18.10.2021 Views

SSA arbeidshefte

Dette arbeidshefter er til deg som jobber med barn og unge, og som trenger litt hjelp til å komme i gang med samtaler omkring seksuell atferd som oppleves grenseoverskridende eller som vekker bekymring. Med dette heftet ønsker vi å bidra til refleksjon og samtale. Målet er at barn og unge skal få mulighet til selv å reflektere rundt hva som er fin seksualitet. På RVTS Sør sin nettside www.vårebarn.no kan du både se filmen, ”De er alle våre barn”, og laste ned ressurser til denne.

Dette arbeidshefter er til deg som jobber med barn og unge, og som trenger litt hjelp til å komme i gang med samtaler omkring seksuell atferd som oppleves grenseoverskridende eller som vekker bekymring. Med dette heftet ønsker vi å bidra til refleksjon og samtale. Målet er at barn og unge skal få mulighet til selv å reflektere rundt hva som er fin seksualitet. På RVTS Sør sin nettside www.vårebarn.no kan du både se filmen, ”De er alle våre barn”, og laste ned ressurser til denne.

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

DE ER ALLE VÅRE BARN<br />

Arbeidshefte om problematisk og skadelig seksuell atferd blant barn og unge<br />

1


Det ene førte til det andre, og<br />

plutselig har tolvåringen Jonas<br />

betalt Elin i klassen 500 kroner for<br />

et bilde av puppene hennes.<br />

Førsteklassingen Oda vil<br />

ikke leke doktorleken med<br />

Jon lenger. Før var det gøy,<br />

men nå bestemmer alltid<br />

Jon at doktoren bare skal<br />

sjekke tissen hele tiden.<br />

Folkehelse og livsmestring<br />

Verdivalg og betydningen av mening i<br />

livet, mellommenneskelige relasjoner,<br />

å kunne sette grenser og respektere<br />

andres, og å kunne håndtere tanker,<br />

følelser og relasjoner hører også<br />

hjemme under dette temaet.<br />

Ida er 12 år og flink til alt.<br />

Men Ida er lei av å være hun<br />

snille og ordentlige. Hun er lei<br />

av seg selv. Hun er lei av å ikke<br />

klare å slutte å se på porno.<br />

Og mest av alt er hun lei av å<br />

være alene.<br />

I dag fant Lars ut at Hanne ikke<br />

fyller 16 år før i desember. Det er<br />

litt dritt, tenker Lars. Det er enda<br />

en ting Lars tenker på etter at de<br />

i går gjorde det for første gang.<br />

Da de lå helt nakne, rett før det<br />

skjedde, sa Hanne at hun ikke ville<br />

likevel. Men da var det for sent.<br />

KJÆRE DEG SOM JOBBER MED BARN OG UNGE<br />

Mellom 30 og 50 prosent av alle overgrep mot barn blir utført av barn og unge under 18 år. Både barn som har blitt<br />

tråkket på og barn som selv har tråkket på andre, trenger en mulighet til å prate om det som har skjedd.<br />

Med dette heftet ønsker vi å bidra til refleksjon og samtale.<br />

Målet er at barn og unge skal få mulighet til selv å reflektere<br />

rundt hva som er fin seksualitet. Doktorlek skal være gøy!<br />

Å kline med noen du er forelska i – hvor fint er ikke det?<br />

Oppdage egen kropp og egen seksualitet – det er jo deilig!<br />

Vi vil også la barn og unge reflektere rundt grenser.<br />

Fortellingene i dette <strong>arbeidshefte</strong>t inneholder få fasiter, og<br />

