17.09.2021 Views

Boken om oss alla – Digital bibelutställning

Bibeln – avskrifter, översättningar, tolkningar och illustrationer (Samarbete mellan Uppsala universitetsbibliotek och Bibelsällskapet)

Bibeln – avskrifter, översättningar, tolkningar och illustrationer (Samarbete mellan Uppsala universitetsbibliotek och Bibelsällskapet)

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>Boken</strong> <strong>om</strong> <strong>oss</strong><br />

<strong>alla</strong><br />

Bibeln <strong>–</strong> avskrifter, översättningar, tolkningar och illustrationer // DIGITAL UTSTÄLLNINGSKATALOG<br />

Utställningen har<br />

k<strong>om</strong>mit till med<br />

anledning av Svenska<br />

Bibelsällskapets<br />

200-årsjubileum 2015.<br />

Den är resultatet av<br />

ett samarbete mellan<br />

Uppsala universitetsbibliotek<br />

och Bibelsällskapet.<br />

1


<strong>Boken</strong> <strong>om</strong> <strong>oss</strong> <strong>alla</strong><br />

Evangelisten med boken<br />

i sin hand är en tematisk<br />

utgångspunkt för<br />

utställningen <strong>Boken</strong> <strong>om</strong><br />

<strong>oss</strong> <strong>alla</strong>.<br />

Utställningen handlar<br />

<strong>om</strong> den roll Bibeln<br />

gen<strong>om</strong> historien har<br />

spelat s<strong>om</strong> drivkraft för människor att skriva<br />

av, översätta, tolka och gen<strong>om</strong> konsten förmedla<br />

Bibelns innehåll.<br />

Materialet i den digitala utställningen<br />

bygger på gamla handskrifter och några<br />

tryckta böcker, s<strong>om</strong> <strong>alla</strong> finns på Uppsala<br />

universitetsbibliotek Carolina Rediviva.<br />

Handskrifterna är skrivna på olika språk: hebreiska,<br />

grekiska, latin, gotiska, kyrkslaviska,<br />

geez, tigré, svenska och umesamiska.<br />

Utställningen har k<strong>om</strong>mit till med anledning<br />

av Svenska Bibelsällskapets 200-årsjubileum<br />

2015 och är resultatet av ett samarbete<br />

mellan Uppsala universitetsbibliotek<br />

och Bibelsällskapet.<br />

Ett varmt tack till Lars Björdal, konserveringsenheten,<br />

Håkan Hallberg, handskrifts-<br />

och musikenheten, och Lotta Sundberg,<br />

reproenheten.<br />

För urvalet och bildtexterna ansvarar<br />

Mikael Winninge, Svenska Bibelsällskapet.<br />

Svenska Bibelsällskapet<br />

Box 1235<br />

751 42 Uppsala<br />

Tfn 018-18 63 30<br />

E-post info@bibeln.se<br />

www.bibelsällskapet.se<br />

www.bibeln.se<br />

2


Arbetet med utställningsmontern<br />

var intensivt<br />

veckan före invigningen<br />

på Carolina Rediviva. Vad<br />

skulle vi välja att visa?<br />

Konstnären Michel Östlund<br />

formgav den poster<br />

s<strong>om</strong> gav besökarna en<br />

första introduktion till<br />

<strong>bibelutställning</strong>en.<br />

3


För att skydda verken bevarades<br />

de i låsta glasskåp<br />

i utställningslokalen med<br />

varsam belysning. Besökarna<br />

kunde gå nära och läsa och<br />

kika på de vackra illuminationerna.<br />

På bilden till höger syns<br />

evangelisten Markus i en<br />

handskrift från 1300-talet.<br />

Samtliga verk från den<br />

fysiska utställningen samt<br />

ytterligare verk presenteras<br />

på de k<strong>om</strong>mande sidorna.<br />

4


5


Hebreiska<br />

Hebreisk pergamenthandskrift<br />

av tyskt ursprung,<br />

daterad till 1200-talet.<br />

Handskriften O Hebr. 1 innehåller<br />

Moseböckerna med Targum Onkelos i<br />

innermarginalen och Rashis k<strong>om</strong>mentar<br />

i yttermarginalen, vidare Megilloth<br />

(Höga visan, Ruts bok, Klagovisorna,<br />

Predikaren och Esters bok) samt Haftaroth<br />

(läsningar ur profeterna).<br />

Här syns Tredje Mosebok 6, uppslag<br />

209 verso & 210 recto. Rödfärgningen<br />

av orden ”Och Han talade” är<br />

karakteristisk. I svensk översättning:<br />

”Och Herren talade till Mose …”<br />

(3 Mos 6:8<strong>–</strong>9).<br />

6


7


8<br />

O Hebr. 1, blad 109r. Den dekorerade inledningen av<br />

Exodus. Sidan är sliten och fuktskadad.


