Norsk Hydros Pensjonsordninger

nkif.no

Norsk Hydros Pensjonsordninger

Norsk Hydros Pensjonsordninger

Gjelder fra 1 januar 2008


Norsk Hydros Pensjonskasse

Inhold

3 Innledning

3 Definisjoner

4 Pensjonsordninger i Pensjonskassen

6 Pensjonsytelser

8 Pensjon utenfor skattereglene

10 Generelt om folketrygden

Norsk Hydros Pensjonskasse ble opprettet

1. juli 1968 ved sammenslåing av Norsk

Hydros Funksjonærers Pensjonskasse og

Norsk Hydros Arbeideres Pensjonskasse.

Pensjonskassens formål er å yte pensjoner til

de ansatte i selskapet og til deres etterlatte ektefeller og barn.

Pensjonskassen er opprettet som foretakspensjonsordning etter

Lov om foretakspensjon som bygger på Folketrygden, og kan

således kun dekke pensjoner for inntekt opp til 12 G, og har de

pensjonsaldere som loven tillater.

Pensjonskassen ledes av et styre på 7 medlemmer, hvorav 4

oppnevnes av selskapet. En av representantene skal ikke ha

tilknytning til bedriften. 3 styremedlemmer velges av og blant

pensjonskassens medlemmer. I henhold til Lov om foretakspensjon

har Pensjonskassen også en styringsgruppe, som består av

de samme medlemmer som i styret.

Pensjonskassen har egen daglig leder som med en administrasjon

på 7 personer står for driften av Pensjonskassen innen rammen av

Pensjonskassens vedtekter, vilkår, inngåtte avtaler, og de retningslinjer

og pålegg som fastsettes av lovverket, Kredittilsynet og

Pensjonskassens styre.

Pensjonskassen er en stiftelse og en egen juridisk enhet. Pensjonskassen

har eget styre og eget regnskap. Dette tilsier at Pensjonskassens

inntekter og formue er skilt fra Norsk Hydros øvrige

midler og kan ikke hefte for Norsk Hydros forpliktelser. Pensjonsreserven

kan ikke tilbakeføres til Norsk Hydro eller Hydros

kreditorer.

Pensjonskassen står under tilsyn av Kredittilsynet. Dette innebærer

at revidert regnskap, undertegnet av styret sammen med

rapport fra aktuar, sendes Kredittilsynet for godkjenning hvert år.

Eventuelle endringer av Pensjonskassens vedtekter må godkjennes

av styret og de trer i kraft når melding er sendt Kredittilsynet.

Det er engasjert ekstern revisor og ansvarshavende aktuar.

2

Norsk Hydros Pensjonskasse


Pensjonsbrosjyre

Definisjoner

Innledning

Denne brosjyren beskriver de pensjonsordninger som er etablert

for hoveddelen av konsernet. Det kan være enheter som har

andre type ordninger.

Det står selskapet fritt å endre ytelsene, enten som en følge av

endringer i lovverket eller i samsvar med bedriftens behov.

Som en følge av dette endret Norsk Hydro fra 1.1.2000 sin

pensjonsordning i henhold til retningslinjer som ble vedtatt i Lov

om foretakspensjon i 2001. Pr. 1. januar 2002 ble vedtektene

endret (på ny) og fullt ut tilpasset Loven.

Hovedendringen i 2000 var overgang fra en brutto- til en

nettoordning. Nettordningen bygger på en standardberegnet

folketrygd. Utbetalingene fra Folketrygden har således ingen

påvirkning på den pensjonsutbetaling som kommer fra pensjonsordningen,

og den oppgitte opptjente pensjon fra Pensjonskassen

vil være den samme om den reelle folketrygden på pensjonstidspunktet

blir høyere eller lavere enn beregnet.

Endringer pr. 1.1.2008: Det er ikke tillatt å betale ut pensjon fra

foretakspensjonsordningen ved hverken attførings- eller rehabiliteringsstønad

fra NAV

Denne brosjyren gir en oversikt over pensjonsordningene i Norsk

Hydro pr. 1.januar 2008 fra Norsk Hydros Pensjonskasse, og

over driftspensjoner utenom skattereglene. Pensjonskassen administrerer

driftspensjonsordningene på vegne av Norsk Hydro.

Informasjonen som er gitt i denne brosjyren er basert på de

respektive forsikringsavtaler, Pensjonskassens vedtekter, vilkår,

samt gjeldende lover og regler.

