augustus 2017

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

2 BINNENDIJKS <strong>31</strong>/<strong>32</strong> 12/13 augustus <strong>2017</strong><br />

Bewegingsgericht zorgen bij SWZP<br />

Stichting Wonen en Zorg Purmerend is<br />

een nieuwe weg ingeslagen. Afgelopen<br />

10 maanden heeft het personeel<br />

zich gestort op het nieuwe zorgen.<br />

Bewegingsgericht zorgen betekent niet<br />

meer alles voor de bewoners uit handen<br />

nemen, zij hebben juist meer baat bij zo<br />

lang mogelijk zelf actief zijn.<br />

Sportservice heeft een traject opgezet om<br />

samen met een aantal actieve werknemers<br />

alle aspecten voor dit nieuwe beleid te behandelen.<br />

Deze omslag heeft geresulteerd in<br />

meer plezier bij bewoners en personeel.<br />

Deze werkgroep kwam eens in de zes weken<br />

bij elkaar met een medewerker van Sportservice.<br />

Materiaal, beweegactiviteiten, draagvlak<br />

en bewegingsgericht zorgen zijn thema’s<br />

waar actie op ondernomen wordt. De actiepunten<br />

worden door de werkgroep tijdens de<br />

teammomenten met het personeel gedeeld.<br />

Alle beweeginformatie wordt opgenomen in<br />

het beleid van de stichting, dit wordt getoond<br />

op de website en informatiemap.<br />

Al het personeel van de stichting heeft ook<br />

deelgenomen aan een cursus bewegingsgericht<br />

zorgen. Tijdens deze cursus werden<br />

de deelnemers eerst geprikkeld met feiten<br />

van bewegen in de zorg, met een interactief<br />

programma konden zij hierop reageren. De<br />

getoonde filmpjes van prof. dr Erik Scherder<br />

speelden daar weer op in. Vervolgens gaven de<br />

ervaren personen uit de zorg de voorbeelden<br />

voor het bewegen op de kamer en tijdens de<br />

zorg. De groepen bulkten van ideeën, waardoor<br />

ze weer bewust werden van hun handelen<br />

en van elkaar konden leren. Na lang stilzitten,<br />

was het tijd voor een stukje stoelgym en<br />

bewegen met materialen. Met klein materiaalbudget<br />

is al veel te bereiken, bijvoorbeeld met<br />

een bol wol, leidingisolatie, tennisracket etc. is<br />

de doelgroep enthousiast in beweging.<br />

De teamleiders hebben alle knelpunten die het<br />

personeel tijdens de praktijk ervaren gebundeld<br />

voor de evaluatie cursus. Na beide cursussen<br />

gaven de deelnemers aan de praktische<br />

tips erg bruikbaar te vinden en ze zijn weer<br />

gemotiveerd om hier mee aan de slag te gaan.<br />

Voor meer informatie kunt u contact opnemen<br />

met Rosan Ootes – rootes@sportservicewestfriesland.nl<br />

of 0229-287700.<br />

Opnames<br />

documentaire Kraijenhoff<br />

Op de foto ziet u Cornelis Kraijenhoff<br />

in de jeep van Karin en Mike Kuipers.<br />

Afgelopen weken is er hard gewerkt<br />

aan de opnames voor de documentaire<br />

“Kraijenhoff keert terug”.<br />

De grondlegger van de Stelling van Amsterdam,<br />

militair ingenieur en waterstaatkundige Cornelis<br />

Kraijenhoff, gaat op inspectie langs de forten:<br />

wat is er van zijn ideeën terechtgekomen, voor<br />

welk doel worden de forten nu gebruikt, hoe zijn<br />

ze zichtbaar in het landschap? Kraijenhoff laat<br />

zich verrassen en gaat in gesprek met fortwachters,<br />

deskundigen, vrijwilligers en ondernemers<br />

op de forten Pampus, Muizenfort, Edam, Spijkerboor,<br />

Jisperweg en Nekkerweg (Fort Resort<br />

Beemster). Het idee voor de film is afkomstig<br />

