nyhet! - Pennan & Svärdet

pennanochsvardet.se

nyhet! - Pennan & Svärdet

Pennan & Svärdet

tidskrift för svenskt militärhistoriskt bibliotek, 9 · 2012

Pris: 49 kr (Medlemspris: 0 kr)


Hjälm på! Nu drar vi igång höstens

storsatsning på Vietnamkriget, en

av 1900-talets mest betydelsefulla

militära konflikter. Var med från

början. Du blir inte besviken.

© BettmaNN/CORBIS

redaktion

Ansvarig utgivare

lennart b:son uller

Redaktör

patrik nilsson

Layout

björn sundström

Bildbearbetning

Johan Rönnquist

Redaktionellt aktiva

petra andersson

david edström

anders ehrnborn

anders frankson

Lars Hjeltman

pär lundkvist

per-anders lundström

patrik matell

Marcus Naumann Bergman

alex svensson (korr.)

samuel svärd (bildred.)

jan waernberg

Stiftelsen

Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek

Box 24

274 21 Skurup

Medlemsservice:

Telefon: 0411-555 320

Telefax: 0411-555 420

E-post: info@smb.nu

www.smb.nu

Repro och tryck:

Luleå Grafiska, 2012

issn: 1403-3828

Slaget som Amerika glömde

Jag var tolv år och min far tjänstgjorde

vid FN:s övervakningskommission

i Panmunjom i Korea. På

lunchrasterna hemma i Borås – någon

lunch i skolan fanns inte på den

tiden – läste jag Svenska Dagbladets

utrikesrapportering, som snart lämnade

Korea för en ny stor konflikt i

Vietnam.

Dien Bien Phu hette en plats oändligt

långt bort för en tolvåring, men

där hände något som fick mig att läsa

tidningar och senare att, vid mogen

ålder, intressera mig starkt för militärhistoria.

Det ryktbara slaget om Dien Bien Phu under de första fem månaderna

av 1954 beskrivs ingående av författaren Howard S. Simpson i månadens

förmånsbok, med perspektiv på amerikanernas förlorade Vietnamkrig

20 år senare. Han skriver:

”Underskattning av gerillaförband eller andra okonventionella styrkor

är en militär kardinalsynd.”

”Ett alltför starkt beroende av understöd och underhåll från luften

kan leda till katastrof vid strid mot gerillaförband.”

”Slaget om Dien Bien Phu åskådliggjorde tydligt ett gerillaförbands

förmåga till flexibilitet och dess förmåga att ändra tillvägagångssätt för

att passa en specifik taktisk situation.”

Svensk Militärhistoriskt Bibliotek ger nu ut en välskriven och lättläst

bok av en välrenommerad författare, som var på plats redan när fransmännen

inledde striderna. Med boken om Dien Bien Phu inleder SMB

nu en stor satsning på att beskriva konflikterna i Vietnam i vår tid.

peter källoff

major vid arméflyget,

ledamot av styrelsen för smb

smb:s styrelse

Överste lennart b:son uller (ordf.), Chefsbibliotekarie margareta

beckman, Överste 1. ingvar gustafsson, Kommendör 1. gustaf von

hofsten, Major per iko, Major peter källoff,

Styresman per-anders lundström

OBS! Sista svarsdatum:

Pennan & Svärdet 10/2012 utkommer den 27 september

12

Onsdag

September


Dien Bien Phu

Luftlandsättningen som fick

katastrofala konsekvenser

Våren 1954 var världens blickar riktade

mot en avlägsen dalgång i Franska Indokina.

Fransmännens plan gick ut på att

samla sina bästa trupper på ett och samma

ställe och locka fram kommunistgerillan

till ett avgörande slag. Men allt gick

fel. Läs mer om slaget vid Dien Bien Phu

– Främlingslegionens motsvarighet till slaget

vid Stalingrad.

Trots att jag hade tjänstgjort i Fjärran

östern sedan 1951 hade jag aldrig tidigare

upplevt en sådan störtflod [av fiendegranater].

Sergeant Braun och hans grupp slogs ut medan de

grupperade sina granatkastare. Sedan fällde vårt

eget flyg bomber över oss. En sårad man på en

bår, en sjukvårdare och två bärare utplånades fullständigt

av en direktträff mitt framför näsan på

mig. I skyttegraven bredvid mig hittar jag spridda

människorester – allt som återstår av dessa olycksaliga.”

främlingslegionens undergång

Krigshistorien är full av dramatiska fältslag. De

flesta ansågs säkert vara betydelsefulla när de utkämpades

och alla var garanterat stora händelser

för de inblandade själva. Men bara ett mindre

antal kan betraktas som fullständigt avgörande

militärhistoriska milstolpar – så kallade vändpunktsslag.

Under amerikanska inbördeskriget utkämpades

slaget vid Gettysburg, där krigslyckan

vände för Lee och hans sydstatare. Slaget vid

förmånsbok

Egenproducerade böcker med SMB:s kvalitets- och trygghets garanti

• Fri bytes- och returrätt inom 30 dagar. • Tolv års funktionsgaranti för bokbinderiarbetet – linnetrådsbindning

med extra förstärkningar. • Finns inte i bokhandeln. Går inte att köpa på Internet. • Försedd med märkband för

att underlätta läsningen. • Noggrann språk- och faktagranskning. • Kvalitet i allt. Relevanta bilder, hög illustrationsnivå.

pennan & svärdet 9 · 2012

De var 3 000. Vi var åtta.

Kapten Lucciani, stödjepunkt Huguette 4

Poltava innebar den definitiva vändpunkten under

det stora nordiska kriget och slaget vid Stalingrad

ses som en vändpunkt på andra världskrigets östfront.

Midway var platsen där Japans dittills oövervinneliga

krigsmakt mötte sitt första stora nederlag

och tvingades på defensiven. På samma sätt

var slaget vid Dien Bien Phu ett vändpunktsslag

som satte punkt för den franska närvaron i Sydostasien

och i förlängningen innebar ett dråpslag

för den europeiska kolonialismen. Under ett par

månader i början av 1954 bevittnade en hel värld

3


förundrat hur tusentals europeiska elitsoldater

gick under i en blodig dödskamp

mot numerärt överlägsna

men tekniskt underlägsna

gerillasoldater från den

vietnamesiska landsbygden.

Världen skulle aldrig mer bli

densamma.

ANNE-MARIE

»om det ändå hade

regnat«

HUGUETTE

I gryningen den

20 november 1953

FRANÇOIS

cirklar ett ensamt Dakotaflygplan

över Dien

Bien Phu-dalen i nordvästra

Vietnam, inte långt

från gränsen mot Laos. Ombord

finns gräddan av den franska

militärmakten i Indokina –

brigadgeneral Jean Gilles,

chef för fallskärmstrupperna,

brigadgeneral Jean Dechaux, chef för

flygvapnet, samt generallöjtnant Pierre

Bodet, den franska kolonins ställföreträdande

överbefälhavare. Uppdraget är att ta

reda på om den massiva luftlandsättningsoperationen

Castor är möjlig att genomföra

eller om den skall skjutas upp på obestämd

tid. Sikten är dålig och endast de allra högsta

bergstopparna sticker fram ur den täta

markdimman. Stämningen är dämpad. Men

så plötsligt, vid sjutiden på morgonen, lättar dimman

och tjugo minuter senare ger Dechaux startsignalen.

Ett sjuttiotal transportflygplan sätts i rörelse

på startbanorna i Bach Mai och Hanoi, och

ytterligare några timmar senare regnar franska

elitsoldater över Dien Bien Phu. En av 1900-talets

en fransk

fallskärmssoldatstupar

i striden

om elaine.

CLAUDINE

GABRIELLE

JUNON

ISABELLE

DOMINIQUE

ELAINE

Dien Bien Phu

0 1 2 km

BÉATRICE

mest avgörande

och ifrågasatta

militäroperationer

har inletts. Ett

halvår senare, när

allt är över och de franska

styrkorna har lidit ett förödande

nederlag, kommer major

Marcel Bigeard, chef för

en av fallskärmsbataljonerna,

att fälla en numera klassisk

kommentar: ”Om det

ändå hade regnat den där

dagen.”

sammanbrott

Planen var enkel. Frankrike skickade

stora truppstyrkor till

Dien Bien Phu i syfte att

MARCELLE

locka fram den kommunistiska

Viet Minhgerillan

ur dess gömställen. Man

föredrog ett avgörande fältslag

framför ett utdraget och

kostsamt gerillakrig, och förhoppningen

var att kunna besegra

Viet Minh en gång för alla.

Men fransmännen underskattade

sin motståndare.

Den inledande delen av planen,

operation Castor och etableringen av

en stark fransk bas, gick bra. Men sedan hopade

sig problemen, liksom fiendedivisionerna. I

månadens förmånsbok följer vi de hårda striderna

på närmast tänkbara håll. Vi följer fransmännens

självsäkra förberedelser och upplever chocken då

de inser styrkan i fiendens anfall. Vi genomlider

granatregnen och bevittnar hur de franska stödjepunkterna

faller, en efter en. Under tiden strömmar

sårade och lemlästade i hundratal, tusental,

till det lilla underjordiska fältsjukhuset där förhållandena

var fasansfulla. Många av de franska officerarna

bröt ihop i infernot, trots gedigen stridserfarenhet.

En av dem var överste Charles Piroth,

chef för Dien Bien Phus artilleri. Efter den blodiga

slutstriden om stödjepunkten ”Gabrielle” bad han

de överlevande om ursäkt för att ha misslyckats

med eldunderstödet. Därefter tryckte han en granat

mot bröstkorgen och drog ut sprinten.

indokinas stalingrad

Parallellerna mellan slagen vid Dien Bien Phu

och Stalingrad är många. Det rör sig inte bara


om två vändpunktsslag som fick stor betydelse

för utgången av respektive krig. Fransmännen i

Vietnam befann sig djupt inne i fiendeland, precis

som tyskarna i Stalingrad. I båda fallen hade man

en övertro på flygets förmåga att hålla de egna

förbanden vid liv och i båda fallen blev kampen

en prestigefråga som omöjliggjorde varje tillbakadragande.

Adolf Hitler förbjöd 6. armén att lämna

sina ställningar och fransmännen fortsatte att

förstärka den belägrade Dien Bien Phugarnisonen

under hela slaget. De skickade alltså fler och fler

soldater rakt i fällan, när de i stället borde ha försökt

slå sig ut. Under tiden sköt förlusterna i höjden.

Här är ett talande telegram som rapporterar

dagsläget i en av de franska enheterna en vardag i

mitten av mars 1954:

Legionär Albus Jean dödad av granat i

huvudet STOP Poualin Pierre skadad i

buken STOP Vaucher Georges dödad STOP

Sweibert Stanislas sårad thorax STOP

Echevarry Joue sårad thorax STOP Collin

Hubert sårad i ben och vänster

pennan & svärdet 9 · 2012

Franska fallskärmsjägare landar i Dien Bien Phu.

Notera bergen i bakgrunden. Basens utsatta

position i botten på en dalgång kom att få stor

betydelse under den efterföljande belägringen.

Fallskärmslinan,

(paracord) kom

till omedelbar

användning vid

konstruktion av

fältbefästningarna.

sida STOP Gravenbrouck Joseph sårad

höger testikel STOP Schoulz Heinz sårad

vänster vad STOP Putters Jean sårad

i nacken STOP Zirkel Karl sårad

vänster axel vänster bröst höger lår

STOP Bressan André sårad höger vad

STOP

stark symbolik

De som känner till slaget vid Stalingrad genom

Antony Beevors bok minns säkert skildringen av

hur de tyska soldaterna försökte fira jul i stadens

sotiga ruiner vintern 1942. Den 30 april 1954

firade legionärerna i Dien

Bien Phu en annan högtid,

nämligen Camerone.

Striden vid gården

Camarón utkämpades

mellan

62 franska

främlingslegionärer

OPeRatION CaStOR

en av efterkrigstidens allra största luftlandsättningar.

Operationen krävde hela

77 flygplan (65 Dakota och 12 C-119 Flying

Boxcar), som alla flög två vändor var.

5


och 2 000 mexikanska soldater 1863, och har gått

till historien på grund av legionärernas vägran att

kapitulera. De slog tillbaka mängder av anfall och

kämpade till slutet. När ammunitionen tagit slut

och endast fem man återstod fäste de bajonetter

på gevären och genomförde ett fullständigt vanvettigt

motanfall mot de mexikanska trupperna.

Årsdagen av denna strid blev naturligtvis extra

symbolisk för de instängda soldaterna i Dien Bien

Phu. En äldre främlingslegionär läste upp berättelsen

om slaget vid Camerón via fältradion, medan

soldaterna andaktsfullt skålade i vinogel, ett slags

vinersättning. Men tiden för ceremonier blev kort:

Plötsligt bröt helvetet löst. Det var som om himlen

öppnade sig. Vietnamesernas artilleri hamrade mot

stödjepunkterna Dominique och Elaine, vilket omöjliggjorde

all rörelse och orsakade kaos i högkvarterets

bunker. Försvararna föll i drivor längs skyttegravarna

medan överlevare kravlade runt i en desperat

jakt på skydd. Det som skulle bli känt som ”slaget

om de fem kullarna” hade inletts. Kullarna Dominique

1 och 2, Elaine 1, 2 och 4 försvann helt bakom

en vägg av krevader, rök och virvlande splitter.

Månadens förmånsbok låter oss uppleva slaget

vid Dien Bien Phu genom skakande ögonvittnesskildringar

och gedigen skyttegravsjournalistik.

Den detaljstuderar dessutom några av de franska

elitförband som deltog. q

Franska fallskärmsjägare hoppar över Dien Bien Phu våren 1954.

Bilden är sannolikt från ett sent skede av striderna, och soldaterna

på bilden utgör förstärkning till den dödsdömda garnissonen.

Några av männen från Dien Bien Phu. Piroth, överst till

vänster, tog livet av sig med en handgranat. Pichelin, överst

till höger, stupade i striden om Dominique och Hervouët (i

basker) dog i vietnamesisk fångenskap. Bilden nere till höger

visar major Bigeard, som nederlaget till trots kom att bli en

av Frankrikes mest dekorerade soldater.

Slaget har inletts och belägringen

är ett faktum. Här försöker franska

soldater nå stödjepunkten

Isabelle i söder, som isolerats av

Viet minhförband. månadens

förmånsbok skildrar inte bara

slaget om själva Dien Bien Phu,

utan studerar även en rad undsättningsförsök

och andra typer

av djungeloperationer. mycket

spännande läsning utlovas.

6 www.smb.nu


Överlevnadsredskap på

köpet med del 2!

Sedan andra världskriget har fallskärmssoldater

använt sig av paracord, fallskärmslina, som är ett lika lätt

som starkt rep. I våra dagar är paracord vanligt i överlevnadssammanhang

just på grund av dessa egenskaper. Vid Dien

Bien Phu använde Främlingslegionen mycket fallskärmslina.

