Årsrapport Nordkraft AS 2010 - del 2

nordkraft.no

Årsrapport Nordkraft AS 2010 - del 2

GIR ENERGI


2010

INNHOLD

ÅrsbereTning 03

HoveDTall 09

nøkkelTall proDuksjon 10

resulTaTregnskap 11

balanse 12

konTanTsTrømoppsTilling 14

noTer Til regnskapeT 15

revisjonsbereTning 30

Årsrapporten er trykket på miljøvennlig papir.

Design og proDuksjon: Luto

FoTos: Nordkraft / Luto

Trykk: Nor-Trykk


ÅRSBERETNING 2010

NORDKRAFT AS

VIRKSOMHETENS ART

Historikk og eierskap

Narvik Kommunale Elektrisitetsverk ble etablert 21.

desember 1913. Virksomheten i den første tiden var å

dekke Narviks befolknings behov for elektrisk kraft ved

egen utbygging av produksjon og distribusjons nett.

Fra 1913 til og med 1994 var virksomheten organisert

som kommunal forretningsvirksomhet, underveis med

bl.a. egen elektrobutikk og egen installasjonsvirksomhet.

Fra 1995 ble virksomheten videreført gjennom

opprettelsen av Narvik Energi AS som ble utskilt som et

selvstendig aksjeselskap.

Narvik Energi AS var 100 % eid av Narvik kommune

frem til februar 2001 da Vesterålskraft AS ble deleier.

I oktober 2001 ble Hålogaland Kraft AS deleier, og i

august 2002 ble også det danske energiselskapet

ENERGI E2 A/S fra København eier i Narvik Energi AS.

ENERGI E2 A/S ble senere oppkjøpt og endret navn til

DONG Energy Power A/S - et datterselskap i det danske

energikonsernet DONG Energy A/S, hvor den danske

stat er majoritetseier.

I mars 2009 endret Narvik Energi AS navn til

Nordkraft AS.

I oktober 2010 solgte DONG Energy Power A/S sine

aksjer i Nordkraft AS til Troms Kraftforsyning og

Energi AS, et 100 % eid datterselskap i Troms Kraftkonsernet.

Eierskapet i Nordkraft AS var pr. 31.12.2010; Narvik

kommune - 50,01 %, Troms Kraftforsyning og Energi AS

- 33,33 % og Hålogaland Kraft AS - 16,66 %.

Konsernet Nordkraft bestod pr. 31. desember 2010 av

Nordkraft AS som morselskap med følgende

datterselskaper ; Nordkraft Produksjon AS (100 %),

Narvik Energinett AS (51 %), Enerconsult AS (100 %),

Narvik Fjernvarme AS (100%), Naturgass Nord AS (100

%) og konsernet Fjellkraft AS (med 20 datterselskaper).

Nordkraft AS har forretningsadresse og hovedkontor i

Narvik kommune. Konsernet Nordkraft er et

kraftkonsern med hovedfokus på kraftproduksjon, og

konsernet har de siste årene lagt betydelige ressurser i

å rendyrke og videreutvikle sin strategiske

kjernevirksomhet. Selskapet har i tillegg eierandeler i

lokal nettvirksomhet og kraftomsetningsvirksomhet, og

er en betydelig aktør i kraftmarkedet i Nord-Norge.

I henhold til aksjonæravtale skal Nordkraft AS

hovedformål være å drive med industriell satsing på

kraftproduksjon med størst mulig inntjening.

ÅRET 2010

Styret har i 2010 avholdt 10 styremøter og behandlet

55 saker.

De strategiske valg konsernet foretok på slutten av

1990-årene med å erverve og utvikle kraftproduksjons -

kapasitet, har medført stor industriell ekspansjon og

gode økonomiske resultater.

Høsten 2008 ble siste strategiplan vedtatt for neste

treårs periode med ny visjon, forretningsidé,

verdigrunnlag og konkrete handlingsplaner, herunder

navnebytte og rebranding.

Strategiplanen ble revidert av styret i juni 2010 og

arbeidet med sentrale handlingsplaner for 2011-2013

er igangsatt.

De konkrete industrielle målene i strategiplanen er å

gjennomføre lønnsomme investeringer i ny fornybar

kraftproduksjon med minimum 700 GWh i perioden

2011-2020. Denne målsetningen skal søkes realisert i

kombinasjon med betydelige utbytter til konsernets

eiere, under forutsetning av en sunn utvikling av

egenkapitalandelen i konsernet.

For å finansiere denne veksten er det satt fokus på salg

av aktiva for å frigjøre kapital, herunder solgte

Nordkraft Produksjon AS sin 15 % aksjepost i Salten

Kraftsamband AS i september 2010 for 570 mill. kr.

med en regnskapsmessig gevinst på ca. 250 mill. kr.

I prosessen med at Troms Kraftforsyning og Energi AS

ble ny eier i Nordkraft AS etter DONG Energy Power A/S

ble aksjonærene enige om en ny aksjonæravtale.

For konsernets side er det spesielt følgende forhold

som har betydning for den videre utvikling;

→ At Nordkrafts hovedformål fortsatt skal være å

drive med industriell satsing på kraftproduksjon

med størst mulig inntjening.

→ At Troms Kraft-konsernet og Nordkraft forplikter

seg til å jobbe for en samordning av selskapenes

satsning på småkraft i Norge og vindkraft i Nord-

Norge.

→ At det nominelle nivå for utbytte er fastlagt for de

neste 5 år.

Prosessen med at DONG Energy Power A/S solgte seg

ut av Nordkraft AS har medført flere uavklarte forhold i

tilknytning til avtaleverket DONG Energy Power A/S er

part i sammen med Nordkraft AS og øvrige opprinnelige

aksjonærer. Herunder har styret i Nordkraft AS vedtatt

at DONG Energy Power A/S må tre ut av eierskapet i

NorDkraFt as Årsrapport 2010


Nordkraft Vind AS, fordi Nordkraft Vind AS er Nordkraft -

aksjonærenes felles vindselskap. De juridiske

konsekvensene av DONG Energy Power A/S’ uttreden av

Nordkraft er fortsatt ikke avklart.

Den finansielle krisen i verdensøkonomien ble i løpet av

2010 merkbart avdempet, spesielt i Norge. Krisen og

ettervirkningene kan imidlertid ikke sies å være et

avsluttet kapittel i historiebøkene.

Konsernet har i den finansielle vanskelige tiden i

2009/2010 benyttet seg av muligheter til strategisk

posisjonering gjennom oppkjøp og prosjektutvikling

innen kraftproduksjon, spesielt innen småskala

vannkraft, hvor vår utviklingsportefølje er ca 1,6 TWh

ved inngangen til 2011.

I 2010 har konsernstyret vedtatt bygging av 6 nye

småkraftverk med til sammen 67 GWh og en

investerings kostnad på 248 mill kr. Utbyggingene skjer i

Fjellkraft-konsernet.

I tråd med satsningen på ny fornybar energi er det i

2010 ansatt 18,1 nye årsverk innen konsernet.

I desember 2010 ble det fra myndighetene i Norge og

Sverige lagt frem felles utkast til ordning med elsertifikater

for ny fornybar energi fra 2012.

Sannsynlig heten for ordningen har således økt, og slik den

er utformet i høringsutkastet fra norske myndigheter kan

denne medføre et solid bidrag til inntjeningen for de

fremtidige investeringene vi har som mål å realisere.

Kombinasjonen med frigjøring av kapital, god inntjening

og gode utsikter til el-sertifikater gjør at virksomheten

vil konsentrere seg om utvikling av ny fornybar energi de

neste 10-15 år.

Den finansielle situasjonen er god med både likvider og

tilstrekkelige innvilgede lånerammer etter at konsernet

reforhandlet sin totale finansiering, med lengre varighet

og forbedrede økonomiske betingelser.

Samtidig var årsresultatet for 2010 det beste

noensinne, og de økonomiske utsikter er gode for de

kommende år.

DriFt og markeD

Driftsmessig var året 2010 preget av historisk høye

kraftpriser i begge vinterperiodene. Dette skyldes både

lave tilsig gjennom året samt høyt elforbruk i

kombinasjon med at svensk kjernekraft hadde stor

driftsproblemer i starten av året.

Gjennomsnittlig områdepris (Tromsø) på kraftbørsen

Nord-Pool i 2010, ble 46 øre/kWh – som er en økning

fra 2009 med 15 øre/kWh (+48 %). Gjennomsnittlig

oppnådd pris for den kraften som er risikoutsatt i

markedet ble 46,6 øre/kWh.

Det var negative resultater fra sikringshandel, men dette

ble oppveid av god optimalisering av anleggenes

effektkapasitet/brukstid kombinert med høy

produksjonstilgjengelighet gjennom året.

Tilsiget til konsernets vannkraftverk var for fjerde året

på rad lavere enn historisk gjennomsnitt med svikt på ca.

15 % av normalt årstilsig. 2010 var det tredje svakeste

tilsigsåret regionalt siste 25 år. Tilsigssvikten for

magasinverkene utgjorde 115 GWh.

Samlet kraftproduksjon for konsernet i 2010 ble 866

GWh – noe som var 39 GWh høyere sammenlignet med

året 2009. Ved inngangen til 2011 hadde konsernet en

magasinfylling på 202 GWh, som er en nedgang på 50

GWh i løpet av året.

Tilgjengeligheten for våre magasinverk var 99,64 % i

2010.

Av større reinvesteringsarbeider som er gjennomført

nevnes fullført rehabilitering av Sildvik Kraftverk (233

GWh/år) – med blant annet nytt turbinhjul og kontroll -

anlegg, og damrehabilitering tilknyttet Håkvik Kraftverk

(44 GWh/år).

INDUSTRIELL STATUS

KRAFTPRODUKSJON

ViNDkraFt

Selskapet Nordkraft Vind AS eies av Nordkraft

Produksjon AS med 50 % og DONG Energy Power A/S

med 50 %.

Selskapet oppførte høsten 2005 tre vindmøller med

6,9 MW på Nygårdsfjellet i Narvik kommune, med en

estimert årlig produksjon på ca. 24 GWh/år.

Produksjonen i 2010 ble 22,8 GWh med 89 %

tilgjengelighet.

I 2009 ble det besluttet å oppføre 11 nye tilsvarende

vindmøller på samme sted (25,3 MW/86 GWh/år) etter

at prosjektet ble tildelt 200 mill. kr. i støtte fra Enova.

Investeringen er beregnet til ca. 335 mill. kr. Våren

2010 oppstod usikkerhet omkring tilskuddet i forhold til

EØS-reglene for slike tilskudd. Denne usikkerheten ble

eliminert ved at ESA godkjente tilskuddet i desember

2010. Prosjektet ble igangsatt i 2009 og møllene

NorDkraFt as Årsrapport 2010


planlegges idriftsatt 1. november 2011. Prognose for

investeringen er innenfor vedtatt investeringsramme.

Nordkraft Vind AS’ produksjon fra 2012 estimeres til ca.

110 GWh/år (P50).

Selskapet arbeider med et nytt prosjekt – Sørfjord

Vindmøllepark, med inntil 90 MW (ca. 270 GWh) i

fjellområdene over Sørfjord Kraftverk i Tysfjord

kommune, hvor Nordkraft Produksjon AS har inngått en

tidsbegrenset eksklusivitetsavtale for disposisjon av sin

infrastruktur og linjetilknytning til sentralnettet.

Prosjektet er vurdert som ett av de minst konfliktfylte i

Nordland Fylkes delplan for vindkraft (kategori 1), og

Nordkraft Vind AS planlegger å innsende

konsesjonssøknad.

Nordkraft Produksjon AS er også deleier med 50 % i

prosjektselskapene Lofotkraft Vind AS og

Vesterålskraft Vind AS. Formålet er å utvikle vindkraft -

prosjekter og småkraftverk i Lofoten og Vesterålen.

Vesterålskraft Vind AS utvikler et vindmølleprosjekt

lokalisert til Ånstadblåheia i Sortland kommune

(95-121 GWh). Prosjektet er vurdert som ett av de

minst konflikt fylte i Nordland Fylkes delplan for

vindkraft (kategori 1), og konsesjonssøknad ble levert til

NVE i desember 2010.

Nordkraft Produksjon AS disponerer åtte årsverk som

arbeider med prosjektutvikling for alle vindkraft -

selskapene konsernet er deleier i. I tillegg arbeider fem

årsverk med drift av vindparker.

