14.09.2018 Views

Post-Op Kne

  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

MEDIROYAL

TELESKOPISKT

POST-OP KNÄ

POK110

Denna post-operativa knäortos är

designat för att användas för att

immobilisera knäleden efter kirurgi.

Leden är tillverkad av stål och kan

stoppas i 0-80 graders extension och

0-120 graders flexion i 10 graders

intervall. Leden kan också låsas helt i

0-80 graders extension. Ledjusteringen

sker med hjälp av pins som är

monterade under en genomskinlig

säkerhetsdisk. Den roteras mot

positionen av ledstoppet och kan sedan

dras ut och justeras.

Teleskopfunktionen gör att ortosen

kan ankras över malleolerna vilket

förhindrar att ortosen kan glida ner.

Den övre delen kan justeras så att den

laterala delen kan göras högre och

den mediala lägre för att minska risken

för skav när patienten går. Ortosen

har cirkulära band, tre upptill och tre

nedtill som ger en säker förankring.

Polstringen är tillverkad i polyesterskum

med öppna celler. Extra polstring och

band kan beställas separat.

Indikationer: Post-operativ

immobilisering efter knäkirurgi

POK110 MEDIROYAL TELESKOPISKT POST-OP KNÄ

Universalstorlek

teleskoplängden kan ställas från 50-72 cm.

www.mediroyal.se

info@mediroyal.se

facebook.com/Mediroyalnordic

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!