04.01.2021 Views

5b NL+Hoofdsteden+incl

Mooi digitaal puzzelboek voor PC & Telefoon. Prachtig digitaal boek boordevol puzzles over alle hoofdsteden van het Koninkrijk der Nederlanden incl de overzeese rijksdelen. Wij hebben een hele serie digitale puzzleboeken. Gratis voor abonnees van "Nieuwsflits", de gratis nieuwsbrief van timelessgift.nl Info: info@timelessgift.nl of kijk op FB/timelessgift.nl

Mooi digitaal puzzelboek voor PC & Telefoon.
Prachtig digitaal boek boordevol puzzles over alle hoofdsteden van het Koninkrijk der Nederlanden incl de overzeese rijksdelen.

Wij hebben een hele serie digitale puzzleboeken.
Gratis voor abonnees van "Nieuwsflits", de gratis nieuwsbrief van timelessgift.nl
Info: info@timelessgift.nl of kijk op FB/timelessgift.nl

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Timelessgift.nl

Puzzlebook

H O O F D S T E D E N

Koninkrijk der Nederlanden

Dit puzzlebook wordt u aangeboden door

Puzzlebook Author Digim@ri


op avonturenreis met Timelessgift.nl

Inhoud

Inhoud Pag. # 1

Colofon Pag. # 2

Algemeen Pag. # 3 - 4

Puzzle serie hoofdstad van Nederland Pag. # 5 - 6

Puzzle serie hoofdstad van Brabant Pag. # 7- 8

Puzzle serie hoofdstad van Gelderland Pag. # 9 - 10

Puzzle serie hoofdstad van Zeeland Pag. #11 - 12

Puzzle serie hoofdstad van Noord-Holland Pag. #13 - 14

Puzzle serie hoofdstad van Zuid-Holland Pag. #15 - 16

Puzzle serie hoofdstad van Utrecht Pag. #17 - 18

Puzzle serie hoofdstad van Friesland Pag. #19 - 20

Puzzle serie hoofdstad van Overijssel Pag. #21 - 22

Puzzle serie hoofdstad van Groningen Pag. #23 - 24

Puzzle serie hoofdstad van Drenthe Pag. #25 - 26

Puzzle serie hoofdstad van Limburg Pag. #27 - 28

Puzzle serie hoofdstad van Flevoland Pag. #29 - 30

Puzzle serie Ned.Antillen Pag. #31

Puzzle serie hoofdstad van Aruba Pag. #32

Puzzle serie hoofdstad van St-Maarten Pag. #33

Puzzle serie hoofdstad van Curacao Pag. #34

website: timelessgift.nl - puzzle

Page 1


op avonturenreis met Timelessgift.nl

Colofon:

Timelessgift.nl Puzzlebook

Copyright © 2019 Digim@ri

Omslagontwerp: Designrr & Pixababy

Vormgeving binnenwerk: Designrr

Textuele inhoud: Digim@ri

bron teksten:

Wikipedi & div. bronnen

Bron puzzle; Jigsaw Planet

Bron foto's; Pixababy

December 2019

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, d.m.v. druk, fotokopieën, geautomatiseerde

gegevens-bestanden of op welke andere wijze ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming

van Digim@ri.

website: timelessgift.nl - puzzle

Page 2


op avonturenreis met Timelessgift.nl

Algemeen:

Allereerst gefeliciteerd met uw prijs.

Dit puzzlebook is speciaal samengesteld voor de verloting die u hebt gewonnen.

Van dit puzzlebook zijn slechts 20 exemplaren in omloop.

Een uniek puzzlebook met unieke puzzles.

Maak gebruik van de kans en spaar de hele serie.

Meld u aan voor "Nieuws its" en ontvang elke 2 maanden een nieuw puzzlebook.

Spaar de hele serie. GRATIS!

De 14 Nederlandse Hoofdsteden kennen we allemaal wel.

Wij nemen u mee op reis naar elke Hoofdstad in het huidige Koninkrijk der Nederlanden.

Mooie en interessante wetenswaardigheden omgezet naar 129 puzzles.

Daarbij vermelden wij kort enkele bijzonderheden omtrent Stad en/of foto.

ANCIËNNITEIT

Het gaat niet om de anciënniteit van de vlaggen of de provincies.

Deze zijn immers alleen gecreëerd bij de oprichting van het Koninkrijk,

met uitzondering van Noord- en Zuid-Holland (die zijn gesplitst in 1840),

Limburg (het einde van de Duitse Bond in 1866)

en Flevoland (in 1986).

Uitgangspunt voor de volgorde van de provincies is de historische anciënniteit:

Eerst komen de hertogdommen, te weten Brabant (de oudste) en Gelre,

dan de graafschappen, Holland en Zeeland,

dan het geestelijke vorstendom het Sticht (Utrecht),

dan de heerlijkheden, Friesland (de oudste), Overijssel, Groningen Stad en Ommelanden,

dan het landschap Drenthe,

dan Limburg, (soms staat deze op de tweede plaats, als het oude hertogdom Limburg in

België wordt genomen)

en tenslotte Flevoland, de jongste provincie zonder speciale status.

GRONDWET

In de Grondwet van 1848 staat de volgorde van de provincies genoemd. “Het Koninkrijk

der Nederlanden bestaat in Europa uit de tegenwoordigen provinciën …”:

website: timelessgift.nl - puzzle

Page 3


op avonturenreis met Timelessgift.nl

Het huidige Koninkrijk der Nederlanden omvat Nederland, Aruba, Curaçao en Sint

Maarten.

Deze volgorde (zie inhoud) zullen wij ook hier hanteren.

Dit puzzlebook bestaat uit een aantal puzzles, welke u op de PC of telefoon kunt maken.

Voor de puzzle;

Klik altijd op de foto!

Er is tevens bij elke puzzle een aparte link toegevoegd om de puzzle op uw telefoon te

maken.

Dit boek wordt u aangeboden in de vorm van een zgn ' ipbook'.

In het ipbook zijn de puzzles beschikbaar.

Op de onderste regel heeft u de mogelijkheid om dit ipbook te downloaden in een pdfbestand

naar uw PC.

Alle links van de puzzles blijven in dit pdf-bestand beschikbaar.

Tot slot wensen wij u veel plezier met dit puzzlebook en zien wij u graag terug op

timelessgift.nl

PS I

Dit puzzleboek heeft "Nederlandse Hoofdsteden" als thema.

Graag nodigen wij u uit om suggesties te doen voor onderwerpen voor een volgend puzzleboek,

nieuwe puzzles, verhalen en blogberichten voor timelessgift.nl

En vergeet de korte enquete niet! Dank u wel. (op de achterzijde van het puzzlebook)

website: timelessgift.nl - puzzle

Page 4


op avonturenreis met Timelessgift.nl

Puzzle serie Hoofdstad van Nederland

Hoe werd Amsterdam de hoofdstad van Nederland?

Opmerkelijk genoeg is de status van Amsterdam als hoofdstad pas 35 jaar geleden wettelijk vastgelegd. Het grootste deel van haar

bestaan heeft de Nederlandse staat geen o ciële hoofdstad gekend. De komst van Lodewijk Napoleon bracht hier verandering in.

Staten Generaal in Den Haag

Toen Robert Dudley in 1587 de Nederlanden verliet, gaven de Staten Generaal hun zoektocht naar een soevereine vorst op. Geleidelijk

realiseerden haar vertegenwoordigers zich dat ze zelfstandig het bewind over Nederland konden voeren. Zo ontstond de Republiek der

Verenigde Nederlanden. De gewesten hadden verregaande autonomie, maar voor beslissingen op landelijk niveau kwamen ze bijeen in de

Staten Generaal. Het was daarom noodzakelijk een vaste vergaderplaats voor dit instituut te vinden. In 1587 vergaderden de Staten

Generaal nog in Delft, maar op 20 januari 1588 verhuisden ze naar Den Haag, waar ze tot 1795 zouden blijven.

De keuze was op Den Haag gevallen omdat de Staten van Holland traditioneel ook in deze stad bijeenkwamen en Holland het machtigste

gewest binnen de Republiek was. Daarnaast speelde ook mee dat Den Haag geen stadsrechten had. Hierdoor hoefden de

vertegenwoordigers van de Staten Generaal niet te vrezen voor een lastig stadbestuur, dat hen voor de voeten zou lopen. Hoewel Den Haag

de facto de regeringszetel was, werd het in de gedecentraliseerde Republiek echter niet als hoofdstad aangemerkt.

Lodewijk Napoleon verhuist naar Utrecht

Tijdens de Franse Tijd bleef Den Haag in eerste instantie als regeringszetel gehandhaafd. In 1806 creëerde keizer Napoleon Bonaparte het

Koninkrijk Holland als vazalstaat, met zijn jongere broer Lodewijk Napoleon op de troon. Lodewijk resideerde in het begin in Den Haag. In

oktober 1807 besloot de koning echter om naar Utrecht te verhuizen. Lodewijk meende namelijk dat het zeeklimaat van Den Haag slecht

was voor zijn gezondheid. Daarom liet hij panden aan de Drift en de Wittevrouwenstraat inderhaast ombouwen tot een koninklijke

residentie. Omdat de koning het centrum van de macht in het koninkrijk was, verhuisden alle ministeries met de vorst mee. Zo werd

Utrecht de nieuwe hoofdstad van het Koninkrijk Holland.

Paleis op de Dam

Link naar telefoonpuzzle "Paleis".

Lodewijk vond zijn nieuwe optrekje echter te klein en te benauwd. Zijn plannen om van het landgoed Amelisweerd, even buiten de stad, een

residentie te maken liepen op niks uit. Hij woonde er slechts acht dagen. Toen bovendien in januari 1808 zijn favoriete theater afbrandde,

was hij wel op Utrecht uitgekeken. Vandaar dat de grillige koning in april inging op een aanbod van het Amsterdamse stadsbestuur om zich

in het stadhuis op de Dam te vestigen. Lodewijk bleef er tot 1810, toen zijn broer hem dwong om afstand te doen van de troon. Na het einde

van de Franse bezetting, keerde koning Willem I terug naar Nederland. Hoewel hij de regeringszetel terug naar Den Haag verplaatste,

handhaafde hij Amsterdam als hoofdstad.

Link naar telefoonpuzzle "Boek".

website: timelessgift.nl - puzzle

Page 5


op avonturenreis met Timelessgift.nl

Hoewel Amsterdam’s status als hoofdstad in 1814 in de grondwet werd vastgelegd, werd dit een jaar later alweer geschrapt. Toen kwam

België namelijk bij het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden gevoegd en de beleidsmakers wilde de Belgen niet al te zeer voor het hoofd

stoten. De koning verbleef afwisselend in het noordelijke en zuidelijke deel van zijn rijk en pendelde voortdurend op en neer tussen Brussel,

Amsterdam en verschillende buitenplaatsen. Zo bleef de positie van Amsterdam jarenlang nergens formeel vastgelegd. Pas met de

grondwetswijziging van 1983 kwam hier verandering in. Ook nu wordt de hoofdstad in de Grondwet echter slechts zijdelings vermeld. De

kwestie wordt alleen genoemd in artikel 32, dat gaat over het ceremonieel van de inhuldiging van een nieuwe koning. De tekst hiervan stelt

namelijk onder andere dat de inhuldiging van de koning in de hoofdstad Amsterdam moet plaatsvinden. Zo was de Nederlandse hoofdstad

eindelijk in de grondwet verankerd.

Bronnen: Artikel 32 van de Nederlandse Grondwet NRC Het Parool Het Utrechts Archief RTV Rijnmond

Typisch Amsterdams

Veel van de Amsterdamse grachtenpanden zijn gebouwd in of

na de 17e eeuw, de periode van grote welvaart in de stad. Deze

herenhuizen of koopmanshuizen dienden als woonhuis maar

ook als werkplaats. Grachtenhuizen worden vaak gekenmerkt

door de gevel en de ingang: de deur boven het trapje was voor

hoog bezoek, de deur onder de trap voor personeel en kooplui.