VaNNkraFt

Fra 2009 vedtok konsernet at Nordkraft Produksjon AS

rendyrkes som konsernets eierselskap for kraftverk

med konsesjon etter industrikonsesjonsloven som

krever offentlig eierskap. Selskapet eier og driver de

store magasinkraftverkene. Selskapet skal også forestå

all administrasjon, drift og krafthandel i konsernets

kraftproduksjonsselskap.

Småskala vannkraft samordnes under Fjellkraft AS,

mens Nordkraft Vind AS er konsernets hovedselskap

innen vindkraft. De to sistnevnte er ikke underlagt

samme eierbegrensning mht offentlig eierskap. All

administrasjon, utvikling, bygging, drift og kraftsalg/

risikohåndtering av konsernets småkraftverk/

vindkraftverk og portefølje skjer med innleid personell

fra Nordkraft Produksjon AS.

portefølje Nordkraft produksjon as (100 %)

Selskapet eier kraftverk som krever offentlig eierskap,

og eier fem kraftverk samt delvis eierskap i ett kraftverk.

Basert på gjennomsnittet av siste 10 år er samlet

egenproduksjon ca. 813 GWh/år.

portefølje Fjellkraft as (100 %)

Selskapet eier kraftanlegg, produksjonsrettigheter og

rettigheter/opsjoner til å utvikle og bygge småkraftverk

som ikke er underlagt krav om offentlig eierskap.

Produksjonsporteføljen er ca. 158 GWh/år i drift

(konsesjonskraftrettigheter og seks kraftverk).

Selskapet har syv kraftverk under bygging med ca. 71

GWh, og ytterligere 12 meddelte konsesjoner med

ca. 167 GWh som er under bearbeidelse for

investeringsbeslutning.

I tillegg kommer deleierskap i selskap som innehar både

produksjon og prosjekter under bygging.

Samlet egen utviklingsportefølje er ved årsskiftet ca.

1.600 GWh med 141 prosjekter.

Selskapet forventer en tilgang på 5 konsesjoner i løpet

av 2011 (71 GWh) og ca. 15 konsesjoner i 2012 (258

GWh) og legger til grunn en årlig produksjons/

konsesjons tilgang på 100-150 GWh årene deretter.

koNserNets ØVrige iNDUstrieLLe

eNergiVirksomHet pr. 1.12

Nettvirksomhet

Narvik Energinett AS (51 % eierskap) har i sitt

konsesjonsområde Narvik kommune 11.299 kunder

(målepunkter mot sluttbrukerkunder), og nettet består

av både regional- og distribusjonsnett.

Totalt eide og driftet selskapet ca. 1.065 km kraftlinjer,

jord- og sjøkabler med installert trafoytelse på 171.440

kVA fordelt på 446 nettransformatorer pr. 31.12.2010.

Selskapet eier og driver en regionalnettslinje (28,3 km

132 kV) mellom Ballangen og Kjøpsvik.

Samlet kraftforbruk i Narvik kommune var 425 GWh i

2010.

Nordkraft Produksjon AS eier og driver noe begrenset

produksjonsrelaterte nettanlegg.

kraftomsetningsvirksomhet

Ultimo 1998 ble Nordkraft AS´ (tidligere Narvik Energi AS)

virksomhet knyttet til omsetning av kraft overdratt til

Kraftinor AS, som ble etablert sammen med

Vesterålskraft AS og Lofotkraft Produksjon AS.

NorDkraFt as Årsrapport 2010


Eierforholdene er senere endret og status pr.

31.12.2009 er at Nordkraft AS eier 50 % i Kraftinor AS

sammen med Lofotkraft AS (50 %).

Kraftinor AS har ca. 35.000 kunder og har en god

markedsandel i sitt primærmarked (definert som

nettområdene til Lofotkraft Nett AS, Vesterålskraft

Nett AS og Narvik Energinett AS).

FORTSATT DRIFT

Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde

av Nordkraft AS og konsernets eiendeler og gjeld,

finansielle stilling og resultat. I samsvar med Regnskaps -

loven § 3-3a bekreftes det at forutsetningene om

fortsatt drift er til stede. Til grunn for antagelsen ligger

resultatprognoser for 2011 og konsernets langsiktige

strategiske prognoser for årene fremover. Konsernet er

i en sunn økonomisk og finansiell stilling.

FINANSIELL RISIKO

markeDsrisiko

Selskapet har finansielle anleggsmidler av betydelig

verdi. Disse investeringene er vurdert som sikre og

utgjør derfor liten risiko.

kreDittrisiko

Selskapets kunder er hovedsakelig konserninterne- og

tilknyttede selskaper som er leietakere. Kredittrisikoen

vurderes som lav.

LikViDitetsrisiko

Selskapet vurderer likviditeten som akseptabel. Det er

ikke besluttet å innføre tiltak som endrer

likviditetsrisikoen i særlig grad. Forfalltidspunktet for

kundefordringer opprettholdes og andre langsiktige

fordringer er ikke vurdert reforhandlet.

RESULTAT, INVESTERINGER,

FINANSIERING OG LIKVIDITET

Konsernet Nordkraft bestod pr. 31.12.2010 av

Nordkraft AS, Nordkraft Produksjon AS, Narvik

Energinett AS, Enerconsult AS, Narvik Fjernvarme AS,

Naturgass Nord AS og konsernet Fjellkraft med

datterselskap.

Andelene i datterselskapene er behandlet i

selskapsregnskapet i henhold til kostmetoden, og full

konsolidering i konsernregnskapet. Konsernets andeler i

Kraftinor AS (50 %), Nordkraft Vind AS (50 %),

Vesterålskraft Vind AS (50 %), Lofotkraft Vind AS

(50 %), Funn IT AS (50 %), Nordlandskraft AS (50 %),

Narvik Kapital AS (30,5 %), Nordnorsk Havkraft AS

(25 %), Futurum AS (20,34 %), Ågskarkraft AS (34,1 %)

og Kjetland Kraft AS (40,0 %) er vurdert som tilknyttede

selskaper og er i konsernregnskapet behandlet iht.

kostmetoden. En viser for øvrig til prinsippnoten.

koNserNet NorDkraFt

Konsernets driftsinntekter var på 553 mnok, og

årsresultatet ble 374,2 mnok.

Ved utgangen av året var totalkapitalen på 2.952 mnok.

Egenkapitalen var 1.327,4 mnok og egenkapital andelen

pr. 31.12.2010 var 45 %.

Konsernets arbeidskapital pr. 31.12.2010 var

199 mnok.

Årets investeringer var 115,7 mnok, fordelt med

115,6 mnok i driftsmidler og 0,1 mnok i aksjer.

Det ble tatt opp ny langsiktig gjeld med 209,2 mnok,

mens avdrag på langsiktig gjeld utgjorde 618,3 mnok.

NorDkraFt as (morseLskap)

Selskapets driftsinntekter var på 9,0 mnok, og

årsresultatet ble 90,7 mnok.

Selskapets arbeidskapital pr. 31.12.2010 var 87 mnok.

Styrets forslag til utbytte er 70,0 mnok.

Ved utgangen av året var totalkapitalen på 1.191 mnok.

Egenkapitalen var pr. 31.12.2010 på 628,5 mnok og

egenkapitalandelen var 52,8 %.

Årets investeringer var 1,6 mnok, fordelt med 1,5 mnok i

driftsmidler og 0,1 mnok i aksjer.

koNserNet FJeLLkraFt (DatterseLskap)

Konsernets driftsinntekter var på 61,2 mnok, og

årsresultatet ble 8,8 mnok.

Konsernets arbeidskapital pr. 31.12.2010 var

70,8 mnok.

Ved utgangen av året var totalkapitalen på 497,7 mnok.

Egenkapitalen var pr. 31.12.2010 på 402,9 mnok og

egenkapitalandelen var 81,0 %.

Årets investeringer i varige driftsmidler og immaterielle

eiendeler var 70,0 mnok.

eNerCoNsULt as (DatterseLskap)

Selskapets driftsinntekter var på 12,8 mnok, og

årsresultatet ble -1,6 mnok.

NorDkraFt as Årsrapport 2010


Selskapets arbeidskapital pr. 31.12.2010 var

3,4 mnok.

Ved utgangen av året var totalkapitalen på 8,9 mnok.

Egenkapitalen var pr. 31.12.2010 på 3,9 mnok og

egenkapitalandelen var 43,6 %.

Årets investeringer i varige driftsmidler var 1,3 mnok.

NatUrgass NorD as (DatterseLskap)

Selskapets driftsinntekter var på 0 mnok, og

årsresultatet ble 0,1 mnok.

Selskapets arbeidskapital pr. 31.12.2010 var

12,4 mnok.

Ved utgangen av året var totalkapitalen på 12,4 mnok.

Egenkapitalen var pr. 31.12.2010 på 12,4 mnok og

egenkapitalandelen var 99,7 %.

Det ble ikke foretatt noen investeringer i 2010.

NarVik FJerNVarme as (DatterseLskap)

Selskapets driftsinntekter var på 0 mnok, og

årsresultatet ble -0,03 mnok.

Selskapets arbeidskapital pr. 31.12.2010 var

1,0 mnok.

Ved utgangen av året var totalkapitalen på 1,0 mnok.

Egenkapitalen var pr. 31.12.2010 på 1,0 mnok og

egenkapitalandelen var 99,5 %.

Det ble ikke foretatt noen investeringer i 2010.

NarVik eNergiNett as (DatterseLskap)

Selskapets driftsinntekter var på 119,5 mnok og

årsresultatet ble 14,5 mnok.

Selskapets arbeidskapital pr. 31.12.2010 var

35,5 mnok.

Ved utgangen av året var totalkapitalen på 284,2 mnok.

Egenkapitalen pr. 31.12.2010 var 132,2 mnok og

egenkapitalandelen var 46,5 %.

Årets investeringer i varige driftsmidler var 19,6 mnok.

NorDkraFt proDUksJoN as (DatterseLskap)

Selskapets driftsinntekter var på 374,2 mnok, og

årsresultatet ble 358,0 mnok.

Selskapets arbeidskapital pr. 31.12.2010 var på

21,2 mnok.

1.933,4 mnok. Egenkapitalen var pr. 31.12.2010

980,4 mnok som tilsvarer en egenkapitalandel

50,7 %.

Årets investeringer var 23,3 mnok, fordelt med

23,3 mnok i varige driftsmidler og 0,01 mnok i aksjer.

ARBEIDSMILJØ OG

PERSONALE

Morselskapet hadde ved årsskiftet to stillinger:

Administrerende direktør og økonomidirektør med

parallell ansettelse i Nordkraft Produksjon AS. Alle

lønns- og pensjonsforpliktelser ble håndtert i Nordkraft

Produksjon AS.

Konsernets ansatte er tilknyttet Nordkraft Produksjon

AS, Narvik Energinett AS, Enerconsult AS og Fjellkraft

AS. Ved årsskiftet hadde konsernet 142 ansatte fordelt

på 137,9 årsverk, herav tre lærlinger. Ved begynnelsen

av året var det 122 ansatte fordelt på 119,8 årsverk,

herav tre lærlinger. For konsernet var totalt sykefravær

4,0 %, herav 1,0 % langtids sykemeldte. Dette er en

nedgang fra 2009.

Nordkraft Produksjon AS hadde ved årsskiftet 79

ansatte fordelt på 77,1 årsverk, herav en midlertidig

stilling og to lærlinger. Ved begynnelsen av 2010 var det

67 ansatte fordelt på 64,9 årsverk, herav en lærling og

tre midlertidige stillinger. Sykefraværet var i 2010

4,5 %, herav 2,6 % i langtidssykemeldte.

Narvik Energinett AS hadde ved årsskiftet 37 ansatte

fordelt på 37 årsverk, herav to lærlinger. Ved

begynnelsen av året var det 38 ansatte fordelt på 37,4

årsverk, herav to lærlinger. Sykefraværet var i 2010

5,6 %, herav 1,4 % langtidssykemeldte.

Enerconsult AS hadde ved årsskiftet 14 ansatte fordelt

på 14 årsverk. Ved begynnelsen av året var det 7

ansatte fordelt på 7 årsverk. Sykefraværet var på 3,8 %,

herav 0 % langtidssykemeldte.

Fjellkraft AS hadde ved årsskiftet 10 ansatte fordelt på

10 årsverk. Sykefraværet var på 2 %, mot 0,63 % i

2009.

Nordkraft Produksjon AS, Narvik Energinett AS og

Enerconsult AS har bedriftshelsetjeneste for samtlige

fast ansatte. HMS-rådgiver er ansatt i 100 % stilling for

å støtte arbeid med HMS, beredskap og miljø i

konsernet.