Skulle det være tvil om formuleringer eller fortolkninger er det

avtalenes, vedtektenes, vilkårenes samt lovens tekst som gjelder.

G - Grunnbeløpet

Folketrygdens grunnbeløp - G - er et basisbeløp som benyttes

både i Folketrygden og i forsikring for å bestemme

størrelse på pensjon, forsikringsutbetalinger mv. Beløpet

fastsettes av Stortinget hvert år. Regulering foretas vanligvis

pr. 1.5. hvert år. Pr. 1.5.2007 er G kr. 66.812,-.

Pensjonsgrunnlag

Den lønn som mottas fra selskapet, med fradrag av definerte

variable og midlertidige tillegg. Grunnlaget i foretakspensjonsordningen

er begrenset oppad til 12 ganger Folketrygdens

grunnbeløp.

Pensjonstilfelle

Oppstart av pensjonsutbetaling, enten ved oppnådd

pensjonsalder, ved uførhet eller dødsfall.

Fripolise

Opptjente rettigheter i pensjonsordningen ved fratredelse.

Det kreves minst 12 måneders medlemstid for å få fripolise.

Opptjeningstid

Antall medlemsår i foretakspensjonsordningen

Avkortningsfaktor

Den brøk din medlemstid regnes i dersom du ikke oppnår

full opptjeningstid på 30 år frem til fylte 67 år i ordningen.

Pensjonsoppgave

En årlig oversikt som viser din antatte pensjon for alders-,

uføre-, ektefelle- og barnepensjon, samt viser de opptjente

rettigheter i pensjonsordningen (fripoliseverdier).

Det gis også separate oppgaver for rettigheter over drift.

Brosjyren er oppdatert pr. januar 2008

Norsk Hydros Pensjonskasse

5


Pensjonsordningen i Pensjonskassen

Generelt

Fra 1.1.2000 ble Norsk Hydros pensjonsordning endret fra en

brutto- til en nettoordning. Lov om foretakspensjon pålegger alle

foretaksordninger å ha nettoordninger, samt foreta beregninger

av folketrygden etter en standardmetode basert på sluttlønn.

Samlet pensjon for deg vil bestå av: Folketrygd + pensjon fra

Hydros Pensjonskasse + eventuell opptjent pensjon hos tidligere

arbeidsgivere (fripoliser). Nivået på den samlede pensjonen er

på ca. 65 % - betinget av full opptjeningstid både i Norsk

Hydros Pensjonskasse (30 år) og i Folketrygden (40 år). Regler

for behandling av deltid er beskrevet under avsnittet om “pensjonsgrunnlag”.

Eksempel for en lønn på kr. 400.000,-

Beregnet pensjon fra Folketrygden 176.000,-

Fripolise fra firma XX 20.000,-

Pensjon fra Norsk Hydro 64.000,- *)

TOTAL pensjon (ca. 65 %) 260.000,-

*) Pensjonen fra Hydro blir den samme uansett hva den reelle

folketrygd blir.

Medlemskap

Ansatte i alle selskaper som er medlemmer av Norsk Hydros

Pensjonskasse opptas fra ansettelsesdato som medlemmer av

Pensjonskassen på følgende betingelser:

- er medlemmer av folketrygden

- er helt arbeidsdyktige

- har en arbeidstid på minst 20 % av full stilling

- er fylt 20 år.

Ansatte under 20 år som i løpet av de siste 12 måneder har vært

medlem av en annen foretakspensjonsordning, tas rett inn ved

ansettelse.

Utestasjonerte kan bli stående i pensjonsordningen i inntil 10

år etter utreise såfremt man arbeider i en Hydroeid bedrift , har

permisjon fra norsk arbeidsgiver samt har en repatrieringsavtale.

Utfyllende bestemmelser foreligger i Forskrift om medlemskap

i pensjonsordning for personer som ikke er pliktig medlem i

folketrygden (FOR-2006-03-16-311)

Pensjonsalder

Pensjonsalderen er 67 år iht. pensjonskassevilkårene

Tjenestetid

For å få full pensjon, kreves en tjenestetid på minst 30 år regnet

fra ansettelsestidspunkt og frem til fylte 67 år. Dette gjelder også

selv om du har en rett til førtidspensjon fra 65 år i den stilling du

har.

