26.01.2019 Views

Golv till Tak #8-2014

Den här tidningen har tema Arbetsmiljö. Det handlar mest om golvläggarnas arbetsmiljö på byggarbetsplatsen och de problem som kan finnas där. Som till exempel om svårigheter att ta sig fram med material samt om hinder av olika slag. Det finns på många håll goda uttalade ambitioner för arbetsmiljö och säkerhet på byggarbetsplatser – men för golvföretagen förblir den saken ändå ett ständigt problem. Det gäller när man ska komma in med sitt material på arbetsplatsen. Ofta möts man av annat material som ligger ivägen så att det inte går att komma fram, av att bygghissarna redan är nermonterade, av omöjliga nivåskillnader och så vidare. Det gäller också inne på arbetsplatsen där arbete som skulle ha varit slutfört när golvläggningen ska starta visar sig inte vara klart. Och när kanske tio olika stressade underentreprenörer ska jobba i samma utrymme samtidigt. När det uppstår hinder ska man anmäla det till beställaren, uppmanar Golvbranschen. Om många verkligen gör det kan vi få problemen att minska!

Den här tidningen har tema Arbetsmiljö. Det handlar mest om golvläggarnas arbetsmiljö på byggarbetsplatsen och de problem som kan finnas där. Som till exempel om svårigheter att ta sig fram med material samt om hinder av olika slag.

Det finns på många håll goda uttalade ambitioner för arbetsmiljö och säkerhet på byggarbetsplatser – men för golvföretagen förblir den saken ändå ett ständigt problem.

Det gäller när man ska komma in med sitt material på arbetsplatsen. Ofta möts man av annat material som ligger ivägen så att det inte går att komma fram, av att bygghissarna redan är nermonterade, av omöjliga nivåskillnader och så vidare.

Det gäller också inne på arbetsplatsen där arbete som skulle ha varit slutfört när golvläggningen ska starta visar sig inte vara klart. Och när kanske tio olika stressade underentreprenörer ska jobba i samma utrymme samtidigt.

När det uppstår hinder ska man anmäla det till beställaren, uppmanar Golvbranschen. Om många verkligen gör det kan vi få problemen att minska!

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

SKANDINAVISK TIDSKRIFT OM GOLV, VÄGGAR OCH TAK<br />

ÅRGÅNG 43 | PRIS SEK 60 | NR 8 <strong>2014</strong><br />

GÅR DET ATT KOMMA FRAM?<br />

ALLTID HJÄLM – ELLER BARA<br />

NÄR DET BEHÖVS?<br />

"ANMÄL HINDER!"<br />

TEMA:<br />

ARBETSMILJÖ<br />

8 | <strong>2014</strong>


En klassisk idé<br />

i ny förpackning<br />

| Nya CascoProff GP.<br />

Det enda golvlim du behöver |<br />

På samma sätt som ett multiverktyg kan ersätta en tung<br />

och otymplig verktygslåda, kan CascoProff GP ersätta<br />

behovet av att alltid ha flera olika lim <strong>till</strong> hands i bilen<br />

eller på lagret. CascoProff GP är nämligen inte bara vårt<br />

bästa golvlim någonsin, det är också ett suveränt vägglim<br />

för våtrum. Det är som gjort för både golv och vägg,<br />

för plastmattor, linoleum, våtrumsmattor och viss textil.<br />

Faktum är att du för de allra flesta jobb inte behöver<br />

något annat lim än nya CascoProff GP. Det betyder enklare<br />

inköp, mindre slit och släp och inte minst snabbare utfört<br />

jobb. Du spar helt enkelt tid med nya CascoProff GP.<br />

Därmed också pengar.<br />

www.casco.se<br />

www.schonox.se


INNEHÅLL | 8 | <strong>2014</strong><br />

3 GÅR DET ATT KOMMA FRAM?<br />

7 "ANMÄL HINDER!"<br />

9 ALLTID HJÄLM – ELLER BARA NÄR DET BEHÖVS?<br />

12 ÅRETS BÄSTA ARBETSPLATS INOM GOLVKEDJAN<br />

14 HELT RISKFRI ARBETSMILJÖ?<br />

16 "DET KÄNNS SOM ATT GOLVET ÄTER UPP LJUDET ..."<br />

19 SPARA TID OCH PENGAR MED GVKS KVALITETSAPP!<br />

21 FORSKARE MED FRÅGOR OCH MEDIER MED MAKT<br />

23 NOTERAT<br />

29 GOLVBRANSCHEN & -FÖRETAGEN<br />

32 BENNY<br />

3<br />

ETT STÄNDIGT<br />

PROBLEM<br />

Det finns på många håll goda<br />

uttalade ambitioner för arbetsmiljö<br />

och säkerhet på byggarbetsplatser<br />

– men för golvföretagen förblir den<br />

saken ändå ett ständigt problem.<br />

Det gäller när man ska komma<br />

in med sitt material på arbetsplatsen.<br />

Ofta möts man av annat<br />

material som är ivägen så att det<br />

inte går att komma fram, av att<br />

bygghissarna redan är nermonterade,<br />

av omöjliga nivåskillnader och så<br />

vidare.<br />

Det gäller också inne på arbetsplatsen<br />

där arbete som skulle varit<br />

slutfört när golvläggningen ska starta<br />

visar sig inte vara klart. Och när<br />

kanske tio olika stressade underentreprenörer<br />

ska jobba i samma<br />

utrymme samtidigt.<br />

När det uppstår hinder ska<br />

man anmäla det <strong>till</strong> beställaren,<br />

uppmanar <strong>Golv</strong>branschen. Om<br />

många verkligen gör det kan vi få<br />

problemen att minska!<br />

ELISABETH SEDIG<br />

CHEFREDAKTÖR<br />

redaktion@gtt.se<br />

7 9<br />

OMSLAGSFOTO: Jonas Forsberg<br />

HEMSIDA: GOLVTILLTAK.NU<br />

CHEFREDAKTÖR OCH ANSVARIG UTGIVARE: ELISABETH SEDIG<br />

REDAKTION: GOLV TILL TAK, BOX 12 250, 102 26 STOCKHOLM. TEL: 070-772 2682. E-POST: REDAKTION@GTT.SE<br />

ANNONSER: INFORMA, INDUSTRIGATAN 4 B, 112 46 STOCKHOLM. TEL: 08-34 03 05. E-POST: GTT@INFORMA.SE<br />

PRENUMERATION OCH LÖSNUMMERFÖRSÄLJNING: GBR FÖRLAGS AB, BOX 4604, 116 91 STOCKHOLM. TEL: 08-702 30 90. E-POST: INFO@GTT.SE<br />

ÅRSPRENUMERATION: 380:– EXKL MOMS. LÖSNUMMER: 48:– EXKL MOMS<br />

TRYCK: INEKO AB, STOCKHOLM<br />

FÖR INNEHÅLL OCH ÅSIKTER I SIGNERADE ARTIKLAR SVARAR FÖRFATTAREN. DE BEHÖVER ALLTSÅ INTE GE UTTRYCK FÖR UPPFATTNINGAR SOM DELAS AV<br />

REDAKTIONEN ELLER GOLVBRANSCHENS RIKSORGANISATION.<br />

FÖRLAG: GBR FÖRLAGS AB. POSTGIRO: 2 06 47-4. BANKGIRO: 732-3736<br />

MEDLEM I SVERIGES TIDSKRIFTER UPPLAGAN TS-KONTROLLERAD ISSN 0345-3979


To protect and preserve…<br />

Kvalitet & Kompetens<br />

Silanex AB är marknadsledande sedan 1996 med sin erfarenhet och kompetens gällande fukt och emissionsproblem<br />

i kombination med olika golvbeläggningar. Vi har kompletta lösningar för att förhindra dessa<br />

typer av skador.<br />

Våra Florosil-system skyddar mot fukt, alkali och emissioner och har använts i både ROT-objekt och nyproduktion<br />

på mer än 700 000 m 2 .<br />

Florosil och Florosil TS är baserade på olika högkvalitativa lösningsmedelsfria silaner och kiselföreningar.<br />

<strong>Golv</strong>konstruktionen t.ex. vilket spackel och golvbeläggning man ska använda, avgör valet av produkt.<br />

Vi samarbetar med Evonik AG, ett av världens största kemiföretag samt med alla ledande leverantörer i<br />

golvbranschen. Auktoriserade entreprenörer garanterar högsta kvalitet vid utförandet.<br />

Vi delar gärna med oss av vår kunskap och erfarenhet.<br />

Dina problem–vår uppgift.<br />

Florosil ®<br />

Florosil<br />

Florosil ® TS<br />

Florosil ®<br />

Florosil ® TS<br />

® TS Colour<br />

Florosil ® TS Colour<br />

www.silanex.se<br />

08-449 73 57 | info@silanex.se<br />

2 | GOLV TILL TAK | <strong>#8</strong> - <strong>2014</strong>


GÅR DET ATT<br />

KOMMA FRAM?<br />

Det är en ständigt aktuell fråga på byggarbetsplatser. Annat material<br />

står ivägen. Bygghissen har monterats ner. Byggställningar gör att<br />

man inte kan öppna fönster eller dörrar där man ska lasta in. Och så<br />

vidare. Jonas Forsberg har stött på många problem under de år han<br />

arbetat med att köra ut material <strong>till</strong> golvläggare och lasta in det på<br />

byggarbetsplatser.<br />

› BILDEN OVAN:<br />

JONAS FORSBERG<br />

kör Olle Lind <strong>Golv</strong>s<br />

stora lastbil med kran,<br />

oftast blir det två turer<br />

per dag ut <strong>till</strong> byggarbetsplatserna<br />

dit<br />

golvläggarna behöver<br />

få material levererat.<br />

Foto: Elisabeth Sedig<br />

Det är inte alltid lätt att komma in<br />

med det material golvläggarna behöver<br />

på en byggarbetsplats. Det vet<br />

Jonas Forsberg som i 12 år kört Olle<br />

Lind <strong>Golv</strong>s stora lastbil med sådana<br />

transporter. Olle Lind <strong>Golv</strong> har egen<br />

distribution <strong>till</strong> arbetsplatserna som<br />

sysselsätter fyra chaufförer plus en<br />

man på lagret.<br />

– Jag kör ut och tar in materialet<br />

åt golvläggarna, berättar Jonas. Oftast<br />

blir det två turer per dag. Med parkett,<br />

textilgolv, spackel, linoleum,<br />

plast- och gummigolv.<br />

OLIKA BYGGARE<br />

HAR OLIKA GOD ORDNING<br />

Att byggarbetsplatser där det pågår<br />

renovering är lite besvärligare när<br />

man ska ta sig fram och in med<br />

mate rialet än nybyggen är kanske<br />

inte så konstigt. Men det är också<br />

› TEXT:<br />

Elisabeth Sedig<br />

› FOTO:<br />

Jonas Forsberg<br />

(där inte annat anges)<br />

<strong>#8</strong> - <strong>2014</strong> | GOLV TILL TAK | 3


skillnad mellan olika byggare, berättar<br />

Jonas:<br />

– Utifrån vilken byggare det är kan<br />

man på förhand veta hur bra eller<br />

dåligt ordnad arbetsplatsen är, konstaterar<br />

Jonas. JM är <strong>till</strong> exempel ordningsamma<br />

och angelägna om att allt<br />

ska fungera för underentreprenörerna.<br />

Är det ett JM-bygge vet man<br />

att det är rent och att det är lätta<br />

intag. På en del andra byggen kan<br />

man ha glömt att tänka på intagen,<br />

de kan rent av vara farliga. Det beror<br />

sannolikt på att man har billig arbetskraft<br />

från olika håll och att ingen<br />

riktigt har koll på helheten.<br />

› HÄR KAN INTE DÖRREN ÖPPNAS SÅ MYCKET eftersom ställningen går snävt in mot väggen. Då blir det besvärligt<br />

att få in rullen den vägen, vilket Mike Ancot här tydligt märker av.<br />

› HÄR MÅSTE MAN BÖJA SIG DJUPT om man ska bära in något. Dessutom är det en nivåskillnad av minst trottoarkantsstorlek,<br />

så kärror med tung last går inte att ta in här.<br />

ATT KOMMA FRAM<br />

TILL HUSET<br />

Ofta när Jonas kommer <strong>till</strong> en byggarbetsplats<br />

måste han gå ur bilen och<br />

flytta på saker för att kunna komma<br />

fram <strong>till</strong> huset dit materialet ska.<br />

– Det kan <strong>till</strong> exempel stå en pall<br />

med betong precis där man ska runt<br />

<strong>till</strong> en bygghiss, förklarar han. Det är<br />

vardagsmat – man får armbåga sig<br />

fram på ett snällt sätt.<br />

Men ibland är det helt omöjligt<br />

att komma fram med leveransen.<br />

Jonas berättar om ett fall där man<br />

grävt upp runt hela huset, så att det<br />

inte gick att komma åt det på något<br />

sätt.<br />

– Jag fick köra därifrån och återkomma<br />

nästa morgon, säger han.<br />

ATT KOMMA IN I HUSET<br />

När man väl tagit sig fram <strong>till</strong> huset<br />

borde väl de stora problemen vara<br />

avklarade? Men så är det inte. En<br />

bygghiss är ett bra transporthjälpmedel.<br />

Men när golvmaterialleveransen<br />

kommer är bygghissen ofta<br />

redan nermonterad – bygghissar<br />

kostar både hyra för själva hissen<br />

och markhyra för platsen där den<br />

står.<br />

– En pall med trägolv väger<br />

kring ett och ett halvt ton, säger<br />

Jonas. Vi kan kanske använda de<br />

nyinstallerade inomhushissarna för<br />

att få upp materialet men då måste<br />

vi vara mycket försiktiga och ofta<br />

vill byggaren inte att vi använder<br />

dem heller. Då måste vi krana upp<br />

grejorna och ta in dem genom ett<br />

fönster eller en balkongdörr.<br />

Att få in materialet den vägen är<br />

inte heller alltid så lätt. Det är inte<br />

4 | GOLV TILL TAK | <strong>#8</strong> - <strong>2014</strong>


ovanligt att ställningar är satta så<br />

snävt att det inte går att öppna dörrar<br />

eller fönster. Och det kan finnas<br />

nivåskillnader och kanter höga som<br />

trottoarkanter. Då är det svårt att få<br />

in sådant som är för tungt att bära.<br />

Vilket materialet ofta är.<br />

– Vi har alltid plywood med oss<br />

så att vi kan bygga ramper själva,<br />

säger Jonas. Men en ramp genom ett<br />

fönster högt upp kan ändå bli farligt.<br />

Det kan hända att man stjälper en<br />

mattrulle över sig. Eller över någon<br />

annan. Och de väger ofta kring 200<br />

kilo.<br />

– Man vänjer sig, fortsätter han.<br />

Och man försöker. Och lyckas alltid<br />

på något sätt få in leveransen i huset.<br />

Men visst skulle man önska sig säkrare<br />

transportvägar.<br />

ALLA PÅ EN GÅNG<br />

Ett annat välkänt problem är att<br />

olika underentreprenörer ”går på<br />

var andra” på bygget. Tidplanen är<br />

så pressad från början att de näst in<strong>till</strong><br />

måste jobba på samma ytor samtidigt.<br />

– Det har hänt att ett annat<br />

före tag hållit på att lägga klinker när<br />

jag kommit och ska lasta in, berättar<br />

Jonas. Och att ytan varit avspärrad<br />

eftersom de ännu inte fogat. Då har<br />

jag någon gång lagt plyfaskivor på<br />

klinkergolvet och kört in vårt material.<br />

Det är på håret hela tiden. Och<br />

det måste <strong>till</strong> lite rävspel för att få in<br />

grejorna.<br />

› DET ÄR SÄKRAST att ha med material i bilen för att bygga egna ramper. Här behöver Mike Ancot en sådan<br />

