Hållbarhetsredovisning 2009 - Coca-Cola

coca.cola.se

Hållbarhetsredovisning 2009 - Coca-Cola

Coca-ColaDryckerSverigeStyrelse och ledning utgörs delvis av samma personer, då Coca-Cola DryckerSverige är ett helägt dotterbolag till The Coca-Cola Company. Styrelseordförandeär Göran Holm. Två styrelseledamöter är arbetstagarrepresentanter.Företagsledningen Coca-Cola Drycker Sverige 2009. Från vänster: Peter Schill, distribution- och logistikdirektör, Anna Greisz, produktionsdirektör,Bengt Lagerman, finans- och administrationsdirektör, Maria Fransson, VD-sekreterare, Peter Bodor, informationsdirektör, Karla Sahlin, marknadsdirektör,Håkan Lager, direktör verksamhetsutveckling, Göran Holm, VD, Zorica Bodiroza, personaldirektör, Karim Eldin, kommersiell direktör, RobertLulek, bolagsjuristDet här är Coca-Cola Drycker SverigeCoca-Cola Drycker Sverige AB tillverkar, distribuerar,säljer och marknadsför drycker med några av världensstarkaste varumärken. Försäljningen sker till företagskundersåsom dagligvaruhandeln, hotell, restaurangeroch kaféer, samt genom uthyrning av och försäljninggenom dryckesautomater.Vårt huvudkontor, produktion och lager ligger i Jordbrostrax utanför Stockholm. Anläggningen är en av Europasmodernaste och producerar dagligen cirka 1 miljon literdryck. Regionala säljkontor och omlastningsstationer fördistribution finns på olika orter runtom i landet.Vår visionCoca-Cola Drycker Sverige AB har en tydlig lokal för-för arbetet i Sverige. Ambitionen är att fortsätta stärkapositionen på den svenska marknaden med sikte på vårvision 1: En dryck till alla i Sverige varje dag, överallt,alltid – lönsamt och hållbart. Att vara och uppfattas somett ansvarsfullt företag med starka värderingar för hållbartillväxt är en förutsättning för att nå vår vision.Våra dryckerCoca-Cola Drycker Sverige är marknadsledande inomläsksegmentet i Sverige, med över 50 % marknadsandel.Läsk, och då främst Coca-Cola utgör den största delenav vår försäljning, medan juice och energidryck är dekategorier som växer mest.Under 2009 lanserades varumärket glacéau vitamin-annan nyhet under året var Kaffe På Jobbet som erbjuderarbetsplatser kaffe, te och tillbehör tillsammans medmaskin, service och installation.Vår historiaApotekaren John Pemberton uppfann världens mestkända läskedryck år 1886 i Atlanta, USA. När han experimenteradeför att hitta ett botemedel mot huvudvärk fickhan istället fram en blandning som blev Coca-Cola. Kortdärefter grundades The Coca-Cola Company.Till Sverige kom Coca-Cola 1953, och såldes då uteslutandei den klassiska glasflaskan. Under årens lopphar sortimentet utvecklats till ett brett utbud av drycker iolika förpackningar.Coca-Cola Drycker Sverige AB 2009Antal anställda: 800 (varav heltidsanställda 99 % ochtillsvidareanställda 90 %)Omsättning: 2,8 miljarder krFörsäljningsvolym: 374,7 miljoner liter dryckÄgarförhållanden: Coca-Cola Drycker Sverige AB är ett helägtdotterbolag till The Coca-Cola Company, och ingår tillsammansmed ett tjugotal andra dryckesföretag i Bottling InvestmentGroup, BIG. Totalt har BIG ca 60 000 anställda.I februari 2010 tillkännagav The Coca-Cola Company attCoca-Cola Enterprises (CCE) kommer köpa 100 % av aktierna iCoca-Cola Drycker Sverige AB, samt Coca-Cola Drikker i Norge.Affären förväntas bli klar under kvartal 4, 2010. CCE blir därmedden viktigaste bottlingpartnern för Coca-Cola i Västeuropa.Företaget säljer drycker i följande länder: Storbritannien,Frankrike, Belgien, Nederländerna, Luxemburg och Monaco.ankring, med stark egen drivkraft och utmanande målwater i sex varianter med olika smak och funktion. EnCoca-Cola Drycker Sverige AB bildades 1997.45


