Planör Årsbok 2019

planor

Platser

att längta till.

PLANÖR ÅRSBOK 2019


Men det var väl

då självaste...

Tänk att vi som ett fristående projektlednings-

och fastighetsutvecklingsbolag

alltid skall behöva jämföras med alla andra.

I vårt tycke är den här branschen överfull

av gammal logik och förlegade värderingar.

Detta är något vi ifrågasätter och slåss för

att bryta.

Våra kunder, som sträcker sig från stora

statliga fastighetsägare till börsnoterade

fastighetsbolag och allmännyttiga bostadsföretag,

kräver mer av oss. Vi jobbar därför

hårdast, tar sikte högre än alla andra och är

inte rädda när det blåser. Vi förstår vår

kunds affär och i projekten fokuserar vi på

att hitta lösningar på kundens svordomar.

även i stridens hetta.

Men nu till kärnan. Alla våra projekt drivs

av en bakomliggande kraft att skapa något

beständigt. Helt enkelt platser att längta

till. För att detta ska fungera så ska vi vara

tydliga och ta personligt ansvar. Därför

genomsyras vår organisation av enkelt

ledarskap, personligt engagemang, högt

tempo och energi när backen är som

brantast.

Vi kallar det hjärta, hjärna och jävlaranamma.

Håkan Bäckström

VD, Planör


Vår verksamhet

handlar om varaktigt

engagemang.

HUR SÅG FÖRRA ÅRET, 2018,

UT FÖR PLANÖR?

Förra året var ett bra och händelserikt år

för Planör. För det första ökade vi omsättningen

rejält. Vi expanderade också rent

fysiskt genom två nya kontor och nyanställningar

av nya arkitekter. När det gäller

installation och vvs gick det också framåt

och vi bockade av en hel del mål även här.

HUR SER ER DIGITALISERANDE

RESA UT JUST NU?

Den går framåt! 2018-2019 har vi gjort

stora investeringar i arbetsredskap för

att utveckla vår projektledning, bland

annat en industriscanner och många nya

mjukvaruprogram för att flytta fram våra

positioner som bolag. När det gäller vår

digitaliserande resa brukar vi tala om två

olika världar; den ena är nybyggnation och

den andra är befintliga fastigheter. Ett

exempel då digitalisering för dessa två

världar samman, är när vi behöver kalkyler

för en fastighet. Med hjälp av den nya

tekniken kan vi scanna av områden och

på en gång få elektroniska kalkyler och

ritningar för ett utrymme eller en

fastighet. Därmed kan vi ta fram till

exempel underhållsplaner mycket

snabbare och med oerhörd precision.

VILL DU BERÄTTA LITE MER OM

DIGITALISERINGENS FÖRDELAR

OCH HUR DESSA HAR PÅVERKAT

ER VERKSAMHET?

Effektivisering, hållbarhet och precision är

några av ledorden i vår digitaliseringsresa.

Det handlar om att hålla jämna steg

med den teknologiska utvecklingen och

bibehålla vår relevans och konkurrenskraftighet.

Ny teknik är starkt kopplat till

dessa ledord och inte minst ur ett miljöperspektiv.

Kan vi arbeta effektivare kan vi

spara både tid och resurser. Det krävs på

så sätt färre möten och färre transporter

vilket gynnar både oss och klimatet.

HUR SER FRAMTIDEN UT FÖR

PLANÖR OCH BRANSCHEN?

Framtiden för Planör är spännande och

händelserik. Helheten är viktig att lyfta

här. Det som - för inte så länge sedan - tog

flera veckor går nu på ett knapptryck.

För oss handlar det mycket om att Planörs

alla delar ska samexistera och arbeta

ihop - inte som det historiskt brukar bli i

organisationer; nämligen att man arbetar

i sin silo. Detta främjar vi med hjälp av

ett systematiserat arbetssätt som tar oss

genom projektet från början till slut.

Ett arbetssätt som vi sedan kan använda

igen i nästa projekt.

