04.01.2017 Views

FagHjerte smakebit

Kunnskap må ut i praksis, ut i møter med mennesker. Det er der relasjoner kan bygges, forandringsøyeblikk kan oppstå og helingsprosesser kan starte. Vi vil bygge en formidlingsbro fra fag og forskning til folk og tjenester. Boken FAGHJERTE er for deg som arbeider med mennesker.

Kunnskap må ut i praksis, ut i møter med mennesker. Det er der relasjoner kan bygges, forandringsøyeblikk kan oppstå og helingsprosesser kan starte. Vi vil bygge en formidlingsbro fra fag og forskning til folk og tjenester. Boken FAGHJERTE er for deg som arbeider med mennesker.

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>FagHjerte</strong><br />

RVTS Sørs VerdiGrunnlag og FagProfil


“Vi ber ikke om utskrifter,<br />

forklaringer, diagnoser og prosedyrer.<br />

Vi ber ikke engang om overbevisninger.<br />

Vi ber om å bli sett av en annen.<br />

Vi ber om et ansikt.”<br />

Stein Mehren<br />

©RVTS Sør 2016 • Ansvarlig redaktør: Ivar Kjellevik • Ført i pennen av: Eva Dønnestad og Heine Steinkopf<br />

Redaksjonsgruppe: Karen Elise Ringereide, Ruben Gausdal, Pål Solhaug, Martin Mølsæter og Aud Ørnes<br />