O Hebr. 1, blad 424v & 425r. Avslutningen av 5 Mosebok<br />

och början av Megilloth. Här Höga visan.<br />

9


10<br />

O Hebr 8. Odaterad hebreisk handskrift. Rulle<br />

av pergament. Här syns två kolumner ur Esters<br />

bok <strong>–</strong> en skrift s<strong>om</strong> läses i synagogan i samband<br />

med firandet av Purim.


Grekiska<br />

Två sammanbundna nytestamentliga<br />

grekiska pergamenthandskrifter<br />

har signum Gr 1 i universitetsbibliotekets<br />

samlingar. Volymen k<strong>om</strong> till<br />

Uppsala gen<strong>om</strong> J.G. Sparwenfeld (d. 1727).<br />

Manuskript 2 (sidorna 183<strong>–</strong>440) är från<br />

11/1200-talet och innehåller en stor del av<br />

de nytestamentliga breven. Textvärdet är<br />

stort, då manuskriptet representerar den<br />

s.k. alexandrinska texten. (Manuskriptet har<br />

nummer 442 i den 28:e utgåvan av Novum<br />

Testamentum Graece.) Här syns den dekorerade<br />

inledningen av Galaterbrevet 1, blad<br />

123r (sid 245).<br />

11


Gr 1. Manuskript 1 (sidorna 1<strong>–</strong>182) är från 1200-talet.<br />

Naturligt hål i pergamentet fick vara kvar. Man<br />

skrev runt det. (Här med vitt papper bak<strong>om</strong>, för att<br />

tydliggöra hur pergamentbladet såg ut). Texten är<br />

från Apg 21, blad 20r, sid 39 i handskriften.<br />

12


Grekisk pergamenthandskrift<br />

från 1200-talet,<br />

s<strong>om</strong> förvärvades av<br />

Jacob Jonas Björnståhl<br />

(d. 1779). Handskriften,<br />

Gr 11, innehåller Nya<br />

testamentet från Apg<br />

9:33, vilket är antecknat<br />

på latin högst uppe till<br />

höger. Notera också anteckningen<br />

längst ned:<br />

Legatum Biörnståhlian<br />

1784.<br />

13


Stort textvärde<br />

Handskriften Gr 11 anses ha ett<br />

särskilt stort textvärde för de katolska<br />

breven. (Manuskriptet har<br />

nummer 1852 i den 28:e utgåvan av Novum<br />

Testamentum Graece.) Här syns Första Johannesbrevet<br />

5, uppslag 55v & 56r.<br />

Medan flertalet medeltida handskrifter<br />

bland annat har ett senare tillägg <strong>om</strong> treenigheten<br />

i 1 Joh 5:7<strong>–</strong>8, vittnar föreliggande<br />

handskrift <strong>om</strong> den ursprungliga texten i hela<br />

kapitlet.<br />

14


15


16


Evangeliarium<br />

Evangelisten Markus och början av Markusevangeliet i<br />

Gr 9, Tetraeuangelion, 89v & 90r. Denna handskrift på<br />

pergament dateras till <strong>om</strong>kring 1300. Den förvärvades<br />

av Adolf Fredrik Sturtzenbecker (d. 1783) från ett av Meteoraklostren<br />

i Thessalien.<br />

17


18<br />

Evangelisten Matteus och<br />

början av Matteusevangeliet<br />

i Gr 9, Tetraeuangelion,<br />

4v & 5r.


