13.07.2015 Views

teza de doctorat valorificarea superioara a carcasei si cărnii de porc ...

teza de doctorat valorificarea superioara a carcasei si cărnii de porc ...

teza de doctorat valorificarea superioara a carcasei si cărnii de porc ...

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Univer<strong>si</strong>tatea <strong>de</strong> ŞtiinţeAgronomice şi Medicină VeterinarăBucureştiFacultatea <strong>de</strong> ZootehnieTEZA DE DOCTORATVALORIFICAREA SUPERIOARA ACARCASEI SI CĂRNII DE PORC PRINREALIZAREA DE PRODUSE NOIProf. Asociat Dr.Dumitru SimionescuMembru titular al Aca<strong>de</strong>miei<strong>de</strong> Ştiinţe Agricole <strong>si</strong> SilviceDoctorand:Ing. Canelea Daniela-Cristina2007


INTRODUCERE^UPRINSPREFAŢĂpag.7PARTEA I - STADIUL CUNOAŞTERIICAPITOLUL 1.Producţia <strong>si</strong> consumul cărnii <strong>de</strong> <strong>porc</strong>1.1.Producţia <strong>si</strong> consumul mondial <strong>de</strong> carne <strong>de</strong> <strong>porc</strong> pag.l 11.1.1.Producţia <strong>de</strong> carne <strong>de</strong> <strong>porc</strong> in primele 20 <strong>de</strong> ţăriproducătoare1.1.2.Consumul mondial <strong>de</strong> carne <strong>de</strong> <strong>porc</strong>1.2.Consumul <strong>si</strong> producţia în Uniunea Europeană pag. 171.2.1 .Producţia <strong>de</strong> carne <strong>de</strong> <strong>porc</strong> în Uniunea Europeană1.2.2.Consumul <strong>de</strong> carne <strong>de</strong> <strong>porc</strong> în Uniunea Europeană1.2.3. Investiţii in industria alimentară <strong>si</strong> agricultură în ţărileEst Europene1.2.4.Implicarea firmelor străine in industria alimentară dinţările nou integrate in Uniunea Europeană1.2.5.Producţia <strong>si</strong> consumul <strong>de</strong> carne <strong>de</strong> <strong>porc</strong> in RomâniaCAPITOLUL 2.Cercetări bibliografice privind factorii care influenţează calitateacărnii <strong>si</strong> a produselor din carne <strong>de</strong> <strong>porc</strong>2.1.Relaţii între caracteristicile ţesutului muscular <strong>si</strong> calitatea cărnii<strong>de</strong>Porcpag.322.2.Factori <strong>de</strong> variaţie a calităţii ţesutului muscular la <strong>porc</strong>.pag.372.3.Factorii geneticipag.44


2.4.Factorii anteriori tăieriipag.49CAPITOLUL 3.Promovarea imaginii sănătoase a cărnii <strong>si</strong> produselor din carne3.1 .Compoziţia in nutrienţi a cărnii roşii pag. 543.2.Carnea <strong>si</strong> produsele din carne ca alimente funcţionale....pag.633.2.1. Modificarea componenţilor acizilor graşi <strong>si</strong> a niveluluicolesterolului în carne3.2.2. Adăugarea <strong>de</strong> ulei vegetal produselor din carne <strong>de</strong> <strong>porc</strong>3.2.3. Adăugarea proteinei din soia3.2.4. Adăugarea <strong>de</strong> extracte naturale cu proprietăţiantioxidante3.2.5. Controlul sării3.2.6. Adăugarea <strong>de</strong> ulei <strong>de</strong> peşte3.2.7. Adăugarea <strong>de</strong> produse vegetale3.2.8. Adiţia <strong>de</strong> fibreCAPITOLUL 4.Studiu privind comportamentul <strong>de</strong> consum <strong>si</strong> cumpărare alproduselor alimentare4.1.Ce doresc consumatorii ?pag.75


