Compact

tifab.eu

Compact

Compact

Användarmanual

1

Cetronic © 970930 / rev1.61 / 7.63 \Comphand


1.1 Inledning .............................................................................. 2

Larm

2.1 Planera din installation ......................................................... 3

2.2 Centralapparaten ................................................................. 3

2.3 Inbrottslarm ......................................................................... 3

2.4 Brandvarning ........................................................................ 3

2.5 Personlarm ........................................................................... 3

2.6 Övriga larmtyper och manöverdon ...................................... 3

Installationen

3.1 Centralapparaten ................................................................. 4

3.2 Inbrottslarmsdetektorer ....................................................... 4

3.2.1 IR-detektor för väggmontage ............................................ 4

3.2.2 Montera och anslut väggmonterad IR-detektor ................ 4

3.2.3 Flera väggmonterade IR-detektorer och flera ingångar ...... 5

3.2.4 Justera väggmonterad IR-detektor .................................... 5

3.2.5 Trådlösa IR-detektorer ..................................................... 5

3.3.1 Brandvarnare ..................................................................... 6

3.3.2 Montering av brandvarnare ............................................... 6

3.3.3 Flera detektorer eller flera ingångar ................................... 6

Innehåll

2

3.4 Larm Till och Från ............................................................... 6

3.5 Sirener .................................................................................. 7

3.5.1 Montering och anslutnig ................................................... 7

3.5.2 Batteri och nätspänning .................................................... 7

3.5.3 Lysdioder .......................................................................... 7

4.0 Starta första gången .............................................................. 8

Användning

Tack....

5.0 Att ringa till centralapparaten

Aktuell information .............................................................. 9

Föregående larm .................................................................... 9

Tidsstyrning ........................................................................ 10

Gemensamma inställningar ................................................... 10

Larmtelefonnummer .............................................................. 11

Programmera trådlös detektor ............................................... 11

6.0 Slå på eller av larmet ............................................................ 12

7.0 Larm från centralapparaten .................................................. 12

8.0 Tekniska data.................................................................. .... 13

.. för att du valt Compact. Den representerar det senaste i teknikväg när det gäller professionella kombinationslarmsystem. Vi är

övertygade om att du skall finna Compact vara precis allt som du hoppats på. Enkel att programmera och använda och ändå

tekniskt mycket avancerad.

Läs noga igenom denna handbok innan du påbörjar installationen av ditt larmsystem. Du bör ägna speciell uppmärksamhet

åt avsnittet "Planera din installation". Det är av största vikt att anläggningen projekteras på ett sådant sätt att den

inkräktar så lite som möjligt i dina normala vanor. Obefogade larm utgörs nämligen nästan bara av hanteringsfel.

Talsyntes används både för att 'prata med' Compact och vid larm om en människa svarar vid larmuppringning. Syntesen är av

mycket hög kvalitet och ordförrådet är omfattande för att förståelsegraden skall vara så hög som möjligt.

Partena Security (ABAB), SOS Alarmering, Securitas och de allra flesta andra larmcentraler har mottagningsutrustning som kan

ta emot larm från Compact. Larmen överförs då inte med tal utan med speciella s.k. dataprotokoll. Att ansluta sitt larm till larmcentral

kostar en mindre summa per månad men ger i gengäld en garanterad åtgärd när larmet går.

Compact är utvecklad och tillverkas i sin helhet i Sverige. Och i dessa dagar när allt som liknar elektronik tillverkas i Asien är

detta lika unikt som Compact själv.

Och slutligen, tack för ditt förtroende. Vi är säkra på att vi och våra produkter kommer att motsvara alla dina förväntningar.

Cetronic © 970930 / rev1.61 / 7.63 \Comphand


2.1 Planera din installation

Compact är en s.k. kombinationslarmscentral. Det innebär

att den klarar de flesta larmtyper som kan vara av intresse

för dig. Ytterst beror detta på vilka detektorer som installeras.

I följande avsnitt kommer vi att diskutera hur många

detektorer av varje typ som bör finnas för att en anläggning

skall ge ett rimligt skydd och vad man skall tänka på när

man placerar dessa.

2.2 Centralapparaten.

Placeringen av centralapparaten är viktig och bör ägnas

nogrann planering. Generellt finns det några regler som

skall iakttas.

Placera centralapparaten gömd och alltid inom "larmat"

område.

Fundera igenom sättet att slå på respektive av larmet. Tänk

på att de allra flesta falsklarmen är ett resultat av felaktig

hantering av larmet. Varje 'onödigt' larm skapar mindre

respekt för larmet när det verkligen behövs och kan skapa

andra olägenheter för dig som innehavare.

Om du har en centralapparat med inbyggd radiomottagare så

måste du tänka på att inte placera centralapparaten i närheten

av elcentralen eller stora vatten- och avloppsledningar då

detta effektivt stör radiomottagning. Ett önskemål i radiosammanhang

är givetvis också att centralapparaten placeras

så när mitten av huset som möjligt.

2.3 Inbrottslarm.

Generellt kan man säga att man minst bör larma varje

ingångsdörr i bostaden eller området närmast innanför

antingen genom magnetkontakter i dörrarna eller ännu

hellre med IR-detektorer. IR-detektorer har fördelen att

påverkas även om inbrottet skulle ske genom ett olarmat

fönster och inkräktaren rör sig i bostaden och kan ofta

placeras så att man kan minimera kabeldragning.