för att få in mattrullarna i huset.<br />

"SKULLE KUNNA BLI BÄTTRE<br />

PÅ MÅNGA HÅLL"<br />

– Har det blivit sämre eller har det<br />

blivit bättre under de 22 år du jobbat<br />

med transporter <strong>till</strong> byggarbetsplatser?<br />

– Både och. Bygghissarna har<br />

blivit klart bättre under den tiden.<br />

Men platscheferna har ofta blivit<br />

sämre. Idag kommer de ofta direkt<br />

från skolan och har ingen egen praktisk<br />

byggerfarenhet. Det gör ibland<br />

att de missar att tänka på en del<br />

saker – och det kan vara farligt.<br />

– Man skulle lätt kunna skapa<br />

säkrare transportvägar på många<br />

håll, avslutar Jonas. Och varför kan<br />

vi inte få ta upp materialet medan<br />

bygghissen finns kvar även om inte<br />

golvläggningen ska starta just då? ■<br />

› OFTA MÅSTE MAN krana upp materialet och ta in det genom en balkongdörr eller ett fönster, i det här fallet<br />

lastar Max Thylin in de uppkranade parkettbrädorna genom ett takfönster.<br />

<strong>#8</strong> - <strong>2014</strong> | GOLV TILL TAK | 5


6 | GOLV TILL TAK | <strong>#8</strong> - <strong>2014</strong>


"ANMÄL HINDER!"<br />

Det uppstår ofta hinder på byggarbetsplatser. Få underentreprenörer<br />

anmäler hinder <strong>till</strong> beställaren utan löser situationerna så gott det går.<br />

Det medför inte bara ekonomiska risker för underentreprenörerna<br />

och sämre arbetsmiljö för dem som är ute och jobbar på byggarbetsplatserna,<br />

utan det medför också att arbetsplatserna inte förbättras.<br />

› BILDEN OVAN: HÄR<br />

BLIR DET LITE FARLIGT.<br />

Det finns ingen plats<br />

att svänga runt med<br />

parkettbrädorna på<br />

balkongen där de ska<br />

lastas in.<br />

– Om alla anmälde hinder när de har<br />

rätt att göra det skulle många problem<br />

på byggarbetsplatser försvinna,<br />

säger Erik Gustafsson, som fram <strong>till</strong><br />

månadsskiftet november – december<br />

var jurist på <strong>Golv</strong>branschen.<br />

FÅ ANMÄLER HINDER<br />

Hinder kan vara att lyftanordningar<br />

saknas, att rätt skyddsutrustning inte<br />

finns <strong>till</strong>hands, att farliga ämnen<br />

upptäckts men även att förseningar<br />

uppstår på grund av bristande planering.<br />

Att på olika sätt själv lösa problemen<br />

med hinder tar tid och gör<br />

att man får mindre tid över för det<br />

egentliga arbetet. Resultatet blir stress<br />

och därmed ökar risken för belastningsskador<br />

och farliga arbetssituationer.<br />

Men hinder anmäls inte så ofta<br />

<strong>till</strong> beställaren. Det vet Erik:<br />

– Jag tror att företagen har lite dålig<br />

koll på sina rättigheter. Men framförallt<br />

är de rädda för negativa reaktioner<br />

från beställaren.<br />

– Så regelverket är mest teori?<br />

– Om fler använder sig av det<br />

kan det bli verkningsfullt. Och det<br />

ger konsekvenser om man inte anmäler.<br />

Man riskerar vite vid försening<br />

och man utsätter kanske sina anställda<br />

för farliga situationer.<br />

Det kan vara svårt att hålla tidplanen<br />

om man <strong>till</strong> exempel ska trängas med<br />

tio andra underentreprenörer som<br />

jobbar på bygget samtidigt. Men nästan<br />

alla väntar ändå in i det längsta<br />

med att anmäla.<br />

– Och man ska absolut inte försöka<br />

fixa tveksamma situationer på<br />

eget initiativ, <strong>till</strong> exempel bygga egna<br />

ramper, tycker Erik. I ett sådant läge<br />

ska man anmäla. Annars kommer de<br />

här problemen att bestå för evigt.<br />

ATT INTE ANMÄLA<br />

GER EKONOMISKA RISKER<br />

Om man inte anmäler hinder och<br />

arbetet blir försenat på grund av<br />

› TEXT:<br />

Elisabeth Sedig<br />

› FOTO:<br />

Jonas Forsberg<br />

› FORTSÄTTNING<br />

på sid 20<br />

<strong>#8</strong> - <strong>2014</strong> | GOLV TILL TAK | 7


Kistamässan, Stockholm 18 & 19 mars 2015<br />

2015<br />

Fullt fokus på drift, förvaltning, underhåll, energi & miljö<br />

Nordens största<br />

fastighetsmässa!<br />

NYHET! Fokusområde skydd och säkerhet!<br />

Fullbokad<br />

mässhall!<br />

Fastighetsmässan<br />

Real<br />

Estate Summit<br />

– ny halvdagskonferens<br />

inom<br />

fastighetsfinansiering<br />

Seminarier • Nyheter • Utställare • Inspiration<br />

Läs hela det kostnadsfria seminarieprogrammet på easyfairs.com/FastighetSthlm<br />

Kerstin Lindberg<br />

Göransson<br />

VD Akademiska Hus<br />

Erik Selin<br />

VD Balder<br />

Peter Martin<br />

Koncernsäkerhetschef PEAB<br />

Johnnie Müller<br />

Säkerhetschef Kastrup<br />

NYTT FÖR I ÅR!<br />

FASTIGHETMÄSSANS<br />

ENERGIPRIS<br />

I samarbete med<br />

Mer information hittar du på<br />

www.easyfairs.com/FastighetSthlm<br />

8 | GOLV TILL TAK | <strong>#8</strong> - <strong>2014</strong><br />

Officiella partners<br />

Partners


Två frågeställningar som nu<br />

tydligt besvarats i och med<br />

Arbetsmiljöverkets ställningstagande<br />

är:<br />

• Kan användning av skyddshjälm<br />

öka risken för belastningsskador?<br />

• Behöver man använda<br />

skyddshjälm vid allt arbete<br />

på en byggarbetsplats?<br />

› TEXT: Sara Salomonsson<br />

ALLTID HJÄLM<br />

– ELLER BARA<br />

NÄR DET BEHÖVS?<br />

Arbetsmiljöverket har<br />

kommit med ett särskilt<br />

dokument om<br />

kravet på skyddshjälm<br />

på byggarbetsplatser.<br />

Här konstaterar man<br />

att vid vissa arbetsuppgifter<br />

kan en hjälm<br />

vara <strong>till</strong> större skada<br />

än nytta, den kan <strong>till</strong><br />

och med öka risken för<br />

belastningsskador.<br />

Därmed står det helt<br />

klart att det är orimligt<br />

att kräva att alla som<br />

arbetar på en byggarbetsplats<br />

använder<br />

samma skyddsutrustning,<br />

oavsett var på<br />

arbets platsen de<br />

befinner sig och oavsett<br />

vilka arbetsuppgifter<br />

de utför.<br />

› FORTSÄTTNING på sid 10<br />

<strong>#8</strong> - <strong>2014</strong> | GOLV TILL TAK | 9


› FORTSÄTTNING<br />

FRÅN SID 9:<br />

Alltid hjälm – eller bara<br />

när det behövs?<br />

Vid en <strong>till</strong>syn av Arbetsmiljöverket hos<br />

ett golvföretag kom frågan om kraven<br />

på hjälmanvändning på byggarbetsplatser<br />

på tal – och ifall all skyddsutrustning<br />

verkligen krävs i alla situationer<br />

på en arbetsplats. Det re sul terade<br />

i en skrivelse från Arbetsmiljöverket,<br />

ett ställningstagande som behandlar<br />

just användning av skyddshjälm<br />

vid påfrestande arbets ställ -<br />

ningar, <strong>till</strong> exempel montering nära<br />

taket med huvudet bakåtböjt, eller<br />

golvläggning där huvudet ofta är i en<br />

neråtböjd vinkel. Något som gör att<br />

nackmusklerna får arbeta mer än<br />

vanligt då de ska hålla upp huvudet<br />

och även hjälmens vikt. Dels kan det<br />

vara otympligt med hjälm men vid<br />

sådana moment kan en hjälm också<br />

öka risken för arbetsmiljöskador.<br />

Två frågeställningar som nu tydligt<br />

besvarats i och med Arbetsmiljöverkets<br />

ställningstagande är:<br />

• Kan användning av skyddshjälm<br />

öka risken för belastningsskador?<br />

• Behöver man använda skyddshjälm<br />

vid allt arbete på en byggarbetsplats?<br />

HJÄLM KAN ÖKA RISKEN<br />

FÖR BELASTNINGSSKADOR<br />

Arbetsmiljöverket slår i skrivelsen fast<br />

att skyddshjälm kan öka risken för<br />

belastningsbesvär i nacke-skuldraregionen<br />

när huvudet hålls i påfrestande<br />

arbetsställning utanför kroppens<br />

lodlinje längre stunder. Upplevs<br />

skyddshjälmen som ett hinder är det<br />

viktigt att hjälmens vikt och utformning<br />

ses över, så att den inte hindrar<br />

arbetstagaren mer än nödvändigt.<br />

I de föreskrifter som finns för<br />

bygg- och anläggningsarbeten anges<br />

skydds hjälmen som lämplig skyddsutrustning.<br />

Ett dilemma uppstår<br />

emellertid för arbetsgivaren när arbetstagaren<br />

arbetar i utrymmen där<br />

det finns tak eller där hjälmen upplevs<br />

som onödig och är i vägen vid<br />

arbetsmomentet. Därför är det viktigt<br />

att en riskbedömning av arbetsmomentet<br />

och arbetsstället utförs<br />

innan arbetet påbörjas, så att arbetsgivaren<br />

och BAS-U kan komma<br />

över ens om vilka arbeten som kan<br />

utföras utan skyddshjälm.<br />

Så här skriver Arbetsmiljöverket<br />

om saken: ”Förutsättningen för att<br />

utföra arbete utan skyddshjälm på en<br />

byggarbetsplats, är att arbetsgivaren<br />

har gjort en riskbedömning och bedömt<br />

enligt 5 § afs 2012:2 att det medför<br />

ogynnsamma arbetsställningar och<br />

arbets rörelser och att sannolikheten för<br />

att arbetstagaren ska råka ut för nedfallande<br />

föremål under själva utförandet<br />

av arbetsmomentet, är så gott som<br />

obefintlig.”<br />

Vägen inom arbetsplatsen fram<br />

<strong>till</strong> den lokal där <strong>till</strong> exempel golvläggning<br />

