07.02.2014 Views

Ankara 7 Haziran 2013

Ankara 7 Haziran 2013

Ankara 7 Haziran 2013

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

GAZETEM‹Z‹

www.facebook.com/YarinGazetesi www.twitter.com/YarinGazetesi06 ’dan www.yarin.com.tr

takip edebilirsiniz

Baflkentte festival coflkusu...

2. Ankara Shopping Fest (ASF-Ankara Al›flverifl Festivali) bugün bafll›yor. Baflkent’i marka

kentlerden biri haline getirmeyi hedefleyen festival süresince, al›flverifl merkezleri ve flehrin

çeflitli noktalar› kortejler, konserler, gösteriler, yar›flmalar, defileler ve yurt d›fl›ndan

gelecek özel gruplar›n flovlar› ile birbirinden renkli görüntülere sahne olacak.

7 HAZ‹RAN 2013 CUMA

F‹YATI: 25 Kr

HABER‹ 18’DE

ODTÜ

Teknokent,

2023'ü

tasarl›yor

HABER‹ 18’DE

Evsel

at›klarda yeni

dönem bafll›or

HABER‹ 18’DE

‘Esnaf ve sanatkar

ifl yapamaz hale geldi’

Esnaf›n demokratik hakk›n› kullanan vatandafllara kolayl›k sa¤lad›¤›n›, buna karfl›n

olay ç›karmak isteyen insanlar›n di¤erlerinin aras›na kar›flabilece¤ine dair kuflkular›n›

paylaflt›klar›n› ifade eden TESK Baflkan› Palandöken,, ''Her saat bafl› toplumsal bir

olay›n patlak verme endiflesinden insanlar ifle, toplu tafl›ma araçlar›na, taksilere binip

seyahat edemiyor. Esnaf ve sanatkar ifl yapamaz hale geliyor. Gençlerin fevri hareketlerine

karfl› duyarl› olunmas› gerekti¤ini, onlar›n bizim gelece¤imiz oldu¤unu, fikirlerinin

bizim için önemli oldu¤unu, yaflam tarzlar›na müdahale de¤il art›k toplumsal bir s›k›nt›-

n›n ortada oldu¤unu gözlüyoruz. Bu kayg›lar›m› Say›n Cumhurbaflkan›na ilettim.'' dedi.

HABER‹ 16’DA

ELMADA⁄’DAK‹

KURSLARA

KADINLARDAN

YO⁄UN ‹LG‹...

HABER‹ 17’DE

7 B‹N ÇOCUK

ÇEVRE

MÜHEND‹S‹

OLACAK

HABER‹ 15’DE

ÇOCUKLAR

D‹N‹N‹

OYUNLA

Ö⁄RENECEK

HABER‹ 19’DA


2

YARIN SineMagazin

Bade ‹flçil

ifladam› Malkoç

Sualp ile

evlendi

‹STANBUL - Oyuncu

Bade ‹flçil ve ifladam›

Malkoç Sualp ile 31 Mayis

2013 tarihinde Ulus 29'da

düzenlenen dü¤ün töreniyle

dünya evine girdi. ‹fladam›

Malkoç Sualp'le hayat›n›

birlefltiren Bade ‹flcil'in

nikah› Ulus 29'un Bo¤az

manzaral› teras›nda k›y›ld›.

Yaklafl›k 300 kiflinin davetli

oldu¤u ve konsept tasar›m›

Ceremony'ye ait olan

dü¤üne Tuncel Kurtiz, Ece

Yörenç, Melek Genço¤lu,

Kerem Çatay, Hale

Soygazi, Ali Yörenç,

Gökflen Atefl, Salih Saka,

Birol Giray, Eren Talu,

Cem Cantafl, Can Akçay,

‹lker ‹nano¤lu, Özgür

Masur, Simay Bülbül gibi

isimler kat›ld›.

BALAYI FRANSIZ

POL‹NEZYASI'NDA

Bade ‹flcil'in çok merak

edilen gelinli¤i Elie Saab

imzas›n› tafl›yor. Malkoç

Sualp'in damatl›¤› ise

Ermenegildo Zegna

taraf›ndan haz›rland›. Balay›

için Frans›z Polineazyas›'na

gidecek Bade ‹flcil-Malkoç

Sualp çifti, yaz aylar›nda bir

de dü¤ün partisi vererek

evliliklerini bir kez daha

kutlayacaklar.

7 Haziran 2013

Cuma

Meryem Uzerli

suskunlu¤unu bozdu

‹STANBUL - Tükenmifllik

Sendromu iddias›yla Türkiye'den

ve rol ald›¤› diziden ayr›lan

Meryem Uzerli suskunlu¤unu

bozdu.

Uzerli hakk›ndaki iddialara

Facebook üzerinden cevap

verdi. ‹flte o aç›klama:

Sevgili arkadafllar, ilk önce

özür dilerim flimdi yazd›¤›m için

ve daha önce de¤il. Bugün ilk

defa biraz daha iyiyim ve en a¤›r

günlerden, tedavi ve duygusal

anlamda geçti. Can yan›mda ve

o bana iyi geliyor, onunla hava

almak, dolaflmak, yürüyüfl yapmak

benim için çok büyük bir

hediye. Sizin bütün dilekleriniz

için çok teflekkür ediyorum. Bu

bana çok yard›mc› oldu ve oluyor

ve Size sonsuz sevgi gönderiyorum.

Bir sürü insanlar ne

oldu bilmeden, beni

yarg›lamadan, ama beni

hissederek ve bilerek, kalbimi

tan›yarak burada yazd›lar. Ve o

beni o kadar mutlu etti ki. Bu

bir dönem. ‹nsan›z... Güçlenerek

ç›kar›m inflallah. Almanya'daki

en iyi psikiyatrist profosörler de

tedavi gördü¤üm için, umudum

var en k›sa zamanda aya¤a kalkmak.

fiu anda tek hissetti¤im

fley, hayattay›m.”

sinema rehberi

Ankara Cinemaximum Atlantis

(Bat›kent)

(312) 2556672

Kral Yolu, H›zl› ve Öfkeli, Umut

Üzümleri, Ko¤ufl Akademisi,

Muhteflem Gatsby, Kimlik H›rs›z›,

Son Ayin Bölüm 2, Iron Man 3, El-

Cin

Ankara Nata&Vega Prestige

(Mamak)

(312) 5542626

H›zl› ve Öfkeli, Muhteflem Gatsby,

Ko¤ufl Akademisi, Ç›lg›n

Do¤umgünü, Kimlik H›rs›z›, Kod Ad›

Olympus, Max Maceralar›:

Dinoterra, Pas ve Kemik, Iron Man

3, Eski Dostlar, Lanetli Kan,

Crood'lar

Ankara Cinemaximum ANKAmall

(Akköprü) (312) 5411444

H›zl› ve Öfkeli, Güllerin Köpü¤ü,

Muhteflem Gatsby, Son Ayin Bölüm

2, Kod Ad›: Olympus, Ç›lg›n

Do¤umgünü, Son Ayin Bölüm 2,

Kimlik H›rs›z›, Kod Ad›: Olympus,

Max Maceralar›: Dinoterra, Pas ve

Kemik, Iron Man 3

Ankara Büyülü Fener Bahçelievler

(Bahçelievler) (312) 2129296

H›zl› ve Öfkeli, Umut Üzümleri,

Güzelli¤in On Par' Etmez, Kod Ad›:

Olympus, Akl›m› Oynataca¤›m, Iron

Man 3

Ankara Bilkent Prestige (Bilkent)

(312) 2661632

H›zl› ve Öfkeli, Zoraki Radikal,

Muhteflem Gatsby, Ben ve Sen, Kod

Ad›: Olympus, Iron Man 3, Hayat

Avc›s›

Ankara Optimum Avflar (Eryaman)

(312) 2803494

H›zl› ve Öfkeli, Ko¤ufl Akademisi,

Umut Üzümleri, Son Ayin Bölüm 2,

Bir Hikayem Var, Iron Man 3,

Oblivion, Selam,

Ankara Cinemaximum Antares (Etlik)

(312) 3259060

Kral Yolu, Vazgeçemem Senden,

H›zl› ve Öfkeli, Ç›lg›n Do¤umgünü,

Ko¤ufl Akademisi, Muhteflem

Gatsby, Max Maceralar›: Dinoterra,

Iron Man 3, El-Cin, Selam

Ankara Metropol Avflar (K›z›lay)

(312) 4257478

H›zl› ve Öfkeli, Zoraki Radikal,

Güzelli¤in On Par’ Etmez, Herkes

Ölecek, Ko¤ufl Akademisi, Son Ayin

Bölüm 2, Kod Ad›: Olympus, Iron

Man 3

Ankara Moviecity (Keçiören)

(312) 3580607

H›zl› ve Öfkeli, Ko¤ufl Akademisi,

Umut Üzümleri, Iron Man 3, Max

Maceralar›: Dinoterra, El-Cin, Selam


7 Haziran 2013

Cuma

H‹CR‹ RUM‹ ‹msak : 03 18 ‹kindi : 16 50

Yaflam

28 Recep 25 May›s

3

1434 1429

Günefl : 05 13 Akflam : 20 24

Ö¤le : 12 54 Yats› : 22 09 YARIN

Alkol yasa¤›

yarg›dan döndü

ISPARTA - Isparta ‹dare

Mahkemesi, Isparta Valili¤inin

aç›k alanda alkol tüketiminin

yasaklanmas›na iliflkin genelgesinin

yürütmesini durdurdu.

