Vad gör en praktikant - Tekniksprånget

teknikspranget.se

Vad gör en praktikant - Tekniksprånget

Vad gör Tekniksprångets praktikanter?

Nedan är exempel på vad praktikanterna har gjort och lite tips på vad som har varit bra och

uppskattade delar av praktiken.

Allmänt:

De allra flesta företagen har ett lite större projekt som praktikanten får jobba med under

sin praktik. Bäst är om detta projekt genomförs tillsammans med en annan

tekniksprångspraktikant. Det kan vara något som handledaren håller på med just nu,

eller något som skulle behöva göras men som det inte finns tid till. Det egna projektet är

bra om handledaren är bortrest, på utbildning, har semester eller är sjuk några dagar.

Delta i interna, eller externa, tävlingar eller förbättringsarbeten. Det kan vara

praktikantens egna förslag eller idéer med ursprung från kollegor. Utnyttja

praktikanternas tankar och idéer innan de blir färgade av företagets traditioner och

rutiner!

Jobba med produktutvärdering både utifrån kundperspektiv och produktions-

/leveransperspektiv (plocka isär i sina beståndsdelar vad gäller både nytta och innehåll

och utvärdera och analysera om något kan utökas, tas bort eller på annat sätt förändras

för att öka nyttan och minska kostnaderna).

Ta vara på nytänkandet/innovation, ”om vi idag inte skulle syssla med vår

kärverksamhet dvs tillverka/erbjuda xx, vad skulle vi kunna göra då?”.

Nespresso exemplet, vi ska inte sälja maskiner utan erbjuda kaffe.

Ta fram underlag/statistik till grund för analyser och även genomföra enklare analyser.

Genomföra intervjuer internt eller externt. Det är många som öppnar upp sig lite extra för

en yngre person som inte vet ”vad som är sagt och gjort” tidigare.

Exempel på arbetsuppgifter:

En dag i veckan har samtliga praktikanter projektarbetstid, då de delas in i grupper om

fyra. Denna grupp projekt leds av en annan handledare än den som normalt är ansvarig

för praktikanten. Uppgiften för projektarbetet har varit att utveckla ett nytt bostadsområde

och i det ska allt ingå från att hitta markplätt, träffa arkitekt, räkna på kostnader osv.

Detta ger stark teamkänsla och underlättar för handledaren tidsmässigt då

praktikanterna klarar att arbeta självständigt. Resultatet presenteras sedan för de

regionala ledningsgrupperna och praktikanterna ska sälja in sin idé.

Ett internt projekt som gått ut på att varje byggarbetsplats måste ha rutiner och vara

fullkomligt organiserat med fokus på ordning och reda. Vid varje dags slut ska bygget se

ut på ett visst sätt. Detta är inget städuppdrag, utan ett processuppdrag som ska

underlätta planering, produktionsflöde och därmed lönsamheten.

1592-R5/LL


2(3)

Hantera reklamationer, förbättra säkerhetssystem i produktion och

maskinprocessutveckling.

Metodutveckling, förpackningsdesign och laboratorietester.

”Jag fick arbeta med ett marksaneringsprojekt ihop med en arbetsledare. I projektet fick

jag ansvar för vattenreningen”.

En praktikant fick i uppdrag att undersöka ett inköp av en maskin då den existerande

inte producerade önskvärt resultat. Praktikanten hade gått en projektledarutbildning och

lärt sig vikten av förstudier och tänkte nu applicera detta i verkligheten. Istället för att

börja jämföra pris och prestanda gick praktikanten igenom hela värdekedjan och kom

fram till att anledningen till att det blev klumpar i maskinen vara att en underleverantör

bytt emballage till pulvret som användes vid tillverkningen. Summa summarum, företaget

behövde inte införskaffa någon ny maskin och pengar sparades.

”Mina arbetsuppgifter var många och varierande. Eftersom jag arbetade vid sidan av en

tekniker arbetade jag mycket i mätlabbet där vi studerade och mätte eggavrundning och

ytfinhet på borrar och skär”.

Företaget har avsiktligt velat sätta praktikanter i olika skeden i produktionscykeln, från

tidig utveckling, forskning, utveckling, produktion, förpackningsdesign,

materialegenskaper etc. Projekt de jobbat med kan vara saker som att utvärdera

miljöbelastningen för pendling till och från arbetet.

Genomföra av hård- och mjukvarutester.

Kunskapsdelning, knowledge management – Praktikanterna fick ta del av

problemställning och har skapat olika lösningar för kunskapsdelning.

Forska kring materialegenskaper, ta fram prover, utvärdera och göra rapport.

Praktikanterna fick ta del av en internutbildning. Som ett resultat av den föddes idén om

en lösning på ett problem kring internkommunikation. ”Ett av de större projekten vi

gjorde var en intern, mobil applikation för företagets egen personal. Vi fick idén när vi

deltog på en internutbildning”.

Arbetsuppgifter i olika delar av verksamheten, t ex i produktion – skriva och fota ett visst

moment t.ex. pulverbyte.

Våra praktikanter har bland mycket annat fått hjälpa till med ritningshantering, statistik,

ta fram säkerhetsdatablad, göra betongkontroller, avstämning, uppföljning,

anbudsarbete, projekteringsarbete, fotodokumentation, inventering och i viss

utsträckning arbetsledning, samt göra mängdberäkningar för exempelvis gjutning eller

schaktning.

En student berättar: Jag har beräknat hur mycket det kostar att fylla igen ett schakt med

ett visst material. Det som var bra var att jag då fick en inblick i hur hela processen att

fylla schaktet går till. Jag fick vara där och observera och sedan fick jag även ta fram

kostnader för materialet, bilar, maskiner osv. På så sätt fick jag en helhetsbild över hela

processen vilket jag tyckte var bra.”

1592-R5/LL


3(3)

Praktikanterna har studerat verksamhetssystemet, gjort mottagningskontroller av

leveranser, samt delegerats arbetsuppgifter som ofta är tidskrävande och annars svåra

att hinna med i det dagliga arbetet såsom dokumentering, kontroller och utvärderingar.

Utöver detta har praktikanterna fått vara med vid olika typer av möten och gjort

studiebesök.

En av handledarna i programmet menar att studenterna ofta har stor datorkunskap och

snabbt kan lära sig de olika systemen, vilket resulterade i att dennes praktikanter var

delaktiga i att ta hem ett stort anbud genom att ta fram 3D-modeller inför anbuden för

både hus och mark i fråga, så att man kunde uppmärksamma exempelvis nivåskillnader.

Produktionslayout och liknande i 2D

Framgångssaga:

En Tekniksprångare deltog i en hållbarhetskampanj på NCC som gick ut på att lämna

förslag på hållbara idéer för organisationen. Denna Tekniksprångare tog, tillsammans

med sina handledare, hem första pris och därmed 10 000 kronor, och bidrog

förhoppningsvis med en hållbar utveckling till NCC.

1592-R5/LL

Similar magazines