mP20 NORSK.pdf

webvision.jhl.no

mP20 NORSK.pdf

KONTROLL PROGRAM FOR KJØLERE

BRUKSANVISNING

REGULERINGS PROGRAM FOR KJØLERE MED FRI-KJØLING

RRA - ARA - ARR - ARW - ARC

BRUKSANVISNING mP20

N

© UNIFLAIR 2006

mP20/Kjøler - Rev. 1.1 - Norsk - Dato: 13-03-07 NO 1 (30)


KONTROLL PROGRAM FOR KJØLERE

BRUKSANVISNING

Noen av dataene på kundespesifiserte enheter, kan avvike fra de

som er beskrevet i denne manualen.

UNIFLAIR S.p.A.

Viale della Tecnica, 2

35026 CONSELVE (Padova) Italy

Tel. +39 (0)49 5388211

Fax. +39 (0)49 5388212

Internet: www.uniflair.com

E-Mail: info@uniflair.com

Release: 1.1

NORSK

Date: 13-03-07

mP20/Kjøler - Rev. 1.1 - Norsk - Dato: 13-03-07 NO 2 (30)


KONTROLL PROGRAM FOR KJØLERE

INNHOLD

BRUKSANVISNING

Side

Program identifikasjon 4

Språkvalg 4

Regulerings diagram 4

Fri-kjøling 6

Regulering av vanntemperatur 6

Informasjonsvisning I displayet med enheten avslått 7

Betingelser for start av enheten 8

Informasjonsvisning I displayet med enheten slått på 9

Slå enheten på og av 10

Se på statusen for enheten 10

Tilgang for å lese data, eller programmering 11

Program versjon 12

Spesielle funksjoner 12

Manuelle kommandoer 13

Timeteller 14

Kalibrering av sensor offset 14

Kalibrering og justering 15

Enhet I lokalt nettverk (LAN) 18

Konfigurering av enhetens utstyr 19

Klokke 23

Alarm 25

Fabrikk forhåndsinnstillinger – kalibreringsområder 28

TILLEGG –Flytdiagram - menyer 29

mP20/Kjøler - Rev. 1.1 - Norsk - Dato: 13-03-07 NO 3 (30)


KONTROLL PROGRAM FOR KJØLERE

PROGRAM IDENTIFIKASJON

Produkt Versjon Oppdatert

Familie

CRE 2 v. 2.3/PCOC 27-09-06

SPRÅKVALG

BRUKSANVISNING

Normalt vises det språket i displayet, som er definert av reguleringsprogrammet, valgt i

EPROM’en: IT = Italiensk, EN = Engelsk, DE = Tysk, FR = Fransk , SP = Spansk.

Kun med mPW/E kontrollen er det når som helst mulig å bytte språk , ved å trykke og .

12:22 26.3°C 55%

Raffreddamento

LAN01

12:22 26.3°C 55%

Refroidissement

LAN01

12:22 26.3°C 55%

Cooling

mP20/Kjøler - Rev. 1.1 - Norsk - Dato: 13-03-07 NO 4 (30)

LAN01

12:22 26.3°C 55%

Enfriamento

LAN01

12:22 26.3°C 55%

Kuehlung

…….

Vær oppmerksom på: Menyer brukt under vedlikeholds operasjoner, vil være på Engelsk.

("Hardware Configurations"),.

REGULERINGS DIAGRAM

REGULERING AV VANNTEMPERATUR (BASE VERSJON)

Kontrollen av vanntemperaturen er enten proporsjonal (P) eller proporsjonal og integral (P+I),

avhengig av fabrikantens valg..

PROPORSJONAL KONTROLL: denne definerer et ideelt arbeidspunkt (SETT PUNKT),

Kontrollerens oppgave, er å bringe systemet så nært som mulig det ideelle arbeidspunkt, slik at

denne er proporsjonal til avstanden til det punktet. Etter å ha bestemt et proporsjonalt område

for en definert verdi rundt arbeidspunktet, trenger kontrolleren å arbeide minimalt i forhold til

arbeidspunktet. Økes måledistansen, økes også effektiviteten til kontrolleren inntil den når

maksimumsgrensen, satt i reguleringsområdet.

LAN01


KONTROLL PROGRAM FOR KJØLERE

BRUKSANVISNING

PROPORSJONAL OG INTEGRAL KONTROLL: I tillegg til det som er nevnt over, inkluderer

denne kontrolleren et tidskonsept. Det karakteristiske kjennetegnet er tidskonstanten, uttrykt i

sekunder, som karakteriserer responshastigheten P+I (kort tid = høy hastighet). Dette er

spesielt nyttig for å unngå låsing av systemet (a large constant error) som er vanlig med

proporsjonal-only kontrollere. Den normale tidskonstanten er 600 sekunder.

KOMPRESSORENES SET PUNKT

Kontrolleren velger først setpunktet

og området som vanntemperaturen

baserer seg på. Den vil så, avhengig

av tilgjengelige enheter, bruke disse

i arbeidsområdet, for total kontroll.

Diagram 1 viser den dynamiske

kompressor aktiveringen i basis

versjonen av CSA enheter.

DØDSONE INNSTILLING

Kontrolleren gir mulighet for å sette en dødsone

rundt setpunktet. Detter er en sone der all

kompressorer forblir avslått. For å oppnå dette,

flyttes trinnene mot høyre.(etter at dødsonen er

satt). Det er viktig å forsikre seg om at den

angitte verdien for dødsonen er mindre enn den

differensielle, hvis ikke, vil de tilkoblede enheter

aldri bli aktivert.

REGULERING AV VIFTENS HASTIGHET

(kun for RRA og ARA med hastighets

regulering )

Regulering av viftens hastighet, krever at det er

montert en trykksensor. Denne gjør det mulig å

kontinuerlig kontrollere viftens hastighet, slik at

kondenseringstemperaturen holdes innenfor

grensene vist i diagrammet.

SET POINT

COMP2.1

(1/2 Temp. regulation band)

Temp. water IN

mP20/Kjøler - Rev. 1.1 - Norsk - Dato: 13-03-07 NO 5 (30)

10 V

0

SET POINT

0%

Dead Band

MIN. SPEED

(DEFAULT: 15%)

T. COND. (START)

(DEFAULT: 35.0°C)

COMP2.2

COMP1

Sensibility

PROP. BAND

COMP1.1

COMP2

COMP1.2

100%

DIAG. 1.