Mehmet Yalç›n adl› kifli,

avukat› Mustafa Ecevit Ery›lmaz

arac›l›¤›yla Isparta Valili¤inin

genelgesindeki karar›n iptali ve

yürütmenin durdurulmas› için

Isparta ‹dare Mahkemesine dava

açt›. Söz konusu davay› inceleyen

Isparta ‹dare Mahkemesi verdi¤i

kararda genelgeye yönelik yürütmeyi

durdurma karar› verdi.

Mahkemenin karar›nda, flu

ifadeler yer ald›:

“Uyuflmazl›k konusu olayda

daval› idarenin aç›kta alkol

tüketilmesi sonucunda kamusal

düzeni ve güvenli¤i, toplumun

sükun ve huzurunu bozan

durumlar›n meydana

geldi¤inin tespit edilmesi

halinde huzur ve güvenli¤in

sa¤lanmas›, suç ifllenmesini

önlenmesi, kamu

esenli¤inin

sa¤lanmas›

amac›yla gerekli tedbirleri

alma hususunda yetkili bulundu¤u

aç›k ise de aç›kta alkol

tüketilmesinin, belirli yerde

kamusal düzeni ve güvenli¤i

bozan durumlara

yol açt›¤›na

iliflkin

tespitlere

dayanmaks›z›n

ve belirli

bir

yer

ya

da

bölge ile s›n›rl› kalmaks›z›n tüm il

s›n›rlar› içerisinde

yasaklanmas›n›n ölçülülük ilkesine

ayk›r› oldu¤u sonucuna kanaatine

var›lm›flt›r. Dava konusu ifllemle

getirilen düzenlenmenin, temel

hak ve özgürlüklerin

k›s›tlanmas›na yönelik hükümler

içerdi¤i sonucuna var›lmakta,

telafisi güç ve imkans›z zararlara

sebep olabilecek nitelikte bulunmufltur.

Aç›klanan nedenlerle

hukuka ayk›r›l›¤› aç›k olan dava

konusu ifllemin, uygulanmas›

halinde telafisi güç zararlar

do¤abilece¤i 2577 ay›l›

kanunun 27. maddesi

uyar›nca teminat

al›nmaks›z›n

yürütmenin

durdurulmas›na

karar

verilmifltir.”

Davac› Mehmet Yalç›n, gazetecilere

yapt›¤› aç›klamada Isparta

Valili¤i genelgesine yönelik yürütmeyi

durdurma baflvurular›n›n

idare mahkemesince kabul edildi¤ini

ifade ederek, vatandafllar›n

valilik karar› olmaks›z›n yaflam

tarzlar›na devam edebilece¤ini

aktard›.

Isparta Valisi Memduh O¤uz’un

imzas›yla 13 Mart 2013 tarihinde

yay›mlanan

genelgede, il s›n›rlar›

içerisinde huzur ve

güvenli¤in, kamu

esenli¤inin

sa¤lanmas›, suç

ifllenmesinin

önlenmesi,

ifllenen

suçlar›n

ayd›nlat›lmas›

amac›yla

aç›k alanda

alkol

al›nmas›

yasaklanm›flt›.

(AA)

Görevini

kötüye kullanan

postac›lar

orman› yakt›

ESK‹fiEH‹R - Eskiflehir’de

da¤›t›lmas› gereken postalar›

orman arazisinde yakarak yang›n

ç›kard›¤› iddia edilen 2 postac›

gözalt›na al›nd›.

Al›nan bilgiye göre, 24 May›s’ta

Tepebafl› ilçesine ba¤l› Karadere

köyündeki a¤açland›rma alan›ndaki

yang›n›n ç›k›fl sebebini araflt›ran

Eskiflehir Merkez Tepebafl›

Jandarma Komutanl›¤› ekipleri,

olay yerinde yapt›klar› incelemelerde

yanm›fl banka bildirisi ve telefon

faturalar› ile gazl› içecek kutular›

buldu.

Kutular›n seri numaras›ndan

hareket ederek nereden al›nd›¤›n›

ve flüphelilerin kulland›¤› arac›

MOBESE kay›tlar›ndan tesbit eden

jandarma, Eskiflehir Posta Da¤›t›m

Merkezinde çal›flan Hasan G ve

Sibel K’y› gözalt›na ald›.

fiüphelilerin ilk ifadesinde

ellerindeki postalar› imha etmek

isterken havan›n rüzgarl›

olmas›ndan dolay› ateflin ormana

s›çrad›¤›n› ve yang›n ç›kt›¤›n› belirttikleri

ö¤renildi. Sorgulamada

flüphelilerin, daha önce de adresini

bulamad›klar› kiflilerin bildiri ve

mektuplar›n› teslim etmifl gibi

göstererek yakt›klar›n› itiraf ettikleri

belirtildi.

Yanan posta sahiplerinden

Ertu¤rul A’n›n “Borç ve Yasal

Takip Uyar›s›” mektubunun yanmas›

nedeniyle de flüphelilerden

flikayetçi oldu¤u ö¤renildi.

fiüpheli 2 kifli “taksirle orman

yang›n›na neden olma” ve “görevi

ihmal” suçlar›ndan adliyeye sevk

edildi.

Öte yandan Eskiflehir Orman

Bölge Müdürlü¤ünün hasar tespiti

çal›flmalar›nda, yanan

a¤açland›rma alan›nda 160 bin

liral›k zarar olufltu¤u saptand›.

(AA)


4

YARIN

Turizm

7 Haziran 2013

Cuma

Beyo¤lu’da

restorasyon

rekoru

‹STANBUL - ‹stanbul’un önemli

tarihi yap›lar›na ev sahipli¤i yapan

Beyo¤lu’da, aralar›nda Galata ve

Kas›mpafla Mevlevihanesi, Turabi Baba

Kütüphanesi ve Karaköy Voyvoda

Karakolu gibi yap›lar›n bulundu¤u 5 bin

yap› yenilendi. Beyo¤lu Belediyesi, aç›k

hava müzesini and›ran ilçede, ifllev ve

esteti¤ini yitiren yap›lar›n restorasyon

ifllemlerini sürdürüyor.

Belediye, aralar›nda Galata ve

Kas›mpafla Mevlevihanesi, Turabi Baba

Kütüphanesi, Tarihi Beyo¤lu Belediyesi

Binas› ve Karaköy Voyvoda Karakolu

gibi binalar›n da bulundu¤u 5 bin binay›

yeniledi. Konuyla ilgili AA Muhabirine

aç›klamada bulunan Beyo¤lu Belediye

Baflkan› Ahmet Misbah Demircan,

restorasyon projelerinin ilçede yaflayan

250 bin kifliyi do¤rudan ilgilendirdi¤ini

anlatt›. Demircan, herkes için güvenli ve

güzel yaflanabilir bir Beyo¤lu kurduklar›n›

dile getirerek, binlerce tarihi binay›

asl›na uygun flekilde yenilediklerinin de

alt›n› çizdi. Demircan, “Geçmiflten

günümüze gelen tarihin yaflat›lmas› için,

onun belgesi niteli¤inde olan ve tarihe

tan›kl›k eden eserlerin onar›m› ve

korunmas› gerekmektedir. ‹flte burada

restorasyonun önemi ortaya ç›k›yor.

Restorasyonun amac› tarihi eser ve

dokular›n özgün biçimleriyle korunarak,

gelecek kuflaklara aktar›lmas›d›r. As›l

zor olan da budur. Bunu sa¤layabilmek

için, 9 y›ld›r profesyonel bir çal›flmayla

ve son teknik imkanlar› kullanarak,

Beyo¤lu’daki tarihi binalar› yeniliyoruz.

Yapt›¤›m›z restorasyon çal›flmalar›yla,

bu alanda Cumhuriyet tarihinin rekorunu

k›rd›k” diye konufltu.

AA muhabirinin Beyo¤lu

Belediyesi’nden ald›¤› bilgiye göre;

2004 y›l›nda kurulan Kentsel Tasar›m

Ofisi ile, daha önce “çöküntü alan›”

haline gelen ve yaklafl›k yüz y›ld›r herhangi

bir restorasyon görmeyen tarihi

binalar için planlar gelifltirildi. Tarihi

miras› olan binalar›n yeniden hayata

döndürülmesi için yo¤un bir çal›flma

bafllat›ld›.

Galata, Talimhane ve ‹stiklal

Caddesi üzerindeki binalar›n yüzde

70’inin bofl ve kullan›lamaz durumda

oldu¤unu belirleyen Beyo¤lu Belediyesi,

bu binalar›n kurtar›lmas› için, öncelikle

sahipleriyle toplant›lar yapt›. Belediye,

sokaklar› yaparken, ayn› zamanda

binalar›n yenilenmesi konusunda projeler

gelifltirerek, bina sahipleriyle bu

binalar› yenilemeye bafllad›. (AA)

Adrasan ve Olimpos

turizm sezonuna haz›r

ANTALYA - Adrasan beldesinde

2 bin 500 civar›nda yatak kapasitesi

bulunan 80 iflletmede yeni sezon

öncesi son haz›rl›klar yap›ld›.