19


Missionsbefallningen på grekiska<br />

Missionsbefallningen (Matt<br />

28:18<strong>–</strong>20) enligt Gr 9, Tetraeuangelion,<br />

87v (samma handskrift<br />

s<strong>om</strong> i föregående bild). Texten är vackert<br />

skriven, sidan är dekorerad och textslutet är<br />

format s<strong>om</strong> ett ”V”.<br />

20


Latin<br />

Den latinska pergamenthandskriften<br />

C 83 är ett evangeliarium<br />

s<strong>om</strong> tillverkades i Helmarshausen<br />

i Tyskland ca 1140 för Lunds d<strong>om</strong>kyrka.<br />

Handskriften innehåller en rad illustrationer.<br />

På blad 1v figurerar Sankt Lars, s<strong>om</strong> led<br />

martyrdöden 258.<br />

På samma sida förek<strong>om</strong>mer bibelöversättaren<br />

Hieronymus (ca 347<strong>–</strong>420) liks<strong>om</strong><br />

påve Damasus I (ca 305<strong>–</strong>384) s<strong>om</strong> tar emot<br />

översättningen.<br />

21


C 83 innehåller ett flertal<br />

kanontavlor. Här visas en med<br />

fyra evangelister, blad 8r.<br />

22


C 83. Precis före Matteusevangeliets<br />

början återfinns<br />

denna rikt illustrerade bild<br />

med temat Jesu födelse,<br />

blad 17r.<br />

23


24<br />

Evangelisten Matteus och inledningen<br />

av Matteusevangeliet,<br />

C 83, 17v & 18r.


Evangelisten Markus och inledningen av<br />

Markusevangeliet, C 83, 57v & 58r.<br />

25


Evangelisten Lukas med boken<br />

i sin hand, C 83, blad 85v.<br />

26


Evangelisten Lukas med boken<br />

i sin hand, C 83, blad 85v.<br />

27


28<br />

Lukasevangeliet kapitel<br />

3. C 83, blad 90v.


Kejsarbibeln<br />

Codex Caesareus Upsaliensis, Kejsarbibeln,<br />

C 93, är en av klenoderna<br />

på Carolina Rediviva. Denna<br />

handskrift på pergament tillverkades av den<br />

berömda Echternachskolan i Luxemburg.<br />

Dateringen kan fastställas till 1050-talet,<br />

då den tysk-r<strong>om</strong>erske kejsaren Henrik III<br />

beställde evangeliariet för den nybyggda<br />

d<strong>om</strong>en i staden Goslar i nuvarande Niedersachsen.<br />

Kejsarbibeln tillföll universitetsbiblioteket<br />

s<strong>om</strong> en testamentsgåva av Ulrik<br />

Celsing (1731<strong>–</strong>1805).<br />

29


30


Här syns evangelisten<br />

Johannes och inledningen<br />

av Johannesevangeliet,<br />

fol. 125v &<br />

126r. Codex Caesareus<br />

Upsaliensis, Kejsarbibeln,<br />

C 93.<br />

31


32<br />

Evangelisten<br />

Lukas. C 93,<br />

fol. 85v.


Fickbibel<br />

C149 är en fullständig bibel på<br />

latin i fickformat. Det är en delikat<br />

skrift på fint pergament. Bibeln har<br />

tillk<strong>om</strong>mit i Paris på 1200-talet. Den har<br />

tillhört Magnus Gabriel de la Gardie (lacksigill).<br />

På det rikt utsmyckade uppslaget, 163v<br />

& 164r, återfinns Psaltaren 95<strong>–</strong>103 (enligt<br />

Vulgatas räkning).<br />

33


34<br />

C 149. Pärm.