Omdat ruimte schaars was, zijn de huizen vaak smal en hoog,

met een hijsbalk net onder het dak om meubels en goederen

door het raam naar binnen te halen.

Link naar telefoonpuzzle "Huizen".

In veel steden en dorpen in Nederland is het draaiorgel een bekend

verschijnsel. De muziek klinkt al van verre, het repertoire varieert

van evergreens en musicals tot licht-klassiek. De mensen weten wat

er gaat komen. Kinderen krijgen van vader of moeder een muntje, dat

vervolgens in het bakje wordt gestopt. De cultuur rond het

straatdraaiorgel is een typisch Nederlandse traditie. Toch liggen de

wortels van het draaiorgel niet in ons land. Het is ontstaan in Italië en

ontwikkeld in Duitsland, Frankrijk en België. Maar alleen in

Nederland kwam het ‘pierement’ tot grote bloei en is men - vooral na

1945 - dit instrument als een belangrijk onderdeel van de

Nederlandse folklore gaan beschouwen.

Link naar telefoonpuzzle "Orgel".

Amsterdam Pride was een feest, georganiseerd door

homohoreca-ondernemers verenigd in GBA, om Amsterdam als

homo-uitgaansstad te promoten en de vrijheid en diversiteit van

onze stad te vieren (wat nog steeds verankerd zit in het DNA van

ons festival). “Het was een cadeautje

van de gay ondernemers aan de stad”, zegt GBA woordvoerder

Siep de Haan.

Link naar telefoonpuzzle "parade".

In april 1916 werd door de minister van Oorlog goedkeuring

verleend voor de aankoop van grond in de buurt van het Fort

Schiphol om daar een militair vliegveld in te richten, vliegkamp

Schiphol. In augustus van dat jaar was het terrein van 16,5

hectare geschikt gemaakt om als vliegveld te dienen en waren

vier houten loodsen geplaatst. Op 19 september landden drie

vliegtuigen van de LVA op Schiphol, waarmee het vliegterrein in

gebruik werd genomen. Het veld bleek al gauw te klein en

gedurende de Eerste Wereldoorlog werden aanliggende

percelen gevorderd. Aan het einde van de Eerste Wereldoorlog

was de oppervlakte van Schiphol toegenomen tot 76 hectare.

Link naar telefoonpuzzle "Schiphol".

website: timelessgift.nl - puzzle

Page 6


op avonturenreis met Timelessgift.nl

Puzzle serie Hoofdstad van Noord-Brabant

’s-Hertogenbosch:

De provincie Brabant heeft ook een hoofdstad, namelijk ’s-Hertogenbosch. ’s-Hertogenbosch, door veel mensen ook wel Den Bosch

genoemd, heeft ruim 110.000 inwoners. Wist je trouwens dat Den Bosch tijdens carnaval Oeteldonk wordt genoemd? Andere leuke feitjes

over Den Bosch: de stad heeft haar naam te danken aan des hertogen bos en het is uitgegroeid tot één van de meest culturele én mooiste

hoofdsteden van ons land. Als je Den Bosch zegt, zullen veel mensen al snel denken aan de typische lekkernij van de stad. Tijdens een

bezoekje aan Den Bosch mag een Bossche bol absoluut niet ontbreken. Deze bal van beslag is gevuld met de lekkerste slagroom en heeft

aan de buitenkant een laagje gesmolten chocoladefondant. Daarnaast moet je zeker een bezoekje brengen aan de Sint-Janskathedraal.

Deze kerk is tussen 1380 en 1520 gebouwd. Het is een enorm indrukwekkend gebouw en het leuke is dat je in de hoge toren kunt

klimmen. De Dieze kun je ook overvaren. In een open boot vaar je onder gebouwen en langs vestingwerken. Je leert de stad kennen vanaf

het water. Houd je van kunst? Ga dan zeker naar het Museumkwartier. Hier vind je 2 musea: het Noord-Brabants Museum en het Design

Museum Den Bosch. Van hedendaagse kunst en archeologie tot een museumwinkel en werken van zowel oude als moderne meesters.

Uiteraard kun je in Den Bosch ook een dagje winkelen, een drankje drinken op het terras of eten in één van de vele restaurants. Een oude

en prachtige stad om te beleven.

De bittere geschiedenis van Sint Jan,

Kathedrale Basiliek Sint Jan Evangelist.

Na de Beeldenstorm in 1566 ontstond er in 1584 door blikseminslag

een brand in de middentoren of vieringtoren. Deze houten toren was

vijf en tachtig meter hoog, waarvan de onderbouw de koepel van het

koepelaltaar was. De toren stortte dwars door de zuiderdwarsbeuk

heen. Door de brand werd tevens de Romaanse toren zwaar

beschadigd en gingen twee van de drie orgels verloren die de Sint Jan

rijk was. De Romaanse toren heeft men kunnen herstellen en voor de

houten toren is er een koepel in de plaats gekomen.

In het jaar 1629 werd de Sint Jan een hervormde kerk, doordat 's-

Hertogenbosch werd bezet door de protestant Frederik Hendrik.

Tot in 1810 keizer Napoleon de volgende woorden uitsprak:

"Vous aurez la grande église et un évêque aussi"

(U zult de grote kerk hebben en ook een bisschop).

In het jaar 1816 werd dit bevestigd door het Koninklijk Besluit onder

Willem I. Het herstel van de bisschoppelijke hiërarchie vond in 1853

plaats. Ondanks de veelbewogen geschiedenis van Sint Jans

kathedraal, Kathedrale Basiliek Sint Jan Evangelist is het bisdom van

's-Hertogenbosch tegenwoordig het grootste bisdom van Nederland.

Markt .

Van alle pleinen en parken is de markt het oudste plein van 's-

Hertogenbosch! De stad vindt hier haar oorsprong, gelegen op

zandbanken tussen het drassige moeras omhult met

stadsmuren. Het marktplein in Den Bosch heeft altijd al een

sociale en economische functie door de eeuwen heen gekend.

Tot op de dag van vandaag is de markt nog steeds een

ontmoetingsplek en het bruisende middelpunt van de stad!

Link naar telefoonpuzzel

Link naar telefoonpuzzle

website: timelessgift.nl - puzzle

Page 7


op avonturenreis met Timelessgift.nl

Paleiskwartier

Binnendieze;

Het Paleiskwartier heeft een fraai stukje moderne architectuur door

onder andere Riva, Armada en het Paleis van Justitie. De horeca,

winkels, kunst en cultuur brengen leven in de duurzame architectuur

die hoort bij dit grote project. Het doel van dit staaltje architectuur

Den Bosch? Voor 2012 een nieuwe binnenstad creëren, waar men

makkelijk kan wonen, werken en parkeren.

De ligging is uniek, het Paleiskwartier grenst aan het historische

centrum van '’s-Hertogenbosch, dichtbij de natuur en op loopafstand

van het Centraal station. Kortom een zeldzame combinatie van het

comfort van nieuwbouw en de sfeer van een historische binnenstad

om de hoek. De westzijde van het Centraal station in ‘'s-

Hertogenbosch is de afgelopen jaren veranderd in een levendig,

nieuw stadscentrum.

Link naar telefoonpuzzle "Paleiskwartier"

Binnendieze Den Bosch, een stroom door en onder de stad 's-

Hertogenbosch. De Binnendieze heeft veel voor Den Bosch betekend

door de jaren heen. Soms van levensbelang, soms voor de welvaart,

maar zeker ook in vormen van overlast.

Togen over de Binnendieze

Om over het water huizen te bouwen, hadden onze

voorvaderingenieurs het slim bekeken. Velerlei togen werden

geconstrueerd om de overspanning mees- ter te maken. De togen

over de Binnendieze Den Bosch waren zo sterk dat er huizen van

meerdere verdiepingen op konden worden gebouwd. De togen zorgde

er- voor dat bewoning boven het water mogelijk werd, onder de togen

bestonden andere mogelijkheden.

Link naar telefoonpuzzle "binnendieze"

Link naar telefoonpuzzle "Schilderij"

Geboren in een schildersfamilie rond 1450, tweede zoon van de Anthonius van Aken.

Jeroen Bosch groeide op in het huis 'De Kleine Winst' aan de markt.

Over de biogra e Jeroen Bosch is niet alles zeker. Waarschijnlijk heeft hij op de Latijnse School gezeten, men gaat ervan uit dat Jeroen Bosch werd opgeleid als

schilder in het atelier van zijn vader en later dit atelier leidde.

Het atelier was gevestigd in het huis 'In Sint Thoenis', aan de oostzijde van de Markt. Het atelier was van 1462 tot 1523 in het bezit van de familie Van Aken.

In 1480 werd de schilder Jeroen Bosch in een akte 'Joen Die Maelre' genoemd, dit wijst erop dat uiterlijk op dat moment zijn carrière begonnen is.

Door in 1481 te trouwen met Aleit Vander Meervenne kwam Jeroen Bosch in het bezit van het huis 'Inden Salvatoer', aan de noordzijde van de markt.

Later in de 17e eeuw kreeg het huis 'Inden Salvatoer' de naam 'het Root Cruijs' (Markt 61).

Vanaf omstreeks 1490 signeerde hij zijn werk met 'Jheronimus Bosch'. Hij ontpopte zich tot een waar Nederlands kunstschilder van de noordelijke renaissance.

website: timelessgift.nl - puzzle

Page 8


op avonturenreis met Timelessgift.nl

Puzzle serie hoofdstad van Gelderland

De hoofdstad (van Gelderland) Arnhem wordt bestuurlijk verdeeld in 3 stadsdelen: (Arnhem-)Centrum, Arnhem-Noord en Arnhem-Zuid.

Arnhem Centrum is het centrum van Arnhem, ook wel de oude binnenstad, en beslaat het gebied dat vanaf de 10e eeuw tot in de 19de

eeuw de stad Arnhem was. Het centrumgebied wordt aan de noord- en oostkant begrensd door de John Frostbrug en de singels, aan de

westkant door de Nelson Mandelabrug en aan de zuidkant door de rivier de Rijn. De binnenstad van Arnhem is opgedeeld in 8 kwartieren,

elk met een eigen karakter en een eigen icoon. De kwartieren zijn: Rijnkwartier, Rozetkwartier, Musiskwartier, Korenkwartier,

Stationskwartier, Eusebiuskwartier, 7 Straatjes (kwartier) en het Janskwartier.

Link naar telefoonpuzzle Link naar telefoonpuzzle Link naar telefoonpuzzle

Arnhem-Noord

is het gedeelte van Arnhem ten noorden van de rivier de Rijn, met uitzondering van het gedeelte Arnhem-Centrum. De stad Arnhem is

ontstaan rond de St. Jansbeek en heeft zich in de 10e eeuw uitgebreid naar het zuiden, naar het huidige centrum. Ten noorden van het stad

bevinden zich de toeristische trekpleisters Koninklijke Burgers' Zoo en het Nederlands Openluchtmuseum. Tevens zijn ziekenhuis Rijnstate,

Sportcentrum Papendal, ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen gevestigd in Arnhem-Noord.

Link naar telefoonpuzzle Link naar telefoonpuzzle Link naar telefoonpuzzle

Arnhem-Zuid

is het gedeelte van Arnhem ten zuiden van de huidige loop van de rivier de Rijn. Arnhem-Zuid telt ongeveer 80.000 inwoners. In Arnhem-

Zuid bevindt zich het multifunctionele stadion Gelredome, thuisbasis van Vitesse en grote evenementen, het overdekte Winkelcentrum

Kronenburg, de woonboulevard en de historische uiterwaarden Meinerswijk. Arnhem-Zuid heeft een treinstation: station Arnhem Zuid,

gelegen tussen de wijken Elderveld, De Laar West en Schuytgraaf.

Link naar telefoonpuzzle

Link naar telefoonpuzzle

Link naar telefoonpuzzle

website: timelessgift.nl - puzzle

Page 9


op avonturenreis met Timelessgift.nl

De eerste auto?

