04.01.2021 Views

9 Stillevens

Digitaal puzzelboek te maken op PC & Telefoon. Mooie "Stilleven" schilderijen omgezet naar prachtige puzzles met relevante informatie. Wij hebben een hele serie puzzleboeken. GRATIS voor abonnees van "Nieuwsflits", de gratis nieuwsbrief van timelessgift.nl Info: info@timelessgift.nl of kijk op FB/timelessgift.nl

Digitaal puzzelboek te maken op PC & Telefoon.
Mooie "Stilleven" schilderijen omgezet naar prachtige puzzles met relevante informatie.

Wij hebben een hele serie puzzleboeken.
GRATIS voor abonnees van "Nieuwsflits", de gratis nieuwsbrief van timelessgift.nl
Info: info@timelessgift.nl of kijk op FB/timelessgift.nl

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Timelessgift.nl

Sti evens

uit de schilderkunst

Dit puzzlebook wordt u aangeboden door

Puzzlebook Author Digim@ri


op avonturenreis met Timelessgift.nl

Voorwoord:

Met dit puzzleboek mag ik u een 40-tal puzzels aanbieden onder het thema: "Stillevens".

Naast de puzzles heb ik enkele feiten toegevoegd per onderwerp.

a n SAMEN komen we hier do h n.

Zoekend naar n goed en interesant ema, kwam ik (w r) bij het Rijksmuseum terecht.

De schilderijen inspir rde mij tot het kiezen van het ema "Sti even in de schilderkunst".

Na n 2-jarig traject van ziekte en re-integratie ben ik uiteindelijk buiten het arbeidsproces beland.

Om de weinige energie die ik na mijn ziekte nog heb zo goed mogelijk te benutten,

ben ik gestart met het samenste en van puzzleboeken.

Daarm wil graag mensen inspireren om te puzzelen, wat algemene kennis op te doen en over te dragen

en de grijze massa in beweging houden.

Het samenste en van dit puzzleboek "Sti evens" heb ik persoonlijk ervaren als z r l rzaam en inspirerend.

De teksten zijn overwegend niet do mijzelf geschreven maar overgenomen uit verschi ende onnen.

Bij het samenste en en samenvoegen van de teksten en puzzles zijn bijzondere feiten tot mijn kennis toegevoegd.

Mijn dank gaat uit naar het uisfront, mijn ouw welke z r stimulerend h ft bijgedragen aan dit eindresultaat.

Tevens dank ik al mijn lezers(essen) van "Timeless Gift", de website die ten grondslag ligt aan dit project,

de lezers(essen) van de gelijknamige FB-pagina.

en tot slot de abonn s van "Nieuws its"

vo de interesse en stimulerende reacties en suggesties.

M@ri (Digim@ri)

Alphen aan den Rijn, April 2020

Link naar onderstaande telefoon puzzle .

website: timelessgift.nl - puzzle

Page 1


op avonturenreis met Timelessgift.nl

Inhoud

Voorwoord Pag. #1

Inhoud Pag. #2

Colofon Pag. #3

Algemeen Pag. #4

Puzzle serie Stillevens Pag. #5

Puzzle serie Vanitas Pag. #6

Puzzle serie Kamerbeschildering Pag. #7

Puzzle serie Drie Friezen Pag. #8

Puzzle serie Boeken (1) Pag. #9

Puzzle serie Boeken (2) Pag. #10

Puzzle serie Allerlei (1) Pag. #11

Puzzle serie Allerlei (2) Pag. #12

Puzzle serie Allerlei (3) Pag. #13

Puzzle serie Allerlei (4) Pag. #14

Puzzle serie Allerlei (5) Pag. #15

Puzzle serie Allerlei (6) Pag. #16

Creative Commons Naamsvermelding-GelijkDelen 4.0 Internationaal-licentie.

Bovenstaande teksten zijn (lang geleden) overgenomen.

Overname van de teksten is met bronvermelding toegestaan.

Afbeeldingen zijn overgenomen uit Pixabay of prive-afbeeldingen.

