11.07.2015 Views

– Sikkerhetsrutiner ble ikke fulgt - TVU-INFO

– Sikkerhetsrutiner ble ikke fulgt - TVU-INFO

– Sikkerhetsrutiner ble ikke fulgt - TVU-INFO

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

M a r i t i mpå sjømannens side 3/2008Borubon Dolphin-rapporten:– <strong>S<strong>ikke</strong>rhetsrutiner</strong><strong>ble</strong> <strong>ikke</strong> <strong>fulgt</strong>


Innhold og leder.på sjømannens side 3/2008Alvorlige bruddpå s<strong>ikke</strong>rhetsstyringssystemerFORSIDEFOTO:Håkon MosvoldLarsen, ScanpixBorubon Dolphin-rapporten:– <strong>S<strong>ikke</strong>rhetsrutiner</strong><strong>ble</strong> <strong>ikke</strong> <strong>fulgt</strong>Bourbon Dolphin-rapporten 3Misnøye med lønnsoppgjøret 5Mannskapsskifte i åpen sjø 6Tre norske «bjørner» i IMO 8Norsk-asiatisk samarbeid 10De samarbeidende organisasjoner 12Det var tider det … 13Vi går om bord i Japan 14Leserinnlegg 42Jubilanter 44Frivakta 46Fotokonkurransen 2007 48DET NORSKE MASKINISTFORBUND 18NORSK SJØMANNSFORBUND 26NORSK SJØOFFISERSFORBUND 34GRANSKNINGSKOMMISJONEN etter «Bourbon Dolphin»-forliset fastslår at detvar kombinasjonen av en rekke uheldige omstendigheter som førte tiltragedien. Årsakssammenhengen er dessverre <strong>ikke</strong> ny – det er som regelflere faktorer som spiller inn ved slike store ulykker.Kommisjonen kritiserer rederier, verftet som bygde skipet og bådeSjøfartsdirektoratet og Det Norske Veritas. Enkelt sagt skulle «BourbonDolphin» aldri vært brukt til ankerhåndteringsoppdraget somførte til forlistet. Fartøyet var <strong>ikke</strong> egnet for de store kreftene det <strong>ble</strong>utsatt for.Vi slutter oss umiddelbart til samtlige av kommisjonens anbefalingerfor å unngå lignende ulykker. Noen av de viktigste kravene er:• Det må stilles krav til utarbeidelse av stabilitetsberegninger for ankerhåndteringsom må godkjennes av myndighetene, og at det utarbeidesfartøyspesif<strong>ikke</strong> ankerhåndteringsprosedyrer.• Rederienes s<strong>ikke</strong>rhetssystemer må forbedres, at det må innføres rutinerfor overlapp av nytt personell og kartlegging av mannskapetskompetansenivå.• Riggflyttingsprosedyrer må også gjøres spesif<strong>ikke</strong> for hver operasjon,og risikovurderingene operatør/rigg gjør før operasjonen settes i gangmå innskjerpes. Risiko må evalueres fortløpende under operasjonen.Ulykker som «Bourbon Dolphin»-forliset minner involverte i næringenom at vi alle sammen har et personlig ansvar for å minimaliseresjansen for at lignende ulykker skal oppstå. Livet på sjøen vil aldrikunne bli hundre prosent risikofritt, men vi må alle sammen gjøre vårtytterste for å unngå nye alvorlige forlis. Skipsfarten har mye å lære avinternasjonal luftfart i denne sammenheng.Farvel til sjøforklaringerSJØFORKLARINGENE etter «Bourbon Dolphin-ulykken» er forhåpentligvisblant de siste åpne høringene, med en undersøkelseskommisjon på adhoc-basis, etter en alvorlig sjøfartsulykke i Norge.1. juli endres nemlig sjøloven drastisk. Det opprettes en fast, uavhengigseksjon for undersøkelse av sjøulykker i Statens havarikommisjonfor transport (SHT).Sjømannsorganisasjonene i Norge har hatt kravet om en egen havarikommisjonfor skipsfart som fanesak i mange år. Vi hilser derforomleggingen hjertlig velkommen.UTGIVERE:Det norske maskinistforbundNorsk SjømannsforbundNorsk SjøoffisersforbundANSVARLIG REDAKTØR:Arnljot MurenLAYOUT:Stiftelsen LO Media,Møllergt. 39, 0103 OsloTRYKK:AktietrykkerietOPPLAG:30.00010 nummer per årISSN:1890-6095NESTE NUMMER: 20. maiMATERIELLFRIST: 28. april2 ■ Maritim Logg 3/2008


aktuelt«Bourbon Dolphins» forlis– Ikke mulig å påvise en enkelt feilFORSTOD IKKE ALVORET: Granskingskommisjonsens leder, IngerLyng (til høyre) mente verken riggen eller «Bourbon Dolphin» forstodrisikoen før det var for sent.Granskningskommisjonen meneren rekke omstendigheter førte til«Bourbon Dolphin»- ulykken.■ TEKST: Tore Bjørkan«Bourbon Dolphin» kantret vestfor Shetland 12. april 2007. Åtteav de 14 om bord kom seg <strong>ikke</strong>ut, og ligger trolig innesperreti fartøyet på 1.100 metersdyp. Kommisjonens leder, IngerLyng overrakte justisministerKnut Storberget undersøkelseskommisjonensrapport 29. mars.Han sa at hensikten med rapportenså langt er at vi kan fåen forståelse av hva som skjeddeog at rapporten kan være tilhjelp ilignende ulykker og dermedvære et redskap for myndighetene.Et fullsatt auditorium i regjeringskvartaletfikk en grundiggjennomgang av kommisjonensarbeid da kommisjonens lederpresenterte denne. Hun presiserteat alle konklusjoner varenstemmige. Kommisjonen harblant annet tatt for seg hendelsesforløpetbåde ved kantringenog det som skjedde før fartøyetgikk ned. Man kommer meden rekke anbefalinger og tar <strong>ikke</strong>stilling til skyldspørsmålet.– Det strafferettslige vil deteventuelt være rettsvesenet somtar stilling til, sa hun.Inger Lyng opplyste også atdet pågår undersøkelser på britiskside, men at disse <strong>ikke</strong> ersluttført.HøringerGjennom fem åpne høringer harkommisjonen forsøkt å belyseulykken fra alle tenkelige sider.38 frivillige vitner fra ulike områderhar gitt sine forklaringer,noe som har resultert i et omfattendeskriftlig tilleggsmateriale.Kommisjonen har også sett påpolitirapporter og gjennomgåttregelkrav til ankerhåndteringsfartøyog ankerhåndteringsoperasjoner.Rapporten gir også enomfattende beskrivelse av rederietog fartøyet, planleggingenav riggflyttet og de fartøyenesom var involvert i dette. Videreer det en grundig behandlingav riggflyttet, forliset, redningsaksjonenog bergingsforsøket.Avslutningsvis tar rapportenfor seg oppsummerende analy-Sjømannspris til norskamerikanerStyret i A. Wilhelmsen Foundationhar for året 2007 besluttetå utdele sin Sjømannspris tilnorskamerikaneren Leif Eric Griffinfra Miami. Prisen gis til personersom «i særlig grad har gjorten innsats for norske sjøfolk ogsjømannsstand».Leif Eric Griffin blir tildelt forsitt mangeårige engasjement ogsin utrettelige innsats for sjøfolki Florida. Han har gjennom enrekke verv arbeidet svært aktivtfor å opprettholde servicetilbudettil norske sjøfolk – <strong>ikke</strong> minstsom en pådrivende kraft i LeivEiriksson Center (den lokale sjømannsklubbeni Miami).UNDER KJØLEN3 ■ Maritim Logg 3/2008Maritim Logg 3/2008 ■ 3


aktueltser, årsaks- og ansvarsforholdsamt en rekke anbefalinger.ÅrsaksfaktorerInger Lyng sa i sitt innlegg atdet <strong>ikke</strong> var en enkelt feil somutløste ulykken, men at enrekke forhold har virket innpå hendelsesforløpet. Det harvært systemsvikt hos aktørenei flere ledd, og nødvendiges<strong>ikke</strong>rhetsbarrierer manglet,<strong>ble</strong> ignorert eller brutt, hevdethun.Kommisjonen har <strong>ikke</strong> holdepunkterfor annet enn atoperasjonen ville blitt stoppetdersom «Bourbon Dolphin»hadde anmodet om dette.Etter kommisjonens vurderingkan man på «BourbonDolphin» <strong>ikke</strong> ha vært klarover hvilken dramatisk situasjonsom var under utvikling,før den første krengingen varet faktum.Det er også kommisjnensoppfatning at verken om bordpå fartøyet eller på riggenhadde man forstått risikoenved at fartøyet mens det trøstet/headeti retning av ankerutsettingsposisjonensamtidigsom det stadig drev av i motsattretning, og fikk en stadigmer kritisk sidevegs angrepsvinkelfra kjettingstrekket.AnsvarsforholdHun viste ellers til at kommisjonengjennom den faktiskefremstilling av forliset harbelyst en rekke forhold, oganser denne gjennomgangensom tilstrekkelig grunnlag formyndighetene og private partertil å vurdere feil og forsømmelserog å avgjøre om detskal eller bør utløse straffeansvareller sivilrettslig ansvar.AnbefalingerI rapportens avsluttende kapittelgir kommisjonen en rekkeanbefalinger både når det gjeldereksisterende regelverk ogutarbeidelse av nye. Rapportenslår fast at verken IMOsregelverk eller norske forskrifterhar konkrete krav til stabilitetfor ankerhåndteringsfartøy.Kommisjonen har innhentetopplysninger fra britiskeog danske myndighetersom bekrefter at heller <strong>ikke</strong>de har egne stabilitetskravfor ankerhåndteringsfartøy.Andre momenter som behandleser blant annet konstruksjonog sertifisering, redningsutstyr,krav til rederienes s<strong>ikke</strong>rhetsstyringsamt planlegging ogutførelse av riggflytt.Hele rapporten finnes på regjeringenshjemmesider (Justisdepartementet).«Bourbon Dolphin»• eier Bourbon Offshore Norway• bygd ved Ulstein Group i Ulsteinvik• levert oktober 2006• DP2 Anchor handling tug supply vessel• BT 2974 tonn, lengde 75,2 m, 17 m bred• Slepekraft 180 tonn• Trekkraft på hovedvinsj 400 tonnFAKTABesetning:• «Bourbon Dolphin» hadde en besetning på 14 personer. Ombord var også kapteinenes sønn på 14 år. Begge to omkom.Tre personer <strong>ble</strong> funnet omkommet i sjøen. De resterende fempersoner er fortsatt savnet. Syv personer <strong>ble</strong> reddet.• De omkomne er Oddne Arve Remøy (kaptein), David Remøy(sønn av forannevnte) Kjell Rune Våge (styrmann), BjarteGrimstad (overstyrmann), Frank Nygård (maskinsjef), RonnyEm<strong>ble</strong>m (maskinist), Søren Kroer (elektriker) og Tor KarlSandø (matros)Kommisjonens sammensetning:Lagdommer Inger Lyng (leder)Sivilingeniør Guro Høyaas LøkenSivilingeniør Gisle Arnold FiksdalSkipsfører Dag AndreassenRådgiver Yngve SkovlyTerje Hernes Pettersen (sekretær)UNDER KJØLENMaritime fag populæreNorske skoleungdommer vil kjenne lukten av salt sjøigjen. Tall fra de maritime opplæringskontorene rundt ilandet viser en økning i søkertallene til maritime fag i videregåendeskole på 38 prosent i forhold søkningen i 2007.Størst er økningen i Nord-Norge med over 50 prosent.Det har som kjent vært drevet en omfattende kampanje fraden maritime næringen for å rekruttere ungdom til utdanningog arbeid til sjøs de siste årene, blant annet nettkampanjenwww.<strong>ikke</strong>foralle.no.Revolusjonerende supplyskipForsyningsskiprederiet DOF har gitt Aker Yards kontrakt for bygging av etLNG-drevet forsyningsskip.– Fartøyet er designet og utstyrt med det nyeste og mest innovative miljøutstyrog -løsninger, skriver Aker Yards i en børsmelding. Skipet skal leveres i2010 og skal rett på charter-kontrakt for StatoilHydro.Fartøyet vil bli utstyrt med motorer som kan gå på både flytendenaturgass (LNG) og vanlig diesel. Når fartøyet går på gass vil motoreneredusere NOx-utslippet med 85-90 prosent i tillegg til at CO2-utslippetvil bli vesentlig lavere, skriver selskapet i meldingen.4 ■ Maritim Logg 3/2008


«Stemmer du ja til dette,må du sjekke hodet ditt» Matros Harald Haug, Bastø IIIDe politiske kommentarenebeskrev årets lønnsoppgjørsom full pott til LO og YS.Sjøfolkene på Bastø-ferja hartydeligvis <strong>ikke</strong> hørt på dem.■ TEKST OG FOTO:Roy Ervin SolstadLønnsoppgjøret fikk påplass en AFP-ordning til«alle», to kroner timen tilalle, og tre kroner på toppenav det til de lavtlønte.Men sjøfolk er <strong>ikke</strong> omfattetav AFP, og gjennomsnittetav innenriksoverenskomstenfor sjøfolkene, gjordesamtidig at sjøfolkene <strong>ikke</strong><strong>ble</strong> omfattet av lavtlønnstilleggetheller. Alt man sattigjen med etter det samordnedeoppgjøret var to kroneri timen.Ekkoet runger ennå– Jeg har regnet på det, ogfunnet ut at på bruttolønnami så betyr dette oppgjøret1,18 prosent økning,sier matros Harald Haug tilMaritim Logg og rister oppgittpå hodet.Han virker <strong>ikke</strong> bare skuffetover resultatet som erframlagt for sjøfolkene. HanOgså Bourbon ut av NigeriaBourbon Offshore Norway AS avslutter sitt engasjementi Nigeria.– Vi var <strong>ikke</strong> komfortabel med s<strong>ikke</strong>rhetssituasjoneni landet, sier administrerende direktørTrond Myklebust til Sunnmørsposten.Bourbon Offshore Norway AS har hatt to skip iNigeria og det ene, «Bourbon Crown», kalles nå tilbaketil Norge. Det andre, «Bourbon Emerald», blirdriftet videre av lokale folk der nede, sier Myklebust.STEM NEI!: Matrosene Harald Haug (t.v) og Svend Ole Sørensen oppfordrer allesjøfolk til å stemme nei i uravstemningen. – Det vil være et sterkt signal om hva vimener, sier Sørensen.er rett og slett forbanna.– Her i messa hører duennå ekkoet runge etter atjeg ropte nei, ler han.Den 59 år gamle tidligerelæreren, kan <strong>ikke</strong> skjønneannet enn at sjøfolk kommertil å stemme nei i uravstemningen.– Stemmer du ja til dette,må du sjekke hodet ditt,er Harald Haugs kontanteoppfatning.Heller ingentingNede i maskinrommet er<strong>ikke</strong> stemningen stort bedrenår praten kommer inn påårets lønnsoppgjør.– Dette er så lavt at delike gjerne kunne latt væreå komme med de to kronene.Det er så dårlig at kjøpekraftenramler rett i støvlene,sier chief Kjell Borch.Hans konklusjon er nøyaktigden samme som matrosenlenger oppe i båten.– Årets oppgjør er <strong>ikke</strong> noeå stemme ja for, sier Borch.Farstad Shipping trakk ut sine skip fra Nigeriai fjor høst etter at det de kalte lovløse tilstander ilandet hadde forverret seg.Sjømannsorganisasjonene i Norge har siden ifjor sommer advart sine medlemmer mot å dra tilfarvannet. Det samme har Utenriksdepartementet.Blir vel ja uansettHovedtillitsvalgt for Sjømannsforbundetsmedlemmeri Bastø Fosen, SvendOle Sørensen har vært rundtpå alle de tre Bastø-ferjenemed stemmesedler og informasjonsmateriellom lønnsoppgjøret.TilbakemeldingeneMaritim Logg mottarpå Bastø III overrasker ham<strong>ikke</strong>.– Stemningen er den sammeover alt. Mange har trodd atvi blir omfattet av lavtlønnstillegget,og har vært brukbartfornøyd med fem kronerekstra i timen. Når jeghar forklart at vi <strong>ikke</strong> fårlavtlønnstillegget har folkblitt veldig misfornøyd, sierSørensen.Han både håper og trorat sjøfolkene stemmer nei iuravstemningen.– Selv om jeg frykter at detvil bli ja i uravstemningentotalt sett, så vil det være etveldig sterkt signal om sjøfolkenestemmer nei, avslutterSvend Ole Sørensen.Fristen for uravstemningener 22. april.Dette fikk NSF ogDnmf: Ny avtalefestet, innskuddsbaserttjenestepensjonsordningfor sjøsiden,gjeldende fra 60 til 67 år.Tariff-festet obligatorisk tjenestepensjonfra 67-77 år.To kroner ekstra per time idet samordnede oppgjøret.50 øre i tillegg fra de forbundsviseforhandlingene.Les mer om tariffoppgjøretpå de respektiveforbunds særsider. NorskSjøoffisersforbunds tarifforhandlingermed RederienesLandsforening finnersted 16. og 17. april – altsåetter at redaksjonen avdette bladet er avsluttet.Maritim Logg 2/2008 3/2008 ■ 5


aktueltHaster med forbud motmannskapsskifte i åpen sjøNorsk Sjøoffisersforbund harden siste tiden engasjert segsterkt for å få satt en stopperfor mannskapsskifte i åpensjø. – Dette er noe vi som erpå standby-båt i Nordsjøen erveldig berørt av, sier skipsførerErling Sivertsen til MaritimLogg.■ TEKST: Omar JørgensenHan er for tiden om bordi «Nordmand Drapune» ogsier det fra tid til annen henderat personell må raskestmulig hjem, for eksempel dersomdet er snakk om alvorligsykdom eller lignende. Førstemulighet blir da å sende folkmed supplyskip inn til land.– Her ute i Nordsjøen erdet nesten <strong>ikke</strong> en dag mellomseptember og mai hvordet er under fire meter sjø.Dette medfører at transporttil annet fartøy med MOBbåter en farefull sak, fortsetterSivertsen.Han legger til at de etterhverter blitt meget restriktivepå denne praksisen.– Vi er inne på tanken åforby dette totalt fordi fareneved slike mannskapsskif-USTABILT VÆR: Det kan være farlig å oppholde seg i en MOB- båt i Norsjøenter er så store, sier Sivertsenog legger til at et alternativkan være frakt med helikopter.– Dette er imidlertid enkostbar affære, selv om vii vårt tilfelle har et helikoperstående på Gullfaks kun10-15 minutter unna, sierSivertsen.Han mener kapteinenom bord kommer opp i etvanskelig dilemma dersomnoen har blitt akutt sykeom bord.– Skal vi sende med båt(værforbehold) eller medhelikopter?Erling Sivertsen mener dethaster med klare retningslinjer fra Sjøfartsdirektoratet.– For vi håper jo at vi <strong>ikke</strong>kommer i den situasjonensom vi alle kjenner så veldiggodt, nemlig «at det måttejo komme en ulykke før detblir gjort noe med det».Krever rask handling– Sivertsen setter egneord på noe vi har hevdetlenge. Enhver bruk av MOBbåteller andre hjelpemidlerfor å overføre mannskapersom enten skal hjem på ferieeller om bord til ny tjenestemedfører en risiko som erunøvendig sett ut fra et menneskligsynspunkt, sier avdelingslederBjørn Haave i Sjøoffisersforbundet.Han er enig i påstandenom at selv om man setterstrenge grenser for slikt skiftevil det alltid være forholdsom setter både mannskapog <strong>ikke</strong> minst skipsførerenunder sterkt press.– Dersom værforholdene<strong>ikke</strong> er optimale, men heller<strong>ikke</strong> direkte kritiske vil pressetpå skipsfører være massivtbåde fra reder, mannskapUNDER KJØLENSjøfartsdirektøren gårRune Teisrud går av somsjøfartsdirektør 1. juni 2008.Teisrud har vært sjøfartsdirektørsiden 2001, og gikk inn i enny åremålsstilling på seksår i fjor. Fratredelsen skjeretter eget ønske, og Teisrudoppgir personlige og familiæreforhold som forklaringpå at han nå ønsker å gi seg.Assisterende sjøfartsdirektørSigurd Gude vil bli utpekt tilfungerende sjøfartsdirektørfra 1. juni og inntil ny lederfor direktoratet er på plass.Lyse utsikter for offshore servicefartøyerEtter hvert som eksisterende og tradisjonelle oljefelt tar slutt,retter oljeselskapene oppmerksomheten mot dypere vann. Detbetyr omfattende oppdrag for den spesialiserte delen av offshoreflåten.– Utsiktene i olje- og gassektoren er lysere enn på lenge, ogsubsea-markedet står foran en langvarig vekst, skriver TradeWinds.Særlig nordområdene, kysten utenfor Vest-Afrika, Mexico-Gulfen,og Brasil framheves som spesielt utfordrende og lovende, i følgeTradeWinds.6 ■ Maritim Logg 3/2008