In 1896 reed de, zo dacht men jarenlang, eerste auto, een Benz Victoria, in Arnhem op Nederlandse bodem. De auto was voor de Haagse

fotograaf Adolf Zimmermans. Zimmermans had bij fabrikant Benz en Co in Mannheim een Benz Victoria besteld. Benz en Co liet de auto op

18 mei 1896 per schip a everen aan de Rijnkade in Arnhem. Op de Rijnkade onder de Nelson Mandelabrug (1977) staat de

Link naar telefoonpuzzle gedenksteen die in 1996 bij de festiviteiten Stichting 100 Jaar Automobiel ter ere van deze gebeurtenis

werd geplaatst. Tot in 1996 werd deze auto als de eerste auto beschouwd die in Nederland reed.

Naar aanleiding van het 100-jarig bestaan van de auto in Nederland doken rond 1996 meerdere

publicaties op. Daarin kwam een ingezonden artikel uit de krant "Het Nieuws van den Dag" van 16 oktober

1896 aan het licht, dat de Heer Jos. Bogaers-Swagemakers, uit Tilburg, reeds sedert het vorige jaar in

het bezit is van een automobile, welke op een goeden weg 20 K.M. per uur a egt en in dien tijd 2 K.G.

benzine verbruikt. Eén vulling is voldoende voor 100 à 120 K.M.

Arnhem staat erom bekend dat er goede faciliteiten zijn voor etsers. Tevens is de ets één van het meest

gebruikte vervoersmid del in de stad. Het RijnWaalpad is een 17 km lange etssnelweg en verbindt Arnhem

met Nijmegen. Het is de eerste snel etsroute van de regio. Het is een vrijliggende snel etsroute waar

etsers niet hoeven te wachten bij verkeerslichten. In 2018 werd de tweede snel etsroute geopend en

verbindt Arnhem met Wageningen.

Link naar de telefoonpuzzle

Het openbaar vervoer in Arnhem wordt gekenmerkt door het plaatselijke trolleybusnet, het enige nog bestaande trolleybusnetwerk in de

Benelux en een van de grootste in West-Europa.

De stad kende in het verleden een tramnet, maar na de Tweede Wereldoorlog kwamen de trams niet meer terug.

Vanaf 1949 ging Arnhem over op trolleybussen.

Tot medio jaren zestig hadden Groningen en Nijmegen ook trolleybussen.

De stad heeft tevens een van de grootste trolleybusnetten in West-Europa.

Hoewel voor de overige stadslijnen en het regionale busverkeer CNG-bussen worden gebruikt, maken de belangrijkste stadsbuslijnen in

Arnhem gebruik van de trolleybus. Vanuit Arnhem Centraal rijden trolleybussen door de hele stad en naar Oosterbeek en Velp. Het

busstation ligt op het Stationsplein bij het centraal station in het centrum. Vanaf medio december 2009 hebben de bussen een nieuwe

huisstijl gekregen en rijden ze onder de naam Breng.

Link naar telefoonpuzzle "Trollybus"

Link naar telefoonpuzzle "Regiobus"

website: timelessgift.nl - puzzle

Page 10


op avonturenreis met Timelessgift.nl

Puzzle serie hoofdstad van Zeeland

Middelburg is een plaats in de Nederlandse provincie Zeeland,

de hoofdplaats van de gelijknamige gemeente en hoofdstad van de provincie.

De plaats ligt op het voormalige eiland Walcheren.

De stad Middelburg telde op 4 oktober 2019 41.875 inwoners,

de gemeente telt 48.544 (1 januari 2019, bron: CBS).

Het is na Terneuzen de grootste gemeente van de provincie.

Middelburg is het beginpunt van de N57 en ligt aan de A58 en

de spoorlijn Roosendaal - Vlissingen.

De stad wordt doorsneden door het Kanaal door Walcheren.

Link naar telefoonpuzzle

De Abdij van Middelburg heeft een bijna 91 meter hoge toren,

grenzend aan de Nieuwe Kerk en de Koorkerk,

die de Lange Jan genoemd wordt en voor velen het symbool van Middelburg is.

In de Nieuwe Kerk bevindt zich het marmeren graf van de Zeeuwse zeehelden Cornelis en Johan Evertsen.

In de nabijheid van de Abdij staat de 15e-eeuwse Munttoren.

Het Abdijcomplex huisvest nu onder meer het Provinciehuis en het Zeeuws Museum.

Link naar telefoonpuzzle

Link naar telefoonpuzzle

website: timelessgift.nl - puzzle

Page 11


op avonturenreis met Timelessgift.nl

De oudste delen van het als universiteitsgebouw in gebruik zijnde laatgotische Stadhuis aan de Markt

dateren uit 1458.

Acht leden van de Zuid-Nederlandse architectenfamilie Keldermans werkten hieraan mee.

In de gevel bevinden zich beelden van de graven en gravinnen die over Zeeland geregeerd hebben.

Naast het Stadhuis en de Abdij zijn enkele andere bekende monumentenpanden de Sint Jorisdoelen,

het Van de Perrehuis (waarin het Zeeuws Archief is gevestigd) en Huize 's-Hertogenbosch.

Link naar telefoonpuzzle

Ooit had - van de Nederlandse steden -

Middelburg, na Amsterdam, de meeste

historische gebouwen, daarna was het lange

tijd, na Amsterdam en Maastricht, de derde

monumentenstad.

Ondanks de gevolgen van de oorlog

(vernietiging van enkele honderden

monumenten) en de sloop van veel oude

panden in de jaren vijftig en zestig, is

Middelburg, als het om rijksmonumenten in

de binnenstad gaat, met meer dan 1100,

toch nog, na Amsterdam, Maastricht, Leiden

en Utrecht de vijfde monumentenstad van

Nederland.

Aan het begin van de jaren zeventig kreeg de

restauratie van monumenten een impuls.

In het internationale monumentenjaar 1975

werd Middelburg uitgeroepen als een van de

voorbeeldsteden. Link naar telefoonpuzzle

De gemeente Middelburg telt meer dan 1150 rijksmonumenten en is daarmee de zevende gemeente van Nederland

(Lijst van rijksmonumenten in Middelburg (gemeente)).

Link naar telefoonpuzzle Link naar telefoonpuzzle Link naar telefoonpuzzle

website: timelessgift.nl - puzzle

Page 12


op avonturenreis met Timelessgift.nl

Puzzle serie hoofdstad van Noord-Holland

Haarlem is een stad en gemeente in Nederland en de hoofdstad van de provincie No ord-Holland.

De stad ligt aan de rivier het Spaarne en in de regio Zuid-Kennemerland.

Haarlem behoort tot de middelgrote steden in de Randstad.

Tot de gemeente Haarlem behoren de stad Haarlem en het westelijke deel

van het dorp Spaarndam.

Haarlem is na Amsterdam de grootste stad van Noord-Holland en de

twaalfde gemeente van Nederland.

De grootstedelijke agglomeratie Haarlem (Haarlem, Heemstede,

Bloemendaal en Zandvoort) telt ongeveer 230.000 inwoners, en het

stadsgewest Haarlem (Zuid-Kennemerland en IJmond) ruim 430.000

inwoners.

Haarlem wordt voor het eerst genoemd in een document uit de 10e eeuw.

In 1245 kreeg het stadsrechten van Willem II van Holland. Aan het eind van

de middeleeuwen was Haarlem een van de belangrijkste steden van Holland geworden.

Link naar telefoonpuzzle

In de Vroegmoderne Tijd ontwikkelde de stad zich op industrieel gebied als textielstad en op cultureel gebied als schildersstad.

Link naar telefoonpuzzle

Link naar telefoonpuzzle

In Haarlem bevinden zich verscheidene parken en recreatiegebieden.

Hiervan is de Haarlemmerhout toch de bekendste. De Haarlemmerhout is een stadsbos aan de rand van Haarlem. Het bos bestaat al sinds

het begin van onze jaartelling. Vooral in de Gouden Eeuw gold dit bos als trekpleister voor rijke mensen die hier en vlak bij het Spaarne

wilden wonen. Paviljoen Welgelegen is te vinden in dit park.

Het Kenaupark, ontworpen in 1865, is het op één na bekendste park in Haarlem. De naam heeft het te danken aan Kenau Simonsdochter

Hasselaer, die leefde van 1526 tot 1588 of 1589. Zij speelde een grote rol tijdens het Beleg van Haarlem.

Andere parken in Haarlem zijn onder andere het Frederikspark, Ripperdapark, De Bolwerken, Burgemeester Reinaldapark, het

Molenplaspark en het Schoterbos.

In de omgeving zijn nog meer natuurgebieden en parken te vinden.

Het grootste is het Nationaal Park Zuid-Kennemerland in Velsen, Bloemendaal en Zandvoort.

Recreatiegebied Spaarnwoude is te vinden in Haarlemmerliede en Spaarnwoude.

Het Haarlemmermeerse Bos bevindt zich nabij Hoofddorp in de gemeente Haarlemmermeer.

Link naar telefoonpuzzle

Link naar telefoonpuzzle

website: timelessgift.nl - puzzle

Page 13


op avonturenreis met Timelessgift.nl

Stedenbanden

Haarlem heeft samenwerkingsverbanden met meerdere steden.

Angers (Frankrijk), sinds 1964

Osnabrück (Duitsland), sinds 1961

Harlem, New York, New York (Verenigde Staten) sinds 2017

Daarnaast heeft de stad twee partnersteden:

Emirdağ (Turkije)

Mutare (Zimbabwe)

Haarlem heeft samen met Emirdağ gewerkt aan een project genaamd "Towards a New Waste Management Policy", dat draait om een

afvalbeleid. Nu wordt er gewerkt aan werkafspraken en een totstandkoming van een afvalverwerkingsplan. Emirdağ heeft aangegeven

verder te willen werken met Haarlem.

Dit allemaal wordt gedaan met het doel om integratie en uitwisseling op de terreinen van cultuur, onderwijs, gezondheid en ouderenzorg

tussen Haarlem en Emirdağ te bevorderen.

En er is ook een samenwerkingsband uit particulier initiatief met de regio rondom Rivas in Nicaragua sinds 1986.

Link naar telefoonpuzzle Link naar telefoonpuzzle Link naar telefoonpuzzle

Angers is een stad in het westen van

Frankrijk in het departement Maine-et-

Loire, ongeveer 300 km ten zuidwesten

van Parijs. Angers is de hoofdstad van

het departement. Het gebied rond

Angers staat bekend onder de

provinciale naam Anjou.

Osnabrück is een Duitse stad en

Kreisfreie Stadt in de deelstaat

Nedersaksen. De stad ligt aan de Hase,

tussen het Teutoburger Woud in het

zuiden en het Wiehengebergte in het

noorden. Osnabrück is de op twee na

grootste stad van Nedersaksen. Het is

een van de twee steden waar in 1648 de

Vrede van Westfalen werd gesloten,

waarmee de Dertigjarige Oorlog werd

beëindigd. Sinds 1974 is er een

universiteit.

Het werd in 1658 gesticht als Nieuw-

Haarlem door Peter Stuyvesant. Een deel

van de volgende twee eeuwen werd het

bewoond door boeren. Midden 19e

eeuw moesten deze door de

landbouwcrisis en door gronduitputting

hun land verkopen, waarna Harlem een

uitbreiding werd van New York.

Link naar telefoonpuzzle

Emirdağ is een stadje in de provincie Afyonkarahisar in

Turkije. In 2016 telde het 18.690 inwoners. Emirdağ is

centraal gelegen ten zuiden van de berg Emirdağ,

ongeveer 1000 m boven de zeespiegel. Voor 1867 stond

het bekend onder de naam Cirgin en tot 1932 als Aziziye.