Overnemen van de afbeeldingen met bronvermelding is toegestaan.

website: timelessgift.nl - puzzle

Page 2


op avonturenreis met Timelessgift.nl

Colofon:

Copyright © 2020 Timelessgift.nl

Puzzleboek: "Stillevens"

Textuele inhoud: Digim@ri

Bewerking foto's naar Puzzles: Digim@ri

Omslagontwerp: Designrr

Vormgeving binnenwerk: Designrr

Bron teksten: Rijksmuseum. & Wikipedia & vermelding in het boek

Bron foto's:Rijksmuseum. & Prive

Bron Puzzles: Jigsaw

Alphen ad Rijn

April 2020

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,

door middel van druk, fotokopieën, geautomatiseerde gegevensbestanden of

op welke andere wijze ook zonder voorafgaand schriftelijk overleg met de uitgever

door middel van contact via info@timelessgift.nl

Dit werk valt onder eenCreative Commons Naamsvermelding-GelijkDelen 4.0 Internationaal-licentie.

Bovenstaande teksten zijn (lang geleden) overgenomen.

Overname van de teksten is met bronvermelding toegestaan.

Afbeeldingen zijn overgenomen uit Pixabay of prive-afbeeldingen.

Overnemen van de afbeeldingen met bronvermelding is toegestaan.

website: timelessgift.nl - puzzle

Page 3


op avonturenreis met Timelessgift.nl

Algemeen:

Allereerst dank voor uw interesse in onze website en onze puzzleboeken.

Wij doen ons best u niet teleur te stellen.

Na de zeer enthousiaste ontvangst van onze eerste puzzleboeken mogen wij u het volgende

"Puzzlebook" in de serie aanbieden.

Als puzzelaar(-ster) kan het een welkome aanvulling zijn, om op minder gebruikelijke plaatsen dan

de eetkamertafel thuis, een puzzle te 'leggen'.

Wij willen hierin voorzien.

Natuurlijk kan het thuis, terwijl je met eten bezig bent, een bezoek aan het kleine huisje of gewoon

een verloren kwartiertje.

Maar ook onderweg in de bus of trein, tijdens de vakantie op de camping.

Dit puzzlebook bestaat uit een aantal puzzles,

welke u op de PC kunt maken.

Klik altijd op de foto voor de puzzle!

link toegevoegdom de puzzle op de telefoon te maken.

Er is tevens bij elke puzzle een

Dit boek wordt u aangeboden in de vorm van een zgn ' ipbook'.

In het ipbook zijn de puzzles beschikbaar.

Op de onderste regel heeft u de mogelijkheid om dit ipbook te downloaden in een pdf-bestand

naar uw PC.

Alle links van de puzzles blijven in dit pdf-bestand beschikbaar.

Tot slot wensen wij u veel plezier met dit puzzlebook en zien wij u graag terug op timelessgift.nl

website: timelessgift.nl - puzzle

Page 4


op avonturenreis met Timelessgift.nl

Puzzle serie Sti evens in de schilderkunst

Ongeveer 230 schilderijen in de Rijksmuseumcollectie zijn stillevens.

Het leven staat letterlijk even stil in deze gearrangeerde uitstallingen van voorwerpen,

waaronder schelpen, boeken, schedels of dode dieren, maar ook levende have:

bloemen, insecten en soms een mens, hond of papegaai.

Al in de 16de eeuw specialiseerden Vlaamse schilders zich in dit genre.

Binnen het stillevengenre ontwikkelden 17de-eeuwse schilders weer aparte specialismen.

Zo schilderde Jan Davidsz. de Heem vooral bloemen en vruchten, getuige het uitbundige Festoen, en

maakten Pieter Claesz. en Willem Heda graag opstellingen van voedsel, waaronder de ingetogen

‘ontbijtgens’.

Sommige typen, zoals het vanitasstilleven,

bevatten verwijzingen naar de vergankelijkheid van het leven en de materiële wereld.

Dat is bijvoorbeeld te zien in Stilleven met doornuittrekker van Pieter Claesz.

De zogenoemde emblematische stillevens leren de toeschouwer een wijze les,

zoals het stilleven uit 1614 van Johannes Torrentius: een lofzang op de matigheid.

Laat u verrassen!

Link naar telefoonpuzzle

"Doornuittrekker"

Vanitas stilleven.

Op een tafel staan een gipsen beeld van de

Doornuittrekker of Spinario, schedel met botten,

roemer, horloge, boeken en paperassen, een

gedoofde olielamp en een schilderspalet met

penselen.

Op de vloer muziekinstrumenten: luit, viool en een

soort uit. Links een harnas en een helm en een

openstaande kunstboek met een tekening van een

naakte vrouw.

Link naar telefoonpuzzle

"Lofzang op de matigheid".

Emblematisch stilleven

samengesteld uit drinkgerei:

een tinnen schenkkan,

een roemer met witte wijn en

een rode stenen kruik met daarboven een breidel.