For medlemmer pr. 31.12.2001 gir medlemskap i pensjonsordninger

hos tidligere arbeidsgivere tilleggsansiennitet etter

visse regler i vår ordning.

For nyansatte etter 1.januar 2002 er det kun tid fra ansettelse i

Norsk Hydro som regnes med.

OBS: Det samme gjelder også for nyansatte som på et tidligere

tidspunkt har vært ansatt i Norsk Hydro og som begynner igjen etter

1.1.2002, der siste ansattdato blir gjeldende, samt for utestasjonerte

som iht lovverket er meldt ut av pensjonsordningen.

Premieinnbetalingen er basert på betaling i alle år fra du blir

medlem av ordningen og frem til ordinær pensjonsalder ved 67

år, og det vil således ikke være innbetalt tilstrekkelig premie selv

om du har vært medlem i 30 år eller mer, dersom du ennå ikke

har fylt 67 år. Premieinnbetalingen foretas etter lineært prinsipp.

Dersom du ikke kan oppnå 30 års opptjeningstid, vil pensjonen

bli redusert med 1/30 for hvert år du mangler (avkortningsfaktor).

For avbrudd i tjenestetiden som skyldes lovfestede permisjoner

eller sykdom, gjøres det ikke fradrag. For andre typer

permisjoner henvises det til selskapets retningslinjer og Pensjonskassens

regelverk.

Uførepensjon, eller ytelser til etterlatte hvis en ansatt dør, beregnes

som om den ansatte hadde vært i arbeid frem til pensjonsalder.

Tidligere pensjonsrettigheter:

For medlemmer pr. 31.12.2001:

Det er tatt hensyn til de pensjonsrettigheter (fripoliser) du evt.

hadde opptjent hos tidligere arbeidsgivere. De opptjente rettighetene

ble verdivurdert i forhold til ditt lønns- og pensjonsnivå

ved ansettelse i Norsk Hydro, og en pensjonsgivende ansiennitet

beregnet og tillagt den tjenestetid du vil oppnå i Norsk Hydro.

I og med at den tidligere pensjonsretten vanligvis er opptjent

med et lavere pensjonsgrunnlag enn det man fikk ved ansettelse i

Norsk Hydro, ga som oftest pensjonsgivende ansiennitet fra tid-

4

Norsk Hydros Pensjonskasse


ligere arbeidsgivere færre år i tilleggsansiennitet i Pensjonskassen

i forhold til faktisk medlemstid i ordningen. Dette har imidlertid

ingen betydning dersom du hadde 30 år eller mer igjen til fylte

67 år ved ansettelse.

Du har plikt til å informere om alle tidligere opptjente rettigheter.

Fra 1.januar 2002:

Det tas ikke hensyn til tidligere rettigheter.

Pensjonsgrunnlag

Det grunnlag som benyttes i beregningene - pensjonsgrunnlaget

- tilsvarer den godtgjørelse du mottar i henhold til fast arbeidstid,

begrenset oppad til 12 G. For ansatte som arbeider i redusert

stilling beregnes pensjonen først av grunnlag for full lønn i stillingen.

Deretter avkortes pensjonen i forhold til gjennomsnittlig

årlig arbeidstid for en periode som omfatter de inntil 30 beste

tjenesteår før pensjonsalder.

Som fradrag i lønn er godtgjørelse for overtid og andre varierende

eller midlertidige tillegg, fastsatt av selskapet.

Oppdatering av pensjonsgrunnlaget skjer pr. det tidspunktet

endringen er foretatt. For medlemmer som mottar uførepensjon

blir pensjonsgrunnlaget først regulert når vedkommende blir helt

arbeidsdyktig igjen.

Begrensningen på 12 x grunnbeløpet i Folketrygden er lovfestet.

Det ytes pensjon over drift for lønn som overstiger 12 G. Se eget

avsnitt om dette.

Premien

Norsk Hydro betaler hele premien for samtlige medlemmer av

ordningen. Premien er ikke skattepliktig eller fradragsberettiget

for den ansatte, den er fradragsberettiget for arbeidsgiver. Norsk

Hydro betaler også arbeidsgiveravgift av premien.

Utbetaling av pensjoner

Pensjonsytelsene utbetales i månedlige beløp og fra Pensjonskassen.

Folketrygdytelser blir utbetalt fra de lokale NAV-kontorene,

også som månedlige beløp. Pensjonsytelser fra eventuelle fripoliser

du har fra tidligere arbeidsforhold, blir utbetalt fra de

forsikringsselskap tidligere arbeidsgiver har avtale med.