2.4 Brandvarning.

Begreppet brandlarm är egentligen förbehållet de stora

brandlarmsystem som Brandchefen på respektive ort godkänner.

Ett riktigare begrepp i villasammanhang är annars

brandvarningslarm eller röklarm. De detektorer som används

i privatbostäder är inte av den tekniska standard som

krävs av professionella brandlarmssystem. Tänk också på att

underrätta larmcentralen om du vill att de skall kalla

brandkåren omedelbart vid larm. Du blir numera nämligen

ofta ersättningsskyldig för ett falskt larm.

Placeringen av brandvarnare bör ägnas särskild uppmärksamhet.

I köket bör inte brandvarnare placeras.

Larm

3

I varje sovrum, eller i rum utanför sovrum, och i trapphus bö

brandvarnarna placeras.

2.5 Personlarm.

Med personlarm menas sådana larmtyper som avser hot,

plötslig sjukdom eller olycksfall. Det kan röra sig om

trygghetslarm för äldre eller om hot i butiker. Personlarm

kan vara antingen trådanslutna fasta knappar monterade på

en undanskymd plats eller trådlösa sändare som bärs runt

handen, halsen eller i fickan. Personlarm i våra system får

inte förväxlas med överfallslarm som kopplas till Polisen.

Överfallslarm kräver nämligen speciell utrustning och

speciella installatörer.

2.6 Övriga larmtyper och manöverdon.

Våra produkter är s.k. kombinationslarmssystem. Det

innebär att de klarar många andra larmtyper än de som

hittills diskuterats. Om fuktsensorer ansluts kan du få

fuktlarm från diskbänken eller tvättstugan om en översvämning

sker. Om temperaturgivare kopplas till centralenheten

kan du få larm om temperaturen överstiger eller underskrider

en given temperatur i ett rum eller i en kyldisk.

Till centralenheten kan olika typer av indikerande enheter

anslutas. Vanligast är inomhussirenen som både används för

varning och indikering. Inomhussirenen har oftast inte så

hög ljudstyrka men detta behövs oftast inte då det huvudsakliga

sättet att förmedla larm är via telefonlinjen. Till centralapparaten

kan givetvis även utomhussirener anslutas. I flera

europeiska länder är dock utomhussirener förbjudna, en

utveckling som även nått ett 10-tal svenska kommuner. Bäst

är att kontrollera med din kommuns hälsovårdsnämnd.

Cetronic © 970930 / rev1.61 / 7.63 \Comphand


3.1 Centralapparaten.

Öppna centralapparaten genom att lossa lite på de fyra

skruvar som sitter i var och en av långsidorna. Du behöver

inte ta bort skruvarna. Skjut locket en bit uppåt och drag det

sedan rakt ut.

Titta noga på centralapparaten och bekanta dig med dess

olika delar.

Till vänster sitter kretskortet med de skruvplintar där man

ansluter olika typer av detektorer, sirener och andra yttre

apparater. Till höger finns det plats för en blyackumulator,

av samma typ som i en bil, som underhållsladdas när det

finns ström i vägguttaget och försörjer centralapparaten om

ett strömavbrott inträffar. Batteriets livslängd är ca 5-6 år.

Placera centralapparaten gömd och alltid inom larmat

område.

Markera hålen på väggen med ett spetsigt föremål. Borra

lämpliga hål, plugga om väggen är av sten eller gips, och

skruva fast centralapparaten ordentligt.

Nu är det dags att ansluta de olika detektorer som du har. Se

vidare i följande avsnitt som behandlar hur du monterar och

ansluter olika typer av detektorer.

Efter det att alla detektorer och eventuella sirener monterats

och installerats skall matningsspänning och batteri anslutas.

Mer om detta senare.

Anslut den medföljande mellanproppen till närmaste

telejack. Det är en fördel om du kan ansluta larmet till det

första jacket i huset.

3.2 Inbrottslarmsdetektorer.

De olika typer av inbrottslarmsdetektorer som oftast kommer

ifråga vid mindre larminstallatoner är IR-detektorer och

magnetkontakter. Magnetkontakten används för att punktbevaka

en dörr eller ett fönster som kan vara särskilt utsatt

IR-detektorn används för områdesbevakning av ex. ett rum

eller ett område innanför en ytterdörr.

3.2.1 IR-detektor för väggmontage.

IR-detektorn mäter, eller snarare indikerar, värme i rörelse. I

inbrottslarmet utnyttjas det faktum att en människa, eller för

den delen alla däggdjur, alstrar värme. Om vi rör oss i ett

rum kan alltså IR-detektorn 'se' detta.

Problem kan alltså uppstå om vi vill ha hunden eller katten

springande lös därhemma medan vi är borta men mer om

detta när vi ställer in IR-detektorn.

Först letar vi reda på en lämplig plats att montera detektorn

på. En vägg eller ett hörn passar bra och orienterat på ett

sådant sätt att inte detektorn ser ut genom ett fönster. Om

solen lyser på detektorn kan den uppfatta det som just 'värme

i rörelse' och indikera.