2 Joh, 3 Joh och<br />

Judasbrevet på<br />

samma sida.<br />

C 149, blad 375r.<br />

35


Exklusiv bibel<br />

C155 är en fullständig bibel på<br />

latin, skriven på mycket fint papperstunt<br />

pergament. <strong>Boken</strong> är stor,<br />

25 x 36 cm, med pärmar av trä klädda i<br />

svart getskinn. Denna exklusiva bibel härrör<br />

från Paris och dateras till 1200-talets senare<br />

del. Den har tillhört Uppsala d<strong>om</strong>kyrka.<br />

Bibeln är känd för sina illuminerade initialer.<br />

Varje bibelbok inleds med en figurscen<br />

s<strong>om</strong> är karakteristisk och ofta tolkande.<br />

Här ser vi inledningen av Lukasevangeliet,<br />

blad 335v & 336r. I den lilla figurscenen på<br />

höger sida syns den på medeltida vis rökelsesvingande<br />

prästen Sakarias, s<strong>om</strong> av ängeln<br />

får budskapet <strong>om</strong> Johannes födelse.<br />

36


37


Figurscener<br />

C<br />

155. Inledningen av 5 Mosebok,<br />

blad 54v. Mose är framställd med<br />

horn enligt etablerad medeltida<br />

konsttradition. Tolkningstraditionen bygger<br />

egentligen på en missuppfattning av den<br />

hebreiska texten i 2 Mos 34:29, där det står<br />

att Moses ansikte ”strålade”. På grund av<br />

att det besläktade substantivet ”stråle” ofta<br />

betyder ”horn” översattes verbet i Vulgata så<br />

att Mose blev behornad.<br />

38


C 155. Rut och Boas i inledningen<br />

av Ruts bok, blad<br />

82v. Notera barnen. Enligt<br />

biblisk tradition var Ruts<br />

och Boas’ son Oved farfar<br />

till kung David (Rut 4:13-22).<br />

39


C 155. Sal<strong>om</strong>os vishet inleds med hur Sal<strong>om</strong>o ger råd till en medeltida<br />

riddare, vilket tydligt åskådliggör hur Bibeln kunde tolkas, blad 218v.<br />

40


C 155. I Jesajabokens inledning skildras profetens<br />

martyrium. Enligt den ut<strong>om</strong>bibliska legenden blev han<br />

söndersågad (jfr antydningen i Heb 11:37), blad 239r.<br />

41


C 155. Andra Petrusbrevet börjar med<br />

en bild av aposteln, s<strong>om</strong> tilldelats<br />

nycklamakten, blad 405v.<br />

42


C 155. Johannes skriver Första Johannesbrevet, blad 406r.<br />

43


Gotiska<br />

Silverbibeln, Codex Argenteus, är en av<br />

Uppsalas absolut mest kända sevärdheter<br />

och kan skådas på Carolina<br />

Rediviva. Här syns Matt 6. Silverbibeln<br />

är egentligen inte en bibel, utan ett evangeliarium.<br />

Texten är skriven med silver- och<br />

guldskrift på purpurfärgat pergament. Det<br />

är en unik gotisk skrift och vår främsta<br />

källa till kunskap <strong>om</strong> det gotiska språket.<br />

Översättningen gjordes av biskop Wulfila på<br />

300-talet. Handskriften på Uppsala universitetsbibliotek<br />

tillk<strong>om</strong> sannolikt på tidigt<br />

500-tal och skrevs av allt att döma i Ravenna,<br />

Italien.<br />

44


45


Kyrkslaviska<br />

Illustrerad pärm på kyrkslaviskt evangeliarium<br />

från mitten av 1500-talet,<br />

signum Slav 24.<br />

46


Evangeliarium på kyrkslaviska. Slav 24, blad 126v & 127r.<br />

47


48


Geez<br />

Universitetsbiblioteket äger några<br />

etiopiska pergamenthandskrifter<br />

från 1400-talet, skrivna på geez.<br />

Här visas O Etiop. 2, s<strong>om</strong> utgör ett frag-<br />

ment av Matteusevangeliet (Matt 2:1<strong>–</strong>12).<br />

Illustrationerna föreställer Maria med Jesusbarnet<br />

respektive S:t Georg till häst med<br />

lans.<br />

49


50<br />

Handskriften O Etiop. 3 innehåller Uppenbarelseboken på geez. Här syns<br />

slutet av Upp 13 och början av Upp 14, uppslaget 32v & 33r.