Pensjon regnes som skattbar inntekt, men trygdeavgiften reduseres

til 3 %.

Pensjoner under utbetaling reguleres årlig pr. 1.juli. I henhold

til Lov om foretakspensjon skal avkastningen fra ‘Pensjonistenes

overskuddsfond’ i Pensjonskassen benyttes til regulering. Dersom

fondet ikke gir tilstrekkelig avkastning, kan selskapet beslutte

tilskudd eller at midler tas fra premiefondet. Reguleringen kan

ikke overstige den prosentvise økningen av grunnbeløpet G.

Fratredelse

Dersom ansettelsesforholdet i Norsk Hydro opphører etter minst

12 måneders medlemskap i pensjonsordningen, har du rett til

den opptjente fripolise på fratredelsestidspunktet. Retten omfatter

samtlige pensjonskategorier som ligger inn under pensjonsordningen

(alders-, uføre- ektefelle, samboer - og barnepensjon).

Fripolisen kommer til utbetaling når et forsikringstilfelle inntreffer

- ved nådd pensjonsalder, uførhet eller død.

Rettighetene beholdes i Pensjonskassen. Du vil få tilbud om å

opprettholde premieinnbetalingen for egen regning - uten ny

helseattest.

Dersom du umiddelbart etter fratreden blir medlem av annen

pensjonsordning etter Lov om Foretakspensjon, kan spørsmålet

være om du får med deg tjenestetid fra perioden i Norsk Hydro

hos ny arbeidsgiver. Det kommer an på om de i sin pensjonsordning

tar hensyn til tidligere rettigheter eller ikke. Hvis ny

pensjonsordning tar hensyn, kan pensjonsretten (premiereserven

fra Norsk Hydro) etter ditt ønske overføres til den nye arbeidsgivers

pensjonsordning. I de tilfelle reserven ikke overføres, blir det

utstedt en ordinær fripolise fra pensjonskassen.

Det er kun opptjente rettigheter fra foretakspensjonsordningen

som gir grunnlag for en fripolise eller overføring av midler, og

kun for lønn opp til 12 G.

For driftspensjoner for den del av lønnen som overstiger 12 G

og førtidspensjonsrett i perioden 65 - 67 år, får en ved fratredelse

før oppnådd pensjonsalder et rettighetsbrev, - se eget avsnitt om

dette.

Norsk Hydros Pensjonskasse 5


Pensjonsytelser

Følgende ytelser er sikret:

- alderspensjon

- uførepensjon

- ektefellepensjon

- samboerpensjon

- barnepensjon

Pensjonene beregnes i forhold til tjenestetid i pensjonsordningen.

Har du avkortningsfaktor, avkortes pensjonen tilsvarende.

Alderspensjon

Alderspensjonen utgjør ved full opptjening ca. 65 % av pensjonsgrunnlaget

med fradrag av standard beregnet folketrygd (3/4

grunnbeløp pluss hele den beregnede tilleggspensjon). Videre

kommer ytelser fra fripoliser til fradrag (for medlemmer pr.

31.12.2001). Pensjonen løper livsvarig.

Nivået forutsetter full opptjening også i Folketrygden.

Uførepensjon

En har rett til uførepensjon fra Pensjonskassen etter en sykepengeperiode

på 12 måneder *), likevel tidligst fra det tidspunkt

lønnsutbetalingene stopper. Uførepensjonen er lik den alderspensjon

du ville ha fått om du var blitt stående i full stilling frem til

pensjonsalder. Full pensjon krever en uføregrad på 100 %. Hvis

arbeidstaker er delvis ervervsufør, utbetales en gradert pensjon .

Det utbetales ikke uførepensjon hvis uføregraden er lavere enn

25 %.

På samme måte som for alderspensjonen består uførepensjonen

av en del fra Folketrygden, eventuell utbetaling fra fripoliser samt

utbetaling fra Norsk Hydros Pensjonskasse.

Til uførepensjonen ytes et barnetillegg på 10 % av uførepensjonen

for hvert barn (maks. 6) under 21 år som har rett til

barnepensjon.

Uførepensjonen utbetales frem til friskmelding, død eller til du

når pensjonsalder 67 år, da den avløses av alderspensjon.

