Årsrapport 2011 - Fondsfinans

fondsfinans.no
  • No tags were found...

Årsrapport 2011 - Fondsfinans

VirksomHetenmegling – aksjer, obligasjonerog derivaterÅret 2011 var nok et volatilt år iaksjeogobligasjonsmarkedet. Etter etpositivtførste halvår gjorde markedet enbråvending iaugust daOSEBX falt over 20%fra topp til bunn. Resten av året bar pregav en gradvis innhenting av fallet iaugust,men markedet var nervøst ogusikkerthelt inn mot årsslutt. Aktiviteten ibådeførste­ og annenhåndsmarkedet falt somfølge av dette iandre halvdel av 2011.Ilys av detvanskelige markedet, og dårligevolumer generelt ibransjen, er vi relativtfornøyde med resultatetfra megling i2011.Inntektene fra aksjemegling var noe nedfra 2010, mens market­making aksjerbedret seg noe og omsetning av obligasjonerfortsatte den positive utviklingenfra året før. Avstørre transaksjoner påobligasjonssiden kan nevnes NOK 450millioner ienfondsobligasjon for SandnesSparebank samt NOK 300 millioner ienti­årsobligasjon forArendals Fossekompani.Vår tilstedeværelse iobligasjonsmarkedeter styrket gjennom 2011, oggjennomnye ansettelser er vi også bedre rustet tilåfortsette åtamarkedsandeler i2012.Fondsfinans hadde femten meglere gjennom2011, uendret fra 2010. Vi avsluttetvirksomheten innenfor egenhandel iaksjermot slutten av2011 da vi ikke anså detteåvære etviktig forretningsområde, samtat vi ønsker at alle ressurser skal fokuserekunderettet arbeid. Vi implementerte nyhandelsteknologi da vi tok ibruk smartorder­ruteriløpet avåret. På dennemåten sikrer vi at alle kundene våre fårtilgang til likviditet og de beste kursenepå alle de viktige handelsplattformene.AnalyseDet har vært noen endringer ianalyseteametogså i2011. Analysesjefen sluttetibegynnelsen av året og han ble erstattetinternt avArne Egil Rønning. Rønning harjobbet iFondsfinans siden 1999, deniførste årene som analytiker og de sisteårene på Corporate Finance. Itillegg tilRønning fikk vi inn to nye analytikere(konsum og fisk) imidten av 2011.Itillegg fikk vi tilbake enanalytiker frabarselpermisjon iseptember. Iløpet avåret hadde vi ytterligere toavgangeritillegg til analysesjefen. Ibegynnelsenav 2012 har vi ansatt ensenior olje­ ogoffshore analytiker samt en ny junior.Analyseavdelingen består derfor idag av10 analytikere med variert faglig og yrkesmessigbakgrunn: Åtte er siviløkonomer,en er sosialøkonom og en er medisiner.Avdelingen har fokus påenergi­ ogshippingrelaterte selskaper. Fire avanalytikerne dekker selskaper relatert tildisse sektorene. Men vi har som nevntogså økt satsingen på sjømat gjennomansettelse av en junioranalytiker iaugust2011. Itillegg dekkes IT/telecom, media/konsumbank/finans, farmasi/biotech og«smallcap» selskaper av hver sin analytiker.Fondsfinans har analysedekning av 55selskaper med fullt produktspekter. Videkker 38 av de største og mest likvideselskapene som inngår iOSEBX­indeksen.Disse selskapene utgjør ca 92% avindeksens markedsverdi.Fondsfinans analysevirksomhet erfundamentaltbasert, med hovedfokus påselskaper med identifiserbare omsetningsoginntjeningsdrivere.I2011 ble det femte «Nordic RenewableEnergy Conference» arrangert meddeltakelse fra enrekke større ogmindreselskaper innen