Vår vision handlarom hållbar tillväxtVår vision för Coca-ColaDrycker Sverige handlar omhållbar tillväxt. Vi ska utvecklaverksamheten och öka försäljningen,utan att kompromissa medvårt samhällsansvar.2009 har vi tagit flera viktiga steg i hållbarhetsarbetet.Jag är framförallt stolt över att vi tydligarestakat ut vägen mot klimatneutralitet. Vårt nya målsäger att vi ska minska utsläppen av koldioxid med80 % till 2020, från 2004. 2050 ska de vara noll. Utmanandeoch kaxigt kan tyckas, men faktiskt självklartför oss. Enträgen resurshushållning och satsningar påförnybara material och drivmedel ska ta oss dit. Tvåexempel från 2009 är ett pilotprojekt med biodrivmedeli distributionslastbilar och fler tågtransporter tilloch från Jordbro.Grunden för ständig förbättring är struktureradeoch effektiva arbetssätt. 2009 blev vi certifierade ilivsmedels säkerhet enligt ISO 22000 och PAS 220, ettkvitto på att vår dagliga produktion av drycker hållerhögsta kvalitet och säkerhet. Vi fortsätter också helatiden att utveckla drycker och sortiment med högakrav på socialt och miljömässigt ansvarstagande i helakedjan från råvaror till konsument.Den allra viktigaste framgångsfaktorn är självklartvåra medarbetare. Det är genom personligt ansvarstagande,engagemang och delaktighet från var ochen som vi blir ett lönsamt och hållbart företag. 2009genomförde varje medarbetare i snitt 5 förbättringsåtgärder!Vi har under året också genomfört ettomfattande chefsutvecklingsprogram, för ett tydligareoch inspirerande ledarskap i hela organisationen, ochpåbörjat ett målinriktat arbete för att främja och ökamångfalden i företaget.Framsteg och goda resultat till trots – för en hållbartillväxt ur alla perspektiv finns mer att göra. Klimatmåletär en rejäl utmaning, andra områden att vässa ärvattenanvändning och att än bättre driva på för merhållbara varor och tjänster i hela leverantörskedjan.Min övertygelse är att vi på Coca-Cola DryckerSverige har både vilja och förmåga att göra skillnadför en hållbar samhällsutveckling. Jag hoppas att duhar behållning av vår hållbarhetsrapport, och tar gärnadel av dina synpunkter och tankar om vår verksamhet.Göran Holm, VD Coca-Cola Drycker Sverige ABhallbarhet@ccnordic.comVår värdekedjaCoca-Cola Drycker Sverige arbetar aktivt medansvarstagande för människor och miljö i helavärdekedjan, från råvaror till konsument. Mycketav arbetet för en hållbar utveckling sker tillsammansmed leverantörer, kunder och andra aktöreri vår omgivning.LeverantörerVåra drycker framställs med rena och naturliga råvaror som bas. Sockerfrån Skåne, vatten från Mälardalen. Vi ställer tydliga krav vad gäller kvalitetoch socialt och miljömässigt ansvarstagandepå alla våra råvaruleverantörer, såväl lokala sominternationella.Våra klimatpåverkandeutsläpp skaned till noll. Fram till2020 ska vi minskautsläppen med 80 %,jämfört med 2004.Vårt mål är en såeffektiv och varsamvattenanvändnngsom möjligt. Alltvatten vi använderska återföras tillnaturen utan föroreningar.Vi strävar efter attminimera mängdenrestavfall och maximeraåtervinningenav våra förpackningar.Alla våra dryckesförpackningar kan återvinnas.Vi utvecklar kontinuerligt mer resurssnåla ochmiljöanpassade förpackningar.Coca-Cola Drycker SverigeVi tillverkar, distribuerar,säljer och marknadsfördrycker mednågra av världensstarkaste varumärken.Kvalitet, säkerhet,resurseffektivitet ochmiljöhänsyn är högtprioriterat i all vår dryckesproduktion.KunderFörsäljningen sker till företagskunder såsomdagligvaruhandeln, hotell, restauranger ochkaféer, samt genom uthyrning av och försäljninggenom dryckesautomater. Vi för enlyhörd dialog med våra kunder, och är månaom att agera föredömligt vad gäller marknadsföringoch produktinformation.KonsumenterVåra drycker dricks 4 miljoner gånger om dagenav svenska konsumenter.Coca-Cola Drycker Sverige skaerbjuda drycker för varje konsumentoch varje tillfälle. Vi utvecklarhela tiden drycker ochsortiment utifrån konsumenternasbehov och önskemål, ochutifrån forskning relaterad tillhälsoaspekter.Dialog för hållbar tillväxtVår vision handlar om hållbar tillväxt. En av sex delstrategier för att nå vår vision 1 kallar vi för LivePositively; att vara ledande inom säkerhet, kvalitet, miljö- och samhällsansvar. Under 2009 har viutvecklat vår hållbarhetsstrategi och tydligare definierat vår ambitionsnivå.Coca-Cola Drycker Sverige har en tydlig ambition att utvecklaverksamheten och öka försäljningen, men utan attkompromissa med vårt övergripande samhällsansvar. Visträvar mot visionen 1: ”En dryck till alla i Sverige varjedag, överallt, alltid- lönsamt och hållbart”.Intressenternas krav ochförväntningar vägledandeVi lever i en ständigt föränderlig värld där vi vill göraskillnad och aktivt delta i utvecklingen av ett hållbart samhälle.Coca-Cola Drycker Sverige har ett brett spektrumav intressenter vars krav och förväntningar är vägledandei hållbarhetsarbetet och återspeglar innehållet i dennaredovisning. Innehållet utgår också ifrån verksamhetensbetydande hållbarhetsaspekter, såsom energi- och vattenanvändning,produktinformation och medarbetarfrågor.Lokalt ansvarCoca-Cola Drycker Sverige har en tydlig lokal roll iHaninge kommun. Vi är måna om att ta ansvar, somarbetsgivare, företagare och god samhällsmedborgare,i samarbete med andra aktörer i kommunen.Etik och miljö viktigt för nöjda kunderKrav och förväntningar från kunder och konsumenter närdet gäller hälsa, miljö och etik ökar. Att kunna visa påett strukturerat och trovärdigt hållbarhetsarbete tillhöridag hygienfaktorerna för att vara leverantör till de storakedjorna. Energieffektivisering och ett ansvarstagandesortiment tillhör kundernas viktigaste hållbarhetsfrågor.Vi undersöker årligen hur nöjda våra företagskunder ärmed oss som leverantör, genom ett kundnöjdhetsindex.Dagligvaruhandeln rankade oss 2009 totalt sett som nr8 av 15 leverantörer (nr 7 av 20 2008). Servicehandelnrankade oss som nr 1 av 14.MediaSamarbete Livsmedelsindustrierna,Sveriges Bryggerier,Returpack, UNESDA(Europeiskaläskedrycksorganisationen)m.flBranschorganisationerÖppenkontinuerligdialogKonsument– och attitydundersökningar,konsumentkontakt,studiebesökochupplevelsecentrumRegelbundendialog medkommun ochexempelvisLivsmedelsverket.Rapportering tillkommunensmiljötillsynsmyndighetMyndigheterMedarbetareMedarbetarsamtaloch -undersökningar,informationsmötenfackligt arbeteLeverantörerKunderMöten, kundundersökningar,samarbets–och utvecklingsprojektUtvärdering,samarbets– ochutvecklingsprojektSamarbetelokalt medMentor Sverige,globalt medWWFKonsumenterRapporteringoch regelbundendialogIdeella organisationerVi för en löpande och öppen dialog med våra intressenter för att hållaoss uppdaterade på deras krav och förväntningar.Ägare6 7


OrganisationochstyrningStruktur och delaktighet för ständig förbättringAtt hela tiden utveckla och förbättra oss är en förutsättning för att vi ska nå vår vision ochbli ett hållbart företag i världsklass. Grunden är tydliga processer för ett effektivt arbetssättoch en förbättringskultur där varje medarbetares potential och idéer tas tillvara.Organisation för tvärfunktionellt samarbeteDet yttersta ansvaret för hållbarhetsarbetet inomCoca-Cola Drycker Sverige vilar på företagsledningen.Avdelningen Verksamhetsutveckling driver arbetet inomsäkerhet, kvalitet, miljö och arbetsmiljö ur ett övergripandeföretagsperspektiv. Syftet är att ta ett helhetsgrepp,integrera hållbarhetsfrågorna i affärsprocessernaoch stärka samspelet mellan avdelningar och processer.Delaktighet nyckeln till framgångCoca-Cola Drycker Sverige har en gemensam värdegrundsom vi lever efter. Värderingarna genomsyrarverksamheten och bildar den plattform som vi lutar ossmot i vårt hållbarhetsarbete. Våra sex värderingar ärAgera, Förbättra, Teamwork, Respekt, Personligt ledarskapoch Glädjas.Alla medarbetare uppmuntras att ge förslag på ochgenomföra förbättringar, med hjälp av systemet C2.Under 2009 genomfördes totalt 4 170 förbättringar,i genomsnitt 5 per medarbetare. För 2010 är målet8 genomförda förbättringar per medarbetare.Systematik och certifierade arbetssättCoca-Cola Drycker Sverige är kvalitets-, miljö- ocharbetmiljöcertifierade enligt ISO 9001, ISO 14001respektive OSHAS 18001. Under 2009 har vi ävenimplementerat ledningssystem för livsmedelsäkerhet –ISO 22000 samt PAS 220.Utvecklad projektstyrningVårt aktiva arbete med ständiga förbättringar innebärmånga projekt och initiativ av olika omfattning. Föratt kvalitetssäkra projekten har processen för projektstyrningutvecklats under året. Före beslut om genomförande,ska en projektplan godkännas och en konsekvensanalysgenomföras med hänsyn till påverkan påarbetsmiljö, miljö och kvalitet.Åsa EnglundKommersialiseringskoordinatorÅr på Coca-Cola Drycker Sverige 11Dricker helst Coca-Cola Regular”Arbetssättet med ständiga förbättringarär ett mind set som harpositiva effekter för både individenoch företaget. Jag tycker det är jättekul!Alla förändringar måste inte varastorslagna och revolutionerande, många små steg är det som lederframåt.Ett konkret exempel är att jag kompletterat vår sortimentsochprislista med en sida som handlar om hållbarhetsarbetet påCoca-Cola Drycker Sverige. Detta för att på ett professionellt sättvisa kunderna att vi arbetar med och tar dessa frågor på allvar.Jag inspireras och sporras av kollegor som Kemal, som verkligenbrinner för förbättringar. Nu har jag satt upp lappar i vår korridorsom uppmuntrar till en förbättringsorganisation i världsklass. Därskrev jag kaxigt att jag tänker slå Kemals rekord i antal förbättringar.Hjälp!”5 Ständiga förbättrareNågra av våra medarbetare som genomsitt engagemang utvecklar verksamheten– varje dagKemal KucukgolUnderhållsoperatörÅr på Coca-Cola Drycker Sverige10Dricker helst Minute Maid 100 %Äpplejuice med acerola och glacéauvitaminwater”Jag har ett mål på 18 förbättringari år. Förra året kom jag upp i 80, det finns alltid förbättringar att göra!Ett exempel är att byta ut en skyddsplåt över drivremmarna på enav våra maskiner till plexiglas för bättre insyn. Drivremmarna måstekontrolleras regelbundet för slitage och renlighet. Det tar tid attskruva bort skyddsplåten och därför har det också slarvats lite medkontroll och städning. Med ett transparent skydd kan vi se remmarnaoch löpande bedöma deras kondition.En förutsättning för ett fungerande förbättringsarbete är engageradechefer och ledare som själva deltar aktivt. Jag och minteamledare har gjort en instruktion tillsammans, så att alla chefermåste delta, för att få mer driv från dem. Det måste hända sakeruppifrån också! ”Baki FejzulahuLagerledare plock/utlastningÅr på Coca-Cola Drycker Sverige 10Dricker helst Coca-Cola Regular”Vårt mål är 4 förbättringar perperson och år. Det är fantastiskt attse hur många idéer och förbättringarav olika slag som kommer från allamedarbetare, och vilken effekt det harför verksamheten.Ett förslag från en av mina medarbetare har minskat kostnaderna förspill betydligt. Det sparar både pengar och miljö!Ett av mina egna initiativ är en guidad rundtur på företaget för helaarbetslaget. Bland mina 30 medarbetare finns både nya och gamlaanställda, med olika inblick i hur verksamheten utanför vår egen del härpå lagret fungerar. Rundturen gav alla en gemensam bild av företagetoch ett större perspektiv på vår egen roll. Det ökar förutsättningarna föross att göra ett bra jobb!”Helena FerlanderKoordinator verksamhets utveckling ochC2-fadderÅr på Coca-Cola Drycker Sverige 1Dricker helst Coca-Cola Light”För att få ännu bättre fart på förbättringsarbetethar våra 10 avdelningsassistenterpå Coca-Cola Drycker Sverigeutbildats till C2-faddrar. Som fadder kanjag ge andra kollegor support kring vårt förbättringssystem C2.Alla i företaget har individuella mål att genomföra ett visst antalförbättringar. Vi på Verksamhetsutveckling ska vara förebilder och mittpersonliga mål är 20 förbättringsförslag under året. En konkret förbättringjag genomfört är att lägga ut kontaktuppgifter till C2-faddrarna påC2-förstasidan, så att alla lätt hittar rätt person och kan få hjälp med sinaförbättringsförslag. Inga goda idéer ska fastna på vägen!”Timothy VassTekniskt säljstödÅr på Coca-Cola Drycker Sverige 3Dricker helst Burn”I mitt dagliga arbete finns det mångamöjligheter att initiera och driva förbättringar,här på säljstöd har jag utförtrunt 150 hittills. Enligt min chef har jagförmågan att påverka. Mitt personliga mål i år är 40 st genomförda ochloggade förbättringar.Just nu driver jag tillsammans med Fredrik Store (Regional försäljningschef,Nord) en förändring som minskar mängden administrationför säljarna. Genom att utnyttja vårt nya system för konceptuppföljning,kan vi få ut besöksdata utan administration för säljaren. Vi frigör då enhalvtimme om dagen för varje säljare. Sammantaget motsvarar det8 heltidstjänster på ett år, det är väldigt mycket tid att använda till bättresaker! ”89