er fulle av gråsoner og «Jeg mente jo ikke å såre noen».<br />

Akkurat slik som livet ofte kan være. Det er nemlig ikke lett<br />

å vite hvor grensa går, men prater vi åpent om grenser, kan<br />

det bli enklere for barn og unge selv å komme fram til en<br />

bevissthet rundt egne og andres grenser.<br />

Vi ønsker også å la barn og unge bli kjent med aktuelt<br />

lovverk, gjennom selv å jobbe med lovverket opp mot<br />

fortellingene. Det er fint at dette arbeidet skjer nettopp<br />

sammen med de vennene som barn og unge er sammen<br />

med på fritiden – som de største skal på fest med, de<br />

mellomste har Snap-grupper med og som de minste leker<br />

sammen med. At alle i gruppa kjenner til det samme<br />

lovverket kan kanskje gjøre det enklere å finne gode og<br />

trygge rammer for seksuell utvikling.<br />

Forslag til forberedelse<br />

- Les deg gjerne opp på aktuelt tema.<br />

- Ikke informer om at du setter fokus på dette tema i<br />

forkant, verken til barn, ungdom eller foresatte<br />

- Sørg for å ha god tid og tilgjengelige voksne.<br />

- Vær undrende, spørrende og la barn og unge selv få<br />

fortelle. Øv deg gjerne på snakkemedbarn.no i forkant.<br />

Aldersinndeling<br />

Vi har laget materiell etter foreslåtte aldersgrupper:<br />

- Skolestartere, 1. 2. og 3. klassetrinn (doktorlek)<br />

- 4. til 7. klassetrinn (seksualitet og internett)<br />

- 8. klassetrinn og ut VGS (alkohol, grenser, nett og<br />

seksualitet)<br />

Grunnen til at vi ikke har fulgt læreplanens inndeling, er at<br />

vi har prøvd å ta hensyn til f.eks. når barn begynner å få<br />

tilgang til egen telefon. Inndelingen er kun et forslag, du<br />

kjenner din gruppe med barn og ungdom best og velger<br />

fortellinger og spørsmål ut fra dette.<br />

Spørsmål til samtale<br />

Vi har utarbeidet spørsmål som inviterer til refleksjon.<br />

Spørsmålene blir presentert i enkleste form, da erfaringen<br />

er at temaet seksualitet og grenser er engasjerende nok i<br />

seg selv. Likevel synes vi det er fint å bruke fortellingene<br />

som utgangspunkt, da det gir elevene mulighet til å snakke<br />

om fiktive mennesker.<br />

Flere av spørsmålene kan være vanskelig å svare åpent<br />

på. Ved å legge spørsmålene inn i f.eks. mentimeter.com,<br />

kan man la de unge få svare anonymt, og det vil være mulig<br />

å få frem gode svar og refleksjoner uten at det knyttes til<br />

en bestemt person.<br />

Tillegg til de minste<br />

Det er viktig at små barn lærer konkrete benevnelser på<br />

egne kroppsdeler, deriblant navn på kjønnsorgan. Bruk<br />

gjerne illustrasjonen på side 12 til å snakke om dette.<br />

Barna kan også fargelegge tegningen.<br />

Plakater<br />

Dere finner også plakater tilpasset de ulike aldersnivåene<br />

på vår webside: www.vårebarn.no. Print ut og heng dem<br />

gjerne opp i klasserommet slik at refleksjonen kan<br />

fortsette.<br />

Kors på halsen<br />

Vi har vært i kontakt med Røde Kors sitt samtaletilbud, Kors<br />

på halsen, og de er forberedt på å ta imot henvendelser fra<br />

barn og unge som har behov for en prat om dette temaet<br />

eller andre ting de går og tenker på.<br />

Og til slutt: Lykke til og TAKK for den viktige jobben du gjør.<br />

Vi håper du finner noe her som du kan ha bruk for i dine<br />

samtaler/møter med barn og unge.<br />

Vær tilgjengelig, åpen og rolig. Vær deg selv!<br />

3


VEILEDNING<br />

HVOR GÅR GRENSA?<br />

Vanlig og sunn seksualitet. Seksuell utforsking og lek. Bekymringsfull atferd. Grenseoverskridende, problematisk<br />

eller skadelig. Et seksuelt overgrep. Hvor går grenseoppgangene for seksuell atferd? Når er seksualiteten preget av<br />

gjensidighet, respekt og samtykke, og vet barn og unge når grensene brytes?<br />

12 prosent har i løpet av det<br />

siste året sendt eller delt et<br />

nakenbilde av seg selv.<br />

46 prosent av 13–18-åringer<br />

har blitt spurt om å sende eller dele et<br />

nakenbilde av seg selv. Andelen øker<br />

med alder, og er størst blant jentene.<br />

42 prosent av de som ble spurt om<br />

å sende eller dele et nakenbilde, ble<br />

spurt av en ukjent på nettet.<br />

Fire av ti har fått tilsendt<br />

nakenbilder av andre.<br />

Andelen øker med alder og er høyest<br />

blant jentene.<br />

Vet vi voksne egentlig hva som skjer i barn og unges liv, Betegnelsen problematisk eller skadelig seksuell atferd<br />

13 prosent av dem som har gjort<br />

og hvordan vi kan hjelpe? Når barn eller ungdom har en dekker altså alle former for seksuelle overgrep der utøver<br />

dette, har fått betalt for det.<br />

seksuell atferd som vekker bekymring, mister vi voksne<br />

ofte motet til å handle fornuftig, eller handle i det hele<br />

tatt. Vi blir usikre, redde, kanskje også sinte. Vi mangler<br />

er mindreårig, men inneholder også handlinger som faller<br />

utenfor det som defineres som seksuelle overgrep, som<br />

når atferden i seg selv er skadelig.<br />

ord og verktøy. En betydelig andel av den seksuelle volden<br />

som barn og unge utsettes for, er utført av andre barn<br />

og unge. Omfangsstudier viser at 20 prosent av alle<br />

voldtekter begås av tenåringsgutter og 30-50 prosent av<br />

alle seksuelle overgrep mot barn begås av mindreårige.<br />

Utøver er oftest en gutt, men vi antar at det er store<br />

Tallene taler for seg. Dersom vi skal hjelpe barn og unge<br />

med å ta gode valg, sette grenser for seg selv og sin kropp,<br />

og stå stødig under press, må vi begynne tidlig. Barn må<br />

lære om seksualitet, kropp og grenser, om nettbruk og<br />

nettvett, og vi må trygge dem i at vi voksne står stødig<br />

4<br />

mørketall når det gjelder jenter (NKVTS-rapport 1/2017). og kan ta imot det som kommer, uten pekefinger eller<br />

moralpreken.<br />

5<br />

Når seksuell atferd flyttes til digitale flater, sosiale medier<br />

og internett, skjer deling av bilder og filmer fortere enn vi<br />

aner, og kontaktflaten er ubegrenset. Kjøp og salg av bilder<br />

og filmer med seksuelt innhold og porno som er grov og<br />

aggressiv, er bare noe av det barn og unge har tilgjengelig<br />

på sin smarttelefon. Medietilsynet har gjennom flere år<br />

kartlagt barn og unges medievaner, deriblant spørsmål om<br />

seksuelle kommentarer på nett, deling av nakenbilder og<br />

kjennskap til porno.<br />

Politiet har i sitt arbeid med nettrelaterte overgrep<br />

blant unge avdekket at barn opererer med prislister<br />

for bilder av pupper eller underliv. Ut fra vårt<br />

kjennskap, kan det for eksempel se ut til at 500<br />

kroner for et puppebilde er en relativt vanlig<br />

sats.<br />

I vårt arbeid med denne tematikken<br />

brukes begrepet problematisk eller<br />

skadelig seksuell atferd (<strong>SSA</strong>). Dette<br />

betegner handlinger som innebærer<br />

seksuell atferd hos barn og unge<br />

som ikke er utviklingsmessig<br />

adekvat, som kan være<br />

skadelig for en selv eller<br />

andre, eller innebære<br />

misbruk av andre barn,<br />

unge eller voksne<br />

(Hackett, 2014).<br />

Tre av ti 13–18-åringer<br />

har fått seksuelle kommentarer<br />

på nett i løpet av det siste året.<br />

Andelen som har fått seksuelle<br />

kommentarer på nett, øker<br />

betydelig med alderen.<br />

Tallene er hentet fra Medietilsynets<br />

hovedrapport, Barn og medier 2020.<br />

En kartlegging av 9–18-åringers digitale<br />

medievaner.<br />

49% 57%<br />

av 13–18-åringer har<br />

sett porno på nett.<br />

HVOR<br />

MANGE<br />

HAR SETT<br />

PÅ PORNO?<br />

av dem som har sett porno på<br />

nett, så dette for første gang<br />

før de fylte 13 år.


