26.01.2019 Views

Golv till Tak #8-2014

Den här tidningen har tema Arbetsmiljö. Det handlar mest om golvläggarnas arbetsmiljö på byggarbetsplatsen och de problem som kan finnas där. Som till exempel om svårigheter att ta sig fram med material samt om hinder av olika slag. Det finns på många håll goda uttalade ambitioner för arbetsmiljö och säkerhet på byggarbetsplatser – men för golvföretagen förblir den saken ändå ett ständigt problem. Det gäller när man ska komma in med sitt material på arbetsplatsen. Ofta möts man av annat material som ligger ivägen så att det inte går att komma fram, av att bygghissarna redan är nermonterade, av omöjliga nivåskillnader och så vidare. Det gäller också inne på arbetsplatsen där arbete som skulle ha varit slutfört när golvläggningen ska starta visar sig inte vara klart. Och när kanske tio olika stressade underentreprenörer ska jobba i samma utrymme samtidigt. När det uppstår hinder ska man anmäla det till beställaren, uppmanar Golvbranschen. Om många verkligen gör det kan vi få problemen att minska!

Den här tidningen har tema Arbetsmiljö. Det handlar mest om golvläggarnas arbetsmiljö på byggarbetsplatsen och de problem som kan finnas där. Som till exempel om svårigheter att ta sig fram med material samt om hinder av olika slag.

Det finns på många håll goda uttalade ambitioner för arbetsmiljö och säkerhet på byggarbetsplatser – men för golvföretagen förblir den saken ändå ett ständigt problem.

Det gäller när man ska komma in med sitt material på arbetsplatsen. Ofta möts man av annat material som ligger ivägen så att det inte går att komma fram, av att bygghissarna redan är nermonterade, av omöjliga nivåskillnader och så vidare.

Det gäller också inne på arbetsplatsen där arbete som skulle ha varit slutfört när golvläggningen ska starta visar sig inte vara klart. Och när kanske tio olika stressade underentreprenörer ska jobba i samma utrymme samtidigt.

När det uppstår hinder ska man anmäla det till beställaren, uppmanar Golvbranschen. Om många verkligen gör det kan vi få problemen att minska!

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

SKANDINAVISK TIDSKRIFT OM GOLV, VÄGGAR OCH TAK

ÅRGÅNG 43 | PRIS SEK 60 | NR 8 2014

GÅR DET ATT KOMMA FRAM?

ALLTID HJÄLM – ELLER BARA

NÄR DET BEHÖVS?

"ANMÄL HINDER!"

TEMA:

ARBETSMILJÖ

8 | 2014


En klassisk idé

i ny förpackning

| Nya CascoProff GP.

Det enda golvlim du behöver |

På samma sätt som ett multiverktyg kan ersätta en tung

och otymplig verktygslåda, kan CascoProff GP ersätta

behovet av att alltid ha flera olika lim till hands i bilen

eller på lagret. CascoProff GP är nämligen inte bara vårt

bästa golvlim någonsin, det är också ett suveränt vägglim

för våtrum. Det är som gjort för både golv och vägg,

för plastmattor, linoleum, våtrumsmattor och viss textil.

Faktum är att du för de allra flesta jobb inte behöver

något annat lim än nya CascoProff GP. Det betyder enklare

inköp, mindre slit och släp och inte minst snabbare utfört

jobb. Du spar helt enkelt tid med nya CascoProff GP.

Därmed också pengar.

www.casco.se

www.schonox.se


INNEHÅLL | 8 | 2014

3 GÅR DET ATT KOMMA FRAM?

7 "ANMÄL HINDER!"

9 ALLTID HJÄLM – ELLER BARA NÄR DET BEHÖVS?

12 ÅRETS BÄSTA ARBETSPLATS INOM GOLVKEDJAN

14 HELT RISKFRI ARBETSMILJÖ?

16 "DET KÄNNS SOM ATT GOLVET ÄTER UPP LJUDET ..."

19 SPARA TID OCH PENGAR MED GVKS KVALITETSAPP!

21 FORSKARE MED FRÅGOR OCH MEDIER MED MAKT

23 NOTERAT

29 GOLVBRANSCHEN & -FÖRETAGEN

32 BENNY

3

ETT STÄNDIGT

PROBLEM

Det finns på många håll goda

uttalade ambitioner för arbetsmiljö

och säkerhet på byggarbetsplatser

– men för golvföretagen förblir den

saken ändå ett ständigt problem.

Det gäller när man ska komma

in med sitt material på arbetsplatsen.

Ofta möts man av annat

material som är ivägen så att det

inte går att komma fram, av att

bygghissarna redan är nermonterade,

av omöjliga nivåskillnader och så

vidare.

Det gäller också inne på arbetsplatsen

där arbete som skulle varit

slutfört när golvläggningen ska starta

visar sig inte vara klart. Och när

kanske tio olika stressade underentreprenörer

ska jobba i samma

utrymme samtidigt.

När det uppstår hinder ska

man anmäla det till beställaren,

uppmanar Golvbranschen. Om

många verkligen gör det kan vi få

problemen att minska!

ELISABETH SEDIG

CHEFREDAKTÖR

redaktion@gtt.se

7 9

OMSLAGSFOTO: Jonas Forsberg

HEMSIDA: GOLVTILLTAK.NU

CHEFREDAKTÖR OCH ANSVARIG UTGIVARE: ELISABETH SEDIG

REDAKTION: GOLV TILL TAK, BOX 12 250, 102 26 STOCKHOLM. TEL: 070-772 2682. E-POST: REDAKTION@GTT.SE

ANNONSER: INFORMA, INDUSTRIGATAN 4 B, 112 46 STOCKHOLM. TEL: 08-34 03 05. E-POST: GTT@INFORMA.SE

PRENUMERATION OCH LÖSNUMMERFÖRSÄLJNING: GBR FÖRLAGS AB, BOX 4604, 116 91 STOCKHOLM. TEL: 08-702 30 90. E-POST: INFO@GTT.SE

ÅRSPRENUMERATION: 380:– EXKL MOMS. LÖSNUMMER: 48:– EXKL MOMS

TRYCK: INEKO AB, STOCKHOLM

FÖR INNEHÅLL OCH ÅSIKTER I SIGNERADE ARTIKLAR SVARAR FÖRFATTAREN. DE BEHÖVER ALLTSÅ INTE GE UTTRYCK FÖR UPPFATTNINGAR SOM DELAS AV

REDAKTIONEN ELLER GOLVBRANSCHENS RIKSORGANISATION.

FÖRLAG: GBR FÖRLAGS AB. POSTGIRO: 2 06 47-4. BANKGIRO: 732-3736

MEDLEM I SVERIGES TIDSKRIFTER UPPLAGAN TS-KONTROLLERAD ISSN 0345-3979


To protect and preserve…

Kvalitet & Kompetens

Silanex AB är marknadsledande sedan 1996 med sin erfarenhet och kompetens gällande fukt och emissionsproblem

i kombination med olika golvbeläggningar. Vi har kompletta lösningar för att förhindra dessa

typer av skador.

Våra Florosil-system skyddar mot fukt, alkali och emissioner och har använts i både ROT-objekt och nyproduktion

på mer än 700 000 m 2 .

Florosil och Florosil TS är baserade på olika högkvalitativa lösningsmedelsfria silaner och kiselföreningar.

Golvkonstruktionen t.ex. vilket spackel och golvbeläggning man ska använda, avgör valet av produkt.

Vi samarbetar med Evonik AG, ett av världens största kemiföretag samt med alla ledande leverantörer i

golvbranschen. Auktoriserade entreprenörer garanterar högsta kvalitet vid utförandet.

Vi delar gärna med oss av vår kunskap och erfarenhet.

Dina problem–vår uppgift.

Florosil ®

Florosil

Florosil ® TS

Florosil ®

Florosil ® TS

® TS Colour

Florosil ® TS Colour

www.silanex.se

08-449 73 57 | info@silanex.se

2 | GOLV TILL TAK | #8 - 2014


GÅR DET ATT

KOMMA FRAM?

Det är en ständigt aktuell fråga på byggarbetsplatser. Annat material

står ivägen. Bygghissen har monterats ner. Byggställningar gör att

man inte kan öppna fönster eller dörrar där man ska lasta in. Och så

vidare. Jonas Forsberg har stött på många problem under de år han

arbetat med att köra ut material till golvläggare och lasta in det på

byggarbetsplatser.

› BILDEN OVAN:

JONAS FORSBERG

kör Olle Lind Golvs

stora lastbil med kran,

oftast blir det två turer

per dag ut till byggarbetsplatserna

dit

golvläggarna behöver

få material levererat.

Foto: Elisabeth Sedig

Det är inte alltid lätt att komma in

med det material golvläggarna behöver

på en byggarbetsplats. Det vet

Jonas Forsberg som i 12 år kört Olle

Lind Golvs stora lastbil med sådana

transporter. Olle Lind Golv har egen

distribution till arbetsplatserna som

sysselsätter fyra chaufförer plus en

man på lagret.

– Jag kör ut och tar in materialet

åt golvläggarna, berättar Jonas. Oftast

blir det två turer per dag. Med parkett,

textilgolv, spackel, linoleum,

plast- och gummigolv.

OLIKA BYGGARE

HAR OLIKA GOD ORDNING

Att byggarbetsplatser där det pågår

renovering är lite besvärligare när

man ska ta sig fram och in med

mate rialet än nybyggen är kanske

inte så konstigt. Men det är också

› TEXT:

Elisabeth Sedig

› FOTO:

Jonas Forsberg

(där inte annat anges)

#8 - 2014 | GOLV TILL TAK | 3


skillnad mellan olika byggare, berättar

Jonas:

– Utifrån vilken byggare det är kan

man på förhand veta hur bra eller

dåligt ordnad arbetsplatsen är, konstaterar

Jonas. JM är till exempel ordningsamma

och angelägna om att allt

ska fungera för underentreprenörerna.

Är det ett JM-bygge vet man

att det är rent och att det är lätta

intag. På en del andra byggen kan

man ha glömt att tänka på intagen,

de kan rent av vara farliga. Det beror

sannolikt på att man har billig arbetskraft

från olika håll och att ingen

riktigt har koll på helheten.

› HÄR KAN INTE DÖRREN ÖPPNAS SÅ MYCKET eftersom ställningen går snävt in mot väggen. Då blir det besvärligt

att få in rullen den vägen, vilket Mike Ancot här tydligt märker av.

› HÄR MÅSTE MAN BÖJA SIG DJUPT om man ska bära in något. Dessutom är det en nivåskillnad av minst trottoarkantsstorlek,

så kärror med tung last går inte att ta in här.

ATT KOMMA FRAM

TILL HUSET

Ofta när Jonas kommer till en byggarbetsplats

måste han gå ur bilen och

flytta på saker för att kunna komma

fram till huset dit materialet ska.

– Det kan till exempel stå en pall

med betong precis där man ska runt

till en bygghiss, förklarar han. Det är

vardagsmat – man får armbåga sig

fram på ett snällt sätt.

Men ibland är det helt omöjligt

att komma fram med leveransen.

Jonas berättar om ett fall där man

grävt upp runt hela huset, så att det

inte gick att komma åt det på något

sätt.

– Jag fick köra därifrån och återkomma

nästa morgon, säger han.

ATT KOMMA IN I HUSET

När man väl tagit sig fram till huset

borde väl de stora problemen vara

avklarade? Men så är det inte. En

bygghiss är ett bra transporthjälpmedel.

Men när golvmaterialleveransen

kommer är bygghissen ofta

redan nermonterad – bygghissar

kostar både hyra för själva hissen

och markhyra för platsen där den

står.

– En pall med trägolv väger

kring ett och ett halvt ton, säger

Jonas. Vi kan kanske använda de

nyinstallerade inomhushissarna för

att få upp materialet men då måste

vi vara mycket försiktiga och ofta

vill byggaren inte att vi använder

dem heller. Då måste vi krana upp

grejorna och ta in dem genom ett

fönster eller en balkongdörr.