Temp. water IN

MAX. SPEED

(DEFAULT: 100%)

T. COND. (END)

(DEFAULT: 58.0°C)

T. COND


KONTROLL PROGRAM FOR KJØLERE

FRI KJØLING

BRUKSANVISNING

For utfyllende forklaring om frikjøling, vennligst se brukermanualene til de enkelte enheter

Muligheten for å arbeide i frikjøling,

bestemmes av kontrolleren, som

sammenligner temperaturen på

vanninntaket med utendørs luft temperatur.

Når vannet som kommer inn i enheten er

varmere enn uteluften, med en verdi lik

“Delta ES” blir FREE COOLING funksjonen

aktivert, som vist i diagrammet til høyre.

mP20/Kjøler - Rev. 1.1 - Norsk - Dato: 13-03-07 NO 6 (30)

OFF

Free Cooling

Band

DELTA ES

ON

100% 0%

REGULERING AV VANN TEMPERATUREN

( RRA og ARA kjølere med fri kjøling)

SET POINT

OFF

0%

PUMP

ON

15 %

ON

Fan speed

FREE-COOLING

ON

Continuous

control

100 %

OFF

BAND

COMP1.1

50%

COMP1.2

ON

COMP2.1

ON

Compressors

100%

COMP2.2

ON

ON

Inlet Water Temp.

100%

Return water Temp.

Diagrammet viser forløpet av kjøletrinnene, som en funksjon av deres avstand fra set punktet, innenfor det

proporsjonale arbeidsområde.

Første halvdel av arbeidsområdet brukes til å kontrollere pumpe og viftehastigheten, og brukes

kun når FRI KJØLING funksjonen er aktiv.

Andre halvdel, har to trinn som brukes til å kontrollere kompressorene. Hver kjøler har to

uavhengige kjølekretser. Når kompressorene er aktive, er det ingen direkte sammenheng

mellom trinn og kompressor. (dvs. Første kompressortrinn, kan styre hvilken som helst av de to

kompressorene COMP1.1 eller COMP2.1). Roteringen mellom kompressorene, er basert på

”oppkall” (dvs. hvis kompressor COMP.1 er avslått, vil neste ”oppkall” bli dirigert til kompressor

COMP.2)

N.B. : siden dette rotasjonssystemet ikke baserer seg på driftstiden til hver kompressor, er det

mulig, i enkelte tilfeller, at det blir forskjeller i driftstid på hver enkelt kompressor; denne

forskjellen vil jevne seg ut over tid..


KONTROLL PROGRAM FOR KJØLERE

INITING

PLEASE WAIT ……

DISPLAY INFORMASJON MED ENHETEN AV

Hvis enheten er tilkoblet spenning, men avslått, er 3 felt aktive i

displayet:

A.Klokke og dato (kun i enheter med klokkekrets);

B.Vann inn- og utgangs temperatur;

C.Viser at enheten er slått av med:

1. ON/OFF bryter. Trykk knappen på terminalen for å

slå systemet PÅ/AV.

2. FJERNKONTROLL; Enheten er blitt slått AV med

fjernkontrollen. Ingen enheter kan aktiveres.

3. OVERORDNET system; enheten er blitt avslått av et

overordnet system. Ingen enheter kan aktiveres.

I denne tilstanden vil PÅ/AV LED-en blinke for å vise at

enheten kun kan slåes på av det overordnede systemet,

eller PÅ-knappen på panelet.

Enheten kan bare slås på av det overordnede systemet,

hvis den lokale knappen er aktivert (led PÅ).

Hvis enheten er avslått lokalt, kan den ikke startes verken

med fjernkontroll, eller annet eksternt system (for total

sikkerhet ):

4. Timer program – hvis enheten er utstyrt med klokkemodul –

og displayet viser neste starttid; er enheten slått av med

timeren, og kan ikke aktiveres. ON/OFF LED-en er på.

Enheten vil starte så snart den blir aktivert av timeren..

C

BRUKSANVISNING

mP20/Kjøler - Rev. 1.1 - Norsk - Dato: 13-03-07 NO 7 (30)

A

B

D

12:30 31/05/00

TMP. WATER IN 12.0 °C

TMP. WATER OUT 07.0 °C

C


UNIT OFF


1.

REMOTE OFF 2.


SUPERV. OFF 3.


TIMED OFF


4.

ON STANDBY 5.


KONTROLL PROGRAM FOR KJØLERE

BETINGELSER FOR START AV ENHETEN

Før enheten kan slås på, må følgende betingelser være oppfylt.

BRUKSANVISNING

Brukeren må trykke på PÅ/AV knappen, den grønne LED-en må tennes;

• Hvis det brukes en fjerntliggende inngang, må digital inngang DI1 være i lukket posisjon;

• Enheten må “åpnes” av det overordnede systemet, hvis slikt er tilkoblet;

• Hvis daglig- eller ukentlig timer er programmert, må denne tillate å slå på enheten med

kontrollene;

• Enheten må ikke settes i manuell;

• Det må heller ikke være noen utløste alarmer.

Hvis bare en av disse betingelser ikke er oppfylt, vil enheten være slått AV.

Displayet og den grønne LED-en PÅ/AV informerer brukeren om enhetens arbeidsstatus.

mP20/Kjøler - Rev. 1.1 - Norsk - Dato: 13-03-07 NO 8 (30)


KONTROLL PROGRAM FOR KJØLERE

BRUKSANVISNING

INFORMASJONSVISNING I DISPLAYET MED ENHETEN SLÅTT PÅ

STATUS MENY

Når enheten er aktiv, vil STATUS menyen vises på displayet, og

har 4 aktive områder:

A.Tid (kun i enheter med klokkekrets montert);

B.Pågående operasjon: i henhold til arbeids tilstander, vil

følgende indikeringer bli vist:

• Temperatur vann INN "TMP. ACQUA IN";

• Temperatur vann UT "TMP. ACQUA OUT".

C.Funksjons modus: Enhetens virkemåte varierer i henhold til

den valgte funksjonsmodus.

De mulige set-punkter er som følger:

"UNIT ON – ENHET PÅ" I denne tilstand, kan alle enheter

aktiveres. Den grønne LED-en lyser;

• “MANUAL - MANUELL” manuell overstyringsmodus.

Manuell styring, kan velges i vedlikeholdsmenyene (passord

beskyttet ). Hvis enheten er på, vil dette overstyre gjeldende

status og slå den AV. I denne tilstanden, blinker ON knappen.

Manuell overstyring avsluttes når alle valgte enheter slås AVeller

når AV/PÅ knappen trykkes.

