09.06.2020 Views

GVV Unitas Plakboek 1990-1991

  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>GVV</strong> UNITAS ARCHIEF<br />

<strong>GVV</strong> UNITAS ARCHIEF<br />

19 APRIL 1898 | EEN CLUB MET TRADITIES<br />

19 APRIL 1898 | EEN CLUB MET TRADITIES<br />

Het plakboek <strong>1990</strong> - <strong>1991</strong><br />

Uit het<br />

<strong>Unitas</strong> Archief<br />

In seizoen <strong>1990</strong>-<strong>1991</strong> speelde <strong>Unitas</strong>, met trainer Ton Verkerk,<br />

een zeer beladen beslissingsduel om de 2e periodetitel en werd<br />

er een heuse (jeugd)interland op sportpark Molenvliet gespeeld.


V op<br />

_ er<br />

‘mogeiijkheden<br />

9<br />

door<br />

. O<br />

teams<br />

<strong>Unitas</strong> begintkompetitie<br />

thuis tegen RV6<br />

HEM - U 'tas tarth t '- 8 sptember:<br />

§o2|?IF9g0-<strong>1991</strong> opuzonilag 9es$- Marken-Excelsior P., DSVP-Altena,<br />

tember met en thuiswedstrijd tegen Heerjansdam-Serooskerke, Excelhet<br />

nit de hoofdklasse gedegl'8¢1e¢l" sior M-- Rolenburg, SP1Jk°m55°'Ba'<br />

de RVC. rendecht, Huizen-Vitesse Delft u<br />

Nsvv-Aswn ' nitas-dames Programma KNVB<br />

SVW start met een uitwedstrijd te- Tweede klasse B 1 september<br />

gen het Rotterdamse Sparta en Rap- ’s Gravenzandse§V-Kozakken.B0ys, GORINCHEM - Het programma<br />

m gaat op bezoek bij Excelsior. Herovina-Leiden, Nieuw Lekker- voor de eerste helft van het voetbal-<br />

Pas op de liende wedstrijddag zal de la.nd- Scheveningen, Roda Boys- GQRINCHEM- Het aamal damesle- seizoen <strong>1990</strong>/ <strong>1991</strong> ziet er voor de rederby<br />

tussen <strong>Unitas</strong> en SVW afge- Veen, Heukelum-De Zwerver, Oran- den van <strong>Unitas</strong> gmeit Sne1_ -Het afge- gio-klubs als volgt uit:<br />

werkt Worden. <strong>Unitas</strong> speelt dan je Wit-SC Everstein. lopen seizoen werd zglfs met de Zondag eerste kla_sse Bi<br />

thuis.<br />

. aan de kompetitie deelgeno- PT°8T3mm3 15 Ul11ta$'RVC, SP3"?<br />

Zondag 2 september, eerste klasse B. men. SVW.<br />

Een dag eerder, op 1aterdag 1 sep- Sparta-SVW, UIli!8S'RVC, V61“ Het eerste team werd kampioen en P- 21 T°11¢Eid°'UI1itaS, SVW'<br />

tember, start Altena in de eerste bnrch-Tonegido, Alphellse BOYS‘ promoveerde naar de tweede klas, EBOH<br />

klgsse B op eigen mat tegen Marken Nieuenhoorn, Voorburg-HMSH, terwijihet tweede team op een eerv0l- P- 33 U11ita$'Nieuwehoom, RVC'<br />

en moet Kozakken Boys in de twee- EBOH-Neptunus. le tweede plaats eindigde. SVWde<br />

klasse opbezoekbijde’s Graven- Zondag 9 september: RVC-Sparta, P. 4: HMSH-<strong>Unitas</strong>, SVW-Voorzqmdse<br />

SV. T°l1e8id°'UnitaS> Nie“w°“h°°m' Het meisjes-zevental kon ook al te- -burg‘<br />

He‘ Wuedlge P'°§l'amm5_ "00!’ de Vefbufch, HMSH' A1Ph°ns° B°Ys* rugblikken op een geslaagd seizoen. P‘ 5: <strong>Unitas</strong>'Nepmnué’ T°negid°'<br />

96$‘? ‘Wet! §P°9|dl8°|1 lie‘ 9|’ ills NFPt“n“s voorburg’ SVw'EBOH' Om van hettweedezeventaleen elftal SVw'<br />

volgt uit: Vierde klasse H, 2 September! te maken is <strong>Unitas</strong> no o k P‘ 6: EBOH'<strong>Unitas</strong>’ SVw'AlPh°“se<br />

Excelsior-Raptim, IFC-Gelukvogels, een aamal meis-es Vang‘, tgtam Boys<br />

Zaterdag 1 september, 1e klasse B: Merwede-Fluks, ODS-Emma, OSS- met achttien J .213" en p . 7: . Ijnitas-V001-burg, Nieuwen-<br />

ExcelsiorP.-NSVV,Altena-Marken, DFC;SSW- Z\11d¢rsteY-Ls l_ Ze kunnen zich aanmelden bij 1113- h°°"1'5VW-<br />

Serooskerkse DSVP, Rozenburg 9S¢P1emb°Y5G°1\1k"°8° ' Xce 51°13 vrouw Rietveld telefoon 01830- P‘ 8: Alphense B°ys'<strong>Unitas</strong>’ SVw'<br />

»H¢eri==n$d=1m Bwendrwhl-Excel" F1'11


K w<br />

" Umtas<br />

'*i***<br />

gramma<br />

a er<br />

._.....d<br />

~ lijke<br />

/--/<br />

Qefenprvgramma .<br />

voor <strong>Unitas</strong> van start<br />

'” V,‘ K<br />

vgorlqpigé 5%- de beide <strong>Unitas</strong>teams de reis naar<br />

“ lectie van de nleuwe Umtas-tra1- Tllbllfg W881 H00fdk13$$¢f_ 1-0033<br />

p ner Ton Verkerk is maandag b¢- te volgende tegenstander 1s. Het<br />

gonnen met de voorbereiding op tweede team begint om 11.30 uur<br />

v“ “‘<br />

van ReY“ ‘S het nieuwe<br />

. -<br />

seizgen <strong>1990</strong> - <strong>1991</strong>, en eerste elftal start om 14.30 uur.<br />

IUNCHEM - K6;-Same i-13¢ uge Een selectie van 23 spelers zal de Dinsdag 14 augustus staat de eer-<br />

Q “be? wa 7-0' eerste week uitgezonderd vrijdag- Ste Wedtrijd VOOI het G01'¢l1IIl 603<br />

(gpgieuw “S: %nita5‘5g:§€e\g bear‘<br />

' avond dagelijks op het tainings- toumooi op het programma. Uni-<br />

Scha1


7 111131,<br />

fen.<br />

voorbereiding op het nieuwe seizoen<br />

vanavond met een thuiswedstxijd te-<br />

gen DESK. Eigenlijk zouden de<br />

lnteressaniorcum 608 Xiilunans<br />

u<br />

I’ I I I NIEUWENDIJK - Altena start de<br />

GORINCI-[EM - <strong>Unitas</strong> organiseert onder meet die van John Roubos (te- N1°11W°11f11j11°15 a1ge1°Pe11 131311138<br />

volgende week het ’Gorcum 608 rug van FC Utrecht), André Rijkers teach Nleuw-Lekkrlwd gespedd<br />

Toemooi’, dat op dinsdag 14 augus- (ex-RKC) en Frank Roks (ex <strong>Unitas</strong> 119190611, 111331‘ 111 V¢1'ba_11d 111°_1_ 1191 19<br />

tus wordt weggeschoten met het uit Etten- Leur). 11011159119 weer W510 1119 P3111] 29311‘<br />

duel tmsen de reserves van Willem 1111163111»<br />

ll en <strong>Unitas</strong> zelf. <strong>Unitas</strong> begint dus op dinsdag 14 au— 1?°W°d511'1]111°Be11DESKb°g1111°v°'<br />

Een dag later is het de beurt aan gustus tegen het jeugdige reserve- 1'1g§115 9111 19-00 11111‘-<br />

TSC, de winnaar van vorig jaar en de team van Willem ll. V1'1Jdag3Y°1111 5P°e11_ A11°113 _Ve1'V°1'<br />

reserves van NAC. Een dag later treden TSC en NAC 2 S6115 1111115198911 U1111*1$- De 11116195‘<br />

Beide wedstrijden beginnen om tegen elkaar in het strijdperk. same 5e1111‘11°1bY 11681111 9111 19- 15<br />

19.00 uur. Op zaterdag 18 augustus wordt ver— 0111- '<br />

. volgens uitgemaakt wie de Fré Meyer n<br />

Voor de <strong>Unitas</strong>-supporters betekent Bokaal mee naar huis mag nemen.<br />

het toemooi meteen ook de eerste ge- Die nale begint overigens om 17.00<br />

legenheid om kennis te maken met de uur en wordt vooraf gegaan door de 14Im<br />

vemieuwde selektie, die onder lei- strijd om de derde en vierde plaats, GORINCHEM Met in<br />

ding staat van Ton Verkerk: d1e om 15.00 uur zal begmnen. het nieuwe seizoen b .g 5“ an<br />

Verkerk, de ex-goahe en Het toernool werd eerder gewonnen thuiswedsmjden ‘égzntas on‘;<br />

ex.(hu1p)t_ramer van Wlem ll volgde door SVW (1980 en 1986), Kozak- 14 00 Ook dc wedsuijden<br />

de nog altqd klubloze Jan Verhoeven ken Boys (1981, 1982, 1985, 1987 en - ' d ' b . ,<br />

als trainer op. 1988), <strong>Unitas</strong> (1983), Heukelum "1" ° '°‘°"°s °8"1“°“ '°°1' 7_8_ 1 990 _<br />

Nieuwe gezichten in zijn selektie zijn (1984) en TSC (1989). 111*" °1{ '11‘ 1111151111<br />

§Elfde Gorkum Toernooi<br />

, X-,1.<br />

QC.-<br />

. §<strong>Unitas</strong> weer van start<br />

Umtas voortaan ,..<br />

W - ,.<br />

On] tW€€ uur :VOETBAL —Dinsdag 14 augus'- Zllllen alllredelt -<br />

116111 (w1111?111 11) 11° 111019111116<br />

,.-..¢u5. om Zeven uur ’5 avonds gang De Brabantse inbreng staat garant 1881! Om C16 Jlnste samenstelling in<br />

VOETBAL — <strong>Unitas</strong> speelt met -“dc elfde editie van het door <strong>Unitas</strong> V001 6611 306116 111516111118, Z0d1 11°1_ V6111 1° 0111118311-<br />

ingang van het nieuwe seizoen Zigeorganiseerde Gorkum Toemooi 1161 10¢fH_0i V001‘


V<br />

1 -GORCUM<br />

Y<br />

UNITAS<br />

eoa TOURNOOI<br />

Dinsdag 14 augustus <strong>1990</strong><br />

. 19.00 uurWlLLEM u 2- UNITAS *@<br />

Woensdag 15 augustus <strong>1990</strong><br />

'<br />

19.00 uur T.S.C. - N.A.C. 2 ‘<br />

ATTEMA_.<br />

L}3<br />

maakt méér van kunststo<br />

Pwlhl 58 - 4200 AB Gonchom<br />

'*'°°"'°"=°/==°55<br />

l(0M NMH<br />

Zaterdag 18 augustus <strong>1990</strong><br />

1 "SP0llTPl\BK<br />

15.00 UUl' WEDSTF“-JD QM DE DERDE EN V|ERDE Mm'E"v|'|ET”<br />

PLAATS i<br />

17.00 uur FINALE -<br />

\<br />

VOORVERKOOP SEIZOENKAARTEN AAN DE LOKETTEN.<br />

UNITAS<br />

~<br />

8-8-<strong>1990</strong><br />

5 tweed d lkw Lo b’ 20<br />

608 minutzn e1eaIlgSZz'il]'I,nII1I;§aV(:lI'1Vn(I;€IlS<br />

Toernooi’<br />

start vanavond<br />

i‘§i?ed§£“0%°;.';.§.°.?.¥..,“§..’Z§§;§§<br />

‘mi s"°"“““"<br />

GORINCHEM - Op Molenvliet start<br />

__<br />

vanavond het ’G0rcum 608 Toer- 1 4 8 1 9 9 O<br />

nooi’ met de wedstrijd tussen <strong>Unitas</strong><br />

en de reserves vanWillemll. Morgenavond<br />

komen TSC en de reserves van<br />

NAC tegen elkaar in het strijdperk.<br />

Beide wedstrijdenbeginnen om 19.00<br />

uur.<br />

Zaterdag begint de strijd om de derde<br />

en vierde plaats om 15.00 uur, terwijl<br />

de nale om 17.00 uur weggeoten<br />

zal worden.<br />

<strong>Unitas</strong> won afgelopen zondag overigens<br />

met 2-3 bij de Tilburgse hoofdklasser<br />

Longa.<br />

Voor de pauze dirigeerden John Rou-<br />

,bos en Dick Stuy van den Herik Unu—<br />

tas naar een 0-2 voorsprong. In het<br />

<strong>Unitas</strong> en Altena delende huit<br />

NIEUWENIJK - Altena en <strong>Unitas</strong><br />

deelden vrijdagavond in Nieuwendijk<br />

de buit. De redelijk aantrekkelijke<br />

streekderby eindigde in 3-3.<br />

Voor de pauze was <strong>Unitas</strong> de iets betere<br />

ploeg. Al vroeg in de wedstrijd<br />

nam het ook een 1-0 voorsprong toen<br />

sterking te kunnen zijn. Samen met<br />

André Bergman zorgde hij er in het<br />

eerste deel voor dat <strong>Unitas</strong> de baas op<br />

het middenveld was.<br />

Na de pauze herstelde Altena zich en<br />

al snel tikte Sjaak Hoeke de gelijkmaker<br />

binnen. Toen Johan Hoeke hal- ~<br />

verwege de tweede helft Altena op<br />

2-1 had gezet leek de wedstrijd gelopen<br />

te zijn, maar Harry Horden (terug<br />

van Leerdanl Sport) bracht <strong>Unitas</strong><br />

weer langszij.<br />

Martien Victoria zette Altena in de<br />

slotfase nog een keer op voosprong,<br />

maar vrijwel meteen daama kogelde<br />

John Roubos een vrije trap via een Al-<br />

tena-speler in het Nieuwendijkse hok,<br />

zodat de wedstrijd, zeker niet ten onrechte,<br />

met een 3-3 stand eindigde.<br />

Bij Altena ontbrak topschutter Ger I<br />

K10 Hf kam Hesblessure Hilbert Booy (rechts) stuit op een Nieuwendijkse verdediger. 1 O — 8- 1 9 9 O<br />

.<br />

P- 1 P .. . ‘.<br />

en IS V6l’Il106d6ll]k voor langere trjd<br />

.<br />

uitgeschakeld.<br />

I i<br />

de van FC Utrecht teruggekeerde<br />

John Roubos met een beauty Altenadoelman<br />

Arie Hoeke kansloos liet.<br />

Roubos toonde overigens al in de eerste<br />

oefenpot van <strong>Unitas</strong> aan een verwe-,.~


- staan<br />

GORINCHEM<br />

ste<br />

strijd<br />

. tw_°°d°<br />

. - spelend<br />

*<br />

> uur<br />

V het<br />

~---/y " -<br />

,<br />

’-‘<strong>Unitas</strong> laat goede indruk<br />

achter bij oefenygedstrijci<br />

- __-_<br />

_VOETBA]_ _ Na em twegtal een_ fout in__de Longa-defensie op Gorcum tokemooilop het pro-A<br />

wgken em gevafiegfdg trainings- de ]l.l1SIC w1]ze w1st,af te straffen, gramma. Umtas trad aan tegen het<br />

stof van trainer Ton Verkerk on- 2-3- . team .."a9 het Tllburgse<br />

danks de warmte hebben door- De resterende Sp6§lI-ij4;l..W61’d..i.I1 wlllem 11- _ .. ' 2‘ .. . &~ =._ ._,.<br />

werdte bu- een laag temP@:m§l§;,-.d00B.l.-£16 Dopd¢rdag_16:law1§wwwtmO=£<br />

wqndijk Vgfgelopqn vjdgafghd warmte en doordat Unrtasimet-I110 <strong>Unitas</strong> op ergmtrelstilpj<br />

een mmige ()ef61‘]wed§ti’ijd speck‘, spelers vanwege blessureskam te G.J.S. dat eveneens wordt gespon-<br />

Unitag gtafg erg sterk en wist hm staan, uitgespeeld. sord door Kunststoffen industrie<br />

gm-gm half uur __]g¢1'__§v¢-$1-5g_3'vé¢1"§'_tg3 'GlSt6l'CI1, diI1Sd3g 14.1‘ 3LlgllS!BS -1...AtI6D1_6._bY...QI'Il_ 1Q.15.1l1l[ Wldi<br />

klagsgfl mgt ggedg ggmbinags SIOIld (18 CCISIC W€dSll'ljd V001‘ 1161 afgetrapt. '<br />

haar wil op te leggen en wist John ,.- ;__.._._. __;__, _ 1 l D? ,U1.11ta5'r°5°“’e5., F5115" naar<br />

~ Roubos al binnen 5 minuten de ' 511°d1'°¢ht 0"‘ het Wvaedc elftal<br />

score met een afstandsschot open Van C1? E¢lilk"alS°_,Ye,1'§ni§j1_?_8, 9111<br />

te breken. 19?15‘W‘T?1¢b°5‘nld@'1t-i‘ "?-*"‘?"‘* 12-8-<strong>1990</strong><br />

Het laatste gedeelte van de eerste -~-- * ~ -- " r "J —--<br />

helft wist Altena de -Gorkumers<br />

wat meer onder druk te zetten. De<br />

hechte <strong>Unitas</strong>defensie wist hier<br />

echter nog raad mee.<br />

Nade thee kwam de thuisclub al<br />

snel langszij, maar <strong>Unitas</strong>ser Har-<br />

-ry-Horden kon na goed voorbereidend<br />

werk van Frank Roks de score<br />

naar 1-2 tillen. Dat Altena al<br />

snel op gelijke hoogte kwam was<br />

te wijten aan het verlies van concentratie<br />

aan <strong>Unitas</strong>zijde.<br />

]?_e thuisclub wist zelfs door Victoria<br />

een 3-2 voorsprong te nemen.<br />

Het laatste woord was toch van<br />

<strong>Unitas</strong> dat door John Roubos de<br />

stand weer in evenwicht bracht<br />

met een afstandschot 3-3.<br />

Zondag werd de tweede oefenwedstrijd<br />

afgewerkt in Tilburg .<br />

waar Hoofdklasser Longa de vol- -<br />

gende tegensta de was. In deze<br />

wedstrijd werdneeri goede indruk Unltas wlnt enpot<br />

eV<br />

Longa<br />

v vrijdagavond bevestigd. ~<br />

Llfilitas oontroleerde het spel en de Z 9 1<br />

, . 1 . .<br />

Tllburgers wrsten geen raad met<br />

!%t goedejiposiespel. John Rou- g<br />

_s3vas na een goede combinatie<br />

Gore-um 608-toernooi<br />

*“;::;.:?.*.:‘:.::&.Y:“.3;.f‘:z".;.:zi::<br />

J<br />

houdbaar was voor d'e Tilburgse ‘ <<br />

goa-lie’ 0'1’ —_De ontkno in van i bos, met een‘ sterk schot in de benen,<br />

2<br />

<strong>Unitas</strong> bleif aanvailend dc betere Pile: Gorcum 608-toernooi ko- zorgde voor de 3-3 eindstand.<br />

plfqeg tqrwulde thmsdub d°°1"¥a" Vmende zatei-dag plaals op sporlpark Zondag verraste <strong>Unitas</strong> in Tilburg<br />

Erik Phage‘ aueen mo?!“ menen . Molenvliet, Om vijf uuf klinkl he! ee|- zondag hoofdklasser Longa. De roodhqc<br />

Dlk Smy Va“ 51-e’Henk na goed ~ fluitsignaal voor de -fmale. De broeken wonnen met 2-3. Halverwege<br />

aangcvcn van Hilbert Booy met 0 om de derde en vierde plaats be- leidde <strong>Unitas</strong> door doelpunten van<br />

°°“‘4aa3'5ch°t de 5°°"°”P 0'2 kon ging a] om 15,00 um-_ Roubos en Dick Stuy van de Herik,<br />

b‘Fhg°“- _<br />

op zijn favoriete stek van laat-<br />

Na dc pa-“Z? wade“ enkele mssels. vanavond, woensdag, begint om ste man, met 0-2. Na de pauze kwam<br />

1" het U111t3$t§3m aa"8?b1'a°ht’ 119.00 uur de tweede wedstrijd van het Longa a1 snel terug tot 2-2. Een kwarwz-mrvm-1<br />

dc mmsclub al bmnen 5 é‘>toernooi. TSC uit Oosterhout, win- tier V001’ lild 1Z°1'8de Hilbert BOOY<br />

mmmen proteerde’ 1'2‘ Halve? naar van het Gorcum-toernooi in voor de Gorcumse overwinning: 2-3.<br />

w°ge dc tw.°°de Speelhmt 3' 1989 neemt het op tegen de reserves Overigeng heéft Uflitas-ltiiillef TOII<br />

men d°' Tburgers op gehlka ' van {Willem II. De uitslag was bij het Verkerk al direct te maken met het<br />

hoogte. Umtas had snel haar ant- _f ' - di bl 1eed._ Cees van Ref“<br />

't€l' ]J61'S€ gaan V811 dCZ€ krant 110g X1181 HO ge €SSl1l'C ] ,<br />

Hilbert<br />

_<br />

.-bekend.’ Beide winnaars spelen zaterdagdefina1¢_<br />

b¢Zi8 3311 S1311’ °°II1¢‘ba¢k, haakte OP


~ De<br />

r<br />

.<br />

d<br />

._<br />

Personele problemen b|| lln|tas<br />

GORINCHEM - <strong>Unitas</strong> beéindigde het eigen ’Gorcum 608 Toernooi’ als<br />

derde. - .<br />

Het zeer matig bezochte evenement werd gewonnen door de reserves van<br />

Willem ll, die in de nale de-reserves van NAC met 6-2 afdroogden. I<br />

In de voorronde had <strong>Unitas</strong> met 2-0 van de Tilhurgers gewonnen. Eén van de _<br />

doelpuntenmakers in die wedstrijd was ex-<strong>Unitas</strong>ser Ken Watanabe.<br />

NAC kwam in de nale doorTSC met 5-0 te kloppen. De Oosterhoutse klub,<br />

a<br />

'<br />

vorig jaar nog winnaar, nam overigens met het tweede elftal deel, omdat het n n| as‘m um<br />

eerste elftal andere verplichtmgen had.<br />

-<br />

. . . .. GORINCHEM - Marcel ter Wal is vroeger was wat voors ler en mens<br />

Niet ten onrechte vroegen de Umtas- Als vleugelveredlger zorgde bl] tegen<br />

- . .. ’ pe<br />

bonzen zich na aoop af of t0emo0i- TSC al snel voor de prima openings- glagetclzmegllaaif lrasr Fghmet FréagknwegW”, op wig voor akk°m'<br />

voetbal in deze vorm nog wel zin treffer en ook daama zorgde hij met ook Z..n (slaaonfam m . D we II: h mgazeigee e" lak<br />

heeft. Reserve-elftallen-van betaalde een aantal goede akties nog voor wat saagtstilaat 14: sma‘eg:?l.;t 5012:; bin; V3233:-to ni:°gwe:(I11s?%PvaI;<br />

' _ _ J Pe gs J<br />

Hubs spelen best wel aardlg volfbal’ amuEe:1ené'R h . d hlstonsch matenaal over de klub van ’De Toekomst’. <strong>Unitas</strong> speelde toen<br />

maar het zijn geen publiekstre ers. Jan uar oza, aan et em e van . . .. .. . ,,<br />

TSC maakte het een beetje te bont, het vorige seizoen al een komeet :icg:eB‘:i'g;_EgT':‘ been hi! een $53 Iigllfleen Vinnie monkwant<br />

omdat het afgelopen zaterdag m omhoog geschoten, bent onvoorstel- W. . 3'<br />

eigen huis tegen Roda JC moest oefe- baar veel kwaliteit al mag de wedstrijd Fel;e?]f::::$l:;l(f;';r‘:L:t’:£lvu§: New dc afchivads <strong>Unitas</strong> . .<br />

nen, vaardigde het ook op woensdag tegen TSC2met-alsgraadmetergeno- naar bed Mk man weer; Ik lm . blt? me<br />

maar het-tweede elftal af. men worden. been het ems PS ’ JI16€I' Leep el lgialilegekglig {lime-<br />

<strong>Unitas</strong> wilde wel, maar het kon ge- Ook Verkerk raakte al eerder onder ' loofik aummss J cit d ’ g§'<br />

woon niet.TrainerTon Verkerk,voor de indruk van het pas achttienjarige Ik ben bezeten <strong>Unitas</strong> Dat be verzangelines t’ ‘gawk 9 .<br />

het eerst alshoofdtrainer op eigen be- talent, dat hij echter wel zeer konse- altfd al me-t ‘Z mis ik g O: vnldzlmi 111$ I<br />

nen,weet meteen wat tegenslag bete- kwent en keihard op zijn tekortko- Zameljen bin ik a; twee .aar ed‘: ogvlva h £3’ e ee<br />

km‘ k mingen (mee¥frdedigen’ concemlw begonnen p J g n go Isis xleen zfsllaalf dielvroeger altijd<br />

rggg<br />

Waar hij re ende op een voltallige se- tieverlies blij wijzen. . ' . . . ' . .<br />

lektie, daar haakte eerst Kees van John Ro)ubos speelde (ook) tegen 216:6 lI?:im?S‘i)pa:§tl,:1(:?d elzianzls<br />

Reyn met een bijna-breuk af. Het her- TSC centraal op het I1'l1(lCl61’lVCld, me Z0, dat ik besloo es 1958 werd uitgigeven Egeéok heb<br />

stel ver ol ens de le zelf ’een deed dat niet slecht, maar is ei enli'k . . ‘ .<br />

Pam, mmdei,’ mamsgg Irlnitas be_ te zwaar voor die positie. Gesegelgd nogwat overde klub te gaan verzame- al1_e nog metalle Umtas-tegeltjes.<br />

len.<br />

Misschien zqn er wel mensen die die<br />

twijfelt men of de ’nummer 10’ ooit met eenuprima trap en een meer dan unetjes hebben tech niets<br />

nog een rentree zal kunnen maken. b6hOO1'll]k overzicht, d_rukt hethovgr Hoe ik dat deed, Gewoon, Ikhebaan {gear doen.<br />

Ook het herstelvan voorstopper Kees ~ gewicht op zijn handelmgssne e1 . . . ' . . . .<br />

Mulder vlot niet naar wens. Die moet Problemen heeft Verkerk ook of glléll vtggfjifdfsrwofv ;kev‘;1:


i tijd<br />

<strong>Unitas</strong> legt beslag op derde pl_aa_ts .<br />

Dick Stuy pechvogel<br />

op Gorcum-toernooi<br />

GQRINCHEM — De "°5°"'¢5 Va" Woensdagavond had NAC 2 weinig<br />

wlllam H Scllfavell lalefdag 111°‘ glans moeite met het Oosterhoutse TSC. De<br />

het Gorcum 608-toernool op hun Bredanaal-S wgnnen met 5-()_<br />

naam. Gastheer <strong>Unitas</strong> moet genoegen<br />

' nemen met de derde plaats. Erger voor <strong>Unitas</strong> revancheerde zich zaterdag<br />

<strong>Unitas</strong> was het verlies van routinier enigszins door toch nog de derde<br />

Dick Stuy van de Herik, die met een plaats in het eigen toernooi voor zich<br />

gebroken kaak zeker zes weken is uit- A op te eisen. TSC dat met het tweede<br />

geschakeld.<br />

elftal aantrad, legde de roodbroeken<br />

Dick Stuy raakte vorige week dinsdag “{¢i11_i8 in fie w°€- De °ng°li;lk° smjd<br />

gekwetst in de wedstrijd tussen <strong>Unitas</strong>" emdlgde "1 4'0 "°°r Umta5> dat<br />

en de Willem II 2. Tien minuten voor Marc‘) van dc Heuvel en Gert J31“<br />

brak de kaak van de laatste man C°mm" In het ha" van de defensle<br />

bij een onschuldig lijkend kopdue1_ had geposteerd" voor rust scoorden<br />

Stuy van de Herik speelde de wedstrijd Frank R°kS Fn Edwmd V°Td“m- Na<br />

nog wel uit. Bij onderzoek later in het rust kwam Hubert B°°Y de Gorcumse<br />

ziekenhuis bleek pas de ernst van de galedarall VeT$l°1'k°n B993’ Hal? na<br />

kwetsum-_ De kaak van Stuy ging in de ru_st beide treffers voor Z1111 rekemng.<br />

b°“g°lS' Z“ weken mag “bij aueen I-let toemooi sprak niet echt tot de<br />

VlOelbaa!' VO€dSel tot H-Ch DCHICII €l'l verbeelding Ook kwam<br />

“let platen‘ Niel aneen trainer T°n slechts een.handjevol getrouwen de<br />

Verkerk zit door het wegvallen van venichngen van NAC en Willem H<br />

Dick Stuy met een probleem. <strong>Unitas</strong> is gedwlaam De Tbmgse ploeg, met<br />

ook op Zoek “am een vewanger vol” vier UEFA-internationals in de geledehettrainen<br />

van de B-jeugd<br />

ren speelde een uitstekendewedstrijd<br />

. . '. .4 . ii '<br />

M W<br />

II. Al na vijf minuten scoorde oud- Da l1°°fdma¢hl V811 <strong>Unitas</strong> an het<br />

<strong>Unitas</strong>ser Ken Wattenabe voor de Til-- tW°_°d° elftal gaan Zatefdag 11881’ - Zeaburgers.<br />

Daarna liep <strong>Unitas</strong> achter de la11d- <strong>Unitas</strong> mam! hat daal OP t¢8§?,11<br />

feiten aan. In de tweede helft stelde Zaterdag tW°ed°kla55?r B“1$e"l3°Y5- 5<br />

Willem ll door een treffer van Marc Middags gaan dc Ullllassefs "$5611 an<br />

= vadeVeldedezegeveilig. - - ~ ~- ~ m°55eleneten- - -- < - r-_ A<br />

18-8-<strong>1990</strong><br />

Willem II overtuigenclwinnaar Gorkumtoernooi<br />

VOETBAL _ He; jeugdige w- De nale tussen Willem II en<br />

lerl 11 uit Tilburg is op overtui- NAC werd een<br />

ii<br />

d0=lpvm_¢nf_


-.<br />

a reserves<br />

W<br />

- - - -_-,-,-_-,-,-,-,-,-,-.-,-.-.-.-.-.-.-.-.—. --- - - -_-_-_-_-,-_-_-_-_-_-,-.-_-_-,~.-.-.-.-. .-.~.». . .~._._-_ _._ _ _-_-_-_-_-_ _-,-,-_ , . _ , ,_. ._._ _ _ _ _ __ _ _ _ _ , _ , _ . ._ _ _ _ _ _ _ , _ _ _ _ _ , _ _ , , _-_ _ _<br />

,_ 5.-:--5' "'<br />

Z-;-;-;-;~_-,-_-_-,-_-,-,-.-.-.;.;.;.;-;-;-;-;-,-_-,-,-,-.-.-.-.-.-.-\.-.-.-.-.-.--;---;~_-_-_-_-,-,-_-,-,-,-.-.-,-,-.-.-.-.-.-.-.-.~.-.-. ..-.-2--- ;'-:-:-2-Z-:-Z-2-2+.-----:- _..-:-:-:-:-:-2-2-1-2-2-2-:-2-1-.-.-.-.-'-:-:-1-:-:-Z-2-Z-2+2-?2-:-I-J-'-Z-.~.-.-1-' 1-1-:-:-:-;-2-:-:-I-2-2-I-2-2-'-‘-.-.-Z~.-.-.-.-.--;-;-;-;-;-;- -;-:-2-Z-2-Z--‘-'- '3'-'-;-"-' ‘ :<br />

7 -_ 3"¢ 4* “ _<br />

--_-_-:-:-:-:-:-:-:-I-2-C-I-2-E3-Z--.-'-:-*-"-;-:-:-:-;-;-:-:-1-1-I-Z-2-1-2-2-2-I-1-.-2-Z-.-.~.---'-'--'~;-;-;-1-:-:-:-;-:-:-:-:-Z-:-:-1-2-2-I-I-.------;-1-'-;-;-:-:-:-2-:-2-:-2-2-2-2-Z-1-‘-.-.-.-.-.-;-1-:-3-2-I-I-2-2-'-I-1-I-1-:-I-1-Z-2-Z~:--'-:-'=-1-:-:-:-I-1-:~2~2-2-:~:-2-2-2->.-2-.-.'-.-3-;-;<br />

_,\.- {K13 _. 3‘-Wu‘ ..<br />

:1:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-: :;:;' ' ':1:1:1:-:-:-:-:-:-:-:-:*3.-.-.-.-.;.;55;;5;;;:;:;:;:;:;:;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;;;;;;;;;;:;:;:;:;:;.;.;._.;.;.;.;.;.;.;.E:;.;.;.;:;:~-‘-- ';:;:;:;.;.;.;.;.;.;.;.;.;:;.;-;55;:;:;:;:5;:;:;:;:;.;:;:;.;.;.;.;.;.;.;.; - .;:;:;:;:;:;:;:;: ___.;.;:;:;:;:;:;:;: .3:;.;.;;3;;§;:;:;:;:;:;:;:;:;.;'-- --.;.;.;.;-;-1-:-:-:;:;:;:;:;:;:5;:;:;:;.;.;Z;.;.;.;.;.;.:-:;:;:;:;:;323;:;:;:;:;.;:§;;.;.;.;.;.;.;.;.;:_ 3:51;;;1;;;;;5;;;:;:;.;.;.;.;.;.;.~_;;.;:;:;:;;;_-;;;;- _.; -_.¢:- _;;;;.-.;;;;.;.»<br />

.<br />

-:-:-:~:-:-:-:-:-:-:;: ;.;. -:-:-:-:-:-:-:~:-:-:-:- ;:; ;.;.;.;.;.;.;-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-2;:;:;:;:;.;.;.;.;.;.;.;-;-:-:-:-:~:-'-:-:-:-:;:-:-_-:;:;:;.;. -:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:;:;:;:;.;.;.;.;.;-;-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:;:;:-:<br />

.;.;-;-;-:-:-:-:-: .._.;.;.;-;-:-:-:-:-:-: 1;:--:;._.;,-;-:-:-:-:-:-:-:-:- .-:-:-:-1;:-:;:;:;.;-;-;-:-:~:-:-:-:-:-:-:-.-:-:-:-:;:;:;:-_;_-;-:-:-:~:-:-:~:-:-:.-:-:-:;:;:-:;:;:;.;<br />

-;-;--;-:-:-:-:-:-:-:--:-:-1;:-:-1;.;:-.;.;-;-;-;-:-:-.- - '-: ‘_ - -::<br />

I ';2;Z;1$;I;Z;Z;Z;.; .;.; ;:‘-'-'-'-1-‘-'-‘-'-2;? ' -.-.-.'- .~.1-;.~.~.'.-.-.-.;.;:;:;.;.'.-.'.-.;-;:;:;;;:;:_-,- - -.-.».-.'.' _.; _.'-2-.'-'.-1§:;.;.;._-:-1§,3‘- -.-,- 1 ;.1.;.'.-.'.'-.;.g:::;;,-,-.- - - -.'.;.;_;.;-.-.-.1.-.-.*.-.3-;. . ;.;.;.;:;.-:.-.-. $:_:_. - - - -,-,;.;.;:_ .-. -'Z'._._:_: ._._-_._._. ._::-_- - - 3;. .~. . . -_.::_:_:_. - ._._._._._-_:$::_-_ , , , __,_:':_,_._._._._. . ._::::- -_ _ _-_ ,_,_: _:_._.;. . . .‘._._:::::;; -_-_ _:,-____,:,_,_:_,_. . ..._. __ H _. . Q,<br />

;.;.;_;.;.;-:-:-:-:-: Z-t- -. .3 -' .;. '-:-:-:- ' :- 5 ' 5 -:2-1; -1 '-2; -:- :;. . ' ~- :- -: 1-‘ ;.- " -' '-é$:-:-.-2- 1 -a<br />

~<br />

---:-1-:--:-:-:-:-: -I-1 1; . . . -- .- :-:‘- - - 1 - .- : - - - 1-1: I : :-:-.- .- - - . - . - '-I-Y-1' :%;-.<br />

¢ I .<br />

0 . 0 1 u - 1" . - . - -<br />

;-;-;.;._.;-;-,-,-_-_- .-.- ; _.; , ,-, ,-,-:- - ; - -_-,-_- ; ;-;.- ~ -.-_- ; ;.;.;. - . .-.;.;.-Q. .;. . - ;. _ -,-_ .-.- - 13;.~,, _<br />

1-:-:-:-:-I-1-I-2-2-Z-I :1; - :- - -2-2-I - . - -' I - 4+; 2 : :1;-;-:1:-: :-: .._' ,-; '; 3‘ - . __ _ _ _ - ';:;.;:;.;.- ;; .<br />

=5';=:=:=:=:1:==§:=;; . ':§;>.3=:3;1:;s<br />

:55===;===:=:=:=:=:=:=:=:=z:=:=:=:=:=:=====:5===21;:====1:=:2=:=:=E=:=:%-.-$:§:=:=:=:E<br />

'- :===f


en<br />

dc<br />

/<br />

nitas houdt het<br />

oog opde toekomst<br />

gericht<br />

1<br />

<strong>Unitas</strong> gaat vol goede moed het nieuwe voetbalseizoen in (Foto Jos Waltheer) -<br />

"°°‘ ~ he‘ G°“‘“““° Unit” - is ‘“g§ on er’3°"'?Z?.Ti‘§‘Zm?;TL‘l”%Zi§'§§§F*§3t§§§n°Z}L°“$Z e n ‘ - - Ziiiiiif<br />

de toekomst de komende la kerk eveneens te kunnen bewerk- werd opgeknapt en een deel van<br />

ren een_belangrijk uitgangs- Stemgem<br />

V zitplaatsen werd vervangen<br />

Punt V13 vele Plann_eI_1 WOT‘ De jeugdige <strong>Unitas</strong>selectie met door kuipstoeltjes. Diverse recladen<br />

momenteel act1v1te1ten enkele routinees in haar midden meborden kregen een opknap-<br />

Qntplooid Op diverse te1'rei- kan evenals vorig jaar in de eerste beurt en de laatste lege plaatsen<br />

nen binnen dc dubol-ganisa_ klasse de strijd aa_nbinden om een zullen binnenkort geheel Zljll op--<br />

tie van de. dne penodetitels II] de gevuld.<br />

' wacht te slepen. Een electronisch scorebord zal<br />

De blessures die momenteel dc<br />

binnenkort de accommodatie op<br />

Het vorige seizoen gepresenteerde selectie teisteren moeten dan wel sportpark Molenvliet verfraaien.<br />

Jeugdplan neemt vaste vormen uitblijven, zodat ook de medische ‘ Renovatie van de kleedaccommoaan.<br />

Trainers en leiders zijn en- mensen binnen <strong>Unitas</strong> hun handen datie is de volgende stap die voor<br />

thousiast om de voorgelegde acti- vrij krijgen voor de verdere uit- de deur staat.<br />

viteiten ten uitvoer te brengen. werking van het medisch rapport Dat een en ander mogelijk is ge-<br />

Uiteindelijk zal dit 'de basis moe- dat <strong>Unitas</strong>bestuurslid Venekamp worden is te danken aan de diverse<br />

ten Worden om ook de randactivi- voor zowel de senioren als de A en sponsors en subsponsors en de<br />

teiten voor het jeugdige <strong>Unitas</strong> B-jeugd heeft samengesteld. Een vele vrijwilligers die <strong>Unitas</strong> een<br />

aantrekkelijk te maken. Plannen gedeelte van dit plan heeft inmid- warm hart toedragen.<br />

voor de herfst- en kerstvakantie dels zijn beslag gekregen door<br />

staan op stapel, waarin zowel de middel van voorlichting en een we- V€l']0llg1ng '<br />

gehandicapten als de meisjes, pu- keliiks soreekuur voor de voetbal- I-let nieuwe seizoen start begin<br />

pillen en junioren hun sport kun-_ lende <strong>Unitas</strong>ser. i september en trainer Ton Verkerk<br />

nen beleven.<br />

K<br />

zijn‘ assistent Huub Berbers<br />

In de competitie voor het nieuwe . hebben de moeilijke taak om de<br />

seizoen <strong>1990</strong>-<strong>1991</strong> heeft A1 de las- Goede Verwachllllgell juiste samenstelling te vinden met<br />

tige _taak om onder leiding van De nieuwe hoofdsponsor Kunst- de verjonging door de van de<br />

trainer Peter van Opijnen de spor- stoffen-industrie Attema heeft jeugd overgekomen Eduard Roza<br />

tieve prestaties van het afgelopen goede verwachtingen over de her- en de komst van John Roubos,<br />

seizoen te herhalen. nieuwde samenwerking met Uni- Frank Roks, Andree Rijkers en<br />

Het hoogste B-team van <strong>Unitas</strong> tas. Niet alleen het eerste team het inpassen van enkele jeugdige<br />

dat vorig seizoen promoveerde heeft haar belangstelling doormid- tweede elftalspelers.<br />

naar dc B-regionale klasse wacht del van shirtreclame, ook het re- De competitiestart op eigen tereen<br />

nieuwe _uitdaging. Trainer gionale A1 team werd door Atte- rein tegen het gedegradeerde<br />

Dick Stuy van de Herik heeft goe- ma van nieuwe kleding voorzien, RVC uit Rijswijk zal een goede<br />

de verwachtingen om deze nieuwe terwijl de resterende jeugdteams graadmeter zijn.<br />

uitdaging voor een goed seizoen de naam <strong>Unitas</strong> uitdragen op hun Op zondag 2 september zal <strong>Unitas</strong><br />

ten uitvoer te brengen. trainingsjacks. ' voor het eerst in de geschiedenis<br />

Het eerste elftal van <strong>Unitas</strong> hoopt Dat de accommodatie rond het om 14.00 uur, het vaste tijdstip<br />

de verwachtingen die bij de jeug- hoofdveld een face-lift heeft on- van de thuiswedstrijd aftrappen.<br />

29-8-<strong>1990</strong>


_ _<br />

_ v<br />

ler<br />

___<br />

s<br />

' UNITAS - n.v.c. - s<br />

in<br />

- V<br />

_ 7_ _ __7__ 7 _ _ ______7____ _<br />

<strong>Unitas</strong> lweft ambitieuze trainer<br />

_ _ _7 _*______t _ - ,,-<br />

Ton Verkerk eistdiscipline i<br />

1<br />

GORINCHEM — Hij is een<br />

W<br />

-<br />

scboolmeester, maar geen<br />

ethte. Z0 zou Ton Verkerk,<br />

trainer van <strong>Unitas</strong>, zich het<br />

liefst omschreven zien. Hij is<br />

35 jaar jong en in het dagelijks<br />

leven leraar lichamelijke opvoeding.<br />

Hij lijkt ‘een kopie van<br />

de oud-<strong>Unitas</strong>trainer en buidige<br />

oefenmeester van Feyenoord,<br />

Pim Verbeek. Een trainer<br />

over wie Verkerk dan ook<br />

-<br />

hoog opgeeft.<br />

door<br />

MARY SMITS<br />

,,Ik lijk inderdaad wel wat op Pim.<br />

Ook kwa instelling. Ik eis discipline.<br />

Onvoorwaardelijk, ' - wel te verstaan.<br />

Daarnaast ben ik altijd bereid tot dernocratisch<br />

overleg”, aldus‘ Ton Verkerk,<br />

die zijn huiselijke omgeving met<br />

vrouw en twee kinderen intKaatsheuvel<br />

deelt.<br />

Verkerk heeft zeventien jaar ervaring<br />

in het betaald voetbal. Als broekie van<br />

zeventien stond hij al onder de lat in<br />

een eerste elftal. Verkerk keepte zes<br />

jaar bij Willem ll en trainde daar de<br />

afgelopen twee seizoenen de jeugd.<br />

,,1nmiddels behaalde ik in 1989 mijn<br />

oefenmeester 1 diploma en wilde ik<br />

wel eens een andere omgeving dan<br />

Willem II proeven. Via via kwam ik<br />

bij <strong>Unitas</strong> terecht. De club heeft mij<br />

benaderd". -<br />

Verkerk was op de hoogte met het<br />

_7t_raine-rsverloop bij deze Gorcumse<br />

eerste klasser. ,,lk heb voor een jaar<br />

getekend. Dat leek me verstandig, zowel<br />

voor de club als voor mezelf. <strong>Unitas</strong><br />

heeft wel de intensie, mits ik goed<br />

beval, om langer met me door te gaan.<br />

_<br />

Rond Kerstmis zullen we opnieuw<br />

§<br />

rond de tafel gaan zitten. En hoewel ik<br />

niet hooghartig over wil komen, ben<br />

. ik wel overtuigd van mijn eigen kwalite.itm”.<br />

§ -<br />

.<br />

E-"<br />

1' rigens aardig werd uitgedund door het wilt Mam dan m_°°t dc 5P¢l°T wel ken‘ leuw__ omers Opiillell is iets E¢1'¢5°l'V°°1'd°l' °V°T dit<br />

' De intellin -- - ~ 1ei1§?1“i


K aan<br />

; ontvangt<br />

Q<br />

. - t 4.4.<br />

Beide ploegen tevreden<br />

1<br />

met} pimtendeling<br />

‘ =:~<br />

‘ nitas<br />

komt goeduit de<br />

startbl0kken~tegenR C<br />

VOETBAL _ In een aan- leverde voor de attente doelman_ Yoor de thee bleken beide teams Rijswijks been<br />

tmkkelijke weds"-ijd heeft Robert Hendnks. zieh geen kansen me_er te scheppen werkt.<br />

Enk<br />

tot comer ver-<br />

- Z0 loste Andree R1]kers een schot al zag doelman Pheger een Het was dezelfde Andree Berg-<br />

Ugltagde kans gehad Om het die rakelings over de kruising ver- Rijswijkse kopbal op de buitenzij- man die na een half uur door Mar-<br />

Rllswljkse RVC met een n6" dween. Hilbert Booij verscheen 'de' van de paal komen. co van de Heuvel in een goede<br />

derlaag naar hl11S te laten k§- alleen voor de R.V.C.-goalie Hen- uitgangspositie werd gespeeld en<br />

ren. Ht dl.1€l' eindigde ml In driks, maar zag zijn inzet gekeerd. Gee“ vuist met een uitstekend schot 1-0 wist<br />

cl1_1b 1mt1-<br />

een 1-1 gelijkspel, waarmee<br />

beide ploegml content wa1.en_<br />

Na deze sterke fase van de tbmsnamen<br />

de bezoekers het<br />

De beginfase<br />

dron R V C<br />

dc tweede hem<br />

UNITAS t D<br />

te scoren. De vreugde was ech_ter<br />

van korte duur doordat Ed Haring<br />

atief over? echte doelkansen kwa- def¢§sie'vén‘det thuisdusrérd met een kopbal de bezoekers op<br />