fornybar energi.Seminaret hadde et variert program,med god deltakelse fra norske oginternasjonaleinvestorer.Prosjekter og finansiell rådgivningDet norske corporatemarkedet var velfungerendeved inngangen til 2011, men blerammet avbetydelig usikkerhet rundtsærlig nasjonalgjeld isydligere Europa frasommeren 2011 og ut året.Fondsfinans hadde likevelfleregode transaksjonsoppdragiløpet avåret. De størsteoppdragene var blant annet rådgivningfor AFGruppen ved oppkjøp av StrømGundersen (NOK 1mrd), for SparebankenVest vedoppkjøp av Sparebanken Hardanger(NOK 530 m), fondsobligasjon iSandnesSparebank (NOK 450 m), obligasjon forArendals Fossekompani (NOK 300 m),bud på alle aksjene iRieber Shipping ASfor GCRieber (NOK 200 m), rådgivningved avhending av Sonans AS for ArendalsFossekompani (NOK 235 m), og emisjoniTransEuro (NOK 85 m). Itillegg gjennomførtevienrekke mindre oppdrag.Corporate teamet ble betydelig styrketiløpet av2011. Tidligere corporate sjefsluttet ultimo 2010, ogble erstattet avPer Christian Goller fra august 2011. HansAtle Bale og Erik Rønnov begynte sompartnere imars, ogRolf Henning Lemkom tilbake inovember. Avdelingenbestår av ni personer.Andre forHoldSelskapets pensjonsforpliktelser er delvisdekket iegen pensjonskasse. Alle ansattesom er født i1954 eller senere fikk den01.12.2011 sine ytelser omgjort til fripoliser.Alle nyansatte blir gitt eninnskuddspensjonsordningfra ogmed 2011.5


Arbeidsmiljøet ergodt. Sykefraværet harvært ubetydelig. Det har ikke værtrapportert skader eller ulykker på arbeidsplassen.Selskapets drift har ingen innvirkningpå det ytre miljøet.Erik Must AS eier 100% av aksjeneiFondsfinans ASA.Det har ikke inntruffet forhold av vesentligbetydning for bedømmelsen av selskapetsstilling etter regnskapsårets avslutning.Selskapets ledelse består nå kun avmenn. Både styret og selskapets ledelseer bevisst på de samfunnsmessigeforventninger om tiltak for åfremmelikestilling og for åunngå diskrimineringivirksomheten ogstyret.Fondsfinans var saksøkt av Herikla ASmed krav om erstatning for tap oppståttsom følge av investering idet polskeselskapetBio­Tech Ltd. Borgarting lagmansretthar endelig frifunnet Fondsfinansisaken og idømt motparten saksomkostninger.Alle øvrige aksjonærer iBio­TechLtd har frafalt sine krav mot Fondsfinansmed unntak for Range.Forutsetningen for fortsatt drift ertilstede.Styret foreslår følgende overskuddsdisponering:NOKKonsernbidrag tilmorselskap 0Fra pensjonsfond 163.676Til annen egenkapital ­141.559Årsresultat 27.117Oslo, den 20. april 2012Styret iFondsfinans ASAErik Must Nils Erling Ødegaard Luciana Berger(Sign.) (Sign.) (Sign.)StyreformannAdm. direktørKjell Chr. Ulrichsen Trine Must Øyvin A. Brøymer(Sign.) (Sign.) (Sign.)6