VEILEDNING<br />

DE ER ALLE VÅRE BARN<br />

RVTS Sør og RVTS Nord har laget en film om problematisk og skadelig seksuell atferd. Filmen viser fire ulike situasjoner<br />

som skifter farge når barna eller ungdommene går over grensa.<br />

På RVTS Sør sin nettside www.vårebarn.no kan du både<br />

se filmen, ”De er alle våre barn”, og laste ned ressurser<br />

til denne. Disse kan tas i bruk av deg som jobber med<br />

barn og unge, og som trenger litt hjelp til å komme i gang<br />

med samtaler omkring seksuell atferd som oppleves<br />

grenseoverskridende eller som vekker bekymring.<br />

Sunn seksuell atferd blant barn og unge<br />

Sunn seksualitet hos barn kjennetegnes ved at den er lystbetont,<br />

gjensidig, avledbar og aldersadekvat. Utforskingen foregår mellom<br />

barn som ønsker å være med, og som ikke føler seg skremt eller<br />

presset til å delta. Utforskingen skjer når det er tid til det, på et<br />

sted det passer seg og uten at noen av de som deltar opplever seg<br />

eksponert. En seksuell atferd preget av utforsking og gjensidig lek.<br />

OPPMERKSOM: Bekrefte barnet eller den unge gjennom tilstedeværelse<br />

og positive tilbakemeldinger. Sørge for tilgang på nødvendig<br />

informasjon, mulighet til å stille åpne spørsmål og bli utfordret på<br />

egenverd, følelser, kropp, grenser og hva som er sunn seksualitet.<br />

Være oppmerksom på eventuelle endringer i atferd.<br />

Filmen er inspirert av Trafikklyset – Seksualitet hos barn og<br />

ungdom, som er utarbeidet på norsk av Birgit Hegge, og ligger<br />

digitalt tilgjengelig på www.seksuellatferd.no. Trafikklyset er<br />

ment som en guide for voksne til å identifisere, vurdere og<br />

gi respons på seksualitet som vekker bekymring.<br />

Problematisk seksuell atferd blant barn og unge<br />

Bekymringsfull eller problematisk seksuell atferd på grunn av intensitet og<br />

hyppighet, eller atferden samsvarer ikke med alders- eller utviklingsmessig<br />

modenhet. Den seksuelle atferden må alltid vurderes i en kontekst, da<br />

selve handlingen kan være sunn og upåfallende, men er upassende med<br />

tanke på barnets alder eller i situasjonen eller relasjonen hvor handlingen<br />

Grønn betyr at atferden er vanlig og normal, gul betyr at<br />

6<br />

atferden kan vekke bekymring, og rød betyr at atferden<br />

er krenkende eller skadelig. Når dere ser filmen vil det<br />

foregår.<br />

7<br />

kanskje dukke opp spørsmål om de fire situasjonene, og<br />

om fargene vi har valgt. Til hver scene/situasjon har vi laget<br />

forslag til spørsmål som presenteres i dette <strong>arbeidshefte</strong>t.<br />

Scene hentet fra filmen ”De er alle våre barn”, produsert av Qvisten<br />

animasjon og RVTS Sør og RVTS Nord.<br />

VAKTSOM: Observere og samle informasjon. Ta opp uroen med en god<br />

kollega, ikke overse atferden som bekymrer deg. Finnes det et mønster<br />

hos barnet eller den unge? Gjør deg kjent med hva som finnes av hjelperessurser<br />

og verktøy i eget og andres nettverk. Vurder om det er behov for<br />

å sette inn tiltak.<br />

HVORDAN<br />

HJELPEREN<br />

SKAL MØTE<br />

BARN OG UNGES<br />

SEKSUELLE<br />

ATFERD<br />

OPPMERKSOM<br />

Respondér med positiv oppmerksomhet,<br />

støtte, åpne spørsmål og informasjon.<br />

VAKTSOM<br />

Skaper ofte en uro hos den voksne, og<br />

trenger derfor en vurdering, observasjon<br />

og innhenting av informasjon.<br />

BESLUTTSOM<br />

Krever umiddelbar handling og<br />

reaksjon fra den voksne.<br />

Søk hjelp til samhandling.<br />

SUNN<br />

ATFERD<br />

PROBLEMATISK<br />

ATFERD<br />

SKADELIG<br />

ATFERD<br />

Skadelig seksuell atferd blant barn og unge<br />

Seksuell atferd som kan skade eller krenke andre eller seg selv, som kan<br />

være grenseoverskridende, overdreven, hemmelighetsfull eller truende.<br />

Noen barn og unge er ekstra sårbare for å utvikle en skadelig seksuell atferd.<br />

Dette kan være barn med ulike funksjonshemminger, barn som er utsatt<br />

for vold, overgrep eller omsorgssvikt, barn fra dårlige sosioøkonomiske kår<br />

eller barn som har en forstyrret utvikling eller sosialisering.<br />

BESLUTTSOM: Denne atferden krever umiddelbar handling fra voksne.<br />

Gjennomfør og velg målrettede tiltak basert på grundig vurdering av<br />

barnet eller den unge. En helhetlig tilnærming forutsetter kjennskap til hva<br />

som finnes av tilgjengelige hjelperessurser og verktøy i eget eller andres<br />

nettverk. Søk hjelp. Kompleksiteten krever samhandling og involvering av<br />

ulike faggrupper i en koordinert innsats.