Upptäck själv dessa fördelar, för du får kostnadsfritt hem ett

paracordarmand (värt 129 kronor) med nästa månads förmånsbok,

vecklar du ut det, så har du en tre meter lång otroligt

hållbar lina, den klarar 150 kilos tyngd.

Materialet är en kärnmantlad nylonlina av samma typ som

används av fallskärmsjägare. Linan kan användas i en mängd

situationer, som att bygga förläggning, surra utrustning och

göra snaror. Skulle du i en nödsituation behöva använda ditt

armband så får du kostnadsfritt ett

nytt mot att du återger berättelsen

om hur linan kom till an vändning.

Läs mer på www.smb.nu/vietnam.

Månadens

förmånsbok!

pennan & svärdet 9 · 2012

Howard R. Simpson är amerikansk

före detta diplomat,

författare och skribent specialiserad

på försvarsfrågor.

Hans verk har publicerats i

bland annat Military review,

Army, Harper’s och New York

newsday. Som ung var han utrikeskorrespondent

i Franska

Indokina och prisbelönades

för sina rapporter från bland

annat slaget vid Dien Bien

Phu. Utöver sin uppskattade

bok om just detta slag har han

även skrivit en regementsbiografi

om franska Främlingslegionens

fallskärmsstyrkor:

The paratroopers of the

French Foreign Legion. From

Vietnam to Bosnia. Simpson

avled 1999.

Värde 129 kronor!

Armégrön färg • Justerbar storlek • Tre meter lång i

utvecklat läge • Klarar en belastning på 150 kilo

”Superb.”

MilitaRy Review

”En fantastisk bok om Dien Bien Phus belägring

och undergång.”

BaRNeSaNDNOBle.COm

”Concise and full of personal details.”

ePINIONS.COm

”Den definitiva skildringen av detta storslagna

vändpunktsslag.”

gOODReaDS.COm

”[Simpson] has written another military classic

– a book likely to endure as the definitive

chronicle of the Battle of Dien Bien Phu.”

aRMy

”A military classic.”

PubliSHeRS weekly

”Fängslande … Rekommenderas varmt.”

libRaRy jouRnal

Howard R. Simpson

SlAgeT vid dieN BieN PHU

Vietnamkriget: del 1

Översättare: Mikael Dahlgren

192 s., 18,5 x 25 cm, 11 ill., 28 fotografier,

8 kartor, inb., hård pärm

PriS: 248:– [7171]

Ordinarie medlemspris nästa månad: 348:–

7


Det medeltida Sverige

Livet i en medeltida stad

Detta är en bok om den svenska medeltiden.

Den är skriven ur ett mikroperspektiv, med

fokus på en enda svensk orts uppgång och

blomstring från dess ännu föga utredda vikingatida

begynnelse till Gustav Vasas maktövertagande.

Välkommen till medeltidens

Söderköping.

Tack vare arkeologins

vetenskapliga expansion

och de många utgrävningarna

i staden

under andra hälften av

1900-talet och början

av 2000-talet har våra

kunskaper om Söderköpings

medeltida utseende

och stadens funktion som centrum för handel

och hantverk kraftigt ökat. Det finns därför

goda skäl att skriva en bok om det medeltida

Söderköping. Därtill kommer att det är en både

historievetenskaplig och litterär utmaning. Vad

händer med vår historia om vi medvetet utgår

från det lilla samhället, från byn och staden

snarare än riket och kulturkretsen, för att tolka

det förflutna?

Hur kan vi förstå Sverige och Nordeuropa

om vi sätter ned foten i just Söderköping och

relaterar stadens utveckling till det framväxande

medeltida samhället? Här fokuseras lika

mycket på själva Söderköping i konkret bemärkelse

– soptippen, kjorteln, keramikskärvorna,

kavelbroarna, latrinerna, pilbågen – som på

stadens och stadsbornas roller i den värld som

formades mellan 1000-talet och 1500-talet

med Östersjön som nav. I stället för att söka

förstå Söderköpings

uppkomst och utveckling

som en följd av nordtysk

handelsexpansion,

vilket länge har varit det

normala, har författaren

strävat efter att se staden

även ur andra perspektiv

– östgötska stormannavälden,

svensk riksbildning,

kamp mot sjörövare,

krig i Baltikum.

Dick Harrison är

professor i historia

vid lunds universitet.

Han erhöll

Cliopriset 1996 och

fick augustpriset i

fackboksklassen för

sin bok Stora döden

2000. År 2001 tilldelades

han Hertig

Karls pris, Sveriges

största historikerpris.

FOtO: CatO leIN

Dick Harrison

eN MedelTidA STOrSTAd

Historien om Söderköping

253 s., 18 x 25 cm, 135 fotografier och

teckningar,12 kartor, inb., hård pärm

PriS:198:– [10859]

8 www.smb.nu


När halva Sverige blev

ryskt

Det mycket

dramatiska kriget

1808–1809

innebar att

Sverige förlorade

en tredjedel

av ytan och

en fjärdedel av

befolkningen

när Finland

erövrades av

Ryssland.

Napoleonkrigen

resulterar i en omritning av Nordens

karta. Danmark får sin naturliga utbredning

och Norge i union med Sverige får

en självständigare ställning än under

personalunionen med Danmark. I storfurstendömet

Finland utvecklas en stark

finländsk identitet som gör det möjligt

att 1917 slita loss landet från revolutionens

Ryssland. Jan Linder, känd för

SMB:s medlemmar för sina böcker om

bland annat vinterkriget, studerar denna

gång finska krigets stora trauma.

jan linder

riKeT SPrÄNgS 1809

Sverige och Finland under Napoleonkrigen

107 s., 15 x 24 cm, två kartor och 24 ill. i sv/v, mjuk

pärm

PriS: 159:– [6744]

Spion och gerillakrigare

Han stal och mördade för kung och fosterland. Stefan Löfving var på sin tid

en av Sveriges främsta partisaner i den östra rikshalvan. Hans namn fick de

ryska kosackerna att se rött och den svenske kungen Karl XII att höja silverbägaren.

Stefan Löfvings insatser under stora nordiska kriget 1700–1721 hindrade inte

ryssarna från att ta hem segern, men han hann skapa en hel del irritation på

vägen. Hans egenhändigt skrivna memoarer glorifi-

erar det lilla kriget, men bakom de rafflande äventyren

och spänningen anas misären och svåra umbäranden

ute i fält. Löfvings arbete var partigängarens:

att spionera, sabotera och ligga i bakhåll – samt att

mörda ryska soldater. Sällan eller aldrig bar han

uniform. Döden kom oväntat för hans fiender.

pennan & svärdet 9 · 2012

Soldaternas vardag

Hur var livet i soldattorpen under 1600­talet och framåt?

Kristina Berglund för oss närmare våra rötter i Karl XI:s

militära indelningsverk.

Soldattjänst var för många fattiga pojkar ett sätt att få en

bostad med lite mark för odling, så att de kunde försörja

en familj. Arkitekten Kristina Berglund kartlägger soldattorpen

i Uppland på ett gediget sätt. Hon belyser vår

viktiga kulturhistoria som inte får falla i glömska. Hon berättar

också levande om Karl

XI:s militära indelningsverk,

indelta soldater, soldatnamn,

deras familjer och levnadsvillkor.

Soldattorp i Uppland är

perfekt för dig som är intresserad

av släktforskning, har

ett torp, är ättling till indelta

soldater eller som bara är

intresserad av den enkle soldatens

historia.

kristina berglund

SOldATTOrP i UPPlANd

Soldatfamiljers

hus och

levnadsvillkor

157 s., 17 x 24,5

cm, 79 foton, tre

illustrationer och

fem kartor, inb.,

hård pärm

PriS: 190:–

[10845]

Stefan löfving

KArl Xii:S SPiON

Stefan Löfvings dagbok

112 s., 14 x 21,5 cm, rikt ill.

i sv/v, kartor, inb., hård pärm

PriS: 210:– [7142]

9


Viktiga historiska händelser!

Vilka monument och konstföremål skapades i Skandinavien omkring

1000 f.Kr., när David var kung av Israel? Vilka riken och

hantverkstraditioner blomstrade i Vietnam när romarriket var

som störst? Vad hände i Bulgarien och Korea på 600­talet? Vad

hände på Malackahalvön när trettioåriga kriget rasade i Tyskland?

Vad kunde man se på bio 1952, när kung Faruq störtades i

Egypten och Fulgencio Batista grundade en diktatur på Kuba?

Här får vi kortfattad och

lättillgänglig information om

viktiga historiska händelser –

och stora historiska gestalter

– över hela världen, placerade

i kronologisk relation till

varandra. Kronologi och geografi

är överordnade de stora

berättelserna, allt för att det

världshistoriska perspektivet

skall kunna göra sig gällande

så effektivt som möjligt. Det

rör sig om ett urval väsentliga och intresseväckande notiser, vilka

tillsammans är tänkta att skänka en global överblick över sex

miljoner års historisk utveckling, med tonvikt på de senaste millennierna.

Inför den svenska utgivningen har dessutom professor

Dick Harrison (som även skrivit förordet) gjort ett större tillägg

av händelser med direkt relevans för Sveriges historia. Boken

innehåller flera bilder på varje sida.

Christoph Marx

vÄrldSHiSTOrieNS TidSliNJer

132 s., 29,5 x 26 cm, 492 fotografier och teckningar, inb., hård pärm

PriS: 189:– [10860]

Gerillakrig i

Nordamerika

Lär känna Robert Rogers och hans

grönklädda krigare – föregångarna

till våra moderna elitförband.

I striderna mellan britter och fransmän

blev Robert Rogers ryktbar

för sina jägarförband, sina rangers.

Rogers var tveklöst ett militärt

geni bortom alla diktade figurer.

I Rogers Rangers berättas om

hur Nya Frankrike erövrades av

britterna, hur New England och

övriga kolonier längs Atlantkusten

stred för att få lämna det brittiska

väldet och om indianernas viktiga

roll som bundsförvanter till både

britter och fransmän. Rogers grönklädda

vildmarkskrigare är relativt

okända i dag, åtminstone hos oss

i Skandinavien, men de är faktiskt

föregångarna till dagens amerikanska

specialförband!

bertil nelsson

rOgerS rANgerS

Kampen om Nordamerika 1755–1783

384 s., 14 x 22 cm, ill. i sv/v, kartor, inb., hård

pärm

PriS: 248:– [2970]

BONUSPriS: 198:– + 40 bonusp. [6382]

ANvÄNd diNA

BONUSPOÄNg!

10 www.smb.nu


Upplands regemente

Från Stralsund till Oravais och Leipzig

www.smb.nu/tennsoldat

pennan & svärdet 9 · 2012

I vår resa genom svensk militärhistoria har vi nu nått fram till

1800­talets tidiga år med finska kriget och Napoleonkrigen –

en period då Europa stod i brand.

Upplands regemente grundades redan 1626 och verkade i

olika former fram till 1957. Man exercerade på Polackbacken

i Uppsala och deltog i flertalet krig under stormaktstiden –

ända fram tills regementet praktiskt taget utplånades i slaget

vid Poltava 1709. Upplands regemente sattes dock upp igen

och tjänstgjorde under senare delen av 1700-talet bland

annat på galärflottan. Uniformen på månadens exklusiva

tennsoldat är från 1807, året då Upplands regemente deltog i

Gustav IV Adolfs krig mot Napoleon i Stralsund och på den

nordtyska ön Rügen. Ett år senare skeppades regementet till

Finland och deltog i den

ödesdigra motoffensiven

mot de ryska inkräktarna.

UPPlANdS regeMeNTe

M/1807

tennsoldat, 11 cm hög, 250 gram

PriS: 472:– [35214]

» Handmålad och rik på detaljer.

» Tidlöst samlarobjekt.

» Finns endast hos SMB.

» Väger ett kvarts kilo.

» Begränsad upplaga.

» Prydnadsföremålet framför andra.

» Stort samlarvärde.

Soldater från Upplands regemente i strid, här dramatiserat av Föreningen

Uplands Regemente. Fler bilder kan ses på www.anno1808.se.

HAnDmåLADE TEnnsoLDATEr. Så här fungerar det!

SMB har tagit fram en exklusiv serie på 14 tennsoldater ur den svenska militärhistorien från stormaktstid fram till

nutid. Det är en mycket begränsad upplaga som enbart finns hos oss. Det enda sättet att få tag i dessa dyrgripar

är att prenumerera. Varje månad presenteras en ny tennfigur i PENNAN & SVäRDET och den skickas hem till dig med

eventuella andra beställningar. Du kan när som helst säga upp din prenumeration. Anmäl dig enklast på svarskortet

eller www.smb.nu.

11


Två svenska

Vietnamveteraner berättar

Vietnamkriget blev föremål för officiella svenska protester, men

flera svenska medborgare stred frivilligt i Vietnam i den amerikanska

krigsmakten. Här berättas om två svenskar och deras motiv att söka sig

till denna krigsskådeplats i Fjärran östern: prickskytten Björn Dahlin

och skyttesoldaten Per-Olof Ödman. Båda tjänstgjorde i amerikanska

marinkåren.

av lennart westberg, militärhistorisk författare

Vi försökte tala med en äkta autentisk hjälte, en marinsoldat

som just lyckats rädda hela sin grupp ur ett

dödligt allvarligt läge; men han snyftade så våldsamt

att han inte kunde få fram ett ord … Han hade just

det där ansiktet som jag såg minst tusen gånger i

hundratals baser och läger. Med all ungdom utsugen

ur ögonen, all färg borta från huden, kalla vita läppar,

och man visste att han aldrig räknade med att

bli normal igen. Livet hade gjort honom gammal och

han skulle leva resten av sitt liv som gammal … Våra

värsta mardrömmar om gula faran blev verklighet;

vi såg dem dö i tusental över hela landet, men ändå

tycktes de aldrig glesna, än mindre ta slut så som

militärledningen påstod. Vi återtog områden snabbt

och dyrköpt, under full panik och med maximal

brutalitet. Som en amerikansk major sade, i ett framgångsrikt

försök att gå till historien: ”Vi blev tvungna

att förstöra Ben Tre för att kunna rädda det.”

michael herr, rapporter (1968)

cypernveteran tar värvning

i marinkåren

Björn Dahlin tjänstgjorde sammanlagt tretton månader

som prickskytt i Vietnam. Från januari till

april 1968 var Dahlin insatt i och runt marinkårsbasen

Khe Sanh: ”Under belägringen av Khe Sanh

var vi mestadels placerade på bergstopparna Hill

880 eller 881 runt basen, som scout snipers, forward

observers eller blocking force. Men ibland

var vi också nere vid Khe Sanh, där vi fick hjälpa

till med att forsla sårade och döda från de olika

stridsområdena mellan striderna.”

