Views
5 years ago

Hellendoorn - NijverdalCentraal

Hellendoorn - NijverdalCentraal

Hellendoorn -

• • • • • • • • • • Nota Voor burgemeester en wethouders Nummer: 12INT00347 Datum vergadering: lU FEB 2012 • Onderwerp: Besluitvorming toekomstige uitvoering WSW / toekomst Soweco Advies: 1. Kennis nemen van de verschillende uitgebrachte rapporten in het kader van onderzoek toekomstige uitvoering WSW / toekomst Soweco, en de portefeuillehouder ten behoeve van de vergaderingen in het DB Soweco de volgende uitgangspunten mee te geven: a. Vast te stellen dat het meerjarenplan Soweco 2013-2017 niet voldoet aan de door het DB Soweco gestelde opdracht, en dat het niet in het gemeentelijk beleid past om extra taken m.b.t. AWBZ dagbegeleiding, WWnV en WMO toe te wijzen aan Soweco. b. In te stemmen met de voorgestelde werkwijze t.a.v. frictiekosten bij uittreding, zoals beschreven in het rapport van bureau Langedijk, en hierover het standpunt van het DB Soweco af te wachten. 2. opdracht te geven tot een nadere analyse van de opgestelde begroting voor de lokale uitvoering van de WSW, onder meer door een second opinion via een externe deskundige. 3. Na afronding van de besluitvorming in het DB Soweco te komen tot een definitief voorstel voor behandeling in de gemeenteraad, rekening houdend met de adviezen van de raadscommissie, omtrent lokale of regionale uitvoering van de WSW (te behandelen in de commissie van maart en gemeenteraadsvergadering van april 2012). 4. Na deze definitieve besluitvorming zorg te dragen voor het aanvragen van de herstructureringsbijdrage en het treffen van voorbereidingen voor de nieuwe uitvoering van de WSW (hetzij regionaal, hetzij lokaal). Besluit B en W: Korte samenvatting: In dit rapport worden de verschillende onderzoeken die met betrekking tot de uitvoering van de WSW c.q. toekomst Soweco zijn gedaan, naast elkaar gezet om tot een afgewogen advies te komen. Opgemerkt wordt dat het nu gaat om het bepalen van de richting, mede ten behoeve van de besluitvorming in het DB Soweco. Deze koers kan op 14-2 in de besloten vergadering met de raadscommissie worden besproken, en door de portefeuillehouder worden meegenomen in de vervolg-besprekingen binnen het DB Soweco (16-2). Na besluitvorming binnen het DB en na verdere financiële doorrekening van de stukken volgt binnenkort een advies om te komen tot een definitief voorstel voor behandeling in de gemeenteraad. Aanleiding: Om te komen tot besluitvorming inzake de toekomstige uitvoering van de WSW c.q. de toekomst van Soweco zijn op 1-2-2012 de volgende rapporten beschikbaar gekomen: 1. Meerjarenplan Soweco NV 2013-201 7, uitgaande van kader AB Soweco 1 5-1 2- 2011. 2. Rapportage onderzoek gevolgen uittreding per gemeente (bureau SWO Langedijk).

Downloaden - Woningstichting Hellendoorn
Downloaden - Woningstichting Hellendoorn
Downloaden - Woningstichting Hellendoorn
Downloaden - Woningstichting Hellendoorn
Downloaden - Woningstichting Hellendoorn
Niet tevreden? Laat het ons weten! - Woningstichting Hellendoorn
Hoe vind ik een geschikte woning? - Woningstichting Hellendoorn
DUURZAAM ZWEMBAD VOOR HELLENDOORN - DWA
Werk aan de.. uitvoering
Handreiking aanpak asbestincidenten
Download (PDF) - Rekenkamer Metropool Amsterdam - Gemeente ...
geïntegreerde dienstverlening in de keten van werk en inkomen - AIAS
Participatie-ontwikkeling in perspectief - Raad voor Werk en Inkomen
[PDF] Invloed WWB op gebruik bijstand - Centraal Planbureau
PUEV 2011-2014 [2012] (PDF, 902 kB) - Provincie Utrecht
provinciaal uitvoeringsprogramma externe ... - Provincie Utrecht
Meerjarenplan 2002 - 2005 en Jaarplan 2003
Download (PDF) - Rekenkamer Metropool Amsterdam - Gemeente ...
Samen werken aan een toekomstgericht Zoetermeer - Gemeente ...
In eigen hand: persoonsgebonden budgetten bij re-integratie ... - AStri
Re-integratie onder de loep - Gemeente Dordrecht
[PDF] Evaluatie WerkDirect - Gemeente Rotterdam
Strategische Visie - Gemeente Rijssen-Holten
Right to Challenge
De Wet Werken naar Vermogen - Mee