Framtidens toalett är här! Den enda miljömärkta ... - Hemvaruhuset.se

hemvaruhuset.se

Framtidens toalett är här! Den enda miljömärkta ... - Hemvaruhuset.se

Framtidens toalett är här!

Den enda miljömärkta – för din och miljöns skull.

KVALITETSTESTAD

MILJÖGODKÄND

PATENTERAD

FOTO: Per Magnus Persson/Johnér


TESTAD OCH MILJÖGODKÄND.

Mulltoa är den enda testade och miljögodkända

svensktillverkade toaletten.

MullToa 60 är testad och miljögodkänd

enligt de kriterier som fastslagits av

Naturvårdsverket, Socialstyrelsen och

Konsumentverket. I kriterierna kräver man

att toaletten skall klara en belastning av

fyra personer vid permanent bruk.

Testen och rapporten finns i sin helhet

tillgänglig på www.mulltoa.com.

Vad innebär det att en toalett

är Svanenmärkt?

Testen för miljömärkning sker genom både

laboratorietest och fälttest. Testen genomförs

hos en oberoende och utsedd testanläggning.

Detta är det mest omfattande test

man kan göra och blir därför både en miljötest

och en kvalitetskontroll på produkten.

Följande kontrolleras:

Kvalitet. Man kontrollerar täthet, mekaniska

och elektriska komponenter, ventilation,

slitage.

I testen tillförs under 8 veckor, som motsvarar normal

årsbelastning i ett fritidshus (och permanentbruk), 51,2 kg

fekalier, 336 liter urin och ca 60 rullar toalettpapper. Därefter

tar man ut mullådan med 12 liter kompost som är ett

jordförbättringsmedel. I t ex separeringstoaletter skall man

blanda ut urinen 8 ggr med vatten innan man kan vattna

med den. Det blir 2688 liter (336 liter urin x 8) och ca 50 kg

fekalier, förutom allt toalettpapper, att ta reda på.

Lukt. Ingen lukt inomhus och inte

heller lukt utomhus på markplanet vid

fastighet.

Skötsel. Krav på att skötseln skall vara

hygienisk och lätt att utföra.

Kapacitet. Man tillsätter avfall (urin och

fekalier) i mängd motsvarande fyra personer

vid permanent bruk och ett par perioder

med dubbel helgbelastning. Detta gör

man under en längre period för att sedan

undersöka slutprodukten.

Miljö. Slutprodukten testas så att den

är hygienisk att hantera och miljövänlig.

Man har där normer för vad som får finnas

kvar i form av bakterier och vad som skall

finnas kvar av närsalter. Följande har kontrollerats:

koliforma bakterier, pH, kväve,

lukt och konsistens.

Installations- & skötselanvisningar. De

skall vara tydliga och enkla att följa.

Ekonomi. Toaletten klarar med marginal

de gränsvärden som fastställts, tack

vare termostatstyrd värme som anpassas

efter belastning.


VÄLJ MODELL EFTER BEHOV.

MullToa ser ut som en vanlig toalett och är

både snygg och lättplacerad.

Du väljer modell efter hur bekvämt du

vill ha det och hur många ni är som ska

använda toaletten.

Det är bättre att välja en modell med lite

för stor kapacitet än en som ligger precis

på gränsen för behoven.

Alla modeller tål givetvis viss överbelastning

under kortare tid.

Elförbrukningen är liten och driftskostnaden

blir låg. MullToa kan inte rosta eller

frysa sönder. Den är tillverkad i slagtålig

plast.

Ventilationsröret leder ut fuktig luft. Det är

därför viktigt att rördragningen är isolerad

från innertak och upp till toppen av röret,

för att undvika kondens.

Dessutom ventileras hela toalettrummet

genom MullToan och är därför luktfritt. Se

till att tillräckligt med luft kommer in i

utrymmet via en ventil.

Termostaten och den patenterade funktionen

med uppvärmd cirkulerad luft gör

att driftskostnaden blir mycket låg. Termostaten

kan ställas in efter utnyttjandet så

att avdunstning och nedbrytning sker så

effektivt som möjligt.

Fläkten för ner varmluft under komposten

via luftkanalerna. Detta gör att hela

komposten får en ordentlig syretillförsel

och värms upp till idealisk temperatur för

att påskynda komposteringen.