Ziyaretçilerine do¤al ortamda, flehir

stresinden uzak bir tatil sunan

Adrasan, do¤al güzellikleri ve tarihi

zenginlikleriyle dikkati çekiyor.

Adrasan’da turistik iflletmelerin bir

bölümü Sar›kavak Deresi k›y›s›nda,

bir k›sm› da sahilde yer al›yor. Dere

üzerine kurulan yerlerde su sesi ve

ç›nar a¤açlar›n›n gölgesinde dinlenme

f›rsat› bulan tatilciler, k›sa bir

yürüyüflün ard›ndan da denize girebiliyor.

Tatilciler, ayr›ca günübirlik

yat turuna ç›karak Sulu Ada, Sazak

ve Ceneviz koylar›n› gezme imkan›

bulabiliyor.

Adrasan’da turistik iflletme sahibi

Hüseyin Aykurt, AA muhabirine

yapt›¤› aç›klamada, flehir stresinden

uzak, do¤al güzellikler içinde tatil

yapmak isteyen yerli ve yabanc›

misafirleri beldeye beklediklerini

söyledi.

Adrasan’›n bar›nd›rd›¤› do¤al

güzellikleriyle önemli turizm potansiyeli

bar›nd›rd›¤›n› dile getiren

Aykurt, bölgeye gelen ziyaretçilerin

tatilleri süresince yürüyüfle

ç›kabildiklerini, denizde dal›fl yapabildiklerini,

yayla ve tekne turlar›na

kat›labileceklerini söyledi.

Aykurt, Adrasan’a gelenlerin her

bütçeye uygun tatil yapma imkan›

bulabilece¤ini, yar›m pansiyon günlük

tatilin kifli bafl› 60 ile 150 lira

aras›nda de¤iflti¤ini kaydetti.

- Olimpos

Olimpos’ta ise 60 iflletmede

yaklafl›k 3 bin yatak kapasitesi

bulunuyor. Tatilciler bungalov ya da

a¤açlar›n üzerine kurulan ahflap

evlerde konaklayabiliyor. Ziyaretçiler

kaya t›rman›fl›, dal›fl, do¤a yürüyüflü,

rafting gibi sportif etkinliklere ve

tekne turlar›na kat›labiliyor.

Olimpos’a gelen tatilciler denize

girmek için di¤er tatil merkezlerinden

farkl› olarak antik flehrin

kal›nt›lar› aras›ndan geçiyor.

Yaklafl›k bir kilometrelik yürüyüflten

sonra ulafl›lan deniz, tatilcilere serinleme

imkan› sunuyor.

Olimposítaki a¤aç evlerin sahibi

Kadir Kaya, Olimposíun turizm

sezonuna haz›r oldu¤unu, gönüllerinde

e¤lenerek, do¤al güzellikler

içinde, macera dolu etkinlikler

yaparak tatil geçirmek isteyenleri

beklediklerini söyledi.

Her bütçeye uygun konaklama

imkan› sunduklar›n› belirten Kaya,

Olimpos’ta kifli bafl› konaklama

bedelinin günlük 35 ile 70 lira

aras›nda de¤iflti¤ini kaydetti. (AA)


7 Haziran 2013

Cuma

YARIN

BULMACA

Haz›rlayan: Ercan BOSTANCIO⁄LU

5

Soldan sa¤a:

1. Sarayda veya zengin konaklar›nda iftardan sonra konuklara

verilen arma¤an veya para. 2. De¤erli madenlerin

safl›k derecesi. – Belirti, iz, ipucu. 3. Bir meyve. – Uyar›,

ihtar, dikkat çekme. 4. Ya¤da k›zart›larak, üzerine fleker

veya flerbet dökülen bir hamur tatl›s›. 5. Kar f›rt›nas›. –

Büyük atardamar. 6. ‹lave. – Asya’da bir ülke. – ‹rlanda

Cumhuriyet Ordusunun k›saltmas›. 7. Kartalgillerden, leflle

beslenen, k›z›l›ms› tüyleri olan bir kufl. 8. ‹lkel deniz

tafl›t›. – Biçim vererek saç› kurutma ve tarama yöntemi. –

Sodyumun simgesi. 9. Küçültücü söz veya davran›fl. 10.

Kuranda bir sure. – Çabuk ve kolay kavrayan. 11. Bir

renk. – Geçerli olan. 12. Çaresiz. – Arapçada birinci tekil

flah›s, ben. 13. Kal›n ve kaba kumafl. – Tah›l›n tarladaki

ad›. 14. Torunu olan kad›n. – Meflime, son, plasenta. 15.

verme, ödeme. – Bir davan›n mahkemece nas›l bir hükme

ba¤land›¤›n› gösteren resmi belge. 16. Eski bir devlet. –

Bir s›nav türü. 17. Kemiklerin toparlak ucu. – Kimi örtü

veya çamafl›rlar›n kenarlar›na makineyle yap›lan bir tür

süs. – Gazete veya dergilerin ücretsiz olarak verdi¤i parça.

18. Eski dilde gizli, sakl›. – Ekmek, nimet. 19. Avuç

içi. – Hayvanlara vurulan damga. 20. Uza devim.

Yukar›dan afla¤›ya:

1. Anadolu’nun kimi yerlerinde kad›nlar›n yapt›rd›klar›

bir tür dövme. – Bir fleyin aksi. – Evcil olmayan, vahfli. –

Özenli, düzgün. 2. Karfl›l›k beklemeden yap›lan yard›m. –

Bir yerde toplanan kalabal›k, halk. – Baz› vak›f kurulufllar›nda

fakirlerin doyurulmas› için ayr›lan tahsisat. 3. Alkollü

bir içki. – Üstün nitelikli, üstün yetenekli. – Toprak,

metal gibi bir maddeden yap›lm›fl yayvan, çukurca kap. –

Vaziyet, durum. 4. Kral kar›s›, melike. – Yaz›t. – Konya

ilinde bir baraj. 5. Güney Afrika’n›n plaka iflareti. – Bilme,

anlama, kültür. – Arjantin’in plaka iflareti. – Difli s›-

¤›r. 6. Bir nota. – ‹yilikbilmez. – Kuzu sesi. – Eleme arac›.

– Nikelin simgesi. 7. Tribünlerde taraftar› coflturan

kimse. – C›l›z, zay›f, güçsüz. – A¤›rl›k ve uzunluk ölçüleri

için kabul edilmifl kanuni ölçü modeli. 8. fieker hastalar›n›n

kulland›klar› yapay tatland›r›c›. – Kars yöresinde oynanan

bir halk oyunu. – Tanr›tan›maz, dinsiz. 9. Seciye,

karakter. – Kara tafl›tlar›ndan biri. – S›tma hastal›¤›nda

kullan›lan ilaç. – Yasaklama. 10. S›k›nt› verme, üzme. –

En çok, maksimum. – Hayvan›n erkekli¤ini gidermek, had›m

etmek. – Boru sesi.

ÇÖZÜMÜ

BUGÜN

11. SAYFADA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


6

YARIN Ekonomi

‹STANBUL - AA muhabirinin sorular›n›

yan›tlayan Taylor, Avrupa Bölgesiíndeki

ekonomik krizin çevre ülkelerden

(periphery), merkez ülkelere do¤ru

(core) kaymaya bafllad›¤›n› belirterek

özellikle Frans›z ekonomisinin finans piyasalar›nda

kayg› unsuru olmaya bafllad›-

¤›n› söyledi.

Avrupaín›n en büyük üç ekonomisinden

birisi olarak bu zamana kadar sorunlu

ülkelerin kurtarma paketlerinin

onaylanmas›nda aktif rol oynayan Fransaín›n

özellikle ifl gücü alan›nda gerekli

reformlar› gerçeklefltirmemifl olmas›na

dikkati çeken Taylor, ìFransaída yak›n

dönemdeki veriler gerçekten endifle verici

boyutta. Özellikle iflgücünde Almanyaídakine

benzer bir iflgücü reformunun

yap›lamam›fl olmas› son derece negatif

bir görünüme neden oluyorî diye konufltu.

Frans›z ekonomisinin önümüzdeki

dönemdeki performans›na iliflkin kayg›-

lar› dile getiren Taylor, ìBir tarafta iflgücü

reformunu gerçeklefltirmifl ve adeta

Avrupaín›n tek büyük büyüme motoru

haline gelmifl olan Almanya var, di¤er

tarafta ise çevre ülkelerde kurtarma paketi

beklentisinde olan yara alm›fl ekonomiler.

Çok aç›k bir flekilde Frans›z

ekonomisi arada bir yerde s›k›flt› kald› ve

bu darbo¤azdan nas›l ç›k›laca¤›na dair

herhangi bir iflaret de görünmüyorî ‹fadelerini

kulland›.

