Nieuwsbrief Monitoring Platform Arbodienstverlening (MPA) - Cedris

cedris.nl

Nieuwsbrief Monitoring Platform Arbodienstverlening (MPA) - Cedris

onderzoeksresultaten en bedrijfsgegevens kunt u bij

de werknemers en sleutelfiguren in het bedrijf de

noodzaak van gezond bewegen aangeven en hiervoor

draagvlak creëren en daarvoor instemming verkrijgen.

Deze stap blijft gedurende het hele proces van

belang.

In een startnotitie worden de kaders van het

gezondheidsmanagementbeleid beschreven. Daarnaast

wordt met de startnotitie een heldere

opdracht, vanuit het management, voor de werkgroep

geformuleerd.

Stap 2: Hoe pakt u het aan?

Het opzetten van structuren voor gezondheidsmanagementbeleid

Het gaat in deze fase om het opzetten van een

structuur (werkgroep) voor de ontwikkeling en

uitvoering van een gezondheidsmanagementbeleid.

Interesseer mensen en bestaande overlegvormen voor

dit beleid en betrek hen bij de opzet.

Stap 3: Wat is het belang?

Het vaststellen van de behoeftes en wensen

Maak in deze fase een diagnose van de gezondheidssituatie

en de kans op gezondheidsklachten. Ga na

welke wensen en behoeften er onder de medewerkers

leven als het gaat om meer leefstijl, gezondheid en

gezondheidsklachten. Stel eventuele prioriteiten vast,

selecteer eventueel bepaalde doelgroepen en

rapporteer en informeer alle medewerkers.

Een aandachtig publiek

Stap 4: Wat moet er gebeuren?

Het ontwikkelen van een plan

Het gaat in deze fase om het bepalen van de

(haalbare) doelen en het vaststellen van de te

ondernemen activiteiten. Plan de activiteiten en

betrek hierbij de direct belanghebbenden. Maak een

draaiboek waarin staat wie, wat, hoe en wanneer

5

doet. Bereid de evaluatie van de activiteiten alvast

voor.

Meta-plan sessie:

Vanuit de rapportage over behoeften en wensen zoals

die door de medewerkers zijn opgegeven zullen

keuzes gemaakt moeten worden en prioriteiten

worden gesteld. Een meta-plan sessie waarbij per

onderwerp de prioriteiten, met de werkgroep,

worden vastgesteld is daarbij een heel goed

hulpmiddel.

Stap 5: Start van de activiteiten

Het uitvoeren van het plan

Op basis van stap 4 kan het plan nu uitgevoerd

worden waarbij de voortgang bewaakt moet worden

tijdens het periodiek overleg.

Stap 6: Zijn de doelen bereikt?

Het evalueren van de aanpak

De vragen in deze fase zijn:

• Zijn de activiteiten gelukt?

• Is er gedragsverandering opgetreden?

• Wat zijn de ervaringen van:

• deelnemers

• leidinggevenden

• andere sleutelfiguren

• Wat kan er geleerd worden?

• Hoe kan het beter?

Stap 7: Het vasthouden van de aandacht–

verankeren

Het aanpassen en verankeren van het plan

Bekijk jaarlijks de gang van zaken en stem met een

klankbordgroep af om na te denken over

verbeteringen en aanpassingen. Stel de activiteiten

bij op basis van de evaluatie.

Het plan van aanpak bevat een overzicht van de

activiteiten voor de leefstijlthema’s (BRAVO).

Plan van aanpak

Met het programma gezondheidsmanagement worden

alle medewerkers binnen SOWECO bereikt.

(SW/Soflex/ambtelijk).

Het motto is dan ook –iedereen doet mee!

De volgende doelen worden nagestreefd:

• gezondere leefstijl, met name meer bewegen

• meer betrokkenheid

• toename werkplezier en tevredenheid

• lager (ziekte-) verzuim.

More magazines by this user
Similar magazines