VEILEDNING<br />

REFLEKSJONSSPØRSMÅL TIL FILMEN<br />

PUPPER TIL SALGS<br />

I denne scenen er chattefeltet rødt, noe som tyder på<br />

at jenta har kontakt med en på nett som hun kanskje<br />

ikke kjenner og som kanskje er mye eldre enn henne,<br />

eller som truer henne til å sende bilde av puppene. Når<br />

jenta tar bilde, blir overkroppen hennes gul, blinket fra<br />

kameraet blir rødt, og bildet på skjermen blir rødt.<br />

FILMKVELD MED GJENGEN<br />

I denne scenen sitter fem ungdommer og ser på<br />

film. Så legger den ene gutten armen sin rundt jenta<br />

ved siden av, og hun viser tydelig at hun ikke ønsker<br />

dette. Han fortsetter å nærme seg. Hånden rundt<br />

skuldra er gul, mens hånda på låret blir rød. Jenta på<br />

puffen gir jenta i sofaen et lite puff, tar fram mobilen<br />

og knipser et bilde av de to i sofaen.<br />

- Hva betyr disse fargene? Hvorfor endrer fargene<br />

seg slik de gjør?<br />

- Hva tenker dere om at den ene hånda til gutten er<br />

- Hva tror dere personen skriver til henne?<br />

gul, mens den andre er rød?<br />

- Hva slags person kan det være som skriver til<br />

- Hva tenker dere om det jenta på puffen gjør?<br />

henne?<br />

Hvorfor er hennes handling rød?<br />

- Hvorfor tar jenta bilde av puppene sine og sender<br />

- Det er jo to gutter til i rommet, får de med seg det<br />

dem til den andre personen?<br />

som skjer? Hva tror dere de tenker?<br />

- Kunne denne situasjonen skjedd i virkeligheten<br />

med en hel gjeng til stede?<br />

- Hvordan tror dere jenta i sofaen har det, både med<br />

8 tanke på det gutten gjør og hvordan jenta på puffen 9<br />

opptrer?<br />

I GARDEROBEN<br />

I denne scenen blir deler av guttens kropp gul når<br />

han kikker inn i dusjen, og telefonen hans er rød<br />

- både når han tar den ut av baklomma og når han<br />

tar bilde.<br />

- Hvorfor blir guttens kropp gul når han kikker inn til<br />

jentene som dusjer?<br />

- Hvorfor er telefonen rød hele tiden?<br />

- Hva tror dere gutten gjør med bildet han tar?<br />

Hva kan skje med bilder som sendes videre?<br />

- Er det som skjer i denne scenen bare dumt, eller er<br />

det også ulovlig? Hva sier loven om å ta bilder eller<br />

film av andre?<br />

Filmen er ikke ment å vises for de minste barna,<br />

men vi får svært ofte spørsmål som angår doktorlek.<br />

Det er ikke lett å vite hvor grensa går, men her er<br />

noen spørsmål som de voksne kan bruke som<br />

utgangspunkt til refleksjons-samtale.<br />

DOKTORLEKEN<br />

I denne scenen leker de to barna doktorlek og det<br />

ser ut som om begge er med på leken og har det<br />

fint. Men så vil jenta dra ned buksa på gutten, og vi<br />

kan se at han ikke har lyst til det. Når jenta prøver<br />

mer og mer, blir hendene hennes røde.<br />

- Hva tror dere jenta tenker i denne leken?<br />

- Kan det ha vært vanskelig for henne å forstå at<br />

gutten ikke ville bli undersøkt uten klær?<br />

- Hvordan tror dere gutten har det?<br />

Hva tror dere gutten tenker på?<br />

- Hvordan kunne denne dokorleken fortsatt hvis<br />

begge skulle likt det?


FOR DE MINSTE<br />

SARA OG TRULS PÅ PUTEROMMET<br />

Sara og Truls er på puterommet. Her er det gøy! Sara og<br />

Truls bygger et slott av alle putene.<br />

- Jeg er en pirat og alle i verden må gjøre sånn som jeg sier,<br />

roper Sara.<br />

- Men jeg er Supermann og alle i hele Melkeveien må gjøre<br />

sånn som jeg sier, roper Truls.<br />

- Melkeveien? Hæ?, sier Sara.<br />

- Det er der alle planetene bor. Jordkloden er bare en liten<br />

dott i Melkeveien, så det så, sier Truls og hopper ned fra<br />

toppen av slottet.<br />

Utenfor hører de at de andre leker med byggeklosser.<br />

- Det er teit med byggeklosser, sier Truls.<br />

- Ja, enig. Jeg vet om noe som er mye mer gøy, sier Sara:<br />

- Hvis du viser meg tissen din, så viser jeg deg tissen min.<br />

Truls kaster en pute på Sara og ler.<br />

- Det vil jeg ikke, sier han.<br />

- Er ikke du Supermann, da? Han er ikke redd for noe!<br />

- Jeg er ikke redd, jeg har bare ikke lyst.<br />

- Jo, kom igjen. Det er jo ikke farlig. Vi skal bare se på.<br />

Gutter har jo annerledes tiss enn jenter.<br />

Sara og Truls diskuterer lenge. De blir ikke uvenner, de<br />

bare ler. Men til slutt sier Sara at Truls bare trenger å vise<br />

kjempekort, og da går Truls med på det.<br />

Begge tar av seg buksene.<br />

De ser litt på hverandres tiss, og så begynner Sara å le.<br />

- Du har jo en utovertiss!<br />

- Men se på deg, da! Du har jo en innovertiss! Truls ler og<br />

ler.<br />

- Sånn. Men nå vil jeg bestemme hva vi skal leke! Jeg er<br />

Supermann som flyr fra månen til jorden og der kamper vi<br />

om noen dinosaurer, sier Truls.<br />

- Førstemann å være Tyrannosaurus Rex, sier Sara og<br />

heiser på seg buksa igjen.<br />

SPØRSMÅL TIL REFLEKSJON OG SAMTALE<br />

- Hva lekte Sara og Truls?<br />

- Tror du Sara og Truls hadde det gøy?<br />

- Hvorfor tror du Sara ville at de skulle vise tissen til hverandre?<br />

- Hva tror du Truls tenkte om at Sara ville at de skulle vise tissen til hverandre?<br />

- Har barn lov til å vise tissen til hverandre, synes du?<br />

- Er det noen ganger det ikke er greit å vise tissen til hverandre, tenker du?<br />