Taylor, her ne kadar yak›n zamanda

ülkede siyasi istikrar sa¤lanm›fl olsa da,

özellikle vergi politikas›ndaki yanl›fl uygulamalar›n

öze sektör üzerinde y›k›c› etkileri

oldu¤unu belirterek, ìVergi taraf›nda

artan bask› özel sektörü olumsuz etkiliyor.

Hali haz›rda Avrupa ekonomileri

içerisinde en yüksek vergi oran›n›n uyguland›¤›

ülke Fransa olarak görünüyor.

Fransa hali haz›rda milli gelirin yüzde

56ís› oran›nda bir vergi gelirine sahip

olan bir ülke olarak vergi yükünü daha

fazla art›rmamal›. Yüksek vergi oranlar›

özel sektör taraf›ndan maliyetlere yans›-

t›l›yor. Verginin yükseltti¤i maliyet Fransaín›n

uluslararas› rekabetini azalt›yorî

dedi.

Fransaín›n GSYHíye oranla borçluluk

seviyesinin yüzde 84 seviyesinde oldu¤unu

belirten Taylor, ìBu zamana kadar

çevre ülkelerde a¤›rl›kl› olarak hissedilen

ekonomik kriz art›k Fransaíya da

sirayet etmifl gibi bir görüntü sergileniyor.

Bu ekonomik krizin çevreden merkeze

do¤ru ilerlemeye bafllad›¤›na iliflkin

bir göstergeî dedi.

Frans›z ekonomisinin önümüzdeki

dönemde daralma e¤ilimini sürdürece¤ini

vurgulayan Taylor, Lombard Street

Research íün Fransa ekonomisinin bu

y›l yüzde 1 oran›nda bir ekonomik daralma

kaydetmesini beklediklerini belirtti.

Taylor, ìBorç oran› yönetilebilir durumda

olsa da, mevcut bütçe a盤› endifle

verici boyutlardaî dedi.

Londra merkezli Capital Economicsíin

Avrupa Ekonomisti Ben May ise

ìFransaíya iliflkin ekonomik verileri oldukça

düflük seviyede seyrediyor. Frans›z

daralman›n devam etmesi yönünde

iflaretler son derece bask›n. Frans›z ekonomisinin

son zamanlardaki performans›

birçok aç›dan kayg› verici boyutlardaî

ifadelerini kulland›.

Frans›z ekonomisinde önümüzdeki

dönemde yükselen risklerin mevcut oldu¤una

dikkati çeken May, ìBiz flu anda

Frans›z ekonomisinde risklerin art›fl e¤iliminde

oldu¤unu belirtiyoruz. Bu do¤rultuda

Frans›z ekonomisinin bu y›l yüzde

1,5, önümüzdeki y›l da yüzde 1 oran›nda

daralmas›n› bekliyoruzî diyerek öngörülerine

yer verdi.

Fransaídaki iç talepte yaflanan düflüfl

e¤iliminden çevre ülkelerinde olumsuz

yönde etkilenece¤i öngörüsünde bulunan

May, ìAvrupa Bölgesiínde talebin

önümüzdeki dönemde artmas›n›n beklemiyorum.

Bununla do¤ru orant›l› olarak

as›l ihracat pazar› olan Fransaíy› gören

çevre ülkelerde de Fransaíya olan ihracatlar›nda

ciddi düflüfller olacakt›rî fleklinde

konufltu.

Bu zamana krizde olan ekonomilerin

s›kça kap›s›n› çald›¤› Fransaín›n önümüzdeki

dönemde kurtarma paketlerine

arzu edilen katk›y› da sa¤layamayabilece¤ini

vurgulayan May, ìAyr›ca bu zamana

kadar Fransa ve Almanyaín›n bafl›

çekti¤i merkez Avrupaídan sürekli olarak

kurtarma talebinde bulunan sorunlu

ekonomiler de art›k bu beklentilerine

Fransa taraf›ndan karfl›l›k bulamayacak.

Kendi sorunlar› u¤raflmak zorunda kalan

Fransaín›n krizdeki di¤er ülkeler ile ilgilenmesi

pek mümkün olmayacakî dedi.

OECDínin bu hafta içerisinde aç›klad›¤›

ìKüresel Ekonomik Görünüm Raporuínda,

Fransa ekonomisinin bu y›lsonu

itibariyle yüzde 0,3 oran›nda daralmas›-

n›n, gelecek y›l ise yüzde 0,8 oran›nda

büyüme kaydetmesinin beklendi¤i ifade

edildi.

Uluslararas› Para Fonuínun (IMF) verilerine

ve öngörülerine göre ise, Frans›z

ekonomisinin bu y›l sonu itibariyle yüzde

0,6 oran›nda daralmas› bekleniyor.

Yine IMF verilerine göre, ekonomik

kriz öncesinde, 2007 y›l›nda yüzde 8,3

7 Haziran 2013

Cuma

Frans›z ekonomisi de s›k›flt›

Londra merkezli Lombard Street Research Yöneticisi ve Ekonomisti Michael Taylor, “Fransa’da

yak›n dönemdeki veriler gerçekten endifle verici boyutta. Çok aç›k bir flekilde Frans›z ekonomisi

arada bir yerde s›k›flt› kald› ve bu darbo¤azdan nas›l ç›k›laca¤›na dair herhangi bir iflaret de görünmüyor”

dedi.

ANKARA - Ankara Genç ‹fladamlar›

Derne¤i (ANG‹AD) Baflkan› Abdullah

De¤er, genç giriflimcilerden 3 y›l vergi

al›nmamas›na iliflkin, ìSon derece yerinde,

genç ifladam› say›s›n› artt›racak

bir karar. Genç ifladamlar› artacak ve ifl

dünyas› gençleflecek î dedi.

De¤er, Maliye Bakan› Mehmet fiimflek’in

aç›klad›¤› Yeni Gelir Vergisi Kanun

Tasar›s›’na iliflkin AA muhabirine

aç›klamalarda bulundu.

Baflta Maliye Bakan› fiimflek olmak

üzere, tasar›da eme¤i geçenlere teflekkürlerini

sunan De¤er, flunlar› kaydetti:

“Son derece yerinde, genç ifladam›

say›s›n› artt›racak bir karar. Genç ifladamlar›

artacak ve ifl dünyas› gençleflecek.

Türkiyeíde bugün genç giriflimciler

maalesef yeterince desteklenmiyor.

Baflta parasal konular olmak üzere çeflitli

sorunlar› bulunan, bu nedenle parlak

fikri olsa da bunu yaflama geçiremeyen

giriflimci adaylar›n›n mutlaka desteklenmesi,

önlerindeki engellerin kald›-

r›lmas› gerekiyor. Finansmana eriflimde

giriflimci adaylar›na sunulan imkanlar›n

mutlaka artt›r›lmas› önemlidir. ‹lk kez

vergi mükellefi olacak genç giriflimcilerden

üç y›l vergi al›nmayacak olmas› da

bu konuda at›lm›fl çok önemli bir ad›md›r.”

De¤er, öte yandan, giriflimcili¤in geliflmesi

için daha fazla destek beklediklerini

de ifade etti.

Genç Giriflim ve Yönetiflim Derne¤i

(GGYD) Baflkan› Nezih All›o¤lu da ilk

oran›nda olan iflsizlik oran›n›n geçen y›lsonu

itibariyle yüzde 10,2 oran›na yükseldi¤i

belirtilirken, 2013 y›l›nda bu oran›n

yüzde 11,1 oran›na yükselmesi bekleniyor.

Kredi derecelendirme kurulufllar› da

Frans›z ekonomisine iliflkin dengesizlikleri

yak›n takibe ald›. Bu hafta içerisinde

Frans›z ekonomisine iliflkin beklentilerin

iliflkin bir rapor yay›nlayan uluslararas›

kredi derecelendirme kuruluflu Standard

& Poor’s, Fransa’n›n bütçe kesintisi sözlerini

yerine getirmesi gerekti¤i aksi takdirde

yeni bir not indirimiyle karfl› karfl›-

ya kalabilece¤ini ifade etmiflti.

Daha önce 2012 bafl›nda Fransaín›n

notunu AAAídan AA+íya indiren

S&Pínin Analisti Marko Mrsnik, Fransaín›n

kamu borç radyosunda istikrar›

sa¤lamas› halinde kredi notunun AA+

olarak teyit edilebilece¤ini, ancak bunun

için Fransa’n›n bütçe a盤› konusunda

verdi¤i sözleri 2015’e kadar yerine getirip

getiremeyece¤inin görülmesi gerekti-

¤ini kaydetmiflti.