Design: Therese Skauge Klokset • Foto: Shutterstock


Kjære leser!<br />

Denne boken er for deg<br />

som arbeider med mennesker.<br />

3


Verdigrunnlag<br />

MENNESKESYN<br />

”Vi erkjenner menneskets sårbarheter<br />

og anerkjenner menneskets<br />

storhet.”<br />

Alle mennesker er like verdifulle og bærer i seg en<br />

livskraft som kan styrkes slik at de finner veier til<br />

vekst og helhet. Vi har respekt for menneskets<br />

ukrenkelighet og verdighet. Livet har verdi uansett<br />

hvor mye det rakner. Vi anerkjenner menneskets<br />

verdighet og menneskets ukrenkelighet. Respekt<br />

for menneskeverd og likeverd er grunnleggende for<br />

oss. Det betyr at vi alltid ser en gang til for å forstå<br />

mennesker i lys av hva de har opplevd. Det betyr at<br />

individet er en del av felleskapet.<br />

Mennesket søker vekst, utvikling, relasjon og<br />

fellesskap. Mennesket vil utforske, utfolde, dele, leke<br />

og bidra. Selv når livskraften hindres av krenkelser,<br />

traumer, vold og menneskers uforstand, finnes det<br />

en iboende mulighet i alle. Det er denne muligheten<br />

vi vil belyse, bevege og berøre både hos fagpersoner<br />

og utsatte barn, unge og voksne. RVTS Sør vil åpne<br />

dørene inn til denne livskraften.<br />

”Hva er et menneske? Dette gamle, ærverdige<br />

og store spørsmålet av få ord, kan få fram mange<br />

nyanser i svarene som kommer. Spørsmålet inviterer<br />

til bevissthet på menneskesyn framfor syn på livet<br />

menneskene lever. Til å prøve å forstå følelsene bak<br />

uforståelig atferd. Til å lytte til den andres fortelling<br />

- framfor å beskrive den andre ut fra egen fortelling.<br />

Det løfter fellesnevneren: Vi er mennesker. Vi er<br />

like verdifulle. Det kunne vært meg som var i den<br />

situasjonen du er i. Som gjør at vi oppdager det<br />

fellesmenneskelige som forener oss tross forskjeller.<br />

Denne gjenkjennelsen bygger egenverd og gode<br />

likeverdige møter.” Fra artikkelen: Hva er et menneske?<br />

storheten i våre medmennesker. Mennesket er for<br />

sammensatt, for unikt og nyansert til å bli beskrevet<br />

gjennom én evidesbasert metode, èn brukerstemme,<br />

èn erfaring eller én forskningsrapport.<br />

BARNESYN<br />

”Det kompetente barnet”<br />

Det finnes ikke barn som vil være vanskelige, men<br />

det finnes barn som har det vanskelig.<br />

Vi forsøker å forstå smerten bak til tider uforståelig<br />

atferd.<br />

”Kids do well if they can.” Stuart Ablon<br />

Barns rettigheter er beskrevet i FNs Barnekonvensjon<br />

som er en del av norsk lov. Vi vil bidra til å gjøre<br />

denne kjent og sikre at de som arbeider med barn,<br />

kjenner den og gjør det de kan for å virkeliggjøre den.<br />

HVA ER ET BARN? Hjerne, ja. Følelser, ja. Kropp,<br />

ja. Opplevelser, ja, Men også ressurser som har<br />

overlevd gjennom generasjoner, kan gir styrke til nye<br />

barn som skal vokse opp. Barn har sårbarheter og<br />

styrker. Barn trenger trygghet, relasjon, tilhørighet,<br />

reguleringsstøtte og støtte til å finne gode<br />

mestringsstrategier til å takle det som kan være<br />

vanskelig.<br />

I tillegg til å prøve å forstå følelsene bak uforståelig<br />

atferd, vil vi sammen med barnet gjerne finne inn til<br />

det de synes er viktig, det som har gjort at de har<br />

klart seg til nå. Et barn blir til i de andres blikk. Barn<br />

trenger betingelsesløse blikk som lar dem utvikle seg<br />

til den de er, ikke den de burde være. Barn heles og<br />

utvikler seg i gode relasjoner.<br />

Verdsetting av forskjellighet<br />

RVTS Sør ønsker å inspirere til å verdsette<br />

forskjellighet, og til å være varsom med bruk av<br />

kategoriseringer som kan begrense oss i å se<br />

6


Visjoner<br />

Visjoner skal være noe vi strekker oss mot. Noe<br />

vi sterkt ønsker å arbeide for. De kan noen ganger<br />

synes uoppnåelige, men de gir retning og forteller<br />

hva vi skal utruste oss til å prøve å oppnå. Visjoner<br />

henger sammen med verdier, fyrlykter og mål.<br />

Vi setter lys på<br />

menneskers reise<br />

mot mening<br />

7


Verdier<br />

Mot<br />

Ydmykhet<br />

Anerkjennelse<br />

Verdier er vårt VÆREmerke for RVTS Sør.<br />

Et av hovedpulsslagene i vårt faghjerte er verdiene<br />

våre. RVTS Sør har utarbeidet en egen verdimelding.<br />

Verdiene er det jordsmonnet våre kunnskaper,<br />

erfaringer og ferdigheter vokser ut fra. Vi er opptatt<br />

av å sette verdier ut i livet.<br />

VI snakker om VÆREkompetanse: Hvem vi er i møte<br />

med andre. GJØREkompetanse: Hvordan vi handler,<br />

hva vi gjør, i møte med andre.<br />

Verdiene er både drivkraft og rettesnor for hvordan vi<br />

skal VÆRE og hva vi skal GJØRE. For å bli bedre til å<br />

sette verdiene ut i livet i møte med dem vi lærer opp<br />

og er til for, vil ansatte inviteres til å gi begrepene<br />

innhold og trene på ulike aktuelle situasjoner. Verdier<br />

fremmer den andres/fellesskapets utvikling.<br />

Vi har alle et syn på hva et menneske er, hvordan<br />

de bør møtes og behandles (menneskesyn). Vi har<br />

en forståelse av hva vi tror er sant (kunnskapssyn).<br />

Vi har noen verdier vi mener mennesker bør leve<br />

etter. Dersom fagutvikling skal skape vedvarende<br />

kompetanseheving, forutsetter det at vi jobber med<br />

arbeidskulturen og reflekterer over egen praksis.<br />

Vi arbeider med ”jordsmonnet”, verdiene og<br />

arbeidskulturen som kunnskap og metoder skal sette<br />

seg i.<br />

I vår kompetanseheving begynner vi med å styrke<br />

grunnmuren, eller jordsmonnet; verdiene og kulturen<br />

på arbeidsplassen. Deretter formidler vi kunnskap<br />

og teorier, begrunner hvorfor det er viktig med en<br />

bred portefølje av metoder for å gi best mulig hjelp til<br />

hver enkelt og først da kan tiltak settes i gang og bli<br />

virkningsfullt.