Denna utveckling kommer knappast

stanna av utan snarare bara accelerera och

beröra flera olika arbetsområden inom vår

organisation. Sedan handlar det också om

mänskliga faktorer som att vara nyfiken

och hungrig på ny teknologi och de

möjligheter den för med sig - på så sätt

kan vi förändra inte bara vår egen

organisation, utan branschen i stort.


MAGNUS ARCHENHOLTZ

Projektchef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Fastighet

Hörby kommun

Man måste

se helheten när

man bygger.


VILL DU BÖRJA MED ATT BERÄTTA OM

DIN ROLL SOM PROJEKTCHEF

PÅ SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALT-

NINGENS FASTIGHETSAVDELNING I

HÖRBY KOMMUN?

Min roll som projektchef är att säkerställa

och ansvara att Fastighetsprojekt inom

Samhällsbyggnadsförvaltningen följer

politiska fattade beslut vad gäller

kommunens lokalförsörjningsplan. Detta

innebär att sätta samt följa uppsatta mål

gällande hållbart byggande med god

ekonomiskt hushållning som grund.

HAR NI NÅGON SPECIELL FILOSOFI

ELLER VISION SOM NI JOBBAR

UTIFRÅN?

Visionen som vi jobbar utifrån är att Hörby

kommuns projektledning ska vara modern

och ständigt uppdaterad. Att projekten

följer vår utarbetade projektprocess som

är anpassad för en hållbar förvaltning och

på sikt inte bara gynnar byggnaderna utan

även medborgarna.

DET DISKUTERAS MYCKET OM

ATT DET BYGGS FÖR DYRT OCH

OTILLGÄNGLIGT IDAG OCH NI

PRATAR MYCKET OM ATT BYGGA FÖR

FRAMTIDEN OCH ATT SE BEHOVEN,

VAD INNEBÄR DET?

Att bygga utifrån ett framtidsperspektiv är

något jag tycker man ska göra. Att fundera

kring frågor om hur samhället kommer att

se ut och vilken teknik som kommer att

användas.

Detta innebär att bygga klimat- och

energismart men också hållbart.

Resultaten av detta kan upplevas som

dyrt i projekt och byggskedet men i själva

verket har projektledningen tagit hänsyn

till hela livscykeln på byggnaden,

materialen, driften och underhållet av

fastigheten som i långsiktighet ger oss en

ekonomisk fördelaktighet.

Fönsterbleck är ett bra exempel.

Varför ska man använda sig av målade

fönsterbleck när det finns material som

är underhållsfria?

Att bygga för framtiden handlar om att se

detaljer som kan ha inverkan på ekonomi,

miljö och hållbarhetsperspektiv.

HUR SER DU PÅ BOSTADS-

MARKNADENS SKÖNHETSIDEAL

OCH ATT BYGGA “VACKERT”?

Det som är vackert i mina ögon kanske

inte är vackert i dina ögon. Skönhet

och vackert är subjektivt, en del gillar

60-talsinredning och andra gillar

modern inredning.

Jag tycker att det viktigaste är att

byggnaden passar in i den omgivande

miljön precis som inredningen passar in

i byggnadens gestaltning.

DET TALAS OM ATT NI HÅLLER PÅ

ATT GÅ IGENOM EN DIGITALISERING

I VERKSAMHETEN JUST NU,

STÄMMER DET?

Absolut! Digital teknik är ofta svaret på

flera av de samhällsutmaningar vi idag står

inför. Ge våra äldre en ökad livskvalité,

rusta våra barn och unga inför framtiden

och få oss att överge gårdagens skadliga

beteenden i form av t.ex. fossilberoende.

Därför håller vi på att digitalisera alla våra

ritningar över kommunens fastigheter och

även våra projektprocesser. Detta kommer

tillföra projekt- och förvaltningsverksamheten

bättre effektivitet framöver.

FINNS DET NÅGRA SPÄNNANDE

PROJEKT I HÖRBY KOMMUN SOM DU

ÄR INVOLVERAD I ELLER SOM

DU TYCKER ÄR VIKTIGA ATT LYFTA?