Ved utgangen av året var totalkapitalen på

NorDkraFt as Årsrapport 2010


LIKESTILLING

Virksomheten har to ansatte som er minimum

bemanning for å opprettholde morselskapets rolle i

konsernmodellen. Således vil ikke likestilling

representere noe aktuelt tema. Det vises for øvrig til

beretningen fra de ulike datterselskapene.

Selskapets styre er sammensatt av fire kvinner og fem

menn.

TILTAK FOR Å HINDRE

DISKRIMINERING MV.

Bedriften arbeider aktivt for å fremme likestilling, sikre

like muligheter og rettigheter og hindre diskriminering.

YTRE MILJØ

Selskapets virksomhet medfører i seg selv ikke utslipp

av stoffer som kan medføre miljøskader.

ÅRSRESULTAT OG

DISPONERINGER

Styret foreslår følgende resultatdisponering i

Nordkraft AS:

Avsatt til utbytte ............................................ kr. 70.000.000

Overført til annen egenkapital ................. kr. 20.761.636

Sum årsresultat............................................... kr. 90.761.636

FREMTIDIG UTVIKLING

Den økonomiske utviklingen i 2010 har vært gunstig.

Årsresultatet er det beste noensinne og utviklings- og

investeringsaktiviteten i ny produksjonskapasitet har

vært høy. Egenkapitalen er også økt vesentlig gjennom

tilbakeholdt overskudd.

Revidert strategiplan fra juni 2010 klargjør de

strategiske industrielle mål til utvikling og bygging og

idriftsetting av minimum 700 GWh i perioden

1.1.2011–31.12.2020.

Konsernets brutto utviklingsportefølje av småskala

vannkraft er 1,6 TWh og for vindkraft er den ca. 0,4 TWh,

til sammen ca. 2 TWh. Det satses betydelige midler på å

øke denne porteføljen gjennom forretningsutvikling

både innen småkraft og vindkraft.

Konsernets videre muligheter for industriell vekst innen

vann- og vindkraft vil både være av organisk art og

gjennom oppkjøp.

Målene som er satt innebærer en høy årlig

investeringstakt. Med minimum 70 GWh/år i bygging vil

dette kreve ca. 250 mill. kr. i investeringer hvert år.

Porteføljen er imidlertid vesentlig større, og

investeringene vil trolig fortsette også etter 2020,

dersom rammevilkårene gir grunnlag for dette.

Gjennomføringen av strategien vil kreve ytterligere

konsentrasjon og fokus om kjernevirksomheten, både

kompetansemessig/ressursmessig og kapitalmessig.

Ønsket vekst vil også skape mange nye kompetanse -

arbeidsplasser i Narvik, og antall ansatte i konsernet

ventes å være 163 ved utgangen av 2011.

Konsernet har betydelige forventninger om at det gis

tilgang til tilstrekkelige støtteordninger fra norske

myndigheter der hvor dette blir nødvendig slik at man

kan oppnå de nasjonale målene for ny fornybar

energiproduksjon som man er enige om både nasjonalt

og internasjonalt.

Narvik, 9. mars 2011

Sigve Stokland Kurt Jan Jensen Svein Kåre Heide Anna Maria Aursund

Styreleder Nestleder Styremedlem Styremedlem

Kirsti Hienn Eirin Kjølstad Kari Dyrstad Tommy Fjellbakk Hanssen

Styremedlem Styremedlem Styremedlem (ans. rep.) Styremedlem (ans. rep.)

Geir Are Danielsen

Styremedlem (ans. rep.)

Klaus H. Hvassing

Administrerende direktør

NorDkraFt as Årsrapport 2010


HOVEDTALL

ØKONOMISKE NØKKELTALL SISTE FEM ÅR FOR NORDKRAFT KONSERN

Tall i mnok 2006 2007 2008 2009 2010

RESULTATER

Driftsinntekter 413,7 370,1 492,6 471,7 553,5

Driftsresultat 210,0 151,5 248,2 200,7 230,6

Finansposter -28,7 -0,4 -83,6 -24,6 198,5

Resultat før skatt 181,3 151,2 164,6 176,0 429,1

Resultat etter skatt 135,8 122,1 112,3 143,7 374,2

Majoritetens andel 135,7 120,3 109,7 138,1 367,1

Minoritetens andel 0,1 1,8 2,6 5,6 7,1

BALANSE PR. 31.12

Anleggsmidler 2 070,9 2 185,9 2 189,0 2 651,3 2 415,6

Omløpsmidler 189,0 164,1 278,3 340,3 537,0

Egenkapital 846,6 916,5 940,7 1 012,4 1 327,4

Langsiktig gjeld 1 267,8 1 205,8 1 305,8 1 696,7 1 287,4

Kortsiktig gjeld 145,6 227,7 220,8 282,5 337,8

Totalkapital 2 260,0 2 350,0 2 467,3 2 991,6 2 952,6

ØKONOMISKE NØKKELTALL

EBITDA 249,8 193,7 293,0 247,6 283,9

Egenkapitalandel % 37,5 % 39,0 % 38,1 % 33,8 % 45,0 %

Likviditetsgrad 1 1,30 0,72 1,26 1,20 1,59

Totalavkastning 10,2 % 9,0 % 11,5 % 8,6 % 17,3 %

Arbeidskapital 43,4 -63,6 57,6 57,8 199,2

SENTRALE RAMMEBETINGELSER

Kraftpriser øre/kWh, ref. Nord-Pool (Tromsø) 39,47 23,56 41,02 31,09 46,00

Årsproduksjon GWh 906,3 890,7 864,7 856,0 866,5

ANDRE FORHOLD

Investeringer i driftsmidler 45,1 59,7 80,2 158,6 115,2

Investeringer i aksjer 9,1 134,1 2,9 439,7 0,1

Antall ansatte pr. 31.12. 96 102 102 122 142

Ordinært utbytte 34,0 30,6 87,7 71,9 70,0

EBITDA: Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization. EBITDA defineres som resultat før skatt, finansposter, avskrivninger og

nedskrivninger, og er en tilnærming til kontantinntjening fra driften før finansposter og skatt.

Egenkapitalandel:

Egenkapital 31.12. x 100

Totalkapital 31.12.

Totalavkastning:

(Driftsresultat+Finansinntekter) x 100

Gjennomsnittlig totalkapital

Likviditetsgrad 1:

Omløpsmidler 31.12.

Kortsiktig gjeld 31.12.

Arbeidskapital: Omløpsmidler 31.12. – Kortsiktig gjeld 31.12.

NorDkraFt as Årsrapport 2010


NØKKELTALL PRODUKSJON

NORDKRAFT KONSERN

UtVikLiNg i magasiN siste 10 År

År Beholdning Beholdning kraftproduksjon konsesjonskraft- sum produksjon

pr. 1.12 i gWh pr. 1.12 i % i gWh uttak i gWh 1) i gWh

2010 202,4 30 % 772,1 94,4 866,5

2009 252,3 37 % 761,5 94,4 856,0

2008 205,7 30 % 770,3 94,4 864,7

2007 351,2 51 % 796,3 94,4 890,7

2006 241,7 35 % 811,9 94,4 906,3

200 291,9 43 % 968,8 94,4 1 063,2

2004 237,9 35 % 851,9 94,4 946,3

200 234,3 34 % 886,9 94,4 981,3

2002 226,4 33 % 925,7 94,4 1 020,1

2001 173,6 49 % 750,8 94,4 845,2

1)

Konsesjonskraftrettigheten ble overført til Fjellkraft Produksjon AS i forbindelse med trekantfisjonen 1. juli 2009.

•••

•••

•••

•••

•••

•••

Fra 1.1.99 er andeler i Kobbelv kraftverk tatt ut av oversikten mens magasinandeler i Nordkraft Produksjon AS er økt fra 217/1349-deler til

291/1349-deler ved erverv av aksjer fra Lofotkraft AS.

Fra 1.1.00 er magasinandeler i Nordkraft Produksjon AS økt fra 291/1349-deler til 564/1349-deler ved erverv av aksjer fra

Evenes Kraftforsyning AS, Hadsel Energiverk AS og Andøy Energi AS.

Fra 1.7.00 er magasinandeler i Nordkraft Produksjon AS økt fra 564/1349-deler til 604/1349-deler ved erverv av aksjer fra Ballangen Energi AS.

Fra 31.12.00 er magasinandeler i Nordkraft Produksjon AS økt fra 604/1349-deler til 799/1349-deler ved erverv av aksjer fra Vesterålskraft AS.

Fra 01.10.01 er magasinandeler i Nordkraft Produksjon AS økt fra 799/1349-deler til 1349/1349-deler ved erverv av aksjer fra

Hålogaland Kraft AS.

Fra 21.11.02 er 87 % av Nordkraft Produksjon AS' kobbelv-andel (17,5 %) medtatt, herav økning av magasinandel med 324,5 GWh.

proDUksJoN Fra kraFtVerk i NorDkraFt proDUksJoN as og

FJeLLkraFt, koNserN siste 10 År

NorDkraFt proDUksJoN as FJeLLkraFt, konsern Tall i MWh

År sildvik sørfjord 1 kobbelv * Nygård Håkvik taraldsvik sirkelvann sørfjord 2 Virakelva** Lappvikelva** imsland** Leksvik** sUm

Installert

effekt i MW 63 67 61 24 12 1,5 1,4 4 4,7 2,7 5 2,7 249

2010 230 669 246 049 103 583 114 406 43 070 9 373 3 651 10 384 7 083 573 3 256 772 097

2009 160 784 294 534 137 353 89 988 46 736 10 210 3 738 11 959 6 226 761 528

2008 250 460 232 836 141 668 88 922 34 898 9 044 3 743 8 730 770 301

2007 259 109 316 130 34 803 113 725 44 562 10 601 4 385 13 019 796 333

2006 213 508 257 631 163 898 109 995 42 676 8 427 4 302 11 429 811 865

200 264 574 368 618 124 629 126 916 57 860 10 022 4 044 12 094 968 756

2004 254 217 284 998 142 037 101 516 43 750 10 318 3 660 11 383 851 879

200 245 091 308 869 153 132 114 745 39 518 10 370 3 647 11 496 886 869

2002 248 914 335 278 152 035 118 379 46 312 10 620 4 459 9 745 925 742

2001 207 097 260 048 130 141 90 062 43 270 9 172 2 999 7 964 750 754

Snitt siste

10 år 233 442 290 499 128 328 106 865 44 265 9 816 3 863 10 820 14 000 6 700 18 300 9 500 876 399

Høyeste år

siste 30 år 288 573 368 618 253 173 141 623 59 911 11 426 4 459 13 019 14 000 6 700 18 300 9 500 1 189 302

Laveste år

siste 30 år 147 360 168 540 34 803 72 685 24 133 5 628 2 999 5 999 6 226 573 3 256 472 202

* Uttak etter levert konsesjonskraft (10.117 MWh) -17,5 % av Kobbelv Kraftverk.

Nordkraft Produksjon AS leier ut 13 % av denne rettigheten frem til år 2054.