ska utföras måste också riskbedömas,<br />

det kan finnas risker på<br />

vägen <strong>till</strong> och från det utrymmet.<br />

Resul terar bedömningen i att det<br />

finns risker på transportsträckan, ska<br />

arbetstagaren använda anpassad<br />

skydds utrustning när han befinner<br />

sig inom det området. Det kan gälla<br />

risk för nedfallande föremål och finns<br />

en sådan risk ska skyddshjälm användas<br />

på de platserna.<br />

OLÄMPLIGT MED<br />

GENERELLA REGLER<br />

Genom ställningstagandet har Arbetsmiljöverket<br />

belyst vikten av rätt utrustning<br />

vid rätt arbete. Det går inte<br />

att ge generella anvisningar för en<br />

byggarbetsplats, den som gjuter betongplattan<br />

arbetar på ett annat sätt<br />

än den som lägger parkettgolv.<br />

Det här ökar möjligheten att<br />

påtala vikten av att varje arbetsmoment<br />

beaktas och att inte alla arbetsmoment<br />

klumpas ihop så att det<br />

ställs onödiga krav som i längden<br />

kan leda <strong>till</strong> mer skada än nytta. Det<br />

är orimligt att ha samma krav på<br />

skyddsutrustning alltigenom ett stort<br />

projekt. Olika arbetsuppgifter kräver<br />

olika utrustning, iallafall om arbetet<br />

ska flyta på smidigt och inte medföra<br />

onödiga arbetsmiljörisker.<br />

Den som befinner sig på arbetsplatsen<br />

har skyldighet att följa de<br />

skyddsföreskrifter som finns, men är<br />

de inte lämpliga kan överenskommelse<br />

om undantag göras med<br />

BAS-U. ■<br />

› ARBETSMILJÖ-<br />

VERKETS STÄLLNINGS-<br />

TAGANDE:<br />

Användning av skyddshjälm<br />

vid påfrestande<br />

arbetsställningar,<br />

RM <strong>2014</strong>/104337,<br />

daterat <strong>2014</strong>-03-12,<br />

kan begäras ut från<br />

Arbetsmiljöverket,<br />

www.av.se.<br />

10 | GOLV TILL TAK | <strong>#8</strong> - <strong>2014</strong>


NU ÄVEN I<br />

KLICK-<br />

FORMAT<br />

iD INSPIRATION<br />

TRENDIG LVT-KOLLEKTION MED<br />

75000 MÖJLIGHETER!<br />

iD Inspiration är en trendriktig LVT-kollektion med<br />

ett brett utbud av färger, mönster och format<br />

Perfekt för butiker, hotell och kontor där design<br />

och slitstyrka är i fokus<br />

Nu även med lättlagt klicksystem i 22 exklusiva<br />

träreferenser<br />

En hållbar lösning för en god inomhusmiljö och ett<br />

enkelt underhåll<br />

<strong>#8</strong> - <strong>2014</strong> | GOLV TILL TAK | 11


Det är i år Piteå <strong>Golv</strong><br />

& Kakel som vinner<br />

den hedrande titeln<br />

”Årets bästa arbetsplats”<br />

och som får ta<br />

emot Casco Schönox<br />

generösa pris på<br />

50 000 kronor. Det<br />

är en positiv trend<br />

inom hela golvbranschen<br />

att arbeta aktivt<br />

för bättre miljö och<br />

inte minst de egna<br />

anställdas arbetsmiljö.<br />

› TEXT:<br />

Magnus Rönnmark<br />

ÅRETS BÄSTA ARBETSPLATS<br />

Markus Johansson på Piteå <strong>Golv</strong> &<br />

Kakel berättar vad det är för arbetsplats<br />

som vunnit i år.<br />

Är det bara en arbetsplats? Nej<br />

det är naturligtvis flera. Tekniskt sett<br />

har egentligen varje projekt sin egen<br />

<strong>till</strong>fälliga arbetsplats. Även organisatoriskt<br />

rör det sig här om flera enheter.<br />

Företaget finns inte bara i Piteå.<br />

En del av företaget är också Luleå<br />

<strong>Golv</strong> & Kakel. Totalt ställer företaget<br />

upp med 20 golvläggare, 15 plattsättare<br />

och tio montörer av innertak.<br />

Till detta kommer de som ger service<br />

vid butikerna i Piteå och Luleå<br />

plus administrationen i Piteå.<br />

Könsfördelningen är den för<br />

branschen traditionella trots att man<br />

medvetet vill styra mot bättre balans.<br />

Tre damer och 62 herrar. Men <strong>till</strong><br />

åldern är Piteå <strong>Golv</strong> & Kakel ett<br />

rela tivt ungt företag.<br />

VANN RÄTT FÖRETAG?<br />

Markus Johansson svarar tydligt på<br />

den frågan:<br />

– Ja, vi förtjänar priset. Vi satsar konsekvent<br />

på miljöarbetet och i synnerhet<br />

på arbetsmiljön. Det är viktigt av<br />

flera skäl att hålla arbetsmiljöfrågorna<br />

levande. Vid de träffar vi regelbundet<br />

har med hela personalen bjuder<br />

vi in engagerande föredragshållare<br />

och vi håller alltid en öppen dialog<br />

med alla anställda för att alla ska vara<br />

delaktiga i miljöarbetet.<br />

Det är angeläget att skapa gemenskap<br />

mellan alla dem som arbetar<br />

i företaget, när de flesta så ofta<br />

arbetar ensamma på <strong>till</strong>fälliga arbetsplatser<br />

långt från butik och kontor i<br />

Piteå eller Luleå.<br />

MYCKET TID PÅ RESOR<br />

Piteå <strong>Golv</strong> & Kakel har satsat på sin<br />

bilpark. Hela flottan är utbytt mot<br />

miljömässigt bra och arbetsvänliga<br />

nya bilar. I Norrbotten är bilen viktig<br />

för säkerhet, trivsel och funktion.<br />

Det blir lätt några timmar i bilen,<br />

avstånden är stora. Eftersom företaget<br />

har omfattande uppdrag även i<br />

Kiruna står en utrustad bil stationerad<br />

där. Mellan Piteå och Kiruna är<br />

det 40 mil. Den resan tar man hellre<br />

med tåg med hänsyn <strong>till</strong> säkerhet,<br />

trivsel, miljö och plånbok. Hit<strong>till</strong>s är<br />

12 | GOLV TILL TAK | <strong>#8</strong> - <strong>2014</strong>


› TEXT:<br />

Magnus Rönnmark<br />

INOM GOLVKEDJAN<br />

man förskonad från allvarliga trafikhändelser<br />

i arbetet, men man håller<br />

alltid skärpt vaksamhet på frågan.<br />

GEMENSAM MOTION OCH<br />

GÄRNA NYA VERKTYG<br />

Några problem med vår tids kemikalier<br />

upplever man inte på Piteå<br />

<strong>Golv</strong> & Kakel. Lim, lack och plastprodukter<br />

är idag säkra att arbeta<br />

med. Men naturligtvis måste man<br />

skydda sitt skinn med handskar,<br />

mot <strong>till</strong> exempel cement och spackel<br />

som kan torka ut.<br />

När det gäller ergonomi satsar<br />

Piteå <strong>Golv</strong> & Kakel på två fronter.<br />

Regelbunden motion <strong>till</strong>sammans är<br />

en trevlig social aktivitet och gör<br />

kroppen tåligare mot de belastningar<br />

som yrket ofrånkomligen för med<br />

sig. Parallellt uppmuntrar man <strong>till</strong><br />

mer skonsamma arbetsmetoder som<br />

<strong>till</strong> exempel stående golvläggning i<br />

större objekt. Det kan dock vara lika<br />

svårt att lära erfarna golvläggare att<br />

stå, som att lära gamla hundar att<br />

sitta. Nya ergonomiskt anpassade<br />

verktyg och redskap är emellertid<br />

alltid välkomna och provas ofta av<br />

de anställda.<br />

DEN SOCIALA ARBETSMILJÖN<br />

Markus Johansson har inte något<br />

konkret mått på det sociala välbefinnandet.<br />

Vem har det? Det verkar<br />

ändå som att det är ett gott klimat i<br />

arbetet och att alla gärna samarbetar<br />

med varandra Att alla ställer upp<br />

utan gnäll när det ibland behöver<br />

köras hårt för att man ska hinna<br />

med. Då står det väl ganska bra <strong>till</strong><br />

med arbetsglädje och motivation.<br />

Det framgår av allt detta att<br />

Piteå <strong>Golv</strong> & Kakel är värdiga vinnare<br />

av titeln Årets bästa arbetsplats i<br />

<strong>Golv</strong>kedjan. Jomenvisst. ■<br />

JURYNS MOTIVERING:<br />

"Vi försöker helt enkelt se <strong>till</strong> att montörerna<br />

trivs. Det är ju de som gör det viktiga<br />

jobbet". Med den inställningen har ledningen<br />

i Piteå <strong>Golv</strong> & Kakel skapat ett företag<br />

med hög motivation och låg sjukfrånvaro.<br />

Och därmed belönats med stark<br />

<strong>till</strong>växt och god lönsamhet. Piteå <strong>Golv</strong> &<br />

Kakel, en bra arbetsplats helt enkelt!<br />

› OVAN: HELA PITEÅ-<br />

GÄNGET från Piteå<br />

<strong>Golv</strong> & Kakel samlade<br />

utanför Pite Havsbad.<br />

Bilarna är extra viktiga<br />

i Norrbotten, så det är<br />

naturligt att de får vara<br />

med på bilden.<br />

<strong>#8</strong> - <strong>2014</strong> | GOLV TILL TAK | 13


HELT RISKFRI<br />

ARBETSMILJÖ?<br />

Det kommer vi förmodligen aldrig att uppleva<br />

men vi måste jobba med det som målsättning.<br />

Nya kemikalier och produkter kommer alltid.<br />

Många är bra men vissa är kanske dåliga.<br />

Dagens fl uga kan bli morgondagens problem.<br />

Men kunskap är ett bra skydd!<br />

› OVAN:<br />

EN TRAPPKLÄTTRANDE<br />

kärra kan göra jobbet<br />

mycket lättare – och<br />

mindre påfrestande<br />

för kroppen.<br />

Foto från Molico.<br />

› TEXT:<br />

Thomas Åkerblad<br />

› BILDER FRÅN<br />

Facebook- gruppen<br />

<strong>Golv</strong>läggare utan<br />

gränser<br />

1:<br />

DET ÄR INTE bara svårt<br />

att transportera material<br />

<strong>till</strong> ett fläkt rum.<br />

Även läggningen kan<br />

vara svår med många<br />

rör och apparater att<br />

ta hänsyn <strong>till</strong>.<br />

2:<br />

FYRA METER BREDA<br />

mattor är inte önskedrömmen<br />

för en golvläggare<br />

att hantera.<br />

Arbetsmiljön har genom årens lopp<br />

blivit bättre och bättre för golvläggarna.<br />

Många farliga produkter och<br />

ämnen har försvunnit men – tyvärr<br />

– har också nya <strong>till</strong>kommit. Hjälpmedel<br />

och redskap har förbättrats<br />

men fortfarande finns det problem<br />

kvar. Och det kommer säkert att <strong>till</strong>komma<br />

nya.<br />

LITEN SKADEFREKVENS<br />

I ett examensarbete gjort på uppdrag<br />

av GBR-Öst – Projektering med hänsyn<br />

<strong>till</strong> golvbranschen, Mohammad<br />

Tabatabaitt, KTH <strong>2014</strong> – konstateras<br />

att:<br />

”Inom golv- och väggbeläggningsarbete<br />

skadades 1,5 procent av alla sysselsatta<br />

under 2012. Det motsvarade 3,8 procent<br />

av alla arbetsskador inom byggbranschen.<br />

Jämfört med de andra<br />

närings grenarna har golv- och väggbeläggare<br />

<strong>till</strong>sammans med markarbetare<br />

det minsta antalet skador av alla<br />

grupper. Även om det inte är den grupp<br />

som har störst skadefrekvens så är det<br />

en grupp där bara 24 procent av yrkesverksamma<br />

i gruppen 35 – 44 år går i<br />

pension i yrket … Skyddsutrustningen<br />

är inte alltid anpassad <strong>till</strong> golvläggarens<br />

behov och många fysiska problem<br />

uppstår efter lång tid vilket gör att de<br />

inte uppmärksammas innan man arbetat<br />

många år och kroppen redan<br />

skadats.”<br />

<strong>Golv</strong> <strong>till</strong> <strong>Tak</strong> har ringt runt och<br />