Dahlin föddes i Stockholm 1941 och växte upp

utanför Strängnäs. Efter att ha arbetat på restaurang

gjorde han värnplikten i marinen och tjänst-

NORDVIETNAM

Hanoi

Khe Sanh

Saigon

Hué

Da Nang

SYDVIETNAM

gjorde 1964 vid den svenska FN-bataljonen på

Cypern. Två år senare tog Dahlin värvning i marinkåren

och hamnade som prickskytt i Vietnam:

FN-tjänsten på Cypern gav mig den kick jag länge

väntat på. Då stod det helt klart att jag ville fortsätta

med det militära livet. Jag hade hört att den hårdaste

utbildning en soldat kunde genomgå var hos den

en tungt lastad Björn Dahlin på väg ut på en long distance

patrol. Bilden är sannolikt tagen i trakten av Khe Sanh.

12 www.smb.nu


amerikanska marinkåren. Den ville jag pröva på!

Men hur skulle jag ta värvning? Jag knatade upp till

den amerikanske konsuln på Strandvägen 101. Han

var korrekt och lågmäld och sade vänligt ”Sorry” när

jag lade fram min ansökan. Efter många besök hos

konsuln gav han med sig och hjälpte mig med mina

papper. Han ställde till och med upp med 800 dollar i

borgen för min visumansökan.

I februari 1966 anlände Björn Dahlin som svensk

frivillig till marinkårens centrala depå för rekrytutbildning

på Parris Island i South Carolina. Där

vidtog en nedbrytning av rekryterna och samtidigt

en stenhård utbildning: ”Efter sex till sju veckor

sköt vi gevär åtta timmar om dagen. Jag kunde ha

fortsatt ett par timmar till, för jag älskade skytte.

Den sista dagen satte jag banrekord på 500 meter

och sände en varm tanke till min far som hade

lagt grunden till mitt skytteintresse som pojke.” På

grund av sina goda skytteresultat togs Dahlin ut

till Marine Corps Rifle Team, marinkårens gevärsskyttelag.

svensk prickskytt i vietnam

Kriget i Fjärran östern lockade emellertid och

Dahlin begärde att få delta i Vietnamkriget. Eliten

i hans grupp valdes ut som prickskyttar och

Björn Dahlin var en av dem som skickades till

Camp Pendleton, marinkårens huvudbas vid Stilla

havet nära San Diego, där han fick specialutbildning

i prickskytte. Den avslutande träningen inför

avfärden till Vietnam skedde på den japanska ön

Okinawa: ”Vi ålade i djungeln bland giftormar,

skorpioner och blodiglar samtidigt som vi forcerade

floder med tung utrustning hängande i rep.

Detta var absolut sista chansen att förbereda sig

på att överleva i Vietnam.”

I Vietnam tjänstgjorde Björn Dahlin som

prickskytt i en infanteripluton på 42 man. En

av hans uppgifter var att trakassera fienden med

långdistansskott och framför allt att eliminera

fiendens nyckelpersonal som officerare, eldledare,

pjäs- och stabspersonal: ”Det finns inget värre

än en prickskytts kula som kommer vinande i

luften. Den kommer från långt håll; den kommer

från ingenstans.” Som prickskytt gick Dahlin

alltid i mitten av plutonens skyttekolonn. När

kommandoropet ”Snipers up!” hördes ålade sig

Dahlin och hans prickskyttekollega längst fram.

De arbetade alltid två och två: den ene sköt och

den andre observerade mål och träff. ”Den som

tittade i siktet talade om för skytten var fienden

fanns och vart skottet gick. I kikarsiktet hade jag

De belägrade slår tillbaka. Nordvietnameserna hoppades på att kunna krossa de inringade förbanden vid Khe Sanh precis som

man gjort vid Dien Bien Phu fjorton år senare. Hur det gick läser vi i tredje delen av SmB:s bokserie om Vietnamkriget, som presenteras

i PeNNaN & SVäRDet 11/2012.

pennan & svärdet 9 · 2012

13


tio gångers förstoring och i observationssiktet

upp till tjugo gånger.” Dahlins utrustning omfattade,

förutom prickskyttegeväret med 30 patroner,

automatgeväret M 16 med 500 patroner, en automatpistol,

närstridskniv, tio handgranater och

röda nödsignalraketer samt gröna för att leda in

en helikopter. En av prickskyttarna bar även på

radioutrustningen.

»man orkade inte se sina vänner

sönderskjutna«

Björn Dahlin hade stor respekt för sina motståndare:

”Nordvietnameserna var uppväxta i den

oframkomliga terrängen. Ofta satt de stilla i dagar

utan en rörelse och bevakade sina mineringar med

stort tålamod, tyst och effektivt. Nordvietnameserna

förde ett reguljärt krig, men Viet Cong var

vi livrädda för. De var livsfarliga. De kunde offra

sina egna barn. Det hände att barn kom fram med

en ask till en amerikansk soldat. När denne skulle

ta emot asken sprängdes både soldaten och barnet

i luften på samma gång.”

Dahlin minns särskilt en intensiv infanteristrid

under slaget om Khe Sanh på vårvintern 1968:

Ett anfall känns ohyggligt långt, men varar oftast

bara i femton till tjugo sekunder. Hela tiden rör man

sig, man springer i sicksack och försöker nalkas

fienden från sidan. Man hinner kanske avlossa femhundra

skott. Samtidigt som man ska tillintetgöra

fienden ska man undvika att själv falla för deras skott

och dra undan skjutna kamrater från skottlinjen. Vid

Khe Sanh hade många av de våra dödats. Nu gällde

det för oss att samla ihop kropparna, förpacka dem

i plastpåsar och stapla dem. Det var ohyggligt varmt

och kropparna började genast svälla och lukta. Jag

minns att jag bar en ung grabb som nyss fyllt nitton

år i mina armar. Jag lade hans kropp ovanpå de andra

och rusade vidare och plockade upp andra kroppar

innan nästa anfall kom. Jag lovade då mig själv

att inte skaffa några kompisar bland killarna. Man

orkade inte se sina vänner sönderskjutna. I stället bet

jag ihop tänderna. Jag blev hårdare, fylld av hat och

aggressivitet.

Efter tretton månader i Vietnam blev Dahlin erbjuden

amerikansk officersutbildning, men han

tog i stället avsked, flyttade till Idaho, utbildade

sig till pastor och bildade familj. Dahlin är fortfarande

svensk medborgare, bor utanför Seattle och

har besökt sin släkt i Sverige många gånger.

Slaget om Khe Sanh våren 1968 var en av Vietnamkrigets största drabbningar och omfattade tiotusentals soldater. Några av

dem kom från Sverige.

14 www.smb.nu


Björn Dahlin, född i Stockholm 1941, tjänstgjorde som prickskytt

i den amerikanska marinkåren. Han stred bland annat

i Khe Sanh, som vi läser mer om i kommande nummer av

PeNNaN & SVäRDet.

från östermalm till vietnam

Per-Olof Ödmans far var professor i geologi vid

Kungliga Tekniska högskolan i Stockholm. Sonen

växte upp i den övre medelklassen på Östermalm

med ett socialt tryck att lyckas i sina studier: ”Jag

var 23 år gammal och hade efter misslyckade

gymnasiestudier gjort lumpen i Sverige. Det var

ren äventyrslystnad som fick mig att åka till USA

och mitt enda mål var att få vara med och slåss i

Vietnam. Omedvetet såg jag antagligen kriget som

ett ’bättre’ äventyr än exempelvis fortkörning eller

bergsbestigning.”

Under värnplikten 1964 vid Svea ingenjörregemente

(Ing 1) i Solna upptäckte Ödman att

han var bäst på allt: ”Jag var den bäste soldaten,

den bäste skytten, starkast, snabbast, bäst på att

pennan & svärdet 9 · 2012

kasta handgranat. I det militära hittade jag min

plats i livet.” Efter att ha fått klartecken från amerikanska

ambassaden att värva sig till marinkåren

anlände Ödman sommaren 1967 till marinkåren

på Parris Island. Han fick respekt hos sina kamrater

och befälen och kallades ”Swede”: ”Av nittio

man i min enhet var jag den bäste skytten och

fick medalj. Jag kände mig väldigt stolt; för andra

gången i mitt liv var jag bäst.” Efter infanteri- och

djungelträning på plutonnivå vid Camp Geiger i

North Carolina och vid Camp Pendleton i Kalifornien

skickades Ödman till Vietnam: ”Min allra

första morgon i Vietnam, juldagen 1967, stod

jag intill start- och landningsbanan i Da Nang,

världens då näst mest trafikerade flygplats, och

försökte höra vad stabssergeanten skrek åt mig:

’Du ska till 2. plutonen, Deltakompaniet, 1. bataljonen,

26. regementet i Khe Sanh. Till helvetet.’”

Khe Sanh Combat Base låg bland bergen i nordvästra

Vietnam och hade inrättats 1967 som en

permanent styrka ur marinkåren på direkt order

av general William Westmoreland.

Natten till den 21 januari 1968 upplevde Lance

Corporal Per-Olof Ödman från Östermalm hur

den nordvietnamesiska offensiven mot Sydvietnam

inleddes på allvar. Têtoffensiven omfattade

en häftig beskjutning med granater och 122 mm

raketer mot Khe Sanh. ”Jag låg och sov i mitt

tält och var helt oförberedd. Vi började febrilt

gräva värn och bunkrar.” Ödmans skyttegrupps

bunker fick snart en fullträff som dödade en och

sårade tre av hans kamrater. Redan i början av

det nordvietnamesiska granatregnet såg Ödman

hur basens ammunitionsförråd träffades och exploderade.

Den 28 februari 1968 såg Ödman på avstånd

under de tidigare morgontimmarna hur en

grannpluton, som under sin löjtnant gick ut på

ett patrulluppdrag, utplånades i ett stort bakhåll

av nordvietnameserna. Endast löjtnanten och en

handfull soldater kom tillbaka döende och sårade,

medan kropparna efter plutonens övriga soldater

fick ligga kvar och ruttna i terrängen tills belägringen

av Khe Sanh var över. Några dagar efteråt

beordrades Ödmans pluton ut på rekognoscering,

råkade ut för beskjutning och drog sig tillbaka

med en död som förlust.

»swede« allvarligt sårad

Efter att belägringen av Khe Sanh hävdes den 8

april 1968 övergavs basen av marinkåren. De

sista två månaderna av sin tjänstgöring i Vietnam

sattes hans skyttepluton in i provinserna Quang

15


Tri och Quang Nam. Deras uppdrag var search

and destroy: ”uppsök fienden och döda honom”.

Under fem och en halv månad i Vietnam förlorade

Ödmans pluton 75 procent av sin styrka med tolv

döda och tjugosex sårade. Den 7 juni 1968 sårades

Ödman mycket svårt under strid med nordvietnamesiska

soldater:

Vi gick rakt in i ett bakhåll, mitt på ljusan dag. De låg

och väntade på oss i en skogsdunge, och plötsligt blev

det ett djävla skjutande. Jag träffades omedelbart av

skott och splitter i skallen, halsen och i bröstkorgen.

Halspulsådern var avsliten av en kula. Bortsett från

några suddiga bilder av att jag bars in i en helikopter,

minns jag ingenting förrän jag vaknade upp på sjukhuset

två dygn senare. Jag hade en kolossal tur. Alldeles

före oss hade en annan pluton gått in i samma

bakhåll, enligt samma dumma marinkårsmoral, att

man ska attackera i alla lägen.

Ödmans skottskador var mycket allvarliga. En

representant för den amerikanske militärattachén

i Stockholm kom hem till Ödmans mamma och

lämnade ett telegram med beskedet att sonen var

svårt skadad och troligen inte skulle överleva.

Snabba läkarinsatser, perfekt sjukhusvård och en

aktiv rehabiliteringsvilja från Ödmans sida gjorde

dock att han efter några månader kunde åka hem

och fira midsommar i Sverige. Ödman fick den

högsta ekonomiska ersättning och pension som en

krigsveteran i USA kan erhålla och myndigheterna

bekostade även hans utbildning till fotograf.

Efter att ha arbetat som reporter i New York

och bland annat skrivit en uppmärksammad

bok om svenskhetens utdöende i Brooklyn köpte

Ödman ett 100 år gammalt bostadshus i centrala

New York och renoverade detta till ett attraktivt

tvåfamiljshus med en vacker trädgård. Under

sin reportertid engagerade sig Ödman aktivt

mot Vietnamkriget. Han gifte sig med en belgisk

konstnärinna, Monique, som han träffade i Stockholm

och de skaffade tillsammans en 1700-talsherrgård

på den franska landsbygden.

Tjugofem år efter sin tjänstgöring i Vietnam besökte

Per-Olof Ödman 1993 ensam Vietnam igen:

”När jag såg de vackra landskapen och den fina

kulturen trodde jag inte att det var sant att jag var

där en gång för 25 år sedan. Jag var förberedd på

att sökandet efter mina krigsskådeplatser kunde

bli en antiklimax. Och det blev det; det var som

om resan var viktigare än målet.” q

Artikeln är ett sammandrag av Lennart Westbergs förord

i Belägringen av Khe Sanh.

Khe Sanh var en amerikansk bas i den vietnamesiska obygden, belägen strax söder om den demilitariserade zonen och gränsen

mot Nordvietnam. Basen belägrades av nordvietnamesiska soldater flera månader i sträck. Striderna utkämpades både vid själva

basen och – som här – på de omgivande höjderna.

16 www.smb.nu


Folkmord eller inte?

By efter by och stad efter stad tömdes på sin armeniska

befolkning.

Den svenska missionären Alma Johansson var under första världskriget

ansvarig för ett tyskt hem för föräldralösa armeniska barn i

den armeniskt dominerade Mushregionen. Hon var ögonvittne till

en del av de händelser som har kallats för ett armeniskt folkmord

under åren 1915–1917: ”Jag gick till länsherren

och bad honom visa barmhärtighet åtminstone

mot barnen, men det var förgäves.

Han svarade att de armeniska barnen måste

förintas tillsammans med sin nation.”

Trots att det i dag har gått snart 100 år sedan

händelserna är frågan fortfarande väldigt

infekterad och behandlas på högsta politiska

nivå. Historikern Klas-Göran Karlsson har skrivit en insiktsfull

bok som inleds med en beskrivning av händelsernas ursprung och

därefter skildras händelseförloppet fram till den svenska riksdagens

erkännande 2010 av folkmordet på armenierna.

pennan & svärdet 9 · 2012

Karlssons bok är

lysande: välskriven,

tät, grundlig. Men

framför allt är den

skakande – redan i

sin titel.”