Link naar telefoonpuzzle

Mutare is de vierde stad qua inwonertal in Zimbabwe en

de hoofdstad van het gelijknamige district aan de grens

met Mozambique. De stad telde 170.106 inwoners bij de

volkstelling van 2002. Ongeveer 25 kilometer ten

zuidoosten van de stad ligt het gebergte Bvumba met de

bergtop Castle Beacon.

website: timelessgift.nl - puzzle

Page 14


op avonturenreis met Timelessgift.nl

Puzzle serie hoofdstad van Zuid-Holland

Den Haag of 's-Gravenhage is de hoofdstad van de provincie Zuid-Holland en met 537.833 inwoners (1 januari 2019, bron: CBS) de derde

grootste gemeente van Nederland, na Amsterdam en Rotterdam.

Sinds 1 januari 2015 vormt Den Haag samen met 22 andere gemeenten de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, met gezamenlijk 2,3

miljoen inwoners. Deze regio maakt op haar beurt weer deel uit van de Randstad.

De woonplaats 's-Gravenhage omvat het gehele grondgebied van de gelijknamige gemeente.

Link naar telefoonpuzzle.

Den Haag is de enige grote Nederlandse stad aan de Noordzee en heeft een kustlijn van elf kilometer. De stad beschikt over twee

badplaatsen: Scheveningen en Kijkduin. Daarnaast ligt een breed zandstrand met een duinenrij: een omvangrijk natuurgebied.

Scheveningen - vroeger een vissersdorp - heeft een regionale haven.

Door de ligging aan de Noordzee is Den Haag sinds de 19e eeuw een internationaal toeristenoord.

Link naar telefoonpuzzle

Link naar telefoonpuzzle

Link naar telefoonpuzzle

De Nederlandse regering en het parlement zijn in de stad gevestigd, en het is de residentie van het koninklijk huis.

Al is Den Haag niet de hoofdstad van Nederland, het vervult wel degelijk die rol.

Zo staan bijna alle ambassades en ministeries in Den Haag.

Daarnaast is de stad standplaats van verschillende nationale en internationale rechtscolleges,

waaronder het Internationaal Gerechtshof en het Internationaal Strafhof.

Link naar telefoonpuzzle Link naar telefoonpuzzle Link naar telefoonpuzzle

website: timelessgift.nl - puzzle

Page 15


op avonturenreis met Timelessgift.nl

Den Haag is een oude stad met veel historie.

Er staan veel monumenten, monumentale panden en herdenkingsmonumenten, belangwekkende zijn:

Binnenhof Gevangenpoort Grote Kerk Haagse Passage Indisch Monument Kurhaus (Scheveningen) Lange Voorhout Mauritshuis Nieuwe

Kerk Oude Stadhuis Paleis Noordeinde Ridderzaal Vredespaleis

Link naar telefoonpuzzle Link naar telefoonpuzzle Link naar telefoonpuzzle

De Gevangenpoort is een middeleeuwse

gevangenis in Den Haag. Sinds 1882 is in

het gebouw een museum gevestigd. De

gevangenpoort ligt dicht bij het

Binnenhof en de Hofvijver. Achter de

poort ligt wat in Den Haag nu de "Plaats"

wordt genoemd. Aan het hoofd van dit

plein bevond zich 'het Groene Zoodje'.

Dit was meestal de executieplaats, maar

bijvoorbeeld zweepslagen werden hier

ook gegeven. De gevangenpoort

behoort tot de 'Top 100 van de

Rijksdienst voor de Monumentenzorg'.

Het Mauritshuis is oorspronkelijk een

stadspaleis, gebouwd voor Johan

Maurits prins van Nassau-Siegen in de

17e eeuw. De architectuur van het

gebouw, ontworpen door de schilderarchitect

Jacob van Campen, is vele

malen nagevolgd. Het gebouw aan de

Hofvijver is eigendom van de

Nederlandse staat en behoort tot de 'Top

100 van de Rijksdienst voor de

Monumentenzorg' uit 1990.

De Hofvijver is een water in het centrum

van Den Haag. Het ligt in het oosten aan

de Korte Vijverberg, in het zuiden aan

het Binnenhof en het Mauritshuis, in het

westen aan het Buitenhof en in het

noorden aan de Lange Vijverberg. Er ligt

een met planten en bomen begroeid

eilandje in dat geen of ciële naam heeft,

in de volksmond wordt echter

gesproken over het 'Hofvijver Eiland' of

'Netjus Eiland'.

Link naar telefoonpuzzle

Het Vredespaleis is de zetel van het Permanent Hof van

Arbitrage, het Internationaal Gerechtshof van de Verenigde

Naties, de Haagsche Academie voor Internationaal Recht, de

Bibliotheek van het Vredespaleis en de Carnegie Stichting.

Hiernaast is het paleis ook regelmatig de gastheer van diverse

evenementen op het gebied van internationaal recht en politiek.

Het doel van deze organisaties is om voor geschillen tussen

landen tot een vreedzame oplossing te komen.

Link naar telefoonpuzzle

Tijdens een verblijf in Den Haag in 1536 gaf keizer Karel V

opdracht vier rijen lindebomen 'te planten ende te setten in 't

Voorhout van Den Haghe'. Deze bomen geven het Lange

Voorhout een statig uiterlijk. In de volksmond werd het Lange

Voorhout door deze bomen ook wel de Lindelaan of de Lange

Lindelaan genoemd: het versje Liesje Leerde Lotje Lopen Langs

de Lange Lindelaan herinnert hier nog aan.

website: timelessgift.nl - puzzle

Page 16


op avonturenreis met Timelessgift.nl

Puzzle serie hoofdstad van Utrecht

De naam Utrecht is afkomstig van het Latijnse Traiectum en duidt op een plaats waar in de Romeinse tijd de rivier de Rijn doorwaadbaar of

over te steken was. De 'U' komt van het Oudnederlandse woord uut, dat 'benedenstrooms' betekent - Utrecht moet dus begrepen worden

als 'Trecht benedenstrooms'.

Vanwege de Domtoren, beeldmerk van de stad en met 112,32 meter de hoogste kerktoren van Nederland, wordt de stad ook wel

Domstad genoemd.

Twee andere bijnamen zijn Utreg (in het Stad-Utrechts) en Utka (in de multiculturele straattaal van de Randstad).

Tijdens Carnaval heet de stad Utrecht Leemput.

Uitert, is de verouderde naam in dialect, en komt voor als familienaam van Uitert en van Uijtert.

Link naar telefoonpuzzle

De Dom van Utrecht is een markante gotische kerk in het midden van de Nederlandse stad Utrecht.

De kerk werd vanaf 1254 gebouwd als voortzetting van de romaanse kathedraal van het roomskatholieke

bisdom Utrecht en was gewijd aan Sint-Maarten.

Sinds 1580 is de kerk protestants. De 112,32 meter hoge Domtoren is de hoogste kerktoren van

Nederland en het hoogste gebouw van Utrecht.

Huidig gebruik

De Domkerk is in gebruik bij het in 1970 ingestelde Citypastoraat Domkerk, een gemeente binnen de

Protestantse Kerk in Nederland. Van 2006 tot 2019 was Netty de Jong-Dorland predikant. Er is een

levendige kerkmuziekpraktijk met wekelijks een concert op zaterdagmiddag. Om de week wordt het

concert verzorgd door de in 1971 opgerichte Domcantorij, die daarnaast de zondagse diensten

opluistert. Domcantor is sinds 1991 Remco de Graas. Behalve voor kerkelijke activiteiten wordt de

Domkerk ook gebruikt als locatie voor uiteenlopende niet-kerkelijke evenementen. Vanouds worden de

dies natalis en de opening van het academisch jaar van de Universiteit Utrecht in de Domkerk gevierd.

Verder vond in 2005 bijvoorbeeld het openingsconcert van het Utrechtse gothic-festival Link naar telefoonpuzzle " "Summer

Darkness" in de Domkerk plaats. De Stichting Vrienden van de Domkerk zorgt onder meer voor de dagelijkse openstelling van de kerk.

website: timelessgift.nl - puzzle

Page 17


op avonturenreis met Timelessgift.nl

Link naar telefoonpuzzle Link naar telefoonpuzzle Link naar telefoonpuzzle

Kasteel De Haar (vroeger Het Huys te

Haer) is een monumentaal kasteel in het

Utrechtse dorpje Haarzuilens. Het is het

grootste kasteel van Nederland. Het

werd vanaf 1892 op de ruïne van het

oude kasteel gebouwd in neogotische

stijl. De Haar bestaat uit een omvangrijk

terrein waarin zich naast het

hoofdgebouw onder meer bijbehorende

tuinen en gebouwen zoals een kapel

bevinden. Het naastgelegen dorp heeft

verder een sterke relatie met het kasteel

en het geheel valt onder beschermd

dorpsgezicht.

De Nieuwegracht is een van de

bekendste grachten in de binnenstad

van de Nederlandse stad Utrecht. Het is

ook de naam voor de twee straten aan

weerszijden van deze gracht.

Karakteristiek zijn de vele monumentale

grachtenpanden, de werfkelders,

werven met bomen, en bruggen.

De Nieuwegracht is een van de

bekendste grachten in de binnenstad

van de Nederlandse stad Utrecht. Het is

ook de naam voor de twee straten aan

weerszijden van deze gracht.

Karakteristiek zijn de vele monumentale

grachtenpanden, de werfkelders,

werven met bomen, en bruggen.

Link naar telefoonpuzzle

Link naar telefoonpuzzle

Link naar telefoonpuzzle

Het Academiegebouw in de

Nederlandse stad Utrecht is het

hoofdgebouw van de Universiteit

Utrecht en is gelegen in een hoek

van het Domplein.

Station Utrecht Centraal is het centraal

station van de stad Utrecht, de hoofdstad

van de Nederlandse provincie Utrecht. Het

station is het belangrijkste knooppunt van

de spoorlijnen in Nederland en is mede

daardoor in oppervlakte en

reizigersaantallen het grootste station van

Nederland.

Het Rietveld Schröderhuis is een door

Gerrit Rietveld in 1923-1924

ontworpen woonhuis in de stad Utrecht.

Het huis is volledig uitgevoerd volgens

de ideeën van de kunstbeweging De Stijl.

Rietveld ontwierp het huis voor Truus

Schröder-Schräder, die er van januari

1925 tot haar dood in 1985 heeft

gewoond. Het huis bevindt zich op het

adres Prins Hendriklaan 50 in de buurt

Wilhelminapark en is te bezichtigen via

een rondleiding. Het staat sinds 2000 op

de Werelderfgoedlijst van de UNESCO.

website: timelessgift.nl - puzzle

Page 18


op avonturenreis met Timelessgift.nl

Puzzle serie hoofdstad van Friesland

Leeuwarden is de hoofdstad van de provincie Friesland, de hoofdplaats van de gelijknamige gemeente Leeuwarden en een van de oudste

steden van Noord-Nederland. Belangrijke sectoren in de stad zijn de nanciële en zakelijke dienstverlening, de overheid en de nonpro

tsector. De stad is de grootste van de Friese elf steden. In 2018 telde de stad 92.235 inwoners. Onder de stad valt ook de buurtschap

Vierhuis en een stukje van de buurtschap Groote Bontekoe. Ook verschillende andere plaatsen zijn in Leeuwarden opgenomen, zoals het

voormalige dorp Huizum en de voormalige buurtschap Schilkampen.

Link naar telefoonpuzzle .