• "PLEASE WAIT – VENNLIGST VENT" vises mens

motorpumpen fortsetter å gå i20sek. Etter at enheten er blitt

slått AV ved å trykke på knappen.

• "CYCLE ON - SYKLUS PÅ" når en enhet arbeider automatisk,

og en er i stand by.

mP20/Kjøler - Rev. 1.1 - Norsk - Dato: 13-03-07 NO 9 (30)

C


UNIT ON


A

B

D


ALARM


MANUAL ANTIFREEZE


PLEASE WAIT


CYCLE ON

D.Alle alarmer blir varslet ved :

• “ALARM”: hvis en alarm er utløst;

• "ANTIFREEZE": hvis utgangstemperaturen fra fordamperen faller under ‘ANTIFREEZE ALARM

SETT PUNKT’ (meny 17); vil kontrolleren slå av kompressorene øyeblikkelig.


KONTROLL PROGRAM FOR KJØLERE

12:30 03/04/02 LAN01

TMP. WATER IN 16.1°C

TMP. WATER OUT 13.2°C

UNIT OFF

(meny 01)

SLÅ ENHETEN AV OG PÅ

12:30 03/04/02 LAN01

TMP. WATER IN 16.1°C

TMP. WATER OUT 13.2°C

UNIT ON

(meny 01)

BRUKSANVISNING

Enheten er i avslått tilstand etter å ha trykket på knappen , motorpumpen fortsetter å gå i

henhold til tiden satt i meny 121 "PUMP SHUT DOWN DELAY" i "SERVICE MENU" (default

verdi: 20 sek.).

Displayet viser “PLEASE WAIT – VENNLIGST VENT” før den viser “UNIT OFF”.

SE PÅ STATUSEN FOR ENHETEN

Arbeidsparametrene for enheten, kan leses ved å trykke på knappen og bla seg gjennom

skjermen med og .

Ved å trykke på knappen, vises STATUS menyen.

Informasjonene i displayet er vist i FLYTDIAGRAMMET for menyene, I tillegget; man skal

imidlertid merke seg, at kun informasjon eller data, som er relevant til valgt konfigurasjon, vises:

- Tid og dato vises kun på enheter utstyrt med klokkemodul;

- Hvis temperatur sensor ikke er tilkoblet, vises kun “NC” ved forsøkt avlesning.

mP20/Kjøler - Rev. 1.1 - Norsk - Dato: 13-03-07 NO 10 (30)


KONTROLL PROGRAM FOR KJØLERE

TILGANG FOR Å LESE DATA ELLER PROGRAMMERING

BRUKSANVISNING

Tilgang til å lese data og programmering av kontrollerens parametere, kan gjøres direkte med

knappene på bruker terminalen:

1. ACCESS TO THE CONSULTATION (READ ONLY): mulighet for å lese data, uten å kunne

gjøre forandringer/justeringer;

2. ACCESS TO PROGRAMME MODE (READING AND WRITING) mulighet til å forandre

lagrede data, og krever:

2.a. trykk på P knappen i ett sekund (inntil et lydsignal høres);

I/O

2.b. kort trykk på en av følgende knapper: , , , , , ;

2.c. slå inn passordet som ligger i den forseglede konvolutten, som ligger sammen med

denne manualen, adressert til ”maintenance manager” (se avsnittet "TILGANGS NIVÅER").

KONSULTASJON MODUS

( LED på)

Sjekk av kontrollerens timeteller og

dens enheter og menyer i

forbindelse

vedlikehold.

med ordinært

Sjekk av klokke / dato og timer

innstillinger (kun hvis klokkemodul

er montert).

PROGRAMMERINGS METODE

(Blinkende LED)

P + Tilgang til menyer i forbindelse med

ordinær vedlikeholds-

programmering.

P I/O

+

Tilgang til enhetens konfigurasjon

og manuelle kommandoer.

P +

Tilgang til menyer vedr. klokken:

programmering av timeren for start

og stopp.

Sjekk av sett punkt. P + Tilgang til menyer for å justere

sett punkt.

Sjekk av innstillinger for

fjerntliggende kommandoer.

P + Tilgang til menyer for å sette

fjerntliggende kommandoer(med

fjernkontroll, eller av ansvarlig), til

stand by uniten og LAN.

mP20/Kjøler - Rev. 1.1 - Norsk - Dato: 13-03-07 NO 11 (30)


KONTROLL PROGRAM FOR KJØLERE

PROGRAM VERSJON

Med knappen, er det mulig å se hvilken programversjon som er

lagret i styringens Eprom.

Denne informasjonen er meget viktig hvis det blir nødvendig å legge

til en ny enhet til en gruppe av enheter i det lokale LAN nettverket,

dette fordi alle Eprom-er i kontrollerne må ha samme program

versjon.

Ved henvendelse til et servicesenter er det viktig å angi nøyaktig

hvilken programversjon som er lagret i Eprom-en.

#

SPESIELLE FUNKSJONER

I noen få programversjoner, er det mulig, ved å trykke på #

knappen å se noen spesial funksjoner som er laget etter kundens

ønske.

Mulige tilleggs funksjoner er vist i TILLEGGET.

BRUKSANVISNING

Programm Version

(meny 120)

mP20/Kjøler - Rev. 1.1 - Norsk - Dato: 13-03-07 NO 12 (30)


KONTROLL PROGRAM FOR KJØLERE

P +

MANUELLE KOMMANDOER

BRUKSANVISNING

Normalt fungerer alle komponenter I enheten automatisk. Men, for å lette vedlikehold og

regulering, eller i et nødstilfelle, er det mulig å overstyre, uavhengig av regulerings prosessen,

oppstart av:

• kompressoren;

• sirkulasjonspumpen for vann;

• fri-kjøling pumpen;

• kondensator viftene;

Alle sikkerhetskretser fungerer under manuell styring.

FJERNTLIGGENDE ALARM (meny 30)

Meny 30 muliggjør de-aktivering av den fjerntliggende alarm-

varslingen. Den skal normalt settes til "NO", slik at den fjerntliggende

varslingen fungerer. Å sette den til "YES" gjøres under vedlikehold,

for å forhindre at den fjerntliggende alarmen går.

Et alarm signal vil vises på den lokale bruker terminalen uavhengig

om meny 30 er satt til "YES" eller "NO.