SyDSvenSkan

Svensk på västfronten

klas-Göran karlsson

”de SOM Är OSKYldigA idAg

KAN Bli SKYldigA i MOrgON … ”

Det armeniska folkmordet och dess

efterbörd

339 s., 14,5 x 21,5 cm, inb., hård pärm

PriS: 198:– [10861]

O Gud vilken eld. Som tre orkaner vilka lössläppts från tre

olika håll och brakar ihop där vi befinner oss. Framifrån,

från vänster och från höger föll oräkneliga granater av alla

kalibrar. Man förlorade syn och hörsel och kände sig alldeleshjälplös.

Den 1 juni

1916 inleddes

slaget

vid Somme.

Artillerielden

var intensiv och spränggranaterna blandades med gas. Mitt i detta

helvete befann sig den svenske kapten Carl Belfrage från Bohusläns

regemente. Han hade gått i tysk tjänst i juni 1915 och kom att

tillbringa drygt tre år på västfronten. Belfrage förde dagbok under

perioden och den utgör ett ovärderligt tidsdokument. Tack vare att

boken är skriven i jagform tas man som läsare med ned i skyttegravarna

och får uppleva de strapatser och våndor som soldaterna

upplevde.

bengt belfrage

vANveTTeT PÅ vÄSTFrONTeN

Ur kapten Carl Belfrages dagbok 1915–1918

255 s., 15,5 x 22 cm, 17 kartor och 100 fotografier i sv/v, inb., hård pärm

PriS: 355:– [7066]

17


Antony Beevors senaste

Antony Beevor är en samtida

Tolstoj, som med sina historiska

böcker håller på att skapa ett litterärt

storverk som kommer att

stå sig under lång tid framöver.

DaGenS nyHeteR

Född strax före krigsutbrottet och bland annat

uppvuxen till det dova mullret från bombarmadorna

över Kattegatt har jag som yrkesofficer,

författare och slagfältsguide nästan hela livet

befunnit mig i något slags symbios med andra

världskriget. Som ung gymnasist läste jag Winston

Churchill och nu har jag blivit ombedd att presentera

Antony Beevors nya bok Andra världskriget.

Cirkeln är därmed sluten.

krigets karaktär

Jag utgår från att pennan & svärdets läsare är

relativt väl förtrogna med krigets förlopp i stort

och begränsar mig därför till en kort reflektion

om krigets karaktär.

I början är kriget ganska rörligt och händelseutvecklingen

snabb. I sin hybris efter blixtkrigets

framgångar fattar Adolf Hitler det ödesdigra

beslutet att även anfalla Sovjetunionen, som dock

visade en oväntad styrka och uthållighet. Som

Beevor ser det, når kriget sin geopolitiska vändpunkt

redan andra veckan i december 1941, då

tyskarna kastas tillbaka vid Moskva och Japans

anfall mot Pearl Harbor drar in den industriella

supermakten USA i kriget på Sovjetunionens och

det brittiska imperiets sida.

Efter växlande krigslycka 1942 övergår kriget

Stor bok – 1,5 kg!

antony beevor

ANdrA vÄrldSKrigeT

955 s., 17 x 23 cm, rikt ill. i sv/v, inb., hård pärm

PriS: 229:– [10862]

18 www.smb.nu


från och med 1943 i nästan ren utnötning som

bara kan sluta på ett sätt med hänvisning till de

allierades helt överlägsna resurser.

beevors helhetsbild

Beevors styrkor är utförligheten, realismen och

helhetssynen. I 50 kapitel om sammanlagt 1 000

sidor beskiver och analyserar han kriget från

Manchuriet 1939 till atombomberna 1945. Ett

rikt bildmaterial förhöjer läsvärdet. Referenserna

och de många noterna förstärker det vetenskapliga

värdet. Även registret är omfattande. Kartorna

är relativt få (en eller två per kapitel), men enkla

och tydliga. Helhetssynen i militärt hänseende

är den goda balansen mellan det politiska spelet,

strategin, operationerna och soldaternas verklighet

i till exempel vinterkylan, ökenhettan, djungelfukten

eller på fältsjukhus och i krigsfångeläger.

På den civila sidan motsvaras soldaternas

skräckupplevelser av utbombning, utplundring,

massvåldtäkter och slavarbete – samt förstås Förintelsen

och andra etniska rensningar.

Redan kapitel 2 utgör en provkarta över det

jag har redovisat ovan. Följaktligen heter kapitlet

”Massförstörelsen av Polen”, vilket kan jämföras

med äldre litteratur som helt fokuserar på det rent

militära skeendet.

Framställningen är strikt kronologisk, vilket

bland annat betyder att beslutsfattandet kan bedömas

i sitt rätta tids- och rumsmässiga sammanhang.

Det är annars lätt att falla i den ”anakronistiska

fällan” och värdera till exempel militära

befälhavare ur senare eller rentav vår egen tids

perspektiv. Med alla facit på hand är det alltid lätt

att fatta rätt

beslut. Efterklokheten

är

som bekant

en exakt vetenskap.

Beevor

gör inga

kontrafaktiskautsvävningar

och

ger heller

inte några

enkla svar

på i grunden

väldigt

kompliceradefrågeställningar.

(Jämför till exempel Basil Henry Liddell Harts

mästrande skrivsätt.)

boken rekommenderas

Sammanfattningsvis är detta en utförlig, objektiv

och realistisk – ja bitvis skakande – skildring av

ett apokalyptiskt vanvett utan tidigare motsvarighet

i vår historia. Beevor skriver själv att kriget

med dess ”världsomspännande följder [var] den

största antropogena katastrofen genom tiderna”.

Med ”antropogen” avses något som har skapats

eller orsakats av människan.

För mig personligen är detta sannolikt den

ultimata boken om andra världskriget. Jag låter

Beevor själv avsluta med ett citat ur det sista kapitlet:

Dödssiffrorna 60 eller 70 miljoner ligger bortom

vår fattningsförmåga. Och ingen annan historisk

tidspe riod erbjuder en sån rik källa till studier av

dilemman, individuella och kollektiva tragedier,

korrumperad maktpolitik, ideologisk skenhelighet,

självförgudande befälhavare, svek, förvändhet, självuppoffring,

otrolig sadism och oväntad medkänsla.

torbjörn rimstrand

överstelöjtnant,

hedersledamot av

styrelsen för smb

19


Bakom fiendens linjer

När Finland sommaren 1941 åter hamnade i krig mot Sovjetunionen

erövrades stora delar av Fjärrkarelen – områden som en del önskade

införliva med Finland. Efter den inledande offensiven övergick allt till ett

ställningskrig under ett par år.

Bara för att det var ett tämligen lugnt frontavsnitt betydde det inte att

alla soldater var overksamma. Löjtnanten och sedermera majoren Into

Kuismanen skapade en fjärrspaningsavdelning, OsKu, praktiskt taget

ur intet. Han valde sitt manskap med omsorg – det var finska soldater

vana vid ödemarksliv och umbäranden. Männen inom OsKu, en specialenhet

inriktad på fjärrpatrullverksamhet, kom att operera på djupet

av fiendens gruppering och för dem var kriget en ständig

katt- och råttalek.

När så storoffensiven mot Karelska näset startade i

juni 1944 kom förband efter förband att dras bort från

Fjärrkarelen för att förstärka huvudfronten. När den sovjetiska

offensiven mot Fjärrkarelen startade tvingades de

kvarvarande förbanden föra en desperat fördröjningsstrid

mot svåra odds. I denna volym ingår två militärhistoriska

klassiker av Jukka L. Mäkelä: OsKus fjärrpatruller och

Rök över Aunus.

Hitlers svarta garde

Waffen-SS växte enormt under kriget. När kriget bröt ut i

Polen 1939 fanns det bara en SS-division och vid krigsslutet

var de hela 38 stycken. I denna bok presenteras varje division

inom Waffen-SS. Vi får läsa om de mer kända förbanden

som Wiking, Nordland

och Hitlerjugend samtidigt

som även de mer okända

som kavalleridivisionen Lützow,

bergsdivisionen Skanderbeg

och pansargrenadjärdivision

Horst Wessel är med

i den väl illustrerade boken.

Även de ökända förbanden

som Dirlewanger och Kaminski

skrivs det om i boken.

Chris bishop

WAFFeN-SS

diviSiONer

1939–1945

192 s., 19,5 x 24,5

cm, 22 sv/v foton, 197

färgprofiler, 22 organisationstablåer,

62 organisationsscheman,

inb.,

hård pärm

PriS: 320:– [7045]

BONUSPriS: 265:– +

45 bonuspoäng [10281]

jukka l. Mäkelä

STrider i

FJÄrrKAreleN

OsKus Fjärrpatruller – Rök över

Aunus

Översättning: Kai Brunila

361 s., 15 x 22 cm, 54 foton, 17 ill. och 11 kartor i sv/v,

inb., hård pärm

PriS: 247:– [5000]

BONUSPriS: 198:– + 35 bonuspoäng [10058]

ANvÄNd diNA

BONUSPOÄNg!

ANvÄNd diNA

BONUSPOÄNg!

20 www.smb.nu


››› Mobförrådet ›››

Kommandoficklampa Mk II

Utveckling av nya versioner av existerande utrustning är mycket

viktigt för att upprätthålla en slagkraftig försvarsmakt. För att hålla

jämna steg med teknikutvecklingen produceras därför nya versioner

som är mer eller mindre baserade på originalet. De Centurion Mk

III-stridsvagnar som Sverige köpte från Storbritannien var relativt

lika den första varianten: det var huvudsakligen kanonen som skilde

dem åt. Ibland går dock teknikutvecklingen framåt så mycket att

nästa version är något mycket mer avancerat och annorlunda än

originalet, så som var fallet med utvecklingssteget mellan de äldre

brittiska Mk I- och Mk II-stridsvagnarna.

Den utveckling som SMB:s kommandoficklampa har genomgått

är av det senare slaget. Teknikutvecklingen för batterier och högprestandadioder

har gått framåt så mycket att tillverkningssättet

för avancerade ficklampor har förändrats. Den nya ficklampan med

sin CREE T6 10W LED-lampa och sina dubbla 2 200 mAh-batterier

lyser starkare och längre är sin föregångare, trots att den är både

mindre och lättare! Det är dock fortfarande en gedigen pjäs med

en längd på 22,5 cm, som trots att den är gjord av lätt och slagtålig

flygplansaluminium fortfarande väger respektingivande 300 gram.

Ingvar Gustafsson

Överste 1., ledamot av styrelsen för SMB

Tidigare chef för Jämtlands

fältjägarregemente (I 5)

En annan nyhet är att lampan kan lysa i fem olika lägen. Tre av dem är olika styrkor för att minska bländningsfaktorn

eller för att kunna få ännu längre batteritid, medan de två andra funktionerna är till för signalering

där den ena fungerar som ett stroboskop och den andra sänder ut SOS-signaler med morse.

Den nya ficklampan har också fått ett större reflektorhus med en diameter på 4,5 cm som därför ger en

bredare ljuskägla. När lampan används kan det nya handledsbandet appliceras för ökad säkerhet och när den

bara bärs med utan att användas så görs det lämpligast med det nya medföljande hölstret, så att den alltid är

lättillgänglig. Den här nya varianten av kommandoficklampan är helt enkelt en riktigt bra och stark ficklampa

som du dessutom alltid kan ha redo tack vare den medföljande laddaren.

Kommandoficklampa MK II

PRIS: 738:– [35260]

BONUSPRIS: 545:– + 150 bonuspoäng [35313]

NYHET!


När du behöver få med dig mycket utrustning!

För att inte halka efter i militär utveckling gäller det att hålla sig

uppdaterad om vad andra parter använder för utrustning.

Det är nog det som ligger bakom att bärsäck

2000, som ingår i trosspackningen i försvarets bärsystem

2000, är tydligt inspirerad av den israeliska

Chimidanpackningen. Bra är väl det, eftersom det

är en mycket praktisk väska! Den kan lättast beskrivas

som en lyckad korsning av en stor duffelväska

och en ryggsäck. Den går att bära både i handen och

på ryggen och förenar det bästa från båda världar. Den

är rymlig och enkel att packa, eftersom dragkedjan går

längs med hela väskan. Axelbanden går att låsa fast bakom

kardborreskydd.

Väskan är dessutom utrustad med gedigen dragkedja och

gjord i ordentligt tyg med bottenförstärkning så att den tål tuffa

tag. Övriga praktiska detaljer är ytterfacket för småutrustning och

namnlappsfickan. Som en extra bonus får du på köpet SMB:s klassiska

arméficklampa, så att du kan belysa det stora packutrymmet.

Bärsäck + arméficklampa

PRIS: 460:– [35314]

BONUSPRIS: 345:– + 95 bonuspoäng [35315]

Persedelpåse, grön

Det finns många anledningar till att persedelpåsen är så uppskattad

av både militärer och civila. Persedelpåsen är en enkel men samtidigt

oerhört praktisk konstruktion. Den har två rejäla handtag fästa

i botten, så att den tål oöm användning av flera generationers värnpliktiga.

Den har dessutom en ordentlig galonförstärkning, så att

den går att ställa ifrån sig oavsett väderlek. Dessa två detaljer gör

den slitstarka persedelpåsen till vad den är. Vissa hävdar dock att de

små detaljerna är avgörande: den gedigna dragkedjan och facket för

namnlappen. En sak som är säker är hur som helst att persedelpåsen

är en tidlös väska som kommer att fylla sin funktion för flera decennier

framöver.

Persedelpåse, grön

PRIS: 210:– [6759]

BONUSPRIS: 95:– + 45 bonuspoäng [6760]

NYHET!

Army cap i m/90

SMB:s army cap är tillverkad efter en av de modeller som föredras av USA:s

armé. I USA finns det många informella regler för användandet av dessa

typer av mössor. Det vore mycket olämpligt om en soldat

i pansartrupperna använde en ”ranger roll”. Det

behöver du dock inte oroa dig för i Sverige, där

motsvarande normsystem mest är kopplat till

baskerbärande. Den här varianten är dessutom

uppgraderad med m/90-mönster, ett diskret

broderat SMB-vapen och justerbar storlek, så

att den alltid sitter där den skall.

Army cap, m/90

BONUSPRIS: 115 bonuspoäng [30131]


Rekommenderat

pris: 1 500 kr

Skarpt läge!

Baskniven i serien Skarpt läge är

en av våra storfavoriter. Kniven är

utrustad med ett rakbladsvasst

knivblad i keramisk zirkonoxid.

För att förstå hur vass den här

kniven är rekommenderas

ett tomattest. När du har

fått hem kniven lägger

du helt sonika fram två

tomater på skärbrädan.

Med din nya keramiska

kniv kommer du att kunna skära rakt igenom

tomaten utan att den trycks ihop eller att du behöver

”såga”, vilka är något som extremt få stålknivar klarar av. De som klarar detta

test kostar ofta långt över ettusen kronor och just därför är den här kniven ett sådant prisvärt

precisionsredskap. Den är dessutom lättanvänd och lättskött: det mycket hårda keramiska materialet missfärgas

inte, är otroligt lätt att få rent och ger aldrig de bearbetade råvarorna metallisk smak.