Att få in materialet den vägen är

inte heller alltid så lätt. Det är inte

4 | GOLV TILL TAK | #8 - 2014


ovanligt att ställningar är satta så

snävt att det inte går att öppna dörrar

eller fönster. Och det kan finnas

nivåskillnader och kanter höga som

trottoarkanter. Då är det svårt att få

in sådant som är för tungt att bära.

Vilket materialet ofta är.

– Vi har alltid plywood med oss

så att vi kan bygga ramper själva,

säger Jonas. Men en ramp genom ett

fönster högt upp kan ändå bli farligt.

Det kan hända att man stjälper en

mattrulle över sig. Eller över någon

annan. Och de väger ofta kring 200

kilo.

– Man vänjer sig, fortsätter han.

Och man försöker. Och lyckas alltid

på något sätt få in leveransen i huset.

Men visst skulle man önska sig säkrare

transportvägar.

ALLA PÅ EN GÅNG

Ett annat välkänt problem är att

olika underentreprenörer ”går på

var andra” på bygget. Tidplanen är

så pressad från början att de näst intill

måste jobba på samma ytor samtidigt.

– Det har hänt att ett annat

före tag hållit på att lägga klinker när

jag kommit och ska lasta in, berättar

Jonas. Och att ytan varit avspärrad

eftersom de ännu inte fogat. Då har

jag någon gång lagt plyfaskivor på

klinkergolvet och kört in vårt material.

Det är på håret hela tiden. Och

det måste till lite rävspel för att få in

grejorna.

› DET ÄR SÄKRAST att ha med material i bilen för att bygga egna ramper. Här behöver Mike Ancot en sådan

för att få in mattrullarna i huset.

"SKULLE KUNNA BLI BÄTTRE

PÅ MÅNGA HÅLL"

– Har det blivit sämre eller har det

blivit bättre under de 22 år du jobbat

med transporter till byggarbetsplatser?

– Både och. Bygghissarna har

blivit klart bättre under den tiden.

Men platscheferna har ofta blivit

sämre. Idag kommer de ofta direkt

från skolan och har ingen egen praktisk

byggerfarenhet. Det gör ibland

att de missar att tänka på en del

saker – och det kan vara farligt.

– Man skulle lätt kunna skapa

säkrare transportvägar på många

håll, avslutar Jonas. Och varför kan

vi inte få ta upp materialet medan

bygghissen finns kvar även om inte

golvläggningen ska starta just då? ■

› OFTA MÅSTE MAN krana upp materialet och ta in det genom en balkongdörr eller ett fönster, i det här fallet

lastar Max Thylin in de uppkranade parkettbrädorna genom ett takfönster.

#8 - 2014 | GOLV TILL TAK | 5


6 | GOLV TILL TAK | #8 - 2014


"ANMÄL HINDER!"

Det uppstår ofta hinder på byggarbetsplatser. Få underentreprenörer

anmäler hinder till beställaren utan löser situationerna så gott det går.

Det medför inte bara ekonomiska risker för underentreprenörerna

och sämre arbetsmiljö för dem som är ute och jobbar på byggarbetsplatserna,

utan det medför också att arbetsplatserna inte förbättras.

› BILDEN OVAN: HÄR

BLIR DET LITE FARLIGT.

Det finns ingen plats

att svänga runt med

parkettbrädorna på

balkongen där de ska

lastas in.

– Om alla anmälde hinder när de har

rätt att göra det skulle många problem

på byggarbetsplatser försvinna,

säger Erik Gustafsson, som fram till

månadsskiftet november – december

var jurist på Golvbranschen.

FÅ ANMÄLER HINDER

Hinder kan vara att lyftanordningar

saknas, att rätt skyddsutrustning inte

finns tillhands, att farliga ämnen

upptäckts men även att förseningar

uppstår på grund av bristande planering.

Att på olika sätt själv lösa problemen

med hinder tar tid och gör

att man får mindre tid över för det

egentliga arbetet. Resultatet blir stress

och därmed ökar risken för belastningsskador

och farliga arbetssituationer.

Men hinder anmäls inte så ofta

till beställaren. Det vet Erik:

– Jag tror att företagen har lite dålig

koll på sina rättigheter. Men framförallt

är de rädda för negativa reaktioner

från beställaren.

– Så regelverket är mest teori?

– Om fler använder sig av det

kan det bli verkningsfullt. Och det

ger konsekvenser om man inte anmäler.

Man riskerar vite vid försening

och man utsätter kanske sina anställda

för farliga situationer.

Det kan vara svårt att hålla tidplanen

om man till exempel ska trängas med

tio andra underentreprenörer som

jobbar på bygget samtidigt. Men nästan

alla väntar ändå in i det längsta

med att anmäla.

– Och man ska absolut inte försöka

fixa tveksamma situationer på

eget initiativ, till exempel bygga egna

ramper, tycker Erik. I ett sådant läge

ska man anmäla. Annars kommer de

här problemen att bestå för evigt.

ATT INTE ANMÄLA

GER EKONOMISKA RISKER

Om man inte anmäler hinder och

arbetet blir försenat på grund av

› TEXT:

Elisabeth Sedig

› FOTO:

Jonas Forsberg

› FORTSÄTTNING

på sid 20

#8 - 2014 | GOLV TILL TAK | 7


Kistamässan, Stockholm 18 & 19 mars 2015

2015

Fullt fokus på drift, förvaltning, underhåll, energi & miljö

Nordens största

fastighetsmässa!

NYHET! Fokusområde skydd och säkerhet!

Fullbokad

mässhall!

Fastighetsmässan

Real

Estate Summit

– ny halvdagskonferens

inom

fastighetsfinansiering

Seminarier • Nyheter • Utställare • Inspiration

Läs hela det kostnadsfria seminarieprogrammet på easyfairs.com/FastighetSthlm

Kerstin Lindberg

Göransson

VD Akademiska Hus

Erik Selin

VD Balder

Peter Martin

Koncernsäkerhetschef PEAB

Johnnie Müller

Säkerhetschef Kastrup

NYTT FÖR I ÅR!

FASTIGHETMÄSSANS

ENERGIPRIS

I samarbete med

Mer information hittar du på

www.easyfairs.com/FastighetSthlm

8 | GOLV TILL TAK | #8 - 2014

Officiella partners

Partners


Två frågeställningar som nu

tydligt besvarats i och med

Arbetsmiljöverkets ställningstagande

är:

• Kan användning av skyddshjälm

öka risken för belastningsskador?

• Behöver man använda

skyddshjälm vid allt arbete

på en byggarbetsplats?

› TEXT: Sara Salomonsson

ALLTID HJÄLM

– ELLER BARA

NÄR DET BEHÖVS?

Arbetsmiljöverket har

kommit med ett särskilt

dokument om

kravet på skyddshjälm

på byggarbetsplatser.

Här konstaterar man

att vid vissa arbetsuppgifter

kan en hjälm

vara till större skada

än nytta, den kan till

och med öka risken för

belastningsskador.

Därmed står det helt

klart att det är orimligt

att kräva att alla som

arbetar på en byggarbetsplats

använder

samma skyddsutrustning,

oavsett var på

arbets platsen de

befinner sig och oavsett

vilka arbetsuppgifter

de utför.

› FORTSÄTTNING på sid 10

#8 - 2014 | GOLV TILL TAK | 9


› FORTSÄTTNING

FRÅN SID 9:

Alltid hjälm – eller bara

när det behövs?

Vid en tillsyn av Arbetsmiljöverket hos

ett golvföretag kom frågan om kraven

på hjälmanvändning på byggarbetsplatser

på tal – och ifall all skyddsutrustning

verkligen krävs i alla situationer

på en arbetsplats. Det re sul terade

i en skrivelse från Arbetsmiljöverket,

ett ställningstagande som behandlar

just användning av skyddshjälm

vid påfrestande arbets ställ -

ningar, till exempel montering nära

taket med huvudet bakåtböjt, eller

golvläggning där huvudet ofta är i en

neråtböjd vinkel. Något som gör att

nackmusklerna får arbeta mer än

vanligt då de ska hålla upp huvudet

och även hjälmens vikt. Dels kan det

vara otympligt med hjälm men vid

sådana moment kan en hjälm också

öka risken för arbetsmiljöskador.

Två frågeställningar som nu tydligt

besvarats i och med Arbetsmiljöverkets

ställningstagande är:

• Kan användning av skyddshjälm

öka risken för belastningsskador?

• Behöver man använda skyddshjälm

vid allt arbete på en byggarbetsplats?

HJÄLM KAN ÖKA RISKEN

FÖR BELASTNINGSSKADOR

Arbetsmiljöverket slår i skrivelsen fast

att skyddshjälm kan öka risken för

belastningsbesvär i nacke-skuldraregionen

när huvudet hålls i påfrestande

arbetsställning utanför kroppens

lodlinje längre stunder. Upplevs

skyddshjälmen som ett hinder är det

viktigt att hjälmens vikt och utformning

ses över, så att den inte hindrar

arbetstagaren mer än nödvändigt.

I de föreskrifter som finns för

bygg- och anläggningsarbeten anges

skydds hjälmen som lämplig skyddsutrustning.

Ett dilemma uppstår

emellertid för arbetsgivaren när arbetstagaren

arbetar i utrymmen där

det finns tak eller där hjälmen upplevs

som onödig och är i vägen vid

arbetsmomentet. Därför är det viktigt

att en riskbedömning av arbetsmomentet

och arbetsstället utförs

innan arbetet påbörjas, så att arbetsgivaren

och BAS-U kan komma

över ens om vilka arbeten som kan

utföras utan skyddshjälm.

Så här skriver Arbetsmiljöverket

om saken: ”Förutsättningen för att

utföra arbete utan skyddshjälm på en

byggarbetsplats, är att arbetsgivaren

har gjort en riskbedömning och bedömt

enligt 5 § afs 2012:2 att det medför

ogynnsamma arbetsställningar och

arbets rörelser och att sannolikheten för

att arbetstagaren ska råka ut för nedfallande

föremål under själva utförandet

av arbetsmomentet, är så gott som

obefintlig.”

Vägen inom arbetsplatsen fram

till den lokal där till exempel golvläggning

ska utföras måste också riskbedömas,

det kan finnas risker på

vägen till och från det utrymmet.

Resul terar bedömningen i att det

finns risker på transportsträckan, ska

arbetstagaren använda anpassad

skydds utrustning när han befinner

sig inom det området. Det kan gälla

risk för nedfallande föremål och finns

en sådan risk ska skyddshjälm användas

på de platserna.

OLÄMPLIGT MED

GENERELLA REGLER

Genom ställningstagandet har Arbetsmiljöverket

belyst vikten av rätt utrustning

vid rätt arbete. Det går inte

att ge generella anvisningar för en

byggarbetsplats, den som gjuter betongplattan

arbetar på ett annat sätt

än den som lägger parkettgolv.

Det här ökar möjligheten att

påtala vikten av att varje arbetsmoment

beaktas och att inte alla arbetsmoment

klumpas ihop så att det

ställs onödiga krav som i längden

kan leda till mer skada än nytta. Det

är orimligt att ha samma krav på

skyddsutrustning alltigenom ett stort

projekt. Olika arbetsuppgifter kräver

olika utrustning, iallafall om arbetet

ska flyta på smidigt och inte medföra

onödiga arbetsmiljörisker.

Den som befinner sig på arbetsplatsen

har skyldighet att följa de

skyddsföreskrifter som finns, men är

de inte lämpliga kan överenskommelse

om undantag göras med

BAS-U. ■

› ARBETSMILJÖ-

VERKETS STÄLLNINGS-

TAGANDE:

Användning av skyddshjälm

vid påfrestande

arbetsställningar,

RM 2014/104337,

daterat 2014-03-12,

kan begäras ut från

Arbetsmiljöverket,

www.av.se.

