prosjektrapport - Avfall Norge

avfallnorge.web123.no

prosjektrapport - Avfall Norge

PROSJEKTRAPPORT

Rapport nr: Dato:

Revidert: Rev. dato:

6/2009

27.11.2009

Distribusjon:

ISSN:

ISBN:

Fri

Tittel:

1502-4589 82-8035-080-2

MARKEDET FOR AVFALLSFORBRENNING I SVERIGE OG NORGE

Oppdragsgiver:

Kontaktperson:

Avfall Norge – arbeidsgruppe for

energiutnyttelse

Håkon Jentoft

Forfatter(e):

Medforfatter(e):

Johan Sundberg og Karolina Nilsson Mattias Bisaillon

Oppdragstaker:

Profu

Emneord:

Avfallsmarked, interaksjon,

konkurranse, rammebetingelser

Prosjektleder:

Johan Sundberg

Subject word:

waste marked, interaction, competition,

framework

Sammendrag:

Avfallsmarkedet i Norge har vært i rask endring i løpet av det siste året på grunn

av den oppståtte globale finanskrisen. Endringen har dobbel effekt for det norske

markedet for avfallsforbrenning, da det har vært mindre etterspørsel etter

forbrenning pga mindre avfallsmengder generelt og økt etterspørsel etter norsk

avfall fra svenske forbrenningsanlegg. Innføringen av deponiforbudet for organisk

avfall i 2009 har utløst nye investeringer i norske forbrenningsanlegg for å møte

kapasitetsbehovet som oppstår. Lavere markedspriser på avfallsforbrenning i

Sverige har gjort det svenske markedet attraktivt for norske kommuner, og lange

avfallskontrakter blir inngått med svenske forbrenningsanlegg.

Rapporten ser på det norske og svenske markedet, interaksjonen mellom

markedene og drivkreftene, og på ulikhetene i rammebetingelsene for disse to

markedene samt gir et fremtidsbilde på markedssituasjonen om ikke

markedsforutsetningene blir endret.

Rapporten er en av flere utredninger Avfall Norge har fått utført som danner

grunnlaget for arbeidet med likere rammebetingelse mellom landene for

avfallsforbrenningsmarkedet. Rapporten bygger delvis på NRF rapport 2/2005

”Rammebetingelser for energiutnyttelse av avfall i Norge

Godkjent av:

Håkon Jentoft

Dato:

30.11.2009

Sign:

More magazines by this user
Similar magazines