Hvordan bli gode<br />

menneskemøtere?<br />

Gode menneskemøtere arbeider kontinuerlig med<br />

seg selv. Både for å bli bedre til å kjenne egne behov,<br />

grenser, sårbarheter og styrker, og - for å kunne forstå<br />

og verdsette andres. Det viktigste for oss i dette<br />

arbeidet er: Kontakt med egen sårbarhet og evne til å<br />

vise den. Bevissthet om egne triggere og sårbarheter<br />

og evne til å regulere seg og modnes mot en væremåte<br />

der en har evne til å skape trygghet, se den<br />

andre og relasjonsbygge. Ved å ta ansvar for egen<br />

arbeidsglede, for å bidra konstruktivt i å bygge medarbeiderskap<br />

og organisasjon.<br />

I dette arbeidet har vi hentet forskning og klokskap<br />

fra blant andre Brené Brown og hennes formidling<br />

rundt Sårbarhetens styrke og Veien til å bli helhjertede<br />

mennesker.<br />

Hvem er vi som vil gjøre en forskjell?<br />

RVTS Sørs ansatte inviteres til å drive kompetanseheving<br />

med hjertet. Gjennom kunnskapsformidling,<br />

erfaringsfortellinger, refleksjon og trening ønsker vi<br />

å bygge en VÆREkompetanse og GJØREkompetanse<br />

både i tjenestene og i hjelperne som arbeider<br />

med barn og unge som ikke har fått den støtte og<br />

omsorg de trenger for å utvikle<br />

seg og ha det godt nok.<br />

Vi vil være lyttende,<br />

åpne, nysgjerrige,<br />

vennlige samspillere.<br />

Vi er verdibevisste<br />

og verdiforankret.<br />

På RVTS Sør arbeider godt kvalifiserte og faglig oppdaterte<br />

psykologer, psykiatere, sosialantropologer,<br />

sykepleiere, pedagoger, barnevernspedagoger, formidlere,<br />

sosionomer og kommunikatører som ønsker<br />

å gjøre en forskjell for barn og unge. Som arbeider<br />

for å istandsette hjelpere som arbeider med barn og<br />

unge som sliter eller er selvmordstruet i skole, barnevern<br />

eller på mottak i psykisk helsevern til å gå fra<br />

livssmerte til livsvekst. I vår verdimelding sier vi vil<br />

belyse, bevege og berøre for å styrke mennesker til å<br />

vise mot, ydmykhet og gi anerkjennelse.<br />

En del av vårt FAGHJERTE, vår profil eller signatur, om<br />

du vil, er å kvalifisere hjelpere til å la kjærlighet og<br />

menneskelig varme bli en del av den profesjonaliteten<br />

vi møter barn og unge med.<br />

28


”Du tok fram en gitar ekstra.<br />

– Noen som spiller? Spurte du.<br />

Jeg tok gitaren. Begynte å spille.<br />

Plutselig var vi to gitarister.<br />

Ikke en flyktning og en hjelper.” 29


Hvordan er en god<br />

menneskemøter ?<br />

Gode menneskemøtere tar utgangspunkt i<br />

behovene, tar på de traumebevisste brillene og er<br />

medvandere på reisen fra jeg til vi.<br />

1. Behovsbevisste<br />

2. Omsorgsbevisste<br />

3. Vi-bevisste<br />

1. Behovsbevissthet<br />

Barn trenger voksne med nærværskraft nok til å bli<br />

– selv når barnet avviser. Som blir til barna åpner<br />

for relasjonen og kan kjenne OPPLEVD TRYGGHET.<br />

JEGet leges i Viet. Samleken kan være viktigere enn<br />

samtalen.<br />

Behovene bak atferden<br />

Vi inviterer profesjonelle omsorgsabeidere til å prøve<br />

å forstå barn i lys av hva de har opplevd. Ikke beskrive<br />

dem ut fra handlinger, atferd eller følelsesuttrykk.<br />

Ut fra nyere hjerneforskning og forskning på<br />

mellommenneskelige relasjoners betydning for en<br />

helingsprosess, inviterer vi deg som miljøterapeut<br />