10 | GOLV TILL TAK | #8 - 2014


NU ÄVEN I

KLICK-

FORMAT

iD INSPIRATION

TRENDIG LVT-KOLLEKTION MED

75000 MÖJLIGHETER!

iD Inspiration är en trendriktig LVT-kollektion med

ett brett utbud av färger, mönster och format

Perfekt för butiker, hotell och kontor där design

och slitstyrka är i fokus

Nu även med lättlagt klicksystem i 22 exklusiva

träreferenser

En hållbar lösning för en god inomhusmiljö och ett

enkelt underhåll

#8 - 2014 | GOLV TILL TAK | 11


Det är i år Piteå Golv

& Kakel som vinner

den hedrande titeln

”Årets bästa arbetsplats”

och som får ta

emot Casco Schönox

generösa pris på

50 000 kronor. Det

är en positiv trend

inom hela golvbranschen

att arbeta aktivt

för bättre miljö och

inte minst de egna

anställdas arbetsmiljö.

› TEXT:

Magnus Rönnmark

ÅRETS BÄSTA ARBETSPLATS

Markus Johansson på Piteå Golv &

Kakel berättar vad det är för arbetsplats

som vunnit i år.

Är det bara en arbetsplats? Nej

det är naturligtvis flera. Tekniskt sett

har egentligen varje projekt sin egen

tillfälliga arbetsplats. Även organisatoriskt

rör det sig här om flera enheter.

Företaget finns inte bara i Piteå.

En del av företaget är också Luleå

Golv & Kakel. Totalt ställer företaget

upp med 20 golvläggare, 15 plattsättare

och tio montörer av innertak.

Till detta kommer de som ger service

vid butikerna i Piteå och Luleå

plus administrationen i Piteå.

Könsfördelningen är den för

branschen traditionella trots att man

medvetet vill styra mot bättre balans.

Tre damer och 62 herrar. Men till

åldern är Piteå Golv & Kakel ett

rela tivt ungt företag.

VANN RÄTT FÖRETAG?

Markus Johansson svarar tydligt på

den frågan:

– Ja, vi förtjänar priset. Vi satsar konsekvent

på miljöarbetet och i synnerhet

på arbetsmiljön. Det är viktigt av

flera skäl att hålla arbetsmiljöfrågorna

levande. Vid de träffar vi regelbundet

har med hela personalen bjuder

vi in engagerande föredragshållare

och vi håller alltid en öppen dialog

med alla anställda för att alla ska vara

delaktiga i miljöarbetet.

Det är angeläget att skapa gemenskap

mellan alla dem som arbetar

i företaget, när de flesta så ofta

arbetar ensamma på tillfälliga arbetsplatser

långt från butik och kontor i

Piteå eller Luleå.

MYCKET TID PÅ RESOR

Piteå Golv & Kakel har satsat på sin

bilpark. Hela flottan är utbytt mot

miljömässigt bra och arbetsvänliga

nya bilar. I Norrbotten är bilen viktig

för säkerhet, trivsel och funktion.

Det blir lätt några timmar i bilen,

avstånden är stora. Eftersom företaget

har omfattande uppdrag även i

Kiruna står en utrustad bil stationerad

där. Mellan Piteå och Kiruna är

det 40 mil. Den resan tar man hellre

med tåg med hänsyn till säkerhet,

trivsel, miljö och plånbok. Hittills är

12 | GOLV TILL TAK | #8 - 2014


› TEXT:

Magnus Rönnmark

INOM GOLVKEDJAN

man förskonad från allvarliga trafikhändelser

i arbetet, men man håller

alltid skärpt vaksamhet på frågan.

GEMENSAM MOTION OCH

GÄRNA NYA VERKTYG

Några problem med vår tids kemikalier

upplever man inte på Piteå

Golv & Kakel. Lim, lack och plastprodukter

är idag säkra att arbeta

med. Men naturligtvis måste man

skydda sitt skinn med handskar,

mot till exempel cement och spackel

som kan torka ut.

När det gäller ergonomi satsar

Piteå Golv & Kakel på två fronter.

Regelbunden motion tillsammans är

en trevlig social aktivitet och gör

kroppen tåligare mot de belastningar

som yrket ofrånkomligen för med

sig. Parallellt uppmuntrar man till

mer skonsamma arbetsmetoder som

till exempel stående golvläggning i

större objekt. Det kan dock vara lika

svårt att lära erfarna golvläggare att

stå, som att lära gamla hundar att

sitta. Nya ergonomiskt anpassade

verktyg och redskap är emellertid

alltid välkomna och provas ofta av

de anställda.

DEN SOCIALA ARBETSMILJÖN

Markus Johansson har inte något

konkret mått på det sociala välbefinnandet.

Vem har det? Det verkar

ändå som att det är ett gott klimat i

arbetet och att alla gärna samarbetar

med varandra Att alla ställer upp

utan gnäll när det ibland behöver

köras hårt för att man ska hinna

med. Då står det väl ganska bra till

med arbetsglädje och motivation.

Det framgår av allt detta att

Piteå Golv & Kakel är värdiga vinnare

av titeln Årets bästa arbetsplats i

Golvkedjan. Jomenvisst. ■

JURYNS MOTIVERING:

"Vi försöker helt enkelt se till att montörerna

trivs. Det är ju de som gör det viktiga

jobbet". Med den inställningen har ledningen

i Piteå Golv & Kakel skapat ett företag

med hög motivation och låg sjukfrånvaro.

Och därmed belönats med stark

tillväxt och god lönsamhet. Piteå Golv &

Kakel, en bra arbetsplats helt enkelt!

› OVAN: HELA PITEÅ-

GÄNGET från Piteå

Golv & Kakel samlade

utanför Pite Havsbad.

Bilarna är extra viktiga

i Norrbotten, så det är

naturligt att de får vara

med på bilden.

#8 - 2014 | GOLV TILL TAK | 13


HELT RISKFRI

ARBETSMILJÖ?

Det kommer vi förmodligen aldrig att uppleva

men vi måste jobba med det som målsättning.

Nya kemikalier och produkter kommer alltid.

Många är bra men vissa är kanske dåliga.

Dagens fl uga kan bli morgondagens problem.

Men kunskap är ett bra skydd!

› OVAN:

EN TRAPPKLÄTTRANDE

kärra kan göra jobbet

mycket lättare – och

mindre påfrestande

för kroppen.

Foto från Molico.

› TEXT:

Thomas Åkerblad

› BILDER FRÅN

Facebook- gruppen

Golvläggare utan

gränser

1:

DET ÄR INTE bara svårt

att transportera material

till ett fläkt rum.

Även läggningen kan

vara svår med många

rör och apparater att

ta hänsyn till.

2:

FYRA METER BREDA

mattor är inte önskedrömmen

för en golvläggare

att hantera.

Arbetsmiljön har genom årens lopp

blivit bättre och bättre för golvläggarna.

Många farliga produkter och

ämnen har försvunnit men – tyvärr

– har också nya tillkommit. Hjälpmedel

och redskap har förbättrats

men fortfarande finns det problem

kvar. Och det kommer säkert att tillkomma

nya.

LITEN SKADEFREKVENS

I ett examensarbete gjort på uppdrag

av GBR-Öst – Projektering med hänsyn

till golvbranschen, Mohammad

Tabatabaitt, KTH 2014 – konstateras

att:

”Inom golv- och väggbeläggningsarbete

skadades 1,5 procent av alla sysselsatta

under 2012. Det motsvarade 3,8 procent

av alla arbetsskador inom byggbranschen.

Jämfört med de andra

närings grenarna har golv- och väggbeläggare

tillsammans med markarbetare

det minsta antalet skador av alla

grupper. Även om det inte är den grupp

som har störst skadefrekvens så är det

en grupp där bara 24 procent av yrkesverksamma

i gruppen 35 – 44 år går i

pension i yrket … Skyddsutrustningen

är inte alltid anpassad till golvläggarens

behov och många fysiska problem

uppstår efter lång tid vilket gör att de

inte uppmärksammas innan man arbetat

många år och kroppen redan

skadats.”

Golv till Tak har ringt runt och

talat med golvläggare och även utnyttjat

Facebook för att se vad läggarna

upplever som problem i sitt

jobb. Vad som kan vara farligt eller

bara irriterande. Vissa problem är

gamla men försvinner inte – andra

är nya. Och vissa är ”eviga”. Som det

här med att andra yrkesgrupper inte

städar efter sig.

UPPLEVDA PROBLEM

Uppgifterna har vi samlat här till en

problemkatalog – i bokstavsordning

– som kanske kan tjänstgöra som en

1 2 3

väckarklocka? Till både eftertanke

och åtgärder.

Arbetsställning

Fortfarande kryper vi omkring på

golvet även när det inte behövs. Det

finns idag alltfler hjälpmedel för att

arbeta stående. Till exempel limning

går utmärkt att göra i stående ställning.

Asbest

Förvånande många anger fortfarande

asbest som ett arbetsmiljöproblem.

Det är då främst vid ROT-jobb som

det kan ställa till med trassel. Att det

finns asbest i golvbeläggningen kommer

ofta som en lika stor överraskning

för kunden som för golvläggaren.

Vid sanering av asbest gäller

särskilda regler som för beställaren

kan bli dyrbara – men det är läggarens

hälsa det gäller.

Belysning

Att inte se vad man gör är både ett

arbetsmiljöproblem och en risk för

3:

ATT KRYPA PÅ KNÄNA

är inte nödvändigt i

alla lägen. Limspridning

och många andra

moment kan man

utföra stående med

rätt utrustning.

4:

ARVET efter elektrikerna.

Inte kul!

5:

UPPMANINGEN

"Ta av dig skorna"

resulterade bara i

extra tydliga fotspår.

14 | GOLV TILL TAK | #8 - 2014


› FÖR VISSA JOBB

behövs tunga

maskiner för att få

tillräckligt bra resultat.

Här är Wolffs senaste

stripper som går att

dela i två delar för att

bringa ner vikten på

det som ska bäras.

det färdiga resultatet. Belysning ska

tillhandahållas av beställaren men det

slarvas ofta med detta. En pannlampa

borde kanske finnas med i varje

golvläggares standardutrustning?

Epoxi

Epoxi förekommer idag inte i någon

större utsträckning så att golvläggare

kommer i kontakt med 3

materialet,

det finns främst i vissa fuktprimers

och i fäst- och fogmaterial. Golv av

gjuten epoxi görs av specialfirmor.

Vid all kontakt med epoxi gäller att

använda skyddshandskar och andningsskydd.

För kallt

Kyla är ett problem både för läggaren

och för materialet. Det kan vara ett

våningsplan som inte är ordentligt

tillslutet och där vinden mer eller

mindre drar rakt igenom – ingen

höjdare för kropp och leder att arbeta

i en sådan omgivning.

Oljor och lacker

De gamla syrahärdande lackerna är

borta från marknaden och vi har nu

betydligt bättre produkter tillgängliga.

Men gör inte felet att tro att

vattenbaserade produkter är helt fria

från lösningsmedel! Så kontrollera

vad som står på säkerhetsdatablad

och instruktioner. Där står nästan

alltid att det ska sörjas för god ventilation

och att lämplig skyddsutrustning

ska användas.

Ostädat

Kanske är det egentligen inte ett

arbets miljöproblem men det ger

upp hov till mycket irritation och

andra problem. Som en golvläggare

uttryckte det:

– Jag städade och allt såg snyggt och

prydligt ut för läggning. Så gick jag

för att äta lunch. När jag kom tillbaka

hade den ... elektrikern varit där

och sprutat avklippta ledningar över

hela golvet. Det var bara att börja om.

4 5

Tunga rullar

Det här har alltid varit ett problem.

Det går att med hjälp av hiss och

kärra få in materialet på många

arbets platser men går det att få helrullen

upp till fläktrummet med en

smal skranglig trappa som sista länk?

Trappklättrande kärror är ofta en

lösning och de har blivit bättre och

bättre. Nu finns även motor drivna

sådana.

Att göra avkap är en lösning för

att få ner tyngderna men det tar ju lite

tid och kräver en bättre och dyrare

logistik än att bara få rullarna avlevererade

direkt till bygget.

Idag finns det till och med golvmattor

på fem meters bredd. Inte

blir de lättare att hantera även om

beställaren får en obruten golvyta att

titta på. ■

KUNSKAP ÄR ETT

BRA SKYDD!

