Tentamen 2 i basårskemi 0030, 4 p, 04.05.15.do

hig.se

Tentamen 2 i basårskemi 0030, 4 p, 04.05.15.do

Omtentamen i basårskemi 0030, 4p 2004-05-15

1. Ange två sätt att öka hastigheten för en kemisk reaktion. (1p)

2. Ange om följande påståenden är sanna eller falska:

a) en vattenlösning av natriumkarbonat har sur reaktion

b) Trommers prov används för att påvisa proteiner

c) vid oxidation av en sekundär alkohol bildas en keton

d) pH-värdet i 0,1 M HCl är högre än i 0,1 M H 2 SO 4

e) en fri radikal har en ensam oparad elektron

f) den korresponderande basen till H 3 O + är OH -

g) H 2 S är en starkare syra än HCN (4p)

3. Skriv de reaktioner som sker vid anoden resp. katoden vid elektrolys

av natriumjodidlösning med kolelektroder.

(2p)

4. Balansera följande redoxreaktion med minsta möjliga heltalskoefficienter.

-

+

__Sn + __ NO3 + __ H → __SnO

2

+ __ NO2

+ __ H2O

5. Man har en blandning av naftalen och bensoesyra i en eterlösning.

Beskriv med ord eller formler hur man genom extraktion kan

separera ämnena.

(2p)

(2p)

6. Rita strukturformler för

a) 2-metyl-1-propanol

b) anilin

c) 2-pentanon (3p)

7. Skriv en protolysreaktion som visar vilken reaktion (sur, basisk eller neutral)

en vattenlösning av ammoniumklorid har.

(1p)

8. Följande jämvikt har ställt in sig i en behållare

PCl 5 (g) ⇔ PCl 3 (g) + Cl 2 (g)

∆H = 93 kJ för reaktionen åt höger.

Föreslå fyra olika sätt hur man kan öka utbytet av klorgas.

9. Kan man oxidera koppar till koppar(II)joner med en lösning av

järn(III)sulfat ? Motivera svaret och skriv formeln för en

eventuell reaktion.

(2p)

(2p)

10. a) Förklara kortfattat vad ett koenzym är. (1p)

b) Stärkelse och cellulosa är två polysackarider. Hur skiljer sig dessa

molekyler åt i fråga om struktur och uppbyggnad ?

(1p)

11. När propanol och metansyra blandas bildas en ester.

Rita strukturformel och namnge den ester som bildas.

(2p)

12. Visa mekanismen för hur propen adderar vätebromid. (2p)


13. Förklara, till exempel med figurer, hur ett enzym fungerar. (2p)

14. De två huvudtyperna av sekundärstruktur hos proteiner är α-helix

och β-struktur. Beskriv dessa båda strukturer.

15. Aminosyrorna alanin, glycin och cystein kopplas i nämnd ordning

ihop till en tripeptid. Rita strukturformel för denna tripeptid och

markera C-terminalen resp. N-terminalen.

(2p)

(2p)

16. En av de effektivaste kromatografiska metoderna är gaskromatografi.

a) Ge exempel på en s.k. bärgas som kan användas i en gaskromatograf

och förklara varför den gasen är lämplig att använda.

(2p)

b) Enligt vilken princip separeras ämnen vid gaskromatografi ? (1p)

Till uppgifterna 17-21 skall fullständiga lösningar lämnas

17. För att bestämma koncentrationen hos en svavelsyralösning titrerade man

20,00 cm 3 av syralösningen med 0,110 M NaOH. Vid ekvivalenspunkten hade

det gått åt 23,0 cm 3 av natriumhydroxidlösningen.

Beräkna svavelsyrans koncentration. Reaktionsformel krävs. (3p)

18. För reaktionen 2 NO 2 (g) ⇔ 2 NO(g) + O 2 (g) är jämviktskonstanten 0,50 M

vid en viss temperatur. En behållare på 1,00 dm 3 innehåller vid denna

temperatur 0,010 mol kvävedioxid, 0,10 mol kvävemonoxid och 0,010 mol

syrgas. Är systemet i jämvikt? Om så inte är fallet, ange åt vilket håll

reaktionen går.

(3p)

19. Det gula färgämnet i läskedrycken citronsoda heter kinolingult. Färgämnet

absorberar ljus vid våglängden 410 nm. För att bestämma halten

kinolingult i citronsodan mäts absorbansen vid 410 nm för dels ett prov av

citronsodan och dels för fyra kalibreringslösningar med kända

masskoncentrationer (c m ) av kinolingult.

c m (mg/dm 3 ) 2,00 4,00 6,00 8,00

absorbans 0,142 0,283 0,420 0,559

Provet görs i ordning på följande sätt:

5,00 cm 3 citronsoda mäts upp och späds till 25,00 cm 3 . Absorbansen på denna

provlösning mäts till 0,245.

Rita en kaliberingskurva och beräkna halten kinolingult i citronsodan före

utspädningen.

(3p)


20. 80 cm 3 saltsyra med pH-värdet 2,0 blandas med 120 cm 3 natriumhydroxidlösning

med pH-värdet 12,0. Beräkna pH-värdet i blandningen. (3p)

21. Kopparhalten i en malm som innehåller koppar ska bestämmas.

10,0 g av malmen löses i salpetersyra, då löses all koppar ut som

koppar(II)joner. Lösningen späds därefter med avjonat vatten till 500,00 cm 3 .

Till 25,0 cm 3 av denna lösning sätts överskott av fast kaliumjodid. Den jod som

då bildas titreras med 0,100 M natriumtiosulfatlösning. Det går åt 24,8 cm 3 .

Beräkna kopparhalten (i massprocent) i malmen.

Reaktionsformler (OBS! Obalanserade) enligt följande:

__Cu 2+ + __ I - → __ CuI + __I 2

__S + +

(4p)

2-

2- -

2O3

__ I

2

→ __S4O6

__ I

Lycka till !!!

More magazines by this user
Similar magazines