Keramisk kökskniv, 28 cm

PRIS: 395:– [35044]

BONUSPRIS: 295:– + 95 bonuspoäng [35061]

Kroppsskydd!

När man står framför en grill eller i köket är det viktigt att skydda sin civila klädsel från fettfläckar, vilket

lämpligast görs med SMB:s rediga knälånga köksförkläde. I detta prisvärda paket ingår dessutom både

grytlapp och grillvante, eftersom det inom Försvarsmakten är strängt förbjudet att vidröra både varm och

kall metall utan att skydda händerna. All materiel går i militärgrönt med diskret SMB-vapen,

så du mycket väl kan använda vanten för pipbyte på en varmskjuten kulspruta

utan att röja din position med grälla färger.

Fältmässigt köksset

PRIS: 129:– [35052]

BONUSPRIS: 79:– + 35 bonuspoäng [35053]

Grön ylletröja m/87!

Den här ylletröjan är inte bara åtråvärd inom Försvarsmakten,

utan även bland SMB:s medlemmar! Anledningarna

till detta torde vara många: den värmer och

är skön att ha på sig, den ser otvunget stilig ut och är

dessutom både praktisk och slitstark tack vare sina

ärmfickor och axelförstärkningar. Det är helt enkelt inte

överraskande att denna ylletröja är så omtyckt!

Ylletröja m/87

PRIS: 475:–

StORleKAR: Xl [35121] l [35120] M [35119]

BONUSPRIS: 275:– + 145 bonuspoäng.

StORleKAR: Xl [35130] l [35131] M [35132]


Keramisk skalare

Detta är en grepp vänlig och sylvass keramisk skalare som

passar utmärkt för rotsaker och frukt. Bladet är tillverkat

av samma högkvalitativa zirkoniumoxid som de svarta

knivarna i serien Skarpt läge. Det är tack vare detta keramiska

material som eggarna är så skarpa, men också nästan outslitliga. Handtaget

är 13,38 cm långt, bladet 4,8 cm långt och vikten endast 26 gram.

Keramisk skalare

PRIS: 149:– [35049]

BONUSPRIS: 95:– + 40 bonuspoäng [35062]

luftens dirigenter

BONUSPRIS: 255 bonuspoäng [30123]

Från Hogland till Svensksund

BONUSPRIS: 315 bonuspoäng [30113]

Personlig materiel,

Soldr Mtrl P

BONUSPRIS:

95 bonuspoäng [3722]

Bonus får du automatiskt som medlem i SMB. För varje fakturerad tia som betalas i tid får du en bonuspoäng.

Anledningen till att du bara får bonuspoäng vid betalningar som görs i tid är att vi vill premiera

duktiga medlemmar som sköter sig. Att skicka ut påminnelser är tråkigt och dessutom kostar det pengar

som skulle ha gjort bättre nytta vid till exempel framtagningen av nya böcker.

24 www.smb.nu


Räddaren som försvann

Historien om Raoul Wallenberg tycks

aldrig få ett slut. Kommer gåtan att få

en lösning?

Raoul var Wallenbergaren som valde

ett annat liv än sina släktingar. Enligt

DN-journalisten och författaren

Ingrid Carlberg sökte han varken hjälteroll

eller äventyr, men hade svårt att

hitta rätt i livet. Under krigsåren arbetade

han på ett litet handelsföretag

i Ungern och en serie händelser gjorde att Raoul

Wallenberg blev navet i apparaten som arbetade

för att rädda ungerska judar undan Förintelsen.

Han visade ett exceptionellt mod när han trotsade

nazisterna och systematiskt utfärdade skyddspass,

skaffade hus där tusentals judar kunde bo under

beskydd av den svenska staten samt engagerade

och organiserade hundratals hjälpare. Wallenberg

plockade människor av deportationstågen och

sade att de var under svenskt beskydd, mutade

vakter och skrev ut skyddspass till dödsdömda

fångar. Det var också dessa insatser som ledde till

hans försvinnande.

På hösten 1944 tog nazisterna makten och

förföljelserna i Budapest tilltog. När Röda armén

nådde staden såg Wallenberg en chans att samarbeta

mot den nazistiska regimen, men i stället arresterades

han och skickades till Lubjankafängelset

i Moskva. Där försvinner spåren efter Raoul

Wallenberg.

Varför Wallenberg arresterades, vad som hände

honom sedan och varför den svenska diplomatin

inte agerade är frågor som ännu inte fullt ut har

besvarats, men Ingrid Carlberg tar flera steg närmare

gåtans lösning. Carlberg har grävt i arkiv,

kuskat runt halva Europa inklusive Ryssland

och intervjuat alla tänkbara människor, inklusive

Raouls syskon som fortfarande kämpar för att

få reda på sanningen om broderns öde. Utomordentligt

väl genomförda efterforskningar och

pennan & svärdet 9 · 2012

När judar i Budapest

märktes med den

gula stjärnan skyddade

Raoul Wallenberg dem

bakom det blå och gula

i den svenska flaggan.

barack obama

ett fjäderlätt

språk lyfter

historien till

oanade höjder.

Carlbergs hyllade

biografi

följer Wallenberg

från tidig

barndom och

hela vägen in i

ANvÄNd diNA

BONUSPOÄNg!

Lubjanka fängelset. Där tar historien om diplomati

och maktspel vid. Hon avslöjar helt nya och tidigare

okända och detaljer om fallet Wallenberg och

har en förmåga att zooma in på de små känslorna

och zooma ut på de övergripande sammanhangen

med elegans.

PreSSKliPP

Redan efter ett par sidor litar jag på vartenda ord

hon skriver. Och som hon skriver!

HelSinGboRGS DaGblaD

Det digra materialet hanterar hon på ett mästerligt

sätt, med så skicklig penna att denna tegelsten är

svår att lägga ifrån sig.

boRåS tiDninG

ingrid Carlberg

deT STÅr eTT rUM HÄr OCH vÄNTAr PÅ dig…

Berättelsen om Raoul Wallenberg

769 s., 16,5 x 23 cm, inb., hård pärm

PriS: 225:– [10778]

BONUSPriS: 195:– + 25 bonuspoäng [10784]

Soldater ur Röda armén rycker in i

Budapest. I detta kaos försvinner Raoul

Wallenberg och återfinns aldrig.

25


En dag som Norge aldrig

glömmer

Att tyskarna skulle genomföra en så djärv och

överraskande operation som operation Weserübung,

genom farvatten där brittiska flottan

ansågs vara herre på täppan, var det nog ingen

som hade kunnat föreställa sig. Det tyska anfallet

mot Norge den 9 april 1940 överraskande alla.

Bjørn Bjørnsen går i sin bok, Norge 9 april 1940,

igenom dagen timme för timme hur det hela kom

att utvecklas. Bjørnsen låter många att komma till

tals om vad som hände

denna avgörande dag

i norsk historia och

de upplevde det som

kom att utvecklas. Vi

får möta folk från alla

samhällsskikt och från

alla delar av landet.

ANvÄNd diNA

BONUSPOÄNg!

Mystiken tätnar

Vi är framme vid säsong fyra av Foyle’s War, och

DVD-boxen innehåller tre långfilmslånga avsnitt:

FOYle’S WAr

Box 4

2 DVD, 284 min., färg, svensk text

PriS: 210:– [60330]

bjørn bjørnsen

NOrge 9 APril 1940

Tyska invasionen timme för

timme

320 s., 16 x 21,5 cm, ill. i sv/v,

inb., hård pärm

PriS: 298:– [5427]

BONUSPriS: 248:–

+ 45 bonuspoäng [10239]

”An exceptional British

detective series.”

”A skillful mix of history,

mystery, English culture.”

Tre AvSNiTT i eN BOX:

They Fought in the Fields. En mördad lantbrukare och ett krashat

tyskt plan skapar förvirring. Sam är övertygad om att några av

bygdens flickar sitter inne med sanningen men Foyle misstänker

att de tyska piloterna inte är så oskyldiga som de verkar.

A War of Nerves. En odetonerad bomb på ett skeppsvarv leder

till en överraskande upptäckt, och ett mystiskt mord ställer Foyle

och hans medhjälpare inför oanade svårigheter.

invasion. Det är april 1942, och den amerikanska armén har

kommit till Hastings. När en ung kvinna mördas på den amerikanska

basen måste Foyle bryta mot reglerna få fram sanningen.

Attack från skyn!

Den 10 maj 1940 landade

nio glidflygplan

med tyska fallskärmsjägare

på taket till

fästningen Eben Emael,

som utgjorde huvudpunkten

i Belgiens försvar.

Innan försvararna

hann agera blev de

övermannade, och tio

minuter efter att anfallet

påbörjats var allt

tyst – huvuduppdraget

var slutfört och porten

till Engelska kanalen

öppnad!

I boken Hitlers fallskärmsjägare

berättas

hela historien om Luftwaffes elitsoldater som var

både skickliga och fruktade soldater, men även

pionjärer inom fallskärmshopp och luftlandsättningar

med glidflygplan.

Charles whiting

HiTlerS FAllSKÄrMSJÄgAre

Ett elitförband i strid 1940–45

360 s., 16 x 23 cm, ill. och kartor i sv/v, inb., hård pärm

PriS: 210:– [6633]

26 www.smb.nu


Tysklands invasionsplan mot Sverige

Bombanfall mot Stockholm, Malmö och Göteborg. Pansar mot Sundsvall,

fallskärmsjägare över Östersund, infanteri mot Karlstad och en landstigning

på Gotland. Det var så Adolf Hitler hade tänkt sig att knäcka Sverige

under andra världskriget. Hur nära var det egentligen att Sverige

utsattes för Hitlers blixtkrig?

Den 11 februari 1943, några dagar efter det

tyska nederlaget vid Stalingrad, lät den finländske

överbefälhavaren Gustaf Mannerheim

en av sina underordnade informera Finlands

försvarsminister Rudolf Walden om att Tyskland

förmodligen skulle förlora kriget och antydde att

Finland borde söka en utväg. Det var knappast

en slump att Hitler bara några dagar senare beordrade

chefen för tyska krigsmaktens operativa

avdelning, Alfred Jodl, att utarbeta en plan för

en blixtinvasion av Sverige. Finland spelade en

oerhört viktig strategisk roll för den tyska krigfö-

pennan & svärdet 9 · 2012

av christer bergström, militärhistorisk författare

ringen på östfronten, och den nazistiske diktatorn

var beredd att gå långt för att övertyga detta land

om att fortsätta kriget på Tysklands sida. Kanske

var den tänkta invasionen av Sverige avsedd att

placera Finland i ett skruvstäd?

angrip sverige!

Jodl delegerade uppgiften åt generallöjtnant Rudolf

Bamler, stabschef i tyska 21. armén i Norge,

som tillsammans med generalmajor Adolf von

Schell utarbetade en invasionsplan. Originaldokumentet

finns inte kvar – de flesta militära doku-

27


ment förstördes av tyskarna själva vid krigsslutet

– men efter kriget publicerade Bamler en artikel

som redogjorde för denna plan i Krasnaja Zvesda

(Röda stjärnan) 1946.

Den största anfallsstyrkan skulle sättas in för

att omringa och neutralisera det svenska försvaret

i Norrland, som baserades på Bodens fästning.

Attacken skulle inledas med massiva Stukaanfall

mot flygfältet på Frösön, där Jämtlands flygflottilj

(F 4) – utrustad med störtbombare av typ B 5B/C,

Northrop 8 A-1 – var baserad. Därefter skulle

luftlandsatta trupper erövra flygfältet på samma

sätt som de hade gjort i Norge den 9 april 1940.

Under tiden skulle 25. pansardivisionen – anförd

av generalmajor von Schell – stöta fram från området

kring Trondheim och Røros i det ockuperade

Norge över de jämtländska fjällen vid Åre och

Storlien och vidare mot Östersund. Det primära

målet var att utplåna de svenska styrkorna i Östersund.

Dessa skulle upprätta samband med de

styrkor som samtidigt gått in över finska gränsen

vid Haparanda respektive landstigit i Örnsköldsvik.

Samtidigt skulle två andra tyska divisioner gå

in i Värmland från södra Norge och rycka fram

mot Karlstad, där Västra militärområdets stab var

förlagd. I Sunne och Kil skulle luftlandsättningar

äga rum. Medan denna anfallsstyrka fångade upp

de svenska förstärkningar som eventuellt skulle

komma norrifrån, skulle en tredje anfallskil marschera

söderut längs Bohuskusten och sätta sig i

besittning av Uddevalla och därefter Borås.

Luftwaffe beräknades slå ut det ålderdomligt

utrustade svenska flygvapnet redan under det första

dygnet. Därefter hade tyskarnas Stukaflygplan,

bombflygplan och attackflygplan satts in för att

Störtbombplanet Junkers Ju 87

Stuka var vid tidpunkten redan

föråldrat men dess insatser i Polen

och västfälttåget var i gott minne.

tyskarna räknade med att massiva

stört- och horisontalbombanfall

skulle minska den svenska motståndsviljan.

slå ut viktiga svenska transportleder. Järnvägsknutpunkter

som Avesta, Falköping, Hallsberg

och Nässjö stod högst på listan över mål. På så vis

skulle de svenska truppförflyttningarna i stor utsträckning

lamslås, eller åtminstone fördröjas.

I det här läget skulle situationen förvärras ytterligare

av att en ny tysk division med starkt

generalmajor adolf von Schell (1893–1967) utarbetade på

kort tid 1943 en invasionsplan mot Sverige. Planen var utan

tvivel optimistiskt grundad på att det svenska försvaret skulle

rasa samman som ett korthus.

28 www.smb.nu


luftwaffe hade kunnat sätta in moderna jaktplan

typ messerschmitt Bf 109F eller g samt, som här på

bilden, Focke Wulf Fw 190 mot svenska flygvapnets

omoderna jaktplan.

flygunderstöd skulle gå i land mellan Varberg och

Falkenberg. Tyskarna räknade med att möta svagt

motstånd, eftersom huvuddelen av de svenska

styrkorna i regionen torde ha koncentrerats till

Göteborgs försvar. Men tyskarna avsåg aldrig att

gå frontalt på Göteborg, utan denna division skulle

rycka in i Västergötland för att förena sig med

styrkan från södra Norge i Boråstrakten. Därmed

hade Göteborg varit avskuret.

Om Sverige vid det laget ännu inte hade kapitulerat

skulle de tyska anfallskilarna i Västergötland

och Värmland tränga vidare i tre kolonner mot

Stockholm – en över Jönköping, Linköping och

Norrköping; en över Skövde och norrut; en över

Karlskoga, Örebro och Västerås/Eskilstuna. Tyskarna

förväntade sig ett huvudslag med svenska

Det svenska flygvapnet hade förvisso

jaktplan av förkrigsmodell

– här en amerikansk Republic

P-35 (som i svenska flygvapnet

betecknades J 9) – men också

högt motiverade piloter som

arne Frykholm, veteran från

vinterkriget i Finland 1939–1940.