De formatie van trainer Ton ver_ men er met. Wel kwam deae na d al d Ri. ..k d gel1_]ke hoogte k0n brengen.<br />

. een half uur gpelen v()()[ Hbe; e aanv van e Jswl-I ers at Ul'llf3S l(l’6€g nog 6811 1llIg6l6ZCl1<br />

kerk kwam goed up d? Stanblok Bo0i' die zi'n ko bal via de 0nder- geen kans zag ?en vmst te maken‘ mo eli'kheid om op »een voor<br />

ken. Goede combmatles werden J 1 P Na deze node was Andree g J . '<br />

over d¢ vleugels opgezgt, waarbij kant van de lat gekeerd zag na een Bergman hi’: dichm bij een n_ef_ Eragongdtleligrrielnéamiaixrn ipgaltlgi<br />

de rechterzijde van de <strong>Unitas</strong> zich ulfsmkede V001’Z¢t Van Ham] fer, maar hij zag zijn inlet via een war ll 8__ J<br />

- d naast het doel VCI‘ClWl]IlCIl.<br />

onderscheldde en veal gevaar op Hot en De resterende speeltijd zagen de<br />

~* beide teams geen mogelijkheid<br />

meer om het doel te vinden. Beide<br />

ploegen bleken na aoop niet ontevreden<br />

met de puntendeling.<br />

Uitwedstrijd<br />

<strong>Unitas</strong> reist zondag naar Tonegigio.<br />

in Voorburg. Voor de ro0dbroeken<br />

een onbekende tegenstander<br />

in de eerste klas. De Voorburgers<br />

promoveerden het afgelopen seizoen<br />

naar deze klasse. Het resultaat<br />

van afgelopen zondag tegen<br />

Verburch, een 0-2 overwinning,<br />

doet vennoeden, dat de Voorburgers<br />

een lastig te omzeilen klip<br />

zullen zijn voor de Gorkumers. De<br />

ploegen treden elkaar om twee uur<br />

tegemoet in het strijdperk.<br />

Reserves<br />

‘<br />

De reserves van <strong>Unitas</strong> spelen op<br />

eigen terrein tegen het Leidse<br />

U.V.S. Deze wedstrijd begint om<br />

14.00 uur.<br />

Het-derde elftal van <strong>Unitas</strong> reist<br />

naar Dordrecht om O.S.S.2 in<br />

eigen huis te bekampen.<br />

Het hoogste jeugdteam van <strong>Unitas</strong><br />

zaterdag op Molenvliet<br />

de jeugd van Spijkenisse. Om<br />

14.30 uur wordt afgetrapt. De re-<br />

. gionale B-jeugd brengt een bezoek<br />

0 <strong>Unitas</strong>ser Hilbert Booy (rechts) kijkt de bal na, die hij tegen de lat van RVC heeft gekopt... (foto Jos<br />

de B-'eu d van Dordrecht 90.<br />

1,, Do,d,§ch§wo,d, om 1130 nu,<br />

Waltheer). , afgetrapt,<br />

2-9-<strong>1990</strong><br />

'


_ d0°I'<br />

* *<br />

ten<br />

plekken<br />

vleugels.”<br />

- _ '_-. . mee en pakte zun bieaen; ‘ . iets<br />

L mocht<br />

‘ twee<br />

1 <strong>Unitas</strong><br />

_I<br />

V<br />

kelen<br />

J“;"“*""“Y‘““"'“~?'—"-'-"""' *” 3' '-I'——“" ~\‘~’ ~—% ' _§~-:


mg<br />

Svw<br />

_<br />

vw-1<br />

“ivY<br />

4 hp<br />

¢<br />

FQ M.<br />

André Bergman (rechts) maakte zondag de enige <strong>Unitas</strong>-treer.<br />

Dezepaging zdu overigens geen doel treffen.<br />

<strong>Unitas</strong>vergeet van RVC te winnen<br />

Roodbroeken missen handvol opgelegde kansen<br />

Met John Roubos in het centrum van<br />

GORINCHEM - He! Was 00k T011 seld had, begon <strong>Unitas</strong> wat beter te In de slotfasemiste Verduin nog een<br />

Verkerk ontgaan waarom iedereen draaien en halverwege het tweede schitterende mogelijkheid toen hij na<br />

zo tevredeu was over het resultaat deel leek het ook alsnog de partij naar een afgeketste inzet van Hilbert Booy<br />

van <strong>Unitas</strong>-RVC. Natuurlijk kampl zich toe te zullen trekken. De volijve- naast schoot, maar in de laatste mi-<br />

<strong>Unitas</strong> met de nodige blessures (Van rige André Bergman vond, na voor- nuut had <strong>Unitas</strong>weer mameltoen Ha-<br />

Reyn, Stuy van den Herik, Mulder en bereidend werk van Van den Heuvel, zebroek een stiftballetje net over de<br />

misschieu ook wel Van Baalen), heel knap de rechter benedenhoek, voor <strong>Unitas</strong> gunstige kant van de lat<br />

maar dan nog had het zich simpel van 1-0. ' zag zeilen.<br />

het helemaal niet sterke Rijswijkse ' OpstellingUnit1|s:FzikPlieger-Harry Harden,<br />

RVC moeten ontdoen. RVC_u.aine1.JohnKm.e]seg1.eepmet_ John Rouhos, Marco van den l-leuvel, Frank<br />

wlk be" °°k niet ‘°"'°d°"s "am “'9 een in en bracht Pierre Pieters binnen R”? '.G°" J“ c°'n"'“’ MM B°'§"“"’ 1“<br />

hebben de “"59" lam" “£8911”, dc lijnen De rommelaar zbrgde bij 25" ‘;“;°"HFi;’:" :°‘§'y;dAf""é R""°'s’ J“<br />

"mid Wk T0" Verkefk "08 "Te" "3 zijn eerste aktie voor zoveel onrust, Txhoulf 700“ e um)<br />

awp van 11¢ IwmP¢ml1a- datdehelemaa1vrijgelatenEdHaring S_,,,ei.,,m,,,,,n uh .,,, R,,,,e,, (Bodeg~nvallend<br />

raak kon koppen.<br />

rechterkant van het middenrif en André<br />

Rijkers in de frontlinie mm 2 — 9 -1 9 9 0<br />

<strong>Unitas</strong> opvallend sterk.<br />

Rijkers had de openingstreffer al vlot<br />

op het puntje van de linkerschoen liggen,<br />

maar hij knalde eerste voorlangs<br />

en vervolgens royaal over het heiligdom<br />

van Robert Hendriks.<br />

Erik Plieger kreeg aan dc andere kant<br />

nauwelijks werkzaamheden te verrichten.<br />

<strong>Unitas</strong> speelde in de eerste<br />

helft vooral heel degelijk. Pas wanneer<br />

de mogelijkheid daartoe zich<br />

voordeed trok het massaal naar voren<br />

en die speelwijze sorteerde tegen het<br />

ook al danig gehandikapte RVC wel<br />

degelijk effekt.<br />

-<br />

De beste kansen waren voor Hilbert<br />

Booy-Eerstfaaldehiitoenhijnaeen “ 3 ~ "417.<br />

afschuwelijkefoutvanRVC-verdediger<br />

Gelauf alleen op Hendriks af<br />

-<br />

mocht stomen en na een halfuur kop<br />

te hij, na een schitterende voorzet van<br />

de goed spelende rechtervleugelvere<br />

diger Harry Horden, uit kansrijke po-<br />

ven).<br />

UT}<br />

sitie op dc lat.<br />

Een minuut voor de pauze miste bo-<br />

VOETBAIZ<br />

vendien André Rijkers zijn derde<br />

ge kl. B West ll<br />

kans toen Boo het leer na een vn e Pam‘ R- - 2'21 Unilas - RVC 1-1:' Vertra<br />

Q Roubog heel lim 0 he t2a- butch _<br />

p an S p III wenhoomTONEGIDO 2-0; Voorburg M; -Alphmse HMSH '30” l.-1; EBOH ’ Ni”<br />

-<br />

rugkopte. De uithaal van de voorma- N°P"1""§ 2-1;<br />

lige RKQ’er miste echter de zo brood- -1-onegido ’<br />

nodige richting.<br />

$332 Boys<br />

,,Zeker in die fase hadden we moeten<br />

.<br />

scoreu. Neen, ik neem het Hilbert niet ' ‘,{3'§§“ ' ‘<br />

kwalijk. Hij zat er zelf ook behoorlijk Vbdrburs ' "<br />

- .<br />

,<br />

meeinzijn maag. Hij heeft zowatinal-<br />

?;:l§§'R_<br />

le wedstrijden in de voorbereidingen -svw<br />

gescoord en nu lukt het niet. Dat kan :?P‘"""5<br />

leuwenhoom - ' '<br />

14) e2~<br />

14> 2&2}<br />

gebeuren al hoop ik niet dat het al te ve;|,»u,¢|,-_ -., ., . H, (M)-<br />

vaak voorkomt”, aldus Verkerk. _% _‘_';_-___'___,;__ U;<br />

Fouten<br />

In de tweede helft kwam ook RVC<br />

wat meet in de wedstrijd, maar dat<br />

dankte het wel aan <strong>Unitas</strong>, dant ineens<br />

heel wat minder geooncentreerd<br />

speelde en dus fout op fout begon te<br />

stapelen. 9<br />

John Roubos en Marco van den Heuvel<br />

gingen bijvoorbeeld vrij hopeloos<br />

de most in, maar beide keren kon Edwin<br />

Hazebroek de juiste richting niet<br />

vinden. ~<br />

Pas nadat Ton Verkerk Jan Eduard<br />

Roza voor Edward Verduin iugewis-


. _ .<br />

<strong>Unitas</strong> onderuit hij Tonegido<br />

~<br />

VOORBURG - <strong>Unitas</strong> redde het de iets onrechtmatigs gezien te hebzondag<br />

niet bij het Voorburgse T0- ben en annuleerde de treffer.<br />

negido, maar de 3-1 nederlaag werd Kort daarna vond hij, in tegenstelling<br />

door de roodbroeken welhevig aan- tot iedereen, dat Gert Jan Cornmu<br />

gevochten,waarbij met name arbiter niet birmen de beruchte lijnen ge-<br />

Van Rooden het moest ontgelden. vloerd was en daarmee onthield hij<br />

Volgens alles wat roodgebroekt was <strong>Unitas</strong> een terechte strafschop.<br />

had Van Rooden <strong>Unitas</strong> wel heel erg Tonegido proteerde van de desorbenadeeld.<br />

ganisatie die dat alles bij <strong>Unitas</strong> teweeg<br />

bracht en het was Marco van<br />

Inderdaad had het er alle schijn van den Heuvel, die de thuisklub de heldat<br />

de Dordtse arbiter lid is van de pende hand toestak door een verre<br />

klaverjasklub van Tonegido, want hij bal helemaal te missen en zo een<br />

wuifde doodleuk twee strafschoppen Voorburgse spits de kans te geven om<br />

en een zuivere treffer weg en in alle 2-0 te maken.<br />

gevallen spon de thuisklub er garen<br />

bij . Bovendien zag Van Rooden zich Meteen na de pauze kreeg ook <strong>Unitas</strong><br />

’genoodzaakt’ vier <strong>Unitas</strong>-spelers (eindelijk) een strafschop toen Hil-<br />

(Roks, Commu, Booy en Roubos) te bert Booy gepakt werd. John Roubos<br />

noteren. maakte geen fout, 2-1.<br />

Toch mocht <strong>Unitas</strong> de nederlaag ook <strong>Unitas</strong> drong daarna verwoed aan en<br />

voor een niet onbelangrijk deel 2:ich- toen Frank Roks knap het vijandelijzelf<br />

verwijten. Het speelde telauw te- ke strafschopgebied insneed en al-<br />

' genTonegido, dat heel sterk begon en daar gevloerd werd, lag een tweede<br />

al na twaalf minuten een 1-0 voor- strafschop voor de hand. Van Roosprong<br />

nam.<br />

den besloot al het onrecht echter te<br />

Daama kwam ook <strong>Unitas</strong> wat meer in bestraffen met een boeking voor<br />

de wedstrijd en toen Hilbert Booy zijn Roks en dat bracht <strong>Unitas</strong> helemaal<br />

lichaam tussen de bal en een tegen- van de kook en in de slotfase prostander<br />

zette en raakschoot leek het teerde het zeker niet slechte Tonegiook<br />

op gelijke hoogte te zijn geko- do daarvan handig door nogmaals uitit<br />

men. Leek, want Van Rooden meen- een uitbraak te scoren.<br />

--<br />

9-9<br />

9 0 ~ o Voorti : "1830-31867<br />

Roodbroeken verltezen In] Tonegldo: 3-1 PS 0<br />

O René de Kulper was de ongeIukkigste<br />

<strong>Unitas</strong>ser van het afgelopen wee-<br />

Q ' ‘ keinde. De keeper van de regionale A-<br />

' '. » ‘ jeugd brak zaterdag op Molenvliet<br />

‘ . -_ .<br />

‘7 ‘ 7<br />

‘ .<br />

‘ '<br />

0I. scheen- en kuitbeen na en grove<br />

I1<br />

charge van een Spijkenisse-aanvaller.<br />

De kuiper werd in het_ BeatriXziekenhuis<br />

geopereerd. De <strong>Unitas</strong>-jeugdwon<br />

de wedstrijd met 6-1. Scheidsrechter f<br />

Werkhoven maakte tien minuten voor<br />

' ’<br />

'<br />

tijd op aandrang van trainer Peter van<br />

i Opijnen een einde aan het duel, dat -<br />

‘ . . - dreigde te ontsporen toen dezelfde "<br />

VOORBURG - <strong>Unitas</strong> liep zondag helft. De roodbroeken combineerden Trainer Ton Verkerk bracht vervol- Spijkenisse-speler opnieuw veel re‘-'<br />

tegen n'jn eerste nederlaag op. De verdienstelijk, maar werden weinig ge- gens Edward Verduin in het veld van - grove middelen in de 6'1‘!lid Wi¢’FP- A<br />

ploeg van Ton Verkerk ging bij het vaarlijk voor het Voorburgse doel. Jan Eduard Roza. Verduin kon de O <strong>Unitas</strong> Oefende vorige week dinsdag<br />

Voorhurgse Tonegido ongelukkig het Tonegido, voor het vierde seizoen ge- wedstrijd geen pwending igeven, maar bij de Utrechtse hoofdklasser EIin'- '<br />

schlp m: 3-1. De Dordtse scheidsrech- traind door Jan Hoos, loerde op de voorkwam wel dat Frank Roks al. kwljk- De f00¢1bF0e/68" Veflfell 61¢<br />

ter Rooden eiste een hoofdrol voor counter. De thuisploeg sloeg het mid- vroeg moest vertrekken. Roks trok de Wedsmjd met 6-3, ml /ldlverwege<br />

zich op. Hij slingerde vijf <strong>Unitas</strong>sers denveld over en gokte op de snelheid doorgebroken Lopez Cruz naar de dankzij 99" Treffef W1" G?" J0"<br />

en een speler van Tonegido op de hon. van de spitsen Lopez Crux en Melvin grond. In het geharrewar dat daarna COM"!!! "08 "191 '0-1 8919511 Ye hellbel<br />

Tjoen, beiden overgekomen van het ontstond meldde Edward Verduin zich N" de P111419 $1068 Eli"/


1 ast<br />

V '<br />

9 ‘ ‘ u ' ' . toen<br />

i<br />

‘-'--<br />

, ~ ‘ . _<br />

£ 5 .<br />

'<<br />

.<br />

§Nieuwenhoo_rn te gast "op Moleinvliets - ~_<br />

P1'@.v==\11


1 »<br />

mekkerde<br />

den,<br />

__<br />

T 1<br />

1 ”<br />

‘<br />

—<br />

- -<br />

'1<br />

t N‘<br />

egen ueuwen oorn<br />

ge<br />

»;T_,;;fe-3‘<br />

Nieuwenhoom dankte de 4-1 ad;_tg_$;;<br />

stand b1 rust ei enli'k volledig am =: l<br />

8 J<br />

zichzelf. Na de tweede Un1_ 3 fig; ‘<br />

‘<br />

‘<br />

‘<br />

_<br />

het zich tenminstei 7-._'<br />

minuten uit de wedstrijd en Ff?<br />

door het zeker wel goed spel ,_<br />

<strong>Unitas</strong> volledig overvleugeld<br />

Zowashet ook beaamdeTonV ‘<br />

kerk nuterh k Wanneer die m<br />

pzguze al hteebll hebben ‘<br />

-<br />

1'6 1'1, W311 ICUWC 00111 IS<br />

Roodhroeken laten4 1voorsprong h||na nog u|t handen 9 uppen<br />

wgnwngmeplmgmetvwlwggi<br />

ging en veel routine”.<br />

-A Ii’<br />

' .<br />

Problemen<br />

De problemen stapelden zich<br />

<strong>Unitas</strong> pas na de pauze op, maar<br />

nadat Rijkers en Booy ieder tweekezf<br />

een geweldige mogelijkheid onfieep’<br />

hadden gebracht. Z‘; ' 1<br />

Nieuwenhoorn putte er zoveel .<br />

uit, dat het plotseling op meer<br />

drukwekkende wijze opdrong in<br />

xichting van de bepaald niet in gbedéi<br />

doen verkerende Erik Plieger. “<br />

Eef van Splunder, wie anders, zorgde<br />

voor de eerste donderwolk,door<br />

'<br />

knap voor 4-2 te zorgen en toen<br />

Nieuwenhoornse topschutter na<br />

_,<br />

minuten een strafschop mocht nemen<br />

ll; coren me .*:..":::';1£~;*;;*:;<br />

de lucht boven Molenvliet zelfs even;<br />

gitzwart. j l-<br />

Erik Pliegerstopte de elfrneter echter,P?<br />

maar daarmee kwam geen einde f<br />

de Gorcumse problemen, want zesj<br />

minuten voor het einde was het Peter;<br />

Langendoen, die proteerde van<br />

bondsspaarbank<br />

‘ ‘f§‘§;°,i}‘§S§‘;‘;;§;‘e‘;,“;“,°}j;‘§‘§;”;‘§’§;;f><br />

__._____- O <strong>Unitas</strong> de nodige kansen, maar het’ 1<br />

Onze - 5 ontbrak de roodbroeken aan de zq *<br />

huigbankier B b noodzakelijke koelbloedigheid. ,,En ‘J<br />

—--—--' --*"=*'"" toen zag je dus dat we toch dat stukje<br />

Hilbert Booy kopt <strong>Unitas</strong> vallendnaar3-1. Inzet: hetnieuwe eIektrnisschesc0- , i routine missen_ Met Kees van Reyng<br />

rebord, dat zondag op Molenvliet in gebruik genomen werd. =~““*t U Did; Sn1yvandenHerikenKeesMu_Fder<br />

er weer bij zal ook dat opgelosglf<br />

GORINCHEM - Bijna nog liet <strong>Unitas</strong> de volle winst uit handen glippen. Na UMTA3<br />

ASTEN zijn”,lichtte Verkerkheelbeg'r~ijp§eEl§<br />

-<br />

een voordelige 4-1 ruststand en een handvol gemkte kansen in de openingsfase<br />

van de tweede helft won het uiteindelijk nipt met 4-3 van Nieuwenhoorn, 00k 116 sympathleke Tllbflfgef T66"<br />

I0€. “<br />

dat Zeke; zoveel bewondering als de thuisklub afdwong van de heel sterk akterende rechts geerde opgelucht toen arbiter Haget<br />

23 <strong>Unitas</strong>-Nieuwenhoorn was een ziuderende wedstrij(!,'_die_l1et 800-l_&0p- achter Harry Horden - en opnieuw man er de 9t_5ep9(!)minuut.e_§er_1€__ein%<br />

' I‘‘st pige publiek van de eerste tot de laatste * * ' een strafschop van Roubos, 1:116 werd aan -maakte; 'Dat moinent<br />

Dat Nieuwenhoorn zich na aoop beklaagde over de nederlaag was al even- gegeven omd_at de tegenvallende _An- Nieuwenhoorn-verdedlger<br />

zeer begrijpelijk als het fe|t, dat Umtas-trainer Ton Verkerk repte van een dre Rl_]l(€I‘S bmnen de beruchte l1]nen Ouden met meer mee. H1] verstapte<br />

GORINCHEM - <strong>Unitas</strong> neemt de verdiende en hroodnodige zege. door de Nieuwenhoomse sluitpost zichindeallerlaatste minuut zodamg!<br />

zelf was aangetikt.<br />

dat de lmiebanden het begaven e_n_J;_iy<br />

23e plaats in op ’de ranglijst aller tij-<br />

den’, waarop alle klubs, die ooit in cle Nieuwenhoorn zocht de schuld niet A1 in de eerste minuut werd hij ver- Karel de Blok, door Gert Jan Commu zich naar het Beatnxzlekenhuis<br />

hoofdklasse bij de zondagamateurs bij zichzelf, maar, zoals in voetbal- schalkt toen Jan Eduard Roza na een heel behoorlijk in bedwang gehou- mocht laten transporteren.<br />

uitkwamen, staan. kringen niet helemaal ongebruikelijk klutssituatie van dichtbij beheerst ~ had daarvoor namens Nieuwen- Een triest einde van een boeiend en<br />

Hoewel <strong>Unitas</strong> daarin vorig seizoen is, bij arbiter Hageman, die na 22 mi- raakschoot en na de door Roubos be- hoom nog wel voor 1-1 gezorgd. Bij goed duel waarm de N1euwenhoomniet<br />

uitkwam zakte het geen plaats. In nuten bij een 1-1 een overtreding op nutte strafschop moest hij nog zwich- die stand leek de ploeg van Hans van spelers Karel de Blok, John Bakkeren<br />

totaal speelde <strong>Unitas</strong> 3 12 wedstrijden Jan Eduard Roza met een strafschop ten voor een schitterende kopbal van de Wekke over <strong>Unitas</strong> been te zullen de ongelukk1geA1]an den Ouden gee]<br />

'<br />

in de hoofdklasse en daarin behaalde bestrafte. Hilbert Booy - na een goede voorzet marcheren, maar dat pakte anders uit. zageni<br />

het punten: Omda‘ het 95 keer »D.a-at een buitensPel'<br />

won, 91 keer gelijkspeelde en 126 gevalaanvooraf’,bromde Nieuwenkeer<br />

verloor. I-let doelsaldo is 429- hoorn- trainer Hans van de Wekke na I<br />

1 6 _ 9 _ 1 9 9 0<br />

'<br />

477. aoop niet helemaal ten onrechte;<br />

Koploper is De Treffers, dat in 416 <strong>Unitas</strong> spon er in ieder geval garen bij<br />

wedstrijden 488 punten haalde. Rhe- wantiohn Roubos pegeldede elfr_neden<br />

volgt op één punt en TOP staat ter uiterst kordaat tot achter Michel<br />

twee punten achter, maar de Osse Hollaar, die deeerste helft trouwens<br />

hoofdklasser speelde ook twee wed- helemaal tureluurs moet zijn geworstrijden<br />

minder. . den. ‘


O<br />

om;<br />

H<br />

_<br />

__6<br />

>_”__u§_<br />

W<br />

S5555<br />

_<br />

"__5___E_<br />

on<br />

m¢_%F_v%m%%__Wm_m_%_NMh_VJ_%_%_M_=W_=_O%_%_%$__MNd%%<br />

V<br />

_=g“_m'__N__<br />

"___________<br />

2|:<br />

H.‘<br />

z~_o°=zm_>_5m__z__<br />

6+(<br />

H8<br />

U“<br />

“E32<br />

g<br />

EOO___§E_£z’<br />

“E80><br />

_§__5E<br />

“UN<br />

J32<br />

%E_<br />

§§__m<br />

=2<br />

“Um<br />

Cg<br />

_O__U&_gm<br />

2“ 1<br />

%__w§_<br />

SW25<br />

vim<br />

EH;<br />

_<br />

_B<br />

HEN<br />

gSE8<br />

“Dug<br />

E02<br />

V<br />

dag“<br />

E;<br />

2U2<br />

v_Emg>?<br />

_c_2m<br />

>|_E<br />

__oO>_8dU<br />

5:;<br />

__22w__U><br />

8Q23<br />

_<br />

_':m_<br />

G3<br />

___8:__§__2z<br />

Cg<br />

Ewiw<br />

HUHUQ<br />

GG><br />

GO_“O°><br />

0°<br />

M><br />

Qdix<br />

_dp<br />

Ob<br />

__wHdM._Q<br />

_<br />

$8<br />

V_E_§E__O<br />

_<br />

_t§§§\_\_<br />

%mam“<br />

Q35<br />

_=m§_mW_Mw_v__W_W'F_%_N_<br />

_<br />

Q8333<br />

GE<br />

G><br />

328<br />

BU<br />

60><br />

$_v§_am<br />

ng_§_n_<br />

Bu2<br />

___8==E__<br />

3:<br />

mg?<br />

3:<br />

_w€_:=O<br />

>50%”<br />

230<br />

E_a_0%<br />

G00<br />

52><br />

£__<br />

E_2E_O<br />

820“<br />

E2E;<br />

ta<br />

8_o_z><br />

E008_<br />

E2<br />

5358<br />

HM;<br />

__g__o:<br />

5;<br />

A_°__9$E:<br />

I__“E_U_%<br />

SEO“<br />

EE<br />

520$<br />

ism<br />

2:3”<br />

=_5?_2_<br />

‘ua__E°N<br />

WM_>_%_w_<br />

MW<br />

g<br />

_m_NW___v_M<br />

_:§_<br />

E<br />

___w____Qm___<br />

“Z<br />

H__mWn_H_“w_"Mbq_1__M__““_v____“__<br />

‘Bow<br />

gE°o____o3_§z<br />

0“<br />

EU205;<br />

’__<br />

M _<br />

DUS;<br />

%E_<br />

20:?<br />

as<br />

EQEQOEOE<br />

:5ac:<br />

“£3<br />

H-‘<br />

5;<br />

_5__%<br />

£15<br />

55<br />

3203<br />

Bu<br />

E;<br />

0285<br />

'52<br />

n__;__2_&____<br />

u_____3_<br />

=3<br />

___“m__O<br />

80><br />

v_§%OO_v<br />

DU mg<br />

H5:<br />

M___________<br />

Eg___;$__o_z<br />

:0”<br />

_<br />

"Go2S__OH<br />

on<br />

C_<br />

QO___U:M:m<br />

0“.‘<br />

_<br />

%_g8_<br />

GU<br />

$28<br />

__2___O__E<br />

BED<br />

mg<br />

_.8\____°>a“<br />

__3_O°__<br />

-_°°__<br />

Q:<br />

A?_<br />

Lam<br />

____O__<br />

_%EO§M_><br />

Ew_E_<br />

30%‘<br />

v=____g<br />

2“<br />

aswe<br />

w_°N<br />

‘EH3:<br />

2Eu<br />

______OO___Go;52Z<br />

g“MU<br />

‘:23<br />

'__0£“_=<br />

0‘<br />

3°;<br />

_v___8_m<br />

2gag<br />

Jgmg<br />

t_3m___§"%Oa<br />

|_5><br />

=9!<br />

_:;<br />

=Q_=A__=__9Q<br />

£8<br />

|_2_w__g_5<br />

Ew_§_$_<br />

%§§=O>On<br />

I<br />

_=0<br />

m=§_E@>O<br />

=80<br />

_23EO><br />

=2“;<br />

gut<br />

=°>2_<br />

=3:<br />

H99;<br />

“=3<br />

0‘<br />

‘ 'o_&0W<br />

Bum<br />

DUQ0<br />

an<br />

on<br />

0%<br />

_=MEOM_~m<br />

__s_<br />

WEED<br />

I<br />

2M_=Oz_MoQ<br />

guaaag<br />

$53<br />

_w:m::_gHw_<br />

wag:<br />

-2<br />

“’__%m_H_<br />

$_M_<br />

___\__§__q_<br />

6?<br />

gg<br />

__L__°__§S:_§<br />

®QE_§§:_<br />

L:<br />

__<br />

___<br />

_V<br />

___<br />

>v-<br />

;V___‘_<br />

‘V<br />

_‘<br />

_\__(<br />

_‘<br />

__<br />

‘,7<br />

_I‘<br />

'_<br />

IU‘!<br />

,r_'___<br />

'__‘<br />

_;,<br />

V_‘__<br />

_____<br />

'_’_r__;_<br />

’_?<br />

u_‘<br />

_v<br />

__<br />

_v_____8___<br />

_<br />

‘\!r,I,",""'IIIPP$9iii!DDIIiiIiIIIlIIlIII,""'--.__


op<br />

_ _7<br />

- gen hoekschop met een strak schot Erik Plieger _zag gekeerd. "<br />

~ laten.<br />

len<br />

T<br />

0-0,<br />

butch-HMSH<br />

e_- '- -'<br />

<strong>Unitas</strong> en Nieuwen-<br />

—-‘<br />

hoorn scorenz 4-i-3 ~<br />

Hilbert Booij (links) scoort in de strijd tegen Nieuwenhoorn 3-l voor <strong>Unitas</strong>. (Foto Jos Waltheer).<br />

VOETBAL -_— <strong>Unitas</strong> en Nieu- deed dit in deeerste-helft van een zagen geen kans om tot sucoes te<br />

wenhoom scoorden' afgelopen aantrekkelijke wedstrijd. komen.’ ~‘<br />

zondag in totaal zeven keer. De De thuisclub wist binnen een mi- Nieuwenhoom leek hiervan te<br />

thuisclub frof vier maal de roos en nuut spelen al een 1-0 voorsprong prvlr, Hadat d0¢lm8l1 Erik<br />

' _ het fraaie nieuwe electronische Plieger Eef van Sprundel het Sco-<br />

te plaatsen. ren belette en dezelfde Van Sprun- '<br />

* W‘ scorebord<br />

Eduard Rora tr_of na een afgesla- del de toegekende strafschop door<br />

-<br />

'<br />

het net achter doelman Michel Met nog ruim tien minuten te spe-<br />

1-101133;; 1-_()_ V bracht Peter Langedoen de<br />

Ni¢_uw¢nl-mom bleek na de snelle stand naar 4-3. Dethuisclub snaktegentreffer<br />

allerminst aangesla- I6 H881‘ het inde, Ierwijl de beZ0egen<br />

te zijn en plaatste doelman kers alle pogingenjn het werk stel-<br />

Erik Plieger voor enkele moeilijke den om langszij te komen. '<br />

situaties. Deze moest in de 18e <strong>Unitas</strong> liet het niet zoverlkomen<br />

minuuttoezien hoe Karel de Blok en mocht de eerste overwinning<br />

met een vrijeschop een 1-1 stand boeken, na een uiterst aantrekkeop<br />

het scorebord bracht. lijke W€dStrijd_--<br />

De thuisclub had snel een ant- '<br />

woord op deze tegentreffer en de<br />

doorgebroken Andree Rijkers 1 6- 9 — 1 9 9 O<br />

werd binnen de zestienmeter-lijn<br />

gevloerd. John Roubous benutte’<br />

de elfmeter-trap 2-1. :<br />

De roodbroeken wisten met snel i<br />

uitgevoerde aanvallen de defensie<br />

van Nieuwenhoorn in de problemen<br />

te brengen. i<br />

Na een half uur spelen had dit<br />

succes. Met een snelle uitbraak<br />

van Harry Horden, die een afgemeten<br />

voorzet op Hilbert Booy in<br />

de juiste positie wist te brengen, -;<br />

passeerde hij doeltreffend met een<br />

kopbal doelman Michel Hollaarz -<br />

34- . i Zondagamateurs<br />

U<br />

r . _- Eerste klasse B: Sparta-Tonegido<br />

Nauwehlks ‘me’ mmmen later 1- <strong>Unitas</strong>-Nieuwenhoom 4-3,Verschop<br />

nemen nadat de doorgebro- r<br />

mocht <strong>Unitas</strong> wederom een strafken<br />

Andree d 1-2’ Alphenw Boys-<br />

' - d d 1 ~ Neptunes1-0,Voorburg-EBOH2-3,<br />

] ers oor e oe -<br />

man van Nieuwenhoorn binnen de f RVC Svw 1 0'<br />

beruchte lijnen was neergelegd<br />

John Roubos maakte geen font: -4- . Alphellse Boys I<br />

1_ Tonegldo<br />

Na de thee leek <strong>Unitas</strong> de score- ‘_<br />

EBOH<br />

verder te knnnen opvoeren. Di-Q1‘<br />

RVC<br />

‘verse kansen werden onbenut ge-1<br />

voorburg<br />

' ' -<br />

. 4.<br />

HMSH -<br />

Nieuwenhoorn maakte gebruik ': SP3"?!<br />

van het falen van de thuisclub en "3;<br />

<strong>Unitas</strong><br />

Van Sprundel wist een defensie- ; Nieuwehoom<br />

fout af te straffen: 4-2. j SVW _<br />

<strong>Unitas</strong> kreeg nog enkele mogelijk- § Neptunus<br />

heden om de score in veilige haven vi Vefbufch<br />

te brengen, maar zowel Hilbert __<br />

Booy als invaller Edward Verduin


V 10.30<br />

_<br />

.=._,= Ivm<br />

score<br />

rucht<br />

'<br />

I De voetballietebber kon afgelopen -<br />

Zondag smullen op sportparkt MOIenvliet.<br />

Het nieuwe elektronische scorebard<br />

bewees tegelijkertijduitstekend<br />

zijn dienst. <strong>Unitas</strong> nam het scorebord<br />

Iuxe enservice voor het publiekkwam -<br />

‘<br />

at-:;§§_i:;i;;=;;<br />

‘ .<br />

—I~!I'


V -<br />

r11§I1e-<br />

Na<br />

HMSH<br />

0<br />

i/l§3r:fg§<br />

maar<br />

-1-F111?:2:2:5:115:5:E=5:5:5151515:5=21515151515=5:E151E=5151513=£1£=E=£=Sr$::¢r;:5:;:;:5:5;5:5:E:E;5:5:5:5;3;3:5;3;3:5;5;515;5;§;;;5;§;§;;;;;§;;;5;;;;<br />

_<br />

$1 ‘~<br />

Gediscipneerd <strong>Unitas</strong><br />

> pakt één punt bij HMSH<br />

DEN HA-AG — <strong>Unitas</strong> aan degradatie ontsnapt en nu<br />

slggptg één pumjg “it de evenals Umtas een bescheiden postjd<br />

bij HMSH_ De l.ood_ s1t1e1n de nuddenmoot innemend,<br />

meer aan. Met twee knappe redbroeken_waren<br />

daarmee ta’ dingen voorkwam Erik Plieger<br />

- vndens Want dc B70“! V0111! een achterstand op slag van rust.<br />

was er zeker niet. De ploeg<br />

.<br />

van Ton Verkerk verde- I-Igft in handgn<br />

-<br />

‘ligde g°‘s°ip“H°°'d ,..°P _<br />

‘<br />

hield mede dankzq doelman; we“ in handen De Gr¢"m'="<br />

Plieger de Hagenaars op de liete_n zichrniet afbluffen en bleven<br />

A<br />

nul: 0-0.<br />

dc pauze nam <strong>Unitas</strong> het heft *<br />

Te rustle soms. want dc .<br />

1-oodbl-oekcn Oefenden nauweujks<br />

<strong>Unitas</strong> ll€lIN€lC%l Inlet; zoalsj vor1_g drukduit ciphlligtliiog-:1 van de tegenseizoen<br />

op o env e , van CWl]S stan er. reeg het alleen UNITAS _<br />

brengen door het agressieve en 1r- even moelijk toen Edward Ver- 7 GROOT ALEXANDER 0<br />

ritante HMSH. Iedereen hield het duin André Rijkers een kwartier k - - - - " - ‘<br />

1<br />

koppie er bij en kweet zich vol na de pauze, verving. Verduin ' dc?" axillgistpzilgeligrndlsefeéitihgflgiizhl:<br />

_ . overgave aan de opdrachten van kwam vrijwel onmiddelijk alleen I der niet moeilijk maken ina dc ggfste<br />

_ -<br />

tramer Ton Verkerk._ T '9 voor de Haa e do lm t t , - -<br />

' <strong>Unitas</strong> had de eerste veertig minu- maar S_Ch0Ol%1S6bal:1Ct?1n3.3:l? aan Z<br />

Iiimutfjn swim fie lat ‘zen<br />

ten ook het beste van het spel. De Vijf minuten later kwam hij op-‘ 1 Ievengl For C en mhde weg,<br />

roodbroeken controleerden de nieuw in kansrijke positie, maar i meteen 2-0 dixii hv/\ierT ft m‘l:2; Neptunus - Ver- _<br />

- - -<br />

' ’ I -<br />

burch l-1; HMSH - <strong>Unitas</strong> 0-0; Nieuwenhoom -<br />

Sparte R. 3-1; Tonegido - RVC 0-0; SVW - Vooren<br />

burg 1-lz‘


‘<br />

.—<br />

<strong>Unitas</strong>favoriet tegen Neptllnus<br />

I<br />

GORINGHEM — Voor <strong>Unitas</strong><br />

\<br />

en SVW IS voorlopig met meer<br />

dan een bijrol weggelegd in de I '<br />

eerste svklasse. D'e Gorcumse<br />

voetbaltrotsen zijn al kansloos<br />

voor deeerste periodetitei, die<br />

na acht weds“-ijden Wm-dt ver_<br />

I opschuift naar bet middenveld. Die<br />

opstelling benadert het ideaal zoals<br />

5<br />

-<br />

geven. SVW heeft een lood- Verkeik dat"°°r °g°“_P§§§§-<br />

zwaar programma voor de "—é{mi1a" ”<br />

boegi <strong>Unitas</strong> speelt voor eigen<br />

aanhang en is op papier sterk<br />

favoriet tegen het zwak geachte<br />

Neptu_nus.<br />

26-9-<strong>1990</strong><br />

<strong>Unitas</strong> trakteerde de eigen aanhang<br />

tien dagen geleden op een smulpartij<br />

tegen Nieuwenhoorn. De wedstrijd<br />

van komende zondag is er één met sentimenten<br />

‘ . B" 1]na een Jaar ‘ geleden<br />

maakte een char8e va.n NePtunus-ver-<br />

dediger Peter Roos een (voorlopig) -<br />

einde aan de carriére van Cees van<br />

Reijn. Roos zal er nu zelf niet bij zijn<br />

vanwege een kuitbeenbre-uk.<br />

Neptunus bungelt samen met Ver-<br />

u<br />

burch onderaan de ranglijst. Beide I I I I '<br />

ploegen haalden afgelopen zondag te- .<br />

gen elkaar her. eerste punt binnen (1-<br />

~<br />

1). Het spel van Neptunus was om te<br />

huilen en trainer Joop van Daele heéft s 9 . 9 9 U<br />

de juisfe balans in zijn ploeg nog niet<br />

gev'6nden_ ' kan Zolldng<br />

‘Y<br />

Aan het eind van vorig seizoen keer-<br />

aansluitmg me! lie (Sl1b)‘°P V911 de<br />

‘den heel wat spelers Neptunus de rug<br />

eerste klas krijgen. De thuiswedtoe;<br />

waarna Van Daele, opvolger van<br />

strijd tegen Neptunus moet door de<br />

de voortijdig vertrokken _Pim D0eS— roodbloeken gewonnen kunnen<br />

burs. bduwdc aan een rgwuw elfta!,<br />

Worden, temeer omdat Dick Stuy<br />

dat op papier over de nodige kwahteit<br />

van den He‘-5|‘, Kees Mame, en Jebeschikt.<br />

Afgeiopen zondag keerrie men van Bale"lid‘ due weekweer<br />

Teus van. Herk tiij Neptinus terug 111 bij dc sdeke aansluiten en ook de<br />

dc‘ spits. De spe er stree na een mi- - I t ‘d ed -<br />

siukt seizoen bij het Belgische1Poeder- ;::sr:§;::e as 0 usvene I ehik<br />

lee weer neer op het vertrouw e nest. N "kt t ak M0]<br />

Evenals Van Daele kan ook Un1tas- vhfeepfunvlz-‘en fuzz‘ ‘emu en /‘Q 1;, 1 _ - I I<br />

trainer Ton Verkerk gee“ beroep doe“ .. 9 U . i ' ' .25:. 555E:5I‘15:5:5:5555=$2555£§5=5=5:5=5:£:E1;55i5"'"'="“'"5=£=;5:£=5§:'="=


seizoenstart<br />

t ' V "<br />

.<br />

' '<br />

'<br />

un<br />

_ ning<br />

_ speler<br />

training<br />

O <strong>Unitas</strong> maakte van de n00a' een<br />

deugd en wist zondag 0p het laatste<br />

momenrnog een oefenpartner te charteren.<br />

’s-Gravendeel, dat in de tweede<br />

klasse de ranglijst aanvoert, was in<br />

'plaats van competitietegenstander<br />

Neptunus, te gast op Molenvliet. De<br />

wedstrijd werd_ onder leiding van de<br />

Heukelumse scheidsrechter J. "de Wit, .<br />

gespeeld op het tweede veld, voor z0’n<br />

vijionderd nieuwsgierigen, waarvan<br />

het grootste deel niet gerekend had op<br />

de afgelasting van <strong>Unitas</strong> - Neptunus.<br />

<strong>Unitas</strong> won van ’s-Gravendeel met 1-0<br />

<strong>Unitas</strong>e An Be ' ° ' .<br />

waltheelr) dré, rgman kopt hard lll, maar seoort tot vreugde van ’s Gravendeel met. (Foto Jos Booy’<br />

dankzij een<br />

vijfmmuten<br />

doelpunt van Hilbert<br />

".1.d_ t<br />

' O Vorige week dinsdagavond had<br />

<strong>Unitas</strong> al geoefend tegen hoofdklasser<br />

Wilhelmina uit Den Bosch <strong>Unitas</strong><br />

<strong>Unitas</strong> Qefent tegen<br />

’s-Gravendeel g<br />

Afgelopen zondag speelde <strong>Unitas</strong> strijd tegen Neptunus. Was de rust kelum kon Hilbert Booy de/bal<br />

op een bqveld een oefenwedstrijd nog met een 0-0 stand ingegaan, over de doellijn werken en moest<br />

tegen ’s-Gravendeel in verband kort voor het eindsignaal van ‘s-Gravendeel met een 1-0 nedermet<br />

het afgelasten van de wed- scheidsrechter J. de Wit nit Heu- laag huiswaarts keren.<br />

30-9-<strong>1990</strong><br />

trof Frank Roks twee maal de roos<br />

Via Andre Bergman en Hilbert Booy<br />

liep <strong>Unitas</strong> uit naar 4-0 voordat Wilhelmina<br />

lets teru kon doen<br />

~ it<br />

T()(§l1 kans Op S1Il3t0p<br />

v()()r <strong>Unitas</strong><br />

]sld.ag toch W2? subtoppgsl veel partuen. Op papler staan de Mo- 3- 10- 19 9 0<br />

,mnem_en; ell all lenvlietbewoners er dus beter voor dan<br />

W8] event_|es de hllldlge uum-“ de SlI'€Cp]8S van SVW die vijf uit vijf<br />

'<br />

GORINCH_EM — Ondanks de EBOH voert er de rianglijst aan met gelijke hoogte met Alphense Boys beslechte<br />

» kunnen H¢g¢11P1111l¢11\11Iv1Jfd11¢lS- Umts lag landen. Een overwinning is daartoe<br />

<strong>Unitas</strong> en SVW aanstaande d? °l“"t"°°‘}1"gfm°F N°P‘“““s .Z°“dag 1 we‘ "°di8- _<br />

._ a ge as en ee t v1er _punten uit even- —<br />

mers één en twee- elimineren. ;°“,’a;d°"-<br />

- ‘ -- ontvan t zonda om twee uur<br />

Umtas gaat vogtbauen bu dc ' Alphense Boyi dat de fompetitie sterk<br />

venassende koPl°Pe|' EBOH’ startte maar de laatste weken wat teterwillsvw<br />

1111111111" twee Alll- rugviel en nu zeven punten op het ' *5 ’ ’ ’ "W<br />

hense Buys op Mollghburg om- conto heeft staan. SVW won zondag<br />

vangt_ - ' voor de eerste keer bij Tonegido en<br />

I I , I I -<br />

kan daardoor dus komende zondag OP<br />

1<br />

9u In a e<br />

tiidens herfstvakantie<br />

-<br />

-<br />

'<br />

"<br />

GORINCHEM - <strong>Unitas</strong> organiseert van Ruud Brood en Cees Schapenvoor<br />

haar jeugdleden tijdens de donk).<br />

herfstvakantie de nodige aktivitei- Woensdag 17 oktober, 10.30 uur:<br />

ten. A reg, A2, B reg. en B2 (on-<br />

Van maandag 15 tot en met donder- der leiding van Robert Verbeek en<br />

dag 18 oktober zal er ’s morgens ge- Ton Verkerk).<br />

traind en ’s middags gevoetbal wor- Vrijdag 18 oktober, 10.30 uur: traiden.<br />

ning C1, C2, D1, D2 en D3; 14.00<br />

A 7*--— »~<br />

— uur: E1, E2, F1 en meisjes (onder lei-<br />

Sparta R. - l-lMSh 00; <strong>Unitas</strong> - Neptunus afg.;- - - - - -<br />

verbmh _ EBOH 04; Alphense Boys _ voor: De trarmngen zullen worden gelerd d1ngvanJosvan Eck en DlCi( Stuyvan<br />

burg 24); Tonegido - svw 1-2; RVC - Nieu- doorbekende voetballersalsHerman den Herik).<br />

wenhoorn 2-2; I<br />

Teeuwen, Andre Hoekstra (respek— Het wedstrijdprogramma ziet er als<br />

EBOH<br />

tievelijk keeper en speler van RKC), volgt uit: Maandag 15 oktober: Uni-<br />

Alphense Boys<br />

Tonegido<br />

Ruud Brood, Cees Schapendonk tas E1-Raptim E1 (14.00), <strong>Unitas</strong><br />

RVC<br />

(beide NAC), Robert Verbeek F1-Raptim F1 (14.00), <strong>Unitas</strong> E2-<br />

Nieuwenhoom<br />

(jeugdtrainer PSV) en Jos van Eck Sleeuwijk E2 (15.15), <strong>Unitas</strong> da.<br />

SVW<br />

HMSH<br />

(BVV den Bosch). 1-Papendrecht da. 1 (19.00).<br />

<strong>Unitas</strong><br />

Ook <strong>Unitas</strong>-trainer Ton Verkerk en Dinsdag 16 oktober: <strong>Unitas</strong> D1-Har-<br />

4 \L00rbunz<br />

Dick Stuy van den Herik zullen dinxveld D 1 (14.30), <strong>Unitas</strong> D2-Harhun<br />

medewerking verlenen.<br />

dinxveld D2 (14.30), <strong>Unitas</strong> C1-Pa-<br />

' Neptunus<br />

Het programma ziet er als volgt uit: pendrecht C1 (17.30), <strong>Unitas</strong> C2-Pa-<br />

