STIGA VILLA

manuals.stiga.com

STIGA VILLA

8211-0210-07

STIGA VILLA

PRESIDENT

SENATOR

2000

CLASSIC


Typ 1

1. 5. Villa Senator - President

2.

Typ 1

Typ 2

3. 7.

Typ 2

4. 8.

6.


11. 15.

12. Villa President

13. 17.

14. 18.

16.

J

I


19A. Villa Classic - 2000 - Senator

21A. Villa Classic - 2000 - Senator

19B. Villa President 21B. Villa President

20A. Villa Classic - 2000 - Senator 22.

20B. Villa President

23.


24. Villa President

25. Villa President

26. Villa Classic - 2000 - Senator

27. Villa Senator - President


8

9A. Villa Classic - 2000 - Senator

9B. Villa President

10.

6

7

5

9

10

4

7

12

7

12

11

11

1

1

2

3


GENERELT

Dette symbolet står for ADVARSEL.

Det kan resultere i personskade og/eller

skade på eiendom hvis ikke veiledningen

følges nøye.

SYMBOLER

Følgende symboler finnes på maskinen for å minne

om den forsiktighet og oppmerksomhet som kreves

ved bruk.

Symbolerne betyr:

Advarsel!

Les instruksjonsbok og sikkerhetsmanual

før maskinen tas i bruk.

Advarsel!

Se opp for utkastede gjenstander. Hold

borte tilskuere.

Advarsel!

Bruk alltid hørselvern.

Advarsel!

Denne maskinen må ikke kjøres på allmenn

vei.

MONTERING

For å unngå skader på personer og eiendom,

forsøk ikke å starte motoren før

alle punktene under MONTERING er

utført.

TILBEHØRSPOSE

Med maskinen følger det en plastpose som inneholder:

Pos. Ant. Betegnelse Dimensjon

AC 1 Tennpluggshylse

NORSK NO

AD 1 Vridepinne for tennpluggshylse

AF 2 Mellomstykke til sete

AG 2 Låseknapp

AH 4 Skruer 5/16" x 16

AI 2 Vognbolt 8 x 20

AJ 2 Planbrikke 8,4 x 22 x 1,5

AK 1 Spennstift 6 x 36

AL 1 Shimsbrikke 16 x 38 x 0,5

AM 1 Shimsbrikke 16 x 38 x 1,0

AN 1 Regulerknapp (President)

AP 1 Trekkanordning (Senator, President)

SETE

Skru fast de to seteadapterne AF på setets underside

med skruene AH. Glem ikke at vognboltene AI

skal plasseres i de firkantede midthullene først (fig

1, 3).

Avhengig av hvilken type av sete som brukes, skal

adapterne snus slik at avstanden mellom vognboltene

alltid blir 207 mm (fig 2, 4).

Skru fast setet på maskinen ved hjelp av planbrikkene

AJ og låseknappene AG.

REGULERKNAPP (President)

Fest regulerknappen AN på girspaken (fig 5).

RATT

For å kompensere eventuelt aksialspill skal shimsbrikkene

AL og/eller AM brukes mellom øvre og

nedre rattrør (fig 6).

Før montering av spennstift, kontrollér hvor mange

brikker som kreves.

Rattet skal monteres slik at rattknappen står i retning

"kl. 10" (se fig 5), (Senator, President).

Monter rattet på rattstangen med spennstiften AK

(fig 6).

TREKKANORDNING (Senator -

President)

Monter trekkanordningen AP under lyddemperen.

Bruk eksisterende skrue som holder lyddemperen

(fig 27).

MOTORDEKSEL

Skru løs skruen som låser den fremre delen av motordekselet

til chassiset.

Hekt deretter av de tre gummistroppene D og E

(fig 7).


NO

Løft motordekselet på skrå oppover/bakover.

Før bruk - monter den svarte motorluken på motordekselet.

Maskinen må ikke brukes uten at motordekselet

er montert. Fare for brannskader

og klemskader foreligger.

BATTERI

Batteriet er tørrladet, d.v.s. at akkumulatorsyre må

fylles på før batteriet kan brukes.