til å: Koble deg på barnet, gå nærmere, nærvær er<br />

profesjonelt. Bli i situasjonen, selv når du ikke forstår<br />

barnets reaksjoner. Gjør ditt beste for å trygge barnet<br />

slik at barnet kjenner OPPLEVD trygghet - både<br />

fysisk, psykisk og sosialt. Bygg relasjoner. Det som<br />

er skadet i relasjoner, leges i relasjoner. Anerkjenn<br />

følelser og hjelp barnet å integrere dem. Trene på<br />

ferdigheter som hjelper barnet å regulere seg selv.<br />

Lek mye sammen med barnet. Gjennom lek trener<br />

barnet på tilstedeværelse og tør å ta nye sjanser for<br />

å utvikle seg - i en trygg ramme.<br />

Denne nyere forskningen fra blant andre Bruce Perry,<br />

Daniel Siegel, Brené Brown og Howard Bath løfter<br />

betydningen av det som skjer de 23 timene i døgnet<br />

barnet ikke er i terapi eller til samtale. Alle kan vise<br />

traumebevisst omsorg.<br />

Redde barn trenger voksne som trøster, anerkjenner<br />

og gir kjærlighet og varme, store repetitive doser av<br />

det barnet til nå har manglet i livet sitt.<br />

Denne forskningen løfter også betydningen av at i<br />

miljøterapi er det MENNESKET, miljøterapeuten, som<br />

er verktøyet. Det fordrer at hjelpere arbeider med seg<br />

selv og viser sårbarhet. Det innebærer en erkjennelse<br />

av at jeg som profesjonell omsorgsarbeider er en del<br />

av endringsprosessen for barnet – enten på en god<br />

eller en mindre god måte.<br />

Barn som kommer på barnehjem/institusjon<br />

eller fosterhjem, har ofte vært utsatt for en rekke<br />

gjentatte store påkjenninger. Mange har vært<br />

utsatt for gjentatte traumatiske opplevelser som<br />

overgrep, vold eller neglekt over tid. Noen av dem er<br />

traumatiserte. Det vil si at påkjenningene har festet<br />

seg som mønstre som gjør at de nesten alltid er i<br />

overlevelsesmodus. De er stressaktiverte. Enten ved<br />

at de utagerer, eller ved at de er numne og stenger<br />

av. De er i alarmberedskap. Barna er ikke vanskelige,<br />

de er stressaktiverte og redde. De er i sine sansers<br />

og følelsers vold, det er ikke det at de ikke VIL tenke<br />

og handle fornuftig. De klarer ikke koble på fornuften<br />

før de er trygge. Om vi tar inn denne kunnskapen, ser<br />

vi barns atferd, følelser og handlinger på en annen<br />

måte. Vi har blikk for barns behov. Vi prøver å forstå,<br />

fremfor å beskrive.<br />

Barnet lærer gjennom sanser og følelser, gjennom<br />

berøring, leker , repeterende rytmer og sanger. Når<br />

barnet er redd, er ikke fornuften koblet på. Da hjelper<br />

det ikke å sette seg ned og snakke om det som er<br />

vanskelig. Barnet må lære gjennom å gjøre. Traumet<br />

vil isolasjon, legedommen for barnet ligger i å bli<br />

koblet på, komme i relasjon og kjenne tilhørighet.<br />

Barnet blir trygt gjennom samlek med den voksne,<br />

ikke ved at den voksne sier: Her kan du være trygg,<br />

vi er snille. Du må vise det. Sammen med barnet.<br />

Relasjoner trygger barnet.<br />

Barn som er utsatt for store påkjenninger – overgrep,<br />

avvisning, neglekt eller vold, er ikke bare påført en<br />

skade som voksne hjelpere skal prøve å reparere.<br />

Barn utsatt for store påkjenninger har også gått<br />

glipp av vesentlige erfaringer som er viktige for god<br />

utvikling. De har behov som ikke er dekket på den<br />

tiden de burde vært dekket. Da kan det være viktig<br />

