07.02.2014 Views

Ankara 7 Haziran 2013

Ankara 7 Haziran 2013

Ankara 7 Haziran 2013

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

GAZETEM‹Z‹<br />

www.facebook.com/YarinGazetesi www.twitter.com/YarinGazetesi06 ’dan www.yarin.com.tr<br />

takip edebilirsiniz<br />

Baflkentte festival coflkusu...<br />

2. <strong>Ankara</strong> Shopping Fest (ASF-<strong>Ankara</strong> Al›flverifl Festivali) bugün bafll›yor. Baflkent’i marka<br />

kentlerden biri haline getirmeyi hedefleyen festival süresince, al›flverifl merkezleri ve flehrin<br />

çeflitli noktalar› kortejler, konserler, gösteriler, yar›flmalar, defileler ve yurt d›fl›ndan<br />

gelecek özel gruplar›n flovlar› ile birbirinden renkli görüntülere sahne olacak.<br />

7 HAZ‹RAN <strong>2013</strong> CUMA<br />

F‹YATI: 25 Kr<br />

HABER‹ 18’DE<br />

ODTÜ<br />

Teknokent,<br />

2023'ü<br />

tasarl›yor<br />

HABER‹ 18’DE<br />

Evsel<br />

at›klarda yeni<br />

dönem bafll›or<br />

HABER‹ 18’DE<br />

‘Esnaf ve sanatkar<br />

ifl yapamaz hale geldi’<br />

Esnaf›n demokratik hakk›n› kullanan vatandafllara kolayl›k sa¤lad›¤›n›, buna karfl›n<br />

olay ç›karmak isteyen insanlar›n di¤erlerinin aras›na kar›flabilece¤ine dair kuflkular›n›<br />

paylaflt›klar›n› ifade eden TESK Baflkan› Palandöken,, ''Her saat bafl› toplumsal bir<br />

olay›n patlak verme endiflesinden insanlar ifle, toplu tafl›ma araçlar›na, taksilere binip<br />

seyahat edemiyor. Esnaf ve sanatkar ifl yapamaz hale geliyor. Gençlerin fevri hareketlerine<br />

karfl› duyarl› olunmas› gerekti¤ini, onlar›n bizim gelece¤imiz oldu¤unu, fikirlerinin<br />

bizim için önemli oldu¤unu, yaflam tarzlar›na müdahale de¤il art›k toplumsal bir s›k›nt›-<br />

n›n ortada oldu¤unu gözlüyoruz. Bu kayg›lar›m› Say›n Cumhurbaflkan›na ilettim.'' dedi.<br />

HABER‹ 16’DA<br />

ELMADA⁄’DAK‹<br />

KURSLARA<br />

KADINLARDAN<br />

YO⁄UN ‹LG‹...<br />

HABER‹ 17’DE<br />

7 B‹N ÇOCUK<br />

ÇEVRE<br />

MÜHEND‹S‹<br />

OLACAK<br />

HABER‹ 15’DE<br />

ÇOCUKLAR<br />

D‹N‹N‹<br />

OYUNLA<br />

Ö⁄RENECEK<br />

HABER‹ 19’DA


2<br />

YARIN SineMagazin<br />

Bade ‹flçil<br />

ifladam› Malkoç<br />

Sualp ile<br />

evlendi<br />

‹STANBUL - Oyuncu<br />

Bade ‹flçil ve ifladam›<br />

Malkoç Sualp ile 31 Mayis<br />

<strong>2013</strong> tarihinde Ulus 29'da<br />

düzenlenen dü¤ün töreniyle<br />

dünya evine girdi. ‹fladam›<br />

Malkoç Sualp'le hayat›n›<br />

birlefltiren Bade ‹flcil'in<br />

nikah› Ulus 29'un Bo¤az<br />

manzaral› teras›nda k›y›ld›.<br />

Yaklafl›k 300 kiflinin davetli<br />

oldu¤u ve konsept tasar›m›<br />

Ceremony'ye ait olan<br />

dü¤üne Tuncel Kurtiz, Ece<br />

Yörenç, Melek Genço¤lu,<br />

Kerem Çatay, Hale<br />

Soygazi, Ali Yörenç,<br />

Gökflen Atefl, Salih Saka,<br />

Birol Giray, Eren Talu,<br />

Cem Cantafl, Can Akçay,<br />

‹lker ‹nano¤lu, Özgür<br />

Masur, Simay Bülbül gibi<br />

isimler kat›ld›.<br />

BALAYI FRANSIZ<br />

POL‹NEZYASI'NDA<br />

Bade ‹flcil'in çok merak<br />

edilen gelinli¤i Elie Saab<br />

imzas›n› tafl›yor. Malkoç<br />

Sualp'in damatl›¤› ise<br />

Ermenegildo Zegna<br />

taraf›ndan haz›rland›. Balay›<br />

için Frans›z Polineazyas›'na<br />

gidecek Bade ‹flcil-Malkoç<br />

Sualp çifti, yaz aylar›nda bir<br />

de dü¤ün partisi vererek<br />

evliliklerini bir kez daha<br />

kutlayacaklar.<br />

7 <strong>Haziran</strong> <strong>2013</strong><br />

Cuma<br />

Meryem Uzerli<br />

suskunlu¤unu bozdu<br />

‹STANBUL - Tükenmifllik<br />

Sendromu iddias›yla Türkiye'den<br />

ve rol ald›¤› diziden ayr›lan<br />

Meryem Uzerli suskunlu¤unu<br />

bozdu.<br />

Uzerli hakk›ndaki iddialara<br />

Facebook üzerinden cevap<br />

verdi. ‹flte o aç›klama:<br />

Sevgili arkadafllar, ilk önce<br />

özür dilerim flimdi yazd›¤›m için<br />

ve daha önce de¤il. Bugün ilk<br />

defa biraz daha iyiyim ve en a¤›r<br />

günlerden, tedavi ve duygusal<br />

anlamda geçti. Can yan›mda ve<br />

o bana iyi geliyor, onunla hava<br />

almak, dolaflmak, yürüyüfl yapmak<br />

benim için çok büyük bir<br />

hediye. Sizin bütün dilekleriniz<br />

için çok teflekkür ediyorum. Bu<br />

bana çok yard›mc› oldu ve oluyor<br />

ve Size sonsuz sevgi gönderiyorum.<br />

Bir sürü insanlar ne<br />

oldu bilmeden, beni<br />

yarg›lamadan, ama beni<br />

hissederek ve bilerek, kalbimi<br />

tan›yarak burada yazd›lar. Ve o<br />

beni o kadar mutlu etti ki. Bu<br />

bir dönem. ‹nsan›z... Güçlenerek<br />

ç›kar›m inflallah. Almanya'daki<br />

en iyi psikiyatrist profosörler de<br />

tedavi gördü¤üm için, umudum<br />

var en k›sa zamanda aya¤a kalkmak.<br />

fiu anda tek hissetti¤im<br />

fley, hayattay›m.”<br />

sinema rehberi<br />

<strong>Ankara</strong> Cinemaximum Atlantis<br />

(Bat›kent)<br />

(312) 2556672<br />

Kral Yolu, H›zl› ve Öfkeli, Umut<br />

Üzümleri, Ko¤ufl Akademisi,<br />

Muhteflem Gatsby, Kimlik H›rs›z›,<br />

Son Ayin Bölüm 2, Iron Man 3, El-<br />

Cin<br />

<strong>Ankara</strong> Nata&Vega Prestige<br />

(Mamak)<br />

(312) 5542626<br />

H›zl› ve Öfkeli, Muhteflem Gatsby,<br />

Ko¤ufl Akademisi, Ç›lg›n<br />

Do¤umgünü, Kimlik H›rs›z›, Kod Ad›<br />

Olympus, Max Maceralar›:<br />

Dinoterra, Pas ve Kemik, Iron Man<br />

3, Eski Dostlar, Lanetli Kan,<br />

Crood'lar<br />

<strong>Ankara</strong> Cinemaximum ANKAmall<br />

(Akköprü) (312) 5411444<br />

H›zl› ve Öfkeli, Güllerin Köpü¤ü,<br />

Muhteflem Gatsby, Son Ayin Bölüm<br />

2, Kod Ad›: Olympus, Ç›lg›n<br />

Do¤umgünü, Son Ayin Bölüm 2,<br />

Kimlik H›rs›z›, Kod Ad›: Olympus,<br />

Max Maceralar›: Dinoterra, Pas ve<br />

Kemik, Iron Man 3<br />

<strong>Ankara</strong> Büyülü Fener Bahçelievler<br />

(Bahçelievler) (312) 2129296<br />

H›zl› ve Öfkeli, Umut Üzümleri,<br />

Güzelli¤in On Par' Etmez, Kod Ad›:<br />

Olympus, Akl›m› Oynataca¤›m, Iron<br />

Man 3<br />

<strong>Ankara</strong> Bilkent Prestige (Bilkent)<br />

(312) 2661632<br />

H›zl› ve Öfkeli, Zoraki Radikal,<br />

Muhteflem Gatsby, Ben ve Sen, Kod<br />

Ad›: Olympus, Iron Man 3, Hayat<br />

Avc›s›<br />

<strong>Ankara</strong> Optimum Avflar (Eryaman)<br />

(312) 2803494<br />

H›zl› ve Öfkeli, Ko¤ufl Akademisi,<br />

Umut Üzümleri, Son Ayin Bölüm 2,<br />

Bir Hikayem Var, Iron Man 3,<br />

Oblivion, Selam,<br />

<strong>Ankara</strong> Cinemaximum Antares (Etlik)<br />

(312) 3259060<br />

Kral Yolu, Vazgeçemem Senden,<br />

H›zl› ve Öfkeli, Ç›lg›n Do¤umgünü,<br />

Ko¤ufl Akademisi, Muhteflem<br />

Gatsby, Max Maceralar›: Dinoterra,<br />

Iron Man 3, El-Cin, Selam<br />

<strong>Ankara</strong> Metropol Avflar (K›z›lay)<br />

(312) 4257478<br />

H›zl› ve Öfkeli, Zoraki Radikal,<br />

Güzelli¤in On Par’ Etmez, Herkes<br />

Ölecek, Ko¤ufl Akademisi, Son Ayin<br />

Bölüm 2, Kod Ad›: Olympus, Iron<br />

Man 3<br />

<strong>Ankara</strong> Moviecity (Keçiören)<br />

(312) 3580607<br />

H›zl› ve Öfkeli, Ko¤ufl Akademisi,<br />

Umut Üzümleri, Iron Man 3, Max<br />

Maceralar›: Dinoterra, El-Cin, Selam


7 <strong>Haziran</strong> <strong>2013</strong><br />

Cuma<br />

H‹CR‹ RUM‹ ‹msak : 03 18 ‹kindi : 16 50<br />

Yaflam<br />

28 Recep 25 May›s<br />

3<br />

1434 1429<br />

Günefl : 05 13 Akflam : 20 24<br />

Ö¤le : 12 54 Yats› : 22 09 YARIN<br />

Alkol yasa¤›<br />

yarg›dan döndü<br />

ISPARTA - Isparta ‹dare<br />

Mahkemesi, Isparta Valili¤inin<br />

aç›k alanda alkol tüketiminin<br />

yasaklanmas›na iliflkin genelgesinin<br />

yürütmesini durdurdu.<br />

Mehmet Yalç›n adl› kifli,<br />

avukat› Mustafa Ecevit Ery›lmaz<br />

arac›l›¤›yla Isparta Valili¤inin<br />

genelgesindeki karar›n iptali ve<br />

yürütmenin durdurulmas› için<br />

Isparta ‹dare Mahkemesine dava<br />

açt›. Söz konusu davay› inceleyen<br />

Isparta ‹dare Mahkemesi verdi¤i<br />

kararda genelgeye yönelik yürütmeyi<br />

durdurma karar› verdi.<br />

Mahkemenin karar›nda, flu<br />

ifadeler yer ald›:<br />

“Uyuflmazl›k konusu olayda<br />

daval› idarenin aç›kta alkol<br />

tüketilmesi sonucunda kamusal<br />

düzeni ve güvenli¤i, toplumun<br />

sükun ve huzurunu bozan<br />

durumlar›n meydana<br />

geldi¤inin tespit edilmesi<br />

halinde huzur ve güvenli¤in<br />

sa¤lanmas›, suç ifllenmesini<br />

önlenmesi, kamu<br />

esenli¤inin<br />

sa¤lanmas›<br />

amac›yla gerekli tedbirleri<br />

alma hususunda yetkili bulundu¤u<br />

aç›k ise de aç›kta alkol<br />

tüketilmesinin, belirli yerde<br />

kamusal düzeni ve güvenli¤i<br />

bozan durumlara<br />

yol açt›¤›na<br />

iliflkin<br />

tespitlere<br />

dayanmaks›z›n<br />

ve belirli<br />

bir<br />

yer<br />

ya<br />

da<br />

bölge ile s›n›rl› kalmaks›z›n tüm il<br />

s›n›rlar› içerisinde<br />

yasaklanmas›n›n ölçülülük ilkesine<br />

ayk›r› oldu¤u sonucuna kanaatine<br />

var›lm›flt›r. Dava konusu ifllemle<br />

getirilen düzenlenmenin, temel<br />

hak ve özgürlüklerin<br />

k›s›tlanmas›na yönelik hükümler<br />

içerdi¤i sonucuna var›lmakta,<br />

telafisi güç ve imkans›z zararlara<br />

sebep olabilecek nitelikte bulunmufltur.<br />

Aç›klanan nedenlerle<br />

hukuka ayk›r›l›¤› aç›k olan dava<br />

konusu ifllemin, uygulanmas›<br />

halinde telafisi güç zararlar<br />

do¤abilece¤i 2577 ay›l›<br />

kanunun 27. maddesi<br />

uyar›nca teminat<br />

al›nmaks›z›n<br />

yürütmenin<br />

durdurulmas›na<br />

karar<br />

verilmifltir.”<br />

Davac› Mehmet Yalç›n, gazetecilere<br />

yapt›¤› aç›klamada Isparta<br />

Valili¤i genelgesine yönelik yürütmeyi<br />

durdurma baflvurular›n›n<br />

idare mahkemesince kabul edildi¤ini<br />

ifade ederek, vatandafllar›n<br />

valilik karar› olmaks›z›n yaflam<br />

tarzlar›na devam edebilece¤ini<br />

aktard›.<br />

Isparta Valisi Memduh O¤uz’un<br />

imzas›yla 13 Mart <strong>2013</strong> tarihinde<br />

yay›mlanan<br />

genelgede, il s›n›rlar›<br />

içerisinde huzur ve<br />

güvenli¤in, kamu<br />

esenli¤inin<br />

sa¤lanmas›, suç<br />

ifllenmesinin<br />

önlenmesi,<br />

ifllenen<br />

suçlar›n<br />

ayd›nlat›lmas›<br />

amac›yla<br />

aç›k alanda<br />

alkol<br />

al›nmas›<br />

yasaklanm›flt›.<br />

(AA)<br />

Görevini<br />

kötüye kullanan<br />

postac›lar<br />

orman› yakt›<br />

ESK‹fiEH‹R - Eskiflehir’de<br />

da¤›t›lmas› gereken postalar›<br />

orman arazisinde yakarak yang›n<br />

ç›kard›¤› iddia edilen 2 postac›<br />

gözalt›na al›nd›.<br />

Al›nan bilgiye göre, 24 May›s’ta<br />

Tepebafl› ilçesine ba¤l› Karadere<br />

köyündeki a¤açland›rma alan›ndaki<br />

yang›n›n ç›k›fl sebebini araflt›ran<br />

Eskiflehir Merkez Tepebafl›<br />

Jandarma Komutanl›¤› ekipleri,<br />

olay yerinde yapt›klar› incelemelerde<br />

yanm›fl banka bildirisi ve telefon<br />

faturalar› ile gazl› içecek kutular›<br />

buldu.<br />

Kutular›n seri numaras›ndan<br />

hareket ederek nereden al›nd›¤›n›<br />

ve flüphelilerin kulland›¤› arac›<br />

MOBESE kay›tlar›ndan tesbit eden<br />

jandarma, Eskiflehir Posta Da¤›t›m<br />

Merkezinde çal›flan Hasan G ve<br />

Sibel K’y› gözalt›na ald›.<br />

fiüphelilerin ilk ifadesinde<br />

ellerindeki postalar› imha etmek<br />

isterken havan›n rüzgarl›<br />

olmas›ndan dolay› ateflin ormana<br />

s›çrad›¤›n› ve yang›n ç›kt›¤›n› belirttikleri<br />

ö¤renildi. Sorgulamada<br />

flüphelilerin, daha önce de adresini<br />

bulamad›klar› kiflilerin bildiri ve<br />

mektuplar›n› teslim etmifl gibi<br />

göstererek yakt›klar›n› itiraf ettikleri<br />

belirtildi.<br />

Yanan posta sahiplerinden<br />

Ertu¤rul A’n›n “Borç ve Yasal<br />

Takip Uyar›s›” mektubunun yanmas›<br />

nedeniyle de flüphelilerden<br />

flikayetçi oldu¤u ö¤renildi.<br />

fiüpheli 2 kifli “taksirle orman<br />

yang›n›na neden olma” ve “görevi<br />

ihmal” suçlar›ndan adliyeye sevk<br />

edildi.<br />

Öte yandan Eskiflehir Orman<br />

Bölge Müdürlü¤ünün hasar tespiti<br />

çal›flmalar›nda, yanan<br />

a¤açland›rma alan›nda 160 bin<br />

liral›k zarar olufltu¤u saptand›.<br />

(AA)


4<br />

YARIN<br />

Turizm<br />

7 <strong>Haziran</strong> <strong>2013</strong><br />

Cuma<br />

Beyo¤lu’da<br />

restorasyon<br />

rekoru<br />

‹STANBUL - ‹stanbul’un önemli<br />

tarihi yap›lar›na ev sahipli¤i yapan<br />

Beyo¤lu’da, aralar›nda Galata ve<br />

Kas›mpafla Mevlevihanesi, Turabi Baba<br />

Kütüphanesi ve Karaköy Voyvoda<br />

Karakolu gibi yap›lar›n bulundu¤u 5 bin<br />

yap› yenilendi. Beyo¤lu Belediyesi, aç›k<br />

hava müzesini and›ran ilçede, ifllev ve<br />

esteti¤ini yitiren yap›lar›n restorasyon<br />

ifllemlerini sürdürüyor.<br />

Belediye, aralar›nda Galata ve<br />

Kas›mpafla Mevlevihanesi, Turabi Baba<br />

Kütüphanesi, Tarihi Beyo¤lu Belediyesi<br />

Binas› ve Karaköy Voyvoda Karakolu<br />

gibi binalar›n da bulundu¤u 5 bin binay›<br />

yeniledi. Konuyla ilgili AA Muhabirine<br />

aç›klamada bulunan Beyo¤lu Belediye<br />

Baflkan› Ahmet Misbah Demircan,<br />

restorasyon projelerinin ilçede yaflayan<br />

250 bin kifliyi do¤rudan ilgilendirdi¤ini<br />

anlatt›. Demircan, herkes için güvenli ve<br />

güzel yaflanabilir bir Beyo¤lu kurduklar›n›<br />

dile getirerek, binlerce tarihi binay›<br />

asl›na uygun flekilde yenilediklerinin de<br />

alt›n› çizdi. Demircan, “Geçmiflten<br />

günümüze gelen tarihin yaflat›lmas› için,<br />

onun belgesi niteli¤inde olan ve tarihe<br />

tan›kl›k eden eserlerin onar›m› ve<br />

korunmas› gerekmektedir. ‹flte burada<br />

restorasyonun önemi ortaya ç›k›yor.<br />

Restorasyonun amac› tarihi eser ve<br />

dokular›n özgün biçimleriyle korunarak,<br />

gelecek kuflaklara aktar›lmas›d›r. As›l<br />

zor olan da budur. Bunu sa¤layabilmek<br />

için, 9 y›ld›r profesyonel bir çal›flmayla<br />

ve son teknik imkanlar› kullanarak,<br />

Beyo¤lu’daki tarihi binalar› yeniliyoruz.<br />

Yapt›¤›m›z restorasyon çal›flmalar›yla,<br />

bu alanda Cumhuriyet tarihinin rekorunu<br />

k›rd›k” diye konufltu.<br />

AA muhabirinin Beyo¤lu<br />

Belediyesi’nden ald›¤› bilgiye göre;<br />

2004 y›l›nda kurulan Kentsel Tasar›m<br />

Ofisi ile, daha önce “çöküntü alan›”<br />

haline gelen ve yaklafl›k yüz y›ld›r herhangi<br />

bir restorasyon görmeyen tarihi<br />

binalar için planlar gelifltirildi. Tarihi<br />

miras› olan binalar›n yeniden hayata<br />

döndürülmesi için yo¤un bir çal›flma<br />

bafllat›ld›.<br />

Galata, Talimhane ve ‹stiklal<br />

Caddesi üzerindeki binalar›n yüzde<br />

70’inin bofl ve kullan›lamaz durumda<br />

oldu¤unu belirleyen Beyo¤lu Belediyesi,<br />

bu binalar›n kurtar›lmas› için, öncelikle<br />

sahipleriyle toplant›lar yapt›. Belediye,<br />

sokaklar› yaparken, ayn› zamanda<br />

binalar›n yenilenmesi konusunda projeler<br />

gelifltirerek, bina sahipleriyle bu<br />

binalar› yenilemeye bafllad›. (AA)<br />

Adrasan ve Olimpos<br />

turizm sezonuna haz›r<br />

ANTALYA - Adrasan beldesinde<br />

2 bin 500 civar›nda yatak kapasitesi<br />

bulunan 80 iflletmede yeni sezon<br />

öncesi son haz›rl›klar yap›ld›.<br />

Ziyaretçilerine do¤al ortamda, flehir<br />

stresinden uzak bir tatil sunan<br />

Adrasan, do¤al güzellikleri ve tarihi<br />

zenginlikleriyle dikkati çekiyor.<br />

Adrasan’da turistik iflletmelerin bir<br />

bölümü Sar›kavak Deresi k›y›s›nda,<br />

bir k›sm› da sahilde yer al›yor. Dere<br />

üzerine kurulan yerlerde su sesi ve<br />

ç›nar a¤açlar›n›n gölgesinde dinlenme<br />

f›rsat› bulan tatilciler, k›sa bir<br />

yürüyüflün ard›ndan da denize girebiliyor.<br />

Tatilciler, ayr›ca günübirlik<br />

yat turuna ç›karak Sulu Ada, Sazak<br />

ve Ceneviz koylar›n› gezme imkan›<br />

bulabiliyor.<br />

Adrasan’da turistik iflletme sahibi<br />

Hüseyin Aykurt, AA muhabirine<br />

yapt›¤› aç›klamada, flehir stresinden<br />

uzak, do¤al güzellikler içinde tatil<br />

yapmak isteyen yerli ve yabanc›<br />

misafirleri beldeye beklediklerini<br />

söyledi.<br />

Adrasan’›n bar›nd›rd›¤› do¤al<br />

güzellikleriyle önemli turizm potansiyeli<br />

bar›nd›rd›¤›n› dile getiren<br />

Aykurt, bölgeye gelen ziyaretçilerin<br />

tatilleri süresince yürüyüfle<br />

ç›kabildiklerini, denizde dal›fl yapabildiklerini,<br />

yayla ve tekne turlar›na<br />

kat›labileceklerini söyledi.<br />

Aykurt, Adrasan’a gelenlerin her<br />

bütçeye uygun tatil yapma imkan›<br />

bulabilece¤ini, yar›m pansiyon günlük<br />

tatilin kifli bafl› 60 ile 150 lira<br />

aras›nda de¤iflti¤ini kaydetti.<br />

- Olimpos<br />

Olimpos’ta ise 60 iflletmede<br />

yaklafl›k 3 bin yatak kapasitesi<br />

bulunuyor. Tatilciler bungalov ya da<br />

a¤açlar›n üzerine kurulan ahflap<br />

evlerde konaklayabiliyor. Ziyaretçiler<br />

kaya t›rman›fl›, dal›fl, do¤a yürüyüflü,<br />

rafting gibi sportif etkinliklere ve<br />

tekne turlar›na kat›labiliyor.<br />

Olimpos’a gelen tatilciler denize<br />

girmek için di¤er tatil merkezlerinden<br />

farkl› olarak antik flehrin<br />

kal›nt›lar› aras›ndan geçiyor.<br />

Yaklafl›k bir kilometrelik yürüyüflten<br />

sonra ulafl›lan deniz, tatilcilere serinleme<br />

imkan› sunuyor.<br />

Olimposítaki a¤aç evlerin sahibi<br />

Kadir Kaya, Olimposíun turizm<br />

sezonuna haz›r oldu¤unu, gönüllerinde<br />

e¤lenerek, do¤al güzellikler<br />

içinde, macera dolu etkinlikler<br />

yaparak tatil geçirmek isteyenleri<br />

beklediklerini söyledi.<br />

Her bütçeye uygun konaklama<br />

imkan› sunduklar›n› belirten Kaya,<br />

Olimpos’ta kifli bafl› konaklama<br />

bedelinin günlük 35 ile 70 lira<br />

aras›nda de¤iflti¤ini kaydetti. (AA)


7 <strong>Haziran</strong> <strong>2013</strong><br />

Cuma<br />

YARIN<br />

BULMACA<br />

Haz›rlayan: Ercan BOSTANCIO⁄LU<br />

5<br />

Soldan sa¤a:<br />

1. Sarayda veya zengin konaklar›nda iftardan sonra konuklara<br />

verilen arma¤an veya para. 2. De¤erli madenlerin<br />

safl›k derecesi. – Belirti, iz, ipucu. 3. Bir meyve. – Uyar›,<br />

ihtar, dikkat çekme. 4. Ya¤da k›zart›larak, üzerine fleker<br />

veya flerbet dökülen bir hamur tatl›s›. 5. Kar f›rt›nas›. –<br />

Büyük atardamar. 6. ‹lave. – Asya’da bir ülke. – ‹rlanda<br />

Cumhuriyet Ordusunun k›saltmas›. 7. Kartalgillerden, leflle<br />

beslenen, k›z›l›ms› tüyleri olan bir kufl. 8. ‹lkel deniz<br />

tafl›t›. – Biçim vererek saç› kurutma ve tarama yöntemi. –<br />

Sodyumun simgesi. 9. Küçültücü söz veya davran›fl. 10.<br />

Kuranda bir sure. – Çabuk ve kolay kavrayan. 11. Bir<br />

renk. – Geçerli olan. 12. Çaresiz. – Arapçada birinci tekil<br />

flah›s, ben. 13. Kal›n ve kaba kumafl. – Tah›l›n tarladaki<br />

ad›. 14. Torunu olan kad›n. – Meflime, son, plasenta. 15.<br />

verme, ödeme. – Bir davan›n mahkemece nas›l bir hükme<br />

ba¤land›¤›n› gösteren resmi belge. 16. Eski bir devlet. –<br />

Bir s›nav türü. 17. Kemiklerin toparlak ucu. – Kimi örtü<br />

veya çamafl›rlar›n kenarlar›na makineyle yap›lan bir tür<br />

süs. – Gazete veya dergilerin ücretsiz olarak verdi¤i parça.<br />

18. Eski dilde gizli, sakl›. – Ekmek, nimet. 19. Avuç<br />

içi. – Hayvanlara vurulan damga. 20. Uza devim.<br />

Yukar›dan afla¤›ya:<br />

1. Anadolu’nun kimi yerlerinde kad›nlar›n yapt›rd›klar›<br />

bir tür dövme. – Bir fleyin aksi. – Evcil olmayan, vahfli. –<br />

Özenli, düzgün. 2. Karfl›l›k beklemeden yap›lan yard›m. –<br />

Bir yerde toplanan kalabal›k, halk. – Baz› vak›f kurulufllar›nda<br />

fakirlerin doyurulmas› için ayr›lan tahsisat. 3. Alkollü<br />

bir içki. – Üstün nitelikli, üstün yetenekli. – Toprak,<br />

metal gibi bir maddeden yap›lm›fl yayvan, çukurca kap. –<br />

Vaziyet, durum. 4. Kral kar›s›, melike. – Yaz›t. – Konya<br />

ilinde bir baraj. 5. Güney Afrika’n›n plaka iflareti. – Bilme,<br />

anlama, kültür. – Arjantin’in plaka iflareti. – Difli s›-<br />

¤›r. 6. Bir nota. – ‹yilikbilmez. – Kuzu sesi. – Eleme arac›.<br />

– Nikelin simgesi. 7. Tribünlerde taraftar› coflturan<br />

kimse. – C›l›z, zay›f, güçsüz. – A¤›rl›k ve uzunluk ölçüleri<br />

için kabul edilmifl kanuni ölçü modeli. 8. fieker hastalar›n›n<br />

kulland›klar› yapay tatland›r›c›. – Kars yöresinde oynanan<br />

bir halk oyunu. – Tanr›tan›maz, dinsiz. 9. Seciye,<br />

karakter. – Kara tafl›tlar›ndan biri. – S›tma hastal›¤›nda<br />

kullan›lan ilaç. – Yasaklama. 10. S›k›nt› verme, üzme. –<br />

En çok, maksimum. – Hayvan›n erkekli¤ini gidermek, had›m<br />

etmek. – Boru sesi.<br />

ÇÖZÜMÜ<br />

BUGÜN<br />

11. SAYFADA<br />

1<br />

2<br />

3<br />

4<br />

5<br />

6<br />

7<br />

8<br />

9<br />

10<br />

11<br />

12<br />

13<br />

14<br />

15<br />

16<br />

17<br />

18<br />

19<br />

20<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


6<br />

YARIN Ekonomi<br />

‹STANBUL - AA muhabirinin sorular›n›<br />

yan›tlayan Taylor, Avrupa Bölgesiíndeki<br />

ekonomik krizin çevre ülkelerden<br />

(periphery), merkez ülkelere do¤ru<br />

(core) kaymaya bafllad›¤›n› belirterek<br />

özellikle Frans›z ekonomisinin finans piyasalar›nda<br />

kayg› unsuru olmaya bafllad›-<br />

¤›n› söyledi.<br />

Avrupaín›n en büyük üç ekonomisinden<br />

birisi olarak bu zamana kadar sorunlu<br />

ülkelerin kurtarma paketlerinin<br />

onaylanmas›nda aktif rol oynayan Fransaín›n<br />

özellikle ifl gücü alan›nda gerekli<br />

reformlar› gerçeklefltirmemifl olmas›na<br />

dikkati çeken Taylor, ìFransaída yak›n<br />

dönemdeki veriler gerçekten endifle verici<br />

boyutta. Özellikle iflgücünde Almanyaídakine<br />

benzer bir iflgücü reformunun<br />

yap›lamam›fl olmas› son derece negatif<br />

bir görünüme neden oluyorî diye konufltu.<br />

Frans›z ekonomisinin önümüzdeki<br />

dönemdeki performans›na iliflkin kayg›-<br />

lar› dile getiren Taylor, ìBir tarafta iflgücü<br />

reformunu gerçeklefltirmifl ve adeta<br />

Avrupaín›n tek büyük büyüme motoru<br />

haline gelmifl olan Almanya var, di¤er<br />

tarafta ise çevre ülkelerde kurtarma paketi<br />

beklentisinde olan yara alm›fl ekonomiler.<br />

Çok aç›k bir flekilde Frans›z<br />

ekonomisi arada bir yerde s›k›flt› kald› ve<br />

bu darbo¤azdan nas›l ç›k›laca¤›na dair<br />

herhangi bir iflaret de görünmüyorî ‹fadelerini<br />

kulland›.<br />

Taylor, her ne kadar yak›n zamanda<br />

ülkede siyasi istikrar sa¤lanm›fl olsa da,<br />

özellikle vergi politikas›ndaki yanl›fl uygulamalar›n<br />

öze sektör üzerinde y›k›c› etkileri<br />

oldu¤unu belirterek, ìVergi taraf›nda<br />

artan bask› özel sektörü olumsuz etkiliyor.<br />

Hali haz›rda Avrupa ekonomileri<br />

içerisinde en yüksek vergi oran›n›n uyguland›¤›<br />

ülke Fransa olarak görünüyor.<br />

Fransa hali haz›rda milli gelirin yüzde<br />

56ís› oran›nda bir vergi gelirine sahip<br />

olan bir ülke olarak vergi yükünü daha<br />

fazla art›rmamal›. Yüksek vergi oranlar›<br />

özel sektör taraf›ndan maliyetlere yans›-<br />

t›l›yor. Verginin yükseltti¤i maliyet Fransaín›n<br />

uluslararas› rekabetini azalt›yorî<br />

dedi.<br />

Fransaín›n GSYHíye oranla borçluluk<br />

seviyesinin yüzde 84 seviyesinde oldu¤unu<br />

belirten Taylor, ìBu zamana kadar<br />

çevre ülkelerde a¤›rl›kl› olarak hissedilen<br />

ekonomik kriz art›k Fransaíya da<br />

sirayet etmifl gibi bir görüntü sergileniyor.<br />

Bu ekonomik krizin çevreden merkeze<br />

do¤ru ilerlemeye bafllad›¤›na iliflkin<br />

bir göstergeî dedi.<br />

Frans›z ekonomisinin önümüzdeki<br />

dönemde daralma e¤ilimini sürdürece¤ini<br />

vurgulayan Taylor, Lombard Street<br />

Research íün Fransa ekonomisinin bu<br />

y›l yüzde 1 oran›nda bir ekonomik daralma<br />

kaydetmesini beklediklerini belirtti.<br />

Taylor, ìBorç oran› yönetilebilir durumda<br />

olsa da, mevcut bütçe a盤› endifle<br />

verici boyutlardaî dedi.<br />

Londra merkezli Capital Economicsíin<br />

Avrupa Ekonomisti Ben May ise<br />

ìFransaíya iliflkin ekonomik verileri oldukça<br />

düflük seviyede seyrediyor. Frans›z<br />

daralman›n devam etmesi yönünde<br />

iflaretler son derece bask›n. Frans›z ekonomisinin<br />

son zamanlardaki performans›<br />

birçok aç›dan kayg› verici boyutlardaî<br />

ifadelerini kulland›.<br />

Frans›z ekonomisinde önümüzdeki<br />

dönemde yükselen risklerin mevcut oldu¤una<br />

dikkati çeken May, ìBiz flu anda<br />

Frans›z ekonomisinde risklerin art›fl e¤iliminde<br />

oldu¤unu belirtiyoruz. Bu do¤rultuda<br />

Frans›z ekonomisinin bu y›l yüzde<br />

1,5, önümüzdeki y›l da yüzde 1 oran›nda<br />

daralmas›n› bekliyoruzî diyerek öngörülerine<br />

yer verdi.<br />

Fransaídaki iç talepte yaflanan düflüfl<br />

e¤iliminden çevre ülkelerinde olumsuz<br />

yönde etkilenece¤i öngörüsünde bulunan<br />

May, ìAvrupa Bölgesiínde talebin<br />

önümüzdeki dönemde artmas›n›n beklemiyorum.<br />

Bununla do¤ru orant›l› olarak<br />

as›l ihracat pazar› olan Fransaíy› gören<br />

çevre ülkelerde de Fransaíya olan ihracatlar›nda<br />

ciddi düflüfller olacakt›rî fleklinde<br />

konufltu.<br />

Bu zamana krizde olan ekonomilerin<br />

s›kça kap›s›n› çald›¤› Fransaín›n önümüzdeki<br />

dönemde kurtarma paketlerine<br />

arzu edilen katk›y› da sa¤layamayabilece¤ini<br />

vurgulayan May, ìAyr›ca bu zamana<br />

kadar Fransa ve Almanyaín›n bafl›<br />

çekti¤i merkez Avrupaídan sürekli olarak<br />

kurtarma talebinde bulunan sorunlu<br />

ekonomiler de art›k bu beklentilerine<br />

Fransa taraf›ndan karfl›l›k bulamayacak.<br />

Kendi sorunlar› u¤raflmak zorunda kalan<br />

Fransaín›n krizdeki di¤er ülkeler ile ilgilenmesi<br />

pek mümkün olmayacakî dedi.<br />

OECDínin bu hafta içerisinde aç›klad›¤›<br />

ìKüresel Ekonomik Görünüm Raporuínda,<br />

Fransa ekonomisinin bu y›lsonu<br />

itibariyle yüzde 0,3 oran›nda daralmas›-<br />

n›n, gelecek y›l ise yüzde 0,8 oran›nda<br />

büyüme kaydetmesinin beklendi¤i ifade<br />

edildi.<br />

Uluslararas› Para Fonuínun (IMF) verilerine<br />

ve öngörülerine göre ise, Frans›z<br />

ekonomisinin bu y›l sonu itibariyle yüzde<br />

0,6 oran›nda daralmas› bekleniyor.<br />

Yine IMF verilerine göre, ekonomik<br />

kriz öncesinde, 2007 y›l›nda yüzde 8,3<br />

7 <strong>Haziran</strong> <strong>2013</strong><br />

Cuma<br />

Frans›z ekonomisi de s›k›flt›<br />

Londra merkezli Lombard Street Research Yöneticisi ve Ekonomisti Michael Taylor, “Fransa’da<br />