Påfyllning av akkumulatorsyre bør skje

på et sted med god belysning og hvor

det er tilgang til rikelig med skyllevann.

Syren er etsende. Bruk gummihansker

og håndter syren med stor forsiktighet

for å unngå spill. Syren kan etse huden

og ødelegge klær og annet materiale

som den kommer i kontakt med.

Det er meget fornuftig å bruke beskyttelsesbriller

for å unng øyeskader. Unngå

også å innånde syredampene.

Ta syreflaskene forsiktig opp av kartongen. Fyll på

akkumulatorsyren. Syrenivået skal ligge mellom

“UPPER” og “LOWER” på batteriet (fig 8).

Syrenivået kan synke noe etter påfylling. Vent derfor

i 20 minutter med å kontrollere syrenivået i

hver selle. Fyll på syre der det trengs.

La så batteriet stå i to timer før det brukes.

Kortslutt ikke batteriets poler. Det oppstår

gnister som kan forårsake brann.

Ha ikke smykker av metall som kan

komme i kontakt med batteripolene.

BEMERK! For å unngå skader på motor og batteri

må alltid den positive batterikabelen (+) koples til

batteriet først.

Kjør ikke motoren når batteriet er utkoplet.

DEKKTRYKK

Kontroller lufttrykket i dekkene. Riktig lufttrykk:

Foran: 0,4 bar (6 psi)

Bak: 1,2 bar (17 psi)

TILBEHØR

For montering av klippe-aggregat/tilbehør, se separat

monteringsanvisning som følger respektive

tilbehør.

NORSK

STYRESPAKER

Punktene 1 - 12, se figur 9 - 10.

1. REDSKAPSLØFT

Spak for å løfte opp frontmontert utstyr til transportposisjon.

2. KJØREBREMS/KOPLING (Classic

- 2000 - Senator)

Pedal som kombinerer både kjørebrems og kopling.

Tre stillinger:

1. Pedalen ute - framdriften koplet

inn. Maskinen beveger seg

hvis giret er lagt inn. Kjørebremsen

ikke aktivert.

2. Pedalen tråkket halveis inn -

framdriften frikoplet, giring

kan gjøres. Kjørebremsen ikke

aktivert.

3. Pedalen tråkket helt inn -

framdriften frikoplet. Kjørebremsen

fullt aktivert.

3. KOPLING (President)

Fotpedal som frikopler kraftoverføringen. To stillinger:

1. Pedalen ute - fremdriften koplet

inn. Maskinen beveger seg

dersom girspaken flyttes. Parkeringsbremsen

kan ikke aktiveres.

2. Pedalen tråkket helt inn -

fremdriften frikoplet. Parkeringsbremsen

kan aktiveres.

Pedalen er ingen kjørebrems. Bruk

ikke pedalen under kjøring, kun ved

parkering og start.

Kjørebrems - se pkt. 9 "GIRSPAK/KJØRE-

BREMS" nedenfor.

4. PARKERINGSBREMS

Spak for å aktivere den mekaniske parkeringsbremsen.

Trå pedalen helt inn. Dra parkeringsbremsen

til høyre og slipp deretter opp pedalen.


Parkeringsbremsen koples ut ved et lett trykk på

pedalen. Den fjærbelastede bremsespaken føres da

automatisk til side.

5. KRAFTUTTAK (IN)

Spak for innkopling av kraftuttak for drift av frontmontert

utstyr. To stillinger:

1. Spaken i nedre stilling - kraftuttaket frikoplet.

2. Spaken i øvre stilling - kraftuttaket koplet

inn. Spaken sperres i denne posisjonen

hvis en person som veier mer enn 30

kg. sitter på føreplassen.

6. KRAFTUTTAG (UR)

Fjærbelastet spak for å kople ut kraftuttaket.

Trykk inn knappen for å kople ut kraftuttaket.

7. SETEFJÆRING

Ratt for trinnløs innstilling av setefjæringen. Justeres

etter førerens vekt.

1. Vridning motsols - fjæringen

blir mykere.

2. Vridning medsols - fjæringen

blir hardere.