Kom ihåg att man har

möjlighet att påverka

sin arbetsmiljö. Läs

anvisningarna för produkterna.

Så är till

exem pel inte all lack

likadan. Det kan skilja

stort på mängden

ingående lösningsmedel.

Sörj för god

ventilation och använd

rekommenderad

skyddsutrustning.

Det gäller att inte

underskatta farorna

på arbetsplatsen utan

att var medveten om

dem.

#8 - 2014 | GOLV TILL TAK | 15


Vid planeringen av nya skolor står arbets miljön

i fokus på ett helt annat sätt än tidigare, både

elevernas och lärarnas arbetsmiljö. Ljudmiljön

är viktig men också att undvika undanskymda

vrår för att motverka mobbning.

› BILDEN OVAN:

ULRIKSDALS-

SKOLAN i Solna är

en stor skola med

nästan 900 elever.

Men den är ändå

en tyst skola. Här

berättar vi varför.

Foto:

Thomas Åkerblad

"DET KÄNNS SOM ATT

ÄTER UPP LJUDET .

… säger Tina Nordgren, biträdande rektor på Ulriksdalsskolan

i Solna, om de Nora gummigolv som finns inlagda i hela skolan.

› TEXT:

Thomas Åkerblad

"Vi försöker få alla

barn att ha inneskor

eller tofflor

med sig."

Nya Ulriksdalsskolan ligger i ett nybyggt

område i utkanten av Solna

med en pendeltågsstation alldeles

bredvid. Skolan är nybyggd – den invigdes

nu under hösten – och rymmer

885 elever och 130 anställda i

flexibla lokaler som tillåter variation

i elevåldrarna över tiden.

TRYGGT OCH TILLGÄNGLIGT

Skolan är byggd i fyra våningar. Via

den glasade huvudentrén når besökaren

skolans reception, administration

och den höga öppna entréhallen

som övergår i matsal. Det kommer

att vara hela skolans vardagsrum med

kafé, plats för samlingar och möten.

När många vill vara med utnyttjas

även de breda trapporna och loftgångarna

en trappa upp.

Målet har – enligt arkitekterna

– varit en trygg och tillgänglig miljö

där vuxna och ungdomar rör sig

blandat över hela dagen. Överblickbarheten

och öppenheten, som inte

minst kan minska mobbningstillfällena,

säkras genom generös glasning.

Skolan har tillagningskök och

planeras som Miljöbyggnad klass

Silver.

MÅNGA KOCKAR

Det har varit flera arkitektkontor inblandade,

först Visbyark som tog

fram ett förfrågningsunderlag för

total entreprenad. Den valda entreprenören

Peab arbetade i sin tur

med arkitektkontoret Semrén &

Månsson som gjort bygghandlingarna.

Och inredningen är gjord av Arkitekt

erna Krook & Tjäder.

SKOFRITT

En målsättning har varit att få ner

ljudnivåerna och därmed minska

stök och oljud för att få en dräglig

16 | GOLV TILL TAK | #8 - 2014


GOLVET

.."

› OVAN: KLASSRUM

med släta akustikgolv

av gummi, Noraplan

Stone Akustik 4,0

milli meter.

Foto:

Markus Alroth

arbetsmiljö för alla – både för lärare

och elever. Ett steg till att nå detta är

att det är en skofri skola. Eleverna

ställer av sig skorna i entrén och

vuxna har antingen inneskor eller

blåa plastöverdrag på skorna.

– Vi försöker få alla barn att ha

inneskor eller tofflor med sig men det

går lite trögt med det, säger biträdande

rektor Tina Nordgren. Många

gillar att hasa omkring med strumpor.

Däremot får de inte gå barfota,

för det är ett hygieniskt krav.

› FORTSÄTTNING på sid 18

› TILL VÄNSTER:

KORRIDORERNA

är inte bara för att

rusa igenom. Här

kan man även sitta

och pausa. Då är det

bra med akustikgolv

som dämpar ljuden.

Foto:

Magnus Berglund

#8 - 2014 | GOLV TILL TAK | 17


› FORTSÄTTNING

FRÅN SID 17:

"Det känns som

att golvet äter upp

ljudet ..."

› TILL HÖGER:

I SLÖJDSALAR och

vissa andra utrymmen

ligger Norament

gummi plattor med

"pastiller" på ytan.

Det traditionella utseendet

för många äldre

gummigolv.

Foto:

Markus Alroth

› NEDAN:

I SKOLAN ANVÄNDS

Noras trappsystem av

gummi med färdiga

trappnosar, Norament

Grano.

Foto:

Magnus Berglund

TYST OCH SLITSTARKT

Arkitekt Susan Hende på Arkitekterna

Krook & Tjäder har svarat för

färgsättning och materialval inomhus.

– Vi har genomgående använt

fyra millimeter tjocka akustikgolv,

säger Susan. Gummigolv från Nora

Systems. Detta är då nästa steg för att

få ner ljudnivåerna.

Totalt är det levererat 9000

kvad ratmeter gummigolv till skolan.

Noraplan Stone Akustik till allmänna

ytor, klassrum, bibliotek och entré,

Norament plattor med pastiller till

slöjdsalar och Norament Grano till

trappor.

Akustikgolven är lagda med

uppvik mot väggarna – med en hålkälslist

under – för att de ska bli lättstädade.

Eftersom mattan är så

tjock, hela fyra millimeter, finns det

en avslutningslist ovanpå uppviket

så att inga driftiga barn ska komma

åt att peta på kanten.

– Totalt kan vi väl säga att vi

fått det vi ville ha, säger Tina och

Susan instämmer. Tyst och slitstarkt.

Vad kan man mer begära? ■

NYA ULRIKSDALSSKOLAN I SOLNA

BESTÄLLARE:

Solna Stad

GOLVLEVERANTÖR:

Nora Systems AB

GOLVENTREPRENÖR:

Olle Lind Golv AB

BYGGENTREPRENÖR:

Peab Sverige AB

ARKITEKTER:

Visbyark AB

Semrén & Månsson AB

Arkitekterna Krook & Tjäder AB

18 | GOLV TILL TAK | #8 - 2014


SPARA TID OCH PENGAR

MED GVKS KVALITETSAPP!

› GVKS KVALITETSAPP

innehåller nu möjlighet

att göra såväl våtrumsanmälan

som

förkontroll, egenkontroll

och våtrumsintyg

direkt i mobilen eller

på läsplattan. Appen

är uppskattad och användningen

av den

ökar hela tiden.

Nu kan den som är behörig arbetsledare eller montör i ett GVKauktoriserat

företag snabbt och enkelt skapa för- och egenkontroller

för våtrumsinstallationer via GVKs kvalitetsapp. I den nya uppdateringen

kan även Våtrumsanmälan och Våtrumsintyg enkelt skapas och fyllas i.

I maj 2014 lanserades den första versionen

med för- och egenkontroller

och nu kommer nästa version av

GVKs kvalitetsapp, som nu också

innehåller Våtrumsanmälan och Våtrumsintyg.

Appen är nu komplett och

all kvalitetsdokumentation kan skötas

via mobilen. Sedan lanseringen

har ett par tusen för- och egenkontroller

skickats in via mobiltelefon

eller läsplatta och användningen fortsätter

att öka.

SPARAR TID OCH PENGAR

GVKs kvalitetsapp är framtagen för

att underlätta kvalitetssäkringen enligt

GVKs branschregler Säkra Våtrum.

Huvudskälen är att skydda dem

som arbetar enligt GVK-konceptet

och ge tydliga kvalitetsdokument för

att argumentera med beställare, att

stötta GVK-företagens interna kvalitetsrutiner

samt att erbjuda beställare

professionella kvalitetsdokument.

Ofta upplevs system som ska säkra

kvalitet som komplicerade och inte

alls förankrade i verkligheten. GVKs

kvalitetsapp däremot, underlättar

och gör kvalitetsarbetet tydligt, relevant

och enkel att hantera.

Och användarna håller med:

– Mycket bra, är betyget från Marcus

Hellström på Lindesbergs Golv efter

ett par månaders användning. Inget

papperskrångel, lätt att använda och

mobilen har man ju alltid med sig!

VIKTIG OCH EFTERFRÅGAD

KVALITETSSÄKRING

Med GVKs kvalitetsapp sparar företaget

tid eftersom administrationen

av kvalitetsdokument blir effektivare

och säkrare. Följande fyra kvalitetsdokument

kan skapas och fyllas i via

mobilen:

• Våtrumsanmälan

Underlag för stickprovskontroller

och obligatoriskt för GVK-auktoriserade

företag att fylla i för tätskiktsarbeten

i bad- och duschutrymmen,

toaletter och tvätt -

stugor. Våtrumsanmälan ska alltid

överlämnas till beställaren.

› FORTSÄTTNING på sid 20

› TEXT:

Jon Herrdahl

› ILLUSTRATION:

Tom Martinsen

#8 - 2014 | GOLV TILL TAK | 19


› FORTSÄTTNING

FRÅN SID 19:

Spara tid och pengar

med GVKs kvalitetsapp!

• Förkontroll

Innan tätskiktet monteras ska

GVK-företaget kontrollera att underlaget

har rätt förutsättningar,

det vill säga uppfyller GVKs

branschregler Säkra Våtrum. I

förkontrollen rapporteras eventuella

bristande förutsättningar som

till exempel bakfall eller felplacerade

rör innan tätskiktet monteras.

GVKs Förkontroll är formellt

korrekt i förhållande till juridiska

krav. Förkontrollen är GVK-företagets

egna kvalitetsdokument och

överlämnas till beställaren om det

innehåller avvikelser eller om man

på förhand kommit överens om

att en dokumenterad förkontroll

ska överlämnas.

• Egenkontroll

Egenkontrollen intygar att tätskiktet

monterats enligt GVKs

branschregler och monteringsanvisning

för det aktuella tätskiktet.

Egenkontrollen är GVK-företagets

egna kvalitetsdokument och överlämnas

till beställaren om det

innehåller avvikelser eller om man

på förhand kommit överens om att

en dokumenterad egenkontroll ska

överlämnas.

• Våtrumsintyg

Våtrumsintyget Kvalitetssäkrad våtrumsinstallation

intygar att arbetet

är utfört fackmässigt av ett behörigt

GVK-auktoriserat företag och

enligt gällande branschregler. Våtrumsintyget

överlämnas till beställaren

efter genomförd tätskiktsinstallation.

I appen ligger checklistor och fördefinierade

alternativ så att inga detaljer

ska riskera att missas. Det är också

enkelt att bifoga foton som dokumenterar

till exempel en tveksam rörgenomföring

eller en lutande vägg.

Marcus Hellström är nöjd med

bildfunktionen:

– Man kan gå tillbaka och titta i

efter hand om det skulle bli diskussioner,

säger han.

SÅ KOMMER MAN IGÅNG

Appen finns tillgänglig för arbetsledare

och montörer med GVK-behörighet,

vilket innebär en genomgången

GVK-kurs med godkänt

resultat. Inloggningen ligger på

indi vidnivå. GVK kvalitetsapp finns

att ladda ner till iOS-, Android- och

Windowstelefoner och laddas ner

där man normalt laddar ner appar.

Sök bara på GVK KvalitetsApp. Inloggningsuppgifter

kan respektive

arbets ledare och montör hitta på

Min sida på gvk.se. ■

› FORTSÄTTNING

FRÅN SID 7:

"Anmäl hinder!"

› PÅ GOLVBRAN-

SCHEN.SE/MEDLEM

finns både en blankett

för anmälan om hinder

(som visas nedan) och

ett förslag till standardiserade

reservationer

att hämta.


hind ret riskerar man att behöva betala

vite för förseningen. Eller också

kan man få extrakostnader för att

klara jobbet i tid som man sedan inte

kan få ersättning för. Men det räcker

inte med att anmäla, företaget måste

också kunna styrka sina kostnader

för att få hindersersättning och dessutom

måste möjligheten till hindersersättning

vara med i entreprenadavtalet.

För att förenkla och förbereda

för sådana situationer har Golvbranschen

tagit fram förslag till standardiserade

reservationer* som kan läggas

som bilaga till avtalet.

