Der menneskene utgjør forskjellen - Xervon

xervon.no
  • No tags were found...

Der menneskene utgjør forskjellen - Xervon

Stillas, isolering, overflatebehandling & industrivedlikeholdDer menneskene utgjør forskjellenThyssenKrupp XervonPowering Plant Performance


En LeverandørThyssenKrupp Xervon er en tjenesteleverandør med en klar forpliktelsetil kundeorientering. Vårt mål er å skape merverdi for våre kunder. Detteinnebærer at vi er der for deg selv etter at byggingen er ferdig, for å giverdifulle tjenester spesielt i vedlikehold. For dette formålet, involverervi vår fagekspertise og ingeniører fra alle de forskjellige yrkesgruppene.Med multidisipline løsninger, minimeres grensesnittet, kostnadene blirlavere og arbeidet mer effektivitet. Samtidig gir det maksimal fl eksibilitetog tilgjengelighet for ansatte og materiell.Med erfaring fra tusenvis av varierte kontrakter og store prosjekter, har ThyssenKrupp Xervonbevist sin kompetanse og ekspertise innen det brede spekter av stillas, overfl atebehandlingog isolering. Industrielle oppgaver, slik som vedlikehold og service setter kreativitet, fl eksibilitetog presisjon av våre ingeniører og montører på prøve igjen og igjen. Vi bestreber oss for åkomme opp med den mest effektive løsningen.I kjemisk og petrokjemisk industri, har vi allerede utviklet og implementert konsepter for omfattendereparasjon og vedlikehold med budsjett ansvar. Disse begrepene kan gi betydeligekostnadsbesparelser, en opsjon verdt å tenke på. Snakk med oss om dine ideer og prosjekterfor fremtiden. Vi vil gjerne fortelle deg i detalj hvordan vi kan hjelpe deg og bli mer vellykketsammen.Med mer enn 9000 ansattepå verdensbasis, er vi etav de største selskapeneinnenfor stillas, overfl atebehandlingog Isolasjon.Vårt omfattende nettverk avselskaper gjør oss i standtil å oppnå den tilstedeværelse,fl eksibilitet og raskeordrebehandling du forventerav en tjenesteleverandøri dag. Det er til enhver tidvår ambisjon og ikke bare åmøte kravene, men å brukevår kunnskap innovativt,for og kontinuerlig bedrefremtiden for våre kunder.


StillasTil bygg & industrielle installasjoner innenfor nybyggog vedlikehold, er stillas fra ThyssenKrupp Xervon denoptimale løsningen for kunden. Enten det gjelder tiltakfor værbeskyttelse, modulbaserte løsninger, rullestillasereller andre tilpassede tekniske løsninger er dethittil ingen jobb eller prosjekt som ikke ThyssenKruppXervon sin fagekspertise og ingeniører har løst tilkundes tilfredshet.> ThyssenKrupp Xervongaranterer kreativitet, fleksibilitet og presisjon = Kunden i fokus> ThyssenKrupp Xervontilbyr markedets mest effektive og kundeorienterte stillasløsning = Kunden i fokusThyssenKrupp Xervon harmed sin kompetanse, erfaringog ekspertise innenforstillasfaget levert materiellog løsninger til prosjekterav ulik karakter. Industrielleoppgaver til vedlikeholdsog serviceoppdrag innenforenergisektoren og denkjemiske – og petrokjemiskeindustri.


Overfl atebehandlingIsoleringEnten det er maritime eller industriell korrosjonsbeskyttelse,belegg teknikker eller betong reparasjon –ThyssenKrupp Xervon har vært en kompetent partnerfor varige løsninger gjennom mange år, og anvenderalle prosesser i det brede feltet av overfl ate teknologi.Våre eksperter har vært med på å utvikle teknologiinnen faget i fl ere tiår, og kommet opp med en rekkeinnovative tekniske løsninger. Det er derfor vi i Xervoner i stand til å gi deg grundig kompetanse, effektivitetog pålitelighet.Optimalt utformet isolasjon spiller en viktig rolle nårdet gjelder den operative effektiviteten av en tekniskinstallasjon. State-of-the-art isolasjon i henhold til demest avanserte tekniske standarder gir ikke barearbeidet, den sikkerhet som kreves, men oppfyllerogså alle viktige krav for beskyttelse av klima og miljø.ThyssenKrupp Xervon tilbyr individuelle systemer tilpassetetter behov og uavhengig av produsenter.Våre løsninger er basert på innovative materialer ograsjonelle produksjons teknikker.Vi i ThyssenKrupp Xervonhar vært engasjert i kjemiskog petrokjemisk industri,energisektoren, verft samtbygg og anlegg i mange år,vår erfaring dekker et bredtspekter av applikasjoner ikorrosjonsbeskyttelse.Standarder i alle disse sektoreneer ekstremt høye,og krever maksimalt avleverandøren.Med bakgrunn i vår langeerfaring i de ulike industriellesektorer, særlig kjemisk/petrokjemisk industri ogenergisektoren, er vi kjentmed den høyeste av standarder.Kvalitet og sikkerhetkommer alltid først.Fleksibilitet og overholdelseav tidsplaner er en del avvår hverdag.