38811<br />

Maandag 15 oktober, 10 30 uur‘ trai— pendrecht C2 (17 30)<br />

A reg., A2, B-reg. en B2; 11.30 Woensdag 17 oktober:‘<strong>Unitas</strong>Areg.-<br />

‘<br />

uur: training E1, E2 en F1 (onder lei- Willem II land. jeugd (15.00), <strong>Unitas</strong><br />

. - ,_ _- ,_ ..<br />

ding van Herman Teeuwen en André B reg.-Sliedrecht B reg. (16.00).<br />

l-Ioekstra).<br />

Donderdag 18 oktober: <strong>Unitas</strong> G-O-<br />

Dinsdag 16 oktober, 10.30 uur: trai— ranje Wit G (19.00).<br />

ning C1, C2, D1, D2 en D3; 13.30 Ook staan er diverse gezamenlijke<br />

uur: training C1 en C2 (onderleiding broodmaaltijden op het programma.<br />

. .<br />

en<br />

3-10-<strong>1990</strong>


- voor<br />

~ post<br />

<strong>Unitas</strong><br />

<strong>Unitas</strong> kopie under hii koploper EBOH<br />

Roodhroeken kriigen les in het benutten van kansen<br />

V<br />

DORDRECHT-<strong>Unitas</strong>gingzondag voor hem was aan het begin van dit ha-delen Sl06g, B111 TO0I11 d wfsle<br />

in Dordrecht kopje onder tegen seizoen destatus van eerste klasser op bres. Zijn inzet stuiterde via de bin-<br />

EBOH, dat de roodbroeken les gafin zak te houden, maar inmiddels heeft nenkant van de paal tot achterPlieger.<br />

het benutten van kansen. Waar EBOH de eerste periodetitel binnen<br />

EBOH aan niet meer dan een hand- handbereik. Een puntendeling over Uilstkelld ‘<br />

vol kansen voldoende had om Fxik twee weken tegen Sparta is al vol— In de uitstekende tweede helft leek<br />

Plieg drie keer naar net te stu doende om de charnpagneflessen Umtas ‘ toch tenig te zullen komen,<br />

er het -<br />

ren, daar stuntelde <strong>Unitas</strong> tenminste open te mogen rukken. maar opnieuw verprutsten met name<br />

evenzovele kereninkansrijke positie EBOH speelde inderdaad niet veel Roubosch en Booy de kansen, waarna<br />

het heiligdom van EBOH-sluit- beterda.n<strong>Unitas</strong>, maarwelveelagres- EBOH aan de andere kant de beslis-<br />

Vlsser. siever. sing forceerde. Hans van Genderen<br />

Bovendien is zo langzamerhand wel lepeldehet leer tot bij deverste paal en<br />

Ton Verkerkstaknaaoop niet onder duidelijk geworden dat het uit Van daar stond natuurlijk Bart Toom gestoelen<br />

of banken daar een beetje Genderen, Van derWal en Van D0m- reed om voor 2-0 te zorgen. ‘<br />

moedeloos van te zijn geworden. ,,We melen bestaande middenveld uit een Hoewel <strong>Unitas</strong> het niet opgaf en masdeden<br />

kwa veldspel niet voor EBOH kwalitatief meer dan uitstekend soort saal de aanval zocht kree8 het no8<br />

een<br />

onder, maar kwa scherpte, fysieke voetbalhout is samengesteld. derde dreun te' mcasseren. BartToom<br />

kracht en air schieten we duidelijk Juist daar ook overvleugelde EBOH won een sprintduel met de uitgelopen<br />

tek0rt”. de Gorcumse ploeg. Waar Umtas ' het Pheger ' en het ' Cor van Dommelen<br />

In de vijf wedstrijden waaruit <strong>Unitas</strong> zocht in een soon tik-tak-spelletje, vervolgens glijdend voor 3-0 zorgen.<br />

pas vier punten peurde, scoorde het daar schakelde EBOH juist heel snel Dat Frank Roks in de slotminuut nog<br />

weliswaar zeven keer, maar drie keer over van verdediging naar aanval. voor 3-1 zorgde werd door de meeste<br />

gebeurde d_at vanaf de stip. Na een half nur brak het de score dan Gorcumse supporters niet gen'en. Die<br />

EBOH-trainer Germ de Keizer had ook open. Nadat Frank Roks had la- waren toen al hoofdschuddend op<br />

er geen boodschap aan. Uitgangspunt ten zien hoe je een kans niet moet be- weg naar huis.<br />

7-10-<strong>1990</strong><br />

-<strong>Unitas</strong> Overtlligi Ilif<br />

hij agressiever EBQH<br />

-- . 1' h t k zette. Cees<br />

DORDRECHT — Umiai Motimragrilnrik gegerwijfelden<br />

heeft dit seizoen 1103 111° =11‘ Toom werkte de an in het<br />

kunnen overtuigen. Afgelo- :1oe1: 1-0. '<br />

d n de |-ood- Tevergeefs probeerde <strong>Unitas</strong> na<br />

pen zondag leg e — rust dc bakens te verzetten. De be-<br />

EBOH gm Uitslaaen 9<br />

breed ill 69 “'98- De Dordtse slordigheden en misten voorin dc<br />

koploper speelde het spel- nodige agressie om‘ het EB0ll<br />

fteerde =cht moe1l1]k te maken D0111<br />

d:l:,n::£e:_hedent tenaren wachuen geduldig hun * 1* A<br />

p kans af Een kwartler na rust UHSLAGEN ZONDAG-IOKTOB<br />

bij <strong>Unitas</strong>, dat afzakte naar kbpte Bart Toom voor de tweede - $°"'1,'“""v“<br />

' ' - _ N0"‘<br />

t - S . ; —; ;<br />

3-» 1§§";k';¢;'“eP'***$ "P g1-@;,g§‘,:j*,1,;§:‘§§jE2é ~::u::'.::..,.,,,,.T


V<br />

1<br />

zijn<br />

* een<br />

- VOETBAL<br />

-<br />

V<br />

QORINCHEM<br />

"<br />

Hetleugdvoetbalfestlln<br />

dag<br />

Hoekstra<br />

trainingen<br />

ons<br />

da¢ht<br />

Profs naar Molenvliet<br />

9<br />

in de herfstvakantie<br />

9<br />

Umtas venwacht veel<br />

GORINCHEM _ <strong>Unitas</strong> is ning voorAlregio-A2-Bl regio en B2<br />

ambieus bezig baa; jeugdplan o_nder lelding van Robert Verbeek<br />

. .. ' . (Jeugdtramer PSV.) en de <strong>Unitas</strong>-hoofde<br />

przgu-Lk tehl;rel?gen' HI?“ dtrainer Ton Ver_kerk. Om l5.00 uur SZORINCHEM - Johan Muller is korte afwezigheid weer in het jeugd-<br />

09 W97 9 an 3|’, te|'|'e"1' volgt de wedstrnd Umtas Al-reg1o- hoopvol gestemd’. Hij, de bezige bij bestllur teruggekeerd is. Gen ‘Jan<br />

verzorger van Umtas, aan het naal tegen Willem II landelijke jeugd. van <strong>Unitas</strong>, verwacht heel veel van Commu komt een handje helpen en<br />

werk gnzet en die slaagde erin Om 16-P0 llllf Speelt Unllas B1 W810 de aktfviteitell, die <strong>Unitas</strong> volgende Ruud Stigter komt keepers trainen.<br />

°'" "idem “e "°'*s““'“'""° §§°3aS§*E‘1L°°l‘L


'<br />

, stellen<br />

De<br />

. het<br />

- V e<br />

V<br />

<strong>Unitas</strong> moet winnen vaI1NeptuI1us<br />

GQRINCHEM _ >])e positje<br />

-.<br />

_i V 1<br />

- - Roos bleef, maar hi] zal vanwege een<br />

~<br />

van Umtas ls zeker met I008‘ kuitbeenbreuk niet van de partij zijnl<br />

t ‘<br />

kleurrg - Het elftal van Ton<br />

d ersonele nood eni szins te le-<br />

-<br />

1.15711 QM<br />

Verkerk heeft na de nederlaag P 8<br />

I<br />

mgen heeft Neptunus Teus van Herk<br />

van zondag l10g 111321‘ ' twee weten te bewegen tot een terugkeer op<br />

_<br />

.<br />

' ' . Rotterdamse nest. Van Herk<br />

ploegen onder men’ het zwakke V00; <strong>Unitas</strong> Stgnd aanvankelijk de b¢- keerde terug na een minder succesvol<br />

iverburgh en e-Pumas‘ Z911‘ ~. kerwedstrijd bij Eyerstein op het pro- =_W_gIl_1ur_bij1\¢§E1siS£h P9§d£T1°9_- _ _<br />

dag _k"Jgt plums de kans een gramma. Het duel is verschovennaar<br />

stuk_|e te klrmmen op de rang- ien ngg nadeé tediepaleg dgtlum. lac‘ 10- 1 ()— 1 990<br />

lijst. Om 14.00 uur ishet R0t- #19? estal at Him F e ¢r“'° - --l—~)——<br />

terdamse Neptunus te gas‘ op Sllfljd midweeks moet mhalen. ll1)e<br />

. V“, KNVB geeft er de voorkeur aan et<br />

Mo|envhet' S spec“ later‘ competitieprogramma zoveelmogelijk<br />

dag 8| V001’ eigen IJllbli€k- D9 volgens schema af te werken. Daarorn<br />

Sfl'88pj¢S bekeren vanaf 14.30 speelt <strong>Unitas</strong> zondag tegen Neptunus.<br />

k] _ De wedstrijd werd tien dagen terug<br />

uur tegen zaterdag dude as nog afgelast omdat het hoofdveld van<br />

set Papendrecht ’ Molenvliet teveel water kreeg te verwerken.<br />

i<br />

<strong>Unitas</strong> heeft wat goed te maken. De<br />

ploeg oogst complimenten voor het<br />

verzorgde spelletje, maar de resultaten<br />

bitter teleur. Trainer Ton Ver-<br />

. kerk kan zondag weer een beroeg~<br />

doen op Dick Stuy van de Herik en op ~<br />

Cees Mulder, net als afgelopen keer<br />

tegen EBOH, toen John Roubos op- V<br />

schoof naar het middenveld. Succes '<br />

bracht de terugkeer van Stuy en Mulder<br />

niet. De ‘<strong>Unitas</strong>-defensie rammelde,<br />

terwijl de voorste linie met dekansen<br />

geen raad wist.<br />

Tegen Neptunus moet <strong>Unitas</strong> wimren -<br />

om uit dc gevarenzone te komen. De<br />

Rotterdammers kennen nog meer problemen.<br />

Uit vijf wedstrijden haalden<br />

zij slechts twee punten, waarvan één<br />

afgelopen zondag in de derby tegen _<br />

Sparta. Trainer Joop van Daele heeft<br />

bij Neptunus veel zorgen aa.n zijn<br />

hoofd. De trainer is nieuw, evenals<br />

_<br />

;<br />

een groot aantalspe_lers.Wantaanhet /‘~ 1 — - I I<br />

'<br />

eind van vorig seizoen,toen Neptunus<br />

:5:. ‘<br />

zich net redde in de eerste klasse, . *1<br />

"<br />

vol de een ware s elersuittecht. -<br />

oktober:<br />

10.30 <strong>Unitas</strong> G - Spijkenisse G<br />

5 Zolidag 14 oklober:<br />

in Gorcum niet__onbekende Peter<br />

' 10.00 Unias "8 - Rios 4; 10.30 Unias 4 -<br />

Rhelico 3; 14.00 <strong>Unitas</strong> 1 - Neptunus 1.<br />

10.00 Papendrecht 2 - <strong>Unitas</strong> 2; 11.00<br />

R.C.D. 13 - Unias 9; 14.00 S.V.W. 6 - <strong>Unitas</strong><br />

3.<br />

UNITAS<br />

e<br />

I speeltizonduagthuis tegen °"ZE ""'$BA"K'E"<br />

7 NEPTUNUS /%®<br />

'<br />

aanvang 14l00 uur<br />

I<br />

maakt méér van kunststof!<br />

- 1 1 postbus 58 - 4200 AB Gorinchem<br />

4|?<br />

Voorvvedstrijd, aanvang 12.30 uur ‘°'°'°°" °“3° ’ 32°55<br />

UNITAS D1 - NEPTUNUS D1<br />

---__-___<br />

UNITAS<br />

Jeroen "van Meeuwen van <strong>Unitas</strong> F1 0<br />

PUP_lL VAN DE WEDSTRIJD ,<br />

1|


had<br />

maar<br />

‘<br />

René van den Broek knalt<br />

<strong>Unitas</strong> naarzege up Neptunus<br />

Roodhroeken winnen slecht duel met 4-1<br />

GORINCHEM ' Hilliieif OP de toeschouwers, die tot diep in dc tweedfkbevlki<br />

tfiblllles 10811 Ullil8S-<br />

1 ~ de helft moesten wachten alvorens de<br />

lrmner Ton Verkerk zondag drie mi ’ René van den Broek-Jan Eduard Ro-<br />

$218]; Ea de prune Rellli 3:1 den zaSh0W begon._<br />

.r;:.,.;:';:::. ,;.,e..":*;;: 3959" vermk News dc km<br />

-- op<br />

-<br />

A<br />

Baalen, maar nauwelljks dne kwar- laten ljggen en Van Opstal ver-<br />

. .<br />

tier later waren de meningen over de GORINCHEM _ -Niet Robe“ ad <strong>Unitas</strong> Ha een htigfdslzl W1:<br />

toplzvgue spits doordrenk‘ met SW m”'PimVeTb°ekk¢mt|ll°'8¢"‘ '<br />

er ven tr:l£ter:r1m1[>l:srlsog€$1? gen Isgroe in<br />

'<br />

P a e ' ’<br />

- - Wlltend °PM°|em'“°' 4° Ui|i'95' aktie te komen. Handig zette hij in de<br />

$222331 Er0;:;|g:?|i:lte?|l0%e“e-1: t"lil|¢.l1- R0512" 20e minuut zijn liclgaam tussen het<br />

P ’ g In "End! "@3913 Velldltlngen bl] leer en Ger Wemmers, waarna de op<br />

§::;§::t¥:vg?':.::l:i£fes::i?f::f|::_ VPSV £°"°°d1;?: “L519 2:9", maat gesneden voorzet door Hilbert<br />

zen tot acme], Ne "mus doelman "$91113 b|°°l' 1° P all t Booy toch met zonder problemen m<br />

P - -- De "°°l'm3|i8 Uni"? ell huidig het verlaten doe] getikt werd (2-1).<br />

;:;h;):t:[f:£?‘l;na?l 2:0]d ms] F°Y¢||°°l'd'tl'8i|l¢T begin! Tien minuten later probeerde Jan<br />

Y “"55 ' 1"-30 M met het seven Wm 111» Eduard Roza het vanaf de linkerkant<br />

Ook Jan Eduard Roza, na achttien Wu“ lessem »<br />

m@{1°?"°g§l€“fimi““fik‘1";<br />

minuten in de tweede helft ingevallen ,1 K . ._ ' gevaar J<br />

vo0rMaI_cOvandenHeuvel e Sc<br />

deedeen<br />

mver’ e Om e<br />

dan<br />

0<br />

sterk keepende Frans Schouten<br />

- -- - - ’ - ~ -- ‘<br />

met onbelangnjke durt m het Z2ik_]C. Opstal opmeuw deed of lost werd waarna de verrassend at-<br />

z1_|n neus ge . .<br />

Hetjeugdige talent was door Verkerk‘ bloedde. ten: Yannden Broek Umtas snend<br />

na een reeks magere prestaties naar ,Jl< lag (10011 het felle Z0I!1iChI de by $9? .zet e‘ h t e. dc het<br />

het tweede elftal verbarmen, maar nen zelfs niet”,klaagde het mannetje 13 .mmu gntvgor ‘£2 m/V den<br />

mocht toch op de bank plaatsnemen in het zwart na aoop volkomen ten gpmiuw e “oh oza dan<br />

omdat Frank Roks zaterdagmorgen ' ‘onrechte zijn nood.<br />

dmi) dat voortfggk 0°55?“ Je mtgtijdens<br />

de training een ribblessure had <strong>Unitas</strong>-Neptunus was voor de pauze e‘ ‘? eerste tes T1 aatste meg<br />

opgelopen. ook vooral geen prettige wedstrijd. een Puma voorzet en C omen wet<br />

In de 27 minuten speeltijd die Roza ' Her en der werdenlichaamsdelen op opmeuw ' mt grabbelaar gedegrzr<br />

toch nog gegund werd, vrolijkte ook hun sterkte getest en slechts een enke- dgerdbee . tri .. nbe_<br />

hij het veelal troosteloze duel met een le keer gebeurde er iets dat vanuit de ". en . qe e? ’wan Y1] wire d<br />

handvol prima akties op. verteiets met voetbal te maken leek te shst met dc Fmndere KP °egD ’ Yon<br />

<strong>Unitas</strong>-Neptunus was tenminste vijf hebben. §ffPnmu.s_tt€alner 100$ vanwfietng<br />

kwartier lang een aaneenrijging van Zoals na tien minuten toen de weer Oop me en Onlgec e‘ ” d 13 e e<br />

dieptepunten,waaraan overigens ook keihard werkende André Bergman de k?sen °p 1'2 igenfm .°°r perarbiter<br />

Van Opstal een bijdragelever- <strong>Unitas</strong> van afstand naar 1-0 kanjerde fI°°b':)gk.e fgutteg. as tegn ggngellg we<br />

de. ’ en zoals na 25 minuten toen Ersin e UH‘ a le an en we een<br />

Bozkort met een voorzet de boomlan- linkejoqgen is Wis‘ il.‘.alj§re“’ maar hij<br />

Die vergat na nauwelijks vijfminuten vg Tells V811 de HBICR VOOI 1'1 liet ggd ne%zut;%n&lagk::J§r€{3(Set§f?Pelop_<br />

namelijk Marco van den Heuvel na Z0rg6I1- W J g<br />

een meer dan schandali e aansla 0 . . . .<br />

de benen van Paul van (e Tak opgeeg F0lltellf¢SV%l| 3§;°g::';;£:':;s;<br />

enkele reis kleedkamer te trakteren. Zowel <strong>Unitas</strong> als Neptunus bewezen van den Hevel (boeking) - Gert Jan Comma,<br />

Vijf minuten later ontsnapte Van den juist in die fase waarom ze tot dusverre André B¢I1:m=3§1JhII l§0\Ib0§,J¢"*=I1 "III BI“-<br />

Heuvel opnieuw aan een dergelijke weinig tot geen potten hebben k1m- wgggdggfffagugaffg} Jame“ van<br />

sanktie toen hij de doorbrekende nen breken. Het foutenfestival deed amen 143,, 1,, E,;,,,,,¢ R0,, ",0, Mm-0 ygn<br />

Bozkort naar de grond trok en Van zeer aan de ogen van de ongeveer 600 den Heuvel (63)-<br />

14-10-<strong>1990</strong><br />

1 , "<br />

~


_<br />

nis<br />

_<br />

Neptunus<br />

0<br />

- ~<br />

J<br />

-._B_...s;-<br />

-<br />

» 1<br />

i<br />

‘Bass: Toci’ -<br />

jde zwakste ‘Vinnie<br />

81 d0etde Hinkeiie;<br />

lritslag-‘win het inhaal-;<br />

duel (4-1) anderjs vermoeden. '<br />

_, .,~__ ~_~<br />

___ - "<br />

.__-_-_ --. t _ 4<br />

'1;-T -7<br />

u~—<br />

55‘ -__' ; .:'.<br />

._,__.<br />

3“: _.., _' .-‘ , ~v.|.‘_' ¢._.<br />

/-_<br />

Broekliwelondas w¢¢r<br />

man ~o_p¢ -M_ole‘nvliet.<br />

vijf-ininuten narust in-viel<br />

gebleéseerde Marco van de<br />

;;§Ien’ve!, was-er vo'or'het eerst dit seide<br />

broek nam twee tref-<br />

Zijn rekening en hielp <strong>Unitas</strong><br />

'~‘fO'iq'i1et.dodélp\m_t_ door _de_ 2_-1 pan-<br />

_’t,e,-l_eggen' voor Hilbert ‘ Booy.<br />

tnazzel gehad -met die<br />

kid”,-' merkte Ton Verkerk. na<br />

I<br />

'<br />

l<br />

-<br />

- V<br />

_o'p;__’,,‘Maar'niemand hqeft mij<br />

bal van Ersrn Bozkott en<br />

- " ‘<br />

Na de gelijkmaker ontstond er een.<br />

t et '<br />

'm;(;5I:k°1I1:§?g¢l:a|:nrap ;,,g,§,';fs<br />

:_§i:Ivene_lle:1‘di?lt»-‘René van de Broek<br />

dat Andre R1]k6l'S werd<br />

‘Ik ken zijn kwa1i-<br />

feid. a 5;;<br />

UNlT_AS-NEPTUNUS 4-1 (1-1) ,:_'_=:~5<br />

Broei: fileef tot zondag orn verbuiten<br />

beeld. Zijn<br />

Scoleverloopoz 9e<br />

1-0; 25c minnnr '5'<br />

f'a§i@.‘.‘.


. Het<br />

- Aanvang-van<br />

§ reist<br />

- phense<br />

Thuisclub breekt na de theepauzegpaps door ‘<br />

nitas behaalt ruime<br />

‘ .<br />

overwinning op Neptunus<br />

VOETBAL — <strong>Unitas</strong> heeft de inhaalwedstrijd<br />

tegen -het Rotterdamse<br />

Neptunus met een mime 4- '<br />

1 overwinning kunnen besluiten.<br />

De beginfase van de wedstrijd te- ‘<br />

gen de Rotterdammers leek het er<br />

niet op, dat de formatie van trainer<br />

Ton Verkerk een ruime overwinning<br />

zou gaan behalen.<br />

Neptunus wist <strong>Unitas</strong> in de verdediging<br />

te dringen en zag een schot<br />

in het zijnet verdwijnen, terwijl dc<br />

verdediging van' de bezoekers de<br />

aanvallen van <strong>Unitas</strong> goed wist af<br />

te slaan. Hiervoor waren enkele<br />

overtredingen nodig, die door de<br />

lakoniek uitende scheidsrechter<br />

van Opstal uit Spijkenisse te gemakkelijk<br />

met een vrije trap werden<br />

afgedaan, waardoor de bezoekers<br />

de gelegenheid kregen hun<br />

fysieke kracht in _de strijd te gooien<br />

‘<br />

Onverwacht werd het 1-0 door een<br />

treffer van Andree Bergman, die<br />

in de negende minuut met een<br />

strak schot van 20 meter Neptunus<br />

doelman Frans Schouten kansloos<br />

liet.<br />

Neptunus bleek na deze tegenslag<br />

nog over de veerkracht te beschikkenom<br />

de <strong>Unitas</strong>defensie handen<br />

vol werk te geven en Teus van de<br />

Herck wist uit een voorzet de<br />

Binfhlgiiqgqglg tgebzllgt? <strong>Unitas</strong>ser Gert-Jan Commu (midden) doorbreekt dc Neptunus-linie. (Foto Jos Waltheer).<br />

-<br />

van de wedstrijd nog wel gevaar- '<br />

lijk Worden, maar zag een 'schot<br />

van Andree Rijkers Over het (1061 de Herik, Harrij I-Iorden en Renee goalie met moeite wist te keren en de Brock zag een listig hakballetje<br />

Van NePn1nn5 Vefdwiinen, Yefwiil van de Broek stelde Hilbert Booij de toegesnelde Renee van de op de doellijn gekeerd en John<br />

Andree Bergman Ziin inlet ‘/°°1' in staat <strong>Unitas</strong> op voorsprong te Broek in staat stelde op fraaie wij- Roubos zag, dat een fraai ‘aflangs<br />

zag gaan. brengen 2-1. ze de stand op 3-1 te brengen. standsschot door de goede Neptu-<br />

De tweede fnse Van de wedstrijd Enkele minuten later zag de voor Een vijftal minuten later werd Re- nusgoalie werd gered.<br />

kneeg <strong>Unitas</strong> Ziin tweede legenslag Marco van de Heuvel ingevallen nee van de Broek uit een voorzet <strong>Unitas</strong> kon zodoende na het laatte<br />

Ve1'Wel'keI1- Frank R015 bleek Eduard Roza zijn actie voorlangs van Eduard Roza in de gelegen- ste uitsignaal van de veelvuldig<br />

V°°T nan‘/eng Van de wedstrijd niet verdwijnen. Dezelfde Eduard heid gebracht de score op 4-1 te met het publiek pratende scheidst<br />

ell Jewell Van Balen II10e$l I13 Roza liet in de 35ste minuut een brengen. rechter Van Opstal de kleedkaeen<br />

bowing met een Vleeswond net lage schuiver van zijn linkervoet <strong>Unitas</strong> leek op een nog grotere merr met een verdiende 4-1 zege<br />

, Veld VeY1aten- Aanvallef Renee vertrekken, welke de Neptunus- overwinning af te gaan. Renee van opzoeken.<br />

van de Brock was zijn vervanger.<br />

<strong>Unitas</strong> liet zich na deze wissel nog - E in<br />

meer voor het Neptunus doel zien. . _ _<br />

Een goede aanval, waarbij Hilbert Unltas zondag 1 4 1 0 1 9 9 O<br />

Booij en Andree Rijkers waren °<br />

betrokken, bracht_Andree Berg- weer thuls<br />

man in goedeg positie, maar zijn VQETBAL _ <strong>Unitas</strong> speelt Z0“-<br />

inlet werd gekeerd 11001‘ deelnlan dag weer thuis voor eigen publiek.<br />

Seh0llIeIl- Andree Riike Zeent Voorburg is dan de tegenstander<br />

net Ziinet °P na een 8°e_de vrije - op Molenvliet. Beide teams bezettrap<br />

Vail Renee V3-n de Bl'0ek- ten een plaats in de middenmoot<br />

<strong>Unitas</strong> kreeg |0011 11331‘ Wel'ken- met ieder 6 punten uit evenzoveel<br />

Een snelle aanval via Dik Stuy van wedsq-ijden_ '<br />

De roodbroeken van trainer Ton<br />

Verkerk zullen zeker de draad van<br />

afgelopen zondag weer oppakken<br />

om de toeschouwers een aantrekkelijke<br />

wedstrijd voor te zetten.<br />

de wedstrijd is om<br />

14.00 uur. *<br />

I-‘Iet___tweede elftal .van_de rood.-..<br />

broeken brengt een bezoek aan<br />

Schiedam om Hermes DVS te bekampen.<br />

Een overwinning moet<br />

tot de mogelijkheden voor de <strong>Unitas</strong>reserves<br />

behoren. V '<br />

derde elftal van <strong>Unitas</strong> speelt<br />

~ op eigen terrein tegen het derde<br />

elftal van Zwijndrecht. Om 10.00<br />

; uur wordt afgetrapt.<br />

- 1-let hoogste jeugdelftal van <strong>Unitas</strong><br />

-q ontmoet zaterdag op eigen terrein<br />

de jeugd van Wilhelmus. Om<br />

14.30 uurybegint op Molenvliet de<br />

wedstrijd.<br />

> Het regionale B-elftal van <strong>Unitas</strong><br />

zaterdag naar Alphen om Al-<br />

Boys te bekampen. .<br />

L- ___<br />

f<br />

E


0 "°°"B“"*


~<br />

e<br />

a*;"s:::s::;:;=s::s:::;@;<br />

._<br />

_<br />

I<br />

Toch<br />

"15<br />

’<br />

-<br />

biter<br />

lijk<br />

,,Onvolwassen<br />

U zijn<br />

=<br />

<<br />

I"<br />

A<br />

U V. a r '<br />

1 . ' ‘ A<br />

I '<br />

_ _ en Voorburgseledematen herhaildle-‘<br />

» op him degelijkheid getest wér- wa<br />

den. ’ gebaat dat de<br />

' . Eerst vond Hilbert Booy het nodig ar- kritiseerde<br />

Gerrets te beledigen en toen hij gedrag van (een deel)<br />

dat bleef doen mocht hij innikken. 0|): <strong>Unitas</strong>: rug» -<br />

Nauwelnks " een mmuut ' later schopte ‘ dEll<br />

. . B<br />

‘<br />

-<br />

boek noteerde. :)apstelli1_lg Voorhi1rg=Bl'I"|] - D5<br />

I vmd 1k dat. Hilbert “‘,§$e'l;e'f:I"‘;;h:'fz."':f::‘=<br />

'<br />

had gewoon weg moeten lopen. Nu king), Lien _<br />

.<br />

..<br />

-<br />

Ililhert Booyin slotfase uit hetveld gestuurd '1" dc PM E? wk de<br />

U<br />

Geslaagde ieugdvoe<br />

hii <strong>Unitas</strong><br />

GORINCHEM - Pim Verbeek (ziefoto) was vorige week één van depr0- (-<br />

minenten die bij <strong>Unitas</strong> dejeugd wijze voetballessen kwamen geven. Andere<br />

bekenden waren Marcel Brandts, Herman Teeuwen (beide RKC),<br />

Ruud Brood, Cees Schapendonk (beide NA C) en Jos van Eck (Den<br />

Bosch), terwijl ook <strong>Unitas</strong>- trainer Ton Verkerk en de spelers Gert Jan =<br />

Commu en Dick Stuy van den Herik hun medewerking verleenden even-. -<br />

als een flink aantal anderejeugdtrainers van <strong>Unitas</strong>.<br />

'<br />

Naastdetrainingen werden dagelijks ook wedstrijden tegen diverseelftallen<br />

van andere verenigingen gespeeld.<br />

De <strong>Unitas</strong>-jeugd - alle elftallen werden bij het evenement betrokken -<br />

toonde grote belangsteliing v00r de speciaal voor hen georganiséerde<br />

voetbalweek, waarin 00kruimte wasgemaakt voordemeisjes afdelingen<br />

| het G—elftal.<br />

Dat laatste elftalspeelde donderdag een echte lichtwedstrijdtegen Oranje<br />

Wit. De4-I zege werdna afloop tijdens degezamenlijkbr00dmaaltijdstevig<br />

gevierd.<br />

Gezien hetsukses wil <strong>Unitas</strong> een dergelijk evenement in de toekomstherhalen.<br />

Hilbert Booy, belaagd door Lionar, stuit hier op Voorburg-doelman B0rr0 Brandl. Booy werd in de slotfase uit<br />

het veld gestuurd_<br />

(;()R[N(j[-[EM - Op Molenyliet Z3] voren wurmde en omda_t blilbert B0_oy nuut ongehinderd aan de linkerkant<br />

dale week het nodige ggzegd W0;-. deopdrachthadhembij Z1]l'lU.lIS1I8p]§S eenaanval opzetten, die uiteindelijk<br />

den_ Door dc 0.1 nedel-hag tegen he; te vergezellen, kwam <strong>Unitas</strong> voorm aan de rechterkant tot bij de niet door ‘<br />

gluwe V00;-burg kemel-den e mod- steeds een man tekort en bleef het de-zeer matig spelende Jeroen van '<br />

bmeken mg in de deg;-adaelfme en Voorburgse overvvicht aanhouden. Baalen gedekte Erwin van der Lee temet<br />

dc uit“-eds“-ijd tegen het-nu sae -,,Nadepauzeheb1kdatandersprobe- recht kwam, die knap het uithalende<br />

men meg EBQH aan de hiding gaan- ren op telossen door met vier tmdden- rechtervoetje van Marcel Lier vond,<br />

de A|phen_§e Boys voor de [meg Z3] velders te gaan spelen”, legde Ton die Plieger kansloos liet.<br />

Zens de meesg fanaeke aanhanger Verkerlc later mt en mderdaad kreeg Meteen daama leek <strong>Unitas</strong> toch<br />

voor ‘het el-gsge "glen, <strong>Unitas</strong> lI‘l het tweede deel meer grip op langszij te komen, maar Hilbert Booy<br />

De nedel-laag kwam dubbel ha;-d aan -de wedstrijd. kopte de op maat gesneden voorzet<br />

omdat Hilbert Booy zich vijf minu- Dat kreeg het trouwens 00k in de eer- van René van den Broek over de lat.<br />

ten voor het einde 3] mocht gaan ste helft al een aantal keren en Vo0r- In de slotfase ging <strong>Unitas</strong> vervolgens ,<br />

douche“ “dat bij 3;-bite; Genet; burg ontsnapte bepaald toen Gerrets door het lint in de toch al niet prettige<br />

b|eef be|e¢igen_ De ovel-{gens niet weigerde <strong>Unitas</strong> een strafschop te ge- wedstrijd waarin diverse Gorcumse I<br />

stark akterende 5Pit$ wad“ een ven Omdat John Roubos tegen dc 20'<br />

schorsing op het moment dat het<br />

toch 3| Z9 geplaagie <strong>Unitas</strong> iegs d¢|-- Ook had Umtasindie fase de pech dat 2 1 - 1 Q- 1 9 9 Q<br />

dell Wefd ge_l°P¢11-<br />

U<br />

gelijks eigenlijk niet kan hebben. em V°°TZ¢t Va" Ha1'1'Y H°Yden tegen<br />

Voorburg won verdiend. Met Karel de bil_1l16l1k3-Ht Van de slaandef dW9I'<br />

Bouwens (ex-Feyenoord en ex-FC f6ldedgn<br />

Haag) en [wan Lignaf in het ¢en- III (16 l'W6€d€ h€lft kOl'llI1'0l6€I'd6 U111-<br />

trum van de defensie en met de<br />

a3_[g]addeaanval]ef5]eff1'eyB]Qe1n en<br />

de W¢d$t1'ild meer °n meer en<br />

kI'68g ht OOk kansen. René V311 den<br />

Michel Lier klopte het <strong>Unitas</strong> vooral Broek, in dc basis gestart, kogelde op<br />

op het onderdeel intelligentie. de “listen Van V00l'bll1'g-g03li¢ BOI-<br />

'<br />

ro~Brandl en Hilbert Booy kopte rake-<br />

In de eerste twintig minuten leek Uni~ lings over de dwarsligger. .<br />

tas zelfs onder de voet te Worden gelo- -<br />

pen, maar Erik Plieger hield <strong>Unitas</strong> in F0!!!<br />

die fase knap op de_ been. » zou <strong>Unitas</strong> het niet droog hon,-<br />

Het was vooral Karel Bouwens die den en daar was het vooral zelf debet<br />

zich telkens door het centrum naar aan. Voorburg mocht in de 28e mimt<br />

-_=—;—;-=.-_-— _=_=~__i_-.____-— —--<br />

._Q:____:, “‘ ' _ m3'__<br />

_ v * - :2‘. 2:,;<br />

7 ~ -— $%<br />

O Herman Wallenburg heeft vorige<br />

week_afscheid genomen van het gehandicaptenteam<br />

van <strong>Unitas</strong>. De ster<br />

van het G-team stopt op medisch advzes.<br />

De artsen hadden Wallenburg<br />

aangeraden het voetbal voor gezien te<br />

houden. Wallenburg is namelijk al 58<br />

_1a_ar. __V0rige week d0nd_erdag'speeIa"e, ‘-<br />

by Zljn Iaatste wedstrijd, die Unit;a.“‘;p<br />

met 4-I won van Oranje Wit.<br />

fl


1<br />

.<br />

ding.<br />

_ve,-dedi<br />

ii<br />

Booy.<br />

’ ;<br />

op<br />

0 0 i<br />

u<br />

enéivande-.Broels.\-A<br />

’Ro0d’v00r Booy na beiledigein scheidsrechter’<br />

0<br />

. _._-<br />

h<br />

.<br />

.<br />

. \<br />

’.<br />

Voorburg geeft <strong>Unitas</strong> gevoelige ttik 1<br />

GORINCHEM — V001’ <strong>Unitas</strong> verdf, blfiék °Pr1ie_"“' niet d_¢ V¢r105$¢r ' Hilbert Booy bouwtiwat het beledigen Zo klopte de geroutineerde Bouwens<br />

Ii-kt dit seizoen niet meet dan te Z1]Il die velen 111 hem 2169- Tegell vanscheidsrechters betreft een beden- halverwege het__ eerste" bednjf een<br />

»<br />

J ..<br />

. Voorburg bleef de spits onzichtbaar, k6l1]l(€ reputatie op. In maart van dlt hoekschop, de v1_1fd_e al van Voorburg,<br />

een bl-‘fol weggelegd‘ De r0od' 6‘/611315 de cemrale man °P het mid‘ iaar Werd hij tegerl HMSH Varlll/68¢ fraai in. Erik Plieger sloeg de bal op<br />

bl'0ekel1 Wefdell Zlldag dam’ denveld, J0hn Roubos, die karrlpt rrler het uiten van schuttingtaal door het laatste moment net voor de lijn<br />

V00l'blll'g pijnlijk op hug te- een vormcrisis._ - scheidsrechter Boerman uit het veld' weg. De <strong>Unitas</strong>keeper had_zich eerder<br />

km-tkomjn en ewezen_ De e- D6 rl1°¢$I b¢5Prk°r1 marl Ha


“ tie<br />

1 Voorburg<br />

§ moeten<br />

= Voorburg<br />

? strijd<br />

» elkaar<br />

5 actie<br />

F<br />

§ Karel<br />

a<br />

--W<br />

'<br />

roep<br />

Y<br />

"1<br />

* ‘Thuisclub<br />

5 . - _ - ‘<br />

.<br />

—\~ .1<br />

._-<br />

1--.\-;—.~ .4<br />

I-;_~.;_. -‘QT-H‘<br />

~ - -,- -.-<br />

. .- »_ " --\ - . - - - - - / -» ‘ . " ~ -_ - . - .-- .\ _ - _< ,. . ~ /<br />

- ‘ ‘ I -' - ' - ' ' -.Y* -~>-- :,$a;gp-_<br />

kanaehterstand niet wegwerkeinta<br />

'<br />

k<br />

mtas<br />

~-~<br />

0<br />

ten onder tegen<br />

vbeter s<br />

elend Voorhllrg<br />

<strong>Unitas</strong> heeft<br />

%<br />

VOETBAL—<br />

in de_ thuiswedtrijd tegen<br />

een 0-1 nederlaag<br />

I In<br />

incasseren.<br />

een wedstrijd met weinig ‘<br />

hoogtepunten moest <strong>Unitas</strong><br />

haar meerdere erkennen in<br />

dat geroutineerder<br />

te werk ging] '<br />

'<br />

In de eerste fase van de wedbleken<br />

beide teams aan<br />

gewaagd.<br />

P, De thuisclub kreeg de eerste kans,<br />

' nadat John Roubus na een goede<br />

in het doelgebied van Voor-<br />

; burg kwam en op een niet correcte<br />

awijze vna de bal werd gezet. De<br />

E overtreding was voor de matig leidende<br />

scheidsrechter Gerrets geen<br />

aanleiding om deze te bestraffen,<br />

I<br />

1 terwijl ook overtredingen van de<br />

; ~bez0ekers niet voldoende werden<br />

gecorrigeerd. Voorburg putte uit<br />

deze medewerking moed en Erik<br />

Plieger moest enkele malen handelend<br />

optreden.<br />

Veel gevaar ontstond door dc verre<br />

uittrappen van Voorburggoalie<br />

Brand]. Dezelfde doelman had<br />

alle geluk doordat ‘een voorzet van<br />

Harrij Horden via de binnenkant<br />

van de paal weer het veld in<br />

sprong. Voorburg zocht veelal met<br />

<strong>Unitas</strong>ser Eduward Roza (midden) op weg naar het Voorburg-doel. (Foto Jos Waltheer).<br />

lange ballen de aanval, waarbij<br />

Bouwens, Erik Plieger met 161' Hilbert B°°ii het veld m°°St werd geoten en zijn ongenoegen De resterende speeltijd zag, Unieen<br />

kopbal op de proef stelde. verlaten, nadat deze na een lucht- aan de scheidsrechter kenbaar I85 I116! man Spelelld, gell K8118<br />

<strong>Unitas</strong> liet zich niet onbetuigd en duel met keeper Brandl terug maakte. - meer op gelijke hoogte te komen.<br />

_ _ 1,___Zi?/ zag Hilbert Booy in kansrijke posi- .<br />

te traag reageren om de score te '<br />

<strong>Unitas</strong> zaterdag Tweede hem‘ 1<br />

naar<br />

aan de<br />

r " ' *<br />

°P°“°“-<br />

21-10-<strong>1990</strong><br />

De beginfase van de tweede helft<br />

bleken beide teams de draad van<br />

-<br />

voor de thee weer te hebben opgepakt.<br />

Het duurde tot halverwege *<br />

VOETBAL — Ulls W15‘ Z0Il- de tweede helft, voordat de thuisdag<br />

naar A1Ph¢" aan dc Rijn °1n Club me! clies van R¢I1¢¢ Wm de<br />

.<br />

het geklasseerde Alphense Boys in B1-oek, Gert Jan Comm“ en John<br />

'<br />

eigen huis te bekampen. Roubos gevaar wist te stichten<br />

5:‘ 3<br />

1-<br />

"i’1‘:2""""”""“"""” ' ‘ "<br />

D‘? A1Ph¢na1'°n Strilden Same" voor het Voorburgse doel.<br />

met E-B-O-H °m de Period-ti" Na een half uur spelen namen de<br />

tel. Beide teams kimnen punten- bgzgekefg door Nlichigl Lia 0n_ "<br />

verlies lijden, zodat het voor Uni- vgfwaghts gen voorsprong. Na<br />

T35 eel! moiliike °P8aV° W°Tdt Om deze treffer probeerde de thuisde<br />

punten mee naar .Corcum te dub op gelijke hoogtc te komen_<br />

plasuczu ZONDAG 21 OKTOBER <strong>1990</strong><br />

bl'¢Ilge1'1- De bezoekers gaven geen kansen Sear;B;v°s'" . .<br />

P a . - EBOH 3-0; <strong>Unitas</strong> - Voorburg 0-I‘<br />

_<br />

.<br />

D¢ 1'e5¢1'Ve5 Van <strong>Unitas</strong> 0mm9eten Wg 611 zagen ZClfS dat Un_1tasspe-<br />

Verburch - Alphense Boys 2-3' Nieuwenhoom I<br />

SVVX 0-1; Tonegido _ I-IMSH 1-0; RVC - wept“-<br />

op eigen terrein Tonegido. Beide<br />

teams behaalden ieder 9 punten, ' “"5 "-<br />

EBOH<br />

zodat een puntendeling tot de mo-<br />

T°"°8id°<br />

gelijkheden behoort. Op l\'iolen-<br />

$gg:%’$‘;B°y5<br />

vliet wordt om 14.00 uur afgetrapt.<br />

Het derde elftal van de roodbroesvw<br />

Spam R-<br />

ken ontmoet in t Fluks 2.<br />

Ook hier m5i5;gf:::n._J}'>r1nten_d_


De<br />

Deitwee<br />

.<br />

» tegen<br />

0<br />

<strong>Unitas</strong><br />

5;<br />

9 maakt<br />

1<br />

Pupil<br />

<strong>1990</strong>-»<br />

:.~ Smr -»<br />

huh-<br />

ver-<br />

<strong>Unitas</strong> _- ,<br />

»<br />

zondagthuis<br />

te en Verburch<br />

g<br />

-<br />

J $59“ 0lI€gIdo' “ .<br />

._<br />

__‘.§oorburg<br />

vOETBAL— <strong>Unitas</strong> verzorgt 5 ’ 5 gag W; ,- H'}f,}‘§§lR- " ‘<br />

~ "‘ 1 5<br />

“ zondag op sportpark Molenvliet ’ é . A §"’j‘ 5' unitas<br />

het Poeldijkse Verburch.<br />

RYC<br />

Voor beide teams een belangrijke<br />

lI:'°‘::'§“h°°m<br />

wedstrijd, voor <strong>Unitas</strong> om dc on-I<br />

v§§’,,u,;§<br />

derste regionen te ontlopen en‘ ~ ' _ A_ '<br />

voor de bezoekels is het noodzaak '*** **1 ‘ ‘<br />

om aansluiting te behouden met<br />

de mededegradatie kandidaten.<br />

De Poeldijkers wachten nog op de<br />

eer_ste overwinning.<br />

<strong>Unitas</strong> zal toch bij de'les moeten<br />

blijven om den beide punten op<br />

Molenvliet te houden. 1,.<br />

De wedstrijd begint om 14.00 uur.<br />

reserves van <strong>Unitas</strong> reizen naar<br />

Krimpen aan den Ussel om DCV<br />

te bekampen. Voor de roodbroeken<br />

een moeilijke kius deze wedstrijd<br />

in winst te beeindigen, zodat<br />

de aansluiting met de top van de<br />

ranglijst behouden blijft.<br />

Het derde elftal van <strong>Unitas</strong> ontvangen<br />

op eigen terrein EBOH 3.<br />

Voor de roodbroeken moet een<br />

overwinning tot de mogelijkheden<br />

behoren, zodat de aansluiting met<br />

d e mi‘ddenmoot behouden bli'ft. 1<br />

Om 10 uur wordt er op Molenvliet<br />

af getrapt.<br />

Het hoogste jeugdteam‘ van <strong>Unitas</strong><br />

| — I I _ — — I<br />

V<br />

zaterdag op Molenvliet de jeugd<br />

. -<br />

van Westlandia uit Naaldwijk. Om<br />

14.30 uur wordt afgettapt.<br />

De regionale B-jeugd brengt een<br />

B-jeugd. van het<br />

- bezoek aan dc<br />

Goudse Olympia. Om 13.00 uur<br />

‘<br />

wordt er afgetiapt.<br />

-we<br />

speelt zondag thuis tegen<br />

VERBIIRBI-I<br />

31-10-<strong>1990</strong> aanvang 14.00 uur<br />

(|s- 9)<br />

(l0- 4) ,<br />

-4*<br />

k/<br />

Roderick Venekamp<br />

van de Wedstrijd<br />

ATTEIVIA<br />

UNITAS<br />

méér van kunststof!<br />

i- postbuo 58 - 4200 AB Godnchem<br />

ONZE HUISBANKIER ‘deqoon 01830 / 32955<br />

jaar aan de poort<br />

1<br />

vanavond<br />

Hardinxveld<br />

"<br />

1gt1@_afgelo-<br />

- A<br />

Cor Mullenbnrg en Jan van Hoorn<br />

GORINCHEM - <strong>Unitas</strong> oefent<br />

Z ‘ ' I<br />

1 Y’;-%"e . . ' . ‘<br />

""<br />

zzzzaesn 22¢;"m1z%°;“;;i§izf::z;<br />

In van: Hoorn iverden gehul- voor unitas door de voorzitter_ van de<br />

1|] veertlg Jaar aan de supportersvereniging, Wunand den<br />

begint om 19.00 uur.<br />

| I<br />

VII?‘ 5&3“? Aanvalb Tek' .<br />

in<br />

28-10-<strong>1990</strong>


'<br />

oo~O°°°°<br />

mq§QW'°‘°‘°°,°°o<br />

.<br />

deel<br />

, team<br />

.<br />

, _——vi<br />

en<br />

'£w@‘<br />

_ . 4 5E;.