En som ved ansettelse har og kjenner til en sykdom/skade som

medfører uførhet før det er gått 2 år, har kun krav på uførepensjon

dersom medlemmet kommer direkte fra en annen foretakspensjons-ordning.

*) Rehabiliterings- eller attføringspenger, nytt fra 1.januar

2008:

Etter sykepengeperioden på 12 måneder går en i Folketrygden

vanligvis over på rehabilitering eller attføring før en eventuelt

blir friskmeldt eller får en varig uføresituasjon med innvilgelse av

uførepensjon.

Det er fra 1.1.2008 iht Lov om Foretakspensjon ikke tillatt å

utbetale pensjon fra foretakspensjonsordningen dersom et medlem

mottar attførings- eller rehabiliteringspenger fra NAV (tidl

Trygdeetaten).

Pensjonen fra NAV utgjør 66 % av pensjonsgrunnlag opp til 6

G (1 G = 66.812 fra 1.5.2007). Hydro har besluttet at man i de

tilfeller hvor utbetalingen fra NAV utgjør mindre enn 65 % av

pensjonsgunnlaget i Hydro, skal gi en gavepensjon i tillegg til

NAV slik at total utbetaling blir 65 % av Hydrogrunnlaget. Det

tas hensyn til tjenestetidsavkortning og arbeidstidsfaktor i beregning

av gavepensjonens størrelse.

Ektefellepensjon

Gjenlevende ektefelle eller registrert partner etter medlem har rett

til ektefellepensjon.

Ved dødsfall før pensjonsalder utgjør full årlig ektefellepensjon

66 % av den beregnede alderspensjon avdøde ville fått fra Pensjonskassen

ved oppnådd pensjonsalder, beregnet ut fra pensjonsgivende

lønn ved dødsfallet. Ved dødsfall etter pensjonsalder er

det den utbetalte pensjon som danner grunnlaget. Ektefellepensjonen

utbetales fra den første i måneden etter dødsfallet, og

utbetales ut måneden etter gjenlevende ektefelles død.

Pensjonen er uavhengig av etterlatt ektefelles egen arbeidsinntekt,

og faller ikke bort ved gjengifte. Etterlatte med oppstart av pensjon

fra pensjonskassen før 1.1.2000 vil ha andre regler.

Hvis avdøde etterlater seg både ektefelle og fraskilt ektefelle, er

det bestemmelsene i den til enhver tid gjeldende ekteskapslovgivning

som avgjør om fraskilt ektefelle har rett til pensjon, og

i tilfelle hvordan pensjonen skal deles mellom fraskilt og gjenlevende

ektefelle.

Ektefellepensjon ytes ikke dersom ekteskapet er inngått etter at

medlemmet har fylt 65 år.

6

Norsk Hydros Pensjonskasse


Samboerpensjon

Pensjonsytelsen til gjenlevende samboer er lik ektefellepensjon.

Samboer defineres som person medlemmet på tidspunkt for

dødsfallet hadde felles bolig og felles barn med, eller person som

medlemmet på tidspunkt for dødsfallet levde sammen med i felles

bolig i ekteskaps- eller partnerskapslignende forhold, når det

godtgjøres at forholdet har bestått i de siste fem årene før dødsfallet

og det ikke forelå forhold som ville hindre at lovlig ekteskap

eller partnerskap ble inngått. Pensjon ytes ikke dersom samboerforholdet

er inngått etter at medlemmet har fylt 65 år .

Tidligere samboere har ikke rett til samboerpensjon.

Det vises til Ekteskapslovens regler dersom avdøde også etterlot

seg fraskilt ektefelle med rett til pensjon.

Barnepensjon

Barnepensjon ytes fra medlemmets død til barnet fyller 21 år.

Full årlig pensjon for yngste barn er 40 % av den alderspensjon

medlemmet ville fått ved fylte 67 år. For hvert av de øvrige barn

utgjør pensjonen 20 % av alderspensjon. Samlet barnepensjon

fordeles likt mellom barna.

I tillegg kommer barnepensjon fra Folketrygden som opphører

ved barnets fylte 18 år.

Barnepensjon utbetales fra den første i måneden etter medlemmets

død, dog tidligst fra den dag barnet blir født. Pensjonen

utbetales ut den måned barnet fyller 21 år, og kan også utbetales

etter dette dersom barnet er blitt ervervsufør før fylte 21 år.