yak›n dönemdeki veriler gerçekten endifle verici boyutta. Çok aç›k bir flekilde Frans›z ekonomisi<br />

arada bir yerde s›k›flt› kald› ve bu darbo¤azdan nas›l ç›k›laca¤›na dair herhangi bir iflaret de görünmüyor”<br />

dedi.<br />

ANKARA - <strong>Ankara</strong> Genç ‹fladamlar›<br />

Derne¤i (ANG‹AD) Baflkan› Abdullah<br />

De¤er, genç giriflimcilerden 3 y›l vergi<br />

al›nmamas›na iliflkin, ìSon derece yerinde,<br />

genç ifladam› say›s›n› artt›racak<br />

bir karar. Genç ifladamlar› artacak ve ifl<br />

dünyas› gençleflecek î dedi.<br />

De¤er, Maliye Bakan› Mehmet fiimflek’in<br />

aç›klad›¤› Yeni Gelir Vergisi Kanun<br />

Tasar›s›’na iliflkin AA muhabirine<br />

aç›klamalarda bulundu.<br />

Baflta Maliye Bakan› fiimflek olmak<br />

üzere, tasar›da eme¤i geçenlere teflekkürlerini<br />

sunan De¤er, flunlar› kaydetti:<br />

“Son derece yerinde, genç ifladam›<br />

say›s›n› artt›racak bir karar. Genç ifladamlar›<br />

artacak ve ifl dünyas› gençleflecek.<br />

Türkiyeíde bugün genç giriflimciler<br />

maalesef yeterince desteklenmiyor.<br />

Baflta parasal konular olmak üzere çeflitli<br />

sorunlar› bulunan, bu nedenle parlak<br />

fikri olsa da bunu yaflama geçiremeyen<br />

giriflimci adaylar›n›n mutlaka desteklenmesi,<br />

önlerindeki engellerin kald›-<br />

r›lmas› gerekiyor. Finansmana eriflimde<br />

giriflimci adaylar›na sunulan imkanlar›n<br />

mutlaka artt›r›lmas› önemlidir. ‹lk kez<br />

vergi mükellefi olacak genç giriflimcilerden<br />

üç y›l vergi al›nmayacak olmas› da<br />

bu konuda at›lm›fl çok önemli bir ad›md›r.”<br />

De¤er, öte yandan, giriflimcili¤in geliflmesi<br />

için daha fazla destek beklediklerini<br />

de ifade etti.<br />

Genç Giriflim ve Yönetiflim Derne¤i<br />

(GGYD) Baflkan› Nezih All›o¤lu da ilk<br />

oran›nda olan iflsizlik oran›n›n geçen y›lsonu<br />

itibariyle yüzde 10,2 oran›na yükseldi¤i<br />

belirtilirken, <strong>2013</strong> y›l›nda bu oran›n<br />

yüzde 11,1 oran›na yükselmesi bekleniyor.<br />

Kredi derecelendirme kurulufllar› da<br />

Frans›z ekonomisine iliflkin dengesizlikleri<br />

yak›n takibe ald›. Bu hafta içerisinde<br />

Frans›z ekonomisine iliflkin beklentilerin<br />

iliflkin bir rapor yay›nlayan uluslararas›<br />

kredi derecelendirme kuruluflu Standard<br />

& Poor’s, Fransa’n›n bütçe kesintisi sözlerini<br />

yerine getirmesi gerekti¤i aksi takdirde<br />

yeni bir not indirimiyle karfl› karfl›-<br />

ya kalabilece¤ini ifade etmiflti.<br />

Daha önce 2012 bafl›nda Fransaín›n<br />

notunu AAAídan AA+íya indiren<br />

S&Pínin Analisti Marko Mrsnik, Fransaín›n<br />

kamu borç radyosunda istikrar›<br />

sa¤lamas› halinde kredi notunun AA+<br />

olarak teyit edilebilece¤ini, ancak bunun<br />

için Fransa’n›n bütçe a盤› konusunda<br />

verdi¤i sözleri 2015’e kadar yerine getirip<br />

getiremeyece¤inin görülmesi gerekti-<br />

¤ini kaydetmiflti.<br />

Brükselíde bas›n mensuplar›n›n sorular›n›<br />

yan›tlayan Avrupa Birli¤i Ekonomi<br />

ve Parasal ‹liflkiler Komiseri Olli Rehn<br />

de, Fransaíya bütçe reformlar›na uyum<br />

amac›yla bir y›l ek süre verilmesi gerekti-<br />

¤ini söylemiflti. Avrupa Komisyonuína<br />

ba¤l› Eurostat verilerine göre, ekonomik<br />

kriz öncesi 2007 y›l›nda yüzde 2,7 oran›nda<br />

olan bütçe a盤›, 2009 y›l›nda<br />

yüzde 7,5 oran›na yükselerek zirveyi görürken,<br />

2010 y›l›nda yüzde 7,1, 2011<br />

y›l›nda yüzde 5,2, 2012 y›l›ndaysa yüzde<br />

4,8 olarak kaydedildi. (AA)<br />

Genç giriflimcilerden Gelir Vergisi Tanun Tasar›s›’na destek<br />

defa vergi mükellefi olacak 29 yafl›n› aflmam›fl<br />

genç giriflimcilerden, ilk 3 y›l<br />

vergi al›nmamas› yönündeki karar›n›n,<br />

giriflimcili¤in geliflmesi yönünde çok<br />

önemli bir ad›m oldu¤una dikkati çekti.<br />

GGYD’nin Türkiyeíde giriflimcili¤in<br />

geliflmesi için çaba gösteren sivil toplum<br />

kuruluflu oldu¤unu kaydeden All›o¤lu,<br />

Maliye Bakan› Mehmet fiimflek’in konuya<br />

iliflkin aç›klamas›n› genç giriflimciler<br />

olarak memnuniyetle karfl›lad›klar›n›<br />

ifade etti. (AA)


7 <strong>Haziran</strong> <strong>2013</strong><br />

Cuma<br />

Ekonomi<br />

YARIN<br />

Gorajde, yat›r›mc›lar›n<br />

gözdesi haline geldi<br />

Bosna’daki savaflta S›rp kuvvetlerine teslim olmayan Gorajde, savafl›n ard›ndan ülkelerine<br />

dönen Boflnak ifladamlar›n›n büyük yat›r›mlar›yla gözde sanayi kentine dönüfltü.<br />

GORAJDE - Bosna Hersek’in do-<br />

¤usunda, Drina Nehri k›y›s›ndaki kent,<br />

yerli ve yabanc› yat›r›mc›lar›n gözde<br />

merkezlerinden biri haline geldi. Gorajde’nin,<br />

ekonomi alan›ndaki h›zl› büyümesini<br />

sa¤layan büyük tesisler, yabanc›<br />

yat›r›mc›lar›n ve yay›n organlar›-<br />

n›n da son y›llarda dikkatini çekiyor.<br />

Ekonomi alan›nda önemli baflar›lar<br />

elde eden kent, “The Economist” dergisine<br />

konu oldu. Dergide yer alan bir<br />

makelede, “Bosna Hersek flafl›rt›c› flekilde<br />

iyi endüstri kümelerine sahip. Ülkenin<br />

do¤usundaki Gorajde, ald›¤› yat›r›mlarla<br />

dikkat çekiyor. Gorajde’nin<br />

ard›ndanTeflany, Biyelina ve Visoko<br />

gibi flehirler geliyor. Bu flehirler, son<br />

derece dinamik belediye baflkanlar›na<br />

ve ifl adamlar›na sahip ve Almanya ile<br />

güçlü ba¤lar› bulunuyor” ifadelerine<br />

yer verildi.<br />

Gorajde’deki sanayi tesislerinden<br />

Bekto Precisa firmas›n›n sahibi Rasema<br />

Bekto, AA muhabirine yapt›¤›<br />

aç›klamada, firmas›nda 400 iflçinin çal›flt›¤›n›,<br />

yat›r›m için Gorajde’yi seçmelerinde<br />

eflinin etkisinin büyük oldu¤unu<br />

belirtti.<br />

“Gorajdeli olan eflim, bu flehirden<br />

baflka herhangi bir yerde yaflayamayaca¤›n›<br />

ve kendisi için dünya üzerinde<br />

baflka bir flehrin var olmad›¤›n› söyledi”<br />

diyen Rasema Bekto, flirketin gelecek<br />

planlar› içerisinde daha da büyümek<br />

istediklerini söyledi.<br />

Gorajde’nin bir di¤er güçlü firmas›,<br />

ifl k›yafetleri üreten “Prevent Safety”<br />

de son dönemde ad›ndan s›kça söz ettiren<br />

flirketlerden oldu.<br />

fiirketin Genel Müdürü Haris Rahman,<br />

Gorajde’ye 2007 y›l›nda geldiklerini<br />

ve o dönemde 30 kifli çal›flt›rarak<br />

ifle bafllad›klar›n› belirtti.<br />

H›zl› bir büyüme yakalad›klar›n› ve<br />

bin 100 iflçi çal›flt›r›r hale geldiklerini<br />

ifade eden Rahman, “Gorajde, bizim<br />

ürünlerimizi adeta yeniden yaratt›. Her<br />

geçen gün daha da iyiye gidiyoruz.<br />

7<br />

Hem bizim hem de Gorajde için<br />

önemli olan husus, ö¤renim görmüfl<br />

kadrolar yetifltirip onlar› istihdam etmek”<br />

dedi.<br />

Gorajde’nin savafltan önce bölgenin<br />

merkez flehirlerinden biri oldu¤unu<br />

hat›rlatan Rahman, “O dönemde bu<br />

flehri merkez yapan da ticaretti. Bugün<br />

Gorajde, yine ayn› yolda emin ad›mlarla<br />

ilerliyor” fleklinde konufltu.<br />

Gorajde Belediye Baflkan› Muhamed<br />

Ramoviç de flehrin eski Yugoslavya<br />

döneminde ülkenin en geliflmifl sanayi<br />

flehirlerinden biri oldu¤unu, ancak<br />

1992-1995 y›llar› aras›nda yaflanan<br />

savafl›n, flehirdeki tüm fabrikalar› ve ifl<br />

sahalar›n› yok etti¤ini söyledi.<br />

Ramoviç, “Almanya ve Avusturya<br />

baflta olmak üzere dünyan›n birçok yerinde<br />

ticari anlamda büyük baflar›lar elde<br />

eden ifladamlar›m›z, ayn› baflar›y›<br />

memleketleri Gorajde’ye de tafl›d›. Onlar›n<br />

burada baflar›l› olmas›, di¤er baflar›l›<br />

yabanc› yat›r›mc›lar› da Gorajde’ye<br />

çekti” ifadelerini kulland›.<br />

fiehirde 3 sanayi bölgesi bulundu-<br />

¤unu, yak›n zamanda ise 4. sanayi<br />

bölgesi için ihale yap›laca¤›n› belirten<br />

Ramoviç, yeni sanayi bölgesinin istihdam<br />

imkanlar›n› gelifltirece¤ini belirtti.<br />

Ramoviç, “Bu yeni sanayi bölgesi,<br />

800 kifliye ifl imkan› sa¤layacak. Bosna<br />

Hersek’te iflsizlik yüzde 40’›n üzerindeyken,<br />

Gorajde’de bu oran yüzde<br />

18” dedi.<br />

Hayat›n› bu flehre adam›fl ve her zaman<br />

flehrin destekçisi olmufl Gorajdeli<br />

gazeteci Alen Bayramoviç de flehrin yaflad›¤›<br />

“devrimin” iki nedeni oldu¤unu<br />

söyledi. “Bunlar›n ilki, Avrupa’n›n farkl›<br />

ülkelerinde firmalar kuran, aslen Gorajdeli<br />

olup bu flehre duyduklar› aflk hiç<br />

bitmeyen kifliler. Bu kifliler, savafl biter<br />

bitmez geri dönüp kendi flehirlerine yat›r›m<br />

yapmay› seçti” diyen Bayramoviç,<br />

ikinci neden olaraksa yerel politikac›lar›n<br />

odaklar›n› ticarete çevirmeleri oldu-<br />

¤unu belirtti. (AA)<br />

Çiftçiye biyolojik mücadele deste¤i<br />

ANKARA (AA) - G›da, Tar›m ve<br />

Hayvanc›l›k Bakanl›¤›, biyolojik ve biyoteknik<br />

mücadele için, çiftçilere, örtüalt›nda<br />

paket mücadelede dekar bafl›na<br />

430 lira, aç›k alanda paket mücadelede<br />

dekar bafl›na 60 lira destek verecek.<br />

Bakanl›k taraf›ndan, “Bitkisel Üretimde<br />

Biyolojik veya Biyoteknik Mücadele<br />

Destekleme Ödemesi Uygulama<br />

Tebli¤i” Resmi Gazete’nin bugünkü say›s›nda<br />

yay›mlanarak yürürlü¤e girdi.<br />

Tebli¤de, bitkisel üretimde kimyasal<br />

mücadele yerine alternatif mücadele<br />

tekniklerinin uygulanmas›yla kimyasal<br />

ilaç kullan›m›n›n azalt›lmas›, insan sa¤l›-<br />

¤›n›n ve do¤al dengenin korunmas›<br />

amac›yla biyolojik ve/veya biyoteknik<br />

mücadele yapan üreticilere destekleme<br />

ödemesi yap›lmas›na iliflkin usul ve<br />

esaslar› düzenlendi.<br />

Buna göre, Bakanl›k, biyolojik ve<br />

biyoteknik mücadele için, çiftçilere, örtüalt›nda<br />

paket mücadelede dekar bafl›-<br />

na 430 lira, aç›k alanda paket mücadelede<br />

dekar bafl›na 60 lira destek verecek.<br />

Dekar bafl›na biyolojik mücadele<br />

destek miktarlar›, örtüalt›ndaki domates,<br />

biber, patl›can, h›yar ve kabak için<br />

330 lira, turunçgil için 30 lira, nar için<br />

30 lira olarak belirlendi.<br />

Biyoteknik mücadelede ise örtüalt›ndaki<br />

domates, biber, patl›can, h›yar<br />

ve kabak üretiminde feromon ve tuzak<br />

için dekar bafl›na 100 lira, turunçgil<br />

üretiminde feromon ve tuzak için 30 lira,<br />

yaln›zca feromon için 20 lira, aç›kta<br />

domates, elma, ba¤ ve kay›s› için dekar<br />

bafl›na 30 lira, zeytin için 15 lira<br />

destek verilecek.<br />

Aç›k alanda turunçgilde Akdeniz<br />

meyve sine¤ine karfl› feromon+tuzak<br />

kullan›m› için tahsis edilen 30 lira/dekar<br />

desteklemeden, tuzak kutusunun<br />

en az 5 y›l kullanma ömrü bulunmas›ndan<br />

dolay› daha önceden tuzak kutusu<br />

olup da sadece feromon kullanan üreticilere<br />

20 lira/dekar, olacak flekilde destekleme<br />

ödemesi yap›lacak.<br />

Üreticiye yap›lacak destekleme ödemesi<br />

miktar›, üreticinin biyolojik ve/veya<br />

biyoteknik mücadele amac›yla yapt›-<br />

¤› harcamalar› gösteren fatura bedelinin,<br />

mücadele yapt›¤› toplam alan›na<br />

bölünmesiyle elde edilecek olan dekara<br />

maliyetini geçmeyecek.<br />

Biyolojik ve/veya biyoteknik mücadele<br />

yapan üreticilerin ürün baz›nda<br />

son baflvuru tarihleri kay›s› için 28 <strong>Haziran</strong>,<br />

elma ve ba¤ için 29 A¤ustos,<br />

aç›kta domates ve zeytin için 30 Eylül,<br />

turunçgil ve nar için 31 Ekim, örtüalt›<br />

için 31 Aral›k olarak belirlendi.<br />

Destekleme ödemesi için aranan<br />

flartlar flöyle:<br />

“Çiftçinin, örtüalt› üretim yerinin,<br />

Örtüalt› Kay›t Sistemi’nde, aç›k alanda<br />

üretim yerinin Çiftçi Kay›t Sistemi’nde<br />

kay›tl› olmas›, biyolojik ve/veya biyoteknik<br />

mücadelede kulland›¤› bitki koruma<br />

ürününe ait faturaya sahip olmas›,<br />

Üretici Kay›t Defteri kay›tlar›n› tutmas›,<br />

destekleme baflvurusunda bulunulacak<br />

alanda tüm bitki koruma faaliyetlerini<br />

Bakanl›k taraf›ndan belirlenen<br />

entegre mücadele prensiplerine göre<br />

gerçeklefltirmifl olmas›, örtüalt›nda faydal›<br />

böcek kullanan üreticilerin seralar›nda<br />

girifl ve havaland›rma aç›kl›klar›-<br />

n›n tül ile kapat›lm›fl olmas›, üreticilerin<br />

zeytinde zeytin sine¤ine karfl› biyoteknik<br />

mücadelede ruhsatl› olan feromon+tuzak<br />

deste¤inden yararlanabilmeleri<br />

için bireysel olarak en az 60 dekar<br />

zeytinlik alanda biyoteknik mücadele<br />

yapt›¤›n› beyan etmesi veya toplam<br />

60 dekar ve üstü olacak flekilde birleflen<br />

üreticilerin ortak baflvuru yapmas›<br />

ve baflvuru yap›lan alanda tüm üreticilerin<br />

uygulama yapmas›, ilgili dilekçe ile<br />

il veya ilçe müdürlü¤üne baflvurmas›<br />

gerekiyor.”


8<br />

YARIN Ekonomi<br />

‹STANBUL (AA) - Sistemi Türkiye’de<br />

uygulayan Mobicar flirketinin<br />

Kurucu Orta¤› Erben Öztürk, ‹stanbul’un<br />

trafik sorununa araç sisteminin<br />

bir ölçüde katk› sunabilece¤ini<br />

belirterek, “Araç paylafl›m modeli<br />

dünyadaki trafik sorunu yo¤un ülkelerin<br />

gözdesi. Her bir paylafl›m arac›<br />

15 arabay› trafikten çekiyor, yollar<br />

rahatl›yor. Nitekim Avrupa’da bir fleye<br />

sahip olma devri bitti. insanlar<br />

toplu tüketime, birlikte kullan›ma yöneldi.<br />

Prensip flu, ihtiyac›n oldu¤unda,<br />

yeteri kadar kullan” diye konufltu.<br />

AA muhabirinin sorular›n› yan›tlayan<br />

Öztürk, birlikte tüketim bilincinin<br />

dünyada ve Türkiye’de geliflmeye<br />

bafllad›¤›n› kaydederek, “Avrupa’da<br />

bir fleye sahip olma devri bitti.<br />

insanlar toplu tüketime, birlikte kullan›ma<br />

yöneldi. Prensip flu, ihtiyac›n<br />

oldu¤unda, yeteri kadar kullan” diye<br />

konufltu.<br />

“Araç paylafl›m sistemi” ile ‹stanbul’un<br />

trafik sorununa büyük oranda<br />

çözüm sa¤lanabilece¤ini belirten Öztürk,<br />

flehrin önemli noktalar›na yerlefltirilen<br />

araçlar›n internet üzerinden<br />

saatlik olarak kiraland›¤›n›, kullan›c›-<br />

lar›n ifllerini halledip araçlar› ald›klar›<br />

noktalara geri b›rak›lmas›yla insanlar›n<br />

araç edinmekten vazgeçip toplu<br />

tafl›maya ve toplu araç paylafl›m›na<br />

yöneldiklerini söyledi.<br />

Kanada Montreal’de 1,6 milyon<br />

nüfusun bin tane araç paylafl›m arac›<br />

kulland›¤›n› aktaran Öztürk, “‹stanbul<br />

gibi 17 milyon nüfusu olan bir<br />

flehirde nüfusun 7-8 milyonunun bu<br />

servisi kullanaca¤›n› varsayal›m, rahatl›kla<br />

4 bin-5 bin paylafl›m arac›<br />

kald›rabilecek bir flehir” de¤erlendirmesini<br />

yapt›.<br />

Araç paylafl›m sisteminin en<br />

önemli özelliklerinden birinin karbon<br />

emisyon sal›n›m›ndaki düflüfl oldu¤una<br />

iflaret eden Öztürk, “Ulafl›ma<br />

azami ölçüde çözüm sunmak istiyoruz.<br />

‹nsanlar toplu tafl›ma arac› kullans›nlar.<br />

K›sa süreli iflleri için, tafl›-<br />

ma iflleri için araç sahipli¤ine yönelmesinler.<br />

Elektrikli araçlar koyal›m<br />

çevreye verilen zarar› azaltal›m” dedi.<br />

Amerikal› Zipcar flirketinin 9 bin<br />

araçla paylafl›m sistemini yürüttü¤ünü<br />

aktaran Öztürk, flirketin, bu y›l›n<br />

bafl›nda Avis taraf›ndan 500 milyon<br />

dolara sat›n al›nd›¤›n› söyledi.<br />

Türkiye’de araç sahipli¤inin yüksek<br />

maliyetine dikkati çeken Öztürk,<br />

“Bunun vergisi, otopark ücreti, sigortas›<br />

var. Bunlar› hem ödüyorsunuz<br />

hem de bunlar›n takibi var. Derdi<br />

bitmiyor. Birçok insan için araba<br />

sahibi olmak asl›nda gereksiz. Avrupa’da<br />

araç paylafl›m servisini kullanan<br />

yaklafl›k 300 bin üye var. Frost<br />

& Sullivan araflt›rmas›na göre<br />

2020’de Avrupa’da araç paylafl›m›<br />

üye say›s› 20 milyona yaklaflacak.<br />

Dünya buraya do¤ru gidiyor. Otomotiv<br />

üreticilerinin kendileri bu ifle<br />

giriyor.<br />

Araç paylafl›m› özellikle trafikle<br />

derdi olan flehirlerde çok yayg›n ve<br />

flehir için çok hay›rl› bir konsept.<br />

Yerel yönetimler taraf›ndan da destekleniyor.<br />

Her bir paylafl›m arac›<br />

7 <strong>Haziran</strong> <strong>2013</strong><br />

Cuma<br />

Trafik sorununa “Araç<br />

paylafl›m sistemi” model oldu<br />

‹nternet üzerinden saatlik araba kiralamay› mümkün k›lan “Araç paylafl›m sistemi”, dünyan›n birçok<br />

ülkesinde ihtiyaç d›fl› araç sahipli¤ini azaltarak trafik sorununun çözümüne yard›mc› oldu. Sistemle,<br />

flehrin çeflitli noktalar›na park edilen otomobiller ihtiyaç duyan kullan›c›lar taraf›ndan rezerve ediliyor.<br />

Kullan›c›, kendisine verilen kartla önceden belirledi¤i saatlerde arac› al›p ifllerini halledebiliyor.<br />

‹fllerini halleden kullan›c› arac› ald›¤› noktaya b›rak›yor.<br />

trafikten 15 araç çekiyor” diye konufltu.<br />

fiehrin 5 farkl› noktas›na park<br />

edilmifl yeni nesil “çevreci” araçlar›<br />

internet üzerinden rezervasyonla<br />

müflterilere tahsis ettiklerini anlatan<br />

Öztürk, hali haz›rda araçlar› kiralayanlar›n<br />

arac› ald›¤› noktaya getirme<br />

flart› bulundu¤unu belirterek, “1 y›l<br />

sonra sistemimiz ifllerlik kazand›¤›nda<br />

bir merkezden di¤er merkeze b›-<br />

rakma imkan› da gelecek. Ama flu<br />

an için sistem bu flekilde iflliyor” dedi.<br />

‹stanbul’da günübirlik ifller için<br />

araç paylafl›m sistemini kullananlar›n<br />

en az üç saatte ifllerini bitirebildi¤ini<br />

dile getiren Öztürk, “Birim tüketici 3<br />

saatlik ifli için tam gün araç kiralamaktan<br />

kurtuluyor. Bu asl›nda gerçek<br />

bir özgürlük” de¤erlendirmesini<br />

yapt›.<br />

Mobicar’›n çal›flma flekliyle ilgili<br />

bilgiler veren Öztürk, flunlar› kaydetti:<br />

“Üye olurken 30 lira üyelik ücreti<br />

veriyorsunuz, size üyelik kart› geliyor.<br />

Kullan›c› önceden internet rezervasyonuyla<br />

hangi arac› kaç saat<br />

kullanaca¤›n› belirliyor. Üyelik kart›yla<br />

arac›n elektronik kap›s›n› aç›p<br />

ifllerini hallediyor. ‹fli biten arac› ald›-<br />

¤› noktaya, bir sonraki kullan›c›ya b›-<br />

rak›yor. Saatlik ücretler araçlar aras›nda<br />

de¤ifliyor ama ortalama binek<br />

bir arac›n saatlik kiras› 9 lira. Yak›t<br />

bizden ama tabii kilometre hesab› da<br />

tutmak durumunday›z. Siz arac› kiralad›¤›n›zda<br />

GPS’ten kaç kilometre<br />

gitti¤inizi hesaplay›p kilometre bafl›-<br />

na 50 kurufl al›yoruz.<br />

Araçlarda tafl›t tan›ma sistemi<br />

var. Yak›t ödemesiyle u¤raflm›yorsunuz.<br />

Araçlar›n bak›m› ve temizli¤i<br />

ekibimiz taraf›ndan sa¤lan›yor. Üyelerimizin<br />

tek yapmas› gereken gerekti¤inde<br />

yeteri kadar kiralamak. Bunun<br />

d›fl›nda her problemle biz ilgileniyoruz.”<br />

Bahçeflehir Üniversitesi kampüsünde<br />

park noktas› bulunan Mobicarídan,<br />

nöbetçi tarife ile araç kiralad›¤›n›<br />

belirten araç paylafl›mc›s› Selim<br />

Arditi ise, “Bir araca sahip olmadan<br />

ya da koca bir günlü¤üne kiralamadan<br />

birkaç saatli¤ine kiralamak<br />

gerçekten çok keyifli. Gerçekten çok<br />

faydal› bir uygulama, herkese öneririm”<br />

diye konufltu.<br />

Endüstriyel ifli nedeniyle kaba<br />

malzemeler tafl›mak durumunda kalan<br />

araç paylafl›mc›s› Gülru Gündo¤du<br />

da araç paylafl›m sisteminin çok<br />

önemli bir ihtiyaca yan›t verdi¤ini<br />

belirterek, “‹flim dolay›s›yla birçok<br />

zaman arkadafllar›mdan yard›m istemek<br />

zorunda kal›yordum ta ki Mobicar<br />

ile tan›flana kadar. ‹fl malzemelerim<br />

için gerçekten pratik ve çok uygun<br />

bir yöntem benim için. Malzemeler<br />

ile normal boy bir araca zar<br />

zor s›¤maya çal›flmak yerine internetten<br />

uygun bir araca rezervasyonumu<br />

yap›yorum. Arac›n bafl›na gidip<br />

kart›m› okutup arac›m› al›yorum.<br />

‹flimi bitirip yerine b›rak›yorum. Paylafl›m<br />

sistemi gerçekten de yo¤un ifl<br />

yaflam›nda bunalan her bir kullan›c›-<br />

n›n iflini kolaylaflt›r›yor” de¤erlendirmesini<br />

yapt›.


7 <strong>Haziran</strong> <strong>2013</strong><br />

Cuma<br />

Ekonomi<br />

YARIN<br />

‹stihdam oran›nda k›rsal kesimde<br />

yaflayanlar kenttekileri geçti<br />

‹stihdam oran›nda flubat ay›nda kad›n ve erkeklerde k›rsal kesimde yaflayanlar kentlerde<br />

yaflayanlar› geçti.<br />

‹STANBUL - AA muhabirinin<br />

Türkiye ‹statistik Kurumu (TÜ‹K) flubat<br />

ay› verilerinden derledi¤i bilgilere<br />

göre, k›rsal kesimde yaflayan 15-24<br />

yafl grubu kad›n ve erkeklerin, iflgücüne<br />

kat›l›m ve istihdam oranlar› kentte<br />

yaflayan kad›n ve erkeklere göre daha<br />

yüksek, iflsizlik oranlar› daha düflük<br />

ç›kt›.<br />

Kentte yaflayan kurumsal olmayan<br />

çal›flma ça¤›ndaki 15-24 yafl grubu<br />

kad›nlar›n say›s› bu y›l flubat ay›nda 4<br />

milyon 34 binle geçen y›l›n ayn› ay›-<br />

na göre de¤iflim göstermezken, erkeklerin<br />

say›s› geçen y›la göre 50 bin<br />

azalarak 3 milyon 906 bine geriledi.<br />

K›rda yaflayan kurumsal olmayan<br />

çal›flma ça¤›ndaki 15-24 yafl grubu<br />

nüfusa bak›ld›¤›nda, kad›nlarda 2012<br />

fiubat’ta 1 milyon 802 bin olan bu<br />

rakam, <strong>2013</strong> fiubat’ta 1 milyon 779<br />

bine düfltü. Erkeklerin say›s› ise söz<br />

konusu dönemde geçen y›l 1 milyon<br />

760 binden bu y›l 1 milyon 825 bine<br />

ulaflt›.<br />

Bu y›l›n flubat ay›nda istihdam edilen<br />

15-24 yafl grubundaki kad›nlar›n<br />

say›s›, kentlerde 749 bin, k›rsal kesimde<br />

de 432 bin oldu. Ayn› dönemde<br />

erkeklerin say›s› ise, kentlerde 1<br />

milyon 503 bin k›rsal kesimde 760<br />

bin oldu.<br />

<strong>2013</strong> fiubat’ta, k›rsal kesimde yaflayan<br />

15-24 yafl grubu kad›nlar›n<br />

yüzde 28,1 olan ifl gücüne kat›lma<br />

oran›, kentte yaflayan kad›nlar için<br />

yüzde 25,6 olarak gerçekleflti. Ayn›<br />

dönemde kad›nlar›n istihdam oran›<br />

k›rsal kesimde yüzde 24,3 olurken,<br />

kentte bu oran yüzde 18,6 fleklinde<br />

gerçekleflti. Kad›nlarda iflsizlik oran›<br />

bu y›l›n flubat ay›nda k›rsal kesimde<br />

yaflayanlar için yüzde 13,6 iken,<br />

kentte bu oran yüzde 27,3 oldu.<br />

Söz konusu dönemde k›rsal kesimde<br />

yaflayan erkeklerin iflgücüne kat›lma<br />

oran› yüzde 50,1, iflsizlik oran›<br />

yüzde 16,9 ve istihdam oran› yüzde<br />

41,6 olarak belirlendi. Kentte yaflayan<br />

erkeklerde ayn› dönemde iflgücüne<br />

kat›lma oran› yüzde 48,2, iflsizlik<br />

oran› yüzde 20,2 ve istihdam oran›<br />

yüzde 38,5 fleklinde ortaya ç›kt›.<br />

AA muhabirine verileri yorumlayan<br />

Bahçeflehir Üniversitesi Ekonomik<br />

ve Toplumsal Araflt›rmalar Merkezi<br />

(BETAM) Direktör Yard›mc›s›<br />

Yrd. Doç. Dr. Gökçe Uysal, Türkiye’de<br />

k›r ve kent ayr›m›n›n tar›m ve<br />

tar›m d›fl› ayr›m›n› yans›tt›¤›n› belirtti.<br />

Türkiye’de tar›m›n a¤›rl›kl› olarak<br />

aileler taraf›ndan yap›ld›¤›na iflaret<br />

eden Uysal, tar›mda kurumsal flirketlerin<br />

pay›n›n çok küçük oldu¤unu ifade<br />

etti.<br />

‹statistiklere bak›ld›¤›nda, tar›mda<br />

kendi hesab›na çal›flan ya da ücretsiz<br />

aile iflçilerinin yo¤unlukta oldu¤unu<br />

kaydeden Uysal, “Tar›mda kad›nlar<br />

aile arazisinde ücretsiz aile iflçisi olarak<br />

çal›fl›r. Bu yüzden de hem iflgücüne<br />

kat›l›mlar› daha yüksektir, hem de<br />

iflsizlik oranlar› daha düflüktür” diye<br />

konufltu.<br />

‹flsiz olabilmek için ‘ifl ar›yorum’<br />

demenin gereklili¤ine de¤inen Uysal,<br />

k›rda kad›nlar›n istedikleri zaman aile<br />

arazisinde çal›flabildiklerini, dolay›s›yla<br />

9<br />

iflsizlik oranlar›n›n daha düflük ç›kt›¤›<br />

de¤erlendirmesini yapt›.<br />

Uysal, kente göçten sonra kad›nlar›n<br />

düflük e¤itim seviyelerinin de etkisiyle<br />

iflgücü piyasas›ndan uzaklaflt›¤›n›<br />

dile getirerek, konuflmas›n› flöyle sürdürdü:<br />

“Türkiye’de çok uzun sürelerdir<br />

kad›nlar›n iflgücüne kat›l›m› k›rda daha<br />

yüksek. Ayr›ca ekonomide üretim<br />

ve istihdam tar›mdan tar›m d›fl›na<br />

kayd›kça ve insanlar k›rdan kente<br />

göçtükçe kad›nlar›n iflgücüne kat›l›m›-<br />

n›n düfltü¤ünü görüyoruz. Bu sadece<br />

Türkiye’de de¤il tar›mdan tar›m d›fl›-<br />

na geçifl gözlemledi¤imiz bütün ülkelerde<br />

olan bir geçifl.”<br />

Erkeklerde de benzer sebeplerden<br />

dolay›, k›rsal kesimde kendi hesab›na<br />

çal›flma ve ücretsiz aile iflçisi olarak<br />

çal›flman›n yayg›n oldu¤unu da aktaran<br />

Uysal, erkeklerin kentlerde ücretli,<br />

maafll› ya da yevmiyeli olarak çal›flt›klar›n›<br />

sözlerine ekledi. (AA)<br />

DHM‹, hem vergi hem de yat›r›m rekortmeni<br />

ANKARA - Devlet Hava Meydanlar›<br />

‹flletmesi (DHM‹) Genel Müdürü<br />

Orhan Birdal, Gelir ‹daresi Baflkanl›¤›n›n<br />

(G‹B) aç›klad›¤› 2012 y›l›-<br />

na ait Kurumlar Vergisi ilk 100 s›ralamas›nda,<br />

DHM‹ Genel Müdürlü¤ünün<br />

kamu kurumlar› aras›nda 3., ilk<br />

100 listesinde de 18. s›rada yer ald›-<br />

¤›n› belirterek, “DHM‹, sadece vergi<br />

rekortmeni de¤il, kamu-özel sektör<br />

iflbirli¤i öncüsü, hizmet ve yat›r›m<br />

flampiyonu bir kurulufl” dedi.<br />

Birdal, AA muhabirine yapt›¤›<br />

aç›klamada, DHM‹ olarak 2012 y›l›nda<br />

150 milyon 968 bin lira vergi<br />

ödeyerek kurumlar vergisi rekortmenleri<br />

aras›nda yer ald›klar›n› an›msatarak,<br />

“‹lk 100 s›ralamas›nda 18.<br />

olduk. Bunun yan› s›ra en çok vergi<br />

ödeyen kamu iktisadi teflebbüsleri<br />

aras›nda 3. s›raya yerlefltik. Bütçeye<br />

katk›m›z, 2012 y›l›nda 189 milyon<br />

lira olarak gerçekleflti. Ekonomiye<br />

2012 y›l›ndaki toplam katk›m›z ise<br />

868,1 milyon lira<br />

oldu. Hizmet<br />

sat›fllar›m›z›n tutar›<br />

ise 2012 y›-<br />

l›nda 1 milyar<br />

963 milyon lira<br />

oldu. Rakamlar›n<br />

tan›kl›k etti¤i bu<br />

tablo kuruluflumuz<br />

için gurur<br />

verici” diye konufltu.<br />

Türkiye ekonomisine<br />

katk›lar›n›n<br />

yüksek<br />

miktarda vergi<br />

ödemek fleklinde<br />

tahakkuk etti¤ini dile getiren Birdal,<br />

kamu-özel sektör iflbirli¤i sayesinde<br />

özel sektör kaynaklar›n›n, önemli alt<br />

yap› yat›r›mlar›na aktar›lmas›n›n yolunu<br />

açt›klar›n› anlatt›.<br />

Devlet Hava Meydanlar› ‹flletmesinin<br />

özellikle son 10 y›ll›k süreçte<br />

üstün iflletmecilik<br />

becerisi ve yönetimsel<br />

baflar›s›yla<br />

küresel ölçekte<br />

bir kurulufl olmay›<br />

baflard›¤›na<br />

iflaret eden Birdal,<br />

flöyle devam<br />

etti:<br />

“Bir yandan<br />

ülkenin ihtiyac›<br />

olan havac›l›kla<br />

ilgili yat›r›mlar›<br />

süratle gerçeklefltirirken<br />

di¤er<br />

yandan da ülke<br />

ekonomisine<br />

önemli katk›larda bulundu. Sadece<br />

<strong>2013</strong> y›l›nda ihalesini gerçeklefltirip,<br />

temelini att›¤›m›z projeleri milyar dolarlarla<br />

ifade ediyoruz. Say›n Baflbakan›m›z›n<br />

talimat› ve Ulaflt›rma, Denizcilik<br />

ve Haberleflme Bakan›m›z<br />

Say›n Binali Y›ld›r›mí›n yo¤un çaba<br />

ve yönlendirmeleriyle gerçeklefltirdi-<br />

¤imiz, asr›n ihalesi olarak nitelendirilen<br />

‹stanbul yeni havaliman›, yat›r›m<br />

rekorlar›m›z›n zirvesidir. Bu ihale sadece<br />

kurumsal bir baflar› de¤il, ayn›<br />

zamanda Türk havac›l›¤›n›n ve Türkiye<br />

ekonomisinin eriflti¤i eflsiz zirvenin<br />

de kan›t›d›r.”<br />

Birdal, <strong>2013</strong> y›l›nda DHM‹ínin öz<br />

kaynaklar›yla 450 milyon lira tutar›nda<br />

yat›r›m yap›lmas›n›n programland›¤›na<br />

dikkati çekerek, flunlar› kaydetti:<br />

“Ülkemizin en ücra köflelerini<br />

‘havaliman› a¤›yla’ dünyaya ba¤layan<br />

kuruluflumuz, ayn› zamanda Türkiyeínin<br />

güleç yüzü olarak tan›t›m ve<br />

turizmde de önemli rol oynuyor. Milyonlarca<br />

dünya gezgini, daha ülkemize<br />

ayak basar basmaz mimari aç›dan<br />

özgün, rahat, konforlu, ça¤dafl havalimanlar›m›zdan<br />

Türkiyeíye ‘merhaba’<br />

diyor. Ekonomimiz ve turizmimize<br />

bu yönüyle de katk› sunmaktan<br />

mutluluk duyuyoruz.” (AA)