talat med golvläggare och även utnyttjat<br />

Facebook för att se vad läggarna<br />

upplever som problem i sitt<br />

jobb. Vad som kan vara farligt eller<br />

bara irriterande. Vissa problem är<br />

gamla men försvinner inte – andra<br />

är nya. Och vissa är ”eviga”. Som det<br />

här med att andra yrkesgrupper inte<br />

städar efter sig.<br />

UPPLEVDA PROBLEM<br />

Uppgifterna har vi samlat här <strong>till</strong> en<br />

problemkatalog – i bokstavsordning<br />

– som kanske kan tjänstgöra som en<br />

1 2 3<br />

väckarklocka? Till både eftertanke<br />

och åtgärder.<br />

Arbetsställning<br />

Fortfarande kryper vi omkring på<br />

golvet även när det inte behövs. Det<br />

finns idag alltfler hjälpmedel för att<br />

arbeta stående. Till exempel limning<br />

går utmärkt att göra i stående ställning.<br />

Asbest<br />

Förvånande många anger fortfarande<br />

asbest som ett arbetsmiljöproblem.<br />

Det är då främst vid ROT-jobb som<br />

det kan ställa <strong>till</strong> med trassel. Att det<br />

finns asbest i golvbeläggningen kommer<br />

ofta som en lika stor överraskning<br />

för kunden som för golvläggaren.<br />

Vid sanering av asbest gäller<br />

särskilda regler som för beställaren<br />

kan bli dyrbara – men det är läggarens<br />

hälsa det gäller.<br />

Belysning<br />

Att inte se vad man gör är både ett<br />

arbetsmiljöproblem och en risk för<br />

3:<br />

ATT KRYPA PÅ KNÄNA<br />

är inte nödvändigt i<br />

alla lägen. Limspridning<br />

och många andra<br />

moment kan man<br />

utföra stående med<br />

rätt utrustning.<br />

4:<br />

ARVET efter elektrikerna.<br />

Inte kul!<br />

5:<br />

UPPMANINGEN<br />

"Ta av dig skorna"<br />

resulterade bara i<br />

extra tydliga fotspår.<br />

14 | GOLV TILL TAK | <strong>#8</strong> - <strong>2014</strong>


› FÖR VISSA JOBB<br />

behövs tunga<br />

maskiner för att få<br />

<strong>till</strong>räckligt bra resultat.<br />

Här är Wolffs senaste<br />

stripper som går att<br />

dela i två delar för att<br />

bringa ner vikten på<br />

det som ska bäras.<br />

det färdiga resultatet. Belysning ska<br />

<strong>till</strong>handahållas av beställaren men det<br />

slarvas ofta med detta. En pannlampa<br />

borde kanske finnas med i varje<br />

golvläggares standardutrustning?<br />

Epoxi<br />

Epoxi förekommer idag inte i någon<br />

större utsträckning så att golvläggare<br />

kommer i kontakt med 3<br />

materialet,<br />

det finns främst i vissa fuktprimers<br />

och i fäst- och fogmaterial. <strong>Golv</strong> av<br />

gjuten epoxi görs av specialfirmor.<br />

Vid all kontakt med epoxi gäller att<br />

använda skyddshandskar och andningsskydd.<br />

För kallt<br />

Kyla är ett problem både för läggaren<br />

och för materialet. Det kan vara ett<br />

våningsplan som inte är ordentligt<br />

<strong>till</strong>slutet och där vinden mer eller<br />

mindre drar rakt igenom – ingen<br />

höjdare för kropp och leder att arbeta<br />

i en sådan omgivning.<br />

Oljor och lacker<br />

De gamla syrahärdande lackerna är<br />

borta från marknaden och vi har nu<br />

betydligt bättre produkter <strong>till</strong>gängliga.<br />

Men gör inte felet att tro att<br />

vattenbaserade produkter är helt fria<br />

från lösningsmedel! Så kontrollera<br />

vad som står på säkerhetsdatablad<br />

och instruktioner. Där står nästan<br />

alltid att det ska sörjas för god ventilation<br />

och att lämplig skyddsutrustning<br />

ska användas.<br />

Ostädat<br />

Kanske är det egentligen inte ett<br />

arbets miljöproblem men det ger<br />

upp hov <strong>till</strong> mycket irritation och<br />

andra problem. Som en golvläggare<br />

uttryckte det:<br />

– Jag städade och allt såg snyggt och<br />

prydligt ut för läggning. Så gick jag<br />

för att äta lunch. När jag kom <strong>till</strong>baka<br />

hade den ... elektrikern varit där<br />

och sprutat avklippta ledningar över<br />

hela golvet. Det var bara att börja om.<br />

4 5<br />

Tunga rullar<br />

Det här har alltid varit ett problem.<br />

Det går att med hjälp av hiss och<br />

kärra få in materialet på många<br />

arbets platser men går det att få helrullen<br />

upp <strong>till</strong> fläktrummet med en<br />

smal skranglig trappa som sista länk?<br />

Trappklättrande kärror är ofta en<br />

lösning och de har blivit bättre och<br />

bättre. Nu finns även motor drivna<br />

sådana.<br />

Att göra avkap är en lösning för<br />

att få ner tyngderna men det tar ju lite<br />

tid och kräver en bättre och dyrare<br />

logistik än att bara få rullarna avlevererade<br />

direkt <strong>till</strong> bygget.<br />

Idag finns det <strong>till</strong> och med golvmattor<br />

på fem meters bredd. Inte<br />

blir de lättare att hantera även om<br />

beställaren får en obruten golvyta att<br />

titta på. ■<br />

KUNSKAP ÄR ETT<br />

BRA SKYDD!<br />

Kom ihåg att man har<br />

möjlighet att påverka<br />

sin arbetsmiljö. Läs<br />

anvisningarna för produkterna.<br />

Så är <strong>till</strong><br />

exem pel inte all lack<br />

likadan. Det kan skilja<br />

stort på mängden<br />

ingående lösningsmedel.<br />

Sörj för god<br />

ventilation och använd<br />

rekommenderad<br />

skyddsutrustning.<br />

Det gäller att inte<br />

underskatta farorna<br />

på arbetsplatsen utan<br />

att var medveten om<br />

dem.<br />

<strong>#8</strong> - <strong>2014</strong> | GOLV TILL TAK | 15


Vid planeringen av nya skolor står arbets miljön<br />

i fokus på ett helt annat sätt än tidigare, både<br />

elevernas och lärarnas arbetsmiljö. Ljudmiljön<br />

är viktig men också att undvika undanskymda<br />

vrår för att motverka mobbning.<br />

› BILDEN OVAN:<br />

ULRIKSDALS-<br />

SKOLAN i Solna är<br />

en stor skola med<br />

nästan 900 elever.<br />

Men den är ändå<br />

en tyst skola. Här<br />

berättar vi varför.<br />

Foto:<br />

Thomas Åkerblad<br />

"DET KÄNNS SOM ATT<br />

ÄTER UPP LJUDET .<br />

… säger Tina Nordgren, biträdande rektor på Ulriksdalsskolan<br />

i Solna, om de Nora gummigolv som finns inlagda i hela skolan.<br />

› TEXT:<br />

Thomas Åkerblad<br />

"Vi försöker få alla<br />

barn att ha inneskor<br />

eller tofflor<br />

med sig."<br />

Nya Ulriksdalsskolan ligger i ett nybyggt<br />

område i utkanten av Solna<br />

med en pendeltågsstation alldeles<br />

bredvid. Skolan är nybyggd – den invigdes<br />

nu under hösten – och rymmer<br />

885 elever och 130 anställda i<br />

flexibla lokaler som <strong>till</strong>åter variation<br />

i elevåldrarna över tiden.<br />

TRYGGT OCH TILLGÄNGLIGT<br />

Skolan är byggd i fyra våningar. Via<br />

den glasade huvudentrén når besökaren<br />

skolans reception, administration<br />

och den höga öppna entréhallen<br />

som övergår i matsal. Det kommer<br />

att vara hela skolans vardagsrum med<br />

kafé, plats för samlingar och möten.<br />

När många vill vara med utnyttjas<br />

även de breda trapporna och loftgångarna<br />

en trappa upp.<br />

Målet har – enligt arkitekterna<br />

– varit en trygg och <strong>till</strong>gänglig miljö<br />

där vuxna och ungdomar rör sig<br />

blandat över hela dagen. Överblickbarheten<br />

och öppenheten, som inte<br />

minst kan minska mobbnings<strong>till</strong>fällena,<br />

säkras genom generös glasning.<br />

Skolan har <strong>till</strong>agningskök och<br />

planeras som Miljöbyggnad klass<br />

Silver.<br />

MÅNGA KOCKAR<br />

Det har varit flera arkitektkontor inblandade,<br />

först Visbyark som tog<br />

fram ett förfrågningsunderlag för<br />

total entreprenad. Den valda entreprenören<br />

Peab arbetade i sin tur<br />

med arkitektkontoret Semrén &<br />

Månsson som gjort bygghandlingarna.<br />

Och inredningen är gjord av Arkitekt<br />

erna Krook & Tjäder.<br />

SKOFRITT<br />

En målsättning har varit att få ner<br />

ljudnivåerna och därmed minska<br />

stök och oljud för att få en dräglig<br />

16 | GOLV TILL TAK | <strong>#8</strong> - <strong>2014</strong>


GOLVET<br />

.."<br />

› OVAN: KLASSRUM<br />

med släta akustikgolv<br />

av gummi, Noraplan<br />

Stone Akustik 4,0<br />

milli meter.<br />

Foto:<br />

Markus Alroth<br />

arbetsmiljö för alla – både för lärare<br />

och elever. Ett steg <strong>till</strong> att nå detta är<br />

att det är en skofri skola. Eleverna<br />

ställer av sig skorna i entrén och<br />

vuxna har antingen inneskor eller<br />

blåa plastöverdrag på skorna.<br />

– Vi försöker få alla barn att ha<br />

inneskor eller tofflor med sig men det<br />

går lite trögt med det, säger biträdande<br />

rektor Tina Nordgren. Många<br />

gillar att hasa omkring med strumpor.<br />

Däremot får de inte gå barfota,<br />

för det är ett hygieniskt krav.<br />

› FORTSÄTTNING på sid 18<br />

› TILL VÄNSTER:<br />

KORRIDORERNA<br />

är inte bara för att<br />

rusa igenom. Här<br />

kan man även sitta<br />

och pausa. Då är det<br />

bra med akustikgolv<br />

som dämpar ljuden.<br />

Foto:<br />

Magnus Berglund<br />

<strong>#8</strong> - <strong>2014</strong> | GOLV TILL TAK | 17


› FORTSÄTTNING<br />

FRÅN SID 17:<br />

"Det känns som<br />

att golvet äter upp<br />

ljudet ..."<br />

› TILL HÖGER:<br />

I SLÖJDSALAR och<br />

vissa andra utrymmen<br />

ligger Norament<br />

gummi plattor med<br />

"pas<strong>till</strong>er" på ytan.<br />

Det traditionella utseendet<br />

för många äldre<br />

gummigolv.<br />

Foto:<br />

Markus Alroth<br />

› NEDAN:<br />

I SKOLAN ANVÄNDS<br />

Noras trappsystem av<br />

gummi med färdiga<br />

trappnosar, Norament<br />

Grano.<br />

Foto:<br />

Magnus Berglund<br />

TYST OCH SLITSTARKT<br />

Arkitekt Susan Hende på Arkitekterna<br />

Krook & Tjäder har svarat för<br />

färgsättning och materialval inomhus.<br />

– Vi har genomgående använt<br />

fyra millimeter tjocka akustikgolv,<br />

säger Susan. Gummigolv från Nora<br />

Systems. Detta är då nästa steg för att<br />

få ner ljudnivåerna.<br />

Totalt är det levererat 9000<br />

kvad ratmeter gummigolv <strong>till</strong> skolan.<br />

Noraplan Stone Akustik <strong>till</strong> allmänna<br />

ytor, klassrum, bibliotek och entré,<br />

Norament plattor med pas<strong>till</strong>er <strong>till</strong><br />

slöjdsalar och Norament Grano <strong>till</strong><br />

trappor.<br />

Akustikgolven är lagda med<br />

uppvik mot väggarna – med en hålkälslist<br />

under – för att de ska bli lättstädade.<br />

Eftersom mattan är så<br />

tjock, hela fyra millimeter, finns det<br />

en avslutningslist ovanpå uppviket<br />

så att inga driftiga barn ska komma<br />

åt att peta på kanten.<br />

– Totalt kan vi väl säga att vi<br />

fått det vi ville ha, säger Tina och<br />

Susan instämmer. Tyst och slitstarkt.<br />

Vad kan man mer begära? ■<br />

NYA ULRIKSDALSSKOLAN I SOLNA<br />

BESTÄLLARE:<br />

Solna Stad<br />

GOLVLEVERANTÖR:<br />

Nora Systems AB<br />

GOLVENTREPRENÖR:<br />

Olle Lind <strong>Golv</strong> AB<br />

BYGGENTREPRENÖR:<br />

Peab Sverige AB<br />

ARKITEKTER:<br />

Visbyark AB<br />

Semrén & Månsson AB<br />

Arkitekterna Krook & Tjäder AB<br />

18 | GOLV TILL TAK | <strong>#8</strong> - <strong>2014</strong>


SPARA TID OCH PENGAR<br />

MED GVKS KVALITETSAPP!<br />

› GVKS KVALITETSAPP<br />

innehåller nu möjlighet<br />

att göra såväl våtrumsanmälan<br />

som<br />

förkontroll, egenkontroll<br />

och våtrumsintyg<br />

direkt i mobilen eller<br />

på läsplattan. Appen<br />

är uppskattad och användningen<br />

av den<br />

ökar hela tiden.<br />

Nu kan den som är behörig arbetsledare eller montör i ett GVKauktoriserat<br />

företag snabbt och enkelt skapa för- och egenkontroller<br />

för våtrumsinstallationer via GVKs kvalitetsapp. I den nya uppdateringen<br />

kan även Våtrumsanmälan och Våtrumsintyg enkelt skapas och fyllas i.<br />

I maj <strong>2014</strong> lanserades den första versionen<br />

med för- och egenkontroller<br />

och nu kommer nästa version av<br />

GVKs kvalitetsapp, som nu också<br />

innehåller Våtrumsanmälan och Våtrumsintyg.<br />

Appen är nu komplett och<br />

all kvalitetsdokumentation kan skötas<br />

via mobilen. Sedan lanseringen<br />

har ett par tusen för- och egenkontroller<br />

skickats in via mobiltelefon<br />

eller läsplatta och användningen fortsätter<br />

att öka.<br />

SPARAR TID OCH PENGAR<br />

GVKs kvalitetsapp är framtagen för<br />

att underlätta kvalitetssäkringen enligt<br />

GVKs branschregler Säkra Våtrum.<br />

Huvudskälen är att skydda dem<br />

som arbetar enligt GVK-konceptet<br />

och ge tydliga kvalitetsdokument för<br />

att argumentera med beställare, att<br />

stötta GVK-företagens interna kvalitetsrutiner<br />

samt att erbjuda beställare<br />

professionella kvalitetsdokument.<br />

Ofta upplevs system som ska säkra<br />

kvalitet som komplicerade och inte<br />

alls förankrade i verkligheten. GVKs<br />

kvalitetsapp däremot, underlättar<br />

och gör kvalitetsarbetet tydligt, relevant<br />

och enkel att hantera.<br />

Och användarna håller med:<br />

– Mycket bra, är betyget från Marcus<br />

Hellström på Lindesbergs <strong>Golv</strong> efter<br />

ett par månaders användning. Inget<br />

papperskrångel, lätt att använda och<br />

mobilen har man ju alltid med sig!<br />

VIKTIG OCH EFTERFRÅGAD<br />

KVALITETSSÄKRING<br />

Med GVKs kvalitetsapp sparar företaget<br />

tid eftersom administrationen<br />

av kvalitetsdokument blir effektivare<br />

och säkrare. Följande fyra kvalitetsdokument<br />

kan skapas och fyllas i via<br />

mobilen:<br />

• Våtrumsanmälan<br />

Underlag för stickprovskontroller<br />

och obligatoriskt för GVK-auktoriserade<br />

företag att fylla i för tätskiktsarbeten<br />

i bad- och duschutrymmen,<br />

toaletter och tvätt -<br />

stugor. Våtrumsanmälan ska alltid<br />

överlämnas <strong>till</strong> beställaren.<br />

› FORTSÄTTNING på sid 20<br />

› TEXT:<br />

Jon Herrdahl<br />

› ILLUSTRATION:<br />

Tom Martinsen<br />

<strong>#8</strong> - <strong>2014</strong> | GOLV TILL TAK | 19


› FORTSÄTTNING<br />

FRÅN SID 19:<br />

Spara tid och pengar<br />

med GVKs kvalitetsapp!<br />

• Förkontroll<br />

Innan tätskiktet monteras ska<br />

GVK-företaget kontrollera att underlaget<br />

har rätt förutsättningar,<br />

det vill säga uppfyller GVKs<br />

branschregler Säkra Våtrum. I<br />

förkontrollen rapporteras eventuella<br />

bristande förutsättningar som<br />

<strong>till</strong> exempel bakfall eller felplacerade<br />

rör innan tätskiktet monteras.<br />

GVKs Förkontroll är formellt<br />

korrekt i förhållande <strong>till</strong> juridiska<br />

krav. Förkontrollen är GVK-företagets<br />

egna kvalitetsdokument och<br />

överlämnas <strong>till</strong> beställaren om det<br />

innehåller avvikelser eller om man<br />

på förhand kommit överens om<br />

att en dokumenterad förkontroll<br />

ska överlämnas.<br />

• Egenkontroll<br />

Egenkontrollen intygar att tätskiktet<br />

monterats enligt GVKs<br />

branschregler och monteringsanvisning<br />

för det aktuella tätskiktet.<br />

Egenkontrollen är GVK-företagets<br />

egna kvalitetsdokument och överlämnas<br />