Den effektiva omröringen med roterande

rakor ser till att komposten blandas

ordentligt.

Den färdiga mullen ligger i en låda som är lätt att dra ut

och tömma.

Alla modeller har insynsskydd och är vid korrekt installation

luktfria.


MULLTOA! SVERIGES MEST KÖ

MULLTOA 10

En ekonomimodell, vilket betyder att man får

göra lite mer själv och vara mer uppmärksam

med skötseln. Efter varje användning vrider

man ett par varv på handtaget så att de två

rakorna blandar komposten och skrapar ner

mullen i lådan. Med en reglerbar termostat

anpassar man kapaciteten till användningen.

Fläkten evakuerar luften från toaletten.

Kapacitet: 3-4 personer i fritidsbruk

Max effekt: 250 W

Mått: H 65xB 55x D 71 cm – erforderlig golvyta*

55x110 cm

*Erforderlig golvyta = toaletten + det utrymme som

behövs för att få ut mullådan.

MULLTOA 20

Bygger på samma principer som MullToa 10.

Den viktiga omrörningen sker automatiskt

efter varje toalettbesök. Då startar en elektrisk

motor som vrider runt rakorna ett varv, blandar

komposten och skrapar ner den i lådan.

Ingen risk att den viktiga omrörningen missas

av t ex gäster och barn. En reglerbar termostat

styr uppvärmningen och fläkten evakuerar

luften från toaletten.

Kapacitet: 3-4 personer i fritidshus

Max effekt: 300 W

Mått: H 65xB 55x D 71 cm – erforderlig golvyta*

55x110 cm


PTA BIOLOGISKA TOALETT!

MULLTOA 45

MullToa 45 har ett effektivt system för omrörning

med tre rakor. MullToa 45 har en ny

spjällfunktion. Efter varje toalettbesök startas

omrörningen automatiskt och då öppnas gallret

så att kompost kommer ner i mullådan.

Gallret hålls sedan stängt för att ge en bättre

fukthalt i komposten. Dessutom underlättar

det vid tömning då spjället förhindrar att

avfallet faller ner när lådan tas ut. MullToa

45 har två värmeelement – ett som värmer

luften och ett som tillför komposten värme

underifrån. Vätskenivån i mullådan kontrolleras

automatiskt med en flottör.

Kapacitet: 4 personer vid fritidsbruk

Max effekt: 355 W

Mått: H 65xB 55xD 71 cm – erforderlig golvyta*

55x110 cm

MULLTOA 60

Marknadens enda svensktillverkade godkända

biologiska toalett. MullToa 60 har

genomgått och klarat den mest omfattande

test som finns för att miljö-, funktions- och

kvalitetssäkra en toalett. MullToa 60 är identisk

med MullToa 45 förutom att MullToa

60 har 40% större komposteringsvolym än

MullToa 45; detta innebär att man får större

kapacitet, både vid vanlig användning och

vid tillfällig överbelastning. En förutsättning

för Svanengodkännandet är att toaletten skall

klara fyra personer vid permanent bruk, dvs

helårsboende. Ingen annan modell har kapacitet

att klara detta, men de bygger på samma

principer. Testkriterier och rapport finns i sin

helhet på www.mulltoa.com.

Kapacitet: 4-6 personer i fritidsbruk, 4 personer vid

permanent bruk

Max effekt: 355 W

Mått: H 66xB 65xD 81 cm – erforderlig golvyta*

65x135 cm


NATURENS LAGAR:

Mulltoa fungerar enligt naturens lagar.

I MullToa bryter naturens mikroorganismer

ner avfallet och förvandlar det till

mull. Det är precis samma process som

gör att löv och växter multnar ute i naturen.

Värme tillförs för att avdunsta överskottsvätska

och för att ge mikroorganismerna

rätt temperatur.

Syre tillförs genom att fläkten cirkulerar

luften samtidigt som omrörningen luckrar

upp komposten i toaletten. Specialmull tillförs

för att ge bättre uppsugning av urin

och en porösare kompost.

Fukthalt får man genom tillförsel av

urin. Med termostaten anpassar man

värmen för att få rätt fuktighet i komposten.

