VÃ¥raskruv - Uppvidinge kommun

uppvidinge.se

VÃ¥raskruv - Uppvidinge kommun

Följ skyltning från vägen Åseda - Älghult eller Lenhovda - Älghult.VåraskruvEtt besök i Våraskruvs naturreservat lämnar ingen oberörd.Den överdådiga ängsfloran med Adam och Eva, gullviva, slåttergubbe,brudsporre, nattviol, ängs- och höskallra, katt fot,styvmorsviol och mängder av andra blommor i försom martidär en fantastisk upplevelse. Förutsättningarna för dennablom sterprakt är magra ogödslade marker där gräset slåsoch forslas bort efter blommornas fröspridning och betandekreatur därefter.Texthäftet “Ängsstigen Våraskruv“ finns vid informationstavlantill reservatet. En vandring längs Ängsstigen ger be sökarenen inblick i hur mycket och väl planerat arbete sombe höv des för att en familj skulle kunna försörja sig på gården.Få ställen kan visa upp sig så oförändrade som Våraskruvsgamla åkrar och ängar. Att markindel-ning och brukningsmetoderdessutom är mycket väldokumenterade gör besöketän mer intressant.Våraskruv är en gammal arrendegård under Sävsjö säterimed anor från medeltiden. I ängarna växer ekar som kanha varit ungträd när Nils Dacke och smålänningarna gjordeuppror mot Gustav Vasa.En markerad stig leder runt Våraskruvssjön. Väster omsjön går stigen genom naturskogsartad barrskog.Fakta VåraskruvSkyddsår: 1959Storlek: 78 haKaraktär: Odlingslandskap, Naturbetesmark,ÄngKommun: UppvidingeÄgare: Staten/NaturvårdsverketFörvaltare:Skogsvårdsstyrelsen iJönköping/KronobergTel: 0470-74 66 50Fax: 0470-74 66 99svs@svsfg.svo.se© Bakgrundskarta från LantmäterietBra att vetaVar rädd om naturen!Förutom reglerna i Allemansrätten får du dessutom inte göra något av följande i naturreservatetVåraskruv.• Tälta• Göra upp eld• Störa djurlivet• Skada odlingsrösenTänk också på att inte trampa ner gräset i ängarna så att slåttern försvåras. Fullständiga reservatsföreskrifterfinns på skyltar vid reservatet.VägbeskrivningFölj skyltning från vägen Åseda - Älghult eller Lenhovda - Älghult.TillgänglighetParkeringsplats, rastplats och informationstavla är tillgängliga med rullstol, liksom grusvägen somgår genom reservatet. Handikapptoalett finns. Stigarna är promenadvänliga men ej handikap p anpassade.Se detaljkarta för mer information.Ängsstigen (blå stig, 1100 m) går genom slåtterängen och ger möjlighet att studera det gamlaodlingslandskapet och den rika floran. Vid informationstavlan finns ett naturstigshäfte som dukan ta med på vandringen.Stigen till tjärdalen (röd stig, 500 m) är en extra slinga på Ängsstigen, och leder till resternaav den gamla tjärdalen.Sjöstigen (orange stig, 3200 m) leder runt Våraskruvssjön. På flera ställen har du en betagandeutsikt över Våraskruv. Väster om sjön går stigen genom naturskogsartad barrskog.A visit to the Våraskruv nature reserveleaves nobody unmoved. The fantastichay-meadow flora of early summer is a fascinatingexperience. The conditions for this floralsplendour are provided by the poor unfertilisedsoil where the grass is mown and taken awayafter the flowering plants have seeded and animalsare allowed access after the hay-making. Afootpath runs around Lake Våraskruv (Våraskruvssjön).To the west of the lake a path runsthrough a coniferous forest that has many of thecharacteristics of a naturally regenerated forest.Complete lists of regulations can be found onsigns at the reserves.Ein Besuch im Naturschutzgebiet vonVåraskruv läßt keinen unberührt. Diephantastische Flora der Heuwiesen währenddes Vorsommers ist ein faszinierendes Erlebnis.Die Voraussetzung für diese Blumenpracht sindmagere ungedüngte Böden, auf denen nach derSamenstreuung das Gras gemäht und weggeschafftwird und anschließend das Vieh weidet.Ein Wanderpfad führt um den Våraskruvseeherum. Westlich des Sees führt der Pfad durchunberührten Nadelwald.Ausführliche Vorschriften stehen auf Schildernin den Naturschutzgebieten.

More magazines by this user
Similar magazines