** Beregnet normalproduksjon benyttet.

10 NorDkraFt as Årsrapport 2010


RESULTATREGNSKAP MOR/KONSERN

NORDKRAFT KONSERN

morseLskap

2010 2009 Note 2010 2009

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER

koNserN

- - Salgsinntekter 408 874 921 341 507 389

- - Salg overføringstjenester 105 666 328 88 243 137

8 999 850 8 865 353 Andre driftsinntekter 2, 24 38 817 090 32 111 355

- - Vinning ved avgang 92 752 9 882 643

8 999 850 8 865 353 Sum driftsinntekter 553 451 091 471 744 524

- - Aktiverte egne investeringsarbeider -21 926 067 -20 441 358

- - Kraftkjøp 35 922 247 30 947 092

- - Kostnader overliggende nett 68 480 600 37 148 838

282 102 1 301 333 Lønns- og andre personalkostnader 3, 4 96 233 932 96 183 495

1 305 000 1 039 000 Avskr. dr.midler og immatr. eiendeler 8, 10 53 284 114 46 951 595

8 512 727 6 973 733 Annen driftskostnad 2, 5, 15, 24 76 555 862 66 300 405

166 719 105 336 Eiendomskatt 14 321 317 13 991 727

10 266 547 9 419 402 Sum driftskostnader 322 872 006 271 081 794

-1 266 697 -554 048 Driftsresultat 230 579 085 200 662 730

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER

137 339 332 102 934 811 Finansinntekter 6, 24 283 421 213 28 710 903

- 29 485 747 Nedskr./reversering fin.anl.m 6 - 29 485 747

15 438 494 9 559 543 Finanskostnader 6 84 918 211 82 843 036

121 900 838 122 861 015 Resultat av finanskostnader 198 503 002 -24 646 386

120 634 141 122 306 967 Resultat før skattekostnad 429 082 087 176 016 344

29 872 505 25 420 217 Skattekostnad på ordinært resultat 7 54 916 785 32 292 830

90 761 636 96 886 749 Ordinært resultat 374 165 302 143 723 514

90 761 636 96 886 749 Årsoverskudd (Årsunderskudd) 374 165 302 143 723 514

- - Minoritetens andel 7 096 192 5 618 630

90 761 636 96 886 749 Majoritetens andel 367 069 110 138 104 884

NorDkraFt as Årsrapport 2010

11


BALANSE MOR/KONSERN

NORDKRAFT KONSERN

morseLskap

2010 2009 Note 2010 2009

EIENDELER

koNserN

Anleggsmidler

Immaterielle eiendeler

- - Immaterielle rettigheter 10 672 062 633 649 960 045

- - Utsatt skattefordel 7 12 524 222 21 734 444

- - Goodwill 8 8 031 391 11 311 926

- - Sum immaterielle eiendeler 692 618 246 683 006 415

Varige driftsmidler

63 582 831 63 949 355 Tomter, bygninger o.a. 8, 9, 10, 11, 23 84 345 844 84 132 266

- - Nettanlegg 10, 11, 12 194 618 849 193 455 913

- - Produksjonsanlegg 10, 11, 23 1 174 915 689 1 117 216 797

- - Maskiner og anlegg 10, 11, 23 2 134 682 2 287 004

- - Driftslager 10, 11 2 283 348 2 156 981

1 661 211 1 100 985 Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr 8, 9, 10 24 334 995 13 695 647

65 244 041 65 050 340 Sum varige driftsmidler 1 482 633 407 1 412 944 609

Finansielle driftsmidler

745 549 758 743 165 242 Investeringer i datterselskap 13, 14 - -

70 848 163 71 158 163 Investeringer i tilknyttet selskap 13, 14 156 722 954 156 862 954

43 262 588 43 262 588 Investeringer i aksjer og andeler 13, 14, 23 43 761 970 364 251 514

600 000 - Pensjonsmidler 4 39 909 768 34 228 400

860 260 510 857 585 994 Sum finansielle anleggsmidler 240 394 692 555 342 868

925 504 551 922 636 334 Sum anleggsmidler 2 415 646 345 2 651 293 892

Omløpsmidler

Fordringer

200 8 468 Kundefordringer 15, 23 58 362 864 56 908 161

- - Forskuddsbetalt skatt 7 18 042 516 -

127 170 822 101 423 510 Fordringer selskap samme konsern 24 - -

1 665 721 420 550 Andre fordringer 16 26 282 612 40 734 310

128 836 743 101 852 528 Sum fordringer 102 687 992 97 642 471

136 848 192 85 627 877 Bankinnskudd, kontanter o.l. 17, 23 434 304 394 242 619 531

265 684 935 187 480 405 Sum omløpsmidler 536 992 386 340 262 002

1 191 189 486 1 110 116 739 Sum eiendeler 2 952 638 731 2 991 555 894

12 NorDkraFt as Årsrapport 2010


BALANSE MOR/KONSERN

NORDKRAFT KONSERN

morseLskap

2010 2009 Note 2010 2009

EGENKAPITAL

koNserN

Innskutt egenkapital

175 241 856 175 241 856 Aksjekapital 43.810.464 á kr. 4 18, 19 175 241 856 175 241 856

404 020 198 404 020 198 Overkursfond 19 404 020 198 404 020 198

579 262 054 579 262 054 Sum innskutt egenkapital 579 262 054 579 262 054

Opptjent egenkapital

49 266 595 28 504 959 Annen egenkapital 19 682 375 060 367 312 519

- - Minoritetsinteresser 19 65 736 364 65 779 033

628 528 649 607 767 013 Sum egenkapital 1 327 373 478 1 012 353 606

GJELD

Avsetning for forpliktelser

- - Pensjonsforpliktelser 4 5 781 485 5 913 734

3 507 303 1 389 116 Utsatt skatt 7 - -

3 507 303 1 389 116 Sum avsetning for forpliktelser 5 781 484 5 913 734

Annen langsiktig gjeld

- 90 000 000 Gjeld til selskap i samme konsern 22, 24 - -

380 000 000 180 000 000 Gjeld til kredittinstitusjoner 21, 22, 23 1 281 665 297 1 690 818 933

380 000 000 270 000 000 Sum annen langsiktig gjeld 1 281 665 297 1 690 818 933

Kortsiktig gjeld

- 14 541 221 Gjeld til kredittinstitusjoner - -

2 187 975 847 362 Leverandørgjeld 31 658 164 12 067 895

25 597 335 12 776 846 Betalbar skatt 7 49 553 241 19 208 903

- - Skyldig offentlige avgifter 40 684 579 30 823 105

70 000 000 71 862 000 Utbytte 6 75 880 000 71 862 000

2 742 381 44 196 703 Gjeld til selskap i samme konsern - -

78 625 844 86 736 478 Annen kortsiktig gjeld 20 140 042 489 148 507 717

179 153 534 230 960 610 Sum kortsiktig gjeld 337 818 471 282 469 620

562 660 837 502 349 726 Sum gjeld 1 625 265 253 1 979 202 287

1 191 189 486 1 110 116 739 Sum gjeld og egenkapital 2 952 638 731 2 991 555 893

380 000 000 180 000 000 Pantstillelser 23 1 075 524 000 1 473 722 000

- - Garantiforpliktelser 23 21 847 000 21 847 000

Narvik, 9. mars 2011

Sigve Stokland Kurt Jan Jensen Svein Kåre Heide Anna Maria Aursund

Styreleder Nestleder Styremedlem Styremedlem

Kirsti Hienn Eirin Kjølstad Kari Dyrstad Tommy Fjellbakk Hanssen

Styremedlem Styremedlem Styremedlem (ans. rep.) Styremedlem (ans. rep.)

Geir Are Danielsen

Styremedlem (ans. rep.)

Klaus H. Hvassing

Administrerende direktør

NorDkraFt as Årsrapport 2010

1


KONTANTSTRØMOPPSTILLING

NORDKRAFT KONSERN

Tall i 1.000 NOK

morseLskap

2010 2009 2010 2009

LIKVIDER TILFØRT / BRUKT PÅ VIRKSOMHETEN:

koNserN

109 162 111 930 Tilført fra årets virksomhet 1) 454 004 173 387

612 819 + Endring i lager, debitorer og kreditorer 18 136 -941

-145 365 -45 590 + Endring i andre tidsavgrensninger -273 220 118 786

-35 591 67 159 = Netto likviditetsendring fra virksomheten 198 919 291 232

LIKVIDER TILFØRT / BRUKT PÅ INVESTERINGER:

-1 499 -801 - Investering i varige driftsmidler -115 764 -158 605

- - + Salg av varige/finansielle driftsmidler (salgspris) 408 4 215

-100 -95 679 - Endring i aksjer og andre investeringer 570 440 -439 748

-1 599 -96 481 = Netto likviditetsendring fra investeringer 455 083 -594 137

LIKVIDER TILFØRT / BRUKT PÅ FINANSIERING:

200 000 140 000 + Opptak av ny gjeld * ) 209 176 409 209

-90 000 - - Nedbetaling av gammel gjeld -618 330 -18 330

- - + Innbetaling av egenkapital - -

8 500 3 520 + Mottatt utbytte 18 698 17 420

-71 862 -86 740 - Utbetalt utbytte -71 862 -87 720

56 313 50 000 - Konsernbidrag avgitt (-) / mottatt (+) - -

-14 541 8 018 - Endring i kassakreditt - -

88 410 114 798 = Netto likviditetsendring fra finansiering -462 318 320 579

51 220 85 476 Netto endring i likvider i året 191 685 17 673

85 628 152 + Kontanter og bankinnskudd pr. 01.01 242 620 224 946

136 848 85 628 = Kontanter og bankinnskudd pr. 31.12 434 304 242 620

1)

Dette tallet fremkommer slik:

120 634 122 307 Resultat før skattekostnad 429 082 176 016

- - - Gevinst ved salg av anleggsmidler -93 -9 883

- - + Tap ved salg av anleggsmidler - -

1 305 1 039 + Ordinære avskrivninger 53 284 46 952

-12 777 -11 416 - Betalte skatter -28 270 -39 699

109 162 111 930 = Tilført fra årets virksomhet 454 004 173 387

* ) Det vises til note 22 vedrørende konsernets låneopptak

1 NorDkraFt as Årsrapport 2010


NOTER TIL REGNSKAPET

NOTE 1 regnskapsprinsipper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

NOTE 2 monopolvirksomHeTen, konsern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

NOTE 3 lønns- og personalkosTnaDer, konsern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

NOTE 4 pensjonskosTnaDer, konsern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

NOTE 5 konsesjonsavgiFTer og Årlige ersTaTninger, konsern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

NOTE 6 spesiFikasjon av FinansposTer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

NOTE 7 skaTT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

NOTE 8 varige DriFTsmiDler og immaTerielle eienDeler, mor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

NOTE 9 invesTeringer og salg av varige DriFTsmiDler sisTe 5 År, mor . . . . . . . . . . . 22

NOTE 10 varige DriFTsmiDler og immaTerielle eienDeler, konsern . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

NOTE 11 invesTeringer og salg av varige DriFTsmiDler sisTe 5 År, konsern. . . . . . 24

NOTE 12 neTToversikT og neTTrelaTerTe proDuksjonsanlegg, konsern . . . . . . . . . . 24

NOTE 13 aksjer, mor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

NOTE 14 aksjer, konsern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

NOTE 15 ForDringer, Tap pÅ krav . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

NOTE 16 anDre korTsikTige ForDringer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

NOTE 17 beTalingsmiDler, konsern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

NOTE 18 aksjekapiTal, aksjonærinFormasjon, mor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

NOTE 19 egenkapiTal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

NOTE 20 annen korTsikTig gjelD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

NOTE 21 eksTerne lÅn, mor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

NOTE 22 eksTerne lÅn, konsern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

NOTE 23 sikkerHeTssTillelser og ForplikTelser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

NOTE 24 konsernTransaksjoner/-mellomværenDe, mor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29


NOTER TIL REGNSKAPET

1

regNskapspriNsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med Regnskapsloven av

1998 og god regnskapsskikk i Norge.

koNsoLiDeriNgspriNsipper

Nordkraft AS er morselskap i konsernet Nordkraft.

Konsernregnskapet omfatter morselskapet Nordkraft AS og

datterselskapene Nordkraft Produksjon AS (100 %),

Enerconsult AS (100 %), Naturgass Nord AS (100 %), Narvik

Fjernvarme AS (100 %), Fjellkraft AS (100 %) med

datterselskaper og Narvik Energinett AS (51 %). Alle

konsernselskapene har hovedkontor og forretningsadresse i

Narvik, med unntak av Fjellkraft AS som har hovedkontor i Oslo.

Konsernregnskapet utarbeides etter ensartede prinsipper, ved

at datterselskapet følger de samme regnskapsprinsipper som

morselskapet. Interne transaksjoner, fordringer og gjeld

elimineres.

VaLUta

Eventuelle pengeposter i utenlandsk valuta vurderes til kursen

ved regnskapsårets slutt.

saLgsiNNtekter

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet.

Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen. Andelen av

salgsinntekter som knytter seg til fremtidige serviceytelser

balanseføres som uopptjent inntekt ved salget, og

inntektsføres deretter i takt med levering av ytelsene.

LeasiNg

Konsernet har inngått operasjonell leasingavtale på biler samt

på en del data- og kontorutstyr. Forskuddsleie knyttet til

avtalene aktiveres og kostnadsføres over leieperioden. Det

foreligger ingen avtale om rett til å overta driftsmidlene ved

utgangen av leieperioden.

DatterseLskap / tiLkNYttet seLskap (ts)

Datterselskapet og tilknyttede selskaper vurderes etter

kostmetoden i selskapsregnskapet. Investeringen er vurdert til

anskaffelseskost for aksjene med mindre nedskrivning har vært

nødvendig. Det er foretatt nedskrivning til virkelig verdi når

verdifall skyldes årsaker som ikke kan antas å være

forbigående og det må anses nødvendig etter god

regnskapsskikk. Nedskrivninger er reversert når grunnlaget for

nedskrivning ikke lenger er til stede.