Kompostering är en biologisk process

där mikroorganismer omvandlar organiskt

material (som t ex fekalier och papper) till

kompost, koldioxid, vatten och värme med

hjälp av lufttillförsel. Komposten bör vara

porös nog för att suga åt sig vatten som

skall avdunsta. Tillförsel av Specialmull

och automatisk omrörning bidrar

dessutom till en porös kompost.

MullToa är en av de bästa investeringar

du kan göra.

MullToa har många fördelar jämfört med

andra lösningar.

Genom att dessutom välja en miljömärkt

toalett tillgodoser man kommunernas

krav på en godkänd lösning – och

riskerar inte att behöva byta system om

några år. I andra lösningar finns redan idag

en hel del krav på hur man får hantera t ex

urin. Och dessa krav skärps hela tiden för

att skydda naturen från utsläpp.

Här finns inget latrinkärl som måste

tömmas. Du slipper besvär och i de flesta

fall latrinhämtningsavgiften, vilken kan

vara nog så betungande.

Du slipper ta vara på, blanda upp och

sprida ut urinen på gräsmattan med risk

för övergödning och lukt. I en MullToa

avdunstar urinen.

I en MullToa sker dessutom förmultningen

i själva toaletten, vilket innebär att

det du bär ut ryms i en liten låda; det

är då nedbrutet till färdigt jordförbättringsmedel.

Med tanke på att livslängden på en

MullToa ofta är 10-15 år, ibland längre,

är det en mycket god investering.

Räknar man på investeringskostnaden och

ställer denna mot vad tömningskostnaden

är idag, så inser man snart att toaletten

ganska snabbt har betalat sig.

De flesta som köper en MullToa installerar

den själva. Du får en utförlig installationsanvisning

med leveransen.

Ändrade regler i kommunerna angående

latrinhämtning.

På allt organiskt avfall (latrin räknas in

i detta) råder från och med 2005 totalt

deponeringsförbud. Detta innebär att man

kommer bli tvungen att hitta andra lösningar

då kommunen får svårt att ta tillvara

avfallet. MullToa är därför en mycket

bra lösning då man inte får några restprodukter

som kommunen behöver ta hand

om.

På sikt är därför en miljögodkänd produkt

en bra investering då man kan

förmoda att kravet från kommunerna

kommer att skärpas ytterligare.


ENKEL INSTALLATION:

Så här enkelt är det att få MullToa på plats:

Ta upp hål för ventilationsröret i inner- och yttertak.

Trä ytterröret över ventilationsröret. Montera takstosen.

Täta med asfaltklister mellan stos och tak.

Isolera ventilationsröret i utrymmet mellan inner- och

yttertak.

Häll i Specialmull. Sätt i stickkontakten.

Toaletten är klar att användas!

Utförlig installations- och skötselanvisning medföljer

alla leveranser!

Till MullToa 10, 20, 45 och 60 behöver man oftast

komplettera med en ventilationssats som innehåller:

• 4x1,1 m ventilationsrör

• 1,0 m ytterrör med reduceringsmuff

• 2x1 m isolering

• 1 st takstos

• 1 st näthuv.

Extra tillbehör: 30° och 45° rörböjar, isolering, raka rör

och startmull.

När MullToa är rätt installerad förekommer ingen

som helst lukt inomhus. Detta beror på att det hela

tiden är luftdrag genom toalettöppningen. När ventilationsröret

är rätt installerat, isolerat och går över

taknock, blir det normalt inte någon lukt på marknivån

utomhus.

Vid användning i fritidshus räcker det oftast att

tömma mullådan en gång per säsong. Detta gör man

innan säsongen börjar när toaletten stått oanvänd en

tid. Slutprodukten är då färdig att blandas med jorden

i blomsterlandet eller läggas i komposten.

Det är 2 års garanti på elkomponenter och 5 år på

övrigt material (ej arbete).

Vi förbehåller oss rätten till produkt- och konstruktionsförändringar.

VENTIL

MIN. 0,5 m

18° C

NÄTHUV

REDUCERINGSMUFF

YTTERRÖR

25 mm ISOLERING

TAKSTOS

25 mm TILLÄGGSISOLERING

VENTILATIONSRÖR

VÄRME-

ELEMENT


Telefon 031-42 29 30

Telefax 031-42 49 08

Det finns bara en riktig MullToa.

Den heter MullToa!

Naturligt... vis

www.mulltoa.com

info@mulltoa.com

More magazines by this user
Similar magazines