For hardt strammet fjæring kan medføre at spaken

for innkopling av kraftuttaket (5) ikke kan sperres

i sin øvre posisjon.

Merk: Skruekoplingene i setefjæringen må aldri

dras så hardt at funksjonen mister bevegelighet.

8. GIRSPAK (Classic - 2000 -

Senator)

Spak for å velge en av girkassens fem gir forover

(1-2-3-4-5), fristilling (N), eller revers (R).

Ved giring fra fri-stilling til forover alt. bakov-er

skal girspaken løftes oppover.

Pedalen må være trampet inn ved giring.

OBS! Vær nøye med at maskinen står helt stille før

De girer fra bakover til forover, eller omvendt.

Dersom et gir ikke går inn direkte, slipp opp og trå

pedalen ned igjen. Legg inn giret på nytt. Tving aldri

inn et gir!

NORSK NO

9. GIRSPAK/KJØREBREMS

(President)

Håndbetjent spak som styrer den trinnløse kraftoverføringen.

Spaken har tre funksjoner:

1. Driver maskinen.

Regulerer maskinens kjøreretning og hastighet.

Når spaken skyves forover (F), beveger

maskinen seg forover. Jo lengre

frem spaken skyves, desto fortere går

maskinen.

Når spaken settes i angitt fristilling (N),

står maskinen stille. (Hvis ikke, se "JUS-

TERING AV FRISTILLING" nedenfor).

Sett spaken først utover fra fristilling og

deretter bakover (R) - maskinen rygger.

2. Fartsholder

Spakens treghet gjør at du kan slippe den i enhver

stilling uten at den flytter seg. Maskinen beholder

hastigheten den er stilt inn på. (Tregheten kan justeres,

se "JUSTERING AV GIRSPAK" nedenfor).

3. Kjørebrems

Bremsing når maskinen kjøres forover: før spaken

sakte tilbake til fristilling.

Bremsing når maskinen rygger: før spaken sakte

frem til fristilling.

Bruk ikke fotpedalen når du skal bremse

i fart. Fotpedalen frikopler giret, noe

som gjør at bremsekraften forsvinner

helt.

10. UTKOPLINGSSPAK (President)

Spak for utkopling av den trinnløse girkassen. Gjør

det mulig å flytte maskinen for hånd uten å bruke

motoren. Maskinen må ikke taues etter et kjøretøy.

1. Spaken bakover - giret innkoplet

for vanlig bruk.

2. Spaken forover - giret utkoplet.

Maskinen kan flyttes for

hånd.

Når utkoplingsspaken står i fremre stilling,

er det ikke bremsefunksjon i girspaken.

Maskinen er uten bremser.

Vær oppmerksom på dette dersom maskinen skal

trilles ned fra f.eks. en tilhenger eller en rampe.


NO

11. GASS-/CHOKE - REGULERING

Regulering for innstilling av motorens turtall, samt

for å choke motoren ved kaldstart.

1. Tomgang.

2. Full gass - ved bruk av maskinen bør

alltid full gass brukes. Stillingen for full

gass er plassert 1 - 1,5 cm. fra sporets

nederkant.

3. Choke - for start av kald motor. Chokeposisjonen

er plassert lengst ned i sporet.

12. STARTNØKKEL

Tenningslås som brukes for å starte og stoppe motoren.

Den har tre stillinger:

STOP 1. Stoppstilling - motoren er slått av. Nøkkelen

tas ut.

2. Kjørestilling (uten symbol)

START

3. Startstilling - den eleketriske startmotoren

aktiveres når nøkkelen vris til den

fjærbelastede startposisjonen. Når motoren

har startet, la nøkkelen gå tilbake til

kjørestilling.

BRUK AV REDSKAPET

BRUKSOMRÅDER - VILLA

Maskinen må kun brukes til følgende arbeid med

angitt STIGA originaltilbehør.

1. Gressklipping

Med klippeaggregat 13-2916 (85M) eller

13-2910 (102M).

2. Soping

Med sopeaggregat 13-1934. Støvdeksel

13-1937 anbefales.

3. Snørydding

Med snøkjær 13-1917. Snøkjetting 13-1947

og hjulvekt 13-1982 anbefales.