ResultatregnskapDriftsinntekter og -kostnaderNote 2011 2010NOKNOKDriftsinntekter fra investeringstjenester og tilleggstjenester 4 67283 095 97 090 732Annen driftsinntekt 5711 455 19 140 570Sum driftsinntekter 72 994 550 116 231 302Lønnskostnad og andre personalkostnader 5,6 25443 167 28 290 195Administrasjonsutgifter 1 16 283 956 39 213 453Avskrivning på varige driftsmidler 7 71905 85 671Tap påfordringer 10 ­1 931 968 1530 550Annen driftskostnad 34 750 264 42 904 889Sum driftskostnader 74 617 324 112 024 758Driftsresultat -1 622 774 4206 544Finansinntekter og -kostnaderRenteinntekt fra foretak isamme konsern 3639Annen renteinntekt 6586 374 8625 910Annen finansinntekt 354 750 180 846Rentekostnad til foretak isamme konsern 320 627 411 274Annen rentekostnad 3075 241 3058 249Annen finanskostnad 152 487 5971 874Netto finansinntekter 3392 769 ­631 002Kapitalutgifter DIS Fondsfinans 1 1 732 332 1704 397Ordinært resultat før skattekostnad 37 663 1871 145Skattekostnad på ordinært resultat 13 10546 599 204Årsresultat 27 117 1271 941OverføringerKonsernbidrag 3717 648Til pensjonsfond 168 676 ­2 176 894Til annen egenkapital ­141 559 ­268 81327 117 1271 9417


Balanse pr. 31.12Note 2011 2010NOKNOKEIENDELERAnleggsmidlerVarige driftsmidler 7Driftsløsøre, inventar, kontormaskiner o.l. 256 814 298 675Andre varige driftsmidler 300 564 300 564Finansielle anleggsmidlerOverfinansiering pensjonsforpliktelser 6 20938 010 20 703 737Investering idatterselskap 8 13355 415 6741 896Andre investeringer iverdipapirer 8 187 000 14 854 075OmløpsmidlerFordringer 10Kundefordringer 48 189 055 35 341 658Fordringer på verdipapirforetak 14 456 432 64 994 419Andre kortsiktige fordringer 14 148 127 26 255 953InvesteringerMarkedsbaserte verdipapirer 9 14508 077 19 621 832Sikringsforretninger 9 45301 210 49 894 178Bankinnskudd, kontanter og lignende 47 571 178 44 107 817Sum eiendeler 219 211 882 283 114 804EGENKAPITAL OG GJELDEgenkapital 14,15,16Innskutt egenkapitalSelskapskapital 1000 000 1000 000Opptjent egenkapitalAnnen egenkapital 77 422 430 77 563 988Pensjonsfond 15 075 367 14 906 690Sum egenkapital 93 497 797 93 470 678Annen ansvarlig kapitalAnsvarlig lån 17 25 000 000 25 000 000Sum ansvarlig kapital 118 497 797 118 470 678GjeldAvsetning for forpliktelserUtsatt skatt 13 5807 592 5797 047Kortsiktig gjeld 11Leverandørgjeld 2278 608 644 976Gjeld til verdipapirforetakGjeld til kredittinstitusjoner 42 497 281 49 925 403Gjeld til kunder 22 783 765 73 704 692Betalbar skatt 13 44 44Forskuddstrekk 991 672 2580 659Skyldige lønn og offentlige avgifter 3 139 043 4156 010Annen kortsiktig gjeld 12 23 216 080 27 835 295Sum gjeld 100 714 085 164 644 126Sum egenkapital og gjeld 219 211 882 283 114 804Oslo, den 20. april 2012Styret iFondsfinans ASAErik Must Nils Erling Ødegaard Luciana Berger(Sign.) (Sign.) (Sign.)StyreformannAdm. direktørKjell Chr. Ulrichsen Trine Must Øyvin A. Brøymer(Sign.) (Sign.) (Sign.)8


Noter til regnskapetnote 1 – regnskAPsPrinsiPPerÅrsregnskapet ersatt opp isamsvar med god regnskapsskikk, regnskapslovenav 17.07.98 sist endret med lov av10.06.05, ogtilfredsstiller kravene iFinansdepartementetsforskrift av23.08.99 sist endret 20. desember 2011 omårsregnskap m.m. for verdipapirforetak. Eventuelle endringer ipresentasjonskravtil regnskapet erinnarbeidet itidligere års regnskap, slik at tallene ersammenlignbare.Hovedregel for vurdering av klassifisering av eiendeler og gjeldEiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler.Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skaltilbakebetales innen et år er uansett klassifisert som omløpsmidler. Vedklassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn.Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdinår verdifallet forventes ikke åvære forbigående. Anleggsmidler medbegrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig gjeldbalanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Langsiktig gjeldoppskrives ikke til virkelig verdi som følge av renteberegning.DriftsinntekterInntektsføring ved salg av tjenester skjer på leveringstidspunktet.PensjonskostnaderFondsfinans har egen pensjonsordning gjennom Fondsfinans Pensjonskasse.Ordningen gir medlemmene rett til framtidige pensjonsytelser basert på antallopptjeningsår, lønnsnivå ved pensjonsalder og ytelsene fra Folketrygden.Se note 6.Fra ogmed 01.01.11 er pensjonsordning for nye ansatte iFondsfinans ASAendret fra åvære ytelsesbasert til innskuddsbasert. Fra og med 01.12.11 blede øvrige ansatte også overført til den nye ordningen, med unntak av seksmedarbeidere som er født i1953 og tidligere, som forblir iden ytelsesbasertepensjonsordningen.VerdipapirerKortsiktige investeringer i verdipapirerMarkedsbaserte finansielle omløpsmidler består av finansielle instrumentersom er notert på regulert marked eller som er notert på OTC liste. De er vurderttil markedspris pr 31.12.Andre finansielle instrumenter består av verdipapirer som ikke ernotert påregulert marked eller på OTC liste. De er vurdert etter laveste verdis prinsipp foromløpsmidler.Langsiktige investeringer i verdipapirerLangsiktige investeringer iverdipapirer vurderes til anskaffelseskost, mennedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes ikke åvære forbigående.HandelsporteføljeEgen beholdning av finansielle instrumenter som ledd iinvesteringstjenestevirksomheterdefinert som handelsportefølje. Netto gevinst eller tapresultatføres blant driftsinntekter.Finansielle derivaterForetaket har interne rammer som tillater bruk av finansielle derivater for egenregning ibegrenset omfang og først ogfremst som ledd irisikoreduksjon.Børsnoterte derivater vurderes til markedsverdi, andre derivater vurderes tilteoretisk verdi basert på Black &Scholes modell.Når sikringsforretningen gjøres mot verdipapirer ihandelsportefølje, inngårverdien av derivatene ifastsettelsen av markedsverdien på verdipapirene.Gevinst ogtap på finansielle derivater resultatføres blant driftsinntekter.ValutaEiendeler og gjeld iutenlandsk valuta er omregnet til norske kroner etter kurserpr. 31.12. Netto agio eller disagio resultatføres blant annen finanskostnad.Resultatposter iutenlandsk valuta regnskapsføres til transaksjonsdagens kurs.AvskrivningAvskrivning av varige driftsmidler følger saldoavskrivning da dette ervurdertsom bedriftsøkonomisk korrekt.Godtgjørelse til deltagerne i DIS FondsfinansPosten administrasjonsutgifter omfatter arbeidsgodtgjørelse til deltagerne iDISFondsfinans, samt avsatt betinget avsetning med NOK 596 928.KontantstrømoppstillingKontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metode. Kontanterog kontantekvivalenter omfatter kontanter, bankinnskudd og andre kortsiktige,likvide plasseringer som umiddelbart og med uvesentlig kursrisiko kankonverteres til kjente kontantbeløp og med forfallsdato kortere enn tremåneder fra anskaffelsen.Transaksjoner nærstående