og <strong>ikke</strong> minst operatør/charter.Man kan tenke seg hvordandette presset vil påvirkeen skipsfører som forholderseg til regelverket for å forsikreseg om at skade unngås.Mannskaper som vil hjem tiljul eller andre større begivenheter- og som blir holdt tilbakeav regler som i utgangspunkteter vanskelige å forholdeseg til - vil <strong>ikke</strong> forstå skipsførerensavgjørelse og derforforsøke å presse gjennom etskifte. Det sier seg selv at skipetsom bringer avløsningenogså vil bli utsatt for press ogdet er vel også slik at rederietvil forsøke å utføre skifte utenfor store forsinkelser, forklarerBjørn Haave.Dette er bakgrunnen forat Sjøoffisersforbundet sattefokus på denne saken overforSjøfartsdirektoratet våren2007. Haave var i møte meddirektoratet i januar i år ogfikk opplyst at man da var igang med å undersøke mulighetenfor å lage forskrifter omdenne pro<strong>ble</strong>mstillingen.Under møtet i SAFE (Sakkyndigråd for sjøfolk og fiskeresarbeids- og levevil kår)12. mars sto saken igjen pådagsorden.Sjøfartsdirektoratet opplysteat man nå var i gang med åkartlegge saken i dialog medrederier, seilende personellog myndigheter i andre landrundt Nordsjøbassenget.Matrosen kan <strong>ikke</strong> selgebilletter under overfartSjøfolk med s<strong>ikke</strong>rhetsansvarskal <strong>ikke</strong> stå for billetteringunder overfart, presiserteSjøfartsdirktoratet iet brev til sjømannsorganisasjonene.Brevet medførtestore oppslag i pressen.■ TEKST OG FOTO: Omar JørgensenSjøfartsdirektoratet skrevi et brev som er datert 30.januar 2008 «at all billetteringsom utføres av s<strong>ikke</strong>rhetsbemanningen,<strong>ikke</strong> skalforegå under fart, men utføresmens fergen/hurtigbåtenligger til kai».– Norsk Sjøoffisersforbundtok opp pro<strong>ble</strong>mat<strong>ikke</strong>n meddirektoratet fordi vi <strong>ble</strong> gjortoppmerksom på at det påenkelte ferger <strong>ikke</strong> praktiseresforsvarlig brovaktholdfordi utkikk/rormannmåtte benyttes til å selgebilletter under overfarten.Fra enkelte rederier har detblitt hevdet at man har enkaptein og styrmann somkan håndtere brovaktholdet.Pro<strong>ble</strong>met er imidlertidat disse to <strong>ikke</strong> har anledningtil å ivareta sine s<strong>ikke</strong>rhetsrelaterteoppgaver somtilsyn av redningsmidler,tilrettelegging av lovpålagtvedlikehold, inspeksjonerav driftsinnretningeroppdatering ogvedlikehold av skipets<strong>ikke</strong>rhetsstyringssys-systemsier direktør, kap-tein Hans Sande i offisersforbundettilSjø-Maritim Logg.Såvel VG som Sunnmørspostenhar hattstore oppslag omsaken. Rederiet Fjord1 og RederienesLandsforening reagererifølge avisenesterkt på brevet.Rederiet hevder atbilletteringen <strong>ikke</strong>går ut over s<strong>ikke</strong>rhetentil passasjerene.Klar over regelbruddKommunikasjonsrådgiverDag Inge Århus i Sjøfartsdirektoratetinnrømmeroverfor VG at direktorateter kjent med at enkelterederier <strong>ikke</strong> følger regelverket– som han beskriversom klart og tydelig. Hanvil imidlertid <strong>ikke</strong> si hvilkekonsekvenser bruddene vilPRESSEOPPSLAG:Striden om billettering på innenriksfergerhar medført store presseoppslag.Her faksimile fra VG 2. påskedag.få for selskapene.– Vi forutsetter at Sjøfartsdirektoratetforetarnødvendige sanksoner dersomregelbruddene fortsetter,sier kaptein Hans Sande påvegne av de tre sjømannsorganisasjonene.MilliardkontrakterStatoilHydro har inngått kontrakterpå fire miljøvennlige forsyningsskipmed Remøy Shipping,Farstad Shipping og DOF Management.Kontraktene er verdtnesten tre milliarder kroner. Allede fire skipene skal ta i bruk nytenologi for å redusere utslippene tilluft. Tre av skipene får dieselelektriskløsning med katalysator,som reduserer utslippeneav nitrogenoksyder, NOx, medrundt 90 prosent i forhold til konvensjonelledieselfartøyer. Detsiste skipet skal gå på LNG somdrivstoff, noe som vilredusere CO2-utlippene med rundt20 prosent. StatoilHydro er deteneste oljeselskapet sombruker gassdrevne fartøyer tiloffshorevirksomhet, og dette blirdet fjerde LNG-drevne fartøyet istallen.Fartøyene skal opererepå norsk sokkel, og leveres itidsrommet 2008 - 2011.Maritim Logg 3/2008 ■ 7


aktueltViser muskler i IMOTre bla’ Bjørn sørger for atden norske sjømannens stemmeblir hørt i InternationalMaritime Organization (IMO) iLondon.■ TEKST OG FOTO: Omar JørgensenTrekløveret Bjørn RichardGutterud (Maskinistforbundet),Bjørn Haave (Sjøoffisersforbundet)og Bjørn ErikKristoffersen (Sjømannsforbundet)har internasjonaltarbeid og sjøs<strong>ikke</strong>rhetsom et av sine spesialområder.Nå er de midt oppe iarbeidet med en særdelesspennende revisjon avSTCW-konvensjonen ogKoden.– Vi har akkurat lagt bakoss en innholdsrik sesjon ogbegynner å se konturene avhvordan den nye konvensjonenvil se ut, forteller de tilMaritim Logg.Etter planen skal revisjonsarbeidetvære klart iløpet av 2010.Stikkord for møtet 3.-7.mars var hviletid, bemanning,kompetanse- og sertifikatkrav,definisjon av nærområder,astronomisk navigasjonog alkoholgrenser tilsjøs.Sjømannsorganisasjonenevalgte denne gang å sitte i treforskjellige arbeidsgrupper,for på denne måten å påvirkeet bredest mulig spekter avsaksområder.Bjørn Erik Kristoffersenjobbet spesielt medbemanning og hviletid –og sto dermed med beggebein solid plantet ifatigue-pro<strong>ble</strong>mat<strong>ikke</strong>n.– Vi ønsker en internasjonalbemanningsforskriftsom bygger på ISM-koden.En slik Safe Manning Codeskal blant annet beskrivehvordan man skal evaluereen bemanning, forklarerKristoffersen.Andre temaer i sammesaksområde er pro<strong>ble</strong>mat<strong>ikke</strong>nrundt skip med kun tonavigatører og overholdelseav hviletid.– I dag kan man risikereat vaktgående mannskapjobber 18 timer, deretterhar seks timer fri forså å gi seg i kast med en ny18-timersøkt. Målet er atman maksimalt skal kunnejobbe 14 timer i løpet av en24-timers periode, fortellerKristoffersen.Definasjon av nærområderKollega BjørnRichard Gutterudsatt i en arbeidsgruppe sombrukte mye tid på å diskuteredefinisjon av nærområder,lengden på maskinistutdanningenog pro<strong>ble</strong>mtat<strong>ikke</strong>nrundt kompetanse- og sertifikatkravfor elektrikere.USA ønsker et enklereog dermed svakereregelverk når detgjelder sertifikatkrav foroffshore i forhold til andrefarvann.– Begrunnelsen er atman nærmere land skalkunne innføre lokalesertifikatkrav. Vi ognorske myndigheter går selvfølgeligsterkt i mot forslaget.I et ekstremt tilfelle kunne foreksempel Norge og Storbritanniada avtale seg i mellomat Nordsjøen var etslikt nærområde. De flesteskjønner at dette ville væregalskap, sier Gutterud.Flere flaggstater ønsker åfjerne særkrav for maskinistutdanning,nemlig kravetom 30 måneders godkjentutdanning og opplæring.En del av maskinopplæringenmå nødvendigvisforegå på verksted i landfordi kompetansen <strong>ikke</strong> kanopparbeides om bord.– Her som i så mangeandre tilfeller tar noen tilorde for å få folk «raskeregjennom kverna» uten tankepå kompetanse. Heldigvisstår norske myndigheterpå vår side i denne saken,sier Gutterud.Sjømannsorganisasjonene iNorge mener det er viktig atkonvensjonen også får definertkompetansekrav forelektrikere.– Dessverre går flere landi mot dette, sier Gutterud,som også stiller spørsmåletom hvor grensa går mellomelektronikk og IT.Målet er altså at det innføressertifikatkrav for elektrikeresom velger en karrieretil sjøs og at kompetansekravetlegges i kapittel III i konvensjonen.KuppforsøkBjørn Haave fikk – ettermye om og men – sakenom astronomisk navigasjonpå dagsorden i sin arbeidsgruppene.– Vi <strong>ble</strong> utsatt for et regelrettkuppforsøk av kreftermed motsatt syn enn vårt.De ville feie hele saken underteppet, hevder Haave.– For å legge opp til etutdanningsløp som serframover i stedet for bakoveri historien mener vikravet til astronomisk navigasjonenten kan fjernesfra konvensjonen eller plasseresi B-delen som <strong>ikke</strong> erobligatorisk. Man kan i ste-UNDER KJØLENSlutt på sutring– Mange synes at rederne har sutret når det gjelder rederiskatten. Nå skalvi få frem det positive rundt skipsfarten, sier den nyvalgte rederipresidentElisabeth Grieg til Aftenposten.Hun er den første kvinnelige rederipresidenten og er styreleder i GriegShipping Group.– Vi har nå fått en rederiskatt som er konkurransedyktig. Vi må også kunneforholde oss til at de rammebetingelser vi nå har fått både er stabile,forutsigbare og langsiktige, sier Grieg.8 ■ Maritim Logg 3/2008


det i større grad vektleggeopplæring i moderne utstyrog regelverk, sier Haave.Som mangeårig kaptein erhan imidlertid klar over atdette er et ømtålig spørsmålsom berører selve sjelentil dekksoffiserer.NSOF har derfor gjennomførten spørreundersøkelseom saken hvor medlemmenei overveldende flertallstøtter forbundets syn.(Les mer om spørreundersøkelsenpå side 41).Hans arbeidsgruppe diskuterteogså alkoholgrensa tilsjøs. Internasjonalt er grensasatt til 0,8 promille, mennasjonal lovgivning går foran.– Det betyr at det er vanskeligå vite hvilke regler somgjelder. Vi ønsker en fellesdatabase i IMO som oppdatereskontinuerlig i forholdtil det enkelte landspromillegrense. Da kanmannskapet enkelt sjekkereglene for det farvannet deseiler inn i, sier Haave.Sjelden avstemningerTrioen mener internasjonaltarbeid blir stadig viktigerefordi regelverket i Norgeoftere og oftere viser nettopptil det internasjonale regelverket.Det er bare unntaksvisat viktige saker bliravgjort ved avstemming iIMO, konsensusprinsippeter som regel toneangivende.Forbundsfeller og alliansepartnerei de enkelte arbeidsgruppenekan forandre segfra sak til sak.– Generelt kan vi si atrepresentanter for næringerofte har motstridende interessermed oss. Land somHellas og Kypros, ja ofteSTEMMER FRA LONDON: Utfordringene ståri kø for de tre sjømannsorganisasjonenei forbindelse med revisjonen av STCWkonvensjonen.Fra venstre Bjørn RichardGutterud (Maskinistforbundet), Bjørn ErikKristoffersen (Sjømannsforbundet) ogBjørn Haave (Sjøoffisersforbundet).også Danmark, Nederlandog Tyskland er heller <strong>ikke</strong>spesielt vennnlige. Englander derimot som regel på vårside mens USA ligger midt imellom, sier de tre «bjørnene».De legger til at de også tittog ofte møter motstand fraNorge.– Norske myndigheter erlivredde for at NOR- ogNIS-krav skal bli for strengei forhold til registreringunder bekvemlighetsflagg.I den sammenheng erdet jo interessant å registrereat det slett <strong>ikke</strong> er uvanligat vi får støtte fra Liberia,Panama, Bahamas ogMarshalløyene!Gode kollegerHaave og Gutterud har mangeårigfartstid i IMO mensKristoffersen er for jypling åregne i akkurat denne sammenhengetter å ha representertSjømannsforbundetet års tid.– Jeg er blitt meget godtmottatt både sosialt ogfaglig, forsikrer han ogunderstreker at de tre haret meget godt kollegialtforhold.Gutterud og Haave istemmer.– Vi kan <strong>ikke</strong> huske sist vivar i faglig konflikt i detteforumet. Friske diskusjonerkan jo oppstå, menvi jobber jo mot de sammemålene, fastslår de tre«bjørnene».Alle tre er også samstemteom at arbeidet er både krevendeog givende. De tilbakeviserogså enhver antydningom late dager med feterepresentasjonskontoer.– Arbeidsdagen er i alle fall<strong>ikke</strong> kortere i London ennden er hjemme, avslutter detre «bjørnene».OrdforklaringerIMO = International MaritimeOrganisation. FNs rådgivendeorgan for skipsfart.STCW = Standards of Training,Certification and Watchkeeping.Internasjonal konvensjonom opplæring, sertifiseringog vakthold.Fatigue = Tretthet, utmattelse.ISM = International SafetyManagement Code. Internasjonals<strong>ikke</strong>rhetskode.PensjonisttreffPensjonerte sjøfolk og deres ektefeller/samboere møtes hverførste torsdag i måneden til «kaffe-slaberas» og hjemmebakte kaker iMaritimt Hus i Oslo. Møtetid er kl. 13.00. Siden 1. mai faller på entorsdag i år møtes pensjonistene fredag 2. mai neste gang.I forgrunnen sitter sekretær Svein Bråthen (til venstre) og sekretær RalfStahlke.Maritim Logg 3/2008 ■ 9


NORSK-ASIATISK FORBRØDRING: Dirigentbordet under årets NASCO-møte, det 18. i rekken. Fra venstre: Generalsekretær i Det norske maskinistforbundArnljot Muren, direktør i Norsk Sjøoffiserforbund Hans Sande, president i AMOSUP og møteleder for NASCO Gregorio Oca, tidligereleder i Norsk Sjømannsforbund, nå møteleder for NASCO, Erik Bratvold, spesialrådgiver i Norsk Sjøoffiserforbund Arne Hansen og nestleder iNorsk Sjømannsforbund Johnny Hansen.NASCO – for 18. gangI slutten av februar samlet sjømannsorganisasjonerfra Norgeog Asia seg i Manila. Viktighetenav dette samarbeidet <strong>ble</strong>understreket kraftig da Filippinenesarbeidsminister ba om åfå komme på åpningen.■ TEKST OG FOTO:Roy Ervin SolstadNorwegian Asian Seafarer’sCommittee som er det fullenavnet for NASCO harto faste møteledere, nemligErik Bratvold, tidligereleder av Norsk Sjømannsforbundog Gregorio Oca,president i AMOSUP (AssociatedMarine Officers’ andSeamen’s Union of the Philippines).Begge <strong>ble</strong> for øvriggjenvalgt.AMOSUP har totalt85.000 medlemmer. Mangemed tilknytning til Norge.På NASCO-møtet i Maniladeltok for øvrig 52 delegaterfra hele 20 sjømannsorganisasoner.– På vegne av AMOSUPsine filippinske sjøfolk ombord på norskeide og norskkontrollertebåter, ønskerjeg alle velkommen tilManila, sa Gregorio Oca isin åpning.Viktig og nødvendigSamme morgen som NAS-CO-møtet startet haddeOca et møte med Filippinenesarbeidsminister ArthuroBrien.– Jeg <strong>ble</strong> fortalt at det skullevære et møte mellom norskeog asiatiske sjømannsor-10 ■ Maritim Logg 3/2008


DEN FØRSTE KJÆRLIGHET: Ambulerendesjømannsprest Stein Vangen innrømmerat sjømannskirken <strong>ikke</strong> møter like mangesjøfolk som tidligere, men at man aldri måglemme»sin første kjærlighet».DE GAMLE ER ELDST: Sammenlignet med GregorioOca som har rundet 80, er 63-årige Erik Bratvold reneungdommen. Ingen av dem <strong>ble</strong> imidlertid pensjonertsom møteledere for NASCO i år heller.bund til å åpne for et meroffensivt NASCO.– Skal NASCO bare fortsettesom før, eller bør vi sepå hvordan NASCO skalfortsette i fremtiden, saHansen.Hansken <strong>ble</strong> umiddelbartplukket opp av Erik Bratvoldfra Sjømannsforbundet.– Kanskje kan vi inviteretil et seminar om pro<strong>ble</strong>metmed mangel på kompetentesjøfolk? Vi kan også ta detopp med Jørgen Vatne fraNorges Rederiforbund senerei dag, foreslo Bratvold.Samtidig spurte hanNASCO-møtet om styringsgruppakunne få mandat tilå se på fremtidige strategierfor samarbeidsorganetNASCO. Det var et mandatingen hadde pro<strong>ble</strong>mer medå gi styringsgruppa.Tror på flere NIS-skipSenere under NASCO-møtettok også Rederiforbundetsviseadministrerende direktørJørgen Vatne opp pro<strong>ble</strong>mstillingenmed mangelpå sjøfolk.– Det er i dag stor konkurranseom arbeidstagernefra landbaserte næringer.Blant annet på Filippinene.Rederne vil alltid være påleting etter kompetente sjøfolkover hele verden, menhøyere lønn gir <strong>ikke</strong> nødvendigvisflere sjøfolk. Deter det utdanning og opplæringsom gjør, sa Vatne.Han prediket også mulighetenfor flere norske skipmed norsk flagg.– Den nye rederiskattenvil medføre flere norskflaggedeskip i NIS, understrekethan.IVRIG STATSRÅD: Arbeidsminister på Filippinene Arturo Brien (i midten) ba selv om å få komme på NAS-CO-møtet. Her flankert av Gregorio Oca og Erik Bratvold.ganisasjoner i Manila. Jegba derfor Gregoria Oca omtillatelse til å komme. Sliktsamarbeid er viktig, og vi erglade for at sjøfolk organisererseg. Vi ønsker slike organisasjoner,sa arbeidsministerentil NASCO-møtet.Det er litt vanskelig å forestilleseg at Bjarne HåkonHansen ville bedt om detsamme i et møte med en avlederne for sjømannsorganisasjoneneher hjemme.Nettopp denne viktighetentok også direktør iSjøoffisersforbundet, HansSande, opp i sin åpningstaletil NASCO-møtet.– At vi nå har det 18. NAS-CO-møtet, viser styrken ognødvendigheten i samarbeidetmellom de norske ogasiatiske sjømannsorganisasjonene,sa Sande.Mangel på sjøfolkEt av hoveddiskusjonstemaenepå årets NASCO-møtevar den globale mangelenpå kompetente sjøfolk. GregorioOca mente det var påopplæring og utdanninginnsatsen måtte skjerpes.– NASCO er begrensettil norskeide og norskkontrollerteskip, men mangelenpå sjøfolk gjelder ogsåfor NASCO, sa Oca underdebatten.Det fikk Arne Hansenfra Norsk Sjøoffisersfor-Taiwan nesteForuten Vatne deltok ogsåambulerende sjømannsprestStein Vangen på møtet. Hanholdt et innlegg om krisehåndteringetter ulykker, derhan fokuserte på ansvaretsjøfolk har for hverandre ogfor sine underordnede omdet skulle skje en krisesituasjonom bord.– Selv om det er færre norskesjøfolk nå enn for noentiår siden, må aldri vi i Sjømannskirkenglemme bakgrunnenvår, understreketVangen.NASCO vedtok også åøke NIS-benchmark med100 amerikanske dollar til1350 dollar. Dette gjelderaltså beløpet som sjøfolkenefår utbetalt.Det var også enighet om atNASCO i 2009 skal avholdesi Taipei på Taiwan.Maritim Logg 3/2008 ■ 11


DSO har valgt nyttforhandlingsutvalgTillitsvalgte i De samarbeidendeorganisasjoner (DSO)var i slutten av mars samlet tilkurs i Maritimt Hus. Mot sluttenav konferansen <strong>ble</strong> det nyeforhandlingsutvalget valgt.■ TEKST OG FOTO:Omar JørgensenI det nyvalgte forhandlingsutvalgetsitter Vidar A.Bærøy, Frank-Rune Evensen,Sigurd Karlsen, EinarOlaussen, John Sandvik ogGunnar Skorpen. Forhandlingsutvalgetkan suppleresmed andre personer etterbehov.Tariffoppgjøret med NorgesRederiforbund starter iOslo 27. mai.PÅ KURS: Bak fra venstre: Rune Larsen Røine (NSOF), Gunnar Skorpen (Seadrill), Hallvar Fosnavåg (IslandOffshore), Einar Olaussen (Stena Drilling), Odd Rune Malterud (DNMF) og Tor Jansen (DNMF). Foran fra venstre:Vidar A. Berøy (Transocean), Frank-Rune Evensen (Dolphin), Sigurd Karlsen (Seadrill) og John Sandvik(Transocean)OrganisasjonskampUnderveis i kurset opplysteflere deltakere at det var enbeinhard kamp om å kapreDette er DSO■ DSO er en sammenslutningmellom Det norskemaskinistforbund ogNorsk Sjøoffisersforbund.■ Opprettet spesielt forå ivareta lønns- ogarbeidsvilkår for ansattei sertifikatpliktige stillingeri oljenæringen.■ Har eksistert i over 30 år.■ Egne tillitsvalgte og klubberi de fleste relevanterederier.■ Representert i en rekkeoffentlige institusjonerog fora.medlemmer på de flyttbareinnretningene. Flere forbunder aktive overfor bådenavigatører og maskinister.– Våre beste kort er åpoengtere at DSO jobbermeget aktivt for en høyningog sikring av kvalifikasjonsogsertifikatkrav for deansatte på flyttbare innretninger,understreket kurslederneOdd Rune Malterudog Rune Larsen Røine.De pekte også på at innføringenav individuell avlønninghar gitt medlemmer etsolid lønnsløft.Flere deltakere var oppgittover alle dispensasjoner somSjøfartsdirektoratet innvilger.Man brukte derfor endel tid på å gjennomgå hvordanman formelt skal klagePOLITIKK: Maskinistforbundetsgeneralsekretær Arnljot Murenorienterte om den politiske situasjonenunder konferansen.på slike vedtak.– Kravet om bindingstid iforbindelse med kurs diskutereshyppig ute på riggene.Hva er egentlig organisasjonenessyn på pro<strong>ble</strong>mstillingen?spurte en tillitsvalgt.– Man må bruke sunnfornuft. Dessuten stårdet juridiske begrepet«rimelighet» sentralt. Detbetyr at det skal være etrimelig forhold mellomden ytelsen som blir gitt avarbeidsgiver i forhold til bindingstiden,svarte kurslederne,som også brukte mye tidpå temaet pensjon.Klubb i Aker DrillingUken etter konferanseni Maritimt Hus haddeLarsen Røine et møte medAker Drilling-ansatte iStavanger. På dette møtet<strong>ble</strong> det besluttet å eta<strong>ble</strong>reen DSO-klubb i Aker Drilling.DPO Ragnar Pedersen<strong>ble</strong> valgt som tillitsvalgt.Senere <strong>ble</strong> det også avholdtmøter med ansatte ogledelsen i Aker Drilling påStord.12 ■ Maritim Logg 3/2008