Insidan av pärm och blad 1r, O Etiop. 3. Texten på pärmens insida är en<br />

latinsk översättning av manuskriptets tre första rader på geez, s<strong>om</strong> innehåller<br />

skriftens titel. Den Johannes s<strong>om</strong> skrivit Apokalypsen har märkligt<br />

nog här identifierats med Johannes Chrysost<strong>om</strong>os. Notera också sigillet.<br />

51


O Etiop. 50. Handskrift från 1400-talet med väska.<br />

52


O Etiop. 50, blad 98v & 99r. Handskriften innehåller<br />

de fyra evangelierna på geez.<br />

53


Tigré<br />

Under 1900-talet påbörjades en översättning av Bibeln till tigré,<br />

ett språk s<strong>om</strong> används i Eritrea. Här syns början av 1 Mos 1.<br />

Översättningarna gjorde av pastor K.G. Rodén (1860<strong>–</strong>1943).<br />

Han lade sista handen vid översättningarna strax innan han dog hemma<br />

i Sverige. Femton år senare (1958) skickades hans manus ut till Eritrea,<br />

men det blev liggande i Asmara till 1978.<br />

54


55


Granskad bibel<br />

Här syns <strong>om</strong>slaget till häftet med<br />

K.G. Rodéns översättning av<br />

5 Mos till tigré. På grund av<br />

politisk oro i Eritrea kunde revision och<br />

tryckning aldrig ske i Asmara. Eritreanska<br />

kyrkans generalsekreterare Musa Aron fick ta<br />

med sig Rodéns översättning av GT tillbaka<br />

till Sverige för revidering. Varje bibeldel fick<br />

en stämpel av säkerhetspolisen, s<strong>om</strong> granskade<br />

materialet innan det fick lämna landet<br />

1978. Inte förrän 1982 kunde en språkligt<br />

moderniserad revision av översättningen<br />

tryckas med svenskt bistånd.<br />

56


57


Svenska<br />

Under medeltiden fanns bara<br />

brottstycken av Bibelns texter på<br />

svenska. Bland handskrifterna<br />

på universitetsbiblioteket återfinns en kort<br />

text, s<strong>om</strong> tillhört bröderna vid klostret i<br />

Vadstena. Texten börjar på blad 372r i en<br />

samlingsvolym med signum C 15. Det är en<br />

parafras av Psaltaren 101 (Ps 100 enligt Vulgatas<br />

räkning). Texten är förmodligen från<br />

1400-talet. (För en transkribering av delar<br />

av texten, se nästa bild.)<br />

58


Transkription av Ps 100 (101) i UUB C 15, fol. 372r. Första hälften av<br />

parafrasen av psaltarpsalmen är transkriberad och uppförstorad.<br />

Notera att de praktiska versnumren inte finns i handskriften.<br />

Versnumrering infördes först på 1500-talet.<br />

Misericordiam et iudicium cantabo tibi d<strong>om</strong>ine O herra jak skal sionga,<br />

thik miskund widherkænnandes thina nadh oc miskund j<br />

all<strong>om</strong> mædhgang, oc thina rætuisa oc d<strong>om</strong> i all<strong>om</strong> motgang<br />

2 Gudh gifwi at jak maghe sionga, i godh<strong>om</strong> gerning<strong>om</strong> ok<br />

vnderstanda j rætfærdhoghum thank<strong>om</strong> oc osmittogh<strong>om</strong><br />

wægh oc <strong>om</strong>gængils<strong>om</strong>, nær thu æst k<strong>om</strong>andes til mik,<br />

søkiandes mik mædh thinne nadh ok miskund<br />

Jak gik <strong>om</strong>kring j miskunsamlik<strong>om</strong> gerning<strong>om</strong>, oc j mins hierta oc<br />

samwitz meenløso oc reenlikheet, ey all ena mædh frømadh<strong>om</strong><br />

wtan iæmsampt mædh them mik daghlika <strong>om</strong>ganga.<br />

3 Jak haffwer ey sat for miin øghon æller thæknadh nakath<br />

orætwist thing, wtan <strong>alla</strong> the s<strong>om</strong> motgang gøra, moth<br />

thin<strong>om</strong> laghum oc budhum haffuer iak hatath thera snødheet oc<br />

ey thera natur<br />

59


Boktryckarkonstens gen<strong>om</strong>brott<br />

Det var först 1526 s<strong>om</strong> hela Nya testamentet översattes och trycktes<br />

i samband med reformationen. Nedan syns Galaterbrevet 1-2.<br />

60


Galaterbrevet 1-2 i Gustav Vasas bibel från 1541.<br />

61


Samiska<br />

Under 1600-talet gjordes de första<br />

översättningarna av bibeltexter<br />

till samiska. Manuale Lapponicum<br />

s<strong>om</strong> publicerades 1648 var banbrytande.<br />

Det är en handbok skriven av Johannes Tornæus<br />

(ca 1605<strong>–</strong>1681), kyrkoherde i Torneå,<br />

i den språkform s<strong>om</strong> vi idag k<strong>alla</strong>r tornesamiska.<br />