kijkt<br />

maakt<br />

Toch<br />

f\lmk_erk<br />

"<br />

reg|o.H:thed<br />

wdied<br />

re wedsh'|'jden. Niet aleel Gor- tenminste niet andezs d_an<br />

cumse VoenaIIie1ebber'<br />

e er dingen over Ton Verkerk. -<br />

reikhalzend naar nit, maar ook in de M’n zoon denkt er trouwens weer an- '<br />

omliggende plaalsen en dorpen is dat ders over, maar die speelt in de SVWhet<br />

geval endusnamen wij daarmaar jeugd”.<br />

eens polshoogte.<br />

7<br />

Moeilijk<br />

hat-15:-4-r;ir§<br />

op een goed<br />

Ad.van de Water had zondag graag Wim van Vark is al jaren de rechternaar<br />

Molenvliet willen gaan, maar hand van Teus Blokland. Eerst bij<br />

Bij Units zal m ma<br />

og. -.»»_»‘,- ~—_‘.l..-<br />

»U"i"1S bee“ We W°1


l<br />

\<br />

E<br />

‘E<br />

F»<br />

1<br />

@=<br />

I<br />

Verkerl; kan<br />

nu<br />

niet vergelijken<br />

i§"JY€iN"('IEM" =— ’~’E€eel<br />

jammer”, concludeerde<br />

<strong>Unitas</strong>-trainer Ton Verkerk<br />

afgelopen zondag<br />

toen om acht uur al bekend<br />

was dat het hoofdveld van<br />

Molenvliet onbespeelbaar<br />

was. Voor de tweede achtereenvolgende<br />

maal had<br />

v<br />

<strong>Unitas</strong> een zondag verplicht<br />

vrij. En dat kam<br />

Verkerk bijzonder ongele-E<br />

gen met de derby in het<br />

vooruitzicht.<br />

0<br />

E‘<br />

Een strook van twintig bij twin-I<br />

tig meter op Molenvliet bleek T‘<br />

zondagmorgen zo slecht, dat I<br />

‘.<br />

<strong>Unitas</strong>-Verburg naar een later<br />

T‘<br />

tijdstip werd verschoven. Juist de<br />

wedstrijd tegen Verburch had<br />

voor <strong>Unitas</strong> een aardige graadmeter<br />

kunnen zijn. Ton Verkerk<br />

zag een week eerder de hekkesluiter<br />

van de eerste klasse uitglijden<br />

bij SVW. ”Daarom had ik graag<br />

gespeeld‘. Dan had ik kunnen<br />

zien hoe wij het tegen Verburch<br />

gedaan zouden hebben”, aldus<br />

Verkerk.<br />

Met het spelen van oefenwedstrijden<br />

moet U gwwongen<br />

de motor de houden.<br />

Vorige week dinsdag oefenden<br />

de roodbroeken tegen Hardinxveld.<br />

Verkerk was bj'Fl‘3llk<br />

E<br />

\<br />

Roks weer te mogen<br />

F<br />

Roks is weer helemaal t en hrj<br />

bracht ook de enige <strong>Unitas</strong>-me<br />

k<br />

fer op zijn naam. Rini van lersel<br />

k<br />

nam de gelijkrnaker van Har-<br />

__d_inxveld voor'zi'n rekening (l-I).<br />

Veel conc usles w1 on ' =<br />

aan zijn bezoek bij SVW-Ver'-<br />

1'!<br />

burch (3-1 in de stromende regen)<br />

nietverbinden. -”Daar kan<br />

je niet op afgaan. lk heb toen het<br />

echte SVW niet gezien”., aldus<br />

I<br />

de <strong>Unitas</strong>-trainer.<br />

Problemen heeft Verkerk alleen<br />

in de spits. Hilbert Booy, nit het<br />

veld gestuurd tegen Voorburg, is<br />

voor twee wedstrijden gesehorst.<br />

"Veel alternatieven heb.ik niet”,<br />

verklaart Verkerk. ”Maar ik heb E<br />

ook niets aan excuses van blessures<br />

of schorsingen. De jongens<br />

‘die in het veld staan moeten zich<br />

voor honderd procent inzetten. i<br />

En als wij proberen te voetballen,<br />

ben ik er helemaal niet bang<br />

voor. We zijn dit seizoen nog =<br />

door niemand weggespeeld .<br />

<strong>Unitas</strong>kan de punten heel goed<br />

gebruiken. Na de derby wachtten<br />

de roodbroeken drie uitwedstrijden,<br />

te beginnen op 18 november<br />

met de inhaalwedstrijd bij koploper<br />

Alphense Boys.<br />

SVW-trainer Hans van Dongen<br />

kan waarschijnlijk aantreden<br />

met het elftal dat het de laatste<br />

weken zo verdienstelijk doet.<br />

Fred de Boon is nog geschorst.<br />

Maar_Van Dongen heeft altijd<br />

nog Johan Verbiezen achter de<br />

hand, terwijl ook de schorsing<br />

van Marcel de Vries tot het verleden<br />

behoort.<br />

De bekerwedstrijd tussen <strong>Unitas</strong><br />

en Everstein staat voor dinsdag<br />

13 november op het programma.<br />

De wedstrijd in Everdingen begint‘<br />

om 20.00 uur. I-let is de<br />

tweede wedstrijd dat V Hilbert<br />

Booy is geschorst.<br />

9!<br />

1<br />

I<br />

r.<br />

I<br />

‘i<br />

P<br />

5<br />

E<br />

: I<br />

x<br />

i<br />

S<br />

5


K<br />

naar<br />

vgen<br />

5: -—~‘ _—,:.—':‘_. ___- -~ ' ' '~'-


" "" ”<br />

u ' -<br />

n:‘r“;:;:)‘;§ Schezdsrechter drukt te zwaar stempel<br />

<strong>Unitas</strong> met negen spelers .<br />

nl wk u| Alghzn Il dzn Rip:<br />

M .... ...... ..,..........=. ...... ...... ... ......” [1<br />

hm“. a< ....»¢...i. =.. 115.. mi<br />

...... ...,.. ... ..............=. ... ....<br />

...... .... .... ...... ... 5......<br />

1<br />

mlu vm dc um: pwiwe-um. VDETBAL A 1" d= 501-<br />

v..... u....... .. ..= ...»<br />

nllnk|J:O|nlA3uu|wMG!e-r "$66.41<br />

.,,,.,,.,...,..../...................... N-W ‘W5-;-;g§;;=_s W ff<br />

...... sw... ...»... .....;¢.u;w Mi<br />

<strong>Unitas</strong> heeft<br />

'........'m.:§|".§.'§:§." §“k§.'.§f..'“»i1.“h“g°§..;"'§...,...£3<br />

......-..=.. .... ... 0...... ..'.. ... ..<br />

5.......-..<br />

......“ ....,.<br />

nbl-I<br />

svw<br />

“......<br />

' Imu.-svw 2-: u-2).<br />

Pm-1 MI“ H1. H"-Ii ww<br />

.».,1....... U110 .-z 9.1-1].<br />

1...»... mu»... 27: r;...1..=\...p.<br />

an q..x=.u...\.~...¢ .a..m.....¢.». .1...<br />

i......1..T“..5‘....<br />

‘ “ , ,,<br />

.... Cnmmu .u...u..» ... mu. v..-<br />

my<br />

»........ ....<br />

.<br />

way ISVWI ............ .1 ... .1» .1“...<br />

.¢ ...<br />

...».<br />

.... ... ........... 45...... .»m .... ma<br />

1<br />

...“...<br />

...<br />

.e.1...¢... ... .1» mm... he!!! .-=-....’<br />

vm...<br />

..= scheudxrechlr Den ......»..n<br />

NM\N<br />

...... I<br />

wk u.....~.m=1n Dick 5.... .... ...<br />

......<br />

1-mm ...; .... ... 1...... Hem ......<br />

kvc<br />

..>=1=.....<br />

.


'<br />

'.<br />

V<br />

SVW komt winnend uit slijtageslag<br />

Scheidsrechter Den Hartogh stuurt na zeven minuten twee spelers van het veld<br />

I<br />

1<br />

| l .<br />

' " ~<br />

.<br />

- -<br />

A<br />

t<br />

4.<br />

Door Bert Lock<br />

SVW-doelman<br />

Pierre Scheffers<br />

VOETBAL<br />

ziet het weer<br />

GORKUM - Voor<br />

helemaal<br />

de stad aan<br />

zitten,<br />

nadat SVW<br />

de<br />

Arkel is het te hopen, dat zowel<br />

<strong>Unitas</strong> als SVW nog heel lang hij<br />

een 1-0 a


e dingen.<br />

Rode kater <strong>Unitas</strong> na verloren derb<br />

. \ .<br />

dat<br />

dat<br />

isterkste<br />

— '<br />

Q<br />

GORINCHEM —‘De kater had zondag voor <strong>Unitas</strong> nauwelijks<br />

groter kunnen zijn. De roodbroeken verloren niet alleen de derby<br />

van aartsrivaal SVW, op het eigen Molenvliet nota bene, maar<br />

znllen de komende weken ook de steunpilaren Gert-Jan Commu<br />

en Dick_Stuy van de Herik moeten missen. Het was de voor<br />

4 <strong>Unitas</strong> triestebalans van een teleurstellende tweestrijd, die veel<br />

bood om over na te kaarten, al betrof dat nog het minst het<br />

spelletje zelf. SVW klom dankzij de zege op de stadgenoot naar<br />

i de derde plaats op de ranglijst: 2-3. '<br />

— schorsing van negen maanden onverd00r<br />

wacht snel zijn kans, die de midden-<br />

_ MANKE HEUKOOP velder met beide handen aangreep.<br />

Maar nadat beide ploegen met tien<br />

Op de zege van SVW viel weinig af te spelers verder moesten, bleek SVW<br />

,,Verdiend”, concludeerde alle schroom van zich te hebben afge-<br />

SVW-trainer Hans van Dongen tevreden.<br />

Zijn <strong>Unitas</strong>-collega Ton Verkerk<br />

schud. Eduard Roza was kort na het<br />

incident nog vlak bij 2-0, maar zijn<br />

kon er ook niet om heen dat SVW schot ging net voorlangs zonder dat de<br />

zondagmiddag het meest in zijn mars inkomende André Bergman zijn voet<br />

had. Terecht wees de trainer naar het tegen de bal kreeg. ,,Dat Commu er<br />

breekpunt in de wedstrijd: de acht- uit moest, betekende voor ons een<br />

tie_nde minuut van de eerste helft.<br />

Toem moesten zowel Gert-Jan<br />

flinke aderlating. Wij raakten daardoor<br />

de grip op de wedstrijd kwijt”,<br />

als Rob Verweij een par- aldus Ton Verkerk. ,,En dan kan je<br />

maar was/<br />

1H I_-<br />

trlliasnrageunkaiisjetcgunncin.<br />

-11i1&<br />

iSUI &<br />

’k,——¥§|i_]ISlIZCCS.Ejll HansvanDongenwasnaa.floopde<br />

hcrlndtk voorut verdween via de-handen van koning te rijk. ,,We zijn de eerste<br />

v—(k:i, vuvgwa thing tramr een andere keus ge- Pierre Scheffers en de lat over het twintig minuten goed weggekomen. Er<br />

8611 door dc verrassende beshssmgvan geblesseerde lviarco van_de-Heuvel, de maakt, want toen keek <strong>Unitas</strong> tegen doel. is toen ongelooflijk veel gebeurd.<br />

de sche1dsrechter._ De roodbroeken baas was. LCl]dS1'l'i3I'l mikte _de _bal op een 1-3 achterstand aan. Perry Leijds- Scheidsrechter Den Hartogh had het Maar daarna hebben wij_goed gevoethadden<br />

¢¢I1 kW?111°T 13118 l11t$t¢_k¢I1d de voeten van de uitgekomen Plieger. mand vond opnieuw het hoofd van in de slotfase toch nog druk met het bald”, aldus de SVW-trainer. ,,Ik heb<br />

geacteerd. Al 1n de eerste minuut Twee minuten later sloeg SV-W wel Lermo Carlo, die de bal bij de tweede nodige schrijfwerk. Een kwartier voor Lermo Carlo al snel teruggehaald naar<br />

deelde de tliuisploeg eenegevoellge tlk toe. Marcel de Vries ging goed door paal in de touwen knikte. tijd was het gebeurd met Dick Stuy het middenveld. Die jongen heeft een<br />

"IQ Alldf 1_3¢Tg1T13I1__ kreg teveel °PT°°ht5°nbra°htq°ba1preciesvoor van de I-lerik, die eerder al was ge- groot loopvermogen. Daardoor zou<br />

Fl{1II1t¢ Van Siaak Th1J$ 611 '}’¢Yf3-SR? he! h00fd V811 H¢I1f1K0¢Il¢I1I 1-l- EH Sch‘-i'fv'Vel-k boekt. De ervaren verdediger schof- hij voorin toch voor gevaar kunnen<br />

Plene S¢h¢ff¢T5_m°t een 5°h"1VeT- De ¢¢{l_ II1lI1.l111l late!‘ W35 he} Opnieuw J felde Henri Koenen onderuit en kon zorgen. Dat is ook gebleken".<br />

SVW-d0¢lmI1 116! Ck bal 10$, Waarna pl'l_]S. Toen bracht Perry Leudsman de Het vervolg had nog maar weinig van meteen ~vertrekken. Later verdwenen Van Dongen durft weer naar de bo-<br />

Frank Roks de bal binnen schoof: 1-0. bal voor de kruin van Lermo Carlo: 1- een broederstrijd op het scherpst van nog Frank Roks en Sjaak Thijs in het venste plaatsen te kijken en denkt<br />

Voor SVW dreigde een zelfde drama 2. Het enige wat <strong>Unitas</strong> nog terug deed de snede. <strong>Unitas</strong> bleek niet bij machte boekje van de scheidsrechter. voorzichtig aan een periodetitel. ,,Wij ‘<br />

als eind vorig seizoen op Molenvliet.‘ was een vrije trap van Frank Roks, die het SVW nog moeilijk te maken. De <strong>Unitas</strong> kwam vijf minuten voor tijd spelen altijd hetzelfde systeem. Ieder-<br />

Hans Stout rnoest na acht minuten strandde op de vuisten van Pierre roodbroeken misten in de voorste linie ‘terug tot 2-3. Nad-at Lermo Carlo An- een weet dat. En dat werpt zijn vruch- ' .<br />

aangeslagen van het veld met een Scheffers. de kracht en de slimheid om de SVW- dré Bergman aantikte, ‘legde Den Har- ten af als je te maken hebt met blessukneuzing<br />

aan het kaa£g¢\1r_i¢hr-.Daar;_ Na rust vil er min_d§r_t


'°<br />

_'<br />

Stout<br />

Eyd%maln<br />

volgens<br />

e ..<br />

" bij<br />

_ _ - ~- - ~ ~_.*—--—~<br />

. V<br />

---~ ~--* * "<br />

.. .<br />

. . _ -:-;.-:-:-:-:-»r- --.;:-;»:---:I:--v:--;-;:f-1<br />

-<br />

-<br />

:5; " "ji"<br />

_-I A» ' 3;"? ‘<br />

Nienand waagde<br />

’wedde<br />

3-2 lege the<br />

opUni-<br />

wees iedereen ook nu<br />

als boosdoener aan.<br />

het de Hagenees Har<br />

nondebok werd gepro-<br />

‘ twee ploegen die er<br />

betel‘ aan zouden doen eerst<br />

te rade te gaan. Niet<br />

een ordinaire<br />

W25- Integendeel, maar<br />

Hartogh<br />

If<br />

-:F >._.;-;;_-»-.- 1-x .». 1»<br />

.- .-;-;_<br />

'-Z-'-*--!-'-'-1-:-:.-:->r2-I-:-i'5:.~2-:-:-:-:-.-:v3I-!-:-c3-:-:.-:-:--.~:3>ad:-'--.-:-.-.-:--.-:-r-1<br />

Winnende trainer Hans van Dongen<br />

blikte natuurlijk glimlachend terug op<br />

de door zijn ploeg gewonen derby.<br />

,, Verdiend toch? <strong>Unitas</strong> startte sterk,<br />

maar daama kenden wij een fase<br />

waarin we vreselijk sterk speelden en<br />

waarin wedus ook de wedstrijdbesIisten<br />

door middel van een paar schitte-<br />

van beienn<br />

de<br />

rende goaLs.<br />

Of Rob Verwey terecht werd weggestuurd?<br />

Ik heb echt niet gezien wat er<br />

van Konmg Voetbal<br />

gebeurde, maarRob kennende weetiie<br />

zeker dat hij niet geslagen heeft. Ik<br />

vind wel dat wij heel netjes gespeeld<br />

hebben en dat -mag best eens gezegd<br />

worden”.<br />

<strong>Unitas</strong>—trainer Ton Verkerk weet nu<br />

zeker dat <strong>Unitas</strong> een heel Iastig seizoen<br />

wacht.<br />

,,Kampi0en worden we zekerniet. We<br />

hebben 25 minuten redelijk gespeeld<br />

_..~.- en voor de rest hebben we eigenlijk<br />

niets meer laten zien. De rode kaarten?<br />

Het voorval tussen Verwey en Gert<br />

Jan Commu heb ik niet zo goed kannen<br />

zien. Dick Stuy van den Herik<br />

werd terecht weggestuurde Zeer onvolwassen<br />

van hem. Ja, ik ga daar deze<br />

week zeker overpraten, want door<br />

blies de man-in-het-zwart<br />

maar de beschuldials<br />

zou n lll] r<br />

anee -- Oct in dc Lermo Carlo k0ptS VWnaar een I -2 voorsprong. De knieval van Digerto Bie- Nada! l’erry Leydsman @375‘ "08 63" dit soort dingen dupeert hij wel een<br />

hebben mans spreekt boekdelen. ' gewdl k3-Q5I211‘! Z°eP$1_ad8eh°lPe" heel e{ftaI”.<br />

W35 6t C1111 O€I'l€Il 16 C611 pnma Nremand begreep waarom Verkerk<br />

ietwat<br />

zelf dc m_ derdijker met traneninde ogen plaats werd overgenomen door de uitblin- voorzet van d_e sterk teruggekeerde uitgerekend Jan Eduard Rom inwisselde<br />

voor Rene van den Broek.<br />

en SVW<br />

moest maken voor Marcel de Vnes. kende Marcel Kamsteeg en Rene Marcel de Vnes koppend achter de<br />

<strong>Unitas</strong> bleef nog even de betere ploeg Hammer. niet sterke Pliegef deP°"°°Td°- Jan Eduard heeft nog niet de kracht<br />

van Hartogh<br />

en<br />

Op'dat moment stuurde hij<br />

het kreeg ook kansen Om de marge i Vilf min"t¢1_1 later lag SVW .31 in Be‘ die nodig is om een hele wedstrijdgoed<br />

Rob Verwey en Gert Jan verder “it Fe bouwen" Trefzeker "Y°""en P°5m_°’ toe" Le)/dsman Vanaf te spelen. Hij deedhet nietslecht en ilg<br />

mt het veld nadat eel_stge_ De kentenng kwam pas na het weg- lmks het Jakmkkende hoofd van Ler- heb hem dun oak nog gekomplimenduw_<br />

ea trekpanij met zenden van Verwey _en Commu. D_e SVW hervond z1_


'<br />

'<br />

1 SUBSPONSQR<br />

Alphense Boys wil periq£pletitel~01*)st1;sijken-» - , 9<br />

3 A<br />

nnitageniei~<br />

GORINCHEM _ ‘ <strong>Unitas</strong> der met een ,,luxe probleem” te ma- riaat van <strong>Unitas</strong> vrijdag en zaterdag de<br />

wacht komende zondag een l1§e:zt§1


_<br />

I<br />

0HIHla_2NVN_lOmy<br />

p__35°><br />

AN<br />

AVMIN<br />

2;“<br />

AN<br />

InVM'~<br />

IOME<br />

_|I<br />

8tnVQIN<br />

go<br />

asQV<br />

_<br />

u_______w_H_<br />

UN<br />

_._“__“_k<br />

W _<br />

_b_U$><br />

252<br />

C8<br />

_UCU___w>=_NN<br />

E8<br />

Mwwmw<br />

%Nmm<br />

__U__éO><br />

_<br />

QE5<br />

E2033::<br />

as<br />

E3“<br />

D;<br />

__oww____<br />

g_U5>om__<br />

£7”?<br />

W[M<br />

__s°____o%_M____““_<br />

6:<br />

60><br />

gags<br />

CTN<br />

gozw<br />

DUE;<br />

___=e_H~__=<br />

2WE<br />

_U%<br />

:2YFla<br />

w_______&<br />

_<br />

5:2“<br />

23%<br />

CE<br />

QUE<br />

L22<br />

55<br />

CM__<br />

_m<br />

am<br />

_2_a<br />

w ZHBH_<br />

8;<br />

VxIo<br />

2;<br />

2:59<br />

Sam<br />

gs“;<br />

Um<br />

_E_:__g_v<br />

5:5<br />

___8__6o><br />

Ow<br />

_U_Q>g3v_E<br />

Mm<br />

M“<br />

%MHM_<br />

_”__]MM_M____%<br />

_<br />

3E__U6o<br />

2h:2><br />

U:<br />

ém<br />

20<br />

EN}<br />

$5505<br />

gamma<br />

mg;<br />

v_o°_<br />

Q_~:<br />

___O_<br />

%_mo__£<br />

_QED“<br />

2:003<br />

BE<br />

=B_E_E<br />

2%<br />

_=8_v__n_<br />

38E<br />

02:3<br />

CD0<br />

56905<br />

A’<br />

‘M:<br />

:5<br />

w___5__co><br />

EQEN<br />

CU<br />

Em<br />

29<br />

Bn_9_<br />

mgEU_m_<br />

3Km:<br />

I_<br />

5,3<br />

Iwbw<br />

%MMM%_QGU_mMmMwMwM_W;QOw%u_MMDM“v_<br />

I<br />

I1I<br />

_V_v_2D AF<br />

M5<br />

:2<br />

_N>_NM_>MH_“u'___H___k<br />

(<br />

_N-m<br />

Hw__o§_oo><br />

no<br />

3%MQNMKQQQM<br />

=8<br />

W3“<br />

85%§<br />

_N‘°°_\_<br />

‘_u<br />

_<br />

WU8?<br />

NECQ<br />

SUD<br />

NC<br />

C2_Q_<<br />

is<br />

_®2£>_<br />

60%“<br />

355E<br />

_UEENDU<br />

Ewoz<br />

_O_:oUwwg<br />

=___E_w8ED<br />

“U____<br />

v Y<br />

92<br />

U____><br />

=8<br />

H2:<br />

wig<br />

U“<br />

\€__<<br />

Q<br />

52_<br />

S<br />

asQ0<br />

N_N<br />

DU<br />

EU;<br />

____<br />

_<br />

A|B>m<br />

%__U_w_5<br />

5::<br />

__2_____E<br />

E;<br />

_<br />

_<br />

_Ho2_Umso_U<br />

BE;<br />

Ev<br />

gm<br />

ENE<br />

_<br />

_<br />

-_8_:_§m$>m_<br />

Cg<br />

CUUCN:<br />

DU<br />

Em<br />

is<br />

at<br />

J23<br />

EN:<br />

COO<br />

we<br />

85<br />

U“<br />

2<br />

U230<br />

V305<br />

DUE;<br />

ms“<br />

'_‘_<br />

Em<br />

‘E5<br />

2E;<br />

Ego:<br />

ZEUN<br />

no<br />

2:<br />

_is<br />

$555800<br />

20<br />

moaned<br />

E2<br />

=~Eoo><br />

_o__<br />

:30<br />

UE_8_Bg<br />

ME:<br />

Bu<br />

_€__<<br />

5;<br />

_gQ°v_<br />

gm<br />

_5_N<br />

__Ne8><br />

Egg<br />

$0:<br />

Egg<br />

Ev<br />

=3<br />

_N_<br />

ms:<br />

Ow<br />

E50<br />

_2___g<br />

5;<br />

CUE<br />

‘FEE<br />

U0<br />

__N:Uo>wN_28N<br />

as<br />

E;<br />

aw_N_v_<br />

gagE_g°_n_ov_<br />

ion<br />

EEE<br />

_F_8_v__wNov_<br />

BE<br />

=DENw<br />

E2w3>m_<br />

v__3__U><br />

\<br />

__6m__E_H~:<br />

_m-n<br />

"___2m__°>m_’<br />

$5<br />

2v_EUmU£<br />

EUE=0<br />

O60<br />

HIHHI“<br />

N<br />

__i___°N____&Wv___%%%________mv&<br />

|wVm__D<br />

m:__M__<<br />

_<br />

owmqhc.<br />

__<br />

at<br />

u____<br />

_;<br />

___:<br />

WEE?<br />

E:<br />

_<br />

5:8<br />

ON<br />

E0<br />

v_<br />

_>Ni<br />

\$_<br />

_6___<br />

EUw_m_>>Uw<br />

_§NE<br />

82<br />

w_§_%<br />

33>)<br />

U_uEw_o><br />

Ewg<br />

__§_o_<br />

_°__<br />

E;<br />

_8_°__<br />

gEC<br />

________~m<br />

|_#=_U‘w:=D<br />

U:<br />

EE_o>_www__:_§__oo><br />

Qt<br />

_:<br />

us:<br />

=°=N<br />

mh°E=uh¢U<br />

IwU__HUw<br />

SUOE<br />

HWUON<br />

_=N><br />

On<br />

=UEO=<br />

Hg“<br />

wmg<br />

_°_UE__%F_O><br />

:m°°_=<br />

=@o<br />

%°=<br />

°€m:=_=<br />

_CU_=:m<br />

Ow<br />

UZUDOU<br />

w=::U___<br />

32<br />

__w<br />

5”<br />

Ev<br />

w_§__U_OwMEm<br />

CM _<br />

38<br />

20<br />

EN<br />

sow<br />

N<br />

£2:<br />

C8<br />

CNN<br />

2:2<br />

U0<br />

80><br />

__2Uwm28___<br />

‘=2<br />

:3:<br />

22:;<br />

M__Uw_a___Qw<br />

_u<br />

v_Ur_<br />

E_U_<br />

u_Ew:_<br />

=2<br />

H0550<br />

=o>o_<br />

8____%_d<br />

3<br />

w___w_F_E><br />

gsE_5<br />

_%s_<br />

__Um___<br />

33:<br />

I<br />

ZH__UZ:=_m_>m_<br />

E<br />

____wE:OO<br />

___<br />

F<br />

_§_U2m_Q§_Uw<br />

_UE0<br />

wg_53:<br />

3%<br />

E55_<br />

_F_2_~__v_$><br />

QOOCN<br />

NC<br />

_%U__n__<br />

SON<br />

_6mm_:m_V<br />

__U__§om__o<br />

tam<br />

:9<br />

3::<br />

_<br />

20<br />

EN<br />

E:<br />

:0:<br />

=0<br />

__>%_=o<br />

so<br />

‘<br />

__<br />

__<br />

“V<br />

_U_<br />

V:_<br />

v___<br />

v_<br />

swam<br />

56<br />

U__O>gm___EU__hOO><br />

=8<br />

:@®iwh®>m<br />

SUE<br />

H2:<br />

HmQON<br />

___N><br />

v_OO<br />

5<br />

__Ov_<br />

E<br />

Q_V___§w__§<br />

wN_§__U<br />

:50:<br />

WEED<br />

MEN<br />

SUE<br />

6?<br />

6<br />

$&8__m§=D<br />

on<br />

it<br />

Jug<br />

DEA;<br />

|EQ__U>_~_H:vo><br />

DOI<br />

EQIUZEOO<br />

:Qv_“_*ow<br />

m_w_mMVV_%W/_oNv_XwH%_~<br />

U_“%wmU_=v_u%%_~_;=m%£wm%%_’<br />

I<br />

@5250<br />

_~Q>°<br />

_<br />

mag:<br />

w:°><<br />

wag:<br />

Hw?<br />

'5:_H_m<br />

_@2*<br />

ma“<br />

wbvm<br />

a22~$_\<br />

__§b_=_E§§'_g_<br />

“S<br />

wm238<br />

8:._m_\h


ongevaarlijk<br />

<strong>Unitas</strong> lijdt nederlaag<br />

bij Alphonse Boys<br />

- <strong>Unitas</strong> h€€ft in de E611 blCSSl11'6 van K665 Mulder, die inca$5e1'e1'1_ Erik Plieger uit zijn<br />

mtwedsmld mgen A1Phen§¢ B°Y5 dizzy het speelveld moest verlaten, doel gekomen, wilde een doorgeeen<br />

3-1 nederlaag moeten 1ncasse- was mede de aanleiding van de broken Alphenaar dc doel-gang<br />

felt eerste treffer van de thuisclub. beletten en legde zijn tegenstander<br />

De beam fase Van dc W°d5t1'1Jd 111 De resterende tijd van de eerste neer en moest het speelveld verla-<br />

Alphen aan den Rijn namen de helft kreeg de thuisclub nog wel ten.<br />

mannen van trainer Ton_Verkerk enkele kansen, terwijl <strong>Unitas</strong> niet Na an incident, Frank Roks nam<br />

Y<br />

een fWa¢ht¢11d° h°“dlf1g_ an, was. de positie van Plieger in, nam Uniwaaf<br />

de 1'=g¢I1SIaI1d¢f Wlg =1I1t- Na de thee was het al snel raak. tas het initiatief in handen en Re-<br />

W°°Tdf_>P had» H1881 I188! mate do Een vrije trap van Alphense Boys nee van de Broek de score op 2-1<br />

Wqstflld Vofdefde, kreeg fie deed <strong>Unitas</strong> de genade klap incas- brengen. Ondanks dat <strong>Unitas</strong> met<br />

thulsdub me" BTIP °P de 5m1at1°- $¢I@I1- Frank Bakker Wis! Ondanks 10 man speelde ontstonden er wel<br />

de <strong>Unitas</strong>muur Cloelman Erik Plie- kansen en bleek <strong>Unitas</strong> de veerger<br />

te vgelrrassen.<br />

kracht te hebben om terug te vech-<br />

’ <strong>Unitas</strong> eek na deze tre er, on- ten.<br />

Unltas z0ndag danks de wissel van Hilbert Booy Helaas gaf Frank Bakker een vijf-<br />

VOOI Andree Bergman, niet in tal minuten voor tijd <strong>Unitas</strong> de<br />

naar Sparta swat tot scorer] te komen. genade slag, nadat Frank Roks<br />

VOETBAL - <strong>Unitas</strong> reist z0n- Ha1_"°Y“'°g° 4° $P°°1h°lf‘ meg I1g_=nk¢1¢ goede reddillsen had<br />

dag naar Rotterdam om Sparta te <strong>Unitas</strong> wederom een tegenvaller te verncht, 3-1,<br />

ontmoeten. <strong>Unitas</strong> verkeert momenteel<br />

op de onderste helft van<br />

de ranglijst en zal ook in Rotter-<br />

1 8- 1 1 - 1 9 9 Q<br />

dam met een lastige tegenstander<br />

te maken hebben.<br />

De Rotterdammers bezetten een<br />

plaats in de middenmoot, speelden<br />

10 wedstrijden en behaalden 9<br />

punten, terwijl <strong>Unitas</strong> 9 wedstrijden<br />

speelde en slechts 6 punten<br />

I i " W "<br />

behaalde.<br />

Voor <strong>Unitas</strong> is de moeilijke taak u e<br />

weggelegd om de onderste regionen<br />

te ontlopen.<br />

De wedstrijd begint om-14.00 uur.<br />

De reserves van <strong>Unitas</strong> ontmoeten<br />

.<br />

op eigen terrein de reserves van<br />

Papendrecht. Voor de roodbroeken<br />

een moeijke mus, de kop1o_ AIZPHEN - Door ook de uitwed- Gorcumse ploeg koos voor een beper<br />

Zonder pumen huiswaam te strnd ltegen Alphense Boys met 3-1 houdende strijdwijze en dat leek goed<br />

lawn<br />

fie]: 136: hgort gnitals nu wel de- te gaan tot het moment<br />

km-en_<br />

dat Kees Mulgletj<br />

ver“eSek“e;gl1-ladalte) anhdldgten. der na een kopduel geblesseerd<br />

3ie:;eov1;1e


I<br />

‘<br />

'o.I.v.<br />

I<br />

I<br />

I<br />

5 goede<br />

I<br />

<strong>Unitas</strong> nog steeds een begrip<br />

;<br />

De naam ‘<strong>Unitas</strong>’ is nog steeds een begrip in<br />

zowei Gorinohem, in de regio, als in den Iande.<br />

<strong>Unitas</strong> is een vereniging die in 1898 werd opgericht<br />

en mede aan de basis heeft gestaan van<br />

de ontwikkeling van de voetbalsport in Neder-'<br />

land behoort met haar 92 jarige geschiedenis<br />

tot de oudere verenigingen. Niet aIIeen binnen<br />

de Gorkumse gemeenschap maar ook ver<br />

daarbuiten heeft <strong>Unitas</strong> een brede beIangsteI-<br />

Iing ondervonden. In de reeks van jaren heeft<br />

de club een rijke en sportieve ontvvikkeling<br />

doorgemaakt met vele ups en downs.<br />

De Iegendarische Frank Wels, 36 maal uitgekomen<br />

voor het Nederiands eIf'taI heeft de vereniging.<br />

in den Iande grote bekendheid<br />

gegeven. .<br />

In ‘H13 speelde <strong>Unitas</strong> voor het eerst in georganiseerd<br />

verband, veel eer was er niet te behalen.<br />

<strong>Unitas</strong> wilde meer en sloot zich in 1905<br />

aan bij de Rotterdamse voetbalbond en werd<br />

ingedeeld in de tweede klas. In het seizoen<br />

1&5-1517 kwam men uit in de eerste klas en<br />

promoveelde in 1907 naar de ‘grote Bond’ de<br />

N.\I.B. <strong>Unitas</strong> werd in deze periode de beIangnjste<br />

vereniging van Gorcum en enkele verenigingen<br />

fuseerden met <strong>Unitas</strong>.<br />

Het seizom 1910-1911 zou de geschiedenis in- ;<br />

gaan als een van de hoogte punten promotie<br />

naar de2de klas, de een hoogste afdeling in de om te vermelden men werd ongeslagen kam- De voorb/je herfstvakantie werd bij <strong>Unitas</strong> goed benut door de <strong>Unitas</strong>jeugd te laten trainen door<br />

Nederiandse voetbalgemeenschap, werd een pioen en promoveerde via een nacompetitie o.a. Pim Verbeek, oud-trainer van <strong>Unitas</strong> en nu van Feyenoord.’<br />

feit. naar de 1e klas. In 1963 werd <strong>Unitas</strong> kampioen, .<br />

~<br />

Na deze beginfase wist <strong>Unitas</strong> in het seizoen en moest slechts een nederiaag slikken in Den 1980 konden de vlaggen weer in top, bij het aan o.a. scorebord en tribune (met kuipstoeIt-<br />

1923-1924 het kampioenschap te behalen en Haag tegen Laakkwartier. In de nacompetitie Rot-terdamse Overmaas werd met een 2-0 jes) de laatste tijd in het oog springen. Dat<br />

promoveerde na beslissingswedstrijden naar om het kampioenschap van Nederland moest overvvinning o.I.v. trainer Wim van Duuren de <strong>Unitas</strong> n_og steeds een begrip is mag wel blijde<br />

eerste Ides. Het seizoen 1925-1926 bracht. er in 5 weekenden 10 wedstrijden worden af- stap terug naar de Hoofdklasse gezet. In de ken uit de medewerking van diverse ondernehelaasdedegradatie<br />

Intussen was Frank Wels gewerkt. <strong>Unitas</strong> speelde zeer’ wisselvallig. In hoofdklasse A werd In mei 1986 in Utrecht bij mingen om ondersteuning te geven aan de<br />

op de velden verschenen en in 1927-1928 werd het seizoen 1966-1967 bereikte <strong>Unitas</strong> weer een Elinkwijk met een 2-2 eindstand het I


=. ‘as<br />

een<br />

Zm<br />

LE '— ROTTERDAM - <strong>Unitas</strong> verraste Spartaanse doelman.<br />

Zaterdag 24 november: zondag door met 2-4 bij Sparta te In het begin van de tweede helft leek<br />

(39-30 U1}1I$ E1 - Arkl El;_9.30 <strong>Unitas</strong> E2 - winnen. De zege was verdiend. Uni- <strong>Unitas</strong> de wedstrijd snel te zullen be-<br />

1SCh€llUll’l€I'l E1" 10 30 <strong>Unitas</strong> D1 - Papen-<br />

Fdrecht D2; 10.30 <strong>Unitas</strong> F1 - GJS F3; 10.30 mi‘ §Fh'°P “ch me‘ ‘laag3°“ ':i’°:b”' 3'53?’ ""13: B°°y’ Vang? ]?:i‘;ei:‘a‘;':<br />

<strong>Unitas</strong> M Woudrichem Mt i O30 <strong>Unitas</strong> G ta riike kansen tegen parta, a na ou 0s_wis en geen raa e<br />

Oianie wit Gt 1230 <strong>Unitas</strong> Ci Leeidam tien minuten door een afstandsschot 1f6l(l(€l1]l(6 kansen.<br />

Sport C1; 14.30 <strong>Unitas</strong> B2 -- Merwesteyn nog “'9' OP "00'5Pr0"g ‘(Wam-<br />

Bl; 14.30 <strong>Unitas</strong> Alreg - ARC Alreg; 9.00 ‘ A3" de andere kam 51063 Spafta we‘<br />

LRC D3 - <strong>Unitas</strong> D2; 10.30 Stedoco Cl - Die plooi werd door de equipe van toe, toen Erik Plieger een diep ge-<br />

I _Ur1i1aS C2; 10_._00 NOAD’32 DA1 - <strong>Unitas</strong> Ton Verkerk snel weer gladgestreken speelde bal verkeerd beoordeelde en<br />

fEPAié;i 12-fXt)4R;1“5b“'g5° B°Y5 B1,’eg ' Um‘ toen René van den Broek na een good-old Ron Stevens voor 2-2 zorg-<br />

reg’ ' 0 Asperen A1 ' Umms A2‘ kwartier een vrije trap ineens en de.<br />

%t;"5g“t3]2_5t "°;e'";€/"Viv steenhard binnen schoot. ledereen verwachte op dat moment<br />

.<br />

SVW St<br />

ni as - - ,<br />

tototi<br />

.<br />

<strong>Unitas</strong> 6>_ Fiuks 2:“iit_‘:')0<br />

~<br />

<strong>Unitas</strong> bleef de betere ploeg al moest een<br />

~<br />

offensief van hSpzt5ta_,<br />

'<br />

mgar in<br />

<strong>Unitas</strong> 2 Papeiidtecht 2; moo Dubbeidam Erik Plieger, wiens rodetkaart van_vo- plaats daarvan was et mtas at ge<br />

9 _ <strong>Unitas</strong> 3; 1100 DMC 2 <strong>Unitas</strong> 5; 1200 rige week is omgezet in een boeking, nadeloos toesloeg.<br />

IFC 4 - <strong>Unitas</strong> 7; 1230 Merwede 7 _ <strong>Unitas</strong> ook een paar keer handelend optre- Jan Eduard Roza leverde het b€Wl]S<br />

9; 14.00 Sparta 1 - <strong>Unitas</strong> 1. den. dat zijn vorm aan het terugkomen is en<br />

Maandag 26 novembett Vijf minuten voor de pauze werd het tzorgde voor2-3,twaarna Hilbert Booy<br />

19_()() <strong>Unitas</strong> B] _ GJ5 BL 1-2 toen Jan Eduard Roza attent rea- in de slotfase uit een hoekschop de<br />

geerde bij een slordigheid van de eindstand op 2-4 bepaalde.<br />

UITSLAGEN ZONDAG 25 NOVEMBER <strong>1990</strong><br />

11 kl-BWHI 11 GORINCHEM - Ton Verkcrk blijfi<br />

‘<br />

iiiiiiiiogiT"§1‘§o?i‘1iig“i’Yi?‘10}ii§i‘Z‘7£135<br />

heme Boys M; R‘/C verbuith 4_it Svw Net}<br />

"a r eest 2ut er. iengd_ De 0ud_d0eiman van Wii_<br />

ting dat het rood at (t>3e mar]: ri Spakrteitlwama sne derugtto __- , 5)CIi iem H mi oak dc seizoenen <strong>1991</strong>_<br />

Plieger tegen Alphenste Piiys reeg, En 1e%§r osrino tg ui _zt1]n to; 1992 en 19924993 tie scepter<br />

25-11-<strong>1990</strong><br />

Zierdoiiiniggt aar Siiqarifegewooitgei/ranwtillti mvigiiiiiie h(:)lek meingenaigrgaiiegoog-<br />

zwaaien op Molenvet<br />

partij. Dat was een meevaller voor de bal het doel vond.<br />

trainer, die vorige weeit vernam dat <strong>Unitas</strong> was even van slag, ook al om- 5?: Zergeri voori twee §?€?e.nen<br />

tweede doelman Bertil Hartkoorn Elat John Roubos geblesseerd moest itilhztigtiitnaéievsiegz afspélseeii<br />

' 1718551116, afhaken.Hi'werd vervangen door Di- . .. .. g K<br />

w.erd gekweld door een hes . J . h id i die bl] Z1]I1 komst naar M0lendie<br />

hem enkele weken aan de kant gerto Biemans.tU_n1tas_ erste e_sne viiet gemaakt Het Utiitas_<br />

h°udt~ Ook Genfhn Comm“ .e.n Dlck en kwam na twmng minute‘? opmeuw bestuur geeft met de contractvertuchtcommissie<br />

nog geen uitspraak ge- van de Broek, waarna Eduard Roza Qtqdii tri*:'n'?i‘ i b.. U .<br />

aa an er l nidaan.<br />

Ook J_ohrtt)tRoubos was weer voorse tvilft-;1dt_Eaal2d;: ballangs d0el- tagrbgvevti/tog tegboutgen aim<br />

1'l€I'S[6ldV3.1’lZl_]n essure. man an et 1 e. - . <strong>Unitas</strong> van tie toekomstt Die<br />

In het vervolg drong Sparta massaal .-kh d -- 99 id” d<br />

De 01ld¢111118¢ 60110111161118 R“/8111 11¢ aan, waardoor <strong>Unitas</strong> via de counter $252:-1 ti; iatlétztgilttietinizsadglstvai<br />

11'101iva1i6 V811 11¢ 5P@1¢15 W11 g°¢de- verschillende mogelijkheden kreeg de ’ -- - .<br />

. . . . l d -<br />

U111Ia$ $11°°P1¢ 1/81181 C16 661518 1111- voorsprong utit te bouwen. Hllbfl niafrefresuismien get naar Z1-In<br />

riuut de mouwen op. Dat resulteerde BQ()y en Rene van dc Broek hielpen ~ cc mp °_env le ' V<br />

1aa_nta1;_ kansen pip _zeep, Sparta<br />

;1i_e1g1ir,e11.§1 90$511¢l¢11d YQ¢1139¢!- A331 ~<br />

2. . .. .. . . _" . 2 5- 1 1- 1 990


'<br />

1 1 1 1 1 .5‘<br />

<strong>Unitas</strong><br />

verslaat<br />

Sparta 1’?<br />

naar RVC<br />

<strong>Unitas</strong> zondag<br />

VOETBAL —- <strong>Unitas</strong> heeft in de<br />

_.'+<br />

VOETBAL— <strong>Unitas</strong> reist zonuitwedstrijd<br />

tegen Sparta goede - dag naar Rl_]SWl]k om RVC in<br />

=-1-=-d~


~<br />

°<br />

Peter van Opijnen terug bij roodbroeken<br />

Herstel <strong>Unitas</strong> zet door<br />

RIJSWIJK — <strong>Unitas</strong> Z11 In de van slag is. Nog in dezelfde minuut veroorloofde<br />

lift, De ploeg van Ton Verkerk Zonder Cees Mulder (wissel) en Marco <strong>Unitas</strong> zich de eerste slordigheid.<br />

won Z0]-[dag voor de tweede vandd§.Het;vel,dw1ens kn1eblessure__de Evert-Jan Commu wilde de_ba_l terug_-<br />

maal "P "1 en “am duideliik Y§'h§Ji§.§ i’li@“l3i1§Z? 33$‘?/‘¢“’


-


Derde zege op rij brengt hoop op Mglgnvlwl<br />

nltas swin t lan s Tone ido<br />

'<br />

'<br />

'<br />

GORINCHEM — <strong>Unitas</strong> iS opbouwend voetbalt. lk heb naar zo<br />

weer helemaa] hove“ Jam De 1emand_ook in het tweede gezocht.<br />

roodbroeken veegden zondag Ma“ .d“§,‘”a5 er "lei Er was gee" alternatief<br />

, aldus Verkerk<br />

de grasmat a2_m met he‘ voor" De trainer roemde zondag de samenburgse<br />

Tonegido (3-1) en boek- werkin --<br />

»<br />

ten Z0 hlln derde zege Op rij. De van de Broek, sarnen met Arnold van<br />

plogg van Ton Verkerk doe; Oseh tegen Tonegido de uitblinker bij<br />

bovendien een gooi naar de <strong>Unitas</strong>. Z{Datkl1kte”, prees de trainer<br />

. . an p1_]1'1C1'1 en Van de Broek. Ver-<br />

“feed? Pe':l0detnel- De stem‘ kerk lijkt de man die de wispelturige<br />

mlllg 1S lll 161181‘ geval 0mgesla- teehnlcus op het juiste spoor kan zetgen<br />

op M0]env]|e¢, want we]- ten. ,,René weet nu ook wat hij voor<br />

licht zou <strong>Unitas</strong> in het vervolg 3° Pkfeg ka“. be‘°k°“¢“”~ Verklaarde<br />

van het seizoen nog wel eens eunnasitramer‘<br />

verrassend uit de bus kunnen<br />

komem<br />

Groot aandeel<br />

Verkerk moet ook onder de indruk<br />

Ton Verkerk heeft het lek boven wa- Zijll geweesl Van de 5aI11el1We1"kiT18l115-<br />

ter, al za_1 dc <strong>Unitas</strong>-trainer als laatste Sen het duo René van de Broek-Hilte<br />

vroeg _]LllChCI1, Diverse malen 13¢ hij bert Booy. Want zij hadden het gr00tmet<br />

z1]n selectie rond de tafel om 1¢‘ ste aandeel in de drie <strong>Unitas</strong>-treffers.<br />

pogen het lek op te Spofen, “We Zijn Al na acht minuten bracht Van de<br />

uit een ‘dal gekomen”, gaf de trainer Broek een hoekschop voor het hoofd<br />

na de wlnst op Tonegido, toch één van van Booy, die de bal precies onder de<br />

de kanshebbers op de titel, toe. ,,Maar lat kegeldi 1-0- He! betekende het<br />

over een periodetitel praat ik niet, Ik zesde doelpunt van Booy dit seizoen.<br />

praat gewoon over komende zQndag_ Drie minuten voor rust waren de rol-<br />

Dan moeten we tegen Nieu- len_ omgedraaid. Een verre uittrap van<br />

1<br />

wenhoorn". Erik Plieger bereikte Hilbert Booy, die<br />

zwaar gehinderd met een kopbal René<br />

Sinds Verkerk zijn contract op Molen- van dc Brock lan°.eerde' Van de Broek<br />

v1i¢t met twee seizoenen verlengde, haalde de achterlijn en bracht de bal<br />

gaat het met <strong>Unitas</strong> bergopwaarts. En voor h?t _d°el’ waar Eq_"aTd R013 er<br />