10 11<br />

ODA, JON OG DOKTORLEKEN<br />

Oda og Jon har nettopp begynt i første klasse. De er<br />

bestevenner. Men i det siste har Oda blitt litt lei av å leke<br />

med Jon. Han vil nesten alltid bare leke doktorleken.<br />

Da de gikk i barnehagen, likte Oda doktorleken. De hadde<br />

ekte bandasje og sprøyter med vann i. Noen ganger hadde<br />

de naken rumpe og sånn, men da var det bare morsomt og<br />

tøysete. Sånn er det ikke lenger.<br />

I det siste har det blitt sånn at det liksom bare er Jon som<br />

skal bestemme i doktorleken. Og hver gang bestemmer<br />

han at det er noe galt med tissen slik at doktoren må ta<br />

på den.<br />

«Vi kan heller spille fotball,» foreslår Oda. Men Jon vil ikke.<br />

Oda har foreslått mye annet også: Gå på butikken og kjøpe<br />

is, spille på PC, lage popcorn, dra ut i skogen og alle sånne<br />

ting. Men Jon vil bare leke doktorleken.<br />

I dag har Oda bestemt seg for at hun ikke vil leke den leken<br />

mer. Hun har lyst til å ha tissen sin i fred.<br />

«Jeg vil ikke leke doktorleken i dag,» sier Oda på vei hjem<br />

fra bussen. Jon blir sur og stille. Plutselig stanser han opp<br />

og ser på Oda: «Da får du ikke komme i bursdagen min»!<br />

Oda ser for seg bursdagen til Jon. De pleier å lage sin egen<br />

pizza der, pappaen til Jon baker muffins med farga krem på<br />

og lager masse gøye leker. Det er ikke lenge til bursdagen.<br />

Oda blir bare stående og se på skoene sine. Hun vet ikke<br />

hva hun skal si. Hun vil ikke leke doktorleken sånn som<br />

den har blitt nå, men hun vil i alle fall ikke slutte å være<br />

vennen til Jon. Hva skal hun gjøre?<br />

SPØRSMÅL TIL REFLEKSJON OG SAMTALE<br />

- Hvorfor synes ikke Oda det er like gøy å leke med Jon for tiden?<br />

- De lekte doktorleken før også. Hvordan er det doktorleken har forandret seg i det siste?<br />

- Hva er det som kan være fint med å leke doktorlek?<br />

- Hvorfor tror du Oda ikke har lyst til å leke at doktoren må ta på tissen?<br />

- Oda prøver å gi beskjed til Jon om at hun ikke vil leke den nye doktorleken. Hva svarer Jon?<br />

Hva synes du Jon burde gjort da Oda prøvde å gi beskjed?<br />

- Hvordan kan Oda og Jon finne ut av dette? Hvem kan de prate med?


FARGELEGG BILDET<br />

FOR DE MINSTE<br />

SEIGMANNOPPGAVE<br />

Formål: Å bli kjent med egne følelser, sette ord på og beskrive disse.<br />

Barna får hvert sitt ark med seigmannen på. Barna sier navn på følelser. De peker på arket sitt hvor de<br />

kjenner at følelsen sitter. De som vil kan fortelle til de andre hvor de kjenner følelsen.<br />

Still spørsmål som: Hvilken farge har følelsen? Hva slags form har følelsen? Hvor stor er følelsen?<br />

Barna kan velge en eller flere følelser som de tegner inn i seigmannen sin. Hvis de vil kan de forklare<br />

symbolkoden sin ved siden av tegningen (f.eks: Sinne er rødt, firkantet og noen ganger fyller det hele hodet<br />

mitt. Gleden sitter i magen, er oransje og rund og stor som ei sol).<br />

12 13


4. TIL 7. TRINN<br />

500 KRONER FATTIGERE<br />

I tre måneder har jeg spart til ny sykkel. Pappa sa at hvis<br />

jeg jobbet hjemme for betaling og sparte halvparten, skulle<br />

han betale resten. Jeg tror det var noe han sa bare fordi<br />

han trengte hjelp med å lufte hunden, bære ut søpla og<br />

hente lillesøster i barnehagen. Men det var en grei deal, og<br />

i morgen skal vi endelig til senteret og kjøpe sykkel.<br />

Det er bare det at jeg mangler 500 kroner.<br />

Og jeg vet ikke hvordan jeg skal få sagt det til pappa.<br />

Og så tok det av. Jonas fyrte i vei og jeg skrev modige ting<br />

jeg aldri før har turt.<br />

«Be henne om bilde av puppene,» sa Jonas.<br />

«Nei,» sa jeg. Men jeg la ikke vekk mobilen. Ble sittende og<br />

tenke på puppene.<br />

«Skriv det litt sånn på kødd. Så kan du bare fleipe det vekk<br />

i tilfelle det blir noe stress,» sa Jonas.<br />

«Sånn? To pupper for 500. En pupp for 250?» tastet jeg inn<br />

og flirte til Jonas. Han snappet til seg mobilen.<br />

«Kutt ut!» sa jeg, men jeg stoppet ham ikke da jeg så at<br />

han kom til å trykke send. Så ble vi sittende og se på<br />

skjermen. Hun brukte lang tid på å svare. Lenge danset<br />

bare tre prikker over skjermen.<br />

«Vipps først,» skrev Elin. Det var så fort gjort. Noen få<br />

tastetrykk, og så var en fem og to nuller sendt.<br />

Det skjedde i går kveld. Jonas var på besøk. Vi spiste<br />

grandis og spilte da jeg fikk melding fra Elin. Det passa<br />

egentlig fint at Jonas satt med telefonen min akkurat da,<br />

for jeg var jo litt stolt over at jeg hadde fått melding fra<br />

selveste Elin.<br />

Sykt kul, ekstremt søt.<br />

«Og med de boobsa!» sa Jonas.<br />

Og i morgen tidlig skal pappa og jeg kjøre til senteret. Jeg<br />

Jeg gidder egentlig ikke svare når han sier sånn. Men han mangler 500 kroner. Og jeg har et bilde på mobilen som<br />

har rett. Elin har fått pupper, og jeg klarer ikke å se på jeg ikke helt vet hvor jeg skal gjøre av. Det er jo bare noen<br />

noe annet. En gang hadde hun gym uten sånn topp under pupper. Og hallo, nettet er fullt av pupper. Men dette er<br />

T-skjorta. Var ikke lett å konsentrere seg om innebandy Elins pupper. Elin som jeg liker. Og jeg betalte 500 kroner<br />

den timen.<br />

for dem.<br />

«Svar henne, da!» sa Jonas. Men jeg ante ikke hva jeg<br />

skulle skrive. Jonas tok mobilen min og begynte å tekste. Jeg vet ikke hvorfor det føles sånn, men jeg føler at jeg har<br />

«Jeg skriver at du er keen på henne,» sa han og lo. gjort noe galt?<br />

14<br />

Jeg prøvde å ta mobilen fra ham, men jeg stanset da han<br />

sa «hun svarer at hun liker deg».<br />

15<br />

SPØRSMÅL TIL REFLEKSJON OG SAMTALE<br />

- Gutten i fortellingen heter Amund og er 12 år. Hvilke følelser tror du Amund har nå?<br />

- I filmen vi har sett, er det røde, gule og grønne farger. Hva tror du fargene skal bety? Når dere har pratet litt<br />

om det: Er det noe som er rødt, gult eller grønt i fortellingen om Amund?<br />

- Elin er også 12 år. Hvilke følelser tror du Elin har nå?<br />

- I fortellingen møter vi Amund, Elin og Jonas. Er det noen av dem som har gjort noe dumt, synes du?<br />