30


å repetere handlinger barnet ikke har fått slik at det<br />

dannes nye mønstre i barnets hjerne. Det kan hende<br />

du må synge enkle barnesanger for 10 åringen,<br />

igjen og igjen. Det kan hende du må ta 8-åringen på<br />

fanget og holde barnet slik du ville holdt en 2-åring.<br />

Dette arbeidet krever stor utholdenhet, forståelse og<br />

tåleevne.<br />

Hovedbudskapet vårt er: Gå nærmere barnet, se<br />

at bakenfor alt du ikke skjønner av atferd ligger<br />

som regel et behov som ikke er dekket. Vær varm<br />

og omsorgsfull, uansett. Barn trenger påfyll av<br />

kjærlighet og nærhet. Dette er ikke klissete, det er<br />

det forskningen viser er nødvendig for at barn utsatt<br />

for omsorgssvikt, sakte men sikkert, skal bli helere,<br />

tryggere og derigjennom modigere til å lære gjennom<br />

lek og nye sjanser.<br />

Alle barn trenger å bli verdsatt som de er. Mange<br />

barn er vant til voksne som går når de avviser<br />

eller utagerer, du skal bli og fortsette å vise varm<br />

omsorg og vennlighet. Det vil IKKE si at du ikke<br />

skal sette grenser. Men de gangene dilemmaet<br />

oppstår: Dersom grensesettingen går ut over<br />

relasjonsbyggingen skal det være gode grunner for<br />

å ikke la relasjonsbyggingen få fortrinn.<br />

Du har alltid forståelse for at disse barna<br />

trenger stort påfyll av alt de ikke har<br />

fått til nå. Du vet at barna leter etter<br />

betingelsesløse blikk som tar dem<br />

og alt de ikke liker ved seg selv,<br />

alt de er påført av smerte – og alt<br />

det vakre ennå ingen<br />

har oppdaget.<br />

Dette kan<br />

vi ikke<br />

få understreket nok: Barn gir deg ikke det vondeste<br />

og det de opplever som uverdig, om du ikke samtidig<br />

ser alt det vakre, flotte og fine de er.<br />

Derfor blir hjelperens oppgave å ALLTID VISE GOD<br />

OMSORG – selv når barnet avviser på ulike måter.<br />

Miljøterapeutene inviteres til å se bakenfor den<br />

ytre atferden. Prøv å forstå og anerkjenne barnets<br />

følelser. Trygghet, relasjon og følelsesregulering,<br />

gode mestringsstrategier for å takle livet.<br />

VI må i større grad tenke at alle som arbeider med<br />

barn og unge i barnevern eller psykisk helsevern skal<br />

nærme seg barn og unge tilnærmet slik en god mor<br />

og far nærmer seg sine barn. For barn og unge som<br />

ikke har fått omsorgen de trenger, er det ingen grunn<br />

til å tilby distanse og avstand som ikke bidrar til god<br />

utvikling. Vi vet både gjennom tilknytningsforskning<br />

og nyere hjerneforskning at hjernen formes av<br />

bruken. Hjernen kan trenes opp og heles ved å få<br />

repeterende tilførsel av det den ikke til nå har fått.<br />

Det vil si: Barn som er utsatt for omsorgssvikt eller<br />

ikke har fått det de trenger, barn som ikke har opplevd<br />

trygghet, relasjoner eller at det å vise følelser er trygt,<br />

har utviklet dårlige mestringsstrategier, de beskytter<br />

seg. De kan gjennom store doser av vennlighet,<br />

forståelse og anerkjennelse, heles. Og<br />

da har vi eksempler på at de dårlige<br />

beskyttelsesstrategiene blir erstattet av<br />

gode. Ungdommene deler følelser og tar<br />

i mot kjærligheten de har lengtet etter.<br />

De lar voksne omsorgspersoner komme<br />

nær, tar i mot og deler – uten å avvise.<br />

Flere av de ansatte som arbeider med<br />