S/S SonnyS/S Leknes i 1963.Maskingutt Ottar Fjøsne, fyrbøter Bakken og jungmann Ramsvik.M/S Anna Presthus.Matros Ludvik Såkvitne og tømmermann SveinBergesen på utenfor kysten av Kina.Ludvik Såkvitne,lettmatros på S/SLeknes i 1963.M/S Sandviken i 970.Maskingutt Karlsen og tømmermannLudvik Såkvitne.det var tider, det...Har du gamle bilder?Bilder fra tidligere tiders arbeid og fritid for norske sjøfolk er populært lesestoff, menvi er avhengige av din hjelp og dine bilder. Sitter du på gamle bilder som du ønskerå dele med leserne av Maritim Logg, kan du sende dem til Maritim Logg, LO Media,Postboks 231 Sentrum, 0103 Oslo. Bildene blir selvfølgelig returnert.Maritim Logg 3/2008 ■ 13


og truckene som lastes ombord, det vil si over lasterampai hekken på MV «Tortugas».Vel registrert og medbesøkskort tar vi heisen opptil messa der vi finner flereenn de tre nordmennene vitrodde vi skulle møte.For i tillegg til kapteinTrond M. Pedersen, overstyrmannOve Myrstad ogchief Frode Sandnes, så erogså inspektør Kåre Strandog nybyggingsinspektørBent Skuterud om bord.Som om <strong>ikke</strong> det var nok,så er Det Norske Veritas ombord, representert ved YoshiShiratsuchi, og gjennom jobbenhar han lært seg å forstånorsk ganske godt også.Myten om lange og avslappendedager når båten liggeri land, er nok dessverrebare en myte nå for tiden.Ofte kommer bilbåtene tilkai på morgenen, og sammeettermiddag har de ekstremteffektive japanerne lastetskipene fulle, slik at skipetkan kaste loss lenge førkveldsmat.SunnmøringMed besøk av både inspektørerog DNV betyr det atdet er svært hektisk om bordBRASILIANER. Overstyrmann OveMyrstad tar en titt i det første fellesmedlemsbladet. Som sjømann utenrikskan man strengt tatt bo hvor manvil. Myrstad valgte Brasil.


om bordGOD STEMNING: Latteren og smilene satt løst rundt bordet i oppholdsrommet. Fra venstre og rundt bordet sitter inspektør Kåre Strand, kontaktperson forNorsk Sjømannsforbund i Yokohama, Terje Grimsrud, DNV-inspektør Yoshi Shiratsuchi, kaptein Trond M. Pedersen og nybyggingsinspektør Bent Skuterud.FRA JEVNAKER: Inspektør Kåre Strand og kaptein Trond M. Pedersen.Sistnevnte påpekte stadig at han var fra Jevnaker. Visstnokkjenner han Svenn Ola Prestmarken, Sjømannsforbundets administrasjonssjef.VETERAN I JAPAN: Terje Grimsrud har jobbet for Norsk Sjømannsforbund iYokohama i Japan siden tidlig på 80-tallet. Her sitter han sammen med DNVinspektørYoshi Shiratsuchi i messa på MV «Tortugas».BYTTET BORTSVAK DOLLAR: FrodeSandnes (stående)har kun jobbet påMV «Tortugas»» i fireuker. Tidligere jobbethan i cruise, menchiefen fra Sunnmøresyntes lønna <strong>ble</strong> fordårlig siden den <strong>ble</strong>utbetalt i en stadigsynkende amerikanskdollar.16 ■ Maritim Logg 3/2008


BILKOLOSS PÅ KJØL: MV «Tortugas» ved kai i Yokohama. Bilbåten er 200 meter lang.når Maritim Logg kommerpå besøk. Særlig kapteinTrond M. Pedersen ogoverstyrmann Ove Myrstadhar det travelt. Chief FrodeSandnes virker å ha litt mindrestyr enn de andre nordmenneneom bord, så medkvesset blyant og blanke arkmå sunnmøringen fra Kvalsvikved Fosnavåg til perssom intervjuobjekt.Faktisk har han bare fireuker bak seg på MV «Tortugas».– Jeg fikk litt overlappingda vi var i Sør-Afrika, så dethar gått bra, smiler han.Før han begynte på MV«Tortugas» jobbet Sandnes ioffshore hjemme i Norge ogmange år i cruisefart.– Det er mange norske somhar sluttet i cruise, fortellerSandnes.Årsaken er så enkel somlønn.– På cruise får man lønnai dollar, mens her i WalleniusWilhelmsen får vi lønna inorske kroner. Siden dollarener så svak, tjente vi dårligereog dårligere på cruise,og som alle sunnmøringer erjo også jeg opptatt av penger,ler han.Tur/retur EuropaSmilet sitter også løst nårhan får spørsmål om han ermedlem i Det norske maskinistforbund.– Jeg har alltid vært litt tilog-fra-medlem.Nå er detvel fra, ler han på nytt.Mellom 20 og 30 mannhar til en hver tid arbeidsplassensin om bord på MV«Tortugas». Som sagt er kuntre av dem nordmenn. Påde tre opplæringsbåtene isamme rederi, er det derimot11-12 nordmenn. Sandneshar imidlertid bare godordom sine filippinske kollegaer.– De er veldig flinke, skryterhan.Ruten MV «Tortugas»skal følge de neste ukeneomfatter både Asia, Europaog Afrika.– Vi går først til Shanghai.Deretter Thailand, Singapore,gjennom Suez-kanalen,ut Middelhavet og opptil Bremerhaven i Tyskland.Deretter går turen tilbakehit, men da seiler vi rundtSør-Afrika, forklarer chiefen.De norske om bord jobber1:1-system. To månederpå, og to måneder av. Detbetyr at Frode Sandnes harfire uker til om bord før hanmønstrer av etter sin førsteperiode på MV «Tortugas»,men det blir langt fraden siste.– Jeg liker meg veldig godtom bord her, sier FrodeSandnes før også han må iaksjon for å sjekke at alt eri orden før avgang sammeettermiddag.Maritim Logg 3/2008 ■ 17


Det norske maskinistforbundTariffoppgjøret mellom YS/NHO 2008 forprivat sektor- ute til avstemningÅrets tariffoppgjør mellomYS og NHO <strong>ble</strong> for hovedoppgjøret2008 bestemt fraYS å gjennomføres som etsamordnet sentralt oppgjør.Det norske maskinistforbundog et annet forbund iYS-P stemte for et forbundsvistoppgjør i privat sektoruten å få flertall for dette.Den 5. mars 2008 startetde sentrale lønnsforhandlingermellom YS og NHO fordenne sektoren, og fra den 5.til 12. mars åpnet NHO forforbundsvise tilpasningsforhandlinger,der rammen <strong>ble</strong>satt til 50 øre. Det norskemaskinistforbund gjennomførtede såkalte forbundsvisesløyfeforhandlinger innenfor disse rammer med RederienesLandsforening den10. mars 2008. Her fikk Detnorske maskinistforbundnedfelt en ny avtalefestet,innskuddsbasert tjenestepensjonsordningfor sjøsiden,gjeldende fra 60 til 67år, og utover dette en tarifffestet Obligatorisk tjenestepensjonsordning(OTP) gjeldendefra 67 til 77 år.NHO og YS kom <strong>ikke</strong> ide sentrale forhandlingenefrem til enighet og YS meddeltederfor brudd i forhandlingeneden 13. mars 2008.Riksmeklingsmannen kalteinn til mekling den 27. marsHovedkontoret:Maritimt Hus, Rosenkrantzgt. 15Postboks 2000, Vika, 0125 OsloTlf. 24 14 83 70Fax 24 14 83 80E-post: post@dnmf.noInternett: www.dnmf.noBank: DnB NOR 8380.08.69946GeneralsekretærArnljot MurenTlf. hjemmekontor: 70 02 83 37Mob. 913 21 562E-post: arnljot.muren@dnmf.noAss. generalsekretærBjørn Richard GutterudTlf. privat 64 87 35 17, Mob. 994 80 245E-post: bjorn.richard.gutterud@dnmf.noSeniorrådgiverTore PlantingTlf. privat 63 83 47 41, Mob. 913 21 561E-post: tore.planting@dnmf.noRådgiverTore BjørkanTlf. privat 64 87 37 97, Mob. 995 61 322E-post: tore.bjoerkan@dnmf.noRådgiverTor JansenMob. 959 04 629E-post: tor.jansen@dnmf.noSeniorrådgiverHanne JørgensenTlf. privat 66 91 95 04, Mob. 994 58 240E-post: hanne.jorgensen@dnmf.noRådgiverChristine DanielsenTlf. privat 22 68 19 19, Mob. 480 99 280Sekretær, medlemsserviceSilje ØverlandTlf. 24 14 83 71Avdelingskontoret i ÅlesundTollbugt. 10, 6002 ÅlesundTlf. 70 10 00 13, Fax 70 12 71 62E-post: distriktskontoret@dnmf.noRådgiverHåkon EidsetMob. 469 51 528E-post: haakon.eidset@dnmf.noRådgiverKitty ThorholmTlf. privat: 70 14 48 23, Mob. 957 60 040E-post: kitty.thorholm@dnmf.noAvdelingskontoret i StavangerNordbøgt. 9a, 4006 StavangerTlf. 51 89 00 41, Fax 51 89 00 58E-post: offshorekontoret@dnmf.noSeniorrådgiverOdd Rune MalterudTlf. privat: 51 74 52 95, Mobil: 913 21 563KontortidOslo, Stavanger og Ålesund:Mandag – fredag0800–1600 (1/10–30/4)Telefontid 08.30–15.300800–1500 (1/5–30/9)18 ■ Maritim Logg 3/2008


2008 og etter fem dager medmekling kom partene tilenighet 5 timer på overtidetter fristens utløp kl 2400den 1. april 2008. Resultatetav årets lønnsoppgjør ersendt til uravstemning tilalle medlemmer omfattet avYS-NHO- avtalene i privatsektor, med svarfrist for YSsatt til den 24. april 2008.Som kjent <strong>ble</strong> reformenom en ny AFP ordning detstore stridstemaet under detsamordnende sentrale oppgjøretog under meklingenmellom YS og NHO.Forslaget til ny AFP ordningsom skal avløse dagensAFP ordning, er nå i forslagetsammenfaset med dennye folketrygden som skalgjelde fra 2010. Alle-årsregelenog levealderjusteringeri den nye folketrygdenmedfører at også AFP kreverovergangskompensasjoner.Det sentrale målet forden nye pensjonsreformener som kjent at arbeidstakernevil ønske å stå lenger iarbeid og at dette skal lønneseg. Arbeidstakere født før1. januar 1948 vil fullt ut harettigheter etter dagens ordning.Øvrige arbeidstakeresom er født etter dette, ogfrem til 1962 vil bli omfattetav en overgangsordning.Alle medlemmer tilhørendeDNMF vil uvilkårligbli berørt av den nye folketrygdenog rammene i dennye AFP ordningen. Sannsynlighetentilsier også at sjømannspensjonenpå ett ellerannet vis må tilpasses den nyefolketrygden og opptjening iden nye AFP ordningen.Helhetlig er det positivt atden nye AFP ordningen ergod og muliggjør at sliternepå landsiden kan få ut relativtsamme AFP som dagensnivå ved 62 år. Når det gjelderde økonomiske rammenei oppgjøret, har AFP fåttden største oppmerksomheti så henseende, og her måtteogså Regjeringen inn medoffentlige midler.Det norske maskinistforbundfikk dessverre <strong>ikke</strong>gjennomslag for sitt kravom et ekstra tillegg for desom <strong>ikke</strong> har lokal forhandlingsrett.Dette innebærer at utoverny AFP ordning og forbundsvisesløyfeforhandlinger,oppnådde YS et generelttillegg på kr 2,- pr. time.Det gis et lavtlønnstilleggpå kr 3,- for arbeidstakeresom tjener 90% av industriarbeiderlønn,noe som <strong>ikke</strong>tilfaller noen av Det norskemaskinistforbund sine medlemmerpå sjøsiden. Det <strong>ble</strong>også nedfelt en del punkteri riksmeklingsmannensforslag til skisse, som blantannet lav og likelønnsprofil,lærlingers lønnsrettigheterog økte midler for tillitsvalgtsopplæring.Arnljot MurengeneralsekretærFORHANDLINGSUTVALGET: Bildene til høyre viser forhandlingsutvalget innenriks,samt representanter for administrasjonen, samlet på Maritimt Hus.YS-DELEGASJONEN: Bildet oppe til venstre er fra NHOs lokaler i Oslo og viserdeler av YS- delegasjonen. Christine Danielsen fra DNMF lengst til høyre. Foto: LivHilde Hansen.FØR AVREISE: Bildet på side 18 viser Torstein Lorentsen, Arnljot Muren og BjørnBang før avreise til forhandlingene med NHO.Medlem av Bergens MaskinistforeningGeir Tore Stene, født22. juni 1953, døde 29. september2007. Han <strong>ble</strong> innmeldt iforbundet i juli 2003.Vi lyser fred over hans minne.M.M.I.Medlem av Bergens MaskinistforeningSteinar Kjærland, født30. september 1964, døde 10.februar 2008. Han <strong>ble</strong> innmeldt iforbundet i april 2007.Vi lyser fred over hans minne.M.M.I.Medlem av Bergens MaskinistforeningArne Gjerde, født 10.april 1948, døde 20. februar2008. Han <strong>ble</strong> innmeldt i forbundeti juli 2003.Vi lyser fred over hans minne.M.M.IMedlem av Trondhjems Maskinistforening,T0850 Ragnar Aglenfødt 2. januar 1929 døde den 28.februar 2008. Ragnar Aglen varmedlem av vår forening fra 1960og var i mange år med i foreningensstyre. Han var tildelt Diplomog Fribrev.Vi lyser fred over hans minne.S.TMedlem av Bergens MaskinistforeningMagnus TorvaldHusebø, født 8. november 1929,døde 20. februar 2008. Han <strong>ble</strong>innmeldt i forbundet i mars 1963.Fribrev fikk han i mars 1998.Vi lyser fred over hans minne.M.M.I.Maritim Logg 3/2008 ■ 19


Det norske maskinistforbund1. arbeidsutvalgsmøte 19. februar 2008Møtet <strong>ble</strong> gjennomført som telefonmøte med kontorene i Ålesund og StavangerMemorandum of understanding– NCL Bahamas & NCLAmericaI protokoll av 18. september2007 mellom NCL Bahamas,NCL America, DistrictNo.1 PCD MEBA, SeafarersInternational Union, SeafarersEntertainment andAssociated Trades Unionog de norske sjømannsorganisasjonenevar det enighetom at «Pride of Hawaii»overføres fra det amerikanskeregistreret til Bahamasregisteretunder navnet«Norwegian Jade».Tatt til etterretningFarstad ASA – Praktiseringav E0-godtgjørelse for maskinoffisererpå NOR offshoreservicefartøyerDen 11. desember 2007 <strong>ble</strong>det avholdt møte mellomNorges Rederiforbund ogDNMF vedrørende lokaluenighet i rederiet FarstadASA vedrørende praktiseringav E0-godtgjørelse formaskinoffiserer på NORoffshoreservicefartøyer nårmaskinoffiserene går somdagmenn. DNMF mener at iløpet av en 24 timers periodeskal én maskinoffiser være iE0-vaktfunksjon i 12 timermed dertil godtgjørelse iht.overenskomstens § 3.12.Partene kom <strong>ikke</strong> til enighet.DNMF mener at Farstad sinpraktisering av E0 vakt brytermed vaktforskriftene.Advokat Birger Mordt besom å vurdere saken.Volstad Management AS– revisjon av fastlønnsavtalenDen 10. januar 2008 <strong>ble</strong> detavholdt forhandlingsmøtemellom Volstad ManagementAS på den ene siden ogNorsk Sjøoffisersforbundog Det norske maskinistforbundpå den annen side vedrørendelønnsjustering ogforenkling av fastlønnsavtalengjengitt i overenskomstenfor skipsførere, styrmenn,maskinister, elektrikere m.fl.Partene diskuterte revisjonav fastlønnsavtalen mellomDNMF og NSoF og VolstadMaritime AS gjeldende forde maritime offiserene somtjenestegjør på skip tilhørendealle underselskaper tilVolstad Maritime AS. Partenehadde allerede avholdtet forhandlingsmøte den 25.september 2007 for initiellejusteringer og forenkling avfastlønnsavtalen. Partene <strong>ble</strong>blant annet enige om at allefaste ansatte per 1. november2007 gis et engangsbeløppå kr. 15000,-. Fra sammedato justeres hyrene for«Geco Bluefin» og «GecoTau» med 5 %. Kostpengerog andre faste kronetilleggreguleres med 5 %.Tatt til etterretningSpekter (tidl. NAVO) – Revisjonav hovedavtalenDen 5. og 6. desember 2007<strong>ble</strong> det avholdt forhandlingsmøtermellom ArbeidsgiverforeningenSpekter ogYS-Spekter vedrørende revisjonav hovedavtalen. Nyhovedavtale <strong>ble</strong> gjort gjeldendefra 1. januar 2008 til31. desember 2011.Tatt til etterretning.DSO – Minimumsrammeindividuelt avlønnede 2007Den 17. januar 2008 <strong>ble</strong> detavholdt forhandlinger mellomDSO og Norges Rederiforbundmed utgangspunkti lokal uenighetsprotokollav 4. desember 2007 mellomSeadrill Offshore ASog DSO vedrørende minimumsrammeindividueltavlønnede 2007. Sakengjelder tolkning av hvorvidtindividuelt lønnet personellhar krav på en min. sum påkr. 3000,- for lønnsoppgjøret2007. Partene kom <strong>ikke</strong>til enighet.Saken oversendes advokatBirger Mordt for vurdering.HavforskningsinstituttetDet <strong>ble</strong> i perioden 14. – 15.januar 2008 holdt forhandlingsmøtevia e-post mellomHavforskningsinstituttet ogsjømannsorganisasjonene ihenhold til overenskomsten§ 14. Partene <strong>ble</strong> enige omet generelt tillegg på 5 %fra 1. januar 2008. Tilleggetlegges på grunnhyresatseneog alle overenskomstenskronetillegg, inkludert kostpenger,økes med sammeprosentsats.Tatt til etterretning.Fra Aberdeen havn. Foto: Tor JansenFraktefartøyene – østeuropeiskmannskap på NISregistrertefraktefartøyDen 25. januar 2008 <strong>ble</strong> detavholdt forhandlingsmøtei Bergen mellom FraktefartøyenesRederiforening og denorske sjømannsorganisasjonenevedrørende revisjonav tariffavtale for østeuropeiskmannskap om bord påNIS-registrerte fraktefartøy.Partene <strong>ble</strong> blant annet enigeom en økning av «BasicWage» med 2 % fra 1. juni2008.Tatt til etterretningSøknader om støtte tilstudieturTrondheim Tekniske FagskoleI brev av 14. januar 2008søker 10 studenter omstøtte til studietur i mars2008. Turen er planlagtmed bedriftsbesøk i Norge,Tyskland og Danmark. Dettilbys «gratis» annonseplassi magasinet «Kulde Scandinavia»som en gjenytelse foreventuell støtte.22 ■ Maritim Logg 3/2008


Det bevilges kr. 2.500,-fra Opplysnings- og utviklingsfondet.Elevene tilskrives medanmodning om å melde seginn i forbundet.Rubbestadneset TekniskeFagskole – TF2I e-post av 04.02.08 søker 6studenter (4 av dem er medlemmer)på maskinistlinjenM1 ved Rubbestadnesettekniske fagskole om støttetil studietur til Sverige derde skal besøke AGA Cryo.Dette som en del av et skoleprosjektde holder på med;Gass- og brenselcelledrift påskip.Det bevilges kr. 2.500,-fra Opplysnings- og utviklingsfondet.Elevene tilskrives medanmodning om å melde seginn i forbundet.Retningslinjer for støtte tilstudieturer – re. A.utv.sak10/07I Arb.utv.sak 10/07 <strong>ble</strong> følgendevedtatt gjort: Detutarbeides retningslinjer forstøtte til studieturer til nestemøte.Vedtak i sak 10/07 om atdet utarbeides retningslinjerfor støtte til studieturer følgesopp til neste møte.Tvist 2046: Formann NN-Yrkesskade – Bergen kommuneSaken er tidligere behandleti arbeidsutvalget som A.utv.sak 8/06 og 35/07 der det<strong>ble</strong> vedtatt å avsluttes saken,med forbehold om et eventueltytterligere inntektstap/erstatning. KLP har utbetalten mènerstatning på kr.60.740,- inkludert renter.Advokat Birger Mordt tokforbehold om ytterligereinntektstap i 2007 og inntilendelig oppgjør finner sted.I brev av 4. februar 2008 fraadvokatfirmaet Kyrre ANSi Bergen til advokat BirgerMordt informerer de om atde har fått overført sakenetter ønske fra medlemmet.Advokat Birger Mordt oversendersakens dokumentertil advokatfirmaet KyrreANS i brev av 06.02.08, derhan også ber dem gjøre NNoppmerksom på at overføringeninnebærer at hanselv er ansvarlig for de saksomkostningersom måttepåløpe.Saken avsluttes.Tvist 2064: Maskinsjef NNmanglendeinnbetaling avpensjonNN var i 1995 ansatt i AlendalRederi AS i 4 månederom bord på «Bow Trader».I ettertid viser det seg atrederiet <strong>ikke</strong> hadde betaltinn pensjonsavgift til Sjømannspensjonen.NN hardokumentasjon på at hanhar blitt trukket på hyra,men Pensjonstrygden for sjømennhar <strong>ikke</strong> mottatt noefra rederiet. PTS har regnethvor mye pensjon NN skulleha hatt ut fra hva som <strong>ble</strong>trukket på hans hyre. Summende kom frem til i brevav den 16.10.07 er på kr.48 076,-. Alendal Rederi ASfikk kravet oversendt den19.10.07 med purring påsvar den 10.01.08. Rederiettok kontakt og lovet å ordnedette. Etter at dette <strong>ikke</strong> vari orden den 28.01.08, <strong>ble</strong> detsendt et siste brev med kravom at de gjorde opp for seg,og om de <strong>ikke</strong> gjorde detville saken gå videre til våradvokat. Alendal Rederi AShar <strong>ikke</strong> svart ennå.Saken oversendes advokatfor innkrevning.Tvist 2065: Maskinsjef NN- Søknad om dekning avadvokatkostnader ved YrkesskadesakNN fikk godkjent sin yrkesskadei november 2007. Hansøker forbundet om økonomiskstøtte for å bruke sinegen advokat for å kjøresaken mot Stavangerske.Han sier i brev av den 7.januar 2008 at han gjernevil bruke denne advokaten.All dokumentasjon i sakeninnhentes. Saken vurderesav advokat Birger Mordt.Tvist 2066: Maskinsjef NN– utestående hyre – M/S«Sørfold»Saken gjelder uteståendehyre i et rederi som <strong>ikke</strong> ermedlem hos FiskebåtredernesForbund. Vårt medlemNN var ansatt som maskinsjefom bord fra februar2005. Han hadde forskjelligeavtaler når det gjaldthyre/lønn alt etter som ombåten var under fiske ellerlå ved land. I hans skriftligeansettelsesavtale stårdet at betingelser er i h.h.t.gjeldende tariffavtale. Sommerog høst 2006 lå båtenved kai og en muntlig avtalevar at NN skulle utføre vedlikeholdog reparasjoner ombord med en avtalt lønn påkr. 1 000,- pr. dag. Det vari hele perioden rot og manglendeeller kraftig forsinkelsei lønnsutbetalingene.NN kunne gå flere månederuten lønn. Dette toppet segi november 2006 da NNga beskjed om at han <strong>ikke</strong>kunne jobbe gratis og komtil å slutte hvis han <strong>ikke</strong> fikkutbetalt lønnen sin. Ingenpenger kom og NN sluttetav egen vilje om bord. Hanhadde da 2 måneders lønnutestående og med 7 dageri uken <strong>ble</strong> beløpet kr. 60000,- (1 000 x 30 x 2). NNgjør ved personlig opptredenkrav på det uteståendebeløpet. Han fikk da høreat han kunne bare glemmekravet siden han <strong>ikke</strong> jobbetut oppsigelsestiden. Vihar i brev av 26.09.2007 og19.12.2007 prøvd å kommei kontakt med rederiet for åfremsette kravet og andrespørsmål vedrørende ansettelsesforholdet,men breveneer <strong>ikke</strong> besvart. NN errussisk statsborger og snakkerdårlig norsk og engelsk,han har derfor en talsmannXX. Etter en forespørsel tiladvokat Birger Mordt menerhan at det er reder som misligholdersine forpliktelserførst og dermed har NN retttil å bryte kontrakten medøyebl<strong>ikke</strong>lig virkning.Saken oversendes advokatBirger MordtDNMF Eiendom AShar eiendom i ÅlesundEiendommen liggersvært sentralt til, oginneholder blant annethybelleiligheter og hy<strong>ble</strong>r,som primært skal leiesut til maskinister underutdanning.Er du i beit for bomuligheteri Ålesund?Ta kontakt medDNMF ÅlesundTelefon 70 12 34 59eller 70 10 00 13Maritim Logg 3/2008 ■ 23