Med barn forstås medlemmets barn, stebarn og fosterbarn som medlemmet

ved sin død pliktet å forsørge eller forsørget.

7


DEL II

Pensjon utenfor skattereglene

Pensjonsordning ved

avgangsalder 65 år

Ordningen med pensjonsutbetaling over drift omfatter førtidspensjon

fra 65 år for avdelingssjefer og høyere stillingsgrupper,

i perioden 65 - 67 år. I denne perioden er pensjonen på 65 %

av pensjonsgrunnlaget uansett hvilken avkortningsfaktor en har

i foretakspensjonsordningen. En eventuell avkortning vil først

gi utslag fra ordinær pensjonsalder 67 år. Dvs at dersom du går

av under en avtale om førtidspensjon ved 65 år, vil det for årene

mellom 65 - 67 år ikke være noe krav til tjenestetid, dvs. du får

65 % av pensjonsgrunnlaget uansett hvor lang tjenestetid du har.

Avgang ved 65 år er frivillig.

Pensjonen utbetales av Pensjonskassen på vegne av selskapet i

denne perioden.

I henhold til Lov om Foretakspensjon må alle førtidspensjonister

meldes ut av pensjonsordningen. Dette innebærer at du ved uttak

av førtidspensjon vil få en fripolise på de ytelsene du har opparbeidet

frem til utmelding. Det tap du kan få i alderspensjon fra

Pensjonskassen etter 67 år som følge av denne utmeldingen, vil

bli kompensert med et pensjonstillegg over drift fra 67 år.

Lovens regel om utmelding gjelder ikke de som mottar Avtalefestet

pensjon - AFP.

For å ha rett til førtidspensjon fra 65 år, må du være ansatt i stilling

med denne retten når du når avgangsalder.

Se forøvrig under ‘Fratredelse’ og ‘Regulering’ under neste overskrift.

Pensjonsordning for lønn over

12 G

Kollektive pensjonsordninger etter Lov om Foretakspensjon gjelder

kun for lønn opp til 12 G, og dekkes i Pensjonskassen.

Norsk Hydro sikrer pensjonsytelser over drift for den del av

lønn som overstiger 12 G. Pensjonene utbetales fra Pensjonskassen

på vegne av Hydro. Det avsettes således ikke midler til

denne ordningen gjennom en årlig premieinnbetaling slik som i

foretakspensjonsordningen. Pensjonsytelsene kommer i tillegg til

ytelsene fra Norsk Hydros Pensjonskasse, og har de samme type

dekninger som denne ordningen, dvs. alders-, uføre-, og etterlattepensjoner.

Pensjonsalder og opptjeningstid

Pensjonsalder for ordningen er 67 år. Full opptjeningstid er

minimum 30 år frem til pensjonsalder, og du vil ha samme

ansiennitet i denne ordningen som den du har i Pensjonskassen.

Opptjeningstiden avkortes derfor med 1/30 for hvert manglende

opptjeningsår på samme måte som i Pensjonskassen.

Pensjonsytelser

Ytelsene er de samme som i foretakspensjonsordningen (men her

dekker driftspensjonen hele utbetalingen, da det ikke ytes folketrygd

for lønn utover 12 G):

Alderspensjon utgjør 65 % av lønn utover 12 G for fulle ytelser.

Uførepensjon tilsvarer alderspensjonsytelsene. I tillegg utbetales

det et barnetillegg på 10 % av uførepensjonen for hvert barn

under 21 år (maks 6 barn).

Ektefellepensjon (omfatter også registrert partner) utgjør 66 % av

alderspensjonen for lønn (utover 12 G.)

Samboerpensjon utgjør 66 % av alderspensjon (for lønn utover

12 G)

Barnepensjon for yngste barn utgjør 40 % av alderspensjonen (for

lønn utover 12 G,) og 20 % for hvert av de øvrige barn. Pensjonen

deles likt mellom barna.

8

Norsk Hydros Pensjonskasse


Gjelder både for perioden 65 -

67 år og for lønn over 12 G:

Tidligere rettigheter

Det tas ikke hensyn til tidligere rettigheter, bortsett fra for ansatte

som har opptjent rettighetsbrev i Norsk Hydro ved en tidligere

ansettelse i Norsk Hydro og eller dersom Norsk Hydro på annen

måte har betalt for en opptjent pensjon fra tidligere.