Utbytte og andre utdelinger er inntektsført samme år som det

er avsatt i datterselskapet. Overstiger utbyttet andel av

tilbakeholdt resultat etter kjøpet, representerer den

overskytende del tilbakebetaling av investert kapital, og

utdelingene er fratrukket investeringens verdi i balansen.

I konsernregnskapet legger en til grunn at eiendelene i TS kan

vurderes etter generelle vurderingsregler (kostmetoden), jfr.

unntaket i foreløpig Norsk RegnskapsStandard om

"Investeringer i tilknyttet selskap og deltakelse i felles

kontrollert virksomhet" Kap. 2.1.

Eierandelene i tilknyttede selskaper er av uvesentlig betydning

for konsernregnskapets informasjon, ettersom en eventuell

innarbeidelse etter egenkapitalmetoden ville medført en samlet

endring av eiendelene på mindre enn 3 % av konsernets

egenkapital.

BrUk aV estimater

Utarbeidelsen av årsregnskapet i henhold til god

regnskapsskikk, forutsetter at ledelsen benytter estimater og

forutsetninger som påvirker resultatregnskapet og

verdsettelsen av eiendeler og gjeld, samt opplysninger om

usikre eiendeler og forpliktelser på balansedagen.

Betingede tap som er sannsynlige og kvantifiserbare,

kostnadsføres løpende.

skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens

betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er

beregnet med 28 % på grunnlag av de midlertidige forskjeller

som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige

verdier, samt ligningsmessig underskudd til fremføring ved

utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skatte -

reduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan

reversere i samme periode, er utlignet og nettoført.

I den grad konsernbidrag ikke er resultatført, er skatteeffekten

av konsernbidraget ført direkte mot investering i balansen.

I tillegg til overskuddsskatt på alminnelig inntekt, er det

beregnet naturressursskatt og skatt på grunnrenteinntekt.

Særskattene for kraftbransjen ble innført ved overgang fra

prosentligning til regnskapsligning f.o.m. inntektsåret 1997.

Naturressursskatt beregnes for hvert enkelt kraftverk ut fra

gjennomsnittlig kraftproduksjon de siste 7 år. Naturressurs -

skatten utgjør 1,3 øre/kWh. Naturressursskatten kan utlignes

mot beregnet fellesskatt til staten på alminnelig inntekt, slik at

netto virkning er 0. I den grad fellesskatten ikke er tilstrekkelig

til å dekke utlignet naturressursskatt, blir resterende fremført

med rente for utligning senere år.

Grunnrenteinntekt er den kapitalavkastning utover avkastning i

andre næringer som oppstår fordi det er gitt tilgang på

utbyggbare vassdrag. Skatt på grunnrenteinntekt beregnes for

hvert enkelt kraftverk. Grunnrenteinntekten beregnes på

grunnlag av en taksert inntekt som tar utgangspunkt i

timesmålt spotmarkedspris og faktisk produsert kraft i

angjeldende tidsrom. For konsesjonskraft legges den faktiske

pris til grunn.

Fra den takserte inntekten fratrekkes direkte og indirekte

kostnader knyttet til det enkelte kraftverk, konsesjonsavgift,

eiendomsskatt og skattemessige avskrivninger. Før

skattegrunnlaget fremkommer blir det fratrukket en såkalt

1 NorDkraFt as Årsrapport 2010


NOTER TIL REGNSKAPET

friinntekt som beregnes av gjennomsnittet av kraftverkets

driftsmidler multiplisert med en normrente.

Grunnrenteskatten er fra og med 2007 økt fra 27 % til 30 %

av beregnet grunnrenteinntekt. Det er ikke anledning til å

motregne tidligere akkumulert negativ grunnrenteinntekt i ett

kraftverk mot positiv grunnrenteinntekt i et annet. Negativ

grunnrenteinntekt kan fremføres mot fremtidig positiv

grunnrenteinntekt for det enkelte kraftverk. Fra og med 2007

kan eventuelt positiv grunnrenteinntekt fra et kraftverk

motregnes mot negativ grunnrenteinntekt fra et annet

kraftverk i samme konsern.

Utsatt skattefordel knyttet til fremførbar negativ

grunnrenteinntekt er ikke balanseført. Det vises til nærmere

opplysninger under note 7.

kLassiFiseriNg og VUrDeriNg aV BaLaNseposter

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller

til betaling innen ett år etter balansedagen. Øvrige poster er

klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og

virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på

etableringstidspunktet.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til

virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være

forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på

etableringstidspunktet.

ForskNiNg og UtVikLiNg

Eventuelle utgifter til utvikling balanseføres i den grad det kan

identifiseres en fremtidig økonomisk fordel knyttet til utvikling

av en identifiserbar immateriell eiendel og utgiftene kan måles

pålitelig. I motsatt fall kostnadsføres slike utgifter løpende.

Balanseført utvikling avskrives lineært over den økonomiske

levetiden. Eventuelle utgifter til forskning kostnadsføres

løpende.

Varige DriFtsmiDLer

Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over

driftsmidlets antatte levetid dersom de har levetid på over 3 år

og har en kostpris som overstiger kr. 15.000. Direkte

vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under

driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges

driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Det

er benyttet avskrivningssatser ifølge anbefalinger fra EBL,

samt selskapets egne beregninger i forhold til resterende

levetid. Aktiverte egne arbeider er vurdert til full

tilvirkningskost. Balanseførte lånerenter beregnes på bakgrunn

av gjennomsnittlig rentesats for eksterne lån.

periodisering av inntekter/kostnader i resultatregnskapet.

Vannbeholdning pr. 1.1 og 31.12 er presentert under kapittelet

hovedtall.

ForDriNger

Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til

pålydende etter fradrag for avsetning til eventuelle forventede

tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle

vurderinger av de enkelte fordringene.

kortsiktige pLasseriNger

Kortsiktige plasseringer (aksjer vurdert som omløpsmidler)

vurderes til laveste verdi av gjennomsnittlig anskaffelseskost

og virkelig verdi på balansedagen. Mottatt utbytte fra

selskapene inntektsføres som annen finansinntekt.

peNsJoNer

Pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser beregnes etter

lineær opptjening basert på forventet sluttlønn. Beregningen er

basert på en rekke forutsetninger herunder diskonteringsrente,

fremtidig regulering av lønn, pensjoner og ytelser fra

Folketrygden, fremtidig avkastning på pensjonsmidler samt

aktuarmessige forutsetninger om dødelighet og frivillig avgang.

Pensjonsmidler er vurdert til virkelig verdi og fratrukket i netto

pensjonsforpliktelser i balansen. Endringer i forpliktelsen som

skyldes endringer i pensjonsplaner, fordeles over antatt

gjenværende opptjeningstid. Endringer i forpliktelsen og

pensjonsmidlene som skyldes endringer i og avvik i

beregningsforutsetningene (estimatendringer), fordeles over

antatt gjennomsnittlig gjenværende opptjeningstid hvis

avvikene ved årets begynnelse overstiger 10 % av det største

av brutto pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler.

koNtaNtstrØmoppstiLLiNg

Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet i henhold til den

indirekte metoden. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter

kontanter, bankinnskudd og andre kortsiktige, likvide

plasseringer. Eventuell trekk på kassekreditt klassifiseres som

kortsiktig gjeld. Det vises for øvrig til note 17.

VaNNBeHoLDNiNg

Magasinbeholdninger og endringer av denne er ikke inntatt i

konsernregnskapet, verken i balansen eller i form av

NorDkraFt as Årsrapport 2010

1


NOTER TIL REGNSKAPET

2

moNopoLVirksomHet, koNserN

Tall i 1.000 NOK 12 kV Narvik 2010 2009

RESULTAT

Bokførte inntekter inkl. tilbakeført mindreinntekt 2) 20 068 85 798 105 866 84 743

Driftskostnader 19 610 65 274 84 885 70 963

Driftsresultat nettvirksomhet 1) 458 20 524 20 982 13 780

MER-/MINDREINNTEKT

Tillatt inntekt (Inntektsramme) 3 691 79 075 82 766 74 407

Beregnet KILE-kostnad * ) - -2 353 -2 353 -2 005

Kostnader overliggende nett 16 349 7 747 24 096 12 206

Eiendomsskatt 28 1 329 1 357 1 181

Innkreving avgift til Enova - 3 510 3 510 3 397

Tilbakeført mer-/mindreinntekt inkl. renter - - - 1 518

Justert tillatt inntekt 20 068 89 308 109 376 90 704

Bokført inntekt fra produksjon og eksterne kunder 20 990 91 454 112 444 95 419

Beregnet ordinær mer- (-) / mindreinntekt (+) -922 -2 147 -3 069 -4 716

Inngående saldo : Mer-/mindreinntekt inkl. renter pr. 01.01 -53 -7 212 -7 265 -1 655

Årets tilbakeføring mer-/mindreinntekt inkl. renter - - - -1 518

Årets renter på mer- (-)/mindreinntekt (+) -10 -148 -158 -90

Årets mer- (-)/mindreinntekt (+) -922 -2 147 -3 069 -4 716

Akkumulert mer-/mindreinntekt pr. 31.12 inkl. renter -985 -9 507 -10 492 -7 979

BALANSE - AVKASTNINGSGRUNNLAG

Sum driftsmidler etter fordeling pr. 01.01 7 783 181 264 189 047 191 742

Sum driftsmidler etter fordeling pr. 31.12 7 830 183 079 190 909 189 047

Gjennomsnittlige driftsmidler 7 807 182 171 189 978 190 395

1 % påslag for nettkapital 78 1 822 1 900 1 904

Avkastningsgrunnlag 7 885 183 993 191 878 192 299

Avkastning 5,8 % 11,2 % 10,9 % 7,2 %

NVE-rente inkl. risiko påslag 5,62 % 6,19 %

* ) KILE = Kvalitetsjusterte inntektsrammer ved ikke levert energi

132 kV linje gjelder hovedfordelingslinje mellom Kjøpsvik og Ballangen, ervervet fra Nordkraft Produksjon AS med virkning fra 1.1.2009. Linjen

tarifferes særskilt. Øvrig regional- og distribusjonsnett er oppgitt i kolonnen "Narvik".

1)

Driftsresultat i denne note gjelder kun monopolvirksomheten. Avskrivninger knyttet til immaterielle eiendeler utgjorde 131 Tnok i 2010 og vedrører

ikke monopolvirksomheten.

2)

Bokført inntekt knyttet til nettvirksomheten utgjorde 105.666 Tnok, inkl. inntektsført korreksjon tidligere år på 715 Tnok.

Andre inntekter innenfor monopolvirksomheten er bokført med 915 Tnok, klassisfisert som annen driftsinntekt.

Monopolinntekter vedrørende 2010 utgjorde således 105.866 Tnok.

1 NorDkraFt as Årsrapport 2010


NOTER TIL REGNSKAPET


LØNNs- og persoNaLkostNaDer, koNserN

Tall i 1.000 NOK Nordkraft as Nordkraft konsern

2010 2009 2010 2009

LØNNSKOSTNADER

Lønninger - - 71 684 64 433

Feriepenger - - 8 748 7 350

Arbeidsgiveravgift - - 6 054 4 800

Pensjonskostnader - - -2 131 7 361

Styrehonorarer 802 817 1 857 2 206

Andre personalkostnader * ) -520 484 10 022 10 033

Sum 282 1 301 96 234 96 183

* ) Andre personalkostnader består blant annet av opplæringskostnader, kantine/bevertningskostnader, personalforsikringer og lignende.

Nordkraft as

Nordkraft konsern

1.12.2010 1.12.2009 1.12.2010 1.12.2009

ANSATTE OG ÅRSVERK

Antall ansatte 2 2 142 122

Antall årsverk - - 137,9 119,8

Herav lærlinger - - 3 3

Nordkraft AS hadde ved årsskiftet 2 ansatte - administrerende direktør og økonomidirektør. Begge har også ansettelse i Nordkraft

Produksjon AS. Alle lønns- og pensjonsforpliktelser ble håndtert i Nordkraft Produksjon AS.

YTELSER TIL LEDENDE PERSONER

adm. direktører i konsernets datterselskaper

Nordkraft Fjellkraft as Narvik enerconsult as

produksjon as * )

energinett as

Lønnskompensasjon 1 283 611 1 271 922 862 894 702 709

Andre ytelser ** ) 192 065 281 221 166 264 15 936

Sum 1 475 676 1 553 143 1 029 158 718 645

* ) Adm. direktør i Nordkraft Produksjon AS har også rolle som konsernsjef i Nordkraft AS.