van Agnes de Boer die ook verantwoordelijk is<br />

voor het scenario. Jort van der Maarel doet de<br />

opnames, montage en productie van de film.<br />

De rol van Cornelis Kraijenhoff wordt gespeeld<br />

door Henk Zwart.<br />

Het is de bedoeling dat de film in oktober of<br />

november op de forten wordt vertoond.<br />

Ontsnapte koe<br />

Na jaren in de Beemster gewoond<br />

te hebben woon ik sinds een aantal<br />

jaren in Harderwijk. Maar ik kom nog<br />

regelmatig in de Beemster! Zo ook<br />

deze vakantie.<br />

Vanmiddag ging ik met mijn dochter op pad<br />

en zie ik op het weiland een aantal koeien<br />

rennen. Opzich niet vreemd maar ze “verdwenen”<br />

ineens :). En doken ook ineens<br />

weer op... aan de andere kant van de sloot!<br />

Aan de kant van de nieuwbouw. Vier koeien<br />

haalden de overkant, eentje bleef zwemmen<br />

en de anderen stonden te twijfelen maar<br />

bleven toch droog op hun weiland wachten<br />

op hun vriendjes! Al gauw kwam er iemand<br />

aanrennen om ze “tegen te houden” ik parkeerde<br />

mijn auto zo dat ze niet zomaar de Rijperweg<br />

op konden rennen. Dus dachten de<br />

vier ontsnapte koeien... dan rennen we toch<br />

gewoon de andere kant op! Ik denk dat er<br />

een aantal mensen raar hebben staan kijken<br />

toen ze koeien door de straat zagen rennen!<br />

Uiteindelijk gingen ze keurig met de boer mee<br />

naar hun weiland en de arme koe die nog in de<br />

sloot lag te wachten is met wat hulp ook weer<br />

herenigd met zijn koeienvriendje!<br />

Heerlijk om weer even terug te zijn<br />

in de Beemster!<br />

CISKA DE GROOT<br />

Wilt u uw mantelzorger een compliment geven?<br />

Ook dit jaar stelt de gemeente<br />

Beemster een waardering beschikbaar<br />

voor mantelzorgers.<br />

Woont u in de Beemster en is er iemand die<br />

gedurende langere tijd (minimaal 3 maanden<br />

lang, gemiddeld acht uur per week) voor u<br />

zorgt? Denk aan een familielid, een buurman<br />

of vriendin? Dan kunt u uw waardering uiten<br />

door voor hem of haar het mantelzorgcompliment<br />

Beemster aan te vragen. Vul daarvoor<br />

vanaf 1 augustus het aanvraagformulier op<br />

www.mantelzorgcomplimentbeemster.nl<br />

in. U kunt ook op dinsdagochtend van 09.30<br />

tot 12.00 uur bellen met het servicepunt van<br />

WonenPlus Beemster om telefonisch het formulier<br />

in te vullen.<br />

Voorwaarden<br />

Voorwaarden voor het aanvragen van het mantelzorgcompliment<br />

is dat u als zorgvrager in de<br />

gemeente Beemster woont en per zorgvrager<br />

kan er eenmaal een mantelzorgcompliment<br />

worden aangevraagd. Ook een mantelzorger<br />

kan maar eenmaal een mantelzorgcompliment<br />

vanuit de gemeente Beemster ontvangen.<br />

WonenPlus Beemster<br />

Wist u dat u bij WonenPlus Beemster ook terecht<br />

kunt voor praktische ondersteuning zoals kleine<br />

klusjes in huis, boodschappenservice en particulier<br />

vervoer. Maar ook voor huisbezoek of<br />

het ondersteunen van mantelzorgers kunt u bij<br />

WonenPlus Beemster terecht, maandag t/m<br />

woensdag van 09.00 - 12.00 uur, 0299 820 397.<br />

Lezersfoto<br />

Deze foto is genomen langs de middenweg in het<br />

land van familie.Knook. Aan de slootkant staan<br />

verschillende mooie veldbloemen. Gr. P. Timmer<br />

Dancing Paradise De Rijp<br />

Dans en ontmoetingsfeest voor singles<br />

w w w.l eukna arpar adise.nl

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!