In Leeuwarden is een aantal hoofd- en regiokantoren gevestigd van grote dienstverlenende ondernemingen zoals KPN, Rabobank, ING, ABN

AMRO, AEGON en Achmea (Avéro Achmea, FBTO en een gedeelte van Centraal Beheer). Verder zijn er een zuivelconcern

(FrieslandCampina; voorheen Friesland Foods), twee hoofdkantoren van regionale kranten (Leeuwarder Courant en Friesch Dagblad) alsook

veel kleinere bedrijven gevestigd. Van de kantoren is de bijna 115 meter hoge Achmeatoren opvallend. De Achmeatoren is tevens het

hoogste gebouw van Noord-Nederland. Ook zijn de callcenters van bijvoorbeeld Cendris B.V., UPC Nederland, de Belastingdienst en Eneco

er gevestigd. In Leeuwarden bevindt zich ook de Fryske Akademy, een wetenschappelijk onderzoeksinstituut. Leeuwarden heeft daarnaast

vestigingen van de Belastingdienst, douane, het Ministerie van Landbouw, de Kamer van Koophandel, Rijkswaterstaat, het UWV, het

Ministerie van Justitie alsmede het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) binnen zijn grenzen. Verder is er één gevangenis - Penitentiaire

Inrichting De Marwei. Het oude Huis van bewaring De Blokhuispoort is sinds 2008 gesloten, en later in gebruik als cultureel centrum. - In

het noordwesten van Leeuwarden ligt de Vliegbasis Leeuwarden van de Koninklijke Luchtmacht.

Link naar telefoonpuzzle

website: timelessgift.nl - puzzle

Page 19


op avonturenreis met Timelessgift.nl

De Friese elf steden zijn elf plaatsen in Friesland die stadsrechten verkregen (waar tevens de schaatsmarathon Elfstedentocht naar is

vernoemd):

Link naar telefoonpuzzle Link naar telefoonpuzzle Link naar telefoonpuzzle Link naar telefoonpuzzle

De Blokhuispoort is een

gebouwencomplex dat tot

december 2007 dienst heeft

gedaan als huis van bewaring

in de stad Leeuwarden. Het

huidige gebouw is in de tweede

helft van de negentiende eeuw

gebouwd op de plaats waar al

rond 1500 een gevangenis

stond. De Blokhuispoort heeft

sinds 1580 dienstgedaan als

gevangenis.

Sneek is gelegen nabij het

Sneekermeer en is onder

andere bekend vanwege de

historische binnenstad, met

onder meer de Waterpoort, en

de Sneekweek. De stad vervult

een centrale functie voor de

regio Zuidwesthoek en was van

augustus 1498 tot maart 1500

zelfs de of ciële hoofdstad van

het gewest Friesland

Er zijn verschillende theorieën

over het ontstaan van de naam

IJlst. Het kan afkomstig zijn

van de Ylostins, de stins, die in

het zuidwestelijk deel van IJlst

heeft gestaan. De naam wordt

wel eens afgeleid van het Eeof

IJslot, de stins, die aan het

water lag dat door IJlst stroomt.

De oorspronkelijke naam van

IJlst is Ylike geweest dat later

verbasterd is tot Ylts of Fries

Drylts.

De stad heeft de

oorspronkelijke omwalling

vrijwel geheel behouden en

tevens is de oorspronkelijke

structuur van Sloten bijna

geheel bewaard. De vesting

werd ontworpen en gebouwd

door de bekende

vestingbouwer Menno van

Coehoorn. Sloten was in

vestingtermen de ideale stad,

haar vorm heeft veel van een

ui, de stad wordt dan ook wel de

"sipelstêd" (uistad) genoemd.

Link naar telefoonpuzzle

In de 11e eeuw verkreeg Stavoren van de

Brunonen stadsrechten, die tussen 1058 en

1068 door graaf Egbert de eerste met

toestemming van keizer Hendrik V zijn

verleend. Stavoren was destijds een

belangrijke handelsstad. De grootschippers

en kooplieden onderhielden belangrijke

handelsrelaties met de landen rond de

Oostzee.

Link naar telefoonpuzzle

Hindeloopen kreeg in 1225 stadsrechten en

is een van de Friese elf steden. Hoewel het

geen haven had maar slechts een rede in de

Zuiderzee, was Hindeloopen lange tijd een

belangrijke handelsplaats

Link naar telefoonpuzzle

Het Zool stroom door het buitendijksgebied,

dat bij Workum het Geele Strand wordt

genoemd. Aan het water kent het meerdere

werven, een jachthaven en twee

vakantieparken. Ook elders in de stad zijn

er nog enkele havens te vinden. Workum

heeft sinds 1399 stadsrechten en behoort

daarmee tot de Friese elf steden.

Link naar telefoonpuzzle

Bolsward kreeg van Filips de

Goede in 1455 stadsrechten

mede dankzij de redenaar

pater Brugman. Bolsward was

een van de Hanzesteden.

Link naar telefoonpuzzle Link naar telefoonpuzzle Link naar telefoonpuzzle

Vanuit de haven van Harlingen Franeker zou rond 800 zijn

Het stadhuis van Dokkum is

worden diverse vrachtroutes

ontstaan als een Karolingisch een gebouw uit 1610 dat later

onderhouden, zoals naar

castellum. Van de 11e eeuw tot nog uitgebreid en verbouwd

Scandinavië. In Harlingen

de 16e eeuw ontwikkelde

werd.

liggen veel zeilende

Franeker zich tot het

charterschepen, ook wel de

bestuurlijk centrum van

bruine vloot genoemd. Dit soort noordelijk Westergo. Het

schepen vaart met groepen

stadje leek zich tot hoofdstad

langs de Waddeneilanden,

van Friesland te ontwikkelen,

maar varen vanuit Harlingen. maar werd overvleugeld door

Leeuwarden.

website: timelessgift.nl - puzzle

Page 20


op avonturenreis met Timelessgift.nl

Puzzle serie hoofdstad van Overijssel

Pas in de Franse tijd kreeg Zwolle de status van hoofdstad, eerst van het Departement van de Oude IJssel, daarna van het Departement

Overijssel en na de inlijving door het Eerste Franse Keizerrijk, van het Departement Monden van de IJssel of Bouches-de-l'Yssel.

Na het vertrek van de Fransen werd Zwolle hoofdstad van de provincie Overijssel.

Op 7 juli 1837 werd op de Grote Markt de laatste Zwolse doodstraf door scherprechter Hendrikus Esman (scherprechter voor Overijssel

1827-1845) uitgevoerd. De uit Wijhe afkomstige Albert Wetterman werd tot deze straf veroordeeld vanwege de moord op zijn vrouw

Gerritdina Lankhorst.

Rond 1870 nam het bevolkingsaantal van de stad sterk toe.

De oorzaak lag hoofdzakelijk bij het verkrijgen van een spoorwegstation (1876).

De Maatschappij tot Exploitatie van de Staatsspoorwegen opende in 1870 ook nog een Centrale Werkplaats voor het onderhoud van de

treinen. Al snel waren hier 600 mensen werkzaam.

Buiten de stad werd een nieuw stadsdeel ontwikkeld, Assendorp. Hier werd voor het eerst in Zwolle sociale woningbouw toegepast. De

eerste huizen kwamen tussen het Weezenland en de Bartjensstraat.

De Vereniging tot bevordering van Fabrieks- en Handelsnijverheid bouwde 20 huizen, waar één gulden huur per week voor moest worden

betaald. Zo’n huis bestond uit een lange gang, twee vertrekken en een poepton buiten.

De huurders van het VFH-departement kregen later de mogelijkheid om een huisje te kopen, het ging om de woningen in de Enkstraat ,

naast houthandel Van Raalte.

vIn 1878 werden er 25 nieuwe huizen gebouwd aan de Bartjensstraat, deze waren voor de arbeiders van de azijnfabriek Heerkens

Schaepman & Co. die in 1807 was opgericht op de plek waar later de Isalaklinieken (locatie Weezenlanden) hebben gestaan.

Link naar telefoonpuzzle

website: timelessgift.nl - puzzle

Page 21


op avonturenreis met Timelessgift.nl

De Hanzestad Zwolle is een bezoekje meer dan waard.

Trek er gerust maar meer dagen voor uit, want één dag is niet voldoende om de stad te beleven.

Zwolle heeft een oude binnenstad met veel bezienswaardigheden, zoals Museum de Fundatie en Waanders in de Broeren,

restaurants die geroemd worden om hun culinaire hoogstandjes zoals De Librije, gezellige terrasjes en kroegen.

Zwolle heeft een gezellige binnenstad met gastvrije winkeliers en natuurlijk volop mogelijkheden voor avondje uit,

zoals theater Odeon de Spiegel.

Het duurt nog even, maar in 2040 mag Zwolle zich opmaken voor de viering van het 1000-jarig bestaan.

Zwolle is een stad met een rijke, boeiende geschiedenis.

Link naar telefoonpuzzle Link naar telefoonpuzzle Link naar telefoonpuzzle

Museum de Fundatie is een

museum voor beeldende kunst in

de Overijsselse hoofdstad

Zwolle. Museum de Fundatie is

onderdeel van de stichting

Hannema-de Stuers Fundatie,

waar ook Kasteel het Nijenhuis in

Heino onder valt. Museum de

Fundatie bezit een collectie

beeldende kunst, van de late

middeleeuwen tot nu, gebaseerd

op de verzameling van door Dirk

Hannema, voormalig directeur

van Museum Boijmans Van

Beuningen. Naast de vaste

collectie, organiseert Museum de

Fundatie om de drie maanden

nieuwe uiteenlopende

tentoonstellingen. In 2012–

2013 is het museum uitgebreid

met een nieuwe expositieruimte

op het dak van het bestaande

gebouw. Deze ovaal bolvormige

toevoeging is een ontwerp van

Bierman Henket architecten.

Dit voormalige Paleis van Justitie

is gebouwd in neoclassicistische

stijl tussen 1838 en 1841, naar

ontwerp van de Haagse architect

Eduard Louis de Coninck. In de

jaren 80 werd het

gerechtsgebouw door architect

Arne Mastenbroek grondig

verbouwd om te dienen als

nieuwe huisvesting van de

Afdeling Informatieverwerking

van de Rijksplanologische

Dienst. Na een tweede

verbouwing door Mastenbroek

is het paleis vanaf 1994 een

volwaardig museum. Van 1994

tot 2001 bood het onderdak aan

het Museum voor Naïeve en

Outsiderkunst. In 2004–2005 is

het voormalige gerechtsgebouw

verbouwd door architect

Gunnar Daan om plaats te

bieden aan Museum De

Fundatie.

Kasteel het Nijenhuis is één van de

best bewaard gebleven havezaten

in Overijssel. Gelegen tussen de

dorpen Heino en Wijhe is het

omgeven door een prachtig

landschap. De geschiedenis van

kasteel het Nijenhuis begint in de

late middeleeuwen.

Ruim 100 beelden uit de collecties

van Museum de Fundatie, Museum

Beelden aan Zee (Scheveningen) en

de provincie Overijssel worden

getoond op 4,5 hectare siertuin,

grasvelden en bosgebied in

combinatie met de in het kasteel

getoonde collectie van Museum de

Fundatie

Tekst; museumdefundatie

Teksten; Wikipedia

website: timelessgift.nl - puzzle

Page 22


op avonturenreis met Timelessgift.nl

Puzzle serie hoofdstad Groningen

Groningen is de hoofdstad van de gelijknamige Nederlandse provincie Groningen en de grootste kern in de gelijknamige gemeente.

De plaats wordt in de provincies Groningen en Drenthe vaak ook kortweg aangeduid met Groningen-Stad of kortweg Stad, ter

onderscheiding van de provincie en de historische Ommelanden. Het is de grootste stad van noordelijk Nederland.

Groningen maakt onderdeel uit van het samenwerkingsverband Regio Groningen-Assen.

Van Groningen zijn geen geschreven stadsrechten bekend.

Door de relatief geïsoleerde ligging ten opzichte van de opeenvolgende feitelijke machtscentra (Utrecht, Den Haag, en Brussel) was de

stad historisch gezien vooral op zichzelf en de directe omgeving aangewezen. Als Hanzestad maakte Groningen deel uit van het Noord-

Duitse handelsnetwerk. Later werd de stad vooral een regionaal marktcentrum. De stad ontwikkelde zich tot, en was eeuwenlang de facto,

een stadstaat. Sinds de Republiek hoorde Groningen nominaal bij Nederland, maar tot aan de Franse tijd bleef Groningen feitelijk een

autonome stad, die heer was in het grootste deel van de provincie.