I så fall - hva da?<br />

- Amund har rett i at nettet er fullt av bilder og filmer av pupper. Likevel føler han det er annerledes at han har<br />

bilde av Elins pupper. Hvorfor tror du han føler det? Synes du det er annerledes?<br />

- Les lovverket under. Sier lovene noe om det Amund har gjort? Er det noe i lovene som overrasker deg?<br />

LOVVERK<br />

Det står i straffeloven § 311 første ledd, bokstav b, at det<br />

er straffbart å selge nakenbilder av noen under 18 år. Hvis<br />

det kun er deg som er avbildet på bildene, og du har tatt dem<br />

frivillig, så vil du normalt ikke bli straffet for å forsøke å selge<br />

dem. Det er ulovlig å kjøpe bildene. Dette gjelder selv om du<br />

av ulike grunner ønsker å selge dem, og uansett om du får<br />

betaling eller ikke. Det er noen få unntak fra dette.<br />

Det er i utgangspunktet ulovlig å ha nakenbilder av barn under<br />

18 år. Dette er fordi nakenbilder av barn under denne alderen<br />

regnes som «fremstillinger som seksualiserer barn» etter<br />

straffeloven § 311.<br />

Det står i § 311 at straffen kan falle bort dersom gutten/<br />

jenta har et nakenbilde av noen som synes det er greit at<br />

vedkommende har bildet (for eksempel kjæresten), gitt at de<br />

er omtrent like i alder og utvikling og den som blir avbildet,<br />

er mellom 16 og 18 år. Det er uansett forbudt å dele bildet<br />

videre.<br />

Det å sende nakenbilder av seg selv til noen under 16 år,<br />

regnes som «seksuelt krenkende atferd» og er forbudt etter<br />

straffeloven § 305. Det kan også være forbudt å sende<br />

nakenbilder av deg selv til noen over 16 år dersom den du<br />

sender bilder til ikke ønsker det. Det er fordi det regnes<br />

som «seksuelt krenkende atferd» overfor noen som ikke har<br />

samtykket i det, som står i straffeloven § 298.<br />

- Delbart.no


4. TIL 7. TRINN<br />

HUN SOM ALDRI GJØR NOE GALT<br />

Det er ingen som spør meg om jeg noensinne gjør noe<br />

galt. For det er nok ingen som ville tro at jeg kunne finne<br />

på noe galt. Og når ingen spør, så er det heller ikke så lett<br />

å fortelle noen at ting er litt dritt, når du vet at det bare vil<br />

skuffe alle. Som for eksempel at jeg har begynt å se porno,<br />

og nå klarer jeg nesten ikke å slutte.<br />

I sommer begynte guttene i gjengen å snakke om porno.<br />

De snakket om kule damer, digge damer, deilige damer,<br />

sexy damer og ville damer. Alt annet enn gjør-alle-lekseneog-trener-håndball-damer.<br />

De snakket om hvor enkelt det<br />

er å søke det fram på mobilen. Da jeg kom hjem, måtte jeg<br />

bare... Jeg kunne jo bare søke og se litt, jeg også. Og så<br />

kunne jeg jo bare slette loggen etterpå. Det var faktisk like<br />

lett som guttene sa.<br />

Noen av de andre jentene sa at de syntes porno var ekkelt.<br />

Det syntes ikke jeg. Eller, først ble jeg litt satt ut, men så<br />

kjente jeg en spenning i kroppen. Kanskje fordi det var<br />

ulovlig, men det var jo deilig å se på, også. Men jeg ville<br />

ikke si til noen at jeg så på porno, for det passer liksom<br />

ikke helt til den jeg er. Dessuten hadde sikkert ingen trodd<br />

meg.<br />

Men nå har jeg egentlig ikke lyst til å se så mye mer. Noen<br />

av filmene er ... ja ... litt merkelige. Samtidig vil jeg bare se<br />

mer. Forstår du? Og nå lar pappa meg ha mobilen inne på<br />

rommet om natta også. Han stoler jo på meg, ikke sant.<br />

Jeg har begynt å se porno både med en gang jeg kommer<br />

hjem fra skolen og når jeg legger meg. Jeg ser litt andre<br />

ting nå enn i begynnelsen. Det er ikke bare deilig lenger,<br />

nå er det faktisk litt ekle ting. Litt spennende, men også<br />

litt skummelt. Og jeg vet ikke hvem jeg skal spørre om det<br />

jeg ser er normalt eller ikke. Det jeg ser nå ser iallfall vondt<br />

ut å gjøre.<br />

Men jeg er bare litt lei av å være hun snille og ordentlige<br />

som aldri gjør noe galt. Jeg er litt lei av meg selv. Og mest<br />

av alt er jeg lei av å være alene.<br />

Hvem kan jeg prate med om det her, da?<br />

SPØRSMÅL TIL REFLEKSJON OG SAMTALE<br />

16 - Ida er 12 år. Hun forteller om mange ting hun er lei av. Hva er det Ida er lei av?<br />

17<br />

- Hvorfor begynte Ida å se på porno?<br />

- I begynnelsen syntes Ida at pornoen var litt spennende og ga henne noen gode følelser. Men når Ida ser porno<br />

nå, ser hun på ting som hun synes virker vondt. Hun lurer på om den sexen hun ser er normal sex. Kan porno<br />

gjøre noe med hvordan vi føler i forhold til egen kropp? Er porno ekte sex, tror du?<br />

- Synes du Ida bør prate med noen om det hun har sett? Hvem kan hun prate med i tilfelle?<br />

- Ida får ha mobilen inne på soverommet om natta. Hvilke regler tror du det er bra at barn har for mobilbruk?<br />

- Les lovverket under. Er det straffbart det Ida gjør?<br />

LOVVERK<br />

Loven sier at det ikke er lov å selge/distribuere pornografi til noen under 18 år. Men om du ser på vanlig pornografi på en vanlig<br />

nettside, så kan du ikke straffes for dette, selv om du er under 18 år.<br />

- Delbart.no<br />

Men hva er det som kan være skadelig seksuell atferd i det Ida gjør? Hva er negativt med porno?<br />

Notér ned noen punkter under og diskutér sammen.