MANUAL PROCEDURE

REMOTE GENERAL

ALARM SIGNALLING

DISABLE ? NO

(meny 30)

MANUELL OVERSTYRINGS PROSEDYRE (meny 31,32,33)

meny 31, 32, og 33 aktiverer de forskjellige komponenter i enheten manuelt. Aktivering av

pumpen for fri-kjøling, avhenger av om enheten har denne funksjonen.

MANUAL PROCEDURE

PUMP N

FREE COOLING N

(meny 31)

COMPRESSOR 1.1 N

COMPRESSOR 2.1 N

COMPRESSOR 1.2 N

COMPRESSOR 2.2

(meny 32)

N

FAN CONTACTOR N

FAN SPEED 000%

(meny 33)

mP20/Kjøler - Rev. 1.1 - Norsk - Dato: 13-03-07 NO 13 (30)


KONTROLL PROGRAM FOR KJØLERE

TIME TELLER

Denne delen av programmet, gjør det mulig å programmere

tidsintervaller for vedlikehold av komponentene i enheten, ut i fra antall

driftstimer. Når tiden er inne for vedlikehold for aktuell komponent, vil

mikroprosessoren gi beskjed om vedlikehold / ettersyn.

TIMER INNSTILLING SUBRUTINE

Meny 34 og 35 kan følgende gjøres:

• stille inn SERVICE intervallene for vedlikehold; settes intervallet til 0

vil det ikke bli varslet når SERVICE er nødvendig;

• nullstilling av timer (reset = YES), dvs. Etter utført service, eller bytte

av komponenter.

Antallet og innholdet av menyene, står i forhold til den maksimale

konfigurasjonen. I subrutinen vil kun informasjon og data som er reell i

forhold til den virkelige konfigurasjonen vises.

Verdier kan kun forandres i menyer der dette er tillatt.

KALIBRERING AV SENSOR OFFSET

KALIBRERING AV PROBE OFFSET

De gjeldende menyer, brukes til å korrigere målingene fra temperatur

følerne slik at målt verdi stemmer med faktisk verdi, målt med et

presisjons instrument. ”READ VALUE” er den korrigerte målingen fra

sensoren KORRIGERINGEN er det tallet som må legges til, eller

trekkes fra for å oppnå korrekt verdi, lik den som blir målt med

presisjons instrumentet..

BRUKSANVISNING

SERVICE THRESHOLD

UNIT 20000 h

COMPRESSORS 10000 h

(meny 34)

RUN HOUR RESET

UNIT N

COMPRESSOR 1 N

COMPRESSOR 2

(meny 35)

N

OFFSET ADJ.

SENSOR (*)

READ VALUE °C 0.0

ADJUSTMENT °C 0.0

mP20/Kjøler - Rev. 1.1 - Norsk - Dato: 13-03-07 NO 14 (30)


KONTROLL PROGRAM FOR KJØLERE

P +

KALIBRERING OG JUSTERING

BRUKSANVISNING

Denne subrutinen gjør det mulig å forandre enhetens innstillings parametere. Alle variabler er

forhåndsinnstilt fra fabrikk slik at kontrolleren fungerer riktig. Passordet (standardverdi 0000) må

slås inn for å få tilgang til innstillings prosedyrene.

Følg instruksjonene gitt nedenfor:

Sett punkt reguleringsmenyen justerer arbeidspunktet for enheten.

Det er to settpunkt: den første er standardverdi satt til 13°C den andre

er kun aktivert hvis inngang DI2 er stengt og dette er kun nødvendig

hvis det finnes en ekstern fukter. Settpunktet er 10°C.

BEGRENSER SETTPUNKT VANN TEMPERATUR (Meny 10)

Denne menyen muliggjør minimum / maksimum innstilling av

settpunktet for vanntemperaturen. Settpunktet kan kun forandres

innenfor disse temperatur terskler. (se "JUSTERING AV

SETTPUNKT").

TEMPERATUR REGULERINGSOMRÅDE (Meny 11)

I denne menyen kan reguleringsområdet for temperaturen stilles inn.

MENY 12

REGULERINGS- DØDSONE: Dødsonen i temperatur reguleringen,

lager et område rundt settpunktet, hvor kontrolleren ikke behandler

noen innformasjon fra enhetene.

“CONTROL SENSOR”: Det er mulig å velge hvilken sensor som

temperaturmålingene skal basere seg på, Som standard er det

temperatur sensoren på vann inntaket. Det anbefales på det

sterkeste å IKKE forandre denne innstillingen, for ikke å destabilisere

hele systemet. Kontroll ved bruk av temperaturen på utgangsvannet,

betinger et ekstremt nøyaktig system.

REGULATION SET POINTS

STD TEMP. 13.0°C

REGULATION SET POINT

DEHUMID. REQ. 10.0°C

(meny 10)

WATER TEMPERATURE SET

POINT LIMIT

MIN 10.0°C

MAX 20.0°C

(meny 10)

TEMP. REGULATION

BAND 02.0°C

(meny 11)

TEMP. REGULATION

DEAD BAND 0.00°C

REGULATION SENSOR:

INLET

(meny 12)

FJERNKONTROLL (Meny 14)

Enheten slås med en fjerntliggende N.O. spenningsløs kontakt som sluttes, tilkoblet

hovedkortet (se INPUT/OUTPUT liste I/O på mP20 kretsen); Enhetens ressurser blir

imidlertid kontrollert av prossessoren.

Meny 14 viser hvorvidt enheten fungerer som en slave mot fjernkontrollen.

mP20/Kjøler - Rev. 1.1 - Norsk - Dato: 13-03-07 NO 15 (30)


KONTROLL PROGRAM FOR KJØLERE

BRUKSANVISNING

For å slå på enheten, trykk knappen på bruker terminalen.

- med den digitale fjerntliggende inngangen ID1 åpen - er enheten AV (“REMOTE OFF”);

- med den digitale fjerntliggende inngangen stengt - er enheten PÅ (“UNIT ON”).

Selv om enheten er utstyrt med en fjerntliggende PÅ/AV kontakt, kan knappen på

brukerterminalen brukes.

Med følgende begrensninger:

- når den digitale fjerntliggende inngangen ID1 er stengt, kan enheten slås PÅ (“UNIT

ON”) eller AV (“UNIT OFF”) med brukerterminalen;

- når den digitale inngangen er åpen, kan ikke enheten re-startes (“UNIT OFF”, “ REMOTE

OFF “).

MENY 14

• AUTOMATISK RE-START: velger automatisk re-start av enheten

etter strømbrudd, hvis enheten var på forut for strømbruddet.

• REMOTE ON/OFF: muliggjør å slå enheten på eller av med en

fjerntliggende kontakt.