Brükselíde bas›n mensuplar›n›n sorular›n›

yan›tlayan Avrupa Birli¤i Ekonomi

ve Parasal ‹liflkiler Komiseri Olli Rehn

de, Fransaíya bütçe reformlar›na uyum

amac›yla bir y›l ek süre verilmesi gerekti-

¤ini söylemiflti. Avrupa Komisyonuína

ba¤l› Eurostat verilerine göre, ekonomik

kriz öncesi 2007 y›l›nda yüzde 2,7 oran›nda

olan bütçe a盤›, 2009 y›l›nda

yüzde 7,5 oran›na yükselerek zirveyi görürken,

2010 y›l›nda yüzde 7,1, 2011

y›l›nda yüzde 5,2, 2012 y›l›ndaysa yüzde

4,8 olarak kaydedildi. (AA)

Genç giriflimcilerden Gelir Vergisi Tanun Tasar›s›’na destek

defa vergi mükellefi olacak 29 yafl›n› aflmam›fl

genç giriflimcilerden, ilk 3 y›l

vergi al›nmamas› yönündeki karar›n›n,

giriflimcili¤in geliflmesi yönünde çok

önemli bir ad›m oldu¤una dikkati çekti.

GGYD’nin Türkiyeíde giriflimcili¤in

geliflmesi için çaba gösteren sivil toplum

kuruluflu oldu¤unu kaydeden All›o¤lu,

Maliye Bakan› Mehmet fiimflek’in konuya

iliflkin aç›klamas›n› genç giriflimciler

olarak memnuniyetle karfl›lad›klar›n›

ifade etti. (AA)


7 Haziran 2013

Cuma

Ekonomi

YARIN

Gorajde, yat›r›mc›lar›n

gözdesi haline geldi

Bosna’daki savaflta S›rp kuvvetlerine teslim olmayan Gorajde, savafl›n ard›ndan ülkelerine

dönen Boflnak ifladamlar›n›n büyük yat›r›mlar›yla gözde sanayi kentine dönüfltü.

GORAJDE - Bosna Hersek’in do-

¤usunda, Drina Nehri k›y›s›ndaki kent,

yerli ve yabanc› yat›r›mc›lar›n gözde

merkezlerinden biri haline geldi. Gorajde’nin,

ekonomi alan›ndaki h›zl› büyümesini

sa¤layan büyük tesisler, yabanc›

yat›r›mc›lar›n ve yay›n organlar›-

n›n da son y›llarda dikkatini çekiyor.

Ekonomi alan›nda önemli baflar›lar

elde eden kent, “The Economist” dergisine

konu oldu. Dergide yer alan bir

makelede, “Bosna Hersek flafl›rt›c› flekilde

iyi endüstri kümelerine sahip. Ülkenin

do¤usundaki Gorajde, ald›¤› yat›r›mlarla

dikkat çekiyor. Gorajde’nin

ard›ndanTeflany, Biyelina ve Visoko

gibi flehirler geliyor. Bu flehirler, son

derece dinamik belediye baflkanlar›na

ve ifl adamlar›na sahip ve Almanya ile

güçlü ba¤lar› bulunuyor” ifadelerine

yer verildi.

Gorajde’deki sanayi tesislerinden

Bekto Precisa firmas›n›n sahibi Rasema

Bekto, AA muhabirine yapt›¤›

aç›klamada, firmas›nda 400 iflçinin çal›flt›¤›n›,

yat›r›m için Gorajde’yi seçmelerinde

eflinin etkisinin büyük oldu¤unu

belirtti.

“Gorajdeli olan eflim, bu flehirden

baflka herhangi bir yerde yaflayamayaca¤›n›

ve kendisi için dünya üzerinde

baflka bir flehrin var olmad›¤›n› söyledi”

diyen Rasema Bekto, flirketin gelecek

planlar› içerisinde daha da büyümek

istediklerini söyledi.

Gorajde’nin bir di¤er güçlü firmas›,

ifl k›yafetleri üreten “Prevent Safety”

de son dönemde ad›ndan s›kça söz ettiren

flirketlerden oldu.

fiirketin Genel Müdürü Haris Rahman,

Gorajde’ye 2007 y›l›nda geldiklerini

ve o dönemde 30 kifli çal›flt›rarak

ifle bafllad›klar›n› belirtti.

H›zl› bir büyüme yakalad›klar›n› ve

bin 100 iflçi çal›flt›r›r hale geldiklerini

ifade eden Rahman, “Gorajde, bizim

ürünlerimizi adeta yeniden yaratt›. Her

geçen gün daha da iyiye gidiyoruz.

7

Hem bizim hem de Gorajde için

önemli olan husus, ö¤renim görmüfl

kadrolar yetifltirip onlar› istihdam etmek”

dedi.

Gorajde’nin savafltan önce bölgenin

merkez flehirlerinden biri oldu¤unu

hat›rlatan Rahman, “O dönemde bu

flehri merkez yapan da ticaretti. Bugün

Gorajde, yine ayn› yolda emin ad›mlarla

ilerliyor” fleklinde konufltu.

Gorajde Belediye Baflkan› Muhamed

Ramoviç de flehrin eski Yugoslavya

döneminde ülkenin en geliflmifl sanayi

flehirlerinden biri oldu¤unu, ancak

1992-1995 y›llar› aras›nda yaflanan

savafl›n, flehirdeki tüm fabrikalar› ve ifl

sahalar›n› yok etti¤ini söyledi.

Ramoviç, “Almanya ve Avusturya

baflta olmak üzere dünyan›n birçok yerinde

ticari anlamda büyük baflar›lar elde

eden ifladamlar›m›z, ayn› baflar›y›

memleketleri Gorajde’ye de tafl›d›. Onlar›n

burada baflar›l› olmas›, di¤er baflar›l›

yabanc› yat›r›mc›lar› da Gorajde’ye

çekti” ifadelerini kulland›.

fiehirde 3 sanayi bölgesi bulundu-

¤unu, yak›n zamanda ise 4. sanayi

bölgesi için ihale yap›laca¤›n› belirten

Ramoviç, yeni sanayi bölgesinin istihdam

imkanlar›n› gelifltirece¤ini belirtti.

Ramoviç, “Bu yeni sanayi bölgesi,

800 kifliye ifl imkan› sa¤layacak. Bosna

Hersek’te iflsizlik yüzde 40’›n üzerindeyken,

Gorajde’de bu oran yüzde

18” dedi.

Hayat›n› bu flehre adam›fl ve her zaman

flehrin destekçisi olmufl Gorajdeli

gazeteci Alen Bayramoviç de flehrin yaflad›¤›

“devrimin” iki nedeni oldu¤unu

söyledi. “Bunlar›n ilki, Avrupa’n›n farkl›

ülkelerinde firmalar kuran, aslen Gorajdeli

olup bu flehre duyduklar› aflk hiç

bitmeyen kifliler. Bu kifliler, savafl biter

bitmez geri dönüp kendi flehirlerine yat›r›m

yapmay› seçti” diyen Bayramoviç,

ikinci neden olaraksa yerel politikac›lar›n

odaklar›n› ticarete çevirmeleri oldu-

¤unu belirtti. (AA)

Çiftçiye biyolojik mücadele deste¤i

ANKARA (AA) - G›da, Tar›m ve

Hayvanc›l›k Bakanl›¤›, biyolojik ve biyoteknik

mücadele için, çiftçilere, örtüalt›nda

paket mücadelede dekar bafl›na

430 lira, aç›k alanda paket mücadelede

dekar bafl›na 60 lira destek verecek.

Bakanl›k taraf›ndan, “Bitkisel Üretimde

Biyolojik veya Biyoteknik Mücadele

Destekleme Ödemesi Uygulama

Tebli¤i” Resmi Gazete’nin bugünkü say›s›nda

yay›mlanarak yürürlü¤e girdi.

Tebli¤de, bitkisel üretimde kimyasal

mücadele yerine alternatif mücadele

tekniklerinin uygulanmas›yla kimyasal

ilaç kullan›m›n›n azalt›lmas›, insan sa¤l›-

¤›n›n ve do¤al dengenin korunmas›

amac›yla biyolojik ve/veya biyoteknik

mücadele yapan üreticilere destekleme

ödemesi yap›lmas›na iliflkin usul ve

esaslar› düzenlendi.

Buna göre, Bakanl›k, biyolojik ve

biyoteknik mücadele için, çiftçilere, örtüalt›nda

paket mücadelede dekar bafl›-

na 430 lira, aç›k alanda paket mücadelede

dekar bafl›na 60 lira destek verecek.

Dekar bafl›na biyolojik mücadele

destek miktarlar›, örtüalt›ndaki domates,

biber, patl›can, h›yar ve kabak için

330 lira, turunçgil için 30 lira, nar için

30 lira olarak belirlendi.

Biyoteknik mücadelede ise örtüalt›ndaki

domates, biber, patl›can, h›yar

ve kabak üretiminde feromon ve tuzak

için dekar bafl›na 100 lira, turunçgil

üretiminde feromon ve tuzak için 30 lira,

yaln›zca feromon için 20 lira, aç›kta

domates, elma, ba¤ ve kay›s› için dekar

bafl›na 30 lira, zeytin için 15 lira

destek verilecek.

Aç›k alanda turunçgilde Akdeniz

meyve sine¤ine karfl› feromon+tuzak

kullan›m› için tahsis edilen 30 lira/dekar

desteklemeden, tuzak kutusunun

en az 5 y›l kullanma ömrü bulunmas›ndan

dolay› daha önceden tuzak kutusu

olup da sadece feromon kullanan üreticilere

20 lira/dekar, olacak flekilde destekleme

ödemesi yap›lacak.