traumebevisst omsorg, kan bli slitne, blant<br />

annet fordi det er uvant å rive ned veggen av<br />

beskyttelse som distansen til barna har gitt dem.<br />

De begynner å dele følelser, de blir sårbare<br />

for avvisningen og kjenner på skamfølelsen<br />

over egen utilstrekkelighet. Opplæringen av<br />

profesjonelle omsorgsgivere vil derfor for oss<br />

innebære at vi trener hjelpere til å håndtere<br />

avvisning og arbeide med hjertet på utsiden<br />

– fordi ungdommene trenger det.<br />

31


Traumebevisst omsorg tar utgangspunkt i den<br />

naturlige omsorgen mellom foreldre og barn. En god<br />

forelder følger barnet, trøster barnet, gleder seg med<br />

barnet. Gir barnet anledning til å dele følelser - både<br />

gode og vonde. Denne delingen av følelser er med på<br />

å regulere følelser.<br />

Skal vi vandre med et menneske fra uro og smerte<br />

til trygghet og livsutfoldelse, må vi få tak i rytmen i<br />

kroppen. Skjønnheten i sjelen. Savnet og styrken i<br />

hjertet. Vi må slippe til kreativiteten som kan være<br />

med å redifinere dem som er stigmatisert som noe<br />

de ikke ønsker å være. Vi må viser veier til gleden og<br />

tryggheten som gjør det lettere å glemme det vonde.<br />

Vi må få tak i motet som løfter blikket mot den andre.<br />

Selv når vi har det som verst, kan vi finne veier mot<br />

helhet ved å være en venn eller omsorgsperson for<br />

den som trenger det. Noen ganger begynner det med<br />

et blikk som forteller: ”Jeg er interessert i hvem du<br />

er og vil deg vel”.<br />

2. Traumebevissthet<br />

Vi inviterer profesjonelle fagarbeidere og omsorgspersoner<br />

til å ta på seg de ”TraumeBevisste” brillene.<br />

Vi anvender en forståelsesmodell som vi kaller<br />

traumebevisst. Det betyr at vi møter barn som er<br />

utsatt for traumatiske hendelser med forståelse for<br />

hva de har opplevd.<br />

Barn utsatt for omsorgssvikt i mors liv og tidlig<br />

utvikling, har en hjerne som er rigget for ”krig”,<br />

”forsvar” og ”overlevelse.” Hjernen er ikke rigget for<br />

godhet eller kjærlighet, og denne riggingen foregår<br />

på de tidligste stadiene i hjernens utvikling. Dette<br />

er avgjørende kunnskap for å kunne gi barnehjernen<br />

hva den trenger for å utvikle seg godt. Et barn utsatt<br />

for omsorgssvikt trenger først trygghet, tilknytning,<br />

og overdoser av godhet og tilhørighet. Middelet er<br />

oftest leken, dialogen og samspillet. Å anerkjenne<br />

og verdsette barnets sårbarheter og ressurser, er et<br />

godt sted å begynne for å bygge den livsnødvendige<br />

relasjonen.<br />

”Evnen til å bry seg om andre, dele, lytte, verdsette og<br />

være empatisk utvikler seg fra å bli tatt vare på, bli delt<br />

med, lyttet til, verdsatt og elsket”<br />

Bruce Perry<br />

32


Om vi tenker at hvert menneske har sin historie, kan aldri ett menneskes<br />

fortelling gjøres til mal for hvordan alle i lignende situasjon skal møtes.<br />

Derfor trenger vi mange fortellinger, fra mange ulike liv som deler ulike<br />

måter å takle livet på, for å kunne skape gjenkjennelse for flest mulig.<br />

For gjenkjennelsen har på sitt beste, evnen til å gi menneskene en følelse av<br />

å ikke være alene i verden.Fagpersoner som skal bygge menneskeverd, må<br />

ha en portefølje av kunnskap, erfaringer, ferdigheter, fortellinger og metoder<br />