<strong>till</strong> beställaren om det<br />

innehåller avvikelser eller om man<br />

på förhand kommit överens om att<br />

en dokumenterad egenkontroll ska<br />

överlämnas.<br />

• Våtrumsintyg<br />

Våtrumsintyget Kvalitetssäkrad våtrumsinstallation<br />

intygar att arbetet<br />

är utfört fackmässigt av ett behörigt<br />

GVK-auktoriserat företag och<br />

enligt gällande branschregler. Våtrumsintyget<br />

överlämnas <strong>till</strong> beställaren<br />

efter genomförd tätskiktsinstallation.<br />

I appen ligger checklistor och fördefinierade<br />

alternativ så att inga detaljer<br />

ska riskera att missas. Det är också<br />

enkelt att bifoga foton som dokumenterar<br />

<strong>till</strong> exempel en tveksam rörgenomföring<br />

eller en lutande vägg.<br />

Marcus Hellström är nöjd med<br />

bildfunktionen:<br />

– Man kan gå <strong>till</strong>baka och titta i<br />

efter hand om det skulle bli diskussioner,<br />

säger han.<br />

SÅ KOMMER MAN IGÅNG<br />

Appen finns <strong>till</strong>gänglig för arbetsledare<br />

och montörer med GVK-behörighet,<br />

vilket innebär en genomgången<br />

GVK-kurs med godkänt<br />

resultat. Inloggningen ligger på<br />

indi vidnivå. GVK kvalitetsapp finns<br />

att ladda ner <strong>till</strong> iOS-, Android- och<br />

Windowstelefoner och laddas ner<br />

där man normalt laddar ner appar.<br />

Sök bara på GVK KvalitetsApp. Inloggningsuppgifter<br />

kan respektive<br />

arbets ledare och montör hitta på<br />

Min sida på gvk.se. ■<br />

› FORTSÄTTNING<br />

FRÅN SID 7:<br />

"Anmäl hinder!"<br />

› PÅ GOLVBRAN-<br />

SCHEN.SE/MEDLEM<br />

finns både en blankett<br />

för anmälan om hinder<br />

(som visas nedan) och<br />

ett förslag <strong>till</strong> standardiserade<br />

reservationer<br />

att hämta.<br />

<br />

hind ret riskerar man att behöva betala<br />

vite för förseningen. Eller också<br />

kan man få extrakostnader för att<br />

klara jobbet i tid som man sedan inte<br />

kan få ersättning för. Men det räcker<br />

inte med att anmäla, företaget måste<br />

också kunna styrka sina kostnader<br />

för att få hindersersättning och dessutom<br />

måste möjligheten <strong>till</strong> hindersersättning<br />

vara med i entreprenadavtalet.<br />

För att förenkla och förbereda<br />

för sådana situationer har <strong>Golv</strong>branschen<br />

tagit fram förslag <strong>till</strong> standardiserade<br />

reservationer* som kan läggas<br />

som bilaga <strong>till</strong> avtalet.<br />

För att ytterligare underlätta när<br />

hinder upptäcks och man ska göra<br />

en anmälan har <strong>Golv</strong>branschen också<br />

en blankett för Avisering om hinder*,<br />

så att det blir enkelt att göra en anmälan<br />

på ett korrekt sätt.<br />

ARBETSMILJÖLAGEN GER<br />

MÖJLIGHET ATT AVBRYTA<br />

Om det finns hinder som skapar en<br />

farlig eller på annat sätt ohälsosam<br />

miljö för arbetstagarna gäller Arbetsmiljölagen,<br />

AML. I 2 kap 1 § står att:<br />

”Teknik, arbetsorganisation och arbetsinnehåll<br />

skall utformas så att arbetstagaren<br />

inte utsätts för fysiska eller<br />

psykiska belastningar som kan medföra<br />

ohälsa eller olycksfall.” Arbetet ska<br />

alltså utformas så arbetstagarna kan<br />

utföra det på ett säkert sätt. Finns<br />

hinder, som <strong>till</strong> exempel att det saknas<br />

hiss och man därför måste bära<br />

tunga golvrullar, kan den här paragrafen<br />

<strong>till</strong>ämpas. Lagen har en låg<br />

tolerans mot sådant som ökar riskerna<br />

för arbetstagarens hälsa, det vill<br />

säga många hinderssituationer.<br />

Lagen ger också arbets tagaren<br />

långtgående rättigheter att avbryta<br />

arbetet om det finns fara för liv eller<br />

hälsa, men han ska då genast informera<br />

arbetsgivaren.<br />

HINDER SKAPAR STRESS<br />

OCH ARBETSMILJÖRISKER<br />

Hur hinder som försenar arbetet ska<br />

hanteras regleras i AB 04. Det kan<br />

vara att annat arbete som måste vara<br />

färdigt först är försenat, det kan vara<br />

att det saknas nödvändiga förutsättningar<br />

som hissar, el eller vatten men<br />

också i vissa falla att det <strong>till</strong> exempel<br />

utbrutit en strejk. Det måste emellertid<br />

vara beställaren som orsakat hindret<br />

för att det ska kunna ligga <strong>till</strong><br />

grund för ersättning – varje part ansvarar<br />

alltså för sina ”egna” hinder.<br />

Ett hinder som inte ger rätt <strong>till</strong> ersättning<br />

kan dock ge entreprenören<br />

rätt <strong>till</strong> tidsförlängning.<br />

Hinder som inte anmäls medför<br />

emellertid inte bara risk för ekonomiska<br />

konsekvenser. Eftersom de<br />

tar tid att komma runt på olika sätt<br />

skapar de lätt stress och farliga situationer<br />

eller olämpliga arbetssätt. Och<br />

därmed ökad risk för belastningsskador<br />

och olyckor som att man <strong>till</strong><br />

exempel skär sig. ■<br />

<br />

* Finns på golvbranschen.se/medlem<br />

20 | GOLV TILL TAK | <strong>#8</strong> - <strong>2014</strong>


Carl-Gustav Bornehag<br />

har synts mycket<br />

i debatten genom<br />

åren, när det gäller<br />

plast och ftalater.<br />

Bland andra forskare<br />

finns motstridiga<br />

upp fattningar om<br />

hans forskning. Hos<br />

media ger den underlag<br />

<strong>till</strong> larmrapporter,<br />

även om Carl-Gustav<br />

Bornehag själv inte<br />

alltid tycker det är<br />

motiverat.<br />

Vi ville veta hur han<br />

egentligen tänker och<br />

bad att få en intervju<br />

för <strong>Golv</strong> <strong>till</strong> <strong>Tak</strong> om<br />

DINP och andra<br />

ifrågasatta ftalater.<br />

› CARL-GUSTAV BORNEHAG<br />

ser även med skepsis på<br />

DINCH, på tereftalater och<br />

<strong>till</strong> och med på naturbaserade<br />

mjukgörare och<br />

gummi material.<br />

FORSKARE MED FRÅGOR<br />

OCH<br />

MEDIER MED MAKT<br />

Professor Carl-Gustav Bornehag vid<br />

Karlstads Universitet studerar möjliga<br />

hälsoeffekter av plastgolvens ftalatmjukgörare.<br />

Vi har läst om hans<br />

fråge ställningar i tidningarna. Vi har<br />

sett och hört om hans forskning i<br />

Sveriges Radio och TV. I mediernas<br />

värld finns inga frågor. Professor<br />

Bornehags frågor presenteras som<br />

bevisade fakta och det finns ingen<br />

som säger emot. Inte ens professorn<br />

själv. I TV-aktuellt fick Sverige höra<br />

att mjukgöraren DINP är lika farlig<br />

som de gamla avskaffade mjukgörarna.<br />

– Så skulle jag aldrig ha sagt, säger<br />

Carl-Gustav Bornehag, men han sa<br />

heller inte emot.<br />

Någon kritik mot Bornehags<br />

forskning presenterades aldrig i TV.<br />

Därför framgår det inte att Carl-<br />

Gustav Bornehags frågeställningar<br />

och iakttagelser har många starka kritiker<br />

bland forskare i hela världen.<br />

FRÅGANS MAKT<br />

En fråga betyder väl ingenting? Jo,<br />

med mäktiga medier och en kemikaliekritisk<br />

opinion betyder en oemotsagd<br />

fråga allt. En fråga blir snabbt<br />

en misstanke. En misstanke blir en<br />

anklagelse. Med den gällande tolkningen<br />

av försiktighetsprincipen är<br />

en anklagelse detsamma som en fällande<br />

dom.<br />

Hanteringen av DINP är ett bra<br />

exempel. Alla papper är klara. Efter<br />

omfattande studier av EUs kemikaliemyndigheter<br />

är DINP i PVC-golv<br />

klart godkänt. Emellertid vill man<br />

inte rekommendera mjukgöraren i<br />

nappar. I Sverige reagerar BASTA,<br />

Byggvarubedömningen och Sunda Hus<br />

med att ge tummen ner för DINP i<br />

byggprodukter. Resultatet blir att vi<br />

› TEXT OCH FOTO:<br />

Magnus Rönnmark<br />

<strong>#8</strong> - <strong>2014</strong> | GOLV TILL TAK | 21


för golv måste använda andra material,<br />

förutsatt att de ännu inte blivit<br />

ifrågasatta.<br />

EN FORSKARE<br />

MED MÅNGA FRÅGOR<br />

Vi fick ett långt samtal med Carl-<br />

Gustav Bornehag och en fascinerande<br />

inblick i de mycket komplicerade<br />

frågor som är basen för hans<br />

forskning. Vi träffade honom i Karlstad<br />

på hans institution för Folkhälsovetenskap.<br />

Samtalet blev långt och<br />

fyllt av frågor men också några svar.<br />

Institutionen arbetar med hur folkhälsan<br />

kan påverkas av kemikalier<br />

som bisfenol, flamskyddsmedel och<br />

<strong>till</strong>satser <strong>till</strong> plast. Ftalaterna står högt<br />

på agendan.<br />

Vilka problem är det då ftalaterna<br />

skulle kunna ge? I tidigare studier<br />

har man sett ett möjligt samband<br />

mellan BBzP och DEHP från<br />

golv och en något högre förekomst<br />

av astma-allergi hos barn. Det här är<br />

mjukgörare som inte längre används<br />

i golv, men det ligger golv från 1980-<br />

och 90-talet i bostäder. Något samband<br />

mellan DINP och astma-allergi<br />

har inte iakttagits.<br />

Andra allvarliga aspekter som<br />

studeras är möjliga störningar av<br />

könsorgan och hjärnans utveckling.<br />

Fortplantningsförmåga, ADHD, autism,<br />

intelligens och övervikt är ju<br />

sådant där frågetecken snabbt blir ett<br />

utropstecken i händerna på en journalist.<br />

SVÅRFÖRKLARADE<br />

SAMMANHANG<br />

– Riktiga gifter är enkla att utvärdera,<br />

förklarar Carl-Gustav Bornehag. Av<br />

en hög dos dör man. En lägre dos<br />

ger obehag och vid en <strong>till</strong>räckligt låg<br />

dos är man säker.<br />

Så anser han inte att det är med<br />

de hormonstörande ämnena dit han<br />

räknar ftalaterna. Han menar att ett<br />

foster i en kvinnas kropp kan påverkas<br />

även av en mycket låg halt, om<br />

den inträffar vid en kritisk fas av fosterutvecklingen.<br />

Vi frågar om alla<br />

kvinnor i plastindustrin som konstant<br />

varit i kontakt med ftalater.<br />

Kan man ta reda på om deras barn<br />

och barnbarn fått skador?<br />

– Nej, svarar Bornehag. Det kan<br />

vara mindre farligt att utsättas för<br />

mycket hög exponering. Faktiskt<br />

skulle det kunna vara extra farligt att<br />

få en mycket låg dos av ftalater.<br />

Vi hör svaret, men vi har mycket<br />

svårt att förstå det.<br />

ORSAKSSAMMANHANG<br />

ÖVER GENERATIONER<br />

Som Carl-Gustav Bornehag beskriver<br />

det möjliga sambandet mellan<br />

ftalater och hälsoproblem spänner<br />

frågorna över generationer. En kvinna<br />

som är i kontakt med ftalater även i<br />

hög halt blir inte sjuk. Hennes ofödda<br />

barn kan dock påverkas, men föds<br />

som ett friskt barn, möjligen med ett<br />

mindre avstånd mellan könsorgan<br />

och analöppning. Om barnet är en<br />

flicka skulle anlagen <strong>till</strong> ägg i anlagen<br />

<strong>till</strong> äggstockar kunna påverkas så att<br />

hennes barn i sin tur påverkas av att<br />

mormor hade ett plastgolv.<br />

Sådana samband, som inte är<br />

tydliga, är inte lätta att bevisa innan<br />

man använder en produkt. I samarbete<br />

med forskare inom biomedicin<br />

söker man efter kemiska indikatorer<br />

som skulle kunna visa om en kemikalie<br />

har en sådan störande effekt på<br />

människans hormonsystem. Idag<br />

finns inga resultat framme.<br />

OSÄKRA BESLUT<br />

OM SUBSTITUT<br />

Om ett ämne som <strong>till</strong> exempel DINP<br />

blir misstänkt för möjlig hälsopåverkan,<br />

kommer marknad och myndigheter<br />

att se <strong>till</strong> att det blir utbytt mot<br />

ett substitut. Mot vadå? Svar: Ett<br />

ämne som ännu inte är misstänkt.<br />

I väntan på säkra indikatorer<br />

går det <strong>till</strong> så. Är Carl-Gustav Bornehag<br />

<strong>till</strong>freds med detta? Nej, han ser<br />

med skepsis på DINCH, på tereftalater<br />

och även på naturbaserade<br />

mjukgörare och vet att de studeras<br />

kritiskt av andra forskare. Gummimaterial<br />

har han inte studerat ännu,<br />

men han är inte övertygad om att de<br />

är säkra.<br />

Vi frågar hur han ser på sin egen<br />

roll i det här. Som forskare har han<br />

ju sin fulla rätt, ja skyldighet, att<br />

ställa frågor. Hans uppgift blir sedan<br />

att försöka besvara dem efter bästa<br />

förmåga. Han söker ständigt anslag<br />

för nya studier som kan ge klarhet i<br />

frågorna. Att det leder <strong>till</strong> att obeprövade<br />

kemikalier kommer <strong>till</strong> användning<br />

är inte hans ansvar.<br />

KONTROVERS<br />

OCH MEDIASTÖD<br />

I vilket klimat arbetar professor Bornehag?<br />

I medierna står han oemotsagd<br />

och hans frågor blir <strong>till</strong> larmrapporter<br />

<strong>till</strong> allmänheten. I forskarvärlden<br />

finns två läger. Bornehags meningsfränder<br />

å ena sidan och forskare som<br />

är starkt kritiska å andra sidan.<br />

Kritik erna menar att metodiken är<br />

felaktig, undersökningarna begränsade<br />

och slutsatserna obefogade.<br />

Hur ser Bornehag på den kritiken?<br />

Han känner väl <strong>till</strong> den och<br />

tycker att den ofta gör felet att behandla<br />

ftalater så som man bedömer<br />

gifter. Hormonpåverkan är annorlunda,<br />

menar Bornehag. Han skulle<br />

gärna ha mer samarbete med sina<br />

kritiker, för att skapa mer förståelse i<br />

båda lägren.<br />

Hur ser han då på mediernas<br />

roll? De undersökningar där man<br />

inte kan påvisa någon risk är aldrig<br />

av intresse för medierna. Han har<br />

gjort flera sådana och om dem är det<br />

tyst. Men även svaga indikationer på<br />

hälso risk är sådant som medierna<br />

kan göra rubriker av. Bornehags kritiker<br />

i forskarvärlden får därför aldrig<br />

några TV-program eller feta rubriker<br />

när de kommer med rapporter<br />

med lugnande innehåll. Inte ens det<br />

klara beskedet från EU att DINP är<br />

godkänt för all användning i byggnader<br />

är värt att nämna. TV-rapport<br />

beskriver DINP som farligt utan<br />

vidare kommentar.<br />

Är det här bara en del av ett<br />

mycket större samhällsproblem?<br />

Finns det forskning inom andra områden<br />

där medierna inte gillar resultaten<br />

och därför väljer att inte informera<br />

allmänheten?<br />

PLAST – ÄR DET BRA?<br />

Bornehag berättar om sitt eget hus,<br />

där han själv valt material:<br />

– Inte en bit plast.<br />

Utom en sak, vilket störde honom<br />

mycket. För att det kaklade<br />

badrummet skulle kunna godkännas<br />

av försäkringsbolaget fick han inte<br />

göra jobbet själv och firman bar in<br />

”hinkar med kemikalier för tätskikt”.<br />

Vi frågade försiktigt om han inte<br />

hellre ville haft ett tätskikt av PVC<br />

med ftalater. Han sa inte något om<br />

det, men vi tror vi vet svaret. ■<br />

22 | GOLV TILL TAK | <strong>#8</strong> - <strong>2014</strong>


NATURLIGA ELEMENT<br />

GER HÖGRE PRODUKTIVITET<br />

NOTERAT<br />

Interface har gjort en stor undersökning av vad kontorsanställda i olika länder tycker är<br />

viktigt för att kontoret ska kännas som en bra arbetsplats, och vad som är viktigt för att<br />

lokalerna ska befrämja produktivitet och kreativitet. Högst på de kontorsanställdas önskelista<br />

i Sverige ligger naturligt ljus, havsutsikt, privat kontor, ljusa färger och levande växter.<br />