HMS er vårt varemerke!I industrien samt bygg og anlegg, er kravet om HMS konstant økende.Store selskaper er i konstant fokus der yrkessikkerhet og ulykkesstatistikkener en del av hverdagen. For å sikre at DU, som vår kunde, trygtkan møte offentlighetens krav, har vi i ThyssenKrupp pålagt oss selv denhøyeste kvalitet og sikkerhetsstandard. Disse standardene er under kontinuerligrevidering og forbedring, og bærekraftig sikret gjennom et integrertstyringssystem i henhold til ISO 9001 og ISO 14001, samt den internasjonaleOHSAS 18001 standard.Vellykket sikkerhet står alltid for høy kvalitet, og dermed effektivtarbeid. For ytterligere å optimalisere ThyssenKrupp over lovpålagtestandarder, har vi et systematisert opplæringsprogram. Programmetsikrer at våre medarbeidere til enhver tid innehar den nødvendigekompetanse og kunnskap til å etablere og vedlikeholde en optimalsikkerhetskultur.Vår visjon er at alle uønskedehendelser og ulykker kanunngås. Med organisasjonensunike prosjekterfaringhar vi i ThyssenKrupp erfartat innenfor HMS arbeid, måorganisasjonen være underkonstant utvikling for åvære i stand til å forebyggepotensielle hendelser.


Det lille ekstra!BergenTønsbergKontaktAvd. VestfoldSemsbyveien 1523170 SemTelefon +47 33 31 41 00Fax +47 33 31 41 01Mail: vestfold@xervon.noOsloMossGöteborgMalmöStockholmÖrebroKarlstadNorrköpingAvd. ØstfoldÅrvollskogen 1151529 MossTelefon +47 982 23 836Fax +47 69 26 67 90Mail: ostfold@xervon.noThyssenKrupp Xervon er en 100 % tjenesteytende multinasjonalleverandør til bygg- og industrimarkedet hvor kundener vårt hovedfokus. Vårt mål er å skape merverdi for kunden.Det betyr at vi også er tilstede etter byggeperioden, når dusom kunde trenger assistanse på drift og vedlikehold. Tildette formålet tilbyr vi kompetansepersonell fra alle vårefagdisipliner i ThyssenKrupp Xervon.Som vår samarbeidspartner og kunde får du et unikt tilbudav våre total tjenester innenfor din kjernevirksomhet. Utarbeidelseav forslag til kostnadseffektivisering og besparelserinnenfor drift og vedlikehold. Dette sammen med fleksibilitetog tilgjengelighet på kvalifisert personell og godkjent materiellgir det våre samarbeidspartnere trygghet og tillit.I kjemisk – og petrokjemisk industri har vi allerede utviklet ogimplementert drift og vedlikeholdstjenester tilpasset kundensdrift og vedlikeholdsbehov. Dette har gitt våre kunder betydeligebesparelser. Kontakt oss gjerne om dine behov, ideer og fremtidigeprosjekter.ThyssenKrupp Xervon = Din foretrukne samarbeidspartner.ThyssenKrupp Xervon tilbyr:> Stillasmateriell> Opplæring til fagbrev> Lærling kontrakt> Tak over tak løsninger> Overfl atebehandling> Modulbaserte vedlikeholdstjenester> Industriell gulvbeskyttelse> Teknisk isoleringThyssenKrupp Xervon i tall:> 250 ansatte i Norge> 9000 ansatte worldwide> 700 mill Euro totalt salg worldwideAvd. OsloVerkseier Furulundsvei 47b0668 OsloTelefon +47 982 43 109Fax +47 22 30 49 71Mail: oslo@xervon.noAvd. IndustriSemsbyveien 1523170 SemTelefon +47 982 43 103Fax +47 33 31 41 01Mail: industri@xervon.noThyssenKrupp Xervon Norway ASHovedkontorPb15 · 3107 Sem · Semsbyveien 152 · 3170 SemTelefon +47 33 31 41 00 · Fax +47 33 31 41 01Mail: post@xervon.no · Internet: www.thyssenkruppxervon.no

More magazines by this user
Similar magazines