För att ytterligare underlätta när

hinder upptäcks och man ska göra

en anmälan har Golvbranschen också

en blankett för Avisering om hinder*,

så att det blir enkelt att göra en anmälan

på ett korrekt sätt.

ARBETSMILJÖLAGEN GER

MÖJLIGHET ATT AVBRYTA

Om det finns hinder som skapar en

farlig eller på annat sätt ohälsosam

miljö för arbetstagarna gäller Arbetsmiljölagen,

AML. I 2 kap 1 § står att:

”Teknik, arbetsorganisation och arbetsinnehåll

skall utformas så att arbetstagaren

inte utsätts för fysiska eller

psykiska belastningar som kan medföra

ohälsa eller olycksfall.” Arbetet ska

alltså utformas så arbetstagarna kan

utföra det på ett säkert sätt. Finns

hinder, som till exempel att det saknas

hiss och man därför måste bära

tunga golvrullar, kan den här paragrafen

tillämpas. Lagen har en låg

tolerans mot sådant som ökar riskerna

för arbetstagarens hälsa, det vill

säga många hinderssituationer.

Lagen ger också arbets tagaren

långtgående rättigheter att avbryta

arbetet om det finns fara för liv eller

hälsa, men han ska då genast informera

arbetsgivaren.

HINDER SKAPAR STRESS

OCH ARBETSMILJÖRISKER

Hur hinder som försenar arbetet ska

hanteras regleras i AB 04. Det kan

vara att annat arbete som måste vara

färdigt först är försenat, det kan vara

att det saknas nödvändiga förutsättningar

som hissar, el eller vatten men

också i vissa falla att det till exempel

utbrutit en strejk. Det måste emellertid

vara beställaren som orsakat hindret

för att det ska kunna ligga till

grund för ersättning – varje part ansvarar

alltså för sina ”egna” hinder.

Ett hinder som inte ger rätt till ersättning

kan dock ge entreprenören

rätt till tidsförlängning.

Hinder som inte anmäls medför

emellertid inte bara risk för ekonomiska

konsekvenser. Eftersom de

tar tid att komma runt på olika sätt

skapar de lätt stress och farliga situationer

eller olämpliga arbetssätt. Och

därmed ökad risk för belastningsskador

och olyckor som att man till

exempel skär sig. ■


* Finns på golvbranschen.se/medlem

20 | GOLV TILL TAK | #8 - 2014


Carl-Gustav Bornehag

har synts mycket

i debatten genom

åren, när det gäller

plast och ftalater.

Bland andra forskare

finns motstridiga

upp fattningar om

hans forskning. Hos

media ger den underlag

till larmrapporter,

även om Carl-Gustav

Bornehag själv inte

alltid tycker det är

motiverat.

Vi ville veta hur han

egentligen tänker och

bad att få en intervju

för Golv till Tak om

DINP och andra

ifrågasatta ftalater.

› CARL-GUSTAV BORNEHAG

ser även med skepsis på

DINCH, på tereftalater och

till och med på naturbaserade

mjukgörare och

gummi material.

FORSKARE MED FRÅGOR

OCH

MEDIER MED MAKT

Professor Carl-Gustav Bornehag vid

Karlstads Universitet studerar möjliga

hälsoeffekter av plastgolvens ftalatmjukgörare.

Vi har läst om hans

fråge ställningar i tidningarna. Vi har

sett och hört om hans forskning i

Sveriges Radio och TV. I mediernas

värld finns inga frågor. Professor

Bornehags frågor presenteras som

bevisade fakta och det finns ingen

som säger emot. Inte ens professorn

själv. I TV-aktuellt fick Sverige höra

att mjukgöraren DINP är lika farlig

som de gamla avskaffade mjukgörarna.

– Så skulle jag aldrig ha sagt, säger

Carl-Gustav Bornehag, men han sa

heller inte emot.

Någon kritik mot Bornehags

forskning presenterades aldrig i TV.

Därför framgår det inte att Carl-

Gustav Bornehags frågeställningar

och iakttagelser har många starka kritiker

bland forskare i hela världen.

FRÅGANS MAKT

En fråga betyder väl ingenting? Jo,

med mäktiga medier och en kemikaliekritisk

opinion betyder en oemotsagd

fråga allt. En fråga blir snabbt

en misstanke. En misstanke blir en

anklagelse. Med den gällande tolkningen

av försiktighetsprincipen är

en anklagelse detsamma som en fällande

dom.

Hanteringen av DINP är ett bra

exempel. Alla papper är klara. Efter

omfattande studier av EUs kemikaliemyndigheter

är DINP i PVC-golv

klart godkänt. Emellertid vill man

inte rekommendera mjukgöraren i

nappar. I Sverige reagerar BASTA,

Byggvarubedömningen och Sunda Hus

med att ge tummen ner för DINP i

byggprodukter. Resultatet blir att vi

› TEXT OCH FOTO:

Magnus Rönnmark

#8 - 2014 | GOLV TILL TAK | 21


för golv måste använda andra material,

förutsatt att de ännu inte blivit

ifrågasatta.

EN FORSKARE

MED MÅNGA FRÅGOR

Vi fick ett långt samtal med Carl-

Gustav Bornehag och en fascinerande

inblick i de mycket komplicerade

frågor som är basen för hans

forskning. Vi träffade honom i Karlstad

på hans institution för Folkhälsovetenskap.

Samtalet blev långt och

fyllt av frågor men också några svar.

Institutionen arbetar med hur folkhälsan

kan påverkas av kemikalier

som bisfenol, flamskyddsmedel och

tillsatser till plast. Ftalaterna står högt

på agendan.

Vilka problem är det då ftalaterna

skulle kunna ge? I tidigare studier

har man sett ett möjligt samband

mellan BBzP och DEHP från

golv och en något högre förekomst

av astma-allergi hos barn. Det här är

mjukgörare som inte längre används

i golv, men det ligger golv från 1980-

och 90-talet i bostäder. Något samband

mellan DINP och astma-allergi

har inte iakttagits.

Andra allvarliga aspekter som

studeras är möjliga störningar av

könsorgan och hjärnans utveckling.

Fortplantningsförmåga, ADHD, autism,

intelligens och övervikt är ju

sådant där frågetecken snabbt blir ett

utropstecken i händerna på en journalist.

SVÅRFÖRKLARADE

SAMMANHANG

– Riktiga gifter är enkla att utvärdera,

förklarar Carl-Gustav Bornehag. Av

en hög dos dör man. En lägre dos

ger obehag och vid en tillräckligt låg

dos är man säker.

Så anser han inte att det är med

de hormonstörande ämnena dit han

räknar ftalaterna. Han menar att ett

foster i en kvinnas kropp kan påverkas

även av en mycket låg halt, om

den inträffar vid en kritisk fas av fosterutvecklingen.

Vi frågar om alla

kvinnor i plastindustrin som konstant

varit i kontakt med ftalater.

Kan man ta reda på om deras barn

och barnbarn fått skador?

– Nej, svarar Bornehag. Det kan

vara mindre farligt att utsättas för

mycket hög exponering. Faktiskt

skulle det kunna vara extra farligt att

få en mycket låg dos av ftalater.

Vi hör svaret, men vi har mycket

svårt att förstå det.

ORSAKSSAMMANHANG

ÖVER GENERATIONER

Som Carl-Gustav Bornehag beskriver

det möjliga sambandet mellan

ftalater och hälsoproblem spänner

frågorna över generationer. En kvinna

som är i kontakt med ftalater även i

hög halt blir inte sjuk. Hennes ofödda

barn kan dock påverkas, men föds

som ett friskt barn, möjligen med ett

mindre avstånd mellan könsorgan

och analöppning. Om barnet är en

flicka skulle anlagen till ägg i anlagen

till äggstockar kunna påverkas så att

hennes barn i sin tur påverkas av att

mormor hade ett plastgolv.

Sådana samband, som inte är

tydliga, är inte lätta att bevisa innan

man använder en produkt. I samarbete

med forskare inom biomedicin

söker man efter kemiska indikatorer

som skulle kunna visa om en kemikalie

har en sådan störande effekt på

människans hormonsystem. Idag

finns inga resultat framme.

OSÄKRA BESLUT

OM SUBSTITUT

Om ett ämne som till exempel DINP

blir misstänkt för möjlig hälsopåverkan,

kommer marknad och myndigheter

att se till att det blir utbytt mot

ett substitut. Mot vadå? Svar: Ett

ämne som ännu inte är misstänkt.

I väntan på säkra indikatorer

går det till så. Är Carl-Gustav Bornehag

tillfreds med detta? Nej, han ser

med skepsis på DINCH, på tereftalater

och även på naturbaserade

mjukgörare och vet att de studeras

kritiskt av andra forskare. Gummimaterial

har han inte studerat ännu,

men han är inte övertygad om att de

är säkra.

Vi frågar hur han ser på sin egen

roll i det här. Som forskare har han

ju sin fulla rätt, ja skyldighet, att

ställa frågor. Hans uppgift blir sedan

att försöka besvara dem efter bästa

förmåga. Han söker ständigt anslag

för nya studier som kan ge klarhet i

frågorna. Att det leder till att obeprövade

kemikalier kommer till användning

är inte hans ansvar.

KONTROVERS

OCH MEDIASTÖD

I vilket klimat arbetar professor Bornehag?

I medierna står han oemotsagd

och hans frågor blir till larmrapporter

till allmänheten. I forskarvärlden

finns två läger. Bornehags meningsfränder

å ena sidan och forskare som

är starkt kritiska å andra sidan.

Kritik erna menar att metodiken är

felaktig, undersökningarna begränsade

och slutsatserna obefogade.

Hur ser Bornehag på den kritiken?

Han känner väl till den och

tycker att den ofta gör felet att behandla

ftalater så som man bedömer

gifter. Hormonpåverkan är annorlunda,

menar Bornehag. Han skulle

gärna ha mer samarbete med sina

kritiker, för att skapa mer förståelse i

båda lägren.

Hur ser han då på mediernas

roll? De undersökningar där man

inte kan påvisa någon risk är aldrig

av intresse för medierna. Han har

gjort flera sådana och om dem är det

tyst. Men även svaga indikationer på

hälso risk är sådant som medierna

kan göra rubriker av. Bornehags kritiker

i forskarvärlden får därför aldrig

några TV-program eller feta rubriker

när de kommer med rapporter

med lugnande innehåll. Inte ens det

klara beskedet från EU att DINP är

godkänt för all användning i byggnader

är värt att nämna. TV-rapport

beskriver DINP som farligt utan

vidare kommentar.

Är det här bara en del av ett

mycket större samhällsproblem?

Finns det forskning inom andra områden

där medierna inte gillar resultaten

och därför väljer att inte informera

allmänheten?

PLAST – ÄR DET BRA?

Bornehag berättar om sitt eget hus,

där han själv valt material:

– Inte en bit plast.

Utom en sak, vilket störde honom

mycket. För att det kaklade

badrummet skulle kunna godkännas

av försäkringsbolaget fick han inte

göra jobbet själv och firman bar in

”hinkar med kemikalier för tätskikt”.

Vi frågade försiktigt om han inte

hellre ville haft ett tätskikt av PVC

med ftalater. Han sa inte något om

det, men vi tror vi vet svaret. ■

22 | GOLV TILL TAK | #8 - 2014


NATURLIGA ELEMENT

GER HÖGRE PRODUKTIVITET

NOTERAT

Interface har gjort en stor undersökning av vad kontorsanställda i olika länder tycker är

viktigt för att kontoret ska kännas som en bra arbetsplats, och vad som är viktigt för att

lokalerna ska befrämja produktivitet och kreativitet. Högst på de kontorsanställdas önskelista

i Sverige ligger naturligt ljus, havsutsikt, privat kontor, ljusa färger och levande växter.

Det var en av slutsatserna i

Human Space Report, en studie

som Interface tagit initiativ till.