parterFondsfinans ASAs investering iNorne Securities erpr. 31.12.11 overtatt av MustInvest AS. Andelene ble overtatt til NOK 14 650 075. Fondsfinans ASA har forinntektsåret 2011 fakturert Erik Must AS med NOK 4513 321. FondsfinansKapitalforvaltning ASA erfakturert med NOK 1385 319. Beløpene gjelderdiverse tjenesteyting.Must Invest AS og Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA ersøsterselskap til FondsfinansASA, mens Erik Must AS er morselskapet.note 2 – finAnsiell mArkedsrisikoFinansiell markedsrisiko for foretaket er hovedsakelig knyttet til to forhold:1) Foretakets egenhandel og egenposisjoner iulike finansielle instrumenter.2) Uoppgjorte forretninger mot kunder og meglere iforbindelse medannenhåndstransaksjoner ifinansielle instrumenter.Foretakets finansielle markedsrisiko knyttet til egenhandel og uoppgjorteforretninger anses lav. Rammene for eksponering iulike finansielle instrumenterer meget begrenset, og det erstilt krav til spredning og maksimal andeliunoterte finansielle instrumenter.Fondsfinans har netto langsiktig investering iUSD tilsvarende NOK 13,3 mill.Utover dette er valutaposisjonen iforetaket minimal.note 3 – enkelttrAnsAksjonerStore enkelttransaksjoner er nærmere omtalt under virksomhetsbeskrivelsen.note 4 – sAlgsinntekter2011 2010NOK 1000 NOK 1000Megling 38 877 46 216Egenhandel 839 5818Markedsføring av finansielle instrumenter 1 650 2267Finansiell rådgivning og andre tilknyttede tjenester 31 629 61 93172 995 116 232Fondsfinans ASA har kunder ihele landet. Hovedtyngden av kunder erlokalisert på østlandsområdet.note 5 – lønnskostnAderVed utgangen av 2011 var antall årsverk 54.2011 2010NOK 1 000 NOK 1 000Lønn og annen godtgjørelse 21 084 20 497Arbeidsgiveravgift 3 116 2900Pensjonskostnader ­234 3137Andre ytelser 1478 175625 444 28 29010


note 6 – foretAkets PensjonsordningFra ogmed 01.01.11 vil pensjonsordning for nye ansatte være innskuddsbasert.Ordningene tilfredsstiller kravene ilov om obligatorisk tjenestepensjon.Se også note 1–Pensjonskostnader.Det erlagt følgende parameter til grunn:• Årlig avkastning pensjonsmidler 4,1%• Diskonteringsrente 3,8%• Årlig lønnsvekst 0% ­ 3,5%• Årlig G­regulering 3,25%• Årlig regulering av løpende pensjoner 0,1%• Antall aktive medlemmer 6• Antall pensjonister 7Ved fastleggelse av de økonomiske forutsetningene er det lagt vekt på atFondsfinans Pensjonskasse har en høy andel av kapitalen plassert iaksjer(69,0%), samtidig som pensjonskassens oppnådde avkastning de siste tre århar vært 7,8% igjennomsnitt prår.Overfinansiering (se også note 1):Netto pensjonskostnad fremkommer slik :31-12-11 31-12-10NOK 1000 NOK 1000Årets pensjonsopptjening 7887 6783Rentekostnad på pensjonsforpliktelse 3587 4183Amort.tap(gevinst) ­1 644 ­806Forventet avkastning på pensjonsmidlene ­7 207 ­7 137Avkorting ­2 857Netto pensjonskostnad -234 3023Avstemming av pensjonsforpliktelserog pensjonsmidler:Brutto pensjonsforpliktelser (nåverdi) 48 397 78 907Markedsverdi avpensjonsmidler 69 335 99 611Balanseført netto overfinansiering -20938 -20704note 7 – VArige driftsmidlerInventarkontormaskinersaldoavskrivningAndrenullavskrivningTotalNOK NOK NOKAnskaffelseskost pr01.01 2311 515 300 564 2612 