PARTEA all-a - CERCETĂRI PROPRIICAPITOLUL 5.Material şi metodă5.1.Ipo<strong>teza</strong> <strong>de</strong> lucru <strong>si</strong> obiectivele cercetăriipag.775.2. Preferinţele consumatorilor în legătura cu o alimentaţiesănătoasă pag. 815.3.îmbunătăţirea valorii nutritive prin intermediulingredientelor pag. 845.3.1.Compoziţia complexa a germenilor <strong>de</strong> cereale5.3.2.Fibrele alimentare5.3.3.Efectele fiziologice ale produselor cerealiere5.3.3.1.Efectele fiziologice ale grâului5.3.4.Proteinele din lapte au un important rol <strong>de</strong> jucat înprocesarea mo<strong>de</strong>rnă a cărnii5.3.5. Aromatizanţi naturali5.4.Material <strong>si</strong> metodăpag.975.5. Tehnologia <strong>de</strong> fabricaţie a preparatelor din carne <strong>de</strong><strong>porc</strong> pagi 125.5.1.Cârnaţi proaspeţi <strong>de</strong> <strong>porc</strong> cu conţinut <strong>de</strong> fibre5.5.2.Lebăr Mozaic cu germeni <strong>de</strong> grâu5.6.Rezultate <strong>si</strong> discuţii pagi 165.7.Realizarea microproducţiei pag. 1195.8. Studiu privind termenul <strong>de</strong> valabilitate al produselor....pag.l27CAPITOLUL 6.Concluzii generale pag. 130Concluzii <strong>si</strong> Recomandări referitoare la produsele obţinute.pag.134Note privind realizarea <strong>de</strong> microproducţie <strong>si</strong> generalizarea înproducţia <strong>de</strong> serie a celor doua produse, la un abator cu capacitateaanuală <strong>de</strong> procesare a 14400 tone anual pag. 140Bibliografie pag. 142


alimentelor" in sensul că s-au oferit consumatorilor alimente cu aspectsenzorial <strong>de</strong>osebit dar cu o valoare nutriţionala neechilibrată din punct <strong>de</strong>ve<strong>de</strong>re al conţinutului <strong>si</strong> calităţii nutrienţtilor (proteine, lipi<strong>de</strong>, hidraţi <strong>de</strong>carbon), dar mai ales in ceea ce priveşte conţinutul <strong>de</strong> substanţe biologicactive (minerale, vitamine, pigmenţi).în această direcţie sunt <strong>de</strong> evi<strong>de</strong>nţiat producerea <strong>de</strong> alimente cu oconcentraţie mare energetică consumată <strong>de</strong> segmente ale populaţiei care nufac eforturi fizice <strong>de</strong>osebite, ceea ce conduce la suprapon<strong>de</strong>rabilitate şi chiarla obezitate cu consecinţele ce <strong>de</strong>curg <strong>de</strong> aici. In altă ordine <strong>de</strong> i<strong>de</strong>i,tehnologiile aplicate au condus (şi conduc incă) la pier<strong>de</strong>ri sen<strong>si</strong>bile <strong>de</strong>calitate nutriţionala mai ales in cazul "asa - ziselor produse alimentarerafinate" (pâine din faină albă, ulei cu limpiditate ridicată şi cu luciu, zahărcât mai alb, orez cât mai polisat,etc).Trebuie <strong>de</strong> asemenea să remarcăm şi faptul că tratamentele aplicatemateriilor prime, in special cele termice au fost relativ brutale contribuind, inspecial, la pier<strong>de</strong>ri insemnate <strong>de</strong> vitamine.în prezent, cel puţin în domeniul prelucrării există câteva tendinţe care săcontribuie la o mai bună păstrare a calităţii senzoriale <strong>si</strong> nutriţionale aproduselor alimentare.• O tendinţă ce se manifestă in ceea ce priveşte structura industrieialimentare, în sensul că industria alimentară trebuie să fie cât maiapropiată <strong>de</strong> agricultură pentru a cunoaşte cât mai exact origineaprodusului, pe <strong>de</strong> o parte, iar pe <strong>de</strong> altă parte să fie cât mai apropiată <strong>de</strong>partenerii <strong>de</strong> distribuţie şi respectiv <strong>de</strong> consumatori.• O tendinţă <strong>de</strong> divizare a industriei alimentare intr-o ramură pentrutransformarea primară a materiilor prime (producţia <strong>de</strong> zahăr, amidon,ulei, malţ) apropiată <strong>de</strong> agricultură şi <strong>de</strong> pieţele internaţionale <strong>de</strong> materiiprime, ramură care va oferi consumatorilor produse <strong>de</strong> bază şi ingredientepentru industria alimentară; a doua ramura a industriei alimentare va fiapropiată <strong>de</strong> distribuitori şi <strong>de</strong> consumatori şi va produce alimente maielaborate (exemplul: Cereale + carne; lapte + fructe ). Această divizare vaconduce la ruperea lanţului tradiţional alimentar <strong>de</strong> la producător laconsumator, mai ales in contextul că se oferă industriei alimentare noiingrediente alimentare, inclu<strong>si</strong>v o multitudine <strong>de</strong> aditivi.• O tendinţă <strong>de</strong> inlocuire a proce<strong>de</strong>elor cla<strong>si</strong>ce <strong>de</strong> tratare termică cuproce<strong>de</strong>e noi, atermice, inclu<strong>si</strong>v cu noi proce<strong>de</strong>e termice mai blân<strong>de</strong>.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!