Onder de voet van de roemer een muziekblad met

een versje over de Matigheid en aan weerszijden

twee pijpen.

Tekst: Rijksmuseum

website: timelessgift.nl - puzzle

Page 5


op avonturenreis met Timelessgift.nl

Puzzle serie Vanitas

De term 'Vanitas' komt uit het openingsvers van Prediker 1: 2 in de Latijnse Bijbel 'Vanitas vanitatum, omnia vanitas':

ijdelheid van ijdelheden, alles is ijdelheid.

Vanwege hun symboliek en allegorische betekenis waren dit bijna religieuze schilderijen, maar gepresenteerd als stillevens.

Vanitas-symbolen kwamen voor in veel van de schilderijen uit de Gouden Eeuw, rottende bloemen, zandlopers, horloges, enz.

Deze voorwerpen waren bedoeld om de Vanitas-boodschap over te brengen,

zoals die in het evangelie van Matteüs 6: 18-21 wordt gepresenteerd:

“Verzamel voor jezelf geen schatten op aarde, waar mot en roest vernietigen, en waar dieven inbreken en stelen.

Maar verzamel voor jezelf schatten in de hemel, waar mot en roest niet vernietigen, en waar dieven niet inbreken en stelen.

Want waar je schat is, daar zal ook je hart zijn."

'Objecten in een typisch Vanitas-schilderij waren of representatief of symbolen.

Experts groeperen ze in 3 hoofdcategorieën:

Over de vergankelijkheid van leven en dood:

botten van mensen of dieren, uurwerken zoals zandlopers of horloges.

In deze groep zaten de kaarsen en olielampen met rookpitten, zeepbellen, rottend bloemetje, kapotte glazen of soms hal eeg.

Zie foto/puzzle links-onder als een goed voorbeeld

Ons aardse bestaan:

boeken, wetenschappelijke, muzikale of artistieke instrumenten, verzamelobjecten of gewoon waardevolle voorwerpen zoals wapens,

harnassen, schelpen, bollen, edelmetalen munten of geld, pijpen, tabakgerelateerde artikelen, dobbelstenen, kaarten en gipsen sculpturen.

Zie foto/puzzle midden-onder als voorbeeld.

Wederopstanding:

klimop, tarwe of laurier die normaal gesproken worden weergegeven onder of de schedel bekronen.

Vaak haalden vanitas-symbolen andere soorten schilderijen zoals de stillevens ‘banketten’, ‘ontbijten’, ‘weelderige’ of bloemboeketten. Zie

de muziekinstrumenten in "Pronkstilleven" rechts-onder.

Link naar telefoon puzzle

"Vanitas stilleven"

Link naar telefoon puzzle

"Vanitas stilleven"

Link naar telefoon puzzle

"Pronk stilleven"

Teksten: levinrodriguez.blogspot/Rijksmuseum

website: timelessgift.nl - puzzle

Page 6


op avonturenreis met Timelessgift.nl

Puzzle serie kamerbeschildering:

Onderstaand schilderstuk van Jacob van Campen dateert van omstreeks 1645 - 1650.

Als onderdeel van een negendelige kamerbeschildering voor Het Hoogerhuis te Randenbroek bij Amersfoort, het

buitenhuis van Jacob van Campen.

Prachtige details als kenmerk van stilleven.

Stilleven met boeken, bladmuziek, viool, hemelglobe en een uil.

Dit object behoort tot Drie aaneengesloten friezen van een kamerbeschildering:

Hercules haalt Cerberus uit de onderwereld, ge ankeerd door twee stillevens (rechter zijwand);

vijf nissen met vruchtstillevens en guirlandes (achterwand);

Hercules verslaat de centauren, ge ankeerd door twee stillevens (linker zijwand).

Link naar telefoonpuzzle

Tekst: Rijksmuseum

website: timelessgift.nl - puzzle

Page 7


op avonturenreis met Timelessgift.nl

Puzzle serie

Drie aan ngesloten friezen van n kamerbeschildering:

Rechter zijwand:

Hercules haalt Cerberus uit de onderwereld, ge ankeerd door twee stillevens.

In de rechter stilleven een schaal met maïs, artisjok, druiven en een papegaai.

Links een graftombe met een inscriptie.

Link naar telefoon puzzle Link naar telefoon puzzle Link naar telefoon puzzle

Op de achterwand:

vijf nissen met vruchtstillevens en guirlandes.