** ) Verdi av fri bil, elektronisk kommunikasjon og forsikringsordninger mv.

Konsernopplysninger

Administrerende direktør i Nordkraft Produksjon AS har avtale om ytelser som omfatter fri bil og konsernets ordninger vedrørende

elektronisk kommunikasjon og forsikringsordninger. Dersom administrerende direktør slutter etter styrets ønske, har han krav på å

få utbetalt lønn i ett år, med fradrag for eventuell lønn eller annen godtgjørelse fra tredjemann. Vederlagets verdi pr. 31.12.2010 var

1,45 mnok. Gjensidig oppsigelsestid er 6 mnd.

Når det gjelder rettigheter og forpliktelser for ansatte og administrerende direktører i datterselskaper vises det til noteopplysninger

i de respektive årsregnskaper.

Det er ingen enkeltlån/sikkerhetsstillelser som utgjorde mer enn 5 % av selskapets egenkapital. Det er ikke inngått avtaler om

opsjoner til ansatte, styret eller andre nærstående parter.

Noen konsernselskaper har rentefri personallånsordning innenfor skattedirektorates forskrift. Maksimalt lån er 3/5 av

Folketrygdens grunnbeløp, med tilbakebetaling innen 1 år. I tillegg er det etablert låneordning med inntil 6 ganger månedslønn,

tilbakebetaling over maksimalt 5 år, og renteberegning i henhold til normalrente for lån i arbeidsforhold.

Fordringer på ansatte utgjorde til sammen 7,0 mill. kr. ved årsskiftet, mot 6,6 mill. kr. pr. 1.1.2010.

Tall i NOK Nordkraft as Nordkraft konsern

2010 2009 2010 2009

GODTGJØRELSE TIL REVISOR

Revisjonshonorar 68 200 62 500 836 225 724 846

Regnskapsmessig bistand * ) 79 125 70 000 539 550 243 592

Annen bistand ** ) 39 800 53 500 153 750 68 705

Sum 187 125 186 000 1 529 525 1 037 143

* ) Regnskapsmessig bistand til revisor gjelder i hovedsak bistand i forbindelse med teknisk utarbeidelse av årsregnskap og ligningspapirer.

** ) Annen bistand gjelder NVE-rapportering og andre revisorbekreftelser.

NorDkraFt as Årsrapport 2010

1


NOTER TIL REGNSKAPET


peNsJoNskostNaDer, koNserN

Konsernets pensjonsforpliktelser er aktuarmessig beregnet og sikret i kollektivforsikring i Vital Forsikring ASA. Selskapets

pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i lov om tjenestepensjon, og gir rett til definerte fremtidige ytelser. Disse er i hovedsak

avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsene fra Folketrygden. Ordningen

tilfredsstiller kravene i Lov om offentlig tjenestepensjon (OTP). I tillegg har konsernets selskaper udekkede pensjonsforpliktelser

som er tilleggspensjoner for lønn utover 12G, samt avtalefestet pensjon.

Som en tilpasning til pensjonsreformen er det i 2010 vedtatt endringer i offentlige tjenestepensjonsordninger. Den viktigste

endringen som får effekt for regnskapet, er at pensjonsregulering i fremtiden ikke lenger skal være lik grunnbeløpet (G), men G minus

0,75 %. Norsk RegnskapsStiftelse (NRS) har utgitt en uttalelse om hvordan dette skal hensyntas i regnskapene til foretak med

offentlige tjenestepensjonsordninger. NRS konkluderer med at dette er en planendring, ettersom man endrer betingelsene i pensjons -

ordningen. Dette innebærer at effekten på beregnet forpliktelse må beregnes og effekten resultatføres over opptjenings perioden for

endringen. Her vil endringen tre i kraft uten opptjening, det vil si at den gjelder for alle reguleringer av pensjoner under utbetaling

fremover. Regnskapsmessig skal derfor effekten resultatføres i 2010. Siden dette er en planendring som reduserer ytelsene

innebærer dette en inntektsføring av tidligere avsatt forpliktelse.

1.12.2010

1.12.2009

Økonomiske og aktuarmessige forutsetninger

Diskonteringsrente 4,60 % 5,50 %

Forventet avkastning 5,40 % 6,00 %

Årlig forventet lønnsvekst 3,75 % 4,00 %

Regulering av Folketrygdens grunnbeløp 3,75 % 4,00 %

Regulering av løpende pensjon 3,00 % 4,00 %

Arbeidsgiveravgift - sats 5,10 % 5,10 %

Forventet årlig avgang før pensjonsalder:

Før 40 år 2,00 % 2,00 %

Etter 40 år 0,00 % 0,00 %

Demografiske faktorer:

Standard Norsk Tabellverk K2005 K2005

Tall i NOK 1.12.2010 1.12.2009

SIKRET PENSJONSORDNING

Netto pensjonskostnader

Nåverdien av periodens pensjonsopptjening 7 063 008 5 157 532

Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse 6 897 365 6 625 041

Forventet avkastning på pensjonsmidlene -6 333 925 -6 211 198

Amortisering av utsatt forpliktelse ved estimatendringer 1 420 954 656 246

Resultatført planeffekt -12 137 879 -

Netto pensjonskostnad -3 090 477 6 227 621

Periodisert arbeidsgiveravgift 388 949 284 139

Total pensjonskostnad, inklusive arb.g.avgift -2 701 528 6 511 760

Netto pensjonsmidler

Brutto pensjonsforpliktelse, sikret ordning 151 525 900 130 540 777

Ikke amortisert forpliktelse ved estimatendring -57 301 347 -33 768 517

Pensjonsmidler til markedsverdi -132 008 430 -130 600 943

Netto pensjonsmidler, sikret ordning -37 783 877 -33 828 683

Arbeidsgiveravgift 995 392 -3 068

Under/(over)finansiert pensjonsmidler -36 788 485 -33 831 751

Fjellkraft AS har innskuddsbasert pensjonsordning. Pensjonsmidler pr. 31.12.2010 beløper seg til kr. 302.687.

Bokførte pensjonsmidler konsern består av pensjonsmidler kr. 38.224.405 og pensjonsforpliktelse kr. 1.133.233.

USIKRET PENSJONSORDNING

Tidligere administrerende direktør i Nordkraft Produksjon AS har egen pensjonsavtale frem til fylte 67 år (nov 2014).

Årets pensjonskostnad utgjør 0,48 mnok (0,6 mnok) og pensjonsforpliktelsen ved årets utgang var 4,65 mnok (5,48 mnok).

Ordningen er usikret.

20 NorDkraFt as Årsrapport 2010


NOTER TIL REGNSKAPET

5

koNsesJoNsaVgiFter og ÅrLige erstatNiNger, koNserN

Tall i 1.000 NOK

Nordkraft konsern

2010 2009

Konsesjonsavgifter 4 324 4 215

Årlige erstatninger 1 212 840

Sum 5 536 5 055


spesiFikasJoN aV FiNaNsposter

Tall i 1.000 NOK Nordkraft as Nordkraft konsern

1.12.2010 1.12.2009 1.12.2010 1.12.2009

FINANSINNTEKTER

Annen renteinntekt 2 713 435 13 332 10 397

Annen finansinntekt 6 - 1 092 893

Konsernbidrag 120 000 100 000 - -

Utbytte 14 620 2 500 18 748 17 420

Gevinst realisasjon aksjer * ) - - 250 249 -

Sum finansinntekter 137 339 102 935 283 421 28 711

VERDIENDRING FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER

Verdiendring aksjer Hurtigruten ASA - 29 486 - 29 486

FINANSKOSTNADER

Rentekostnad rentebærende gjeld 10 501 7 355 78 928 79 065

Aktiverte byggelånsrenter - - 75 -

Annen finanskostnad 4 937 2 205 5 915 3 778

Sum finanskostnader 15 438 9 560 84 918 82 843

Netto finansposter 121 901 122 861 198 503 -24 646

* ) Salg av aksjepost i Salten Kraftsamband i Nordkraft Produksjon AS (249,5 mnok) samt salg av aksjepost i Fjellkraft AS vedrørende NIPO AS (0,7 mnok).


skatt

Tall i NOK 1.12.2010 1.12.2009

ÅRETS SKATTEKOSTNAD FORDELER SEG PÅ

Betalbar skatt 25 597 335 25 009 243

Skatt på avgitt konsernbidrag 767 867 -

Korreksjon skattekostnad tidligere år 1 389 116 -

Endr. i utsatt skatt midlertidige forskjeller 2 118 187 410 974

Sum skattekostnad 29 872 505 25 420 217

BEREGNING AV ÅRETS SKATTEGRUNNLAG

Resultat før skattekostnad 120 634 141 122 306 967

Endring i midlertidige forskjeller -7 564 952 -1 467 762

Verdiendring aksjer - -29 485 747

Inntektsført avsatt utbytte fra datter -6 120 000 -

Mottatt utbytte -8 500 000 -2 500 000

Skattepliktig del av utbytte 438 600 75 000

Andre permanente forskjeller 234 775 390 271

Fremførbar korreksjonsinntekt -4 961 128 -

Avgitt konsernbidrag -2 742 381 -

Årets skattegrunnlag 91 419 055 89 318 729


NorDkraFt as Årsrapport 2010

21


NOTER TIL REGNSKAPET

NOTE 7 forts.

Tall i NOK 2010 2009

OVERSIKT OVER MIDLERTIDIGE FORSKJELLER

Driftsmidler 6 116 261 4 840 860

Gevinst- /tapskonto 106 220 120 269

Inntektsført avsatt utbytte fra datter 6 120 000 -

Skattepliktig del av inntektsført utbytte 183 600 -

Sum 12 526 081 4 961 129

28 % utsatt skatt (+) / skattefordel (-) 3 507 303 1 389 116

Konsernets samlede skattekostnad utgjorde 54,9 mnok.

Nordkraft AS har avgitt 1,8 mnok i konsernbidrag til Enerconsult AS og 0,9 mnok til Narvik Fjernvarme AS. Betalbar skatt i

balansen utgjør 25,6 mnok.

Utsatt skattefordel for konsernet var balanseført med 12,5 mnok. Det anses sannsynlig at skattepliktig inntekt gjennom inntjening i

fremtidige år eller gjennom realistisk skattetilpasning gjør det mulig å utnytte fordelen.

Fremførbar negativ grunnrenteinntekt fra kraftverkene utgjorde 560,4 mnok pr. 31.12.2010. Skatteposisjonen er ikke innarbeidet i

regnskapet. Ikke balanseført utsatt skattefordel ved 30 % grunnrenteskatt utgjorde 168,1 mnok.


Varige DriFtsmiDLer og immaterieLLe eieNDeLer, mor

Tall i NOK maskiner, Bygg og sum inkl.

inventar o.a. tomter imm. eiendeler

Anskaffelseskost pr. 01.01 1 994 881 70 312 676 72 307 557

Tilgang i året 1 015 225 483 476 1 498 701

Anskaffelseskost pr. 31.12 3 010 106 70 796 152 73 806 258

Avskrivninger pr. 01.01 893 895 6 363 321 7 257 217

Årets avskrivninger 455 000 850 000 1 305 000

Avskrivninger pr. 31.12 1 348 895 7 213 321 8 562 217

Bokført verdi pr. 31.12 1 661 211 63 582 831 65 244 041

Avskrivningssats 10 - 20 % 0 - 2 %

Investering i tomter og bygg er knyttet til konsernets virksomhet i Teknologiveien 2.