Fortsatt högtförtroendeAgneta Dreber,VD LivsmedelsföretagenFör livsmedelsproducenterna,Li:s medlemmar,har de senaste årensväxande intresse och engagemang för matoch dryck varit inspirerande och en sporrei arbetet med att främja goda matvanor förhälsa, välbefinnande och matglädje.I mångt och mycket handlar det om atterbjuda ett variationsrikt sortiment av produktersom underlättar för konsumenternaatt göra medvetna val.Mycket av den allt intensivare matdebattenhar kretsat kring tillsatser. Det har fåttdet goda med sig att vi har fått ett ökatfokus på kvalitet – vid sidan om den evigafrågan om lägre matpriser. De flesta företagmedger att det har funnits en viss slentrian ianvändningen av tillsatser. Det kan i sin turdelvis förklaras med den ständiga prispressenpå livsmedel de senaste decennierna.Livsmedelsproducenterna har svarat påkritiken, dels genom att tydligare förklaravarför vissa tillsatser används, men framförallt genom en rejäl översyn av mångaprodukter. En hel del tillsatser har tagitsbort i flera produkter. Detta är en processsom fortgår.Det finns samtidigt en förståelse hos deflesta konsumenter att en del tillsatser trotsallt behövs för att maten ska vara säker ochha en bra hygienisk kvalitet, eller för att denska hålla rimligt länge, vilket gynnar miljönoch minskar svinnet. Det kan också handlaom att ha en konsistens eller smak somfaller konsumenterna i smaken, exempelvis iprodukter med mindre socker och/eller fett.Kritik måste vi tåla, men de som påståratt tillsatser aldrig behövs är inte seriösa.Än mindre seriösa är naturligtvis de somfelaktigt påstår att många av tillsatserna ärfarliga.Trots den uppskruvade matdebatten visaren opinionsmätning, som Synovate gjort påLi:s uppdrag, att svenskarnas förtroende förmaten är fortsatt högt.I undersökningen svarar över 80 % av detillfrågade att det har ett högt eller ganskahögt förtroende för den mat och dryck somsäljs i Sverige. Endast 7 % svarar att de harlågt förtroende.Sockret till våra drycker kommer från skånska sockerbetor.Goda drycker för alla smakerCoca-Cola Drycker Sverige ska erbjuda drycker för varje konsument och varjetillfälle. Vi utvecklar kontinuerligt drycker och sortiment utifrån konsumenternasbehov och önskemål, och utifrån trender och vetenskapliga rön avseendehälsoaspekter. Alla våra drycker ska uppfylla höga krav på socialt och miljömässigtansvarstagande, från råvara till konsument.Nya drycker, nya smakerUnder året har Coca-Cola Drycker Sverige bland annatlanserat glacéau vitaminwater i sex varianter med olikasmak och funktion, helt utan konserveringsmedel. Enannan nyhet under året är Kaffe På Jobbet som erbjuderarbetsplatser kaffe, te och tillbehör tillsammans med maskin,service och installation. Detta innebär att vi nu ävenfinns i kategorin varma drycker.Lokala, naturliga råvaror av hög kvalitetVåra drycker framställs med rena och naturliga råvarorsom bas. Sockret kommer från skånska sockerbetoroch transporteras till oss med tåg. Vattnet hämtas tillstörsta delen från Mälaren. Källvattnet till Bonaqua tappasfrån en lokal källa. Vi ställer tydliga krav vad gällerkvalitet och socialt och miljömässigt ansvarstagande påalla våra råvaruleverantörer, såväl lokala som internationella.Smoothies från Innocent är en nyhet i vårt sortiment.Våra dryckerÅrets betodlareCoca-Cola Drycker Sverige fick under 2009 ta emotSvenska Betodlarnas utmärkelse ”Årets Betodlare” medmotiveringen ”Coca-Cola är en av de i särklass störstaförbrukarna av det socker som kommer från de svenskasockerbetorna. Genom att på flaskor och burkar angeSocker från Skåne marknadsför man på ett positivt sättett närproducerat och naturligt sötningsmedel.”All läsk utan konserveringsmedelVår strävan är att framställa så rena och naturliga dryckersom möjligt, utan onödiga tillsatser. Det är ett långsiktigtarbete där vi gör betydande investeringar i forskning,utveckling och produktionsutrustning. Under 2009 har vibland annat investerat i en ny pastöriseringsanläggningmed målsättningen att ta bort konserveringsmedel urhela Fanta-serien. 2010 ska samtliga läskvarumärken varautan tillsatta konserveringsmedel.Smoothies med hållbar profilAnna Billman, marknadschef föroperationell utveckling,Coca-Cola Drycker Sverige.Äkthet och naturlighet är viktigt förSveriges konsumenter och självklartvill vi att vårt sortiment ska speglabehovet. I år introducerar vi genom ettsamarbete smoothievarumärket Innocent.Innocent smoothies består endast av fruktoch innehåller varken några tillsatta konserveringsmedeleller färgämnen.Coca-Cola Drycker Sverige och Innocentdelar värderingar vad gäller hållbarhetsarbete.Innocent har 100 % återvunnen PET isina flaskor och skänker 10 % av vinsten tillvälgörenhet. Mycket inspirerande!1011