8. TIL 3. VGS<br />

HAR JEG VOLDTATT EN MINDREÅRIG?<br />

Vi hadde møttes hver kveld. Hørte på musikk, prata og<br />

kjørte litt rundt på mopeden min. Hun var så bra, ei kul<br />

jente. Sa aldri nei til noe, liksom. Var kanskje sånn de var,<br />

jentene fra Lia. Mye kulere enn de dølle jentene på skolen<br />

min.<br />

Jeg sa at jeg skulle være hjemme alene på fredag. Hun<br />

var klar. «Klar for å gjøre det?» spurte jeg. «Ja,» sa hun. Og<br />

akkurat nå er det litt viktig for meg å huske akkurat det.<br />

Hun sa ja. Hun gjorde det.<br />

Jeg lot som om at jeg hadde gjort det mange ganger før.<br />

Hadde jo ikke det, da. Men hun virket så erfaren og trygg.<br />

Som om at hun visste og kunne alt. Jeg var livredd for å<br />

gjøre noe feil.<br />

Alt var så bra på fredag. Vi prata, lo og dansa, til og med.<br />

Litt kleint, men også fint. Fineste jenta i byen, husker<br />

jeg at jeg tenkte. Og så tok jeg henne med meg opp til<br />

soverommet. Da ble hun litt sånn «jeg vet ikke helt». Men<br />

så prata vi litt og så ville hun likevel og så var det bra. Var<br />

ikke før vi lå helt nakne og jeg var klar at hun sa hun hadde<br />

ombestemt seg. «Jeg vil ikke,» sa hun. Men da var det jo<br />

for sent?<br />

Jeg holdt henne jo ikke egentlig fast, tror jeg, men det er<br />

klart, jeg lå jo oppå henne. Men altså, det er faktisk ikke<br />

så lett å huske. Men hun flytta seg ikke heller, ikke sant?<br />

Vi gjorde det. Etterpå ble hun bare stille og gikk hjem.<br />

I dag føles alt så dritt. Og det er én ting til også. Jeg burde<br />

sikkert ha gjort det for lenge siden, men først i dag gikk<br />

jeg inn på facebooken hennes. Hvordan skulle jeg vite at<br />

hun ikke hadde fylt 16? Ikke min feil at hun har bursdag i<br />

desember og ikke i april som de fleste andre. Hun blir jo 16<br />

øyeblikkelig, ikke sant? Og hun sa jo ja. Hun sa ja. Akkurat<br />

det kan hun ikke nekte for?<br />

Likevel klarer jeg ikke å slutte å tenke på dette: Har jeg<br />

voldtatt en mindreårig? Sånn er jo ikke jeg.<br />

SPØRSMÅL TIL REFLEKSJON OG SAMTALE<br />

18 - Gutten i fortellingen heter Lars og er 17 år. Hvordan tror du Lars har det nå?<br />

19<br />

- Jenta heter Hanne og er snart 16 år. Hvordan tror du Hanne har det nå?<br />

- Hva synes du om det Lars har gjort?<br />

- Hva tror du skjer etterpå? Synes du Lars eller Hanne bør snakke med noen? Hvem kan de snakke med i tilfelle?<br />

- Lars er redd for at han har voldtatt en mindreårig. Har han det?<br />

- Les lovverket under. Hva her er aktuelt for situasjonen du nettopp hørte om?<br />