4. Gress- og løvoppsamling

Med bukserende oppsamler 13-1978 (30")

eller 13-1950 (42").

NORSK

5. Gress- og løvtransport

Med transporthenger 13-1979.

6. Gjødselspredning

Med gjødselsspreder 13-1987. Kan også brukes

til spredning av gressfrø, sand eller salt. Til

vinterbruk anbefales snøkjetting 13-1947.

Hengerfestet må belastes med en vertikal kraft på

maks 100 N.

Skyvekraften fra bukserende tilbehør må i hengerfestet

være maks 500 N.

FØR START

Før start skal denne bruksanvisning,

samt vedlagte trykksak "SIKKER-

HETSFORSKRIFTER" leses nøye.

FYLL BENSINTANKEN

Bruk alltid ren blyfri bensin. Oljeblandet

2-taktsbensin må ikke brukes.

OBS! Tenk på at bensin ikke er en vare som man

behøver å lagre. Kjøp ikke mer bensin enn det du

bruker i løpet av 30 dager.

Bensin er svært brannfarlig. Oppbevar

drivstoffet i beholdere som er spesielt

beregnet til dette formålet.

Fyll kun bensin utendørs og røyk ikke

under fylling. Fyll drivstoff før motoren

startes. Ta aldri av tanklokket eller fyll

bensin mens motoren er i gang eller

fremdeles er varm.

KONTROLLER MOTORENS OLJE-

NIVÅ

Veivhuset er ved leveringen fylt med olje SAE 30.

Kontroller oljenivået før hver kjøring. Maskinen

må stå plant.

Løs oljemålestikken og tørk den deretter.

Før den helt ned og skru den fast.

Skru den løs og trekk den opp igjen. Avles oljestanden.

Fyll på olje opp til “FULL”-markeringen

hvis oljenivået er under dette merket (fig 11).

KONTROLLER GIROLJENIVÅET

(President)

Giroljen er av typen SAE 20W-50 ved levering.

Kontroller oljenivået hver gang du bruker mas-


kinen. Se til at maskinen står plant.

Les av oljenivået i beholderen. Nivået skal ligge

jevnt med merket (fig 12). Etterfyll om nødvendig

med olje. Bruk olje av typen 20W-50 (serviceklasse

SE, SF eller SG).

Renslighet er svært viktig ved håndtering

av giroljen. Ingen smusspartikler

må komme inn i systemet, da smuss kan

skade giret.

Beholderen inneholder et oljefilter som fjerner

større partikler fra oljen. Filteret trenger ikke å

skiftes.

SIKKERHETSSYSTEM

Denne maskinen er utstyrt med et sikkerhetssystem

som består av:

- en bryter på girkassen (Classic - 2000 -

Senator).

- en bryter ved spennarmen for giret (President).

- en bryter i setefestet

- en bryter ved innkoplingsspaken for

kraftuttaket (gjelder bare USA og Canada)

- en utbyttbar elektronisk sikkerhetsmodul

som styrer systemet.

For at maskinen skal kunne startes, kreves følgende:

- girspaken må stå i nøytral (Classic - 2000 -

Senator).

- koplingen tråkket helt inn (President).

- føreren må sitte i setet

- innkoplingsspaken for kraftuttaket må stå i

nedre stilling (kraftuttaket frikoplet).

Hver gang maskinen tas i bruk, må du

alltid kontrollere at sikkerhetssystemet

fungerer som det skal!

Dette kontrollerer du slik:

- start motoren, sett deg i setet, legg i et gir, løft

kroppen opp fra setet - motoren skal stanse

(Classic - 2000 - Senator).

- start motoren, sett deg i setet, løft kroppen opp

fra setet - motoren skal stanse (President).

- start motoren på nytt, sett deg i setet, kople

inn kraftuttaket, løft kroppen opp fra setet -

kraftuttaket skal frikoples.

- start motoren, sett deg på setet, tråkk inn pedalen,

aktiver parkeringsbremsen, gå av maskinen

- motoren skal ikke stanse (President).