Na de Franse tijd verloor de stad haar overheersende positie in de provincie. Groningen ontwikkelde zich van een gemeente met 23.000

inwoners in 1795 tot een gemeente met ongeveer 100.000 inwoners in 1930.

Aan het einde van de Tweede Wereldoorlog werd er gevochten in Groningen, en bij de bevrijding in 1945 ging een groot deel van de

binnenstad in vlammen op.

Tegenwoordig is Groningen een stad met gevarieerde handel en industrie.

Groningen is ook een studentenstad met ruim 60.000 studenten, van wie bijna 35.000 in de stad wonen (2018).

Link naar telefoonpuzzle "Groningen Stad.

website: timelessgift.nl - puzzle

Page 23


op avonturenreis met Timelessgift.nl

Link naar telefoonpuzzle

Groningen is al eeuwenlang een

studentenstad. De huidige

Rijksuniversiteit Groningen werd in

1614 opgericht als Academie, en is

daarmee na Leiden de oudste nog

bestaande universiteit van Nederland.

De universiteit heeft na een

voortvarende start ook slechte tijden

gekend, waarbij ophef ng een kwestie

van tijd leek. Op 1 oktober 2014 had de

universiteit 30.041 studenten. De

universiteit heeft twee

Nobelprijswinnaars "afgeleverd",

(Natuurkunde, 1953) en (Scheikunde,

2016,), terwijl Heike Kamerlingh Onnes

(Nobelprijs voor Natuurkunde, 1913,

voor het vloeibaar maken van helium, en

de ontdekking van supergeleiding bij

zeer lage temperaturen) aan de

universiteit is opgeleid.

Link naar telefoonpuzzle

Groningen heeft het zwaar te verduren

gehad tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Met name de Grote Markt werd tijdens

de bevrijding in april 1945 zwaar

beschadigd. In totaal gingen er in de stad

ruim 300 panden verloren door het

oorlogsgeweld, waaronder de complete

noord- en oostwand van de Grote

Markt. Het symbool van de stad, de

Martinitoren (door de Stadjers d'Olle

Grieze genoemd) en de bijbehorende

kerk bleven gespaard, evenals het

Goudkantoor en het stadhuis. De

Hoofdwacht aan de voet van de

Martinitoren, raakte dusdanig

beschadigd dat deze niet te redden was.

Link naar telefoonpuzzle

De handel en horeca vormen de op twee

na grootste sector binnen de

Stadgroninger werkgelegenheid. In

totaal waren er in 2004 rond de 20.000

arbeidsplaatsen, een aantal dat

nauwelijks is veranderd. In 2005 heeft

Groningen de titel Beste Binnenstad van

Nederland gekregen. Markant guur

binnen de horeca was Sjoerd Kooistra,

die eigenaar was van een groot aantal

etablissementen aan de Grote Markt en

in de Poelestraat en de Peperstraat en

tientallen grote cafés elders in

Nederland verwierf.

Link naar telefoonpuzzle Link naar telefoonpuzzle Link naar telefoonpuzzle

Link naar telefoonpuzzle

Omdat Groningen een

studentenstad is en

vanwege het

verkeerscirculatieplan dat

in 1976 de stad binnen de

diepenring in vier sectoren

verdeelde die voor het

particuliere autoverkeer

niet met elkaar verbonden

zijn, is de ets een zeer

populair vervoermiddel. In

2002 heeft Groningen de

titel Fietsstad 2002

gekregen.

Groningen is nog steeds een

belangrijk knooppunt van

vaarwegen. De stad is

ontstaan langs twee relatief

kleine stroompjes, de Hunze

en de Aa. Ten noorden van

de stad kwamen deze

samen, deze oudste

verbinding met de zee is

tegenwoordig het Reitdiep,

dat vooral een functie heeft

voor de pleziervaart.

Het Groninger Museum is

het belangrijkste museum

van de stad. Oorspronkelijk

was dit een vrij traditioneel

provinciaal streekmuseum,

maar het heeft zich

ontwikkeld tot een van de

vernieuwende musea van

Nederland, vooral sinds de

nieuwbouw op een

kunstmatig eiland in het

Verbindingskanaal.

De stad heeft meer musea:

Groningen werd in 1866

aangesloten op het

spoornet. De eerste

verbinding was de lijn naar

Leeuwarden. In 1870 kwam

er een directe verbinding

naar Holland door de

opening van de lijn naar

Meppel. In 1884 volgde nog

een lijn naar Delfzijl en in

1893 naar Roodeschool. Het

hoofdstation uit 1896, direct

buiten de zogenaamde

diepenring, staat bekend als

een van de fraaiste stations

in Nederland.

website: timelessgift.nl - puzzle

Page 24


op avonturenreis met Timelessgift.nl

Puzzle serie hoofdstad Drenthe

In 1259 werd het nonnenklooster Maria in Campis of Mariënkamp verplaatst van Coevorden naar een dekzandrug op de plek waar nu het

centrum van Assen ligt. Het grootste deel van de toen gegraven singels is later gedempt, maar de huidige straatnamen (Gedempte Singel,

Noordersingel, Oostersingel en Zuidersingel) herinneren er nog aan. Het klooster werd in 1602 opgeheven, waarna het hoofdgebouw in

gebruik werd genomen als vergaderplaats voor onder meer het College van Gedeputeerden. Later in de 17e eeuw ontstond er een echte

nederzetting binnen de singels, ongeveer een cirkel met een diameter van 300 meter. Pas laat in de 18e eeuw werd Assen uitgebreid tot

buiten dit gebied. Het voorheen vrij onaanzienlijke Assen werd pas rond die tijd een aantrekkelijke woonplaats voor de welgestelden in de

provincie. Voorbeelden van opmerkelijke woonhuizen zijn Huize Overcingel en het Witte Huis. In opdracht van Lodewijk Napoleon, die Assen

als zomerresidentie koos, werd het in 1807 een zelfstandige gemeente en in 1809 een stad. Daarmee is het een van de jongste steden met

stadsrechten in Nederland. Het grootse stedenbouwkundige plan dat hij liet maken door de Italiaanse architect Carlo Giovanni Francesco

Giudici bleef nagenoeg onuitgevoerd. In 1814 werd Assen hoofdstad van Drenthe.

Het wapen van de Nederlandse gemeente Assen werd op 19 september 1821 vastgesteld door de Hoge Raad van Adel. Het gemeentewapen

van Assen is gebaseerd op het zegel van de Landschap Drenthe. De herkomst van het zegel hing samen met het klooster Maria in Campis,

dat rond 1259 in Assen werd gevestigd.

De beschrijving van het wapen luidt als volgt:

"Van lazuur, beladen met een gekroond Maria beeld in het wit gekleed, zittende

tusschen twee gouden zuilen, met een naakt kind, welks hoofd met stralen

omringd is, op de rechterknie. Het schild gedekt met een kroon van goud en ter

wederzijde vastgehouden door een klimmenden leeuw in natuurlijke kleur, het

geheel staande op een grasgrond."

Op het blauwe wapen staat in wit een gekroond Mariabeeld, met op haar

rechterknie het christuskind, waarvan het hoofd is omringd met een stralenkrans.

Zij zitten tussen twee gouden zuilen. Schildhouders zijn twee klimmende

leeuwen.

Link naar telefoonpuzzle

In 1959 werd de vlag van Assen vastgesteld, de blauw-witte kleuren hiervan zijn gebaseerd op het gemeentewapen.

Link naar telefoonpuzzle De kerk is een zogeheten Waterstaatskerk, het gebouw werd ontworpen door C.J. Spaan,

hoofdingenieur Waterstaat en Publieke werken. Kenmerkend voor de gebruikte neoc

lassicistische stijl zijn de hang naar symmetrie, de boogramen, de gepleisterde

binnenmuren en het kruisgewelf.

Geschiedenis

De Hervormde Gemeente in Assen kerkte al vanaf het begin van de 17e eeuw in de

Kloosterkerk.

Door de groei van het aantal inwoners en kerkleden werd deze kerk te klein.

Koning Willem II werd in 1841 gevraagd om een bijdrage voor een nieuw gebouw.

Pas in 1845 kon de nieuwbouw daadwerkelijk beginnen.

Het gebouw werd ingewijd door dominee Pareau op 30 april 1848.

In 1910 werd de kerk getro en door bliksem, waarbij de toren grotendeels afbrandde. Een jaar later kon de toren worden herbouwd.

Het gebouw werd grondig gerestaureerd tussen 1979 en 1982.

In 2002 werd in Romeinse cijfers op het fronton het jaartal 1848 aangebracht.

website: timelessgift.nl - puzzle

Page 25


op avonturenreis met Timelessgift.nl

Het Witte Huis staat aan de Vaart Noordzijde 3 6 in Assen.

Het huis is gebouwd in neoclassicistische stijl met een klassieke fronton, met daarin een familiewapen.

Opdrachtgever was Hendrik Jan Oosting, op dat moment 'ontvanger der directe belastingen' en later

burgemeester.

Al in 1823 werd het gebouw verhoogd en werd er een verdieping bovenop geplaatst.

Rond 1830 werd de tuin aangelegd door tuinarchitect L.P. Roodbaard. Het huis werd gerestaureerd in 1978 en is

tegenwoordig een rijksmonument.

Link naar telefoonpuzzle

Op 4 september 1954 werd in de tuin achter het oude gemeentehuis in het centrum van Assen, het beeld van Bartje onthuld.

Het beeld werd gemaakt door Suze Bos chma-Berkhout. Omdat dit

stenen beeld geregeld vandalisme kreeg te verduren, werd door de

beeldhouwster in 1981 een nieuwe, bronzen beeld gemaakt. De stenen

versie verhuisde naar de hal van het Asser gemeentehuis. Sinds juni

2013 staat het in de Kloostergang van het Drents Archief aan de Brink te

Assen. Hier bevinden zich ook de originele manuscripten van het boek.

Ook de bronzen versie van het beeld ontkwam niet aan vandalisme. In

1991 werd het beeld ontvreemd door een oudejaarsclub uit

Oldeberkoop, alleen Bartjes klompen stonden nog op de sokkel.

Eind november 2003 werd het beeld opnieuw ontvoerd. De zesvoudige

verankering werd met geweld doorgezaagd.

Link naar telefoonpuzzle

Link naar telefoonpuzzle Vlak voor de kerst ontving het Dagblad van het Noorden een briefje dat het beeldje geplaatst was voor

de voeten van het beeld van de legendarische Friese strijder Grote Pier in Kimswerd. De ontvoering was gepleegd door de

oudejaarsvereniging uit Zorgvlied.

Het beeldje werd eind januari 2004 teruggeplaatst waarbij de daders voor de kosten opdraaiden.

Hoewel de bevestiging werd verstevigd bleek dit toch nog niet voldoende. Op 1 mei 2004 was het opnieuw raak. Onverlaten haalden 's

nachts het beeld weg. De volgende dag werd het in de berm van de weg door Bovensmilde teruggevonden met ernstige beschadigingen.

Overwogen wordt het beeld te verhuizen naar een meer in het oog lopende plaats.

In menig Drents huishouden staat ook een of meerdere beeldjes van Bartje, in de vorm van een miniatuurversie van het oorspronkelijke

beeld. In Madurodam staat een miniatuur van het beeld van Bartje.

Het TT Circuit Assen (ook bekend onder de naam Circuit van Drenthe en The Cathedral of Speed) is een in Assen, (Nederland) gelegen

circuit, dat gebruikt wordt voor onder meer de MotoGP TT Assen, WK Superbike en het Brits kampioenschap superbike.

Tussen 1925 en 1954 werden de wedstrijden op een stratencircuit verreden. Sinds 1955 ligt er een permanent circuit.