Det norske maskinistforbundMaskindagbok, februar 2008«Dra til sjøs»1.-9. februar <strong>ble</strong> rekrutteringskampanjen«Dra tilsjøs» arrangert om bordpå m/s «Richard With»Trondheim - Kirkenes t/r.Fra DNMF deltok HåkonEidset. Se omtale i MaritimLogg 2/08.Norsk Maritim Kompetanse1.februar deltok Bjørn RichardGutterud på styremøtei stiftelsen Norsk MaritimKompetanse.Bemanningsforum4. februar deltok Tor Jansenpå møte i Bemanningsforum.Livbåtprosjektet4. og 15. februar deltok OddRune Malterud på møte iLivbåtprosjektet.Haugesundskonferansen5.-6. februar deltok BjørnRichard Gutterud på åretsHaugesundskonferanse.Individuell lønn5. februar deltok Odd RuneMalterud på et møte omindividuell lønn innen DSOområdet.YS Spekter5. februar deltok Tore Plantingpå sektorstyremøte i YSSpekter.Maritim Logg6.-11.-21.og 26. februar deltokTore Bjørkan på redaksjonsmøtervedr. produksjonav Maritim Logg.Tariffestet tilleggspensjon7. februar deltok ArnljotMuren og Bjørn Bang på etfellesmøte med NSOF vedrørendeforslag til ny modelltariffestet tilleggspensjonfor innenriksfarten.Fastlønnsavtaler7. februar deltok ArnljotMuren og Odd Rune Malterudpå møte i NorgesRederiforbund vedrørendefastlønnsavtaler.YS P7.-8. februar deltok TorePlanting på YS P tariffkonferanse.Organisasjonsutvalget11. februar hadde DNMFsOrganisasjonsutvalg møtepå Maritimt Hus. Her deltokHelge Ohrvik, FrodeGross og Petter M. Synnes.Fra administrasjonen deltokBjørn Richard Gutterud iførste del av møtet.RLF11. februar deltok ArnljotMuren og Tor Jansen på etmøte i RLF om foreningensmiljøstrategi for innenriksfarten.Kurs for tillitsvalgte12.-14. februar arrangerteforbundet et kurs for seilendetillitsvalgte. Kurset<strong>ble</strong> arrangert i Bergen. FraDNMFs administrasjondeltok Odd Rune Malterud,Kitty Thorholm, HåkonEidset og Tor Jansen. Seomtale i forrige MaritimLogg.YSP12. februar deltok TorePlanting på møte i YS PTariffråd.Tariffoppgjøret12. februar deltok ArnljotMuren på et møte med RLFom årets tariffoppgjør.Karrieredag13. februar <strong>ble</strong> det arrangertkarrieredag i Høgskolen iVestfold (HiVe). Fra DNMFdeltok Tore Bjørkan.Se omtale i forrige MaritimLogg.Pensjon13. februar deltok ArnljotMuren og Bjørn RichardGutterud på et møte ompensjon for innenriksfarten.ITF13 og 14. februar deltok ArnljotMuren på møte i ITFsnorske koordineringskomité.Fiskebåttariff15. februar deltok HåkonEidset, Kitty Thorholm ogBrannfolkenesom redder deg har...2-årig brannmannsutdannelse utover fagbrev/artium.Spesialutdanning innen redningsdykking og ambulanse.Jobber helg, påske, jul og nyttår. Lønn 128,- pr time.Ufaglært i Bg kommune har 136,- pr. time.Gi brannfolkenei Bergen enanstendig timelønn.24 ■ Maritim Logg 3/2008


Bjørn Richard Gutterud pået møte med FiskebåtredernesForbund om fortolkningav fiskebåttariffen og sertifikatkravenepå fiskefartøy.A Hus15. februar hadde Tore Plantinget møte med medlemmerog tillitsvalgte på A-Hus iLørenskog.Generalsekretær Arnljot Muren overrekkerblomster til Kjell I. Nesse iHaugesunds Mf under jubileumsfesteni februarHaugesunds Mf 100 år16. februar hadde HaugesundsMaskinistforening 100års jubileum. Fra administrasjonendeltok Arnljot Murenog Tore Bjørkan. Se omtale iMaritim Logg 2/08.FOMR18. februar deltok HåkonEidset på møte i FOMR(Fiskeri Opplæringskontoreti Møre og Romsdal) på Ålesundvgs. Dette var et informasjonsmøteang. utdanningsmulighetertil maskinistpå fiskebåt. Tema: Hvordaner det å jobbe som maskinistpå fiskebåt og hva går jobbenut på? Foredragsholdere:maskinsjef Johan Iversen og1. maskinist Morten Reite.Arbeidsutvalget19. februar <strong>ble</strong> det avholdtmøte i Arbeidsutvalget, derde fleste i administrasjonendeltok. Se omtale i dette nr.av Maritim Logg.YSP20.og 25. februar deltokTore Planting på møte i YSPrivat, Tariffutvalg.RLF20. februar hadde sjømannsorganisasjonenemøte medRederienes Landsforening(RLF) om spørsmål knyttettil Redningsselskapet. FraDNMF deltok Arnljot Murenog tillitsvalgt Bjørn Bang.NASCO23.februar – 1. mars deltokArnljot Muren på møter iNASCO samt styremøte iFil-Nor Gain.Folk og Forsvar26. februar deltok ToreBjørkan på årsmøtet i Folkog Forsvar.STW26. februar <strong>ble</strong> det avholdtet formøte i Sjøfartsdirektoratetvedr. IMO STW, 39i mars. Fra DNMF deltokBjørn Richard Gutterud.Kurs for medlemmer26.-28. februar arrangerteforbundet kurs for medlemmeri jus og sjømannsloven.Fra administrasjonen deltokOdd Rune Malterud og TorePlanting. Kurset <strong>ble</strong> avholdtpå Gardermoen og samlet14 deltakere.YSP26. februar deltok TorePlanting på sektorstyremøtei YS Privat.YS inntektspolitiske konferanse27. februar arrangerte YSinntektspolitisk konferanse iforbindelse med årets tariffoppgjør.Fra DNMF deltokChristine Danielsen og ToreBjørkan. Etter konferansen<strong>ble</strong> det avholdt representantskapsmøte,der ChristineDanielsen deltok.Samarbeid for s<strong>ikke</strong>rhet27. februar deltok Odd RuneMalterud på møte i Samarbeidfor s<strong>ikke</strong>rhet.Sjøfartsdirektoratet28. februar deltok BjørnRichard Gutterud på møtei Rådet for bemanning ogmaritime sertifikater.Maritimt Hus29. februar deltok BjørnRichard Gutterud på styremøtei Maritimt Hus.SFS- prosjekt29. februar deltok Odd RuneMalterud på SFS- prosjektom implementering.Magne Reidar Larsen dødFormann i Stavanger Maskinistforening, MagneReidar Larsen døde 20. mars 2008, vel 78 årgammel.Magne Reidar Larsen <strong>ble</strong> født 4. november1929 og gikk til sjøs i ung alder. Maskinistskolerog verkstedtid <strong>ble</strong> tatt i Stavanger og han seilte iSigvald Bergesen fra 1951, både som maskinistog maskinsjef. Han <strong>ble</strong> medlem av DNMF i februar1952. Etter mange år til sjøs arbeidet han vedAgro Slakteri i Stavanger til han <strong>ble</strong> pensjonist.Magne Reidar Larsen <strong>ble</strong> valgt til nestformann iDet norske maskinistforbund i 1983 og haddedette vervet i to år. Han var samme periodemedlem av organisasjonskomiteen i forbundet. Imars 1991 <strong>ble</strong> han valgt til formann i StavangerMaskinistforening, et verv han hadde til sin død.Magne Reidar Larsen vil bli husket for sittsterke engasjement for maskiniststanden oghans utrettelige arbeid for å forbedre sjøfolkskår. Han hadde sterke forbindelser til det politiskemiljø både lokalt og sentralt. Hans politiskearbeid har hatt særdeles stor betydning og daspesielt innenfor områder som sjømannspensjon,nettolønnsordningen og regjeringens rammebetingelseri strategidokumentet «Stø kurs».Mange vil også huske de paneldebatter hanarrangerte i foreningens lokaler foran stortingsvalgeneder Rogalands fremste kandidater <strong>ble</strong>stilt til veggs av Larsen og andre tillitsvalgte isjømannsorganisasjonene. Også hans velformulerteinnlegg på DNMFs landsmøter og formannskonferanservil bli husket, og han bevartesitt brennende engasjement til siste dag.Magne Reidar Larsen <strong>ble</strong> begravd under stordeltakelse på Eiganes kirkegård 1. april, og underbegravelsen <strong>ble</strong> det bl.a. holdt minnetale av generalsekretærArnljot Muren.Det norske maskinistforbund takker MagneReidar Larsen for hans mangeårige innsats formaskiniststanden og lyser fred over hans minne.Maritim Logg 3/2008 ■ 25


Norsk SjømannsforbundBesøksdresse:Rosenkrantz’ gate 15-17Postadresse:Postboks 2000 Vika, 0125 OsloTelefon:Sentralbord 22 82 58 00Telefaks: 22 33 66 18Bankgiro: 9001.06.16300E-post:firmapost@sjomannsforbundet.noWeb:www.sjomannsforbundet.noForbundsleder: Jacqueline SmithRegionkontorer:Ny tariffavgiftsdom i løpet aI mai i fjor <strong>ble</strong> Norsk Sjømannsforbundfrifunnet for åha trukket tariffavgift fra tresjøfolk som er medlemmer iFellesforbundet for Sjøfolk,FFFS. I slutten av mars varankesaken oppe i Borgartinglagmannsrett.■ TEKST OG FOTO:Roy Ervin SolstadNorsk Sjømannsforbund –Region VestSjømennenes Hus, Østre Muralmenning1 B, 5012 Bergen.Kontortid: 1000–1500.Telefon: 55 90 73 80.Faks: 55 90 73 81.Norsk Sjømannsforbund –Region NordSøndre Tollbodgate 3 A, Postboks144, 9252 Tromsø.Telefon: 77 61 37 50.Faks: 77 61 37 55.Konto: 9019.07.00150.Norsk Sjømannsforbund –Region Sør-ØstJernbanealléen 13,3210 Sandefjord.Telefon: 33 46 33 49.Faks: 33 46 08 03.Norsk Sjømannsforbund –Region Midt-NorgeTollbugata 8, 6002 Ålesund.Telefon: 70 12 13 85.Faks: 70 12 87 67.Det er tre ansatte om bordpå skip flagget under NorskInternasjonalt Skipsregister,NIS, som gikk til sak motSjømannsforbundet, sidendet trekkes tariffavgift avderes hyre. De tre saksøkernesom er medlemmer iFellesforbundet for Sjøfolk,et forbund uten tariffavtalei det aktuelle fartsområdet,har hele tiden hevdet at dettetvangstrekket er å regnesom tvungen innmelding iSjømannsforbundet. Noesom saksøkerne er et bruddpå menneskerettigheteneom fagforeningsfrihet.Da saken var oppe i OsloAVVISTE BRUDD PÅ MENNESKERETTIGHETENE: Advokat for Norsk Sjømannsforbund,Birger Mordt påpekte at det kun er myndigheter som kan dømmesfor brudd på menneskerettighetene. – Det viser alle dommer i Strasbourg, saMordt.tingrett våren 2007, <strong>ble</strong> Sjømannsforbundetfrifunnetpå alle punkter, og saken <strong>ble</strong>som forespeilet fra FFFS sinside, anket inn for BorgartingLagmannsrett.Brudd på menneskerettigheterIngen av saksøkerne var tilstede da hovedforhandlingene<strong>ble</strong> holdt i Oslo 27. mars,men både viseformannHarald Prytz og formannLeif Vervik fra FFFS var tilstede på saksøkernes vegne.Både i sin innledning og sinsluttprosedyre, hevdet saksøkernesadvokat MariusReikerås at det var nok avdommer i norsk rettshistoriesom viste til artiklerForbundskontor:MIAMI: Norwegian Seafarers’ Union,1001 North America Way,Room 101, Miami, Florida 33132,USA.Telefon: +1 305 371 3120.Faks: +1 305 371 2211.E-post: nsumiami@nsu.orgVENTER PÅ DOMMEN: Fellesforbundet for Sjøfolk, FFFS anket Oslo Tingretts dom fra mai 2007 som fastslo at NorskSjømannsforbund hadde rett til å innkreve tariffavgift. I går var det hovedforhandlinger i Borgarting Lagmannsrett. Fra venstresees viseformann i FFFS, Harald J. Prytz, formann Leif Vervik og deres advokat Marius Reikerås.26 ■ Maritim Logg 3/2008


av aprili den europeiske menneskerettighetskonvensjonentil at Sjømannsforbundetburde dømmes for brudd påmenneskerettighetene. Saksøkerneskrevde også tilbakebetaltden summen de harblitt trukket i tariffavgift.Hjemmel for avgiftenNorsk Sjømannsforbundsin advokat Birger Mordtavviste denne gang, akkuratsom i forrige rettsinstans aten privat organisasjon kandømmes for brudd på menneskerettighetene.– Det kan bare staten, ogdet viser også alle dommenei menneskerettighetsdomstolen,sa Mordt.Han viste også til ansettelseskontraktenetil de tresaksøkerne, der samtligehadde underskrevet arbeidskontraktensom henviste tilgjeldende tariffavtale. Entariffavtale der det står klartat det trekkes tariffavgift.Mordt mente dette visteklart at tariffavgiften varhjemlet både formelt oginternt, i og med at de tresaksøkerne hadde signertselv.Ender i Strasbourg?Dom i saken er ventet innenfire uker, noe som betyr atinnen utgangen av april vildet være klart om Borgartinglagmannsrett vil stadfestedommen fra tingretten,eller om saksøkerne fårmedhold.Får de <strong>ikke</strong> det, blir sakentrolig anket. FFFS har tidligerevarslet at de er villigetil å ta saken helt til menneskerettighetsdomstoleniStrasbourg.Aktivitetsplan NSFDiverse fastsatte møter, konferanser og kurs for Norsk Sjømannsforbund,med forbehold om enkelte endringer.April27: Forbundsstyremøte - Quality Airport Hotel Gardermoen28 - 30: Landsstyremøte - Quality Airport Hotel GardermoenMai02: [Sør-Øst] Regionstyremøte - Oslo03 - 05: [Sør-Øst] Regionkonferanse - Om bord på «Color Fantasy».05: [Sør-Øst] Regionårsmøte - Oslo Kongressenter, Folkets Hus.06 - 08: [Midt-Norge] Medlemskurs - Rica Parken Hotel, Ålesund06 - 09: Forbundsskolen, trinn 2 - Rica Hell Hotell. Påmeldingsfrist: 8. april.14 - 16: [Vest] Regionkonferanse - Scandic Airport Hotell, Kokstad, Bergen16: [Vest] Regionårsmøte - Scandic Airport Hotell, Kokstad, Bergen - kl 13.0019: [Midt-Norge] Regionstyremøte - Rica Hell Hotel, Hell20 - 21: [Midt-Norge] Regionkonferanse - Rica Hell Hotel, Hell.22: [Midt-Norge] Regionårsmøte - Rica Hell Hotel, Hell.28: [Nord] Regionkonferanse - Rica Hotel Hammerfest29: [Nord] Regionårsmøte – Rica Hotel HammerfestJuni04: Forbundsstyremøte - Maritimt Hus, Oslo05 - 06: Ansattesamling - Kurs for alle forbundets ansatte.Alle kontorene holder stengt.ForbundsskolenTrinn 2, 6. – 9. mai, Rica Hell hotellVeiledere: Marianne Magnussen og Roy Arne Rimestad.Trinn 1, 2. – 5. september, Randsvangen hotellPåmeldingsfrist: 5. august.Veiledere: Anna Kvithyll og Jarl Steinar Odinsen.Påmelding med navn, adresse og fartsområde (innenriks, utenriks eller fiske)sendes til: Norsk Sjømannsforbund, Postboks 2000 Vika, N-0125 OSLOAdministrasjonssekretær Torill Evensen ved Sjømannsforbundets hovedkontor(telefon 22 82 58 00) kan gi nærmere opplysninger om Forbundsskolen.Utleie av hytte og leilighetNorsk Sjømannsforbund har tilbud til medlemmene om leie av to leiligheter på Lemonsjøeni Vågå kommune, og en leilighet i Oslo. Informasjon om leilighetene og reglervedrørende dette, finnes på www.sjomannsforbundet.no.Juridisk telefonserviceHver fredag mellom 09.00 og 16.00 kan medlemmer i Norsk Sjømannsforbund kostnadsfrittbe om juridisk bistand i saker av privat karakter. Du kan ringe advokatene påtlf. 69 36 73 00. For mer informasjon, se www.sjomannsforbundet.no.Juridisk assistanseNorsk Sjømannsforbunds sin formålsparagraf sier at forbundet har som mål å ytemedlemmer veiledning og rettshjelp i saker som er en følge av deres tjenesteforhold.Reglene for juridisk assistanse finner du på forbundets nettsider, www.sjomannsforbundet.no.Maritim Logg 3/2008 ■ 27