• SIREN ENABLING: muliggjør frakobling av alarm sirenen.

MENY 15

ENERIGI SPARE KONTROLL: kontrollerer arbeidsparametrene til

energi spare kontrollen (kun på enheter med denne funksjonen).

MENY 16

Velger temperatur terskelen på inntaksvannet.

Når enheten er PÅ, vil alarmen gå når avlest verdi overstiger

maksimum temperatur terskel (som kan stilles inn). Alarmen aktiveres

via en tidsforsinker, som kan stilles inn i meny 18 (standardverdi 30

min.).

SCREEN 17a, 17b

• SET PUNKT FOR FROSTALARM: hvis vanntemperaturen på

fordamperen faller under denne verdien, vil "ANTIFREEZE" vises i

displayet og kontrolleren slår av kompressorene umiddelbart; hvis

temperaturen holder seg under settpunktet i minst 5 minutter, blir en

alarm aktivert.

Hvis temperaturen overstiger settpunktet med mer enn 2°C, starter

kompressorene opp når de får beskjed fra sensoren på vanninntaket.

ANTIFREEZE FUNCTION: PUMPE ACTIVATION: når enheten er av,

vil kontrolleren starte opp pumpen hvis lufttemperaturen faller under

5°C;

AUTOMATIC RESTART

AFTER POWER LOSS Y

REMOTE ON/OFF N

BUZZER ENABLE Y

(meny 14)

ENERGY SAVING TEMP.

TIME EXC. 10 min

DELTA E.S. 03.0°C

BAND 1.5°C

(meny 15)

WATER INLET TEMP.

ALARM THRESHOLDS

HIGH 18.0°C

LOW 05.0°C

(meny 16)

ANTIFREEZE ALARM

SET POINT 05.0°C

(meny 17a)

ANTIFREEZE ALARM

SET POINT 05.0°C

ANTIFREEZE FUNCTION:

PUMP ACTIVATION N

(meny 17b)

mP20/Kjøler - Rev. 1.1 - Norsk - Dato: 13-03-07 NO 16 (30)


KONTROLL PROGRAM FOR KJØLERE

MENY 18

ALARM DELAY FOR HIGH/LOW WATER INTAKE TEMPERATURE:

stiller inn forsinkelsen for alarmsignalet for høy/lav temperatur på

inntaksvannet.

MENY 19a, 19b

INTERLOCK ALARM DELAY: stiller inn interlock alarm forsinkelsen.

Denne alarmen brukes ikke.

HIGH PRESSURE ALARM THRESHOLD: setter høytrykksnivået for

begge kjølekretser. Overskridelse av høytrykksnivået, vil aktivere

alarmen, og en melding vil vises på displayet, ingen komponenter i

enheten vil stoppes.

BRUKSANVISNING

WATER INLET

HIGH/LOW TEMP.

ALARM DELAY

(meny 18)

mP20/Kjøler - Rev. 1.1 - Norsk - Dato: 13-03-07 NO 17 (30)

030 min

INTERBLOCK ALARM

DELAY 000sec

(meny 19a)

INTERBLOCK ALARM

DELAY 000sec

HIGH PRESS. ALARM

THRESHOLD 26.0 bar

(meny 19b)


KONTROLL PROGRAM FOR KJØLERE

ENHETER I ET LOKALT NETTVERK (LAN)

(se “Lokalt Nettverk” bruksanvisning)

BRUKSANVISNING

En LAN enhets kontroller, muliggjør å kontrollere flere enn en enhet på same system (som

beskrevet i BRUKSANVISNINGEN).

Maksimalt antall enheter som kan tilkobles er 10.

Kontrollkortet utfører følgende funksjoner:

• Rotering av enhetene i arbeid og i stand-by på tid, for å jevnt distribuere

arbeidsmengden til alle tilkoblede enheter over tid. Roteringen arbeider i

forprogrammerte tidsintervaller (et tilleggs- klokkekort må være montert).

• I tilfelle alarm, vil funksjonen starte en enhet i stand-by stilling.

SUPERVISIONE (Meny 20)

INDIRIZZO UNITA’ DI RETE: questa maschera è attiva solo con la

macchina predisposta per la supervisione. Si può selezionare il

numero identificativo dell’unità e la velocità di trasmissione.

MENYER 21-22 (kun I programversjoner med LAN mulighet)

Disse menyene brukes til å programmere:

• Antall enheter på LAN nettverket;

• Rotasjon av en enhet i arbeid og en i stand-by (YES/NO);

• Varigheten av den automatiske syklusen mellom rotasjonene

(mellom 1 og 99 timer).

mP20/Kjøler - Rev. 1.1 - Norsk - Dato: 13-03-07 NO 18 (30)

P +

SUPERVISION NETWORK

UNIT ADRESS: 01

BAUD RATE: 1200

PROTOCOL: Standard

(meny 20)

LAN CONNECTION

No. of CONNECTED

UNITS: - - -

(meny 21)

AUTOM. SWITCH-OVER

OF STAND-BY UNIT NO

CYCLE TIME h 072

STAN-BY UNITS 1

(meny 22)


KONTROLL PROGRAM FOR KJØLERE

P + I/O

KONFIGURERING AV ENHETENS UTSTYR

BRUKSANVISNING

Enhetens kontrollprogram må “konfigureres”, dvs. tilpasses til den enheten den monteres i.

Her må du definere alle elementer som utgjør enheten som mikroprossesoren skal

kontrollere. Dette er vanligvis bare påkrevd når kontrolleren installeres sammen med

enheten., Senere konfigurasjon kan bli nødvendig hvis det gjøres forandringer på enheten.

Konfigurasjon er ment kun for serviceteknikkere.

MENY 100

• CLOCK BOARD:denne velges hvis det er montert klokkemodul;

“CLOCK FUNCTIONS” underrutiner for timerfunksjoner, vises

automatisk i meny 01a.;

• SUPERVISOR: denne velges hvis systemet er tilkoblet et

overordnet nettverk (via et tilleggs RS485/RS422 kort); “UNIT

CONFIGURATION” underrutine i meny 20 for innstilling av

serieadresse og hastigheten på serie data overføringen,

Standard / Modus

• N. COMPR.: (for RRA og ARA kjølere) definerer antall

kompressorer montert i enheten, dette varierer med

modellversjonen fra 2 til 4 kompressorer.

• COMP. UNLOAD (for CSA kjølere): velges når det brukes

kompressorer med reduksjonsventil.