som vokser ut fra de verdier man tror på i arbeidet. En portefølje de kan<br />

hente fra slik at det blir tilpasset behovene til det mennesket de møter.<br />

33


Kunnskapsgrunnlag<br />

Her finner dere et kortfattet utvalg fra forskning<br />

og forskere vi henter vårt kunnskapsgrunnlag fra.<br />

Vårt kunnskapsgrunnlag er dynamisk og stadig i<br />

utvikling.<br />

Veien til vårt faghjerte<br />

Vi vil være et senter som skal bidra til en positiv<br />

forskjell for mennesker i vanskelige livssituasjoner<br />

ved å ha fokus på å utdanne og inndanne mennesker<br />

til å bli gode menneskemøtere. Forskning viser at<br />

hjelperen er det viktigste verktøyet i menneskemøter,<br />

i terapisituasjoner. Erfaringskompetanse viser også<br />

at enkeltmenneskers evne til å vise profesjonell<br />

kjærlighet, ved å være medvandrere som bryr seg,<br />

viser velvilje, tåler smerte og løfter ressurser, bidrar til<br />

heling for barn, unge og voksne som er traumatisert,<br />

selvmordstruet eller sliter på andre måter.<br />

Vårt mandat er å bidra med<br />

inspirasjon, fagutvikling og oppdatert<br />

forståelse hos ansatte på alle<br />

nivå som har berøringsflate mot<br />

mennesker som lever vanskelige<br />

liv, knyttet til vold, overgrep,<br />

traumatisk stress, utviklingstraumer,<br />

selvmordsfare og migrasjonshelse.<br />

Et slikt senter innebærer forpliktelser for de ansatte;<br />

på mot, initiativ, inspirasjon og engasjement,<br />

nysgjerrighet og vilje til nytenkning.<br />

Faghjertet<br />

RVTS-faghjerte har mange fasetter og mange<br />

rom. Det er en målsetting at kunnskapsgrunnlaget<br />

skal være dynamisk og reflektere mange ulike<br />

perspektiver i et svært komplekst landskap. Dette<br />

kunnskapsgrunnlaget er valgt for å gi flest mulig<br />

fagblikk til det å istandsette til gode menneskemøter<br />

for barn og ungdom.<br />

Kunnskapsgrunnlaget springer ut fra<br />

våre verdier og vårt menneskesyn.<br />

Det vi presenterer her er kjernestoff, grunnlaget for<br />

videre fagpåfyll og fagutvilking.<br />

Det er ikke dogmatisk eller statisk. De utvalgene vi<br />

har gjort representerer grunnpilarer i vår fagforståelse<br />

basert på våre grunnverdier og vår menneskesyn.<br />

Et forbilde for oss når det gjelder mot til å omsette<br />

avansert kunnskap til forståelig og praksisnært<br />

budskap, er Daniel Siegel. Denne ekstremt<br />

kunnskapsrike forskeren har noen av de mest<br />

treffsikre, enkle budskap om kompliserte temaer.<br />

For å forsøke å favne hele mennesket og ha så<br />

mange som mulig fagblikk på de ulike fasettene<br />

i et menneskeliv, er det viktig med et bredt<br />

kunnskapsgrunnlag som involverer mange ulike<br />

fagdisipliner. Vi er opptatt av fag som bygger og forstår<br />

krenkelsens psykologi, veier til helhet, hvordan bygge<br />

mennesker, organisasjoner/systemer og samfunn<br />

der barn og unge kan utvikle seg og utfolde seg, tross<br />

skader og traumatiske opplevelser.<br />

I dette arbeidet betyr også fortellingene fra dem som<br />

kjenner hvor skoen trykker, mye. Våre mottakere av<br />

tjenester er primært hjelperne, men i andre hånd:<br />

Barn og unge, foreldre og andre voksne som mottar<br />

hjelp. De tre store for oss i denne perioden har vært,<br />

Bruce Perry, Howard Bath og Daniel Siegel.<br />

Howard Bath:<br />

Voksnes primære oppgave er å gi barn og unge den<br />

trygghet de trenger. Barn som er utsatt for vold,<br />

overgrep og/eller omsorgssvikt er ofte redde og<br />

stressaktiverte. De trenger voksne som ikke finner<br />

feil, men som forsøker å forstå hva de har opplevd.<br />

Bath introduserer de tre pilarene; trygghet, relasjon<br />

og affektregulering.<br />

38


Bruce Perry:<br />

– Vi står overfor et alvorlig valg, sier Perry. Vi vet<br />

hjernen er skapt for relasjoner, mens samfunnet<br />

mer og mer legger opp til isolasjon. Traumet vil<br />

isolasjon. Men det leges kun i relasjonen. Dette vil få<br />

konsekvenser for måten vi gir hjelp på. Dette krever<br />

nærværende relasjonsbyggere som gir trygghet. På<br />

den måten kan vi påvirke hjernens utvikling ved å<br />

gi krenkede barn det de ikke har fått i oppveksten<br />

- Trygghet, forutsigbarhet, god rytme, hjelp til å<br />