10<br />

YARIN Ekonomi<br />

ANKARA - Mükelleflerin vergi<br />

kanunlar›na uyumlar›n›n art›r›lmas›<br />

ve kay›td›fl›l›¤›n önlenmesi amac›yla,<br />

Maliye Bakanl›¤›nca geçti¤imiz<br />

y›l yap›lan düzenlemeler çerçevesinde<br />

baz› firmalara <strong>2013</strong> y›-<br />

l›nda e-faturaya geçifl için zorunluluk<br />

getirilmifl ve uygulama için son<br />

baflvuru tarihi 1 Eylül <strong>2013</strong> olarak<br />

belirlenmiflti.<br />

Söz konusu düzenlemeye göre,<br />

madeni ya¤ lisans›na sahip olanlar<br />

ile bunlardan 2011 takvim y›l›nda<br />

mal alan mükelleflerden 31 Aral›k<br />

2011 tarihi itibariyle asgari 25<br />

milyon lira brüt sat›fl›na sahip<br />

olanlar ve ayr›ca Özel Tüketim<br />

Vergisi Kanunu’na ekli “III say›l›<br />

listedeki” mallar› imal, infla veya<br />

ithal edenler (alkol, kolal› gazoz ve<br />

tütün mamulleri sektörleri) ile bunlardan<br />

2011 takvim y›l›nda mal<br />

alan mükelleflerden 31 Aral›k<br />

2011 tarihi itibariyle asgari 10<br />

milyon lira brüt sat›fl has›lat›na sahip<br />

olanlara elektronik fatura uygulamas›na<br />

dahil olma zorunlulu¤u<br />

getirildi.<br />

fiimflek, konuya iliflkin AA muhabirine<br />

yapt›¤› aç›klamada, Bakanl›¤›n<br />

gelifltirdi¤i ve baflar›yla<br />

uygulad›¤› elektronik uygulamalar›n,<br />

mükelleflerin ifl ve ifllemlerini<br />

kolaylaflt›rd›¤›n› söyledi.<br />

Söz konusu uygulamalar›n ayr›-<br />

ca baflka kamu kurumlar›na da örnek<br />

oldu¤unu ve özel sektörün birçok<br />

alanda tasarrufta bulunmas›na<br />

imkan sa¤lad›¤›n› belirten fiimflek,<br />

“Bugün Bakanl›k olarak gelifltirdi-<br />

¤imiz elektronik uygulamalar sadece<br />

Orta Asya ve Ortado¤u’daki ülkeler<br />

taraf›ndan örnek al›nm›yor,<br />

ayn› zamanda birçok OECD raporundan<br />

da görülebilece¤i üzere,<br />

dünyadaki geliflmifl baflka ülkeler<br />

taraf›ndan da yak›ndan takip ediliyor,<br />

onlara ilham kayna¤› oluyor”<br />

dedi.<br />

Bakanl›¤›n kademeli bir flekilde<br />

hayata geçirmeye çal›flt›¤› son y›llar›n<br />

en önemli projelerinden birisinin<br />

de e-fatura projesi oldu¤una<br />

dikkati çeken fiimflek, e-faturan›n,<br />

firmalar›n kendi aralar›ndaki ka¤›t<br />

faturalaflma süreçlerinden kaynaklanan<br />

problemleri ortadan kald›raca¤›n›<br />

ifade etti.<br />

Bakan fiimflek, e-faturan›n firmalara<br />

çok say›da avantaj sa¤lad›-<br />

¤›n› belirterek, flunlar› kaydetti:<br />

“e-fatura ile firmalar ka¤›t faturadan<br />

kurtularak bask›, yazd›rma,<br />

posta ve arfliv maliyetlerini önemli<br />

ölçüde azalt›yor. Sistem sayesinde<br />

firmalar›n ayn› zamanda nakit yönetimlerinin<br />

kolaylaflmas› ve h›zlanmas›<br />

da hedefleniyor. Sistem<br />

ile faturalara ulafl›m art›k anl›k<br />

olarak gerçekleflece¤inden firmalar,<br />

emek yo¤un ve zaman al›c› ifl<br />

yüklerinden, e-faturaya geçiflle birlikte<br />

çok büyük ölçüde kurtulacak.<br />

Dünyada ve özellikle Avrupa<br />

Birli¤i (AB) ülkelerinde e-fatura<br />

kullan›m oranlar› oldukça yüksek.<br />

Avrupa’da yap›lan son bir araflt›rma<br />

raporunun sonuçlar›na göre<br />

<strong>2013</strong> y›l›nda piyasalardaki toplam<br />

e-fatura hacminin AB’de yüzde 33<br />

ortalamaya ulaflmas› bekleniyor.<br />

Dünya genelinde e-fatura kullan›m<br />

oran›n›n <strong>2013</strong> y›l›nda yüzde 5’i<br />

aflaca¤› düflünülüyor. Buna karfl›n<br />

Türkiye’de ise bu oran yaklafl›k<br />

binde 5 gibi çok düflük seviyelerde.”<br />

Bir araflt›rmaya göre, e-faturan›n<br />

hem al›c› hem de sat›c› için oldukça<br />

yüksek bir tasarruf imkan›<br />

sa¤lad›¤›na iflaret eden fiimflek,<br />

“e-fatura düzenlemek, sat›c› için<br />

ka¤›t faturaya göre yüzde 57, al›c›<br />

için ise yüzde 62 daha fazla tasarruf<br />

sa¤l›yor. Üstelik iflletmeler e-<br />

fatura için yapm›fl olduklar› harcamalar›<br />

6 ay ila 1,5 y›l aras›nda<br />

amorti ediyor ve toplamda cirolar›n›n<br />

yüzde 2’si oran›nda bir tasarrufta<br />

bulunuyorlar” diye konufltu.<br />

fiimflek, yak›n zamanda yapacaklar›<br />

di¤er düzenlemelerle e-faturay›<br />

baflka sektörlerde de yayg›nlaflt›racaklar›n›<br />

ve önümüzdeki<br />

y›llarda kamuya kesilecek faturalar›n<br />

da tümüyle e-fatura olmas› yönünde<br />

düzenlemeler gelece¤ini bildirdi.<br />

Maliye Bakanl›¤›n›n e-fatura<br />

sistemini ilk kez 2010 y›l›nda hayata<br />

geçirdi¤ini ve 2012 y›l›n›n<br />

Aral›k ay›na kadar söz konusu sistemi<br />

kullanmak konusunda firmalar›n<br />

seçimlik haklar›n›n bulundu-<br />

¤unu hat›rlatan fiimflek, “Ancak<br />

yap›lan son düzenlemelerle baz›<br />

firmalara belli bir geçifl döneminin<br />

ard›ndan e-faturaya geçifl zorunlulu¤u<br />

getirildi. Söz konusu zorunlulu¤a<br />

uyulmamas› halinde, di¤er bir<br />

ifadeyle, e-fatura düzenlenmesi<br />

gerekirken hala ka¤›t fatura düzenlenmesi<br />

halinde, söz konusu<br />

faturalar hiç düzenlenmemifl say›-<br />

larak ilgili mükelleflere Vergi Usul<br />

Kanunu’nda belirtilen cezai hükümler<br />

uygulanacak.” (AA)<br />

7 <strong>Haziran</strong> <strong>2013</strong><br />

Cuma<br />

Bakan fiimflek’ten e-fatura<br />

için “son viraj” uyar›s›<br />

Maliye Bakan› Mehmet fiimflek, elektronik fatura sistemine (e-fatura) geçifl için baflvuru<br />

süresinin 1 Eylül <strong>2013</strong> tarihinde sona erece¤ini hat›rlatarak, firmalar› uyard›.<br />

Trafik<br />

kazalar›na<br />

“affeden yol”<br />

ANKARA - Karayollar› Genel<br />

Müdürlü¤ü (KGM), ìmakul düzeydekiî<br />

tafl›t ve sürücü kusurlar›ndan kaynaklanan<br />

kazalarda zarar›n en aza indirilmesi<br />

için ‘affeden yol’ uygulamalar›n›<br />

hayata geçiriyor.<br />

Bu kapsamda yollara otokorkuluklar,<br />

acil kaç›fl rampalar›, temiz yol kenar›<br />

bölgeleri infla eden kurum, geçen<br />

y›l 1805 projenin ‘affeden yol’<br />

niteli¤inde olup olmad›¤›n› kontrol<br />

ederek hizmete açt›.<br />

AA muhabirinin KGM’den ald›¤›<br />

bilgiye göre, ìaffeden yollarî uygulamas›<br />

ile sürdürülebilir karayollar› güvenli¤i<br />

kapsam›nda yol kullan›c›lar›-<br />

n›n ve tafl›tlar›n ìmakul düzeydekiî hatalar›<br />

telafi edilerek kaza kay›plar›n›n<br />

en aza indirilmesi hedefleniyor.<br />

Trafik güvenli¤i kapsam›nda geçen<br />

y›l 125 kaza kara noktas›nda iyilefltirmeye<br />

gidilirken, 215 sinyalize<br />

kontrollü kavflak infla edildi. Yaklafl›k<br />

23 milyon 328 bin metrekare yatay<br />

ve 160 bin metrekare düfley iflaretleme,<br />

2 bin 579 kilometre de otokorkuluk<br />

yap›ld›.<br />

KGM bu y›l ìaffeden yolî uygulamalar›<br />

kapsam›nda 130 kaza kara<br />

noktas› ile 105 sinyalize kavfla¤›n iyilefltirmesini<br />

tamamlayacak. Kurum bu<br />

y›l ayr›ca 24 milyon 940 bin metrekare<br />

yatay ve 156 bin metrekare düfley<br />

iflaretleme yapacak, 2 bin 250<br />

kilometre otokorkuluk infla edecek.<br />

Yol kullan›c›lar›n›n makul düzeydeki<br />

sürüfl ve davran›fl hatalar›n› telafi<br />

ederek, kazalar› en aza indirmeyi hedefleyen<br />

ìaffeden yollarî›n yayg›nlaflt›-<br />

r›lmas› için çal›flma yürüten Kurum,<br />

2012 y›l›nda ìaffeden yolî esas›na dayal›<br />

toplam 1805 projenin kontrolünü<br />

tamamlayarak hizmete açt›. (AA)


11<br />

Cuma Ekonomi YARIN<br />

Maliye, haks›z kazanç elde eden<br />

lüks araç bayilerini k›skaca ald›<br />

7 <strong>Haziran</strong> <strong>2013</strong><br />

ANKARA - Maliye Bakan› Mehmet<br />

fiimflek, lüks araçlar›n sat›fl›nda uygulanan<br />

ÖTV matrah›n›n afl›nd›r›lmas› yoluyla<br />

Maliyeínin y›ll›k vergi kayb›n›n<br />

yaklafl›k 100 milyon lira oldu¤unu belirterek,<br />

yeni düzenlemeyle bayilerin art›k<br />

bu yolu kullanamayacaklar›n› ve söz<br />

konusu miktar›n, devletin kasas›na girece¤ini<br />

bildirdi.<br />

Alkolle ilgili düzenlemeleri de içeren<br />

ve kamuoyunda “torba yasa” olarak bilinen<br />

Baz› Kanun ve Kanun Hükmünde<br />

Kararnamelerde De¤ifliklik Yap›lmas›na<br />

Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel<br />

Kurulu’nda geçti¤imiz hafta kabul edildi.<br />

Cumhurbaflkan› Abdullah Gülíün<br />

onay›n› bekleyen düzenleme, lüks araçlar›n<br />

sat›fl›na iliflkin de önemli yenilikler<br />

getiriyor.<br />

Konuya iliflkin AA muhabirinin sorular›n›<br />

yan›tlayan fiimflek, motorlu<br />

araçlar üzerinden al›nan ÖTVínin, bayinin<br />

arac›, nihai tüketicilere sat›fl› aflamas›nda<br />

tahsil edildi¤ini ve vergi tutar›-<br />

n›n, sat›fl bedeline kanunda belirlenen<br />

oran›n uygulanmas›yla hesapland›¤›n›<br />

söyledi.<br />

Bakanl›¤›n ilgili birimlerinin bu konuda<br />

titiz bir çal›flma yürüttü¤ünü ve<br />

lüks araçlar›n sat›fl›na yönelik yo¤un<br />

denetimler yapt›klar›n› anlatan fiimflek,<br />

flu bilgileri verdi:<br />

“Bakanl›¤›m›zca yap›lan denetim ve<br />

analizler sonucunda özellikle grey market<br />

olarak tabir edilen yetkili distribütör<br />

haricindeki ithalatç›lar taraf›ndan yurda<br />

getirilen lüks araçlar›n, birden fazla bayi<br />

aras›nda el de¤ifltirildikten sonra nihai<br />

tüketiciye sat›ld›¤›n› tespit ettik. Söz konusu<br />

bayiler örne¤in; 500 bin liraya ithal<br />

etikleri bir arac› bu flekilde, birden<br />

fazla kere el de¤ifltirerek, ÖTV matrah›n›<br />

afl›nd›r›yorlar ve nihai tüketiciye<br />

ulaflana kadar arac›n ithal de¤erini 200<br />

bin liraya kadar düflürüyorlar. Böylelikle<br />

ÖTV de 500 bin lira üzerinden de¤il,<br />

200 bin lira üzerinden hesaplan›yor ve<br />

devlet bu hileli yollarla ciddi bir zarara<br />

u¤rat›l›yor.”<br />

Bu faaliyetlerin önlenmesi amac›yla<br />

söz konusu grey marketlerin Maliye<br />

Bakanl›¤› Vergi Denetim Kurulu Baflkanl›¤›nca<br />

yo¤un bir denetime tabi tutuldu¤unu<br />

belirten fiimflek, incelemelerin<br />

halen devam etti¤ini ve bu hileli yollara<br />

baflvuranlara cezalar›n kesildi¤ini<br />

söyledi.<br />

Maliye Bakan› fiimflek, bu önlemlere<br />

ek olarak, 1 Temmuz 2012 tarihinden<br />

itibaren ithalatç› ve imalatç›lardan,<br />

baflta ithalat ve sat›fl bedelleri olmak<br />

üzere araçlara iliflkin bilgiler al›nmaya,<br />

ayr›ca Gümrük ve Ticaret Bakanl›¤›nca<br />

ithal araçlara iliflkin bilgilerin de günlük<br />

olarak Gelir ‹daresi Baflkanl›¤›na aktar›lmaya<br />

baflland›¤›n› ifade etti.<br />

Lüks araçlar›n sat›fl›nda uygulanan<br />

bu yöntemle Maliyeínin kayb›n›n yaklafl›k<br />

100 milyon lira oldu¤una dikkati<br />

çeken fiimflek, flunlar› kaydetti:<br />

“Son olarak, Meclisíte kabul edilen<br />

düzenlemeye<br />

göre,<br />

bayinin<br />

arac›<br />

KARE BULMACANIN ÇÖZÜMÜ<br />

sat›fl bedeli ve al›fl bedeli ile araç ithal<br />

edilmiflse ithalatta hesaplanan KDV<br />

matrah›, yurt içinde imal edilmiflse imalatç›n›n<br />

sat›fl bedeli üzerinden hesaplanacak<br />

vergi tutarlar›ndan en fazla olan<br />

tutar, ÖTV olarak ödenecek. Yani, konuya<br />

iliflkin verdi¤im örne¤e bakacak<br />

olursak, sat›fl› yap›lan bu arac›n ÖTV<br />

matrah› 200 bin lira de¤il, 500 bin lira<br />

olacak. Böylece devletin kasas›na girecek<br />

ÖTV miktar› da artacak. Yeni kanunla<br />

bayiler art›k ÖTV matrah›n› afl›nd›ramayacak<br />

ve 100 milyon lira devletin<br />

kasas›na girecek.”<br />

fiimflek, söz konusu vergi düzenlemesinin,<br />

gerek do¤rudan sat›fl yapan<br />

gerekse de distribütör arac›l›¤›yla sat›fl<br />

yapan tüm ithalatç›lar ve ayn› flekilde<br />

sat›fl yapan Türkiye’deki tüm imalatç›-<br />

lar bak›m›ndan geçerli uygulama olaca-<br />

¤›n› vurgulad›. (AA)<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10<br />

1 D K R A S I<br />

2 A Y A R E M A R E<br />

3 K R A Z K A Z<br />

4 L A L A N G A A<br />

5 T P A O R T<br />

6 E K Ç N R A<br />

7 R K E R K E N E Z<br />

8 S A L F Ö N N A<br />

9 H A K A R E T M<br />

10 Y A S N Z E K<br />

11 A L T M E R<br />

12 B Ç A R E E N E<br />

13 A A B A E K N<br />

14 N N E E T E N E<br />

15 T A L A M M<br />

16 A K A E L E M E<br />

17 O M P K O E K<br />

18 N H A N N A Z<br />

19 A Y A E N T A T<br />

20 T E L E K N E Z


12<br />

YARIN Ekonomi<br />

‹STANBUL - AA muhabirinin TÜ-<br />

‹K verilerinden derledi¤i bilgilere göre,<br />

<strong>2013</strong> y›l› nisan ay›nda 2,6 milyar dolarl›k<br />

alt›n ithalat› gerçeklefltirilirken söz<br />

konusu rakam ayl›k bazda tarihin en<br />

yüksek rakam› oldu.<br />

<strong>2013</strong> y›l› ocak-nisan döneminde k›ymetli<br />

metaller ve tafllar ithalat› geçen y›-<br />

l›n ayn› dönemine göre yüzde 259 oran›nda<br />

artarak 1 milyar 564 milyon dolardan<br />

5 milyar 612 milyon dolara ç›kt›.<br />

Ocak ay›nda 1.690 dolar seviyesini<br />

gören alt›n›n onsu, nisan ay›nda Güney<br />

K›br›s’ta yaflanan bankac›l›k krizi,<br />

FED’in tahvil al›m›n› bitirece¤ine iliflkin<br />

beklentiler ve emtia fonlar›nda görülen<br />

güçlü sat›fllar›n etkisiyle 1,320 dolar seviyesine<br />

kadar geriledi. Analistlerin “alt›nda<br />

kusursuz f›rt›na dönemi” olarak<br />

adland›rd›klar› ocak-nisan döneminde<br />

alt›n›n onsu yaklafl›k yüzde 21 oran›nda<br />

de¤er kaybetti.<br />

Konuya iliflkin AA muhabirine de-<br />

¤erlendirmede bulunan Borsa ‹stanbul<br />

Genel Müdür Yard›mc›s› Çetin Ali Dönmez,<br />

Borsa ‹stanbul K›ymetli Madenler<br />

ve Tafllar Piyasas› Bölümü üyelerinin,<br />

<strong>2013</strong> y›l› nisan ay›nda gerçeklefltirilen<br />

alt›n ithalat›n›n 45,49 ton ile piyasan›n<br />

aç›ld›¤› tarihten beri kaydedilen en yüksek<br />

ayl›k ithalata ulaflt›¤›n› söyledi.<br />

Dönmez, bu y›l›n ilk dört ay›nda alt›n<br />

ithalat›n›n toplam›n›n 92,37 ton oldu¤unu<br />

aktararak, flunlar› kaydetti:<br />

“Alt›n ithalat›nda kaydedilen bu art›-<br />

fl›n en önemli sebeplerinden biri de alt›n<br />

fiyatlar›n›n nisan ay› içerisinde kaydetti-<br />

¤i büyük düflüfltür. Nisan ay›na 1.600<br />

dolar/ons seviyesi civar›nda bafllayan alt›n<br />

fiyatlar› bu ay içerisinde 1,378 dolar/ons’a<br />

de¤in zay›flayarak son iki y›l›n<br />

en düflük seviyelerine gerilemifltir. Alt›n<br />

fiyatlar› son 10 y›ld›r sürekli bir yükselifl<br />

trendindedir ve fiyatlarda kaydedilen bu<br />

düflüfl yat›r›mc›larca bir al›m f›rsat› olarak<br />

de¤erlendirilmifltir. Dünya genelinde<br />

oldu¤u gibi Türkiyeíde de yat›r›m amaçl›<br />

alt›n talebi artm›fl, yat›r›mc›lar yüksek fiyatlar<br />

dolay›s›yla uzun süredir ertelemifl<br />

olduklar› taleplerini bu y›l›n nisan ay›nda<br />

düflük seviyelerden karfl›lama yoluna gitmifllerdir.<br />

Dolay›s›yla ülkemizde fiziki alt›n<br />

talebi de rekor seviyeye yükselmifltir.”<br />

Nisan ay›nda gerçekleflen alt›n ithalat›n›n<br />

ço¤unlukla iç piyasaya yönelik<br />

oldu¤una iflaret eden Dönmez, k›ymetli<br />

veya yar› k›ymetli tafllar, k›ymetli metaller<br />

ihracat›n›n nisan ay›nda sadece<br />

659,9 milyon dolar tutar›nda oldu¤unu<br />

ve 2012 y›l›nda gerçekleflen yüksek<br />

miktarl› alt›n ihracat›n›n bu y›l gözlenmedi¤ini<br />

ifade etti.<br />

Alt›n›n geleneksel bir yat›r›m arac›<br />

ve vazgeçilmez bir tak› olarak kabul gördü¤ü<br />

Türkiye’de alt›n fiyatlar›ndaki de¤iflikliklerin<br />

gelecek dönemlerde de alt›n<br />

ithalat›n› etkilemeye devam etmesinin<br />

beklendi¤ine de¤inen Dönmez, “Alt›n<br />

ithalat› fiyatlara duyarl› iç talep ile geçen<br />

sene yaflanan d›fl talebe ba¤l› olarak<br />

gerçekleflecektir. Yaz aylar› (ramazan<br />

öncesi ve sonras›) dü¤ün mevsimi olup<br />

bu kapsamda ithalat›n devam etmesini<br />

ancak nisan ay› rakamlar›n› aflmayaca-<br />

¤›n› beklemekteyiz. Fiyat hareketlili¤ine<br />

ba¤l› iç talep de fiyat düflüflleri yafland›¤›<br />

dönemlerde artaca¤›n› düflünüyoruz”<br />

dedi.<br />

Dönmez, alt›n fiyatlar›n›n yerel talepten<br />

daha çok küresel piyasalardaki<br />

talep ve beklentiler do¤rultusunda flekillendi¤ini<br />

belirterek, flöyle konufltu:<br />

“Alt›n fiyatlar›n›n yönünü tahmin etmek<br />

son derece zordur ve geçmifl verilerden<br />

yola ç›k›larak yap›lan fiyat tahminlerinin<br />

yan›lma pay› son derece<br />

yüksektir. Örne¤in halihaz›rda piyasa<br />

oyuncular›n›n bir k›sm› fiyatlar›n artaca-<br />

¤›n› bir k›sm› ise daha da düflerek daha<br />

sonra art›fla geçece¤ini beklemekle birlikte<br />

yeni geliflmelerle tüm bu beklentilerin<br />

de¤iflmesi de mümkündür. Yat›r›mc›lar›n<br />

yüksek risk almaktan kaç›nmalar›n›<br />

ve portföylerini sadece alt›n ve k›ymetli<br />

madenlerden oluflturmamalar›n›,<br />

farkl› sermaye piyasas› araçlar› ile çeflitlendirme<br />

yaparak riski da¤›tmalar›n›<br />

öneriyoruz. Ayr›ca baflta alt›n olmak<br />

üzere tüm yat›r›m kararlar›nda profesyonel<br />

yard›m al›nmas› da son derece<br />

faydal› olacakt›r. Borsa ‹stanbul aç›s›ndan<br />

en önemli unsur fiyatlar›n yönünden<br />

daha ziyade piyasalar›n likit olmas›-<br />

n›n sa¤lanmas› ve risklerin etkin yönetilerek<br />

sistemik risklerin tüm finansal sektörü<br />

olumsuz etkilemesinin önüne geçmek<br />

olarak özetlenebilir.”<br />

‹stanbul Kuyumcular Odas› (‹KO)<br />

Baflkan› Alaattin Kamero¤lu ise, Darphane’ye<br />

son 4 ayl›k dönemde rekor düzeyde,<br />

tarihinin en yüksek seviyesinde<br />

40 ton Cumhuriyet alt›n› ve darphane<br />

ürününün bas›ld›¤›n› ifade etti.<br />

Külçe alt›nlar›n ithal edildi¤ini söyleyen<br />

Kamero¤lu, “Alt›nlar geldi, neticede<br />

ülkedeki vatandafl›n yast›k alt›na gitti,<br />

kolundaki bilezi¤i oldu. Geçmifl dönemde<br />

alt›n fiyatlar›n›n yükselmesiyle birlikte<br />

7 <strong>Haziran</strong> <strong>2013</strong><br />

Cuma<br />

Alt›n fiyatlar›ndaki<br />

düflüfl ithalat› patlatt›<br />

Türkiye nisan ay›nda gerçeklefltrdi¤i 2,6 milyar dolarl›k ithalat ile ayl›k bazda<br />

tarihinin en yüksek alt›n ithalat›n› gerçeklefltirdi.<br />

vatandafltan ciddi alt›n sat›fl› oldu. Sat›-<br />

lan alt›nlar külçe alt›na ve ihracata gitti.<br />

fiimdi ise alt›n fiyatlar›n›n düflmesiyle<br />

ciddi alt›n talebi oldu ve bu da ithalat<br />

yoluyla karfl›land›” dedi.<br />

‹thal edilen alt›n›n a¤›rl›l›k olarak iç<br />

talebe yönelik oldu¤unu, bir k›sm›n›n da<br />

ihrac edildi¤ini belirten Kamero¤lu,<br />

“Talebin devam edip etmeyece¤i alt›n<br />

fiyatlar›na ba¤l›. Önümüzdeki dönemde<br />

dü¤ün ve niflan sezonu var. Yo¤un bir<br />

alt›n talebi olabilir, bu da ithalat› art›rabilir”<br />

de¤erlendirmesini yapt›. (AA)<br />

Lisanss›z elektrikte<br />

kafalar kar›flt›<br />

ANKARA - Elektrik piyasas›nda<br />

yaflanan yo¤un mevzuat de¤iflikli¤i<br />

trafi¤i, kar›fl›kl›¤› da beraberinde<br />

getirdi.<br />

Enerji Piyasas› Düzenleme Kurumu<br />

(EPDK), 7 May›s’ta 21 enerji<br />

da¤›t›m flirketlerine lisanss›z elektrik<br />

üretimi konusunda bir yaz›<br />

gönderdi.<br />

Elektrik Piyasas› Kanunuína göre,<br />

lisans alma ve flirket kurma yükümlülü¤ünden<br />

muaf faaliyetlerin<br />

an›msat›ld›¤› yaz›da, “imdat gruplar›<br />

ve iletim ya da da¤›t›m sistemiyle<br />

ba¤lant› tesis etmeyen üretim<br />

tesisi”, “kurulu gücü azami 1<br />

megavatl›k yenilenebilir enerji kaynaklar›na<br />

dayal› üretim tesisi”,<br />

“belediyelerin kat› at›k tesisleri ile<br />

ar›tma tesisi çamurlar›n›n bertaraf›nda<br />

kullan›lmak üzere kurulan<br />

elektrik üretim tesisi”, “mikrokojenerasyon<br />

tesisleri ile bakanl›kça<br />

belirlenecek verimlilik de¤erini sa¤layan<br />

kojenerasyon tesislerinden<br />

Enerji Piyasas› Düzenleme Kurulunca<br />

belirlenecek olan kategoride<br />

olanlar›”, “üretti¤i enerjinin tamam›n›<br />

iletim veya da¤›t›m sistemine<br />

vermeden kullanan, üretimi ve tüketimi<br />

ayn› ölçüm noktas›nda<br />

olan, yenilenebilir enerji kaynaklar›na<br />

dayal› üretim tesisleri”nin lisans›z<br />

çal›flma yapabileceklerine<br />

iflaret edildi. (AA)


7 <strong>Haziran</strong> <strong>2013</strong><br />

D›fl Haberler<br />

Cuma YARIN 13<br />

Boflnakl› nine Orloviç, 12 y›l<br />

süren mücadeleyi kaybetti<br />

Bosna Hersek’in Srebrenitsa kenti yak›nlar›ndaki Konyeviç Polye Köyü’nde yaflayan<br />

Boflnak nine Fata Orloviç’in, bahçesine izinsiz olarak infla edilen Ortodoks kilisesinin<br />

kald›r›lmas› için Srebrenitsa Mahkemesi’ne yapt›¤› baflvuru reddedildi.<br />

SARAYBOSNA - Bahçesinden<br />

kilisenin kald›r›lmas› için verdi¤i mücadeleyle<br />

Bosna Hersek’te haks›zl›klara<br />

karfl› direniflin sembol isimleri<br />

aras›na giren Orloviç’in, savafl döneminde<br />

terk etmek zorunda kald›¤›<br />

evinin bahçesine izinsiz olarak infla<br />

edilen kilisenin kald›r›lmas› için yapt›-<br />

¤› baflvuru, Srebrenitsa Mahkemesi’nde<br />

görüflüldü.<br />

Avrupa Birli¤i Bosna Hersek Yüksek<br />

Temsilcili¤i (OHR) ve Avrupa<br />

Güvenlik ve ‹flbirli¤i Teflkilat› (AG‹T)<br />

temsilcilerinin de takip etti¤i duruflmada<br />

karar›n› aç›klayan mahkeme<br />

heyeti, Orloviç’in baflvurusunun reddedildi¤ini<br />

belirtti. Baflvurunun reddedilmesine<br />

iliflkin karar›n gerekçesinin<br />

ise taraflara daha sonra iletilece¤i<br />

kaydedildi.<br />

Srebrenitsa Mahkemesi Baflkan›<br />

Hayrudin Haliloviç, AA muhabirine<br />

yapt›¤› aç›klamada, Fata Orloviç’in<br />

baflvurusunun reddedilmesiyle ilgili,<br />

“fiu an itibar›yla bu konuda baflka bir<br />

fley söyleyemem. Reddedilme nedenlerini<br />

henüz bilmiyorum” dedi.<br />

Fata Orloviç ise mahkemenin karar›n›<br />

haks›z buldu¤unu belirterek,<br />

TEL AV‹V - ‹srail D›fliflleri Bakan› Yard›mc›s›<br />

Zeev Elkin, ABD’nin çabalar›na ra¤men Filistin<br />

yönetiminin bar›fl görüflmelerine yanaflmad›¤›n›<br />

söyledi.<br />

‹srail Radyosu’na konuflan Elkin, ‹srail’in görüflmelere<br />

devam etmeye “haz›r ve istekli” oldu¤unu,<br />

Filistin taraf›n›n ise uluslararas› tan›nma stratejisi<br />

yürüttü¤ünü öne sürdü.<br />

Görüflmelerin bugün yahut yar›n Kudüs, Ramallah,<br />

Roma veya dünyan›n herhangi bir yerinde<br />

yap›labilece¤ini dile getiren Elkin, “Dünya<br />

flimdi Ebu Mazin’i bekliyor” diyerek Filistin Devlet<br />

Baflkan› Mahmud Abbas’a lakab› ile seslendi.<br />

Elkin, Filistin taraf›n› tek tarafl› plan yürütmek<br />

ve görüflmelere devam etmekte isteksiz davranmakla<br />

suçlad›.<br />

ABD D›fliflleri Bakan› John Kerry, gelecek hafta<br />

bölgeyi ziyaret edecek. Söz konusu ziyaret,<br />

“Mahkeme ve adalet diye bir fley yok<br />

burada. E¤er olsayd›, bu kilise 1 y›ld›r<br />

bahçemde duramazd›” diye konufltu.<br />

Kendine ait bahçenin iflgal edilmesi<br />

nedeniyle 12 y›ld›r mücadele verdi¤ini<br />

hat›rlatan Orloviç, mahkemelerden<br />

farkl› kararlar ç›kmas›n› elefltirdi.<br />

Orloviç, “Bir mahkeme y›k›ls›n derken,<br />

di¤eri engelliyor. Yedi çocu¤um<br />

var, her birine kendi çocuklar› üzerine<br />

bu topra¤› vermemeleri için yemin<br />

ettirdim. Bu kilise, bir gün y›k›lacak.<br />

‹stedikleri kadar, kilisenin bahçemden<br />

kald›r›lmas›na karfl› karar ç›-<br />

kars›nlar. Gün gelecek, kabul edecekler.<br />

K›yamete kadar pefllerindeyim”<br />

ifadelerini kulland›.<br />

Orloviç, hukuk mücadelesini sürdürmeye<br />

kararl› oldu¤unu sözlerine<br />

ekledi.<br />

Bosna’daki savafl s›ras›nda ayr›lmak<br />

zorunda kald›¤› Srebrenitsa yak›nlar›ndaki<br />

Konyeviç Polye Köyü’ndeki<br />

evine savafltan sonra dönen<br />

Fata Nine, mülkiyeti kendisi ve S›rplar<br />

taraf›ndan flehit edilen efli Saçir<br />

Orloviç’e ait olan evlerinin bahçesine<br />

Ortodoks kilisesi infla edildi¤ini görmesi<br />

üzerine hukuk mücadelesi bafllatm›flt›.<br />

Orloviç’in, iç hukuk yollar›ndan sonuç<br />

alamay›p, avukatlar› arac›l›¤›yla<br />

davay› Avrupa ‹nsan Haklar› Mahkemesi’ne<br />

tafl›maya haz›rland›¤› s›rada,<br />

yerel mahkeme daha önceki flikayet<br />

dilekçesini kabul etmifl, 2007 y›l›nda<br />

kilisenin ortadan kald›r›lmas›na karar<br />

vermiflti. Ancak kilise avukatlar›n›n<br />

davay› temyize götürmesi üzerine süreç<br />

uzam›flt›. Temyiz karar›n› 3 y›l<br />

sonra karara ba¤layan mahkeme, 25<br />

May›s 2010’da y›k›m karar›n›n uygulanmas›na<br />

hükmetmifl ancak karar›n<br />

uygulanmamas› üzerine Orloviç, yeniden<br />

mahkemeye baflvurmufltu.(AA)<br />

Tel Aviv’e göre; Filistin bar›fl görüflmelerine yanaflm›yor<br />

Kerry'in göreve geldi¤i 1 fiubat'tan bu yana bölgeye<br />

yapt›¤› 5'inci ziyaret olacak.<br />

Filistin Devlet Baflkan› Mahmud Abbas,<br />

Kerry’nin müzakerelerin ilerlemesi için çal›flt›¤›n›<br />

vurgulam›fl görüflmelere kat›lmalar› için flartlar›n›<br />

"Yahudi yerleflim birimleri inflas›n›n durdurulmas›,<br />

‹srail'in 1967 s›n›rlar›nda kurulacak baflkenti Kudüs<br />

olan Filistin devletini tan›mas› ve ‹srail hapishanelerindeki<br />

esirlerin serbest b›rak›lmas› " fleklinde<br />

s›ralam›flt›.<br />

Filistinli müzakereci Saib Erekat ise ABD’nin<br />

giriflimleri baflar›s›z olursa, ‹srail hakk›ndaki suçlamalar›<br />

Birleflmifl Milletler’e tafl›yacaklar›n› ifade<br />

etmiflti.<br />

Görüflmeler, 2008 y›l›nda ‹srail’in Filistin'de<br />

Yahudi yerleflimleri infla etmesi ile sonuçsuz kalm›flt›.<br />

(AA)