N. EVAPORATORS: (for ARA kjølere): definerer at det er to

fordampere på uavhengige kjølekretser

MENY 101

ENABLE FANS: åpner den digitale utgangen som kontrollerer

viftene. Må bestandig stå på standardinnstillingen: "YES".

MENY 102

Definerer tilkoblede temperatur sensorer.

MENY 103

• FREECOOLING: aktiverer fri-kjøling - motorpumpe og andre

kontroller tilkoblet denne funksjonen.

CLOCK BOARD N

SUPERVISOR N

N. COMPR. 2÷4

N. EVAPORATORS 1÷2

(meny 100)

ENABLE FANS YES

(meny 101)

WATER INLET TEMP.

SENSOR PRESENT YES

WATER OUTLET TEMP.

SENSOR PRESENT YES

(meny 102)

FREECOOLING: N

(meny 103)

mP20/Kjøler - Rev. 1.1 - Norsk - Dato: 13-03-07 NO 19 (30)


KONTROLL PROGRAM FOR KJØLERE

MENY 104

Definerer hvilke trykksensorer som er montert.

MENY 105

Definerer type kjølemedium som er brukt (R22/R407C or R134a).

MENY 106

Muliggjør innstilling (start / end) av fordamper trykksensoren.

MENY 110

• COMPRESS. MIN. SWITCH-OFF TIME.: setter minimums

tidsintervallet mellom stopp og start av kompressoren;

• COMPRESS. MIN. RUNNING TIME.: setter minimums

tidsintervallet mellom start og stopp av kompressoren.

MENY 111

• TIME BETWEEN STARTS SAME COMPR.: setter tidsintervallet

mellom to etterfølgende starter på samme kompressor, for å unngå

for hyppige start og stopp;

• TIME BETWEEN STARTS DIFFR. COMPR.: setter minimums

tidsintervallet mellom oppstarten av to forskjellige kompressorer, for

å unngå at mer enn en kompressor starter samtidig.

ON

TIME BETWEEN STARTS

DIFFR. COMPR.

ON

COMPR. 2

COMPRESSOR 1

OFF

TIME BETWEEN STARTS

SAME COMPR.

COMPR. 1

BRUKSANVISNING

HIGH PRESS. 1 PROBE Y/N

HIGH PRESS. 2 PROBE Y/N

LOW PRESS. 1 PROBE Y/N

LOW PRESS. 2 PROBE Y/N

(meny 104)

TYPE OF REFRIGERANT

(R22 / R134A): R22

(meny 105)

HIGH PRESSURE PROBE

RANGE PRESSURE

START 00.0 BAR

END 30.0 BAR

(meny 106)

COMPRESS.MIN.SWITCH-

OFF TIME 0180 sec.

COMPRESS.MIN.RUNNING

TIME 0060 sec.

(meny 110)

TIME BETWEEN STARTS

SAME COMPR. 0360 sec.

TIME BETWEEN STARTS

DIFFR. COMPR. 0120 sec.

(meny 111)

mP20/Kjøler - Rev. 1.1 - Norsk - Dato: 13-03-07 NO 20 (30)

ON

COMPRESS.MIN.SWITCH-

OFF TIME

Time


KONTROLL PROGRAM FOR KJØLERE

MENY 120

• Definerer den konstante integrasjonstiden, uttrykt i sekunder

karakteriserer kontrollerens svarhastighet proporsjonalt (short time

high speed)

MENY 121

• PUMP SWITCH-OFF DELAY: her bestemmes hvor lenge pumpen

skal gå, etter at kompressoren er slått av .

MENY 122

• LOW PRESSURE ALARM DELAY: her settes forsinkelsen av

signalet fra LP pressostaten under oppstart, slik at enheten kan

oppnå normal arbeidstilstand.

MENY 123

• FLOW SWITCH DELAY: setter forsinkelse for vanntilførsel ved

oppstart , for å kunne oppnå normale arbeidsforhold under oppstart,

og under drift.

MENY 124

• CONDENSATION RAMP (kun RRA – ARA kjølere): muliggjør

regulering av temperaturområdet hvor hastighetskontrollen er aktiv.

MENY 125

• FAN SPEED SETTING (kun RRA – ARA kjølere): her settes

minimum (MIN. SPEED) og maksimum (MAX. SPEED) hastighet på

vifta.

MENY 130

Meny 130 gir tilgang til data som ligger i EEPROM hukommelsen i

mikroprosessoren.

STANDARD VERDIER: legger inn fabrikkens standardverdier

automatisk etter at minnet er blitt slettet, eller når det blir nødvendig

å resette alle parametere ved en enkelt kommando.

Dette kan være nyttig ved re-setting av kontrolleren, eller å returnere

tilbake til standardverdiene etter testing av enheten. Etter denne

operasjonen, er det nødvendig å re-konfigurere kontrolleren og

justere settpunktene for de parameterene som må forandres fra

standardverdiene.

BRUKSANVISNING

TEMP. REGULATION

TYPE P

INTEGRATION TIME

IN P+I REG. 600 sec.

(meny 120)

PUMP SWITCH-OFF

DELAY. 020 sec

(meny 121)

LOW PRESSURE DELAY

TIME 0090 sec.

(meny 122)

FLOW SWITCH DELAY

WITH UNIT IN:

NORMAL OPER. 003 sec

STARTING 010 sec

(meny 123)

CONDENSATION RAMP.

START AT: 35.0 °C

END AT: 58.0 °C

(meny 124)

FAN SPEED SETTING

MIN. SPEED: 015 %

MAX. SPEED COND: 100 %

MAX. SPEED FC 100 %

(meny 125)

INSERT DEFAULT VALUES

PRESS ENTER KEY

(meny 130)

INSERT DEFAULT VALUES

PRESS ENTER KEY

PLEASE WAIT

mP20/Kjøler - Rev. 1.1 - Norsk - Dato: 13-03-07 NO 21 (30)

… …

INSERT DEFAULT VALUES

PRESS ENTER KEY

OPERATION COMPLETE


KONTROLL PROGRAM FOR KJØLERE

MENY 131 - 133.

Her kan et nytt passord legges inn.

BRUKSANVISNING

NEW USER PASSWORD

SETTING:

0000

(meny 131)

NEW USER PASSWORD

MANUFACTURING:

0000

(meny 132)

NEW USER PASSWORD

MAINTENANCE:

0000

(meny 133)

mP20/Kjøler - Rev. 1.1 - Norsk - Dato: 13-03-07 NO 22 (30)


KONTROLL PROGRAM FOR KJØLERE

P +

KLOKKE

(med klokkemodul montert)

BRUKSANVISNING

INNSTILLING AV KLOKKE OG KALENDER (Meny 80)

Innstilling av rett tid og dato, og programmering av timerfunksjoner, gjøres i subrutinen

"CLOCK FACILITY".