Interface vill med studien och

inom projektet Human Nature

samla information och kunskap

om element som kan påverka

människors arbetsmiljö. I studien

har man undersökt hur

den fysiska miljön på ett kontor

påverkar dem som arbetar där

samt vad som enligt dem själva

är viktigt vad gäller utformningen

av lokalerna.

Hela 3600 tillfrågade

Sammanlagt har man frågat

3600 kontorsanställda från åtta

länder i Europa och Mellanöstern

– Sverige, Tyskland,

Storbritannien, Frankrike, Förenade

Arabemiraten, Spanien,

Danmark och Nederländerna.

Deras svar har sedan studerats

och man har kunnat dra ett

antal slutsatser, bland annat

att naturliga element i de miljöer

där man arbetar ökar både välmående

och produktivitet samtidigt

som det minskar känslan

av stress. De som idag arbetar

i miljöer med naturliga element

som grönska och dagsljus uppger

i studien en 13 procent

högre nivå av välmående och

en åtta procent högre nivå av

produktivitet.

− Arbetsmiljön har alltid setts

som avgörande för de anställdas

välbefinnande och prestation

men ofta enbart som en

"hygienfaktor". Rapporten

Human Spaces illustrerar tydligt

sambandet mellan arbetsmiljö

och produktivitet. Det är

ingen tillfällighet att de mest

moderna arbetsgivarna idag ser

detta samband och utformar

miljöer för att hjälpa människor

att utvecklas, samarbeta och

vara kreativa, säger professor

Cary Cooper, som lett studien.

Aktivitetsbaserade

kontor är inte populära

Vad gäller hur de tillfrågade

själva anser att ett kontor ska

vara utformat varierar svaren

i studien en del mellan länderna.

I Sverige anser hela 49 procent

att de är mest produktiva framför

sitt eget skrivbord, helst i

eget rum. I Tyskland är motsvarande

siffra ännu högre,

hela 59 procent. I Spanien

svarar däremot 48 procent

att de helst arbetar i kontorslandskap.

Motsvarande siffra

i Sverige och Tyskland är bara

29 respektive 20 procent.

Flexibla arbetsplatser, eller

ett så kallade aktivitetsbaserade

kontor, var ännu mindre

populära. Enbart elva procent

i hela studien ansåg att ett kontor

utformat på det sättet skulle

vara bra för deras produktivitet,

i Sverige var den siffran ännu

lägre, bara sju procent. Det viktigaste

för kontorsanställda i

Sverige var när de fick önska,

enligt studien, naturligt ljus,

havsutsikt, privat kontor, ljusa

färger och levande växter inomhus.

För den som vill läsa mer

finns ytterligare information på

humanspaces.com. ■

ANNONS

ÅRETS BÄSTA GOLVKEDJEFÖRETAG!

Stort grattis till Piteå Golv & Kakel som på Golvkedjekonferensen vecka 47 utsågs till Årets

Golvkedjeföretag 2014. Med effektiva rutiner och efter en framgångsrik succession har de

redan etablerat en god lönsamhet samtidigt som de växer snabbare än marknaden.

Golvkedjan består av ett 50-tal företag med över 1 400 golvläggare och plattsättare. Vi finns

på 70 platser i landet, omsätter drygt 2 miljarder kronor och har över 20 procent av den

svenska marknaden. Vi representerar helt enkelt de bästa golv- och

plattsättningsföretagen i landet.

Vill du veta mera? Besök oss på golvkedjan.se.

GOLVKEDJAN - YRKESMÄN ÖVER HELA LANDET

#8 - 2014 | GOLV TILL TAK | NOTERAT | 23


NOTERAT

KLICKGOLV KLICKAR KOMMERSIELLT

Tarkett släpper nu iD Inspiration

Click, ett lättlagt LVT-klickgolv

för kommersiella lokaler.

Kollektionen tillhör Tarketts

popu lära serie iD Inspiration

och innehåller sammanlagt

22 trämönster hämtade från

en annan kollektion inom serien,

nämligen 55/ 70.

Golven tillverkas i plankformat

med måtten 18,5 x

121,2 centimeter. De läggs

utan lim på samtliga underlag

så länge de är hårda och släta.

Plankorna är snabba och smidiga

att lägga tack vare ”folddown”-klicksystemet,

enligt

Tarkett hela 20 procent snabbare

än limmade LVT-golv och

tio procent snabbare än LVTgolv

med andra klicksystem.

Golven klarar ett hårt slitage

(bruksklass 33/42) och passar

i såväl butiker som på kontor

och hotell. Slitskiktet är 0,55

millimeter och plankorna har

ett PUR-skikt på ytan förstärkt

med Tarketts TopClean XP. Vill

man uppnå en tystare miljö kan

plankorna läggas tillsammans

med underlagsmattan Tarkomfort,

vilket ger en stegljudsdämpning

på 13 decibel. För

ett mer enhetligt intryck finns

även färgmatchade socklar till

samtliga mönster. iD Inspiration

Click är ftalatfritt, har låga

VOC-emissioner och är 100

procent återvinningsbart. ■

ASIATISK KULTUR

OCH SKANDINAVISK DESIGN

RÄTTELSE

I förra numret av Golv till Tak

har det blivit ett skrivfel i notisen

om Osmo Oljebets. Vi upprepar

därför här notisen, med

korrekt text:

Welin & Co lanserar nu den nya

produktserien Osmo Oljebets

som ger valfrihet att färga in

transparent eller intensivt, utan

synliga överlappningar. Produkten

är baserad på naturliga oljor

och kan användas till att färga

in golv av trä eller kork men

även möbler, trappor och träytor

inomhus. Ytan blir mikroporös

och vattenavvisande.

Osmo Oljebets har lång

öppen tid och är därför lätt att

applicera. Den finns i tio kulörer

som går att bland med varandra

för att få fram fler nyanser. ■

Fields of Flow är en ny mattkollektion

från danska Egetaepper.

”Den återspeglar dynamiken

mellan traditionell asiatisk kultur

och skandinavisk design – en

kraftfull fusion som bygger på

respekt för Feng Shui-symboler,

tolkade på ett nytt sätt genom

en ung dansk designers ögon”,

som Ege uttrycker det.

Feng Shui är en kinesisk uttolkning

av sambandet mellan

miljön och människors liv, och

utgör nyckeln till kollektionen

Fields of Flow. Feng Shui har

använts i flera århundraden för

att utforma miljöer som sägs

förbättra förutsättningarna för

framgång i livet.

– Den här multikulturella

inrikt ningen uttrycks med förskönande

designelement som

lotusblommor, lyckomoln och

bambuväxter med tydliga kinesiska

referenser, säger designern

Signe Fink Nørgaard.

Kollektionen Fields of Flow

består av fem designteman där

de enskilda designerna innehåller

tydliga referenser till varandra.

Uttrycken varierar från

småskaliga och lugna mönster

till mer storskaliga och livliga

varianter. Varje design fungerar

utmärkt på egen hand. Kollektionens

olika teman har dock

skapats med ett lagerbaserat

koncept som gör att enskilda

designer kan kombineras till en

tredje design – en unik blandning

av mönster. Till detta finns

det 18 all-over-mönster och

fem speciellt anpassade till

korri dorer.

Fields of Flow finns i nio

olika kvaliteter med 630 –1 900

gram per kvadratmeter och kan

använ das som heltäckningsmatta,

för korridorer och som

löpare. ■

24 | NOTERAT | GOLV TILL TAK | #8 - 2014


EN EGEN SERIE BLANDARE

Sanova lanserar nu ett eget

sortiment stilrena blandare tillverkade

i Gessis fabrik.

− Gessis miljötänk och fingertoppskänsla

gjorde valet av

fabrik enkelt. Dessutom har de

över 20 års erfarenhet av att

tillverka exklusiva blandare,

säger Sanovas vd Johan Tegen.

I fabriken används energi

från solceller och man har ambitionen

att använda allt spillmaterial.

Sanova sammanfattar

de nya blandarnas förtjänster

som mindre miljöpåverkan,

kvalitet och italienskt hantverk.

Sammanlagt innehåller serien

fyra olika modeller. ■

EFTERLÄNGTAD

ÅTERANVÄNDNING

NOTERAT

DAMMREDUCERAT LÄTTFIX

FÖR MÅNGA SAMMANHANG

Mapei lanserar nu Keraflex S1

light LD, ett drygt dammreducerat

lättfix som enligt företaget

har goda egenskaper, bra häng

och lång öppentid. Fixet går att

använda både inom- och utomhus

och passar alla typer och

storlekar av keramiska plattor

samt stenmaterial och mosaik.

Produkten är anpassad för

underlag som cement- och

anhydrit baserat avjämningsbruk,

uppvärmda bruksgolv,

cement baserad puts eller kalkputs,

gipsbaserad puts, gips -

skivor, prefabricerade byggskivor,

cementfiberskivor samt

en del vattentätningsmembran.

På gipsbaserad puts samt

cement- och anhydritbaserade

underlag behövs dock en lämplig

primer. Keraflex S1 light LD

levereras i säckar om 15 kilo. ■

Boråstapeter har tagit fram

kollek tionen Falsterbo II, en

uppföljare på den populära

kollek tionen Falsterbo som

kom för tre år sedan. Precis

som sin föregångare bygger

Falsterbo II på moderna tolkningar

av gamla favoriter ut

Boråstapeters hundraåriga arkiv.

Det är en klassisk kollektion

med inslag av natur, svensk

sommar och traditionellt tapethantverk.

Här samsas både

sommarängsblommor och

grafiska skuggväxter, i skandinavisk

färgsättning.

– Vi har samlat de mest populära

mönstren ur Falsterbo och

adderat ett antal helt nya tolkningar

för att skapa en komplett

kollektion med 14 unika mönster,

förklarar Hanna Wendelbo- -

Hansson, ansvarig designer för

kollektionen. Och precis som

i den första kollektionen valde

vi att låta den svenska sommarskruden

skapa en genomgående,

härlig känsla.

Totalt består kollektionen av

43 tapeter varav tre enfärgade.


ANNONS

Miljösmarta golv

för offentliga miljöer

InterfaceNordic Flooring Wood#8 - 2014 | GOLV TILL TAK | NOTERAT | 25


NOTERAT

KOMPAKTA SÅGAR KOMPLETTERAR

Bosch lanserar nu två sladdlösa sticksågar,

en med tradi tionellt handgrepp och en med

draghandtag. Båda passar bra in i Bosch

verktygsserie, kompakta och lätthanterade.

GST 18 V-LIS Professional heter den första,

en såg med traditionellt grepp. GST 18 V-

LIB Professional heter den andra, en såg

med draghandtag.

Båda sågarna har liten grepp omkrets och

väger 2,4 kilo. De är starka och presterar bra

även vid sågning i hårda material som trä

och metall med ett 30 procent bättre skärdjup

än tidigare modeller, det vill säga ett

nytt skärdjup på 120 milli meter.

Sågarna är försedda med 4,0 Ah-batterier

liksom övriga verktyg i 18 V-serien, har ett

inbyggt skydd mot överhettning samt en

laddningsindikator som visar hur mycket

batteri som finns kvar. Bottenplattan är försedd

med ett plastöverdrag för att skydda

känsliga ytor och en motvikt minskar vibrationerna

vilket även det bidrar till ett bättre

resultat.

En LED-lampa hjälper till med sikten vid

sågningen och sågbladet stannar automatiskt

när verktyget är avstängt. Enligt Bosch

är detta två lätthanterade sågar som underlättar

ett bra resultat. ■

INTENSIV-

RENGÖRING

Welin & Co lanserar nu den intensivrengöring

för hårt smutsade hårdvaxoljade

och oljade golv som Osmo tagit fram –

Osmo 8019. Intensivrengöringen passar

bäst för offent liga miljöer. Den används för

grundlig rengöring före underhåll med

Osmo Under hållsolja eller återbehandling

med Osmo Hårdvaxolja. Den kan även användas

för intensiv rengöring av trappor och

möbler av trä.