Norsk SjømannsforbundFFFS krevde styreplass i SjømannsI et brev til samtlige skip iTeekay krevde to medlemmerav Fellesforbundet for Sjøfolk,FFFS styreplass og varaplassi Sjømannsforbundets tillitsvalgtutvalg.■ TEKST OG FOTO:Roy Ervin SolstadDet er i en epost datert 10.februar at to FFFS-organisertemaskinister om bordpå M/T Navion Europafremsetter kravet.«Deler av mannskapet påM/T Navion Europa kreverat Fellesforbundet for Sjøfolk(FFFS) sine medlemmerfår inn en representant plussvara i <strong>TVU</strong>-styret i Teekay.Vi vet at det er mange påbøyelasterne som er tilknyttetFFFS. Hvis det er noensom melder seg frivillig tilå representere FFFS, så takontakt med oss. Hvis ingenmelder seg frivillig, så stillerbegge undertegnede seg tildisposisjon.»4 høgstandard hytter for 7 personar og 60 vognplassar med straum, nokosom gjer Nore Fjordsenter AS til ein av dei største campingplassane i YtreNordfjord. 6 hytter for inntil 4 personar. Heilårsope frå sesongen 2008.Mange aktivitetar i nærområdet og korte avstandar til mange av attraksjonanei ytre Nordfjord.Moderne sanitæranlegg (opna 2007), 200 meter strandlinje med gode bademoglegheiter,fiskemoglegheiter, utleige av kanoar, robåtar, motorbåtar m/20hk, redningsvestar og fiskeutstyr. Vår gode service er berre noko av det somgjer ditt opphald på Nore Fjordsenter til eit minne!Nore FjordsenterNO-6711 Bryggja,Tlf. +47 947 84 042E-post: post@nore-fjordsenter.comwww.nore-fjordsenter.comVELKOMNE: Sekretær Jan Lundgrenønsket FFFS-medlemmene velkommeni <strong>TVU</strong> dersom de byttet forbund.Hjertelig velkommenEposten er sendt både tilrederikontoret i Teekay ogtil sekretær Jan Lundgreni Sjømannsforbundets tillitsvalgtsutvalg,<strong>TVU</strong> Teekay,og Lundgren er <strong>ikke</strong> iutgangspunktet avvisendetil å ta i mot de to maskinistenei Sjømannsforbundets<strong>TVU</strong>.– Til informasjon så er<strong>TVU</strong> Teekay tillitsvalgtutvalgfor Norsk Sjømannsforbundsmedlemmer. Hvisdere ønsker å være med der,så må dere melde dere innhos NSF. Dere er hjerteligvelkomne som medlemmer,heter det i svaret Jan Lundgrensendte samme dag.Blander korteneIfølge regionsekretær OleRivelsrud i SjømannsforbundetsRegion Sør-Øst <strong>ble</strong>kravet sendt til samtlige avTeekay sine skip. Rivelsrudkan <strong>ikke</strong> annet enn smileover kravet fra FFFS.– Dette kravet er <strong>ikke</strong>helt enestående. Jeg harbåde hørt og sett mye rarthelt tilbake fra OLF sintid. I dette tilfellet tror jegat FFFS blander kortene. ITeekay har de nemlig opprettetet samarbeidsutvalgder de hovedtillitsvalgte forSjømannsforbundet, Sjøoffisersforbundetog Maskinstforbundetsitter. Det ermulig det er dette utvalgetFFFS ønsker seg plass i. Pro<strong>ble</strong>metfor dem er at samarbeidsutvalgeter regulertgjennom hovedavtalen, ogFFFS har verken overenskomstlangt mindre hovedavtale,forteller Rivelsrud tilMaritim Logg.Krav til <strong>TVU</strong>-medlemmerSom Jan Lundgren understrekerregionsekretæren atrepresentanter i <strong>TVU</strong> måvære medlemmer i NorskSjømannsforbund. Men selv<strong>ikke</strong> det er nok alene.– Forbundets medlemmervelger sine egne tillitsvalgteom bord, men man er etterhovedavtalen <strong>ikke</strong> valgbarom man <strong>ikke</strong> står som medlemi Sjømannsforbundet oghar minimum to års fartstidog er fylt 20 år. Akkuratdet siste kan det nok blisett mellom fingrene på, damedlemmer med mindrefartstid som ønsker å engasjereseg sjelden blir avvist. ITeekay har man tillitsvalgtepå hvert skift på hver båt,forklarer Ole Rivelsrud.Men å være tillitsvalgt ombord betyr <strong>ikke</strong> automatiskat man får plass i <strong>TVU</strong>.– I <strong>TVU</strong> sitter det femmedlemmer pluss varamedlemmer.Det er kun de tillitsvalgtesom er valgbare,men samtlige medlemmersom møter på årsmøtet kanstemme på de ulike kandidatene.I Teekay sørger manogså for at samtlige båter errepresentert, selv om <strong>ikke</strong>alle båter kan ha medlemmeri <strong>TVU</strong>-styret, sier OleRivelsrud.Ikke vanligNestleder i Fellesforbundetfor Sjøfolk, Harald J. Prytzsier til Maritim Logg at dette<strong>ikke</strong> er en praksis forbun-28 ■ Maritim Logg 3/2008


nsforbundets <strong>TVU</strong>det driver med til vanlig.– Vi har sendt et skriv dervi frafaller dette kravet. Vipleier <strong>ikke</strong> å kreve styreplasseri andre forbund sineorganer. Vi i FFFS holder påmed vår egen oppbygningav kontaktpersoner. Egnetillitsvalgtsutvalg kan eventueltkomme senere når viblir større som forbund, sierHarald J. Prytz.FRISKT ORGANISASJONSKRAV: To medlemmer i Fellesforbundetfor Sjøfolk i Teekay krevde styreplass og varaplass tilSjømannsforbundets tillitsvalgtutvalg. Kravet <strong>ble</strong> senere trukket.Foto: Teekay– Ingen grunn til jubel for lønnsoppgjøretDe forbundsvise forhandlingenega et bedre resultat enndet samordnede oppgjøretfor Sjømannsforbundet.– Men isolert sett er <strong>ikke</strong>dette noe kjempeoppgjørfor oss, sier forbundetsleder Jacqueline Smith.■ TEKST OG FOTO:Roy Ervin SolstadFor første gang har obligatorisktjenestepensjon,OTP blitt tariffestet forSjømannsforbundets medlemmer.Pensjonsgrunnlagetvil nå bli beregnet påsykepengegrunnlaget foralle innenriks overenskomster.– Tidligere har pensjonsgrunnlagetvært for lavtfor ferge- og lokalfart, sådette er veldig bra for oss,sier Smith.AFP som har vært det storestridsspørsmålet i dettelønnsoppgjøret er nemlig<strong>ikke</strong> sjøfolkene omfattetav. Ei heller får sjøfolkenenyte godt av lavlønnsprofileni oppgjøret.– I fjor var det generelletillegget på 2,50 kronertimen, mens i år er den påto kroner. Isolert sett er<strong>ikke</strong> dette noe kjempeoppgjørfor oss, påpeker hun,men sier videre at det erpositivt at LO gir et sk<strong>ikke</strong>ligløft til de lavlønte.Men den manglendeTAR OPPGJØRET MED FATNING:Jacqueline Smith, leder i Norsk Sjømannsforbundser ingen grunn til åfinne fram champagnen etter åretsoppgjør mellom NHO og LO.jubelen for et oppgjør sommange hevder har gitt LOfull pott, svekker <strong>ikke</strong> Sjømannsforbundetstro påtilknytningen til Landsorganisasjonen.– De samordnede oppgjørenehar aldri vært spesieltgode for oss. Til det er vifor små, men vi er et LOforbundog vet hva detinnebærer. Det kan vi <strong>ikke</strong>fraskrive oss. Vi nyter godtav å være med i LO, <strong>ikke</strong>minst politisk, poengtererleder i Norsk SjømannsforbundJacqueline Smith.Resultatene av de samordnedetariffoppgjørenemellom NHO og LO vil blisendt ut på uravstemningblant alle medlemmene iNorsk Sjømannsforbund.Fristen for å svare er satttil 22. april.Maritim Logg 3/2008 ■ 29


Norsk SjømannsforbundHodejakt i nordSissel Kinn Berg i valgkomitéeni Region Nord iNorsk Sjømannsforbunder på jakt etter kandidatertil det nye regionstyret.■ TEKST OG FOTO:Roy Ervin SolstadDet er på årsmøtet iHammerfest for RegionNord den 29. mai i år atdet skal velges nytt styremed leder, nestleder, femstyremedlemmer og seksvaramedlemmer.– Vi i valgkomitéen berderfor om at medlemmenei regionen kommer tiloss med forslag på kandidater,sier Sissel KinnBerg til Maritim Logg.Fristen for å levere innforslag på kandidater ersatt til 12. mai.– Vi vil gjerne ha forslageneskriftlig, påpekerSissel Kinn Berg.Jahn Cato Bakken fra Color Viking er gjenvalgtsom leder for Sjømannsforbundets tillitsvalgtutvalgi Color Line. I og med at ColorLine har delt opp sin virksomhet i en transportdivisjonog en cruisedivisjon, har arbeidsutvalgettil <strong>TVU</strong> Color Line blitt utvidet fratre til fire personer. Foruten Bakken bestårAU av: nestleder Harry Danielsen (cruise),nestleder Kaare Mathisen (transport) og kasserer/sekretærSvein Ove Lauritsen (transport).ØNSKER TIPS: Sissel Kinn Bergi valgkomiteen i Region Nord vil haforslag fra medlemmene i regionenpå hvem som bør sitte i det nyeregionstyret.Bakken gjenvalgt i Color LineSend forslagene hit:Du kan sende dine forslag enten påepost eller i vanlig post.Epost:sisselkb@msn.com ellermagne.samuelsen@vkbb.noPostadresse:Norsk SjømannsforbundRegion nord TromsøPostboks 1449252 TROMSØNB! Husk å merke konvoluttenmed «til valgkomiteen».UTVIDET ARBEIDS-UTVALG: Tidligere var debare tre, men nå er detfra venstre Harry Danilsen,Jahn Cato Bakken, KaareMathisen og Svein OveLauritsen som utgjørarbeidsutvalget i <strong>TVU</strong>Color Line.Tore Steine til ITFEtter nesten nøyaktig seks årsom regionsekretær i RegionVest, bytter Tore Steine beite.Fra 1. april begynte han somITF-inspektør i Bergen.– Jeg har permisjon fra jobbeni Sjømannsforbundetmens jeg har prøvetiden påseks måneder i ITF, menmeningen er at dette skalvære en permanent overgang,forteller Tore Steinetil Maritim Logg.Tore Steine begynte somregionsekretær i 2002.– Jeg fikk den første forespørselenfor et årstid siden,og enny forespørselfor noenmånedersiden. Dahaddetanken på å bytte jobb modnet,og jeg takket ja, fortsetterhan.Som ITF-inspektør medbase i Bergen VIL arbeideT istor grad bestå i skipsbesøkom bord på FOC skip.– Det er en del nye ting åsette seg inn i, innrømmerhan.Etter seks år som regionsekretærer minnene mange.– Det har vært en morsomog lærerik jobb, men skaljeg trekke fram enkelte ting,må det bli alle de flinke tillitsvalgteog kollegaene iSjømannsforbundet. Deter nok det jeg husker medstørst glede og vil savnemest, avslutter Tore Steine,ITF-inspektør i Bergen.Norsk Sjømannsforbundvil foreløpig <strong>ikke</strong> sette innnoen for Steine på kontoreti Bergen. Det skyldes at ToreSteine kun har tatt ut permisjonfra stillingen.– Å sette inn noen på kontoretbare for seks månederer <strong>ikke</strong> aktuelt, så forbundsledelsenvil samarbeidemed regionstyret og administrasjonssekretærGretheEllingsen om å ivareta oppgaveneog arbeidet ved servicekontoreti Bergen, sier forbundslederJacqueline Smithtil Maritim Logg.30 ■ Maritim Logg 3/2008


✂Jan Lundgren ny leder i <strong>TVU</strong> TeekayI mars var det årsmøte for <strong>TVU</strong> Teekayi Grimstad. Leder Kåre Westergrenoverlot roret til Jan Lundgren. ForrutenJan Lundgren fra Navion Anglia,består det nye styret av nestleder JarleK. Gustavsen fra Navion Hispania,sekretær Terje Bergersen fra NavionOceania og styremedlemmene KåreWestergren og Kåre Storhaug, beggefra Navion Norvegia. Varamedlemmer<strong>ble</strong> Svein Ånen Ånonsen – NavionScandia, Thor Ingar Nielsen – NavionBritannia og Olaug Simonstad fraNavion Hispania.To nye år for JarlJarl Steinar Odinsen <strong>ble</strong>gjenvalgt som leder for<strong>TVU</strong> i UMS på et møte 3.april i år. Med seg i <strong>TVU</strong>styretfår Odinsen Anne-Karin Neset som nestleder,Jon Egel Gabrielsen og AlfW. Kristiansen som styremedlemmerog med AndersStaurvik som vara. Odinsenog Gabrielsen er valgt framtil 2010, mens de tre andreer på valg til neste år.Premie-konkurranse på www.tvu.nu❑ Ja, jeg ønsker medlemsskap i Norsk Sjømannsforbund.Fylles ut av nytt medlemBli medlem av Norsk Sjømannsforbund!DØDSFALL· Ernst Johan Olsen, Rypefjord. Født 8. august 1942. Død 6.mars 2008. Medlem siden 1. januar 1978.· Henry Berg, Åndalsnes. Født 15. april 1923. Død 11. mars2008. Medlem siden 21. november 1961.· Hilbjørg Thinn, Tromsø. Født 1. august 1933. Død 12. november2007. Medlem siden 1. oktober 1983.Sjøfolkenes Seniorklubb i BergenMøteplan første halvår 2008 :• Onsdag 23. april • Onsdag 28. maiFornavn: ....................................................................................................... Personnr. (11 siffer): ....................................................................................................Etternavn: .................................................................................................... Fartøyets navn: ............................................................................................................Adresse: ...................................................................................................... Rederiets navn: ............................................................................................................Postnr. .............................................................................. Sted: .................................................................................................... Kryss av hvis du er lærling ❑E-post: .............................................................................. Tidligere fagorganisert – hvor og når: ...................................................LEDERBYTTE:Jan Lundgren (tilvenstre) har overtattsom leder i<strong>TVU</strong> Teekay etterKåre Westergren.(Foto: OleRivelsrud)Telefon: ........................................................................................................ Din underskrift: ...........................................................................................................Alternativt kan du melde deg inn via vår internettside på www.sjomannsforbundet.noeller skrive en e-post til oss på adressen: firmapost@sjomannsforbundet.noMaritim Logg 3/2008 ■ 31


✂Norsk SjømannsforbundÅrets regionkonferanserI forbindelse med de fireregionårsmøtene avholdesdet også regionale konferanseri forkant:Region Sør-ØstKonferansen går av stabelen3-5. mai, og avholdesom bord på Color Fantasy.Årsmøtet avholdes for øvrigpå Folkets Hus i Oslo 5. maiklokka 12.Region VestKonferansen avholdes påScandic Airport Hotel påKokstad i Bergen fra 14-16.mai. Årsmøtet avholdessamme sted 16. mai klokka13.Region MidtRica Hell Hotel er stedet åvære på fra 20-21. mai. Daer det regionkonferanse.Dagen etterpå starter årsmøtetpå det samme hotelletkl. 11.Region NordVerdens nordligste by erarena for årets regionkonferanse.Konferansen avholdespå Rica Hotel Hammerfest28. mai, mens årsmøtetavvikles samme sted den 29.mai kl. 10.Kontoret i Tromsø er<strong>ikke</strong> flyttet til BergenI årsmøtekunngjøringenfor Region Nord i forrigeMaritim Logg stod det atinnkomne saker skulle væremottatt av regionkontoreti Bergen innen 5. mai. Detriktige er selvfølgelig at deter regionkontoret i Tromsøsom skal ha de innkomnesakene i hende.Bruk dine fordeler i LOfavørDrivstoffbonus med inntil 30 øre pr liter på betjente stasjoner | TOPP 5-GARANTI på strøm5 % rabatt på bilservice | Inntil 10 % rabatt på feriereiser | Forsikring av bil, hus, reise, barn og ulykkeGode og rimelige bøker | Rabatt på advokattjenester | Rabatt på teletjenesterRabatt på leiebil i Norge og utlandet | Rimelig bilfinansiering | Gratis MasterCardRabatt ved salg av bolig | Gode betingelser på banktjenester | Gode varer på netthandelwww.lofavor.no 815 32 600Norsk SjømannsforbundSvarsending 06880090 OSLO


Skal du gå avmed pensjon?Du kan opprettholde medlemskapet i Norsk Sjømannsforbundogså etter at du er gått av med pensjon. I medlemskapetligger:● Kollektiv Hjemforsikring innboforsikring)● Gruppelivsforsikringen● Lofavør kort med rabattordninger på bl. a strøm,reiser, bøker med mer.● Medlemsbladet Maritim Logg.● Du har også tilgang til å leie våre flotte hytter iJotunheimen og vår ferieleilighet i Oslo.Alt dette betaler du kun 110,- per måned for! Vi senderdeg faktura automatisk hvert kvartal, eller du kan oppretteen avtalegiro på kontingenten.Ta kontakt med et av våre kontorer, slik at du blirregistrert som pensjonist – medlem:Hovedkontoret: 22 82 58 18/ 22 82 58 09Region Vest: 55 90 73 80Region Midt Norge: 70 12 13 85Region Nord: 77 61 37 50SkipsbesøkGunnar AmlandSted: Vestlandet. Båter: Acergy Viking, Fjordbris, NormandFlipper, Sandpiper, Manon, Norbar. 2. mars.Svenn Tore FalchSted: Moss, Båt: Hako, 16. januarSted: Skjærhallen, Båt: Sundt Flyger, 8. februarSted: Florø, Båter: Tendringen 2, Viking Athene, ArticFjord, Rana Frakt. 19. og 20. februar.Sted: Bergen. Båt: Hordafor 2. 21. februar400.000 kroner til info på nettetAdministrasjonen i NSF fikk fullmakter til å starte opparbeidet med å produsere video-informasjonsmateriellinnenfor rammene på kr 400 000,-. Videomaterialetbør tilrettelegges for Internett-publisering, og gjerneoppdelt i flere småfilmer som kan settes sammen tilbruk i ulike situasjoner og for skiftende publikum.Kom hjem!DEN SVENSKE MØBELKJEDEN som er blitt verdenskjent for å selgealt de lager i halvfabrikata, slik at den uheldige kjøperen må skrusammen sakene selv, gjerne etter å ha oppdaget at det manglerminst en skrue, eller at det er to venstregavler på sofaen i pakken,har et slagord som heter «Kom deg hjem!». Tanken er at hjemmeter det viktigste stedet for folk flest, og at det er der man tilbringermest tid.Grunnleggeren Ivar Kamprad kan aldri ha vært sjømann. Da haddehan visst at hjemmet <strong>ikke</strong> var det stedet der folk tilbringer mest tid.Slik var det for norske sjøfolk tidligere, og <strong>ikke</strong> minst, slik er det formange sjøfolk fremdeles. De er mer på jobb enn hjemme.Da jeg nylig var på reise til Indonesia og Filippinene snakket jeg myeom arbeidstid med sjøfolkene. Mellom ni og ti måneder var vanlig åvære borte hjemmefra. Hvert eneste år. Så var det hjem til familieet par-tre måneder før det var ut å tjene penger igjen.Lokkemiddelet for de asiatiske sjøfolkene er det samme som detvar for unge nordmenn som dro til sjøs for mange tiår siden. Mantjente godt, og om bord så var det heller <strong>ikke</strong> så mye å bruke pengerpå. Dermed satt man igjen med mye penger når man endelig komseg på land.Men penger kan <strong>ikke</strong> kjøpe tid, og en av de jeg snakket med påBali fortalte at da han giftet seg og fikk barn var det farvel til sjømannslivet.– Kona mi nektet meg å være borte så lenge om gangen,sa han. Dermed <strong>ble</strong> jobb på cruisebåt byttet ut med en drøss andrejobber, inkludert for det indonesiske sjømannsforbundet.Tid er uansett ingen fast størrelse, og for noen er lang tid <strong>ikke</strong> såveldig lenge. Det oppdaget jeg da jeg hadde vært på reise i halvannenuke. Da det pep i mobiltelefonen min lå det streng beskjedfra kona.Jeg kunne glatt konstatere at en karriere som utenriks sjømann nokaldri kommer på tale. Til det var signalene fra andre siden av jordkloden<strong>ikke</strong> til å misforstå.– Nå synes jeg du har vært borte lenge nok. Dette er <strong>ikke</strong> morsomtlenger. Kom hjem!Selger eiendom i VesterålenForbundet har vedtatt å selge sin del i eiendommen iMyre i Øksnes kommune i Vesterålen der velferdsklubbentidligere lå. Salgssummen for NSFs del er 250.000kroner.Solstads slagsideMaritim Logg 3/2008 ■ 33


Norsk SjøoffisersforbundEr Norges status som toneangivendesjøfartsnasjon i ferdmed å forvitre? Samtlige aktører inæringen har i så fall et ansvar for åsnu trenden”Norge har alltid vært en stormaktpå sjøen. Gjennom generasjoner harsjøfolk og rederier videreført dennearven. Norge har vært verdensledendei utvikling av nye konsepter, produkterog skipstyper. Som sjøfartsnasjon harvi preget den internasjonale debatten iforhold til utvikling og iverksettelse avregelverk som er utviklet for å ivaretamenneske, miljø og materiell.Selv dro jeg til sjøs som 17-åring og somså mange andre sjøfolk følte jeg at jeghadde et ansvar for å videreføre vårtrenomme`. I dag er Norge fremdeles enstormakt, men jeg sitter igjen med enfølelse av at noe er i ferd å endre seg -eller at det allerede har endret seg?Den senere tid har media satt søkelysetpå s<strong>ikke</strong>rheten langs kysten, knyttet tilalle grunnstøtingene som har skjedd.Forbundet mottar brev fra fortvilte tillitsvalgteog medlemmer som innrapportererat de er så underbemannet atde <strong>ikke</strong> har mulighet til å utføre sineoppgaver på en sjømannsmessig måte.Andre opplyser at de har så lange dagerat de sovner på vakt. S<strong>ikke</strong>rheten ombord på enkelte ferger er så dårlig ateksperter mener de <strong>ikke</strong> burde få seile• Granskingsomisjonen etter «BourbonDolphin»-tragedien konkluderer blantannet med at det er utarbeidet lite adekvatregelverk som sikrer at skipene blirbygd etter en standard som ivaretar deutfordringer som de skal møte.• Videre heter det at rederiene <strong>ikke</strong> er istand til å utføre korrekte risikovurderingeri forhold til de operasjonen depåtar seg.• Dessuten, klassen som sertifisererbåde rederi og skip, har ingen relevantelover, regler eller industriretningslinjerå forholde seg til.• Sjøfartsdirektoratet har <strong>ikke</strong> tilstrekkeligpersonell for å løse sine oppgaver.• Og om bord er mannskapsmangelenså prekær at nye metoder må vurderesfor å kompensere for erfaringHva kan vi så gjøre for å snu trenden?Som sjøfartsnasjon, i ferd med å blifortøyd i en bortgjemt fjordarm, må vialle som en ta oss selv i nakken. Sammenmå vi løfte oss tilbake i hovedleia. Vimå angripe næringens utfordringer påen slik måte at vi også for framtidenopprettholder vårt hegemoni som envirkelig seriøs sjøfartsnasjon. Dette måvi vise hele tiden - <strong>ikke</strong> bare i internasjonalemøter og fora - men også ipraksis ute på havet eller langs kysten.Det hjelper lite å skylde på den ene ellerdet andre, vi har alle sammenfallendeinteresser og et selvstendig ansvar forat Norge skal forbli på tronen som stoltsjøfartsnasjon.Kommentar: Hans SandeSkipsbesøk på VestlandetSeniorrådgiver Rune Larsen Røine vari begynnelsen av april på skipsbesøkut fra Stavanger og Haugesund. Hanbesøkte hovedsaklig supplyflåten, mengikk også om bord i noen innenriksfartøy.– Stemningen var generelt meget godom bord på skipene og medlemmenestøtter opp om forbundets arbeid, rapportererLarsen Røine.TIPP-TOPP-MODERNE: Dykkerskipet «Bibi Topaz»er 106,6 meter langt og på 4.500 dtw. Skipet kantotalt ha 106 mann om bord.Foto: Volstad MaritimePensjonsspørsmål opptar selvfølgeligmedlemmene i disse tider.– For utenriksflåtens del må vi avventehva som skjer med pensjonen i samfunnetfor øvrig. Pensjon vil også bliet viktig tema ved høstens utenriksoppgjør,sier Larsen Røine, som også<strong>ble</strong> gjort oppmerksom på at bonuserbegynner å bli mer vanlig.– I flere rederier kan medlemmeneglede seg over at det blir gitt lokalebonuser, sier Larsen Røine.Klar for oppdragUnderveis besøkte han også det flunkendenye dykkerskipet «Bibi Topaz»like før det skulle ut på sitt første oppdrag.– Nå skal det blir deilig å komme utpå sjøen. Det har vi sett fram til lenge,sier skipsfører Jan Einar Nakken tilMaritim Logg. Han er en av syv norskom bord, tre av disse er navigatører.– Ute på oppdrag vil vi ha rundt 100mann om bord, legger Nakken til.Omtrent på samme tidspunkt somdette bladet gikk i trykken satte skipetkurs mot Aberdeen for mobilisering.Første oppdragsgiver er Shell og skipetvil da operere på hollandsk sektori Nordsjøen.Besøker MiamiForbundets seniorrådgiver BernhardLie-Nielsen planlegger etbesøk i Miamia 20.-27. juni. Hankommer til å ha møter med flererederier for blant annet å diskuteretariffspørsmål man er uenige om.Under besøket ønsker han også åkomme i kontakt med medlemmeri cruisefarten. Han vil bli å treffepå Leiv Eiriksson Center (denlokale sjømannsklubben i Miami).Det kommer mer informasjon iUkesinfo i forkant av besøket.34 ■ Maritim Logg 3/2008