Det var en av slutsatserna i<br />

Human Space Report, en studie<br />

som Interface tagit initiativ <strong>till</strong>.<br />

Interface vill med studien och<br />

inom projektet Human Nature<br />

samla information och kunskap<br />

om element som kan påverka<br />

människors arbetsmiljö. I studien<br />

har man undersökt hur<br />

den fysiska miljön på ett kontor<br />

påverkar dem som arbetar där<br />

samt vad som enligt dem själva<br />

är viktigt vad gäller utformningen<br />

av lokalerna.<br />

Hela 3600 <strong>till</strong>frågade<br />

Sammanlagt har man frågat<br />

3600 kontorsanställda från åtta<br />

länder i Europa och Mellanöstern<br />

– Sverige, Tyskland,<br />

Storbritannien, Frankrike, Förenade<br />

Arabemiraten, Spanien,<br />

Danmark och Nederländerna.<br />

Deras svar har sedan studerats<br />

och man har kunnat dra ett<br />

antal slutsatser, bland annat<br />

att naturliga element i de miljöer<br />

där man arbetar ökar både välmående<br />

och produktivitet samtidigt<br />

som det minskar känslan<br />

av stress. De som idag arbetar<br />

i miljöer med naturliga element<br />

som grönska och dagsljus uppger<br />

i studien en 13 procent<br />

högre nivå av välmående och<br />

en åtta procent högre nivå av<br />

produktivitet.<br />

− Arbetsmiljön har alltid setts<br />

som avgörande för de anställdas<br />

välbefinnande och prestation<br />

men ofta enbart som en<br />

"hygienfaktor". Rapporten<br />

Human Spaces illustrerar tydligt<br />

sambandet mellan arbetsmiljö<br />

och produktivitet. Det är<br />

ingen <strong>till</strong>fällighet att de mest<br />

moderna arbetsgivarna idag ser<br />

detta samband och utformar<br />

miljöer för att hjälpa människor<br />

att utvecklas, samarbeta och<br />

vara kreativa, säger professor<br />

Cary Cooper, som lett studien.<br />

Aktivitetsbaserade<br />

kontor är inte populära<br />

Vad gäller hur de <strong>till</strong>frågade<br />

själva anser att ett kontor ska<br />

vara utformat varierar svaren<br />

i studien en del mellan länderna.<br />

I Sverige anser hela 49 procent<br />

att de är mest produktiva framför<br />

sitt eget skrivbord, helst i<br />

eget rum. I Tyskland är motsvarande<br />

siffra ännu högre,<br />

hela 59 procent. I Spanien<br />

svarar däremot 48 procent<br />

att de helst arbetar i kontorslandskap.<br />

Motsvarande siffra<br />

i Sverige och Tyskland är bara<br />

29 respektive 20 procent.<br />

Flexibla arbetsplatser, eller<br />

ett så kallade aktivitetsbaserade<br />

kontor, var ännu mindre<br />

populära. Enbart elva procent<br />

i hela studien ansåg att ett kontor<br />

utformat på det sättet skulle<br />

vara bra för deras produktivitet,<br />

i Sverige var den siffran ännu<br />

lägre, bara sju procent. Det viktigaste<br />

för kontorsanställda i<br />

Sverige var när de fick önska,<br />

enligt studien, naturligt ljus,<br />

havsutsikt, privat kontor, ljusa<br />

färger och levande växter inomhus.<br />

För den som vill läsa mer<br />

finns ytterligare information på<br />

humanspaces.com. ■<br />

ANNONS<br />

ÅRETS BÄSTA GOLVKEDJEFÖRETAG!<br />

Stort grattis <strong>till</strong> Piteå <strong>Golv</strong> & Kakel som på <strong>Golv</strong>kedjekonferensen vecka 47 utsågs <strong>till</strong> Årets<br />

<strong>Golv</strong>kedjeföretag <strong>2014</strong>. Med effektiva rutiner och efter en framgångsrik succession har de<br />

redan etablerat en god lönsamhet samtidigt som de växer snabbare än marknaden.<br />

<strong>Golv</strong>kedjan består av ett 50-tal företag med över 1 400 golvläggare och plattsättare. Vi finns<br />

på 70 platser i landet, omsätter drygt 2 miljarder kronor och har över 20 procent av den<br />

svenska marknaden. Vi representerar helt enkelt de bästa golv- och<br />

plattsättningsföretagen i landet.<br />

Vill du veta mera? Besök oss på golvkedjan.se.<br />

GOLVKEDJAN - YRKESMÄN ÖVER HELA LANDET<br />

<strong>#8</strong> - <strong>2014</strong> | GOLV TILL TAK | NOTERAT | 23


NOTERAT<br />

KLICKGOLV KLICKAR KOMMERSIELLT<br />

Tarkett släpper nu iD Inspiration<br />

Click, ett lättlagt LVT-klickgolv<br />

för kommersiella lokaler.<br />

Kollektionen <strong>till</strong>hör Tarketts<br />

popu lära serie iD Inspiration<br />

och innehåller sammanlagt<br />

22 trämönster hämtade från<br />

en annan kollektion inom serien,<br />

nämligen 55/ 70.<br />

<strong>Golv</strong>en <strong>till</strong>verkas i plankformat<br />

med måtten 18,5 x<br />

121,2 centimeter. De läggs<br />

utan lim på samtliga underlag<br />

så länge de är hårda och släta.<br />

Plankorna är snabba och smidiga<br />

att lägga tack vare ”folddown”-klicksystemet,<br />

enligt<br />

Tarkett hela 20 procent snabbare<br />

än limmade LVT-golv och<br />

tio procent snabbare än LVTgolv<br />

med andra klicksystem.<br />

<strong>Golv</strong>en klarar ett hårt slitage<br />

(bruksklass 33/42) och passar<br />

i såväl butiker som på kontor<br />

och hotell. Slitskiktet är 0,55<br />

millimeter och plankorna har<br />

ett PUR-skikt på ytan förstärkt<br />

med Tarketts TopClean XP. Vill<br />

man uppnå en tystare miljö kan<br />

plankorna läggas <strong>till</strong>sammans<br />

med underlagsmattan Tarkomfort,<br />

vilket ger en stegljudsdämpning<br />

på 13 decibel. För<br />

ett mer enhetligt intryck finns<br />

även färgmatchade socklar <strong>till</strong><br />

samtliga mönster. iD Inspiration<br />

Click är ftalatfritt, har låga<br />

VOC-emissioner och är 100<br />

procent återvinningsbart. ■<br />

ASIATISK KULTUR<br />

OCH SKANDINAVISK DESIGN<br />

RÄTTELSE<br />

I förra numret av <strong>Golv</strong> <strong>till</strong> <strong>Tak</strong><br />

