06.09.2017 Views

Binnendijks 2017 35-36

Binnendijks van 9/10 september

Binnendijks van 9/10 september

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

BINNENDIJKS NUMMER <strong>35</strong>/<strong>36</strong>, 9/10 SEPTEMBER <strong>2017</strong><br />

OFFICIEEL<br />

DE GEMEENTE BEEMSTER PUBLICEERT DE GEMEENTELIJKE MEDEDELINGEN TWEEWEKELIJKS IN BINNENDIJKS.<br />

DE MEEST ACTUELE AANVRAGEN (WABO) EN VERGUNNINGEN WORDEN DAGELIJKS GEPUBLICEERD OP WWW.BEEMSTER.NET.<br />

VOLG ONS OP FACEBOOK EN TWITTER!<br />

Volgt u ons al op Twitter en Facebook? Via deze kanalen houden we u ook op de hoogte van het laatste nieuws<br />

over en vanuit de gemeente Beemster en u kunt daar uiteraard ook uw vragen stellen.<br />

Neem snel een kijkje op www.facebook.nl/gembeemster of @gem_beemster.<br />

VERLEENDE<br />

OMGEVINGSVERGUNNINGEN REGULIER<br />

Datum ontvangst Locatie Project<br />

29 augustus <strong>2017</strong> Burgemeester Vervangen en verbreden<br />

Koopmansingel 2 dakkapel noordzijde woning<br />

29 augustus <strong>2017</strong> H.M. van Randwijklaan 32 Uitbreiden woning<br />

29 augustus <strong>2017</strong> Oosthuizerweg 22 Aanleggen brug<br />

30 augustus <strong>2017</strong> Burgemeester Vervangen draagmuren<br />

Koopmansingel 2<br />

door staalconstructie en<br />

wijzigen oostgevel woning<br />

Voor meer informatie neemt u contact op met team Vergunningen via (0299)<br />

452 452.<br />

> Bezwaarschrift indienen? Zie onder kopje ‘Bezwaar maken’<br />

verderop hoe u dat kunt doen.<br />

INGEDIENDE AANVRAGEN<br />

OMGEVINGSVERGUNNING<br />

Datum ontvangst Locatie Project<br />

25 augustus <strong>2017</strong> Tussen Westdijk <strong>36</strong> Aanleggen dam met duiker<br />

en Westdijk 37<br />

29 augustus <strong>2017</strong> Goudreinetstraat 6 Plaatsen dakkapel op<br />

voor- en op achterdakvlak<br />

woning<br />

30 augustus <strong>2017</strong> Hobrederlaan 2 Oprichten werktuigenberging<br />

Het indienen van een bezwaarschrift is niet mogelijk. Wel kunt u over de ingekomen<br />

aanvragen contact opnemen met team Vergunningen via (0299) 452 452.<br />

VERLEENDE VERGUNNINGEN<br />

EN/OF ONTHEFFINGEN APV EN<br />

BIJZONDERE WETTEN<br />

Datum toezending Locatie<br />

Project/activiteiten<br />

21 augustus <strong>2017</strong> Middenweg 53, Evenementenvergunning<br />

Middenbeemster Floralia Beemster<br />

31 augustus <strong>2017</strong> Gehele Beemster Plaatsen driehoeksborden<br />

> Bezwaarschrift indienen? Zie onder kopje ‘Bezwaar maken’<br />

verderop hoe u dat kunt doen.<br />

BEZWAAR MAKEN<br />

Bent u belanghebbende en bent u het niet eens met dit besluit?<br />

Dan kunt u binnen 6 weken na verzending van het besluit een bezwaarschrift<br />

sturen. U moet het bezwaarschrift ondertekenen. Hierin staat ten minste:<br />

uw naam en adres<br />

de datum<br />

een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar heeft<br />

waarom u bezwaar heeft<br />

U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen via de website met behulp van<br />

uw DigiD. Kijk op www.beemster.net/bezwaar.<br />

Voorlopige voorziening<br />

Daarnaast kunt u bij de rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem, Postbus 1621,<br />