Hvis sikkerhetssystemet ikke fungerer,

må maskinen ikke brukes! Lever maskinen

til et serviceverksted for ettersyn.

NORSK NO

START AV MOTOR

1. Åpne bensinkranen (fig 13).

2. Påse at tennpluggkabelen sitter på plass.

3. Kontroller at kraftuttaket er koplet ut.

4a. Classic - 2000 - Senator:

Sett girspaken i fristilling.

4b. President:

Sett girspaken i fristilling.

5. Kaldstart - still gasshåndtaket i chokeposisjon.

Varmstart - still gasshåndtaket på full gass. (1-1,5

cm over chokeposisjonen.)

6. Tråkk pedalen helt inn.

7. Vri om startnøkkelen og start motoren.

8. Når motoren har startet, før gassreguleringen

gradvis til full gass, hvis choken er blitt brukt.

9. Ved kaldstart må maskinen ikke belastes umiddelbart

etter start. La motoren gå noen minutter,

slik at oljen rekker å bli varmet opp.

STOPP

Kraftuttaket frikoples. Slå på parkeringsbremsen.

La motoren gå på tomgang 1 - 2 minutter.

Stans motoren ved å vri om startnøkkelen.

Steng av bensinkranen. Dette er spesielt viktig hvis

maskinen skal transporteres for eksempel på en

henger.

Hvis maskinen forlates uten tilsyn kople

tennpluggledningen fra tennpluggen.

Ta også ut startnøkkelen.

Motoren kan være svært varm like etter

at den har stanset. Rør ikke lydpotte,

sylinder eller kjøleribber. Det kan forårsake

brannskader.

KJØRETIPS

Vær nøye med at det er riktig oljemengde i motoren

ved kjøring i skråninger (oljenivå på “FULL”).

Vær forsiktig i skråninger. Unngå brå

start eller stans når De kjører oppover

eller nedover en skråning. Kjør aldri på

tvers av en skråning. Kjør ovenfra og

ned og nedenfra og opp.


NO

Hvis maskinen brukes i helninger på

mer enn 20°, kan bakhjulene lette fra

bakken. Klippeaggregatet hindrer

imidlertid maskinen fra å tippe over

framlengs.

Maskinen med montert originaltilbehør

må kjøres i maks 10° helning uansett

retning.

Senk farten i skråninger og ved skarpe

svinger for å forhindre at maskinen velter

eller at De mister kontrollen over

maskinen.

Unngå brå svinger når du kjører med

høyeste hastighet og på full gass. Maskinen

kan velte.

Hold hender og føtter borte fra kjede og

setekonsoll. Det er fare for de kan bli

klemt. Kjør aldri uten motordeksel.

Ved bruk - kjør alltid motoren på full gass.

VEDLIKEHOLD

Det må ikke foretas servicearbeider på

maskinen hvis ikke:

-motoren er blitt stoppet.

-tenningsnøkkelen er tatt ut.

-tenningskabelen er fjernet.

-parkeringsbremsen er satt på.

-kraftuttaket er koplet ut.

RENGJØRING

For å redusere brannfaren:

- hold motor, lyddemper, batteri og

drivstofftank rene for gress, løv og olje.

- kontroller regelmessig at det ikke forekommer

olje- og/eller drivstofflekkasje

på maskinen.

OBS! Ikke rett strålen direkte mot girkassen dersom

du bruker høytrykksspyler.

OLJESKIFT MOTOR

Skift olje første gang etter 5 timers kjøring, senere

hver 50. kjøretime eller minst en gang i sesongen.

Skift olje når motoren er varm.

Bruk olje av god kvalitet (serrviceklasse SE, SF eller

SG).

NORSK

Motoroljen kan være svært varm hvis

den tappes av like etter at motoren har

stanset. La derfor motoren avkjøles

noen minutter før oljen tappes av.

1. Tipp maskinen over mot venstre.

2. Skru av oljetappingspluggen F (fig 14). Den sitter

på motorens venstre siden (maskinen sett bakfra).

La oljen renne ut i et karr. Unngå at det

kommer olje på kileremmene.