Installationen

4

Rikta inte detektorn mot något sorts utblås från eventuell

ventilation eller air-condition då detta definitivt är 'värme i

rörelse'.

Lämplig höjd över golvet är 2-2.5 meter.

Tänk igenom hur du själv skulle ta dig in i ditt hus eller

lägenhet. Placera detektorerna så att dessa vägar bevakas.

3.2.2 Montera och anslut väggmonterad IRdetektor.

Börja med att dela på detektorn. Ta, med hjälp av en kniv

eller en borr, försiktigt upp minst två hål i kapslingen för att

fästa detektorn på väggen med. Kom också ihåg att ta upp

ett hål som du kan dra kabeln igenom. Skruva nu fast

detektorn på den plats du valt. Om väggmaterialet så kräver

måste du använda montageplugg.

IR-detektorn måste anslutas med kabel på två ställen, på

plintarna i detektorn samt i centralapparaten. För detta

ändamål använder du en kabel med minst 4 och helst 6

ledare med en area av min. 0.25 mm. Skillnaden är om du

vill ansluta sabotagekontakten i detektorn. Fråga din återförsäljare

om inkopplingsanvisningar. Generellt kan man säga

att behovet av sabotagekontroll i hemmiljö är liten jämfört

med om detektorn monteras i offentlig miljö.

Anslut nu varsin ledare till plintarna för matningsspänning

som oftast är märkta 12 VDC, + resp. - och plintarna märkta

c respektive n.c. Håll reda på, och skriv gärna upp, färgen

på varje kabel.

I centralapparaten ansluts motsvarande kablar till plintarna

märkta '12V' + resp. - och plintarna märkta 'In1'.

Sabotagekontakten i detektorn är oftast märkt "Tamper". I

centralapparaten ansluts dessa kablar till "In3".

Cetronic © 970930 / rev1.61 / 7.63 \Comphand


3.2.3 Flera väggmonterade IR-detektorer och

flera ingångar.

Om du vill ansluta flera IR-detektorer till samma ingång kan

du seriekoppla dessa. Man bör inte ansluta fler än två

detektorer till samma ingång då det annars kan vara svårt att

analysera problem med falska larm.

Vid seriekoppling dras en ledare från ena plinten på centralapparatens

ingång till c. på första detektorn. Från n.c. på

samma detektor dras en ledare till c på andra detektorn och

från n.c. på andra detektorn dras en ledare tillbaka till

ingångens andra plint. Låter det komplicerat. Titta på bilden

här bredvid så förstår du.

Om du vill använda flera detektorer än vad vi rekommenderat

ovan och har ingångar lediga, dvs. du inte ansluter några

rökdetektorer eller nödknappar, kan du använda dessa till att

ansluta flera detektorer. Din återförsäljare kan hjälpa dig att

'döpa om' ingången så att den passar ihop med den eller de

detektorer du anslutit.

3.2.4 Justera väggmonterad IR.

Det finns tre saker att justera på en IR-detektor. Känslighet,

som är en potentiometer som normalt skall vara inställd på

50 %, antal pulser, som normalt skall vara inställd på 2 och

höjden över golvet. Det finns normalt inget skäl att ändra på

känslighet eller antal pulser men höjden skall alltid ställas

in. Titta på skalan som följer med. Kontrollera vilken

inställning som krävs för den aktuella detektorns höjd. Lossa

stjärnskruven och flytta kretskortet uppåt eller nedåt till

skalan stämmer med aktuellt värde. Skruva försiktigt fast

stjärnskruven igen. Sätt byglarna i läge ON och 2 PULSES.

Montera tillbaka locket och gör s.k. gångtest. Varje gång du

rör dig i det område du tänkt bevaka skall lysdioden i

detektorn tändas. När du är tillfreds med detektorns

täckningsområde öppnar du locket igen, flyttar bygeln till

OFF och monterar tillbaka locket. När dessa åtgärder är

gjorda på samtliga IR-detektorer i din installation är IRdetektorerna

färdiga.

För att säkerställa funktionen skall inga andra fabrikat av

IR-detektorer än de som vi levererar användas tillsammans

med våra centralapparater. I det fall det uppstår frågor i

samband med installationen av dessa så kontaktar du

givetvis din återförsäljare som hjälper dig med råd och tips

om lämplig inkoppling.

3.2.5 Trådlösa IR-detektorer.

De avsnitt som diskuterats tidigare, avseende montering och

installation av väggmonterade IR-detektorer, gäller givetvis

även för trådlösa sådana med undantaget att de inte behöver

anslutas med kabel till centralenheten.

Efter det att detektorn har monterats på ett passande ställe så

sätter du in ett 9V alkaliskt batteri i luckan i fronten på

detektorn. Detektorn har en viss uppvärmningstid så låt den

5

Installationen

Centralapparaten

närvaroplint

IR IR

C NC C NC

vara i 10-15 minuter innan du fortsätter installationsproceduren.

Inne i detektorn finns byglar för 'LED ON / OFF', 'TEST /

NORMAL' och '1/2/3 PULSES'. Under tiden du testar

detektorn kan byglarna ställas i läget:

LED ON - TEST - 2 PULSES. Då kommer nämligen en

radiosändning att ske varje gång lysdioden lyser dvs. varje

gång detektorn 'ser' dig.