regulere følelser og gode relasjoner, understreker<br />

Perry.<br />

Bruce Perry har arbeidet som terapeut og forsker<br />

i nevrobiologi og på barns psykiske helse. Han er<br />

regnet som en av de fremste ekspertene i verden<br />

på dette området. Dr. Perry er knyttet til “ The<br />

Child Trauma Academy” og er dessuten professor<br />

på “Northwestern University School of Medicine” i<br />

Chicago. I tillegg har han de siste årene reist verden<br />

rundt for å presentere denne mellommenneskelige<br />

nevrobiologien.<br />

Daniel Siegel:<br />

Den store oppgaven er integrering. På innsiden,<br />

i hjernen, horisontalt mellom høyre og venstre<br />

hjernehalvdel, sansemottak, kreativitet og lekenhet,<br />

og logikk, resonnering og meningsdannelse.<br />

Vertikalt fra hjernestamme til korteks, forståelse av<br />

stressaktivering og følelser. En generell bevisstgjøring.<br />

Integrasjon av hukommelse, av selvnarrativ og<br />

opplevelse av mening. Mellommenneskelig integrasjon<br />

og sosial integrering.<br />

39


For å istandsette hjelpere til gode<br />

menneskemøter har vi hentet<br />

kunnskap fra:<br />

Traumeforskning og nevrovitenskap:<br />

RVTS Sør har et grunnleggende oppdrag knyttet til<br />

”psykologiske traumer”. Dette er ikke et entydig<br />

begrep. Det er vanlig å skille mellom Type 1 traumer<br />

og type 2 traumer (Leonore Terr). Med type 1<br />

mener man i hovedsak enkeltstående traumatiske<br />

opplevelser som f.eks naturkatastrofer, ulykker eller<br />

å bli utsatt for en enkeltstående voldshandling. Med<br />

type 2 traumer mener man i hovedsak hendelser<br />

som vedvarer over tid, og som inntreffer i barnealder,<br />

og dermed innebærer en risiko for påvirkning av<br />

hjerneutviklingen. Andre begreper som er brukt om<br />

type 2 traumer er Utviklingstraumer, eller Komplekse<br />

traumer. RVTS Sør har valgt å ha et tydelig fokus på<br />

komplekse traumer i våre kompetanseprogrammer,<br />

ettersom det er slik traumepåvirkning som har det<br />

største negative potensialet, og som i størst grad gir<br />

utfordringer for hjelpetjenestene.<br />

Traumebevisst Praksis<br />

For å forstå traumebegrepet, kan det være til god<br />

hjelp å begynne å se på hva som er allmenne<br />

menneskelige behov.<br />

Behovsperspektivet<br />

Traumeperspektivet kan i noen grad oppfattes som<br />

litt ”trangt”. I økende grad har vi vært opptatt av<br />

hvordan stresspåvirkninger i livet gir utfordringer.<br />

Se<br />

andre<br />

Selvrealisering<br />

Vi slutter oss til Sandra Bloom som sier at ”det er<br />

ikke hva du feiler som er interessant, men hva du<br />

har opplevd”. Vi blir opptatt av menneskers levde<br />

liv, og hvordan deres erfaringer har bidratt til deres<br />

fungering og selvforståelse. Vi er opptatt av et<br />

behovsperspektiv; at menneskers symptomer,<br />

reaksjoner og uttrykk er uttrykk for behov. En av<br />

våre oppgaver er å identifisere hvilke behov dette kan<br />

handle om, og bidra til at de blir dekket. Et eksempel<br />

på dette kan være ”oppmerksomhetssøkende<br />

atferd”. I vårt perspektiv vil dette være å forstå som et<br />

legitimt behov for oppmerksomhet og anerkjennelse.<br />

I vår kunnskapsforståelse har bidrag fra nevrovitenskapene<br />

hatt stor betydning: En hjernebasert<br />

forståelse har vist seg nyttig som fundament for vår<br />

virksomhet. Hvordan livsopplevelser bidrar til å forme<br />

hjernens utvikling, hvordan hjernen fungerer under<br />

stress, og hvordan traumatiserte menneskers hjerner<br />

fungerer til dels annerledes. Sentrale bidragsytere<br />

på dette feltet er Daniel Siegel, Bruce Perry, Allan<br />

Schore, Antonio Damasio, Joseph LeDoux, Barbara<br />

Fredrickson, Lou Cozolino og Jaak Panksepp. Susan<br />

Harts sammenfatninger og forenklinger har vært<br />

nyttige.<br />

Begge disse behovsmodellene skildrer de allmennmenneskelige<br />

behovene. Jmfr. side 42.<br />

Vekst<br />

Anerkjennelse<br />

Kjærlighet og tilhørighet<br />

Relasjon<br />

Trygghet<br />

Eksistens<br />

Fysiologiske behov<br />

Tilpasset etter Maslows behovshierarki av RVTS Sør.<br />

40<br />

Alderfers ERG-teori


”Connections calms”<br />

Daniel Siegel<br />

41

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!