079Tilgang dette året 30044 30 044Avgang dette året ­ ­ ­Anskaffelsekost pr31.12 2341 559 300 564 2642 123Akkumulerte avskrivninger pr 01.01 2012 841 2012 841Årets avskrivning 71 905 71 905Avgang dette året ­ ­ ­Bokført verdi pr 31.12 256 813 300 564 557 377Bokført gevinst ved salg/avgang ­ ­ ­­note 8 – inVestering i dAtterselskAP og AndreinVesteringer i VerdiPAPirerInvestering i datterselskapFondsfinans INC2011NOKKostpris 24 135 163Nedskrivning 10 779 748Bokført verdi 13 355 415Fondsfinans INC har forretningskontoret iNew York.Bokført egenkapital pr 31.12.11 :USD 1498 987,tilsvarende NOK 8982 979.Resultat pr. 31.12.11: USD ­845 209,tilsvarende NOK ­5 065 083.Investering iFFInc er ført iFondsfinans regnskapet til antattvirkelig verdi.Det erikke utarbeidet konsernregnskap etter regnskapslovens§3­7 (1). MorselskapetErik Must AS utarbeider konsernregnskap.Andre investeringer i verdipapirerFinansnett 15 B­aksjer 165 000Finansnett obligasjonslån 22 000187 00011


note 9 – Aksjer og Andeler i Andre selskAPer, Andre finAnsielle instrumenter og finAnsielle deriVAterAnskaffelseskost Markedsverdi Bokført verdi Antall EierandelNOK NOK NOKHandelsporteføljeMarkedsbaserte verdipapirerBørsnoterteAFG 181 347 177 760 177 760 4040 0,005%BRIDGE 190 098 190 733 190 733 22 572BUDS 4732 4394 4394 169 0,002%CORT 58 715 72 700 72 700 36 350 0,155%HNA 92 875 94 656 94 656 1632 0,001%HNB 1371 915 1305 290 1305 290 22 505 0,028%ITCL 4 1 1 1 0,000%MOE 20 ­ ­ 1NPEL 1047 800 740 758 740 758 30 235 0,164%OCRG 10656 7080 7080 96 0,000%PHO 135 029 97 611 97 611 2813 0,013%RISH 166 646 151 676 151 676 5417 0,012%SBVG 170 556 113 588 113 588 3112 0,056%SIOFF 1094 409 1064 508 1064 508 128 254 0,032%SVEG 436 126 393 372 393 372 12 488 0,058%VVL 186 420 172 620 172 620 84 0,088%Total 5147 346 4586 747 4586 747Andre finansielle instrumenterIPNETT 195 488 247 500 247 500 5500NATTO 17697 17 762 17 762 8 0,00%NORSUN 450 000 125 000 125 000 5000REDCORD 450 050 ­ ­ 3515TSU 5 921 952 7631 068 7631 068 17 343 337 5,48%Total 8274 097 8021 330 8021 330ObligasjonerVILLA7.5 925 000 910 000 910 000 1000 000SONGAFRN16 1000 000 990 000 990 000 1000 0001925 000,00 1900 000,00 1900 000,00Total Handelsportefølje 15 346 443 14 508 077 14 508 077Sikringsforretninger (aksjebeholdninger sikret med terminsalg,null posisjon)Verdien aksjebeholdninger 47 035 025 44 907 430 45 301 210Verdien terminforretninger ­45 467 009 ­45 073 229 ­Verdien av sikringsforretninger rapportert i balansen 45 301 21012


note 10 – fordringerKundefordringer:2011 2010NOKNOKKundefordringer før tapsavsetninger 50 676 029 41 531 774Spesifiserte tapsavsetninger 01.01 14 892 753­ Periodens konstaterte tap (hvor det tidligereer foretatt spesifiserte tapsavsetninger)16 968 021+Økte spesifiserte tapsavsetninger iperioden ­ 1 238 297+Nye spesifiserte tapsavsetninger ­ 850 971­ Tilbakeføring av spesifiserte tapsavsetningeriperioden14 000=Spesifiserte tapsavsetninger 31.12 ­Uspesifiserte tapsavsetninger pr 31.12 2486 974 6190 116Sum spesifiserte oguspesifisertetapsavsetninger2486 974 6190 116Kundefordringer netto for tapsavsetninger 48 189 055 35 341 658note 13 – skAttekostnAd2011 2010NOKNOKBeregning av