När anläggningen tas i normal drift måste byglarna flyttas

till läget:

LED OFF - NORMAL - 2 PULSES. I annat fall kommer

batterilivslängden, som normalt är 9 månader till 1 år, att

kraftigt reduceras.

På sidan 9 kommer vi att förklara hur trådlösa detektorer

programmeras i anläggningen.

Viktigt !

Detektorn är konstruerad för att dra så lite ström som

möjligt från batteriet. Efter inkoppling, och då byglarna satts

i normalläge, är detektorn alltid passiv i 3-4 minuter efter att

den har registrerat rörelse. Om du vill testa larmet måste

alltså den trådlösa IR-detektorn 'vila' i 3-4 minuter innan du

går förbi den.

Kom ihåg att trådlösa detektorer aldrig skall användas annat

än som komplement till trådanslutna. Skälet är att oavsett

vilken radioteknik som används så kan man med speciell

utrustning störa ut radiosystemet.

Testknappen.

OFF

ON

Höjdskala

3

2 PULSES

1

På fronten på detektorn finns en liten röd knapp. Den kan du

trycka in när du vill och orsakar då en testsändning. Detta

skall kvitteras av en kort sirenstöt och orsakar inga larm.

Cetronic © 970930 / rev1.61 / 7.63 \Comphand


3.3.1 Brandvarnare.

Det finns många olika typer av detektorer för rök och/eller

brand på marknaden. För installationer i normal hemmiljö

kan, i de allra flesta fall, typer liknande brandvarnarna oftast

vara tillräckliga. Om miljön är speciell, som i kök eller

dammiga eller fuktiga utrymmen, måste speciella typer av

detektorer användas för att undvika falska larm. Tänk på att

falska brandlarm inte bara kan kosta dig stora pengar i

utryckningsersättning till Brandkåren utan också tar resurser

från dem som kanske behöver dem i just det tillfället.

3.3.2 Montering av brandvarnare.

Börja med att montera detektorn i taket. Välj en plats med

god luftcirkulation och så centralt placerad i taket som

möjligt. Skruva fast monteringsstycket i taket med de

medföljande pluggarna och skruvarna.

Brandvarnaren måste anslutas med kabel på två ställen, på

plintarna i detektorn samt i centralapparaten. För detta

ändamål använder du en kabel med 4 ledare med en area av

min. 0.25 mm.

Anslut nu varsin ledare till plintarna för matningsspänning

som oftast är märkta 12 VDC, + resp. - och plintarna märkta

c respektive n.o. Håll reda på, och skriv gärna upp, färgen på

varje kabel.

I centralapparaten ansluts motsvarande kablar till plintarna

märkta '12V' + resp. - och plintarna märkta 'In2'.

3.3.3 Flera detektorer eller flera ingångar.

Om du vill ansluta flera branvarnare till samma ingång kan

du seriekoppla dessa. Man bör inte ansluta fler än två

detektorer till samma ingång då det annars kan vara svårt att

analysera problem med falska larm.

Vid seriekoppling dras en ledare från ena plinten på centralapparatens

ingång till c. på första detektorn. Från n.c. på

samma detektor dras en ledare till c på andra detektorn och

från n.c. på andra detektorn dras en ledare tillbaka till

ingångens andra plint. På samma sätt kopplas matningsspänningen

vidare från den första detektorn till nästa. Innan

seriekoppling av detektorer tas i drift måste nu centralen

programmeras om. Då måste du tala med din återförsäljare.

Om du vill använda fler detektorer än vad vi rekommenderat

ovan och har ingångar lediga kan du använda dessa till att

ansluta flera detektorer. Din återförsäljare kan hjälpa dig att

'döpa om' ingången så att den passar ihop med larmtypen.

Installationen

6

3.4 Larm Till och Från.

En av de saker som man som anläggningsinnehavare bör

lägga ner extra mycket tid och resurser på är hur larmet

skall manövreras. De allra flesta falska larm orsakas av

hanteringsfel och dominerande är att larmet inte slagits från

innan någon gått in i larmat område. Detta kan skapa stora

problem och minska din egen och andras respekt för anläggningen.

I Compact finns det flera sätt att manövrera larm till och

från. Alla sätt är så kallat händelsestyrda, dvs. den senaste

manövreringen gäller.

Du kan alltid ringa ditt larm och slå till och från. Du kan

installera en nyckelförbikopplare vid eller innanför ytterdörren

eller låta installera en liten brytare i låset eller

använda en nyckeln som förbikopplare i kapslingen på

centralapparaten. Vad du än väljer bör du noga läsa igenom

fördelar och nackdelar nedan. Och du kan alltid ändra dig

den dag det passar dig eller din plånbok bättre.

Närvarolarm är den enda larmtyp som stängs av när larmet

slås från. Brandlarm och trygghetslarm är alltid aktivt.

Cetronic © 970930 / rev1.61 / 7.63 \Comphand


3.5 Sirener.

Sirener används i första hand för att indikera och eller

informera omgivningen om en inträffad händelse. I s.k.

lokallarm är sirenen det enda medlet för information och

sirenens prestanda eller ljudnivå är viktig. I uppringande

system är sirenens ljudnivå mindre viktig, centralapparaten

meddelar omvärlden om händelsen genom uppringning,

men sirenen är trots det viktig. Vid inbrott för att få förövaren

att avbryta försöket eller vid en brand för att meddela

människor i lokalen.