2003 BR, vragen om uitstel van uitvoering van dit besluit. De voorzieningenrechter<br />

kan een tijdelijke regeling treffen, tot er is besloten over uw bezwaar. U moet<br />

daarbij aantonen dat uw aanvraag spoed heeft. Een dergelijk verzoek behandelt<br />

de rechtbank pas nadat u griffierecht heeft gestort.<br />

U kunt het verzoekschrift ook digitaal (DigiD) indienen bij deze rechtbank via<br />

http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.<br />

ONTWERPBESTEMMINGSPLAN<br />

‘DE NIEUWE TUINDERIJ – OOST’<br />

Burgemeester en wethouders van Beemster maken bekend dat het ontwerp<br />

van het bestemmingsplan ‘De Nieuwe Tuinderij - Oost’ ter inzage ligt ter voldoening<br />

aan artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening.<br />

Het bestemmingsplan maakt onderdeel uit van het woningbouwplan ‘De Nieuwe<br />

Tuinderij’ in Zuidoostbeemster en biedt een planologische regeling voor het<br />

realiseren van maximaal 300 woningen. De Nieuwe Tuinderij - Oost is gelegen<br />

ten oosten van de Purmerenderweg, tussen het Noorderpad, het Reigersbos en<br />

de Oostdijk in Zuidoostbeemster.<br />

Het ontwerpbestemmingsplan ligt met bijbehorend ontwerpraadsbesluit van 11<br />

september t/m 23 oktober <strong>2017</strong> van maandag t/m vrijdag van 8.30 uur tot<br />

12.00 uur en maandags ook van 13.30 tot 19.00 uur ter inzage in het gemeentehuis<br />

van Beemster, Rijn Middelburgstraat 1 te Middenbeemster. Daarnaast is<br />

het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorend ontwerpraadsbesluit tijdens<br />

deze periode te bekijken via www.beemster.net en www.ruimtelijkeplannen.nl.<br />

Tijdens bovenstaande termijn van zes weken kan iedereen schriftelijk of mondeling<br />

zijn of haar zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan naar voren brengen.<br />

Het indienen van een zienswijze is, naast het zijn van belanghebbende, een<br />

voorwaarde om tegen het uiteindelijke besluit beroep te kunnen instellen.<br />

Schriftelijke zienswijzen kunt u sturen aan de gemeenteraad van de gemeente<br />

Beemster, postbus 7, 1462 ZG Middenbeemster. Degenen die buiten bovenstaande<br />

openingstijden inzage willen hebben en/of degenen die mondeling hun<br />

zienswijze naar voren willen brengen, kunnen contact opnemen met mevrouw<br />

C.T. Bernaards via (0299) 452 452. De op tijd ingediende zienswijzen worden<br />

betrokken bij de verdere besluitvorming.<br />

VRAGEN<br />

Heeft u vragen naar aanleiding van deze kennisgeving dan kunt u contact opnemen<br />

met mevrouw N. Hooijer van het projectbureau De Beemster Compagnie te<br />

bereiken via (0299) 68 21 93.<br />

ALGEMEEN<br />

VEILIGER NAAR DE NIEUWE SCHOOL<br />

Gaat uw zoon of dochter na de zomervakantie naar het voortgezet onderwijs?<br />

Spannend! Het betekent vaak ook een nieuwe en vaak langere route naar school.<br />

Veel ouders oefenen daarom met hun kind de nieuwe school-thuisroute. Kinderen<br />

gaan zo goed voorbereid, veilig en zelfstandig op weg.<br />

Tips voor een veilige route van en naar school<br />

Stippel samen de meest veilige route uit vanaf uw huis naar de nieuwe<br />

school en terug. Fiets deze route samen een paar keer.<br />

Geef tijdens de fietsrit heldere aanwijzingen en wijs op mogelijke gevaren.<br />

Bijvoorbeeld: ‘hier komt een lastig kruispunt, rechts heeft voorrang, dus als<br />

er bestuurders van rechts komen, verleen je voorrang’.<br />

Oefen zoveel mogelijk de lastige verkeerssituaties.<br />

Leer uw kind uit de ‘dode hoek’ te blijven van vrachtwagens, bussen en bestelbusjes.<br />