skattekostnadRegnskapsmessig resultat før skattekostnad 37 663 1871 145Permanente forskjeller 268 871Endring midlertidige forskjeller ­234 273 3023 464Konsernbidrag ­ ­5 163 400Skattepliktig inntekt ­196 610 8028% skattepliktig inntekt 22Endring iutsatt skatt 10 546 ­846 570Skatteeffekt av konsernbidrag ­ 1 445 752For lite avsatt skatt forrige år ­ 22Årets skattekostnad 10 546 599 204Periodens konstaterte tap (hvor det tidligereikke erforetatt spesifiserte tapsavsetninger)­ 306 253Økte spesifiserte tapsavsetninger iperioden ­ 1 238 297Nye spesifiserte tapsavsetninger ­ 850 971Tilbakeføring av spesifiserte tapsavsetningeriperioden­ ­14000Netto endring iuspesifiserte tapsavsetninger ­1 931 968 ­850 971Tap på fordringer resultatsført i 2011 -1 931 968 1530 550Andre kortsiktige fordringer:2011 2010NOKNOKFordringer overfor konsernselskap 2191 615 18 025 162Andre kortsiktige fordringer 11 956 512 8230 791Sum andre kortsiktige fordringer 14 148 127 26 255 953note 11 – kortsiktig gjeldSelskapets kortsiktige gjeld til kunder er iforbindelse med oppgjør avannenhåndstransaksjoner ifinansielle instrumenter. Ingen av de forfalte posterer eldre enn 30 dager.Gjeld til kredittinstitusjoner inkluderer trekkfasilitet med bank isamband medfinansiering av terminsalg for kunder.Beregning av utsatt skattFremførbart underskudd ­196 610 ­Overfinansiering pensjonsmidler 01.01 20 703 737 23 727 201Overfinansiering pensjonsmidler 31.12 20 938 010 20 703 737Grunnlag for endring iutsatt skatt 37 663 ­3 023 46428% utsatt skatt 10 546 ­846 570note 14 – AnsVArlig kAPitAl01.01.2011 Endringer 31.12.2011NOK NOK NOKAksjekapital 1000 000 0 1 000 000Overfinansiering pensjonsforpliktelser14 906 690 168 676 15 075 366Annen egenkapital 77 563 988 ­141 559 77 422 429Sum egenkapital 93 470 678 27 117 93 497 795Ansvarlig lån 25 000 000 25 000 000Sum ansvarlig kapital 118 470 678 27 117 118 497 795note 12 – Annen kortsiktig gjeld2011 2010NOKNOKMellomværende med foretak i samme konsernGjeld til konsernselskaper 14 805 311 15 727 961Avsatt konsernbidrag ­ 5 191 178Sum 14 805 311 20 919 139Annen kortsiktig gjeld 8410 769 6916 156Sum 8410 769 6916 156Sum annen kortsiktig gjeld 23 216 080 27 835 29513


note 15 – kAPitAldekningBeregningsgrunnlag31-12-11 31-12-10NOK 1000 NOK 1000Kredittrisiko etter standardmetoden 55 725 63 975Operasjonell risiko 236 250 338 663Markedsrisiko 74112 34 663Sum beregningsgrunnlag 366 087 437 301Fradrag iberegningsgrunnlag ­26058 ­26663Kjernekapital 78 422 68 330Tilleggskapital 16 101 14 766Netto ansvarlig kapital 94 523 83 096Kapitaldekning iht kapitalkravsforskriften 27,80% 20,24%Kjernekapitaldekning ihtkapitalkravsforskriften 23,06% 16,64%Kapitalkrav tilsvarende 8% av beregningsgrunnlag29 287 32 851Overskudd av ansvarlig kapital 74 135 50 245Avstemming ansvarlig kapitalSelskapskapital 1000 1000Annen egenkapital 77 422 77 564Overfinansiering av pensjonsforpliktelser 15 075 14 907Sum egenkapital 93 497 93 471Ansvarlig lån 25 000 25 000Sum ansvarlig kapital 118 497 118 471Fradrag ikjernekapitalOverfinansiering av pensjonsforpliktelser ­15075 ­14907Ansvarlig kapital iandre finansinstitusjonerJfr. Beregningsforskriften­8 899 ­10234Kjernekapital iht