3. Skru oljepluggen på plass igjen.

4. Ta bort oljemålestikken og fyll på ny olje.

Oljemengde:

Classic - 1,1 liter.

Senator, 2000, President - 1,4 liter.

Oljetype sommeren: SAE-30

(SAE 10W-30 kan også benyttes. Oljeforbruket

kan imidlertid økes noe hvis 10W-30 benyttes.

Kontroller derfor oljenivået oftere hvis denne type

olje benyttes).

Oljetype vinter: SAE 5W-30

(finnes ikke denne oljen, bruk SAE 10W-30.

Bruk ingen tilsetning til oljen.

Fyll ikke på for mye olje. Det kan resultere i at motoren

overopphetes.

Kontrollér oljestanden etter hver påfylling. Nivået

skal nå opp til “FULL”.

SKIFTE AV GIROLJE (President)

Giroljen trenger normalt ikke å skiftes.

LUFTING (President)

Når maskinen er ny, kan giroljen inneholde luftbobler.

Det kan se ut som om oljen inneholder

"skum".

Dette resulterer vanligvis i at maskinen går sakte

og har redusert drivkraft.

1. Sett utkoplingsspaken i fremre stilling.

2. La motoren gå og slipp opp pedalen. Før girspaken

forover og hold den i fremre stilling i 5 sekunder.

3. Før deretter girspaken til bakre stilling og hold

den der i 5 sekunder.

4. Gjenta prosedyren 4 - 5 ganger.


SMØRING

Maskinen har tre smøringsnipler G på bakakselen,

som smøres med universalfett hver 25. kjøretime

(fig 15 - 16).

Samtlige plastlagre (bakhjuls-, styreskive-, pedalog

rattstangslager samt wireruller) smøres med

universalfett etpar ganger per sesong.

Kraftuttaks- og koplingsspennarmens fester smøres

med olje etpar ganger per sesong.

Fett in styrevaieren regelmessig. Dette er viktig for

vaierens livslengde.

Drivkjede H (fig 21) og øvrige mekanisk påvirkende

deler smøres med olje etpar ganger per sesong.

Girkassen (Classic, 2000, Senator) og differensialen

er fylt med fett fra fabrikken. Om de ikke åpnes

(må bare utføres av fagmann) skal det normalt ikke

forekome noen påfylling av fett.

BATTERI

Kontrollér syrenivået regelmessig.

Syrenivået skal ligge mellom “UPPER” og “LO-

WER” på batteriet. Ved justering av syrenivået,

bruk bare destillert vann (batterivann).

Batterisyren er sterkt etsende og kan

forårsake skader på hud og klær. Bruk

alltid gummihansker og beskytt øynene

med briller. Unngå å puste inn syredampen.

Tipp ikke batteriet så mye at batterisyren

kan renne ut på hender eller klær.

Hvis så skulle skje, skyll godt med vann.

Hvis batteripolene er oksydert, må de rengjøres.

Rengjør batteripolene med en stålbørste og smør

polene in med fett.

LUFTFILTER

Viktig! Motoren må aldri kjøres uten at luftrenseren

er montert.

Rengjør grovfilteret I hver 3. måned eller hver 25.

driftstime avhengig av hvilket som kommer først

(fig 17).

Rengjør papirfilteret J årlig eller hver 100. driftstime

avhengig av hvilket som kommer først (fig 17).

OBS! Rengjør oftere hvis maskinen brukes på støvet

mark.

1. Fjern luftfilterdekselet og skumplastfilteret

NORSK NO

(grovfilteret).

2. Vask skumplastfilteret i vann og flytende oppvaskmiddel.

Kryst det tørt. Hell litt olje på filteret

og fordél den godt.

3. Løsne og ta vekk mutteren som holder papairfilteret.

Ta ut papirfilteret og rens luftfilterhuset omhyggelig,

slik at det ikke kan komme smuss ned i

forgasseren.

4. Rengjør papirfilteret slik: Bank det lett mot en

plan flate. Hvis filteret er svært skittent, skiftes det

ut.

5. Montér det hele i motsatt rekkefølge.

Petroleumsbaserte løsningsmidler som f.eks. parafin

m ikke brukes ved rengjøring av papairfilteret.