Flyg vapnet hade vid denna tid

en unik gles basering på olika

fältflygplatser runt om i landet,

bland annat som här på everödsfältet

i nordöstra Skåne sommaren

1941.

pennan & svärdet 9 · 2012

armén i öppen terräng någonstans mellan Västerås

och Uppsala, kanske vid Enköping.

flygangreppen

I den fasen skulle Luftflotte 5 också utsätta alla

större svenska städer för bombanfall. Stockholm,

Malmö och Göteborg finns omnämnda i de tyska

dokumenten. Sannolikt skulle även invånarna

i Helsingborg, Karlskrona, Kalmar, Södertälje,

Upp sala, Enköping och flera andra städer ha fått

uppleva fruktansvärda bombräder.

Den tyska planen byggde på överraskning,

snabba kringgående rörelser och massiva flyganfall.

Tyskarna räknade med att snabba pansarframstötar

längs älvdalar och vägar skulle få det

svenska motståndet att kollapsa; den sista fasen

29


eräknades handla om upprensningsaktioner och

kapitulationsförhandlingar.

var planen realistisk?

Hur nära var det då att Sverige utsattes för detta

massiva anfall? Det går inte att fastställa med

säkerhet eftersom – som nämnt – viktiga tyska

dokument saknas. Det är dock helt klarlagt att det

under första halvåret 1943 förekom en inte obetydlig

tysk uppmarsch mot Sverige. Den 13 mars

gav Hitler på en stabskonferens en order som

säkert skulle ha vållat panik på den svenska sidan

om den kommit till kännedom där: ”25. pansardivisionen

ska utrustas med de tyngsta tänkbara

anfallsvapen, mot vilka den svenska armén saknar

försvarsmedel.”

Krigsdagboken för 25. pansardivisionen – som

enligt planen skulle ha gått i täten för invasionen

av Sverige – visar på intensiva förberedelser i

maj och juni 1943. Den 4 maj övades samverkan

med Luftwaffe. Den 28 maj hölls en genomgång

av skandinaviska terrängförhållanden med regements-

och bataljonschefer. Den 7 juni gavs

alarmkalendern nya lösenord. Två veckor senare

berättar krigsdagboken att underrättelseofficerarna

höll föredrag om ”motståndaren”.

Så återstår frågan om Sverige skulle ha kunnat

stå emot den tyska anfallsplanen om den satts i

verket enligt det ovanstående.

25. pansardivisionen rapporterades den 6 juli

som varande ännu ej fullt insatsberedd som pansardivision,

men den förfogade ändå över 21 000

man med 172 stridsvagnar och stormkanonvagnar

samt över 1 000 lastbilar. Divisionschefen generalmajor

von Schell var också säker på sin sak:

”Fienden [alltså svenskarna] klarar inte av att stå

emot våra stöttrupper när de anfaller med tunga

och pansrade vapen.”

Dessutom räknade tyskarna med att 70 procent

av den svenska officerskåren var nazistiskt

orienterad. Även om det är en överdrift fanns det

säkerligen tillräckligt många tyskvänliga officerare

för att ställa till med ett likadant trassel med det

svenska försvaret mot ett tyskt anfall som i Norge

den 9 april 1940.

Det är tänkbart att den svenska värnpliktsarmén

skulle ha klarat av att hejda tyskarna, men

sannolikt skulle den tyska luftöverlägsenheten ha

fällt avgörandet. Den samlade erfarenheten från

militära operationer under andra världskriget och

efterföljande krig visar att luftherraväldet tenderar

att avgöra markstriderna.

Det råder inget tvivel om vem som skulle ha

Hermann göring var segerviss: Sverige skulle kunna besegras

hur lätt som helst.

segrat i luften. 1943 års svenska flygvapen bestod

i huvudsak av maskiner som andra länder sedan

flera år tillbaka hade mönstrat ut – som italienarnas

dubbeldäckade jaktplan Fiat CR.42 eller

det amerikanska Republic P-35, som såldes till

Sverige sedan USA:s flygvapen 1938 hade tackat

nej till ytterligare leveranser. Flygaressen som spakade

Messerschmitt- och Focke Wulf-jaktplanen i

tyskarnas Jagdgeschwader 5 i Norge skulle knappast

ha haft några svårigheter mot sådana gamla

kärror.

Luftwaffechefen Hermann Göring hyste inga

tvivel om vad hans mäktiga flygvapen skulle vara

kapabelt till vad gäller Sverige. I förtroende hade

han sagt till sin svenska svägerskas son: ”Ett sånt

litet skitland som Sverige kan vi trampa ihjäl.”

Som vi alla vet kom det dock ingen invasionsorder.

I stället förflyttades 25. pansardivisionen

i augusti 1943 via Frankrike till östfronten. Anledningen

till detta var Röda arméns växande

framgångar mot Hitlers pressade Ostheer. Var det

kanske på så vis Josef Stalin och hans generaler

räddade Sverige från en nazistysk ockupation?

Det kommer vi aldrig att få veta. q

30 www.smb.nu


Svenska sabotörer

i Norge

Gränsen mot Norge vintern 1942–1943. von Schells

tyska 25. pansardivision förbereder invasionen av

Sverige. Men en grupp svenska soldater har redan

gått över norska gränsen och genomför sabotage i det

tyska uppmarschområdet, broar och vägar försåtmineras.

Då inträffar det som inte får hända, svenskarna

hamnar i eldstrid med en tysk patrull, två man tas

tillfånga och skall tvingas tala.

Tillsammans med en finsk ödemarkskrigare, en

veteran från vinterkriget,

beger sig

svenskarna återigen

över gränsen, den

här gången för att

befria sina kamrater

och komma över

Hitlers planer för att

erövra Sverige. Men

tyskarna är beredda

och i hälarna har de

även en svensk dödspatrull

med uppdrag

att röja undan alla

spår och undvika en

svår politisk kris. En

mycket välgjord och

spännande svensk

krigsfilm när Hitler

stod i begrepp att invadera

Sverige.

prEmiEfiLm

59 kr

� prEmiEfiLm �

grÄNSeN

Sverige 1942

DVD, 117 min., svensk text

Bildformat: 16:9 (2.35:1). ljud: 5.1

surround

Extramaterial: Bortklippta scener (9

min.), Bakom kulisserna (11 min.),

kommentarspår med regissören

Richard Holm och huvudrollsinnehavaren

andré Sjöberg. Kortfilm:

”Hemvärnet övar” (2 min.), trailer

(2 min.)

PriS: 59:– [60337]

Premieerbjudande!

PREMIEFILMEN kan endast beställas

under förutsättning att du beställer någon

annan artikel ur detta nummer av PENNaN

& sväRdEt.

31


Skådespelaren som genomskådar

Det är vad välkände Per Ragnar gör

när han här redovisar sin undersökning

av hur tyskarna kunde låta sig

förledas av Hitler till den grad att

Förintelsen blev möjlig. Hur hade vi

själva agerat i motsvarande situation?

Läs, begrunda

och lär av

historien!

Per Ragnar

HiTler, HANS

FOlK

382 s., 15 x

21,5 cm, ill. i

sv/v (64 bilder

och 18 bildark),

inb., hård pärm

PriS: 149:–

[5944]

Storslagen strategi, en underdrift?

Tillverkaren Paradox säger

om sitt spel att det är

”storslagen strategi”. En

ren underdrift säger den ledande

webbplatsen för spel

www.1up.com.

Unna dig det här spelet och

döm själv. Det tredje världskriget

står inför dörren efter

strandade fredsförhandlingar.

Vem tar makten?

HeArTS OF irON ii, dOOMSdAY

CD-ROm-spel. Plattform: PC.

Kategori: strategi. Produktionsår: 2006

PriS: 149:– [5929]

BegränSAt lAger

På väg till Normandie och landstigningskusten?

Om två år firas 70-årsminnet av D-dagen. Här kan du på allra bästa

sätt förbereda dig för ett besök på plats för att ta del av

alla minneshögtider 2014. Bokens text och 435

helt otroliga bilder ger dig allt du behöver för

att få en resa som ger dig minnen bestående för

resten av livet!

Och du, du får garanterat full behållning även

om du av något skäl inte kan vara med på plats!

Donald M. Goldstein, katherine v. Dillon, Michael

wenger

d-dAY NOrMANdY

The story and the photographs

170 s., 21,5 x 27,5 cm, rikt ill. i sv/v (435 bilder, 2 kartor),

mjuk pärm

PriS: 195:– [4595] eNgelSK teXt

spEL

Samurajens själ

Samurajerna, som nu inte längre

finns, blir i den här boken i allra

högsta grad levande igen!

En provokativ bok med kampsport,

militarism, svärdskult, hämnd, rituellt

självmord och kamikazepiloter.

Allt beledsagat av enastående

färgbilder!

Stephen turnbull

THe SAMUrAi ANd THe SACred

224 s., 20 x 25 cm, rikt ill. i färg (128 st.)

och sv/v (2 st.), inb., hård pärm

PriS: 248:– [4952] eNgelSK teXt

UTSedd Av gUd?

I Egyptens sudanesiska provinser rasade i början av

1880-talet mahdistupproret. 1884 tog generalmajor

Gordon över Sudan som egyptisk generalguvernör.

Upprorsledaren Muhammed Ahmed, som sade sig vara

al-Mahdi, den länge väntade

sista profeten, intog

Khartoum. General Gordon

halshöggs.

Fergus nicol

THe SWOrd OF THe

PrOPHeT

The Mahdi of Sudan and the

death of General Gordon

323 s., 16,5 x 24 cm, ill. i sv/v

(bildark 16 bilder, 4 övriga ill.

samt 3 kartor), inb., hård pärm

PriS: 248:– [4914] eNgelSK teXt

BONUSPriS: 198:–

+ 40 bonuspoäng [40118]

rafflande verklighetsskildring!

Ett stort antal svenskar hamnade i oerhört

farliga situationer

under världskriget

som kunde

ha kostat dem

livet. Garanterat

raffel på högsta

nivå!

lennart lundberg

SveNSKA ÖdeN

UNder ANdrA

vÄrldSKrigeT

332 s., 14 x 21,5

cm, ill. i sv/v (nio

porträttbilder), mjuk

pärm

PriS: 255:– [10823]

ANvÄNd diNA

BONUSPOÄNg!

32 www.smb.nu


Spaning under kalla

kriget

Har du också funderat på vad det

var för antenner som stack upp ovanför

trädtopparna vid Rockneby? Var fanns egentligen

Räven, Humlan och Sillen? Och de där stora, vita

golfbollarna som står eller stod lite här och var i det

svenska landskapet, vad är det för något? Har du någon

gång varit i ”fiskberedskap”?

I Kalla krigets luftförsvar ger författarna Bernt

Törnell och Alf Kling svar på dessa frågor och många

andra.

I början av 1950-talet inleddes en ny epok inom

svenska flygvapnets luftbevakning och flygstridsledning.

Radarn hade tillkommit och gjorde det möjligt

att leda det egna jaktflyget mot fientliga mål i luften.

Under denna period utvecklades tekniken i en rasande

fart, vilket också märktes i utbyggnaden av det

svenska luftförsvaret. Nya radarstationer med bättre

prestanda tillkom och organisationen utvecklades i

samma takt. Vi får i boken följa olika svenska utvecklingsprojekt

tillsammans med utbyggnaden av den

luftbevakningsorganisation som krävdes för att täcka

Sverige.

Författarna har lyckats skapa ett referensverk som

ger en i det närmaste total beskrivning av uppbyggnaden

av det svenska luftförsvaret under kalla kriget.

Boken innehåller också 360 fotografier, 40 illustrationer

och 15 tabeller som tillsammans med det digra

innehållet gör boken i stort sett komplett.

Om du vill veta nästan allt om den svenska luftbevakningen

under kalla kriget är det här boken för dig!

pennan & svärdet 9 · 2012

Unik entusiastupplaga

bernt törnell, alf kling

KAllA KrigeTS

lUFTFÖrSvAr

Flygstridslednings- och

luftbevakningsradar i

Sverige

264 s., 21 x 30 cm, 360

fotografier i sv/v och färg,

40 ill., 15 tabeller, inb.,

hård pärm

PriS: 359:– [10876]

33


300 förlorade fartyg

Det har varit svårt att få en samlad bild av hur omfattande

de svenska handelsfartygsförlusterna var under andra

världskriget. I denna bok har författaren åstadkommit en

sådan bild. Han har också satt in händelserna i det sjökrigshistoriska

sammanhanget.

Totalt förlorades 289 fartyg genom torpederingar, minor

och olyckshändelser. Fjorton fartyg gick under efter kriget

på grund av kringdrivande minor. Sammanlagt 1 076

svenska sjömän fick sätta livet till. Den sjökrigshistoriska

bakgrunden ger en större förståelse för alla dessa förluster.

Ett kapitel om den svenska handelsflottans utveckling 1900–

1939 ger en nödvändig bakgrund. Boken är illustrerad med

närmare 550 bilder av enskilda förlorade fartyg. Sist i boken

finns en detaljerad förlustsammanställning innehållande

uppgifter om alla fartygen: när de förlorades, förlustorsaken

och hur många sjömän som omkom samt hur många av

dem som var svenskar.

Richard areschoug

dÖdlig reSA

Svenska handelsflottans

förluster

1939–1945

256 s., 23,5 x 23 cm,

rikt ill. i sv/v, inb.,

hård pärm

PriS: 385:– [7034]

BONUSPriS: 310:– + 60 bonuspoäng [10259]

Svenskt sjöartilleri

Vi får följa den svenska fartygsartilleriets

utveckling från Vasatidens örlogsmän över

stormaktstidens flotta som dominerade

Östersjön fram mot skärgårdsflottans

storhetstid, in

i de ångdrivna

pansarbåtarnas

tidevarv

till andra

världskrigets

beredskapsmarin.

bertil åhlund

HiSTOriA KriNg

FlOTTANS

KANONer

214 s, 16,5 x 24,5

cm, mycket rikt ill.

i sv/v., inb., hård

pärm

PriS: 195:– [2631]

ANvÄNd diNA

BONUSPOÄNg!

Sjöartilleri under 500 år

Från 1500-talet till modern tid, från skottvidder på 500

till 35 000 meter och längre. Det var en kombination av

utvecklingen av själva kanonerna och ammunitionen som

åstadkom detta. Boken är illustrerad med omkring 350

fotografier.

Hans Mehl

NAvAl gUNS

500 years of ship and

coastal artillery

216 s., 30 x 24,5 cm,

350 fotografier i sv/v och

färg, inb., hård pärm

PriS: 385:– [4551]

34 www.smb.nu


Världens största sjökrig

De flesta böcker om andra världskriget som ges ut på våra

breddgrader handlar om Europa. Stillahavskriget har

oförtjänt hamnat i skuggan, särskilt kanske sjökriget.