Ook dc temgkeer van Peter van Opij_ op het ]UlSlC moment Z1_]l'1 voet tegennen<br />

heeft <strong>Unitas</strong> goed gedaan. De rou- aan Zen‘? 2'0-<br />

linier maakte den da en tern by Twee minuten na de pauze zat <strong>Unitas</strong><br />

Rvc Zijn renmm En 2%-mdag W55 hi? op rozen. Peter van Opijnen vond Hil-<br />

Qpnieuw gewoon van dc pamj’ al was bert Booy op rechts en die bracht ver-<br />

Zijn meedoen evemjes onzeker in ver_ volgens de bal voor de voeten van Van<br />

de Broek. De <strong>Unitas</strong>-spits haalde van-<br />

~ - “<br />

/<br />

._ 1 --,_;=,,,.:~ *1”<br />

g tussen Van Op1]nen en Rene<br />

__<br />

e<br />

band met een ribblessul-e_<br />

,,Ik heb Peter teruggehaald als leider, “IF “End °““av°18baar Hi" 3-°- .<br />

als voetballer die rust moet brengen in D16, name "°°r5P_r°ng ‘/Qrmde VOOF<br />

het elftal. Een positieve jongen, die Umtas de bekromng Va" een ‘lime-<br />

' ' ~ kende eerste helft, waarvan vooral de<br />

"<br />

eerste twmtig minuten swingden. De<br />

* roodbroeken kregen toen volop kan-<br />

St<br />

sen, gmdat d(e Todnegido-verdediging<br />

u -V1 u . met et ster ste eel van het elftal<br />

y J e S vprmde en e Vporburgers vanaf de ~‘<br />

u_1]i<br />

a trap naar arte ust het doel van Erik<br />

.<br />

lallgs (16<br />

Plieger zochten. <strong>Unitas</strong> kreeg in de<br />

eerste fase ook volop mogelijkheden,<br />

GORINCHEM _ Dlck Sm!’ Va" maar Van de Broek, Roks, Booy en<br />

de Hem‘ "<strong>1991</strong> vijf Wedsifiiden Roza hadden het vizier niet a ltijd " zu1- '<br />

-<br />

..<br />

griggcena Dedlaatstf man _va_n ver afgestem<br />

dc '§N‘{,‘§ vf) tuc _f?:lm"l"§5l° Toneg1d0_ rnaakte het bovendien zich-<br />

Schom aanlizig "e 5 g§>- zelf moeihjk. De _bezoekers hadden<br />

d 3 V3" Z11" met enig perspectlef aan de tweede<br />

_<br />

ge "3 m de derby tusse" Svw helft kunnen beginnen, wanneer laaten<br />

mums’<br />

stedman Rlpb van de Tas in de b1essureti<br />

va t t lb d "f -<br />

_ .<br />

S_t_11Y 15 Zodg 31 I1}@l_‘/all de PaT- scjhop iiaetewztersnzer i:err1lJ>ie§eEa::ltrt2i£-<br />

I1J- _D¢ 1l1¢hI¢°mm15$1¢ Strafle d¢ handeld. Scheidsrechter Van Veen uit<br />

Y<br />

<strong>Unitas</strong>-routinier niet alleen voor Delft legde de bal op de Stip nadat<br />

ilgdgfxlt


1 1<br />

1<br />

I<br />

1<br />

—<br />

1<br />

-<br />

I<br />

1<br />

9<br />

svlivense<br />

$B0H_d<br />

<strong>Unitas</strong><br />

UITSLAGEN<br />

le<br />

--<br />

burcg<br />

1<br />

-ur<br />

__.i _._ __... .. _.. .,..,-r. ».. ...,.\ .<br />

1<br />

1<br />

\<br />

<strong>Unitas</strong> morste daama de kansen om Tonegido wist er alleen door een trefverder<br />

uit te lopen en daardoor kon fer van Eduard van der Star van te<br />

Tonegido bewijzen waarom het tot de proteren, maar voor hetzelfde geld<br />

betere ploegen in de eerste klas gere- had de schade aanzienlijk groter uit<br />

kend wordt. Met vlot uitgevoerde kunnen vallen.<br />

kombinatiesteisterde het vooral het te Aan de andere kant toonden zoveel<br />

matige hart van de <strong>Unitas</strong>-defensie. <strong>Unitas</strong>sers vonn (I-Iorden, Van Os,<br />

Dat het daaruit niet scoorde dankte Roza,Booy,Pliegeren natuurlijk Van<br />

<strong>Unitas</strong> vooral aan Erik Plieger, die den Broek) dat de Tilburger de (naéén<br />

van zijn betere wedstrijden keep- bije) toekomst met vertrouwen tegete.<br />

moet kan zien. Met dank vooral aan<br />

Naruim een halfuurwerd het tegen de die ene spits: René van den Broek.<br />

verhouding in 2-0 en opnieuw stondiii<br />

Van den Broek aan de basis van hetjuweeltje.<br />

Van der Tas hapte in zijn beweging<br />

aan de achterlijn en de goed 1 2 1 9 9 0<br />

oplettende Roza kon het tikkie breed<br />

zo achter de vertwijfelde Peter van der<br />

Laan schuiven.<br />

Kansen<br />

Vreemd genoeg beheerste Tonegido<br />

vanaf dat moment de wedstrijd en<br />

HiIbertB00y (met nummer 9) heeft zojuistde strakke hoekschop van René van den Broek tegen de touwen gekopt. 11:; tlgmeig ‘mmke<br />

Ben Voorburgse spits werd door Erik<br />

1<br />

Pliegertijdens een 1uchtdue1 naar be-<br />

;<br />

neden gctrokken en dc redelijk lei- ZONDAG9DECEMBER <strong>1990</strong><br />

1 - kl. B West ll<br />

1<br />

dende veen legde het leer . Op dc Sup’ Sparta R RVC 0-l ; Umtas ' - Toneg1do ' 3 - l ; Verwaama<br />

Van ('16! T38 V13 d6 paal 66!] - Nieuwenhoorn. 3-6; Alphense Boys -<br />

1<br />

" HMHO'V m - ~<br />

1<br />

1<br />

I l'6kl€lIl'l6b0I'dbl]k8IlS88.l'lb3I'I'6lSkI‘l8l' Svw I 4 0» °° "'8 Nsvluus 0 1- EBOH -<br />

de. - ‘<br />

Al h B 13-20 23- 9<br />

. .<br />

René van den Broek, wie anders, liet 13-19 E23-12;<br />

oys<br />

kort na de hervatting zien hoe het wel 13-17


_ Uit<br />

'<br />

'<br />

'<br />

Y<br />

1<br />

G<br />

E<br />

0 0<br />

nilas °<br />

V<br />

~<br />

zondag naar J<br />

Nieuwenhoorn 9 0<br />

Thulsclub de baas m leuke wedstrl d<br />

VOETBAL — <strong>Unitas</strong> speelt zondag<br />

in en tegen Nieuwenhoom.<br />

<strong>Unitas</strong> deed afgelopen zondag<br />

voor de derde maal achtereen goede<br />

zaken door Tonegido met 3-1 te<br />

kloppen.<br />

Inmiddels scoorden de roodbroeken<br />

in drie wedstrijden 11 maal. 0 V € ‘<br />

' .<br />

0<br />

.<br />

Nieuwenhoorn weet ook wat scoren<br />

is door zondag tegen Verburch<br />

6 keer het net te raken.<br />

Beide teams kunnen de punten<br />

nog goed gebruiken om zich een VOETBAL — Umtas heeft<br />

plaatsje in de subtop te bemachti- in C16 thuiswedstrijd tegen llt<br />

gen. Voor <strong>Unitas</strong> de taak om de Voorburgse Tonegido een<br />

ii __<br />

ggd mgeslagen weg vast te hou- knappe overwinning kunnen la<br />

‘<br />

.<br />

.<br />

De wedstrijd in Nieuwenhoom be- boeken door met<br />

gint om 14.30 uur.<br />

nul-<br />

De reserves van <strong>Unitas</strong> treffen de UIli13S begon de<br />

reserves van DHC uit Delft. De weer sterk door haar<br />

3'1 te Wm-<br />

Wedstfijd<br />

tegen-<br />

Delenaien Ziin V001‘ Fl‘? Y°°d'<br />

broeken lmmer een lastrge tegenstander<br />

in het defensief te<br />

drin en_<br />

stander. Een deling van de punten g<br />

moet mogelijk zijn. -<br />

Deze wedstrijd op Molenvliet be- Zigziaiigaigg sgofelgz<br />

' 14.00 .<br />

git: (tlgide elftalui/an <strong>Unitas</strong> reist<br />

.<br />

per Peter van dc Laan net langs dc<br />

verkeerde kant van de paal ver-<br />

“am; Albgsserdang 2 en mom In dwijnen en Renee van den Broek<br />

-Sta: got en geac I tot een pun' zag zijn strakke schot na een viert<br />

k . -<br />

Sgt iozggsti 523;?<br />

tal rénnuten eveneens langs de paal<br />

ver w1]nen.<br />

I?lI:le1:"0tuur W01-dtafgetraptop De thuiselub bleef aanvallend<br />

V 16<br />

. . . terk en wist de Voorburgse<br />

De regronale B-yeugd rerst zater- 5- - - -- - -<br />

. sie in lTl0€ll1]l(6 srtuaties<br />

defente<br />

brendag<br />

naar Gouda om de leugd van en die met veel kunst en vlie -<br />

Ide gelijknamige vereniglllgte om‘ gverlt werden opgelost door mgt<br />

'moeten. Geen eenvoudige opgacornerballen<br />

de zaak te klaren.<br />

ve -<br />

' een van deze comerballen<br />

gm $2.115 uur wordt er 1n Gouda Scherp genome“ door Renee val;<br />

. ge ap ' de Broek, kon Hilbert Booy met<br />

een kopbal bij de eerste paal de<br />

score in de achtste minuut openen,<br />

:-. -. ==-.-a~_-‘E -1.;-;; 9;<br />

'<br />

a _ l j W W 1'0"<br />

<strong>Unitas</strong> wilde na deze treffer meer,<br />

<strong>Unitas</strong>speler Booy kan niet meer stuk. I-Iij is hier de maker van het eerste doelpunt tegen Tonegido. (Foto<br />

J08 wamleer)<br />

maar de bezoekers wisten de zaak<br />

I6 klafell V°°Tdat d6 Stefk 5P°l°n' Plieger met een verre uittrap Hil- combinatie tussen Hilbert Booy en zich met een snelle counter ontde<br />

V°°Fh°°d° Van T°"°gid° "3 bert Booy kon bereiken, die Re- Peter van Opijnen met een strak worstelen aan de druk, doordat<br />

$6" kwanief 51131611 “ht gevaarlilk nee van de Broek aan het werk afstandsschot de score op 3-0 kon Dik Stuy van de Herik alleen op<br />

kon W°Td¢11- zette, kon Renee met een simpele brengen. avontuur ging. Zijn actie strandde<br />

D6 Ihllisclllb bleek deze eerste voetbeweging Eduard Roza in Na deze treffer moest <strong>Unitas</strong> het in het zicht van het Voorburgse<br />

fase V311 de Wedsmid gevaarlilkef staat stellen deze schitterende ac- initiatief aan de bezoekers overla- doel, nadat ook Peter van Opijnen<br />

maar Z38 een iI1Z¢t Van Frank tie af te ronden: 2-0. ten. het verlaten doel niet wist te door-<br />

Roks gekefd d°°T g°°d k¢ePeT5' De bezoekers kregen nog de kans Het middenveld werd een prooi boren.<br />

W¢fk- Eduard R013 en Pew! Van dichterbij te komen. Een straf- voor de mannen van trainer Jan Ook Tonegido wilde de stand nog<br />

OPiin°" Z°¢ht°n mm 3-fgemeten schop na een onoverzichtelijk mo- Hoos. Er deden zich diverse ono- wel een ander aanzien geven,<br />

S¢h0l¢n d6 verkeerdé kan! Van C16 men; voor het doel van Erik P1ie- verzichtelijke situaties voor in de maar tot meer dan een treffer van<br />

paal. ger wefd @190; hem $11 enkele Uni- <strong>Unitas</strong>defensie. Vooral omdat de Eduard van de Star kwam men<br />

De bezoekers Wisten alleen met tasverdedigers onschadelijk ge- bezoekers vele malen dichtbij niet meer. <strong>Unitas</strong> kreeg in de laatenkl<br />

Stevige ¢Ii¢S


n<br />

-\w_-<br />

Sportman, sportvrouw en<br />

sportploeg van het iaar gehuldigd<br />

-M M-,<br />

-<br />

van meer dan een handvol andere<br />

doelpunten stond.<br />

Dat sprak kennelgk zo aan dat 41 procent<br />

van de inzen (st)ers zijn naam op<br />

de bon invulden.<br />

Dat wasvijf procent meer dan het aantal<br />

stemmen dat <strong>Unitas</strong> kreeg. De<br />

roodbroeken bleven daarmee andere<br />

kandidaten als Altena, Dakplan,<br />

Almkerk, de jeugdploeg van Typhoon<br />

en stadgenoot SVW voor.<br />

Het sukses van <strong>Unitas</strong> is waarschijnlijk<br />

te danken aan de resultaten en het<br />

vertoonde voetbal in de afgelopen<br />

wedstrijden.<br />

Door zeges tegen Sparta (4-2), RVC<br />

(5-2), Tonegido (3-1), Nieuwenhoorn<br />

(3-1) en Verburch (3-1) is de<br />

ploeg van Ton Verkerk nu met SVW<br />

de belangrijkste kandidaat voor de<br />

tweede periodetitel.<br />

De prijzen voor Wi1maJens, René van<br />

den Broek en <strong>Unitas</strong> 1 werden beschikbaar<br />

gesteld door respektievelijk<br />

Eetcafé Le Berry, Peter van Soest Herenmode<br />

en Autorijschool Gerard.<br />

Gezien het sukses is nu a1 besloten van<br />

de verkiezing een jaarlijks terugkerend<br />

evenement te maken.<br />

DeSp0rtvr0uw, Sportman en Sportpleg bijeen voor ’De Nieu we Doelen ’. Op de fotostaan 00k Gerard/1 dams, Leen<br />

Romijn en Peter van Soestvan respektievelijk Autorijschool Gerard, Eetcafé Le Berry en Peter van Soest<br />

Herenmodes. Zij stelden de prijzen beschikbaar.<br />

HoofdpriizenvoorWilmaJens, Renévan den Broeken <strong>Unitas</strong><br />

GORINCHEM - In ‘De Nieuwe ling met vijftien punten uit negen niet Z0 best, zodat hij op 21-jarige<br />

Doeien’ Werden afgel°P°" mndag i" Wedstfijderl b0\’6I1I1 Sft A15 b6I1- leeftijd de overstap naarA1tenawaageen<br />

afgeladen theatersalon Wilma jamin van dit team heeft Wilma Jens de_ Later kwam hij ook nog uit V001‘<br />

Jens, René van den Broek en het eer- zich opgewerkt tot scherpschutter, het door zijn broer Ad getrainde<br />

ste elal van <strong>Unitas</strong> gehuldigd als Want inmiddels produceerde Z8 81 Veerse Boys. Anderhalfjaar geleden<br />

reSp€k€V€|ijk 5p0l'tVl'0llW, Port‘ dertien treffers en gaf ze ook handen- keerde René van den Broek bij <strong>Unitas</strong><br />

man en Sportploeg van het Jaar. vol beslissende passes. terug, maar tot en met 11 november<br />

De verkiezing was uitgeschreven .Wilma Jens kreeg 28% van de stem- van dit jaar leek een basisplaats voor<br />

door Kompas Akties in samenwer- men op haar naam. hem verder weg dan ooit.<br />

king met de Arkelstad Omroep René van den Broek begon ooit bl] Trainer Ton Verkerk besloot na de<br />

Stichting. DussenseBoys, maar koos vervqlgens 3-2 nederlaag tegen SVW echter net<br />

De prijzen werden uitgereikt door snel voor <strong>Unitas</strong>. Op 8ChU16l'1]8I'lg€ vertrouwen te geven aan de 28—]ange<br />

Feyenoord-speler Amold Scholten. leeftijd verhuisde de topschutter naar aanvalsleider, die vervglgens in Zeven<br />

PSV om na één seizoen alweer 0p_M0- wedstrijden (inklusief het bekerduel Wilma Jens werd Sportvrouw van het<br />

Wilma Jens (114) speelt in het dames- lenvliet terug te keren. tegen Everstein) liefst elf treffer_s jaar. Ze kreeg haar prijs uir handen<br />

7 zevental van aptim, dat in haar afde- Die hernieuwde kennismaking beviel maakte en Ook neg (gens aan de basis van Feyenoorder Arnold Scholten.


A<br />

‘<br />

a<br />

"<br />

zomaar<br />

een<br />

riode<br />

Hij<br />

4<br />

hf<br />

A<br />

s_<br />

30-12-<strong>1990</strong><br />

Met zeer grote verslagenheid maar met grote<br />

dankbaarheid voor het vele dat hij in zijn leven<br />

voor ons heeft betekend, geven wij u kennis dat<br />

plotseling<br />

[N<br />

van 0n_s is heengegaan, mijn lieve<br />

.<br />

man,onze zorgzame vader,opa, broer,zwager.<br />

en com<br />

SCHEI-LUINEN — Gelleel 011- -<br />

verwacht overleed op ondejaarsavond<br />

op 59-jarige leeftigd de l1e_er<br />

wi||em Johannes Bats<br />

Wim Bats. Gezeten in familie-<br />

-<br />

knng werd deze trouwe <strong>Unitas</strong>ser<br />

. .. .<br />

'" de 'e°“'1d Va" 5913*"<br />

getroffen door een hartinfarct.<br />

Wim -of Willem zoals hij in Uni-<br />

. ..<br />

taskringen<br />

D'e"<br />

beter<br />

Bat$'D'lk$ma"<br />

bekend st0ndspeelde<br />

Joek<br />

vanaf zijn achttiende<br />

en Bob<br />

jaar<br />

tot zijn 32ste<br />

Tom<br />

jaar in het eerste van<br />

- <strong>Unitas</strong>. Tijdens zijn laatste sei-<br />

Lex zoen 1962/63 werd hij met <strong>Unitas</strong><br />

Aaf Q" Wes<br />

l‘,?Z2l’J§i.?jY,‘IL‘<br />

Margo<br />

5'5 §§'.§§i§lZi‘5.§E<br />

van Nederland "<br />

Riet en Wim<br />

Hans<br />

Willem Bats begon zijn voetbal-<br />

Jolanda<br />

carriére als middenvoor, zoals dat<br />

toen heette en<br />

en<br />

eindigde<br />

verdere famine<br />

zijn loopbaan<br />

als berueht achterhoedespeler,<br />

die memg tegenstander de<br />

31 december 199°<br />

voordijk<br />

i‘.§'5‘3§%»$'i'sp'liZ.l"§..li.g',iY|?°5Z§<br />

39<br />

nog goed herinneren.<br />

4209 SC Scheuumen Sprakeloos en intens verdrietig hebben wij af- NR 1iil1_ 98'8"-e|§18|-Dfiode<br />

Gelegenheid tot condoleren donderdag en vrij- scheid moeten nemen van onze lieve speelde \I¥|nl1 Bats_n'ogJareti;1n het<br />

dag van 19.00 tot 21 .00 uur in het woonhuis.<br />

ome wi m<br />

‘weede e. ‘a ‘Ym m ‘e<br />

over<br />

°“ °""°.'§<br />

d_e Jeugdige spelers. Toen h|_|<br />

De crematieplechtigheid vindt plaats op zater-<br />

afscheid nam als actief<br />

dag<br />

voetballer<br />

5 januari <strong>1991</strong> om 11.00 uur in het crematoh_i¢|rium<br />

hij 11¢“<br />

,,Breda”,<br />

Bi?!<br />

aan dire"<br />

de Tuinzigtlaan me" be-<br />

te Breda.<br />

118 111°‘ de !°¢l"1lS¢|1°<br />

Hans<br />

facmen Va"<br />

Na d€'p|8Ch‘lIgheld het<br />

IS er ook gelegenheid tot<br />

voetbalspel bij <strong>Unitas</strong>. En als<br />

J0|8"da<br />

condoleren in het crematorium.<br />

hij dat deed, deed hij dat door<br />

iniddel van de begeleiding van lagere<br />

juniorenteams, want Willem<br />

Bats hield er niet van om met selectie-elftallen<br />

op de voorgrond te<br />

treden.<br />

Met grote verslagenheid hebbenwn kennis genomen<br />

van het plotsehng OVeI’|ljC|€l'l van onze<br />

spommend<br />

.<br />

Wim B318<br />

Wij zullen jou blijven herinneren als een echte<br />

kameraad;<br />

Je kantinevrienden<br />

.<br />

I<br />

l_)_|ep geschokt vernamen wt] het plotseling overlnden<br />

van onze voorzitter -<br />

'<br />

I<br />

De beer Bats door Zijn gedmg<br />

typisch voorbeeld<br />

ll:lW€ bolster ‘met blanke piit. I-lij<br />

wam over a s een man, ie aan<br />

veel zaken lak had, maar altijd bereid<br />

was andere mensen te helpen.<br />

Wim B315, die de lame jaren in<br />

Schelluinen woonde, was bij <strong>Unitas</strong><br />

sinds mensenheugenis voorzitter<br />

van de toto/lottocommissie.<br />

Verder was hij lid van de bouwcommissie,<br />

die zich bezighield en<br />

houdt met plannen voor renovatie<br />

van terrein en opstallen van sportpark<br />

Molenvliet. Zijn grootste<br />

Hus hij <strong>Unitas</strong> was geven; 4e Hus<br />

e|f<br />

S dat was de verhuizing van <strong>Unitas</strong><br />

W B t waar ]Z erg trots op was en<br />

W. J. Bats<br />

van het terrein De Toekomst naar<br />

De F" 99" iefwaf h0l, de arms?" Molenvliet in het vroege voorjaar<br />

Wij wensen zijn vrouw, kinderen en verdere “wk fmgs hetlichaam-Z0 M39‘ van 1967. '<br />

fa ~|- H t kt t veer kende zowat iectere voetbalml<br />

lea es er e oe 1l81€bb€I‘d€Sll]dS Wim Bats. Bats had de Vleiding over deze<br />

- -<br />

Weer anderen kenden hem als de bouwtechnische klus. Hij was<br />

;o$ovenb2€:gS(.;,omm'Ss'e man nietdegulle lach,alsiemand hierbij -zoal_s hij ook jaren als<br />

' ' "’ dze zijn mening niet onder stoelen aanvoerder Ill het veld was gegf<br />

bankgn 5[ak_<br />

weest- een inspirerend leider.<br />

Zozalhijook in deherinnering van I11 het dageliiks lfvell was Wim<br />

velen voortleven, want op de grens<br />

Bats, 53111911 I119‘ Z11" "age? Wim<br />

_ ,_ _<br />

Met grote<br />

tussen<br />

verslagenheid hebben_w|1 I990 en <strong>1991</strong><br />

k8l"1lS kwam een<br />

ge- ""1 D'""'°“,<br />

abmptemdeaan<br />

di"°“°“"__"a“__h°t<br />

hetzo wuchtbme tank- en apparatenbednyf D|_|ksnomen<br />

van het plotseling OV8|'||]d8 van onze [even van Wim Bats man BV lll Gonnchem. Als een<br />

direkteur 9" C°"99a<br />

"<br />

mocht slechts 5 9jaar worden, e?m° direfur etgleirdflyats “ch<br />

_ <<br />

maar in die betrekkeli'k k0 te e- mmmen n age“ ee ' I! was -Q“<br />

w|||em Johannes Bats »<br />

verdiende hzjspoien diengvr ::§f£e:§°;a,§°é':$§:|'v::,'}'§:':§,'ff<br />

mer meer gewist kunnen worden vrf evi voor onder andere dc<br />

Zijn kennis en karakter zal voor ons een voor- Op sportiefgebied werdhijalsspe- Ulassrs die he‘ zondags in'1m<br />

b-eeld b"1Ve"- [er Va” <strong>Unitas</strong> een begrip, maar veld hadden gedaan en die hij na<br />

ook buiten de krijtli/'nen steunde<br />

afloop beloonde met bladen bier<br />

P6I'$088| hij de klub van Molenvliet waar<br />

A. J. Dijksman<br />

en<br />

B.V.<br />

hoopgevende adviezen en -onnodig<br />

en mogelijk was.<br />

1 danks zijn soms wat ruwe~gedrag-<br />

. -<br />

En natuurlijk was Wim Bats 00k een man die bereid was een<br />

Gorinchem,<br />

ieder<br />

31 december <strong>1990</strong> direkteur van Dijksman B. V. Nier van diellsi 1% Zillieen<br />

direkteur weten de<br />

'<br />

mensendievoordatbedryfwerken<br />

Zijn vrouw, twee dochters, zijn<br />

en gewerkt hebben<br />

familie, zijn bedrijf en <strong>Unitas</strong> zul-<br />

Wim Bats was<br />

Met verslagenheid<br />

iemand die graag<br />

hebben lell<br />

WI] kennisgenomen '39" |'°b!l"$te P°l'$°°l11i.ikll°id<br />

M558” Zijn jongem 5;0nd_ Binnen erg 111185811-<br />

van het plotselinge overlijden van ons Lid~van<br />

en buiren herbedrijf. Dehierarchie<br />

Verdienste<br />

tussen het stuivertje en het kwartje<br />

kon hem gestolen worden.<br />

Wim Bats<br />

He! liefst ging hij 0p in een groep<br />

-<br />

kameraden. Van weleer ofvan nu;<br />

Wim zal in onze herinnering blijven, als iemand<br />

helmaakte hem niersuit, zolangde<br />

die zich met raad en daad voor onze vereniging<br />

band maar hechr was.<br />

inzette.<br />

Voor zijn vrouw en twee dochters<br />

zal het verlies nauwelijks te dragen<br />

Onze deelneming gaat uit naar zijn vrouw, Zif", "W" We/lic/1!<br />

dochgers<br />

dienfhefhen IOI<br />

en yefdefe fami|ie_<br />

sreun dat de herinnering aan Wim<br />

Bats voor velen een stimulans zal<br />

zijn. Metzijn een voud en vakman-<br />

schap bewees hij immers dat 00k<br />

te kort [even zo ontzerrend<br />

"’”Ch'b”‘" /“"1 Z17"-<br />

Bestuur, Ere_|eden’ Laden<br />

van Verdienste en Leden Van<br />

de Gorinchemse<br />

_<br />

voetbalvereniging ,,UN|TAS”


‘as<br />

schopgebied<br />

op.<br />

___‘_i______<br />

Nieuwenhoorn verder in de problemen<br />

<strong>Unitas</strong> niet to stuiten<br />

H1<br />

- -- --- - NIEUWENHOORN _ Unités de partij, Gert-Jan Commu wel. Uni- Na de_pauze was <strong>Unitas</strong> heer en mees-<br />

_ ___i_i_ U<br />

tt d tas lS in beroep gegaan tegen de schor- ter. Nieuwenhoorn, dat de laatste wefajtiglliloggmlages<br />

l:)°0ndl:_%5:; scingen voor Stuyd(vilj€weidst1l;ijden) er} léen decor Eenkdiep cIl)al glut cg aoétgag<br />

- ommu twee ue s . n et geva are e o en e aar 1 en<br />

— van T011 Verkerk boekten d00l' Commu leidde dat tot opschorting van geschorst) moest missen, kwam er niet<br />

Zaterdag 15 december: M30 <strong>Unitas</strong> Alreg de 1-3 ovel-wmnmg bl] deg]-3- de straf in afwacht1ng van een nader aan te pas: Een kwartier na rust werd<br />

R'K_A_v_v. Alreg; 12.45 Gouda Blreg daekandidaat Nieuwenhoorn onderzoek. Ook het geval Stuy wor_dt de wedstr1]d_besl1s.. Peter_van Opqnen<br />

<strong>Unitas</strong> Blreg; 1()_3() peursum DA1 - <strong>Unitas</strong> bun vierde ti. zi.n opmeuw bekeken, maar dat leidde _n1et lanceerde Hilbert Booy, die binnen het<br />

DA1; 13_00 <strong>Unitas</strong> D1 _ Dordrechygo D1_ P J J tot uitstel van de schorsmg. strafschopgebied werd neergehaald.<br />

Zondag 16 december: 14.30 Nieuwenhoorn nu naast stadgenoot SVW de Ton Verkerk had John Roubos de po- O . 1 d b.t Verbee-k dc ha;<br />

1 - <strong>Unitas</strong> 1; 14-00 <strong>Unitas</strong> 2 - D-H.C- 2; belangrijkste gegadigde voor sitie van laatste man toevertrouwd en P‘:l‘e“‘Y'°§ %arR‘ ‘ii . t t het<br />

10-00 Alblasscrdam 2 - <strong>Unitas</strong> 3; 10-00 dc tweede eriodetitel Digerto Biemans nam de open geval- _ e Sup‘. ° n on oawls dmeesde<br />

<strong>Unitas</strong> 5 - R.C.D. 7; 10.00 <strong>Unitas</strong> 6 - Ge- p '" len plaats op het middenveld in bunenkansle wel mad‘ Om C Z<br />

1 K 1 4; 12.30/\.s.w. 5-Un't s. .. . , . ‘ - "ml dele °°mP°ti*i° knalde de Uni‘<br />

_<br />

><br />

u svoges D0 Vfaag FIJSI W10 dit UIIIIQS I108 af Na de aarzelende S-tan Schudd? Un-1tas tas-aanvoerder raak uit een strafkan<br />

Stoppem Zeker is dat dc wimep alle schroom van zich af en zette N1eu- schop: O_2_<br />

t U -t 1 k L D wenhoorn vast op de _e_igen helft. D_e<br />

512,2 vgfrin gioizgrglgefgnhagnilet ii thuisploeg bleef d8.I1kZ1] doelman M1- Nieuwenhoorn drong in het vervolg<br />

p g chel Hollaar lan e ti‘d o de been. In zonder overtuiging aan. <strong>Unitas</strong> kreeg<br />

Nieuwenhoorn alleen de eerste twintig .. g 3 p<br />

minuten moeilijk Teen speelde Uni_ de blessuretijd van de eerste helft ont- de beste kansen, al wisten Hilbert<br />

- snapte <strong>Unitas</strong> aan een grote domper. Booy en Eduard Roza er nauweh]k_-<br />

iiiltsuglxtteen kreeg Nleuwenhoom te De Rotterdamse scheidsrechter L. raad mee. Vier minuten voor tijd<br />

' . Verbeek zag een overtreding in een ac- mocht Nieuwenhoorn nog even ho-<br />

Maar in het vervolg speelde <strong>Unitas</strong> tie van Hilbert Booy tegenover Eef pen. Eef van Splunder proteerde<br />

met veel flair het vertrouwde, succes- van Splunder en legde de bal op de toen de weg naar het doel, na uitglijvolle<br />

spelletje van de laatste weken. stip. Evenals eerder dit seizoen-op Mo- den van Harry Horden, vrij was: 1-2.<br />

Opnieuw was er een belangrijke rol lenvliet miste Van Splunder vanaf elf h . I<br />

voor René van de Broek. De aanvaller meter. De oop van dc thmsp Oeg was van<br />

korte duur.<br />

was vorige week van de trap gevallen Via de paal mocht <strong>Unitas</strong> een aanval<br />

en speelde met een pijnlijke schouder. opbouwen. René van de Broek zette Enkele minuten later stelde Fran}.<br />

Twintig minuten voor tijd werd hij op rechts door en bracht de" bal voor Roks de zege voor <strong>Unitas</strong> ve1l1g. _R0ks<br />

daarom vervangen door Jan-Arie Vis- de voeten van Hilbert Booy. Die knalde de bal na aan8¢"¢I1 Va" Huber?<br />

ser. <strong>Unitas</strong> leidde toen al met 0-2. prikte de bal net voor Michel Hollaar BOOY ineens acmef d°e1man Honaali<br />

Dick Stuy van de Herik was niet van in de touwen: 0-1. l -3<br />

I —<br />

_| — I I I I my<br />

16-12—199O<br />

<strong>Unitas</strong> wint voor de vierde keer<br />

Voetbalstanden<br />

eerste klasse B VOETBAL — <strong>Unitas</strong> heeft in de weinig uitrichten tegen het sterke combinatie tussen Renee van de Uiteindelijk kwam dit de thuisclub<br />

uitwedstrijd in en tegen Nieuwen- collectief van de roodbroeken, Broek, Eduard R018 n Peter van dllllf I6 SYHBI1, nadat Hilb B00y<br />

Alphense Boy? “'21; 14'20; hoorn voor de vierde achterecn- waar John Roubos als laatste man Qpijnen door een attente Hilbert in Eduard R028, Frank RORS in<br />

EBOH 14-17’ Tonegldo 1447; volgende keer een knappe over- fungeerde voor de geschorste Dick Booy kon worden omgezet in een staat stelde met een volley de dervoorburg<br />

1345; Umtas 1344; winning kunnen boeken door met Stuy van de Herik. tfeffer 0-1. 56 Uitareffef te pr0dl1Ccr6n.<br />

‘RVC 1343; HMSH 1343; NePt“' 1-3 te winnen. <strong>Unitas</strong> kreeg enkele kansen maar Met deze stand werd gerust en ook De rcsterende speeltijd kwamen<br />

“"5 1340; Nleuwenhoom 1&9? <strong>Unitas</strong> en Nieuwenhoom begon- wist deze niet te verzilveren. De na de thee bleek <strong>Unitas</strong> de betere de roodbroeken niet meer in moei-<br />

S arta 14-9' Verburch 13 2<br />

P ’ ' ' ~ nen de wedstrijd in een afwachten- thuisclub kon nauwelijks gevaar- ploeg. Diverse pogingen werden lijkheden en was Nieuwenhoorn<br />

de houding. Het eerste kwartier lijk worden al was dit wel vlak door de mannen van trainer Ton fgetroefd.<br />

Uitsla en was er op het winderige NieuWen- voor rust het geval, nadat een on- Verkerk ondernomen om de uitg<br />

hoornveld voor de we1n1ge toe- gelukkige s1tuat1e 1n de Un1tasde- stekende Nieuwenhoorndoelman<br />

EBOH ' V°°1'b“Tg 1'5lNeP""“15' schouwers weinig te beleven en fensie bestraft werd met een straf- Michiel Hollaar te passeren.<br />

A1Phe“5° BQYS 149 HMSH ' Yer‘ wisten beide teams zich geen kan- schop, die Eef van Sprundel op de Dit lukte na ruim een kwartier<br />

b\1T¢h 5-0; N1¢UWBf1h00l'I1 - UHIIHS sen [3 “happen, P331 kna1de_ door John Roubos, die een straf-<br />

1‘3§ Tonegldo ‘ Sparta 2'1? svw ' Na deze fase trok <strong>Unitas</strong> het spel <strong>Unitas</strong> nam direct weer het initia- schop op koelbloedige wijze ach-<br />

RVC 1'1- naar zich toe en kon de thuisclub tief in handen, doordat een goede ter Hollaar wist te knallen, nadat<br />

Hilbert Booy binnen het strafhet<br />

spelen werd be-<br />

16-12-<strong>1990</strong> let, 0-2.<br />

" 0<br />

Eef van Sprundel kreeg enkele minuten<br />

voor tijd de gelegenheid om<br />

de uitstekende Erik Plieger te verrassen,<br />

1-2.<br />

De thuisclub wilde meer en trok<br />

met doelman Hollaar ten aanval.<br />

<strong>Unitas</strong> ookte sterkvoorNieuwenhoorn<br />

7<br />

'<br />

NIEUWENHOOBN - <strong>Unitas</strong> zette uit de daaropvolgende counter sloeg _<br />

de opmars zondag 1n en ten koste van Booy na een slimme pass van Van den 18 kl- B W851 11<br />

‘ _ EBOH - V b 1' 1-5; Neptunus - Alphense<br />

Nieuwenhoom gewoon voort. Spe Broek genadeloos toe, 0-1. Boys 1_1.H‘§,‘f§I,;'_gve,bu,ch 5_0; Nieuwenhoom<br />

lend zonder André Bergman (virus) De genadeklap kreeg Nieuwenhoorn - <strong>Unitas</strong>,1-3; Tonegido - Sparta R. 2-1; svw -<br />

strafschop mocht nemen, omdat Roks ’§‘{Ri}ense Boys<br />

en Dick Stuy van den Herik (geschorst<br />

voor vijf duels), maar wel met<br />

toen <strong>Unitas</strong> kort na de pauze een RVCM‘<br />

iil) EX<br />

Gerqan Commu (hoger beroep te- gevloerd zou zijn. Roubos drukte van- Tonegido 14-17 (20-14)<br />

gen zijn schorsing van twee wedstrij- af elf meter wel doeltreffend af. EBOH<br />

den) en de eerder in de week van een ,,Het waren zeer beslist geen straf- ‘(,?,§’,§,‘1“"<br />

9-24)<br />

trap gevallen René van den Broek, schoppen”, erkende Ton Verkerk la— I"IM$H<br />

0 7)<br />

17-17)<br />

toonde het zich veel te sterk voor de ter. De Tilburger schrok nog even Rvc ~<br />

11-20)<br />

doorgaans op eigem mat toch sterke toen Van Splunder drie minuten voor gifts/ghiioorn<br />

4-27)<br />

-18)<br />

tegenstander. De 3-1 zege was dan het einde Nieuwenhoorn dichterbij 5P“"a R-<br />

40)<br />

ook terecht. bracht. Kort daawoor had zijn ploeg Verburch<br />

een hele reeks kansen op de derde<br />

Stand2eP"i°d°<br />

Na een Wat matte opoeningsfase nam treffer laten liggen. SVW<br />

<strong>Unitas</strong> na zo’n twintig minuten het Twee minuten voor het einde lukte gildhisrlse Boys<br />

initiatief. Peter van Opijnen en Frank het Frank Roks eindelijk wel de bal T°"°Eid° '<br />

Roks rnisten de kansen echter, waar- tussen de Nieuwenhoomse palen te<br />

na arbiter Verbeek besloot Nieuwen- werken.<br />

hoom kort voor het einde een straf- In dit sportieve duel werd niemand<br />

schop te geven omdat Booy een fout geboekt en had <strong>Unitas</strong> in gelegenop<br />

Van Plunder zou hebben gemaakt. heidslibero John Roubos zijn beste<br />

Van Splundermiste de kans echter en speler. '


» _e.dertien<br />

V 'eien<br />

,1<br />

0 bergman<br />

e<br />

'<br />

een<br />

-<br />

H<br />

K<br />

» tegen<br />

0<br />

burch<br />

- Yoor<br />

l\‘./<br />

-<br />

_<br />

0<br />

H1135,<br />

a_}<br />

Woensdag 19 december <strong>1990</strong>.<br />

19.00 unr <strong>Unitas</strong> B2 - V.V.A.C. Bl vr.<br />

Zaterdag 22 december <strong>1990</strong>.<br />

12.30 uur Almkerk B1 - <strong>Unitas</strong> B1 REG vr.<br />

Kerstbal, muziek Mordentcombo .<br />

~ Zondag 23 december <strong>1990</strong>.<br />

14.00 uur <strong>Unitas</strong> - Verburgh; 11.00 uur<br />

‘<br />

' <strong>Unitas</strong> 2 - Wilhelmus 2.<br />

_Dinsdag l'januari <strong>1991</strong>.<br />

-14.00 uur Nieuwjaarswedstrijd; 16:00 uulf<br />

‘ Nieuwjaarsreceptie in het clubgeb'ou_w.‘<br />

UNITAS /5'"-P-‘i<br />

maakt méér van kunststofl<br />

- -<br />

speelt zondag thuis tegen<br />

VERBURCH ’°“”?;.3Z....‘€333%'7 =§i%'$2°“°'“ P 9<br />

'<br />

aanvang 14.00 uur \<br />

ii<br />

spanningen,<br />

'<br />

drukt bv<br />

GORINCHEM - De meeste voetbalmt<br />

g aan rusten van de in-<br />

"<br />

lerskunnen<br />

maar voor een (klei_n)<br />

aantal klubs staat nog een belangnjk<br />

inhaal programma op de agenda.<br />

Voor <strong>Unitas</strong> bijvoorbeeld, dat zlch<br />

11<br />

zondagin eigen huis ten koste van het<br />

- troosteloos onderaan staande Ver-<br />

Verde; omhoogkanwel-km en<br />

in de stand om de tweede periodetitel<br />

op gelijke hoogte met SVW kan ko-<br />

techniekweg 17 / 4207 HC gorinchem / tel. 01830 - 26588<br />

.<br />

’<br />

- mhaal ro ramma<br />

I1§9n' leman


- pIoe'g1een_ibresvvo1id.in<br />

,dé


1 '<br />

1<br />

Rotterdamse<br />

~ het<br />

wedstrijd.<br />

~ - -<br />

1<br />

. .<br />

.-\<br />

1<br />

papendrecht.<br />

‘D<br />

1 U111’:<br />

§§1'ejdl-n?1le.v<br />

1<br />

~<br />

t "<br />

._r!ln|tas oefent<br />

, "' as '0<br />

.<br />

' OB 1 V ‘ .<br />

GO€_enEx_ fem<br />

- <strong>Unitas</strong> oefent 1011-<br />

qagf/c1iEM Ԥe1sj0l_<br />

dag op Molenvliet teg_en de door San-<br />

. fe;er_W.st§p0”pat _\_ Um 2 ~<br />

-1 d0rPopovics enMart1nvan derKooy _°eIsior_ van]! 1\1oIent@s_,,-Dee] 1<br />

(ex SVW) getrainde reserves van de<br />

e de, Ron bet R V115;-t I 20¢<br />

eerste divisionist Excel- a-‘;1°"d¢u~es°'}'e qiwfigdamlgnerdamgen dc<br />

Het duel begint om 14.00 uur. nda|g1


~ ‘<br />

9 ’ 9 -<br />

9 _ 1‘<br />

1<br />

i<br />

1 A <<br />

131$over-»<br />

mwwm<br />

_oo1nplex_<br />

" ‘<br />

_ _ '"<br />

‘<br />

_<br />

' _ de woensdagmiddag twee nienvge<br />

1., mm“ 9<br />

‘chem)enYan_Over_steeg/Verbeek


1 Om<br />

1 ,<br />

,<br />

_ ~<br />

ken<br />

--<br />

j<br />

,<br />

streepjes<br />

,<br />

i_k_._<br />

A<br />

gelijke<br />

zljn’<br />

6 2<br />

"<br />

‘ —~" " " ~ -~".—.p-—'—'-—~~ ~-— > __<br />

_- ;— —<br />

7 p . _.<br />

~=» -<br />

T<br />

_-<br />

- ;<br />

nog enigeconcurrent<br />

7<br />

gllnitas favoriet Voor -periodetitel<br />

~<br />

-<br />

_§_"'V -<br />

‘I CHEM — De voetbaltpetitie<br />

wordt Y komende<br />

~(l-1), dankzij een benutte strafschop Voorburg niet verder clan l-1. Beide<br />

gestuurd en een moeizaam gelijkspel in Gofinghgm kwam $Vw tegen<br />

V811 (10611 1108) 111‘/81161 R6111? V611 11¢ ploegen kregen toen een omstreden<br />

1<br />

1;: en weder dienende, 1<br />

B10611 111


T H<br />

.<br />

p<br />

-<br />

nuten<br />

V<br />

1<br />

.'<br />

a<br />

. : /m:_..;;;<br />

;s§=s:_.<br />

= ‘:1 §E5>é><<br />

- X ~;_.; .<br />

1.><br />

1<br />

. .-:;:;: .- ;$-:-:-:--<br />

‘ : =;* z=z==:<br />

Eduard Roza kreeg in de eerste<br />

wt-'-:-:-: ' - ‘<br />

periode meermalen gelegenheid<br />

W6<br />

Gm‘ zijn_ voetbafleapaciteiten te<br />

1 .<br />

tonen. Vele aanvallen werden via<br />

;<br />

hem 'opgezet en waren Hilbert<br />

_. ,1 .<br />

'- =5 l<br />

_Booij en Digerto Biemans in de<br />

, F5. .-=-W,,,_.-,,§,;_-,,.=. ' 1<br />

gelegenheid om dicht _bij het<br />

-. .,_<br />

HMSH te komen. Helaas leverde<br />

-M, .;<br />

-- =5! '<br />

dit voor de thuisclub geen resultaat<br />

op. HMSH liet zich deze wedstrijden<br />

kennen als‘ een ploeg, die<br />

+-:=2>':s.-.15:==é-,<br />

ook nog gevaarlijk kon worden<br />

voor het doel van Erik Plieger.<br />

Uiteindelijk leken beide teams<br />

voor de rust niet tot scoren te<br />

komen. In blessuretijd hadden Peter<br />

van Opijnen‘ en Renee van de<br />

Broek de beslissende ace in huis.<br />

’ 1-<br />

Na‘_een goede onderbrelcing wist<br />

:1<br />

N2‘<br />

Peter van Opijnen Renee van de<br />

wk<br />

Q<br />

Broek in de juiste positie te manouvreren<br />

en deze wist op gelijke .555 te Jes Waltieer) I 1 1' ,<br />

lprobeert<br />

‘<br />

_<br />

27-1-<strong>1991</strong><br />

llnitastuiterst moeiztaam langs<br />

e<br />

I ' 1<br />

We gaan de punt|es weer eensop de | zetten<br />

'<br />

GORINCHEH - Units verslikte" ,,In,de winterstop hebben we wat gas seizoen in nog geen<br />

eh zondag net niet in het taaie terug genomen en dat heeft kennelijk ge_l_1ad’_’, $t8Il1¢1d¢ 111]<br />

HMSH, maar ook Ton Verkerk be niet goed gewerkt. We gaan deze I gn]pehjk,w<br />

aamdenaaoopvolmondigdatde<br />

weekdusweerdepuntjeopdeizet-_ vta_sdepoortrnhetmat1gednel<br />

2-I uge een ’kkie geatteerd’ was. ten”, aldus de ’suksestrainer’, die ook tqds wagenwqd open.<br />

Met wat meet slagvaardileid had had gen dat teveel 'spele1s niet of HMSH, tocl<br />