14<br />

YARIN<br />

D›fl Haberler<br />

Almanya’da Müslümanlar›n say›s› belli de¤il<br />

BERL‹N - Almanya’da yap›lan<br />

son nüfus say›m› ‘Zensus 2011’ çerçevesinde<br />

vatandafllar›n inançlar›n›n<br />

da tespit edilmesi hedeflendi. Ancak<br />

birçok vatandafl ‘bilgi yok’ k›sm›n› seçti¤i<br />

için ülkedeki Müslümanlar›n say›s›<br />

ile ilgili net bir sonuç ortaya ç›kmad›.<br />

Zensus 2011’e göre Almanya nüfusunun<br />

yüzde 1,9’u Müslüman. Ancak<br />

flimdiye kadarki tüm istatistik verilerde<br />

Müslüman say›s› 4 milyon olarak<br />

belirtiliyor. "Acaba Almanya’da Müslümanlar<br />

azald› m›?" sorusuna cevap<br />

GAZ‹ANTEP - Gaziantep’e<br />

bir toplant›ya kat›lmak üzere gelen<br />

Salkini, AA muhabirine yapt›¤›<br />

aç›klamada, baflta Emevi Cami olmak<br />

üzere birçok caminin iç savaflta<br />

yerle bir edildi¤ini vurgulad›.<br />

Haf›z Esed’in y›llar önce yol açma<br />

niyetiyle 20 camiyi y›kt›¤›n› an›msatan<br />

Salkini, “Bu plan 50 y›ldan<br />

beri devam ediyor. ‹slam düflmanlar›<br />

kindarl›¤›n› gösteriyor. Onlar<br />

bizden ve Sünnilerin mescitlerinden<br />

nefret ediyor. Tarihi mescitlerin<br />

birço¤u bombalarla, toplarla y›-<br />

k›ld›. Suriye’de ibadet edilebilen<br />

çok az cami kald›. Medyaya camilerin<br />

harap edilmesini dünyaya<br />

gösterdi¤i için teflekkür ediyorum”<br />

diye konufltu.<br />

‹ki y›l Emevi Camisi’nin müdürlü¤ünü<br />

ve birinci hatipli¤ini yapt›-<br />

¤›n› belirten Salkini, flöyle devam<br />

etti:<br />

“Bana bu görevi ‹slam sevgisiyle<br />

de¤il, maafl almad›¤›m için verdiler.<br />

Halk›n r›zas›n› kazanmak için<br />

görevlendirdiler. Benim üzerimden<br />

çeflitli gayelere ulaflmak istediler.<br />

Bakt›lar ki istedikleri olmuyor, görevime<br />

son verdiler ve sadece ders<br />

verme hakk› tan›d›lar. Türkiye<br />

Cumhurbaflkan› Abdullah Gül, Beflflar<br />

Esed’le Emevi Camisi’ni ziyaret<br />

etti¤inde, Esed ‘Bir arzun, iste¤in<br />

var m›?’ dedi. Bu davran›fl›yla<br />

Gülíe, bizimle ilgilendiklerini anlatmaya<br />

çal›fl›yordu. Devrim, bunlar›n<br />

iç yüzünü ve kinlerini ortaya<br />

ç›kard›. Emevi Camisi’nin minaresini<br />

toplarla yerle bir ettiler. Caminin<br />

içindeki bir bölümü de bombalad›lar.<br />

500 metre mesafeden kas›tl›<br />

bombalad›lar. Sald›r›yla Müslümanlara,<br />

‘Biz bunu hata olarak<br />

yapm›yoruz, isteyerek, kas›tl› yap›-<br />

yoruz. Daha ço¤unu da yapaca¤›z’<br />

diyorlard›.”<br />

Salkini, kendisinden sonra Emevi<br />

Cami Müdürlü¤üne getirilen Yusuf<br />

Hendevi’nin, askerlerin cami<br />

içindeki uygunsuz davran›fllar›n›<br />

görerek uyard›¤› için önce iflkence<br />

gördü¤ünü, daha sonra tutuklanarak<br />

fiam’a götürüldü¤ünü söyledi.<br />

Hendevi’nin flu anda nerede oldu¤unu<br />

ve durumunu bilmediklerini<br />

ifade eden Salkini, “Ölü mü, sa¤<br />

m› bilmiyorum. Allah ona rahmet<br />

eylesin. Bu türlü cinayetleri tarih<br />

hiçbir devirde görmemifltir. Büyük<br />

bir cinayet iflleniyor. Onlar› Allahía<br />

havale ediyoruz” ifadelerini kulland›.<br />

(AA)<br />

arayan ‘Entegrasyon Media Hizmetleri’<br />

adl› kurulufl, ‹slam bilimci Rem Spielhaus’a<br />

bu konuda araflt›rma yapt›rd›.Araflt›rmaya<br />

göre 2000 y›l›ndan bu<br />

yana 4 çeflitli istatistiki ifllem yoluyla<br />

Müslümanlar›n say›s› tahmin edildi.<br />

Bir hesaplamada ‘Müslümanlar›n ço-<br />

¤unlukta yaflad›¤›’ ülkeden gelenlerin<br />

verileri temel al›n›rken, di¤erinde<br />

‘Müslümanlar›n önemli ço¤unlu¤a sahip<br />

oldu¤u’ ülkelerin vatandafllar› da<br />

hesaba kat›ld›. Böylece 2000’de 2,8<br />

milyon olarak tahmin edilen Müslüman<br />

nüfusu 4,3 milyona kadar ç›kt›.<br />

Siyasi arenada ise Müslümanlar›n say›-<br />

s› ‘yaklafl›k 4 milyon’ olarak ele al›n›-<br />

yor. Bu veri ise Alman ‹slam Konferans›’n›n<br />

talebi üzerine 2009 y›l›nda<br />

yap›lan hesaplamaya dayan›yor. Ancak<br />

bu araflt›rmalarda Müslüman nüfusu<br />

olan ülkelerden gelenlerle ihtida<br />

edenler hesaba kat›lmad›. Ayr›ca Avrupa<br />

Birli¤i vatandafllar› ile Müslüman<br />

oran› çok yüksek olmayan ülkelerin<br />

vatandafllar› da buna dahil edilmedi.<br />

(CHA)<br />

7 <strong>Haziran</strong> <strong>2013</strong><br />

Cuma<br />

Suriye’deki iç savaflta<br />

camiler de y›k›ld›<br />

Suriyeli Alimler Birli¤i Baflkan› ve eski Emevi Cami Müdürü Abdullah Salkini,<br />

ülkesinde tarihi cami ve mescitlerin bombaland›¤›n› ve ibadet edilebilen<br />

çok az cami kald›¤›n› söyledi.<br />

Alman<br />

istihbarat›ndan<br />

'Suistimal Edilen<br />

‹slam' sergisi<br />

BERL‹N - Alman Federal Anayasa<br />

Koruma Teflkilat›, ‘Suiistimal Edilen<br />

Din ‹slam – Almanya’daki Afl›r› Dinciler’<br />

konulu sergisinin içeri¤ini yenileyip<br />

ziyarete açt›. Sergide ise flu mesaj<br />

verildi: “Bar›flç›l bir dünya dini ‹slam’›<br />

suistimal edenleri tan›yal›m. Müslüman<br />

vatandafllar›m›z›n yüzde 99’u dinini<br />

bar›flç›l bir flekilde yafl›yor ve anayasan›n<br />

öngördü¤ü de¤erler düzenine<br />

sayg› duyuyorlar.”<br />

Almanya’n›n iç istihbarat› konumundaki<br />

Federal Anayasay› Koruma<br />

Teflkilat› (BfV), ‘Suiistimal Edilen Din<br />

‹slam – Almanya’daki Afl›r› Dinciler’<br />

konulu sergisinin içeri¤ini yenileyip<br />

tekrar ziyaretçilere tan›tmaya bafllad›.<br />

Serginin aç›l›fl›n› yapan Federal ‹çiflleri<br />

Bakanl›¤› Devlet Müsteflar› Klaus-<br />

Dieter Fritsche, 2006 y›l›nda haz›rlanan<br />

bir önceki serginin Almanya’n›n<br />

34 farkl› yerinde kuruldu¤unu, sergiye<br />

ö¤renci ve ö¤retmenlerin yan› s›ra<br />

vatandafllar›n yo¤un ilgi gösterdi¤ini<br />

ve tepkilerin olumlu oldu¤unu anlatt›.<br />

Almanya’da her iki kifliden birinin<br />

‹slam’› tehdit olarak gördü¤ünü tespit<br />

eden Bertelsmann Vakf›’n›n araflt›rmas›na<br />

de¤inen Fritsche, El-Kaide gibi<br />

terör örgütleri, di¤er de¤iflik grup<br />

ve bireysel fliddet yanl›lar›n›n buna sebep<br />

oldu¤unu belirtti.<br />

Fritsche, “Sergide ‹slam ile bu dini<br />

suistimal edenler birbirinden ayr› tan›-<br />

t›l›yor. Bu bilinçli yap›ld› ve böyle de<br />

yap›lmas› gerekiyor.” dedi.<br />

Bir taraftan ‹slam dinini suistimal<br />

edenler, di¤er taraftan gerçekleri bilinçli<br />

bir flekilde çarp›tarak ‹slam’a<br />

karfl› ç›kan afl›r› sa¤c› gruplar›n kendilerine<br />

yandafl bulmaya çal›flt›¤›n› anlatan<br />

müsteflar, çok küçük bir az›nl›¤›n<br />

toplumdaki bar›flç›l ortak yaflama zarar<br />

verebilece¤ini, bundan dolay› bunlar›<br />

tan›tmak için BfV taraf›ndan aç›-<br />

lan sergilerin önemli oldu¤unu vurgulad›.<br />

(CHA)


7 <strong>Haziran</strong> <strong>2013</strong><br />

Cuma<br />

<strong>Ankara</strong><br />

YARIN<br />

“Güçlüklerle Bafletme Sanat›”<br />

SEM‹NER‹NE YO⁄UN ‹LG‹<br />

Engel tan›mayan yaflama azmi ile herkese örnek olan Psikolog ‹lknur Peder, Keçiören Belediyesi’nin düzenledi¤i<br />

“Güçlüklerle Bafletme Sanat›” konulu kiflisel geliflim seminerinin konu¤u oldu.<br />

HABER MERKEZ‹<br />

Keçiören’deki <strong>Ankara</strong> Üniversitesi<br />

Sa¤l›k Bilimleri Fakültesi Konferans Salonu’nda<br />

gerçeklefltirilen kiflisel geliflim<br />

semineri, Keçiörenli vatandafllardan büyük<br />

ilgi gördü. Do¤ufltan engelli olan ‹zmirli<br />

Psikolog ‹lknur Peder seminerde<br />

kendi hayat öyküsünden de örnekler<br />

verdi. Engelli oldu¤u için okula gidemedi¤ini,<br />

ama 18 yafl›na geldikten sonra<br />

ilk, orta ve liseyi d›flar›dan bitirdi¤ini anlatan<br />

Peder, “Üniversiteyi kazan›p psikolog<br />

oldum. 12 yafl›ndayken kendimi<br />

psikolog olarak hayal edip evimizdeki<br />

kanepenin üzerinde hayali olarak insanlara<br />

tedavi uygulard›m. Hayallerim için<br />

çok mücadele ettim. fiimdi kendi büroma<br />

o kanepelerden koydum ve bana<br />

dan›flmaya gelen insanlarla o kanepeler<br />

üzerinde görüflmeler yap›yorum” diye<br />

konufltu.<br />

Her insan›n yaflam›nda güçlükler ve<br />

engeller oldu¤unu ifade eden Psikolog<br />

Peder, bu tür sorunlarla mücadele ederken<br />

insanlar›n bazen “tükenmifllik” sendromuna<br />

yakalanabilece¤ini söyledi. ‹nsan›n<br />

içinde negatif ve pozitif olmak<br />

üzere iki enerji kayna¤› oldu¤una dikkat<br />

çeken Peder, “Hayat içerisindeki düflüncelerimiz<br />

ve tercihlerimizle bu enerjileri<br />

azalt›r veya art›r›r›z. Düflüncelerimizi<br />

do¤ru yere kanalize etmeliyiz. Düflüncelerimizi<br />

belli hedefler do¤rultusunda<br />

odaklarsak olumlu enerjiye do¤ru gideriz.<br />

Olumsuz enerji korku ve kayg›lardan<br />

kaynaklan›r. Korku ve kayg›lar› do¤ru<br />

bir flekilde kullanamazsak kayg› insan›n<br />

kontrolünden ç›karsa sorun bafllar” dedi.<br />

7 bin çocuk çevre müfettifli olacak<br />

HABER MERKEZ‹<br />

Alt›nda¤ bölgesinde 66 ilkö¤retim<br />

okulunda bulunan 4’üncü s›n›f ö¤rencileri,<br />

Alt›nda¤ Belediyesi Temizlik ‹flleri<br />

Müdürlü¤ü ile Çevre ve fiehircilik Bakanl›¤›<br />

E¤itim Dairesi Baflkanl›¤›’n›n ortaklafla<br />

organizasyonunda “Çevre Müfettiflleri”<br />

e¤itim ve tiyatro projesine kat›ld›.<br />

Çocuklar› çevre konusunda bilinçlendirerek<br />

gelecek nesillere flimdiden sorumluluk<br />

kazand›rmay› amaçlayan programda,<br />

Alt›nda¤ Belediyesi, Çevre Bakanl›¤›<br />

taraf›ndan Türkiye çap›nda pilot<br />

bölge olarak seçilen 15 belediyeden biri<br />

oldu. Proje kapsam›nda Çevre ve fiehircilik<br />

Bakanl›¤› ile Alt›nda¤ Belediyesi<br />

Temizlik ‹flleri Müdürlü¤ü görevlileri,<br />

çevre temizli¤i konusunda çocuklara e¤itim<br />

verdi. E¤itimlerin ard›ndan bakanl›k<br />

taraf›ndan da¤›t›lan çipli kartlar ile dördüncü<br />

s›n›f çocuklar› çevre müfettifli oldular.<br />

Projeye kat›lan çocuklara top,<br />

çöp pofleti, flapka, dergi ve çiçek tohumu<br />

da¤›t›ld›.<br />

Projenin tan›t›m› kapsam›nda “Çevre<br />

Çiçekleri” adl› bir de çocuk tiyatrosu sergilendi.<br />

Oyunun Necip Faz›l Kültür Merkezi’ndeki<br />

ilk gösterimine farkl› okullardan<br />

toplam 600 ö¤renci kat›ld›. Proje<br />

kapsam›nda bir hafta boyunca sürecek<br />

gösterimler sonunda, toplam 7000 ö¤renci<br />

oyunu izlemifl ve keyifli bir tiyatro<br />

oyunu eflli¤inde projenin amac›n› ö¤renmifl<br />

olacak.<br />

“Çevre Müfettiflleri” projesi ile küçük<br />

müfettifller, bulunduklar› yerde<br />

çevre ile ilgili bir olumsuzluk tespit ettiklerinde<br />

bunu Alt›nda¤ Belediyesi<br />

Temizlik ‹flleri Müdürlü¤ü’nün 341<br />

46 01 numaral› telefonlar› ile Çevre<br />

ve fiehircilik Bakanl›¤›’n›n Alo 181<br />

numaral› hatt›na bildirecekler. Di¤er<br />

yandan minik çevre müfettiflleri,<br />

apartmanlar›nda, mahallelerinde çevrenin<br />

korunmas›na yönelik bilinçlendirme<br />

projeleri yapacaklar ve geri dönüflümü<br />

mümkün olan at›klar›n kazand›r›lmas›<br />

konusunda çal›flacaklar.<br />

15<br />

Bofl duran beyinin kendi kendine<br />

olumsuz enerji üretti¤ini vurgulayan ‹lknur<br />

Peder flu önerilerde bulundu: “Hayaller<br />

önce beyinde bafllar, olumlu düflünmek<br />

için hayalleriniz u¤runa mücadele<br />

edin. Sabah kalkt›¤›n›zda önce aynada<br />

kendinize bir gülün. Haftada iki<br />

kere gevfleme egzersizi yap›n. Her gece<br />

yatt›¤›n›zda o gün mutlu oldu¤unu üç fleyi<br />

düflünün. Bir fleyin olmas›yla, meydana<br />

gelmesiyle mutlu olaca¤›z dedi¤imizde<br />

mutluluk bizden uzaklafl›r. Anlar›n<br />

içindeki mutluluklar bize keyif verir. fiimdi<br />

buraday›m ve keyif almal›y›m demeliyiz.<br />

Bu olumlu enerjimizi art›r›r.”<br />

Peder, herkesi yetenekli oldu¤u alanlar›<br />

keflfetmeye ça¤›r›rken “Yetersiz oldu¤umuz<br />

alandan ziyade yetene¤imizin<br />

oldu¤u alanlara yönelip, kendimizi daha<br />

da güçlendirirsek olumlu enerjimizi art›r›-<br />

r›z” mesaj›n› verdi.<br />

Seminerin yap›ld›¤› salonu dolduran<br />

Keçiörenliler, soru-cevap bölümünde de<br />

merak ettikleri sorular› Psikolog Peder’e<br />

yöneltme olana¤›n› buldular.<br />

Çetin, kermes aç›l›fllar›nda<br />

HABER MERKEZ‹<br />

Pursaklar Belediye Baflkan› Selçuk<br />

Çetin, hay›r kurumlar› ve ö¤renciler yarar›na<br />

düzenlenen çok say›da kermesin<br />

aç›l›fllar›na kat›larak hemflerilerini yaln›z<br />

b›rakmad›.<br />

Pursaklar Belediyesi Kapal› Pazar<br />

alanlar›nda düzenlenen kermeslere halk<br />

yo¤un ilgi gösteriyor. Baflkan Çetin’in<br />

de hemflerilerini yaln›z b›rakmad› kermeslerde<br />

yiyeceklerden çeyiz malzemesine,<br />

k›yafetten yöresel giysilere, mobilyadan<br />

beyaz eflyaya kadar birçok ürün<br />

bulunuyor. Belli bir süre halka aç›k olan<br />

kermeslerin kazanc› ö¤rencilere ve hay›r<br />

kurumlar›n›n ihtiyaçlar›na kullan›l›yor.<br />

Pursaklar Peçenek ‹lkö¤retim Okulu<br />

ve Pursaklar Kurs ve Okul Talebelerine<br />

Yard›m Derne¤i’nin düzenledi¤i kermeslerde<br />

hemflerileri ile tek tek ilgilenen<br />

Baflkan Çetin, halk›n yo¤un ilgisi ile<br />

karfl›land›. Daha sonra kermesleri gezerek<br />

ortaya konan ürünler hakk›nda bilgi<br />

al›p, hemflerileri ile sohbet ederek onlar›n<br />

taleplerini dinledi. Kermesleri düzenleyen<br />

yetkililer Çetin’e kat›l›mlar›ndan<br />

dolay› teflekkür etti.


7 <strong>Haziran</strong> <strong>2013</strong><br />

16<br />

YARIN <strong>Ankara</strong> Cuma<br />

TOBB: fiiddet ve kavga hiçbir fleyi çözemez”<br />

Esnaf tedirgin...<br />

ANKARA (AA) - Türkiye Esnaf<br />

ve Sanatkarlar› Konfederasyonu<br />

(TESK) Baflkan› Bendevi Palandöken,<br />

Taksim’deki Gezi Park›’na iliflkin protesto<br />

gösterileri ile alkol sat›fl› düzenlemesi<br />

konusundaki kayg›lar›n› Cumhurbaflkan›<br />

Abdullah Gül’e ilettiklerini<br />

söyledi.<br />

Cumhurbaflkan› Gül, Palandöken’i<br />

Çankaya Köflkü’nde kabul etti.<br />

Kabulün ard›ndan gazetecilere<br />

aç›klamalarda bulunan Palandöken,<br />

‘’Gezi Park›’na iliflkin protesto gösterileri<br />

ve alkol sat›fl› düzenlemesi hakk›ndaki<br />

kayg›lar›m›z› kendisine ilettim’’<br />

dedi.<br />

Olaylar nedeniyle esnaf›n yaflad›¤›<br />

en büyük sorunlar›n can güvenli¤i, iflsizlik,<br />

dükkanlar›n aç›lamamas› ve u¤rad›klar›<br />

zarar oldu¤unu belirten Palandöken,<br />

yaflanan olaylardan esnaf›n<br />

korku duydu¤unu Gül’e iletti¤ini dile<br />

ANKARA - Türkiye Odalar ve<br />

Borsalar Birli¤i (TOBB), fliddet ve<br />

kavgan›n hiçbir fleyi çözemeyece¤ini,<br />

yaflananlardan f›rsat ç›karmaya<br />

çal›flanlar›n, tarih önünde sorumlu<br />

olacaklar›n› bildirdi.<br />

TOBB’dan yap›lan aç›klamada,<br />

son günlerde ‹stanbulídan bafllayarak<br />

birçok ile yay›lan olaylar› ifl<br />

dünyas›n›n üzüntüyle izledi¤i belirtildi.<br />

Bölge ve küresel ekonominin<br />

zor bir dönemden geçti¤i, dengelerin<br />

h›zla de¤iflti¤i bu dönemde huzura<br />

ve istikrara her zamankinden<br />

daha fazla ihtiyaç oldu¤u ifade edilen<br />

aç›klamada, Türkiyeínin gelece-<br />

¤ine yat›r›m yapan ve 15 milyonu<br />

istihdam eden Türk özel sektörünün<br />

bir an önce sa¤duyunun hakim olmas›n›<br />

bekledi¤i kaydedildi.<br />

Gösteri hürriyeti kapsam›nda baz›<br />

vatandafllar›n sergiledi¤i demokratik<br />

davran›fllar›n, kötü amaçl›<br />

marjinal unsurlar›n provokasyonlar›-<br />

na karfl› korunmas› gerekti¤i belirtilen<br />

aç›klamada, flu görüfllere yer verildi:<br />

“ Samimi vatandafllar›m›z da bu<br />

hususta duyarl›l›k içerisinde olmal›<br />

ve fliddet, yakma, y›kma gibi suç<br />

teflkil eden fiillerin hak ve özgürlükleri<br />

gölgelemesine izin vermemelidir.<br />

Sokaklar›n huzur ve güveni, çocuklar›m›z›n<br />

ve Türkiyeínin gelece-<br />

¤idir. fiiddet ve kavga, hiçbir fleyi<br />

çözemez. Aksine sorunlar› daha da<br />

içinden ç›k›lmaz hale getirir. Hiçbir<br />

hak aray›fl›, vatandafl›m›z›n can ve<br />

getirdi.<br />

Palandöken, Gül’ün toplumsal<br />

mal güvenli¤inin tehlikeye sokulmas›na,<br />

esnaf›n, tüccar›n ma¤duriyetine<br />

ve vatandafllar›m›z›n vergileriyle<br />

temin edilen kamu mallar›na zarar<br />

verilmesine gerekçe olamaz. Yaflananlardan<br />

f›rsat ç›karmaya çal›flanlar,<br />

tarih önünde sorumlu olacaklar›n›<br />

unutmamal›d›r. Aziz milletimiz,<br />

bugüne kadar pek çok badireyi tarihsel<br />

tecrübesi ve sa¤duyusu ile atlatm›flt›r.<br />

Bu sürecin de ayn› durufl<br />

ve vakarla çözülece¤inden kimsenin<br />

kuflkusu olmamal›d›r.”<br />

Esnaf ve Sanatkarlar Derne¤i<br />

(ESDER) Genel Baflkan› Mahmut<br />

Çelikus da son günlerde yaflanan<br />

olaylarda vatandafllar›n ve özellikle<br />

esnaf›n gördü¤ü zarardan dolay›<br />

çok üzgün olduklar›n› belirtti.<br />

olaylar›n daha fazla t›rmanmamas›<br />

ad›na ilgili bakanl›klarla temas halinde<br />

Herkesi sa¤duyulu davranmaya<br />

ve so¤ukkanl› olmaya davet eden<br />

Çelikus, protesto hakk›n›n demokratik<br />

bir hak oldu¤unu fakat protesto<br />

yaparken kamu düzenini bozmadan<br />

yasalar çerçevesinde gerekli<br />

tepkinin ortaya konulmas› gerekti¤ini<br />

ifade etti. Günlerdir süren bu eylemlerde<br />

esnaf›n ifllerinin sekteye<br />

u¤rad›¤›n› ve birçok esnaf›n tedirginlik<br />

içerisinde dükkanlar›n› açamad›klar›n›<br />

kaydeden Çelikus,<br />

“Tepkimizi ortaya koyarken baflkalar›n›n<br />

hakk›n› hukukunu gözard›<br />

etmeden, baflkalar›n›n mal›na, can›-<br />

na zarar vermeden, hak talep etmeliyiz.<br />

Aksi halde bu olumsuz durum<br />

hepimize zarar verirî de¤erlendirmesinde<br />

bulundu. (AA)<br />

Palandöken: “Esnaf ve sanatkar<br />

ifl yapamaz hale geldi”<br />

Esnaf›n demokratik hakk›n› kullanan vatandafllara kolayl›k sa¤lad›¤›n›, buna karfl›n olay ç›karmak isteyen insanlar›n<br />

di¤erlerinin aras›na kar›flabilece¤ine dair kuflkular›n› Gül ile paylaflt›klar›n› ifade eden TESK Baflkan› Palandöken, flöyle<br />

devam etti: ‘’Her saat bafl› toplumsal bir olay›n patlak verme endiflesinden insanlar ifle, toplu tafl›ma araçlar›na, taksilere<br />

binip seyahat edemiyor. Esnaf ve sanatkar ifl yapamaz hale geliyor. Gençlerin fevri hareketlerine karfl› duyarl› olunmas›<br />

gerekti¤ini, onlar›n bizim gelece¤imiz oldu¤unu, fikirlerinin bizim için önemli oldu¤unu, yaflam tarzlar›na müdahale<br />

de¤il art›k toplumsal bir s›k›nt›n›n ortada oldu¤unu gözlüyoruz. Bu kayg›lar›m› Say›n Cumhurbaflkan›na ilettim.’’ dedi<br />

oldu¤unu belirtti¤ini aktararak, görüflmenin<br />

bu anlamda çok olumlu geçti-<br />

¤ini kaydetti.<br />

Bundan sonraki süreçte olaylar›n<br />

hafiflemesini beklediklerini bildiren<br />

Palandöken, ‘’Demokratik hak aray›fllar›<br />

devam edecek ama fliddetten<br />

uzak, kamu mal›na, esnaf›n mal›na<br />

zarar verilmesi engellenecek’’ diye<br />

konufltu.<br />

Esnaf›n u¤rad›¤› zarar konusunda<br />

kayg›lar›n› dile getirdiklerini anlatan<br />

Palandöken, bundan sonraki maddi<br />

zararlar›n›n karfl›lanmas› ile ilgili fikirlerini<br />

paylaflt›klar›n› ifade etti.<br />

Gençlere fliddet eylemlerinden<br />

uzak durmalar› ça¤r›s›nda bulunan<br />

Palandöken, yaflanan olaylar›n olumlu<br />

giden ülke ekonomisine zarar verdi¤ini<br />

söyledi (AA)


7 <strong>Haziran</strong> <strong>2013</strong><br />

Cuma<br />

<strong>Ankara</strong><br />

YARIN<br />

Yenimahalle stand› YO⁄UN ‹LG‹ GÖRDÜ<br />

HABER MERKEZ‹<br />

Sosyal demokrat belediyelerin Kentine Güvenen<br />

Kentler Buluflmas› Fuar›'n›n ikinci gününde Yenimahalle<br />

Belediye Baflkan› Fethi Yaflar, dost belediyelerin<br />

stantlar›n› ziyaret ederek projelerini inceledi.<br />

61 belediyenin kat›ld›¤› fuar›n ikici gününde fuara<br />

ziyaretçi ak›n› devam etti. Sabah›n erken saatlerinde<br />

Yenimahalle Belediyesi'nin stand›na gelerek ziyaretçileri<br />

a¤›rlamaya bafllayan Yaflar, bir süre sonra da<br />

dost belediyelerin stantlar›n› ziyaret ederek projeler<br />

ile ilgili bilgi ald›.<br />

Belediyelerin Kentsel Dönüflüm Projelerini titizlikle<br />

inceleyen Yaflar, Ordu Belediye Baflkan› Seyit Torun<br />

ile uzun süre sohbet etti. Ordu'nun son zamanlardaki<br />

geliflimini takip etti¤ini belirten Yaflar, Torun'u<br />

baflar›l› çal›flmalar›ndan dolay› tebrik etti. Torun<br />

ise Yenimahalle stand›nda yapt›¤› ziyarette Yenimahalle'de<br />

gerçeklefltirilen kentsel<br />

dönüflüm ve yenileme projeleri hakk›nda detayl›<br />

bilgi ald›.<br />

Elmada¤’daki kurslara<br />

han›mlardan yo¤un ilgi<br />

HABER MERKEZ‹<br />

Elmada¤ Halk E¤itim Merkezi taraf›ndan<br />

14 ayr› noktada aç›lan kurslara<br />

kat›lan Elmada¤l› ev han›mlar›n›n el<br />

eme¤i göz nuru çal›flmalar›, y›lsonu<br />

sergisi ile görücüye ç›kt›.<br />

Geçen y›l›n Kas›m ay›nda aç›lan<br />

kurslar, 7 ayl›k bir sürenin ard›ndan<br />

sona erdi. 16 Usta ö¤retici taraf›ndan<br />

45 alanda aç›lan 134 farkl› kursa kat›-<br />

lan 2995 kursiyer, ald›klar› e¤itimleri,<br />

baflar›l› çal›flmalar›na yans›tt›lar. El Sanatlar›<br />

Teknolojisi ( El nak›fll›, mefruflat,<br />

i¤ne oyalar›, giyim, cicim kilim,<br />

örgü, tak›, ebru sanat› ve deri iflleme<br />

vb.) kurslar›na kat›lan ev han›mlar›,<br />

bofl vakitlerini en güzel flekilde geçirmenin<br />

yan› s›ra, el becerisi ve meslek<br />

sahibi olman›n mutlulu¤unu yafl›yorlar.<br />

Elmada¤ Belediyesi Dü¤ün Salonunda<br />

aç›lan “ Y›lsonu Sergisi”ni ziyaret<br />

ederek, yap›lan çal›flmalar› büyük<br />

bir hayranl›kla incelerken, keyifli bir<br />

al›flverifl yaparak, kursiyerleri ve kurs<br />

hocalar›n› da tebrik etti. El eme¤i göz<br />

nuru çal›flmalar› incelerken kursiyerler<br />

ile de sohbet eden Baflkan Gazi fiahin;<br />

“Bofl zamanlar›n›z› meslek sahibi<br />

olabilmek, el becerisi kazanabilmek ve<br />

ev ekonomisine katk› sa¤layabilmek<br />

için, bu güzel çal›flma ortam›na kat›-<br />

larak de¤erlendirmeniz gerçekten çok<br />

güzel bir örnek davran›fl, hepinizi bu<br />

örnek davran›fl›n›zdan ve yapt›¤›n›z<br />

müthifl çal›flmalardan dolay› tekrar<br />

kutluyor, tebrik ediyorum” dedi. ‹lçe<br />

Halk E¤itim Müdürünü ve ekibini de<br />

tebrik eden Baflkan fiahin; “ ‹lçemizde<br />

yap›lan E¤itim, Sosyal ve Kültürel faaliyetlere<br />

destek veren, bu tür konularda<br />

çal›flma yapan herkese teflekkür<br />

ediyorum” dedi.<br />

Bu kurslar›n en büyük kazanc›n›n,<br />

ev han›mlar›n›n bofl vakitlerini en iyi<br />

flekilde de¤erlendirerek, ev ekonomisine<br />

destek olmalar›, diyen ‹lçe Halk<br />

E¤itim Müdürü Mehmet Güven; “<br />

Yapt›¤›m›z her çal›flmay› destekleyen<br />

ve her f›rsatta kurslar›m›z›, bizleri ziyaret<br />

eden, bugünde yine sergimizi ziyaret<br />

ederek bizlere destek olan ilçe Belediye<br />

Baflkan›m›z Say›n Gazi fiahin’e<br />

teflekkür ediyorum” dedi.<br />

17<br />

Ordu'da gerçeklefltirecekleri kentsel dönüflüm çal›flmalar›<br />

öncesinde Türkiye'ye örnek olabilecek projeleri<br />

inceledi¤ini söyleyen Torun, "Ordu'da sürdürdü¤ümüz<br />

çal›flmalar öncesinde bir çok yerden fikir<br />

ve bilgi ald›k. Yenimahalle Belediyesi'nin kentsel dönüflüm<br />

çal›flmalar›n› tüm detaylar›yla mercek alt›na<br />

al›yoruz. Yenimahalle'nin bu alanda örnek alabilece-<br />

¤imiz bir çok çal›flmas› mevcut" dedi.<br />

Ayval›k Belediye Baflkan› Hasan Bülent Türközen,<br />

Konyaalt› Belediye Baflkan› Muhittin Böcek,<br />

Mersin Büyükflehir Belediye Baflkan› Macit Özcan,<br />

Mezitli Belediye Baflkan› U¤ur Y›ld›r›m ve Manavgat<br />

Belediye Baflkan› fiükrü Sözen Yenimahalle Belediyesi'nin<br />

stand›n› ziyaret ederek geçti¤imiz ay uygulamaya<br />

koyulan Dijital Arfliv konusunda Yaflar'dan bilgi<br />

ald›lar.<br />

Ziyaretçilerini dijital arfliv ile ilgili küçük bir sunum<br />

yapan Yaflar, projenin sa¤lad›¤› faydalar hakk›nda<br />

misafirlerine ipuçlar› verdi. Bu uygulama sayesinde<br />

flehirlerin kimliklerinin korunabilece¤ini belirten Yaflar<br />

gerçeklefltirilen teknik altyap› çal›flmalar›n› anlatt›.<br />

Yaflar, "Tüm flehirlerin kimli¤i ve tarihinin belgesi<br />

olan imar arflivinin korunmas› ve on binlerce dosya<br />

ve bilgiye birkaç dakika içinde ulaflmam›z› sa¤layan<br />

bir çal›flma yürüttük. Bizden sonraki nesillere yapt›¤›-<br />

m›z en önemli hizmetlerimizden birisi imar arflivini<br />

teknoloji ile buluflturmam›zd›r" dedi.