har det blivit ett skrivfel i notisen<br />

om Osmo Oljebets. Vi upprepar<br />

därför här notisen, med<br />

korrekt text:<br />

Welin & Co lanserar nu den nya<br />

produktserien Osmo Oljebets<br />

som ger valfrihet att färga in<br />

transparent eller intensivt, utan<br />

synliga överlappningar. Produkten<br />

är baserad på naturliga oljor<br />

och kan användas <strong>till</strong> att färga<br />

in golv av trä eller kork men<br />

även möbler, trappor och träytor<br />

inomhus. Ytan blir mikroporös<br />

och vattenavvisande.<br />

Osmo Oljebets har lång<br />

öppen tid och är därför lätt att<br />

applicera. Den finns i tio kulörer<br />

som går att bland med varandra<br />

för att få fram fler nyanser. ■<br />

Fields of Flow är en ny mattkollektion<br />

från danska Egetaepper.<br />

”Den återspeglar dynamiken<br />

mellan traditionell asiatisk kultur<br />

och skandinavisk design – en<br />

kraftfull fusion som bygger på<br />

respekt för Feng Shui-symboler,<br />

tolkade på ett nytt sätt genom<br />

en ung dansk designers ögon”,<br />

som Ege uttrycker det.<br />

Feng Shui är en kinesisk uttolkning<br />

av sambandet mellan<br />

miljön och människors liv, och<br />

utgör nyckeln <strong>till</strong> kollektionen<br />

Fields of Flow. Feng Shui har<br />

använts i flera århundraden för<br />

att utforma miljöer som sägs<br />

förbättra förutsättningarna för<br />

framgång i livet.<br />

– Den här multikulturella<br />

inrikt ningen uttrycks med förskönande<br />

designelement som<br />

lotusblommor, lyckomoln och<br />

bambuväxter med tydliga kinesiska<br />

referenser, säger designern<br />

Signe Fink Nørgaard.<br />

Kollektionen Fields of Flow<br />

består av fem designteman där<br />

de enskilda designerna innehåller<br />

tydliga referenser <strong>till</strong> varandra.<br />

Uttrycken varierar från<br />

småskaliga och lugna mönster<br />

<strong>till</strong> mer storskaliga och livliga<br />

varianter. Varje design fungerar<br />

utmärkt på egen hand. Kollektionens<br />

olika teman har dock<br />

skapats med ett lagerbaserat<br />

koncept som gör att enskilda<br />

designer kan kombineras <strong>till</strong> en<br />

tredje design – en unik blandning<br />

av mönster. Till detta finns<br />

det 18 all-over-mönster och<br />

fem speciellt anpassade <strong>till</strong><br />

korri dorer.<br />

Fields of Flow finns i nio<br />

olika kvaliteter med 630 –1 900<br />

gram per kvadratmeter och kan<br />

använ das som heltäckningsmatta,<br />

för korridorer och som<br />

löpare. ■<br />

24 | NOTERAT | GOLV TILL TAK | <strong>#8</strong> - <strong>2014</strong>


EN EGEN SERIE BLANDARE<br />

Sanova lanserar nu ett eget<br />

sortiment stilrena blandare <strong>till</strong>verkade<br />

i Gessis fabrik.<br />

− Gessis miljötänk och fingertoppskänsla<br />

gjorde valet av<br />

fabrik enkelt. Dessutom har de<br />

över 20 års erfarenhet av att<br />

<strong>till</strong>verka exklusiva blandare,<br />

säger Sanovas vd Johan Tegen.<br />

I fabriken används energi<br />

från solceller och man har ambitionen<br />

att använda allt spillmaterial.<br />

Sanova sammanfattar<br />

de nya blandarnas förtjänster<br />

som mindre miljöpåverkan,<br />

kvalitet och italienskt hantverk.<br />

Sammanlagt innehåller serien<br />

fyra olika modeller. ■<br />

EFTERLÄNGTAD<br />

ÅTERANVÄNDNING<br />

NOTERAT<br />

DAMMREDUCERAT LÄTTFIX<br />

FÖR MÅNGA SAMMANHANG<br />

Mapei lanserar nu Keraflex S1<br />

light LD, ett drygt dammreducerat<br />

lättfix som enligt företaget<br />

har goda egenskaper, bra häng<br />

och lång öppentid. Fixet går att<br />

använda både inom- och utomhus<br />

och passar alla typer och<br />

storlekar av keramiska plattor<br />

samt stenmaterial och mosaik.<br />

Produkten är anpassad för<br />

underlag som cement- och<br />

anhydrit baserat avjämningsbruk,<br />

uppvärmda bruksgolv,<br />

cement baserad puts eller kalkputs,<br />

gipsbaserad puts, gips -<br />

skivor, prefabricerade byggskivor,<br />

cementfiberskivor samt<br />

en del vattentätningsmembran.<br />

På gipsbaserad puts samt<br />

cement- och anhydritbaserade<br />

underlag behövs dock en lämplig<br />

primer. Keraflex S1 light LD<br />

levereras i säckar om 15 kilo. ■<br />

Boråstapeter har tagit fram<br />

kollek tionen Falsterbo II, en<br />

uppföljare på den populära<br />

kollek tionen Falsterbo som<br />

kom för tre år sedan. Precis<br />

som sin föregångare bygger<br />

Falsterbo II på moderna tolkningar<br />

av gamla favoriter ut<br />

Boråstapeters hundraåriga arkiv.<br />

Det är en klassisk kollektion<br />

med inslag av natur, svensk<br />

sommar och traditionellt tapethantverk.<br />

Här samsas både<br />

sommarängsblommor och<br />

grafiska skuggväxter, i skandinavisk<br />

färgsättning.<br />

– Vi har samlat de mest populära<br />

mönstren ur Falsterbo och<br />

adderat ett antal helt nya tolkningar<br />

för att skapa en komplett<br />

kollektion med 14 unika mönster,<br />

förklarar Hanna Wendelbo- -<br />

Hansson, ansvarig designer för<br />

kollektionen. Och precis som<br />

i den första kollektionen valde<br />

vi att låta den svenska sommarskruden<br />

skapa en genomgående,<br />

härlig känsla.<br />

Totalt består kollektionen av<br />

43 tapeter varav tre enfärgade.<br />

■<br />

ANNONS<br />

Miljösmarta golv<br />

för offentliga miljöer<br />

Interface<br />

<br />

<br />

Nordic Flooring Wood<br />

<br />

<br />

<strong>#8</strong> - <strong>2014</strong> | GOLV TILL TAK | NOTERAT | 25


NOTERAT<br />

KOMPAKTA SÅGAR KOMPLETTERAR<br />

Bosch lanserar nu två sladdlösa sticksågar,<br />

en med tradi tionellt handgrepp och en med<br />

draghandtag. Båda passar bra in i Bosch<br />

verktygsserie, kompakta och lätthanterade.<br />

GST 18 V-LIS Professional heter den första,<br />

en såg med traditionellt grepp. GST 18 V-<br />

LIB Professional heter den andra, en såg<br />

med draghandtag.<br />

Båda sågarna har liten grepp omkrets och<br />

väger 2,4 kilo. De är starka och presterar bra<br />

även vid sågning i hårda material som trä<br />

och metall med ett 30 procent bättre skärdjup<br />

än tidigare modeller, det vill säga ett<br />

nytt skärdjup på 120 milli meter.<br />

Sågarna är försedda med 4,0 Ah-batterier<br />

liksom övriga verktyg i 18 V-serien, har ett<br />

inbyggt skydd mot överhettning samt en<br />

laddningsindikator som visar hur mycket<br />

batteri som finns kvar. Bottenplattan är försedd<br />

med ett plastöverdrag för att skydda<br />

känsliga ytor och en motvikt minskar vibrationerna<br />

vilket även det bidrar <strong>till</strong> ett bättre<br />

resultat.<br />

En LED-lampa hjälper <strong>till</strong> med sikten vid<br />

sågningen och sågbladet stannar automatiskt<br />

när verktyget är avstängt. Enligt Bosch<br />

är detta två lätthanterade sågar som underlättar<br />

ett bra resultat. ■<br />

INTENSIV-<br />

RENGÖRING<br />

Welin & Co lanserar nu den intensivrengöring<br />

för hårt smutsade hårdvaxoljade<br />

och oljade golv som Osmo tagit fram –<br />

Osmo 8019. Intensivrengöringen passar<br />

bäst för offent liga miljöer. Den används för<br />

grundlig rengöring före underhåll med<br />

Osmo Under hållsolja eller återbehandling<br />

med Osmo Hårdvaxolja. Den kan även användas<br />

för intensiv rengöring av trappor och<br />

möbler av trä.<br />

Osmo Intensivrengöring ska inte användas<br />

för daglig ren göring och alltid spädas<br />

med vatten. Doseringen 1:10 – 1:20 gör<br />

den mycket dryg. Produkten finns i en- och<br />

femlitersförpackningar. ■<br />

ANNONS<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

26 | NOTERAT | GOLV TILL TAK | <strong>#8</strong> - <strong>2014</strong>


NYA PRODUKTER FRÅN LOBA<br />

NOTERAT<br />

Hårdvaxolja<br />

golvet en jämn och vacker<br />

infärg ning samt en skyddande<br />

yta. Markant lämpar sig både<br />

för offentlig miljö med hög<br />

belast ning som för hemmiljö.<br />

Förutom de ofärgade versionerna<br />

Extramatt och Sidenmatt<br />

finns Markant Color med tio<br />

olika färger för infärgning av<br />

trä- och parkettgolv. Färgerna<br />

är Vit, Papyrus, Belinga, Jatoba,<br />

Kambala, Rökt Ek, Sucupira,<br />

Wenge och Svart. Alla färger är<br />

blandningsbara med varandra.<br />

Hårdvaxoljan finns i förpackningarna<br />

tio liter, 2,5 liter och<br />

0,75 liter.<br />

cerade av de två väskorna och<br />

har även ett elektriskt värmeelement<br />

monterat i botten.<br />

Väskan ansluts <strong>till</strong> bilens 12Vuttag<br />

och lacken får ett välbehövligt<br />

värme<strong>till</strong>skott så länge<br />

väskan är ansluten.<br />

Man bör observera att<br />

väskorna endast är ett komplement<br />

för att ge ökat frostskydd.<br />

Det bästa är självklart<br />

att golvsliparna fortsätter med<br />

att ta in sin lack efter arbetsdagens<br />

slut. Lever man ett<br />

stressigt liv rekommenderas<br />

dock en batterivakt, ett <strong>till</strong>val<br />

från Loba, så att man slipper<br />

vara orolig för att bilen inte ska<br />

starta dagen efter. ■<br />

Loba Scandinavia presenterar<br />

en ny hårdvaxolja på svenska<br />

marknaden. Den heter Lobasol<br />

Markant och är en traditionell<br />

hårdvaxolja som enligt <strong>till</strong>verkaren<br />

är baserad på naturliga<br />

råvaror. <strong>Golv</strong>et blir nötningsoch<br />

vattenbeständigt samt<br />

smutsavvisande. Markant är<br />

lättapplicerad, torkar snabbt<br />

samt är extremt reptålig. Den<br />

framhäver träets struktur, ger<br />

Transportsäkerhet<br />

Lagom <strong>till</strong> vintern lanserar Loba<br />

Scandinavia två praktiska termolackväskor.<br />

Väskorna har fått<br />

20 millimeter <strong>till</strong>äggsisolering<br />

och rymmer två femlitersdunkar.<br />

Thermo-light är den<br />

enklare varianten och skyddar<br />

lacken mot kyla under transport<br />

<strong>till</strong> och från byggplatsen.<br />

Thermo -12V är den mer avan-<br />

UNDERHÅLLSFRI OCH SNABB<br />

BROMS<br />

ANNONS<br />

Bosch lanserar nu en ny uppsättning<br />

vinkelslipar, hela åtta<br />

stycken. Den stora nyheten<br />

med verktygen är det nya magnetiska<br />

bromssystemet som<br />

fungerar även vid strömavbrott.<br />

Systemet minskar enligt Bosch<br />

inbromsningstiden för vinkelslipens<br />

skiva med upp <strong>till</strong> 70<br />

procent jämfört med traditionella<br />

modeller. När strömmen<br />

<strong>till</strong> maskinen bryts, oberoende<br />

av anledning, aktiveras<br />

två parallella magnetskivor i<br />

växelhuset. Deras nord- och<br />

sydpoler står mot varandra<br />

vilket gör att slipens skiva<br />

snabbt stannar. Eftersom systemet<br />

bygger på magneter och<br />

inte friktion, så kräver det <strong>till</strong><br />

skillnad från mekaniska system<br />

inget underhåll då det inte blir<br />

någon bromsfriktion. Fyra av<br />

de åtta nya modellerna har<br />

även dödmansgrepp längs hela<br />

handtaget vilket också ökar<br />

kon trollen i svåra arbetspositioner.<br />

Sliparna har en normaleffektförbrukninng<br />

på 1 200 eller<br />

1 500 watt beroende på modell<br />

och har förutom tidigare nämnda<br />

attribut även vibrationskontroll,<br />

mjukstart och omstartsskydd.<br />

De åtta nyheterna heter<br />

GWS 12-125 CIX Professional,<br />

GWS 12-125 CIEX Professional,<br />

GWS 15-125 CIX Professional,<br />

GWS 15-125 CIEX Professional,<br />

GWS 12-125 CIPX<br />

Professional, GWS 12-125<br />

CIEPX Professional, GWS 15-<br />

125 CIPX Professional och<br />

GWS 15-125 CIEPX Professional,<br />

varav de fyra sista har dödmansgrepp.<br />

■<br />

<strong>#8</strong> - <strong>2014</strong> | GOLV TILL TAK | NOTERAT | 27


NOTERAT<br />

FÄRGAT KAKEL PÅ HÖJDEN<br />

Byggkeramikrådet delade nyligen<br />

ut Stora Kakelpriset. Priset<br />

går <strong>till</strong> ett byggnadsprojekt i<br />

Sverige där kakel och klinker<br />

använts på ett sätt som tar materialets<br />

egenskaper väl <strong>till</strong>vara.<br />

Vinnare för <strong>2014</strong> blev det med<br />

elva våningar <strong>till</strong>byggda Tingshuset<br />

i Örnsköldsvik, med det fyndiga<br />

namnet Ting1. Arkitekter är<br />

Gert Wingårdh och Fredrik Lyth,<br />

Wingårdh Arkitekt kontor. Med<br />

sin färgsprakande fasad i glaserad,<br />

högblank keramik i åtta olika<br />

kulörer är det ett utropstecken i<br />

staden, tycker juryn.<br />

Beställare är Nyberg, Kai &<br />

Wingårdh AB, ett bolag bildat<br />

av Nicklas Nyberg, Torsten Kai<br />

Larsen och Gert Wingårdh för<br />

det här projektet.<br />

Det ursprungliga tingshuset<br />

från 1967 i centrala Örnsköldsvik<br />

köptes 2010 av Nybergs<br />

Fastigheter & Förvaltning.<br />

Stadens krav var att nybygget<br />

skulle vara helt fristående från<br />

ursprungshuset. Det innebar<br />

att ett betongskaft byggdes på<br />

den befintliga, 8 x 8 meter stora<br />

innergården. Den nya byggnaden<br />

kragar ut över den<br />

ursprung liga och bildar en fyrkant<br />

på 22 x 22 meter.<br />

– Det tog bara 1 000 dagar från<br />

vår ursprungliga idé <strong>till</strong> det inflyttningsklara<br />

bostadsrättshuset<br />

stod klart, säger Nicklas Nyberg,<br />

som själv bor på det översta<br />

vånings planet i en ”takvilla”.<br />

Nicklas Nyberg är målarson<br />

och en på alla sätt färgstark,<br />

lokal entreprenör. Han samlar<br />

konst av Bengt Lindström (1925 –<br />

2008), en internationellt känd<br />

målare med rötter i trakten.<br />

– Lindströms kolorit inspirerade<br />

mig <strong>till</strong> fasaden på Ting1<br />

med sina 60 x 60 centimeter glaserade,<br />

högblanka keramikplattor,<br />

säger Gert Wingårdh.<br />

Ting1 består av 51 bostadsrätter<br />

i centrala Örnsköldsvik<br />

som är byggda 2012 – 2013.<br />

Totalentreprenör för bygget är<br />

Peab och konstruktör Tyréns.<br />

Fasadplattorna kommer från<br />

Centro. ■<br />

OKONVENTIONELLA<br />

HOLLÄNDSKA "MATTOR"<br />

NY UNDER-<br />

HÅLLSOLJA<br />

EVENTS AV<br />

GOLVINTRESSE<br />

We Make Carpets heter en<br />

holländsk designtrio bestående<br />

av Bob Waardenburg, bildkonstnär,<br />

Stijn van der Vleuten<br />

och Marcia Nolte, båda designers.<br />

Trion gör mattor av vardagliga<br />

material och föremål som<br />

gem, kalashattar och tegelstenar.<br />

Samtliga mattor är<br />

handgjorda, mönstren görs<br />

spontant och på fri hand.<br />

Trion ställde i år bland annat<br />

ut på den holländska designveckan<br />

i Eindhoven. För besökare<br />

blev det, när de närmade<br />

sig montern, då uppenbart att<br />

We Make Carpets inte alls gör<br />

just mattor, iallafall inte mattor<br />

man står och går på. Egentligen<br />

kanske inte ens mattor man rör<br />

vid. Det rör sig istället om mattinstallationer<br />

som ser ut som<br />

mattor på håll.<br />

Den första ”mattan” kom<br />

2009 och sedan dess har deras<br />

mönster väckt många frågor<br />

och mycket uppmärksamhet.<br />

Och det är precis vad trion vill,<br />

att de som ser mattinstallationerna<br />

ska reagera, bli medvetna<br />

om de material de har<br />

omkring sig och se dem på ett<br />

nytt sätt. ■<br />

Welin & Co lanserar nu nyheten<br />

Osmo Underhållsolja för hårdvaxoljade<br />

och oljade ytor. Den<br />

nya oljan används för skötsel<br />

och underhåll inomhus, främst<br />

för massiva trägolv, parkett,<br />

korkgolv och så vidare.<br />

Oljan rekommenderas speciellt<br />

för högtrafikerade områden<br />

som golvytor i restauranger,<br />

museer, butiker och andra<br />

offent liga lokaler.<br />

Det finns tre varianter att<br />

välja på: matt, sidenmatt och<br />

halvmatt med halkskydd.<br />

Under hållsoljan är torr redan<br />

efter 3 – 4 timmar och en liter<br />

räcker <strong>till</strong> 40 – 60 kvadratmeter.<br />

Produkten finns i en- och<br />

femlitersförpackningar. ■<br />

DOMOTEX<br />

Hannovermässan<br />

17 – 20 januari 2015<br />

Hannover<br />

BAU<br />

19 – 24 januari 2015<br />

München<br />

STOCKHOLM FURNITURE<br />

FAIR<br />

Stockholmsmässan<br />

3 – 7 februari 2015<br />

Stockholm<br />

STORA VILLAMÄSSAN<br />

Malmömässan<br />

6 – 9 mars 2015<br />

Malmö<br />

EASYFAIRS<br />

FASTIGHETSMÄSSAN<br />

Kistamässan<br />

18 – 19 mars 2015<br />

Stockholm<br />

EASYFAIRS<br />

BUTIKSLEVERANTÖR<br />

Kistamässan<br />

24 – 25 mars 2015<br />

Stockholm<br />

EASYFAIRS<br />

BYGGMÄSSAN<br />

ÖRESUND<br />

Malmömässan<br />

22 – 23 april 2015<br />

Malmö<br />

28 | NOTERAT | GOLV TILL TAK | <strong>#8</strong> - <strong>2014</strong>


GOLVBRANSCHENS<br />

RIKSORGANISATION, GBR<br />

GBR Service AB – GBR Förlags AB<br />

HEMSIDOR:<br />

golvbranschen.se<br />

golv<strong>till</strong>tak.nu<br />

POSTADRESS: Box 4604<br />

116 91 Stockholm<br />

TELEFON: 08-702 30 90<br />

FAX: 08-643 98 11<br />

E-POST: info@golvbranschen.se<br />

VD: Johan Aspelin<br />

EKONOMI: Gunnar Sennström<br />

Carina Vässblad<br />

JURIDIK: Erik Gustafsson<br />

TEKNIK/MILJÖ: Jenny Arnoldsson<br />

Patrik Nordahl<br />

ADM TIDNING: Carola Lennström<br />

UTB/INDEX: Sofia Karlsson<br />

GFF MOT GLF I GGN<br />

GOLVBRANSCHEN & - FÖRETAGEN<br />

GOLVBRANSCHENS RIKSORGANISATION, GBR<br />

Ordf Olle Lind<br />

Olle Lind <strong>Golv</strong> AB<br />

Tel: 08-640 02 50<br />

Mobil: 0704-40 86 00<br />

GOLVENTREPRENADFÖRETAGARNAS<br />

FÖRENING, GFF<br />

Ordf Lars Melin<br />

<strong>Golv</strong> & Vägg i Mora AB<br />

Tel: 0250-131 55<br />

GOLVLEVERANTÖRERNAS FÖRENING, GLF<br />

Ordf Hans-Olav Friberg<br />

Tarkett AB<br />

Tel: 0771- 25 19 00<br />

REGIONALA FÖRENINGAR<br />

GBR-NN<br />

GBR-SN<br />

GBR-ÖST<br />

GBR-MITT<br />

GBR-VÄST<br />

GBR-SYD<br />

Ordf Joakim Nilsson<br />

LKB Måleri & <strong>Golv</strong> AB<br />

Tel: 0920-23 07 65<br />

Ordf Torbjörn Karlsson<br />

Bydalens <strong>Golv</strong> AB<br />

Tel: 060-12 22 22<br />

Ordf Thomas Håkanson<br />

Ekens <strong>Golv</strong> AB<br />

Tel: 08-505 814 24<br />

Ordf Tomas Larsson<br />

BBM i Karlstad AB<br />

Tel: 054-17 25 00<br />

Ordf Arne Lidman<br />

Assmundsons <strong>Golv</strong> AB<br />

Tel: 031-69 10 30<br />

Ordf Per Andersson<br />

Ljungby <strong>Golv</strong> AB<br />

Tel: 0372-153 60<br />

Vrålande motorcyklar med full fart över kalkstenshällar, gyttjehål, leråkrar och traktorstigar vid Tofta skjutfält<br />

på Gotland. En ny utmaning för golvbranschen istället för alla dessa evinnerliga golftävlingar?<br />

Världens största endurotävling,<br />

Gotland Grand National, gick av<br />

stapeln helgen 24 – 25 oktober.<br />

I korthet går tävlingen ut på att<br />

drygt 2 000 åkare ska ta sig så<br />

många varv som möjligt runt<br />

med motorcykel på en 22 kilometer<br />

lång terrängslinga som<br />

går över kalkstenshällar, gyttjehål,<br />

leråkrar och traktorstigar<br />

vid Tofta skjutfält på Gotland.<br />

– Det här är bland det roligaste<br />

jag gjort, säger Tarketts<br />

Dag Duberg. Jag började köra<br />

enduro för tre år sedan, köpte<br />

en 20 år gammal Suzuki DR<br />

350 och gick med i en klubb<br />

där jag bor. Det här är mitt tredje<br />

GGN och i år var det extra kul<br />

eftersom det visade sig att vi<br />

var ett helt gäng från branschen<br />

som skulle köra.<br />

Stefan Bjurselius (stallchef<br />

och fotograf) och Göran Glad<br />

från Tarketts västra distrikt var<br />

där <strong>till</strong>sammans med Peter<br />

Thide man och Viggo Berglund<br />

från P & B <strong>Golv</strong> i Munkedal och<br />

Kenneth Ståhlberg och Niklas<br />

Thyberg från <strong>Golv</strong>man i Vänersborg.<br />

Efter en intensiv dag med<br />

tävlingsnerver, lera och några<br />

kullkörningar var det gemensam<br />

samling i Visby på kvällen<br />

för mörbultade men nöjda åkare<br />

från golvbranschens egen<br />

inoffi ciella endurosektion.<br />

Thomas Åkerblad<br />

Dag Duberg, Tarkett, hämtar ny kraft inför nya varv. Här är det inga släta golv som gäller utan upp och ner<br />

och ut i skogen! Ju värre desto bättre!<br />

<strong>#8</strong> - <strong>2014</strong> | GOLV TILL TAK | GOLVBRANSCHEN & - FÖRETAGEN | 29