Det händer otroligt mycket i en

central och attraktiv kommun i Skåne som

Hörby. Utveckling som ombyggnation och

tillbyggnation av förskolor och skolor för

våra barn men även ett behov av att bygga

ett nytt särskilt boende i kommunen.

Ett mycket intressant och spännande

projekt för att möta kommunens behov

av äldreomsorg och demensboende.

VAD ÄR SVERIGES BÄSTA

SÄRSKILDA BOENDE?

Förhoppningsvis det som kommer

byggas i Hörby kommun.

Att ligga i framkant, vara kreativ i ett

tidigt skede av projektprocessen, att se

vad framtiden har för möjligheter. Var

befinner sig samhället om 10, 20 eller

30 år? Mycket handlar om att vara

klimat- smart och tänka hållbart i hela

byggnadens livscykel.

Vi tänker på hållbarhet, ekonomi och

framtid.

VAD ÄR DET SOM GÖR DETTA TILL

DET BÄSTA SÄRSKILDA BOENDET?

Vi slutar inte leva för att vi blir äldre

eller dementa.

Att skapa en miljö och tillgodose en livskvalité

för de boende är några av ledorden.

Att byggnadstekniskt ge verksamheten

morgondagens teknik för att möjliggöra

detta.

Listan kan göras lång, tänk från idé till

förvaltning.


Vår trippelcertifiering

ger en tydlighet.

LINA, DU BÖRJADE DIN RESA PÅ

PLANÖR VÅREN 2014 SÅ DET HAR

BLIVIT NÅGRA ÅR NU. INNAN DU KOM

TILL PLANÖR VAR DU PÅ SKANSKA.

DET MÅSTE VARIT EN OMSTÄLLNING

NÄR DET GÄLLER STORBOLAGETS

TANKEGÅNGAR TILL ETT LITET BOLAG.

MYCKET HAR HÄNT SEDAN DU BLEV

ANSTÄLLD.

MEN DET BRUKAR VARA SÅ ATT PÅ

MINDRE BOLAG SÅ KAN MAN VAR

MED OCH PÅVERKA SIN OCH

BOLAGETS SITUATION... VAD KÄNNER

DU HAR PÅVERKAT DIG MEST?

Jag hade en jättevärdefull start i min

karriär på ett stort och strukturerat bolag

som Skanska. När jag flyttade ner till

Malmö så började jag däremot sakna den

småskaligheten som jag tidigare hade upplevt

på Skanskas lokalkontor i Skövde och

Umeå. Möjligheten att påverka sin och sitt

bolags situation var definitivt en faktor som

jag sökte – och hittade i Planör.

När jag började som projektledare på

Planör (Ebab Syd som det hette vid den

tidpunkten) så var jag en av sju medarbetare.

Jag tilltalades då av den familjära

känslan som genomsyrade bolaget. Fem

år, och en tillväxtresa, har passerat sedan

dess och idag närmar vi oss 20 personer i

Malmö och totalt 30 personer i Planör.

En av mina arbetsuppgifter i den position

jag har idag är att bevara den familjära

känslan som jag själv tilltalades av.

DU BÖRJADE SOM PROJEKTLEDARE

OCH IDAG ÄR DU DISTRIKTSCHEF

MED ANSVAR FÖR NÄSTAN 20 MED-

ARBETARE OCH DISTRIKTETS UTVECK-

LING. VAD TYCKER DU ÄR DEN STÖRSTA

UTMANINGEN MED DISTRIKTET?

Planör har gjort en fantastisk tillväxtresa

under de senaste åren, vilken har varit

otroligt spännande att få vara en del av.

Vi har breddat vår kundgrupp och

kompetens i fas med att vi anställt många,

nya medarbetare. Denna tillväxtresa

ställer dock stora krav på organisationen

– utmaningar som förändras under resans

gång, som vi måste parera.