Slutt på sjøforklaringer1. juli gjennomføres en av sjømannsorganisasjonenesfanesaker: Sjøforklaringerblir en saga blott. I stedet opprettes deten fast, uavhengig seksjon for undersøkelserav sjøulykker i Statens havarikommisjonfor transport (SHT).■ TEKST: Omar Jørgensen– Dette er på alle måter en gledelig nyhet,men det var jammen på høy tid, siertidligere generalkonsul og forbundetsæresmedlem Kaare Andre Kopperudtil Maritim Logg. Han representertede tre sjømannsorganisasjonene i Sjølovkomiteensom allerede i 1997 fikkmandat om å utrede en ny ordning forundersøkelse av sjøulykker. I begynnelsenhadde han få meningsfeller ikomiteen, men gradvis skiftet de andremedlemmene syn.Tungt arbeid– Vår innstilling var klar i 1999. Deter ille at det har tatt så lang tid å få innførtlovendringen, sier Kopperud.Han sier det var daværende NorskStyrmandsforening som startet kampenmot sjøforklaringer så langt tilbakesom på 1950-tallet. Etter hvertkom også de andre sjømannsorganisasjonenemed og dannet felles front moten ordning de mente var lite egnet.- Min spissformulerte påstand er atsjøforklaringer <strong>ikke</strong> har bedret s<strong>ikke</strong>rhetentil sjøs. Nå får vi endelig eninstitusjon som skal finne de bakenforliggendeårsaker til at en ulykke haroppstått, sier Kopperud.Var nærmest rettsløseSjømannsorganisasjonene har heletiden hevdet at sjøforklaringer nærmesthar vært for rettssaker og regne– med det viktige unntak at sjøfolkene<strong>ikke</strong> har hatt alminnelig rettsvern.- Sjøfolk har enkelt sagt vært rettsløse.Derfor har vi vært bisittere formedlemmer som har ønsket det, sierKopperud og legger til at saken <strong>ikke</strong> harblitt bedre av at sjøfartsinspektørene harfungert både som etterforsker og aktori slike saker.Enorm belastningI kjølvannet av sjøforklaringene liggerdet mange triste enkeltskjebner.– Sjøfolk har vært utsatt for grusommepåkjenninger, sier Kopperud.Han kjenner personlig mange navigatørersom har vært i søkelyset etterå vært deres bisitter under en rekkesjøforklaringer.Kopperud mener det er et tankekorsat skipsfarten er den siste av fire transportgrenersom får en fast havarikommisjon.Dette medfører lovendringenLovendringen medfører et etterforskningssystembasert på de samme prinsippenesom den nye reviderte - og nåforslag til bindende - IMO-koden, somforventes å bli godkjent så fort sommulig. Både IMO og EU fokuserer påde samme prinsippene, og EU skal etterplanen komme med et nytt rådsdirektivi løpet av ett år.En uavhengig undersøkelseskommisjonopprettes i en egen seksjon underSHT. Dens oppgave blir å redegjøre forhendelsesforløpet og kartlegge årsaksforholdenei forbindelse med sjøulykker,med sikte på å redusere risikoen forfremtidige ulykker og generelt fremmesjøs<strong>ikke</strong>rhetsarbeidet. De skal kommemed s<strong>ikke</strong>rhetstilrådinger der tiltakmå treffes eller vurderes for å hindrelignende sjøulykker i fremtiden.Undersøkelseskommisjonens granskingforegår helt uavhengig av politiet,som gjør sine egne undersøkelser iforhold til de strafferettslige forhold.Utvidet taushetspliktDen nye ordningen skiller altså heltklart det strafferettslige fra den øvrigeulykkesundersøkelsen, for å sikre atvitner og andre involverte kan uttaleseg fritt til havarikommisjonen uten atopplysninger knyttet til person tilfallerandre enn kommisjonen.SHT har utvidet taushetsplikt, ogopplysninger de mottar skal kun brukestil å forbedre s<strong>ikke</strong>rhetsmessigeforhold og sette inn forebyggende tiltakfor å hindre nye ulykker. Når dehar dannet seg et bilde av hendelsesforløpetog skrevet sin rapport, sendesdenne på høring til involverte parterfør den blir offentlig tilgjengelig.De berørte, som eiere, rederier, skipsførere,brukere og etterlatte, har retttil å få komme med opplysninger ogsynspunkter om sjøulykken og densårsaksfaktorer innen undersøkelsenavsluttes. De kan også få være tilstedeved undersøkelsene, og gjøre seg kjentmed dokumentene.Foto: Håkon Mosvold Larsen, ScanpixMaritim Logg 3/2008 ■ 35


Norsk SjøoffisersforbundFAGLIG SAMLING: Konferansedeltakerne samlet foran M/S «Color Fantasy».Tillitsvalgte satte sjøbeinTillitsvalgte og medlemmer som ønsketå lære mer om faglig arbeid møttes tilkonferanse på Kielferga 10.-12. mars.■ TEKST OG FOTO: Omar Jørgensen– Gjennomgang av Norsk Sjøoffisersforbundsspesiallagde mappe for tillitsvalgtevar hovedoppgaven i løpet avkonferansen, sier kursleder, seniorrådgiverRune Larsen Røine. Denne mappener fullspekket med informasjonom blant annet forbundet, vedtekter,handlingsplan og lover og regler forarbeid til sjøs.– Utgangspunktet er naturlig noktemmelig tørt og teoretisk, men underveisi gjennomgangen oppstår det alltidfruktbare og interessante diskusjoner,sier Røine.To trinns opplæringRøine har hatt ansvaret opplæringenav tillitsvalgte siden 1999. Kursenearrangeres en gang i året, som regel iførste kvartal. Det grunnleggende kursetfølges opp av et videregående kursi juss og forhandlingsrett som går avstabelen om høsten. Mer informasjonom dette kurset følger senere.– Et hovedmål med det grunnleggendekurset er å fokusere på pro<strong>ble</strong>mstillingerde tillitsvalgte stilles overfori hverdagen, sier Rune Larsen Røinesom denne gang hadde med seg seniorrådgiverBernhard Lie-Nielsen fraadministrasjonen.NettverksbyggingI tillegg til det rent faglige er slike kursav uvurderlig betydning for medlemmertil å knytte kontakter - eller sagt imer moderne språkdrakt - drive aktivnettverskbygging.– Slik sett er både forbund og deltakerei en vinn-vinn-situasjon. Medlemmeneknytter kontakter seg i mellom,de får nærgående kjennskap til forbundetog vi i administrasjonen blir godtkjent med medlemmer som vi helt s<strong>ikke</strong>rmøter igjen i fremtiden, avslutter RuneLarsen Røine.ENGASJERT:Hovedtillitsvalgtog medlem avforhandlingsutvalgetutenriks,Gunnar Paulsen,var med somressursperson påseilasen.36 ■ Maritim Logg 3/2008


Nye fagkurs på Gol i 2008 ISPS – STCWSIKKERHET OG OPPLÆRING: Innholdet i forbundets fagkurs oppdateres stadig.Nå dekker kurset IMO-kravene i ISPS-koden for Ship Security Officer (SSO). Kursdeltakerneblir også assessor og instruktør i henhold til STCW-konvensjonen.TEORI OG PRAKSIS: Anerkjente foredragsholderesørger for teoridelen som blir <strong>fulgt</strong>opp av gruppearbeid og praktiske øvelser.■ KURS<strong>INFO</strong>■ StedAlle fagkurs holdes på Pers Hotel på Gol■ Kursets innholdKurset skal gi deltakerene økt kunnskap om– godkjenning som assessor og instruktør fra Sjøfartsdirektoratet– STCW-konvensjonens avsnitt A I/6.4, 6.6 krav tilopplæring og bedømmelse.■ Instruktører og samarbeidspartnereKursene arrangeres av Norsk Sjøoffisersforbund i samarbeidmed Norwegian Maritime Safety Consultans.■ KursavgiftOrdinær kursavgift er kr. 9 800,– Aktive medlemmer av NorskSjøoffisersforbund betaler kun egenandel på kr. 2 250,–.For medlemmer dekker forbundet også dokumenterte utgiftertil reise og opphold.■ PåmeldingsfristFrist for påmelding er fire uker før kursstart.Faks eller send påmeldingen tilNorsk Sjøoffisersforbund,Postboks 2000 Vika, 0125 OsloFaks: 22 00 55 01 E-post: oslo@sjooff.noMed forbehold om endringerPÅMELDINGUke 39: 22.-25. septemberNavn:Adresse:Medlemsnr.Telefon:Stilling/rederi:Uke 45: 3.-6. novemberSJØKAPTEINSRINGSjøkapteinsringen er en solid, elegant signetring. Platei sort emalje med gull komando-striper. Leveres i flottgaveetui.Pris kr. 6.990,-Sjøkapteinsringen kan bare bestilles gjennom NorskSjøoffisersforbund, og kjøper må væremedlem.Ved bestilling oppgi riktig ringstørrelse,som du må ta hos gullsmeden. Ringenkan senere reguleres 2–3 nr. ut/inn.Dette vil bli gjort gratis.Påregn 4–6 ukers leveringstid.Bestillingen sendes:Norsk SjøoffisersforbundPostboks 2000, Vika N-0125 OsloE-post: oslo@sjooff.no / Tlf 22 00 55 00Faks 22 00 55 01Invitasjon tilmedlemmer iSandefjord-områdetNordisk Navigatørkongress holder sitt nestemøte i Sandefjord. I forbindelse med møtet harNorsk Sjøoffisersforbund gleden av å inviteremedlemmer som er bosatt i området til hyggeligbåttur på fjorden mandag 9. juni. Toktet starterkl. 18.00.Det er begrenset med plass om bord så prinsippetom «førstemann til mølla» gjelder.Påmelding til Norsk Sjøoffisersforbund v/ RuneLarsen Røine, postboks 2000 Vika, 0125 Oslo.E-post: oslo@sjooff.noMaritim Logg 3/2008 ■ 37


Norsk SjøoffisersforbundForsikring per e-post:Liv-Torill Moenforsikringskontoretsvarer– Jeg fikk nylig et tilbud i posten omå bli med på forsikringene til NorskSjøoffisersforbund. Det så ganskeinteressant ut, blant annet med engratis gjennomgang av alle de forsikringenejeg har i dag. Men såviser det seg at man må ha en egene-postadresse for å kunne kjøpe forsikring.Det har <strong>ikke</strong> jeg, hva gjørjeg da?Svar:Det er riktig at vi forutsetter at medlemmenehar en e-postadresse vi kansende vilkår og forsikringsbevis til.Du behøver <strong>ikke</strong> ha egen hjemme-pceller egen e-post, det kan like godtvære e-posten til sønnen din ellerkameraten din. Poenget er at vi skalslippe å trykke haugevis av papir ogbruke masse penger på porto for å gideg den nødvendige informasjonenom forsikringene.Det vil heller <strong>ikke</strong> komme unødvendigpost eller reklame til adressen;kun det som er nødvendiginformasjon om forsikringene blirsendt til e-postadressen du oppgir.Vi har veldig gode priser på forsikringene,og det skyldes at vi harforhandlet fram gode avtaler, menogså at vi klarer å holde kostnadenepå lavest mulig nivå. Elektroniskutsending av vilkår og forsikringsbeviser ett av tiltakene som gir degrimeligere forsikring.Forsikringskontorets tilbud om enuforpliktende gjennomgang av alleforsikringene til medlemmene harforøvrig blitt godt mottatt. Mangehar meldt sin interesse, og flere harfunnet ut at Sjøoffiserenes forsikringerer et svært godt alternativ.Du kan si opp dine forsikringermed en måneds varsel når som helsti året, helt uavhengig av hovedforfall.Penger du har tilgode får durefundert fra selskapet.Forsikringskontoret ordner altdet praktiske i forbindelse med flyttingav forsikringer. Det eneste dumå gjøre er å signere en fullmakt tiloss.Flotte nyheter i sjooff-shopen!Bestill i dag på shop.sjooff.noWeekendbag80 liter«Seamaster» maritim jakkeVindjakke/allværsjakke i superkvalitetMER OM: Weekendbag med gjennomtenkteløsninger i meget godkvalitet. Med hjul, rullehåndtak ogmange praktiske rom og detaljer.Farge: Grå/sort.kr 499,-North Face Duffle bagVelg mellom 70 og 90 liter, rød eller sortKr 895,-(90 liter kr. 995,-)MER OM: En bestselgerfra North Face, til hyggeligSjøoffisers-pris!Meget slitesterk og PVC-fri.Komprimeringsstropper ogskulderstropper.kr 890,-MER OM: 3-lags sveiset vindtett/vanntettjakke med teipede sømmer og vanntetteglidlåser. 2-veis elastisk stoff underermene for økt bevegelighet. Innvendigeelastiske mansjetter rundt håndledd oghøy justerbar krage med microfleece fòrog refleksstripe. Avtagbar og justerbarhette med refleks. 3 utvendige ogen innvendig lomme, samt innvendigmobillommeLeveres i rød, kongeblå og marineblå, størrelser S til XXL.Alle produktene leveres med en liten, diskré Sjøoffisersforbundslogo. Prisene inkluderer porto ut ekspedisjon inne Norge – ingen tillegg tilkommer! Bestill på shop.sjooff.no eller via www.sjooff.no.38 ■ Maritim Logg 3/2008


PrinsippdomrettskraftigForbundet vant i januar en viktigprinsippsak i Gulating lagmannsrettpå vegne av et medlem angåendefull lønn i oppsigelsestidenetter å ha mistet legeattesten. Rederietanket saken, men Høyesterettavviste forleden anken. Dermedblir lagmannsrettens dom ståendeog forbundets medlem blir tilkjentlønn, forsinkelsesrente og saksomkostninger.Advokat Birger Mordtførte saken for NSOF.MANN OVER BORD: Siden hovedhensikten med MOB-båten er å trekke folk opp fra sjøen, er det helt åpenbartat en mann er for lite.Foto: Erik SkogenOvervåket evakueringsøvelseForbundet overvåket en evakueringsøvelsefor MF «Sand» mens fartøyet lå vedkai på Kystterminalen i Stavanger nylig.Øvelsen avdekket – som ventet - blantannet at MOB-båten MÅ bemannes avminimum to mann.Fartøyet er en pendelferge, med salongog to KOPAS-stasjoner (redningsflåter)på den ene siden, og en KOPAS-stasjonpå den andre siden. Alle beregnet forinntil 150 personer.Skipet har en bemanningsoppgavepå fire mann, men kan sløyfe matrosen(slik at de sitter igjen med tre) i sambandetSand-Ropeid ved under 200passasjerer. Fartøyet er for øvrig sertifisertfor å ha inntil 255 passasjerer.Elever fra skoleskipet «Gann» supplertmed ekstramannskaper fra TideMerknad til fastlønn bøyelastvar «passasjerer» under øvelsen. Evakueringstiden<strong>ble</strong> overholdt, men øvelsenhadde åpenbare svakheter fordi detvar drevne sjøfolk som skulle bringes is<strong>ikke</strong>rhet.– Forbundets konklusjon etter øvelsener at skipet minst må bemannesmed fire mann, sier rådgiverne LeifIvar Bakke og Erik Skogen til MaritimLogg.REDNINGSFLÅTE: «Passasjerene» evakueres utpå redningsflåten.Maritim Log har fått et innspill fra en skipsfører, som i hovedsak er sterkt for atdet innføres fastlønnsordninger i for eksempel bøyelastflåten. Men han reagertenegativt da han ved en revisjon av fastlønnen så at andre stillinger fikk høyeretjenestetillegg enn ham selv. Årsaken var blant annet at tjenestetilleggene <strong>ikke</strong> vari overenstemmelse med de tariffestede tjenestetilleggene. I fastlønnskonseptet erdet opp til partene lokalt å fastsette hvordan tjenestetilleggene gis.Planlegg neste års ferieFristen for å bestille forbundetsferieleiligheter neste år er 1. juni.Du finner utfyllende informasjonom priser etc. på www.sjooff.no.Stevning sendtArbeidsrettenNorsk Sjøoffisersforbund har nå formeltstevnet Norges Rederiforbund(NR) for Arbeidsretten. Tvistenomhandler sikringsbestemmelsenfor beregning av lønn for styrmenni forhold til matros/kranfører medG5 sertifikat på flerbruksskip/konstruksjonsfartøyregistrert i NOR.NSOF håper saken kan behandlesav Arbeidsretten før sommerferien.Utenrikskonferansepå HurtigrutaDato for tariffkonferansen utenrikser nå fastsatt. Konferansen finnersted på Hurtigruta fra Bergentil Trondheim og starter kl. 16.30onsdag 24. september (skipetsavgang er 22.40). Den avsluttes iTrondheim fredag 26. september kl.12.00. Konferansen er åpen for allemedlemmer i utenriksflåten.Det kommer mer informasjon omtariffkonferansen i Ukesinfo samtpå www.sjooff.no senere.Maritim Logg 3/2008 ■ 39


Norsk SjøoffisersforbundMedlemsfordeler:■ KollegastøtteordningenNorsk Sjøoffisersforbunds kollegastøttegruppeer et tilbud tilmedlemmer som har vært utsattfor spesielle påkjenninger i tjenestenom bord. Som medlem kandu når som helst kontakte koordinatoren.Han formidler kontakt tilgruppens medlemmer eller andresom kan være en samtalepartnereller støtte for deg.Kollegastøttegruppen:22 00 55 00 (a)22 60 95 67 (p)95 13 84 35 (mobil)■ Gratis advokathjelpSom medlem i Norsk Sjøoffisersforbundkan du få gratis juridiskbistand også i private saker.Forutsetningener at du kontakteradvokaten, SigmundZ. Berg, på avtalte tidspunkterog at henvendelsen kan besvarespå telefon. Dersom henvendelsenfører til en konkret sak for medlemmet,må videre oppfølgingog betaling avtales direkte medadvokaten.Advokaten har satt av tid til åhjelpe medlemmer av forbundethver første mandag i månedenmellom kl. 14.00-15.00.I disse tidsrommene kan du tadirekte kontakt på telefon 69 3673 00. Mener du at du trengerjuridisk assistanse i en jobbsak,kontakter du Norsk Sjøoffisersforbund,tlf. 22 00 55 00.■ ForsikringerDette er inkludert i medlemskapet:Seilende medlemmer med gyldighelseattest for sjømenn, sombetaler aktiv medlemskontingent,er dekket av en livsforsikring påkr 150 000. Den gjelder til dufyller 62 år, og Norsk Sjøoffisersforbundbetaler premien for denneforsikringen. Ingen andre forsikringerfølger automatisk gjennommedlemskapet. Du må selvmelde deg på for å være med påforsikringene.Dette kan du kjøpe:Som medlem av Norsk Sjøoffisersforbundkan du få ulike skadeforsikringertil en svært gunstig pris.• Innboforsikring• Livsforsikring for ektefelle/samboer• bilforsikring• villaforsikring• fritidsbåtforsikring• fritidshusforsikring• ulykkesforsikring• verdigjenstandsforsikring• reiseforsikringDu kan sjekke priser og bestilleforsikringer på internett.www.wli.no/sjooff22 00 55 00forsikring@sjooff.noINNMELDING Norsk SjøoffisersforbundMaritimt Hus • Rosenkratz´gt 15 • Postboks 2000 Vika • 0125 Oslo • Telefaks: 22 00 55 01 • Telefon: 22 00 55 00Bankgiro: 6027.05.11662 • Org. nr.:974 266 997Hvori opptattNorsk Skibsførerforbund (stiftet 1889)Norsk Styrmandsforening (stiftet 1910)Fullt navn:(navn/deler av navn som <strong>ikke</strong> brukes, skrives i parentes)Fødselsdato:Norsk personnummer:Sertifikat (hva slags):Utstedt når (år):Gateadresse:Postadresse/-sted:Er du, eller har du tidligere vært medlemav enn annen maritim fagforening?JaNeiHvis ja, oppgi hvilket forbund?Opphørte år:Jeg tillater og ønsker at NorskSjøoffisersforbundsender meg informasjon per e-posti spesielle/viktige saker:JaNeiTelefon (privat/mobil/arbeid):E-postadresse:Skipets navn:Rederi:Fartsområde (innenriks/utenriks etc):Stilling:Tariffavtale:Undertegnede ønsker med dette å melde seg inn i Norsk Sjøoffisersforbund, ogforplikter seg samtidig til å opptre som en lojal kollega. Videre lover jeg å overholdeforbundets lover, og vil <strong>ikke</strong> ta plassen etter en kollega som har mistetdenne fordi han har overholdt forbundets bestemmelser.I tillit til forbundet og dets styre, undertegner jeg dette under forutsetning av at erklæringen aldrivil bli anvendt til lojale medlemmers skade.Dato:Underskrift:Kontingenten er kr 300,- pr. måned.Ta kopi av siden eller kontakt Sjøoffisersforbundet for eget skjema dersom du <strong>ikke</strong> vil klippe i bladet.Les forbundets vedtekter før du sender din innmelding.40 ■ Maritim Logg 3/2008