Slike løsningsmidler vil ødelegge filteret.

Bruk ikke trykkluft ved rengjøring av papirfilteret.

Papirfilteret må ikke settes inn med olje.

KJØLELUFTINNTAK

Motoren er luftkjølt. Et tilstoppet kjølesystem skader

motoren. Minst en gang om året eller hver 100.

arbeidstime må motoren gjøres ren.

Ta av viftekappen. Rengjør sylinderens kjøleflenser,

viften og det roterende beskyttelsegitteret (fig

18). Gjør rent oftere hvis De klipper tørt gress.

TENNPLUGG

En oljet og nedsotet tennplugg med brente elektroder

gjør motoren tungstartet.

Gjør tennpluggen ren med metallbørste (ikke sandblåsing)

og gjenopprett elektrodeavstanden til 0.75

mm.

Bytt ut tennpluggen dersom elektrodene er altfor

brente. For bytte av tennplugg finnes det i tilbehørsposen

en tennpluggshylse AC, og en vridepinne

AD.

Motorfabrikanten anbefaler: Champion J19LM.

FORGASSER

Forgasseren er riktig innstillet fra fabrik slik at justering

normalt sett ikke er nødvendig.

Om forgasseren tross alt må justeres, kontakt då et

serviceverksted.

JUSTERING AV KRAFTUTTAK

Om kileremmen til dobbeltremskiven slurer når

kraftuttaket er innkoplet, kan kileremmen stram-


NO

mes ved å skru inn mutteren K på kraftuttaksstangen

(fig 19).

SKIFT AV DRIVREMMER

Bruk alltid originalremmer til maskinen. De passer

nøyaktig og holder lengst.

Når De bytter kilerem, løft opp maskinens ene side

(forgasseren skal vende opp). Still en kasse ell.

lign. under forhjulet. Glem ikke å blokkere det andre

forhjulet, så maskinen ikke kan rulle. Vri bakhjulene

til svingende stilling.

OBS! Skal maskinen tippes over mer enn 45°, må

batteriet tas bort.

DRIVREM MOTOR-DOBBELTREMSKIVE

1. Løs rembøylen L ved motorremskiven og vri

den til siden (fig 20).

2. Skru løs og ta bort remstyringen M ved dobbeltremskiven.

3. Skru løs og ta bort remstyringen N på kraftuttaksspennrullen.

4. Ta bort kileremmen.

5. Sett dit den nye kileremmen og montér sammen

i omvendt rekkefølge.

6. Rembøyelen L ved motorremskiven skal når kileremmen

er stram, være 3 - 5 mm fra kileremmen.

DRIVREM MOTOR-TRANSMISJON

1. Løs rembøylen L ved motorremskiven og vri

den til siden (fig 20).

2. Løft av den nedre kileremmen.

3. Skru løs spennrullen O på koplingsarmen.

4. Ta bort kileremmen.

5. Plasér den nye kileremmen og montér sammen i

omvendt rekkefølge. Monteringen går lettere hvis

pedalen er trykket ned.

6. Justér koplingsstangen (se “Justering av kopling”).

7. Rembøylen L ved motorremskiven skal, når kileremmen

(den nedre) er stram, være 3 - 5 mm fra

kileremmen.

JUSTERING AV KJEDE

Classic - 2000 - Senator:

Hvis kjeden er for slakk, kan den strammes ved å

skru ned mutteren P på spennskruen. Kjeden må

ikke strammes for hardt (fig 21A).

NORSK

President:

Dersom kjeden er for slakk, kan den strammes ved

å løsne på skruen P. Trykk kjedehjulet nedover for

å stramme kjeden. Trekk deretter skruen til igjen.

Stram ikke kjeden for hardt (fig 21B).

JUSTERING AV KOPLING

Koplingsstangen skal justeres slik at pedalen får en

dødgang på 5 - 10 mm.

Dødgangen i pedalen justeres med mutteren Q.

Skrus mutterne inn på koplingsstangen, øker dødgangen

i pedalen (fig 22).