Üreticiye yap›lacak destekleme ödemesi

miktar›, üreticinin biyolojik ve/veya

biyoteknik mücadele amac›yla yapt›-

¤› harcamalar› gösteren fatura bedelinin,

mücadele yapt›¤› toplam alan›na

bölünmesiyle elde edilecek olan dekara

maliyetini geçmeyecek.

Biyolojik ve/veya biyoteknik mücadele

yapan üreticilerin ürün baz›nda

son baflvuru tarihleri kay›s› için 28 Haziran,

elma ve ba¤ için 29 A¤ustos,

aç›kta domates ve zeytin için 30 Eylül,

turunçgil ve nar için 31 Ekim, örtüalt›

için 31 Aral›k olarak belirlendi.

Destekleme ödemesi için aranan

flartlar flöyle:

“Çiftçinin, örtüalt› üretim yerinin,

Örtüalt› Kay›t Sistemi’nde, aç›k alanda

üretim yerinin Çiftçi Kay›t Sistemi’nde

kay›tl› olmas›, biyolojik ve/veya biyoteknik

mücadelede kulland›¤› bitki koruma

ürününe ait faturaya sahip olmas›,

Üretici Kay›t Defteri kay›tlar›n› tutmas›,

destekleme baflvurusunda bulunulacak

alanda tüm bitki koruma faaliyetlerini

Bakanl›k taraf›ndan belirlenen

entegre mücadele prensiplerine göre

gerçeklefltirmifl olmas›, örtüalt›nda faydal›

böcek kullanan üreticilerin seralar›nda

girifl ve havaland›rma aç›kl›klar›-

n›n tül ile kapat›lm›fl olmas›, üreticilerin

zeytinde zeytin sine¤ine karfl› biyoteknik

mücadelede ruhsatl› olan feromon+tuzak

deste¤inden yararlanabilmeleri

için bireysel olarak en az 60 dekar

zeytinlik alanda biyoteknik mücadele

yapt›¤›n› beyan etmesi veya toplam

60 dekar ve üstü olacak flekilde birleflen

üreticilerin ortak baflvuru yapmas›

ve baflvuru yap›lan alanda tüm üreticilerin

uygulama yapmas›, ilgili dilekçe ile

il veya ilçe müdürlü¤üne baflvurmas›

gerekiyor.”


8

YARIN Ekonomi

‹STANBUL (AA) - Sistemi Türkiye’de

uygulayan Mobicar flirketinin

Kurucu Orta¤› Erben Öztürk, ‹stanbul’un

trafik sorununa araç sisteminin

bir ölçüde katk› sunabilece¤ini

belirterek, “Araç paylafl›m modeli

dünyadaki trafik sorunu yo¤un ülkelerin

gözdesi. Her bir paylafl›m arac›

15 arabay› trafikten çekiyor, yollar

rahatl›yor. Nitekim Avrupa’da bir fleye

sahip olma devri bitti. insanlar

toplu tüketime, birlikte kullan›ma yöneldi.

Prensip flu, ihtiyac›n oldu¤unda,

yeteri kadar kullan” diye konufltu.

AA muhabirinin sorular›n› yan›tlayan

Öztürk, birlikte tüketim bilincinin

dünyada ve Türkiye’de geliflmeye

bafllad›¤›n› kaydederek, “Avrupa’da

bir fleye sahip olma devri bitti.

insanlar toplu tüketime, birlikte kullan›ma

yöneldi. Prensip flu, ihtiyac›n

oldu¤unda, yeteri kadar kullan” diye

konufltu.

“Araç paylafl›m sistemi” ile ‹stanbul’un

trafik sorununa büyük oranda

çözüm sa¤lanabilece¤ini belirten Öztürk,

flehrin önemli noktalar›na yerlefltirilen

araçlar›n internet üzerinden

saatlik olarak kiraland›¤›n›, kullan›c›-

lar›n ifllerini halledip araçlar› ald›klar›

noktalara geri b›rak›lmas›yla insanlar›n

araç edinmekten vazgeçip toplu

tafl›maya ve toplu araç paylafl›m›na

yöneldiklerini söyledi.

Kanada Montreal’de 1,6 milyon

nüfusun bin tane araç paylafl›m arac›

kulland›¤›n› aktaran Öztürk, “‹stanbul

gibi 17 milyon nüfusu olan bir

flehirde nüfusun 7-8 milyonunun bu

servisi kullanaca¤›n› varsayal›m, rahatl›kla

4 bin-5 bin paylafl›m arac›

kald›rabilecek bir flehir” de¤erlendirmesini

yapt›.

Araç paylafl›m sisteminin en

önemli özelliklerinden birinin karbon

emisyon sal›n›m›ndaki düflüfl oldu¤una

iflaret eden Öztürk, “Ulafl›ma

azami ölçüde çözüm sunmak istiyoruz.

‹nsanlar toplu tafl›ma arac› kullans›nlar.

K›sa süreli iflleri için, tafl›-

ma iflleri için araç sahipli¤ine yönelmesinler.

Elektrikli araçlar koyal›m

çevreye verilen zarar› azaltal›m” dedi.

Amerikal› Zipcar flirketinin 9 bin

araçla paylafl›m sistemini yürüttü¤ünü

aktaran Öztürk, flirketin, bu y›l›n

bafl›nda Avis taraf›ndan 500 milyon

dolara sat›n al›nd›¤›n› söyledi.

Türkiye’de araç sahipli¤inin yüksek

maliyetine dikkati çeken Öztürk,

“Bunun vergisi, otopark ücreti, sigortas›

var. Bunlar› hem ödüyorsunuz

hem de bunlar›n takibi var. Derdi

bitmiyor. Birçok insan için araba

sahibi olmak asl›nda gereksiz. Avrupa’da

araç paylafl›m servisini kullanan

yaklafl›k 300 bin üye var. Frost

& Sullivan araflt›rmas›na göre

2020’de Avrupa’da araç paylafl›m›

üye say›s› 20 milyona yaklaflacak.

Dünya buraya do¤ru gidiyor. Otomotiv

üreticilerinin kendileri bu ifle

giriyor.

Araç paylafl›m› özellikle trafikle

derdi olan flehirlerde çok yayg›n ve

flehir için çok hay›rl› bir konsept.

Yerel yönetimler taraf›ndan da destekleniyor.

Her bir paylafl›m arac›

7 Haziran 2013

Cuma

Trafik sorununa “Araç

paylafl›m sistemi” model oldu

‹nternet üzerinden saatlik araba kiralamay› mümkün k›lan “Araç paylafl›m sistemi”, dünyan›n birçok

ülkesinde ihtiyaç d›fl› araç sahipli¤ini azaltarak trafik sorununun çözümüne yard›mc› oldu. Sistemle,

flehrin çeflitli noktalar›na park edilen otomobiller ihtiyaç duyan kullan›c›lar taraf›ndan rezerve ediliyor.

Kullan›c›, kendisine verilen kartla önceden belirledi¤i saatlerde arac› al›p ifllerini halledebiliyor.

‹fllerini halleden kullan›c› arac› ald›¤› noktaya b›rak›yor.

trafikten 15 araç çekiyor” diye konufltu.

fiehrin 5 farkl› noktas›na park

edilmifl yeni nesil “çevreci” araçlar›

internet üzerinden rezervasyonla

müflterilere tahsis ettiklerini anlatan

Öztürk, hali haz›rda araçlar› kiralayanlar›n

arac› ald›¤› noktaya getirme

flart› bulundu¤unu belirterek, “1 y›l

sonra sistemimiz ifllerlik kazand›¤›nda

bir merkezden di¤er merkeze b›-

rakma imkan› da gelecek. Ama flu

an için sistem bu flekilde iflliyor” dedi.

‹stanbul’da günübirlik ifller için

araç paylafl›m sistemini kullananlar›n

en az üç saatte ifllerini bitirebildi¤ini

dile getiren Öztürk, “Birim tüketici 3

saatlik ifli için tam gün araç kiralamaktan

kurtuluyor. Bu asl›nda gerçek

bir özgürlük” de¤erlendirmesini

yapt›.

Mobicar’›n çal›flma flekliyle ilgili

bilgiler veren Öztürk, flunlar› kaydetti:

“Üye olurken 30 lira üyelik ücreti

veriyorsunuz, size üyelik kart› geliyor.

Kullan›c› önceden internet rezervasyonuyla

hangi arac› kaç saat

kullanaca¤›n› belirliyor. Üyelik kart›yla

arac›n elektronik kap›s›n› aç›p

ifllerini hallediyor. ‹fli biten arac› ald›-

¤› noktaya, bir sonraki kullan›c›ya b›-

rak›yor. Saatlik ücretler araçlar aras›nda

de¤ifliyor ama ortalama binek

bir arac›n saatlik kiras› 9 lira. Yak›t

bizden ama tabii kilometre hesab› da

tutmak durumunday›z. Siz arac› kiralad›¤›n›zda

GPS’ten kaç kilometre

gitti¤inizi hesaplay›p kilometre bafl›-

na 50 kurufl al›yoruz.