Er det noe i lovene som overrasker deg?<br />

LOVVERK<br />

§ 304. Seksuell handling med barn under 16 år.<br />

Den som foretar seksuell handling med barn under 16 år,<br />

straffes med fengsel inntil 3 år, hvis forholdet ikke rammes av<br />

§ 299. I § 299 står det at denne type handling straffes med<br />

fengsel i inntil 10 år dersom barnet er under 14 år.<br />

Tilføyd ved lov 19 juni 2009 nr. 74.<br />

Seksuell omgang kan være samleie. Andre eksempler er å<br />

stikke en gjenstand inn i en annens tiss eller rumpe eller<br />

å føre penis inn i noens munn. Det kan også være å fingre,<br />

slikke eller runke noen.<br />

Det er ikke lov å gjøre dette med noen som er under 16 år.<br />

Dette gjelder uansett om han eller hun vil det eller ikke.<br />

Se for eksempel straffeloven § 299, § 302, §303<br />

Voldtekt er:<br />

- å ha seksuell omgang ved bruk av tvang, trusler, makt eller vold.<br />

- å ha seksuell omgang med noen som er bevisstløs, sover<br />

eller er så full at de ikke er i stand til å vise at de ikke har lyst.<br />

- å true eller bruke vold for å få noen til å ha seksuell omgang<br />

med andre eller med seg selv.<br />

Se straffeloven § 299, § 300 og § 301.<br />

- Delbart.no


8. TIL 3. VGS<br />

FAEN. HVA HAR JEG GJORT?<br />

Våknet nettopp. Nede hører jeg pappa vaske opp. Jeg er<br />

så kvalm at jeg ikke orker å bevege meg. Skal aldri, aldri<br />

mer drikke sprit.<br />

Og var det ikke verdt det, da? Amazing kveld, forstår jeg<br />

når jeg ser bildene. Gjør som jeg pleier å gjøre, starter med<br />

de første bildene fra i går og ser meg gjennom kvelden.<br />

Elsker det lille ritualet mitt.<br />

De første bildene er fra vors hos Tuva med jentene. Sykt<br />

deilig og helt fortjent etter ei stress uke på skolen. Etterpå<br />

ser jeg at vi gikk til byen. Det gøyeste var egentlig å gå fra<br />

vors til byen. Er som regel det. Har kanskje femti bilder<br />

av Tuva som turner, tisser, har standup og ler. På byen<br />

vandret vi rundt og rundt og så etter noen å henge med.<br />

På de neste bildene ser jeg at vi spiste pizza og vi så jo<br />

nesten litt edru ut ei stund. Oi, her dukker det opp bilder<br />

av Oddi og gjengen. Vi ble visst med dem på nach. Ser på<br />

bildene at vi drakk rett fra ei spritflaske. Hjelpes. Ikke helt<br />

typisk oss det, nei.<br />

Herregud, hva skjedde her? Jeg har film av Tuva som<br />

danser i undertøyet på bordet. Oddi ser jo helt keen ut.<br />

Han har vel vært gira på henne lenge. Altså så mange<br />

merkelige bilder. Her er det bilder av Tuva som hooker med<br />

Oddi. Hjelp, hvor mye drakk vi? Tuva er jo ikke sånn. Hun<br />

kommer til å dø av dette.<br />

Å Gud. Å Gud. Å Gud.<br />

Faen.<br />

Hvorfor har jeg en film fra soverommet til Oddi? Jeg må se<br />

fire ganger for å være sikker på at jeg ser riktig. Men jeg<br />

hører helt tydelig meg selv og Tomas som ler på filmen. Jeg<br />

ser det nå. Tuva og Oddi har sex. Herregud, har jeg virkelig<br />

gått inn til dem og sett på? Hva feiler det meg? Tuva er<br />

jo helt wasted. Jeg skulle jo heller ha tatt med meg Tuva<br />

hjem. Vi har jo en avtale om å passe på hverandre på fest.<br />

Sorry, Tuva! Må ringe henne nå.<br />

Og det er da jeg kjenner at jeg må kaste opp igjen. For<br />

plutselig husker jeg det i et glimt. Jeg og Tomas som satt i<br />

sofaen og fniste. Jeg la ut filmen av Tuva og Oddi på snapstory!<br />

Det er fem timer siden.<br />

Det er derfor jeg har 198 snap.<br />

Hva har jeg gjort?<br />

20 21<br />

SPØRSMÅL TIL REFLEKSJON OG SAMTALE<br />

- Jenta i fortellingen heter Heidi og er 16 år. Både hun og Tuva gjorde ting de kanskje ikke ville gjort hvis de var<br />

edru. Har man like mye ansvar når man har drukket?<br />

- Heidi avslutter med å spørre: Hva har jeg gjort? Hva synes du om det Heidi har gjort?<br />

Hvordan tror du hun har det nå?<br />

- Hva tror du skjer etterpå? Hva kan de involverte i hendelsen gjøre nå?<br />

Hvem tror du de kan kontakte for å få hjelp?<br />

- På hvilken måte kan deling av bilder og film av deg selv og andre være problematisk?<br />

- Les lovverket under. Hva her er aktuelt for situasjonen du nettopp hørte om? Er det noe i lovene som overrasker<br />

deg?<br />

LOVVERK<br />

Det er ulovlig å filme noen som har sex der en eller begge<br />

er under 18 år. Det er fordi det regnes som produksjon av<br />

«fremstillinger som seksualiserer barn eller fremstillinger som<br />

viser seksuelle overgrep mot barn» i straffeloven § 311. Det<br />

er ulovlig å filme dette selv om de to som blir filmet er over<br />

den seksuelle lavalder på 16 år, og det er lov for dem å ha<br />

sex.<br />

Det er ikke lov å vise fram eller videresende nakenbilder av<br />

barn under 18 år. Dersom du er over 15 år og du har vist fram<br />

eller videresendt slike bilder, så kan du som utgangspunktet<br />

straffes for det. Dette gjelder uavhengig av om du sendte<br />

bildene for å være morsom, for å erte, mobbe eller om det er<br />

andre grunner.<br />

- Delbart.no


ANDRE RESSURSER<br />

RVTS-ene har sammen utviklet www.seksuellatferd.no, en ressursside for<br />

fagpersoner om sunn seksuell utvikling, og håndtering av bekymringsfull og<br />

skadelig seksuell atferd. RVTS Midt og REBE<strong>SSA</strong> har utarbeidet e-læring og en<br />

skoleveileder som ligger tilgjengelig på denne nettsiden.<br />

PHANTOMFILM // ART DIRECTION: MARIKEN STEEN // FOTO: CHRISTOPHER JONASSEN<br />

RVTS-ene har også laget www.snakkemedbarn.no, et digitalt opplæringsprogram<br />

om samtaler med barn, spesielt samtaler ved bekymring for om barnet er utsatt<br />

for vold eller overgrep.<br />

RVTS Sør har utviklet et undervisningsopplegg som heter LINK (www.linktillivet.no).<br />

Dette står for Livsmestring i norske klasserom og er laget for å styrke barn og<br />

unges tro på seg selv, styrke opplevelsen av tilhørighet og bidra til handlekraft<br />

og hjelpsøking når det er fornuftig.<br />

Redd Barna har i samarbeid med NRK Super laget «Kroppen min eier jeg», et<br />

undervisningsopplegg om kropp, grenser og seksuelle overgrep. Redd Barna har<br />

også utviklet #JegErHer, et undervisningsopplegg for 5.-7.trinn om seksuelle<br />

overgrep mot barn. https://www.reddbarna.no/skole/undervisning-vold-overgrep/<br />

Lightup Norway har utviklet www.pornoprat.no, en nettside om pornoens<br />

påvirkning på våre holdninger, vårt syn på seksualitet, likestilling og grensesetting.<br />

De har utviklet 10 myter om porno - et digitalt ressurshefte om pornobruk,<br />

pornoindustrien og likestilling, som ligger tilgjengelig på nettsiden.<br />

FOR DE UNGE:<br />

www.SnakkOmPsyken.no og www.SnakkOmMobbing.no er 100% anonyme chattetjenester<br />

som driftes av Blå Kors. Her kan du chatte med en voksen om dine<br />

tanker og følelser eller en vanskelig situasjon, helt anonymt.<br />

Alarmtelefonen for barn og unge (116 111) er en gratis telefon for barn og unge<br />

som er utsatt for vold, overgrep og omsorgssvikt. Alarmtelefonen er døgnåpen<br />

hele året og besvarer også henvendelser på chat, e-post og sms. Voksne som er<br />

bekymret for barn kan også ringe.<br />

REFERANSELISTE<br />

Hackett, S. (2014). Children and young people with harmful<br />

sexual behaviours. London: Research in Practice<br />

Askeland, I. R., Jensen, M. og Moen, L.H. (2017).<br />

Behandlingstilbudet til barn og unge med problematisk eller<br />

skadelig seksuell atferd. (Rapport nr.1/17). NKVTS.<br />

Medietilsynet (2020). BARN OG MEDIER 2020. En kartlegging<br />

av 9–18-åringers digitale medievaner (Hovedrapport 2020).<br />

Medietilsynet.<br />

©RVTS Sør 2021 / Tekst: Karen Kilane og Pernille Lavoll Baade<br />

Illustrasjoner/screenshots fra film: Qvisten animasjon / Layout: Therese Skauge Klokset<br />

Telefon, chat, mail og<br />

forum for alle opp til 18 år.<br />

Snakk med oss om alt!


www.rvtssor.no

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!