18 YARIN<br />

<strong>Ankara</strong><br />

7 <strong>Haziran</strong> <strong>2013</strong><br />

Cuma<br />

FEST‹VAL COfiKUSU ...<br />

2. <strong>Ankara</strong> Shopping Fest (ASF-<strong>Ankara</strong> Al›flverifl Festivali) bugün bafll›yor. Baflkentíi marka kentlerden<br />

biri haline getirmeyi hedefleyen festival süresince, al›flverifl merkezleri ve flehrin çeflitli noktalar› kortejler,<br />

konserler, gösteriler, yar›flmalar, defileler ve yurt d›fl›ndan gelecek özel gruplar›n flovlar› ile birbirinden<br />

renkli görüntülere sahne olacak.<br />

ANKARA - <strong>Ankara</strong> Ticaret Odas›ndan<br />

(ATO) yap›lan yaz›l› aç›klamaya<br />

göre, 2. <strong>Ankara</strong> Shopping<br />

Fest bugün festival yüzü ‹sabeli Fontanaín›n<br />

Kentparkíta gonga vurmas›yla<br />

bafllayacak.<br />

Festivalde, Ajda Pekkan, Sibel<br />

Can, Gülben Ergen, Hülya Avflar,<br />

Serdar Ortaç, Nilüfer, Ebru Gündefl,<br />

Seda Sayan, Rafet El Roman, Emre<br />

Ayd›n, Murat Boz, Ferhat Göçer,<br />

Y›ld›z Tilbe, Ifl›n Karaca ve Burhan<br />

Öcal konser verecek.<br />

Dünyaca ünlü Rus Milletvekili Iosif<br />

Kobzon, Aleksandrov Rus K›z›l<br />

Ordu Korosu ve Dans Akademik<br />

Toplulu¤u yeni programlar›yla festivalde<br />

gösteri yapacak.<br />

Sahnede en uzun süre kalarak<br />

flark› söyleyen tek sanatç› olmas›yla<br />

Guinness Rekorlar kitab›na giren<br />

Kobzon liderli¤indeki koro Türkçe<br />

ODTÜ Teknokent, 2023’ü tasarl›yor<br />

ODTÜ Bilgisayar ve Ö¤retim Teknolojileri E¤itimi Bölümü Baflkan› Soner Y›ld›r›m, “Türkiye için 2023 hedefi kondu, cumhuriyetin<br />

100. y›l› konufluluyor ama bunu istemekle olmuyor bunu tasarlaman›z gerekiyor ve o dinamikleri harkete geçirmeniz<br />

gerekiyor. Biliflim sektöründe 2023’ün tasar›m›n› yap›yoruz. Genç insanlar› bu alana yönlendirip motive etmeye<br />

çal›fl›yoruz. ODTÜ 2023’de bir tasarlay›c›, gelifltirici olarak yerini al›yor” dedi.<br />

ve Rusça flark›lar söyleyecek.<br />

Türkiyeínin ifl, cemiyet ve spor<br />

hayat›ndan tan›d›¤› pek çok ünlü,<br />

sokak çocuklar› yarar›na <strong>Ankara</strong>ída<br />

sahne alacak. Ça¤dafl ve Ba¤›ms›z<br />

Yard›mlaflma Derne¤inin (ÇABA) organize<br />

etti¤i Gala Tiyatrosu, <strong>Ankara</strong><br />

Shopping Fest himayesinde, 13 <strong>Haziran</strong>ída<br />

Congresiumída bir oyun<br />

sergileyecek.<br />

Ünlülerin gönüllü olarak yer ald›-<br />

¤› tiyatro eseri, Muhteflem Yüzy›l,<br />

Kuzey Güney, ‹ntikam, Karaday›, Pis<br />

Yedili/Pamuk Prenses isimli dizilerin<br />

uyarlanmas›yla oluflacak. Mutlu Ev<br />

Kad›nlar› isimli müzikli eserin de yer<br />

ald›¤› oyunlar›n yönetmenli¤ini Ali<br />

Sunal yapacak.<br />

Davetiyeleri tüm Big Chefs flubeleri<br />

ve <strong>Ankara</strong> Ac›badem Hastanesiínde<br />

sat›fla sunulan oyundan elde<br />

edilen gelir Florya Çocuk ve Gençlik<br />

ANKARA - Y›ld›r›m, AA muhabirine<br />

yapt›¤› aç›klamada, bu perflembe ODTÜ<br />

Kültür Kongre Merkezi’nde bafllayacak ve 2<br />

gün sürecek Kampüs Teknolojileri Günleri’13<br />

etkinli¤i ile kamu ile çözüm üreticilerini<br />

bir araya getireceklerini söyledi.<br />

Etkinli¤in en büyük bölümünü Fatih Projesi’ne<br />

ay›rd›klar›n› bildiren Y›ld›r›m, projesinin<br />

baflar›ya ulaflmas› için donan›m ve yaz›-<br />

l›m firmalar›n›n bir araya gelip flimdiye kadar<br />

yap›lanlar› de¤erlendirip tart›flacaklar›n›<br />

söyledi.<br />

‘’Fatih Projesi, rakamsal anlamda korkunç<br />

bir proje. 13 milyon ö¤rencinin tamam›n›<br />

kaps›yor, tablet da¤›t›lacak. 470 bin civar›<br />

s›n›fa ak›ll› tahta al›nacak. 800 bin civar›nda<br />

ö¤retmene hizmetiçi e¤itim verilecek.<br />

Ben 1998’den beri Dünya Bankas› ve Avrupa<br />

Konseyinde çal›fl›yorum. Böyle büyük<br />

bir e¤itim projesini hiçbir kay›tta görmedim.<br />

Bu proje, geçen flubat ay›nda devreye girince<br />

geçti¤imiz y›lki temay› Fatih Projesi<br />

olarak belirledik. Milli E¤itim Bakanl›¤› da<br />

devlet olarak gelip kendi ihtiyaçlar›na cevap<br />

verecek firmalarla burada ürün ve çözümleri<br />

gördü. Bu y›l da görecek. Firmalar bakanl›-<br />

¤a gidip tan›t›m yap›yor ama bakanl›k bununla<br />

fazla da zaman kaybetmek istemiyor<br />

hepsi bir arada olsun, fuarda, yerinde inceleyelim<br />

arzusu var.’’<br />

Kampüs Teknoloji Günleri’nde ayr›ca<br />

de¤iflik konularda yaz›l›mlar sergilendi¤ini de<br />

belirten Y›ld›r›m, her kurulan üniversitenin<br />

ö¤renci iflleri, evrak yönetimi ya da bordro<br />

gibi yaz›l›mlara ihtiyaç duydu¤unu ve birbirine<br />

benzer yaz›l›mlara büyük paralar ödenebildi¤ini<br />

söyledi. Y›ld›r›m, üniversitelerin birbirilerinin<br />

veritabanlar›n› okuyabilen yaz›l›mlara<br />

fuar kapsam›nda ulafl›labilece¤ini kaydetti.<br />

(AA)<br />

Merkezi ile <strong>Ankara</strong>ídaki ihtiyaç sahibi<br />

çocuklar›n e¤itimine katk›da bulunmak<br />

amac›yla kullan›lacak.<br />

1936’da kurulan ve binlerce y›ll›k<br />

Kafkas halk danslar›n› sahne sanatlar›na<br />

özgün bir flekilde tafl›yan Nalmes<br />

Grubu da 54 kiflilik dans ekibiyle<br />

sahne alacak.<br />

Stilist Aysun Kaba ve ekibi otobüs<br />

ile tüm <strong>Ankara</strong>íy› 27 gün boyunca<br />

dolaflarak baflkentli kad›nlarla<br />

söylefliler yapacak ve onlara stil önerilerinde<br />

bulunacak. Ma¤azalar aras›nda<br />

vitrin yar›flmalar› ve defileler<br />

düzenlenecek.<br />

Festivalde Türkiyeínin unutulmaya<br />

yüz tutan geleneksel el sanatlar›,<br />

uygulamal› olarak tan›t›lacak. Limon<br />

A¤ac› Organizasyonu taraf›ndan gerçeklefltirilecek<br />

projede, <strong>Ankara</strong>l›lara<br />

yemeni yap›m›ndan, sedef kakmaya,<br />

keflan dokumadan bak›r ifllemeye kadar<br />

26 ayr› çeflit el sanat› tan›t›lacak.<br />

fiehrin de¤iflik bölgelerinde Offroad<br />

yar›fllar›n›n yap›laca¤› festivalde,<br />

Power Extreme Grubu paten, kaykay<br />

ve bisikletlerle gösteriler sunacak.<br />

Al›flverifl merkezleri ile cadde ve<br />

sokak ma¤azalar› yüzde 50íye varan<br />

oranlarda indirim yapacak.<br />

‹simleri “www.ankarashoppingfest.com.tr”<br />

adresinden ö¤renilecek<br />

oteller ìüç gün kal iki gün ödeî kampanyas›yla<br />

konaklama ücretlerinde<br />

indirimler yapacak.<br />

Festivalde banka kart› ve kredi<br />

kart›yla yap›lan her 25 liral›k al›flverifl,<br />

tüketiciye bir Fiat Fiorino kazanma<br />

flans› verecek. Festival sonras›nda<br />

Milli Piyango ‹daresinde yap›lacak<br />

çekiliflte 222 Fiat Fiorino otomobil<br />

hediye edilecek. (AA)<br />

Evsel at›klarda yeni dönem bafll›yor<br />

ANKARA - Bakanl›ktan yap›lan<br />

aç›klamaya göre, çöpleri<br />

yerinde ayr›flt›rarak çevreye verilecek<br />

zararlar› önlemeyi ve<br />

at›klar› ekonomiye kazand›rmay›<br />

hedefleyen Bakanl›k, çöp kovas›<br />

ve bina önlerinde çöp toplama<br />

alanlar›n›n oluflturdu¤u görüntüleri<br />

ortadan kald›rmaya haz›rlan›yor.<br />

Planl› Alanlar Tip ‹mar Yönetmeli¤i’nde<br />

yap›lacak de¤ifliklikle,<br />

üç ve daha fazla katl› yeni<br />

binalarda evsel at›k ayr›flt›rma<br />

sistemi zorunlu olacak. Sistem<br />

devreye girdi¤inde çöpler, evsel,<br />

plastik, cam, ka¤›t ve bitkisel<br />

at›k ya¤ olmak üzere 5 kategoride<br />

toplanacak.<br />

At›k baca sistemi, binan›n<br />

plan›nda uygun olan bölüme konulacak.<br />

Dairelerdeki elektronik<br />

sistem, içinde borular›n bulunaca¤›<br />

bacayla ba¤lant›l› olacak.<br />

Elektronik sitemin üzerinde<br />

“cam at›¤›”, “ka¤›t at›¤›”, “evsel<br />

at›k”, “plastik at›k” ve “bitkisel<br />

at›k ya¤” butonlar› yer alacak.<br />

At›k ya¤lar, “bitkisel at›k<br />

ya¤” butonuna basarak aç›lan<br />

hazneye boflalt›lacak. Ya¤, boru<br />

yoluyla, binan›n alt›na kurulacak<br />

at›k toplama merkezine gönderilecek.<br />

At›k toplama merkezinde ayr›<br />

toplanacak çöpler, lisansl› kurulufllarca<br />

haftada bir gün toplanacak.<br />

Bu sayede isteyen bina<br />

yönetimi de apartman›n çöpünü<br />

maddi olarak de¤erlendirebilecek.<br />

Bakanl›kça pilot bölge olarak<br />

Tokatíta uygulanan sistem,<br />

düflük maliyetle kurulabiliyor.<br />

(AA)


7 <strong>Haziran</strong> <strong>2013</strong><br />

Cuma<br />

E¤itim<br />

Liseli gençler<br />

500 lira masrafla<br />

kamyon yapt›<br />

ZONGULDAK - Zonguldak'ta lise<br />

ö¤rencisi iki kardefl, demir karyola,<br />

inflaat demiri ve motosiklet motoru kullanarak<br />

"Yarasa67" ad›n› verdikleri kamyon<br />

yapt›.<br />

Beycuma beldesinde oturan ve liseye<br />

giden 17 yafl›ndaki ikizler Ali Can ve<br />

Ercan Öztürk, evlerinden okula giderken<br />

s›k›nt› yaflmalar›n›n yan› s›ra beldede<br />

bulunan vatandafllar›n elektirk ve elektronik<br />

ifllerini tamir etmek amac›yla<br />

toplad›klar› parçalardan kamyon yapmaya<br />

bafllad›.<br />

Evlerinde ve çevrelerindeki<br />

komflular›ndan bulduklar› demir karyola,<br />

inflaat demiri, kalorifer ve su borusunun<br />

yan› s›ra motosiklet motorunu kaynak<br />

makinesiyle bir araya getiren kardefller, 4<br />

kiflinin binebilece¤i ve 400 kilogram yük<br />

tafl›yabilecek tek silindirli dört zamanl›<br />

kamyon yapt›.<br />

Genç mucitler, okula giderken müzik<br />

dinleyebilmek için araçlar›na iki adet oto<br />

teybi monte etti.<br />

Okullar›na yapt›klar› kamyonla gidip<br />

gelen ö¤renciler, okul d›fl›nda ise beldedeki<br />

tamirat iflleriyle u¤rafl›yor.<br />

Ali Can Öztürk, AA muhabirine<br />

yapt›¤› aç›klamada, arac› 15 günlük yar›<br />

y›l tatilinde bafllad›klar›n› belirterek, bunu<br />

2 ayda tamamlad›klar›n› söyledi.<br />

Arac›n motorunun Zonguldak'tan<br />

getirttiklerini ifade eden Öztürk, "‹lk<br />

baflta yapt›¤›m›zda motor çal›flmad›.<br />

Araca baz› parçalar ekleyerek enjeksiyonlu<br />

beyin ve so¤utucu takt›k.<br />

Kamyonumuzun kasa taraf›n›n alt›nda<br />

bulunan parçalar k›r›l›nca okulumuzdan<br />

kaynak makinesini alarak onard›k.<br />

Arac›m›z 4 kifliyi rahatl›kla tafl›yabiliyor"<br />

dedi.<br />

Arac›n yap›m›nda "demir karyola<br />

parçalar›, su borusu, motosiklet amarsitörü<br />

ve inflaat demiri" kulland›klar›n›<br />

vurgulayan Öztürk, flunlar› kaydetti:<br />

"Kamyonun ön lastiklerinde el arabas›<br />

lastiklerini kulland›k. Arka lastiklerimiz<br />

motosiklet lasti¤idir. K›fl›n ve rüzgarl›<br />

havalarda korunmak için arac›m›za branda<br />

çektik. Arac›m›z› toplam 500 lira<br />

masrafla yapt›k. Biz arac› okula gitmenin<br />

yan› s›ra kardeflimle birlikte uydu<br />

çanaklar›n› takmak için yapt›k. Böyle<br />

yapmasayd›k araba tutup gitmemiz<br />

gerekecekti. Bu da bize pahal›ya geliyordu."<br />

(AA)<br />

YARIN<br />

Çocuklar dinini oyunla ö¤renecek<br />

Kur’an kurslar›yla ilgili yafl s›n›rlamas›n›n kald›r›lmas› ard›ndan Diyanet ‹flleri<br />

Baflkanl›¤›, okul öncesi çocuklara din e¤itimiyle ilgili çal›flma bafllatt›. Dini<br />

bilgiler ve Kur’an-› Kerim bafll›klar›yla iki bölümden oluflacak e¤itimlerde,<br />

Allah’›n varl›¤›, Peygamber sevgisi gibi konular›n yan› s›ra harf boyama,<br />

noktalar› birlefltirme gibi etkinliklerle Kur’an okuma ö¤retilecek.<br />

ANKARA - Kur’an<br />

kurslar›yla ilgili yafl<br />

s›n›rlamas›n›n kald›r›lmas›<br />

ard›ndan Diyanet ‹flleri<br />

Baflkanl›¤›, okul öncesi çocuklara<br />

din e¤itimiyle ilgili çal›flma<br />

bafllatt›. Dini bilgiler ve Kur’an-›<br />

Kerim bafll›klar›yla iki bölümden<br />

oluflacak e¤itimlerde, Allah’›n<br />

varl›¤›, Peygamber sevgisi gibi<br />

konular›n yan› s›ra harf boyama,<br />

noktalar› birlefltirme gibi etkinliklerle<br />

Kur’an okuma ö¤retilecek.<br />

Diyanet ‹flleri Baflkan<br />

Yard›mc›s› Hasan Kamil Y›lmaz,<br />

AA muhabirine, okul öncesi din<br />

e¤itimiyle ilgili çal›flmalar<br />

hakk›nda bilgi verdi.<br />

Yafl s›n›r›n›n kald›r›ld›¤›n›<br />

hat›rlatan Y›lmaz, cami ve<br />

Kur'an kurslar›na velilerin çocuklar›n›<br />

getirdi¤ini ve "Art›k Kur'an<br />

ö¤renecek ça¤a geldi" dediklerini<br />

ifade etti. Y›lmaz, "Ailelerin<br />

de bu yönde talebi oluyordu.<br />

Kur'an kurslar›na çocuklar›n›<br />

yanlar›nda getiren han›m ö¤rencilerin<br />

çocuklar›n›n da dini bilgi<br />

ö¤renmesi yönündeki talepleri<br />

üzerine detayl› bir çal›flma<br />

yapma gere¤imiz ortaya ç›kt›"<br />

diye konufltu.<br />

Y›lmaz, E¤itim Hizmetleri<br />

Genel Müdürlü¤ünün konuyla<br />

ilgili bir çal›flma bafllatt›¤›n›,<br />

muhatap kitlenin okul öncesi<br />

çocuklar olmas› nedeniyle bu<br />

e¤itim grubuna hitap eden pedagog,<br />

e¤itimci, ö¤retmen, Kur'an<br />

kursu hocas› ve bu alanda<br />

çal›flan yay›nc›lardan da istifade<br />

ederek "Okul Öncesi Din E¤itimi<br />

Çal›fltay›" düzenlediklerini söyledi.<br />

Çal›fltayda, 16 kiflilik heyetin<br />

kat›l›m›yla program<br />

haz›rland›¤›n› ve materyal<br />

gelifltirilmesi üzerine çal›fl›ld›¤›n›<br />

dile getiren Y›lmaz, "Sonuçta 4<br />

yafl›ndaki çocu¤a her konuyu<br />

sözlü olarak anlatam›yorsunuz.<br />

Okuma yazma bilmiyor, öyleyse<br />

oyun ortam›nda oynayarak,<br />

tan›yarak, dokunarak ö¤renmesi<br />

amac›yla materyal gelifltirmesine<br />

yönelik çal›flma yap›ld›. Burada<br />

temel yaklafl›m, çocuklar›n<br />

sosyal ve duygusal geliflimlerine<br />

uygun olarak çocuklar›n bu<br />

geliflimlerini dini alanla<br />

buluflturacak Kur'an ö¤renmelerini<br />

dinin temel niteliklerine<br />

yavafl yavafl nüfuz etmelerini<br />

sa¤lamak amac›yla böyle bir<br />

çal›flma bafllat›ld›"<br />

de¤erlendirmesinde bulundu.<br />

"Kur'an Kurslar› Ö¤retim<br />

Program› Okul Öncesi Dönemi"<br />

bafll›kl› program haz›rlan›rken<br />

esnek bir çerçeve belirlendi¤ini<br />

anlatan Y›lmaz, programla ‹slam<br />

dininin de¤erlerini çocuklar›n<br />

anlayabilece¤i bir flekilde anlatma<br />

ve onlar›n kazanaca¤› bu<br />

de¤erleri gündelik hayatta da<br />

19<br />

kullanmas›n› sa¤layacak beceri<br />

elde etmenin amaçland›¤›n›<br />

bildirdi.<br />

Program kapsam›nda,<br />

Kur'an-› Kerim'in içerik, ses,<br />

flekil olarak tan›nmas›, harflerin<br />

ö¤renilmesi gibi imkan sunulaca¤›n›<br />

ifade eden Y›lmaz, çocuklar›n<br />

Allah'›, Peygamber'in<br />

kiflili¤ini, dürüstlü¤ünü, büyüklere<br />

sayg›s›n›, engellilere verdi¤i<br />

önem gibi konular› anlayabilecekleri<br />

bir flekilde dramalarla,<br />

hikayelerle tan›malar›n›<br />

sa¤lamaya çal›flacaklar›n› dile<br />

getirdi.<br />

Okul öncesi e¤itimleri A ve B<br />

grubu Kur'an kurslar›yla, camilerde<br />

vermeyi hedeflediklerini<br />

anlatan Y›lmaz, "‹l müftülüklerimize<br />

bu iflin temel ilkelerinin ne<br />

oldu¤unu neyi hedefledi¤imizi<br />

amaçlar›m›z› söyledik. Sonra<br />

çocuklara bu oyun araç gereçlerinin<br />

temin edilmesi çocuklarla<br />

iletiflimdeki hocalar›n daha<br />

duyarl› hale getirilmesi, bu iflle<br />

ilgili hiç olmazsa A grubu Kur'an<br />

kurslar›m›zda bir dershane<br />

haz›rlanmas› gerekti¤ini ilettik"<br />

diye konufltu.<br />

Y›lmaz, çal›fltay sonras›nda<br />

"Etkinlik Kitab›" oluflturuldu¤unu<br />

ve kitaplar›n eylül ay›nda haz›r<br />

olaca¤›n› bildirdi. (AA)


20 YARIN<br />

BURSA - Bursa Büyükflehir<br />

Belediyesi fiehir Tiyatrosu, bu y›l da<br />

yaz mevsiminde vatandafllar› tiyatro<br />

ile buluflturmaya devam ediyor.<br />

Turnede, Münir Canar’›n yaz›p<br />

yönetti¤i 'Bir Mahalle ki' adl›<br />

ortaoyunu seyirciyle bulufluyor.<br />

Büyükflehir Belediyesi fiehir<br />

Tiyatrosu, tiyatroya gitme olana¤›<br />

bulunmayan çevre yerleflimlerde<br />

yaflayan vatandafllar› tiyatro ile<br />

tan›flt›rmak ve flehir merkeziyle<br />

kültürel ba¤› güçlendirmek amac›yla<br />

gerçeklefltirilen 'Her Yerde Tiyatro'<br />

projesini bu y›l da bafllatt›. Orhangazi<br />

ilçesinin Gedelek köyünden bafllayan<br />

turnede, Türk tiyatrosunun önemli<br />

isimlerinden Münir Canar’›n yaz›p<br />

yönetti¤i 'Bir Mahalle ki’ adl›<br />

ortaoyunu sahneleniyor. Gedelek’in<br />

ard›ndan Mudanya ilçesinin Mürsel<br />

köyünde de seyirci karfl›s›na ç›kan<br />

oyun, geleneksel Türk tiyatrosunun<br />

komik kahramanlar›n› bugüne tafl›yor.<br />

Kültür Sanat<br />

Oyunu ilgiyle izleyen vatandafllar,<br />

nefle dolu anlar›n tad›n› doyas›ya<br />

yafl›yor.<br />

Mürsel köyünde büyük be¤eni<br />

toplayan oyunun sonunda köyün<br />

muhtar› Hüseyin Çak›r, sanatç›lara<br />

çiçek verdi. Büyükflehir Belediye<br />

7 <strong>Haziran</strong> <strong>2013</strong><br />

Cuma<br />

Köylerde tiyatro flenli¤i bafllad›<br />

Baflkan› Recep Altepe’ye projeye<br />

verdi¤i destekten dolay› teflekkür<br />

eden Çak›r, fiehir Tiyatrosu’nun köylerinde<br />

gösteri yapmas›ndan dolay›<br />

mutluluk duyduklar›n› belirtti.<br />

'Bir Mahalle ki' adl› oyunda; muhtar<br />

olan Piflekâr›n mahalleliyi kand›rarak<br />

evleri, bakkal dükkân›n› ve çeflmeyi<br />

yüksek paralar karfl›l›¤›nda<br />

yabanc›lara satmas›, dolay›s›yla<br />

mahallelinin kendi topraklar›nda<br />

yabanc› oluflu ve devam›nda yaflanan<br />

olaylar ele al›n›yor. ‹lk turda 18 ayr›<br />

yerleflimde oynanacak oyunun 2. tur<br />

program› ise Ramazan ay›nda<br />

gerçeklefltirilecek. (CHA)<br />

<strong>2013</strong> YILI ‹LKÖ⁄RET‹M ONARIMLARI PAKET 36 ‹fi‹ ANKARA ‹L ÖZEL ‹DARES‹<br />

Resmi ‹lanlar www.ilan.gov.tr.de<br />

<strong>2013</strong> Y›l› ‹lkö¤retim Onar›mlar› Paket 36 ‹fli yap›m ifli 4734 say›l› Kamu ‹hale Kanununun<br />

19 uncu maddesine göre aç›k ihale usulü ile ihale edilecektir. ‹haleye iliflkin ayr›nt›l›<br />

bilgiler afla¤›da yer almaktad›r.<br />

‹hale Kay›t Numaras› : <strong>2013</strong>/69771<br />

1-‹darenin<br />

a) Adresi : Tanzimat Cd. No:67 06070 Varl›k YEN‹MAHALLE/ANKARA<br />

b) Telefon ve faks numaras› : 3123066772 - 3123066938<br />

c) Elektronik Posta Adresi : proje@ankaraozelidare.gov.tr<br />

ç) ‹hale doküman›n›n görülebilece¤i internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/<br />

2-‹hale konusu yap›m iflinin<br />

a) Niteli¤i, türü ve miktar› : ‹halenin niteli¤i, türü ve miktar›na iliflkin ayr›nt›l› bilgiye<br />

EKAP'ta (Elektronik Kamu Al›mlar› Platformu) yer alan ihale doküman› içinde bulunan<br />

idari flartnameden ulafl›labilir.<br />

b) Yap›laca¤› yer : ALTINDA⁄ S›d›ka K›nac› ‹ÖO - Nihat Baflakar ‹ÖO - Kutalm›flbey<br />

OO - Sat›kad›n OO<br />

c) ‹fle bafllama tarihi : Sözleflmenin imzaland›¤› tarihten itibaren 10 gün içinde yer teslimi<br />

yap›|arak ifle bafllanacakt›r.<br />

ç) ‹flin süresi : Yer tesliminden itibaren 45 (k›rkbefl) takvim günüdür.<br />

3- ‹halenin<br />

a) Yap›laca¤› Yer : <strong>Ankara</strong> ‹l Özel ‹daresi - ‹mar Ve Bay›nd›rl›k Daire Baflkanl›¤› -<br />

Plan Proje Yat›r›m Ve ‹nflaat Müdürlü¤ü - Varl›k M. Tanzimat C. No:67 Y.Mahalle<br />

<strong>Ankara</strong><br />

b) Tarihi ve saati : 17.06.<strong>2013</strong> - 09:00<br />

4. ‹haleye kat›labilme flartlar› ve istenilen belgeler ile yeterlik de¤erlendirmesinde uygulanacak<br />

kriterler:<br />

4.1. ‹haleye kat›lma flartlar› ve istenilen belgeler:<br />

4.1.1. Mevzuat› gere¤i kay›tl› oldu¤u Ticaret ve/veya Sanayi Odas› ya da Esnaf ve<br />

Sanatkarlar Odas› veya ilgili Meslek Odas› Belgesi.<br />

4.1.1.1. Gerçek kifli olmas› halinde, kay›tl› oldu¤u ticaret ve/veya sanayi odas›ndan<br />

ya da esnaf ve sanatkar odas›ndan veya ilgili meslek odas›ndan, ilk ilan veya ihale tarihinin<br />

içinde bulundu¤u y›lda al›nm›fl, odaya kay›tl› oldu¤unu gösterir belge,<br />

4.1.1.2. Tüzel kifli olmas› halinde, ilgili mevzuat› gere¤i kay›tl› bulundu¤u Ticaret<br />

ve/veya Sanayi Odas›ndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu¤u y›lda al›nm›fl,<br />

tüzel kiflili¤in odaya kay›tl› oldu¤unu gösterir belge,<br />

4.1.2. Teklif vermeye yetkili oldu¤unu gösteren ‹mza Beyannamesi veya ‹mza Sirküleri.<br />

4.1.2.1. Gerçek kifli olmas› halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.<br />

4.1.2.2. Tüzel kifli olmas› halinde, ilgisine göre tüzel kiflili¤in ortaklar›, üyeleri veya<br />

kurucular› ile tüzel kiflili¤in yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret<br />

Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamam›n›n bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamas›<br />

halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu<br />

hususlar› gösteren belgeler ile tüzel kiflili¤in noter tasdikli imza sirküleri,<br />

4.1.3. fiekli ve içeri¤i ‹dari fiartnamede belirlenen teklif mektubu.<br />

4.1.4. fiekli ve içeri¤i ‹dari fiartnamede belirlenen geçici teminat.<br />

4.1.5. ‹hale konusu iflte idarenin onay› ile alt yüklenici çal›flt›r›labilir. Ancak iflin tamam›<br />

alt yüklenicilere yapt›r›lamaz.<br />

4.1.6. Tüzel kifli taraf›ndan ifl deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiflili¤in<br />

yar›s›ndan fazla hissesine sahip orta¤›na ait olmas› halinde, ticaret ve sanayi odas›/ticaret<br />

odas› bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklar› veya yeminli mali müflavir<br />

ya da serbest muhasebeci mali müflavir taraf›ndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen<br />

ve düzenlendi¤i tarihten geriye do¤ru son bir y›ld›r kesintisiz olarak bu flart›n korundu¤unu<br />

gösteren belge.<br />

4.2. Ekonomik ve mali yeterli¤e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl›mas› gereken<br />

kriterler: ‹dare taraf›ndan ekonomik ve mali yeterli¤e iliflkin kriter belirtilmemifltir.<br />

4.3. Mesleki ve Teknik yeterli¤e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl›mas› gereken kriterler:<br />

4.3.1. ‹fl deneyim belgeleri:<br />

Son on befl y›l içinde bedel içeren bir sözleflme kapsam›nda taahhüt edilen ve teklif<br />

edilen bedelin % 60 oran›ndan az olmamak üzere ihale konusu ifl veya benzer ifllere iliflkin<br />

ifl deneyimini gösteren belgeler.<br />

4.4. Bu ihalede benzer ifl olarak kabul edilecek ifller ve benzer ifllere denk say›lacak<br />

mühendislik ve mimarl›k bölümleri:<br />

4.4.1. Bu ihalede benzer ifl olarak kabul edilecek ifller: Yap›m ‹fllerinde ‹fl Deneyiminde<br />

De¤erlendirilecek Benzer ‹fllere Dair Tebli¤de yer alan B/III, Grubu ifller benzer<br />

ifl olarak kabul edilecektir.<br />

4.4.2. Benzer ifle denk say›lacak mühendislik veya mimarl›k bölümleri:inflaat müh.<br />

yada mimar 5.Ekonomik aç›dan en avantajl› teklif sadece fiyat esas›na göre belirlenecektir.<br />

6. ‹haleye sadece yerli istekliler kat›labilecektir.<br />

7. ‹hale doküman›n›n görülmesi ve sat›n al›nmas›:<br />

7.1. ‹hale doküman›, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Liras›)karfl›l›-<br />

¤› ‹darenin adresinden (TC Ziraat Bankas› Ulus fiubesi Hesap No: 36261172-5002) adresinden<br />

sat›n al›nabilir.<br />

7.2, ‹haleye teklif verecek olanlar›n ihale doküman›n› sat›n almalar› veya EKAP üzerinden<br />

e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.<br />

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar <strong>Ankara</strong> ‹l Özel ‹daresi - ‹mar Ve Bay›nd›rl›k<br />

Daire Baflkanl›¤› -Plan Proje Yat›r›m Ve ‹nflaat Müdürlü¤ü - Varl›k M. Tanzimat C.<br />

No:67 Y.Mahalle <strong>Ankara</strong> adresine elden teslim edilebilece¤i gibi, ayn› adrese iadeli taahhütlü<br />

posta vas›tas›yla da gönderilebilir.<br />

9. ‹stekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. ‹hale sonucu,<br />

üzerine ihale yap›lan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleflme imzalanacakt›r.<br />

Bu ihalede, iflin tamam› için teklif verilecektir.<br />

10. ‹stekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri<br />

tutarda geçici teminat vereceklerdir.<br />

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüzyirmi) takvim<br />

günüdür.<br />

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.<br />

13. Di¤er hususlar:<br />

‹halede Uygulanacak S›n›r De¤er Katsay›s› (N) : 1,00<br />

(Bas›n -8464) 455 (www.bik.gov.tr)


7 <strong>Haziran</strong> <strong>2013</strong><br />

Cuma<br />

Kültür Sanat<br />

YARIN<br />

‘Tatil Sürecinde Çocuk E¤itimi’ kitab› raflarda<br />

‹STANBUL - Pedagog Adem<br />

Günefl’in Nesil Yay›nlar›’ndan ç›kan<br />

‘Tatil Sürecinde Çocuk E¤itimi’ kitab›<br />

ö¤rencilere tatil plan› sunuyor, yaz›n<br />

yapmalar› gerekenleri anlat›yor.<br />

Günefl, kitapta tatil hayat›n ritminin<br />

bozuldu¤u de¤il derlenip topland›¤›<br />

dönemler oldu¤una iflaret ediyor.<br />

Günefl, kitab›nda okullar›n kapanmas›n›n<br />

ard›ndan bafllayan tatili olumlu<br />

de¤erlendirme yöntemlerini ele ald›¤›n›<br />

belirtiyor.<br />

Günefl, “Bilinçsiz ve rastgele<br />

haz›rlanm›fl bir tatil, ço¤u defa aile<br />

üyelerinin beklentilerini karfl›lamada<br />

yetersiz kald›¤› gibi birbirleri ile<br />

çat›flmalar›na da ortam<br />

oluflturmaktad›r.” uyar›s›nda bulunuyor.<br />

Ayr›ca “S›hhatli bir tatilin ana maddelerinden<br />

bir di¤eri de tatil hedefinin<br />

belirlenmesi ve tatil plan›n›n<br />

yap›lmas›d›r. Plans›z bir tatil, kaos<br />

oluflturmaya adayd›r. Evvelinden hedefi<br />

belirlenmeyen ve ne yap›laca¤› belli<br />

olmayan tatil, yorgunlu¤u atma yerine,<br />

yeni yorgunluklar›n sebebi olacakt›r.<br />

Tatilin bafllad›¤› dakikadan itibaren aile<br />

bireylerinin kendilerine göre tatilden<br />

beklentileri vard›r.” diyor.<br />

Terminolojik olarak tatile farkl› tarifler<br />

yap›lsa da psikolojik olarak tatilin ‘Bir<br />

baflkas›n›n program›ndan ç›k›p kiflinin<br />

kendi program›n› uygulayabilme özgürlü¤ü’<br />

anlam›na geldi¤ini dillendiren<br />

<strong>2013</strong> Y›l› ‹lkö¤retim Onar›mlar› Paket 38 ‹fli yap›m ifli 4734 say›l› Kamu ‹hale Kanununun<br />

19 uncu maddesine göre aç›k ihale usulü ile ihale edilecektir. ‹haleye iliflkin ayr›nt›l›<br />

bilgiler afla¤›da yer almaktad›r.<br />

‹hale Kay›t Numaras› : <strong>2013</strong>/69774<br />

1-‹darenin<br />

a) Adresi : Tanzimat Cd. No:67 06070 Varl›k YEN‹MAHALLE/ANKARA<br />

b) Telefon ve faks numaras› : 3123066772 - 3123066938<br />

c) Elektronik Posta Adresi : proje@ankaraozelidare.gov.tr<br />

ç) ‹hale doküman›n›n görülebilece¤i internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/<br />

2-‹hale konusu yap›m iflinin<br />

a) Niteli¤i, türü ve miktar› : ‹halenin niteli¤i, türü ve miktar›na iliflkin ayr›nt›l› bilgiye<br />

EKAP'ta (Elektronik Kamu Al›mlar› Platformu) yer alan ihale doküman› içinde bulunan<br />

idari flartnameden ulafl›labilir.<br />

b) Yan›laca¤› yer : ÇANKAYA Noterler Birli¤i ‹lk/OO - Ahmet Yesevi ‹lk/OO - ‹l<br />

Genel Meclisi OO - Ayten Tek›fl›k OO<br />

c) ‹fle bafllama tarihi • Sözlesmenin imzaland›¤› tarihten itibaren 10 gün içinde yer teslimi<br />

yap›larak ifle bafllanacakt›r.<br />

ç) ‹flin süresi : Yer tesliminden itibaren 45 (k›rkbefl) takvim günüdür.<br />

3- ‹halenin<br />

a) Yap›laca¤› yer : <strong>Ankara</strong> ‹l Özel ‹daresi - ‹mar Ve Bay›nd›rl›k Daire Baflkanl›¤› - Plan<br />

Proje Yat›r›m Ve ‹nflaat Müdürlü¤ü . Varl›k M. Tanzimat C. No:67 Y.Mahalle <strong>Ankara</strong><br />

b) Tarihi ve saati : 24.06.<strong>2013</strong> - 10:00<br />

4. ‹haleye kat›labilme flartlar› ve istenilen belgeler ile yeterlik de¤erlendirmesinde uygulanacak<br />

kriterler:<br />

4.1. ‹haleye kat›lma flartlar› ve istenilen belgeler:<br />

4.1.1. Mevzuat› gere¤i kay›tl› oldu¤u Ticaret ve/veya Sanayi Odas› ya da Esnaf ve Sanatkarlar<br />

Odas› veya ilgili Meslek Odas› Belgesi.<br />

4.1.1.1. Gerçek kifli olmas› halinde, kay›tl› oldu¤u ticaret ve/veya sanayi odas›ndan ya<br />

da esnaf ve sanatkar odas›ndan veya ilgili meslek odas›ndan, ilk ilan veya ihale tarihinin<br />

içinde bulundu¤u y›lda al›nm›fl, odaya kay›tl› oldu¤unu gösterir belge,<br />

4.1.1.2. Tüzel kifli olmas› halinde, ilgili mevzuat› gere¤i kay›tl› bulundu¤u Ticaret<br />

ve/veya Sanayi Odas›ndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu¤u y›lda al›nm›fl,<br />

tüzel kiflili¤in odaya kay›tl› oldu¤unu gösterir belge,<br />

4.1.2. Teklif vermeye yetkili oldu¤unu gösteren ‹mza Beyannamesi veya ‹mza Sirküleri.<br />

4.1.2.1. Gerçek kifli olmas› halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.<br />

4.1.2.2. Tüzel kifli olmas› halinde, ilgisine göre tüzel kiflili¤in ortaklar›, üyeleri veya<br />

kurucular› ile tüzel kiflili¤in yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret<br />

Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamam›n›n bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamas›<br />

halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu<br />

hususlar› gösteren belgeler ile tüzel kiflili¤in noter tasdikli imza sirküleri,<br />

4.1.3. fiekli ve içeri¤i ‹dari fiartnamede belirlenen teklif mektubu.<br />

4.1.4. fiekli ve içeri¤i ‹dari fiartnamede belirlenen geçici teminat.<br />

4.1.5. ‹hale konusu iflte idarenin onay› ile alt yüklenici çal›flt›r›labilir. Ancak iflin tamam›<br />

alt yüklenicilere yapt›r›lamaz.<br />

Günefl, “O yüzden aile içinde beklenti<br />

çat›flmas›na yol açmamak için öncelikle<br />

aile fertlerinin bir masa etraf›nda oturup,<br />

tatil hedeflerini belirlemelerinde fayda<br />

vard›r. Ve tatil aflamas›nda ailenin tatil<br />

hedefi ile aile bireylerinin flahsi tatil<br />

hedefi gözetilmelidir.” ifadelerini<br />

kullan›yor. Günefl, flöyle devam ediyor:<br />

“Tatilde en önemli unsuru, aile içindeki<br />

beklentileri çözdükten sonra tatil günlerinin<br />

planlanmas›n› oluflturmaktad›r.<br />

Tatil zaman planlamas›nda bir güne en<br />

fazla üç program yaz›lmal›d›r. Bu program<br />

ile di¤er program aras›nda zaman<br />

fark› en az dört saat olmal›d›r.”<br />

Beklentileri karfl›lamayan tatilin<br />

depresyona neden olabilece¤ini savunan<br />

21<br />

Pedagog Adem Günefl, flunlar›<br />

kaydediyor: “Yaz dönemi psikolojik<br />

rahats›zl›klar›n yafland›¤› dönmelerden<br />

biridir. Çünkü bu dönem plans›z geçen<br />

günleri içinde bar›nd›rmaktad›r.<br />

Plans›zl›k ve kaos ise insan psikolojisinin<br />

en büyük düflmanlar›ndand›r. Bir de<br />

kifliler hayal ettikleri gibi bir tatil yaflayamam›fllarsa<br />

yeniden yo¤un bir tempoya<br />

girmek onlar› olumsuz etkileyecektir. Bu<br />

ise kifli üzerinde ciddi bir yük oluflturur.<br />

Koca bir y›l› tekrar s›rt›nda tafl›yamayaca¤›<br />

endiflesi ile psikolojik deste¤e<br />

ihtiyaç duymaktad›r. Bu yüzden tatil<br />

bafllar›nda aile bireylerinin bir araya<br />

gelip enine boyuna bir tatil plan› ç›kartmas›<br />

büyük önem tafl›maktad›r.” (CHA)<br />

<strong>2013</strong> YILI ‹LKÖ⁄RET‹M ONARIMLARI PAKET 38 ‹fi‹ ANKARA ‹L ÖZEL ‹DARES‹<br />

Resmi ‹lanlar www.ilan.gov.tr.de<br />

4.1.6. Tüzel kifli taraf›ndan ifl deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiflili¤in<br />

yar›s›ndan fazla hissesine sahip orta¤›na ait olmas› halinde, ticaret ve sanayi odas›/ticaret<br />

odas› bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklar› veya yeminli mali müflavir<br />

ya da serbest muhasebeci mali müflavir taraf›ndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen<br />

ve düzenlendi¤i tarihten geriye do¤ru son bir y›ld›r kesintisiz olarak bu flart›n korundu¤unu<br />

gösteren belge.<br />

4.2. Ekonomik ve mali yeterli¤e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl›mas› gereken kriterler:<br />

‹dare taraf›ndan ekonomik ve mali yeterli¤e iliflkin kriter belirtilmemifltir.<br />

4.3. Mesleki ve Teknik yeterli¤e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl›mas› gereken kriterler:<br />

4.3.1. ‹fl deneyim belgeleri:<br />

Son on befl y›l içinde bedel içeren bir sözleflme kapsam›nda taahhüt edilen ve teklif<br />

edilen bedelin % 60 oran›ndan az olmamak üzere ihale konusu ifl veya benzer ifllere iliflkin<br />

ifl deneyimini gösteren belgeler.<br />

4.4.Bu ihalede benzer ifl olarak kabul edilecek ifller ve benzer ifllere denk say›lacak<br />

mühendislik ve mimarl›k bölümleri:<br />

4.4.1. Bu ihalede benzer ifl olarak kabul edilecek ifller: Yap›m ‹fllerinde ‹fl Deneyiminde<br />

De¤erlendirilecek Benzer ‹fllere Dair Tebli¤de yer alan B/III, Grubu ifller benzer ifl<br />

olarak kabul edilecektir.<br />

4.4.2. Benzer ifle denk say›lacak mühendislik veya mimarl›k bölümleri: ‹nflaat müh.<br />

ya da mimar<br />

5. Ekonomik aç›dan en avantajl› teklif sadece fiyat esas›na göre belirlenecektir.<br />

6. ‹haleye sadece yerli istekliler kat›labilecektir.<br />

7. ‹hale doküman›n›n görülmesi ve sat›n al›nmas›:<br />

7.1. ‹hale doküman›, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Liras›)karfl›l›-<br />

¤› ‹darenin adresinden (TC Ziraat Bankas› Ulus fiubesi Hesap No: 36261172-5002) adresinden<br />

sat›n al›nabilir.<br />

7.2. ‹haleye teklif verecek olanlar›n ihale doküman›n› sat›n almalar› veya EKAP üzerinden<br />

e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.<br />

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar <strong>Ankara</strong> ‹l Özel ‹daresi - ‹mar Ve Bay›nd›rl›k<br />

Daire Baflkanl›¤› -Plan Proje Yat›r›m Ve ‹nflaat Müdürlü¤ü - Varl›k M. Tanzimat C.<br />

No:67 Y.Mahalle <strong>Ankara</strong> adresine elden teslim edilebilece¤i gibi, ayn› adrese iadeli taahhütlü<br />

posta vas›tas›yla da gönderilebilir.<br />

9. ‹stekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. ‹hale sonucu,<br />

üzerine ihale yap›lan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleflme imzalanacakt›r.<br />

Bu ihalede, iflin tamam› için teklif verilecektir.<br />

10. ‹stekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri<br />

tutarda geçici teminat vereceklerdir.<br />

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüzyirmi) takvim<br />

günüdür.<br />

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.<br />

13. Di¤er hususlar›<br />

‹halede Uygulanacak S›n›r De¤er Katsay›s› (N) : 1,00<br />

(Bas›n -8442) 454 (www.bik.gov.tr)


ÇANAKKALE - 11. Uluslararas›<br />

Türkçe Olimpiyatlar›'n›n ilk defa<br />

Çanakkale'de düzenlenecek bölümü,<br />

12 <strong>Haziran</strong> <strong>2013</strong> tarihinde, 18 Mart<br />

Stadyum'unda yap›lacak. Vali Ahmet<br />

Ç›nar, bunun Çanakkale için önemli<br />

bir festival oldu¤unu söyledi.<br />

Binlerce kiflinin kat›lmas› beklenen<br />

program hakk›nda bilgi vermek<br />

amac›yla bir bas›n toplant›s› düzenlendi.<br />

Truva Otel'deki toplant›da<br />

konuflan Vali Ç›nar, "Bu büyük bir<br />

organizasyon. Profesyonelleflmifl bir<br />

organizasyon. fiehrimiz için kültür ve<br />

sanat anlam›nda genifl kat›l›m<br />

sa¤lanabilecek, etkili bir flölen. Bu<br />

festivali ilimize kazand›ran ÇAG‹AD<br />

ve ona destek veren tüm kifli ve<br />

kurulufllara ben de teflekkür ederim.<br />

‹limiz için güzel bir renk olacak. Bu<br />

organizasyonlar›n arka plan›nda da<br />

büyük kahramanlar var. Dil, güzel<br />

Türkçemiz, millî kültürümüzün en<br />

temel ö¤esidir. Dünyan›n dört bir<br />

yan›nda diyebilece¤imiz, hayat flartlar›<br />

zor, riskli birçok ülkede okullar<br />

açmak suretiyle güzel Türkçemizi<br />

oradaki insanlara ö¤reten, sanat<br />

yönü a¤›r olan ve estetik, emek<br />

gerektiren bu organizasyonun arka<br />

plan›nda, oralara kültür elçilerimiz<br />

olarak giden arkadafllar bize<br />

haz›rlay›p önümüze getiriyorlar.<br />

Onlara da teflekkür ederim." dedi.<br />

Çanakkale Giriflimci ‹fladamlar› ve<br />

Sanayicileri Derne¤i (ÇAG‹AD)<br />

Baflkan› Hikmet Sezen ise bu y›l<br />

Türkçe Oplimiyatlar›'na 140 ülkeden<br />

2 bin civar›nda ö¤rencinin kat›ld›¤›n›<br />

hat›rlatarak, bir aya¤›n› ilk defa<br />

Çanakkale'ye tafl›yacaklar›n› söyledi.<br />

Sezen, "‹limizin tan›t›m› aç›s›ndan,<br />

‹ZM‹R - Bu y›l ikincisi düzenlenecek<br />

‹zmir Heykel Çal›fltay›’na 342<br />

heykelt›rafl›n baflvurdu¤u bildirildi.<br />

‹zmir Büyükflehir Belediyesi’nden<br />

yap›lan yaz›l› aç›klamada, geçen y›l 150<br />

sanatç›n›n kat›ld›¤›, bu sene ise “mutluluk”<br />

temas›yla 2 Eylül-2 Ekim tarihlerinde ‹nciralt›<br />

Rekreasyon Alan›índa düzenleyece¤i<br />

ì2. Uluslararas› Heykel Çal›fltay›î için 342<br />

baflvurunun yap›ld›¤› kaydedildi.<br />

Kültürpark ‹zmir Sanatíta gerçekleflen jüri<br />

toplant›s›n›n ard›ndan çal›fltayda yer alacak<br />

dünyan›n dört bir yan›ndaki Türk<br />

okullar›nda ö¤renim gören ö¤rencilerimizin<br />

Türkiye'yi ne kadar<br />

sevdi¤ini Türkçeye aflina oldu¤unu,<br />

Türk kültürüyle ne kadar özdefllefltiklerini<br />

görmemiz aç›s›ndan çok önemli<br />

bir organizasyon. Ayr›ca birçok<br />

ülkede Türkiye'yi tan›makta güçlük<br />

çekiyorlard› eskiden. Art›k çok güzel<br />

manzaralarla karfl›lafl›yoruz. Bizim<br />

kültürümüzü bilen insanlarla<br />

karfl›lafl›yoruz. Ayr›ca her okul,<br />

d›flar›da kültür elçisi görevi yap›yor.<br />

Ülkemizin en üst seviyede tan›t›yorlar."<br />

fleklinde konufltu.<br />

Olimpiyatlar›n Türkiye genelinde<br />

55 ildeki 99 sahnede yap›ld›¤›n›<br />

belirten ÇAG‹AD Baflkan› Sezen,<br />

flunlar› söyledi: "Befl k›tadan dili,<br />

dini, ›rk› farkl› 2 bin civar›nda<br />

8 heykeltrafl›n belli oldu¤u belirtildi.<br />

Çal›fltayda yer alacaklar flöyle: Badri<br />

Goguadze (Gürcistan), Butrint Morina<br />

(Kosova), Yu Cin Ciou (Taiwan), Kuanghua<br />

Hsiang (Taiwan), Lee Zih-Cing<br />

(Taiwan), Mykola Lampeka (Ukrayna),<br />

Güler Güçlü (Türkiye) ve Okan Sabuncular<br />

(Türkiye).<br />

Heykeltrafllar için çal›fltay›n malzemesi<br />

ëMu¤la mermerií olarak belirlendi¤i, arzu<br />

eden heykelt›rafllar›n mermere ek olarak<br />

farkl› bir malzeme de kullanabilece¤i<br />

Kültür Sanat<br />

ö¤renci flark›, fliir, dilbilgisi, yazma<br />

ve güzel konuflma, halk oyunlar›, tiyatro<br />

gösterileri ve k›sa film gibi 19<br />

kategoride hünerlerini sergileyecek.<br />

Çanakkale flehir etkinli¤i, 12<br />

<strong>Haziran</strong> Çarflamba saat 21.00'de 18<br />

Mart Stadyum'unda bafllayacak. 21<br />

ülkeden 70 ö¤renci, 'Evrensel Bar›fla<br />

Do¤ru' ça¤r›s›yla gelecek. Ayn› gün<br />

flehiriçinde bir araç konvoyu<br />

yap›lacak. Ard›ndan Cumhuriyet<br />

Meydan›'nda bir yürüyüfl korteji olacak.<br />

Vali, Belediye Baflkan› ve ana<br />

sponsor Miller Oto'yu ziyaret edecekler.<br />

Ayr›ca Kordonboyu'na kurulacak<br />

dev ekranda 5 bin kifli daha<br />

program› seyretmesi sa¤lanacak.<br />

Stadyumda yap›lacak düzenlemeyle<br />

25 bin kifliyi misafir edece¤iz.<br />

(CHA)<br />

kaydedildi. Çal›fltay, sanat ürünlerini d›fl<br />

mekanlara tafl›yarak eserlerin sürekli<br />

sergilemeyi, kent kültürüne ve esteti¤ine<br />

katk›da bulunmay› hedefliyor. Çal›fltaya<br />

kat›lan sanatç›lar›n “mutluluk” temas›yla<br />

yapacaklar› eserler, kentin çeflitli<br />

noktalar›na yerlefltirilecek. ‹zmirlilerin de<br />

izleyebilece¤i bir ayl›k çal›flma sürecinde,<br />

Dokuz Eylül Üniversitesi Heykel Bölümü<br />

ö¤rencileri sanatç›lara asistanl›k yapacak,<br />

böylece ö¤renciler sanatç›lar›n deneyimlerinden<br />

yararlanma imkan› bulacak. (AA)<br />

7 <strong>Haziran</strong> <strong>2013</strong><br />

Cuma<br />

22 YARIN<br />

Yücel Paflmakç›’ya<br />

fahri doktora verildi<br />

Türkçe Olimpiyatlar›'n›n<br />

Çanakkale aya¤› 12 <strong>Haziran</strong>'da<br />

‹zmir Heykel Çal›fltay›’na baflvuru ya¤d›<br />

MU⁄LA - Türk Halk Müzi¤i'ne<br />

500’den fazla anonim eser<br />

kazand›ran Yücel Paflmakç›’ya,<br />

Mu¤la S›tk› Koçman Üniversite (MÜ)<br />

taraf›ndan fahri doktora unvan› verildi.<br />

Atatürk Kültür Merkezi’nde TRT<br />

Yurttan Sesler Korosu fiefi Paflmakç›<br />

onuruna doktora takdim töreni ve<br />

ustaya sayg› konseri düzenlendi.<br />

Törene Mu¤la Valisi Mustafa Hakan<br />

Güvençer, Belediye Baflkan› Osman<br />

Gürün, ‹l Jandarma Komutan›<br />

Kurmay Albay Fevzi Kurflun, MÜ<br />

Rektörü Prof. Dr. Mansur<br />

Harmandar, Arif Sa¤, Dr. Mehmet<br />

Özbek, Erdal Erzincan, Hamdi<br />

Özbay, Gülflen Kutlu, Emel<br />

Taflç›o¤lu, Nursaç Do¤an›fl›k, Cengiz<br />

Özkan, Dr. Gani Pekflen, San. Ö¤r.<br />

Gör. Ali Y›lmaz, San. Ö¤r. Gör.<br />

Gültekin fiener, Prof. Adnan Koç,<br />

Doç. Cihangir Terzi, San. Ö¤r. Gör.<br />

Hakan Tatyüz ve San. Ö¤r. Gör.<br />

Süleyman fienel gibi birçok sanatç›<br />

kat›ld›. Rektör Harmandar, aç›l›fl<br />

konuflmas›nda üniversitelerinin ve<br />

Mu¤la’n›n tarihî günlerinden birini<br />

yaflad›¤›n› belirterek, “Yaflayan en<br />

büyük halk sanatç›s›, hocalar›n<br />

hocas›, 500’ün üzerinde türkü<br />

bestelemifl ve derlemifl olan ve yayan<br />

en büyük Halk Müzi¤i sanatç›s›,<br />

büyük hoca ve üstad Yücel Paflmakç›<br />

aram›zda. MÜ Senatosu'nun 21<br />

May›s <strong>2013</strong> tarihinde alm›fl oldu¤u<br />

karar gere¤ince de¤erli müzik<br />

hocam›z Paflmakç›’ya fahri doktora<br />

payesi verilmesi kararlaflt›r›lm›flt›r. Bu<br />

karar nedeniyle üniversitemiz onurlu<br />

ve gururludur. Senatomuzun alm›fl<br />

oldu¤u bu karar› ben sayg›yla kendilerine<br />

takdim ediyorum, sayg›lar›m›<br />

sunuyorum.” dedi.<br />

Paflmakç› ise geçmiflteki zenginlikten<br />

beslenen musikinin yozlaflmas›na<br />

zemin teflkil edebilecek her türlü<br />

faaliyetten uzak durulmas› gerekti¤ine<br />

dikkat çekerek, “Tarihin geliflim ve<br />

de¤iflimi çerçevesinde nesiller boyu<br />

varl›¤›n› sürdürmekte olan millî ruh<br />

ve birlik beraberli¤in temelini teflkil<br />

eden, kültürümüzün aynas› diyebilece¤imiz<br />

musikimizin yaklafl›k 40<br />

y›l› kapsayan zaman diliminde üniversiteler<br />

bünyesinde ö¤retimine yer veriliyor<br />

olmas› k›vanç kayna¤›m›zd›r.<br />

De¤erli gençlerimizin de bu konudaki<br />

gayretlerine flahit olmak övünç vesilesidir.”<br />

diye konufltu. (CHA)


7 <strong>Haziran</strong> <strong>2013</strong><br />

Cuma<br />

Kültür Sanat<br />

YARIN<br />

Uluslararas› Nasreddin Hoca Anma ve Mizah Günleri haz›rl›klar› sürüyor<br />

KONYA - Konya'n›n Akflehir<br />

ilçesinde düzenlenecek olan 54.<br />

Uluslararas› Akflehir Nasreddin<br />

Hoca Anma ve Mizah Günleri'nde<br />

temsili Nasreddin Hoca görevini<br />

üstlenecek isim belli oldu. Anma<br />

ve Mizah Günleri'nde Temsili Hoca<br />

görevini, Seksenler dizisindeki<br />

Fehmi karakterini canland›ran ünlü<br />

sinema ve tiyatro sanatç›s› Rasim<br />

Öztekin üstlenecek.<br />

Akflehir Belediyesi ile Nasreddin<br />

Hoca ve Turizm Derne¤i<br />

taraf›ndan ünlü sanatç› Rasim<br />

Öztekin'e teklif götürüldü. Rasim<br />

Öztekin, Nasreddin Hoca'y› canland›rma<br />

görevini yerine getirebilmenin<br />

kendisi için onur ve fleref<br />

kayna¤› olaca¤›n› belirterek,<br />

Akflehir Belediyesi'nden gelen bu<br />

teklifi seve seve kabul etti¤ini<br />

bildirdi.<br />

Konu ile ilgili olarak Akflehir<br />

Belediyesi'nde bir bas›n toplant›s›<br />

düzenlendi. Akflehir Belediye<br />

Baflkan› Abdülkadir O¤ul ile<br />

Nasreddin Hoca ve Turizm<br />

Derne¤i Baflkan› Ahmet<br />

Güvendik'in kat›ld›¤› toplant›da<br />

konuflan Baflkan Abdülkadir O¤ul,<br />

"De¤erli sanatç›m›z Rasim Öztekin'e,<br />

bu y›lki Nasreddin Hoca<br />

görevini üstlendi¤i için teflekkür<br />

ediyoruz. 54. Uluslararas› Akflehir<br />

<strong>2013</strong> YILI ORTAÖ⁄RET‹M ONARIMLARI PAKET 34 ‹fi‹ ANKARA ‹L ÖZEL ‹DARES‹<br />

Resmi ‹lanlar www.ilan.gov.tr.de<br />

Nasreddin Hoca Anma ve Mizah<br />

Günleri'nde kendisini de Akflehir'de<br />

görmekten büyük mutluluk duyaca¤›z.<br />

Nasreddin Hocam›z›n ad›na<br />

ve onun felsefesine yak›flan dolu<br />

dolu etkinlikler yapaca¤›z." dedi.<br />

AF‹fiTE NASREDD‹N<br />

HOCA'NIN AKfiEH‹RL‹<br />

OLDU⁄U VURGULANDI<br />

Akflehir Belediyesi ile Nasreddin<br />

Hoca ve Turizm Derne¤i<br />

taraf›ndan düzenlenen 54.<br />

Uluslararas› Nasreddin Hoca Anma<br />

ve Mizah Günleri'nin afifli de<br />

yap›lan bas›n toplant›s›nda<br />

tan›t›ld›. Akflehir Nasreddin Hoca<br />

23<br />

ve Turizm Derne¤i Baflkan› Ahmet<br />

Güvendik konu ile ilgili yapt›¤›<br />

aç›klamada, "5-10 Temmuz <strong>2013</strong><br />

tarihlerinde gerçeklefltirilecek, '54.<br />

Uluslararas› Nasreddin Hoca Anma<br />

ve Mizah Günleri'nin tan›t›m›nda<br />

kullan›lacak olan afiflimizde<br />

Nasreddin Hocam›z›n Akflehirli<br />

oldu¤una vurgu yapmak istedik.<br />

Bilindi¤i üzere Sivrihisar son günlerde<br />

Nasreddin Hocam›zla ilgili<br />

as›ls›z iddialar ortaya atm›flt›.<br />

Yap›lan bu afiflle Hocam›z›n<br />

Akflehirli oldu¤unu veAkflehir'in<br />

hocam›za sahip ç›kmaya devam<br />

edece¤inin alt›n› çizdik." fleklinde<br />

konufltu. (CHA)<br />

<strong>2013</strong> Y›l› Ortaö¤retim Onar›mlar› Paket 34 ‹fli yap›m ifli 4734 say›l› Kamu ‹hale Kanununun<br />

19 uncu maddesine göre aç›k ihale usulü ile ihale edilecektir. ‹haleye iliflkin<br />

ayr›nt›l› bilgiler afla¤›da yer almaktad›r.<br />

‹hale Kay›t Numaras› : <strong>2013</strong>/69770<br />

1-‹darenin<br />

a) Adresi : Tanzimat Cd. No:67 06070 Varl›k YEN‹MAHALLE/ANKARA<br />

b) Telefon ve faks numaras› : 3123066772 - 3123066938<br />

c) Elektronik Posta Adresi : proje@ankaraozelidare.gov.tr<br />

ç) ‹hale doküman›n›n görülebilece¤i internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/<br />

2-‹hale konusu yap›m iflinin<br />

a) Niteli¤i, türü ve miktar› : ‹halenin niteli¤i, türü ve miktar›na iliflkin ayr›nt›l› bilgiye<br />

EKAP’ta (Elektronik Kamu Al›mlar› Platformu) yer alan ihale doküman› içinde bulunan<br />

idari flartnameden ulafl›labilir.<br />

b) Yap›laca¤› yer : Mamak Halk E¤itim Merkezi –Mamak Cebeci K›z Meslek Lisesi<br />

–Mamak Suzan Mehmet Gönç Lisesi –Mamak Ege Anadolu Lisesi –Mamak Gülveren<br />

Lisesi – Mamak Karaa¤aç Halk E¤itim Merkezi<br />

c) ‹fle bafllama tarihi : Sözleflmenin imzaland›¤› tarihten itibaren 10 gün içinde yer teslimi<br />

yap›larak ifle bafllanacakt›r.<br />

ç) ‹flin süresi : Yer tesliminden itibaren 45 (KIRKBEfi) takvim günüdür.<br />

3- ‹halenin<br />

a) Yap›laca¤› yer : <strong>Ankara</strong> ‹l Özel ‹daresi - ‹mar Ve Bay›nd›rl›k Daire Baflkanl›¤› -<br />

Plan Proje Yat›r›m Ve ‹nflaat Müdürlü¤ü - Varl›k M. Tanzimat C. No:67 Y.Mahalle <strong>Ankara</strong><br />

b) Tarihi ve saati : 21.06.<strong>2013</strong> - 15:00<br />

4. ‹haleye kat›labilme flartlar› ve istenilen belgeler ile yeterlik de¤erlendirmesinde uygulanacak<br />

kriterler:<br />

4.1. ‹haleye kat›lma flartlar› ve istenilen belgeler:<br />

4.1.1. Mevzuat› gere¤i kay›tl› oldu¤u Ticaret ve/veya Sanayi Odas› ya da Esnaf ve Sanatkarlar<br />

Odas› veya ilgili Meslek Odas› Belgesi.<br />

4.1.1.1. Gerçek kifli olmas› halinde, kay›tl› oldu¤u ticaret ve/veya sanayi odas›ndan ya<br />

da esnaf ve sânatkar odas›ndan veya ilgili meslek odas›ndan, ilk ilan veya ihale tarihinin<br />

içinde bulundu¤u y›lda al›nm›fl, odaya kay›tl› oldu¤unu gösterir belge,<br />

4.1.1.2. Tüzel kifli olmas› halinde, ilgili mevzuat› gere¤i kay›tl› bulundu¤u Ticaret<br />

ve/veya Sanayi Odas›ndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu¤u y›lda al›nm›fl,<br />

tüzel kiflili¤in odaya kay›tl› oldu¤unu gösterir belge,<br />

4.1.2. Teklif vermeye yetkili oldu¤unu gösteren ‹mza Beyannamesi veya ‹mza Sirküleri.<br />

4.1.2.1. Gerçek kifli olmas› halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.<br />

4.1.2.2. Tüzel kifli olmas› halinde, ilgisine göre tüzel kiflili¤in ortaklar›, üyeleri veya<br />

kurucular› ile tüzel kiflili¤in yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret<br />

Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamam›n›n bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamas›<br />

halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu<br />

hususlar› gösteren belgeler ile tüzel kiflili¤in noter tasdikli imza sirküleri,<br />

4.1.3. fiekli ve içeri¤i ‹dari fiartnamede belirlenen teklif mektubu.<br />

4.1.4. fiekli ve içeri¤i ‹dari fiartnamede belirlenen geçici teminat.<br />

4.1.5. ‹hale konusu iflte idarenin onay› ile alt yüklenici çal›flt›r›labilir. Ancak iflin tamam›<br />

alt yüklenicilere yapt›r›lamaz.<br />

4.1.6 Tüzel kifli taraf›ndan ifl deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiflili-<br />

¤in yar›s›ndan fazla hissesine sahip orta¤›na ait olmas› halinde, ticaret ve sanayi odas›/ticaret<br />

odas› bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklar› veya yeminli mali müflavir<br />

ya da serbest muhasebeci mali müflavir taraf›ndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen<br />

ve düzenlendi¤i tarihten geriye do¤ru son bir y›ld›r kesintisiz olarak bu flart›n korundu¤unu<br />

gösteren belge.<br />

4.2. Ekonomik ve mali yeterli¤e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl›mas› gereken kriterler:<br />

‹dare taraf›ndan ekonomik ve mali yeterli¤e iliflkin kriter belirtilmemifltir.<br />

4.3. Mesleki ve Teknik yeterli¤e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl›mas› gereken kriterler:<br />

4.3.1. ‹fl deneyim belgeleri:<br />

Son on befl y›l içinde bedel içeren bir sözleflme kapsam›nda taahhüt edilen ve teklif<br />

edilen bedelin % 60 oran›ndan az olmamak üzere ihale konusu ifl veya benzer ifllere iliflkin<br />

ifl deneyimini gösteren belgeler.<br />

4.4. Bu ihalede benzer ifl olarak kabul edilecek ifller ve benzer ifllere denk say›lacak<br />

mühendislik ve mimarl›k bölümleri:<br />

4.4.1. Bu ihalede benzer ifl olarak kabul edilecek ifller:<br />

Yap›m ‹fllerinde ‹fl Deneyiminde De¤erlendirilecek Benzer ‹fllere Dair Tebli¤de yer<br />

alan B/III, Grubu ifller benzer ifl olarak kabul edilecektir.<br />

4.4.2. Benzer ifle denk say›lacak mühendislik veya mimarl›k bölümleri:<br />

‹NfiAAT MÜH. / M‹MAR<br />

5. Ekonomik aç›dan en avantajl› teklif sadece fiyat esas›na göre belirlenecektir.<br />

6. ‹haleye sadece yerli istekliler kat›labilecektir.<br />

7. ‹hale doküman›n›n görülmesi ve sat›n al›nmas›:<br />

7.1. ‹hale doküman›, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Liras›) karfl›l›-<br />

¤› ‹darenin adresinden (TC Ziraat Bankas› Ulus fiubesi Hesap No: 36261172-5002) adresinden<br />

sat›n al›nabilir.<br />

7.2. ‹haleye teklif verecek olanlar›n ihale doküman›n› sat›n almalar› veya EKAP üzerinden<br />

e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.<br />

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar <strong>Ankara</strong> ‹l Özel ‹daresi - ‹mar Ve Bay›nd›rl›k<br />

Daire Baflkanl›¤› - Plan Proje Yat›r›m Ve ‹nflaat Müdürlü¤ü - Varl›k M. Tanzimat C.<br />

No:67 Y.Mahalle <strong>Ankara</strong> adresine elden teslim edilebilece¤i gibi, ayn› adrese iadeli taahhütlü<br />

posta vas›tas›yla da gönderilebilir.<br />

9. ‹stekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. ‹hale sonucu,<br />

üzerine ihale yap›lan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleflme imzalanacakt›r.<br />

Bu ihalede, iflin tamam› için teklif verilecektir.<br />

10. ‹stekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri<br />

tutarda geçici teminat vereceklerdir.<br />

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YÜZY‹RM‹) takvim<br />

günüdür.<br />

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.<br />

13. Di¤er hususlar:<br />

‹halede Uygulanacak S›n›r De¤er Katsay›s› (N) : 1,00<br />

(Bas›n -8288) 453 (www.bik.gov.tr)


24 YARIN<br />

Sa¤l›k<br />

7 <strong>Haziran</strong> <strong>2013</strong><br />

Perflembe<br />

'Bebe¤inize üç saatte<br />

bir anne sütü verin'<br />

BURSA - Özel Bahar<br />

Hastanesi Çocuk Sa¤l›¤› ve<br />

Hastal›klar› Uzman› Dr. Irmak<br />

‹pek, 0-2 ay aras› dönemde öncelikle<br />

anne sütünün tercih edilmesi<br />

gerekti¤ini ifade etti. Anne sütünün<br />

3 saatte bir verilmesinin en ideal<br />

ölçü oldu¤unu belirten Dr. ‹pek,<br />

bunun gerçeklefltirilememesi<br />

halinde bebek her istedi¤inde anne<br />

sütü verilmesini önerdi.<br />

Bebeklere birinci aydan itibaren<br />

D vitamini verilmesini isteyen ‹pek,<br />

anne sütünün yetersiz olmas› hallerinde<br />

bebek mamas› tavsiyesi<br />

gerekti¤ini kaydetti. Dr. ‹pek, flu<br />

bilgileri verdi: "Anne sütü bulunmuyorsa<br />

haz›r mamalar ilk ay 3<br />

saatte bir verilebilir. Bebe¤in kilosu<br />

artt›kça verilen mama miktar›n› da<br />

art›rabilirsiniz. 3–4 ayl›k dönemde<br />

de ilk tercih anne sütünden yana<br />

olmal›d›r. 4 aydan itibaren<br />

bebe¤inize verebilece¤iniz ilk ek<br />

g›da meyve suyu olabilir. Ancak<br />

meyve suyunu kendiniz haz›rlamal›s›n›z,<br />

iyice s›karak temiz bir<br />

tülbent ile süzmelisiniz. Meyve suyu<br />

1-2 tatl› kafl›¤› fleklinde verilmelidir."<br />

Bebek yedi¤i sürece 5 aydan<br />

sonra da anne sütüne devam<br />

edilmesinin çok önemli oldu¤unu<br />

dile getiren Dr. ‹pek, haz›r<br />

KAYSER‹ - Gebelik s›ras›nda<br />

ortaya ç›kabilen en önemli sorunlardan<br />

biri olan idrar yolu enfeksiyonlar›,<br />

erken do¤um ve düflük riskini<br />

art›r›yor. Bu nedenle anne<br />

adaylar›n›n gebelik süresi boyunca<br />

yeterli s›v› tüketmesi, düzenli ve<br />

sa¤l›kl› beslenmesi, doktor kontrollerini<br />

aksatmamas› gerekiyor. Özellikle<br />

yaz dönemine rastlayan gebelikte<br />

annelerin daha fazla su tüketmesinde<br />

yarar oldu¤u bildirildi.<br />

Memorial Kayseri Hastanesi<br />

Kad›n Hastal›klar› ve Do¤um<br />

Uzman› Op. Dr. Fatma Kutlusoy,<br />

gebelikte s›v› al›m› ve sa¤l›kl› beslenmenin<br />

önemi hakk›nda bilgi verdi.<br />

“Gebelikte s›v› tüketimi son derece<br />

maman›n günde iki ö¤ün ve<br />

mevsim meyveleri püre fleklinde<br />

önemlidir” diyen Kutlusoy, flu bilgileri<br />

verdi: “Özellikle yaz aylar›nda s›v›<br />

kayb› fazla oldu¤u için gerekli s›v›<br />

al›m› yap›lmal›d›r. S›v›, erken do¤um<br />

tehlikesini önlemenin yan› s›ra<br />

bebe¤in h›zl› gelifliminde de önemli<br />

bir yere sahiptir. Gebeli¤ini yaz<br />

döneminde geçiren anne adaylar›<br />

günde ortalama 2 litreden az olmamak<br />

kayd› ile su tüketmelidir. Suyun<br />

yan›nda s›v› tüketimi de çok önemlidir.<br />

S›v› almas› gereken gebeler çay<br />

ve kahve yerine, süt ve süt içerikli<br />

zengin mineralli içecekler tüketmelidir.<br />

Özellikle kahvenin,<br />

içerdi¤inde bulunan 'parakasantin'<br />

maddesi, günde 500 mg’›n üzerinde<br />

kahve tüketen bir gebe aday›nda<br />

Anne<br />

sütünün<br />

önemine<br />

dikkat çeken<br />

uzmanlar,<br />

bebeklerin<br />

üç saatte bir<br />

anne sütü<br />

ile beslenmesini<br />

tavsiye<br />

ediyor.<br />

verilebilece¤ini, sebze çorbalar›n›n<br />

içirilebilece¤ini sözlerine ekledi.<br />

Yaz dönemindeki gebelikte su tüketimi fazla olmal›<br />

düflük ve erken do¤um tehlikesine,<br />

anne karn›nda ölü do¤umlara neden<br />

olabilmektedir. Bunun yan›nda s›k<br />

çay tüketen anne adaylar›nda ise<br />

demir eksikli¤i anemisi görülmektedir.”<br />

Op. Dr. Fatma Kutlusoy, gebelikte<br />

idrar yolu enfeksiyonlar›n›n s›kl›kla<br />

görüldü¤ünü hat›rlatarak, “Bunun de<br />

en önemli nedeni, s›v› kayb› ve yeterince<br />

su tüketilmemesidir. ‹drar yolu<br />

enfeksiyonu erken do¤um ve düflük<br />

riskini art›rmaktad›r. Gebelerde idrar<br />

yolu enfeksiyonu herhangi bir belirti<br />

vermeden ortaya ç›kabilir. ‹drar<br />

yaparken yanma ve ac›ma flikayetleri<br />

fazla görülmez. fiikayetler kendini s›k<br />

idrara ç›kma olarak gösterir.” (CHA)<br />

‹yot eksikli¤i<br />

birçok hastal›¤a<br />

yol aç›yor<br />

MU⁄LA - Mu¤la Halk Sa¤l›¤› Müdürü<br />

Uzm. Dr. Mustafa Nuri Ceyhan, zeka<br />

gerili¤inin en s›k görülen ve en önemli<br />

sebebinin iyot yetersizli¤i oldu¤unu<br />

söyledi. ‹yotun her gün belli miktarda<br />

al›nmas› gereken bir mineral oldu¤una<br />

dikkat çeken Ceyhan, “Beyin, vücut<br />

geliflimi ve organlar›n faaliyeti için gereklidir.<br />

‹yottan yetersiz beslenen çocuklar,<br />

akranlar›na göre 13,5 puan zeka<br />

kayb›na u¤rar. Bu nedenle, ‘‹yotlu Tuz,<br />

Ak›ll› Tuz’ do¤ru bir tan›mlamad›r.”<br />

dedi.<br />

Uzm. Dr. Ceyhan, iyot yetersizli¤inin<br />

insan geliflimini olumsuz etkiledi¤ini<br />

belirterek, “En y›k›c› etkilerini ise erken<br />

gebelik döneminde beyin ve merkezî<br />

sinir sisteminin geliflimini bozarak, özellikle<br />

de okul ça¤›ndaki çocuklar›n<br />

ö¤renme yetene¤inde geri dönüflü<br />

mümkün olmayan azalmayla göstermektedir.<br />

‹yot yetersizli¤i çocuk ve gençlikte<br />

guatr, büyüme gerili¤i, ö¤renmede<br />

güçlük ve okul baflar›s›zl›¤›na sebep<br />

olurken yetiflkinlerde guatr, tiroit bezinin<br />

çal›flmamas›, zihnin yeterli çal›flmamas›,<br />

güçsüzlük gibi çeflitli hastal›klara yol açabilir.”<br />

ifadelerini kulland›.<br />

‹yotun vücutta çok az miktarda bulunan,<br />

normal büyüme ve geliflme için<br />

gerekli bir element oldu¤unu kaydeden<br />

Ceyhan, “Günlük al›nmas› gereken miktar,<br />

bir toplu i¤ne bafl› kadar azd›r. ‹yot<br />

eksikli¤i, dünyada korunulabilir zeka gerili¤inin<br />

nedenlerinden biridir.<br />

Vücudumuza besinler, su ve deniz ürünleriyle<br />

al›n›r ancak bunlarda yeterli iyot<br />

bulunmuyorsa ihtiyaç olan miktar<br />

al›namaz. Ülkemizde besinler ve içme<br />

suyuyla yeterli iyot al›namamakta,<br />

çocuklar›m›z ve yetiflkinlerimiz iyot<br />

yetersizli¤i ve ona ba¤l› sorunlardan etkilenmektedir.”<br />

diye konufltu.<br />

Türkiye'de 1994 y›l›nda iyotlu tuz<br />

tüketim oran› yüzde 18'ken 2008’de<br />

yap›lan bir araflt›rman›n sonuçlar›na<br />

göre yüzde 85,3 olarak tespit edildi¤ini<br />

aktaran Halk Sa¤l›¤› Müdürü Ceyhan,<br />

“‹yotlu tuz kullan›m› aç›s›ndan yerleflim<br />

yerleri ve bölgeler aras›nda farkl›l›klar<br />

bulunmaktad›r. K›rsal alanda hane<br />

halk›n›n yüzde 71,5’i iyotlu tuz<br />

kullan›rken kentlerde bu oran yüzde<br />

89,9’a ç›kmaktad›r. Bu nedenle özellikle<br />

k›rsalda olmak üzere toplumun bilinçlendirilerek<br />

iyotlu tuz kullan›m›n›n<br />

artt›r›lmas›, uygun koflullarda saklanmas›<br />

ve kullan›lmas› gerekmektedir.<br />

Halk›m›z›n iyotlu tuz kullan›m›yla birlikte<br />

do¤ru saklama ve kullanma koflullar›<br />

konusunda duyarl› olmas›n› bekliyoruz.”<br />

(CHA)


