13.07.2015 Views

tp 11771

tp 11771

tp 11771

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Servicehandbok- l~~~ ,~{,; ~; ..-. .. ~Felsokning


FelsokningB12 1 116Anslutning av kontrollamporVid all kontroll av varmarens funktion skall kontrolllamporanslutas. Volvo verktyg nr 999 9933.Anslut:1. Gran ledning (A) till + pol pii tandstiftets glodspiral.2. Brun ledning (8) till bransleventilens bruna matarledning.3. Jordledning (e) till bransleror.Arbetsordning vid felsokningFelsokningslista1. Anslut kontrollampor enligt ovan.2. Starta varmaren med tiduret.3. Klassa feltyp efter felsokningslista.4. Precisera och atgarda felet i enlighet med felsokningsschemat.Felklass1. Varmaren startar ej (ingen matning till flaktar och kontrollampor). 2. Varmaren startar men tander ej.3. Varmaren startar och tander men slocknar efter 90 sek. 4. Varmaren brinner ojamt.5. Varmaren drar slut pa batteriet eller tandningen ar paslagen onormalt lange. 6. bverhettningstermostaten loser ut.7. Varmaren blaser kalluft.8. Relaklapper i styrenhet vid tandningstillslag.9. Varmaren brinner med hog Ijudnivii. " riimar".1O. Sbnderbrand tandkabelhatt och overhettat tandstift. '.~'.-.....-/oI det foljande avser:lampa ej tand• lampa tandf) blinkande lampa


-.\ \FelklassSymtomYttre Lampor Rod GulOrsakKontrollAtgiird1. Varmaren startar ej Inga flaktar gar0 0Huvudsakring trasigKortslutning elsystemSok kortslutningsstalletAtgarda kortslutningen ochbyt sakringOverhettningstermostat utlost-Overhettningstermostatfelaktig eller enl felklass6For lag batterispanningSe aven felklass 5A terstall termostat:Varmaren startar ejVarmaren startarKontrollera batterispanningByt overhettninqstermostatSe under felklass 6Ladda batteriet, kontrolleradarefter att varmaren ejar orsaken--Kablagefelbatteri-tidur -styrenhet-jordTidur felaktigtKontrollera kablagetKontrollera att ingenspanning finns pa stift bvid tillslaget tidurAtgarda kablagetByt tidur-Styrenhet felaktig-Byt styrenhet2. Varmaren startar men Flaktarna stannar ej forranKortsluten flamvakt0 0tander ejtiduret slas avStyrenhet felaktigFlaktarna stannar efter Ingen strom till tandstiftAtgarda090+ 70 sek •Ingen strom till bransleventilen• 0• •• •Fel pa tandstiftFel pa bransletillforsel: Bransleventil oppnar ej Kontrollera att motstandetgenom flamvakten ar nara nollProva med ny styrenhetKontrollera kablagetKontrollera kablagetProva med ny styrenhet(branslerelaet drar ej)Anslut stiftet synligt ochiakttag funktionenInget "klick" hores vidanslutning av ventilens enastift:Byt flamvaktByt styrenhetkablagetAtgarda kablagetByt styrenhetByt tandstiftKontrollera all batterispanningenar storre an 10 VLadda batterietProva med ny venti IByt ventilNIBransle kommer ej framtill ventilenLossa bransleslangen vidventilen och kontrolleraatt inget bransle kommer:kontrollera kablaget tillpumpenAtgarda kablagetIProva med ny pumpByt pump