HMSH de even verrassende als ver- nauwelijks in de wedstrijd ~1aten. ev‘ ""“"'<br />

diendezegevoor de poortenvan Mo- Harry H01-den, Jan Eduard Roza, en<br />

lenvliet weg hmnen slepen, mall‘ Frank Roks, Hilbert'Booy, Peter van natuurlljk René van dell<br />

omdat het vrijwel permanent wei- Opijnen en Digerto Biemanskwamen nog een hak zetten.<br />

gerde deroesachterlh-ikPliegette inhetstukampervooralbeperktehet<br />

1<br />

treen onlsngpten de roodbroeken, optreden van laatstgenoemde z|ch a1- In<br />

diedoordel-1ugestralmmetSVW leentotdeeerstehe]ft,omdathijtoen Wadme de Swim"<br />

inieenbeslissendduelnit mogen moestplaatsmakenvoorMaroovan<br />

*<br />

gaan maken wie de tweede periode- den Heuvel. mm<br />

litelinde prijzenkastmagopbetgell. HMSH-trainer Simon van Vliet be- wesmsmaektwn<br />

_=_ » kende na aoop ’als een berg’ tegen k°1'd° .<br />

Spélend als tegen HMSH zal <strong>Unitas</strong> het duel te hebben opgezien,_ maar Werk Ie Ma “I em<br />

diestrijd nooit en te nimmer ktmne blikte. na aoop vertwijfeld III het<br />

winnen. Dat snapteookTonVerkerk. rond. ,,Z0veel kansen hebben we dnt ma<br />

,,René speelde ook<br />

laatste<br />

maar heeft<br />

in huis”,<br />

kenween<br />

nen al was<br />

na rust<br />

duel Varemane<br />

den vloerde<br />

dehoeprikte.<br />

'i m 4<br />

27-1-<strong>1991</strong><br />

van Johan Keus.<br />

enlansen


te<br />

'<br />

*<br />

,-wedsilijd-om<br />

j<br />

2*‘f<br />

W35<br />

was .1verwa:;ct._41 Dg.<br />

1011688<br />

was het Sell<br />

tegen e11 twqif .9901;<br />

M531-_ Unjtaswas er vermoedelijklvmjuiti '<br />

eenb¢s‘]js_." 'gaan,‘dat het mct eeq_"<br />

-1-ivalen on- ploeg te maken- zou_ kr11g_en<br />

gendeel was *waar_. HMSH<br />

het begin’fanatick aan en<br />

hgt qrzondag lang hgt gelulg, dat deze oppqncnt<br />

naast die beslis-(- —'niet,bij(r;1a,c;hte~is(te scogen,<br />

want -na- het v60: voorspfong badge-;<br />

de eetste nomeh,’ Béd geen <strong>Unitas</strong>_ser daar__iets<br />

naar 1-0; op.-kunnen ’afdingen.A.Aan de anderej<br />

kam had U1;it_as;.depe,4k<br />

»<br />

sI¢-h=lf=°Pg=1=sd


H@@H|H|NNj<br />

____:g<br />

gssmg<br />

HQ<br />

gsw<br />

E38<br />

“B52<br />

gEgeag<br />

_%(<br />

_800><br />

__§_3%<br />

_H0>O<br />

£200;<br />

_mgg_<br />

cg<br />

3:<br />

Em<br />

A82<br />

“E2<br />

gHQ<br />

§__g<br />

g>v_gg;2<br />

HgH96<br />

“BED<br />

283%<br />

En<br />

U:<br />

Q3<br />

Ham<br />

Hg<br />

$>o_£__Mm_v_'8><br />

238“<br />

HEW<br />

Q32<br />

_§E_8<br />

$28<br />

g_H_<br />

_gmEM_§__§sg<br />

__%8_&<br />

gEgg<br />

583%<br />

3<br />

_§_§E_Eg<br />

%_B%_aB_%<br />

gEO<br />

_E§9EOO><br />

g8%<br />

__EEU%<br />

3%?<br />

g<br />

%__$_%_a<br />

mwzm<br />

___‘Nv<br />

3%“<br />

=3<br />

“N2<br />

W8<br />

g5<br />

aw<br />

Em_§mg___Og<br />

gs“<br />

“$3<br />

22$<br />

_gv_E_<br />

2_O>:§8<br />

g“gag<br />

mu<br />

b_<br />

Q__8_<br />

82$<br />

_'_m%_m_®_%<br />

mkgp<br />

W“_m%HH_w><br />

___2_E_M%<br />

_<br />

_<br />

_\<br />

_:IN_<br />

mmsmlgawp<br />

n@>/Hwuwm<br />

ANUGHOVQ<br />

U“<br />

309$<br />

gw<br />

UHHMUIn_=a,=<br />

no<br />

D5593“<br />

“n<br />

HOO><br />

gkgzn<br />

“HON<br />

“gm<br />

_a_w_s<br />

gag<br />

gmgm<br />

g2%“<br />

I<br />

HQ<br />

gg<br />

___“___{_8<br />

_E8__w%m%&<br />

we<br />

M<br />

Mg“<br />

N1/Q<br />

Qa> m______°_°>‘<br />

_%%>w_%__%U'%P>°M_mWvGv_W%Hm%rmmJMw_m__<br />

‘F_<br />

5___<br />

UWQ_<br />

Ma v_<br />

_\<br />

8<br />

g__o\_“A%<br />

:3<br />

22$<br />

7<br />

_<br />

gwnggo<br />

qG><br />

Hg0m<br />

mHUQO_n<br />

gm;<br />

M<br />

Us<br />

__U______~><br />

T8:<br />

“O3Ha<br />

0gg§__<br />

gs<br />

in<br />

=_°°_”__o_MM_M<br />

_|M_H_u,<br />

_%HH3?d<br />

qE_g_mUH_<br />

Q2253<br />

Ma<br />

Mhmwv_<br />

m_______&Z<br />

Gang<br />

gas<br />

E;<br />

Egwg<br />

gage<br />

s__n_W<br />

2'2<br />

=%_»M__<br />

GURU‘<br />

g5%___8_><br />

__%_8m<br />

FEE<br />

was<br />

ti<br />

__§_m_<br />

_m__$S__$><br />

HSHHOQ<br />

g”<br />

633<br />

23<br />

gs<br />

2'2<br />

_u<br />

Q36<br />

:_n_<br />

Mwrwuuk<br />

asE“gang<br />

Qhgmwgu<br />

333<br />

Mmgw<br />

2.2<br />

A§___»<br />

mg<br />

Hugo<br />

mqqoxgwqwg<br />

gag<br />

EN<br />

$2_<br />

E6<br />

‘E2_<br />

8_8>_<br />

gamEHQ<br />

:___§w<br />

MN‘:<br />

1<br />

,_______§_<br />

Lg<br />

2\§°m_<br />

3__o_a_<<br />

‘"2,<br />

¢“m;_u__H2%__8b<br />

u_vvS_w~<br />

_<br />

%_vHQ___@%_____HHv%<br />

|~__°_F<br />

I<br />

u>”___g<br />

ME<br />

3_6|m_°_%<br />

3_wqEuwU__o_>__<br />

gM:<br />

3&0‘<br />

Ema<br />

lag<br />

u___°__&<<br />

u_3>wM_____a%l_<br />

W___’p___"%°_H’_ww|W<br />

>_<br />

‘gm<br />

Hog<br />

~23“<br />

8__g_°p82<br />

___§_n_:5z€_<br />

5gals<br />

zmgjmbp<br />

‘Q<br />

_M_MNw_"<br />

><br />

_Hu<br />

oil<br />

Q_£U>>_8>GO<br />

cg<br />

an<br />

is<br />

Q‘m_"ONg_;$>M_EOm<br />

ang6:<br />

_<br />

A8“<br />

8___m_§_S_<br />

E_gaQ_<br />

E“Gem<br />

8E3<br />

gs"<br />

£33<br />

_2O__EO§w<br />

§>>__g><br />

mug<br />

3%%HOO_EO<br />

gm<br />

_:§_<br />

9828g<br />

“E5503<br />

M6<br />

E?<br />

Q”<br />

HGQE<br />

_Hn_Em_____w£qD__O<br />

2“<br />

“O<br />

___%2u_E&Oa_&M__€2H_<br />

$8%<br />

‘NH<br />

8862<br />

2°<br />

gm<br />

wwmhg<br />

mmsm<br />

in“:<br />

___8__<br />

gHg<br />

Q8<br />

£2<br />

$23 W<br />

mg<br />

g_§_Hg2m_><br />

“EHOO><br />

g<br />

_5§__<br />

Q26“<br />

3%“<br />

__%__Om<br />

Em<br />

_u__“_w_g2__O<br />

gE&__O%&g_m<br />

%EQ<br />

_<br />

_mE%o_\_3LmU$>z<br />

E0<br />

§_55<br />

>>>w<br />

Cmwws<br />

_u_E_w_um>>wmC_ww__wwm_<br />

_>____<br />

“Q<br />

¢m_¢N<br />

____N<br />

hm“:<br />

__e_v_m__a_<br />

m_@“_______


a<br />

n<br />

. in<br />

Beslissingswed$tr||d1est as<br />

op Mollenhurg<br />

GORINCHEM - Omdatzowel <strong>Unitas</strong> (2-1 tegen HM-SH) al.ssVW:(1-0<br />

’<br />

ii r<br />

'<br />

'<br />

" bij Voorburg)zondagwom|enmoetenbeideploegenzOrtdag10februari »<br />

een bmlissingswedstrijdgaanuimzalgenwiedetweetieperiodetitelivint.<br />

sDkwummwwmwgapmqhggiggdn Léif '@qY<br />

ZmdqwwmdMmmmuhbamnWi‘*<br />

14.zal<br />

kMMnmmB&w¢@km<br />

nodigen inHotelGorinchemdelotingte verrichten. Daannee werdi'obTr-<br />

‘knmauhuhKNVBamnammwnhbwwnGmdkmabhm<br />

van handeling aan z_ou wijzen. ‘ 1 -" (-<br />

De recette van hetduel, dat0p‘10februari_.0m<br />

’<br />

'4<br />

<strong>Unitas</strong> rukte zondag door de geatteerde 2-I zege og-HMSH op naarde<br />

door de klubs gedeeld warden i . A i , V<br />

dude plaazs, terwijLSVW door de 0-1 wins! Voorburgop de tweede<br />

plaasblwfstaan Destreepjesstaanslechts eenpuntaqhtop I-<br />

phen'se’B0ys, dat vijfPi4nten rneer hééft dan <strong>Unitas</strong>. ff r s -i I i ‘<br />

27—l—<strong>1991</strong>


l Ook<br />

e<br />

“it<br />

~ --<br />

Bijna<br />

v<br />

AIS<br />

rk<br />

_ - ~<br />

lang<br />

Gert<br />

sins<br />

terwijlwijindelaatste<br />

Stoppen<br />

{g1;j§;g;§,“;Pl,?;ii;<br />

-<br />

Js<br />

I ~<br />

tum met 1-0<br />

Due maanden geledm was SVW de<br />

roodbroeken opmeuw de baas. Op<br />

Molenvhet werd het toen 2 3<br />

Van de Vljf W0dSU‘l]d6Il won SVW er<br />

dus due, tegenUmtas Sledlts éen I-let<br />

doelsaldo is ookalheeldurdelqklnhet<br />

49'8"!<br />

W<br />

"ak0"lP¢""¢-<br />

Toch start SVW zondag wel degelzjk<br />

45faV071“<br />

voordeel van svw 10 4 Pierre sdneem ,,Wegm wk Wm<br />

nen Dit soort wedstrqden zqn prachhoofdkwljt,<br />

omdatweweten datweer Egégggehzécgzggzg Iafzrtgfgggs<br />

toch weer bovenop komen<br />

Een opvallend verschrl tussen beuie 3'3 3o%1b::r£€niin9p3:ra:1%ogg:_<br />

Dwpmtlwmnnumg<br />

steeds weer de transfermarkt af- . ~ .<br />

.<br />

stmo t<br />

Fnk Pllegen ,,Ik denk dat wt] gaan<br />

'_ Pia1eSd:e_'ers (links) en Erik Plieger: ,,Zo’n wedstrijdistoch weliets biizonde? "- 4 l ' Pier:-Z Qheers: ,,De goede resulta- Yii;ni2'ey?:%§ei:0e]]n smimkg<br />

' - - ten zijn vooral een verdienste van - g -<br />

»<br />

._ . . kompetme, SVW toernool en NB .<br />

1]» ' , 1<br />

, - I<br />

.<br />

- . Hans van Dongen. I'll] kwam v1erse1- cupnale) en women we drk keel,<br />

I<br />

=<br />

Zoenen temg op een moment dat ‘Y? Dat zijn veel mensen kennelijk verge:<br />

-<br />

'__;<br />

ons nit gehandh:'afdlhadd:_1€ttelgvlJl ten Dre favonetenrol van SVW IS m<br />

; _<br />

'-' ’<br />

er 0° 3°32“ via spgfmf; °H en de loop der jaren gewoon gegroeid~<br />

_ a ware“ anwa ove ee ee ans En 1a, ze hebben m kompetmewed<br />

n hecht elftal emaakt met hier en<br />

en last van zenuwen<br />

we s<br />

we g<br />

" ~<br />

ga<br />

1<br />

ld'aareenversterking,maardanalleen $33 gakerym ons gewonnendan<br />

J '<br />

opdepo_sitieswaard:ég;>knodigwas.p<br />

l<br />

l V<br />

'<br />

V__<br />

- -<br />


e I.<br />

- ‘- 1 '_‘;I~.1_»:.;-¥£;T.t~"'.'<br />

- ten<br />

E weer<br />

é map<br />

E lijk<br />

5 1<br />

5 Afgelopen<br />

E zet<br />

~ “i°‘<br />

'<br />

_<br />

'<br />

"'<br />

daarom<br />

--<br />

sterkteikilnnen<br />

» ur<br />

. '.<br />

°<br />

Z0V6¢l<br />

kocht-worden<br />

gendijk<br />

'<br />

; ~ 5 _,. ~: _<br />

.-<br />

voo<br />

.. . S a""erI; ~<br />

-<br />

VOETBAL — Indien de weergo- nakompetme. Boyendien mag VW 00<br />

den het toelaten spelen de Gor- <strong>Unitas</strong> dan ook inog boven SVW ' "Uni »<br />

kumse voetbalgrootmachten S_VW~ - eindigen en is derhalve in die situ-<br />

. tag<br />

en <strong>Unitas</strong> zondag pp, sportpark atie een derde plaatsalvoldoende. , . VQE]B<br />

Mollenburg een beslissingswed- Een fa/voriet voor de wedstrijd v'7§¢1_1'teb<br />

strijd rnet_-als inzet de tweede pe- zondag, _die waarschijnlijk zee_r I--]°z-dc ' Pl_1_b1,-eke-Zfen (dc .<br />

nodetltel 1n de eerste klasse, veel publiek zal trekken, IS er e1- ob°_§l|_wn\..r~;_ bejan ti? ver‘ -<br />

Beide ploegen sloten deze periode genlijk niet. Beide ploegen verke- f“_”€1i¢,Z' d<br />

af met -het fraaie aantal van 12 ten‘ afgaand op de resultaten in sap-devoi aaltjesw ¢ --1sYW_.~<br />

punten__uit 7 duel_s.' Op grond varr -deze fase van de kompetitie in T ‘ff Tabagénde v%;Fd ¢L_<br />

deze C!]fCl‘S verdienen tgeidep;er;_; })laken;deV‘v9l‘m_.v‘l~)e vonge derby o.“"Jnde'mh_ '7-inqel kq¢1,;<br />

genlijk een plaatS'je“i_n dc?-‘nikom5 ‘¢"'¢fd“g_‘¢W0n‘I1éIi (2'3) elf d° Lang aat, Cage<br />

petitie, wat e_r na aondag toch nog* en Umtas OIlg€lWl]f6id alleen Iedekallne gndlj}, de ,<br />

wel een beeqe mzit. Vooral SVW a al extra geladen naar Mol- Ook Teen Zal line U {Jen<br />

.<br />

maakt grote kans gich te plaatsen. lenb_urg komen. duel de lede loeten lllfas<br />

De uitgangsperiode f voor de qin '_"0rdtn"ansvWb¢ta1en<br />

, .<br />

streepjes is zot1d_ag.toch Lwat ge-- De nroodbroeken kunnen zeker d'egbl1jvendgespee1d 1 8Iwaa;'dlIs<br />

makkelijker dan die van <strong>Unitas</strong>. g_een beroep doen op Dik Stuy van Sui -gpllieuw ekaan. ' Bij af bet<br />

Alzou <strong>Unitas</strong> dezeyoetbalthriller A :deiHe,1i_k, diernog geschorst is. _ .1 ' Vast teen£e_Id,ggeI3-¥~<br />

winnend afsluiten dan nog is er Verder za_l cie ploeg van trainer i - stellen :00:<br />

"<br />

_<br />

voor de streepjes geen man over , Ton Verkerk op volle oorlogs- °d~<br />

boord. SVW~is nog volop in rde: - verschijnen.<br />

‘<br />

raee om de titel met -een punt, 1 Bij:~SV.W,ontbrek_en Rene Hamachterstand<br />

op Alphense Boys- en ~ mer-(geschorst), en Henry Koenen<br />

staat bovendien nogal"»stevi'g op die "”‘(geblcsseer€)', "fefwiil


.-.-.' -1 % .-.-I;.;._. ;-_-_ -,-1-I--. _ _.;-_ -_-,-<br />

===E==§?==:55'-‘,5-‘-="-'-§§5=====-==>.=<br />

"-'°~W- .. --=;=:=:=:‘-1:1:-:-:~ -:-:-:;:-,-;'-.=:=:-.'.-:-.:-:-:<br />

.¢:;1;=:1:-1<br />

.-:-:;:;1;I;1;-<br />

n5:"='==.=-I-=5?-1'-:-'-1-5‘!-=:='='E -'=‘='='-‘=1-=55!-I-‘-1-='='='='='1? _.E1EIE1:I;1;1:{:E<br />

VAN O VERSTEEG/VERBEEK<br />

ACCOUNTANCY<br />

325255152727:111:1:3:3:333:3‘1:3'I'I'I"3'i"3'I'I-I-I-I-I-I-I-2~I~_-I-I-I~I'I-Z'2-2~Z~Z-Z-Z-1-1-2~:~2~Z~Z-1-2-2-I-I~Z-I-Z-1-I-I-I-2-Z-I-I-5I-I-I-Z-I-2-I-I-:-:¢I~:~:-Z-:~IiIlZ-I3:-231313253335212"?'5‘:'3'3'7‘3‘5'1'I'I-Ii'l~--3'5-I-PI-PI-I-I-I-Ii-I~Z-Z-Z-1'1-I-Z-2'2-2+I-:~I~I-2-I~:~Z-:~:-Z-:-I-:~;-:-:-I-:-I-I-I-I-1-I-I-EI-Z-1-:-2~:~:-;-;-;-;-;-;-:-;-;-“-3-‘-"-'-'-'-'-'-'1-5'=1"I'1"Z'1'1-I-2+2-?I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-Z-1'2 I-I-I-I-I-t~:~1-1-:-:-:~:-:-:~:-:-:~:-:-:~:-:-:-:~:-:-:-:~:-:-:~:-:-:~:~:-:-:-:~:~:-:-:-:<br />

¢ Opste//ing en controle<br />

jaarrekeningen<br />

¢ Bedrijfseconomische<br />

adviezen en begeleiding<br />

v Fiscale adviezen<br />

v Verzorging administraties<br />

v Organisatorische adviezen<br />

Samenwerkend met Walgemoed, "<br />

» registeraccountants<br />

Laan van We/ge/egen 18<br />

4251 KN Werkendam<br />

Tel. 01835-A4822 Te/efax 4358


:-<br />

I<br />

€<br />

\<br />

_1_2;?l99_1_ 13-2-<strong>1991</strong><br />

19-2-<strong>1991</strong><br />

26-2-<strong>1991</strong><br />

I<br />

L<br />

20-2-<strong>1991</strong><br />

fr.<br />

_%§_'2__'l?_9_1_<br />

27-2-<strong>1991</strong><br />

EV


U<br />

— 1<br />

1<br />

_<br />

U<br />

.<br />

» ritme<br />

- onmoge<br />

U<br />

/<br />

e<br />

<strong>Unitas</strong> kriigt bezoekvan koploper<br />

SW! zondag viellicht op de eerste glaats<br />

- Het men er alle<br />

scllijn VIII! an us voetbalseizoen<br />

199o-<strong>1991</strong>|ieaw¢m-g¢=gmau--<br />

rendangeplaudwas.KoningWinter<br />

heeftl|andenvolroetinhetetengegooidendatheeftdeKNVBernual<br />

toe gedwongen met Pasen (zaterdag<br />

.30maartenmaandag1april)een<br />

dubbelprognmmavasttestellen.<br />

Misschien dat de bal komend week-<br />

$$$$$$<br />

aw<br />

i<br />

ygorrgiglci-;vԤ1eg_-yin;-3;;<br />

'<br />

VS V W; gewaarschuwd voor ondersclwttmg<br />

<strong>Unitas</strong> moet winnen 0m K<br />

(<br />

k .<br />

<strong>Unitas</strong>-Alphense Boys. ,<br />

danzalhet moeten winnen. Alphense<br />

_<br />

Boys speelde tot dusverre aeht u1t-<br />

" .<br />

ziizmxtizizszgazt 111 0pgI‘06p I116!-3 U3 01311 1<br />

7 -<br />

gido 2-0).<br />

<strong>Unitas</strong>, dat de laatste zes wedstrijden<br />

' i<br />

I<br />

won, is zeker niet kansloos, hoewel GORINCHEM - T01 gi-me<br />

G611-1811 Comm“<br />

1<br />

Vefmoedeliik 85?" opluchting van spelers en trais°h°““"mafd°<br />

“ibme m°°t t°°k‘3'<br />

ners zal er komend vveekeinde‘<br />

km‘ ’ — —— hoogstwaarschijnlijk weer een -<br />

2 6 — 2 — 1 9 9 1 compleet voetbalprogramma<br />

Worden afgewerkt. Voor dei<br />

Gorcumse ‘clubs betekent dat<br />

zijn André Bergman en Ferdinand<br />

-dc eerste krachtmeng in we' W“ - , l I Hentenaar op vakantie. Hoewel Henken<br />

van verplichte Slle6llW' ll ‘ ,-/ tenaar geen basisspeler was bij ons -hij<br />

vofs[s[0p_ SVW sped; “it “gen melijk onderaanpe?/vvij schijnen altijd is pas_wee_r naar Gorinchem verhuisd<br />

verburch en <strong>Unitas</strong> (mtvangt ggiten til: moete verlspelen tegen on- en traint ngshenkeledwekenlweerkmet<br />

ko»1o»ei~»-MR0“. ho:;g:;::§:2;,a':,/21:21? assist zzzmazi:2:<br />

__ its<br />

Hoofdsponsor<br />

A-|-1-'EM'A


I<br />

I<br />

I<br />

I<br />

I<br />

15-ll<br />

Q<br />

l6-25.<br />

naal<br />

en<br />

P6I61'<br />

,;<br />

5<br />

‘<br />

Snelheid sterkste wapen van Alphen<br />

"MS verliesl net °P<br />

nippertj ea van koploper<br />

-be _<br />

5<br />

~,-<br />

filnitas<br />

‘<br />

VOETBAL— <strong>Unitas</strong> heeft<br />

tegen koploper Alphense<br />

Boys het zoet van de 0verwinning<br />

niet.mogen proeven.<br />

Een 0-1 overwinning bleek<br />

voor de koploper uit Alphen<br />

kraker aan den Rijn tegen het hard<br />

werkende <strong>Unitas</strong> een goede<br />

tgen stap de richting van het<br />

, kampioenschap.<br />

<strong>Unitas</strong> begon sterk in de aanvangsfase<br />

van de wedstrijd. Hilbert<br />

ZOIlCl3.g WOICII Op’ Booy gag 113 d1'ie_ minute]; een<br />

Mollenbutg


<strong>Unitas</strong>iedi het niet tegen Alphense Boys<br />

11001’<br />

01835-4822<br />

1 adviezen<br />

Samenwerkend<br />

0<br />

ACCOUNTANCY<br />

' 1<br />

-<br />

A<br />

GORINCHHVI - <strong>Unitas</strong> probeerde<br />

het zondag wel degelijk, maar koploper<br />

Alphense Boys stapte uiteindelijk<br />

toch met een 1-0 zege op zak van<br />

de prima grasmat. De roodbroeken<br />

dankten de ondergang geheel a‘an<br />

chzelf, want ze verzuimden voor de<br />

panze tenminste een handvol schitterende<br />

kansen te benutten.<br />

In het tweede deel nam Alphense<br />

Boys de touwtjes in handen en prikte<br />

het door een treffer van Peter Gerse<br />

eenmaal een lek in de'broze <strong>Unitas</strong>defensie.<br />

I-let hleek voldoende voor<br />

de volle winst.<br />

VAN OVERSTEEG/VERBEEK<br />

1<br />

~ §?‘<br />

1<br />

x<br />

Ton Verkerk had rekening‘gehouden<br />

met een terugval van zijn ploeg in het<br />

tweede deel. Niet omdat Stuy van den<br />

Herik en Gert Jan Commu wegens<br />

een schorsing ontbraken en ook niet<br />

omdat André Bergman na vakantie<br />

gevierd te hebben op de bank zat. Wel<br />

omdat liefst drie spelers kort voor de<br />

wedstrijd een ’spuit’ kregen. De prikken<br />

vielen Jan Eduard Roza, René<br />

van den Broek en Harry Horden ten<br />

deel en zowel Roza als Van den Broek<br />

vielen dan ook in het tweede deel ver<br />

temg.<br />

Alphense Boys had daar uiteraard<br />

maling aan al schrok het in het eerste<br />

deel wel degelijk. <strong>Unitas</strong> speelde in de<br />

eerste helft namelijk prima en het<br />

schiep zich ook een handvol kansen.<br />

A<br />

De @1513 W35 V001‘ B00)’, Biemans (5) en Booy (9) in de tang tussen tweeAlphense verdedigers<br />

de op Z1111 kopbal. Detweedekanswas Het toen veel betere Alphense Boys een formidabele verdec%gsf%lm<br />

voor René van den Broek, maar hij kon er echter ook niet echt munt uit de G01'¢l1mS¢ dfesi Hf 8<br />

1<br />

-9 Opstel/ing en controle<br />

. ’ jaarrekeningen<br />

0 Bedr/jfseconomische<br />

en begeleiding<br />

¢ Fiscale adviezen<br />

- 3 Verzorging administraties<br />

0 Organisatorische adviezen<br />

met W3|99m09d, ' 4<br />

maarJo_han Garrelfs redde u1tsteken- J registeraccountants<br />

kon de door Booy opgelepende kans slaan. ‘Wel hamerde het op dc Gor- gen vrije trap van Frank Bakker erd Laan Van WG/QG/GQGFI 1 8<br />

niet verzilveren. cumse poort, maar het hok van Etik 1 René de -10113 I01 VOOI dé V,0616 425 1 KN We,-kendam<br />

Franks Roks miste in die fase al even- Plieger, in de eerste minuut van de V311 11¢


ten<br />

K K<br />

‘-<br />

§Z§=i§§r¢§f$?'{n<br />

mm<br />

.<br />

.<br />

@361‘.<br />

.<br />

ipetitieinog<br />

» ‘<br />

wissel<br />

P<br />

'<br />

-<br />

» _ __<br />

re<br />

'<br />

'<br />

5- 5<br />

.’<br />

K #7<br />

. T; ,_ fife"<br />

K<br />

K =lW»'<br />

K ;<br />

K - B<br />

K<br />

K<br />

_,<br />

’ _-M‘ -V<br />

_<br />

Boys niets te<br />

wedstrijd gewoon gelopen. ,M_aa.r ye:<br />

Kghe _-seormnme €én of andere 1=éde‘n heie:-'<br />

kan*iȤlK<br />

K A -aw.‘ -.1 K um» maal niet en dan zie jehet inK'de tweede<br />

- 6 - - -1 helft al aankomen. We hadden voor<br />

Zena!‘ vo”r da‘ lvetzmm i rust gewoon teveelegegeven en waren<br />

_’ZQ'ill<br />

daama'op_”<br />

rekemng Een Dat kon van Alphense Boysniet ge- s<br />

Q1]-e___wg|1[ A]p||ens'e_T§9y5 b_g,_ ~ zegd worden. Deze ploeg was heel wail<br />

- it ~- - 1. - beter_met de krachten omgesprongen<br />

elmnutel-I en werkte dgoed gedoseerd naar de *<br />

T<br />

hij vanachter lieltjilphenseidoelniet-§§;§f"K1_f__j;f‘ i I<br />

meer metsnoepjes bekogeld wenste te ‘Ben reéle<br />

worden. . é _- ’ streepjes,<br />

Het werd dan ookeen wat chaotisch gesteld’ te zijn na<br />

laatste deel van de eersteii1el_ft, dat resultaat van<br />

zondag (2-2 am,” s<br />

door <strong>Unitas</strong> nog bijna g0ed¢w_erd uitgebuit.<br />

Na een hoekschop<br />

bal uit de rebound.bij»Roks§fQief§2‘ijn "<br />

inzet tegen de paal zag stuiten.TDebal<br />

kwam terug voor de voeten vanHilbert<br />

Booy. Die schrok van de kans en<br />

schoot over. Met heimwee zou de Uni-<br />

waardoor het,<br />

tas-aanhang in de tweede"_ helft aan twee een zeer en dus" bela<br />

deze acties terugdenken, want toen den duel Worden.” vmaar of dat aahpassen<br />

was het Alphense Boys, datilangiaam<br />

.<br />

maar zeker het heft in handen nam. ' Luxe probleem<br />

-<br />

Esme hlllv<br />

K<br />

, K<br />

<strong>Unitas</strong><br />

moet winnen om via de1_1aoomt<br />

een .Voo1fverko0p<br />

i '1 K‘ ‘K’-’ 1”*‘_:* -,‘.#.K ..<br />

Direct naide hervatting inoest het spel ‘ hebben; - “ ‘K<br />

vijf minuten Worden stilgelegdfnadat. een lue-moM&m.'T ~i5§§3?5 -<br />

W<br />

v¢1'b"1'¢h)- En Verkerk? ,,Ik informeer nog \<br />

Zl1l- hoe SVW zondag heeft gespeeld, ma<br />

'5 ’ _<br />

Erik Plieger en Pieter van Zoest met nold van Osch op "<br />

=f;


H '<br />

_ .3<br />

" Lermo<br />

1<br />

V<br />

te<br />

bij<br />

- .<br />

- ‘ Q 1<br />

-<br />

'<br />

e<br />

1<br />

(<br />

1<br />

5<br />

<strong>Unitas</strong> zondag '<br />

naar ve,.bu,.ch'<br />

Sporfteve derby op Sportpark Mollenburg<br />

V<br />

‘ - '<br />

—~ — —.-<br />

, ‘.<br />

1- _—<br />

-r~@IL<br />

'51<br />

'\<br />

' B<br />

0-<br />

VOETBAL — Zondag reist Uni- ‘ . .<br />

na WIHS 0 111 as -<br />

tas naar het -Poeldijkse Verburch. .,<br />

~<br />

Tegen de hekkesluiter zal dit geen<br />

eenvoudige klus worden om hen in<br />

eigen huis te bekampen. De thuiswedstrijd<br />

ging niet van een leien<br />

dakje, zodat de wedstrijd niet te<br />

gemakkelijk mag worden opge- . . I 53>_-‘.7<br />

pakt.<br />

‘<br />

- .4<br />

'<br />

-<br />

afgetrapt.<br />

;- __' ‘-_<br />

De reserves van <strong>Unitas</strong> ontvan en<br />

. 8<br />

op eigen terrein het reserve team<br />

- - -.<br />

.<br />

'<br />

'<br />

' ;<br />

i<br />

-<br />

‘"1" DC“ ““ K'imR°" M“ “=11 VOETBAL— Op een druk-<br />

IJssel. Een overwmnmg moet tot -<br />

de mogelijkheden kunnen beho- bevolkt Mollenburg’ cuca<br />

1-en om-d¢; K1-impenaren op dc 3000 toesehouwers, maakten<br />

ranglijst ondefzich te houden. Op (16 GOI'kl1l'I1S6 V06tb8.lg1'00Isf/Iolenvliet<br />

wordt om 14.00 uur machten SVW en <strong>Unitas</strong> Z011-<br />

getrapt. ' ' _ ' _<br />

Het derde elftal van de roodbroe- g:%;llt;::eod:its‘g:eIg:tp§;:;_<br />

ken brengen een bezoek aan p<br />

EBOG 3 in Dordrecht. Voor de aan gek°PP€l_d, dealname aan<br />

Gomumm ecu belangl-jjke wed- de nakompetitie. SVW kwam<br />

strijd om de onderste regionen te als overwinnaar uit de sporkunnen<br />

ontlopen. Om 10.00 uur ( tieve derby,<br />

‘”°rdt afg9“aPt". . De zege voor de streepjes<br />

De A reglonale jeugd van <strong>Unitas</strong> - -<br />

ommoet in Naaldwijk dc jeugd was dik verdiend, daar waren<br />

van Westlandia. Een puntendeling ‘mend en “land het roerenfi<br />

kan zeker tot de mogelijkheden Over @5113, Want SVW d°m1'<br />

worden ge_rekend._<br />

neerde het grootste gedeelte<br />

D_= B reslqnale Jwsd Speelt 01><br />

eigen terrem tegen de Goudse<br />

van de wedstrijd.<br />

Jellgd Van 0lYmPi?{- Om 14-30 um’<br />

wordt op Molenvllet afgetrapt.<br />

Beide ploegen begonnen uiterst<br />

voolchtig, mam. in dc loop van<br />

de eerste helft werd SVW_ duide-<br />

“ " lijk sterkerk en gevaarlijker dan<br />

<strong>Unitas</strong>, dat voor rust nauwelijks in<br />

kansrijke positie kwam. Erik Plieger<br />

had het dan ook drukker dan<br />

collega Pierre Scheffers.<br />

De <strong>Unitas</strong>’doelman moest gestrekt<br />

naar de hoek bij een inzet van<br />

Carlo en ook de aktieve<br />

René Hammer was dicht bij een<br />

trff.OkH Stttihtt- . .. . . ~<br />

vfclegrevaa? in dgénitgly dzfeflsiei Een momentopname mt de wedstnjd SVW tegen Umtas: Perry Leydsman scoort de wmnende treffer. (Foto "<br />

waar laatste man John Roubos J05 wammer)<br />

goed speelde. er als de kippen bij was om 1-0 aan Unita's’ploeg. Nadat Johan Ver- tas’defensie de hielen zien en om-<br />

~<br />

Gertjan Oommu was belast met de tekenen. Even later redde Dick biezen te lang twijfelde om in te speelde heel beheerst <strong>Unitas</strong>’goalbewaking<br />

van Perry Leydsman, Stuy van de Herik op de doellijn grijpen, werd <strong>Unitas</strong>ser René van lie Plieger (3-1).<br />

doch de kleine SVW’er, behendig - een inzet van De Vries. der Broek te val gebracht en Tet- Dat Jan Eduard Roza nogfraai 3-2<br />

aan de bal, was zijn wat logge SVW leek de strijd te gaan beslis- teroo wees terecht naar de stip, Sooorde in blessuretijd deed niets<br />

opponent duidelijk de baas. sen. Hans Stout werd binnen het van waaraf John Roubos <strong>Unitas</strong> meer af aan de vreugde binnen het_<br />

Doelpunten vielen er niet voor de strafschopgebied getorpedeerd, op gelijke hoogte bracht. SVW’k8mP, dal 'Zi¢h Opmkl<br />

thee, als was Fred de Boon met maar arbiter Tetteroo zag er geen Even layer k1'()()p SVW door het voor een aardig feestje. Het had<br />

' een kogel rakelings langs het Uni- strafschop in. Een van de weinige Qog van de naald, men René van zich verzekerd van een periodetii<br />

tas’doel daar wel dichtbij. foutjes van de goed leidende der Broek een prachtige Unita- tel en kan zich nu geheel richten -<br />

Na rust bracht SVW’trainer Hans scheidsrechter. <strong>Unitas</strong> bracht An- s’aanval tegen de paal kegelde. Op de strijd om het kampi_oenvan<br />

Dongen, Marcel de Vries in dré Bergman in de ploeg voor Zo rond de 75e minuut kwam SChap-<br />

‘het veld voor Peter de Jongh en Marco van der Heuvel. SVW opnieuw op voorsprong,<br />

schoof Hans Stout door naar de , toen Hans Stout een vrije trap Voor <strong>Unitas</strong> rest de strijd om de .<br />

frontlinie. lll\g:'0bl€lllell direkt achter Erik Plieger in het ' derde periodetitel en eventueel-Y‘<br />

In de 50e minuut had die 0mzet- Nu kwam S wel in de proble- net joeg. ‘ een derde plaats, die misschien<br />

ting al resultaat. Marcel de Vries men, want de rossige aanvaller Tien minuten later viel de beslis- rec t geeft op deelname aan de<br />

trok fraai voor, waar Hans Stout bracht beduidend meer vaart in de sing. Perry Leydsman liet de Uni- naktimmpetitie.<br />

701-03 — 1 9 91—<br />

i<br />

-/ / u\\'\\’>S<br />

. 1 -<br />

»——~—-i_<br />

_\)\\\"°5 am<br />

2<br />

1 ¢\""§, 5 . A ‘$9 UITSLAGEN ZONDAG 10 MAART <strong>1991</strong><br />

i deié’ @“‘ 3-. “ks. *1 (1-Q“ “D-<br />

A“’“°“‘?-€°’?»’ *v=se="~"'$-2;<br />

\ ;““o°K: _““\§35““‘ O.-S.-‘N A,““‘%_C- Vo0rbu1'_&%.._f-3;? -I . .‘<br />

‘~" 0.05 . P» ,0“ _<br />

-<br />

*§§$1~-§;$o~§4¢\¢*=“<br />

‘\0-°.° “1-“’“6‘ J<br />

\3,‘“{>°§w“.


SVW upnieuwovertuigendlangsnitas<br />

\ 1<br />

_ .<br />

. Verkerk<br />

'<br />

I academic-elftal”.<br />

I E“<br />

u king<br />

~ * "'<br />

Vries,<br />

Sl6I'kl6p6l’l0d6CIlW&I1Il6€I'f1l6ba1V8l'lV<br />

nielester,<br />

_<br />

naar.<br />

Hoe<br />

<<br />

-6O),Stuyvan<br />

Tweede periodetitel door 3-2 zege naar Mopllenhurg e:2j;*;"v%ldh:*1‘;;3,i,£%°§;?Zi‘i”}i-L‘;l’£§;:<br />

i‘;:?i§i?'g;‘;;§ als/deweeglijkppionl<br />

blesseefd) 611 Marcel de V1168 (gepw voor Vanden Heuvel grepen de r0od-<br />

SC€I'd) HIOCSI dO€I'l. Het maakte bl-Qgken daafna vfeemd genoeg wel<br />

Diets llil, <strong>Unitas</strong> duidelilk Wel- het initiatief. SVW wankelde en toen<br />

Aneen in. de Operlingsfase en in h¢Y René van den Broek zijn voor rust opfwede<br />

kwief Van


32%|“:<br />

2EN‘<br />

§6s_%<br />

Q<br />

%(___m<br />

g:88<br />

8 8<br />

f<br />

8_NMy<br />

QAN<br />

NS_<br />

Mgmt<br />

‘___3____<br />

it<br />

__A___.____U__‘e<br />

3U_"Eg53d__<br />

5was<br />

E8<br />

_____g3<br />

38<br />

HS<br />

E:<br />

$3ii<br />

as<br />

Vk?<br />

____><br />

_=a__5<br />

ED<br />

MED“<br />

80><br />

g ___‘<br />

_<br />

87<br />

_A8_H°__og_§<br />

U235<br />

?_e___;<br />

58<br />

22<br />

_____<br />

=_dEh'__O_<br />

Mg<br />

_8£3<br />

#58“<br />

_______"____“_“W__£__1____“<br />

__§<br />

g<br />

j_%%__OM_v<br />

=3<br />

an<br />

________E_____<br />

g35g<br />

adg<br />

§_______<br />

8E__v_m_§_P&_“_%h3M~“<br />

___w__MWM:=_N_§__“__HM_N“<br />

8 _<br />

_<br />

_<br />

8 _<br />

____?_<br />

_____.__m_8A____“_m________‘___________“__M<br />

_m____§_E:<br />

3_28><br />

H3363<br />

Hg<br />

___3__S<br />

__~9__2==3::&QO°<br />

33¢<br />

____°__<br />

3<br />

_‘_______<br />

__a___<br />

3<br />

”_________§___8<br />

“E3<br />

M__m___3?_><br />

E:<br />

58<br />

g_g___<br />

885<br />

8H3<br />

_______8_v<br />

26<br />

52><br />

__<br />

A<br />

_<br />

6Mh_8 8<br />

Hmwr<br />

m_%_k_%m__“WQ0=§U%_M_____p%<br />

“__M_H___<br />

_%wO_______%><br />

_%Qu%“_»<br />

$0<br />

MN?“<br />

__6Oi<br />

N.”<br />

N2;<br />

_I<br />

\_Uig____<br />

mg<br />

__H__g<br />

:25<br />

Ed:<br />

20“<br />

_' ‘<br />

ugga<br />

as<br />

G333<br />

$3“<br />

gay<br />

_¢__O<br />

__ 8<br />

_<br />

no _<br />

Av_OO___<br />

CG><br />

P_G___O_m<br />

_°F9__i:_n<br />

5i_@__ND=d__$iQaO_>>>w<br />

Q2209?<br />

g5_Q32<br />

28<br />

~83<br />

_2_<br />

:02<br />

Egg<br />

8:5<br />

CQ><br />

_______EOo<br />

50:<br />

Hddi<br />

Hwg<br />

UGHQU<br />

GOD<br />

HOO><br />

_ ><br />

_‘<br />

_<br />

_<br />

_ _<br />

___<br />

_ ><br />

__<br />

_<br />

§_M____£_“__H“<br />

8__3__§w<br />

__:_____s0<br />

:6}<br />

u___m_w_*___%_O<br />

dz<br />

__<br />

_<br />

233<br />

553%<br />

as<br />

__’§___§<br />

E2<br />

___u_2d3___<br />

:2:<br />

E3<br />

E3:<br />

um<br />

_=_*__M_____%<br />

6%‘<br />

=___"__;N$___<br />

W:<br />

uU,_<br />

_<br />

Hm%._3%3<br />

_s<br />

BE<br />

lg‘<br />

___mLHQ_u2<br />

“_h_Hw%~_W_%__m_%__%w_“<br />

__gEO><br />

V_223_=__g<br />

_3_~8><br />

8“O<br />

U2<br />

:0<br />

#2<br />

8__9_§=<br />

__sO2_O>__O<br />

‘£2<br />

“H<br />

____§<br />

as<br />

__8__O______:;$><br />

‘Os<br />

gs<br />

___=__O%<br />

H88<br />

has3M003<br />

8<br />

3;<br />

#2:<br />

%__§_<br />

38“<br />

%gx<br />

“OD?<br />

35%<br />

H2<br />

_A_<br />

_~Q>O<br />

T_§____8§_§_8<br />

Bggw<br />

EEE<br />

_w__Mw'____hd=N__NJW_”_phW_N_m_Nw<br />

Eng<br />

as<br />

_g_5___<br />

85;<br />

Ea380><br />

62:<br />

E;<br />

gs<br />

_____§____=_g_8<br />

as<br />

SO<br />

_?_z__<br />

SO“<br />

‘gag<br />

%__:£__<br />

is<br />

Eu<br />

N5“<br />

as<br />

§§_<br />

=8<br />

g______H___<br />

_<br />

EDEOE<br />

an<br />

gs<br />

___3§____<br />

£6<br />

_“_a_<br />

8g=:_<br />

925<br />

“Q:<br />

98:23“<br />

gs<br />

“=36”<br />

__g_:__E<br />

359:2“<br />

33:5<br />

:8<br />

38<br />

_<br />

8<br />

_7_ _ _<br />

2°<br />

5____O__==_a_<br />

___2N<br />

E03<br />

___:_g<br />

$2<br />

__3:Om<br />

____OH<br />

“MN”<br />

“u<br />

.__%_W___w__NmW3<br />

“”_Mw__A__H%____<br />

U__%_%<br />

E25<br />

_%_§___%<br />

7'<br />

%_€_g_<br />

Q3___<br />

_%%_”_’<br />

_H<br />

D__h_>____@<br />

63_<br />

=2“<br />

_€O__<br />

§____gO<br />

82<br />

$6“<br />

6%<br />

Edduhh<br />

53¢<br />

____<br />

2:3<br />

__&_____<br />

=3<br />

g:<br />

23<br />

:383::<br />

O95_<br />

gs:<br />

H 8<br />

as‘<br />

___:__<br />

as<br />

__3d_<br />

__ON<br />

____<br />

_<br />

23<br />

Q21<br />

0“_s:__<br />

HQM8<br />

8______><br />

m_“%~__m<br />

hQO_n“__p_%M__%_H%g%aU_r°Q°OuO°uu__u3:<br />

Q<br />

_§___=___§_<br />

8_H__<br />

__<br />

__ _8<br />

“MO<br />

500<br />

°__$_“__ms_________§O_m<br />

gas<br />

_2__°__<br />

_:E_§_s¢<br />

=°‘d_H“hxHJHH“""w<br />

8E<br />

____s_____§___:<br />

__<br />

5an<br />

508<br />

3§__5_<br />

%___3:<br />

gums<br />

____°;_§_3°s<br />

83<br />

______£<br />

_|<br />

282°“<br />

E3<br />

£5“<br />

___€<br />

2___a§___<br />

8 8<br />

7 _<br />

‘’v___2_m<br />

*2“:<br />

H8‘A<br />

8<br />

_><br />

_<br />

U_<br />

_<br />

_<br />

_<br />

_m_<br />

\_<br />

l


1<br />

1<br />

I<br />

<<br />

grew/onn‘en.”<br />

‘<br />

Arie<br />

_<br />

het<br />

celsior<br />

‘ daarvoor<br />

F<br />

= kamp.<br />

—&IIi-<br />

1 t0esi@wu's, E ageinn<br />

' §\ - -<br />

n _ ~<br />

‘WM net gnnk<br />

Molenbqg hadden belIe&<br />

lnosten mndag lang wacllten<br />

alvorem er van enlg spektakel<br />

Ill de derby SVW Unrtas<br />

sprake was. De mzet van de<br />

tweede periodetel en de spanning<br />

van beide ploegen om<br />

door de ander niet gekleineerd<br />

te worden, bleken een te grote<br />

drnk voor seen lekker potje<br />

voetbal. Het was SVW dat die<br />

druk het beste de baas bleef en<br />

de wedstrijd uiteindelijk met 3-<br />

2 nithaalde.<br />

.<br />

*-<br />

t t . ._ , _ S , n _<br />

_<br />

i<br />

door<br />

V<br />

. MARY SMITS<br />

.<br />

Een verdiende overwinning voor de<br />

streepjes, die hun basis daarvoor eigenlijk<br />

al in de eerste helft legden.<br />

Ook al werd er toen nog niet gescoord.<br />

<strong>Unitas</strong> schrok duidelijk van dc snelle<br />

aanvallen, fysieke kracht en beukende<br />

inzet van haar stadgenoot.<br />

7_’De twee voetbalgrootmachten’<br />

schreef SVW in haar programma-<br />

‘boekje. Een beetje overdreven, want<br />

via de periodetitel is er de kans te promoveren<br />

naar de hoofdklasse, maar<br />

de eerlijkheid gebiedt te zeggen, dat<br />

zowel <strong>Unitas</strong> als SVW er niet klaar<br />

voor is om tot de rijen der hoofdklas-<br />

-sers toe te treden. Moet dat er toch één<br />

w_orden, dan heeft SVW de betere'-pais<br />

hekmaal niet kansloos O Hans Stout, 0n;1chtbaa_r op deze foto, knalt de bal m de 85e mmuut uzt een vrzje trap achter <strong>Unitas</strong>-g0aIzeEr1k Plieger.<br />