Våra drycker1009896949290Certifikat förlivsmedelssäkerhetGina Svensson, kvalitetsansvarigFör att möta ökade kundkravpå tredjepartscertifieringinom livsmedelssäkerhet, harCoca-Cola Drycker Sverige under2009 certifierats enligt ISO 22 000 och PAS 220.ISO 22 000 ger generella riktlinjer för systematisktarbete med livsmedelssäkerhet. PAS 220 kompletterargällande grundförutsättningar och omfattar specifikakrav på allt från råvaror, utrustning och lokaler tillpersonalens uppträdande och utbildning, berättarGina Svensson, på Coca-Cola Drycker Sverige.Implementeringen har berört alla områden iorganisationen, bland annat har samtliga medarbetarei produktion och ledning utbildats. Certifikatetmottogs i november 2009.Utöver mätningar och tester tas kontinuerlig hänsyntill synpunkter från kunder och konsumenter. Antaletkonsumentreklamationer är mycket lågt. Samtligareklamationer analyseras. Förorening eller fel somorsakat sjukdom eller skada har aldrig påvisats.ProduktkvalitetSäkra produkterav högsta kvalitetDet är ytterst viktigt för oss att kunna garantera rätt kvalitetoch högsta produktsäkerhet. Nöjda kunder och jämnagoda resultat på omfattande kvalitetstester är ett kvittopå att vi lyckas. Verksamhetsanpassade ledningssystemutgör vår grund för arbetet, med omfattande krav ochrutiner för alla led i inköps- och produktionsprocessen.HACCP, ett förebyggande program för livsmedelssäkerhet,ingår som en del.Samtliga ingredienser i alla produkter uppfyller gällandelagstiftning på respektive marknad. Laboratorietestergenomförs rutinmässigt på vatten, drycker och förpackningar.Strategiskt team för vattenfrågorVatten är en av jordens viktigaste resurser och vår viktigasteråvara. Under 2009 bildade Coca-Cola DryckerSverige Water Management Team, en intern tvärfunktionellgrupp som ska jobba med vattenfrågor ur ett strategisktperspektiv, t.ex. kvalitet, tillgång, miljöpåverkan,avloppsfrågor och intressentdialoger.FörpackningskvalitetProdukt- och förpackningskvalitetmäts genom ett koncerngemensamtinternationelltindex. Genom en extern aktörtas stickprover på produkter frånbutiker och kaféer etc i Sverige,som sedan analyseras. Förpackningskvalitetomfattar bl.a.nettoinnehåll, datummärkning ochvridmoment på kapsylen. Sockerhalt,kolsyreinnehåll, utseende ochsmak ingår i produktkvalitet.Utvecklande leverantörsrelationerCoca-Cola Drycker Sverige eftersträvar långsiktiga relationer med leverantörer som delar våravärderingar och principer, för att tillsammans utveckla och förbättra produkter och tjänster.Några områden där vi tack vare goda samarbeten gjortstora framsteg är mer miljöanpassade förpackningar,effektiva logistiklösningar och ett förfinat lagersystem förminskat spill.Tydliga kravCoca-Cola Drycker Sverige ställer tydliga krav på kvalitetsamt socialt och miljömässigt ansvarstagande vid allainköp. Enligt avtal ska samtliga leverantörer följa våra”Riktlinjer för leverantörer”, vilket omfattar att följa gällandelagar och regler för tillverkning, säkerhet, arbetsvillkor,föreningsfrihet, barnarbete, diskriminering ochkollektivavtal. Ett grundläggande krav är dokumenteradekvalitets- och miljöledningssystem. För eventuella tredjepartskontraktansvarar leverantören för att underleverantörerockså lever upp till ställda krav.Förutom de generella kraven finns specifika kvalitetsochmiljökrav framtagna för många inköpsområden.Kraven skärps successivt med målet att driva utvecklingenframåt. Ett område där Coca-Cola Drycker Sverigeligger i framkant är förpackningar, där krav ställs på allthögre andel återvunnet respektive förnybart material.En leverantör som inte uppfyller ställda krav måstekorrigera detta omgående för att få fortsätta levereratill oss. Vi har egna utbildade internrevisorer som kontinuerligtgenomför revisioner hos leverantörerna. Under2009 genomfördes ca 40 leverantörsutvärderingar. Dessaresulterade i endast några mindre anmärkningar gällandeservicenivå.Konsekvensanalys inför nya leverantörsavtalInnan avtal tecknas med en ny leverantör görs enleverantörsutvärdering utifrån våra specifikationer ochandra kriterier, tillsammans med en konsekvensanalys avmiljöpåverkan.1220062007 2008 2009 2010(mål)2015(mål)13


Coca-Cola Drycker Sverige erbjuder ett brett sortiment av drycker för alla smaker och tillfällen;Läsk, juice, vatten och energidrycker.Lyhörd dialog byggerstarka varumärkenRobert Gelmanovski, VD Nordic BrandAcademy och rådgivare i varumärkesochanseendefrågorEtik, transparens och ansvar spelaridag stor roll för företags anseende. Detfinns en tydlig trend mot etisk konsumtion, att i störreutsträckning välja produkter från företag man tycker stårför något bra.För att bygga ett starkt varumärke måste företag upplevassom ärliga och äkta. Det kräver en lyhörd dialog medomvärlden, och att inte lova mer än man kan hålla. Medsociala medier som sprider budskap och rykten snabbare ännågonsin, ligger framgångsreceptet i att leva som man lär.Ytterst handlar det om att leverera och bedriva sin kärnverksamhetså bra som möjligt och samtidigt vara en justesamhällsmedborgare.I Sverige har stora multinationella företag från USA svårtatt bli riktigt omtyckta. Coca-Cola Drycker är dock först ochfrämst en lokal aktör, som lyssnar till svenska konsumentersbehov och önskemål. De skulle kunna bli ännu bättre på attkommunicera alla de bra saker de faktiskt gör lokalt.Hälsa på Coca-Cola Drycker SverigeHälsa ochaktiv livsstilUnder 2009 utrustades medarbetarna med stegräknare för att iteam tävla om att nå Atlanta till fots. 265 med arbetare i 25 teamdeltog i att stega de 750 mil som behövdes. Coca-Cola DryckerSverige arbetar aktivt för god hälsa bland våra medarbetare. Friskvårdsbidrag,träningsanläggning och årliga tävlingar och aktiviteterska uppmuntra till motion. Samtliga medarbetare erbjuds en hälsoundersökningvartannat år. Resultaten visar att medarbetarna blivitmer hälsomedvetna genom satsningarna.Information och medvetna val för en bättre hälsaHälsa och välmående blir allt viktigare frågorför våra konsumenter. Alltfler efterfrågar hälsoprofileradeoch naturliga produkter utan tillsatser,sötningsmedel och konserveringsmedel.Vi bryr oss om våra konsumenter och utvecklar kontinuerligtvåra drycker utifrån omvärldens trender ochsamhällsutveckling. En annan viktigt uppgift är att påolika sätt stödja en aktiv livsstil. Vår utgångspunkt är attmed en väl sammansatt kost och regelbunden fysiskaktivitet så finns det utrymme att njuta av den mat ochdryck man tycker om – i lagom mängd.Produktinformation för medvetna valTydlig och relevant produktinformation underlättar förkonsumenterna att göra välinformerade och medvetnaval. GDA är en frivillig märkning och kompletterar deninformation som svensk lag kräver. På våra drycker finnsbåde en näringsdeklaration som anger mängden energioch olika näringsämnen per 100 ml, och den frivilligamärkningen GDA, Guideline Daily Amount som angerproduktens innehåll i en serveringsportion, som andel avvägledande dagligt intag.Forskning och fakta kring sötningsmedelVåra osockrade produkter är ett alternativ för till exempeldiabetiker. Många väljer också dryck sötad medsötningsmedel för att de gillar smaken bättre.Det vanligaste syntetiska sötningsmedlet aspartam(E951), har testats i olika vetenskapliga studier* under20 års tid, utan att visa på några negativa hälsoeffekter.Eftersom aspartam är 200 gånger sötare än sockerbehövs mycket små mängder för att ge söt smak åt endryck.Ansvarsfull marknadsföring och försäljningVi följer gällande lagstiftning och riktlinjer för marknadsföring,och strävar efter att undvika etiska gråzoner. Vibedriver aldrig aktiv marknadsföring mot barn eller skolor.Under året har försäljning av energidrycker till ungafortsatt uppmärksammats i media. En del butiker harinfört åldersgräns. Vi är måna om en lyhörd dialog medvåra kunder. På förpackningen anges åldersrekommendationen14 år, samt att produkten ej rekommenderas tillgravida och personer som är överkänsliga mot koffein.En energidryck innehåller ungefär lika mycket koffeinsom en kopp kaffe.*Mer information: European Food Safety Authority, www.efsa.euSjukfrånvaron sjönk under året. Fortfarande är nivån dock någothögre än branschgenomsnittet. Under 2009 har ett projekt bedrivitsför att öka frisknärvaron i grupper med relativt hög korttidssjukfrånvaro.Chefer och medarbetare har tillsammans diskuterat vilkafaktorer utöver vanliga sjukdomsfall som påverkar närvaron, ochtagit fram åtgärdsplaner för ökad frisknärvaro. Metoden har visatsig ge goda resultat.Sjukfrånvaro (% av total arbetstid)765432120052006 2007 2008 200914 15