3.5.1 Montering och anslutning.

Börja med att välja plats för montering. Om sirenen skall

sitta inomhus bör sirenen monteras på ett sådant ställe att

den är svår att tysta. Under ett innertak, högt uppe vid taket

och i alla händelser så långt ifrån centralapparaten som

möjligt.

Dra en tvåledare från centralapparatens plintar till sirenen

där du kopplar ihop dessa med sirenen. Röd 1 ledare är plus

(+) och röd/svart 2 är minus (-).

3.5.2 Batteri och nätspänning.

I det fall du har ett batteri ansluter du röd kabel till + polen

och svart eller blå kabel till - polen på batteriet. Därefter

ansluts nätaggregatet till centralapparatens plintar märkta

"AC" och till ett vägguttag. I samband med att batteri eller

nätaggregat ansluts skall den röda lysdioden märkt "Info"

blinka två gånger.

Drifttid på batteriet är normalt mellan 12 till 36 timmar och

strömavbrottslarmet utlöses 15 minuter efter det att nätspänningen

försvinner.

3.5.3 Lysdioder

Det finns två indikeringsdioder på centralapparaten. Den

gröna visar om centralapparaten håller på att ringa medan

den vänstra röda har tre funktioner. Om den lyser med fast

rött sken är larmet påslaget, om den inte lyser alls är larmet

avslaget medan blinkade ljus visar att ett larm har utlösts

eller i samband med att larmet slås till.

Din centralapparat är nu färdig att ta i drift. Om du har

några frågor eller speciella önskemål ber vi dig kontakta din

återförsäljare.

Installationen

7

1 2

Svart/Röd

alt vit/röd

2

Röd

1

Cetronic © 970930 / rev1.61 / 7.63 \Comphand


Starta första gången.

Först ett begrepp som du kan behöva känna till när du

installerar och programmerar centralapparaten.

All programmering utförs med s.k. DTMF. Det är samma

sak som tonsignalering eller de toner som en vanlig tontelefon

lämnar ifrån sig. Blanda inte ihop tontelefoner med

AXE. AXE är inget krav för att använda tontelefoner eller

våra utrustningar även om tiden det tar att koppla upp ett

samtal genom en AXE-station är mycket kortare.

1

2

Starta första gången

3 4 #

Avsluta alla svar med #.

# är en bekräftelse på att du är klar

med dina inmatningar eller att du är

nöjd med tidigare inställning.

* # använder du för att gå tillbaka till

"ange funktion" eller om centralen

sagt "ange funktion" så kopplar du

ner linjen genom att trycka * #. Om du

inte kopplar ner linjen på detta sätt så

sköter centralapparaten detta själv efter

ca 30 sekunder.

* * # trycker du om du vill höra det

senaste meddelandet igen.

* * * # trycker du om du vill ta bort en

inställning utan att ersätta den med en

ny.

8

Börja med att ringa till centralapparaten från en annan telefon

eller använd vår programmeringsenhet. Den kommer att svara

på den andra ringsignalen med att säga;

” 060-205 05”

Tryck nu 1 2 3 4 # på din tonvalstelefon.

1 2 3 4 är koden som skall anges första gången man ringer

för att ’prata’ med sin centralapparat. Denna kod bör givetvis

bytas mot en kod som är mer personlig och kan bytas hur ofta

som helst. # avslutar alltid en inmatning eller en programmering.

Centralen kommer nu att fråga efter eget telefonnummer,

datum och tid samt, larmtelefonnumren. Du måste ange eget

telefonnummer och datum och tid på grund av att annars kan

inga larm utlösas. Dessa ’grundinställningar’ begärs bara den

allra första gången man ringer till centralen.

Centralapparaten säger;

”Ange ditt eget telefonnummer”

Svara med att knappa in det telefonnummer som centralenheten

är ansluten till med riktnummer och avsluta med #. Ex.

08123456#

”Ange datum och tid”

Svara med att knappa in dagens datum och aktuell tid, ex.

901025 kl.12:34.50.

”Ange larmtelefonnummer 1”

Svara med att knappa in det första telefonnumret kunden vill

ska ringas vid larm ex. 08567890#

Fortsätt med nästa telefonnummer kunden vill att centralapparaten

skall ringa till, osv. När du inte har fler telefonnummer

svarar du bara med * # så är du färdig med

grundinställningarna.

Från och med programversion 1.59 ställer Compact om

sommar/vinter tid automatiskt enligt EU standard.

Cetronic © 970930 / rev1.61 / 7.63 \Comphand


5.0 Att ringa till centralapparaten.

En av de mera användbara funktioner som finns i din centralapparat

är möjligheten att ringa till den. Inte nog med att du

kan ändra på inställningar, larmtelefonnummer och lyssna på

vad som händer eller har hänt, vi utnyttjar också den möjligheten

för att kunna hjälpa dig med analys eller programmering

när eller om du inte förstår eller kan.

1. Ring upp ditt larm. Tänk på att du kanske måste gå till

grannen för att ringa hem.