-<br />

aknog een peodemel in de schoot S VW-voorsprong IS eenfelt (foto Geert van Kesteren).<br />

. .<br />

. ,<br />

geworpen te krijgen. Dit gebeurt namelijk,<br />

Wanneer Alphense Boys of Maar het speelde ook beter v0etbal_ met beide handen aan en stond aan de eindelijk een publiek dat ook iets van jes, dat door <strong>Unitas</strong> niet<br />

SVW, de nummefs één on twee Qp de Hans van Dongen hierover: ,,Altijd basis van de openingstreffer. Dat was haar matheid verloor. - wilde worden, want na aoop wg<br />

ranglijst, kampioen wordt. Beide als SVW van <strong>Unitas</strong> won, kwam dat al na drie minuten. Een voorzet van ,,Degene die nu scoort wint”,_sprak in de kantine van SVW nagenoegi<br />

ploegen hebben nu een pe1‘iQde[i[el_ door de scheidsrechter, of door het De Vries belandde voor een vrij- een zenuwachtige Sandor Popovics op speler van de roodbroeken me:<br />

Wanneer één van de twee de titel be- - slechte spel van <strong>Unitas</strong> of door weet ik staande Hans Stout, die beheerst1in- de tribune. De_huidige trainer ‘van Ex- vinden.<br />

_.<br />

haalt en dus rechtstreeks promoveert, niet waardoor. Nooit werd er gezegd, schoot: 1-0. is een fervent <strong>Unitas</strong>-aanham<br />

verhuist de periodetitel naar de num- dat SVW gewoon goed speelde. Hier- Kort daarna was het diezelfde De ger en slaat als het even kan geen wed- SVW-QNITAS 3-2 (0-0)<br />

mer drie op de ranglijst. Wanneer uit blijkt dat SVW zich op de één of V1'i¢S, die Vllllil 11¢ 1¢b0l1I1d 2-0 OP Slfijfl 0V_€1- "M861 eiglijk had ik svw‘P‘°"° S°he:°'s*F'°‘!_‘Tl°B°°“'<br />

<strong>Unitas</strong> er dus voor zorgt die derde andere manier nog steeds minder aeht zijn slof had. Dick Stuy van den Herik niet willen komen. Ik vind zulke wed- v°"“'°Y- J°hn v°"b‘°R“» G'J5b°"'|?a<br />

plaats te koesteren, kan het nog na- dan <strong>Unitas</strong>, maar zo is dat anno <strong>1991</strong> haalde de bal van de lijn. Hierdoor strijden maar spannend. lk heb giste- M”°§‘6K§9s‘l:°gTil:fIa”I/E:;m’C:::I;<br />

competitie spelen en wie weet treffen niet rneer. Daamaast hoeft <strong>Unitas</strong> ook Werd ¢¢1l V10¢gliidi8¢ llitwhakelillg 1¢11 31 V¢11°1¢11 (168611 5111111611, 1.611-) e11 again ‘(4§aaMaIcefsg; Vries)‘, P L<br />

beide Gcrcumse elnbs elkaar dan geen excuses in de vorm van een nog even gerekt, want nadat Verkerk ik heb vandaag geen zin in een nieuwe man g ' ’ en?<br />

weer. slechte scheidsrechter te bedenken: de langzame Marco van den Heuvel teleurstelling.” Uniés; Erik Pkg“ Harry Horde“ 1<br />

SVW heeft gewoon met beter voetbal gad gewiisfebld vogr AndréBBergman;n Zoals Popovitis daighten veel Roubos Marco van ken Heuvel 55_'A<br />

‘i “ i "*'“”"""“‘""“' ” e onzic are iserw iemans er sers, Want veé aa ans W'=I$‘6p 0 = '<br />

~<br />

1<br />

V00rJaarsmoeheld veld had moeten ruimen voor Jan- lenvliet gebleven om vanuit de kantine ma§§n(6s. Jan Arie Visser), Dick Stuy<br />

<strong>Unitas</strong> Zaldan anders moeten voetbal- O0 van de naald ‘ 4 Visser, was het Van Opijnen - de wedstrijd op de regionale radio te den I-Ierik, Peter Opijnen, René V8.1<br />

len dan in de laatste twee weken_ Ver- g eveneens in slechte doen- die een beluisteren. Wie is er nu_ bang voor Br0¢k}Hilb¢1'l'B0Oy, 181151111814 R011<br />

schoot het in de competitiewedstrijd Een waarheid als een koe, maar daar- enorme kans kreeg. Vrij voor doel van wie? $¢|1¢if|§I'¢¢|Il¢1= "P6118100 “ii Z°¢1¢111l¢<<br />

tegen Alphense Boys in de eerste helft bij dient wel aangetekend te worden Pierre Scheffers kopte hij over. Maar die angst bleek terechtjwant na- 3°¢|11118=4°- P6113! L?Yd§111&11($VW)-<br />

te veel kniit, zondag tegen SVW leek dat zijn ploeg doordat die in de 45 In de Zle minuut kreeg Van den Broek dat René van den Broek zijn schot na S°°"e'_°"I°°P’ 48° mmuui 1'0 Hans S‘<br />

de ploeg in die periode enorme last te minuten verzuimde te scoren "in de het even opi zijn heupen, al had nie- ‘goed voorbereidend werk van Hilbert 2;‘: m.‘"““‘ 21': l:II°h“ §°“b°;5(s"§f5°I<br />

hebben van vroege voorjaarsmoeheid. tweede helft een aantal malen door het mand hem in de eerste helft gezien. Nu Booy en André Bergman op de paal P; mlussthan age 3:5“! ‘aging<br />

Trainer Ton Verkerk: ,,Ik weet niet 00g van de naald kroop. Ook al was brak hij goed door en werd in de sar1d- had zien uiteen spatten, was het drie Rog y '<br />

waar die matheid vandaan kwam. In SVW beter, als <strong>Unitas</strong> in die tweede wich genomen door Rob Verwey en minuten later opnieuw de gevaarlijke -1-oeséhonwu.s:2000_<br />

de eerste tien minuten ging het nog aevering op voorsprong was geko- Gijsbert Dekker: strafschop besliste Hans Stout die doeltrof. Derneningen<br />

wel, maar daama zakten we helemaal men, had Van Dongen daar niets aan scheidsrechter Tetteroo uit Zoeter- 'waren verdeeld over dit doelpunt, dat<br />

weg en speelden we taktisch ook kunnen veranderen. Maar dat ge- meer. John Roubos schoot koelbloe- voortkwam uit een vrije trap, uitgeslecht.<br />

We gingen steeds meer de lange beurde niet, doordat zowel Peter van ' dig in en zo was de stand weer gelijk. lokt door Lermo Carlo op de rand van<br />

*<br />

bal hanteren, kwamen daardoor niet Opijnen als René van de Broek bij de zestien meter gebied. Volgens Uniin<br />

balbezit en speelden onszelf op die stand van l-1 een ogenschijnlijk on- Spanning tas was er helemaal niets aan de hand,<br />

manier uit de wedstrijd. Daarnaast mogelijke doelkans om zeep hielpen. volgens SVW was die vrije trap tewas<br />

een aantal spelers flink uit vorm.” Die l-1 stand was tot stand gekomen In deze fase ontstond ook de meeste recht. In elk geval was al meermalen<br />

En dat kun je in zo’n derby natuurlijk in het begin van de tweede helft. Bij spanning en bracht de derby eindelijk gebleken dat de verdediging van Unialhelemaalniet<br />

gebruiken. De strepen SVW was Peter de Jong in de rust in W81 je C1 10611 $1¢¢d$ V311 V¢1Wa¢hI- 185 veel 1110¢i1¢ had met C9-110, die<br />

hadden daar veel minder last van en de kleedkamer gebleven en mocht Een beetje irritatie aan beide kanten, puur op fysieke kracht een plaag bleek<br />

speelden zoals de geschiedenis at veel Marcel de Vries bewijzen het spelletje grandioze inzet, veel fouten, die de voor het doel van Erik Plieger. Menig<br />

vaker heeft laten zien agressiever. niet verleerd te zijn. I-Iij greep die kans spanning vaak alleen verhoogden en <strong>Unitas</strong>ser zal meermalen voor zichzelf<br />

-<br />

....... ., t '<br />

_ de wens hebben geuit, dat die Carlo<br />

zondag nog maar in een rode broek<br />

had gespeeld. Want ook in de eerste<br />

helft had de kopsterke middenvelder<br />

de <strong>Unitas</strong>-aanhang enkele malen doen<br />

zuchten toen zijn kopballen net naast<br />

of over gingen.<br />

Dat hij het was, die de vrije trap veroorzaakte<br />

was eigenlijk bijzaak.<br />

Hoofdzaak was dat die bal er gewoon<br />

niet in had gemogen. En dat vond ook<br />

Verkerk, zelf ooit keeper: ,,Erik had<br />

die bal moeten zien aankomen langs<br />

de muur.”<br />

Va banque<br />

Dat het toen ook nog 3-1 werd, was<br />

een logisch gevolg van het_va banque-<br />

' spel van <strong>Unitas</strong>. Het was de goedspelende<br />

Perry Leidsman die zondag bewees<br />

weer helemaal terug te zijn die op<br />

de solotoer ging en de derde SVWtreffer<br />

scoorde. Het was gedaan met<br />

<strong>Unitas</strong>. De korte opleving van de<br />

roodbroeken was niet genoeg geweest.<br />

Dat ze nog eenmaal scoorden, kwam<br />

door onoplettendheid van de SVW-defensie,<br />

die dacht dat de buit al binnen<br />

was. Het was Jan-Eduard Roza die<br />

tekende.<br />

De vreugde was groot in het SVW-<br />

In polonaise gingen de streepjes<br />

-. 1| van het veld_de kantine in. De<br />

nhqrnnqun vlnpirie riilreliilr in (‘IE


2 -<br />

tief<br />

e<br />

van<br />

—_ _ . - uepoeg.,erer:,,n<br />

V <strong>Unitas</strong><br />

V :50<br />

1<br />

-<br />

_ _ _<br />

wervelende<br />

i<br />

<strong>Unitas</strong> verliest van<br />

hekkesluiter<br />

,<br />

’<br />

__ ' “ kon worden via een snel 0 e- <strong>Unitas</strong> een vri'e schop op 16 meteri<br />

Xgigugewfgafeizniézg lgltite aanval via Renee vanpétle Verburtgji (tie nemeéi. lJphn'.<br />

laag moeten incasseren. Een 2-1 Broek en Hilbert Boon. De Ver- Roubos knal e eze op ‘e a env<br />

1-w1'n_m‘n was voor d5 op de burch-keeper wist met een knappe de attente Hilbert Booy wist de bal<br />

1:,3elSI¢ lagits verkerende Ver- redding de bal corner te verwer- over de doellijn te werken, zodat<br />

burch eeii verdiende overwinning. ‘ken. - Unii3$ met 0°" 2'1 achieisiand<br />

Voordat <strong>Unitas</strong> goed en wel wist In de 25ste minuut kwam de thuis- llrlon ‘gaan rusten.<br />

wat haar te wachten stond, keken ploeg zelfs op een 2_-0 v01'SP1'°n8, 8 6 Pail" _Y:la1'°n_ Q h<br />

‘dc roodbroeken al-tegen een 2-0 nadat doelinan Erik Pheger ten mange wedstri] wemig oogte<br />

achtersmnd aan .> " onrechte Zljlfl doel verliet en John punten te noteren, al was John<br />

Zuiderwijk eenvoudig kon scoren. Roubos met_ een__geweldig af-<br />

'<br />

<strong>Unitas</strong>, zonder de geblesseerden Bijna was het zelfs al de volgende standsschot dicht bl] de geh]kma-<br />

Harry Horden .en1 Arnold van minuut 3-0 nadat Frank _Roks_fou- ker.<br />

~<br />

Osch en met Ferdinand Hentenaar terugspeelde en Erik Phe_ger Met ze overwmmng on<br />

in de gelederen,-zag na een kwa.r- ten koste van een corner Umt_as thuisclub de eerste overwmmng<br />

tiertje .$pelen Verburch-speler voor een grotere achterstand wist Van 081$ °011iP¢i}1_i1° bl] ha" Pun‘<br />

'I"heo‘Beiitvel_zen' 1-0 aantekenen, te _behoeden. Umtasstelde hier .,l¢nt0I8al b1J5¢111'llV¢nndat<br />

dC_ blj OCH WClIllg t¢genPver 3i_“/35 Renee van<br />

cornerbal onvoldoende ingreep. de Broek dicht bl] een doelpunt r e '<br />

I-let duurde tot de 23ste mmuut met een afstandssehot. 1 7-3- 1 9 9 1<br />

voordat <strong>Unitas</strong> aanvallend gevaar- Vlak voor het rustsignaal kreeg<br />

Dramatisch verlies<br />

UlTSLnGEN ZONDAG 17 MAART <strong>1991</strong><br />

le kl.BWest ll ' . ' i<br />

Verburch-Unilas2-l:A1ph¢nse Bdys-Sparta R- ~ . ' Ton Verkerk: ,,Ik vond Verburch<br />

-~ -RV - ;E OH--T ‘d 2-2; ‘ — - -<br />

Alphense Boys / le per. kamp.<br />

SVW / 2e per. kamp.<br />

Voorburg<br />

RVC<br />

Tonegido<br />

<strong>Unitas</strong><br />

EBOH<br />

HMSH<br />

Neptunus<br />

Nieuwenhoorn<br />

Sparta R.<br />

Verburch<br />

a:..Z::;'i"i%....:i.;:.. E..s»w°.":rM§m- -".°?L”'-'1‘ .. .‘.’.""“‘ "‘°“ zen =wan


_ tl<br />

e<br />

1<br />

"°°r.h°m<br />

inmiddels<br />

..<br />

verkeerd<br />

der<br />

De<br />

~---r---<br />

2<br />

ang<br />

dat<br />

}L'El§Av$;eEPl|Z0NDAG“MAART'”'<br />

Roubos<br />

terwijl<br />

zal<br />

18-15<br />

A<br />

5°“<br />

g<br />

SVW gaat (voor tltel,<br />

<strong>Unitas</strong> Wil derde plek<br />

"<br />

‘<strong>Unitas</strong> zondag<br />

naar Neptun-us<br />

_- ' r 1' -1<br />

”°“”t%; tas naar e 0-?*;§:;"‘i&:’;:‘;:<br />

e se p<br />

nus. Neptunus verkeert in de onderste<br />

regionen, terwijl ook de<br />

roodbroeken nog de nodige punten<br />

nodig hebben om niet in de %._GOR]NCI-{EM -- Eén ding is SVW moet zondag naar Tonegido.<br />

pi-oblemen te geraken. Ook de duidelijk in de eerste klasse B. . ‘°PP°' “am ha ‘S ‘mmm Fe“<br />

hm plats dc Alphense Boys SVW hebben duel tussen de nummer twee en vier.<br />

_ .<br />

mngh--st - - an h - -dl Er gaapt weliswaar een gat van zes<br />

_<br />

bmsw] ‘f)?ma‘:,,,§:'%,h:I “$55; Zlch losgemaakt van dc 3cm¢l" punten tussen beide verenigingen,<br />

- - . . .<br />

n-<br />

7'Ton Verkerk hebben na het verlies<br />

l volgers en gaan ondemg mt‘ mam flat “'11 met Zeggen dat het ‘Fen<br />

- ' ' ' kk dt SVW. T d<br />

_<br />

pondagtnog wat goed te ma maken Wle er kampioen wordt, $8“ le W0r voolg loneigi 0<br />

wordt om 14.00 In de suhtop ‘wordt het dr1n- R‘;§A§‘§}‘_§;’i‘:s Ygfani °§‘,a§gr°°§l<br />

inc mwwes van <strong>Unitas</strong> onwangen gen, <strong>Unitas</strong> ls, ondanks de eveneens van 1§K{\VV-aromstige<br />

cpsgen terrein het reserve team slechte resultaten van de afge- R°b van dc‘ T35 Z1J"J°!18°"$ °m "ke-<br />

' - ning mee te houden. 'Dat geldt ook<br />

~<br />

di 'tN ald "k. D<br />

:2 'at‘1om1l4.00“\Jiur 0; ‘open twee Wekén’ "og met zeker voor Melvin Tjsin Tjom Lim.<br />

M§§mJ1i6t_ gm kan5l°o5- Hans van Dongen heeft_e1f seconden_<br />

'<br />

rond geklokt voor deze Jongen op de<br />

Het derde elftal van de roodbroe-<br />

rrr honderd meter vlak en zal zijn verdebrengen<br />

een bezoek aan RCD<br />

. _ -<br />

_<br />

digers deze week aan Wat extra sprintsvm<br />

Dordrecht.<br />

trainingen moeten onderwerpen<br />

-<br />

DeA ' regionalejeugd van <strong>Unitas</strong><br />

in Rotterdam de jeugd I I In de subtop maken v1]f ploegen aan-<br />

_‘n' De Musschem<br />

spraak op de derde plaats. Voorburg,<br />

'<br />

De j; regionale jeugd speck op I RVC en Tonegido hebben 19 punten,<br />

5-gen terrain tegen de A1ph'ens¢ ' <strong>Unitas</strong> en het ver teruggezakte<br />

K<br />

'<br />

EBOH volgen met 18 puntgen. <strong>Unitas</strong><br />

~<br />

van ARC. Om 14.30 uur<br />

moet het thuis opnemen tegen het maop<br />

Molenvliet gestart.<br />

tig draaiende Neptunus. Om de opgaande<br />

l1]n weer te pakkeigete kn}gen<br />

-<br />

e<br />

2 Q- 3- 1 9 9 Verkerk zijn manschap n met een<br />

1<br />

am? - Na dne ll8d8l'l8- BOOY gO€d (l00I'gll1g CI! het l6€!'ll1(l€ w3[ meer behgudgnde takek dc Wei<br />

gen Wilde <strong>Unitas</strong> zondag persé niet kruising ramde. l instun-m_ -<br />

verliezen en mede daarom koos Ton Neptunus kreeg de eerste kans pasvijf<br />

_ _ , , ,<br />

Verkerk in de' uitwedstrijd tegen minuten na de pauze en de vrije trap Dat wll ovengens “lit Zeggen dat een<br />

Neptuniis voor een behoudende verdween tegen het nylon achter Erik Langlpligl ts£g1‘§(l)te'l fncxgafcllgdglé<br />

speelwqze. Mede, omdat hij ook nog Plieger, die duidelijk in de fout ging. oreen ilet em watpde .0“ echt<br />

eens geen beroep kon doen op _de ge- Ook na die gelijkmaker bleef <strong>Unitas</strong> ear‘ V men“? n al vlen ii-n twee<br />

blesseerden Bergman, Van den de betere ploeg. In de slotfase zette wumene Dus ikezalz eagson enlzi-n nit<br />

Broek en Yan Os en omdat Commu Ton verkerk de jeugdspelers Hans geh anae, takschgvaatje gte tagpen<br />

gescl1orstvanafdekantmoesttoekij- van Duuren (inderdaad de zoon van ‘waarbij iets meet vanuit dé verdedi:<br />

ken. van Duuren)_en Paul van Essen ging gevoetbald Za] Worden)’<br />

l ' in, maar ook hun mspanningen had-<br />

Toch zat erweldegelijk meerindan de den niet het gewenste resultaat. -<br />

rnagere 1-1 die nu na 90 minuten op Desondanks blijft <strong>Unitas</strong> meedingen<br />

het bord prijkte. <strong>Unitas</strong> was beter. naar de derde plaats,<br />

Hi<br />

die straks onge- 2 OL3 _ 1 9 9 1<br />

Vooral voor de pauze en toen narn het twijfeld recht zal geven op deelname<br />

ook een voorsprong omdat Hilbert aan de nakompetitie.<br />

,<br />

7------ - —<br />

—<br />

t <strong>Unitas</strong> beloond<br />

kostbaar puntjer A$$'s*°'.'*'*""l1¢'<br />

voorllmtas<br />

‘i. =.l;» '<br />

_ <strong>Unitas</strong> is witte weg te gaan. Maar, helaas voor GORINCHEM De 30_ an§€§¢'J'ohn<br />

U -<br />

. . .. h, dd ..n..._<br />

"“""‘";3,§§3g‘1,;°§§; b§;?1gYi§?1.*1=.:'Z:ki: ;"ri1~‘;m:11,‘;‘:n ""°h*°.1*e"b11l;Jmw§ ‘mas en<br />

k al oegi die twecde aevering we assrstent-tramer. eBrabander is<br />

Ill elk geval was eéeégelgeffernte incassfrem Hat was momenteel um eenzelfder funktie Neptunus<br />

Wlllstpllllt V001‘ de G01? Erik Pljeger, die een vme trap totaal werkzaa.m_b1_| de zondaghoofdklasser d I<br />

zowel letterlijk aIs~fi- - inschatte en blunderde: 1-1. De BHTOHIB. e en punten<br />

Namelfk; dc food, Hoewel de puntendeling de ' beste Als voetballer was Michielsen aktief<br />

. .<br />

1 J<br />

toonden ml tenminste weersi/e vargtde w§dstg1q1e§r¢r- kamn 18-28 (33-12) Na deze treffer behield <strong>Unitas</strong> het<br />

3-Ian-yl-101-d¢_ _' ' GORlNCHEM—Ophet hoofd- $23,‘,/u§Ep°"ka‘"P' {g 83:3; betere van het spel en kon de<br />

lm de eerste helft liep hctallernaal re-. veld van <strong>Unitas</strong> wordt dinsdag 71 5391.1 mm (W34) Neptunus-aanval weinig uitrichten<br />

Tgidijk goed. <strong>Unitas</strong> werktehard en mei dc voetbalinterland Nedc1‘- <strong>Unitas</strong> 18-19 (ssso) tegen de hechte <strong>Unitas</strong>defensie.<br />

._~_, '-' de zich enkele kansem 1-Ialvep land-Noorwegen voor spelers on- $12 .d lag Na de thee, waarin Digerto Bie-<br />

_= 1-, die _ee1-51¢ helft wa$‘het_.Hilb611£ de zeventien jaar gespeeld.<br />

. 1-1%/IS?-1 0-<br />

mans was vervangen door jeugd-<br />

18-17 216215)<br />

_<br />

"1: e ; zijn ploeg met -een schitte- A interland op sportpark Mo- Nieuwenhoorn (so-34) speler Hans van Duuren, zocht de<br />

I"'f_d0e1punt-in de kruising naar de Ienvliet begint om 19.00 nut. N°P""“'$ 13-15 "U6-'25) thuisclub de aanval. Een vrije<br />

_gj. 1-‘~11. 1 ; 5¢hoo¢_ Qok Neptunus Nederland-Noorwegen is" een :81‘; ‘(£31423 trap, die door doelman Erik Plie-<br />

L mag; -'d¢;p1o¢g 7-ye;-.~ pajj voor de kwalifigag vobr ' l _ ' ger foutief werd beoordeeld, ver-<br />

7-1“... -deuing-'¢ffé;-S ¢m,1'¢Z¢t1¢n_- , het Europees ‘kampioengchgn 5tII3¢'r¢I'i¢ -» ' . dween via zijn handen in het‘ net.<br />

_<br />

‘.5 _ tweede h_elft.was van een minder-Y l DeN00rse spelers worden onder- SW” 2°p°""°mp' Neptunus nam/na deze treffer het<br />

'<br />

1; _;..-3i¢‘man5' wa§ in dc kleedka. gebracht in het Crest Hotel in §i§uh§“§i§'§nys/1§pe"km'p'<br />

iniaef van <strong>Unitas</strong> over en kreeg<br />

tachtergebleven “en voor hem Papendrecht. Het bestuur van ‘ RVC het erg benauwd, maar het hard-<br />

7<br />

f.,. _ . ‘ jeugdspeler Hans van Duren» <strong>Unitas</strong> zorgt naméns -g KNVB -i- -i - — ' werkende <strong>Unitas</strong>team gaf nauwezijn<br />

dehuut in competitieverband -voorde beseleidins Mm de 288- liik mseliiliheden Wes ¢I1 kom<br />

:in 1iq¢eerstevan<strong>Unitas</strong> maakte. Wan- ten. Via de vaste verkoopa- met dit gelijke spel tevreden zijn<br />

neer hij ooit zoveel wedstrijden zal dressen brengt <strong>Unitas</strong> reeds toe.- ondanks de vele invallers. John<br />

gaan spelen als vader Willem, heeft de ' gangskaarten aan de man. moest rich halverwege de<br />

-<br />

Jonge Van Duren 1108 een lange r0od- ~ 4 3 1 9 9 1 iweggse hlelllateln vewgngen d°°' i<br />

JCU pe er an van ssen.<br />

L<br />

24-3-<strong>1991</strong> .______.__-‘


s<br />

t<br />

"kc<br />

~ 1 twee<br />

s<br />

9<br />

Zglld<br />

s beginnenaaneentrainingvvaarbijmet<br />

-<br />

.'<br />

_<br />

1<br />

p<br />

—<br />

10,00<br />

ken<br />

en<br />

°I1d¢1'5t°<br />

Jeugd<br />

’<br />

“.1<br />

-<br />

~ -<br />

' rm _<br />

1 1 ‘-'.:'~. ‘ -<br />

~<br />

>‘<br />

1<br />

tegien Delftse clubs;<br />

SVW en <strong>Unitas</strong><br />

heme“ in I<br />

GORINCHEM — Toch op de I<br />

valreep nog een paar interessante<br />

voetbalwedstrijden in de<br />

regionale amateurvoetbal. De<br />

-<br />

A<br />

“' 1<br />

. , .-<br />

Paasweekemde Y-==-=w1-=-at 1<br />

s<br />

op ons sportcomplert I t’T.-:;=;» /.<br />

- 16.00 uur tournooi Frofmei ,-Q51,<br />

GORINCHEM - svw en <strong>Unitas</strong> C2 - <strong>Unitas</strong> C1, C2 en D11-‘ SvW€;1;=<br />

spelen komend weekeindeeen beker- Hellkelllln C1 ' St¢d°°° C1- " 1:<br />

-- _ Zaterdag30 maart -‘-_;_<br />

‘;§§§$f;§-C §;Z§‘;g,§k,’j§§‘§;gL 14.30 uur <strong>Unitas</strong>_B2 - Hardinxvelcl 132;‘<br />

1 -<br />

partij Alblasserdam-Hardin»<br />

. ~ - " 9 1 -<br />

l2.30 uur Un1tas‘B3 - Gr . ‘L111 's dt B2-,<br />

veld kan de pupillen van Jan<br />

$1; §L’“Z‘;i$:;‘;:f§‘;ffsS‘§: ~. 12.30 uur <strong>Unitas</strong> cz- Tricht c2;~1o.so -<br />

J ' - _ " -<br />

van der Lek een periodetitel<br />

Dem. <strong>Unitas</strong> _Dl Gr, Ammers D1, 10.39<br />

SVW h d el d uur <strong>Unitas</strong> D3 -1 SVW D2; 10.30 uur<br />

opleveren, terwijl SVW en <strong>Unitas</strong><br />

gaan spelen in de tussen-<br />

hoogste amateumiveau bovendien een 1_4-30 1111f b¢giI_1_t, Willi, P133151 het VVAC E2 - <strong>Unitas</strong> E2‘;<br />

Delft. De Delftenaren bekleden op dat Wanneer et u ’ at om» <strong>Unitas</strong> El - Herovina El; 9130 uur *<br />

ronde van de strijd om de disubwppsiri¢-<br />

Komt nog bij, dat Uni- llch ">01 "


\<br />

5<br />

1: ¢<br />

.\<br />

‘Q<br />

1‘<br />

\<br />

»<br />

Q 1-4-<strong>1991</strong><br />

2 1-4-<strong>1991</strong><br />

4 .<br />

¢<br />

Mi<br />

»<br />

Q<br />

~.<br />

v<br />

g<br />

ix


-<br />

achter<br />

e ‘<br />

'<br />

~<br />

domme,<br />

" bij<br />

sozgloed-b'1?@“tih§j1s¢-‘F9II§“a¥<br />

-<br />

»—‘ “ "“<br />

voor<br />

onnavolgbiure 5=B99Y-U » »<br />

‘zou-‘ I=¢


U H<br />

- maarweltrefzekere<br />

Booy,<br />

Q<br />

»<br />

“<br />

'<br />

"<br />

<strong>Unitas</strong> iondag<br />

~<br />

naar V°°"b“"g<br />

VOETBAL — Zondag’ speelt<br />

<strong>Unitas</strong> in Voorburg tegen de ge- \<br />

_<br />

li'kn 1 amige ' veremgmg. ' '<br />

Voorburg doet nog volop mee in<br />

eindrangschikking, waarmee een<br />

.<br />

periodetitel kan worden overgeno<br />

men.<br />

Voor de Gorkumers is het zaak<br />

niet in de onnodige problemen te<br />

-<br />

komen voor de degradatie. Met<br />

nog drie wedstrijden te spelen is<br />

-<br />

de voors ron no slechts vier'<br />

gen gpuntgndeling moet<br />

behaald kunnen worden door de VOETBAL — <strong>Unitas</strong> iS er<br />

P|°°8 W111 _¢_I=1iI1¢f_T°1_1 V¢rk¢rk- niet in geslaagd om de thuis-<br />

D° pwfdsmld be?“ 1“ V°°'b‘“8 wedstrijd tegen het Dor-<br />

°m 1 '00. “U-1 < drechtse EBOH in winst om<br />

Kins 21s vn] van zorgen en ont-<br />

_m-oét mndag op eigen tenein het te zetten. Met een 2-4 neder-<br />

-Hag geklasseerde Nieuwenhoorn. laag werden de Gorkumers<br />

(Q Molenvliet wordt om 14.00 uur afgetroefd.<br />

eamm<br />

lilfderde elftal van de roodbroeken<br />

reist zondag naar Zwijndrecht<br />

q moet een puntendeling kunnen<br />

béken om de gevaijenzone dete<br />

ontlopen.<br />

De A-regionale jeugd van <strong>Unitas</strong><br />

teist naar Wilhelmus in Voorburg<br />

get in staat Worden geacht<br />

partij -in winst te kunnen ommtten.<br />

I-Iier wordt om 14.30 uur<br />

a;@eu'apt._<br />

gionale ]Cllgd heeft Zatel_'-<br />

nAlphense Boys eenlast1- ,<br />

lte omzeilen. Op Molenvliet<br />

Iordt om 14.30 -uur afgetrapt.<br />

Ondanks goed voetbal van pthuisploeg;<br />

,<br />

- Q<br />

111 as o ver les e en<br />

I<br />

De wedstrijd begon voor de met<br />

de wind meespelende Molenvlieters<br />

goed, doordat Hibert Booy al<br />

in de 9de minuut de thuisclub op<br />

een 1-0 voorsprong zette. I-Iierbij<br />

kreeg hij de helpende hand van de<br />

Dordtse doelman, die de bal tussen<br />

zijn benen door liet glippen.<br />

De mannen van trainer Ton Verkerk<br />

bleven sterker en zagen een<br />

inzet van Hilbert Booy op de paal<br />

belanden, terwijl ook de herstelde<br />

Renee van de Broek een goede<br />

kans kreeg om het verlaten doel<br />

van EBOH met een boogbal te<br />

doorboren. Zijn inzet verdween<br />

door de wind net naast de verkeerde<br />

kant van de paal. <strong>Unitas</strong> kreeg<br />

in deze fase nog enkele doelrijpe<br />

kansen, maar liet deze onbenut.<br />

Op_ slag van rust kwam EBOH wel<br />

langszij , nadat Cor van Dommelen<br />

de bal in vrije positie ontving en<br />

deze langs de verraste Erik Plieger<br />

knalde, 1-1.<br />

<strong>Unitas</strong> was deze tegenslag na de<br />

pauze nog niet te boven of in de<br />

vierde minuut knalde Bart Toom<br />

via de paal in het <strong>Unitas</strong>doel.<br />

EBOH bleek in deze fase een aanvallend<br />

moeilijk te bestrijden<br />

ploeg al kon Digerto Biemans na<br />

een goede combinatie met Renee<br />

van de Broek de stand nog in evenwicht<br />

brengen.<br />

EBOH had het antwoord al snel<br />

klaar. De vrij gelaten Bart Toom<br />

wist met een uitstekend schot de<br />

stand naar 2-3 te tillen. <strong>Unitas</strong><br />

probeerde hiema nog wel op gelijke<br />

hoogte te komen, maar het<br />

i7i<br />

counterende EBOH wist alweer<br />

via Bart Toom het doel van <strong>Unitas</strong><br />

te -tretfen, 2-4.<br />

De resterende wedstrijd bleef <strong>Unitas</strong><br />

beter voetballen, maar het kon<br />

de gevaarlijk counterende Dordtse<br />

ploeg niet op de knieén brengen.<br />

,1-4-122;<br />

R11 tr<br />

<strong>Unitas</strong>ser Hilbert Booy poogt de bal in het EBOH-doellte koppeiy maar scoort<br />

='*(‘~ \. A -“ .<br />

\<br />

(Foto Jos Waltheer)<br />

/<br />

1 itas mist kansen en verliest<br />

2<br />

I RINCHEM - <strong>Unitas</strong> zit in de kwam EBOH plotseling en onver— "<br />

’<br />

_<br />

waar de klappen vallen. Na de diend op gelijk hoogte. De dader gNumNDAc7“mm1<br />

. .<br />

tgen het<br />

‘ =<br />

niet impone- heette Van Dommele. ' ' N'P""“" ‘*2; 11'1"" - EBOH 2-4; J ‘ -<br />

.<br />

‘<br />

EBOH,is In het tweede deel nam <strong>Unitas</strong> op- Z-§§bu1{§?|;;¥¢2,qP“;§;:§%,‘mM’hm“mnun]P.§{“];‘§(‘;\Y<br />

-<br />

31%: t<br />

-<br />

onhereikbaar geworden. hl] als eerste reageerde op een tegen V°°Ib\"s 19-22<br />

T<br />

k delfde plaats, die rechtgeeft op nieuw het initiatief, maar bracht Bart “M551-°§ ' l<br />

- - ll eaande nakompetitie,vrij- Toom de Dortenaren snel op 1-2 toen ‘map’<br />

de paal acetsende inzet. 532" 1*,-22 333 Mglgnvljgt ,<br />

We speelden niet slecht, maar mis- Digerto Biemans herstelde de schade Tonegido lg}<br />

" ‘-<br />

19-19 (33-34) GORINCHEM — Ha Ndeflallds ¢lf- '<br />

. teveel kansen”, verzuchtte Ton snel,maarToomhaddesmaaktepak-<br />

' qkerknaaoopvanhetduelwaarin >kenenranseldehetleernogtweekeer Ngpuujus '9'" (1646) v°°r spa“? °nde' dc uvemienr<br />

. _' geenberoep kon doen op de zieke achter de vertwijfelde Erik Plieger, Nieuwennmm - :3; "Jam wcrkt op-dmsdag 7 m-Ci op sp°n' ‘<br />

t. ~. .. - Commu, terwijl een aantal<br />

19-ll (1629) Park ']£°l°n"11°l ham’ EK'111m’1and af-<br />

I » '_<br />

, . H h bl ” -- ° 19- 6 (19-s1) teg_en oorwegen.<br />

- De. Nedeandse jeugdselece’<br />

spelers met c te essures Van_avondalkr1]gtUmtasdekanshet<br />

_<br />

1 -. in aktie moest komen.<br />

h 1 Sland3eperiode<br />

gesc onden b amen te repareren’ svw/2: tramd door Jan Rab, verloor de uit- _<br />

kam<br />

.<br />

7ochnam’<strong>Unitas</strong> sneleen voorsprong want dan komt het Alphense ARC op - M‘ P‘ " wedstrijd met 4-1 en zal gebrand zijn<br />

ill Hilbert Booy het leer door de be- Molenvliet een bekerwedstrijd afwer- Q{,Pg°“‘° 3°"/ 1@P=_'- hm»-<br />

op revanehe. In het elftal staan onder<br />

anderen Jeugdspgllers van -Ajax, PSV7<br />

es.<br />

?_ ivan EBOH-sluitpost De Visser ken dieom18.30uurza1beginnen.Bij v°°,bu,8 ‘ -<br />

.- < 1- ' ' winst treden de rodbroeken donder- * ‘ ' en Go Ahead Ea<br />

1 7 - >1 Roza, Van den Brock en dag 18 april in eigen huis aan tegen de<br />

l1Opijnenkansengemorsthadden, reserves van Sparta.<br />

"<br />

1 O — 4- 1 9 9 1


4<br />

1<br />

\<br />

\<br />

4<br />

\<br />

i<br />

~<br />

49-4-<strong>1991</strong><br />

9-4-<strong>1991</strong><br />

9<br />

17-4-<strong>1991</strong><br />

14-4-<strong>1991</strong><br />

§<br />

~\<br />

-<br />

_1<br />

\<br />

14-4-<strong>1991</strong>


= Q0];<br />

-<br />

detitel,<br />

~ ‘tief<br />

—<br />

1 -bij<br />

_ _N|euwenho0rn<br />

_ RIN<br />

e het<br />

.~ gxelagitzscgltlzltg<br />

een<br />

7 ~<br />

gen<br />

.<br />

oordeleni<br />

derstraat<br />

20231<br />

§1;:)r°°S{,v11$¢Ti1;k1:1<br />

periode,<br />

“<br />

» stand<br />

I)<br />

De<br />

misschien<br />

Al<br />

_<br />

f<br />

e ~ 1<br />

SVW en <strong>Unitas</strong><br />

_ __ 4» —<br />

treen elkaar voor derde keer<br />

Komkken Boys en GJS zaterdag mogeliik kampioen<br />

GORINCHEM - SVW en <strong>Unitas</strong> behoort de derde piaats ook nog met 2 3 _ 4 _ 1 9 9 1<br />

ontmoeten elkaar zondag voor de helemaal tot de onmogelnkherien.<br />

~~— ~——+f<br />

derde keer in dit seizoen. Twee keer Veel meer heett het er alle sch1]n van<br />

_<br />

D<br />

"<br />

al won SVW en beide keren gebeur- dat SVW-<strong>Unitas</strong> zondag in het teken<br />

"<br />

de dat met 3-2. Deeerste keer (o_p van ’de eer’ zal staan. SVW zal de<br />

*1;<br />

.-.<br />

I<br />

_0t<br />

Molenvliet) betrot het een kompet1- buurman op eenderde nederlaag w1l- y I I ' a<br />

-_<br />

~<br />

tieduel, de tweede~keer een wed- len trakteren, I6l’Wl]lUl1ltS Z‘lCh zal<br />

shijd waaruit de winnaar van de willen revancheren voor de twee eer- V05-1-BAL _ Aanstaande zon_ er {och nog een 4e phats in_ die<br />

tWe0d¢ Pe1'10de1¢| 1°"°°l'$°h1i11 dere 11@d°1'1a8e11- of da§ goed 15 Voor dag wordt‘ voor de ‘3e maal dit ~ toch nogrecht geeft op<br />

mqjgsl komen, een vol huis valt te b6Z1§Il. ' seizoen de onvervalste Gorkumse deelname in bdvengenoemde wed-<br />

In heme wedstjden was svw ¢|uj- U derby tussen SVW en <strong>Unitas</strong> ge- strijdenreeks. ' "' * \ ‘<br />

deik de feuere en ook beta‘-e pheg, speeid. De eerste twee ontmoetin- V _met al toch wel ingre


2 andere<br />

_<br />

n<br />

Volgende week 7<br />

<strong>Unitas</strong> gastheer jeugdinterland<br />

GORINCHEM — Hel Nederlgnds een intemationale ontmoeting sprake<br />

Jeugdelftal (tot 17 jiaar) kan volgende is. De toegangsprijzen bedragen 1,50<br />

week djnsdag de eerste punten behalen gulden (staan, jeugd), 3,50 gulden<br />

voor kyvalicatie voor het Europese (staan volwassenen) en vijf gulden<br />

kampioenschap. De jeugd speell dan (overdekte zitplaatsen). -<br />

op het sporlpark Molenvliet in .<br />

chem tegen de jeugd uit Noorwegen, Voetbalclubs kunnen gebmik maken<br />

van het groepstarief: twintig kaarten<br />

leiding gaat. Finland staat tweede, Ne- voor 25 gulden. Kaarten verkrijgbaar<br />

derland derde met 0 uit 2. De wed- bij dc bekende voorverkoopadressen<br />

strijd, ggorganiseerd door <strong>Unitas</strong>, be- :;van <strong>Unitas</strong> in Gorinchem of bij dc<br />

giltom,19.00 uur. - ¢KNVB afdeling Dordrcchte, telefoon<br />

078-140399. '<br />

Deleidingisinhanden van'een Spaans De Bazuin verleent muzikale onder-_<br />

b'traaltri odater indcrdaaglvanh _ste ' . __ .. .<br />

at: O,Z ____~__,__ -—<br />

TiTmet*4 poule aan dc,<br />

.._..<br />

— ‘<br />

1<br />

" deze<br />

2 tas,<br />

§ competitieleider<br />

'<br />

~'_ . O De po0r_t van het SVW-complex bleefafgelopen zondag gesloten. De voetbalderby SVW-Univoor.<br />

de thuisclub tevens mede bepalend voor het kamp_i0en._w__:hap, ging niet d_oor. Van wa<br />

club uit de_c0mpetitie van de beide Gorcumse eersteklaggsersl EBOH uit Dordrechj, kwamen<br />

in het voorbije weekeinde twee spelers bij een verkeersongeval om _het>leven. Uiteraqrd voetbalde<br />

Dortse voetbalvereniging daarom niet. Om competitievervalsing, te voorkomen, bailoot de<br />

van de KNVB vervolgens om het heleprogramgpa _te :5 n<br />

lilekend, dat komende zondag, 5_ mei, als inhaaldatilm fungwrt. ‘Het<br />

ordt nu op I2 mei gevoetbald. '1SVW-<strong>Unitas</strong> dus aanstaande zonqlgg pm 14.; _|n|r op<br />

Mollenburg in Gorinchem (f0t0RenédeWagenaar). ‘ -<br />

- T '5 5 Q<br />

‘ v<br />

1. It" 1-5-<strong>1991</strong>


A ieugd<br />

v.v. UNITAS - Gorinchem<br />

I<br />

sportpark molenvllet<br />

dinsdag 7 mei a.s.<br />

%<br />

E.K. KWALIFICATIEWEDSTRIJD<br />

aanvang: 19.00 uur %<br />

jeugd "under de 17"<br />

NEDERLI-\ND<br />

NOORWEGEN<br />

voorwedslriid: UNITAS D1 - SLIEDRECHT D1 »<br />

aanvang: 17.30 uur<br />

toegangspriizen: tribune I 5,-<br />

staanplaatsen f -3,50<br />

under 16 ir. I 1,50<br />

reduktie voor groepen ‘<br />

voor meer inlormatiez KNVB Dordrecht 078-140399<br />

@(§[EJ[1,5 m'?,§Zii1‘§e$'§.§§§§ki"§L"J,=<br />

cll<br />

' VAN DEN DOOL TRIPLEX B.V. ‘<br />

m,§,I_I§§m 8nep offset j<br />

, FISCHER<br />

-' ‘P0 ? "<br />


e staanplaatsen<br />

9 N<br />

V '<br />

9<br />

-<br />

4<br />

Dankzij<br />

Het<br />

»<br />

*1‘.<br />

d<br />

9 pillen<br />

Huge veiwachtingenvanieugdinterland<br />

GORINCHEM Op het <strong>Unitas</strong> ter de staanplaatsen slechts f 3 50 (vol-<br />

I d dstri-d tu d al -<br />

~'";:;:-11111;"I;::I:§:1:1:""§:9:1:§:;:;:;:;:;:"€§;::I;1:1:1:1:1:§"""§:~:~:§§;:-:;:;:;:;:;:;1;1:1::;§:1:1:§:1:1:§:§:¢:~:;§;:;:;:;%:;:;I;1:I;§:i":15':;:;:;1;I;1;I;I;1;%§;1:I:§:1:§:I:§%":-1;:;1;:;:;:;I;I;1;§"'j~"-'~""':§§:;:;:;§-";&§;I3!;§E§:§:§:§:§:i$:§§§:;:;:;:;:;:€""'"::;§§§§€§§§§§§§€§€§§§<br />

-an Blinailn vaflieé J1?13% ’ciT>'1Zg¢1dt een groepstarief waarbij<br />

19118<br />

van van Nederland en Noorwegen voor 20 kaarten slechts f 25,- betaald<br />

"<br />

gespeeld. . hoeft te worden.<br />

0<br />

z<br />

’ Het duel begin om 19.00 uur en is Kaarten kunnen in de voorverkoop<br />

een kwalifikaewedstrijd voor het gekocht worden -bij de volgende<br />

Eurpees Kampioenschap<br />

adressenz.<br />

i9-<br />

""" Om 17.30 uur begint op Molenvliet Tabakzaak Ben Groot - Twijndereen<br />

voorwedstrijd tussen de D-pu- straat 21, Kapsalon Theo van.Keulen<br />

_‘_"p.'<br />

' van <strong>Unitas</strong> en Sliedrecht. - Marinus Spronklaan 63, Café van<br />

9<br />

1.,"<br />

Ooyen - Langendijk 17 en in de kanti<br />

~ r v.v. UNITAS - Gormchem<br />

Bij de organisatie van de wedstrijd ne van <strong>Unitas</strong>. ‘ *<br />

wordt <strong>Unitas</strong> geholpen door de De wedstrijd staat onderleiding van 1<br />

KNVB fdel' D rd ht en de Ko- deS aanse arbiterJoa uim Uri0Ve- T<br />

mn 'kl"kaHmg 9 ’gcB 'n’di l p_ di dig ' n' d<br />

1] e armome e azui e azquez, e eer er seizoe in e<br />

de beide volksliederen zal spelen. Spaanse ered1v1s1e nog het duel tussen ‘<br />