Araçlarda tafl›t tan›ma sistemi

var. Yak›t ödemesiyle u¤raflm›yorsunuz.

Araçlar›n bak›m› ve temizli¤i

ekibimiz taraf›ndan sa¤lan›yor. Üyelerimizin

tek yapmas› gereken gerekti¤inde

yeteri kadar kiralamak. Bunun

d›fl›nda her problemle biz ilgileniyoruz.”

Bahçeflehir Üniversitesi kampüsünde

park noktas› bulunan Mobicarídan,

nöbetçi tarife ile araç kiralad›¤›n›

belirten araç paylafl›mc›s› Selim

Arditi ise, “Bir araca sahip olmadan

ya da koca bir günlü¤üne kiralamadan

birkaç saatli¤ine kiralamak

gerçekten çok keyifli. Gerçekten çok

faydal› bir uygulama, herkese öneririm”

diye konufltu.

Endüstriyel ifli nedeniyle kaba

malzemeler tafl›mak durumunda kalan

araç paylafl›mc›s› Gülru Gündo¤du

da araç paylafl›m sisteminin çok

önemli bir ihtiyaca yan›t verdi¤ini

belirterek, “‹flim dolay›s›yla birçok

zaman arkadafllar›mdan yard›m istemek

zorunda kal›yordum ta ki Mobicar

ile tan›flana kadar. ‹fl malzemelerim

için gerçekten pratik ve çok uygun

bir yöntem benim için. Malzemeler

ile normal boy bir araca zar

zor s›¤maya çal›flmak yerine internetten

uygun bir araca rezervasyonumu

yap›yorum. Arac›n bafl›na gidip

kart›m› okutup arac›m› al›yorum.

‹flimi bitirip yerine b›rak›yorum. Paylafl›m

sistemi gerçekten de yo¤un ifl

yaflam›nda bunalan her bir kullan›c›-

n›n iflini kolaylaflt›r›yor” de¤erlendirmesini

yapt›.


7 Haziran 2013

Cuma

Ekonomi

YARIN

‹stihdam oran›nda k›rsal kesimde

yaflayanlar kenttekileri geçti

‹stihdam oran›nda flubat ay›nda kad›n ve erkeklerde k›rsal kesimde yaflayanlar kentlerde

yaflayanlar› geçti.

‹STANBUL - AA muhabirinin

Türkiye ‹statistik Kurumu (TÜ‹K) flubat

ay› verilerinden derledi¤i bilgilere

göre, k›rsal kesimde yaflayan 15-24

yafl grubu kad›n ve erkeklerin, iflgücüne

kat›l›m ve istihdam oranlar› kentte

yaflayan kad›n ve erkeklere göre daha

yüksek, iflsizlik oranlar› daha düflük

ç›kt›.

Kentte yaflayan kurumsal olmayan

çal›flma ça¤›ndaki 15-24 yafl grubu

kad›nlar›n say›s› bu y›l flubat ay›nda 4

milyon 34 binle geçen y›l›n ayn› ay›-

na göre de¤iflim göstermezken, erkeklerin

say›s› geçen y›la göre 50 bin

azalarak 3 milyon 906 bine geriledi.

K›rda yaflayan kurumsal olmayan

çal›flma ça¤›ndaki 15-24 yafl grubu

nüfusa bak›ld›¤›nda, kad›nlarda 2012

fiubat’ta 1 milyon 802 bin olan bu

rakam, 2013 fiubat’ta 1 milyon 779

bine düfltü. Erkeklerin say›s› ise söz

konusu dönemde geçen y›l 1 milyon

760 binden bu y›l 1 milyon 825 bine

ulaflt›.

Bu y›l›n flubat ay›nda istihdam edilen

15-24 yafl grubundaki kad›nlar›n

say›s›, kentlerde 749 bin, k›rsal kesimde

de 432 bin oldu. Ayn› dönemde

erkeklerin say›s› ise, kentlerde 1

milyon 503 bin k›rsal kesimde 760

bin oldu.

2013 fiubat’ta, k›rsal kesimde yaflayan

15-24 yafl grubu kad›nlar›n

yüzde 28,1 olan ifl gücüne kat›lma

oran›, kentte yaflayan kad›nlar için

yüzde 25,6 olarak gerçekleflti. Ayn›

dönemde kad›nlar›n istihdam oran›

k›rsal kesimde yüzde 24,3 olurken,

kentte bu oran yüzde 18,6 fleklinde

gerçekleflti. Kad›nlarda iflsizlik oran›

bu y›l›n flubat ay›nda k›rsal kesimde

yaflayanlar için yüzde 13,6 iken,

kentte bu oran yüzde 27,3 oldu.

Söz konusu dönemde k›rsal kesimde

yaflayan erkeklerin iflgücüne kat›lma

oran› yüzde 50,1, iflsizlik oran›

yüzde 16,9 ve istihdam oran› yüzde

41,6 olarak belirlendi. Kentte yaflayan

erkeklerde ayn› dönemde iflgücüne

kat›lma oran› yüzde 48,2, iflsizlik

oran› yüzde 20,2 ve istihdam oran›

yüzde 38,5 fleklinde ortaya ç›kt›.

AA muhabirine verileri yorumlayan

Bahçeflehir Üniversitesi Ekonomik

ve Toplumsal Araflt›rmalar Merkezi

(BETAM) Direktör Yard›mc›s›

Yrd. Doç. Dr. Gökçe Uysal, Türkiye’de

k›r ve kent ayr›m›n›n tar›m ve

tar›m d›fl› ayr›m›n› yans›tt›¤›n› belirtti.

Türkiye’de tar›m›n a¤›rl›kl› olarak

aileler taraf›ndan yap›ld›¤›na iflaret

eden Uysal, tar›mda kurumsal flirketlerin

pay›n›n çok küçük oldu¤unu ifade

etti.

‹statistiklere bak›ld›¤›nda, tar›mda

kendi hesab›na çal›flan ya da ücretsiz

aile iflçilerinin yo¤unlukta oldu¤unu

kaydeden Uysal, “Tar›mda kad›nlar

aile arazisinde ücretsiz aile iflçisi olarak

çal›fl›r. Bu yüzden de hem iflgücüne

kat›l›mlar› daha yüksektir, hem de

iflsizlik oranlar› daha düflüktür” diye

konufltu.

‹flsiz olabilmek için ‘ifl ar›yorum’

demenin gereklili¤ine de¤inen Uysal,

k›rda kad›nlar›n istedikleri zaman aile

arazisinde çal›flabildiklerini, dolay›s›yla

9

iflsizlik oranlar›n›n daha düflük ç›kt›¤›

de¤erlendirmesini yapt›.

Uysal, kente göçten sonra kad›nlar›n

düflük e¤itim seviyelerinin de etkisiyle

iflgücü piyasas›ndan uzaklaflt›¤›n›

dile getirerek, konuflmas›n› flöyle sürdürdü:

“Türkiye’de çok uzun sürelerdir

kad›nlar›n iflgücüne kat›l›m› k›rda daha

yüksek. Ayr›ca ekonomide üretim

ve istihdam tar›mdan tar›m d›fl›na

kayd›kça ve insanlar k›rdan kente

göçtükçe kad›nlar›n iflgücüne kat›l›m›-

n›n düfltü¤ünü görüyoruz. Bu sadece

Türkiye’de de¤il tar›mdan tar›m d›fl›-

na geçifl gözlemledi¤imiz bütün ülkelerde

olan bir geçifl.”

Erkeklerde de benzer sebeplerden

dolay›, k›rsal kesimde kendi hesab›na

çal›flma ve ücretsiz aile iflçisi olarak

çal›flman›n yayg›n oldu¤unu da aktaran

Uysal, erkeklerin kentlerde ücretli,

maafll› ya da yevmiyeli olarak çal›flt›klar›n›

sözlerine ekledi. (AA)

DHM‹, hem vergi hem de yat›r›m rekortmeni

ANKARA - Devlet Hava Meydanlar›

‹flletmesi (DHM‹) Genel Müdürü

Orhan Birdal, Gelir ‹daresi Baflkanl›¤›n›n

(G‹B) aç›klad›¤› 2012 y›l›-

na ait Kurumlar Vergisi ilk 100 s›ralamas›nda,

DHM‹ Genel Müdürlü¤ünün

kamu kurumlar› aras›nda 3., ilk

100 listesinde de 18. s›rada yer ald›-

¤›n› belirterek, “DHM‹, sadece vergi

rekortmeni de¤il, kamu-özel sektör

iflbirli¤i öncüsü, hizmet ve yat›r›m

flampiyonu bir kurulufl” dedi.

Birdal, AA muhabirine yapt›¤›

aç›klamada, DHM‹ olarak 2012 y›l›nda

150 milyon 968 bin lira vergi

ödeyerek kurumlar vergisi rekortmenleri

aras›nda yer ald›klar›n› an›msatarak,

“‹lk 100 s›ralamas›nda 18.

olduk. Bunun yan› s›ra en çok vergi

ödeyen kamu iktisadi teflebbüsleri

aras›nda 3. s›raya yerlefltik. Bütçeye

katk›m›z, 2012 y›l›nda 189 milyon

lira olarak gerçekleflti. Ekonomiye

2012 y›l›ndaki toplam katk›m›z ise

868,1 milyon lira

oldu. Hizmet

sat›fllar›m›z›n tutar›

ise 2012 y›-

l›nda 1 milyar

963 milyon lira

oldu. Rakamlar›n

tan›kl›k etti¤i bu

tablo kuruluflumuz

için gurur

verici” diye konufltu.