Det är synd, anser jag. Jakten på Bismarck var närmast

en skärmytsling jämfört med flera av sjöstriderna i Stilla

havet, och slaget vid Leyte var den största marina drabbningen

under andra världskriget – möjligen den största i

historien.

Kampen om Stilla havet var det mest omfattande och

kostsamma sjökrig som utkämpats. Den kejserliga japanska

flottan ryckte åt sig initiativet, men kom gradvis

att möta allt starkare amerikanskt motstånd. Slaget

vid Midway är den mest kända drabbningen, men här

skildras även andra dramatiska sjöslag. Månadens bok i

Nautiska klubben behandlar just detta. I centrum står de

två japanska hangarfartygen Shokaku och Zuikaku. Här

möter vi flera människoöden genom dagböcker, brev, intervjuer

och arkivmaterial. Vi följer piloter, radaroperatörer

och många andra individer. Personer sätts in i det

större sammanhang som kriget utgjorde, och författarna

diskuterar kamikazetaktiken, fältbordellerna och de

strategiska övervägandena. Resultatet är spännande!

Mönstra på Nautiska klubben!

Det är bara vi SMB:are med marint

och nautiskt intresse som får ta del

av vad klubben erbjuder. Var med

och stöd SMB:s satsning på böcker

med marint tema.

Så här fungerar det: du får automatiskt

en ny bok med nautisk

inriktning varje månad. Böckerna

presenteras i PENNAN & SVäRDET.

De finns inget köptvång. Vill du avbeställa en nautisk

förmånsbok så fungerar det på samma sätt som med

den vanliga förmånsboken (det vill säga kryss i ruta på

svarskortet eller på Internet). Givetvis samordnas beställningarna

med övriga leveranser från SMB, så det

blir bara en portoavgift per månad. Du kan när som

helst säga upp ditt medlemskap

i Nautiska klubben, utan

att för den delen lämna SMB.

pennan & svärdet 9 · 2012

Väl mött ombord!

Gustaf von Hofsten

Kommendör 1., ledamot av

styrelsen för stiftelsen SMB.

niklas Zetterling, Dan Öberg

KAMPeN OM STillA HAveT

Den kejserliga japanska flottans hangarfartyg

318 s., 15,5 x 23 cm, ill. i sv/v, kartor, inb., hård

pärm

PriS: 210:– [10894]

NeCeSSÄr PÅ KÖPeT!

För såväl landkrabbor

som sjöbjörnar. Necessären

är mycket lik

en persedelpåse i miniatyr

och rymmer således

allt du någonsin

kan behöva ha med

dig i persedelväg.

+

Marin premie!

Medföljer

kostnadsfritt!

Värde 149:–

Rekommenderas med kraft! Kommer tillsammans med

boken utan extra kostnad, SmB:s gåva till dig som stöder

den marinhistoriska satsningen.

Längd: 28 cm • Bredd: 13 cm • Höjd: 17 cm

galonklädd underdel för bruk i våta förhållanden.

35


Andra ringningen!

Sommarsemestern slut?

Bara mörk höst att se

fram emot? Om det känns

tungt att se detta framför

dig nu när vi går in i

september, så hav tröst.

För än kan du hänga med

på någon av kommande

SMB-resor! Vad sägs om

att åka till Xián och träffa

terrakottaarmén? Det

är ett av många inslag i

vår militärhistoriska resa

till Kina i höst. Resan

genomförs den 15–23 november

2012.

Folkets befrielsearmés

museum, Peking (2009)

Wan li chang cheng, ”Den tiotusen

li långa muren”, uppfördes under

århundraden i norra Kina som skydd

mot olika nomadfolk.

Om inte detta räcker kan du samordna den resan med

SMB:s traditionella Pekingresa den 20–27 november.

Du kan alltså slå ihop dessa resor till en! Om nu det till

äventyrs känns för mycket så är du ändå välkommen att

följa med till Peking och bland annat köpa dina julklappar

till verkligt bra priser!

Sedan är hösten slut och vi tågar in i nådens år 2013. Då

genomför vi två riktiga höjdarresor!

Först drar vi till Vietnam och följer upp vår höstbokserie

om Vietnamkriget för att erbjuda dig att på plats se vad

du läst om i böckerna. Resan genomförs den 21 februari

till den 7 mars 2013.

I slutet av februari 2013

ankommer vi krigets

Sydostasien. I Vietnam

är kriget fortfarande påtagligt

närvarande. Som i

utkanten av Dong Ha där

denna M-41 Walker Bulldog

står och rostar.

Foto: MatS KarlSSon

Att läsa om militärhistoria är

en upplevelse. Men att sedan

på plats med egna ögon få se de

historiska sevärdheterna, att

verkligen få gå på kinesiska

muren, eller på stränderna i

Normandie, det förhöjer upplevelsen

av historien på ett sätt

som knappast låter sig beskrivas

med enkla rader i skrift. Bilden

togs under en SMB-resa till Kina

i november 2009.

Per Anders Lundström, styresman

SMB

Därpå kommer det verkliga äventyret den

28 juli till den 10 augusti 2013 med SMB:s

expedition till Tibet. Där får du bland annat

åka ut i väglöst land och övernatta i det fria.

I månadsskiftet

juli–augusti

2013 genomförs

SMB:s

expedition till

tibet. Boka

in dig redan

i dag.

Res i höst! Du anmäler dig genast på www.smb.nu och klickar dig vidare via ”Resor” för att hänga

med. Men vänta inte. Det är andra ringningen som går nu. Det kan strax vara för sent att få någon av

de eftertraktade platserna.

36 www.smb.nu


Arabisk vår eller islamistisk

vinter?

”Dar, dar. Zanga, zanga!”,

skanderade Ghadafi i ett

skräckinjagande tal förra året.

Från hus till hus, från gata till

gata skulle rebellerna jagas.

Som råttor. Nu blev det inte så.

Libyen har kontrollerats av feniker,

greker, romare, vandaler,

bysantier, normander, osmaner,

italienare, tyskar och britter,

innan det blev självständigt

1952. Libyen var ett stängt

land under Ghadafi, och ännu

mer isolerat blev det efter Lockerbieattentatet. Ghadafi

gjorde dock avbön, tog avstånd från islamistisk terrorism,

och avvecklade sina massförstörelsevapen. Men så plötsligt

förändrades allt, och i dag står Libyen inför en vändpunkt

där ingen vet vad framtiden bär med sig.

eva Hernbäck, Göran johnson

liBYeN

Från Tripolitanien till Ghadafis sista dagar

384 s., 16 x 23,5 cm, ill., inb., hård pärm

PriS: 210:– [10770]

pennan & svärdet 9 · 2012

en grupp tunga

bandhaubitsar av

typen Palmaria

har slagits ut av

franskt stridsflyg

under operation

Harmattan 2011.

Agenter och spioner

som påverkat historien

Spioneri. Å ena sedan är det olagligt och

den som ertappas kan straffas hårt. Å andra

sidan är det nödvändigt för att skydda

det egna landet.

Här finns spännandeberättelser

om de

underrättelseofficerare,

agenter

och spioner som

under 1900-talet

spelade en

stor roll för såväl

Sverige som

Europa. Läs om

Mata Hari, Kim

Philby och Stig

Wennerström,

för att nämna

några.

Tore Forsberg arbetade på SÄPO i över

30 år, bland annat som chef för kontraspionaget

med uppgift att jaga spioner.

Han älskade sitt yrke och kom 2003 ut

med Spioner och spioner som spionerar

på spioner som blev mycket uppskattad.

Dagen innan han avled, i augusti 2008,

lämnade han in manuskriptet till denna

bok: Spioneri – en förbjuden nödvändighet

till förlaget.

tore Forsberg

SPiONeri – eN FÖrBJUdeN NÖdvÄNdigHeT

160 s., 13,5 x 21 cm, 18 foton och fem kartor och ill. i

sv/v, inb., hård pärm

PriS: 175:– [6905]

Svenskt Militärhistoriskt Biblioteks kvalitets- och trygghetsgaranti

Plusgiro: 482 10 04-1

• Du får utan kostnad minst 12 nummer per år av SMB:s tidskrift pennan & Bank i Finland: Nordea 120030-26088

svärdet. En bokbeställning då och då är dock nödvändig för att du skall fortsätta få tidskriften.

• Alla förmånsböcker och specialserier kontrolleras noga av SMB. Det är din garanti för att böckerna är seriösa till

innehållet och väl utförda.

• SMB:s förmånsböcker erbjuds bara i pennan & svärdet – inte på Internet, inte i bokhandeln.

• Vill du inte ha den utvalda förmånsboken kan du enkelt avbeställa den genom att använda det portofria svarskortet,

ringa, e-posta eller använda SMB:s webbplats.

• Portokostnaden är endast 49 kronor, oavsett hur många böcker du beställer.

• Du har alltid full bytes- och returrätt inom 30 dagar. Om du inte är helt nöjd får du pengarna tillbaka. (Du får

dock själv stå för returportot.)

• Betala i tid, så får du cirka 10 procent i bonus. Vid för sen betalning debiteras en påminnelseavgift på 50 kronor.

• Du har tolv års funktionsgaranti för bokbinderiarbetet avseende alla böcker med SMB:s vapen på omslaget.

37


25 snilledrag på slagfältet

Hur får man fienden ur balans? När är bästa

ögonblicket att genomföra ett motanfall? Hur

försvarar man sig på djupet och hur genomförs

ett blixtkrig?

Varje härförare under historiens gång har

tvingats fråga sig hur man vinner på slagfältet.

I denna banbrytande bok får vi genom en

rad utförligt beskrivna scenarier ta del av 25

taktiker som har lett till stora och avgörande

krigsframgångar. Utifrån exempel tagna från

slag i alla världsdelar, på land, till sjöss och i luften, lyfter

författarna fram det bestående värdet i varje enskild taktik

och underbygger sina resonemang med åskådliga beskrivningar

och övertygande analyser.

Rob johnson, Michael whitby, john France

HUr MAN viNNer PÅ SlAgFÄlTeT

25 klassiska taktiker

Översättning: Carl Erik Tovås

256 s., 17 x 23,5 cm, 113 foton och ill. i sv/v, 28 kartor, inb., hård pärm

PriS: 210:– [10691]

Sovjetunionens förlorade krig

Natten mellan den 24 och 25 december 1979 landade

sovjetiska trupptransportplan med fallskärmsjägare på

flygplatsen i Kabul i Afghanistan. Zigmas Stankus var

en av soldaterna och här är hans dramatiska berättelse.

För Sovjetunionen blev kriget i Afghanistan minst

lika traumatiskt som det USA upplevde i Vietnam. I stället

för en tillfällig insats blev det

början till ett långvarigt krig. Boken

är rikt försedd med unika foton

tagna på plats av veteranerna

själva och aldrig tidigare visade.

Zigmas Stankus

SOvJeT iNvAderAr AFgHANiSTAN

En fallskärmsjägare berättar

Översättning: Jonas Öhman

239 s., 16 x 23,5 cm, 73 foton och illustrationer,

fem kartor, inb., hård pärm

PriS: 348:– [7131]

BONUSPriS: 298:–

+ 45 bonuspoäng [10500]

ANvÄNd diNA

BONUSPOÄNg!

Ur iNNeHÅlleT:

• Samverkan mellan eld och

rörelse • Locka till sig fienden

• Omfattning och dubbel

omfattning • Georgij Zjukovs

blixtkrig i Fjärran östern

• Luftlandsättningarna i

Normandie • Robert E. Lees

genidrag i slaget vid Chancellorsville

• Yom Kippurkriget •

Slaget om Atlanten • Slaget

vid Verdun

Från svärd till plogbillar

”Kriget är alltings moder” skaldade redan

de gamla grekerna. I denna bok skildras en

lång rad uppfinningar i vardagslivet vi har

kriget att tacka för, hur hemskt det än kan

låta.

Vad vet du om historien bakom datorn, mobiltelefonen,

mikrovågsugnen? Vad vet du

om plastens historia, bensinsnåla motorer

och formfulländade och bränslesparande

droppliknande flyg- och bilkarosser?

Och framtiden? Artificiella robotar som

reproducerar sig själva med nanoteknik,

tänker själva – och

tar över efter människan?

Hu!

David Hambling

WeAPONS grAde

How modern warfare

gave birth to our hightech

world

402 s., 16 x 24 cm, sju

ritningar i sv/v, inb., hård

pärm

PriS: 189:– [4501]

eNgelSK teXt

BONUSPriS: 149:–

+ 35 bonuspoäng [40248]

ANvÄNd diNA

BONUSPOÄNg!

38 www.smb.nu


Förintelsen

• Förintelsen från början till slut.

• Oscarsnominerad.

• Gripande om det judiska folkets umbäranden.

• Exklusivt filmmaterial från ryska arkiv.

THe YellOW STAr

The persecution of the Jews in Europe

DVD, 84 min., färg och sv/v

PriS: 159:– [4798] eNgelSKt tal

BONUSPriS: 129:– + 25 bonuspoäng [60202]

Snapphanar!

• Nordens blodigaste gerillakrig

• Frihetskamp, hämnd och kärlek

• Verklighetsbaserad äventyrsberättelse

SNAPPHANAr

DVD, 159 min., färg, svenskt tal

PriS: 149:– [60111]

den stora vilseledningen

Koncentrationslägret Theresienstadt i Tjeckoslovakien

visades upp som ett mönsterlager för omvärlden

1943 och inbjudna gäster fick intrycket av

att förhållandena var humana. Men hur var det

egentligen ställt bakom den välputsade fasaden?

gHeTTO THereSieNSTAdT

The truth of the Nazi deception

DVD, 72 min., färg och sv/v

PriS: 159:– [4797] eNgelSKt tal

BONUSPriS: 129:– + 25 bonuspoäng [60338]

Strider vid gustavlinjen

• Gustavlinjen, Anzio och Monte Cassino

• Krigsvana tyska trupper i Italien

• Två år av hårda strider

STAleMATe iN iTAlY

Assault on the Gustav line

DVD, 48 min., färg och sv/v

PriS: 149:– [4987]

Östfronten

• Miniserie i fyra delar om kriget i öst.

• Sällsynta arkivfilmer.

• Informativ grafik.

• Hela 192 minuter!

rUSSiAN FrONT

Russian front 1941–1945

DVD, 192 min., färg och sv/v

PriS: 168:– [60285] eNgelSKt tal

verkligheten

• Verklighetsbaserad krigsserie i sju delar.

• Kritikerhyllad.

• Följ amerikanska marinkårssoldater i Irak.

geNerATiON Kill

3 DVD, 451 min., färg, svensk text

PriS: 299:– [60025]

pennan & svärdet 9 · 2012

ANvÄNd diNA

BONUSPOÄNg!