Helaas zijn er maar 3 afbeeldingen beschikbaar

Link naar telefoon puzzle Link naar telefoon puzzle Link naar telefoon puzzle

Op de linker zijwand:

Hercules verslaat de centauren, ge ankeerd door stillevens.

Links: boeken, bladmuziek, viool, hemelglobe en een uil.

Rechts een doodshoofd met een lauwerkrans en twee brandende kaarsen.

Link naar telefoon puzzle

Link naar telefoon puzzle

Link naar telefoon puzzle

website: timelessgift.nl - puzzle

Page 8


op avonturenreis met Timelessgift.nl

Puzzle serie Boeken (1)

Stilleven met boeken, Jan Davidsz. de Heem, 1625 - 1630

Alleen grijze en bruine tinten, een schaduw die langzaam over de muur loopt. Het schilderij wijst op de tijdelijkheid van het bestaan. De

verfomfaaide boeken duiden op de vergankelijkheid. De luit brengt vluchtige muziek voort, een symbool voor het kortstondige leven. Een

letterlijke verwijzing naar de dood staat op het vel papier dat over de tafelrand hangt: ‘ nis’ (einde).

Link naar telefoon puzzle

Stilleven met boeken, Jan Lievens, ca. 1627 - ca. 1628

Huid als perkament: uitgedroogd, bros, rimpelig en getekend door de tijd. De huid van de oude Paulus op het schilderij van Ribera, spiegelt

de ‘huid’ van de gesleten boeken op het stilleven van Lievens. Alles is vergankelijk, maar toch ligt er op beide schilderijen op de voorgrond

een vers broodje, als verwijzing naar het christelijke avondmaal.

Vanitas stilleven met boeken, een tinnen kan, berkenmeier, tinnen bord met broodje, luit en twee globes.

Links aan de wand hangt een palet.

Link naar telefoon puzzle

Tekst: Rijksmuseum

website: timelessgift.nl - puzzle

Page 9


op avonturenreis met Timelessgift.nl

Puzzle serie Boeken (2)

Link naar telefoon puzzle

Vanitas stilleven met boeken, anoniem, 1633

Stilleven met boeken.

Stapels van boeken met een schedel,

een kaars,

enkele documenten met zegels,

een inktpot met pen en

een liedboek op een tafel.

Stilleven met boeken in een nis, Barthélémy d'Eyck, 1442 - 1445

Link naar telefoon puzzle

Stilleven met vers chillende open en gesloten boeken liggend

op een plank in een nis. In het midden een pennenkoker, rechts

een ronde en een rechthoekige doos. Bovendeel van de linker

zijpaneel met de profeet Jesaja, in het Museum Boijmans-Van

Beuningen te Rotterdam. Het rechter zijpaneel bevindt zich in

het Koninklijk Museum voor de Schone Kunsten te Brussel, het

middenpaneel met de verkondiging is in de kerk Ste. Madelaine

in Aix-en-Provence.

Tekst: Rijksmuseum

website: timelessgift.nl - puzzle

Page 10


op avonturenreis met Timelessgift.nl

Puzzle serie A erlei (1)

Link naar telefoon puzzle

Stilleven met een gouden bokaal,

Pieter de Ring, 1640 - 1660

Stilleven met een gouden pronkbokaal,

een zilveren houder waarop een Chinese schotel staat,

een sinaasappel,

een geschilde citroen,

druiven,

perziken,

een kreeft,

een bord met oesters

en een broodje.

Link naar telefoon puzzle

Stilleven met kan van steengoed,

Maria Vos, 1870

Stilleven met gedecoreerde kan van steengoed,

twee bossen asperges,

enkele citroenen,

een es,

een koperen wijnkoeler met essen

en wijnranken

en een blad papier

Tekst: Rijksmuseum

website: timelessgift.nl - puzzle

Page 11


op avonturenreis met Timelessgift.nl

Puzzle serie A erlei (2)

Link naar telefoon puzzle

Stilleven met vergulde bierkan,

Willem Claesz. Heda, 1634

Stilleven met een omgevallen zilveren drinkschaal,

een roemer met wijn,

een beker met deksel en

tinnen borden met een geschilde citroen.

Link naar telefoon puzzle

Stilleven met een zoutvat,

Pieter Claesz., ca. 1640 - ca. 1645

Stilleven met een brood en een vis op tinnen borden.

Rechts een roemer,

achteraan een zoutvat.