I meny 80 stilles følgende inn:

• tiden (timer og minutter);

• dato (dato, måned, år);

• ukedag.

SETTING CLOCK

TIME 12:27

DATE 14/06/00

WEEKDAY WED

meny 80

TIMER FUNKSJONER

Programmerbar timer er nyttig, ved f.eks. å sette systemet i nattstilling, for å spare energi.

Time og minutter må programmers for å aktivere de settpunkt som bringer enheten i

nattstilling. Kontrolleren holder enheten i nattstilling til neste timerinnstilling trer i funksjon,

og enheten går over i normal drift.

Klokkemodul må være montert for denne funksjonen (se KONFIGURASJON AV

ENHETEN – Klokke modul).

Eksempel: timerinnstillinger med forskjellige settpunkter:

TID SETT

PUNKT

06:00 20°C

07:00 21°C

10:00 18°C

17:00 15°C

RESULTAT

from 06:00 to 07:00 the set point will be 20°C

from 07:00 to 10:00 the set point will be 21°C

from 10:00 to 17:00 the set point will be 18°C

from 17:00 to 06:00 the set point will be 15°C

4 forskjellige timerinnstillinger kan stilles inn; hvis en av disse ikke brukes, må den stilles

inn til same Verdi som den forangående, for å unngå funksjonsfeil.

Eksempel: Tabellen under, gir eksempler på rett og gal innstilling, hvis bare to

timerinnstillinger behøves.

GALT RIKTIG

TIMER/MIN. SETTPUNKT TIMER/MIN. SETTPUNKT

07:30 10°C 07:30 10°C

00:00 0°C 17:00 15°C

00:00 0°C 17:00 15°C

17:00 15°C 17:00 15°C

mP20/Kjøler - Rev. 1.1 - Norsk - Dato: 13-03-07 NO 23 (30)


KONTROLL PROGRAM FOR KJØLERE

STILLE INN TIMERE (Meny 81)

Denne tillater å programmere automatisk å slå enheten På eller AV,

innenfor et tidsintervall. Velg YES i meny 81 og timerenheten er

aktivert.

Systemet tillater programmering av 4 daglige tidsinnstillinger, med

forandring av settpunkt, to andre timere kan brukes til å slå enheten

PÅ og AV.

Menyene 82, 83, 84 muliggjør innstilling av ukentlig/daglige timere

for å slå enheten PÅ/AV.

I menyene 85, 86, 87, 88 kan timerne programmers med en eksakt

starttid og et settpunkt.

BRUKSANVISNING

DAILY HOUR BANDS

FOR SET POINT

CHANGE-OVER

ENABLE NO

(meny 81)

BAND SELECTION

UNIT ON/OFF

WEEKLY NO

DAILY NO

(meny 82)

WEEKLY BAND

UNIT ON: Mon

UNIT OFF: Sat

(meny 83)

DAILY BAND

UNIT ON AT: 00:00

UNIT OFF AT: 00:00

(meny 84)

FIRST BAND

START AT: 00:00 h

SET: 00: 0°C

FOURTH BAND

START AT: 00:00 h

SET: 00: 0°C

(screen 85, 86, 87, 88)

mP20/Kjøler - Rev. 1.1 - Norsk - Dato: 13-03-07 NO 24 (30)


KONTROLL PROGRAM FOR KJØLERE

ALARMER

BRUKSANVISNING

Alle alarmmeldinger som kan vises på displayet på brukerterminalen, er listet opp under.

Det er verdt å merke seg at enkelte av disse refererer seg til en spesifikk enhet, og vil ikke

vises med mindre gjeldende enhet har de relevante kjennetegn.

FEIL ALARMER

Disse alarmer er relatert til enhetens komponenter, og utløses av en beskyttelseskrets.

SERVICE NOTE

EEPROM FAILURE:

CONTROL BOARD NEED

TO BE REPLACED

ALARM

(**)

SENSOR

FAILED/DISCONNECTED

ALARM

CIRCUIT 1/2 CONDENS.

PRESSURE TRANSDUCER

FAILED

ALARM

CLOCK BOARD

NON FITTED OR

NON PROPERLY WORKING

ALARMER NÅR ENHETEN IKKE FUNGERER

HIGH PRESSOSTAT

COMPR. THERMAL SWITCH

FAN THERMAL SWITCH

CIRCUIT 1/2

FLOW GAUGE ALARM

Indikerer EEPROM skrivefeil, muligens pga. For mange

lese/avbryt sykluser, eller manglende EEPROM krets.

EEPROM-en må skiftes av fabrikanten; returner

kontrolleren for reparasjon

Denne utløses av tilkoblede sensorer. sjekk algoritmen til

(**) sensoren når normale grenseverdier overskrides. Dette

skyldes muligens kortsluttning i sensoren eller

utgangssignalet.

(**) Denne alarmen er tilkoblet følgende sensorer:

• fordamper vanninntaks temperatur sensor;

• utendørs luft temperatur sensor;

• heat recovery vann temperatur sensor;

fordamper vanninntaks temperatur sensor (denne alarmen

slår av enheten).

Denne utløses av sjekk algoritmen til kretsen 1/2 trykk

sensor, når normale grenseverdier overskrides: muligens

pga. defekt sensor, eller at den ikke er tilkoblet.

Klokkekretsen er blitt valgt, men er ikke montert, eller er

defekt. Sjekk at modulen er montert i nærheten av

telefonpluggen.

Denne alarmen kan skyldes flere ting, alt avhengig av type

signal inn på digital inngang (ID11-kretst 1 / ID12-krets 2).

Denne inngangen dekker HP pressostaten, kompressor og

viftens termiske brytere og alle komponenter på krets 1/2.