ANvÄNd diNA

BONUSPOÄNg!

39


Panzerjäger!

Den tyske pansarvärnsofficeren Emmerling hade en kul

hobby. Med sin 8 mm Leicakamera hade han för vana

att filma vad han upplevde. Filmerna har bevarats och

ger oss en inblick i andra världskrigets vardag.

Den tyske majoren Emmerlings privata filmer är ett intressant

tidsdokument som visar andra världskriget från

ett ovanligt perspektiv. Genom en mängd kortare filmer

får du följa Emmerlings pansarvärnstrupper från det

tyska riket, genom Västeuropa till Frankrike och Belgien

med filmsekvenser från Dunkerques tomma hamn

efter de allierades nederlag.

Kort inpå tyskarnas seger i Frankrike blir majoren

Emmerling och hans förband förflyttade till en radikalt

försämrad situation och plats – östfronten. Här får du

se och uppleva de svåra förhållandena som de tyska

trupperna ställdes inför med iskalla vintrar, i princip

ofarbara vägar och en massiv sovjetisk styrka som

målmedvetet slår tillbaka angriparna med kraft – allt

genom en amatörfilmares 8 mm kameralins!

Denna dokumentär är också intressant för den med

stridstekniskt intresse och framför allt då intresse av

pansarvärnsvapnet. Pansarvärnet var i början av andra

världskriget en modernitet

och det utvecklades

i en våldsam

hastighet under

krigsåren. I början

av kriget använde

de tyska trupperna

en 37 mm kanon,

men redan inom

en välkamouflerad tysk

pansarvärnsgrupp jublar

över ännu en fullträff.

I bakgrunden ses de

rykande resterna efter

en utslagen fiendevagn,

sannolikt en sovjetisk

Bt-7.

Välkommen till Militära Filmstudion!

förmånsfiLmEn

För att få köpa förmånsfilmen måste du vara medlem i Militära Filmstudion. är du ännu inte

medlem blir du det enkelt genom att kryssa i rutan på svarskortet. Precis som förmånsboken

skickas förmånsfilmen hem till dig automatiskt om du inte avbeställer den senast sista svarsdag,

som anges i PENNAN & SVäRDET. Du kan när som helst avsluta medlemskapet i Militära Filmstudion

utan att för den delen lämna SMB.

TYSK

dOKUMeNTÄrFilM

KrigeTS vArdAg

Major Emmerlings privata filmer från

fronten

DVD, ca 70 min., dokumentär, färg och sv/v

PriS: 198:– [60320]

kort befanns den vara underdimensionerad

mot nyare stridsvagnar och Emmerlings

trupp blev därför utrustad med en 7,5 cm

kanon med större eldkraft. Under de sista

krigsåren utrustades pansarvärnstrupperna

med tyskarnas fruktade 8,8 cm kanon som

slog ut många av de allierades stridsvagnar.

Eftersom filmen uteslutande bygger på en

mans privata filmer visar den ett människoöde,

hur andra världskriget upplevdes för

tyska pansarvärnstrupper på ett nära sätt,

men framför allt krigets vardag.


välkommen till spionernas

värld

I SMB:s serie avslöjar vi hittills hemligstämplad

information om både kända och okända

spionuppdrag och deras konsekvenser för olika krigs

utgång:

• Har du undrat över hur Gestapo fungerade i Norge

under ockupationen?

• Har du funderat över Tredje rikets spionage i Sverige?

• Vill du veta mer om hur det sovjetryska spionaget mot

Sverige organiserades?

Läs de häpnadsväckande avslöjandena i SMB:s Spionserie – läsning med garanterad högspänning!

I Spionserien får du tio böcker, en varje månad, som du bara kan få genom SMB

och som inte finns någon annanstans. Missa inte att beställa den spännande och intressanta

serien på svarskortet eller direkt på www.smb.nu/spion.

nyhet! SMB:s tennSOLdatSerIe

Nu kan du beställa SMB:s nya serie med tennsoldater

i handmålade uniformer från olika

tider. Serien består av 14 soldater. De finns

bara hos SMB och i en mycket begränsad upplaga.

Du kommer att möta karoliner, fältjägare,

grenadjär, dragon och livgardist med flera.

Utbildning i strategi!

DVD-serien Krigens strategier i 13 delar drar lärdomar från

både andra världskriget och nutid. Krigens strategier använder

sig av filmbilder och grafik för att åskådliggöra slagfältets krav.

De många stridsscener som visas upp i serien – både från andra

världskriget och nutiden – är utvalda med omsorg. Anmäl

dig på svarskortet eller www.smb.nu/strategi redan nu!

Häpnadsväckande kommandouppdrag

Tio böcker om berömda kommandouppdrag från det

ansedda brittiska förlaget Osprey, bland annat fängelseräder,

spektakulära flyganfall, räddningsuppdrag och

erövrande av broar. Som bonus medföljer Ospreys

utgåva om ökenräven Erwin Rommel som drabbades

av flera av de kommandouppdrag som skildras i slaget

om Normandie 1944. Totalt 10 Osprey-häften om

kommandouppdrag för endast 98 kronor styck samt

boken om Rommel utan kostnad. Alla elva titlarna på

en gång i ett och samma paket, men fakturan delas upp

på fyra tillfällen, 245 kronor per gång.

Hitlers vargflockar spred skräck

Clay Blairs 5 böcker om det tyska ubåtskriget på Atlanten

under andra världskriget 1939–1945 har länge ansetts vara

det definitiva standardverket på området. SMB har omarbetat

dem med nya foton och kartor för våra medlemmar. Bland

annat har den kände sjöhistoriske redaktören Richard Areschoug

bidragit med alla svenska förluster orsakade av de tyska

ubåtarna – och de är inte få! Missa inte att beställa den spännande

serien på svarskortet eller direkt på www.smb.nu/ubat.

riv av här • riv av här • riv av här

□ Ja, Ja, jag beställer serien SMB:s

Spionserie och får varje bok för

179:–/styck exklusive porto & pack.

Böckerna får du hemskickade en

gång i månaden till du fått alla tio

böckerna. [ID29]

□ Ja, jag beställer SMB:s tennsoldater

och får en soldat i månaden för

472:– per soldat. [ID75]

□ Ja, jag beställer och får allt på en

gång – således blir det endast ett

porto. Första fakturan på 245:– får

du med böckerna. Därefter betalas

en bekväm delbetalning under tre

månader á 245:– per månad. [40598]

□ Ja, Ja, jag beställer serien Krigets

strategier. Jag får två DVD i månaden.

Betalar endast 124 kr per film

och får sista filmen i serien för 0 kr

(pack och porto tillkommer om du

inte beställer något annat). [ID48]

□ Ja, jag beställer serien Hitlers

ubåtskrig. Jag får en bok i månaden.

Betalar endast 247 kr/del (pack och

porto tillkommer om du inte beställer

något annat). [ID49]

Givetvis sampackas böckerna/artiklarna

med eventuella ordinarie beställningar

ur Pennan & Svärdet. du behöver inte

betala något extra porto.

Gör gärna din beställning på

www.pennanochsvardet.se

Allt på svarskortet kan

beställas på

www.pennanochsvardet.se

Cd • dvd

□ 60330 Foyles war, box 4, DVD, 210:–

□ 60329 Foyles war, box 3, DVD, 210:–

□ 60328 Foyles war, box 2, DVD, 210:–

□ 60327 Foyles war, box 1, DVD, 210:–

□ 4798 The yellow star, DVD, 159:–

□ 60202 The yellow star, DVD, 129:– + 25 bonuspoäng

□ 60111 Snapphanar, DVD, 149:–

□ 4797 Ghetto Theresienstadt, DVD, 159:–

□ 60338 Ghetto Theresienstadt, DVD, 129:– + 25 bonusp.

□ 4987 Stalemate in Italy, DVD, 149:–

□ 60285 Russian front, DVD, 168:–

□ 60025 Generation kill, DVD, 299:–

mobförrådet/Bonus

□ 35260 Kommandoficklampa MK II, 738:–

□ 35313 Kommandoficklampa MK II, 545:– + 150 p.

□ 35314 Bärsäck + arméficklampa, 460:–

□ 35315 Bärsäck + arméficklampa, 345:– + 95 bonusp.

□ 6759 Persedelpåse grön, 210:–

□ 6760 Persedelpåse grön, 95:– + 45 bonuspoäng

□ 30131 Armycap m/90, 115 bonuspoäng

□ 35044 Keramisk kökskniv, 28 cm, 395:–

□ 35061 Keramisk kökskniv, 28 cm, 295:– + 95 bonusp.

□ 35052 Fältmässigt köksset, 129:–

□ 35053 Fältmässigt köksset, 79:– + 35 bonuspoäng

□ 35121 Grön ylletröja m/87, storlek XL, 475:–

□ 35130 Grön ylletröja m/87, storlek XL, 275:– + 145 p.

□ 35120 Grön ylletröja m/87, storlek L, 475:–

□ 35131 Grön ylletröja m/87, storlek L, 275:– + 145 p.

□ 35119 Grön ylletröja m/87, storlek M, 475:–

□ 35132 Grön ylletröja m/87, storlek M, 275:– + 145 p.

□ 35049 Keramisk skalare, 149:–

□ 35062 Keramisk skalare, 95:– + 40 bonuspoäng

□ 30113 Från Hogland till Svensksund, 315 bonuspoäng

□ 30123 Luftens dirigenter, 255 bonuspoäng

□ 3722 SoldR, personlig vård, 95 bonuspoäng

premiefilm

□ 60337 Gränsen, DVD, 59:– PREMIEFILM

Beställning ur PENNAN & SVÄRDET

sista svarsdag: onsdagen den 12 september 2012

premiefilm

Gränsen

à 59:– [60337]

premieerbjudande!

PREMIEFILMEN kan endast

beställas under förutsättning att

du beställer någon annan

artikel ur detta nummer av

PENNAN & SVäRDET.

Ny adress. Ny e-postadress ändras på www.pennanochsvardet.se

Medlemsnummer ...........................

Onsdag

12 September

Namn .......................................................................................

Ny adress ...................................................................................

Nytt postnummer, ny ort ................................................................

i första hand: Använd SMB:s webbplats www.pennanochsvardet.se – klicka på ”LOGGA IN”.

• i andra hand: Faxa svar till 0411-555 420, från Finland +46 411 555 420. • i tredje hand: Posta svarskortet.

premiefilm

OBS!

Sista svarsdatum

59 kr

Beställ

officersstrumpan!


porTofriTT svarskorT · pennan & svärdeT 9/2012

OBs! respektera sista svarsdag: onsdag den 12 september 2012

□ 5929 Hearts of iron II, doomsday, spel, 149:–

□ 4914 The sword of the prophet, 248:–

□ 40118 The sword of the prophet, 198:– + 40 bonusp.

□ 4952 The samurai and the sacred, 248:–

□ 10823 Svenska öden under andra världskriget, 255:–

Jag har läst igenom pennan & svärdet och vill till

medlemspris beställa och/eller avbeställa följande

artiklar:

□ 10859 En medeltida storstad, 198:–

□ 6744 Riket sprängs 1809, 159:–

□ 10845 Soldattorp i Uppland, 190:–

□ 7142 Karl XII:s spion, 210:–

□ 10860 Världshistoriens tidslinjer, 189:–

□ 2970 Rogers Rangers, 248:–

□ 6382 Rogers Rangers, 198:– + 40 bonuspoäng

□ 10861 ”De som är oskyldiga idag kan bli…”, 198:–

□ 7066 Vanvettet på västfronten, 355:–

□ 10862 Andra världskriget, 229:–

□ 5000 Strider i Fjärrkarelen, 247:–

□ 10058 Strider i Fjärrkarelen, 198:– + 35 bonuspoäng

□ 7045 Waffen-SS divisioner 1939–1945, 320:–

□ 10281 Waffen-SS divisioner 1939–1945, 265:– + 45 p.

□ 10778 Det står ett rum och väntar på dig, 225:–

□ 10784 Det står ett rum och väntar…, 195:– + 25 p.

□ 5427 Norge 9 april 1940, 298:–

□ 10239 Norge 9 april 1940, 248:– + 45 bonuspoäng

□ 6633 Hitlers fallskärmsjägare, 210:–

□ 10876 Kalla krigets luftförsvar, 359:–

□ 7034 Dödlig resa, 385:–

□ 10259 Dödlig resa, 310:– + 60 bonuspoäng

□ 2631 Historia kring flottans kanoner, 195:–

□ 10770 Libyen, 210:–

□ 6905 Spioneri – en förbjuden nödvändighet, 175:–

□ 10691 Hur man vinner på slagfältet, 210:–

□ 7131 Sovjet invaderar Afghanistan, 348:–

□ 10500 Sovjet invaderar Afghanistan, 298:– + 45 p.

Titlar på engelska

□ 4551 Naval guns, 385:–

□ 4501 Weapons grade, 189:–

□ 40248 Weapons grade, 149:– + 35 bonuspoäng

Begränsat lager

□ 5944 Hitler, hans folk, 149:–

□ 4595 D-Day Normandy, 195:–

274 20 Skurup

20 267 601

Svarspost

Bibliotek

Svenskt Militärhistoriskt

□ Ja, Jag vill prenumerera

på Officersstrumpan

och få dem bekvämt hem

i brevlådan! Jag beställer

tre par strumpor för 99 kr som levereras med de

böcker eller DVD-filmer som jag beställer. Därefter

får jag tre par för 99 kr varje gång jag beställer en

bok eller DVD från SMB. Kryssa i här nedan eller

besök www.officersstrumpa.nu.

□ 35067 Storlek 40–43, 3-pack

□ 35068 Storlek 44–46, 3-pack

TeJpa eJ!

□ Jag vill bli medlem i Nautiska klubben

och köper boken. Jag har läst och

godkänt reglerna som finns i pennan &

svärdet.

□ Jag vill bli medlem i SMB:s Militära Filmstudio

och köper förmånsfilmen. Jag har

läst och godkänt reglerna som finns i

pennan & svärdet. [V661]

□ Jag önskar INTE förmånsfilmen Krigets

vardag.

□ Jag önskar INTE boken i nautiska

klubben Kampen om Stilla havet.

□ Jag önskar INTE förmånsboken

Dien Bien Phu.

Mottagaren

betalar portot

Frankeras ej.

förmånsBok

Dien Bien Phu

à 248:– [7171]

(Ord. medlemspris: 348:–)

förmånsfilm

Krigets vardag

à 198:– [60320]

nauTiska

kluBBen

Kampen om Stilla havet

à 210:– [10894]

Sista svarsdag!

Onsdag

12

September

riv av här • riv av här • riv av här

Svenskt

Militärhistoriskt

Bibliotek

Box 24

274 21 Skurup

posTTidning B

More magazines by this user
Similar magazines