Op tafel liggen ook een mes en enkele hazelnoten.

Tekst: Rijksmuseum

website: timelessgift.nl - puzzle

Page 12


op avonturenreis met Timelessgift.nl

Puzzle serie A erlei (3)

Link naar telefoonpuzzle

Stilleven,

Osias Beert (toegeschreven

aan), 1600 - 1624

Verder een vlieg en een vlinder.

Stilleven met schotels en

koppen van Chinees porselein

waarin aardbeien,

kersen en moerbeien.

Op een tinnen bord ligt een

doorgesneden artisjok,

daarnaast een mes,

een stuk brood,

twee glazen en

een zilveren suikerpot.

Link naar telefoonpuzzle

Stilleven,

Osias Beert (manier van), 1600

- 1650

Stilleven met pasteien,

een taart,

broodjes,

schalen met bessen en druiven,

fruit,

glazen en

een mes.

Tekst: Rijksmuseum

website: timelessgift.nl - puzzle

Page 13


op avonturenreis met Timelessgift.nl

Puzzle serie A erlei (4)

Link naar telefoon puzzle

Stilleven,

François Bonvin, 1871

Stilleven met een mandje aardbeien,

een metalen beker met lepel

en een es.

Link naar telefoon puzzle

Stilleven,

Abraham Hendricksz. van Beyeren, ca. 1640 - ca. 1680

Stilleven op een tafelblad met een uweelen kleed.

Wan Li-schaal met perziken en druiven,

tinnen bord met een krab,

een vergulde pronkbokaal,

een zilveren bord met een geschilde citroen,

een schuitvormig glas,

een omgevallen zilveren drinkschaal,

een horloge,

verder enkele glazen en vruchten.

Tekst: Rijksmuseum

website: timelessgift.nl - puzzle

Page 14


op avonturenreis met Timelessgift.nl

Puzzle serie A erlei (5)

Link naar telefoon puzzle

Stilleven met kazen,

Floris Claesz. van Dijck, ca. 1615

Stilleven met kazen.

Op een tafel met kleden van wit linnendamast en roze zijde staat in het

midden een tinnen schaal met drie kazen,

daarvoor een Chinees bord met noten of olijven en een tinnen bord met een

doorgesneden halve appel.

Rechts staat een schenkkan van Siegburgs steengoed,

links een Chinese kom met appels en een tinnen bord met witte en blauwe

druiven.

Verder een roemer, enkele glazen, een broodje, een mes, een kool en een peer.

Soort bij soort liggen vruchten, brood en drie kazen op een met kostbare damasten kleden bedekte tafel.

De illusie van echtheid is verblu end: het tinnen bord dat uitsteekt over de tafelrand lijkt tastbaar dichtbij.

De Haarlemse schilder Floris van Dijck behoort tot de pioniers van de Hollandse stillevenschilderkunst.

Link naar telefoon puzzle

Stilleven, Johann Friedrich Grueber, 1662 - 1681

Stilleven met muziekinstrumentem,

vaatwerk en fruit.

Links een cister,

een luit,

een cello,

een viool,

een doedelzak,

een trompet of hoorn,

een uit en bladmuziek.

Op tafel liggen verschillende bokalen, schalen en borden.

In een mand fruit, waaronder druiven, citroenen, een meloen, appels en peren.

Tekst: Rijksmuseum

website: timelessgift.nl - puzzle

Page 15


op avonturenreis met Timelessgift.nl

Puzzle serie A erlei (6)

Stilleven,

Elisabeth Iosetta Hoopstad, 1842

Stilleven met fruit en gevogelte.

In het midden een rietenmand met druiven, pruimen, perziken, een meloen, granaatappels en een tak stokroos.

Hierbij liggen ook verschillende dode vogels, waaronder een fazant.

Links op de voorgrond een jachtgeweer, linksachter een weitas.

Link naar telefoon puzzle

Tekst: Rijksmuseum

website: timelessgift.nl - puzzle

Page 16


Ik hoop dat u er ook plezier aan hebt beleefd.

Het zou mij een waar genoegen zijn om een volgend puzzle-book samen te stellen op basis van

uw suggesties en aanwijzingen.

Uw suggesties en aanwijzigingen kunt u sturen naar info@timelessgift.nl

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, door middel van druk, fotokopieën, geautomatiseerde gegevensbestanden of

op welke andere wijze ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Digim@ri

Neem daartoe eerst contact op via info@timelessgift.nl

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!