Till skillnad från Planörs andra två distrikt,

som fortfarande är i en starkt pågående

tillväxtfas, så behöver Malmö nu börja

plana ut. Förvalta och utveckla det vi

byggt upp under resans gång. Det innebär

bland annat att bibehålla kvaliteten när

vi nu har ökat i kvantitet, i både uppdrag

och medarbetare. Det är även viktigt att

få alla medarbetare att känna sig hemma

i Planör, oavsett om man varit en del av

företaget under många år eller om man är

helt nyanställd.

DU HAR ÄVEN VARIT MED OM ATT

ARBETA FRAM ”HÅRDMJUK STYRNING ”.

DINA TANKAR OM DENNA RESA?

Att vara ledare åt projektledare kan vara

en utmaning. Att vara ledare åt projektledare

Planör, där vi styr och verkar

utan policys, ÄR en utmaning! Skämt

åsido. Vår ”Hårdmjuka styrning” har varit

en förutsättning för var vi är idag. Den har

gett oss en plattform att växa, leda och

arbeta på - utan policys.

Planör har idag en gemensam plattform

att stå på med slagkraftiga värderingar som

”Hjärta, hjärna och jävlaranamma” och en

ledstjärna som ger en större meningsfullhet

än omsättningskrav. Detta gör

mig stolt.

PLANÖR ÄR CERTIFIERADE I

ISO 14 001 ISO 9001 OHSAS 18001.

HUR PÅVERKAR DET DIN VARDAG?

Vår trippelcertifiering ger en tydlighet,

både in i organisationen och ut mot våra

beställare, vad som kan förväntas av oss.

Att upprätthålla certifieringarna tvingar


LINA NERO

Distriktschef

Planör

oss att arbeta aktivt med förbättringsarbete

med kundnöjdhet i fokus, vilket är mycket

positivt.

DIGITALISERINGEN ÄR PÅ TAPETEN I

HELA SAMHÄLLET OCH PLANÖR STOR-

SATSAR PÅ ATT HJÄLPA BESTÄLLARE I EN

HELHET MED DIGITALISERINGEN

DINA TANKAR ?

Digitaliseringen är här för att stanna och

utvecklingen sker i en ruskig takt. Fastighetsbranschen

måste haka på – och Planör ska gå

i frontlinjen! Det innebär stora investeringar

och nya arbetssätt (som kräver nya tankesätt)

för oss, men jag ser det som en given

satsning. Vi vill använda digitaliseringen till

att bli mer effektiva – samt att ha möjlighet

att erbjuda och stötta våra beställare i att bli

mer effektiva.

NÅGOT PERSONLIGT... HEMMA

BYGGER NI OM ER LÄGENHET. NÄR

BLIR LÄGENHETEN HELT KLAR?

Lägenhetsprojektet vi har hemma är

som majoriteten av alla andra projekt

- omfattningen förändras under utförandets

gång. Vi kommer nog aldrig bli riktigt färdiga

då vi flyttar fram mållinjen ju närmre vi

kommer den. Det grundar sig i att vi tycker

det är fantastiskt roligt och att vi faktiskt inte

vill att det ska ta slut.


Framtiden ställer krav.


Kärnan i vår verksamhet handlar om

varaktigt engagemang från början till slut.

De projekt vi tar oss an fabriceras med hög

precision och alla tänkbara faktorer i

åtanke. Vi tar sats på en stadig grund av

bred yrkeserfarenhet och lämnar samtidigt

gott om utrymme för anpassning

och nytänk - vi eftersträvar att skapa

platser att längta till.

En byggnad börjar och slutar inte med fyra

väggar, och det gör inte heller våra visioner.

För oss handlar det om mer än att bara få

jobbet gjort. Vi vill utnyttja våra digitaliserade

arbetsmetoder och modernisera

branschen på vägen. Idag står vi inför flera

utmaningar, både globalt och nationellt.

Det handlar om allt från klimatförändringar,

befolkningsökning och

segregation till bostadsbrist, skillnader

i hälsa och sociala klyftor.