Fratredelse

Ved fratredelse før oppnådd pensjonsalder vil du være sikret en

opptjent pensjonsrettighet over drift for pensjon i perioden 65 -

67 år og for lønn over 12 G. Denne vil komme til utbetaling fra

Hydro ved hhv. fylte 65 eller 67 år, i tillegg til utbetaling fra

fripolisen fra foretakspensjonsordningen i Pensjonskassen. Du vil

ved fratredelse motta et rettighetsbrev som sikrer deg denne ytelsen.

Det er en forutsetning at du var i stilling med rett til avgang

ved 65 år, eller hadde lønn overstigende 12 G på tidspunktet for

fratredelse. Pensjonskassen vil utbetale pensjonsretten på vegne av

Norsk Hydro.

Regulering

Regulering av ytelsene fram til pensjonsavgang vurderes årlig av

Hydro. Tilsvarende vil også regulering av pensjon under utbetaling

vurderes årlig av Hydro.

9


DEL III

Generelt om folketrygden

Dagens folketrygdsystem ble innført 1.1.1967. Folketrygden

omfatter en lang rekke ytelser som f.eks. sykepenger, arbeidsledighetstrygd,

attførings- og rehabiliteringspenger samt diverse

pensjoner. Størrelsen på de fleste ytelser er avhengig av lønn,

trygdetid og opptjeningstid.

Folketrygdsystemet er under omlegging og det vil komme nytt

regelverk i 2010.

Grunnbeløpet - G i Folketrygden er beregningnøkkelen ved

utregning av pensjonsytelsene. Pr. 1.5.2007 er G 66.812,-.

Trygdetid

For å være medlem av Folketrygden må en være fast bosatt i

Norge. Den tiden en har vært bosatt her kalles trygdetid. Trygdetiden

regnes fra det år en fyller 16 år og til og med det år en fyller

66 år. Botid før 1.1.1967 blir også medregnet.

Pensjonspoeng

For hvert år en har en lønnsinntekt på over 1 G opparbeides det

pensjonspoeng. Disse poengene danner grunnlag for tilleggspensjon

i Folketrygden. Det årlige poengtallet blir fastsatt slik:

Det gjennomsnittlige grunnbeløp for det aktuelle år trekkes fra

din lønnsinntekt. Det beløp du da får divideres med det gjennomsnittlige

grunnbeløpet:

lønnsinntekt - gjennomsnittlig grunnbeløp

gjennomsnittlig grunnbeløp

Folketrygden har innført en ordning med at hjemmeværende

uten lønnsinntekt som har omsorg for barn under 7 år eller for

pleietrengende pårørende, får inntil 3 pensjonspoeng pr. år for de

årene de ikke har inntektsgivende arbeid.

Alderspensjon

Alderspensjon utbetales tidligst fra den første i måneden etter at

du har fylt 67 år. Pensjonen består av grunnpensjon og tilleggspensjon.

Grunnpensjon

For å få full grunnpensjon må du ha 40 års trygdetid (botid) i

Norge. Ved kortere trygdetid avkortes grunnpensjonen forholdsvis.

Den årlige grunnpensjonen er lik G dersom du er ugift. Hvis

du har ektefelle som mottar pensjon eller lønn, utgjør grunnpensjonen

0,85 G til hver. Dette gjelder også for samboere.

Tilleggspensjon

For å oppnå tilleggspensjon må du ha opptjent pensjonspoeng i

minst 3 år. Størrelsen av tilleggspensjonen er avhengig av:

- hvor mange år du har opptjent pensjonspoeng

- hvor høy arbeidsinntekten har vært i opptjeningstiden

- gjennomsnittlig poengtall for de 20 beste årene med pensjonspoeng

(sluttpoengtallet).

Bare inntekt mellom 1 G og 12 G gir pensjonspoeng. Frem

til 1.1.1992 medregnes inntekt mellom 8 G og 12 G med en

tredjedel. Fra 1.1.1992 medregnes inntekt mellom 6 G og 12 G

med en tredjedel. Dette medfører at maksimum pensjonspoeng

inntil 1992 var 8,33 pr. år, mens maksimum poengtall fra 1992

er redusert til 7.

Hovedregel for beregning av tilleggspensjon er:

G x sluttpoengtallet x pensjonsprosenten

Fra 1967 til og med 1991 var pensjonsprosenten 45. Fra og med

1992 er pensjonsprosenten redusert til 42. Dette betyr at pensjonen

din blir regnet ut fra antall års opptjening før 1992 og antall

års opptjening etter 1992 i forhold til hvor mange år du har igjen

til pensjonsalder.