kapitalkravsforskriften 78422 68 331Fradrag itilleggskapitalAnsvarlig kapital iandre finansinstitusjonerJfr. Beregningsforskriften­8 899 ­10234Tilleggskapital iht kapitalkravsforskriften 16101 14 765Netto ansvarlig kapital iht kapitalkravsforskriften85 624 83 096note 17 – AnsVArlig lånekAPitAlNOK 25 000 000 er ansvarlig lån fra partnerne iDIS Fondsfinans med forfall2. mai 2017. Lånet eravdragsfritt oghar ingen fast avtalt rente.note 18 – klientmidlerKlientmidler står på separat konto ogerikke medtatt ibalansen, ifølgeFinansdepartementets forskrift for årsregnskap for verdipapirforetak av23.08.99.NOK 1000Bankinnskudd tilhørende investorene pr 31.12.11 174 256Fondsfinans klientansvar pr31.12.11 174 001Over­/underdekning 255note 19 – Andre forPliktelser (utenfor bAlAnsen)Foretaket er solidarisk ansvarlig for ansvar Verdipapirsentralen (VPS) kan pådraseg isin virksomhetsutøvelse. Dette solidaransvaret erlovpålagt og gjelder allekontoførere iVPS. Foretaket er ansvarlig for kunders margininnbetaling/sikkerhetsstillelse iforbindelse med derivathandel gjennom VPS Clearing.Alle kunder har oppfylt sine margininnbetalinger pr 31.12.11.note 20 – bAnkgArAntierFondsfinans har følgende bankgarantier:Garanti ifavør Oslo Clearing NOK 50 mill.Garanti ifavør Oslo Clearing (derivatoppgjør) NOK 12 mill.Likviditetsgaranti ifavør OSLO VPSNOK 100 mill.Garanti ifavør Oslo Clearing (Clearing Fund) NOK 8mill.note 21 – Ytelser til ledende PersonerLønn/honorarNOKStyrets formann ­Øvrige styremedlemmer 160 000Administrerende direktør (*) 1334 200Revisor, revisjon (inkl. mva) 406 2501900 450(*) Overskuddsandel fra Det Indre Selskapet 600 000(*) Lønn 734 200Pr. 31.12.11 har Fondsfinans ikke forpliktet seg overfor administrerendedirektør eller styrets formann til ågisærskilt vederlag ved opphør eller endringav ansettelsesforholdet eller vervet. Det eksisterer heller ingen spesielleavtaler om tegningsretter, opsjoner og tilsvarende rettigheter overfor ansatteeller tillitsvalgte.note 16 – egenkAPitAlAksjekapitalen iFondsfinans ASA består av 1000 aksjer, pålydende NOK 1000hver. Fondsfinans ASA er100% eiet avErik Must AS, etselskap eiet avErikMust og hans familie. Erik Must er styreleder iFondsfinans ASA. Erik Must AShadde pr 31.12.10 en bokført egenkapital på NOK 1.445 mill. Itillegg tilinvesteringer iFondsfinans ASA ogFondsfinans Kapitalforvaltning ASA haddeErik Must AS med datterselskapene Fondsavanse AS (100% eierskap) og MustInvest AS (87% eierskap) pr 31.12.10 noterte verdipapirer til en markedsverdipå NOK 2.568 mill. Isummen inngår børsverdien av datterselskapet Gyldendal(85% eierandel) med NOK 596 mill. Konsernet utenom Gyldendal har ingenrentebærende gjeld.note 22 – sikkerHetsstillelse oVerfor kunderFondsfinans er medlem av Verdipapirforetakenes sikringsfond, som reguleresav forskrift av22.12.05 nr 1672 gitt avFinansdepartementet merket medhjemmel iVerdipapirhandelloven §8­13. Fondets formål er ved manglendeøkonomisk evne hos medlemmene ågidekning for krav som skyldesmedlemmenes behandling av kunders midler og finansielle instrumenter.Sikringsfondet dekker inntil 200 000 norske kroner for hver enkelt kunde.14

More magazines by this user
Similar magazines