Meget god respons på spørreundersøkelseOver 1.800 medlemmer svarte på ennettbasert spørreundersøkelse omastronomisk navigasjon.Norsk Sjøoffisersforbund jobber somkjent aktivt med revisjonen av STCWkonvensjonen,og skal være med åutforme kravene til opplæring avsjømenn på verdensbasis. (Se også egensak på side 8-9). Forbundet jobberblant annet for at det skal legges vektpå opplæring i bruk av moderne utstyrog regelverk. Forbundet gjennomførtederfor en spørreundersøkelse for å kartleggemedlemmenes syn på astronomisknavigasjon.Mange har den senere tid påpekt atman i skolen har stort tidspress på segfor å få til en grundig og god utdanningav dekksoffiserer, samtidig som35%30%25%20%15%10%5%0%30,4%Før 1980Overføres til B- delen(<strong>ikke</strong> obligatorisk)10,5%10,5%12,9%55,2%14,3%man <strong>ikke</strong> får tid til å gjennomgå nyeemner som opplæring i ISM, ISPS, AISog LRIT. Andre grunnleggende fagsom for eksempel stabilitet har ogsågitt mange studenter hodebry og børoverveies styrket.Undersøkelsen viste blant annetat 55,2 prosent av de som svartemener astronomisk navigasjonkan overføres til B-delen avSTCW-konvensjonen. 22,4 prosentmener astronomisk navigasjon kanfjernes helt mens tilsvarende prosentandelmener konvensjonen bør beholdessom i dag på dette området.Du kan lese mer om spørreundersøkelsenmed utdypende fakta påwww.sjooff.noKan astronomisk navigasjon tas ut av STCW-konvensjonen eller bør den beholdes ?Beholdes som i dag22,4%1980-1984 1985-1989 1990-1994 2000–2004 2007-20081995-199911,4%22,4%Når var siste gang du var avhengig av å bestemme pososjon ved hjelp av sekstant ?4,6%2005-20065,4%FjernesHovedkontor OsloMaritimt Hus, Rosenkrantz´gt 15PostadressePostboks 2000, Vika, N-0125 OSLOTelefon 22 00 55 00Faks 22 00 55 01Bank 6027 05 11662E-post: oslo@sjooff.noInternett: www.sjooff.noAvdelingskontor ÅlesundKeiser Wilhelmsgt 34, N-6003 ÅlesundTelefon 70 10 13 80Faks 70 10 13 89E-post: alesund@sjooff.noAsbjørn Furnes, avdelingslederTelefon privat: 70 18 09 34Trond A, Dyb, rådgivermobil: 91 75 21 42Distriktskontor BergenNordnesgt 35, N-5005 BERGENTelefon 55 90 24 66Faks 55 90 24 67E-post: bergen@sjooff.noLeif Ivar Bakke, rådgiverMobil: 41 47 65 99Kontaktpersoner Oslo-kontoretHans Sande, direktørMobil: 91 61 69 94Tore Gjestrum, spesialrådgiverTelefon privat: 22 60 95 67Bjørn Haave, avdelingslederMobil: 91 18 29 15Bernhard Lie-Nielsen, seniorrådgiverMobil: 95 92 37 57Rune Larsen Røine, seniorrådgiverMobil: 95 13 84 32Erik Skogen, rådgiverTelefon privat: 63 87 60 18Omar Jørgensen, journalistMobil: 91 84 87 16Hilde A. Brubakk, rådgiver informasjonMobil: 97 14 93 09StyretRoar Gallis, Sandefjord - formannOve R. Nielsen, Fusa - viseformannHarry Selsvold, UrangsvågSteinar J. Jakobsen, BjarkøyFrode Monsen, RosslandHarald Søvdsnes, EidsåJohnny Skjevling, Kristiansund NTrond Magne Holten, MelbuAsbjørn Grav, FreiOlav Støbakk, GodøyaIna Eide, BergenBjarne Lundegård, StavangerKjersti S. Wengshoel, ForsandKnut-Arne Boge, GruaMaritim Logg 3/2008 ■ 41


leserinnleggEU betrar fiskeripolit<strong>ikke</strong>nDet er viktig for norsk fiskeindustri atreglane mellom unionen og Noreg blirså like som mogleg, og det blir dei no.Noreg vert framheva som eit eksempel iEU sin nye politikk for fiskerikontroll.EU sin felles fiskeripolitikk vert noendra etter både intern og ekstern kritikkav reformendringane dei siste åra.Forvaltningsregimet som vart vedtekei 2002 for å betra og styrka fiskebestandenhar ikkje gjeve dei resultataEU ønskte seg.No skal dette regimet gjennomgåastog ei ny reform skal vera på plass innan2012. Da skal systemet med kvotereguleringstrammast inn og eit fullstendigbilete med truverdige fangstdata skalkoma på plass. Ny regulering vil omfattainnsamling og forvaltning av biologiske,tekniske og miljødata i fiskerisektoren.Data skal brukast til vitskaplegeanalyser og vil omfatta kommersieltfiske, fritidsfiske og havbrukssektoren.Krava om ein ny politikk kjem etter atundersøkingar i medlemslanda avdekkaufullstendige fangstdata. Inspeksjonssystemahar ikkje vore gode nok.For å lykkast med ein felles fiskeripolitikkvil EU no ha meir effektive rutinarfor inspeksjon.Overkapasiteten i fiskeflåten hindrarogså lønsemda i næringa, og gir insentivtil å bryta regelverket. EU meinar atdersom kapasiteten ikkje blir redusert,vil det føra til alvorlige konsekvensarfor heile fiskeindustrien og relatertenæringar. Dette gjeld også for den norskefiskerinæringa.Endringar i EUs felles fiskeripolitikkhandlar om å betra kvalitetenpå fangstdata og den elektronisk rapporteringa.Nasjonale styresmaktermå ha fullmakt til å kunna gripa innmed sanksjonar når det skjer brot påregelverket. EU-kommisjonen vil ogsåinnføra tiltak som kan redusera denstrukturelle overkapasiteten i fiskerinæringa.I omlegginga av fiskeripolit<strong>ikke</strong>n somno blir diskutert, peikar EU mot Noreg.Framhevinga av den norske polit<strong>ikke</strong>ngjeld spesielt systemet med sluttsetlarog førstehandsomsetjing, som hos ossskjer gjennom salslaga. Det norskeutkastforbodet er også blitt framheva.Det er positivt for den norske fiskerinæringaat me no får gjennomslag forein betre fiskeripolitikk i EU.Behova for å betra kontrollsystemablir oppfatta som så prekære at EUkommisjonenallereie har begynt åendra dei. Endringane har fått stor 42 ■ Maritim Logg 3/2008


støtte mellom dei europeiskefiskeriministraneseinast i februar i år, ogkommisjonen skal no sendeendringsforslaga ut påhøyring. Målet er at forslagaskal vedtakast i 2009.EU-kommisjonen har varslaat forbodet av utkasting skalinnførast gradvis. Forbodetvil bli gjennomført av tiltaksom t.d. stenging av felt forsmåfisk, samt nye krav tilutforming av reiskap. Dersomforslaga blir gjennomført,vil EU sin politikk pådette området vera lik dennorske. Truleg vil utkastforbodetogså omfatta fiskeetter nordsjøsild og makrell.Det er positivt for norskfiskeriindustri at EU ogNoreg sin politikk ser ut tilå bli likare.OLAV AKSELSEN (AP), LEIAR FORUTANRIKSKOMITEEN PÅ STORTINGETSkriv tilMaritim Logg!Har du synspunkter, bildereller historier du vil delemed leserne av MaritimLogg? Da kan du sende dettil Maritim Logg, postboks231 Sentrum, 0103 Osloeller fortrinnsvis på epost tilres@lo-media.no. MaritimLogg forbeholder seg rettentil å forkorte lange innlegg.Anonyme innlegg aksepteressom hovedregel <strong>ikke</strong>.Registrer din CVpå www.hr-center.no og se vår nettside www.hr-center.nofor utlyste maritime jobber over hele verden.Registrer your CV at www.hr-center.no and follow our Vacancylist for annonced maritime jobs world wide.Phone: +47 7000 8650 - Fax: +47 7000 8651 - P.box 40 - 6069 Hareid - NorwayE-mail: post@hr-center.no - www.hr-center.no Maritim Logg 3/2008 ■ 43


jubilanterDet norske maskinistforbund8514.05. Karl Herman Knurvik, OSLO8001.05. Finn Arnold Otterstad, NESTTUN28.05. Olav Bernhard Håversen, STAVANGER30.05. Kåre J. Breivik, STÅRHEIM7519.05. Johan Kåre Valen, FISKARSTRAND21.05. Ole Fr. Undrum, HORTEN24.05. Reidar Bjørkmark, SANDEFJORD7004.05. Alf Kristian Feen, SANDEFJORD04.05. Bjørn Fredrik Olafsen, OSLO13.05. Gunnar M. Ledal, NAMSOS14.05. Olaf Schrader, VESTSKOGEN18.05. Trygve Jan Larsen, LAKSEVÅG27.05. Endre Åkra, SKÅNEVIK30.05. Kåre Arvid Heggemsnes, KVISVIK6003.05. Gunleiv Levang, SANDNES07.05. Jan Hølleland, FLAKTVEIT08.05. Jacob Sunde, JAPAN13.05. Ole Jan Kløkstad, BODØ13.05. Tjodvard Raudberget, TRONDHEIM14.05. Per Fr. Sørensen, FYLLINGSDALEN16.05. Rolf Aarsheim, SELJE18.05. Knut Arild Olsen, BODØ18.05. Roar Øksendal, POLEN19.05. Jan Nicolaysen, LODDEFJORD22.05. Kåre Kleppe, UGGDAL23.05. Per Aasvik, JOMFRULAND24.05. Ernst Magne Eriksen, ÅKREHAMN24.05. Oddmund Markus Sørensen, TØNSBERG25.05. Ragnvald Van der Velden, ULSET27.05. Leif Hermansen, STRØMMEN28.05. Arvid Bertheussen, OSLO28.05. Reidar Aasheim, FOLDRØYHAMN29.05. Stein Larsen, STORD30.05. Halvard Engeness, SVERIGE5003.05. Kjell Ove Christoffersen, MATHOPEN05.05. Morten Garmo, PORSGRUNN15.05. Bjørn Steinar Ellefsen, KVALØYSLETTA19.05. Knut Fejerskov, ULSET21.05. Hannu Leinonen, TRONDHEIM22.05. Arne Inge Eliassen, SANDEFJORD22.05. Steinar Johannessen, LILLESTRØM24.05. Tom Skaflestad, ULSET26.05. Tor Arnfinn Brådland, NODELAND27.05. Arild Steinar Sulen, NESTTUN28.05. Fred Raa, FANA31.05. Odd Arne Hammervold, LYNGSEIDETNorsk sjømannsforbund95 år08.05. Georg Kristens. Næss85 år11.05. Monrad Knarvik, ULSET22.05. Inga Knutsen, TRONDHEIM80 år14.05. Peder Håvås, HAUGESUND20.05. Hilmar Leine, LEINØY21.05. Eivind Karsten Øye, TAU24.05. Gustav T. Nilsen, FÆRVIK75 år01.05. .Thor Alvsaker, UTNE06.05. Annar Nøttestad, HAMAR14.05. Bjørn Olav Langhus, FOLLEBU25.05. Harry I. Pettersen, KOPERVIK29.05. Dagfinn Nilsen, SKIBOTN30.05. Fritz Johannesen, SKOGSVÅG70 år06.05. Fredrik R. Olsen, FREI06.05. Willy Tallakstad, SVARSTAD14.05. Liv Helene Aasen, HORTEN20.05. Svein Rolf Madsen, NERLANDSØY24.05. Alfred Bjørgen, VIKEBYGD29.05. Leif Eikeland, SANDNES60 år01.05. Jan Eddy Hansen, SOLA02.05. Erling Østby, LARVIK02.05. Noralf Oddmunn Skjelfjord, RØROS04.05. Bjarne Lundberg, HANSNES06.05. Oddvar Brekke, NORGE08.05. Arne Dimmen, HJØRUNGAVÅG14.05. Lill Ødegaard-Jensen, SKIEN14.05. Odd Pettersen, VIK I SOGN16.05. Reidar Aksel Nilsen, HAUGLANDSHELLA17.05. Julie Karin Delis, STORD18.05. Bodil Petra Larsen, MYRE18.05. Tore Johan Haugen, SANDEFJORD20.05. Mona Madyouki21.05. Edin D Skarpnes, HESTVIKA27.05. Grethe Helgeland, TAU27.05. Jan M Madsen, NYGÅRDSJØEN27.05. Magne Arild Mathiassen, SORTLAND28.05. Rigmor Karlsen, TROMSDALEN50 år01.05. Oddgeir Hofstad, SMØLA02.05. Toril Brenden, HALDEN03.05. Arvid Kyrre Fredriksen, SANDSET03.05. Trond Dimitri Kåsereff, TJØME21.05. Atle Kjerringvåg, DOLMØY21.05. Svein Terje Olsen, SANDNESSJØEN22.05. Inger Mary Bogevåg, NESTTUN22.05. Svein Sandvik, HØYANGER24.05. Even Olsen, MELSOMVIK24.05. Willy Gåthe, OS27.05. Geir Hovdelien, DOKKA27.05. John Tore Larsen, HOMMELVIK28.05. Alf Korsø, MOSTERHAMN30.05. Geir Stadsnes, LANGEVÅG30.05. Terje Kongshaug, FREI44 ■ Maritim Logg 3/2008


Norsk Sjøoffisersforbund95 år03.05 Mathias E. Mathisen, USA90 år09.05. Finn C. Kristoffersen, NEVLUNGHAMN15.05. Palmer Olsen, ÅLESUND23.05 Odd Halvorsen, HAFRSFJORD85 år13.05 Eilert John Olsen, FARSUND80 år01.05 Gunnar B. Johannessen, KOLBJØRNSVIK04.05. Anton Thoresen, GREÅKER11.05 John Øvrebø, STONGFJORDEN25.05 Arne Berg, TRONDHEIM75 år01.05 Johan Solesvik, VESTRE VINNESVÅG03.05 Halvard Johansen, TRONDHEIM07.05 Bjørn Steinar Bøe, FLORVÅG14.05 Arne Wilhelmsen, LYNGSEIDET17.05 Thor A. Sanne-Gundersen, ELVERUM24.05 Jan Brunes, SANDEFJORD31.05. Johan B. Haugland, FYLLINGSDALEN70 år01.05 Malfred Einar Hernar, HERNAR01.05 Tor Henrik Karlsen, DUKEN02.05. Arne Klokk, VALDERØYA02.05 Bjørn Tandberg, FARSUND09.05 Gustav-Adolf Bergheim, HAMMERFEST10.05 Helge Brudvik, NESTTUN16.05 Egil Arne Aas, PORSGRUNN19.05 Kaare Lønningen, LAKSEVÅG19.058 Leif Røsvik, SKUTVIK21.05 Hallvard A. Hessen, ÅLESUND23.05 Svein Willie Holbu, TØNSBERG60 år01.05 Berner Sæløen, UGGDAL02.05 Ivar Aase, STOLMEN06.05 Arve Grimstad, BRANDAL07.05 Jean Thv. Berntsen, SANDEFJORD10.05 Ingar Jensen, GRIMSTAD12.05 Svein Sæther, KRISTIANSUND N13.05 Oddvar Lervik, TRONDHEIM14.05 Kolbjørn Olav Spissøy, SAGVÅG15.05 Alfred Myklebust, BARMEN20.05 John Kristiansen, KRISTIANSAND S21.05 John Ragnar Beisland, HOMBORSUND24.05 Johan Rokstad, HAUGESUND24.05 Per Wickstrøm, KVINLOG28.05 Finn Kro, BOKN29.05. Hans A. Foldal, VOLDA29.05 Ingvald Tangen, SANDEIDKrav om godkjenning av SSO kursSTCW konvensjonens regel VI/5 (STCW amendments 2006 med virkning fra 1.januar 2008) stiller krav til godkjenning av kurs for SSO. Dette innebærer atnye Ship Security Officers (SSO) fra denne dato må ha gjennomført og beståttgodkjent kurs. Kursholdere som ønsker å tilby kurs til SSO må oversende søknadom dette, hvor det dokumenteres kvalitetssikret gjennomføring iht. STCWkonvensjon og kvalifikasjonsforskriften av 9. mai 2003 nr. 687. Det må ogsådokumenteres at tilbudet er underlagt institusjonens gjeldende sertifisering (ref.rundskriv RSV 01-2008).OvergangsreglerDet gis i Regel VI/5 punkt 4 anledning til at administrasjonen kan gi personer,som har kurs fra før regelen trådte i kraft, anledning til å fortsette som SSOfrem til 1. juli 2007. Med bakgrunn i dette vil Sjøfartsdirektoratet tillate atSSO’er som har gjennomført og bestått kurs fra før 1/1-08 også vil kunnetjenestegjøre som SSO frem til 1/7-09.Enhver som skal tjenestegjøre som SSO etter 1/7-09 må ha gjennomført ogbestått godkjent kurs og kunne dokumentere dette ved kursbevis med henvisningtil STCW konvensjonens Regel VI/5.Sjømennenes Pensjonistforening i OsloPensjonerte sjøfolk og deres ektefeller/samboere møtes hver første torsdag imåneden til kaffeslabberas i kantina i Maritimt Hus, Rosenkrantzgt. 15 kl.13.00.Møtedager i 2008: 5. juni, 4. september, 2. oktober og 6. november.Odd Skjønhaug, leder, tlf. 67 90 45 23Ralf Stahlke, tlf. 22 16 66 78Nortraships Sjømannsfond(Det «hemmelige» fondet)Fra utbetalingene begynte i 1949 til midlene var oppbrukt i 1995, var det utbetalt88 millioner. Forutsetningen var at fondet skulle vare så lenge det var krigsseilereog deres enker som hadde behov for det. Etter 1995 har derfor statenbevilget de nødvendige midler. I 2007 (2006) <strong>ble</strong> det gitt støtte til 1 (1) sjømannog 9 (9) enker bosatt i Norge, og 0 (1) sjømann og 6 (7) enker bosatt i utlandet.Det <strong>ble</strong> i alt utbetalt NOK 265 000.- (337 200).Ralf StahlkeLøsningen på sudoku-oppgavene side 46© & Distribution: www.knightfeatures.com/www.pib.dk sud_ss0004a.tif© & Distribution: www.knightfeatures.com/www.pib.dk sud_ss0005a.tif50 år03.05 Bjørn A. Hofstad, VÅLE04.05 Atle Borge, FREKHAUG09.05 Olav Thoresen, HOMMELVIK21.05 Jan Ingvar Tytlandsvik, TAU23.05 Gerhard Bagge, HORTEN24.05 Jon Olaf Klodiussen, TROMSØ26.05 Einar Olav Linga, ISDALSTØ28.05 Narve Skjærvik, STOKKØY31.05 Hallgeir Giske, VALDERØYAMaritim Logg 3/2008 ■ 45


frivaktaRIKTIG SVAR på «Hvor er dette» i nr. 2 2008 var HONG KONG.VINNEREN er Johan Uri fra SkodjeSUDOKU© & Distribution: www.knightfeatures.com/www.pib.dk sud_ss0004.tif© & Distribution: www.knightfeatures.com/www.pib.dk sud_ss0005.tifLøsningen stårnederst påside 45.KRYSSORD: Vi trekker ut en vinner som får en hyggelig overraskelse i posten. Legg kryssordet i en konvolutt merket «x-ord nr. 2-08»og send det til Maritim Logg, LO Media, Postboks 231 Sentrum, 0103 Oslo. Kryssordet må være hos oss innen 25. mars 2008. Skrivnavn og adresse under kryssordet eller merk konvolutten med avsenderadresse.NAVN:ADRESSE:POSTNR OG STED:46 ■ Maritim Logg 3/2008