Energioch klimatVår klimatpåverkan ska ner till nollIdag vet vi att människans utsläpp av växthusgaser kan få dramatiska konsekvenserför livsförhållandena på hela vår planet, om vi inte begränsar dem kraftfullt.Coca-Cola Drycker Sverige har en tydlig hållning iklimat frågan; Vår verksamhet ska inte bidra till ennegativ klimatpåverkan. Genom smarta lösningar ochfokus på resurshushållning ska vi successivt minska våraklimatpåverkande utsläpp, hela vägen till klimatneutralitet.Detta ska vi lyckas med samtidigt som vi utvecklarvår affär mot visionen 1.Klimatmål: -80 % till 2020Energihushållning och klimat är ett fokusområde inomhela The Coca-Cola Company. Koncernens uttaladeambition är att vara ledande inom dryckesindustrin.Coca-Cola Drycker Sverige vill vara en föregångare ochhar antagit än mer utmanande mål.Under 2009 har en ny klimatstrategi utarbetats. Nyautmanande klimatmål fastställdes i början av 2010.Coca-Cola Drycker Sverige ska minska utsläppen avväxthusgaser med 80 % till år 2020 baserat på 2004 årsutsläppsnivå. 2050 ska vi nå klimatneutralitet.Hittills har vi minskat våra klimatutsläpp med 25 %. Perliter producerad dryck har koldioxidutsläppen minskat med34 % från 2004 till 2009, från 81,4 g/liter till 53,8 g/liter.Resurshushållning och övergångtill förnyelsebara alternativAmbitionsnivån förutsätter kreativitet och engagemangi alla delar av organisationen. Vi arbetar med två parallellaangreppssätt i klimatarbetet; satsningar på effektiviseringoch på att prioritera förnyelsebara drivmedeloch råvaror. Effektivisering och resurshushållningkommer alltid först. Även förnyelsebara resurser finns ibegränsad tillgång, och att spara resurser sparar bådemiljö och kostnader. Det är aldrig rätt att slösa!De områden som står för största delen av våra klimatpåverkandeutsläpp och där vi fokuserar våra insatser, ärgodstransporter, resor samt kylskåp hos kunderna.Mer tåg och biobränslenVarje dag transporteras en miljon liter dryck från centrallagreti Jordbro för distribution ut till kunderna. Tillanläggningen kommer transporter med råvaror ochinsatsmaterial, tomglas och andra produkter.Coca-Cola Drycker Sverige har arbetat hårt med atteffektivisera godstransporterna.Utökad samdistribution och övergång till tågtransporteringår i strategin. Vi tittar bland annat på möjligheternaatt ersätta vägtransporter med järnväg, i ett förstasteg till Västsverige.Sedan början av 2010 transporteras plaströren som sedanblåses upp till PET-flaskor med tåg från leverantöreni Tyskland till Sverige. Det minskar koldioxidutsläppenfrån dessa transporter med 27 %.För att kraftigt minska utsläppen från transporternakrävs dock mer radikala förändringar, både teknikutvecklingav lastbilarna och att förnybara drivmedel finns tillgängligaöverallt. Coca-Cola Drycker Sverige bidrar tilldenna utveckling bland annat genom att delta i StockholmsprojektetClean Truck, som ska leda till miljölastbilarnasmarknadsgenombrott. Coca-Cola Drycker Sverigeplanerar att genom projektet köpa in 10 miljölastbilarunder en treårsperiod.Under 2009 har vi även startat ett pilotprojekt medbiodiesel (RME) som drivmedel i de egna distributionsbilarnai Skåne. Målet är att gå över till förnyelsebaraMiljölastbilarnaska bli flerBjörn Hugosson, projektledare,Miljöförvaltningen Stockholms StadLastbilar står för nära hälften avStockholmstrafikens utsläpp. CleanTruck är en satsning riktad mot distributionstrafiken,med målet att nå 10 % miljölastbilar 2014.Projektet omfattar dels investering i tankstationer företanol och fordonsgas, dels inköpsbidrag till företag somväljer miljölastbilar. Coca-Cola visade tidigt intresse ochkan som rikstäckande företag bidra till positiva spridningseffekter.Vi vill att fler företag vågar prova nya tekniskalösningar, som en del i arbetet med att miljöanpassa sinatransporter. Att kunna erbjuda effektiva och klimatsäkradetransporter blir allt viktigare, både för att möta kundkravoch en strängare lagstiftning, och för att anpassa sig tillstigande bränslepriser.Klimatpåverkan från Coca-Cola Drycker Sverige 2009.Fördelning mellan olika källor (andel av totala utsläpp)Övrigakällor40,5 %Värme ochel Jordbro1 %Egenägda fordon 17 %Tjänsteresor1 %Pendlingsresor4,5 %Godstransporter36 %Posten ”övriga källor” omfattar energianvändning från kylskåpoch köldmediaförlust från kylanläggningar. Rapporteringsrutinerför pendlingsresor är ännu inte fullt utvecklade, denna postrymmer därför viss osäkerhet.1617