Innehållsförteckningen är talande.<br />

Förut<strong>om</strong> katekesen innehöll boken valda<br />

delar av Bibeln, sås<strong>om</strong> Psaltaren och den<br />

apokryfa skriften Jesus Syraks vishet.<br />

62


Kyrkoårets texter var prioriterade. Här syns epistel och evangelietext<br />

för Första söndagen i advent. (Ur Manuale Lapponicum)<br />

63


64


Umesamiska<br />

Kyrkoherden Lars Rangius (1667<strong>–</strong><br />

1717), s<strong>om</strong> hade tjänst i Silbojokks<br />

församling i Arjeplogs fjällvärld,<br />

där malmen från gruvorna i Nasafjäll hade<br />

förädlats, översatte under tiden 1701<strong>–</strong>1713<br />

hela Nya testamentet till umesamiska. Hans<br />

text blev aldrig tryckt men finns sedan 1715<br />

s<strong>om</strong> handskrift i Uppsala (T4d). Här syns<br />

inledningen av Matt 1. Notera årtalet 1701.<br />

Lars Rangius handskrift (T4d). Här syns slutet av<br />

Johannesevangeliet, uppslag 238v & 239r.<br />

Lars Rangius handskrift (T4d). Sista sidan, blad 553v,<br />

med ett avslutande Soli Deo Gloria och årtalet 1713.<br />

Jämför <strong>om</strong>slaget på <strong>Boken</strong> <strong>om</strong> <strong>oss</strong> <strong>alla</strong>. Tretton röster<br />

<strong>om</strong> Bibeln. Uppsala: Bibelsällskapets förlag, 2015.<br />

(Se sista bilden i denna digitala utställning.)<br />

65


Nya testamentet på<br />

umesamiska 1755.<br />

Insidan av pärmen på det umesamiska<br />

Nya testamentet, 1755. Anteckningen<br />

<strong>om</strong> British and foreign Bible<br />

society’s Historical catalogue utgör<br />

en hänvisning till deras välkända<br />

katalog över tryckta biblar i världen.<br />

66


Pehr Fjellström, prost och kyrkoherde i Lycksele,<br />

översatte och lät trycka Nya testamentet på<br />

umesamiska, 1755.<br />

67


68<br />

Hela bibeln på umesamiska<br />

1811.


Jeremia på umesamiska, 1811.<br />

69


Nordsamiska<br />

NT på nordsamiska 1840.<br />

Översatt av N.V. Stockfleth.<br />

Joh 6. Nordsamiskt NT, 1840.<br />

70


Insidan av pärmen på det<br />

nordsamiska Nya testamentet,<br />

1840. Här kan man<br />

intressant nog konstatera<br />

att denna bibelöversättning<br />

bekostats av British and<br />

foreign Bible society.<br />

71


Kyrilliska bokstäver<br />

Matteusevangeliet på samiska tryckt i Archangelsk 1894. På Kolahalvön i<br />

Ryssland talas alltjämt några varieteter av samiska.<br />

72


Matt 6 på samiska, skrivet med kyrilliskt alfabete, 1894.<br />

73


74


Lulesamiska<br />

NT på lulesamiska 1903.<br />

Apg 9 på lulesamiska, 1903.<br />

75


Är tiden inne att påbörja en ny bibelöversättning?<br />

Här är ett smakprov på hur texten i en framtida bibelutgåva kan<br />

se ut. Efters<strong>om</strong> språket förändras och bibelforskningen går framåt<br />

vill Svenska Bibelsällskapet testa hur en ny text fungerar för<br />

läsaren. Därför är du välk<strong>om</strong>men att k<strong>om</strong>mentera och tycka till!<br />