HVOR ER DETTE? Ser du hvor i verden dette er? Send svaret til MaritimLogg, LO Media, Postboks 231 Sentrum, 0103 Oslo. Skriv navn og adresseunder svaret eller merk konvolutten med avsenderadresse eller send det påe-post til res@lo-media.noHva ville du gjort somsjøfartsdirektør for en dag?– Jeg ville lyttet mer til de somkjenner næringen, nemlig sjøfolkenesom bemanner fartøyeneog har daglig befatning med depro<strong>ble</strong>mer sjøfarten sliter med.Dessuten ville jeg fått bevilgendemyndigheter til å få flere kvalifisertefolk inn i Sjøfartsdirektoratsorganer, og <strong>ikke</strong> bare skrivebordsteoretikeresom nå ser ut til å bemanne sentrale stillinger.Frank Ebbesen (59), Brønnøysund.Maskinsjef på «Torghatten», Torghatten (TTS)VINNEREN av kryssordet i Maritim Logg nr. 2/2008:Karin Vegsundrabb, Ålesund– Da ville jeg tatt tak i alt somhar med bemanning å gjøre.Jeg ville gått gjennom samtligebemanningssaker de sisteårene. Gjennomgangen hadderesultert i at vi hadde eta<strong>ble</strong>rtskalabemanning. Da ville manha sikret en mye bedre bemanningsfastsettelsemed lik bemanning på like båter.Nedbemanningen vi har sett de siste årene er ille.Trine Otterlei (41), Kjerstad i Møre og Romsdal.Overstyrmann på «Tresfjord», Fjord 1 MRF– Det første jeg ville tatt tak i ermangelen på utdanning av sjøfolk. Vier avhengige av å rekruttere sjøfolk.Nå er det altfor få, selv vi som er vikarerkan jobbe til vi stuper.Det gjelder både i maskin, på dekkogpå brua. JørWWan Thorsen (50),Sandefjord. Matros på MS Petter Wessel,Color Line.Jøran Thorsen (50), SandefjordMatros på «MS Petter Wessel», Color LineREDAKTØRER■ Tore Bjørkantore.bjoerkan@dnmf.notlf. 24 14 83 77mob. 99 56 13 22■ Roy Ervin Solstadres@lo-media.notlf. 23 06 33 75mob. 97 70 73 03■ Omar JørgensenOmar.jorgensen@sjooff.notlf. 22 00 55 27mob. 91 84 87 16ANNONSEPRISEPRISEReks. moms¼-side 6.000½-side 12.000hel-side 18.000ANNONSEANSVARLIG:Tore Bjørkantore.bjoerkan@dnmf.notlf. 24 14 83 77mob. 99 56 13 22UTGIVELSESPLAN 2008Nr. 4Materiellfrist: 28. aprilLevering post: 22. maiNr. 5Materiellfrist: 2. juniLevering post: 20. juniNr. 6Materiellfrist: 4. augustLevering post: 22. augustNr. 7Materiellfrist: 1. septemberLevering post: 19. septemberNr. 8Materiellfrist: 29. septemberLevering post: 17. oktoberNr. 9Materiellfrist: 27. oktoberLevering post: 14. novemberNr. 10Materiellfrist: 24. novemberLevering post: 12. desemberMaritim Logg 3/2008 ■ 47


leserinnleggEU betrar fiskeripolit<strong>ikke</strong>nDet er viktig for norsk fiskeindustri atreglane mellom unionen og Noreg blirså like som mogleg, og det blir dei no.Noreg vert framheva som eit eksempel iEU sin nye politikk for fiskerikontroll.EU sin felles fiskeripolitikk vert noendra etter både intern og ekstern kritikkav reformendringane dei siste åra.Forvaltningsregimet som vart vedtekei 2002 for å betra og styrka fiskebestandenhar ikkje gjeve dei resultataEU ønskte seg.No skal dette regimet gjennomgåastog ei ny reform skal vera på plass innan2012. Da skal systemet med kvotereguleringstrammast inn og eit fullstendigbilete med truverdige fangstdata skalkoma på plass. Ny regulering vil omfattainnsamling og forvaltning av biologiske,tekniske og miljødata i fiskerisektoren.Data skal brukast til vitskaplegeanalyser og vil omfatta kommersieltfiske, fritidsfiske og havbrukssektoren.Krava om ein ny politikk kjem etter atundersøkingar i medlemslanda avdekkaufullstendige fangstdata. Inspeksjonssystemahar ikkje vore gode nok.For å lykkast med ein felles fiskeripolitikkvil EU no ha meir effektive rutinarfor inspeksjon.Overkapasiteten i fiskeflåten hindrarogså lønsemda i næringa, og gir insentivtil å bryta regelverket. EU meinar atdersom kapasiteten ikkje blir redusert,vil det føra til alvorlige konsekvensarfor heile fiskeindustrien og relatertenæringar. Dette gjeld også for den norskefiskerinæringa.Endringar i EUs felles fiskeripolitikkhandlar om å betra kvalitetenpå fangstdata og den elektronisk rapporteringa.Nasjonale styresmaktermå ha fullmakt til å kunna gripa innmed sanksjonar når det skjer brot påregelverket. EU-kommisjonen vil ogsåinnføra tiltak som kan redusera denstrukturelle overkapasiteten i fiskerinæringa.I omlegginga av fiskeripolit<strong>ikke</strong>n somno blir diskutert, peikar EU mot Noreg.Framhevinga av den norske polit<strong>ikke</strong>ngjeld spesielt systemet med sluttsetlarog førstehandsomsetjing, som hos ossskjer gjennom salslaga. Det norskeutkastforbodet er også blitt framheva.Det er positivt for den norske fiskerinæringaat me no får gjennomslag forein betre fiskeripolitikk i EU.Behova for å betra kontrollsystemablir oppfatta som så prekære at EUkommisjonenallereie har begynt åendra dei. Endringane har fått stor 42 ■ Maritim Logg 3/2008


støtte mellom dei europeiskefiskeriministraneseinast i februar i år, ogkommisjonen skal no sendeendringsforslaga ut påhøyring. Målet er at forslagaskal vedtakast i 2009.EU-kommisjonen har varslaat forbodet av utkasting skalinnførast gradvis. Forbodetvil bli gjennomført av tiltaksom t.d. stenging av felt forsmåfisk, samt nye krav tilutforming av reiskap. Dersomforslaga blir gjennomført,vil EU sin politikk pådette området vera lik dennorske. Truleg vil utkastforbodetogså omfatta fiskeetter nordsjøsild og makrell.Det er positivt for norskfiskeriindustri at EU ogNoreg sin politikk ser ut tilå bli likare.OLAV AKSELSEN (AP), LEIAR FORUTANRIKSKOMITEEN PÅ STORTINGETSkriv tilMaritim Logg!Har du synspunkter, bildereller historier du vil delemed leserne av MaritimLogg? Da kan du sende dettil Maritim Logg, postboks231 Sentrum, 0103 Osloeller fortrinnsvis på epost tilres@lo-media.no. MaritimLogg forbeholder seg rettentil å forkorte lange innlegg.Anonyme innlegg aksepteressom hovedregel <strong>ikke</strong>.Registrer din CVpå www.hr-center.no og se vår nettside www.hr-center.nofor utlyste maritime jobber over hele verden.Registrer your CV at www.hr-center.no and follow our Vacancylist for annonced maritime jobs world wide.Phone: +47 7000 8650 - Fax: +47 7000 8651 - P.box 40 - 6069 Hareid - NorwayE-mail: post@hr-center.no - www.hr-center.no Maritim Logg 3/2008 ■ 43


jubilanterDet norske maskinistforbund8514.05. Karl Herman Knurvik, OSLO8001.05. Finn Arnold Otterstad, NESTTUN28.05. Olav Bernhard Håversen, STAVANGER30.05. Kåre J. Breivik, STÅRHEIM7519.05. Johan Kåre Valen, FISKARSTRAND21.05. Ole Fr. Undrum, HORTEN24.05. Reidar Bjørkmark, SANDEFJORD7004.05. Alf Kristian Feen, SANDEFJORD04.05. Bjørn Fredrik Olafsen, OSLO13.05. Gunnar M. Ledal, NAMSOS14.05. Olaf Schrader, VESTSKOGEN18.05. Trygve Jan Larsen, LAKSEVÅG27.05. Endre Åkra, SKÅNEVIK30.05. Kåre Arvid Heggemsnes, KVISVIK6003.05. Gunleiv Levang, SANDNES07.05. Jan Hølleland, FLAKTVEIT08.05. Jacob Sunde, JAPAN13.05. Ole Jan Kløkstad, BODØ13.05. Tjodvard Raudberget, TRONDHEIM14.05. Per Fr. Sørensen, FYLLINGSDALEN16.05. Rolf Aarsheim, SELJE18.05. Knut Arild Olsen, BODØ18.05. Roar Øksendal, POLEN19.05. Jan Nicolaysen, LODDEFJORD22.05. Kåre Kleppe, UGGDAL23.05. Per Aasvik, JOMFRULAND24.05. Ernst Magne Eriksen, ÅKREHAMN24.05. Oddmund Markus Sørensen, TØNSBERG25.05. Ragnvald Van der Velden, ULSET27.05. Leif Hermansen, STRØMMEN28.05. Arvid Bertheussen, OSLO28.05. Reidar Aasheim, FOLDRØYHAMN29.05. Stein Larsen, STORD30.05. Halvard Engeness, SVERIGE5003.05. Kjell Ove Christoffersen, MATHOPEN05.05. Morten Garmo, PORSGRUNN15.05. Bjørn Steinar Ellefsen, KVALØYSLETTA19.05. Knut Fejerskov, ULSET21.05. Hannu Leinonen, TRONDHEIM22.05. Arne Inge Eliassen, SANDEFJORD22.05. Steinar Johannessen, LILLESTRØM24.05. Tom Skaflestad, ULSET26.05. Tor Arnfinn Brådland, NODELAND27.05. Arild Steinar Sulen, NESTTUN28.05. Fred Raa, FANA31.05. Odd Arne Hammervold, LYNGSEIDETNorsk sjømannsforbund95 år08.05. Georg Kristens. Næss85 år11.05. Monrad Knarvik, ULSET22.05. Inga Knutsen, TRONDHEIM80 år14.05. Peder Håvås, HAUGESUND20.05. Hilmar Leine, LEINØY21.05. Eivind Karsten Øye, TAU24.05. Gustav T. Nilsen, FÆRVIK75 år01.05. .Thor Alvsaker, UTNE06.05. Annar Nøttestad, HAMAR14.05. Bjørn Olav Langhus, FOLLEBU25.05. Harry I. Pettersen, KOPERVIK29.05. Dagfinn Nilsen, SKIBOTN30.05. Fritz Johannesen, SKOGSVÅG70 år06.05. Fredrik R. Olsen, FREI06.05. Willy Tallakstad, SVARSTAD14.05. Liv Helene Aasen, HORTEN20.05. Svein Rolf Madsen, NERLANDSØY24.05. Alfred Bjørgen, VIKEBYGD29.05. Leif Eikeland, SANDNES60 år01.05. Jan Eddy Hansen, SOLA02.05. Erling Østby, LARVIK02.05. Noralf Oddmunn Skjelfjord, RØROS04.05. Bjarne Lundberg, HANSNES06.05. Oddvar Brekke, NORGE08.05. Arne Dimmen, HJØRUNGAVÅG14.05. Lill Ødegaard-Jensen, SKIEN14.05. Odd Pettersen, VIK I SOGN16.05. Reidar Aksel Nilsen, HAUGLANDSHELLA17.05. Julie Karin Delis, STORD18.05. Bodil Petra Larsen, MYRE18.05. Tore Johan Haugen, SANDEFJORD20.05. Mona Madyouki21.05. Edin D Skarpnes, HESTVIKA27.05. Grethe Helgeland, TAU27.05. Jan M Madsen, NYGÅRDSJØEN27.05. Magne Arild Mathiassen, SORTLAND28.05. Rigmor Karlsen, TROMSDALEN50 år01.05. Oddgeir Hofstad, SMØLA02.05. Toril Brenden, HALDEN03.05. Arvid Kyrre Fredriksen, SANDSET03.05. Trond Dimitri Kåsereff, TJØME21.05. Atle Kjerringvåg, DOLMØY21.05. Svein Terje Olsen, SANDNESSJØEN22.05. Inger Mary Bogevåg, NESTTUN22.05. Svein Sandvik, HØYANGER24.05. Even Olsen, MELSOMVIK24.05. Willy Gåthe, OS27.05. Geir Hovdelien, DOKKA27.05. John Tore Larsen, HOMMELVIK28.05. Alf Korsø, MOSTERHAMN30.05. Geir Stadsnes, LANGEVÅG30.05. Terje Kongshaug, FREI44 ■ Maritim Logg 3/2008


Norsk Sjøoffisersforbund95 år03.05 Mathias E. Mathisen, USA90 år09.05. Finn C. Kristoffersen, NEVLUNGHAMN15.05. Palmer Olsen, ÅLESUND23.05 Odd Halvorsen, HAFRSFJORD85 år13.05 Eilert John Olsen, FARSUND80 år01.05 Gunnar B. Johannessen, KOLBJØRNSVIK04.05. Anton Thoresen, GREÅKER11.05 John Øvrebø, STONGFJORDEN25.05 Arne Berg, TRONDHEIM75 år01.05 Johan Solesvik, VESTRE VINNESVÅG03.05 Halvard Johansen, TRONDHEIM07.05 Bjørn Steinar Bøe, FLORVÅG14.05 Arne Wilhelmsen, LYNGSEIDET17.05 Thor A. Sanne-Gundersen, ELVERUM24.05 Jan Brunes, SANDEFJORD31.05. Johan B. Haugland, FYLLINGSDALEN70 år01.05 Malfred Einar Hernar, HERNAR01.05 Tor Henrik Karlsen, DUKEN02.05. Arne Klokk, VALDERØYA02.05 Bjørn Tandberg, FARSUND09.05 Gustav-Adolf Bergheim, HAMMERFEST10.05 Helge Brudvik, NESTTUN16.05 Egil Arne Aas, PORSGRUNN19.05 Kaare Lønningen, LAKSEVÅG19.058 Leif Røsvik, SKUTVIK21.05 Hallvard A. Hessen, ÅLESUND23.05 Svein Willie Holbu, TØNSBERG60 år01.05 Berner Sæløen, UGGDAL02.05 Ivar Aase, STOLMEN06.05 Arve Grimstad, BRANDAL07.05 Jean Thv. Berntsen, SANDEFJORD10.05 Ingar Jensen, GRIMSTAD12.05 Svein Sæther, KRISTIANSUND N13.05 Oddvar Lervik, TRONDHEIM14.05 Kolbjørn Olav Spissøy, SAGVÅG15.05 Alfred Myklebust, BARMEN20.05 John Kristiansen, KRISTIANSAND S21.05 John Ragnar Beisland, HOMBORSUND24.05 Johan Rokstad, HAUGESUND24.05 Per Wickstrøm, KVINLOG28.05 Finn Kro, BOKN29.05. Hans A. Foldal, VOLDA29.05 Ingvald Tangen, SANDEIDKrav om godkjenning av SSO kursSTCW konvensjonens regel VI/5 (STCW amendments 2006 med virkning fra 1.januar 2008) stiller krav til godkjenning av kurs for SSO. Dette innebærer atnye Ship Security Officers (SSO) fra denne dato må ha gjennomført og beståttgodkjent kurs. Kursholdere som ønsker å tilby kurs til SSO må oversende søknadom dette, hvor det dokumenteres kvalitetssikret gjennomføring iht. STCWkonvensjon og kvalifikasjonsforskriften av 9. mai 2003 nr. 687. Det må ogsådokumenteres at tilbudet er underlagt institusjonens gjeldende sertifisering (ref.rundskriv RSV 01-2008).OvergangsreglerDet gis i Regel VI/5 punkt 4 anledning til at administrasjonen kan gi personer,som har kurs fra før regelen trådte i kraft, anledning til å fortsette som SSOfrem til 1. juli 2007. Med bakgrunn i dette vil Sjøfartsdirektoratet tillate atSSO’er som har gjennomført og bestått kurs fra før 1/1-08 også vil kunnetjenestegjøre som SSO frem til 1/7-09.Enhver som skal tjenestegjøre som SSO etter 1/7-09 må ha gjennomført ogbestått godkjent kurs og kunne dokumentere dette ved kursbevis med henvisningtil STCW konvensjonens Regel VI/5.Sjømennenes Pensjonistforening i OsloPensjonerte sjøfolk og deres ektefeller/samboere møtes hver første torsdag imåneden til kaffeslabberas i kantina i Maritimt Hus, Rosenkrantzgt. 15 kl.13.00.Møtedager i 2008: 5. juni, 4. september, 2. oktober og 6. november.Odd Skjønhaug, leder, tlf. 67 90 45 23Ralf Stahlke, tlf. 22 16 66 78Nortraships Sjømannsfond(Det «hemmelige» fondet)Fra utbetalingene begynte i 1949 til midlene var oppbrukt i 1995, var det utbetalt88 millioner. Forutsetningen var at fondet skulle vare så lenge det var krigsseilereog deres enker som hadde behov for det. Etter 1995 har derfor statenbevilget de nødvendige midler. I 2007 (2006) <strong>ble</strong> det gitt støtte til 1 (1) sjømannog 9 (9) enker bosatt i Norge, og 0 (1) sjømann og 6 (7) enker bosatt i utlandet.Det <strong>ble</strong> i alt utbetalt NOK 265 000.- (337 200).Ralf StahlkeLøsningen på sudoku-oppgavene side 46© & Distribution: www.knightfeatures.com/www.pib.dk sud_ss0004a.tif© & Distribution: www.knightfeatures.com/www.pib.dk sud_ss0005a.tif50 år03.05 Bjørn A. Hofstad, VÅLE04.05 Atle Borge, FREKHAUG09.05 Olav Thoresen, HOMMELVIK21.05 Jan Ingvar Tytlandsvik, TAU23.05 Gerhard Bagge, HORTEN24.05 Jon Olaf Klodiussen, TROMSØ26.05 Einar Olav Linga, ISDALSTØ28.05 Narve Skjærvik, STOKKØY31.05 Hallgeir Giske, VALDERØYAMaritim Logg 3/2008 ■ 45


frivaktaRIKTIG SVAR på «Hvor er dette» i nr. 2 2008 var HONG KONG.VINNEREN er Johan Uri fra SkodjeSUDOKU© & Distribution: www.knightfeatures.com/www.pib.dk sud_ss0004.tif© & Distribution: www.knightfeatures.com/www.pib.dk sud_ss0005.tifLøsningen stårnederst påside 45.KRYSSORD: Vi trekker ut en vinner som får en hyggelig overraskelse i posten. Legg kryssordet i en konvolutt merket «x-ord nr. 2-08»og send det til Maritim Logg, LO Media, Postboks 231 Sentrum, 0103 Oslo. Kryssordet må være hos oss innen 25. mars 2008. Skrivnavn og adresse under kryssordet eller merk konvolutten med avsenderadresse.NAVN:ADRESSE:POSTNR OG STED:46 ■ Maritim Logg 3/2008


HVOR ER DETTE? Ser du hvor i verden dette er? Send svaret til MaritimLogg, LO Media, Postboks 231 Sentrum, 0103 Oslo. Skriv navn og adresseunder svaret eller merk konvolutten med avsenderadresse eller send det påe-post til res@lo-media.noHva ville du gjort somsjøfartsdirektør for en dag?– Jeg ville lyttet mer til de somkjenner næringen, nemlig sjøfolkenesom bemanner fartøyeneog har daglig befatning med depro<strong>ble</strong>mer sjøfarten sliter med.Dessuten ville jeg fått bevilgendemyndigheter til å få flere kvalifisertefolk inn i Sjøfartsdirektoratsorganer, og <strong>ikke</strong> bare skrivebordsteoretikeresom nå ser ut til å bemanne sentrale stillinger.Frank Ebbesen (59), Brønnøysund.Maskinsjef på «Torghatten», Torghatten (TTS)VINNEREN av kryssordet i Maritim Logg nr. 2/2008:Karin Vegsundrabb, Ålesund– Da ville jeg tatt tak i alt somhar med bemanning å gjøre.Jeg ville gått gjennom samtligebemanningssaker de sisteårene. Gjennomgangen hadderesultert i at vi hadde eta<strong>ble</strong>rtskalabemanning. Da ville manha sikret en mye bedre bemanningsfastsettelsemed lik bemanning på like båter.Nedbemanningen vi har sett de siste årene er ille.Trine Otterlei (41), Kjerstad i Møre og Romsdal.Overstyrmann på «Tresfjord», Fjord 1 MRF– Det første jeg ville tatt tak i ermangelen på utdanning av sjøfolk. Vier avhengige av å rekruttere sjøfolk.Nå er det altfor få, selv vi som er vikarerkan jobbe til vi stuper.Det gjelder både i maskin, på dekkogpå brua. JørWWan Thorsen (50),Sandefjord. Matros på MS Petter Wessel,Color Line.Jøran Thorsen (50), SandefjordMatros på «MS Petter Wessel», Color LineREDAKTØRER■ Tore Bjørkantore.bjoerkan@dnmf.notlf. 24 14 83 77mob. 99 56 13 22■ Roy Ervin Solstadres@lo-media.notlf. 23 06 33 75mob. 97 70 73 03■ Omar JørgensenOmar.jorgensen@sjooff.notlf. 22 00 55 27mob. 91 84 87 16ANNONSEPRISEPRISEReks. moms¼-side 6.000½-side 12.000hel-side 18.000ANNONSEANSVARLIG:Tore Bjørkantore.bjoerkan@dnmf.notlf. 24 14 83 77mob. 99 56 13 22UTGIVELSESPLAN 2008Nr. 4Materiellfrist: 28. aprilLevering post: 22. maiNr. 5Materiellfrist: 2. juniLevering post: 20. juniNr. 6Materiellfrist: 4. augustLevering post: 22. augustNr. 7Materiellfrist: 1. septemberLevering post: 19. septemberNr. 8Materiellfrist: 29. septemberLevering post: 17. oktoberNr. 9Materiellfrist: 27. oktoberLevering post: 14. novemberNr. 10Materiellfrist: 24. novemberLevering post: 12. desemberMaritim Logg 3/2008 ■ 47


B-Post AbonnementReturadresse:Postboks 2000 Vika, N-0125 OsloEttersendes <strong>ikke</strong> ved varig adresseendring,men returneres med melding om ny adresse.FOTOKONKURRANSEN FOR SJØFOLK 2007Nr. 2STYRMANN LINDA M. MIDTBØ, 6900 FLORØMV BOW CECILPremie: Fotoutstyr sponset av SjøfartsdirektoratetNr. 1KAPTEIN FINN JØRGENSEN, 4514 MANDALMV TOR VIKING IIPremie: Fotoutstyr sponset av SjøfartsdirektoratetNr. 5KAPTEIN FINN JØRGENSEN, 4514 MANDALMV TOR VIKING IIPremie: Illustrert Norsk SkipslisteNr. 4KAPTEIN FINN JØRGENSEN, 4514 MANDALMV TOR VIKING IIPremie: Fotobok sponset av Shipping Publications ASNr. 31.STYRMANN HENNING OLSEN, 7014 TRONDHEIMMV HAVILA MARSPremie: Fotobok sponset av Shipping Publications ASNesten storeslem til kaptein Finn Jørgensen fra «Tor Viking II»Juryen hadde en særdeles vanskelig oppgave i år, men etter mange diskusjoner kom juryenfrem til et resultat. Den store vinneren <strong>ble</strong> kaptein Finn Jørgensen fra Mandal og MV «Tor VikingII». Første, fjerde og femteplass rasket han med seg hjem til Sørlandet. Premien var fotoutstyr,fotobok og Illustrert Norsk Skipsliste. Gledelig nok fikk vi denne gang en kvinne på andreplass,nemlig styrmann Linda M. Midtbø fra Florø og MV «Bow Cecil». Også hun fikk fotoutstyr. Tredjepremiengikk til førstestyrmann Henning Olsen fra Trondheim og MV «Havila Mars», og premienher var fotobok.Totalt <strong>ble</strong> det innsendt 180 bilder av 39 deltakere.Juryen var skjønt enige om vinnerbildet, som er et glimrende portrett av en sjømann i arbeid.Hyggelig at mennesker kom i fokus denne gang.De fem beste bildene, samt ti andre utvalgte bilder, gikk videre til den nordiske finalen.Juryen har bestått av Fotograf GretheNygaard, Foto Erik, Leder for Maritimt Forum Haugesund,Sverre Meling, Fotograf Kjell Strand, Haugesunds Avis og Redaktør av Navigare, BenteAmandussen

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!