Link naar telefoonpuzzle

website: timelessgift.nl - puzzle

Page 26


op avonturenreis met Timelessgift.nl

Puzzle serie hoofdstad Limburg

Maastricht is een stad en gemeente in het zuiden van Nederland. Het is de hoofdstad van de provincie Limburg en telt 121.565 inwoners (1

januari 2019, bron: CBS). Het is hiermee de grootste gemeente van de provincie Limburg. Maastricht is ontstaan bij een doorwaadbare

plaats aan de rivier de Maas, waaraan het zijn naam te danken heeft (Maastricht = Mosa Trajectum = doortocht door de Maas). Maastricht

is al tweeduizend jaar lang ononderbroken bewoond. De stad heeft een lange en veelbewogen geschiedenis, waarvan de talrijke historische

gebouwen en kunstschatten getuigen. Internationaal kreeg de stad grote naamsbekendheid door het Verdrag van Maastricht (1992). Door

zijn perifere ligging en afwijkende landschap, huizenbouw, geschiedenis, taal (het Maastrichts), religie (katholicisme; vroeger meer dan

nu), gemeenschapsleven (fanfares, carnaval, processies) en de vermeende Bourgondische leefwijze, wordt de stad in Nederland gezien als

"buitenlands".

Tekst: Wikipedia

Link naar telefoonpuzzle

Link naar telefoonpuzzle Link naar telefoonpuzzle Link naar telefoonpuzzle

De Sint Servaasbrug, ook wel oude brug

(Maastrichts: aw brögk), is een van

oorsprong 13e-eeuwse stenen boogbrug

over de rivier de Maas in de Nederlandse

stad Maastricht. De brug is genoemd naar

de 4e-eeuwse bisschop van Maastricht,

Sint-Servaas, maar kreeg zijn huidige

naam pas in 1932; daarvoor was het

gewoon 'de brug'. De Sint Servaasbrug

wordt beschouwd als de oudste brug van

Nederland en een icoon van de stad

Maastricht. Het bouwwerk is een

rijksmonument.

De naam Bonnefanten is afgeleid van het

voormalige Bonnefantenklooster in de

binnenstad van Maastricht, waar het

museum van 1951 tot 1978 gevestigd

was. De website van het museum

vermeldt hierover: "In de volksmond had

dit convent in de 18e eeuw de benaming

Couvent des bons enfants (klooster van

de goede kinderen) meegekregen, omdat

de jeugd bij de kloosterzusters zo

voorbeeldig werd opgeleid. Weldra stond

ook het klooster in het Maastrichtse

spraakgebruik bekend onder de naam

Bonnefanten".

College van burgemeester en wethouders

Voor de termijn 2014-2018 is in

Maastricht een college van burgemeester

en wethouders gevormd dat bestaat uit

CDA, SPM, GroenLinks, D66, VVD en SP

(26 van de 39 zetels). Het college telt zes

wethouders, van elke partij één.

De burgemeester van Maastricht was tot

het aftreden van Gerd Leers in 2010 altijd

van CDA-huize. Met de benoeming van

interim-burgemeester Jan Mans, kreeg

Maastricht voor het eerst een

burgemeester van PvdA-huize. Op 1

november 2010 werd de VVD'er Onno

Hoes beëdigd als burgemeester. Hij is op 1

juli 2015 opgevolgd door de partijloze

Annemarie Penn-te Strake.

website: timelessgift.nl - puzzle

Page 27


op avonturenreis met Timelessgift.nl

Link naar telefoonpuzzle Link naar telefoonpuzzle Link naar telefoonpuzzle

Maastricht ontwikkelde zich in de eerste

helft van de 19e eeuw tot een vroege

industriestad, parallel aan de ontwikkeling

van de Waalse industriesteden. Vanaf 1830

kwam er de grootschalige glas- en

aardewerkfabricage tot ontwikkeling;

vanaf 1850 de papierfabricage en begin 20e

eeuw de staal- en cementindustrie. Het

aantal werknemers in de industrie is vanaf

de jaren zestig sterk teruggelopen. Om die

reden werd meer ingezet op ontwikkeling

van de kenniseconomie en dienstverlening.

Dit resulteerde onder andere in de

oprichting van de Universiteit Maastricht,

het congres- en expositiecentrum MECC, de

toename van het aantal hotels, restaurants

en winkels, en de komst van bedrijven als

Vodafone, diverse callcenters en een aantal

Europese instituten.

Maastricht ligt in het zuiden van Nederland.

De stad ligt aan de voet van de Sint-

Pietersberg, tussen het Plateau van

Margraten, het Plateau van Caestert en de

Haspengouw, op de plaats waar de rivier de

Jeker in de Maas uitmondt. Het centrum van

de stad ligt op een hoogte van ca. 50 meter

boven NAP. De buitenwijken liggen hoger.

Het laagstgelegen deel van de gemeente is

de rivier de Maas bij Itteren; het hoogste

punt is de Sint-Pietersberg (109 m). D'n

Observant is met ruim 170 meter weliswaar

hoger, maar betreft een kunstmatige

heuvel.

in 2015 was ter gelegenheid van Roze

Zaterdag een aanvankelijk tijdelijk

regenboogpad aangelegd tussen het

Vrijthof en de Grote Staat. In december van

dat jaar besloot het gemeentebestuur dat

het permanent blijft liggen.

Link naar telefoonpuzzle Link naar telefoonpuzzle Link naar telefoonpuzzle

Maastricht is een toeristenstad en trekt

jaarlijks ruim drie miljoen bezoekers,

waarvan ongeveer tien procent minimaal

één overnachting boeken. Om die reden zijn

hotels, restaurants, cafés en winkels sterk

vertegenwoordigd in de lokale economie. In

de jaren 1990 vond er een sterke groei van

het aantal toeristische overnachtingen

plaats, waardoor het aantal hotelkamers in

deze periode meer dan verdubbelde. In de

periode 2010-17 groeide het aantal

toeristische overnachtingen van 850.000 tot

1,2 miljoen, een stijging van 44%. De

gemiddelde bezetting per hotelkamer is

met 70% vrij laag.

Al sinds de vroege middeleeuwen kan

Maastricht beschouwd worden als een

christelijke stad. De patroonheilige is Sint-

Servaas. Vooral in de eerste helft van de 20e

eeuw voltrok zich in deze stad het "Rijke

Roomse Leven". In de laatste vijftig jaar

heeft zich een proces van secularisatie en

ontkerkelijking voorgedaan, waardoor de

dominantie van de Rooms-Katholieke Kerk

(met name in onderwijs, politiek en

maatschappelijk leven) sterk is verminderd.

Door de diversi catie van de Maastrichtse

bevolkingssamenstelling is ook het aantal

niet-katholieke en niet-christelijke

geloofsgemeenschappen toegenomen.

De Sint-Servaasbasiliek is een kerkgebouw

in het centrum van Maastricht. Het

gebouwencomplex is gelegen tussen drie

pleinen: het Vrijthof, het Keizer Karelplein

en het Henric van Veldekeplein. De kerk is,

naar men aanneemt, gebouwd op het graf

van Sint-Servaas en wordt beschouwd als

de oudste nog bestaande kerk van

Nederland. De grote, driebeukige

kruisbasiliek is grotendeels in romaanse

stijl gebouwd met gebruikmaking van

kolenzandsteen en mergel. Het kerkgebouw

fungeert als parochiekerk van de roomskatholieke

Sint-Servaasparochie en is

tevens dekenaatskerk van Maastricht.

Sinds 1985 voert de kerk de titel basilica

minor 'Basiliek'.

website: timelessgift.nl - puzzle

Page 28


op avonturenreis met Timelessgift.nl

Puzzle serie hoofdstad Flevoland

Lelystad, de hoofdstad van de Nederlandse provincie Flevoland, is gesticht in 1967, en werd in 1980 een gemeente.

Lelystad is één van de jongste plaatsen in Nederland en heeft daarom een korte geschiedenis.

In het oorspronkelijke plan van Cornelis Lely zouden er vier polders gebouwd worden. Dit waren de Noordoostpolder, Oostelijk Flevoland,

Zuidelijk Flevoland en de Markerwaard. De laatste polder is nooit gebouwd. Als deze wel was gebouwd, lag Lelystad precies in het midden

van Flevoland. Nu ligt het in het westen. In 1956 was de ringdijk voor Oostelijk Flevoland klaar. Nu kon de het water worden weggepompt,

zonder dat het weer terug kwam. In 1957 viel de polder droog. Pas in 1967 kwamen de eerste mensen naar Lelystad. Door de

bevolkingsgroei na de Tweede Wereldoorlog, was onder meer Amsterdam te vol geworden. Veel mensen konden nu verhuizen naar

Lelystad en Almere. Oorspronkelijk moest Lelystad groter worden dan Almere, maar omdat Almere in de Randstad lag werd het groter.

Link naar telefoonpuzzle.

In het vernieuwde stadshart van Lelystad neemt het nieuwe Agoratheater een bijzondere plek in. Het gebouw, ontworpen door Ben van

Berkel van UNstudio (ook bekend van de Erasmusbrug in Rotterdam) is namelijk knaloranje. De constructie is ontworpen door Pieters

Bouwtechniek. Voorheen lag op de huidige locatie ook al een theater met dezelfde naam. Dit bleek echter niet meer te voldoen aan de

huidige eisen en het gemeentebestuur stond voor de keuze: opknappen of nieuwbouw. Nieuwbouw bleek de voordelige keuze en in het

kader van de vernieuwing van het stadshart kwam dit ook goed uit. De supervisor van deze vernieuwing, Adriaan Geuze van West, haalde de

bekende architect Ben van Berkel binnen. Deze had te maken met een beperkt budget van 20 miljoen euro, maar hij kreeg het voor elkaar

om met deze beperking een spraakmakend gebouw neer te zetten.

website: timelessgift.nl - puzzle

Page 29


op avonturenreis met Timelessgift.nl

In de gemeente zijn diverse beelden, sculpturen en objecten geplaatst in de openbare ruimte

Link naar telefoonpuzzle

Henk Hofstra is geboren in 1952. Op 17-jarige leeftijd ging

Henk Hofstra naar de kunstacademie Artibus in Utrecht.

Na een jaar stopte hij met de opleiding. Enkele jaren later

ging hij naar de Academie Minerva in Groningen waar hij

eind jaren zeventig afstudeerde. Hofstra schildert in een

guratieve stijl. Zijn onderwerpen kunnen als typisch

Nederlands worden gekarakteriseerd, koeien, tulpen,

(polder)landschappen en stadsgezichten. Zijn werk is sinds

de jaren tachtig regelmatig in binnen- en buitenland

geëxposeerd, onder meer in Amsterdam, Rotterdam,

Antwerpen en New York. Hofstra was tevens betrokken bij

diverse kunstprojecten. In 2007 kreeg hij van het

gemeentebestuur van zijn woonplaats Drachten de

opdracht om het straatbeeld te verfraaien. Hij liet een

straat, waar eerder de Drachtstervaart liep, blauw verven

en noemde het project Water is leven. In Leeuwarden

maakte hij in 2008 achttien reusachtige spiegeleieren voor

het Zaailand. Aan het eind van 2008 werd het kunstwerk

verwijderd vanwege de herinrichting van het gebied.[1] In

2010 realiseerde hij in Lelystad het project Boven Water.

Link naar telefoonpuzzle

Schepers werd in 1935 in Venezuela geboren als dochter

van de mijningenieur - en latere directeur van de

Koninklijke Shell Groep - Lijkle Schepers en Charlotte

Elizabeth Wigersma. Zij werd tot beeldend kunstenaar

opgeleid aan de École des Beaux-Arts in Genève en van

1955 tot 1960 aan de Rijksakademie van beeldende

kunsten in Amsterdam. Haar leermeesters waren Piet

Esser, Jaap Luttge en Max Weber. Schepers bekwaamde

zich op een breed terrein van de beeldende kunst. Ze was

werkzaam als beeldhouwer, medailleur, tekenaar,

aquarellist en pastellist. Daarnaast was zij werkzaam als

docent aan de Rijksakademie in Amsterdam. Tot haar

leerlingen behoorden Aart Schonk en Adri van Rooijen. In

1961 werd haar beeldhouwwerk bekroond met de zilveren

Prix de Rome. Schepers was getrouwd met de architect

Evert Jelle Jelles.