Svenska Bibelsällskapets<br />

provöversättning av<br />

nytestamentliga texter,<br />

2015.<br />

Du möter författaren Lukas, s<strong>om</strong> har skrivit drygt en fjärdedel<br />

av Nya testamentet, liks<strong>om</strong> den flitige brevskrivaren<br />

Paulus.<br />

lukas har ett förhållandevis elegant språk, men när<br />

Jesus talar direkt till människor på vägen till Jerusalem blir<br />

stilen dramatisk och livfull. Översättarna har valt att göra<br />

kortare meningar på flera ställen. Ambitionen att ge texten<br />

ett naturligt flyt märks i ordföljd och ordval.<br />

Lukasevangeliet lyfter fram dem s<strong>om</strong> är marginaliserade<br />

och maktlösa. Omsorgen <strong>om</strong> de fattiga är central. Lukas<br />

återger Jesus syn på pengar och barmhärtighet på ett sätt<br />

s<strong>om</strong> utmanar dagens samhällsdebatt.<br />

paulus är i Galaterbrevet upprörd över att galaterna<br />

låter sig förhäxas av falska lärare och riskerar att hamna<br />

utan för Guds nåd. För Paulus står evangeliets sanning<br />

på spel. Det är inte lagen s<strong>om</strong> är det avgörande, utan att<br />

Kristus dog på korset.<br />

Den vana bibelläsaren upptäcker att många av Paulus<br />

ofta långa och krångliga meningar är formulerade på ett<br />

nytt sätt. Blir Paulus argumentation och stil lättare att följa<br />

i den nya språk dräkten? Vad tycker du?<br />

isbn 978-91-979724-7-5<br />

9 789197 972475<br />

76


När tiden var inne …<br />

När tiden var inne …<br />

Provöversättning av Lukasevangeliet 9<strong>–</strong>19<br />

och Galaterbrevet<br />

Provöversättning av Lukasevangeliet 9<strong>–</strong>19 och Galaterbrevet<br />

Bibelsällskapets förlag<br />

bibelsällskapets förlag<br />

Luk 17:20-21 i fyra versioner.<br />

77


<strong>Boken</strong> <strong>om</strong> <strong>oss</strong> <strong>alla</strong>. Omslaget<br />

är inspirerat av<br />

sista sidan i Lars Rangius<br />

handskrift, T4d, blad 553v.<br />

Design Michel Östlund.<br />

78


Vad har Bibeln med <strong>oss</strong> att göra? En orientalisk skriftsamling<br />

med berättelser och dikter, lagar och brev och<br />

mycket annat, s<strong>om</strong> skrivits under en period av över 1000<br />

år i ett litet folk vid medelhavets östra hörn <strong>–</strong> vad har allt<br />

detta att säga <strong>oss</strong> i Sverige idag? Ett svar är att Bibelns<br />

aktualitet ligger i att den handlar <strong>om</strong> läsaren, i varje tid<br />

och land. Den är boken <strong>om</strong> <strong>oss</strong> <strong>alla</strong>. I så fall betyder den<br />

inte riktigt detsamma för den ena människan s<strong>om</strong> för<br />

den andra efters<strong>om</strong> ingen lever precis samma liv s<strong>om</strong><br />

någon annan. Vad betyder Bibeln i det s<strong>om</strong> är min verklighet?<br />

Här svarar tretton röster på den frågan, var och<br />

en på sitt sätt.<br />

Svenska Bibelsällskapet har till uppgift att göra Bibeln<br />

känd, tillgänglig och använd och firar sitt 200-årsjubileum<br />

2015 bland annat gen<strong>om</strong> att ge ut <strong>Boken</strong> <strong>om</strong> <strong>oss</strong><br />

<strong>alla</strong>. Tretton röster <strong>om</strong> Bibeln.<br />

Rösterna tillhör:<br />

Kerstin Ekman<br />

Maria Küchen<br />

Torgny Lindgren<br />

Kristian Lundberg<br />

Katrine Marçal<br />

Jenny Petrén<br />

Björn Ranelid<br />

Niklas Rådström<br />

Elisabeth Sandlund<br />

Göran Skytte<br />

Mats Svegfors<br />

Jesper Svenbro<br />

Michel Östlund<br />

Redaktörer: Erik Aurelius och Mikael Winninge<br />

isbn 978-91-979724-9-9<br />

<strong>Boken</strong> <strong>om</strong> <strong>oss</strong> <strong>alla</strong><br />

Tretton röster <strong>om</strong> Bibeln<br />

B<br />

9 789197 972499<br />

79


80

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!