Energioch klimatKoldioxidutsläpp,totalt (ton)Coca-Cola Drycker Sverige har minskat sina totalakoldioxidutsläpp med 25 % sedan 2004. Målet är attminska dem med 80 % fram till 2020 och på sikt att30 000bli helt klimatneutrala. Arbete pågår för att fastställaårliga etappmål för 2011-2020.25 00020 00015 00010 0005 00020062007 2008 2009 2010(mål)2020(mål)2050(mål)drivmedel på bred front i så snabb takt som tillgänglighetenmedger.Alla våra förare är utbildade i effektivt körsätt och harindividuella mål avseende bränsleförbrukning.Vi strävar efter en effektiv distribution genom optimeradruttplanering och fyllda bilar. Under 2009 ökadefyllnadsgraden från 92 till 93 % för fjärrtransporter frånJordbro.Miljöanpassade tjänsteresorI slutet av 2008 beslutade Coca-Cola Drycker Sverige attsamtliga nyinköpta tjänstebilar ska drivas med etanol ellerdiesel, alternativt biogas. Att etanolbilarna verkligentankas på E85 följs upp månadsvis. Säljarnas besöksrutterplaneras av en central planeringsfunktion för attskapa effektivitet och minimera belastningen på miljön.Företaget har även skärpt utsläppskraven för förmånsbilar.Enligt policyn för tjänsteresor ska man i varje fallbedöma om resan i sig är motiverad, och prioritera tågframför bil och flyg.Mer dryck med färre kWhEnergianvändningen per liter producerad dryck var0,39 MJ 2009. Målet är att nå 0,32 MJ/l till 2015.Energieffektiviseringsarbete pågår ständigt påCoca-Cola Drycker Sveriges fabrik i Jordbro. Sedan 2007har energin till uppvärmning successivt minskat med 18 %.Under 2009 initierades ett projekt för att optimera ventilationeninom produktion och lager. Utöver betydande energibesparingarkommer det att ge en bättre arbetsmiljö.All el och värme kommer från förnybara energikällor.Sedan 2008 köper vi enbart Bra Miljöval el, och värmeenergikommer från Drevvikens värmeverk i Jordbro somhelt och hållet eldar med biobränsle.Ny reningsteknik sparar kemikalier och energiUnder 2010 ersätter vi traditionell sköljning och desinfektionav produktionslinjerna med lut och hetvatten,med så kallad elektrokemiskt aktiverad rengöring (ECA).ECA sparar både kemikalier, energi och tid då ingenuppvärmning av vattnet krävs. Tekniken har testats påett flertal anläggningar inom The Coca-Cola Company,med mycket bra resultat.Plan för fler smarta kylskåpKylskåpen och dryckesautomaterna hos kund är enviktig fråga för Coca-Cola Drycker Sverige. Idag är ca12 000 av de totalt 41 500 kylskåpen så kallade ”smarta”kylskåp. Dessa kan genom en elektronisk styrenhetregistrera hur ofta och när skåpen öppnas och anpassarkylan därefter. Detta sänker energianvändningen medupp till 40 %. Under 2009 utarbetades en handlingsplansom ökar andelen ”smarta” kylskåp. Parallellt arbetarvi med att fasa ut köldmediet HFC som är en kraftfullväxthusgas. Målet är att hälften av alla nyinköpta kylskåpska vara HFC-fria 2010.Coca-Cola Drycker Sverige är som första livsmedelsproducentmed i det svenska klimatnätverket BLICC, BusinessLeaders Initiative on Climate Change. BLICC startadesår 2000 och består av företag från olika branscher somarbetar aktivt för att minska sin egen klimatpåverkan ochverkar för ett näringsliv och samhälle utan klimatpåverkan.Affärsnyttan är i fokus – det ska vara lönsamt att göra rätt.Göran Holm, VD på Coca-Cola Drycker Sverige deltog 2009 i Almedalensstora öppningsseminarium på temat klimat, tillsammans med bland andraMargot Wallström och Gro Harlem Brundtland. Ytterligare fyra BLICC-VD:ar var på plats i Almedalen, från vänster: Anders Egelrud, FortumVärme, Göran Holm, Coca-Cola Drycker Sverige, Anders Strålman,Axfood, Christian Lundberg, Fortum Sverige samt Fredrik Wirdenius,Vasakronan.Klimatmålet utmanaross att tänka nyttHåkan Lager,direktör verksamhetsutvecklingCoca-Cola Drycker Sverige har under flera åruttryckt en långsiktiga ambition om koldioxidneutralitet.Nu är det dags att konkretisera hur och närvi ska nå dit. Vårt nya klimatmål utgår från vad vigenom fokuserat och hårt arbete anser vara möjligtatt uppnå. Vi ska på ett ekonomiskt försvarbart sätthushålla med resurser och övergå till förnybaraenergikällor, oavsett vetenskapliga bedömningarkring klimateffekterna på jorden. En tuff målsättningger en tydlig signal till hela organisationen ochtvingar oss själva att tänka nytt och utmana invandaföreställningar och arbetssätt.En förutsättning är att hela organisationen förståratt det inte är långt kvar till 2020 och att vi redannu måste börja omställningen, bland annat genominvestering i ny teknik. Vi behöver ocksåsamarbeta med och utmana leverantörer och kunder,exempelvis för att minska klimateffekten frånde transporter vi köper.En särskild utmaning är energianvändningen frånkylskåpen som vi lånar ut till kunder. Fortsatt investeringi energibesparande teknik är avgörande,men mer behöver göras och vi har flera idéer kringlösningar i samarbete med kunderna.Jag har en stark tilltro till att vi kommer nå målet,framför allt genom medarbetarnas stora miljöengagemangoch den fantastiskt målfokuserade kultursom finns i företaget. Har vi satt ett mål jobbar allastenhårt för att nå det!1819