GOLVBRANSCHEN & - FÖRETAGEN<br />

MILJÖRIKTIG UPPHANDLING ...<br />

… var temat för <strong>Golv</strong>kedjans och Forbos gemensamma seminarium<br />

i Stockholm 5 november.<br />

Giftfri förskola – kan det vara<br />

något? Är miljöriktig skötsel av<br />

golv en kostnad eller en investering?<br />

Dessa och många andra<br />

frågor ställdes under seminariet<br />

och belystes av närvarande<br />

experter. Publiken bestod av<br />

inbjudna upphandlare inom<br />

kommun och landsting i Stockholm-Uppsala-regionen.<br />

Uppslutningen<br />

var god med ett<br />

50-tal deltagare från Locum,<br />

Micasa, Sisab med flera.<br />

Inspirationsmöte<br />

Syftet med seminariet var att<br />

ge inspiration <strong>till</strong> att arbeta aktivt<br />

med miljöfrågor inom offentlig<br />

upphandling. Sett över hela<br />

byggsektorn – men förstås<br />

med huvudinriktning mot golvsektorn.<br />

Bakom arrangemanget<br />

stod Forbo Flooring och<br />

<strong>Golv</strong>kedjan.<br />

– Vi ser att vikten av hållbarhet<br />

i byggande och materialval<br />

stadigt ökar och vi vill med den<br />

här dagen inspirera <strong>till</strong> ett ännu<br />

mer framgångsrikt arbete med<br />

miljöfrågor, säger Ola Wiklund,<br />

marknadschef på Forbo<br />

Flooring.<br />

Många synpunkter<br />

Synpunkter och erfarenheter<br />

kom från många håll och här<br />

nedan återger vi några ”korn”<br />

från dagens presentationer och<br />

debatter.<br />

Miljöklassade byggnader<br />

berättade Sören Andersson,<br />

Swedish Green Building Council,<br />

närmare om. Organisationen är<br />

en ideell, icke vinstdrivande<br />

förening för företag inom byggoch<br />

fastighetssektorn. Man<br />

utvecklar och marknadsför fyra<br />

miljöcertifieringssystem för<br />

byggnader – Miljöbyggnad,<br />

Green Building, LEED och<br />

BREEAM – och sprider kunskap<br />

om hållbart byggande och hållbar<br />

förvaltning.<br />

Att ha sin byggnad miljöklassad<br />

höjer värdet för byggnadens<br />

ägare samt underlättar<br />

bedömningen vid en eventuell<br />

försäljning, påpekade Sören.<br />

Och dessa system kräver också<br />

att golvmaterialen kan miljöbedömas<br />

på ett vettigt sätt.<br />

Det bedömningssystem som<br />

ökar mest är Miljöbyggnad som<br />

omfattar bedömning av energi,<br />

inomhusmiljö och material.<br />

Ulrika Dahl (<strong>till</strong> vänster), Naturskyddsföreningen, beskriver projektet "Operation giftfri förskola" där man inventerat<br />

golvmaterialen i ett stort antal förskolor över hela Sverige. Till höger dagens moderator Gabriella Ahlström och<br />

längst <strong>till</strong> höger <strong>Golv</strong>kedjans egen Leffe – dock bara i affischformat. Foto: Mia Lilja<br />

Green Building bedömer enbart<br />

energi och de båda andra är<br />

komplicerade – och dyrbara –<br />

bedömningar med många<br />

ingående parametrar.<br />

Barn är känsliga<br />

Om projektet Operation<br />

giftfri förskola berättade Ulrika<br />

Dahl, avdelningschef Miljögifter,<br />

Natur skyddsföreningen.<br />

Ingångs värdet i diskussionen är<br />

att forskare anser att kemikaliehotet<br />

är lika stort eller större än<br />

klimathotet. Det är bara svårare<br />

att kommunicera. Något som<br />

Ulrika håller med om. Kopplingar<br />

hittas mellan miljögifter<br />

och ett stort antal sjukdomar<br />

eller <strong>till</strong>stånd som <strong>till</strong> exempel<br />

fetma, diabetes II, hjärt- och<br />

kärlsjukdomar, Alzheimers,<br />

Parkinsons, hormonrelaterad<br />

cancer med mera. På förskolor<br />

har forskare hittat hormonstörande<br />

ämnen som ftalater,<br />

flamskyddsmedel och perfluorerade<br />

ämnen i damm. Barnens<br />

lek på golvet och sug på händer<br />

och leksaker bidrar <strong>till</strong> problembilden.<br />

Därför har man dragit igång<br />

projektet och undersökt 129<br />

förskoleavdelningar i 41 kommuner.<br />

Med det uttalade syftet<br />

att få en så giftfri miljö som<br />

möjligt för barnen.<br />

Man har då funnit att mer än<br />

hälften av golven var av PVC<br />

och att 60 procent av dem var<br />

inlagda före år 2000 vilket medför<br />

större risk att de innehåller<br />

en av de otrevligaste ftalaterna,<br />

nämligen DEHP.<br />

Resultaten kan laddas ner<br />

från Naturskyddsföreningens<br />

hemsida.<br />

Sprider sig<br />

mer och mer<br />

Kristian Jelse är projektledare<br />

för det Internationella EPDsystemet,<br />

det vill säga Environmental<br />

Product Declaration<br />

som vi i <strong>Golv</strong> <strong>till</strong> <strong>Tak</strong> berättade<br />

om i förra numret. Ett neutralt<br />

bedömningssystem vars användning<br />

sprider sig och som<br />

används för alltfler typer av<br />

byggmaterial – inklusive golv.<br />

Att ha EPD-bedömningar på<br />

de inbyggda materialen i byggnaden<br />

underlättar en senare<br />

miljöklassning.<br />

Hela driftstiden räknas<br />

Ett materials ”ekologiska fotavtryck”<br />

är inte bara de ingående<br />

värdena för råvaror och<br />

från produktion och transport.<br />

För ett golv måste man även<br />

beakta skötsel och underhåll,<br />

påpekade Leif Persson, Service<br />

Manager Excellence/Cleaning<br />

på ISS Facility Services Sweden.<br />

Hans föredrag hade titeln Miljöriktig<br />

skötsel av golv – kostnad<br />

eller investering?<br />

Leif talade främst om ekologisk<br />

hållbarhet. Att minska<br />

miljö påverkan genom miljöanpassade<br />

städmetoder, produkter<br />

och maskiner. Han<br />

rekom menderar då främst:<br />

sitt eget skrivbord,<br />

• Val av miljömärkta ren -<br />

görings medel, högkoncentrerade<br />

eftersom det minskar<br />

transporterna<br />

• Användning av städklara<br />

system för att säkerställa rätt<br />

dosering av rengöringsmedel<br />

• Installation av tvättmaskiner<br />

på objekt där det är möjligt,<br />

på så sätt minskar också<br />

transporterna<br />

• Prioritering av städmetoder<br />

utan rengöringsmedel<br />

• Användning av städmaskiner<br />

med låg vattenförbrukning<br />

Gemensam<br />

uppfattning<br />

En sak var alla deltagare ense<br />

om: Framtidens miljökriterier i<br />

offentlig upphandling kommer<br />

att förändras. Hur mycket beror<br />

dock på påverkan från så många<br />

olika håll att det är svårt att säga<br />

var det hela egentligen hamnar.<br />

Thomas Åkerblad<br />

30 | GOLVBRANSCHEN & - FÖRETAGEN | GOLV TILL TAK | <strong>#8</strong> - <strong>2014</strong>


TARKETT KÖPER DESSO<br />

Tarkett har nått en överenskommelse<br />

med Dessos huvudägare<br />

Bencis Capital Partners<br />

samt samtliga minoritetsägare<br />

om ett fullständigt övertagande<br />

av företaget. Desso <strong>till</strong>verkar<br />

textilgolv för både objekt och<br />

konsumentmarknad samt olika<br />

typer av konstgräs. Huvudkontoret<br />

finns i Nederländerna och<br />

omsättningen förra året låg<br />

på nästan två miljarder kronor.<br />

Antalet anställda är över 800<br />

SKIFTE I STYRELSEN<br />

HOS EHRENBORG<br />

Vid ordinarie årsstämma i<br />

Ehrenborg & Co AB 9 mars<br />

2015 kommer företaget att<br />

byta styrelseordförande. Den<br />

avgående Kurt Karlsson lämnar<br />

uppdraget som ordförande<br />

efter 7 år. Som hans efterträdare<br />

är den kända branschprofilen<br />

Lars-Ivar Norén nominerad.<br />

Lars-Ivar var i många år<br />

vd på Forbo Flooring och återkommer<br />

nu <strong>till</strong> branschen i en<br />

ledande position.<br />

Jörgen Warsell, vd hos<br />

Ehrenborg, kommenterar nomineringen<br />

så här:<br />

– Det känns jätteroligt att få<br />

in Lars-Ivar som styrelseordförande<br />

för Ehrenborg. I de<br />

expansionsplaner vi har i Norden<br />

så tror jag inte vi kan få<br />

en mer passande person i den<br />

rollen. Jag känner Lars-Ivar<br />

bland annat från tiden jag<br />

jobb ade på Forbo ( 1994 – 2000)<br />

och ser framemot att få ta del<br />

av hans kunskaper och erfarenheter<br />

i framtiden. ■<br />

i de tre fabrikerna i Europa.<br />

– Förvärvet av Desso möjliggör<br />

för Tarkett att påskynda sin<br />

lönsamma <strong>till</strong>växtstrategi, säger<br />

Michel Giannuzzi, vd för Tarkett.<br />

Vi kan nu även rikta in oss mot<br />

den europeiska marknaden för<br />

textilgolv. Köpet kommer att<br />

utöka vår produktportfölj och<br />

vi kan erbjuda våra kunder nya<br />

lösningar samt omfattande<br />

design expertis.<br />

– Vi glädjer oss över samgåendet<br />

med Tarkett, säger<br />

Alexander Collot d'Escury,<br />

vd för Desso. Vi delar samma<br />

vision och värderingar och vi<br />

har ett starkt engagemang för<br />

hållbar utveckling, Vi <strong>till</strong>ämpar<br />

Cradle-to-Cradle-principer under<br />

varje steg av produktens livslängd<br />

och vi stödjer utvecklingen<br />

av den cirkulära ekonomin.<br />

Inom Tarkettkoncernen<br />

kommer vi att kunna erbjuda<br />

våra kunder och partners ökade<br />

möjligheter för utveckling och<br />

nya produkter.<br />

För ögonblicket pågår de<br />

nödvändiga juridiska processerna<br />

hos myndigheter och<br />

marknadsorgan. Övertagandet<br />

beräknas kunna genomföras <strong>till</strong><br />

årsskiftet.<br />

I Sverige säljs för närvarande<br />

Dessos produkter genom Ardbo<br />

<strong>Golv</strong>. ■<br />

TALARE SOM TROLLBAND<br />

HOS DAHL<br />

GOLVBRANSCHEN & - FÖRETAGEN<br />

AB SVENSK VÅTRUMSKONTROLL<br />

Box 4604, 116 91 Stockholm<br />

Tel 08-702 3090 Fax 08-644 4347<br />

www.gvk.se E-post info@gvk.se<br />

VD: Johan Aspelin<br />

Teknik: Jon Herrdahl 08-702 3092<br />

Sara Salomonsson 08-702 3099<br />

Kurser/adm: Anki Blomqvist 08-702 3093<br />

Den 4 november hade Dahl<br />

Agenturer bjudit in två holländska<br />

designers, Alide van der<br />

Poel och Noor van de Voort<br />

från designstudion Dames 2,<br />

<strong>till</strong> sitt showroom på Östra<br />

Järnvägsgatan i Stockholm.<br />

De båda har designat en kollektion,<br />

Wondering Wool, för<br />

Dahls leverantör Van Besouw.<br />

Mattorna väckte stort<br />

intresse bland de samlade<br />

arkitekterna och inredarna,<br />

men kanske ännu större<br />

intresse väckte designernas<br />

livfulla berättelse om sina tankar<br />

bakom designen med kopplingar<br />

<strong>till</strong> generella designtendenser,<br />

<strong>till</strong> renässansens<br />

konst med mera – de helt<br />

enkelt trollband publiken. ■<br />

NYA MEDLEMMAR<br />

I GOLVBRANSCHEN,<br />

GFF:<br />

Svea <strong>Golv</strong> & Interiör AB,<br />

Stockholm<br />

Kontaktperson:<br />

Martin Mattsson<br />

Thompson <strong>Golv</strong> HB,<br />

Vendelsö<br />

Kontaktperson:<br />

Dave Thompson<br />

FLERA NYA PÅ GERFLOR<br />

Gerflor har gjort en rad nyrekryteringar:<br />

Jan Wiberg är ny som projektsäljare<br />

för Skåne och Halland.<br />

Han kommer närmast från<br />

Armstrong.<br />

Joanna Jaldin börjar 1 januari<br />

2015 som projektsäljare för<br />

Västra Sverige. Joanna har ett<br />

förflutet på <strong>Golv</strong>et Göteborg.<br />

Thomas Nyqwist är ny som<br />

projektsäljare för Stockholm<br />

och Mälardalen. Han kommer<br />

närmast från Ardbo <strong>Golv</strong>.<br />

Vidare har Peter Lindström<br />

blivit tekniskt ansvarig för<br />

Sverige. Peter kommer närmast<br />

från Amtico. ■<br />

PRENUMERERA!<br />

<strong>Golv</strong> <strong>till</strong> <strong>Tak</strong> vill inspirera och<br />

informera dig som har ett<br />

professionellt intresse av<br />

golv och bygg keramik.<br />

En årsprenumeration kostar<br />

bara 380:- (exkl moms) och<br />

då får du åtta välmatade och<br />

intressanta nummer av tidningen.<br />

Gå in på golv<strong>till</strong>tak.nu<br />

och beställ idag!<br />

<strong>#8</strong> - <strong>2014</strong> | GOLV TILL TAK | GOLVBRANSCHEN & - FÖRETAGEN | 31


Altro Suprema II<br />

Skapa en välkomnande<br />

miljö som är både<br />

trygg och snygg<br />

Altro Suprema II – 40 färger ger dig stor frihet i din inredning,<br />

alla med det lättstädade PUR-systemet.<br />

Kontakta oss idag för mer information:<br />

040 31 22 00 info@altro.se www.altro.se/Sua<br />

www.altro.co.se/Sua<br />

phthalate-free


POSTTIDNING B<br />

Utgivare:<br />

GBR Förlags AB<br />

Box 4604<br />

116 91 STOCKHOLM<br />

BEGRÄNSAD<br />

EFTERSÄNDNING<br />

Vid definitiv eftersändning återsänds<br />

försändelsen med nya adressen på<br />

baksidan (ej adressidan)

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!