Första gången du ringer upp centralen svarar den efter två

signaler därefter svarar du på de frågor den ställer.

2. Centralapparaten svarar efter inställt antal ringsignaler

(normalt åtta signaler) med ’sitt’ telefonnummer;

”060 20505”

3. Tryck din kod följt av #. ex. 1234#

4. Centralapparaten säger ”Ange funktion”

5. Ange en funktion i kundmenyn genom att trycka siffran för

önskad funktion följt av #.

Exempel;

Du vill veta vad som händer därhemma. Börja med att ringa

upp det telefonnummer som centralapparaten är installerad på.

Efter ett förinställt antal ringsignaler, normalt 8, kommer din

centralapparat att svara med ditt telefonnummer.

"08 - 12 23 45"

Knappa nu in den kod som du valt. Vid leverans, och ända till

du ändrar den är koden 1234. Knappa alltså in;

1 2 3 4 #, eller den kod som du programmerat.

"Ange funktion"

Aktuell information 1 #

Om du vill lyssna på vad som händer just nu så knappar du in

1 #

" Aktuell information "

" Larm till "

" Senaste närvaro klockan 7 å 54"

Användning

9

Om närvarolarmet är aktivt sägs "Närvaro" i annat fall sägs

senaste tidpunkten för när det var aktivt.

Efter denna information kommer en paus. Den är till för att

kunna slå på eller av eluttag i de fall sådana finns installerade.

För att manövrera dessa knappar du;

1 # för att slå eluttag till eller

0 # för att slå eluttag från.

Detta gäller bara om eluttag finns installerade i din anläggning,

för att åstadkomma denna funktion måste larmet programmeras

därefter samt en yttre enhet kallad "eluttag"

anslutas. Tala med återförsäljaren för ytterligare upplysningar.

Föregående larm 2 #

I centralapparaten lagras de fem senast inträffade larmen

tillsammans med information om när det hände och vem som

tog emot och kvitterade larmet. Om larmet är äldre än en vecka

så presenteras hela datumet i annat fall sägs veckodagen.

När centralapparaten sagt;

"Ange funktion" trycker du 2 #.

"Föregående larm,

Tisdag klockan 2 20 å 25 närvarolarm kvitterat av larmtelefonnummer

3

920501 klockan 1 14 å 4 närvarolarm kvitterat av larmtelefonnummer

1"

o.s.v

Mellan varje meddelande är det en kort paus. Om du vill

avbryta pausen trycker du bara # för att omedelbart lyssna på

nästa.

Kom ihåg

Avsluta alla svar med #.

# är en bekräftelse på att du är klar med dina inmatningar

eller att du är nöjd med tidigare inställning.

* # använder du för att gå tillbaka till "ange funktion"

eller om centralen sagt "ange funktion" så kopplar du

ner linjen genom att trycka * #. Om du inte kopplar ner

linjen på detta sätt så sköter centralapparaten detta

själv efter ca 30 sekunder.

* * # trycker du om du vill höra det senaste meddelandet

igen.

* * * # trycker du om du vill ta bort en inställning utan

ersätta den med en ny.

Cetronic © 970930 / rev1.61 / 7.63 \Comphand


Tidsstyrning 3 #

OBSERVERA att denna funktion inte finns i Compact med

radiomottagare.

Tidsstyrning är en särskilt användbar funktion för den som

har regelbundna vanor eller som ibland glömmer att manuellt

slå på eller av larmet.

Med hjälp av tidsstyrning kan Compact själv slå på och av

larmet vid bestämda tidpunkter olika dagar under veckan.

När centralapparaten sagt;

"Ange funktion"

Trycker du 3 #

"Tidsstyrning, ange typ"

Om du vill ställa in en tidpunkt för att slå på larmet trycker du

1 # eller

om du vill ställa in en tidpunkt för att slå av larmet trycker du 0

#.

"Ange tid"

Tryck in tiden för manöver enligt (DHHMM) där D är dagnummer,

HH är timme och MM är minut.

Dagnumren är;

Alla dagar 0

Måndag 1 Torsdag 4 Söndag 7

Tisdag 2 Fredag 5 Vardagar 8

Onsdag 3 Lördag 6 Helgdagar 9

Ett exempel;

Du vill att larmet skall slås på varje vardag klockan 23.00 och

slås av varje vardag klockan 07.00. Börja med Larm till. Tryck

alltså 1 # som svar på frågan "Ange typ". På frågan "Ange

tid" svarar du;

8 2 3 0 0 #, alltså 8 för vardagar, 23 för timme, 00 för minut samt

bekräftar som vanligt med #.

Fortsätt med larm från. Som svar på frågan "Ange typ" trycker

du 0 # . På frågan "Ange tid" svarar du då;

8 0 7 0 0 #.

Upp till trettio olika tidpunkter kan programmeras för manövrering

av larm.

Användning

10

Gemensamma inställningar 4 #

Det finns en rad inställningar i den centralapparat som du, vid

uppstart eller vid andra tillfällen, har glädje av att kunna.

Tilldela centralenheten sitt eget telefonnummer, programmerat

antal ringsignaler innan den svarar, programmera datum och

tid för att nämna några.

"Ange funktion"

tryck 4 #.