Kostnader knyttet til leasing av kontorinventar og -utstyr utgjorde i 2010 kr. 405.294 eks. mva.


iNVesteriNger og saLg aV Varige DriFtsmiDLer siste År, mor

Tall i 1.000 NOK 2006 2007 2008 2009 2010 sum

invest. salg invest. salg invest. salg invest. salg invest. salg invest. salg

Bygg og tomter 12 661 - 7 647 - 1 383 - 418 - 445 - 22 555 -

Maskiner, inventar, verktøy, mv 97 - 268 - 347 - 383 - 1 054 - 2 148 -

Sum 12 758 - 7 915 - 1 730 - 801 - 1 499 - 24 702 -

22 NorDkraFt as Årsrapport 2010


NOTER TIL REGNSKAPET

10

Varige DriFtsmiDLer og immaterieLLe eieNDeLer, koNserN

Tall i NOK produksjons- Nett- maskiner tomter immaterielle sum

anlegg 1) kobbelv 2) anlegg inv. o.a. 3) og bygg 4) eiendeler 5)

Anskaffelseskost pr. 01.01 1 448 958 129 348 041 211 430 164 714 37 574 118 98 699 100 752 640 722 3 116 077 994

Tilgang i året 83 541 379 412 002 14 180 365 15 100 617 2 275 507 254 456 115 764 326

Avgang i året -615 430 - - -725 483 - -42 268 414 -43 609 327

Anskaffelseskost pr. 31.12 1 531 884 078 348 453 213 444 345 079 51 949 252 100 974 607 710 626 764 3 188 232 993

Avskrivninger pr. 01.01 606 121 156 73 949 136 236 708 801 20 995 512 14 872 953 64 252 235 1 016 899 793

Årets avskrivninger 20 103 898 5 535 161 13 017 430 4 741 646 1 468 060 6 868 220 51 734 414

Avskrivninger på avgang - - - -257 583 - -42 268 414 -42 525 997

Årets nedskrivninger - - - - - 1 680 700 1 680 700

Avskrivninger pr. 31.12 626 225 054 79 484 297 249 726 230 25 479 574 16 341 013 30 532 741 1 027 788 910

Bokført verdi pr. 31.12 905 659 024 268 968 916 194 618 849 26 469 677 84 633 594 680 094 023 2 160 444 083

Avskrivningssats 0 - 20 % 1,6 - 2 % 2,9 - 6,7 % 4 - 33,3 % 0 - 10 % Tilpasset

1)

Produksjonsanlegg: I forbindelse med IFRS-rapportering til aksjonærene våren 2006 har selskapet endret restlevetid på kraftverkene fordi

avskrivninger som er foretatt ikke er beskrivende for reell slitasje/verdifall. Den tekniske/økonomiske levetid var vesentlig lenger enn opprinnelig

avskrivningstid, spesielt ifor dammer/tunneler og anlegg i fjell. Samlede avskrivninger for produksjonsaktiva ble redusert med netto 5,0 mnok i

forhold til opprinnelig avskrivningsprofil. Årets avskrivninger er basert på at restverdi er satt til 0.

2)

Kobbelv: Regnskapsmessig verdi av medeiendomsretten i Kobbelv Kraftverk ble i 2002 økt med kr. 30.047.000 ifm. hevingskjøp. Posten avskrives

regnskapsmessig lineært over 50 år.

3)

Maskiner, inventar ol.: I 2006 ble revurdering av levetid og antatt restverdi på diverse transportmidler i konsernet foretatt. I de tilfeller der forlenget

levetid er lagt til grunn for årlige avskrivninger, er knekkpunktløsningen valgt.

4)

Tomter og bygg: Investering i tomter og bygg er i hovedsak knyttet til konsernets virksomhet i Teknologiveien.

5)

Immaterielle eiendeler:

Konsesjonskraftrettighet:

Nordkraft Produksjon AS har gjennom avtale med Narvik kommune foretatt leie av konsesjonskraftrettigheten fra 1.7.2000 til 31.12.2050.

Regnskapsmessig avskrives leierettighetene årlig med en beregnet andel av netto kontantstrøm i leieperioden. Skattemessig avskrives rettigheten

lineært. Rettighetene knyttet til Statkraft's anlegg er overført til Fjellkraft Produksjon AS.

Telerettighet:

Ervervet telerettighet ved etableringen av Narvik Energinett AS i 2001. Rettigheten avskrives regnskapsmessig lineært f.o.m. 2002 over 20 år.

Posten er konsernintern og eliminert i konsernregnskapet.

Andre immaterielle eiendeler:

Differansen mellom daværende Narvik Energi AS’ anskaffelseskost på aksjene i tidligere Nordkraft AS og andel av EK i Nordkraft AS pr. 1.1.2001

utgjorde kr. 333.363.296, og er definert som fallrettigheter knyttet til trinnvis oppkjøp av aksjene. Fallrettighetene er evigvarende og avskrives ikke.

I forbindelse med kjøp av Fjellkraft-aksjer i 2009, fremkommer merverdier i konsernregnskapet ved konsolidering. Konsernets bokførte kostpris på

aksjene var kr. 229.378.476 høyere enn bokført egenkaptial i Fjellkraft konsern pr. 1.1.2009. Merverdiene er knyttet til fallrettigheter og avskrives

lineært over 60 år.

Konsernets samlede immaterielle eiendeler pr. 31.12.2010, utgjorde kr. 672.258.717 ex goodwill og utsatt skattefordel. I anleggsnoten for konsern

er merverdiene som kun er knyttet til konsernregnskapet innarbeidet f.o.m. 2010, og opplysningene vil derfor avvike fra konsernnoten fra 2009.

Balanseført goodwill knyttet til Fjellkraft AS' aksjer i Fjellkraft Ambiente AS er avskrevet i sin helhet i 2010. I tillegg er det balanseført goodwill

knyttet til fusjon med Kraftpartner ASA i 2006. Sistnevnte post er reklassifisert fra immateriell rettighet til goodwill i 2010. Posten er nedskrevet

med kr. 1.680.700 i 2010, og restverdien er kr. 8.031.391.

Driftslager i Narvik Energinett AS består av kurante reservedeler til nettanleggene og er klassifisert som anleggsmiddel. Bokført verdi 31.12.2010

var på kr. 2.283.348.

Tall i NOK Nordkraft as Nordkraft Narvik ener- Naturgass Narvik Fjern- Fjellkraft as eliminering sum

produksjon as energinett as consult as Nord as varme as konsern

Årets tilganger 1 498 701 23 373 863 19 599 464 1 323 697 - - 69 968 601 - 115 764 326

Årets avganger - -92 583 -41 701 314 -1 200 000 - - -615 430 - -43 609 327

Årets avskrivninger 1 305 000 27 059 205 14 349 193 210 400 10 000 - 4 977 642 3 691 975 51 603 414

koNserNets kostNaDer i ForBiNDeLse meD

operasJoNeLL LeasiNg

Tall i 1.000 NOK 2010 2009

Transportmidler 1 075 1 957

Inventar og annet utstyr 636 980

Sum 1 711 2 938

NorDkraFt as Årsrapport 2010

2


NOTER TIL REGNSKAPET

11

iNVesteriNger og saLg aV Varige DriFtsmiDLer siste År, koNserN

Tall i 1.000 NOK 2006 2007 2008 2009 2010 sum

invest. salg invest. salg invest. salg invest. salg invest. salg invest. salg

Produksjonsanlegg 12 599 - 32 039 - 55 627 - 133 265 - 83 541 - 317 071 -

Kobbelv 2 008 - 2 898 - 54 - 304 - 412 - 5 676 -

Nettanlegg 13 913 - 8 612 - 13 952 - 14 622 - 14 180 - 65 279 -

Bygg og tomter 13 654 - 14 097 - 6 699 -335 2 672 - 2 276 - 39 398 -335

Maskiner, inventar, verktøy, mv 2 911 495 2 081 52 3 848 43 7 742 -8 15 101 262 31 682 844

Sum 45 084 495 59 727 52 80 180 -292 158 605 -8 115 510 262 459 105 509

12

NettoVersikt og NettreLaterte proDUksJoNsaNLegg, koNserN

enhet 1.12.2010 1.12.2009

NARVIK ENERGINETT AS, INKL. NETTRELATERTE

PRODUKSJONSANLEGG I NORDKRAFT PRODUKSJON AS:

Sekundærstasjoner stk. 6 6

Hovedtrafoer stk. 12 12

Ytelse hovedtrafoer MVA 107 107

Nettstasjoner stk. 414 412

Nettransformatorer stk. 446 442

Installert trafoytelse kVA 171 440 168 340

Luftlinjer HS regionalnett (132 kV) km 28,3 28,3

Luftlinjer HS regionalnett (33 kV) km 6,3 6,3

Jordkabel HS regionalnett (33 kV) km 15,8 15,8

Luftlinjer HS distribusjonsnett (5/11/22 kV) km 188,9 190,9

Jordkabel HS distribusjonsnett (11/22 kV) km 134,1 135,7

Sjøkabler HS Regionalnett (33 kV) km 8,5 8,5

Sjøkabler HS Distribusjonsnett (11/22 kV) km 4,2 4,2

Luftlinjer LS Distribusjonsnett (230/400/1000 V) km 239,4 239,8

Jordkabel LS Distribusjonsnett (230/400/1000 V) km 439,4 430,2

Luftlinjer og jordkabel LS gatelysnett (stipulert) km 269 268

HERAV NETTRELATERTE PRODUKSJONSANLEGG:

Nordkraft Produksjon AS

Nettransformatorer stk. 18 18

Installert trafoytelse kVA 3790 3770

Luftlinjer HS distribusjonsnett (132 kV) km 19 19

Luftlinjer HS distribusjonsnett (5/11/22 kV) km 22 22

Annet :

Generatortrafoer stk. 9 9

Ytelse generatortrafoer MVA 199,1 199,1

Generatorer stk. 8 8

Ytelse generatorer MVA 196,25 196,25

2 NorDkraFt as Årsrapport 2010


NOTER TIL REGNSKAPET

1

aksJer, mor

Tall i NOK aksjekapital antall aksjer pålydende Bokført verdi

tilsammen pr. 1.12.2010

ANLEGGSMIDLER

Hurtigruten ASA 420 259 163 10 844 896 18 448 960 41 995 088

Forskningsparken i Narvik AS 7 812 500 10 000 1 000 000 1 000 000

Esave AS 640 000 17 170 000 267 500

Sum 43 262 588

INVESTERING I DATTERSELSKAPER

Fjellkraft AS 191 822 700 1 444 102 144 410 200 240 277 974

Nordkraft Produksjon AS 70 900 000 10 000 100 000 000 435 866 268

Narvik Energinett AS 70 000 000 3 570 35 700 000 51 021 000

Enerconsult AS 1 000 000 1 000 1 000 000 5 293 312

Naturgass Nord AS 200 000 200 200 000 12 000 000

Narvik Fjernvarme AS 232 000 232 232 000 1 091 204

Sum 745 549 758

Nordkraft Produksjon AS eier resterende 474.125 aksjer i Fjellkraft AS, og selskapet er således 100 % eid av Nordkraft-konsernet.

TILKNYTTEDE SELSKAPER * )

Kraftinor AS 23 600 000 11 800 11 800 000 57 770 258

Funn IT AS 462 000 231 231 000 5 562 905

Narvik Kapital AS 19 650 000 60 000 6 000 000 6 015 000

Futurum AS 2 950 000 600 600 000 600 000

Nordnorsk Havkraft AS 1 800 000 900 450 000 900 000

Sum 70 848 163

* ) eierandel stemmeandel resultatandel resultat 2010 egenkapital 2010

Kraftinor AS 50,00 % 50,00 % 4 558 309 9 116 618 67 350 387

Funn IT AS 50,00 % 50,00 % 1 511 823 3 023 645 20 953 874

Narvik Kapital AS 30,53 % 30,53 % -234 255 -767 186 18 164 705

Futurum AS 20,34 % 20,34 % 45 134 221 907 3 911 699

Nordnorsk Havkraft AS 25,00 % 25,00 % -479 938 -1 919 750 -1 389 892

Alle tilknyttede selskaper har forretningsadresse i Narvik kommune.

Eierandel i tilknyttede selskaper er vurdert etter generelle vurderingsregler (kostmetoden).