LokalsamhällsaktörKund Billy Uney, Pizzeriaoch Kebab MaestroUtbud Pizza och kebabi olika formerCoca-Cola är inget manfrågar om, man tar förgivet att det finns. Minagäster säger bara att devill ha en Coke. Vi jobbarmycket med menylösningardär dryck ingår ipriset, det är populärt hoskunderna och samtidigtett bra sätt att öka lönsamhetenför mig.The Coca-Cola CompanyThe Coca-Cola Company är världens största leverantör av kolsyrade drycker, vatten, juice, drickfärdigate- och kaffedrycker samt sport och energidrycker. Fyra av världens fem populäraste alkoholfriadrycker kommer från The Coca-Cola Company; Coca-Cola ®, Diet Coke®, Sprite® och Fanta®.The Coca-Cola Company verkarlokalt genom samarbete med över300 lokala buteljeringsföretagvärlden över. Dessa arbetar i sin turnära kunderna, såsom mataffärer,kiosker, restauranger, gatuförsäljare,nöjesparker och biografermed lösningar som passar för lokalaförhållanden.Live Positively – löfte för hållbar utvecklingThe Coca-Cola Company arbetar långsiktigt för att bidratill hållbara samhällen genom socialt och miljömässigtansvarstagande och främjande av ekonomisk utvecklingpå de platser där företaget verkar. Under 2009 har en nyplattform för hållbarhetsarbetet utformats.LIVE POSITIVELY beskriver hur The Coca-Cola Companyarbetar holistiskt och globalt med hållbarhetsfrågorgenom hela företagets verksamhet med sikte på ständigförbättring. LIVE POSITIVELY omfattar sju fokusområdenmed mål, nyckeltal och principer:Städa kustSommaren 2010 kommer badplatserna längs hela denkunder, konsumenter och myndigheter. Samtliga medarbetarefår utbildning i riktlinjerna. I praktiken kan detVåra drycker• Erbjuda drycker för varje smak och behov,Hållbara förpackningar• Effektivisera, återvinna och återanvända för-svenska kusten att städas från skräp av lokala idrotts-handla om skydd av företagsinformation, ärlig produkt-med en kvalitet som konsumenterna kanpackningar så att de har ett värde för fram-föreningar. Coca-Cola Drycker Sverige står bakominformation och hur man undviker potentiella risker vadlita på.tida bruk.kampanjen ”Städa Kust” i samarbete med Städa Sverige.gäller mutor och bestickning i leverantörs-, myndighets-På flera stränder kommer evenemang att arrangeras isamband med städdagarna.God etik i alla affärerVåra relationer med kunder och leverantörer bygger påoch kundkontakter.Noggrann uppföljningEfterlevnad av uppförandekoden följs upp genom noggrannainterna kontrollrutiner. Det som kontrolleras ärHälsa och aktiv livsstil• Uppmuntra till ett aktivt och hälsosamt liv,genom ett brett utbud av drycker, näringsinformationoch stöd till idrotts- och friskvårds-Varsam vattenanvändning• Lika mycket rent vatten som används idryckerna och i produktionen ska återföras tillnaturen och samhället.förtroende. Vi är måna om att agera ärligt och korrekt ialla affärsrelationer och förväntar oss detsamma av vårapartners.Världens starkaste varumärke – Coca-Cola – är vårbland annat att konferensupplägg, representation ochreseräkningar hanterats korrekt. Resultatet visar att vilever som vi lär, förekomsten av tveksamheter är mycketliten. Inga överträdelser av uppförandekoden har påträf-aktiviteter.Energi och klimat• Vara branschledande i energi- och klimatar-Medarbetare• Erbjuda en säker och hälsosam arbetsplats,med ett öppet och inspirerande arbetsklimatstörsta tillgång. Det innebär ett särskilt ansvar att agerafats och rapporterats under 2009.betet. Affärsverksamheten ska växa men intesom värdesätter mångfald.föredömligt. Kunderna förväntar sig en oklanderlig ima-The Coca-Cola Company har som ett av 140 multi-koldioxidutsläppen. Det långsiktiga målet ärge, våra drycker ska inte ha någon bismak av bristandeetik eller tvivelaktiga affärer.Uppförandekoden visar vägenAlla medarbetare inom Coca-Cola Drycker Sverige skanationella företag skrivit på Economic Forum PartneringAgainst Corruption Initiative (PACI). Det innebär ett löfteom nolltolerans mot korruption och att arbeta aktivt medgod affärsetik. The Coca-Cola Company har också gjorten riskbedömning avseende korruption i samtliga länderklimatneutralitet.Lokal samhällsaktör• Bidra till hållbara samhällen genom att bidratill utvecklad ekonomi och förbättrad livskvali-Förbättringsarbetet ger resultat2009 rankades The Coca-Cola Company förförsta gången på Dow Jones Hållbarhetsindex.följa företagets uppförandekod, vår Code of Businessdär verksamhet bedrivs. Sverige klassas som ett landtet, överallt där företaget är verksamt.Conduct. Koden ger handfasta riktlinjer för hur vi skamed låg korruptionsrisk.agera ansvarsfullt gentemot varandra, leverantörer,2627


Global utblickManual Distribution Center model (Afrika)The Coca-Cola Company är verksamma i över 200 länder.der och deras familjer att utveckla en hållbar tillverkningav mangojuice.(CCE) har tillsammans med sina leverantörer utvecklaten dieselelektrisk hybridlastbil som är den största i sittatt säkerställa tillgången på rent dricksvatten till samhälleni Afrika. Målet är rent dricksvatten och toaletter tillFöretagets unika distributionsmodell bidrar till ekonomiskutveckling på mikronivå i många utvecklingsländer,i bland annat Afrika. Genom så kallade Manual DistributionCenters som drivs av lokala entreprenörer skapas ar-Product Carbon footprint (Storbritannien)The Coca-Cola Company arbetar aktivt för att minskaverksamhetens klimatpåverkan, bland annat genom attslag. 2009 ingick mer än 300 hybrider i CCE:s vagnpark- den största dieselelektriska vagnparken i Nordamerika.Hybridlastbilarna är 30 % mer bränsleeffektiva är traditionellalastbilar och släpper ut 30 % mindre koldioxid.minst 2 miljoner personer senast 2015.Sustainable Agriculture initiative (ex Brasilien)The Coca-Cola Company är en av världens störstabetstillfällen för lokalbefolkningen. Produkterna levererasgöra noggranna beräkningar av koldioxidutsläppen ochEtt pilotprojekt med helt elektriskt drivna fordon harinköpare av jordbruksprodukter som socker, citrusfruk-till små återförsäljare ute i grannskapet, vilket innebär attutveckla effektiva strategier för att minska dem.också genomförts i USA. Dessa fordon orsakar inga kol-ter, te och kaffe. Företaget äger inga egna jordbruk menvarorna når ut till områden dit inga lastbilar når.Sedan 2007 samarbetar företaget med The Carbon Trustdioxidutsläpp alls under körning.arbetar på många olika sätt tillsammans med andra aktörerHaiti Hope Project (Haiti)The Coca-Cola Company har varit verksamma på Haiti se-i Storbritannien för att beräkna och publicera koldioxidutsläppenfrån några av de populäraste dryckerna –Coca-Cola®, Coca-Cola Light® och Coca-Cola Zero®.Rent dricksvatten för 2 miljoner (Afrika)Idag deltar The Coca-Cola Company i över 200 projekt ivärlden över för att utveckla och stödja hållbara jordbruksmetoder.The Coca-Cola Company är medlemmar iSustainable Agriculture Initiative, och deltar där i arbetetdan 1927 och är idag landets största privata arbetsgivaren.Det är första gången som The Carbon Trust certifieratdrygt 60 länder för att säkra tillgången på rent vatten ochför hållbar fruktproduktion. Målet är att förbättra miljön ochFöretaget stödjer aktivt det haitiska folket och ekonominsklimat avtrycket från kolsyrade drycker. Ambitionen är atttoaletter. Målet är att säkerställa att lika mycket vattende socioekonomiska förhållandena i fruktodlingen. Somåterhämtning efter jordbävningen i januari 2010.sprida metoden för att inspirera verksamheten i andrasom går åt i dryckerna och i framställandet av dem skaen del i detta arbete samarbetar The Coca-Cola CompanyThe Haiti Hope Project ska stötta mangoindustrin ochländer till utvecklat klimatarbete.återföras rent till naturen. Alla lokala produktionsanlägg-med Citrovita i Brasilien, i ett pilotprojekt för hållbaraöka böndernas inkomster från mangoodlingen. MangoEffektiv och miljöanpassad distribution är ett viktigtningar arbetar sedan 2008 med att utvärdera hållbarhe-apelsinodlingar. Projektet syftar till förbättrad hanteringär en av Haitis största exportvaror. The Coca-Colamål för The Coca-Cola Company. Drygt 200 000 fordonten i sina färskvattenresurser.och användning av bekämpningsmedel, utveckling av ettCompany donerar 100 % av vinsten från försäljningenlevererar företagets produkter runt om i världen. Det2009 startades Replenish Africa Initiative (RAIN), ettintegrerat växtskyddsystem samt försök med plantering avav Haiti Hope drycker för att hjälpa 25 000 mangobön-största buteljeringsföretaget, Coca-Cola Enterprisessexårigt projekt med en budget på 30 miljoner USD förolika apelsinsorter för att öka skörden.28 29