Felklass2. Varmarentander ejstartar menSymtomYttreFlaktarna stannar90+ 70 sekefter•LamporRod Gul•StoppOrsak Kontroll Atgardi bransleror Demontera brannarenheten ochkontrollera med tryckluftBias bransleroret med tryckluft.Om detta ej hjaperbyt bransleror.(Felaktig bransleanslutningvid tank (E-motor)Kontrollera att T -nippelnar monterad pa returriiretAnslut nippeln till returriiretEv. byt branslepumpenFel pa forbranningsflakt Kontrollera kablaget Atgarda kablaget3. Varmaren startar ochtander men slocknar efter90 sekRod lampa (tandn) slocknarej da fiirbranningen startar.Biida lamporna slocknar efter90 sek• •Flamvakt nedsmutsadLyft av flaktinloppet (gummiriiret)och prova om Wikthjuletgar triigtLossa flamvakt ochkontrollera skyddsglasetByt brannarenhetRengiir skyddsglaset medtrasa fuktad i bensinenFlamvakthiil igensattKontrollera passagen medhjalp av spegelRensa haletAvbrott i flamvaktens elkretsKontrollera att motstiindetar mer an 20 kS2 vid belystflamvaktByt flamvakt4. Varmaren brinner ojamtRiida lampan fortsatter attIysa tills huvudsakringenborttagesRod lampa (tandn) tandsoregelbundet• 0()•Klibbat tandrela i styrenheten,se felklass 10Lag bransletillfiirselSotbelaggning i vattenvarmevaxlare(eller annan strypningav forbranningsluften)Kontrollera enl felklass 2"fel pii bransletillfiirsel"Demontera va ttenvarmevaxlarensinsatsRengiir va ttenva rmevaxlarenStyrenhet felaktigProva med ny styrenhetByt styrenhetwMetalliskt skrammel ibrannarenhet()•SpridarkopparHog tidursresistans Kontrollera enl felklass 8liisa Lossa brannarenhet ochkontrolleraByt felaktiga detaljer enlreparationsanvisn.


.""\.\.j:>.5. Varmaren drar slut pabatteriet (S ymtomen konstateras vid provkorning efter att batte­riet laddats) Rod lampa Iyser aven undersvalfas och sedan varmarenstangts avRod lampa Iyser hela forbranningstidenRod lampa Iyser onormaltlange (> 10 sek) vid varjetandning• 0• •Klibbat tandrelaAvbrott i flamvaktens elkretsIngen gnistfunktionProva med ny styrenhetSe felklass 3Kontrollera: tandstift, kablage och tandspole (jordning) Byt styrenhetByt eventuellt defektadetaljerIgensatt flamvaktshal ellersmuts pa flamvaktens skyddsglasKontrollera hal och flamvakt Se felklass 36. Overhettningstermostatenloser utNormalt forlopp tills termostatenloser utOverhettningstermostat foro •langt instoppadKontrollera monteringDrag ut termostaten en bitDrifttermostat har avbrottProva med ny termostatByt termostatDaligt eller inget kupeluftflodeLuftsida strypt, kablagefelo •eller flaktfelKontrollera slangar, kablageoch flaktAtgarda strypning, kablageeller byt kupeflakt7. Varmaren blaser kalluftIngen lampa Iysero 0Se felklass 28. Relaklapper i styrenhetKlapper upptrader vid tandningstillslag.Rod och gullampa blinkarf) f)For hog resistans i tidurskr.etseller tidurKontrollera anslutningarnavid tiduretProva med nytt tidurPutsa av kontaktytorByt tidur9. Varmaren brinner med hogIjudniva, "ramar".Normalt forlopp men varmaren"ramar"o •Styrenhet defektFor hogt bransleflode:Felaktigt pumptryck (for hogt)Prova med ny styrenhetProva med annan pumpByt styrenhetByt pumpBrinner dessutom oroligt.Roda lampan blinkarFelaktigt branslerorFor hogt tanktryckFor lagt forbrannlngsluft­f) • flode:Strypt luftflodeKontrollera bransleroretProva med nytt rorLossa tanklocketKontrollera flaktinlopp ochva ttenvarmevaxlareByt rorKontrollera tankens urluftningssystempa bilar medCI-motorAtgarda strypningen10. Sonderbrand ttindkabelhattoch overhettat tandstiftRod lampa Iyser hela tidenNormal funktion• •o •Fel pa forbranningsflakt(for lagt varvtal)Klibbat tandrelaTidigare klibbat tandrelaKontrollera om mojligt varvtalet(normaIt 7700 r/min)eller prova med ny brannarenhetProva med ny styrenhetProva med ny styrenhetByt brannarenhetByt styrenhet och kabelhattByt styrenhet och kabelhatt- - -- - --- -

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!