NorDkraFt as Årsrapport 2010

25


1

NOTER TIL REGNSKAPET

aksJer, koNserN

Tall i NOK aksjekapital antall aksjer pålydende Bokført verdi

tilsammen pr. 1.12.2010

ANLEGGSMIDLER

Hurtigruten ASA 420 259 163 10 844 896 18 448 960 41 995 088

Esave AS 640 000 24 240 000 361 500

Rasjonell Elektrisk Energi AS 643 500 11 16 500 305 382

Nordenfjeldske Energi AS 605 000 50 50 000 50 000

Kjeldebotn Bygdeutvikling AS 641 400 100 10 000 10 000

Forskningsparken i Narvik 7 812 500 10 000 1 000 000 1 000 000

Kjeldebotn Butikkdrift 441 000 30 29 400 30 000

Kjeldebotn Drivstoff 553 600 10 100 000 10 000

Nord-Salten Kraft AS 4 033 200 2 360 2 360 -

Sum 43 761 970

TILKNYTTEDE SELSKAPER KONSERN * )

Kraftinor AS 23 600 000 11 800 11 800 000 57 770 258

Nordkraft Vind AS 37 750 000 18 875 000 18 875 000 75 500 000

Lofotkraft Vind AS 2 000 000 1 000 000 1 000 000 2 000 000

Vesterålskraft Vind AS 7 000 000 3 500 000 3 500 000 4 500 000

Nordlandskraft AS 960 000 480 480 000 665 318

Funn IT AS 462 000 231 231 000 5 562 905

Narvik Kapital AS 19 650 000 60 000 6 000 000 6 015 000

Futurum AS 2 950 000 600 600 000 600 000

Nordnorsk Havkraft AS 1 800 000 900 450 000 900 000

Ågskarkraft AS 300 000 102 102 000 2 725 073

Kjetland Kraft AS 1 200 000 4 800 480 000 484 400

Sum 156 722 954

* ) eierandel stemmeandel resultatandel resultat 2010 egenkapital 2010

Kraftinor AS 50,00 % 50,00 % 4 558 309 9 116 618 67 350 387

Nordkraft Vind AS 50,00 % 50,00 % 86 085 172 170 146 856 835

Lofotkraft Vind AS 50,00 % 50,00 % -353 415 -706 829 1 095 235

Vesterålskraft Vind AS 50,00 % 50,00 % -158 256 -316 511 5 519 730

Nordlandskraft AS 50,00 % 50,00 % 11 131 22 262 1 786 802

Funn IT AS 50,00 % 50,00 % 1 511 823 3 023 645 20 953 874

Narvik Kapital AS 30,53 % 30,53 % -234 222 -767 186 18 164 705

Futurum AS 20,34 % 20,34 % 45 134 221 907 3 911 699

Nordnorsk Havkraft AS 25,00 % 25,00 % -479 938 -1 919 750 -1 389 892

Ågskarkraft AS 34,10 % 34,10 % -55 446 -162 599 4 544 097

Kjetland Kraft AS 40,00 % 40,00 % 144 642 361 605 2 081 816

Sum 270 875 288

Konsernets andel av egenkapitalen, samlet 130 157 506

Samlet kostpris i balansen 156 722 954

Differanse kostpris kontra selskapenes EK -26 565 448

• Kraftinor AS, Nordkraft Vind AS, Nordnorsk Havkraft AS, Narvik Kapital AS, Funn IT AS og Futurum AS har forretningsadresse i

Narvik kommune

• Lofotkraft Vind AS har forretningsadresse i Vågan kommune

• Vesterålskraft Vind AS har forretningsadresse i Sortland kommune

• Nordlandskraft AS har forretningsadresse i Tysfjord kommune

• Ågskarkraft AS har forretningsadresse i Mo i Rana

• Kjetland Kraft AS har forretnigsadresse i Matredal

Eierandel i tilknyttede selskaper er vurdert etter generelle vurderingsregler (kostmetoden), jfr prinsippnote.

Konsernets aksjer i Salten Kraftsamband AS ble solgt i 2010. Aksjene hadde en bokført verdi pr. 01.01 på kr. 320.489.544.

2 NorDkraFt as Årsrapport 2010


NOTER TIL REGNSKAPET

15

ForDriNger, tap pÅ kraV

Tall i 1.000 NOK Nordkraft as Nordkraft konsern

1.12.2010 1.12.2009 1.12.2010 1.12.2009

Pålydende nettleiefordringer - - 35 519 27 569

Pålydende andre fordringer - 8 23 385 29 839

Fordringer konsern 1 051 1 423 -41 -

Avsetning tap på fordring - - -500 -500

Bokført verdi kundefordringer 1 051 1 431 58 363 56 908

Konstaterte tap på fordringer - - 387 420

Innbetalt på tidligere avskrevne fordringer - - -78 -147

Tilbakeført avsetning pr. 01.01 - - -500 -500

Ny avsetning pr. 31.12 - - 500 500

Bokførte tap på krav - - 309 273

1

aNDre kortsiktige ForDriNger

Tall i 1.000 NOK Nordkraft as Nordkraft konsern

1.12.2010 1.12.2009 1.12.2010 1.12.2009

Lån og forskudd til ansatte - - 7 627 6 614

Mindreinntekt inkl. renter - - - 8

Andre kortsiktige fordringer 1 666 420 18 656 34 112

Sum andre kortsiktige fordringer 1 666 420 26 283 40 734

1

BetaLiNgsmiDLer, koNserN

Av konsernets samlede bankinnskudd på 434,3 mnok er 17,6 mnok innestående på bundne skattetrekkskonti, depositumskonti for

nettleie, samt sikkerhetsstillelser for krafthandel.

Konsernets selskaper har gjennom konsernkontosystemet mulighet til å trekke på konsernets samlede bankinnskudd i

Sparebanken Narvik.

1

aksJekapitaL, aksJoNæriNFormasJoN, mor

Tall i NOK antall pålydende Bokført

Aksjekapital pr. 31.12.2010 43 810 464 4 175 241 856

Aksjekapitalen i selskapet består bare av en aksjeklasse.

Det er lik stemmerett for hver aksje.

EIERSTRUKTUR PR. 31.12.2010:

aksjonær aksjer andel

Narvik kommune 21 910 044 50,01 %

Troms Kraftforsyning og Energi AS 14 602 111 33,33 %

Hålogaland Kraft AS 7 298 309 16,66 %

Sum 43 810 464 100,00 %

DONG Energy Power A/S solgte sin aksjepost til Troms Kraftforsyning og Energi AS i 2010.

Det foreligger en aksjonæravtale mellom eierne.

NorDkraFt as Årsrapport 2010

2


1

NOTER TIL REGNSKAPET

egeNkapitaL

Tall i 1.000 NOK aksjekapital overkursfond annen opptjent minoritets- sum

ek interesser egenkapital

NORDKRAFT AS

Egenkapital pr. 01.01.2010 175 242 404 020 28 505 607 767

Avsatt til utbytte -70 000 -70 000

Årets resultat 90 762 90 762

Egenkapital pr. 31.12.2010 175 242 404 020 49 267 628 529

NORDKRAFT KONSERN

Egenkapital pr. 01.01.2010 175 242 404 020 367 313 65 779 1 012 354

Netto tilførsel til egenkapital 315 062 -43 315 019

Egenkapital pr. 31.12.2010 175 242 404 020 682 375 65 736 1 327 373

20

aNNeN kortsiktig gJeLD

Tall i 1.000 NOK Nordkraft as Nordkraft konsern

1.12.2010 1.12.2009 1.12.2010 1.12.2009

Påløpte, ikke forfalte rentekostnader 1 808 1 347 10 820 14 118

Påløpte feriepenger - - 8 683 7 451

Andre påløpte kostnader 76 818 85 389 120 539 126 939

Sum annen kortsiktig gjeld 78 626 86 736 140 042 148 508

21

eksterNe LÅN, mor

Tall i 1.000 NOK saldo Årets opptak saldo Årets avdrag Lån som forfaller

01.01.2010 avdrag nye lån 1.12.2010 renter 2011 senere enn år

Sparebanken Narvik 180 000 - - 180 000 8 322 - -

Sparebanken Narvik - - 200 000 200 000 2 179 - -

Sum 180 000 - 200 000 380 000 10 501 - -

Selskapets pantelån ble restrukturert og fornyet for 5 år i 2007. I 2010 ble lånerammen økt med 200 mnok.

Lånerammen på 380 mnok er avdragsfri i låneperioden frem til juli 2013.

22

eksterNe LÅN, koNserN

Tall i 1.000 NOK saldo Årets opptak saldo Årets avdrag Lån som forfaller

01.01.2010 avdrag nye lån 1.12.2010 renter 2011 senere enn år

Nordkraft AS 180 000 - 200 000 380 000 10 501 - -

Nordkraft Produksjon AS * ) 1 361 610 618 330 - 743 280 62 680 18 330 26 190

Narvik Energinett AS 90 000 - - 90 000 3 012 - -

Fjellkraft-konsernet 59 209 - 9 176 68 385 3 732 - 68 385

Sum konsern 1 690 819 618 330 209 176 1 281 665 79 925 18 330 94 575

* ) Tallene for Nordkraft Produksjon AS er inklusive forpliktelser knyttet til tre obligasjonslån vedrørende Kobbelv Kraftverk. Nordlandskraft AS er

juridisk debitor for obligasjonslånene som utgjorde 143,3 mnok pr. 31.12.2010, mot 161,6 mnok pr. 1.1.2010. Avdrag i 2010 utgjorde 18,3 mnok.

Nordkraft AS, Nordkraft Produksjon AS og Narvik Energinett AS har etablerte pantelån i DnB NOR/Sparebanken Narvik med samlet

ramme på 1.670 mnok. Låneavtalene ble i 2010 forlenget til 1.7.2013. Nordkraft Produksjon AS har pr. 31.12.2010 en disponibel

trekkrettighet på 600 mnok. Lånene i Fjellkraft-konsernet består av byggelån i Fjellkraft Imsland AS og Fjellkraft Leksvik KS.

Kraftverkene er satt i drift og byggelånene vil bli konvertert til pantelån i 2011. Sparbanken Vest er långiver til Fjellkraft-konsernet.

2 NorDkraFt as Årsrapport 2010


NOTER TIL REGNSKAPET

2

sikkerHetsstiLLeLser og ForpLikteLser

Tall i 1.000 NOK Nordkraft as Nordkraft konsern

1.12.2010 1.12.2009 1.12.2010 1.12.2009

BOKFØRT VERDI AV EIENDELER STILLET SOM SIKKERHET ER:

Bygninger inkl. boliger 63 401 63 780 84 346 84 132

Kraftverk, kraftlinjer og lignende - - 1 317 059 1 291 369

Maskiner, inventar og lignende - - 26 470 15 983

Aksjer 51 021 51 021 51 021 269 812

Kundefordringer 1 051 1 432 58 363 56 908

Panterett i depotkonto stillet som sikkerhet for krafthandel,

innestående beløp - - 14 537 6 385

Sum bokført verdi pr. 31.12 115 473 116 233 1 551 795 1 724 589

Pantstillelser

Bankkonti - - 5 524 3 722

Pantelån 380 000 180 000 1 070 000 1 470 000

Sum pantstillelser 380 000 180 000 1 075 524 1 473 722

Garantiforpliktelser

Bankgarantier ifm. handel på Nord-Pool - - 1 000 1 000

Andre bankgarantier - - 1 647 1 647

Garantier - - 19 200 19 200

Sum garantiforpliktelser - - 21 847 21 847

I tillegg er det gjennomgående avgitt negative pantsettelseserklæringer i forbindelse med konsernets pantelån.

2

koNserNtraNsaksJoNer/-meLLomVæreNDe, mor

Tall i NOK 2010 2009

Driftsinntekter, husleie 8 683 016 8 422 811

Kjøp av konserntjenester 2 180 004 2 180 004

Finansinntekt 1) 120 000 000 100 000 000

Kundefordringer konsern 1 050 822 1 423 510

Kortsiktig konsernfordring 1) 126 120 000 100 000 000

Leverandørgjeld konsern - -509 568

Langsiktig konserngjeld - -90 000 000

1)

Konsernbidrag fra Nordkraft Produksjon AS utgjorde 120 mnok (100). Utbytte fra Narvik Energinett AS utgjorde 6,1 mnok (0).

Nordkraft konsern består av Nordkraft AS (mor), Nordkraft Produksjon AS (datter), Enerconsult AS (datter), Naturgass Nord AS (datter),

Narvik Energinett AS (datter), Narvik Fjernvarme AS (datter) samt Fjellkraft AS med datterselskaper. Kjøp av tjenester mellom

konsernselskaper gjelder i hovedsak avtaler med Nordkraft Produksjon AS vedrørende administrative og økonomiske tjenester, mens

inntekter hovedsaklig består av utleie av fast eiendom.

Prising av transaksjoner mellom konsernselskapene bygger på en tilnærming til markedsmessig verdsettelse.

NorDkraFt as Årsrapport 2010

2


REVISJONSBERETNING

NORDKRAFT KONSERN

0 NorDkraFt as Årsrapport 2010


REVISJONSBERETNING

NORDKRAFT KONSERN

NorDkraFt as Årsrapport 2010

1


GIR ENERGI

NorDkraFt as

Teknologiveien 2, 8517 Narvik • Postboks 55, 8501 Narvik

Telefon 76 96 10 00 • Faks 76 94 10 67

www.nordkraft.no

More magazines by this user
Similar magazines