Ytelser til gjenlevende ektefelle

Ektefellepensjon i Folketrygden ytes til gjenlevende ektefelle

dersom ekteskapet har vart i minst 5 år, eller at gjenlevende

ektefelle har eller har hatt barn med avdøde eller har omsorg for

avdødes barn. Samboere kan også ha rett til pensjon. Ektefellepensjon

utgjør grunnpensjon (full G) tillagt 55 % av avdøde

tilleggspensjon. Gjenlevende ektefelle som har eller kan forventes

å få større arbeidsinntekt enn 1/2 G, vil få redusert sin pensjon

med 40 % av differansen mellom 1/2 G og inntektsbeløp. Er

arbeidsinntekten stor nok kan derfor hele ektefellepensjonen falle

bort. Egen pensjonsinntekt eller kapitalinntekter regnes ikke som

arbeidsinntekt.

Barnepensjon

I tillegg til ektefellepensjon blir det utbetalt barnepensjon dersom

du etterlater deg barn under 18 år. Barnepensjonen er ikke lønnsavhengig,

men fastsatt ut fra G. For ett barn eller for yngste barn

- dersom det er flere - utgjør pensjonen 40 % av G, mens den

for hvert av de øvrige barn utgjør 25 % av G. Pensjonen deles så

likt mellom barna.

10

Norsk Hydros Pensjonskasse


Uførepensjon

Hvis arbeidsevnen blir varig nedsatt med minst 50 % har du rett

til uførepensjon, etter at sykepengeperioden og evt. attførings- eller

rehabiliteringsperioden er over. Størrelsen av uførepensjonen

blir fastsatt ut fra graden av uførhet. Ved 100 % uførhet svarer

pensjonen til den alderspensjonen du ville fått ved 67 år. Den

beregnes altså som om du hadde fortsatt i arbeid til og med det

året du fyller 66 år, og hele tiden med uendret inntekt sett i

forhold til G (samme årlige pensjonspoeng som på tidspunktet

da uføretilfellet oppsto).

Tidsbegrenset uførestønad kan gis hvis du på søknadstidspunktet

fyller vilkårene for en uføreytelse, men hvor framtidig inntektsevne

er usikker. Ordningen ble innført i 1.1.2004 og stønaden

gis for en periode på fra ett til fire år. Ved utløpet av stønadsperioden

kan du sette fram nytt krav om uføreytelse dersom

dette fortsatt er aktuelt. Tidsbegrenset uførestønad beregnes som

attførings- og rehabiliteringspenger, men du vil i tillegg ha rett på

pensjon fra foretakspensjonsordningen (regelverk pr. 1.1.2008)

på lik linje som ved uførepensjon.

Attføring og rehabilitering:

Som oftest vil en etter sykepengeperioden på 12 måneder gå over

på attføring eller rehabilitering i trygdesystemet.

Attføring vil si at en forsøkes tilbakeført til arbeidslivet enten

ved ny jobb, skole eller arbeidsrettede tiltak på arbeidsplassen.

Attføringspengene utbetales via NAV Arbeid og utgjør 66 % av

lønn siste år (evt. snitt av 3 siste år hvis det gir et større beløp),

beregnet av et lønnsgrunnlag opp til maks. 6 G (p.t. 400.872,-).

Rehabilitering kan innvilges hvis en trenger noe lenger tid enn

sykepengeperioden for enten å bli erklært arbeidsfør igjen, eller at

en går over på attføring eller får uførepensjon fra trygden.

Rehabiliteringspengene utbetales fra NAV Trygd. Ytelsene utgjør

- som for attføringspengene - 66 % av lønn maksimert opp til 6

G (p.t. kr. 400.872,-).

Iht. Lov om foretakspensjon kan en ikke motta utførepensjon fra

foretakspensjonsordninger samtidig med at en mottar attføringspenger

eller rehabiliteringspenger.

11


Norsk Hydros Pensjonskasse

Drammensveien 134

0240 Oslo

Tlf: +47 22 53 81 00 / 22 53 94 50

Faks: +47 22 53 23 87

E-post: pensjonskassen@hydro.com

Design: Hydro

Foto:

Trykk: Kampen Grafisk AS

© Hydro 2007

More magazines by this user
Similar magazines