Utløst av flomvarsler.

mP20/Kjøler - Rev. 1.1 - Norsk - Dato: 13-03-07 NO 25 (30)


KONTROLL PROGRAM FOR KJØLERE

TEMPERATUR NIVÅER

TRYKK ALARMER

ANDRE ALARMER

ALARM EVAPORATOR

WATER INLET

HIGH TEMP. THRESHOLD

PASSED

ALARM EVAPORATOR

WATER OUTLET

HIGH TEMP. THRESHOLD

PASSED

LOW PRESSURE-STAT

CIRCUIT 1/2

ALARM

HIGH PRESSURE

THRESHOLD PASSED

CIRCUIT 1/2

PUMP 1 OR 2

THERMAL SWITCH

ALARM

FREECOOLING PUMP

THERMAL SWITCH

ALARM

ANTIFREEZE ALARM BY

EVAPORATOR WATER

OUTLET TEMP. SENSOR

BRUKSANVISNING

Utløst av sensoren på vanninntaket til fordamperen. Denne

alarmen utløses når avlest verdi overstiger maksimum

temperatur terskel (som kan stilles inn).

Utløst av sensoren på vanninntaket til fordamperen. Denne

alarmen utløses når avlest verdi overstiger minimum

temperatur terskel (som kan stilles inn).

LP pressostaten i krets 1 har grepet inn, og slått av

kompressor1/2.

Utløst av trykksensoren I krets 1/2 og indikerer

overskridelse av høytrykk nivået.

Pumpens termiske bryter er utløst, og alle komponenter og

enheter er slått av.

Antifreeze alarmen har signallert via den digitale

inngangen, eller temperaturen på vanntilførselen til

fordamperen har steget over det satte antifreeze nivået.

Dette får alle komponenter, unntatt pumpen, til å slå seg av.

Før alarmen resettes, må man vente til temperaturen har

gått over det satte nivået.

mP20/Kjøler - Rev. 1.1 - Norsk - Dato: 13-03-07 NO 26 (30)


KONTROLL PROGRAM FOR KJØLERE

BRUKSANVISNING

SERVICE ALARMER – OVERSKRIDELSE AV SATT NIVÅ FOR DRIFTSTID

Service alarmen, er ingen alarm i vanlig forstand, siden den ikke har noen innvirkning på

enhetens funksjon. Det er signaler som indikerer at det er på tide med ettersyn i flg.

programmerte serviceintervaller. Alarmer forårsaket av overskredet driftstid, kan kun

kanselleres hvis gjeldende teller nullstilles, eller nivået økes.

SERVICE NOTE

(**)

RUN HOURS THRESHOLD

PASSED

Utløses av aktuell teller for nivået, satt i meny 26

(**) denne alarmen er koblet til følgende komponenter:

• enhet;

• kompressor 1;

• kompressor 2.

Kun signal.

VIKTIG: Det er mulig å bruke ‘General Alarm’ terminalene (se tegning over kretskortet) for å sendesignaler til

en fjerntliggende lokasjon. Dette er bare mulig når standard innstillingen er satt til "No" i meny 30.

mP20/Kjøler - Rev. 1.1 - Norsk - Dato: 13-03-07 NO 27 (30)


KONTROLL PROGRAM FOR KJØLERE

BRUKSANVISNING

FABRIKK FORHÅNDSINNSTILLINGER – KALIBRERINGSOMRÅDER

Parametrene til mikroprossessoren blir forhåndsprogrammert av fabrikken til de mest

vanlige funksjonsverdier (GRUNNVERDIER). Disse verdier kan tilpasses den enkelte

installasjon, innenfor minimum og maksimum verdier gitt i tabellen nedenfor..

PARAMETRE DEFAULT MIN MAX

Regulation set points

Water intake temperature – STANDARD °C 13.0 MIN MAX

Water intake temperature - DEHUMID. REQ.

Water temperature set point limit

°C 10.0 MIN MAX

MIN °C 10.0 -50.0 50.0

MAX °C 20.0 -50.0 50.0

Temperature regulation band °C 2.0 0.0 15.0

Temp. regulation dead band °C 0.0 0.0 3.0

Time exc. min 05

0 900

Delta E.S. (Energy Saving) °C 7

2 9.9

Movement band (Energy Saving)

Water inlet temperature alarm thresholds

°C

1.5 1 5

HIGH °C 18 -99.9 99.9

LOW °C 5 -99.9 99.9

Antifreeze alarm set point °C 5.0

Alarm delay on high/low water intake temp. min 30 0 999

Interlock alarm delay sec 000 0 999

Unit run hours service threshold ore 20000 1 32000

Compressor run hours service threshold

Condensation ramp

ore 10000 1 32000

START AT °C 35.0 30.0 50.0

END AT

Fan speed setting

°C 58.0 40.0 60.0

Min. speed % 15 0 100

Max. speed % 100 0 100

Max. speed free cooling

Password

% 100 0 100

User - 0000 - -

Maintenance - * - -

Manufacturer - ** - -

* Passord fines i forseglet konvolutt sammen med denne manualen

** Passord fines i forseglet konvolutt sammen med denne manualen

mP20/Kjøler - Rev. 1.1 - Norsk - Dato: 13-03-07 NO 28 (30)


KONTROLL PROGRAM FOR KJØLERE

Flytdiagram over status:

TILLEGG – Flyt diagram - Menyer

12:30 03/04/02 LAN01

TMP. WATER IN 16.1°C

TMP. WATER OUT 13.2°C

UNIT ON

(SCREEN 01)

STATUS

PUMP ON

FREECOOLING ON

FAN SPEED . 000%

COMPRESSOR 1 ON

COMPRESSOR 2 ON

COMPRESSOR 3 --

COMPRESSOR 4 --

TEMPERATURE SENSOR

EXTERNAL AIR 000%

WATER OUT 1T 000%

WATER OUT 2T 000%

CONDENSING PRESSURE

TRANSDUCERS

CIRCUIT 1 --

CIRCUIT 2 --

EVAPORATING PRESSURE

TRANSDUCERS

CIRCUIT 1 --

CIRCUIT 2 --

WORKING HOURS

UNIT 00000

COMPRESSOR 1 00000

COMPRESSOR 2 00000

WORKING HOURS

UNIT 00000

COMPRESSOR 3 00000

COMPRESSOR 4 00000

BRUKSANVISNING

mP20/Kjøler - Rev. 1.1 - Norsk - Dato: 13-03-07 NO 29 (30)


KONTROLL PROGRAM FOR KJØLERE

UNIFLAIR S.p.A.

Viale della Tecnica, 2

35026 CONSELVE (Padova) - Italy

Tel. +39 (0)49 5388211

Fax +39 (0)49 5388212

Internet: www.uniflair.com

E-mail: info@uniflair.com

BRUKSANVISNING

mP20/Kjøler - Rev. 1.1 - Norsk - Dato: 13-03-07 NO 30 (30)

Manual code @ digit: 06MC041@00B0110

More magazines by this user
Similar magazines