Ook als uw kind met het openbaar vervoer naar school gaat is het misschien<br />

goed om het traject een keer samen te rijden. Dat geldt ook voor de looproutes<br />

van en naar de haltes en het overstappen. (GjO)<br />

ALGEMEEN<br />

VOLGENDE FASE BOUW WONINGEN<br />

ZUIDOOSTBEEMSTER KAN DOORGAAN<br />

De Raad van State heeft een belangrijke uitspraak gedaan. Hierdoor kan woningbouw<br />

in Zuidoostbeemster doorgaan. Het door verschillende stichtingen ingediende<br />

beroep over plangebied ‘Appels en perenpad’ is ongegrond verklaard.<br />

Voor de gemeente en toekomstige bewoners is dit een positieve uitspraak. De<br />

Raad van State verklaarde het ingediende beroep op 23 augustus <strong>2017</strong> ongegrond.<br />

Dit beroep was ingediend door de Stichtingen Behoud Waterland,<br />

Beemstergroen en Nekkerzoom. Zij dienden beroep in tegen het bestemmingsplan<br />

‘Appels en perenpad’ in De Nieuwe Tuinderij in Zuidoostbeemster én de<br />

omgevingsvergunning voor 20 woningen in dit plangebied.<br />

ZORGVULDIGHEID<br />

Met de uitspraak bevestigt de Raad van State de zorgvuldigheid waarmee de<br />

gemeenteraad heeft gehandeld, waarbij de regels van het bestemmingsplan en<br />

de verleende omgevingsvergunning het behoud van de kernkwaliteiten van<br />

Droogmakerij de Beemster en de Stelling van Amsterdam voldoende waarborgen.<br />

WANNEER START DE VERKOOP VAN WONINGEN?<br />

Door de positieve uitspraak staat niets meer in de weg om in verkoop te gaan<br />

met de woningen. BPD Ontwikkeling verwacht in september <strong>2017</strong> te starten<br />

met de verkoop van de woningen. De vrije kavels aan het Middenpad die deels<br />

onderdeel uitmaken van het bestemmingsplan Appels en perenpad neemt De<br />

Beemster Compagnie binnenkort in de verkoop. Geïnteresseerden op de kandidaatkoperslijst<br />

van de gemeente Beemster krijgen hiervoor een uitnodiging.<br />

Het gemeentebestuur gaat met vertrouwen door met de verdere woningbouwontwikkeling<br />

in De Nieuwe Tuinderij. Het bestemmingsplan ‘Middenpad’ in De<br />

Nieuwe Tuinderij west wordt op 5 september as. voor vaststelling door de<br />

raad(scommissie) behandeld. Binnenkort brengen we ook het ontwerpbestemmingsplan<br />

‘De Nieuwe Tuinderij oost’ in procedure.<br />

MEER WETEN OVER WONINGBOUW<br />

DE NIEUWE TUINDERIJ?<br />

Wilt u meer weten over de bouwplannen en de verkoop? Neem dan een kijkje<br />

op www.bpd.nl of meer specifiek op www.nieuwbouw-denieuwetuinderij.nl.<br />

TEL MEE VOOR EEN BETER<br />

NEDERLAND FIETSLAND<br />

Maandag 18 tot en met zondag 24 september <strong>2017</strong> is de derde editie van de<br />

Fiets Telweek. Hét jaarlijkse nationale fietsonderzoek waarin we een week lang<br />

zoveel mogelijk ritten registreren. Met een app meten we je snelheid, het tijdstip,<br />

met hoeveel tegelijk en waar de knelpunten zijn.<br />

Sommige dingen veranderen gelukkig nooit: gezellig samen naar school fietsen.<br />

DOWNLOAD DE VERNIEUWDE FIETS TEL-APP<br />

VIA GOOGLE PLAY OF APPLE STORE EN DOE MEE!<br />

BEZOEKADRES GEMEENTEHUIS: RIJN MIDDELBURGSTRAAT 1 • POSTADRES: POSTBUS 7 • 1462 ZG MIDDENBEEMSTER • TELEFOON: (0299) 452 452<br />

GEMEENTE@BEEMSTER.NET • WWW.BEEMSTER.NET • OPENINGSTIJDEN OP WERKDAGEN VAN 8.30 TOT 12.00 UUR, LOKET BURGERZAKEN OOK MAANDAG VAN 13.30 TOT 19.00 UUR<br />

(NA 17.00 UUR GAAT DE DEUR OP SLOT, U KUNT AANBELLEN OM NAAR BINNEN TE KOMEN.)

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!