Osmo Intensivrengöring ska inte användas

för daglig ren göring och alltid spädas

med vatten. Doseringen 1:10 – 1:20 gör

den mycket dryg. Produkten finns i en- och

femlitersförpackningar. ■

ANNONS


26 | NOTERAT | GOLV TILL TAK | #8 - 2014


NYA PRODUKTER FRÅN LOBA

NOTERAT

Hårdvaxolja

golvet en jämn och vacker

infärg ning samt en skyddande

yta. Markant lämpar sig både

för offentlig miljö med hög

belast ning som för hemmiljö.

Förutom de ofärgade versionerna

Extramatt och Sidenmatt

finns Markant Color med tio

olika färger för infärgning av

trä- och parkettgolv. Färgerna

är Vit, Papyrus, Belinga, Jatoba,

Kambala, Rökt Ek, Sucupira,

Wenge och Svart. Alla färger är

blandningsbara med varandra.

Hårdvaxoljan finns i förpackningarna

tio liter, 2,5 liter och

0,75 liter.

cerade av de två väskorna och

har även ett elektriskt värmeelement

monterat i botten.

Väskan ansluts till bilens 12Vuttag

och lacken får ett välbehövligt

värmetillskott så länge

väskan är ansluten.

Man bör observera att

väskorna endast är ett komplement

för att ge ökat frostskydd.

Det bästa är självklart

att golvsliparna fortsätter med

att ta in sin lack efter arbetsdagens

slut. Lever man ett

stressigt liv rekommenderas

dock en batterivakt, ett tillval

från Loba, så att man slipper

vara orolig för att bilen inte ska

starta dagen efter. ■

Loba Scandinavia presenterar

en ny hårdvaxolja på svenska

marknaden. Den heter Lobasol

Markant och är en traditionell

hårdvaxolja som enligt tillverkaren

är baserad på naturliga

råvaror. Golvet blir nötningsoch

vattenbeständigt samt

smutsavvisande. Markant är

lättapplicerad, torkar snabbt

samt är extremt reptålig. Den

framhäver träets struktur, ger

Transportsäkerhet

Lagom till vintern lanserar Loba

Scandinavia två praktiska termolackväskor.

Väskorna har fått

20 millimeter tilläggsisolering

och rymmer två femlitersdunkar.

Thermo-light är den

enklare varianten och skyddar

lacken mot kyla under transport

till och från byggplatsen.

Thermo -12V är den mer avan-

UNDERHÅLLSFRI OCH SNABB

BROMS

ANNONS

Bosch lanserar nu en ny uppsättning

vinkelslipar, hela åtta

stycken. Den stora nyheten

med verktygen är det nya magnetiska

bromssystemet som

fungerar även vid strömavbrott.

Systemet minskar enligt Bosch

inbromsningstiden för vinkelslipens

skiva med upp till 70

procent jämfört med traditionella

modeller. När strömmen

till maskinen bryts, oberoende

av anledning, aktiveras

två parallella magnetskivor i

växelhuset. Deras nord- och

sydpoler står mot varandra

vilket gör att slipens skiva

snabbt stannar. Eftersom systemet

bygger på magneter och

inte friktion, så kräver det till

skillnad från mekaniska system

inget underhåll då det inte blir

någon bromsfriktion. Fyra av

de åtta nya modellerna har

även dödmansgrepp längs hela

handtaget vilket också ökar

kon trollen i svåra arbetspositioner.

Sliparna har en normaleffektförbrukninng

på 1 200 eller

1 500 watt beroende på modell

och har förutom tidigare nämnda

attribut även vibrationskontroll,

mjukstart och omstartsskydd.

De åtta nyheterna heter

GWS 12-125 CIX Professional,

GWS 12-125 CIEX Professional,

GWS 15-125 CIX Professional,

GWS 15-125 CIEX Professional,

GWS 12-125 CIPX

Professional, GWS 12-125

CIEPX Professional, GWS 15-

125 CIPX Professional och

GWS 15-125 CIEPX Professional,

varav de fyra sista har dödmansgrepp.


#8 - 2014 | GOLV TILL TAK | NOTERAT | 27


NOTERAT

FÄRGAT KAKEL PÅ HÖJDEN

Byggkeramikrådet delade nyligen

ut Stora Kakelpriset. Priset

går till ett byggnadsprojekt i

Sverige där kakel och klinker

använts på ett sätt som tar materialets

egenskaper väl tillvara.

Vinnare för 2014 blev det med

elva våningar tillbyggda Tingshuset

i Örnsköldsvik, med det fyndiga

namnet Ting1. Arkitekter är

Gert Wingårdh och Fredrik Lyth,

Wingårdh Arkitekt kontor. Med

sin färgsprakande fasad i glaserad,

högblank keramik i åtta olika

kulörer är det ett utropstecken i

staden, tycker juryn.

Beställare är Nyberg, Kai &

Wingårdh AB, ett bolag bildat

av Nicklas Nyberg, Torsten Kai

Larsen och Gert Wingårdh för

det här projektet.

Det ursprungliga tingshuset

från 1967 i centrala Örnsköldsvik

köptes 2010 av Nybergs

Fastigheter & Förvaltning.

Stadens krav var att nybygget

skulle vara helt fristående från

ursprungshuset. Det innebar

att ett betongskaft byggdes på

den befintliga, 8 x 8 meter stora

innergården. Den nya byggnaden

kragar ut över den

ursprung liga och bildar en fyrkant

på 22 x 22 meter.

– Det tog bara 1 000 dagar från

vår ursprungliga idé till det inflyttningsklara

bostadsrättshuset

stod klart, säger Nicklas Nyberg,

som själv bor på det översta

vånings planet i en ”takvilla”.

Nicklas Nyberg är målarson

och en på alla sätt färgstark,

lokal entreprenör. Han samlar

konst av Bengt Lindström (1925 –

2008), en internationellt känd

målare med rötter i trakten.

– Lindströms kolorit inspirerade

mig till fasaden på Ting1

med sina 60 x 60 centimeter glaserade,

högblanka keramikplattor,

säger Gert Wingårdh.

Ting1 består av 51 bostadsrätter

i centrala Örnsköldsvik

som är byggda 2012 – 2013.

Totalentreprenör för bygget är

Peab och konstruktör Tyréns.

Fasadplattorna kommer från

Centro. ■

OKONVENTIONELLA

HOLLÄNDSKA "MATTOR"

NY UNDER-

HÅLLSOLJA

EVENTS AV

GOLVINTRESSE

We Make Carpets heter en

holländsk designtrio bestående

av Bob Waardenburg, bildkonstnär,

Stijn van der Vleuten

och Marcia Nolte, båda designers.

Trion gör mattor av vardagliga

material och föremål som

gem, kalashattar och tegelstenar.

Samtliga mattor är

handgjorda, mönstren görs

spontant och på fri hand.

Trion ställde i år bland annat

ut på den holländska designveckan

i Eindhoven. För besökare

blev det, när de närmade

sig montern, då uppenbart att

We Make Carpets inte alls gör

just mattor, iallafall inte mattor

man står och går på. Egentligen

kanske inte ens mattor man rör

vid. Det rör sig istället om mattinstallationer

som ser ut som

mattor på håll.

Den första ”mattan” kom

2009 och sedan dess har deras

mönster väckt många frågor

och mycket uppmärksamhet.

Och det är precis vad trion vill,

att de som ser mattinstallationerna

ska reagera, bli medvetna

om de material de har

omkring sig och se dem på ett

nytt sätt. ■

Welin & Co lanserar nu nyheten

Osmo Underhållsolja för hårdvaxoljade

och oljade ytor. Den

nya oljan används för skötsel

och underhåll inomhus, främst

för massiva trägolv, parkett,

korkgolv och så vidare.

Oljan rekommenderas speciellt

för högtrafikerade områden

som golvytor i restauranger,

museer, butiker och andra

offent liga lokaler.

Det finns tre varianter att

välja på: matt, sidenmatt och

halvmatt med halkskydd.

Under hållsoljan är torr redan

efter 3 – 4 timmar och en liter

räcker till 40 – 60 kvadratmeter.

Produkten finns i en- och

femlitersförpackningar. ■

DOMOTEX

Hannovermässan

17 – 20 januari 2015

Hannover

BAU

19 – 24 januari 2015

München

STOCKHOLM FURNITURE

FAIR

Stockholmsmässan

3 – 7 februari 2015

Stockholm

STORA VILLAMÄSSAN

Malmömässan

6 – 9 mars 2015

Malmö

EASYFAIRS

FASTIGHETSMÄSSAN

Kistamässan

18 – 19 mars 2015

Stockholm

EASYFAIRS

BUTIKSLEVERANTÖR

Kistamässan

24 – 25 mars 2015

Stockholm

EASYFAIRS

BYGGMÄSSAN

ÖRESUND

Malmömässan

22 – 23 april 2015

Malmö

28 | NOTERAT | GOLV TILL TAK | #8 - 2014


GOLVBRANSCHENS

RIKSORGANISATION, GBR

GBR Service AB – GBR Förlags AB

HEMSIDOR:

golvbranschen.se

golvtilltak.nu

POSTADRESS: Box 4604

116 91 Stockholm

TELEFON: 08-702 30 90

FAX: 08-643 98 11

E-POST: info@golvbranschen.se

VD: Johan Aspelin

EKONOMI: Gunnar Sennström

Carina Vässblad

JURIDIK: Erik Gustafsson

TEKNIK/MILJÖ: Jenny Arnoldsson

Patrik Nordahl

ADM TIDNING: Carola Lennström

UTB/INDEX: Sofia Karlsson

GFF MOT GLF I GGN

GOLVBRANSCHEN & - FÖRETAGEN

GOLVBRANSCHENS RIKSORGANISATION, GBR

Ordf Olle Lind

Olle Lind Golv AB

Tel: 08-640 02 50

Mobil: 0704-40 86 00

GOLVENTREPRENADFÖRETAGARNAS

FÖRENING, GFF

Ordf Lars Melin

Golv & Vägg i Mora AB

Tel: 0250-131 55

GOLVLEVERANTÖRERNAS FÖRENING, GLF

Ordf Hans-Olav Friberg

Tarkett AB

Tel: 0771- 25 19 00

REGIONALA FÖRENINGAR

GBR-NN

GBR-SN

GBR-ÖST

GBR-MITT

GBR-VÄST

GBR-SYD

Ordf Joakim Nilsson

LKB Måleri & Golv AB

Tel: 0920-23 07 65

Ordf Torbjörn Karlsson

Bydalens Golv AB

Tel: 060-12 22 22

Ordf Thomas Håkanson

Ekens Golv AB

Tel: 08-505 814 24

Ordf Tomas Larsson

BBM i Karlstad AB

Tel: 054-17 25 00

Ordf Arne Lidman

Assmundsons Golv AB

Tel: 031-69 10 30

Ordf Per Andersson

Ljungby Golv AB

Tel: 0372-153 60

Vrålande motorcyklar med full fart över kalkstenshällar, gyttjehål, leråkrar och traktorstigar vid Tofta skjutfält

på Gotland. En ny utmaning för golvbranschen istället för alla dessa evinnerliga golftävlingar?

Världens största endurotävling,

Gotland Grand National, gick av

stapeln helgen 24 – 25 oktober.

I korthet går tävlingen ut på att

drygt 2 000 åkare ska ta sig så

många varv som möjligt runt

med motorcykel på en 22 kilometer

lång terrängslinga som

går över kalkstenshällar, gyttjehål,

leråkrar och traktorstigar

vid Tofta skjutfält på Gotland.

– Det här är bland det roligaste

jag gjort, säger Tarketts

Dag Duberg. Jag började köra

enduro för tre år sedan, köpte

en 20 år gammal Suzuki DR

350 och gick med i en klubb

där jag bor. Det här är mitt tredje

GGN och i år var det extra kul

eftersom det visade sig att vi

var ett helt gäng från branschen

som skulle köra.

Stefan Bjurselius (stallchef

och fotograf) och Göran Glad

från Tarketts västra distrikt var

där tillsammans med Peter

Thide man och Viggo Berglund

från P & B Golv i Munkedal och

Kenneth Ståhlberg och Niklas

Thyberg från Golvman i Vänersborg.