JUSTERING AV STYREWIRE

Etter noen timers kjøring skal styrewiren justeres

Stram styrewiren ved å skru inn mutteren R (fig

23). VIKTIG! Styrewirens “skru-ende” må holdes

fast under justeringen. Grip med en skiftenøkkel

eller lignende i nøkkelgreppet på “skru-enden”.

Styrewiren skal justeres inntil all dødgang blir borte.

SKIFT AV STYREWIRE

Styrewiren er en slitedel og må derfor skiftes etter

behov.

1. Demontér den defekte styrewiren.

2. Fest styrewirens “mutter-ende” med skruen S.

Trekk ikke skruen helt til (fig 23).

3. Legg styrewiren i sporet på styreskiven og på

nylonrullene T og U.

4. Rull på styrewiren i retning med solen 1 omgang

på styrerullens indre halvdel (innenfor hullet i styrerullen).

5. Trykk den fastnitede tappen inn i hullet på styrerullen.

6. Rull på styrewiren ytterligere 1 omgang i retning

med urviseren på styrerullens ytre halvdel (utenfor

hullet i styrerullen).

7. Legg styrewiren på nylonrullene V og X.

8. Legg styrewiren i sporet på styreskiven og før

wirens “skru-ende” gjennom hullet i den sveisede

kansten på styreskiven.

9. Montér fjæren på “skru-enden” og fest den med

stoppskive og mutteren R.

10. Plasér nylonrullene som på bildet og trekk til

skruene.


11. Trekk til skruen S.

12. Stram styrewiren ved å skru inn mutteren R.

VIKTIG! Styrewirens “skru-ende” må holdes fast

under justeringen. Grip med en skiftenøkkel eller

lignende i nøkkelgrepet på “skru-enden”. Styrewiren

skal justeres inntil all dødgang blir borte och

smøres.

13. Etter noen timers kjøring skal wiren justeres på

nytt.

14. Stram ikke styrewiren for hardt. Det kan førårsake

unødig slitasje på styrewire, nylonruller etc.

JUSTERING AV FRISTILLING

(President)

Dersom maskinen beveger seg ("kryper") når girspaken

står i angitt fristilling, må denne justeres.

1. Start motoren og la den gå på tomgang.

2. Koplingen skal slippes opp. (En person må sitte

på setet, ellers stanser motoren).

3. Løsne skruene Y såvidt (fig 24).

4. Når girspaken står i fristilling, flytter du både

sperreskiven og girspaken forsiktig fremover eller

bakover til maskinen står helt i ro.

5. Trekk til skruene Y.

Ved den bakre skruen finnes det en eksenteravstand.

Ved å justere denne avstanden kan man bestemme

hvor langt girspaken kan føres bakover,

dvs. stille inn topphastigheten ved rygging.

Hastigheten ved rygging kan justeres mellom 6 -

10 km/t.

Juster ikke hastigheten ved rygging slik

at den blir unødig høy. Maskinen blir

vanskelig å styre.

JUSTERING AV GIRSPAK (President)

Tregheten i girspaken kan justeres ved å skru låsemutteren

Z inn eller ut (fig 25).

Dersom du ønsker fartsholderfunksjonen, skrur du

inn mutteren. Girspaken kommer da til å bli stående

i innstilt stilling. Krever imidlertid større kraft

når girspaken skal flyttes.

Dersom mutteren skrus ut, blir spaken lettere å

flytte. Kan imidlertid medføre at føreren hele tiden

må holde i spaken.

Juster tregheten slik at den kan tilpasses din per-

NORSK NO

sonlige kjørestil og typen gressplen.

JUSTERING AV BREMS (Classic -

2000 - Senator)

Maskinen er utstyrt med skivebrems på girkassen.

Hvis tilstrekkelig bremseeffekt ikke oppnås når

pedalen tråkkes ned, gjør da slik:

Skru inn justérmutteren A (fig 26).

VIKTIG! Bremsen må ikke ligge an når pedalen er

i oppsloppet stilling.

Etter justering må det påses at koplingen alltid aktiveres

før bremsen.

STIGA forbeholder seg retten til å forandre produktet uten

forvarsel.

More magazines by this user
Similar magazines