Link naar telefoonpuzzle

De Batavia was een Nederlands spiegelretourschip van de VOC uit de 17e eeuw. Het wrak bevindt zich momenteel in een museum in Fremantle, Australië. De Batavia

werd tussen 1627 en 1628 op de Peperwerf in Amsterdam gebouwd. In de jaren 1985-1995 is een reconstructie gebouwd die te bezichtigen is op de Bataviawerf te

Lelystad. Het schip vertrok voor het eerst op 29 oktober 1628, onder bevel van schipper Adriaen Jakobsz met als reisdoel Batavia. Eigenlijk was de leider van de

expeditie opperkoopman François Pelsaert. De schipper was verantwoordelijk voor de goede vaart, maar hij moest wel bevelen aanvaarden van de opperkoopman. Op

14 april 1629 kwam het schip aan op Kaap de Goede Hoop om te foerageren. Na acht dagen vertrok het weer. In de vroege ochtend van 4 juni 1629 sloeg het schip

lek op Morning Reef van de Wallabi-groep voor de Australische westkust. Een deel van de opvarenden bleef achter op enkele eilandjes, terwijl een andere groep met

een sloep naar Batavia zeilde om hulp te halen. Toen de redding arriveerde, was onder de achtergeblevenen muiterij uitgebroken.

Lelystad is nog bijzonder jong en er zijn (helaas) weinig tot geen gratis afbeeldingen van te vinden. Daarom hier een zeer beperkte serie.

website: timelessgift.nl - puzzle

Page 30


op avonturenreis met Timelessgift.nl

Nederlandse Antillen

Link naar telefoonpuzzle

De Nederlandse Antillen waren van 15 december 1954 tot 10 oktober 2010 een land binnen het K

oninkrijk der Nederlanden,

aanvankelijk bestaande uit zes eilanden in de Caraïbische Zee die tot twee eilandengroepen van de

Kleine Antillen behoren.

In 1986 ging Aruba als afzonderlijk land binnen het Koninkrijk verder.

In 2010 volgden Curaçao en Sint Maarten,

terwijl Saba, Sint Eustatius en Bonaire (ook bekend als de BES-eilanden) als 'bijzondere gemeenten'

werden opgenomen in het moederland als Caribisch Nederland.

De Nederlandse Antillen bestaan dus niet langer als staatkundige eenheid.

Per 1 januari 1986 verwierf Aruba een status aparte. Dit hield in dat Aruba de status van Land binnen het Koninkrijk verkreeg. De

Nederlandse Antillen bestonden vanaf die datum uit nog slechts vijf eilanden. Tegelijk werd afgesproken dat Aruba op 1 januari 1996

onafhankelijk zou worden, maar in 1994 werd op verzoek van Aruba het vooruitzicht op onafhankelijkheid voor Aruba geschrapt. Op 2

november 2006 werd tussen Nederland, Curaçao en Sint Maarten een akkoord gesloten, op grond waarvan deze twee eilanden een status

aparte binnen het Koninkrijk zouden krijgen, vergelijkbaar met die van Aruba.

Link naar telefoonpuzzle Link naar telefoonpuzzle Link naar telefoonpuzzle

Eerder waren al afspraken gemaakt waarbij Saba, Sint Eustatius en Bonaire de status van openbaar lichaam zouden krijgen, vergelijkbaar

met die van een Nederlandse gemeente. Nederlandse wetgeving zal daar onder voorwaarden in de plaats komen van de Antilliaanse.

Link naar telefoonpuzzle

Link naar telefoonpuzzle

Link naar telefoonpuzzle

website: timelessgift.nl - puzzle

Page 31


op avonturenreis met Timelessgift.nl

Puzzle serie hoofdstad van Aruba

Op 1 januari 1986 werd Aruba afgescheiden van de Nederlandse Antillen en werd het een volkomen zelfstandig en autonoom land binnen

het Koninkrijk der Nederlanden (status aparte): Aruba verkreeg net als Nederland en de Nederlandse Antillen de hoedanigheid van

volwaardig land binnen het Koninkrijk. Op 6 januari 1989 waren er voor het eerst sinds het verkrijgen van de status aparte verkiezingen.

Deze werden gewonnen door de MEP, die 10 van de 21 zetels behaalde. Uitgaande van het recht op zelfbeschikking van elk der eilanden,

aanvaardde men het besluit van Aruba om gebruik te maken van zijn zelfbeschikkingsrecht door de nitief te kiezen voor de

onafhankelijkheid. Nederland zou voor het verkrijgen van Aruba's volkenrechtelijke erkenning alle steun verlenen. In 1991 hebben

Nederlandse en Arubaanse politici echter alsnog afgezien van de stap naar volledige onafhankelijkheid.

In 1790 werd Oranjestad de hoofdstad van Aruba, dit omdat Oranjestad een diepere vaargeul heeft voor grotere schepen dan de

voorgaande hoofdstad. Oranjestad beschikt dan ook over de doorvoerhaven van Aruba. Bijna alle goederen komen via de haven van

Oranjestad binnen vanuit Zuid-Amerika, Nederland en de Verenigde Staten. Omdat Oranjestad de grootste stad van Aruba is, heeft het een

belangrijke status voor zijn inwoners.

In Oranjestad zijn de grote supermarkten van het eiland gevestigd en voor de grote boodschappen moet iedereen naar de hoofdstad. Naast

de grote winkels beschikt Oranjestad ook over een handvol winkelcentra, gericht op lokalen en toeristen (veelal cruisetoeristen). De

belangrijkste en bekendste winkelstraat is Caya G. F. Betico Croes, vernoemd naar de in 1986 overleden politicus Betico Croes.

Sinds anderhalve eeuw is de teelt van aloë vera een exportproduct. De plant groeit op plantages en is ook verwilderd. In het Aruba Aloemuseum

is een permanente tentoonstelling over de geschiedenis en huidige teelt en productie van de olie ingericht in de buitenwijk Hato.

Link naar telefoonpuzzle Link naar telefoonpuzzle Link naar telefoonpuzzle

Link naar telefoonpuzzle

Oranjestad is naast de hoofdstad ook een belangrijke plaats in de toeristenindustrie. Hier bevindt zich de haven voor de vele cruiseschepen

die Aruba aandoen. De cruise-industrie is een zeer belangrijke pijler van het toerisme op Aruba, omdat tijdens een cruise een groot deel

van de passagiers aan wal gaan om het eiland te bezichtigen. Met 334 "cruise-calls" ontving Aruba 815.161 cruisetoeristen in 2018.

Blijkens onderzoek droeg het cruise seizoen 2017/2018 US$ 102.8 miljoen bij aan de Arubaanse economie. In Oranjestad zijn verder nog

een aantal luxe hotels, een aantal luxe winkelcentra, diverse op toerisme gerichte winkelstraten waaronder de "Mainstreet" en

horecafaciliteiten te vinden. De Mainstreet, Caya G.F. (Betico) Croes genaamd, heeft de laatste jaren een herinrichting doorgemaakt, en is

daarbij onder andere voorzien van een geheel nieuwe bestrating, nieuwe palmbomen, en een tramlijn voor toeristen.

Link naar telefoonpuzzle

Link naar telefoonpuzzle

website: timelessgift.nl - puzzle

Page 32


op avonturenreis met Timelessgift.nl

Puzzle serie hoofdstad van St Maarten

Sint Maarten is verdeeld in een Frans en een Nederlands deel, Collectivité de Saint-Martin respectievelijk het land Sint Maarten, die Frans

resp. Nederlands en Engels als o ciële talen hebben.

De voertaal op het eiland is zoals op Sint Eustatius echter Engels, doordat de bevolking grotendeels afstamt van Engelstalige slaven.

De totale lengte van de grens tussen het Nederlandse en het Franse deel van het eiland bedraagt 10 km.

Er is vrij verkeer tussen beide eilandsdelen.

Het Franse deel viel van 1946 tot 2007 onder het departement Guadeloupe, maar koos op 7 december 2003 bij referendum voor

zelfbestuur en werd in 2007 een overzeese gemeenschap (collectivité d'outre-mer).

Het Nederlandse deel is sinds 10 oktober 2010 een apart land binnen het Koninkrijk der Nederlanden.

Voorheen was het onderdeel van de Nederlandse Antillen.

Philipsburg is de hoofdstad van het land Sint Maarten.

Het is genoemd naar de Nederlandse vice-commandeur John Philips - overigens zelf een Schot. Philipsburg is ontstaan op een smalle

strook land met aan de ene kant de zee en aan de andere kant een zoutmeer, het Zoutmeer van de Grote Baai. Op deze plek kon het uit het

meer gewonnen zout makkelijk worden ingeladen in schepen voor verder transport vanaf de Grote Baai aan de Caraïbische Zee.

De twee belangrijkste straten in Philipsburg zijn Frontstreet en Back street. Front street staat vooral bekend om zijn juwelierszaken,

elektronicazaken en souvenirswinkels. In Backstreet zijn de wat goedkopere winkels te vinden waar men voornamelijk kleding verkoopt.

Link naar telefoonpuzzle Link naar telefoonpuzzle Link naar telefoonpuzzle

Een belangrijke bezienswaardigheid is het oude gerechtsgebouw.

Het is een van de oudste gebouwen van het eiland.

Het houten gebouw werd in 1793 gebouwd en diende als kantoor van John Philips.

Later heeft het nog dienstgedaan als

rechtbank,

gevangenis,

postkantoor,

brandweerkazerne

en stadhuis.

Link naar telefoonpuzzle

website: timelessgift.nl - puzzle

Page 33


op avonturenreis met Timelessgift.nl

Puzzle serie hoofdstad van Curacao

Curaçao (Papiaments: Kòrsou) is een eiland in de zuidelijke Caraïbische Zee, voor de kust van Venezuela.

Met het onbewoonde Klein Curaçao is Curaçao een land binnen het Koninkrijk der Nederlanden.

Tot 10 oktober 2010 was het een eilandgebied en het grootste eiland van de Nederlandse Antillen.

De hoofdstad en grootste plaats op het eiland is Willemstad, tevens voormalig hoofdstad van de Nederlandse Antillen.

Link naar telefoonpuzzle

Willemstad is het de grootste stad van de Kleine Antillen.

Wegens de "Hollandse" architectuur wordt Willemstad soms wel het "Amsterdam van het westelijk halfrond" genoemd.

De architectuur van veel kenmerkende bouwwerken in Willemstad is echter van Portugese oorsprong, en in mindere mate van

Nederlandse oorsprong.

De stad ligt aan de zuidoostkant van Curaçao, aan een natuurlijke haven, Schottegat genaamd, die via de Sint Annabaai met de Caraïbische

Zee in verbinding staat. Aan weerszijden van de Sint Annabaai liggen de stadsdelen Otrobanda en Punda, die sinds 1886 verbonden worden

door de Koningin Emmabrug (in de volksmond pontjesbrug genoemd). Tegenwoordig gaat het meeste verkeer over de Koningin

Julianabrug.

Link naar telefoonpuzzle Link naar telefoonpuzzle Link naar telefoonpuzzle Link naar telefoonpuzzle

website: timelessgift.nl - puzzle

Page 34


Met veel plezier heb ik dit puzzle-book samengesteld.

Ik hoop dat u er ook plezier aan hebt beleefd.

Het zou mij een waar genoegen zijn om een volgend puzzle-book samen te stellen op basis

van uw suggesties en aanwijzingen.

Uw suggesties en aanwijzigingen kunt u sturen naar info@timelessgift.nl

Vul hier de enquete in voor uw mening en suggesties.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, door middel van druk, fotokopieën, geautomatiseerde gegevensbestanden of

op welke andere wijze ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Digim@ri

Neem daartoe eerst contact op via info@timelessgift.nl

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!