Efter en intensiv dag med

tävlingsnerver, lera och några

kullkörningar var det gemensam

samling i Visby på kvällen

för mörbultade men nöjda åkare

från golvbranschens egen

inoffi ciella endurosektion.

Thomas Åkerblad

Dag Duberg, Tarkett, hämtar ny kraft inför nya varv. Här är det inga släta golv som gäller utan upp och ner

och ut i skogen! Ju värre desto bättre!

#8 - 2014 | GOLV TILL TAK | GOLVBRANSCHEN & - FÖRETAGEN | 29


GOLVBRANSCHEN & - FÖRETAGEN

MILJÖRIKTIG UPPHANDLING ...

… var temat för Golvkedjans och Forbos gemensamma seminarium

i Stockholm 5 november.

Giftfri förskola – kan det vara

något? Är miljöriktig skötsel av

golv en kostnad eller en investering?

Dessa och många andra

frågor ställdes under seminariet

och belystes av närvarande

experter. Publiken bestod av

inbjudna upphandlare inom

kommun och landsting i Stockholm-Uppsala-regionen.

Uppslutningen

var god med ett

50-tal deltagare från Locum,

Micasa, Sisab med flera.

Inspirationsmöte

Syftet med seminariet var att

ge inspiration till att arbeta aktivt

med miljöfrågor inom offentlig

upphandling. Sett över hela

byggsektorn – men förstås

med huvudinriktning mot golvsektorn.

Bakom arrangemanget

stod Forbo Flooring och

Golvkedjan.

– Vi ser att vikten av hållbarhet

i byggande och materialval

stadigt ökar och vi vill med den

här dagen inspirera till ett ännu

mer framgångsrikt arbete med

miljöfrågor, säger Ola Wiklund,

marknadschef på Forbo

Flooring.

Många synpunkter

Synpunkter och erfarenheter

kom från många håll och här

nedan återger vi några ”korn”

från dagens presentationer och

debatter.

Miljöklassade byggnader

berättade Sören Andersson,

Swedish Green Building Council,

närmare om. Organisationen är

en ideell, icke vinstdrivande

förening för företag inom byggoch

fastighetssektorn. Man

utvecklar och marknadsför fyra

miljöcertifieringssystem för

byggnader – Miljöbyggnad,

Green Building, LEED och

BREEAM – och sprider kunskap

om hållbart byggande och hållbar

förvaltning.

Att ha sin byggnad miljöklassad

höjer värdet för byggnadens

ägare samt underlättar

bedömningen vid en eventuell

försäljning, påpekade Sören.

Och dessa system kräver också

att golvmaterialen kan miljöbedömas

på ett vettigt sätt.

Det bedömningssystem som

ökar mest är Miljöbyggnad som

omfattar bedömning av energi,

inomhusmiljö och material.

Ulrika Dahl (till vänster), Naturskyddsföreningen, beskriver projektet "Operation giftfri förskola" där man inventerat

golvmaterialen i ett stort antal förskolor över hela Sverige. Till höger dagens moderator Gabriella Ahlström och

längst till höger Golvkedjans egen Leffe – dock bara i affischformat. Foto: Mia Lilja

Green Building bedömer enbart

energi och de båda andra är

komplicerade – och dyrbara –

bedömningar med många

ingående parametrar.

Barn är känsliga

Om projektet Operation

giftfri förskola berättade Ulrika

Dahl, avdelningschef Miljögifter,

Natur skyddsföreningen.

Ingångs värdet i diskussionen är

att forskare anser att kemikaliehotet

är lika stort eller större än

klimathotet. Det är bara svårare

att kommunicera. Något som

Ulrika håller med om. Kopplingar

hittas mellan miljögifter

och ett stort antal sjukdomar

eller tillstånd som till exempel

fetma, diabetes II, hjärt- och

kärlsjukdomar, Alzheimers,

Parkinsons, hormonrelaterad

cancer med mera. På förskolor

har forskare hittat hormonstörande

ämnen som ftalater,

flamskyddsmedel och perfluorerade

ämnen i damm. Barnens

lek på golvet och sug på händer

och leksaker bidrar till problembilden.

Därför har man dragit igång

projektet och undersökt 129

förskoleavdelningar i 41 kommuner.

Med det uttalade syftet

att få en så giftfri miljö som

möjligt för barnen.

Man har då funnit att mer än

hälften av golven var av PVC

och att 60 procent av dem var

inlagda före år 2000 vilket medför

större risk att de innehåller

en av de otrevligaste ftalaterna,

nämligen DEHP.

Resultaten kan laddas ner

från Naturskyddsföreningens

hemsida.

Sprider sig

mer och mer

Kristian Jelse är projektledare

för det Internationella EPDsystemet,

det vill säga Environmental

Product Declaration

som vi i Golv till Tak berättade

om i förra numret. Ett neutralt

bedömningssystem vars användning

sprider sig och som

används för alltfler typer av

byggmaterial – inklusive golv.

Att ha EPD-bedömningar på

de inbyggda materialen i byggnaden

underlättar en senare

miljöklassning.

Hela driftstiden räknas

Ett materials ”ekologiska fotavtryck”

är inte bara de ingående

värdena för råvaror och

från produktion och transport.

För ett golv måste man även

beakta skötsel och underhåll,

påpekade Leif Persson, Service

Manager Excellence/Cleaning

på ISS Facility Services Sweden.

Hans föredrag hade titeln Miljöriktig

skötsel av golv – kostnad

eller investering?

Leif talade främst om ekologisk

hållbarhet. Att minska

miljö påverkan genom miljöanpassade

städmetoder, produkter

och maskiner. Han

rekom menderar då främst:

sitt eget skrivbord,

• Val av miljömärkta ren -

görings medel, högkoncentrerade

eftersom det minskar

transporterna

• Användning av städklara

system för att säkerställa rätt

dosering av rengöringsmedel

• Installation av tvättmaskiner

på objekt där det är möjligt,

på så sätt minskar också

transporterna

• Prioritering av städmetoder

utan rengöringsmedel

• Användning av städmaskiner

med låg vattenförbrukning

Gemensam

uppfattning

En sak var alla deltagare ense

om: Framtidens miljökriterier i

offentlig upphandling kommer

att förändras. Hur mycket beror

dock på påverkan från så många

olika håll att det är svårt att säga

var det hela egentligen hamnar.

Thomas Åkerblad

30 | GOLVBRANSCHEN & - FÖRETAGEN | GOLV TILL TAK | #8 - 2014


TARKETT KÖPER DESSO

Tarkett har nått en överenskommelse

med Dessos huvudägare

Bencis Capital Partners

samt samtliga minoritetsägare

om ett fullständigt övertagande

av företaget. Desso tillverkar

textilgolv för både objekt och

konsumentmarknad samt olika

typer av konstgräs. Huvudkontoret

finns i Nederländerna och

omsättningen förra året låg

på nästan två miljarder kronor.

Antalet anställda är över 800

SKIFTE I STYRELSEN

HOS EHRENBORG

Vid ordinarie årsstämma i

Ehrenborg & Co AB 9 mars

2015 kommer företaget att

byta styrelseordförande. Den

avgående Kurt Karlsson lämnar

uppdraget som ordförande

efter 7 år. Som hans efterträdare

är den kända branschprofilen

Lars-Ivar Norén nominerad.

Lars-Ivar var i många år

vd på Forbo Flooring och återkommer

nu till branschen i en

ledande position.

Jörgen Warsell, vd hos

Ehrenborg, kommenterar nomineringen

så här:

– Det känns jätteroligt att få

in Lars-Ivar som styrelseordförande

för Ehrenborg. I de

expansionsplaner vi har i Norden

så tror jag inte vi kan få

en mer passande person i den

rollen. Jag känner Lars-Ivar

bland annat från tiden jag

jobb ade på Forbo ( 1994 – 2000)

och ser framemot att få ta del

av hans kunskaper och erfarenheter

i framtiden. ■

i de tre fabrikerna i Europa.

– Förvärvet av Desso möjliggör

för Tarkett att påskynda sin

lönsamma tillväxtstrategi, säger

Michel Giannuzzi, vd för Tarkett.

Vi kan nu även rikta in oss mot

den europeiska marknaden för

textilgolv. Köpet kommer att

utöka vår produktportfölj och

vi kan erbjuda våra kunder nya

lösningar samt omfattande

design expertis.

– Vi glädjer oss över samgåendet

med Tarkett, säger

Alexander Collot d'Escury,

vd för Desso. Vi delar samma

vision och värderingar och vi

har ett starkt engagemang för

hållbar utveckling, Vi tillämpar

Cradle-to-Cradle-principer under

varje steg av produktens livslängd

och vi stödjer utvecklingen

av den cirkulära ekonomin.

Inom Tarkettkoncernen

kommer vi att kunna erbjuda

våra kunder och partners ökade

möjligheter för utveckling och

nya produkter.

För ögonblicket pågår de

nödvändiga juridiska processerna

hos myndigheter och

marknadsorgan. Övertagandet

beräknas kunna genomföras till

årsskiftet.

I Sverige säljs för närvarande

Dessos produkter genom Ardbo

Golv. ■

TALARE SOM TROLLBAND

HOS DAHL

GOLVBRANSCHEN & - FÖRETAGEN

AB SVENSK VÅTRUMSKONTROLL

Box 4604, 116 91 Stockholm

Tel 08-702 3090 Fax 08-644 4347

www.gvk.se E-post info@gvk.se

VD: Johan Aspelin

Teknik: Jon Herrdahl 08-702 3092

Sara Salomonsson 08-702 3099

Kurser/adm: Anki Blomqvist 08-702 3093

Den 4 november hade Dahl

Agenturer bjudit in två holländska

designers, Alide van der

Poel och Noor van de Voort

från designstudion Dames 2,

till sitt showroom på Östra

Järnvägsgatan i Stockholm.

De båda har designat en kollektion,

Wondering Wool, för

Dahls leverantör Van Besouw.

Mattorna väckte stort

intresse bland de samlade

arkitekterna och inredarna,

men kanske ännu större

intresse väckte designernas

livfulla berättelse om sina tankar

bakom designen med kopplingar

till generella designtendenser,

till renässansens

konst med mera – de helt

enkelt trollband publiken. ■

NYA MEDLEMMAR

I GOLVBRANSCHEN,

GFF:

Svea Golv & Interiör AB,

Stockholm

Kontaktperson:

Martin Mattsson

Thompson Golv HB,

Vendelsö

Kontaktperson:

Dave Thompson

FLERA NYA PÅ GERFLOR

Gerflor har gjort en rad nyrekryteringar:

Jan Wiberg är ny som projektsäljare

för Skåne och Halland.

Han kommer närmast från

Armstrong.

Joanna Jaldin börjar 1 januari

2015 som projektsäljare för

Västra Sverige. Joanna har ett

förflutet på Golvet Göteborg.

Thomas Nyqwist är ny som

projektsäljare för Stockholm

och Mälardalen. Han kommer

närmast från Ardbo Golv.

Vidare har Peter Lindström

blivit tekniskt ansvarig för

Sverige. Peter kommer närmast

från Amtico. ■

PRENUMERERA!

Golv till Tak vill inspirera och

informera dig som har ett

professionellt intresse av

golv och bygg keramik.

En årsprenumeration kostar

bara 380:- (exkl moms) och

då får du åtta välmatade och

intressanta nummer av tidningen.

Gå in på golvtilltak.nu

och beställ idag!

#8 - 2014 | GOLV TILL TAK | GOLVBRANSCHEN & - FÖRETAGEN | 31


Altro Suprema II

Skapa en välkomnande

miljö som är både

trygg och snygg

Altro Suprema II – 40 färger ger dig stor frihet i din inredning,

alla med det lättstädade PUR-systemet.

Kontakta oss idag för mer information:

040 31 22 00 info@altro.se www.altro.se/Sua

www.altro.co.se/Sua

phthalate-free


POSTTIDNING B

Utgivare:

GBR Förlags AB

Box 4604

116 91 STOCKHOLM

BEGRÄNSAD

EFTERSÄNDNING

Vid definitiv eftersändning återsänds

försändelsen med nya adressen på

baksidan (ej adressidan)

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!