7 <strong>Haziran</strong> <strong>2013</strong><br />

Çevre<br />

Cuma YARIN 25<br />

ÖNEML‹<br />

TELEFONLAR<br />

ALO AC‹L<br />

Acil Servis .........................................................: 112<br />

Acil Ambulans ........................................: 444 09 11<br />

Alo Doktor.........................................................: 113<br />

Alo ‹tfaiye..........................................................: 110<br />

Alo Valilik.........................................................: 179<br />

Alo Polis............................................................: 155<br />

Alo Jandarma.....................................................: 156<br />

Alo Trafik..........................................................: 154<br />

Ala Zab›ta..........................................................: 153<br />

Alo Cenaze ........................................................: 188<br />

Alo Tüketici.......................................................: 175<br />

Alo Gürültü........................................................: 176<br />

Orman Yang›n ...................................................: 177<br />

Ruhsal Bunal›m .................................................: 182<br />

Alo ‹zci Kan Merkezi........................................: 173<br />

Belediye Kan Anons............: 425 43 61 - 425 05 56<br />

ALO ARIZA/B‹LG‹<br />

Data Anza..........................................................: 124<br />

Dogalgaz Ar›za..................................................: 187<br />

Elektrik Ar›za ....................................................: 186<br />

Kablo TV Ar›za.................................................: 126<br />

Su Anza .............................................................: 185<br />

Telefon Anza .....................................................: 121<br />

Telefon Dan›flma ...............................................: 118<br />

Telefon Uyand›rma............................................: 135<br />

Vergi Dan›flma...................................................: 189<br />

Tüketiciyi Koruma Derne¤i ....................: 425 73 77<br />

Kad›n ve Sosyal Hizmet....................................: 183<br />

Çevre Bilgi ........................................................: 181<br />

Uyuflturucu Bilgi ...............................................: 171<br />

Sa¤l›k Dan›flma..................................................: 184<br />

‹flve ‹flçi Bulma..................................................: 180<br />

Posta Kodu ........................................................: 119<br />

BELED‹YELER<br />

Büyük fiehir Belediyesi...........................: 384 09 40<br />

Alt›nda¤ Belediyesi.................................: 309 31 03<br />

Beypazar› Belediyesi...............................: 762 25 10<br />

Çankaya Belediyesi.................................: 458 89 00<br />

Elmada¤ Belediyesi.................................: 863 06 50<br />

Etimesgut Belediyesi...............................: 244 32 32<br />

Gölbafl› Belediyesi ..................................: 484 10 86<br />

Keçiören Belediyesi ................................: 361 10 65<br />

K›z›lcahamam Belediyesi........................: 736 12 10<br />

Mamak Belediyesi...................................: 363 84 74<br />

Sincan Belediyesi....................................: 269 38 39<br />

Polatl› Belediyesi ....................................: 623 45 45<br />

Yenimahalle Belediyesi ..........................: 343 30 00<br />

Çubuk Belediyesi ...........................: 0312 837 10 73<br />

HASTANELER<br />

Acil Yard›m Travmatoloji.......................: 287 24 10<br />

<strong>Ankara</strong> Hastanesi ....................................: 363 33 30<br />

<strong>Ankara</strong> Onkoloji Hastanesi .....................: 336 09 09<br />

Atatürk Gö¤üs Hastal›klar›<br />

Hastanesi .................................................: 355 21 10<br />

AÜ. T›p Fakültesi Hast. ..........................: 362 30 30<br />

Baflkent Üniversitesi Hast .......................: 212 68 68<br />

Bay›nd›r T›p Merkezi..............................: 287 90 00<br />

Belediye Hastanesi..................................: 231 71 40<br />

City Hospitat ...........................................: 466 33 66<br />

Ça¤ Hastanesi..........................................: 430 08 08<br />

Çankaya Hastanesi ..................................: 426 14 50<br />

Dr. Sami Ulus Çocuk Hast......................: 317 07 07<br />

Dr. Z. Tahir Burak D.evi ..................... : 310 31 00<br />

GÜ. T›p Fakültesi Hast. ..........................: 214 10 00<br />

GATA......................................................: 325 12 11<br />

Güven Hastanesi......................................: 468 72 20<br />

HÜ. T›p Fak. Hast...................................: 305 50 00<br />

‹bn-i Sina Hastanesi ................................: 310 33 33<br />

Keçiören Hastanesi..................................: 381 99 99<br />

Numune Hastanes .................................. : 310 30 30<br />

Olgunlar Hastanesi..................................: 431 82 80<br />

Gemilerden 266<br />

bin ton hurda ç›kt›<br />

Çevre ve fiehircilik Bakanl›¤›nca verilen izin belgesiyle faaliyet<br />

gösteren gemi söküm iflletmelerine, y›l›n ilk çeyre¤inde çeflitli<br />

ülkelerden getirilen gemilerden 266 bin ton hurda metal ç›kt›.<br />

ANKARA -<br />

Bakanl›ktan al›nan bilgiye<br />

göre, Türkiye'de<br />

sadece ‹zmir Alia¤a'da<br />

faaliyet gösteren gemi<br />

söküm iflletmeleri, elde<br />

ettikleri metal hurdalarla,<br />

demir çelik fabrikalar›n›n<br />

hammadde<br />

ihtiyac›n› karfl›l›yor.<br />

Alia¤a'da, gemi söküm<br />

izni alan, y›ll›k 900 bin<br />

ton hurda gemi iflletme<br />

kapasitesine sahip 21<br />

iflletme bulunuyor.<br />

Son olarak ‹ngilizlerin<br />

Bosna ve ‹kinci<br />

Körfez Savafllar›nda<br />

görev yapan 210 metre<br />

ve 22 bin tonluk uçak<br />

gemisi "HMS Ark<br />

Royal"in sökülmek<br />

üzere gönderildi¤i belirtilen<br />

Alia¤a'da,<br />

Yunanistan'dan<br />

Marshall Adalar›<br />

Cumhuriyeti'ne kadar<br />

birçok ülkenin ticari ve<br />

askeri gemisi geri<br />

dönüflüme<br />

kazand›r›l›yor.<br />

Geçen y›l tam kapasiteyle<br />

çal›flan ve söküm<br />

için s›ran›n olufltu¤u<br />

iflletmeler, bu dönemde<br />

281 gemiden 927 bin<br />

ton kaliteli metal hurda<br />

elde etti.<br />

‹flletmelerde, bu y›l›n<br />

ilk çeyre¤inde ise<br />

dünyan›n çeflitli<br />

ülkelerinden getirilen,<br />

ömrünü tamamlam›fl 89<br />

geminin sökümü<br />

gerçeklefltirildi. Bu<br />

gemilerden 266 bin ton<br />

hurda metal elde edildi.<br />

Gemi söküm tesislerinde<br />

geçen y›l bin<br />

500 personel istihdam<br />

edilirken, bu y›l›n ilk<br />

çeyre¤inde say› bin<br />

600'e ç›kt›.<br />

Firmalar›n ifllerini<br />

yapt›rd›klar› müteahhit,<br />

tafleron, nakliyeciler ve<br />

di¤er yard›mc›<br />

hizmetler ile yan<br />

sanayide çal›flan personel<br />

de dahil<br />

edildi¤inde ise istihdam<br />

say›s› 8 bin 500'ü<br />

buluyor.<br />

Gemi hurdalar›,<br />

demir çelik<br />

fabrikalar›nda eritilerek<br />

özellikle inflaat ve di¤er<br />

sektörlerde kullan›lan<br />

demir çelik mamüllerine<br />

dönüfltürülüyor.<br />

Sökülen gemi<br />

saclar›ndan, haddehanelerde<br />

lama, silme,<br />

kare ve köflebent gibi<br />

ürünler yap›l›yor.<br />

Gemilerden ç›kan<br />

bak›r, çinko ve<br />

alüminyum gibi di¤er<br />

metaller de hammadde<br />

olarak ilgili sektörlere<br />

kazand›r›l›yor.<br />

Sökülen gemilerden<br />

elde edilen çapa, zincir,<br />

filika, jeneratör, yang›n<br />

söndürme sistemi,<br />

hidrolik sistem, elektrikli<br />

pano gibi malzemeler<br />

ile pirinç, krom bak›r<br />

hurdalar›, iç piyasada<br />

su ürünleri üretim tesisleri<br />

ile gemi ve yat infla<br />

sanayisinde kullan›ld›¤›<br />

gibi ihraç edilerek ülkeye<br />

önemli döviz girdisi<br />

de sa¤l›yor. (AA)


26<br />

YARIN<br />

Genel<br />

7 <strong>Haziran</strong> <strong>2013</strong><br />

Cuma<br />

‹STANBUL - Anadolu Ajans›n›n (AA) daveti üzerine<br />

Türkiye'ye gelen savafl muhabiri Laurent Van der<br />

Stockt, Bas›n ‹lan Kurumu genel kurul salonunda<br />

kat›ld›¤› söyleflide, mesleki deneyimlerini ve yak›n<br />

zamanda döndü¤ü Suriye'ye iliflkin gözlemlerini aktard›.<br />

AA Görsel Haberler Yay›n Yönetmeni Ahmet Sel<br />

moderatörlü¤ünde yap›lan söylefli, AA'n›n tüm ofislerinden<br />

canl› izlendi.<br />

Sel, ünlü savafl muhabiri Stockt'un, nisan ve may›s<br />

aylar›n› fiam'da Özgür Suriye Ordusu içinde geçirdi¤ini,<br />

buradan getirdi¤i foto¤raf ve videolarla geçen hafta<br />

Avrupa'da gündemi de¤ifltirdi¤ini söyledi.<br />

Sel, "Tecrübelerini bizimle paylaflmas›n›n önemli<br />

oldu¤unu düflündüm. Bu çal›flmam›z ayn› zamanda<br />

AA'n›n 100. y›l vizyonu içinde yapt›¤›m›z çal›flman›n<br />

da bir parças›. AA, art›k uluslararas› çapta söyleyecek<br />

sözü olan, önemli isimlerle de iflbirli¤i yapan, varolan<br />

bir ajans" diye konufltu.<br />

Frans›z savafl<br />

muhabiri Laurent<br />

Van der Stockt,<br />

"Eylül ay›nda<br />

Halep'te gördü¤üme,<br />

hiçbir savaflta<br />

rastlamad›m. Kendi<br />

halk›n› bu kadar<br />

sistematik flekilde,<br />

bu kadar çeflitli<br />

yöntemlerle öldüren<br />

bir devlet<br />

görmedim" dedi.<br />

Ünlü savafl muhabiri<br />

Stockt Türkiye’de<br />

-Olaylar› yerinde izleyen çok az<br />

Suriye'ye gitmeden önce bir haz›rl›k devresi geçirdi¤ini,<br />

pek çok makale okudu¤unu, uzmanlarla<br />

konufltu¤unu anlatan Stockt, "Herkes Suriye'yle ilgili bir<br />

sürü fley yaz›yor, söylüyor ama asl›nda gerçek anlamda<br />

çok az bilgi var. Çok az kifli, çok az gazeteci, olay›<br />

yerinden izliyor. ‹letiflimin güçlü oldu¤u bir dünyada<br />

yafl›yoruz, sosyal medyada çok fley söyleniyor ama<br />

gazetecilik bilgisi olarak çok az fley var Suriye<br />

hakk›nda" diye konufltu.<br />

fiam'›n Özgür Suriye Ordusu'nun elindeki k›s›m›na<br />

giden gazeteci olmad›¤›n› belirten Stockt, fiam'a<br />

gitmeden önce bir süre ülkenin kuzeyinde çal›flt›¤›n› ve<br />

tecrübe edindi¤ini ifade etti. Stockt, bu ülkeden getirdi¤i<br />

malzemenin bu alandaki eksikli¤i doldurmas›n›<br />

umdu¤unu kaydetti. .<br />

-‹kiyüzlü tart›flma<br />

Suriye'de kimyasal silah kullan›l›p kullan›lmad›¤›<br />

tart›flmas›n›n ülkedekileri güldürdü¤ünü anlatan Stockt,<br />

"Normal bombalarla çok daha fazla kurban veriyorlar.<br />

Suriyeliler bu tart›flmay› çok ikiyüzlü buluyorlar" dedi.<br />

Kimyasal silahlar›n kullan›ld›¤›na dair kan›tlar›n<br />

oldu¤unu ancak Avrupa'da tart›flma malzemesi olmaktan<br />

öteye gidemedi¤ini ifade eden Stockt, "Biz fiam'a<br />

gitti¤imizde cephede bu öldürücü, nörotoksik maddelerin<br />

nereye düfltü¤ünü, hangi s›kl›kla düfltü¤ünü,<br />

kimin att›¤›n› ve kimin etkilendi¤ini gördük. Dolay›s›yla<br />

tart›flma flimdi daha net hale geldi" dedi.<br />

-Kendisi de gaza maruz kalm›fl<br />

13-23 Nisan'daki çat›flmalarda kendisinin de bu<br />

gaza k›sa süreli maruz kald›¤›n› belirten Stockt, ilk<br />

semptomlar›n mide bulant›s›, bafl a¤r›s› ve göz bebeklerinde<br />

küçülme oldu¤unu, uzun süre maruz<br />

kal›nd›¤›nda ise akci¤er kanamas› ve bo¤ulmaya yol<br />

açabildi¤ini söyledi.<br />

Stockt, kimyasal sald›r›lardan etkilenenleri<br />

muayene eden doktorlar›n da 5-10 kifliyi tedavi ettikten<br />

sonra üzerlerine sinen gazdan etkilenip<br />

hastaland›klar›n› vurgulad›.<br />

Herkesin gaz maskesine sahip oldu¤unu ancak 24<br />

saat boyunca maskeyle yaflanamad›¤› için bu silahlar›n<br />

etkisinden kurtulman›n pek mümkün olmad›¤›n› ifade<br />

eden Stockt, "Beflar'›n ordusu, kendi davas›n› kazanmak<br />

için her yola baflvuran bir ordu. Kimysalsa<br />

kimyasal. Bu özellikle küçük cephelerde insanlar›n<br />

moralini çok bozuyor" diye konufltu. (AA)<br />

Oyun park›n› çocuklar›n<br />

aya¤›na götürdüler<br />

KAHRAMANMARAfi - Afflin<br />

Kaymakaml›¤› haz›rlad›¤› projeyle 15 köye oyun<br />

park› yapt›.Kaymakaml›k taraf›ndan haz›rlanan<br />

ve Do¤u Akdeniz Kalk›nma Ajans› (DO⁄AKA)<br />

taraf›ndan desteklenen "Oynamak Bizimde<br />

Hakk›m›z" adl› proje hayata geçirildi.<br />

Çal›flma kapsam›nda belirlenen 15 köydeki<br />

okul bahçesine<br />

oyun<br />

park› kuruldu.<br />

Böylece<br />

çocuklar, oyun<br />

parklar›nda<br />

e¤lenmek için<br />

ilçe merkezine<br />

gitmek zorunda<br />

kalmayacak.<br />

Kaymakam<br />

Faik Ar›can,<br />

AA muhabirine yapt›¤› aç›klamada, yaklafl›k 111<br />

bin TL'ye malolan projenin hayata geçirilmesinden<br />

dolay› mutlu olduklar›n› belirtti. Köyde<br />

yaflayan çocuklar›n ilk kez oyun park›na<br />

kavufltu¤unu anlatan Ar›can, flunlar› kaydetti:<br />

"Yavrular›m›z›n mutlulu¤u gözlerinden okunuyor.<br />

Bu da bizleri sevindiriyor. Oyun alanlar› çocuklar›n<br />

serbest zamanlar›n› en güzel flekilde<br />

de¤erlendirmelerini sa¤layacak. ‹mkanlar›m›z<br />

ölçüsünde güzel hizmetlere imza at›p<br />

evlatlar›m›za daha iyi hizmet vermenin gayreti<br />

içerisinde olaca¤›z.” (AA)<br />

GÜNLÜK S‹YAS‹ GAZETE<br />

YARIN<br />

YIL: 36 7 <strong>Haziran</strong> <strong>2013</strong> Cuma SAYI: 14744<br />

DORUKKAYA Mat. Yay.Rek.Ma¤.Enerji ve ‹nfl. A.fi. ADINA<br />

‹MT‹YAZ SAH‹B‹:<br />

Selahaddin ALTUNBAfi<br />

Yaz› ‹flleri Müdürü:<br />

fiebnem ÜNAL<br />

Sorumlu Yaz› ‹flleri Müdürü:<br />

Gazi BOZKURT<br />

Sayfa Editörleri:<br />

Ayflenur GÜRER - Mihriban DEM‹REL<br />

‹stihbarat fiefleri:<br />

Emine U⁄URLU - Didem Fethiye KAYA<br />

Adliye: Serkan SER‹N , Kültür - Sanat - Magazin: Zeynep BOZKURT<br />

Ekonomi: Rahmi DEM‹REL Yurt Haberler: Ayd›n TAfi , Turizm : Nazl› YÖRÜK -<br />

Sa¤l›k: Derya Filiz SA⁄LAN, Çevre: Salim SEVEN, Spor: Tolga Yoldafl ERCAN<br />

E¤itim: fierife B‹RCAN - fieyda Nur ÇALIfiKAN ‹nternet Editörü: Murat SEV‹M<br />

ADRES: Macun Mahallesi 3. Cad. No: 2<br />

Yenimahalle/ANKARA<br />

Tel: 0312 397 11 97 Faks: 0312 397 11 98<br />

www.yarin.com.tr / yaringazete@gmail.com<br />

Günü geçmifl gazetelerin fiyat›: 35 KR<br />

Yay›n Türü: Yerel Süreli<br />

Bas›ld›¤› Yer<br />

Dorukkaya Mat. Yay. Rek. Ma¤. Enerji ve ‹nfl. A.fi. - ‹mpress Web ‹stanbul Yolu<br />

6. km Macun Mh. 3. Cd. No: 2/1 Yenimahalle/ANKARA<br />

Tel: 0 (312) 397 11 97<br />

Resmi ilanlar›n›z› internet sitemizden de görebilirsiniz<br />

(www.yarin.com.tr)<br />

YARIN Bas›n Meslek ilkelerine uymaya söz vermifltir


7 <strong>Haziran</strong> <strong>2013</strong><br />

Cuma<br />

Genel<br />

Türk-‹fl'ten yap›lan<br />

aç›klamada,<br />

demokratik<br />

sistemlerde<br />

iktidarlar›n seçim<br />

yoluyla<br />

de¤iflebilece¤i ancak<br />

çeflitli toplumsal<br />

kesimlerin seçim<br />

dönemleri d›fl›nda<br />

da kendilerini ifade<br />

etme özgürlü¤üne<br />

sahip oldu¤u<br />

belirtildi.<br />

Türk-‹fl: “Bar›fl ve uzlaflma<br />

dili artt›r›larak sürmeli”<br />

ANKARA - Türk-‹fl Yönetim Kurulu, Taksim Gezi<br />

Park›'ndaki olaylara iliflkin yapt›¤› yaz›l› aç›klamada,<br />

parktaki a¤açlar›n kesilmesine gösterilen duyarl›l›¤a,<br />

güvenlik güçlerinin orant›s›z güç kullanarak cevap<br />

verdi¤i öne sürülerek, bunun toplumda infiale neden<br />

oldu¤u savunuldu. Devlet ve toplum aras›ndaki iliflkilerde,<br />

toplumun ortaya ç›kan sorunlar karfl›s›nda, çeflitli<br />

eylem biçimleriyle kamuoyu oluflturma giriflimlerinin,<br />

demokrasinin varl›k nedeni oldu¤una iflaret edilen<br />

aç›klamada, flu ifadelere yer verildi:<br />

"‹stanbulída en sade deyimiyle çevre duyarl›l›¤› diyebilece¤imiz<br />

bir protestoya karfl› asla kabul edilemez bir<br />

fliddet dilinin ortaya konmas›, meseleyi h›zl› bir biçimde<br />

Taksim Gezi Park› konusu olmaktan ç›kar›p, büyük bir<br />

toplumsal tepkiye dönüfltürmüfltür. Bu tür tepkiler,<br />

toplumda çeflitli nedenler üzerine ortaya ç›kan sorunlar›n<br />

alg›lanma biçimiyle ilgili bir rahats›zl›k olarak<br />

de¤erlendirilmelidir. Zaman zaman her demokratik<br />

toplumda bu tür sorunlar›n birikmesi bir muhalefet dili<br />

ve anlay›fl› yaratt›¤› zaman, iktidar partileri o muhalefetin<br />

içeri¤ini anlayarak sorunlar›n çözümüne do¤ru<br />

yeni bir yaklafl›m benimserler ki bu demokrasinin di¤er<br />

rejimlerden üstün taraf›n› ifade eder.<br />

Demokratik sistemlerde iktidarlar›n seçim yoluyla<br />

de¤iflme usulü aç›kt›r. Oy bireysel hak ve özgürlüklerin<br />

siyasal sisteme yans›yan en önemli unsurudur. Ancak<br />

demokrasilerde çeflitli toplumsal kesimler seçim dönemleri<br />

d›fl›nda da kendilerini ifade etme özgürlü¤üne<br />

sahiptir ve bu özgürlük asla küçümsenemez. Dolay›s›yla<br />

fliddet yöntemlerini reddeden her türlü düflünce ve<br />

muhalefet etme biçimi demokratik sistemin<br />

vazgeçilmez unsurudur." (AA)<br />

T.C. ANKARA 28. ‹CRA DA‹RES‹<br />

REH‹NL‹ ARAÇ AÇIK ARTIRMA ‹LANI<br />

<strong>2013</strong>/488 ESAS<br />

Afla¤›da cins, miktar ve de¤erleri yaz›l› Rehinli araç sat›fla ç›kar›lm›fl olup: Birinci art›rman›n afla¤›da belirtilen gün,<br />

saat ve yerde yap›laca¤› ve o gün k›ymetlerinin %50'sine istekli bulunmad›¤› taktirde, yine afla¤›da belirtilen gün, saat<br />

ve ayn› yerde 2. art›rman›n yap›larak sat›laca¤›; flu kadar ki, art›rma bedelinin mal›n tahmin edilen de¤erinin %50'sini<br />

bulmas›n›n ve sat›fl isteyenin alaca¤›na rüçham olan alacaklar›n toplam›ndan fazla olmas›n›n ve bundan baflka paraya<br />

çevirme ve paylar›n paylaflt›rma giderlerini geçmesinin flart oldu¤u; birinci art›rmadan on gün önce bafllamak üzere art›rma<br />

tarihinden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilece¤i, birinci art›rmada istekli bulunmad›-<br />

¤› takdirde elektronik ortamda birinci art›rmadan sonraki beflinci günden bafllamak üzere ikinci art›rma gününden önceki<br />

gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilece¤i, mahcuzun sat›fl bedeli üzerinden afla¤›da belirtilen % l oranda<br />

KDV.'nin al›c›ya ait olaca¤› ve sat›fl flartnamesinin icra dosyas›ndan görülebilece¤i; gideri verildi¤i takdirde flartnamenin<br />

bir örne¤inin isteyene gönderilebilece¤i; fazla bilgi almak isteyenlerin yukar›da yaz›l› dosya numaras›yla dairemize<br />

baflvurmalar› ilan olunur. 17/05/<strong>2013</strong><br />

1.‹hale Tarihi : 19/06/<strong>2013</strong> günü, saat 10:32 -10:33 aras›.<br />

2.‹hale Tarihi : 10/07/<strong>2013</strong> günü, saat 10:32 - 10:33 aras›.<br />

‹hale Yeri : ANKARA ADL‹YES‹ (3) NOLU MEZAT SALONU<br />

No Takdir Edilen Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)<br />

De¤eri TL.<br />

1 40.000,00 1 %1 06 DD 9316 Plakal›, 2011 Model , FORD Marka , Focus 1,6 TDCI NB<br />

45 Tipli , AM48801 Motor No'lu , WFOHXXWPDHAM58801 fiasi No'lu, Gri renkli, lastikleri tam, plakas› ve teybi<br />

mevcut, herfleyi tam, sa¤ ön lastik üstü içeri gömük ve çizik, muhtelif yerlerinde ezik ve çizikleri mevcut, içerisindeki<br />

koltuk k›l›flar› tam olan SEDAN C‹NS‹ HUSUS‹ OTOMOB‹L<br />

(Bas›n - 8424) 456 (www.bik.gov.tr)<br />

Resmi ‹lanlar www.ilan.gov.tr’de<br />

YARIN<br />

27<br />

Osmanl› padiflahlar›n›n<br />

isimlerinin flarap markas› olarak<br />

kullan›lmas› tepki yaratt›<br />

BURSA - Sultan 2. Abdülhamid’in dördüncü kuflak<br />

torunlar›ndan Abdülhamid Kay›han Osmano¤lu, Bursa'da<br />

bir firman›n Osmanl› padiflahlar›n›n isimlerini flarap<br />

markas› olarak kullanmas›yla ilgili, "Bu konu hakk›nda<br />

elimizi tafl›n alt›na koyarak dava edip ne gerekiyorsa onu<br />

yapaca¤›z" dedi.<br />

Osmano¤lu, bir kafede düzenlenen bas›n<br />

toplant›s›nda, ‹hsander Zararl› Al›flkanl›klardan Koruma<br />

Derne¤inin konu¤u olarak Bursa’ya geldi¤ini, dedelerinin<br />

türbesini ziyaret etti¤ini ve çok duygulu anlar yaflad›¤›n›<br />

söyledi.<br />

Son günlerde Bursa’daki tan›d›klar›n›n vas›tas›yla bir<br />

firman›n, baflta Yavuz Sultan Selim, Kanuni Sultan<br />

Süleyman ve Sultan 3. Murat gibi Osmanl› padiflahlar›n›n<br />

isimlerini flarap markas› olarak kulland›¤›n› ö¤rendi¤ini<br />

belirten Osmano¤lu, bu olay›n üzerinde durmak istediklerini<br />

kaydetti. ‹çki fliflelerinden birini gösteren<br />

Osmano¤lu, konuflmas›n› flöyle sürdürdü:<br />

"Bizim ecdad›m›z 700 seneye yak›n dünyaya hükmetti<br />

ve abdestsiz yere dahi basmad›. Hakikaten bizi üzen olaylardan<br />

bir tanesi. Bir içki firmas›n›n yapm›fl oldu¤unu terbiyesizlik<br />

olarak addediyoruz. Çünkü böyle bir fleyin üzerine<br />

bizim dedelerimizin isimlerini koymas› ve dedelerimizin<br />

yanl›fl bir flekilde an›lmas› bizi derinden üzmüfltür. Biz<br />

buna karfl› ç›k›yoruz. Nas›l böyle bir hadsizlik yap›labilir ki.<br />

Hükümetimizden 36 padiflah hakk›nda da koruma<br />

kanununu getirilmesini istiyorum."<br />

Osmanl› padiflahlar›n›n sadece kendi dedeleri<br />

olmad›¤›n› anlatan Osmano¤lu, "Bizler kandan sizler candan<br />

torunusunuz. 80 senedir tarihimizi yanl›fl anlatt›lar.<br />

Bu yetmiyor gibi dizilerde de yanl›fl anlatt›lar. Onlar› da<br />

geçtik flimdi kalkt›lar bir içki firmas› ile dedelerimizi karalamaya<br />

çal›fl›yorlar. Bu konu hakk›nda elimizi tafl›n alt›na<br />

koyarak dava edip ne gerekiyorsa onu yapaca¤›z’ ifadesini<br />

kulland›.<br />

BBP Bursa ‹l Baflkan› Ömer Ünsal da bu içkilerin<br />

Bursa’n›n Mudanya ilçesine ba¤l› Tirilye beldesinde üretildi¤ini<br />

belirterek, görüfltükleri firma sahiplerinin kendilerine<br />

bu flekildeki tasar›mla reklam yapt›klar›n› söylediklerini<br />

bildirdi. (AA)


28 YARIN<br />

“3 kulvar› da<br />

sonuna kadar<br />

zorlad›k”<br />

‹STANBUL - Fenerbahçe'nin baflar›l›<br />

futbolcusu Gökhan Gönül oynad›klar› üç<br />

kulvarda da sonuna kadar zorlad›klar›n›<br />

söyledi.<br />

Fenerbahçe Dergisi'nin haziran ay›<br />

say›s›na aç›klamalarda bulunan sar› -<br />

lacivertli oyuncu Gökhan Gönül sezonun<br />

de¤erlendirmesini yapt›. Gönül, "Zaten normal<br />

flartlarda oynanabilecek 65 maç var ve<br />

bunun 64’üne ç›kt›k. Gönlümüz 65. maça<br />

da ç›kabilmeyi arzuluyordu ama Avrupa<br />

Ligi’nde yar› final oynad›k. Finale kalabilseydik<br />

bunu baflaracakt›k. Bizim ad›m›za<br />

yine de onur ve gurur verici bir durum.<br />

Finalin ilk aya¤›n› da geçmifltik ama ikinci<br />

aya¤›nda elendik." diyerek flunlar› söyledi:<br />

"Süper Lig'e gelirsek; her defas›nda<br />

söyledi¤im bir fley var. Biz ligi ilk yar›da<br />

kaybettik, ikinci yar›da elimizden gelen<br />

yapt›k ve sonuna kadar zorlad›k. Hepimiz<br />

elimizden geleni yapt›k. fiunu düflünüyoruz,<br />

keflke ikinci yar›da oynad›¤›m›z oyunu ilk<br />

yar›da da oynayabilseydik. Bu performans›<br />

en baflta göstermeliydik. Türkiye Kupas›’n›<br />

geçen sezon da biz ald›k. Bu sene Avrupa<br />

Ligi ve Süper Lig Kupas›’n› kaybettik ancak<br />

Türkiye Kupas›’n› almam›z gerekiyordu ve<br />

öyle de oldu. 3 kulvar› da sonuna kadar<br />

zorlad›k. Önümüzdeki sezon 65 maç›n<br />

tamam›n› oynayaca¤›m›za inan›yoruz."<br />

Tecrübeli oyuncu sezon boyunca en çok<br />

Benfica maçlar›n›n ilkini kazand›klar›ndan<br />

dolay› mutlu oldu¤unu ifade etti. En çok<br />

üzen konunun ise yar› final maç›nda sakatlanarak<br />

oyundan ç›kt›¤› o an oldu¤unu kaydetti.<br />

Gönül, ayr›ca teknik direktör Aykut<br />

Kocaman'dan duydu¤u en güzel sözün ise<br />

"Tafl yerinde a¤›rd›r" laf› oldu¤unu belirterek<br />

sözlerini tamamlad›. (CHA)<br />

‹STANBUL -<br />

Fenerbahçe'nin baflar›l› futbolcusu<br />

Emre Belezo¤lu,<br />

"Genel anlamda Türk futbolunun<br />

içinde yarat›lan bu ortam<br />

maalesef ki içler ac›s›. Bu<br />

u¤urda gençler ölüyor. Hiçbir<br />

fley bir candan daha önemli<br />

de¤ildir demek istiyorum.<br />

Futbolu futbolluktan ç›karmamak<br />

televizyonlar›n galeyanlar›na<br />

kulak kapatmak<br />

gerekiyor. Futbol bu kaostan<br />

kurtulmal›." dedi.<br />

Emre Belezo¤lu,<br />

Fenerbahçe dergisinin haziran<br />

ay› say›s› için aç›klamalarda<br />

bulundu. Sezon<br />

aras›nda tak›ma tekrar dahil<br />

olmas›, sakatl›¤› ve statü<br />

gere¤i oynayamad›¤› UEFA<br />

Avrupa Ligi'yle ilgili sorular›<br />

cevaplayan Emre Belözo¤lu,<br />

flöyle cevap verdi:<br />

"Öncelikle, tekrar<br />

Fenerbahçe’ye döndü¤üm<br />

için çok çok mutluyum.<br />

Fenerbahçe’nin gelece¤indeki<br />

birçok tarihi baflar›s›nda<br />

kadrodaki isimlerden olmak<br />

istiyorum. Sezona gelecek<br />

olursak; Türkiye Kupas›’n›<br />

kazanan bütün tak›m<br />

arkadafllar›m› kutluyorum. 64<br />

maç, Türk futbol tarihinin<br />

rekoru zaten. Böylesine uzun<br />

periyotta genel anlamda<br />

tak›m›m›z›n baflar›l› oldu¤unu<br />

düflünüyorum.<br />

‹lk defa tarihimizde<br />

Avrupa Ligi’nde yar› final<br />

oynad›k. Sezonu ikinci s›rada<br />

bitirdik ve fiampiyonlar<br />

Ligi’ne gidece¤iz. fiu an<br />

Türkiye Kupas›’n› kazand›k<br />

ve üst üste ikinci senemiz. Bu<br />

anlamda iyi bir sezon<br />

oldu¤unu söyleyebilirim. Bu<br />

nedenle eme¤i geçen herkese<br />

teflekkür ederim. Özellikle<br />

Avrupa Kupas›’nda gösterilen<br />

baflar› takdire flayan idi.<br />

Fenerbahçe formas›n›,<br />

armas›n› göklere ç›kard›lar.<br />

‹lk geldi¤im andan itibaren<br />

Spor<br />

beklentilerim aras›nda lig<br />

flampiyonlu¤u da vard›. Tabi<br />

ayn› flekilde UEFA Avrupa<br />

Kupas› da vard›. Lige<br />

bakt›¤›n›zda ilk yar›da çok<br />

puan kayb› yaflad›k.<br />

Rakibimizin puan<br />

kaybetti¤inde yakalayamad›k<br />

onlar›. Fenerbahçe’nin bizden<br />

beklentilerini fark›nday›z.<br />

Gelecek sezon da hedeflerimiz<br />

aras›nda öncelikle lig<br />

flampiyonlu¤u, ard›ndan<br />

Avrupa ve Türkiye Kupas›<br />

olacak."<br />

Sezon içinde yaflad›¤› en<br />

büyük mutlulu¤u ve zorland›¤›<br />

an› da anlatan Emre<br />

Belözo¤lu, "‹kinci kez Türkiye<br />

Kupas›’n› kald›rmak beni çok<br />

mutlu etti diyebilirim. En<br />

üzüldü¤üm ve zorland›¤›m an<br />

ise Sivasspor ma¤lubiyeti<br />

oldu. O maçtan sonra çok<br />

zorland›m. Genel anlamda<br />

Türk futbolunun içinde<br />

yarat›lan bu ortam maalesef<br />

ki içler ac›s›. Bu u¤urda<br />

gençler ölüyor. Hiçbir fley bir<br />

7 <strong>Haziran</strong> <strong>2013</strong><br />

Cuma<br />

Emre: Futbol bu<br />

kaostan kurtulmal›<br />

candan daha önemli de¤ildir<br />

demek istiyorum. En büyük<br />

hayal k›r›kl›¤›m da bu.<br />

Futbolu futbolluktan ç›karmamak<br />

televizyonlar›n galeyanlar›na<br />

kulak kapatmak<br />

gerekiyor. Futbol bu kaostan<br />

kurtulmal›." diye konufltu.<br />

Emre Belözo¤lu, Aykut<br />

Kocamn ile aralar›ndaki<br />

diyalogtan ve bunun tak›ma<br />

nas›l yans›d›¤›ndan da söz<br />

ederken, "Aykut Hoca, öncelikle<br />

çok dürüst bir insan.<br />

Herkesle yüz yüze konufluyor.<br />

Tak›m içinde özellikle de yafl›<br />

büyük olan oyuncularla<br />

sürekli konufluyor. Gerekli<br />

telkinlerde bulunup,<br />

Fenerbahçe bayra¤›n› zirveye<br />

tafl›mam›z gerekti¤ini söylüyor.<br />

Aç›kças› bu da benim<br />

hofluma giden bir durum,<br />

böylece daha fazla sorumluluk<br />

sahibi oluyorum." diyerek<br />

sözlerini tamamlad›. (CHA)