"Eget telefonnummer är 060-20505, ange nytt eget telefonnummer"

Tryck in det telefonnummer som centralenheten är ansluten

till och avsluta som vanligt med #. Detta är det telefonnummer

som centralen säger när den ringer och larmar. Ex. 08123456 #

"Eget telefonnummer 08-123456"

"Antal ringsignaler är 8, ange nytt antal"

Svara med det antal ringsignaler som du vill skall gå fram

innan centralenheten svarar. Om centralenheten är installerad

i en villa eller lägenhet där du bor vill du förmodligen hinna

svara själv först, om du är hemma, och då kan du programmera

lite fler signaler, dvs. 8-16 st. Om du däremot har centralenheten

i din sommarstuga, och inte är där, kan du med fördel

välja ett mindre antal, dvs. 2-8.

Ex. 6 #

"Antal ringsignaler är 6"

"Datum är 920530 klockan 16, 25 å 4,

Ange nytt datum och tid"

Svara med dagens datum och aktuell tid. Detta bör du göra

två gånger per år nämligen vid sommar- respektive vintertidsskifte.

Ex. 920602161000 #

"Nytt datum 920602 klockan 16, 10 å 7"

"Kodnummer 1 2 3 4, ange nytt kodnummer"

Programmera din egen personliga kod som du använder när

du ringer till centralenheten eller för att programmera den.

Koden är givetvis hemlig och skall så förbli, lämna bara ut den

till ett fåtal personer och sådana som du kan lita på. Om du

glömmer koden finns det inget sätt att ta reda på den utan

centralenheten måste startas om av en auktoriserad installatör.

Koden kan vara 2 - 6 siffror lång.

Ex. 96514 #.

Cetronic © 970930 / rev1.61 / 7.63 \Comphand


Larmtelefonnummer 5 #

Centralapparaten kan ringa en rad olika telefonnummer vid

larm. Dessa kan gå till vanliga telefoner, personsökare,

biltelefoner och till och med utomlands. Centralapparaten kan

också ringa ut genom de flesta växlar.

Om ingen svarar på det första numret ringer den nästa osv.

tills någon svarar och kvitterar larmet.

Knappa som vanligt in din kod följt av #

"Ange funktion"

Tryck 5 #

"Larmtelefonnummer 1, xxx-xxx xx

ange nytt larmtelefonnummer 1"

Tryck in ett valfritt telefonnummer och avsluta med #

Ex. 0 6 0 1 2 3 4 5 #

"Larmtelefonnummer 1, 060 123 45"

Fortsättatt programmera in dina larmtelefonnummer lika som

ovan. Du kan programmera sex telefonnummer men inget

hindrar dig att lägga in färre nummer om så önskas. Kom ihåg

att du inte kan programmera samma telefonnummer på flera

ställen i listan. Centralen säger då "Fel inmatning".

Om du behöver programmera centralen för att ringa ut

genom en växel, måste du kontakta din installatör eller se

Installatörens manual, systeminställning 48 #.

Direktval

Du kan givetvis nå vart och ett av larmtelefonnumren direkt

utan att gå igenom hela listan.

Tryck

5 1 # för larmtelefonnummer 1

5 2 # för larmtelefonnummer 2 osv.

Användning

11

Programmera trådlösa detektorer 9 #

Om du har trådlösa detektorer i din anläggning måste du 'lära'

din centralapparat vilka 'koder' dessa har. En av våra sändares

förnämsta egenskaper är nämligen att alla sändare har en unik

kod som skapas redan i tillverkningen. På det sättet kan aldrig

din grannes radiosändare skapa larm hos dig, något som inte

är alldeles ovanligt med andra system.

Med varje detektor följer ett papper med koden. Det är en

sifferserie med sju siffror, 0, 1, eller 2.

När centralenheten skall 'lära' sig en trådlös detektors kod

ringer du som vanligt upp centralenheten. När den svarar

trycker du din kod följt av #.

Ex.

Ring upp din centralapparat. Efter det förinställda antalet

ringsignaler svarar den med sitt telefonnummer.

"08 - 123456"

Tryck in din kod följt av #.

"Ange funktion"

Tryck 9 #.

"Kodinställning, ange typ"

Tryck 1 # om du skall installera en IR-detektor

7 # om du skall installera en nöd- eller

trygghetssändare.

"Ange kodinställning"

Tryck nu in den kod som finns på papperet som levererats

med detektorn.

0 1 2 0 1 2 1 #

Den första trådlösa detektorn är nu installerad i ditt system.

Om du har flera gör du bara om proceduren för var och en.

Upp till 28 st kan anslutas till en centralapparat.

I de fall en trådlös givare larmar och Compact är programmerad

att ringa till Minicall, så kommer givarens larmtyp och

sändarnummer automatiskt att visas i Minicall mottagarens

display.

INSTALLATIONSTEST.

När du skall installera trådlösa detektorer finns ett enkelt sätt

att testa sändarens räckvidd. På framsidan på den trådlösa IRdetektorn

respektive den trådlösa brandvarnaren finns en

liten knapp.

Varje gång du trycker på knappen sker en testsändning av en

radiosignal. Denna testsändning orsakar inget larm utan är

bara till för att du, när du vill, skall kunna kontrollera detektorn

och radiosystemet.