Het belooft een echte happening te Barcelona en Valencia tot een goed '<br />

' I I<br />

worden, want voor beide ploegen einde bracht<br />

\<br />

1 .<br />

’<br />

7 3. S.' geldt het duel als een laatste kans om De Noorse jeugd wordt maandag 6<br />

zich _voor deelname aan het EK te mei in Nederland vervvacht en zal<br />

9 A<br />

E K F lC IJ D - kwallceren. worden_ ondergebrachlt in Ll:-rt Cgest<br />

” ’_’<br />

-<br />

DER l ‘<br />

UHIIZSk1Op1I€I'll€tV6I'g€8fS38I1bl]Q61’! Hotel in Papendrec t aan agaantal<br />

sponsors en dat was ook nodig avond traint het gezelschap vanaf<br />

te kl bdiebereidsee 'eug- 19.00 p M 1 1' t, aa 0k<br />

giiiteiilag tel organisereri dagvoor dinsdagtirrriei nogi‘:1dee0chYendu(ien<br />

D<br />

,3 ..» een bepaald bedrag aan de KNVB geoefend zal worden.<br />

moet betalen en verder dient de 0rga— De Nederlandse jeugd bcrcidt zich in<br />

:_:_ \¥v . . . . . ..<br />

nrserende vereniglng zelf voor de 1n- Zeist op de W€dSlIl'l_]d voor<br />

‘ kmnsten te Z°TgeI1- Enkele spelers .van het Nederlands<br />

-_ De Sponsors die het <strong>Unitas</strong> mogeliik Elftal tot 17 jaar zijn: Edwin Roest<br />

A<br />

voon/vedstrijd, aanva_ng 17.30 uur: UNITAS D1, - SLIEDRECHT D1<br />

1 ’ maakten deinterland naar Molenvliet (srpal-ta), Najebeh Famugui (Willem .<br />

re halen, zijn JéWé; Fischer en Poner, 11), Fabian Gelderblom (Excelsior), _%<br />

Van d¢n D001 Tl'iP1¢X B-V- $11 311613 Geoffrey Tetro (Feyenoord), Ronnie 1<br />

0ff5e¢-<br />

Vos (Willem II) en Lennert Hegie i<br />

'=<br />

die sponsors kunnen de en- (Feyenool-d)_<br />

N EN 1Y°°PTijZ¢" 1338- gehoudell Worden’ Ook maken vier PSV’ers en een Aja-<br />

‘<br />

Een overdekte zitplaats kost f 5,- en xjed deel nit van 5;-;]ekti¢_ -<br />

. toegangsprijzen: tribune f5,- jeugd 0nder16jr‘. f1,5O '<br />

f 3,50 reduktie voor groepen<br />

.-<br />

. 5 F1SCI-IEFI<br />

xv<br />

'<br />

voor meer informatie: KNVB DordrechtO78-140399<br />

Deze wedstrijd wordt mogelijk gertiaakt door:<br />

§E3§.‘.T...'§.'§‘.‘..E..<br />

'<br />

VAN DEN DOOL TRIPLEX B.V.<br />

Snep offset<br />

p1;5-<strong>1991</strong><br />

Dinsdag spektakel bij<br />

9<br />

<strong>Unitas</strong>; jeugdinterland<br />

GORINCHEM —— <strong>Unitas</strong> is klaar - organisatiecomité van <strong>Unitas</strong><br />

voor de jeugd-interlandwedstrijd heeft de volgende sponsors: Jéwé,<br />

Nederland-Noorwegen op dinsdag Fischer & Porter, Van den Dool Eerste ronde<br />

7meivanaf 19.00 uur op sp01'Ipa1'k _ Triplex B.V. en Snep Offset be-<br />

Molenvliet.‘ Gorkum en d6 Wijde reid gevonden de vereniging voor Nieuwsblad<br />

omgeving worden in de gelegen-<br />

dit unieke treffen te steunen. Preth_eid<br />

gesteld_ om een ongetwijfeld g;-3 bijkomgqigbeid daarvan is (lat Merwepost<br />

.<br />

zmderend jeugdvoetbalspektakel de toegangspnlzen voor deze in<br />

te aansch0uWen- ' tertiationale wedstrijd in het popu- Cuptoernooi<br />

Gorkllms 0lld5i¢ V0°Ibal¢1"b (°P' laire genre gehouden kunnen worgericht<br />

in 1898) W661 Zi0_h bii dc den: overdekte zitplaats f 5,-;<br />

organisatie van dit grote ]eugdfes- gtaanplaats volwassene f 3,50; GORINCHEM/REGIO —Op de<br />

til" gesteund d°°T “°g twee °“d' 5taa"Plaat5 iwgd (tot 16 lam’) f diverse voetbalvelden wordt mor-<br />

16$? de KNvB'afd°li"g D°rdr°°l¥F 1,50; 8T°¢P5taTi°f f 25-‘ "°°1' twin‘ genavond de eerste ronde afgeopgericht<br />

in 1911, en de KOIl1I1kll]- . gig kaarten_ "werkt in dc strijd op de Nieuwske<br />

Harmonie D6 Blllin,


'<br />

.<br />

nog<br />

-<br />

'<br />

. an<br />

5 ‘ T§’§‘§<br />

,<br />

--_ -~.. - ‘FF - “.-<br />

— ewls<br />

her, dat SVW en Uinjas<br />

amen tegenover elkaar<br />

Hot werd tev dc<br />

ontmoeling, dre Ill<br />

elndngde Een<br />

the de verhondmg<br />

< weelgaf SVW<br />

de eerste helft agres<br />

en beter, terwijl Umtas<br />

gedeelte domr<br />

broederligke strijd<br />

op Mollenburg, waanut<br />

. dat de competitie ergen<br />

Rgeweddw<br />

het hoofd van Hrlbert Booy<br />

kopduel wel won van Rob Vuwey<br />

maar vervolgens naast kopte<br />

Drezelfde Vrsser kreeg een pi'im:r‘m6-<br />

gehjkherd om de teruggelegde bal vm<br />

Van Essen achter de strompelarde<br />

Scheffers te deponeren, maar ook dat<br />

lukte met De beste kans was voor<br />

Booy Zqn lob vrel dood op de latul<br />

met veel rnspanmng mg Scheffm<br />

kans de bal met zun vmgertqpar<br />

beroeren en tot hoekschop te verw‘u'-<br />

en<br />

Hoewel umtas met seoorde en ch andstand<br />

br] Alphense Boys nog met be-<br />

;@0l'<br />

IHHRYSMITS<br />

-9:-Q.<br />

kend was, nam Van Dongen teveel:n—<br />

slco door Scheffers dat laatste kgtrer<br />

te laten staan De uttleg van Q<br />

VQIISVW stond er voor aanvang echénng<br />

degehr wel lets op het spel<br />

zmchzelf met krukken voortbewegmk<br />

ploeg van Hans van Dongen had<br />

Hans van Dongen, na enkele trgd g&-<br />

inidne punten achterstand op<br />

den aan de kme te Zljll geoperemj,<br />

mime’<br />

Boys en er waren<br />

lmdt Ik vond het te nskant_ hem te<br />

wfedstrijden te gaan. "Er was<br />

wrsselen, omdat 1k met nog meer ch_tgeblesseerde<br />

spelers 1n het veld mt. B1<br />

j nog van al_1es mogelijk. Zeker toen<br />

Ԥ ch rust bleek, dat Alphense Boys<br />

het is toch goed'afgeIopen.<br />

Qijmond tegen RVC en svw een 1-<br />

heeft daarna nog één bal gehad.” ’ ?_<br />

Q voorsprong had genomen. Maar het<br />

Over_de wedstrijd had Van<br />

verkeerd af. SVW verspeelde nitaijk<br />

een punt, terwijl_d_e concur-<br />

partij. SVW speelde inbalbezit he cig-<br />

het volgende: ,,Ik yond het eon ma?<br />

god; misstapmaakte en won. Nu<br />

rustig en in de tweede helft liq: lg!<br />

$0; hebben de streepjes een goede<br />

achterin niet helemaal lekker meg.<br />

de naoompetitie promotie<br />

. I-let is een feit, dat de teams elkair<br />

, . . _<br />

' uiggn_- ' ~ ‘ - - 1 '<br />

mwmwh wwang tvl-Zten_ fzwaarcigevxlllecht m de lucht omprie bal tussen de SVW voorhoede en de Umtas verdedzgrng. door en door leren_kenPm_ D“ H-:3:<br />

qe mksche wlsselmgmr<br />

T dc aw nog een punt nodig Om ( 0 0. ene e agenaar).<br />

zet zun<br />

an De blik Op ,die be- ' ' _’ ' . . .<br />

fysleke kracht op dc munem<br />

~<br />

§-u*kd: has a‘ beet» te Roubos, maar dat vormde geen ex- de rust een hamg WO0l'd]€ te_hebbe_n err Jeugdspeler Paul van Essen nam Zijnlopersopmijnrkrpers » ~ . 1 -<br />

-<br />

p was een 1e<br />

, *- A d bl f - Acuus voor dle zwalrke, maar vooral g_espro}cen. Hans van Dongen 1n pos1- zun plaats m. van Dongen wrs- verkerk na raoop; _”w¢<br />

‘ U Q en us cc presngc rt ' d t h lft tr ve zm h t felt dat z1 n s lers seldezelf De Vnes en voor hem mocht em eel ten<br />

voor om dc terechte gezaprge VC Olllllg lll C eers C, C . C OVCI C , ] PC de eel-ste h y<br />

,<br />

_ - ,3 W ;_ van deaf do ti-d ems In tegenstell_ing tot d_e aanval van zrch er goed van __moesten 1doordrin- de eveneens jeugdige Ronald van ‘agressief genoeg.<br />

t >,._ 1- ~ V rglaagde SVW,_ was due van Umtas - op af en gen, ean tcamproenschap helemaal Hoorne mu entree malren. danook em<br />

7<br />

\ an<br />

e<br />

‘*‘us van Ton verkerk mam. ge_ toe Hrlbert Boov rta - geheelonzrcht- met‘-mt zlcht was en dat daarom m Hoewel SVW achterm knoerde en- daama sing ha,<br />

|<br />

mi in, want Z0315 Z0 vaak, by baar. De verdedlgrng - met Mu!-' de tweede helft op dezelfde voet ver- Qmtas haar aanvallen nu wa_t doelma# aanvalsh-ad“ “kon<br />

gm syw ook deze ammoeng fen“ der als pnma opererende hbero - daar- der gespeeld moest worden, maar dan trger kon opbouwen, was er m het eer- dob, hetfdt,<br />

authousiastér entegen was beter dan 1n de vonge wel met beter afmaakwerk. ste half uur van echte kansen geen ste e“ minute,<br />

In yeekak .sp'mk -- ontmoeting tegen SVW en het was dan Verkerk barsttein negatieve zin los en ' sprake: En na dat half uur was het<br />

' mu tot dan toe ook aan die defensiedte danken, dat‘ veroordeelde het slome spel van zijn plotselmg Hans Stout die met een<br />

- .<br />

~ .<br />

.sloom d '<br />

' -* "=1 0°:pergdrma?neereasPt:1gsE;1 dig SVW de voorsprong voor rust niet spelers. Na het tweede fluitsignaal leek hard genomen vrije trap Erik Pliega“<br />

, wamnitas yep kon vergroten; Zo ging een kopbal de grote mond van Verkerh indruk te bijna verraste. De collega van<br />

éi<br />

* " ' dc ad '11:"-t as h r van Peter de Jong op aangeven mt een _ hebben gemaakt, want Un1tas_speelde werd aan de andere kaut ook vanjgi,<br />

.Mg” toenawgrgrorigf VHJC trap van Sjaak Th1]s net naast en als herboren, ICIWIJI, SVW Jmst de maar dan onaangenaam en wel don‘:<br />

we hem gespee kon Pheger een schot van Rene Ham dnrk weer voelde van een eventueel een gblessure, dre hr] tljdens ea:<br />

’’= _\. voznde thuisclublgeinegl mer - die in de_derde minuut a1 in het - kampioenschap: Toen Un_1_tas na vijf bij een voorlangs<br />

‘rank uh do H) voofsprong boek van scherdsrechter Drck van de mmuten plotselmg de gehjkmaker al<br />

1 J ‘ Starre nit Dordrecht was verdwenen achter Scheffers deponeerde schrok<br />

m het dl<br />

bl]? "<br />

'(_' “ _'~' '~3-L<br />

” ‘ ’ ’ ' ' ‘ e!ouden speefde -‘pas inrtweédédn-' Ee”"v'l"vanené‘ van de<br />

Blessures stantie in de armen slniten. belandde bij Peter Opijnen, die van Dongen hCI<br />

_ l ' "'__',; ' "-"‘<br />

evenwel<br />

ondanks het feit, dat SVW louder dc Een afzwaaiende voorzet van Marcel inschoot. Via het lichaam van een gewoon staan. Een gr_oot risico, dat<br />

Commu,<br />

_<br />

geblesseel-dc -spelmakel. pen-y Leyds_ Kamsteeg werd door Pheger eveneens SYW-speler verdween de ba_1 achter voor her_n erg goed afhep: Want Um- $3°J°:1(€d=:‘dm8I1m_d R


- wk<br />

Jonglj.<br />

.<br />

.3<br />

‘<br />

e Tonesldq<br />

e 21-22<br />

-<br />

e<br />

r<br />

l<br />

en <strong>Unitas</strong><br />

debuit in slappe derby<br />

uit vorm aan voomvond van nakompetitie<br />

UHSLAGEN z0NDAG_5 MEI <strong>1991</strong><br />

Y<br />

"1¢k|.BW_gs¢lI<br />

SVW - Umtas 1-l;_Spana - Verburch 2-3; HMSH<br />

- Neptunus 0-1; Nreuwenhoom - EBOH 1-1; Tonegido<br />

- Voorburg 4-2; RVC - Alphonse Boys 1-2<br />

All!!! Boy / 1 . hmp. - _<br />

sv\v°}“{......‘|...i,.'f°' 5 iii;<br />

_.<br />

E2352<br />

EBOH 2|-25 (37-37)<br />

RVC - (zs-2:)<br />

21-23» (32-30)<br />

V9rbws -22 (32-25)<br />

Umtas _ (4145)<br />

HMSH I —_(|8_17)<br />

:FP'"::s.. s<br />

<strong>Unitas</strong> en kreeg mede<br />

IIl3lI€'<br />

daardoor oqk dc betere kansen.<br />

- - Toch kwam: men nietieverderi dan i ’<br />

rgiiczilglxgle ' .eei_i' 110 voorsprong bij rust, na een<br />

, - thall dbelpunt van de aktieve Peterde<br />

swan wan 1 _ Na gped aangeven van Lerans<br />

m0.".CaIlo.'1De lange"SVW"spits<br />

, waspok dichigiéglaln tweede<br />

. . We er maarzijn 0 ,_,gingtnet<br />

Pmede 1II¥€l£i§‘U~“‘“"‘s“*°°13‘i-*~’;‘_r ‘"'. * . - ~ 1 "*1<br />

_-<br />

*‘A‘2ii{d‘e'ean1Jclere = >1.~';“f ' '_“ '* ' ‘_ ._:;;<br />

_<br />

t_5§nj‘Rén€ ii l_e1_'. Bij_‘_ell*,_"‘tl_i_ee‘_ha‘c;l _SV_W’de _stri_jd aarizie "k en wergllnitas dc S_ter’-‘_;; .';;1_e_§nP_e'er van‘ Bpi]'hen trpf doel (1-' '<br />

i)fV=rd¢W1


‘<br />

n__'<br />

hm‘<br />

____ ‘<br />

“>_H:K_k___‘______<br />

‘<br />

______“___a*__\____<br />

__m__<br />

H__y ___~__H__<br />

_i<br />

u___<br />

_h<br />

_H|<br />

_<br />

H><br />

*1<br />

:1<br />

_A<br />

_4<br />

Q”<br />

_€__<br />

_wt<br />

___'_<br />

_t<br />

__H<br />

___<br />

_¢___<br />

1<br />

__“|_1__<br />

_><br />

>__H___,__J<br />

__My<br />

‘€_<br />

_yr:9<br />

“WA___<br />

___w_f<br />

%__Hn_,‘£_______<br />

A,_é___WW<br />

____*Z<br />

W<br />

mL__‘r_i_,_w_&___/L_4_>__<br />

$2<br />

t_Mu_“__“_’<br />

_W_n_<br />

__%<br />

mmi<br />

QA<br />

____§<br />

_“_<br />

_V_<br />

__m____~‘____“_vH’:________r_$_,‘_<br />

_‘H<br />

_:_&_>_“_____'“__§Hv<br />

$1<br />

,___“__A<br />

LN<br />

ug,_:____{__%g§H~__‘%$‘_H_u____H_£_n$g\<br />

§___;<br />

__ __<br />

_<br />

‘V _<br />

PM<br />

_H>‘__HT__<br />

__»__1_‘H‘__G___\§_A__ _’<br />

a _____H_<br />

_ 'h%?ww&m_a”:_d*_¢_1___<br />

F?<br />

D1<br />

_f___##$_<br />

_ 1____<br />

_ ]<br />

F;<br />

__<br />

I1__<br />

TI ‘_‘_<br />

V7.1-<br />

_____<br />

_<br />

_h7______<br />

:3<br />

t____<br />

J:<br />

__<br />

,\Q<br />

____‘_“'h‘_;\<br />

_v<br />

_______<br />

__,__;<br />

>___:s§_rég§_R_E§~k___%_____<br />

_Yg_L__A<br />

_£_V:<br />

LE?”<br />

I


_<br />

(<br />

K<br />

A<br />

®w:Q_iH¢@><br />

gm<br />

wEwmmHLHQ><br />

I?Hoolmlw<br />

V<br />

___ V<br />

_><br />

MNi“<br />

M_AOm<br />

%°m|80_UEOOz<br />

_N|NH<br />

_mINgmI<br />

Egg<br />

__ _<br />

'Ngm<br />

Oz<br />

IE0_<br />

_ _<br />

my<br />

O0<br />

montmONv___<br />

Hm<br />

who<br />

QHtm_z<br />

H3<br />

D____<br />

MNE2<br />

‘E585<br />

“TN<br />

E30v___m___W1_;°m_<br />

U_mv_E$wHE<br />

_N|¢<br />

_gdMm|OUOQ2m<br />

_m‘H<br />

_a32|58m_$>m<br />

6'“<br />

was<br />

_h___oN<br />

_=_<br />

_w_<br />

_=_<br />

_g______$___N<br />

__E<br />

I|<br />

OOH<br />

‘Q>0___<br />

I _<br />

5A“<br />

U5mmAas<br />

gEmv<br />

E3<br />

Nmlgw<br />

OI“<br />

2UaE%_$m‘g5==gOw<br />

MO__g_____3<br />

___%__O><br />

§___<br />

GEUSUW<br />

6:<br />

-GN>__Q><br />

_<br />

_£§_5é8&M<<br />

_A__Q_mmo%W%'_a<br />

N:<br />

“S;<br />

ghsgv<br />

TH<br />

qU_5>|v__HQ%__q_g’H<br />

_Ac&g°%mH__5_m<br />

gE?I<br />

____U__E__Om_OmR___2_<<br />

E;<br />

__u_____%_(g_3'U>___<br />

OQUV<br />

UQ_o|Ea_5&<br />

‘mag<br />

‘SN<br />

“£95<br />

Ea___Og<br />

83200<br />

OWEEOESN<br />

_EamO%a__H_M<br />

mg<br />

E_Mg_<br />

___:_____;<br />

0“<br />

Ewe<br />

was<br />

Cg<br />

:00“:<br />

_:_H_V_<br />

QAOQ<br />

cQiNNOMV<br />

OIO<br />

xgxhwmvmxom<br />

=9__v_GNOM<br />

HUSH“<br />

E3<br />

Q0<br />

%_HO__<br />

320$<br />

ma<br />

gg<br />

522:<br />

Ba<br />

( UQo\2_M>OB___’<br />

E;<br />

hg__E_$<br />

O0<br />

35<br />

3%<br />

A<br />

gnaw<br />

E;<br />

gg<br />

%$3a<br />

%8%<br />

39_“%MUw_:__<br />

$0<br />

38<br />

Hggm<br />

E8:<br />

é_ b<br />

__<br />

__<br />

A520;<br />

EN<br />

_u_8%Ow<br />

v_8__m_<br />

5%<br />

O8<br />

EUEEEOG<br />

U0<br />

$203<br />

_§__B£$5£v<br />

gE0<br />

gnaw<br />

3‘<br />

E225<br />

$3:<br />

2“<br />

E_8m5Eg_&Qzg£<br />

_OE<br />

2<br />

:_=%___O_V<br />

“O<br />

BU<br />

J22<br />

GU<br />

N6Q0<br />

E_§Hm____<br />

Egg<br />

w_p$9___OU<br />

gaO‘_%HQ<br />

gs<br />

Em<br />

__H%$><br />

338<br />

H30<br />

Egg“<br />

E<br />

gHUH_3_=5N<br />

xEg0$8&8_/_<br />

28%<br />

%___Og<br />

“O20”<br />

E25<br />

m__gU___<br />

_(§mm_<br />

E;<br />

is<br />

g<br />

Hoopsm<br />

_Em<br />

8Ea_s_U_<br />

pzgggw<br />

_=3_§aE8<br />

__~3N<br />

gage<br />

gmga<br />

%Ea_____OU<br />

83H<br />

___<br />

V__<br />

_<br />

_=___<br />

82<br />

A<br />

%<br />

V<br />

_My>(__<br />

’_E_vE9_<br />

3“$3<br />

52$<br />

gqofca<br />

Ammgm<br />

>(E5’<br />

gm<br />

__Um__OE_<br />

_UE<br />

Omghg<br />

__§mm_<br />

F;<br />

mm_O_§__£<br />

ad<br />

HQOUEQB<br />

_u_EU5<br />

%$m__Ha@&<br />

5;<br />

Q_:Q><br />

50<br />

Bxga<br />

£293<br />

3%?<br />

wag<br />

V(<br />

ég<br />

no<br />

b__3n_wOw<br />

g<br />

€__Qww:<br />

s_2_m_<<br />

6%<br />

__0w__§§__<br />

£05388<br />

at<br />

g<br />

g%__°i<br />

maEBa<br />

‘SN<br />

xv<br />

_mHOEE__<br />

' _<br />

_ _<br />

_<br />

_Q3<br />

_<br />

___ ___<br />

><br />

_"_<br />

_<br />

__<br />

_ %<br />

_<br />

_,<br />

>_<br />

__<br />

_ _><br />

______*_<br />

_1_I<br />

__1<br />

__<br />

‘_<br />

:1<br />

T<br />

M______a<br />

_____‘_<br />

__§H4m_ém_<br />

_<br />

2‘:<br />

n__<br />

2<br />

v_<br />

_<br />

©Umm=-mE___D<br />

low<br />

E@_<br />

v_€__Qu_w<br />

=uM_owg__o__<br />

5__n__“_“v_VM_F_£__m_§w,<br />

_g§__%_o:8


1<br />

»\<br />

" kelde<br />

licht<br />

- V<br />

h<br />

A<br />

N°°fd°|°°§<br />

-<br />

van<br />

- <strong>Unitas</strong><br />

-\<br />

.<br />

Gorkumls Raptim en <strong>Unitas</strong> tegen prominenten<br />

A<br />

uit streek om Nieuwsblad Merwepost Cup<br />

' ,<br />

uptoernooi<br />

.<br />

-thans ,<br />

in beslissende fase<br />

VQETBAL --—- De laatste gelltakkelijkst. Vllren m0¢St pf» slissend. Kozakken 13oys won met' bieef tot diep indevtweede helft<br />

acht teams in dc Sn-ijd om de inelijk oo_k voor de na-kompetme 3-1 bl] Zmlichem en Altena had gehandhaafd. Tien minuten lvoor ~<br />

Ni-uwsblad M=~=Pos¢ cu» ;z.:z:=:;::::; iiiwm. in 2:: $22.52;“; %::::.°‘;1.°:=:"*<br />

- Z11", b°k°‘!d- Ondanks aue de uitwedstrijd tegen VVAC. De de na-kompetitie belangrijker doelman go van den Boom<br />

»<br />

Pekelen 1!! het slet en dc handhaving in de KNVB is kenne- ‘vond. ' . ' . v¢n¢n_ Zijn inn; belandge" ¢¢gen,.-<br />

veenging van dc (n3)k°m' liik W" smulas 8°“'°5t en ‘"1’ 'de onderkant van de lat en dat<br />

»<br />

petitie zijn toch weer een bereikt men zelfs de halve N0Ql'del_005 gebeurde na een- reddingspoging<br />

aantal vaste' deelnemefs aan "\°- IS °_°k I102 I11


~<br />

1 '<br />

-_<br />

van<br />

van zqn h<br />

Alfred van<br />

een schot<br />

was<br />

1<br />

nergensmeer<br />

nog mam" achfer <strong>Unitas</strong>’<br />

mmuten voor tud ylerd het<br />

4-1. Roza hoekschop .<br />

de azogtbalwedvfnjd Unztas-Sparta waqrm de 2?<br />

perzodetztel vergaarden (foto R§nédeW’dge_11da_Q.'1 __-:51<br />

1* -~— .<br />

..<br />

handyevol<br />

tussen Verburch en -—‘<br />

12-5-<strong>1991</strong><br />

zich__ ” 1 1<br />

steeds met<br />

-<br />

_'_<br />

eéi1"~V00'l‘<br />

to<br />

van<br />

£23» Viilgendjaat-1 ’ '<br />

staat deze oonipetitie dus met<br />

'Tégé'_lianden en Verkerkvbndjgiatxtqcli<br />

‘owws<br />

dichtbijxe endanawil jew<br />

K 1<br />

Fbij-.IJ1'u'tas1.;li}ft*;‘1‘=ik;§t1=efblik_‘ibp 11¢, _<br />

Eaen. IS, enke,le¢-klzissei- laer,-»<br />

?;.waa1a dé<br />

’a.H:le 'seen\<br />

teis- -<br />

fjd, f *'<br />

-bfr’zijn_.plaats breekt komend ’<br />

aamal isusdspelers dr_.<br />

diefdow>Verkéfk bijedeiseleétie zullen '<br />

jvloijden betrokken. Dit zijn in elk -ge- ~<br />

val,Pa_i1l van Essen en Jerom_van_den<br />

"D001 en waarschijnlijk ook<br />

’Duuren. 1 - . ’<br />

00153.5 goedals zeker, tenslotte<br />

isn03 86.68 _3l mei enkan<br />

van Eséen<br />

iedefeen dus nog van gedachten veran-<br />

Dat ’hii seed-_ N$.is¢‘=j11 ’a'_=§;ei1 de Man (die_bijna


Hoo%|m|N%<br />

i_<br />

_v<br />

_ V<br />

LON<br />

__W&<br />

&_0__><br />

ga<br />

Qv5_H__°___mnWw§_<br />

HO_<br />

A<br />

(6%<br />

_<br />

_ENC<br />

C"___N__Qg’<br />

_U_H=Om=__Ov_<br />

wO=&<br />

E<br />

__“_0b|mg__D<br />

§§m__%<br />

v_OO<br />

(_<br />

8:<br />

“OE<br />

__m£3:_8<br />

GE?“<br />

=0<br />

_l_mJ%Mw<br />

5%<br />

__0$OE_m__=__3><br />

__%_>%%q0_mM%<br />

LOCO”<br />

G0<br />

_N>__a<br />

a_ag_&m<br />

__3_?_<br />

BE<br />

___gN§<br />

M_<br />

Q__U5<br />

_O><br />

M83<br />

an<br />

0:“<br />

_m$_<br />

0as<br />

__Nh<br />

__<br />

U<br />

8w__Qm_<br />

_____8_2<br />

C___N<br />

80><br />

law<br />

52<br />

m_<br />

“EON<br />

Q0<br />

m_<br />

_<br />

_<br />

_<br />

__<br />

__<br />

ti“<br />

0%<br />

“E<br />

?AMWhV_%Wwmm%__%%_¢_~w@~\n_V_%wwW__OMMmhv__W_““W_vU_W“_<br />

%~v_wMK<br />

_%“_U“_Wv\H/“UO__mvr_“m>%N___U_mH___MMM><br />

____U_OOH_mh%_<br />

Us<br />

8Hg__<br />

_u<br />

2<br />

_w__O__mmOO><br />

TN<br />

CO0<br />

$2<br />

25%<br />

_ _ 4‘<br />

_M<br />

wvG%Vm_p“%W_n%?_|MuCmHWWxN%h%$>_%<br />

3aw<br />

€E_2____s__“__<br />

0‘<br />

__:<br />

2_"_N______“<br />

_v_<br />

v____U<br />

=3<br />

m_g_A_m<br />

%__2><br />

9‘<br />

EC<br />

__<br />

W<br />

29<br />

__OO><br />

E02<br />

3:<br />

SE<br />

as<br />

RU_Uw__ON<br />

Imus“<br />

_ _<br />

_____:<br />

‘O;<br />

__gmm_<br />

§>___23<br />

:§_Q2__3_U<br />

QUU95<br />

m___Uvmw_m__m“_v“M___§_m_U<br />

:5<br />

___s_O__<br />

_______<br />

__ww<br />

__W__u_;_8__m<br />

“OS<br />

F:<br />

“O;<br />

wN~@GD<br />

“VUQU<br />

J_0O_~m<br />

COG _.DESP’;<br />

v__*_O*_=@Q*@D<br />

‘H50<br />

E;<br />

W5“<br />

__OO><br />

__0____=<br />

DU<br />

GUESS<br />

gm__8__<br />

_=______“__<br />

2H=5<br />

_<br />

_%___<br />

3:<br />

mg’<br />

_m____<br />

8__g><br />

__8u___g_<br />

_<br />

hmE;<br />

___£_HUE<br />

Lggw<br />

50<br />

NZ<br />

._m_M%_%_U%___%_%w%M__m<br />

_m__%_@v_mv_u______4_v____<br />

O‘<br />

_____<br />

__8__g<br />

3:<br />

E8<br />

__$M_____W_w’%_<br />

To<br />

CO0<br />

HE<br />

80><br />

_ §__“___m_____<br />

:5<br />

____h_m__;<br />

Om<br />

__=QEO=U>Q<br />

3:<br />

2UEE%__gO~_<br />

______=_<br />

0gm Q<br />

_m<br />

__§'______M%&<br />

___<br />

§_<br />

__°<br />

O”<br />

_U<br />

8_2N<br />

0°<br />

G2___UOE<br />

£35<br />

Q35<br />

ON<br />

HQ=8<br />

=5<br />

2*<br />

2__§______<br />

OM82<br />

__96<br />

___8_=g<br />

O‘“m__O_Q<br />

Qt<br />

0*‘<br />

5Ntg<br />

CU%0_I<br />

_v_=8vQ.<br />

v_mHLEN<br />

_g_w<br />

g____D<br />

I<br />

2H__=U7E_ou_S<br />

_v__a;~Mh__w<br />

_g____m_s__§_____=<br />

_<br />

A<br />

%____m________<br />

E:2<br />

u___U_§a______<br />

_____m__g<br />

==O_:<br />

t__v_2<br />

“___=_<br />

=0”<br />

w___3_w<br />

A_m___m__D<br />

_“___<br />

no<br />

_<br />

Sumo?”<br />

____e_<br />

§_____<br />

g__“________h<br />

‘A<br />

_°°=__”°__~°a__°=<br />

_:6H<br />

IWINH<br />

__§<br />

Om“E___O_uOz<br />

_a_2_E°_m_Ugm<br />

___0___;&__m<br />

Una<br />

0°<br />

as<br />

U_s__0_3z<br />

._§__e_<br />

2£00:<br />

223<br />

H2<br />

“EBB<br />

D2<br />

as<br />

E£35<br />

=g><br />

MODE<br />

mg:<br />

2O“<br />

8%<br />

__%__U____<br />

3O."<br />

“O<br />

203<br />

85$“<br />

any<br />

E0<br />

?_v_<br />

32:<br />

“Cg<br />

32%<br />

53<br />

snag<br />

U“<br />

__OO><br />

____N<br />

“OE<br />

Us<br />

EO_e%_Oo<br />

__g___£<br />

0‘<br />

“ma<br />

On2<br />

=5__E_<br />

awn<br />

O“<br />

E5%<br />

582<br />

DU<br />

__8_v__g;<br />

3%<br />

=><br />

g_§__0gz<br />

3:<br />

___2_3_2__g<br />

___<br />

I3:<br />

__£O___<br />

£88<br />

O“<br />

O_§_EEOO<br />

_<br />

010°“<br />

‘Q0<br />

MG<br />

BU<br />

mU_mm_<br />

uNO:<<br />

W£2<br />

gag<br />

O“<br />

E__2_____E<br />

mg<br />

NZ<br />

“SE:<br />

M_%__85O__<br />

_____§_<br />

I<br />

_Es_<br />

mOgO____m_<br />

§_E;<br />

%__O____€<br />

E_O&8_<br />

U385:<br />

2“<br />

80><br />

PEN<br />

ION<br />

2:<br />

8%<br />

£0:<br />

_23&“___<br />

m__%_a<br />

H2<br />

EEO<br />

50;“<br />

__O__Omu_8__<br />

____mg<br />

2<br />

“WE;<br />

Eg__“m_3____<br />

0°<br />

EO<br />

8_€__<<br />

___n_<br />

><br />

UENN<br />

:8“<br />

“U:<br />

mg’<br />

H_§___0%z<br />

__°O><br />

I2“<br />

UmEd_u__0:Om<br />

_=U‘GOHw=__O<br />

GOm___Nu=UOU<br />

MED;<br />

‘Bno<br />

GO<br />

O_m__&n_%_E&w<br />

5<br />

__8Eg_$<br />

_&g;g<br />

___§__”v<br />

G8<br />

______Um<br />

0°<br />

____w><br />

8“:<br />

GO<br />

mes“<br />

0299<br />

__pa3<br />

£0:<br />

2&8<br />

UQ<br />

_w__Om<br />

O8_v__<<br />

_%_E<br />

vie<br />

_5__O_>0m0N<br />

m£___E>cU>O<br />

Q'N<br />

GOO<br />

as<br />

______:_W_<br />

§_____E<br />

GOO<br />

s____U3___Wz<br />

as<br />

§__9_OOu<br />

8_Ug___%uz<br />

385<br />

‘<br />

as<br />

GD<br />

2°:<br />

9___O_<br />

=00<br />

_B3O><br />

0°<br />

_:>%__O><br />

_a____g_§_&m<br />

0°<br />

__8__8<br />

___§B<br />

Hg<br />

Hi<br />

“Bog<br />

20><br />

38<br />

2;<br />

__g%_8____O<br />

_2<br />

gas<br />

3%<br />

320<br />

m__035O__O8O:5oN<br />

Ema<br />

Eu<br />

§_g__<br />

>OOm<br />

E25<br />

:N><br />

E8:<br />

__g__<br />

__82_w:u__8mEOmsU3<br />

£32“<br />

&g_g9_<br />

as<br />

“O<br />

_S_2___8<br />

=0<br />

2“<br />

e___%__o__%__&<br />

8502<br />

3“<br />

Em<br />

___gEo<br />

E;<br />

Hag<br />

avg<br />

Q0<br />

__£U_=<br />

3:<br />

-2<br />

“SEQ<br />

E;<br />

§_>§_O2<br />

KOEEOO<br />

£32<br />

COD<br />

Eu<br />

%§5_<br />

H5558(<br />

'56<br />

aw<br />

3:<br />

Q0<br />

0202:<br />

3%2U“<br />

awn<br />

2“<br />

E___%__O__&<br />

v_a_u(<br />

at<br />

§><br />

320<br />

__a3__?&<br />

m_____~____m__6z<br />

3:<br />

‘GO<br />

m0_§________Ou<br />

%__8_2£__<br />

“OE<br />

2'<br />

g<br />

=E:m>:®>°<br />

$5<br />

%<br />

:®QNm®m<br />

:51<br />

wag<br />

A__8______3<br />

8__<br />

8__a<br />

__8___8______m<br />

”__=__“____<br />

E8__§_<br />

§__8__<br />

E;<br />

885V<br />

“gm<br />

E‘<br />

__g<br />

2%<br />

§§____D<br />

OD<br />

0°<br />

E;<br />

OEOW<br />

2__O__<<br />

3:<br />

mg<br />

_<br />

_’l_'__i____‘l_‘<br />

_ , ,<br />

_ >


2 van<br />

<strong>Unitas</strong><br />

Aan<br />

.<br />

2 2<br />

h||<br />

~ V ’ - .“~ .. if pl . d<br />

- ”<br />

A l§el'elkt¢=.<br />

Beast<br />

. - er<br />

- - ;~<br />

seerde.<br />

lend<br />

- lvoecsl<br />

‘<br />

poules<br />

E<br />

men<br />

--‘ill-*4?!<br />

,<br />

*<br />

11,-,,,e<br />

/we,’<br />

0 V Q1;<br />

' ——<br />

Wgblbal i \<br />

_'<br />

Gupta epbsi 1<br />

CO e 2<br />

,3 R1 ' _ ,. I‘ ”<br />

2'_;§ ._-._. -<br />

1- 1..<br />

""= 'v_<br />

‘is<br />

ozakken Boys-<strong>Unitas</strong><br />

GDC-SHBDQCO<br />

." '_L ~: ‘ r<br />

week dinsdagenwoensdag halve<br />

Nieuwsblad Menvepostp Cup:<br />

.n~.: V '<br />

' ' ; » het reeds door opl


V -<br />

Ulliias<br />

I Problemen<br />

-<br />

_lDnemaal<br />

meerdere<br />

terdag<br />

chem<br />

‘“!‘B."1<br />

.<br />

bij halvenale in<br />

om Nieuwsblad Merwepost Cup<br />

U<br />

/<br />

<strong>Unitas</strong> finalist als Boys<br />

vanavond niet s elen<br />

D001‘ Geft ‘van D()CQ_ en Q_D_C_ mochten vol tweede team, won van Brakel strafsehoppen de beslissing brea-<br />

Dinsdgavond and de dar .u»m-aka“ W. =r §L;”i§,”i.'~Z°‘$2fiZZ83§E§“f£? 1: §:"n£;‘1::*%:li‘::::,;;r:t;<br />

h§lve'nale wedstriid om de -llum (sip hqt lfiaptlmgleld mag schakelen. "<br />

erkennen in de Combi-<br />

Nlellwsblad Mel'Wep0St Cup aantre °" "1 e n °- G.D.C. hield het zdmdgelijk nog natie nit Genderen/Drns=lm<br />

plaats op het GJS-veld. Ste- SteDoCo, spelend met een sukses— spant] ender -' __ ' ' no<br />

rnoesten Bedenkuld<br />

' " " ' ' ‘ Kpzakken Boys en <strong>Unitas</strong> zouden<br />

"*‘til”.<br />

Bedrl]Vent<br />

toernool<br />

Unltas<br />

geslaagd<br />

op woensdag 29 mei in Schelluinen<br />

uitmak'en wie een naleplaats verdient.<br />

Kozakken Boys heeft echter<br />

tneegedeeld 'niet op woendagavond<br />

te willen spelenin verband<br />

met d'e Europa-Cupnale. De<br />

oommissie heeft Kozakken Boys<br />

bedenktijd gegeven enbij het ter<br />

perse gaan van _dit nummer was<br />

nog niet bekend of de Werken-<br />

‘ dammers hun terugtrekking ongedaan<br />

hebben gemaakt. Het is dus<br />

raadzaam eerst te informeren voor<br />

men richting Schelluinen vertrekt.<br />

"<br />

'<br />

T<br />

V<br />

'<br />

‘ ' ‘<br />

Blijft Kozakken Boys bij het inge-<br />

'<br />

i nomen standpunt, dan is <strong>Unitas</strong><br />

nalist. De Cup-winnaar van vorig<br />

- ° -<br />

van de Cupwinst.<br />

jaar is dan meteen favoriet voor.<br />

prolongatie <strong>Unitas</strong><br />

won achtereenvolgens van As-<br />

Elinkw||kere ‘ 1<br />

,<br />

met een-ge 1 pe teg_en Ker _]__<br />

en won vervolgens ruim van Zuili<br />

I i 1 Het V001‘ de dexde ~ en Nxrdeloos‘<br />

111831 (1007


19"‘-4'-..<br />

1<br />

'_ ' »~i—.- . ' .' I;<br />

. ,__.<br />

\> $1 1<br />

\<br />

\<br />

><br />

van bet<br />

voetbaltoeniooi ‘om 'd<br />

Nieuwsblad Merwepost Cup.<br />

4'<br />

.<br />

T . 3 -:~ ¢ 1 \<br />

4<br />

’wist>déairmee'de*Cup<br />

we Iii .v1'ig-jam." stadgenoot ’<br />

SVV- 0nt_nam,_ in -huis' té houdeu;?Zij<br />

yersloeg da_artoe de<br />

da (tegenstand , _- biedelide<br />

GDC nit Eethe_n> en<br />

j ‘ j - 7 A 7 ~ ' »_ ._?We1‘m¢*=§-#_M¢#¥ °Y¢r~»d¢A?-.<br />

4'-Qllust de Niellwsblad Me|=w¢P0st C1417 uiigereiif‘ Gen“<br />

edutze van het betrqeride ioetiialtoemdoi;<br />

I<br />

(Foto J58’ elders -m.N~ieuwsblad’M'erwe_<br />

.<br />

post_ van vandgag<br />

"~ ‘ii<br />

><br />

5’<br />

' » ’-


6?<br />

Ve11'n0edgn_<br />

offensief,<br />

tout,<br />

Onder<br />

‘<br />

Cup<br />

'<br />

*<br />

?t<br />

MaI‘¢°<br />

<strong>Unitas</strong> Wint ieuwsblad t<br />

Merwepost Cup_gpnieuw<br />

-_ -- 't k ' Alex Verhoeff, werd h t e<br />

door Germ van Boast kend "°°r de eerste ham £1 gem eerd- -ma te door de met onrusti in de<br />

nale<br />

<strong>Unitas</strong>dgfefigiel<br />

.<br />

gespeeld werd, aatende 1]ver van SteDoCo. kg<br />

VOETBAL "' <strong>Unitas</strong> werd la’ ‘ i V <strong>Unitas</strong> mocht dan in de eerste gen en uiteindelfjkwgghogt<br />

'¢°1Td98 °P bet Veld Van RaP'¢im HHIVC finale helft begirmen met een fors ' René van Hemert op aangeven<br />

d<br />

gggagxegésrsvg ’<br />

de vierdeklasser uit van Theo Bays raak, 2-1.<br />

We Mem- Dr :°"g;*;m‘r§ &eiti*,;“D§;:n:%2:L2§;%,$;: §"ai:::s;::st::d:°:::;<br />

Egg‘<br />

V<br />

hetetweede -:§am7 krap naast, Ferdinand Hente- en GDC kon na het inzetten<br />

A<br />

‘<br />

.<br />

‘<br />

V<br />

‘ '<br />

‘<br />

V<br />

/<br />

t<br />

"<br />

-<br />

i<br />

v<br />

‘<br />

'<br />

kon uiteindelijk het k1asse- ‘siéeeggeg rixinmgz 331? 11:23: tevggzegzchgiz vglolrH1ii/f.a)1!::ioe!vaIi“1nlI€Ig1r1et1't,eeg<br />

"°“°h‘1 met maskerm aantreden. De openingstreffer kromde een vriie trap mast Thw Buys de kansen niet<br />

van René van Heme;-1;, gevolgd Verder pakte de uitstekende doen keren.<br />

t door een igizet van deielde .g.€11T1antB81‘t van den Herik<br />

e egenv en epu ‘e e e- s eler, de en aanvan e k es wa maar eni szins in<br />

langstelling was ongetwijfeld vgeinig goeds voor het dappege zijn buurt kwam. g zware druk<br />

veroorzaakt door het turbu- SteDoC0-team Op slag van rust kwam de ver- René van den Broek kopte na<br />

lente verloop van het toernooi. Een hautain spelend GDC wachte voorsprong voor Uni- 20 mimlteh Simpel 3-1 binnen ' Um-mm. Rm<br />

Veel klubs stuurden in ver- .‘ mocht echter in de tweede tas er toch, Een verre uittrap en GDC stond onder zware (Fem Jos w;it'h;;;)w'“""'“" " " -» ~" ».<br />

H<br />

band met na-kompetitie en helit blij zijn, dat de magere van Erik Plieger werd door de drl1k- GDC-anvoerder Hen- _<br />

promotieldegradatie-perike- ~1-0 stand gehandhaafd bleef. naar Dordrecht’90 vem~ek- ko van wijlen assisteerde zijn shmme mzet van André Berg- manager Wim van Vank ten G.D.C.: Bert van den Herik,<br />

len hun tweede team of trok— Henk Beems kopte voor Ste— kende Hilbert Booy beheerst doelman hop de lijn, Bert van m8-I1 tegen_ de paal, waarna Wim van den B08011. Henko van Wijlen, Wim Buys‘,<br />

ken zich uit het toemooi te- DoCo rakelings over, aan-_ verlengd, 1-0.GDC had overi- den Herik pakte Z8115 Stii1v01 -7'an'A1‘1ne V1559? in de 1‘°b°?md ~. 4- \'a11Hemert (Harold in<br />

rug,,,Daar'-kwam als klap op de voerder René Snijders kon het gens kort daarvoor via een een kopbal van René van den het doe} te hoog zocht. Opstellingenz Veld), Pter Rochat, Ber‘r§<br />

vuurpijl nog eens bij, dat I_(o- bes1is_sende tikje niet geven en vrije trap van René ‘vane He- Broek en kreegeven later hulp Hetdreigdevnog even onvrien- <strong>Unitas</strong>: Erik Plieger, Dic_k Storchart, Wim Schi1ders§<br />

Zakkl BQYS de V°e'¢1_>8111P;f- 30111118 Jansen 80001118 W61, mert de lat boven Pheger ge- van depaa1._V1]fm1nut_en voor deh]k te worden rond I_:I11bert Stuy‘ van den Henk, Ferd1- René m t Veld, Kees van der<br />

hehbers uit de streek met w1l- maar grensrechter Van Veen raakt. het _e1_nde gmg de Umta_sver- Booy, maar _de strak leidende nand Hentenaar, GertJan Stelt, Theo Buys (Erik in ft;<br />

de laten kiezen tussen de had buitenspel geconstateerd Met Edward Verduin voor dediging nog een keer m de Joop de Wit uit Heukelum Cornmn(A1ex _Verh0eft), Jan- Veld) en René van Hemert.<br />

(saaie) Europa-Cupnale en en scheidsrechter Rien van Stefan Bergman kwam <strong>Unitas</strong> maar Plieger redde ten oot resoluut voor het emde. Ane V1sser,'D1gerto Biemans, Scheidsrechter: Joop de Wit<br />

een halve nale Kozakken Zij1nam.dat terecht over. Van direkt na dev thee op 2-0 door R0811? V811 een ¢0I'11e1‘- D9 be1


L211<br />

7-6;19é1<br />

‘ I<br />

11-6-<strong>1991</strong>

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!