7 <strong>Haziran</strong> <strong>2013</strong><br />

Cuma<br />

Sivasspor<br />

transfere h›zl›<br />

bafllad›<br />

S‹VAS - Dünyaca ünlü y›ld›z<br />

Roberto Carlos’u Teknik direktörlü¤e<br />

getirerek dikkatleri üzerine çeken<br />

Sivasspor, ilk transferi gerçeklefltirdi.<br />

K›rm›z›-beyazl›lar, Mersin ‹dmanyurdu’nda<br />

oynayan Sa¤ kanat oyuncusu<br />

Burhan Efler ile anlaflmaya vard›. Efler,<br />

Roberto Carlos gibi büyük bir isimle<br />

çal›flaca¤› için mutlu oldu¤unu söyledi.<br />

Sivasspor, ilk oyuncu transferini sa¤<br />

kanattan yana kulland›. Mersin ‹dman<br />

yurdunda oynayan Burhan Efler’i<br />

transfer eden Yi¤idolar, transfere h›zl›<br />

bafllad›. ‹mza töreni ile kendini 2<br />

y›ll›¤›na Sivassporlu yapan imzay› atan<br />

Efler, çok mutlu oldu¤unu söyledi.<br />

Kulüp binas›nda düzenlenen<br />

törende konuflan Sivasspor Baflkanvekili<br />

Erdal Sar›lar, Burhan Efler’i ne<br />

zamand›r istediklerini belirterek,<br />

“Burhan Süper ligin önemli oyuncular›ndan<br />

biri, Burhan’› 6 sene önce<br />

Bülent Uygun zaman›ndan beri<br />

tan›yorduk. R›za hoca da almak istedi<br />

olmad›. Sezon bafl› alal›m dedik, devre<br />

aras› kiralayal›m dedik bir türlü olmad›.<br />

Nasip Robero Carlosaym›fl. Bir çok<br />

mutluyuz. ‹nflaallah güvenimiz bofla<br />

ç›kmaz. Kendisine hofl geldin diyoruz.”<br />

fleklinde konufltu.<br />

Burhan Efler ise, bir türlü<br />

Sivasspor’a gelmesinin k›smet<br />

olmad›¤›n› 3-4 kez kap›s›ndan<br />

döndü¤ünü anlatarak, sezon bafl›ndan<br />

beri görüfltüklerini, Roberto Carlos’un<br />

da gelmesinden sonra gözlerin<br />

Sivasspor’a çevrildi¤ini bunun kendisini<br />

de etkiledi¤ine iflaret etti.<br />

Böyle büyük bir camiaya geldi¤i<br />

için mutlu oldu¤unu vurgulayan Efler,<br />

Her iki taraf içinde hay›rl› olmas›n›<br />

diledi.<br />

Roberto Carlos ile kendisi<br />

Gençlerbirli¤i’nde oldu¤u zaman ligde<br />

karfl›l›kl› oynad›¤›n› anlatan 28<br />

yafl›ndaki oyuncu, ilk hocal›k deneyiminin<br />

Sivasspor camias› için hay›rl›<br />

olmas›n› dileyerek, böyle büyük bir<br />

isimle çal›flt›¤› için mutlu olaca¤›n› sözlerine<br />

ekledi.<br />

Konuflmalar›n ard›ndan Burhan<br />

Efler, kendini 2 y›ll›¤›na Sivassporlu<br />

yapan imzay› att›. (AA)<br />

Spor<br />

‘En çok Galatasaray karfl›s›nda<br />

ald›¤›m›z galibiyetle mutlu oldum’<br />

‹STANBUL - Fenerbahçe'nin<br />

baflar›l› file bekçisi Volkan Demirel,<br />

sezon boyunca kendisini en mutlu<br />

eden fleyin Galatasaray karfl›s›nda<br />

ald›klar› galibiyet oldu¤unu söyledi.<br />

Fenerbahçe Dergisi'nin haziran<br />

ay› say›s›na aç›klamalarda bulunan<br />

sar› - lacivertli kaleci Volkan Demirel,<br />

ligde bu sezon oynad›¤› 64 maç›n da<br />

de¤erlendirmesini yapt›. Sezona<br />

bafllarken 65 maç hedefleri<br />

oldu¤unu belirten Demirel, "Sadece<br />

bir tanesini gerçeklefltiremedik. 64<br />

maç›n hepsinde sahaya kazanmak<br />

için ç›kt›k. Ancak o günün flartlar› ve<br />

futbolun üç neticeli bir oyun olmas›<br />

nedeniyle baz› maçlarda ma¤lubiyetlerimiz<br />

oldu. Ben bu 64 maç›n hepsinde<br />

en iyi flekilde mücadele<br />

etti¤imize inan›yorum. Bu 64 maç›n<br />

sonunda Türkiye Kupas›’n› kazanarak<br />

sezonu anlamland›rmak bizim<br />

için önemliydi." diyerek flöyle devam<br />

etti:<br />

"Avrupa Ligi’nde ilk defa Yar›<br />

Finale kald›k. ‹nflallah önümüzdeki<br />

senelerde finalleri ve kupay› görmek<br />

çok istiyoruz. Türkiye Ligi’nde de<br />

sonuna kadar mücadele ettik. ‹lk<br />

yar›da kaybetti¤imiz puanlar<br />

nedeniyle flampiyonluktan uzaklaflt›k<br />

ama sonuna kadar da mücadele<br />

etmesini bildik.<br />

Futbolcular olarak 64 maç<br />

oynad›¤›m›z için birbirimizle gurur<br />

duyuyoruz. Bu çok önemli bir say›<br />

ve rekor olarak da gözüküyor.<br />

‹lerleyen dönemlerde kupalar›n<br />

gelece¤ine inan›yoruz. Hedefimiz<br />

çok maç oynayarak, oynad›¤›m›z<br />

bütün kupalara sahip olmak. Tak›m<br />

olarak iyi mücadele etti¤imizi ve iyi<br />

bir konumda oldu¤umuzu düflünüyorum.<br />

Fenerbahçelili¤in getirdi¤i<br />

duruflu en iyi flekilde sahaya<br />

yans›tt›¤›m›za inan›yorum."<br />

Volkan Demirel, Türkiye<br />

Kupas›’n› üst üste iki kez kazanmalar›yla<br />

ilgili olarak ise "Türkiye<br />

Kupas›’n› geçen sene uzun bir süreni<br />

ard›ndan alm›flt›k. Camiam›z için ayr›<br />

bir anlam› vard›. Üstü üste ikinci kez<br />

ald›k ve çok mutluyuz. Netice<br />

itibariyle önemli bir kupa. Kupa<br />

boyunca da bir tane ma¤lubiyet var<br />

ve o da grubumuzu garantiledi¤imi<br />

bir maçt›. Ben 3 kulvarda da en iyi<br />

flekilde mücadele etti¤imizi düflünüyorum."<br />

dedi.<br />

Sözleflmesinin Fenerbahçe<br />

Kulübü taraf›ndan 4 y›l daha<br />

uzat›lmas› ile ilgili de görüfllerini<br />

aç›klayan Volkan Demirel, "Ben<br />

gönülden Fenerbahçeliyim ve bunu<br />

da her zaman dile getirmiflimdir. 4<br />

sene daha bu kulübe hizmet etmek<br />

ve bu camian›n alt›nda buradaki<br />

arkadafllar›mla ifl birli¤i yapmak ve<br />

bu forma için mücadele etmek<br />

benim için büyük bir gurur kayna¤›.<br />

Bana verilen bu flans›, bu 4 seneyi<br />

Fenerbahçe formas›na lay›k bir<br />

flekilde geride kalan hayat›m gibi en<br />

iyi flekilde de¤erlendirece¤ime ve<br />

Fenerbahçe için elimden geleni<br />

yapaca¤›ma söz veriyorum.<br />

Dedi¤iniz gibi; önümüzdeki 4 y›l› da<br />

tamamlad›¤›m takdirde, 15 sene<br />

olmufl olacak. Bu ayr› bir onur ve<br />

gurur. Ben bu tribünlerde do¤dum<br />

ve bu tribünlerde büyüdüm.<br />

Büyüdü¤üm, yetiflti¤im yere 15 sene<br />

hizmet etmek çok farkl› bir duygu.<br />

Bu nedenle bu mutlulu¤u kelimelere<br />

dökmek çok zor. Elde edece¤imiz<br />

baflar›larla daha da mutlu olaca¤›m›<br />

düflünüyorum. Bu mutlulu¤umun ve<br />

gururumun bir ömür devam etmesini<br />

istiyorum." diye konufltu.<br />

Bir y›l boyunca kendisini mutlu<br />

YARIN<br />

29<br />

eden ve etmeyen olaylar› da<br />

aç›klayan Demirel, "Sezon içinde<br />

birçok kez mutlulu¤umuz oldu.<br />

Türkiye Kupas›’n› kald›rd›¤›m›z için<br />

de çok mutluyuz. Galatasaray<br />

maç›ndan sonraki mutluluk da çok<br />

iyiydi. Ama üzen ise tabii ki<br />

Benfica’ya elendi¤imiz an oldu.<br />

UEFA Kupas› finali oynayamamak<br />

benim için bir hayal k›r›kl›¤› oldu<br />

diyebilirim. Bunun d›fl›nda tek bir fley<br />

söylemek istiyorum: Bir daha Burak<br />

kardefllerimizi yitirmeyelim." ifadelerini<br />

kulland›.<br />

Son olarak Aykut Kocaman'dan<br />

ald›¤› nasihatlardan bahseden<br />

Demirel, "Hocam›z sezon içinde bizimle<br />

sürekli konufltu. Her maça<br />

ç›kmadan önce bizimle konuflur ve<br />

nasihat verirdi. Aykut Hoca’n›n bu<br />

sezon ki en önemli konuflmas› kendi<br />

evimizde 1-0 yendi¤imiz Benfica<br />

maç›yd›. O maçta da harika bir oyun<br />

sergiledik. Maç›n önemini ve o<br />

günün flartlar›na uygun konufltu.<br />

Sezon içindeki en iyi oyunumuzu<br />

sergiledik diyebilirim. O gün direkleri<br />

geçemedik, e¤er direkleri geçebilseydik<br />

final oynard›k." diyerek sözlerini<br />

tamamlad›. (CHA)


30<br />

YARIN<br />

Fikret<br />

Orman’dan,<br />

Adal›’ya elefltiri<br />

‹STANBUL - Befliktafl Kulübü<br />

Baflkan› Fikret Orman, Serdal<br />

Adal›’n›n kendisi hakk›nda yapt›¤›<br />

aç›klamalar› yak›flt›ramad›¤›n› söyledi.<br />

Befliktafl Kulübü Baflkan› Fikret<br />

orman, Befliktafll›lar Cemiyeti'nin<br />

düzenledi¤i yemekte bas›n mensuplar›na<br />

aç›klamalarda bulunarak<br />

gündeme dair sorulara cevap verdi.<br />

Baflkan Fikret Orman, adayl›k<br />

tan›t›m toplant›s› s›ras›nda Serdal<br />

Adal›’n›n kendisi hakk›nda yapt›¤›<br />

aç›klamaya karfl›n, “Benim Serdal<br />

Bey ile eski y›llara dayanan bir arkadafll›¤›m<br />

filan yok. Befliktafl’a yönetici<br />

olmadan önce kendisini<br />

tan›m›yordum. 3 Temmuz sürecinden<br />

sonra birkaç defa karfl›laflt›m.<br />

Sevdi¤imiz bir arkadafl›m›z, ama<br />

benimle ilgili yapt›klar› aç›klamalar›<br />

kendilerine yak›flt›ramad›m. Bu tür<br />

polemiklere girmemeleri laz›m.<br />

Hepsi Befliktafl’ta görev alm›fl insanlar.<br />

Ben de Befliktafl Kulübü<br />

Baflkan›y›m ve ona göre davran›p<br />

ona göre hareket ediyorum.” dedi.<br />

Fikret Orman, 16 <strong>Haziran</strong>'da<br />

yap›lacak seçimleri beklemeden<br />

transfer yapabileceklerini söyledi.<br />

Orman, “Önder Bey geldi.<br />

Kendisiyle bir araya geldik. ‹simler<br />

hakk›nda flu anda size yorum yapamam.<br />

‹lerleyen günlerde seri bir<br />

flekilde toplant›lar›m›z devam edecek.<br />

25 <strong>Haziran</strong>'da tak›m<br />

toplanacak, o zamana kadar süremiz<br />

var. Gerekirse seçimi beklemeden<br />

isimlerde mutab›k kal›rsak transferleri<br />

gerçeklefltirece¤iz. Bu arada<br />

hoca ve al›nacak futbolcular›n seçim<br />

malzemesi yap›lmas›na da karfl›y›m.<br />

Olabildi¤ince centilmen bir flekilde<br />

bu ifli tamamlayaca¤›z. ‹zleme<br />

komitemiz sekiz ayd›r çal›fl›yor,<br />

binin üzerinde futbolcuyla görüfltü.<br />

Befliktafl’›n hangi futbolcular›<br />

alaca¤›n›n listesi belli. Kamuoyunu<br />

heyecanland›ran isimler de gündeme<br />

geliyor, fakat bunlar›n do¤ru<br />

olmad›¤›n› da anlatmaya<br />

çal›fl›yorum. Bizde yalan olmaz.<br />

Befliktafl do¤ru ne ise onu yapar.<br />

Befliktafl’ta hatra binaen ifl<br />

yap›lmaz.” fleklinde konufltu. (CHA)<br />

‹STANBUL<br />

- 16 <strong>Haziran</strong>da<br />

yap›lacak olan<br />

Befliktafl Ola¤an<br />

Seçimli Genel<br />

Kurulu için<br />

baflkanl›¤a<br />

adayl›¤›n›<br />

aç›klayan Serdal<br />

Adal›, BJK<br />

‹nönü Stad› için<br />

yapt›¤› aç›klamalar›n<br />

yanl›fl<br />

anlafl›ld›¤›n› ve<br />

gerekirse<br />

stadyumu<br />

elleriyle<br />

y›kmaya haz›r<br />

oldu¤unu söyledi.<br />

BJK ‹nönü<br />

Stad› için<br />

yapt›¤› aç›klamalar›n›n<br />

çarp›t›ld›¤›n›<br />

ifade eden<br />

Serdal Adal›,<br />

“Stadyumun<br />

yeniden yap›lmas›n› en çok<br />

isteyenlerden biriyim. Beni<br />

kimse yanl›fl anlamas›n dediklerim<br />

çarpt›r›lmas›n. Sadece<br />

haz›rl›klar tam olarak tamamlanmadan<br />

ruhsat iflleri bitmeden<br />

y›kmak bana çok samimi gelmedi.<br />

Yoksa kazmay› küre¤i al›r ilk<br />

kazmay› ben vururum.<br />

Herkesten önce gider ellerimle<br />

y›k›ma ben bafllar›m. Ayr›ca<br />

y›k›m›n sembolik bir y›k›m<br />

fleklinde kalmas› da hofl olmuyor.”<br />

dedi. Baflkan aday› Serdal<br />

Adal›, Befliktafl’ta geçmifl<br />

dönemlerde futbol oynayan<br />

Pascal Nouma, Tayfur Havutçu<br />

ve Ali Gültiken gibi isimlerle bir<br />

araya geldi. Adal›, “Herkese<br />

geldi¤i için çok teflekkür ediyorum.<br />

Eski sporcular›m›zla<br />

biraraya geldik. Befliktafl›m›za<br />

ilerde neler yapabiliriz onlar›<br />

konuflaca¤›z. Verecekleri fikirleri<br />

dinleyece¤iz. Beraber<br />

çal›flaca¤›m arkadafllar› onlara<br />

tan›taca¤›m. Az bir süre var<br />

zaman› en iyi flekilde<br />

de¤erlendirmeye çal›flaca¤›z.<br />

Herkesin Mirac Kandili’ni kutluyorum.”<br />

dedi. Serdal Adal›,<br />

seçimi kazand›klar› takdirde her<br />

Befliktafll›n›n gurur duyaca¤› bir<br />

tak›m oluflturacaklar›n› söyledi.<br />

Adal›, “Her Befliktafll›n›n gurur<br />

duyaca¤› bir tak›m olacak.<br />

Bundan kimsenin flüphesi<br />

olmas›n." diyerek flöyle devam<br />

etti: "Tüm camia içini rahat tutsun.<br />

Allah izin verir kongrede<br />

seçilirsem 17 <strong>Haziran</strong> sabah›<br />

k›sa bir sürede her Befliktafll›n›n<br />

gurur duyaca¤› ve rahat bir<br />

flekilde izleyece¤i bir Befliktafl<br />

projemiz var. Onu yürürlü¤e<br />

koyaca¤›z ve çal›flmalar›m›za<br />

bafllayarak k›sa sürede sonuçland›raca¤›z.”<br />

Baflkan aday› Serdal Adal›<br />

son olarak, seçim öncesinde<br />

transferlerin netleflmeden<br />

aç›klama yap›lmayaca¤›n›<br />

belirterek, “Transfer konular›nda<br />

baflkanla konufltuk.<br />

Kesinleflmeden imza aflamas›na<br />

gelmeden hiçbir aç›klama<br />

yap›lmayacak. Bu hofl olmaz,<br />

Spor<br />

7 <strong>Haziran</strong> <strong>2013</strong><br />

Cuma<br />

Serdal Adal›: Gerekirse<br />

y›k›ma ellerimle bafllar›m<br />

kongre üyelerine de ay›p olur.<br />

Ama hiç kaç›r›lmayacak bir<br />

oyuncu ya da teknik adam olur<br />

o zaman transfer yap›l›r. Mevcut<br />

yönetimin ald›klar› kararlar ve<br />

uygulama aflamalar›n›n da takipcisi<br />

olaca¤›z. Seçilirim seçilmem<br />

önemli de¤il. Benim de<br />

görüfltü¤üm futbolcu ve hocalar›<br />

say›n baflkana iletirim benim için<br />

bir sorun yok.” dedi.<br />

Serdal Adal› son olarak mevcut<br />

baflkan Fikret Orman’›n kendisi<br />

hakk›nda yapt›¤›, “Serdal<br />

Adal›’ya aç›klamalar›n›<br />

yak›flt›ramad›m.” sözleri üzerine<br />

de konuflarak, flu ifadeleri kulland›:<br />

"Baflkan Fikret Orman’›n dün<br />

akflam yapt›¤› aç›klamalara<br />

cevap vermek istiyorum. Benim<br />

Befliktafl baflkanl›k makam›na<br />

çok sayg›m vard›r. Oraya ne<br />

sayg›s›zl›k yapar›m ne de<br />

yapt›r›r›m. Ama yine de camiaya<br />

bir flekilde do¤rular› anlatmam<br />

laz›md›. Baflkan› k›rd›ysam<br />

kusura bakmas›n. Benim kavgac›<br />

bir mizac›m yoktur.” (CHA)


7 <strong>Haziran</strong> <strong>2013</strong><br />

Cuma<br />

Diyarbak›rl›<br />

Ceren, Türkiye<br />

flampiyonu oldu<br />

D‹YARBAKIR - Diyarbak›r<br />

Leyla Har›m Anadolu Lisesi<br />

ö¤rencisi Ceren Bingöm,<br />

Türkiye Tekvando fiampiyonas›’nda<br />

birinci olmay› baflard›.<br />

Bingöm, Avrupa flampiyonas›<br />

seçmelerinde dereceye girip<br />

Türkiye’yi temsil etmek istiyor.<br />

Diyarbak›r Leyla Har›m<br />

Anadolu Lisesi ö¤rencisi Ceren<br />

Bingöm’le sporda büyük bir<br />

baflar›ya imza att›. Bingöm,<br />

Denizli’de düzenlenen<br />

Liseleraras› Türkiye Tekvando<br />

fiampiyonas›’nda 44 kiloda birinci<br />

olarak baflar›lar›na bir yenisini<br />

daha ekledi. Kat›ld›¤› birçok turnuvada<br />

birinci olan Ceren<br />

Bingöm, hedefinin bu ay›n<br />

sonunda yap›lacak Avrupa<br />

flampiyonas› seçmelerinde<br />

baflar›l› olup, Türkiye’yi<br />

Avrupa’da en güzel flekilde temsil<br />

etmek oldu¤unu söyledi. Elde<br />

etti¤i baflar›da antrenörü ile okulunun<br />

büyük pay› oldu¤unu anlatan<br />

Bingöm, onlara teflekkür etti.<br />

Özel Leyla Han›m Anadolu<br />

Lisesi müdürü Eyüp Öztürk ise<br />

Ceren’in baflar›lar›ndan dolay›<br />

çok mutlu olduklar›n›, ülkemizi<br />

en güzel flekilde temsil edece¤ine<br />

inand›klar›n› belirterek, eme¤i<br />

geçen herkese teflekkür etti.<br />

Öztürk, Ceren’in 2011 y›l›nda<br />

Antalya'da düzenlenen<br />

Uluslararas› Master Cup Kick<br />

Boks Turnuvas›'nda 42 kiloda<br />

birinci olarak büyük bir baflar›ya<br />

imza att›¤›n› hat›rlatarak, flunlar›<br />

söyledi: “E¤itim-ö¤retimde<br />

baflar›l› olman›n sadece dersle ve<br />

ders baflar›s›n› art›racak aktivitelerle<br />

meflgul olmakla de¤il dersin<br />

yan› s›ra sportif ve sosyal<br />

faaliyetlere kat›lmaktan gerçekleflebilir.<br />

Bunun için imkanlar›<br />

ölçüsünde ö¤rencilerimizi sportif<br />

ve kültürel faaliyetlere yönlendiriyoruz.”<br />

(AA)<br />

Spor<br />

YARIN<br />

‹lkay Gündo¤an, Türkiye’yi<br />

Almanlar'a tan›tacak...<br />

DORTMUND -<br />

Borussia<br />

Dortmund’un Türk<br />

y›ld›z› ‹lkay<br />

Gündo¤an,<br />

Almanlar'a<br />

Türkiye’yi<br />

tan›tacak. Y›ld›z futbolcu<br />

bir grup<br />

Alman bas›n mensubuyla<br />

befl gün<br />

boyunca ‹stanbul ve<br />

‹zmir’in tarihi yerlerini<br />

gezip tan›t›m<br />

yapacak.<br />

Türkiye’nin turizm<br />

elçili¤ini de üstlenen<br />

‹lkay,<br />

Türkiye’nin<br />

tan›t›m›na katk›da<br />

bulunuyor olmaktan<br />

çok mutlu oldu¤unu<br />

söyledi.<br />

Bu sezonki üstün<br />

performans›yla<br />

Avrupa’n›n devlerini<br />

peflinden<br />

koflturan Borussia<br />

Dortmund’un Türk<br />

y›ld›z› ‹lkay<br />

Gündo¤an,<br />

Türkiye’nin<br />

tan›t›m›na verdi¤i<br />

katk›lar›na bir<br />

yenisini daha ekliyor.<br />

Geçti¤imiz Mart<br />

ay›nda Berlin’de<br />

düzenlenen<br />

dünyan›n en büyük<br />

turizm fuar› ‹TB’de Türkiye’yi<br />

tan›tan y›ld›z futbolcu, flimdi de<br />

bir grup Alman bas›n mensubuyla<br />

Türkiye’de befl gününü geçirecek.<br />

‹lkay, 5 - 10 <strong>Haziran</strong> tarihleri<br />

aras›nda ‹stanbul ve ‹zmir’in tarihi<br />

ve turistik yerlerini Alman arkadafl›<br />

Abdennour Chakroun’la birlikte<br />

gezecek. Berlin Büyükelçili¤i<br />

Kültür Müflavirli¤i’nin düzenledi¤i<br />

gezide, Avrupa’n›n en önemli<br />

ligleri aras›nda yer alan<br />

Bundesliga taraftarlar›na<br />

Türkiye’ye ilgisinin çekilmesi<br />

amaçlan›yor. Gezi boyunca<br />

Alman Birinci Kanal› ZDF,<br />

Almanya’n›n en çok izlenen<br />

kanal› RTL ve tiraj› en yüksek<br />

spor dergisi Kicker’den oluflan<br />

çekim ekibi ‹lkay’a efllik edecek.<br />

Bugün bafllayacak ve befl gün<br />

sürecek gezi sürecinde ‹lkay, kendisini<br />

Türkiye’nin fahri turizm<br />

elçisi olarak atad›¤› Kültür ve<br />

Turizm Bakan› Ömer Çelik’le de<br />

bir araya gelmesi bekleniyor. ‹lk<br />

olarak ‹stanbul’a gidecek olan<br />

Alman milli futbolcu, burada<br />

Topkap› Saray›, Ayasofya Camii<br />

Müzesi gibi tarihi mekânlar› gezecek.<br />

Cumartesi günü ‹zmir’e<br />

geçecek olan ‹lkay, burada da<br />

Efes Antik Kenti, fiirince Köyü,<br />

tarihi Kemer Alt› Çarfl›’n› ziyaret<br />

edecek.<br />

Konuyla alakal› Cihan’a<br />

31<br />

aç›klama yapan ‹lkay Gündo¤an,<br />

daha önce de ITB Fuar›’nda<br />

Türkiye’nin tan›t›m›nda yer<br />

ald›¤›n› bu teklif geldi¤inde seve<br />

seve kabul etti¤ini söyledi.<br />

Türkiye’nin tan›t›m›na katk›da<br />

bulunuyor olmas›ndan dolay› çok<br />

mutlu oldu¤unu belirten ‹lkay,<br />

“Alman arkadafl›m ve Alman<br />

bas›n mensuplar›yla Türkiye’de<br />

befl gün geçirece¤iz. Amac›m<br />

Türkiye’nin güzelliklerini Alman<br />

taraftarlar›na göstermek. Bana<br />

böyle bir misyon yüklendi¤i için<br />

kendimi flansl› hissediyorum.”<br />

dedi. (AA)


F‹YATI: 25 Kr<br />

Avrupa'n›n en yüksek binas›ndan paraflütle atlad›lar<br />

‹STANBUL - Dünyan›n çeflitli ülkelerinden Paraflütçülerden baz›lar›, daha sonra binaya<br />

sporcular, Probase Dünya Kupas›'n›n ‹stanbul ç›karak, kendilerini 261 metre yükseklikten<br />

aya¤›nda Avrupa'n›n en yüksek binas› ‹stanbul bofllu¤a b›rakt›. Atlay›fllar s›ras›nda izleyiciler<br />

Sapphire'den paraflütle atlad›.<br />

heyecanl› anlar yaflad›.<br />

Bu y›l 6 ayr› noktada gerçeklefltirilecek Ç›plak paraflüt atlay›fl› yapan ve su alt› dalg›c›<br />

yar›flmaya kat›lan 18 ülkeden 62 lisansl› olan ‹talyan fotomodel Roberta Mancino,<br />

sporcu, etkinlik öncesi binan›n önüne gelerek gazetecilere yapt›¤› aç›klamada, atlay›fl öncesi<br />

haz›rl›klar›n› yapt›.<br />

heyecanl› oldu¤unu söyledi. (AA)<br />

“Elektronik Ak›ll›<br />

çoban” gelifltirildi<br />

BALIKES‹R - ‹zmir'de faaliyet<br />

gösteren bir firma taraf›ndan üretilen<br />

"Elektronik Ak›ll› Çoban" cihaz›, 10<br />

bin volt ampersiz elektrik ak›m› sayesinde<br />

bahçe ve tarlalara, domuz, ay›,<br />

inek, keçi gibi hayvanlar›n girmesini<br />

önlüyor.<br />

Cihaz›, Bal›kesir'de çiftçilere tan›tan<br />

firma sahibi Cihan Yavru, AA muhabirine<br />

yapt›¤› aç›klamada, uzun süren<br />

Ar-Ge çal›flmalar› sonucu sistemi gelifltirdiklerini<br />

söyledi.<br />

Ürünün, belirli aral›klarla 10 bin<br />

volt ampersiz elektrik ak›m›na dayanan<br />

bir çal›flma düzene¤i bulundu¤u<br />

bilgisini veren Yavru, düzene¤in, domuz<br />

baflta olmak üzere s›¤›r, keçi ve<br />

ay› gibi hayvanlara karfl› yüzde 100<br />

etkili oldu¤unu anlatt›.<br />

Elektri¤i, küçük bir cihazla özel<br />

krom alafl›ml› iplere verdiklerini dile<br />

getiren Yavru, flöyle devam etti:<br />

"Bu iple bir bahçe ya da tarlay› çevreliyoruz.<br />

Bunun için do¤rudan elektri¤e<br />

ihtiyaç da yok. En küçük bir otomobil<br />

aküsü bile 25 gün dayanabiliyor.<br />

Günefl enerjili olanlar› da var. 3<br />

gün günefl alan cihaz, düzenek için<br />

30 gün ihtiyaç duyulan elektri¤i üretebiliyor.<br />

Bu sistem, hayvanlar› öldürmüyor,<br />

onlara en küçük zarar› dokunmuyor.<br />

Sadece geri teptirici, cayd›r›c›<br />

özelli¤i var. Bu düzene¤in kuruldu¤u<br />

bahçe ya da tarlaya domuzun girme<br />

olas›l›¤› s›f›rd›r. Tel örgülü<br />

alanlara girebilen<br />

hayvanlar, bu düzenekle<br />

s›n›rland›r›lm›fl sahaya<br />

yaklaflamaz. Tarlalar›n<br />

yeni bekçileri, bu cihazlar."<br />

-100 dönüm alan<br />

için<br />

maliyeti 5 bin lira<br />

Cihan Yavru, cihaz›n,<br />

büyükbafl ve küçükbafl<br />

hayvanlar için adeta bir<br />

ISSN 1308-6995<br />

çoban vazifesi gördü¤ünü belirtti.<br />

Hayvanlara belirlenen alan›n, krom<br />

alafl›ml› iple çevrilmesi halinde buradan<br />

ç›k›fl›n mümkün olmad›¤›na dikkati<br />

çeken Yavru, flunlar› kaydetti:<br />

"Bu alandan hayvanlar›n d›flar› ç›kmas›<br />

imkans›z oldu¤u gibi içeri kurt,<br />

köpek gibi baflka hayvanlar›n girmesi<br />

de olanaks›zd›r. Bu alan içinde krom<br />

alafl›ml› iplerle gebeler ve yeni do¤anlar<br />

için ayr› bölümler de kurulabilir.<br />

Düzene¤in maliyeti çok düflük. Dönümü<br />

25 lira ile 50 lira aras›nda de¤ifliyor.<br />

Yani 100 dönüm bir alan için bu<br />

cihaz› kurman›n maliyeti en fazla 5<br />

bin lira. Bu sistemi tafl›yabiliyor, istedi¤iniz<br />

yere kurabiliyorsunuz. Tel örgüde<br />

bunu yapamazs›n›z. Ayr›ca tel<br />

örgünün dönüm maliyeti bile birkaç<br />

bin liray› buluyor."<br />

Yavru, Ege bölgesinde zeytin, ceviz,<br />

silajl›k m›s›r, Çanakkale'de üzüm, ‹ç<br />

Anadolu bölgesinde elma, Karadeniz'de<br />

f›nd›k, kivi ve bal üreticileri, Güneydo¤u<br />

bölgesinde ise hayvanc›l›kla<br />

u¤raflanlar›n, cihaza ilgi gösterdi¤ini<br />

belirterek, Nevflehir ve civar›nda da<br />

genellikle patates üreticilerinin, domuzlara<br />

karfl› tarlalar›na bu düzene¤i<br />

kurdu¤unu sözlerine ekledi. (AA)<br />

7 HAZ‹RAN <strong>2013</strong> CUMA www.yarin.com.tr<br />

Hareketleri taklit eden<br />

robot el Türkiye<br />

üçüncüsü oldu<br />

TRABZON - Trabzon'da,<br />

Beflikdüzü Ticaret Meslek Lisesi<br />

Robotik Kulübü ö¤rencilerinin yapt›¤›,<br />

bomba imhas›nda ve bir eli olmayan<br />

engellilere yard›mc› olmak amac›yla<br />

kullan›labilecek, "Hareket Kopyalayan<br />

Robot El" projesi, Türkiye Bilimsel ve<br />

Teknolojik Araflt›rma Kurumu'nun<br />

(TÜB‹TAK) ortaö¤retim ö¤rencileri<br />

aras›nda düzenledi¤i 44. Araflt›rma<br />

Projeleri Yar›flmas›'nda üçüncü oldu.<br />

Robotik Kulübü Sorumlusu Ömer<br />

Günayd›n, AA muhabirine yapt›¤›<br />

aç›klamada, ö¤renciler Selim Abdio¤lu<br />

ve Lokman Çal›flkan'›n gelifltirdi¤i<br />

"Hareket Kopyalayan El" projesi ile<br />

TÜB‹TAK'›n Erzurum'da<br />

gerçeklefltirdi¤i ve birincilik elde ettikleri<br />

Ortaö¤retim Kurumlar› Araflt›rma<br />

Projeleri Yar›flmas›'n›n ard›ndan, 20-<br />

24 May›s tarihleri aras›nda <strong>Ankara</strong>'da<br />

gerçeklefltirilen Türkiye finaline<br />

kat›ld›klar›n› söyledi.<br />

Sensörler üzerinde çal›flan ve hareket<br />

kopyalayabilen robot el yapma<br />

fikrinden yola ç›kan ö¤rencilerin,<br />

hareket kopyalayabilen robot el<br />

yapt›klar›n› an›msatan Günayd›n, proje<br />

ile ilgili flu bilgileri verdi:<br />

"Robot el, üzerinde flex sersörlerin<br />

bulundu¤u eldivenden parmaklar›n<br />

hareketiyle ald›¤› komutu, kablolar<br />

arac›l›¤›yla di¤er eldivene ileterek<br />

harekete dönüfltürüyor. Robot el,<br />

insan elinin yapt›¤› hareketleri birebir<br />

taklit edebilme özelli¤ine sahip.<br />

Eldivenin parmak k›sm›na esnek<br />

yap›ya sahip flex sensör tak›ld›,<br />

böylece eldiveni giyen kiflinin parmaklar›n›<br />

hareket ettirmesiyle flex<br />

sensörlerden al›nan komut, sermo<br />

motorlar arac›l›¤›yla ifllemciye gönderiliyor.<br />

‹fllemci bu verileri iflleyerek,<br />

robot elin ayn› hareketi yapmas›n›<br />

sa¤l›yor. Projemizle ‹zmir'de gerçeklefltirilen<br />

DOOSEF Türkiye<br />

Liseleraras› Proje Yar›flmas›'nda da<br />

birinci olarak alt›n madalya<br />

kazanm›flt›k. Proje gelifltirilerek<br />

bomba imha etmede kullan›labilir,<br />

ayr›ca bir eli olmayan engellilerin kullan›m›na<br />

da sunulabilir." (AA)

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!