Vi är tacksamma över att få jobba i och

påverka en bransch som kan användas som

redskap för verklig förändring. Med en

genomtänkt infrastruktur kan vi minska

buller och utsläpp. Med en omsorgsfull

stadsplanering kan vi öka integrationen.

Och genom att skapa nya mötesplatser

kan vi få människor att förenas på nya sätt.

Vi har en idé om vad vi vill göra och vi vill

visa den för dig. Följande bilder tjänar som

inspiration till just detta. Här är vi i vårt

esse och kan möjliggöra den projektledning

som behövs.

Framtiden ställer krav, och vi vill nå upp.


Årsredovisning


FLERÅRSÖVERSIKT: 2014-2017

Netto (TKR)

Soliditet (TKR)

2015

12 027 TKR

(34%)

2016

10 968 TKR

(42%)

2017

14 741 TKR

(36%)

2018

21 975 TKR

(40%)

Årets resultat efter finansnetto:

1 893 892 SEK


RESULTATRÄKNING

Not

2018-01-01

-2018-12-31

2017-01-01

-2017-12-31

Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.

Nettoomsättning

Övriga rörelseintäkter

Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.

21 974 519

189 806

22 164 325

14 740 588

3 928

14 744 516

Rörelsekostnader

Konsultarvode, utlägg för kunder

Övriga Externa kostnader

Personalkostnader

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar

Summa rörelsekostnader

2

-1 815 683

-4 359 603

-12 815 553

0

-18 990 839

-1 710 772

-3 514 730

-8 986 427

-76 153

-14 288 082

Rörelseresultat

3 173 486

456 434

Finansiella poster

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

Räntekostnader och liknande resultatposter

0

-136

25

0

Summa finansiella poster

-136

25

Resultat efter finansiella poster

3 173 350

456 459

Bokslutsdispositioner

Förändrig av periodiseringsfonder

Förändring av överavskrivningar

Summa bokslutsdispositioner

-711 000

0

-711 000

110 000

52 829

162 829

Resultat före skatt

2 462 350

619 288

Skatter

Skatt på årets resultat

-568 458

-160 074

Årets resultat

1 893 892

459 214


BALANSRÄKNING

Not

2018-01-01

-2018-12-31

2017-01-01

-2017-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer

Summa materiella anläggningstillgångar

3

0

0

0

0

Summa anläggningstillgångar

0

0

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar

Fordringar hos koncernföretag

Övriga fordringar

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Summa kortfristiga fordringar

3 331 318

1 166 781

56 449

1 786 672

6 341 220

1 825 828

1 317 000

225 854

1 402 110

4 770 792

Kassa och bank

Kassa och bank

Summa kassa och bank

2 205 343

2 205 343

749 740

749 740

Summa omsättningstillgångar

8 546 563

5 520 532

SUMMA TILLGÅNGAR

8 546 563

5 520 532


BALANSRÄKNING

Not

2018-01-01

-2018-12-31

2017-01-01

-2017-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet kapital

Aktiekapital

Summa bundet eget kapital

100 000

100 000

100 000

100 000

Fritt eget kapital

Balanserat resultat

Årets resultat

Summa fritt eget kapital

493 982

I 893 892

2 387 874

1 068 768

459 214

1 527 982

Summa eget kapital

2 487 874

1 627 982

Obeskattade reserver

Periodiseringsfonder

Summa obeskattade reserver

1 152 000

1 152 000

441 000

441 000

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder

Skatteskulder

Övriga skulder

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Summa kortfristiga skulder

881 283

453 540

1 924 571

1 647 295

4 906 689

1 128 287

0

1 088 758

1 234 505

3 451 550

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

8 546 563

5 520 532


ANTECKNINGAR


PLANÖR MALMÖ

Grimsbygatan 24

211 20 Malmö

Sweden

PLANÖR HELSINGBORG

Carl Krooks gata 18

252 25 Helsingborg

Sweden

PLANÖR KRISTIANSTAD

Västra Vallgatan 38

291 31 Kristianstad

Sweden

Mail: info@planor.se | Telefon: +46 (0)40-607 87 00

Similar magazines