Om redovisningen - GRITrovärdig hållbarhetsrapporteringCoca-Cola Drycker Sveriges hållbarhetsredovisning 2009är vår tredje redovisning enligt Global Reporting Initiativesriktlinjer (version G3). Den förra publicerades i juli2009. Innehållet i rapporten avser verksamheten inomCoca-Cola Drycker Sverige AB och beskriver i första handhållbarhetsarbetet under 2009. Vi har rapporterat enligtGRI:s riktlinjer för att säkerställa en relevant och trovärdigredovisning. För denna redovisning har vi valt att rapporteraenligt GRI:s C-nivå och att låta GRI verifiera detta.Vår ambition är att kontinuerligt utveckla såväl hållbarhetsarbetetsom redovisningen. Avsikten är att fortsättaredovisa vårt hållbarhetsarbete årligen.MandatoryOptionalSelfDeclaredThirdPartyCheckedGRIChecked2002 C C+ B B+ A A+in AccordanceReport Externally AssuredReport Externally AssuredReport Externally AssuredGRI-indexNedan och på följande sida finns en översikt överobligatoriska indikatorer samt de för verksamhetenrelevanta prestandaindikatorer som Coca-ColaDrycker Sverige valt att redovisa på. Tabellen visarockså om vi redovisat fullständigt eller delvisenligt GRI:s riktlinjer för varje enskild indikator, samtvar i rapporten informationen finns.Mer information om GRI och fullständig beskrivningav riktlinjer och indikatorer finns påwww.globalreporting.org.GRI-IndexGRI-indikator Status/Kommentar SidhänvisningStrategi och profil1.Strategi och analys1.1 Uttalande från VD 62.Organisationens profil2.1 Organisationens namn 42.2 Huvudsakliga varumärken, produkter och tjänster 4-52.3 Organisationsstruktur 42.4 Huvudkontorets lokalisering 42.5 Länder i vilka organisationen är verksam 42.6 Ägarstruktur och bolagsform 4-52.7 Marknader 42.8 Bolagets storlek 4-52.9 Betydande förändringar under räkenskapsåret Inga betydande förändringar –2.10 Priser som organisationen vunnit under räkenskapsåret 8, 113.Information om redovisningen3.1 Rapporteringsperiod 303.2 Senaste utgivna rapport 303.3 Rapporteringscykel 303.4 Kontaktperson för rapporten 313.5 Process för att identifiera rapportens innehåll 73.6 Rapportens avgränsning 303.7 Begränsningar i rapporteringen Inga begränsningar i rapporteringen –3.8 Redovisningsprinciper gällande rapportering av dotterbolag Inga dotterbolag finns –3.10 Förklaring av effekten av förändringar av information som lämnats i tidigare Inga betydande förändringar –redovisningar, och skälen för sådana förändringar3.11 Väsentliga skillnader i omfattningar, avgränsningar etc. jämfört med tidigare års rapporter Inga väsentliga skillnader _3.12 GRI innehållsindex 30-312.5 Länder i vilka organisationen är verksam 42.6 Ägarstruktur och bolagsform 4-52.7 Marknader 42.8 Bolagets storlek 4-52.9 Betydande förändringar under räkenskapsåret Inga betydande förändringar –2.10 Priser som organisationen vunnit under räkenskapsåret 83.Information Kontakta om oss redovisningen3.1 Rapporteringsperiod 303.2Vi tarSenastegärnautgivnaemot synpunkterrapportoch frågor Kontaktperson: Peter Bodor 303.3 som Rapporteringscykel rör vårt hållbarhetsarbete.Coca-Cola Drycker Sverige AB 303.4 E-post: Kontaktperson hallbarhet@ccnordic.comför rapporten Dryckesvägen 2C 303.5 Telefon: Process 08-500 för att 75 identifiera 000 rapportens innehåll 136 87 Haninge 63.6 Rapportens avgränsning Besök också gärna www.coca-cola.se 303.7 Begränsningar i rapporteringen Inga begränsningar i rapporteringen –3.8 Redovisningsprinciper gällande rapportering av dotterbolag Inga dotterbolag finns –3.10 Förklaring av effekten av förändringar av information som lämnats i tidigare Inga betydande förändringar –redovisningar, och skälen för sådana förändringar.3.11 Väsentliga skillnader i omfattningar, avgränsningar etc. jämfört med tidigare års rapporter. Inga väsentliga skillnader _3.12 GRI innehållsindex 314.Bolagsstyrning, åtaganden och engagemang4.1 Struktur för bolagsstyrning 4-54.2 Ange om styrelseordföranden sitter i ledningen, och i så fall varför 4-54.3 Struktur för ledningen av företaget för företag och antal oberoende Företaget har ej Unitary Board –medlemmarna med s.k. Unitary board4.4 Mekanismer för aktieägare och medarbetare att ge rekommendationer/ 4, 7-8direktioner till högsta ledningen (styrelsen)4.8 Internt framtagna affärsidéer eller grundläggande värderingar, uppförandekod och principer 7-8, 26för ekonomiskt, miljömässigt och socialt uppträdande, samt hur väl dessa införts i organisationen 4.11 Försiktighetsprincipens tillämpning 8-9 12, 214.14 Intressenter som involverats av företaget 6-74.15 Grund för identifiering av vilka intressenter som man ska involvera 6-7PrestandaindikatorerEkonomiEC1 Direkt ekonomiskt värde (inkl. vinst, omkostnader, löner, utdelning) 5, 7EC2 Ekonomiska effekter och andra risker och möjligheter som en följd av klimatpåverkan 16-19MiljöEN1 Materialanvändning i vikt eller volym 3, 11EN4 Indirekt energiförbrukning 3, 18EN5 Energibesparingar genom sparande och effektivitetsförbättringar 17-19EN8 Total vattenförbrukning, per källa 3, 20EN16 Totala direkta och indirekta växthusgaser, i vikt 3, 17EN18 Initiativ för att reducera växthusgaser samt reduktioner som uppmätts. 16-19EN21 Total mängd utsläpp av vatten, ”kvalitet” och destination 20EN22 Total mängd avfall per typ och hanteringsmetod 3EN26 Initiativ för att minska produkter och tjänsters miljöpåverkan 18-21EN27 Procent av sålda produkter och förpackningar som är återvunna per kategori 21EN28 Böter och andra sanktioner p g a brister i efterlevnad av miljölagstiftning Inga överträdelser –ProduktansvarPR1 Förbättringar av produkter och tjänster utifrån hälsa och säkerhet, procent av väsentliga produkter 9-12och tjänster som berörtsPR3 Produkt- och tjänsteinformation som krävs 11-12, 14-15 PR5 Rutiner för kundnöjdhet, inkl kundundersökningar 3, 6-7PR6 Program för efterlevnad av lagar, standarder, frivilliga åtaganden etc. relaterade till 14-15marknadskommunikationPR7 Totalt antal fall där regler och frivilliga koder för marknadskommunikation inte efterlevts Inga fall har rapporterats –PR9 Finansiellt värde av väsentliga böter som resultat av att lagar och förordningar inte följts gällande Inga böter –tillhandahållande och vid användande av produkterArbetsförhållandenLA1 Totalt antal medarbetare per funktion, typ av anställning och region 5, 22LA4 Procent av medarbetare som omfattas av kollektivavtal 100 % –LA7 Skadefrekvens, arbetsrelaterad sjukdom, frånvarodagar och totalt antal arbetsrelaterade 3,15, 23dödsfall per regionLA14 Löneförhållanden mellan män och kvinnor per anställningskategori 22Mänskliga rättigheterHR2 Mänskliga rättigheter, granskning av leverantörer 13, 26HR4 Totalt antal incidenter gällande diskriminering samt åtgärder Inga incidenter har rapporterats –SamhällsansvarSO3 Andel av medarbetare i procent som utbildats om antikorruptionspolicys och tillvägagångssätt 2630 31


Coca-Cola Drycker Sverige AB producerar, distribuerar och säljer icke alkoholhaltiga drycker till den svenska marknaden.Våra varumärken är Coca-Cola, Fanta, Sprite, Burn, Bonaqua, Powerade, Minute Maid, glacéau vitaminwater och Innocent.Cirka 800 personer arbetar på Coca-Cola i Sverige varav cirka 600 i Jordbro utanför Stockholm. Här produceras cirka en miljon liter dryck varje dag.Med ständig fokus på våra kunder och konsumenter bygger vi en dryckesorganisation i världsklass på ett hållbart och lönsamt sätt.Läs gärna mer på www.coca-cola.se32

More magazines by this user
Similar magazines