Cetronic © 970930 / rev1.61 / 7.63 \Comphand


6.0 Slå på eller av larmet.

Det finns, som tidigare diskuterats, flera olika sätt att slå

larm till eller från. Vi börjar med att manövrera larmet från

en annan telefon.

Ring som vanligt upp din centralapparat. När den svarar

knappar du in din kod och avslutar som vanligt med #. I

exemplet använder vi koden som centralen har vi leverans;

1 2 3 4 #

"Ange funktion"

Knappa nu in din kod följt av 1 och # om du vill slå på

larmet, eller

knappa in din kod följt av 0 och # om du vill slå av larmet.

Alltså, med koden 1234 knappar du 1 2 3 4 1 # om du vill

slå på larmet och 1 2 3 4 0 # om du vill slå av larmet.

Centralen bekräftar givetvis med orden;

"Larm till" eller "Larm från".

Alltså, din kod samt 1 # Larm till

din kod samt 0 # Larm från

Du kan givetvis lyssna i Aktuell information om larmet är

till eller från före eller efter det att du manövrerat larmet.

Kom ihåg att eventuella nyckelförbikopplare, kodlås eller

andra sätt att slå till eller från larmet lokalt kan stå i vilket

läge som helst när du manövrerar larmet från en annan

telefon.

Om sirenen signalerar fyra gånger när du slår på larmet

beror det på att centralapparaten anser att något är fel i

anläggningen. Larmet kommer att gå på ändå men med en

fördrjöning på två minuter. Oftast beror felindikeringen på

att någon av detektorerna indikerar, dvs. en IR-detektor

indikerar närvaro, en magnetkontakt talar om att en dörr

eller fönster är öppen. Slå av larmet, försök åtgärda felet och

slå på larmet igen. Om indikeringen kvarstår ber vi dig att

kontakta din installatör.

När allt är som det ska vara i din anläggning tjuter

inomhussirenen till en gång när du slår på larmet.

Att avbryta ett larm.

Om nu, trots allt, ett larm skulle inträffa på grund av att du

glömt att slå av centralapparaten när du går in så behöver du

bara slå av centralapparaten så avbryts eventuella

larmuppringningar.

Larm som brand och trygghet är alltid 'på'. Om du råkar

utlösa en sådan larmtyp av misstag så slår du larmet "TILL"

och sedan "FRÅN". Då kvitterar du larmet och uppringning

avbryts.

Om larmet gått till en larmcentral så måste du ringa dit och

berätta vad som hänt och stoppa larmet. En utryckning av

väktare kan kosta många hundratals kronor och skall

avbrytas så snart som möjligt om den inte behövs.

Användning

12

7.0 Larm från centralapparaten.

Det krävs ingen annan utrustning för att ta emot larm från

din centralapparat än en vanlig telefon. För att kunna

kvittera ett larm och därmed också hindra centralen från att

ringa vidare på listan krävs dock en s.k. tontelefon och att

mottagaren vet hur man gör.

När du blir uppringd av Centralapparaten kommer den att

säga var larmet kommer ifrån, vad som hänt, när det hände

och ber dig slutligen att kvittera larmet. Vi tar ett exempel.

Telefonen ringer och du lyfter luren.

”Larm från telefonnummer 060 205 05 närvarolarm

klockan 21.55 å 16. Kvittera larm”

Kvittera larmet genom att trycka ditt eget telefonnummer

och avsluta med #.

Om du trycker fel så upprepas meddelandet tre gånger.

Om du inte kvitterar larmet kommer centralapparaten att

ringa vidare till nästa telefonnummer osv. Oavsett detta bör

du, så snart du hört meddelandet, vidta följande åtgärder.

Om du inte har någon tontelefon, och alltså inte kan kvittera

larmet, så antecknar du vad du hör och lägger på luren.

Ring sedan upp ägaren till larmet eller någon av

kontaktpersonerna som finns nedan och berätta vad som

hänt.

Kvitterar du larmet följer du ägarens instruktioner.

Larmet installerat hos:______________________________

Kontakta i första hand vid larm: ______________________

Kontakta i andra hand vid larm: ______________________

Övrig information: _________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

Cetronic © 970930 / rev1.61 / 7.63 \Comphand


Tekniska data.

Kapslingens storlek: 300 x 210 x 50

Vikt: ca 2,9 kg inkl. batteri

Strömförbrukning: normalt ca 20 mA. Vid larm ca

50 mA

Spänningsmatning: 16 - 24 VDC, alt. 17 VAC

Batteri: Blyackumulator 12 VDC, 2.0

Ah

Utgångar: Ut1 5 VDC max. 5 mA för indikering

eller eluttag för fjärrstyrning.

Ut2 12 VDC max. 1000 mA för

siren.

12V 12 V max 300 mA

Ingångar: Fyra potentialfria ingångar för

valbart n.o. eller n.c. Fritt

programmerbara vad avser

larmtyp. Ingångarna är vid

uppstart programmerade som;

Ut 1 Status

In 1 Närvaro

In 2 Brand

In 3 Sabotage

In 4 Till/Från

Ut 2 Siren

12 V Matning av detektorer

AC Spänningsmatning

13

Cetronic © 970930 / rev1.61 / 7.63 \Comphand

More magazines by this user
Similar magazines