Türkiye ekonomisine

katk›lar›n›n

yüksek

miktarda vergi

ödemek fleklinde

tahakkuk etti¤ini dile getiren Birdal,

kamu-özel sektör iflbirli¤i sayesinde

özel sektör kaynaklar›n›n, önemli alt

yap› yat›r›mlar›na aktar›lmas›n›n yolunu

açt›klar›n› anlatt›.

Devlet Hava Meydanlar› ‹flletmesinin

özellikle son 10 y›ll›k süreçte

üstün iflletmecilik

becerisi ve yönetimsel

baflar›s›yla

küresel ölçekte

bir kurulufl olmay›

baflard›¤›na

iflaret eden Birdal,

flöyle devam

etti:

“Bir yandan

ülkenin ihtiyac›

olan havac›l›kla

ilgili yat›r›mlar›

süratle gerçeklefltirirken

di¤er

yandan da ülke

ekonomisine

önemli katk›larda bulundu. Sadece

2013 y›l›nda ihalesini gerçeklefltirip,

temelini att›¤›m›z projeleri milyar dolarlarla

ifade ediyoruz. Say›n Baflbakan›m›z›n

talimat› ve Ulaflt›rma, Denizcilik

ve Haberleflme Bakan›m›z

Say›n Binali Y›ld›r›mí›n yo¤un çaba

ve yönlendirmeleriyle gerçeklefltirdi-

¤imiz, asr›n ihalesi olarak nitelendirilen

‹stanbul yeni havaliman›, yat›r›m

rekorlar›m›z›n zirvesidir. Bu ihale sadece

kurumsal bir baflar› de¤il, ayn›

zamanda Türk havac›l›¤›n›n ve Türkiye

ekonomisinin eriflti¤i eflsiz zirvenin

de kan›t›d›r.”

Birdal, 2013 y›l›nda DHM‹ínin öz

kaynaklar›yla 450 milyon lira tutar›nda

yat›r›m yap›lmas›n›n programland›¤›na

dikkati çekerek, flunlar› kaydetti:

“Ülkemizin en ücra köflelerini

‘havaliman› a¤›yla’ dünyaya ba¤layan

kuruluflumuz, ayn› zamanda Türkiyeínin

güleç yüzü olarak tan›t›m ve

turizmde de önemli rol oynuyor. Milyonlarca

dünya gezgini, daha ülkemize

ayak basar basmaz mimari aç›dan

özgün, rahat, konforlu, ça¤dafl havalimanlar›m›zdan

Türkiyeíye ‘merhaba’

diyor. Ekonomimiz ve turizmimize

bu yönüyle de katk› sunmaktan

mutluluk duyuyoruz.” (AA)


10

YARIN Ekonomi

ANKARA - Mükelleflerin vergi

kanunlar›na uyumlar›n›n art›r›lmas›

ve kay›td›fl›l›¤›n önlenmesi amac›yla,

Maliye Bakanl›¤›nca geçti¤imiz

y›l yap›lan düzenlemeler çerçevesinde

baz› firmalara 2013 y›-

l›nda e-faturaya geçifl için zorunluluk

getirilmifl ve uygulama için son

baflvuru tarihi 1 Eylül 2013 olarak

belirlenmiflti.

Söz konusu düzenlemeye göre,

madeni ya¤ lisans›na sahip olanlar

ile bunlardan 2011 takvim y›l›nda

mal alan mükelleflerden 31 Aral›k

2011 tarihi itibariyle asgari 25

milyon lira brüt sat›fl›na sahip

olanlar ve ayr›ca Özel Tüketim

Vergisi Kanunu’na ekli “III say›l›

listedeki” mallar› imal, infla veya

ithal edenler (alkol, kolal› gazoz ve

tütün mamulleri sektörleri) ile bunlardan

2011 takvim y›l›nda mal

alan mükelleflerden 31 Aral›k

2011 tarihi itibariyle asgari 10

milyon lira brüt sat›fl has›lat›na sahip

olanlara elektronik fatura uygulamas›na

dahil olma zorunlulu¤u

getirildi.

fiimflek, konuya iliflkin AA muhabirine

yapt›¤› aç›klamada, Bakanl›¤›n

gelifltirdi¤i ve baflar›yla

uygulad›¤› elektronik uygulamalar›n,

mükelleflerin ifl ve ifllemlerini

kolaylaflt›rd›¤›n› söyledi.

Söz konusu uygulamalar›n ayr›-

ca baflka kamu kurumlar›na da örnek

oldu¤unu ve özel sektörün birçok

alanda tasarrufta bulunmas›na

imkan sa¤lad›¤›n› belirten fiimflek,

“Bugün Bakanl›k olarak gelifltirdi-

¤imiz elektronik uygulamalar sadece

Orta Asya ve Ortado¤u’daki ülkeler

taraf›ndan örnek al›nm›yor,

ayn› zamanda birçok OECD raporundan

da görülebilece¤i üzere,

dünyadaki geliflmifl baflka ülkeler

taraf›ndan da yak›ndan takip ediliyor,

onlara ilham kayna¤› oluyor”

dedi.

Bakanl›¤›n kademeli bir flekilde

hayata geçirmeye çal›flt›¤› son y›llar›n

en önemli projelerinden birisinin

de e-fatura projesi oldu¤una

dikkati çeken fiimflek, e-faturan›n,

firmalar›n kendi aralar›ndaki ka¤›t

faturalaflma süreçlerinden kaynaklanan

problemleri ortadan kald›raca¤›n›

ifade etti.

Bakan fiimflek, e-faturan›n firmalara

çok say›da avantaj sa¤lad›-

¤›n› belirterek, flunlar› kaydetti:

“e-fatura ile firmalar ka¤›t faturadan

kurtularak bask›, yazd›rma,

posta ve arfliv maliyetlerini önemli

ölçüde azalt›yor. Sistem sayesinde

firmalar›n ayn› zamanda nakit yönetimlerinin

kolaylaflmas› ve h›zlanmas›

da hedefleniyor. Sistem

ile faturalara ulafl›m art›k anl›k

olarak gerçekleflece¤inden firmalar,

emek yo¤un ve zaman al›c› ifl

yüklerinden, e-faturaya geçiflle birlikte

çok büyük ölçüde kurtulacak.

Dünyada ve özellikle Avrupa

Birli¤i (AB) ülkelerinde e-fatura

kullan›m oranlar› oldukça yüksek.

Avrupa’da yap›lan son bir araflt›rma

raporunun sonuçlar›na göre

2013 y›l›nda piyasalardaki toplam

e-fatura hacminin AB’de yüzde 33

ortalamaya ulaflmas› bekleniyor.

Dünya genelinde e-fatura kullan›m

oran›n›n 2013 y›l›nda yüzde 5’i

aflaca¤› düflünülüyor. Buna karfl›n

Türkiye’de ise bu oran yaklafl›k

binde 5 gibi çok düflük seviyelerde.”

Bir araflt›rmaya göre, e-faturan›n

hem al›c› hem de sat›c› için oldukça

yüksek bir tasarruf imkan›

sa¤lad›¤›na iflaret eden fiimflek,

“e-fatura düzenlemek, sat›c› için

ka¤›t faturaya göre yüzde 57, al›c›

için ise yüzde 62 daha fazla tasarruf

sa¤l›yor. Üstelik iflletmeler e-

fatura için yapm›fl olduklar› harcamalar›

6 ay ila 1,5 y›l aras›nda

amorti ediyor ve toplamda cirolar›n›n

yüzde 2’si oran›nda bir tasarrufta

bulunuyorlar” diye konufltu.

fiimflek, yak›n zamanda yapacaklar›

di¤er düzenlemelerle e-faturay›

baflka sektörlerde de yayg›nlaflt›racaklar›n›

ve önümüzdeki

y›llarda kamuya kesilecek faturalar›n

da tümüyle e-fatura olmas› yönünde

düzenlemeler gelece¤ini bildirdi.

Maliye Bakanl›¤›n›n e-fatura

sistemini ilk kez 2010 y›l›nda hayata

geçirdi¤ini ve 2012 y›l›n›n

Aral›k ay›na kadar söz konusu sistemi

kullanmak konusunda firmalar›n

seçimlik haklar›n›n bulundu-

¤unu hat›rlatan fiimflek, “Ancak

yap›lan son düzenlemelerle baz›

firmalara belli bir geçifl döneminin

ard›ndan e-faturaya geçifl zorunlulu¤u

getirildi. Söz konusu zorunlulu¤a

uyulmamas› halinde, di¤er bir

ifadeyle, e-fatura düzenlenmesi

gerekirken hala ka¤›t fatura düzenlenmesi

halinde, söz konusu

faturalar hiç düzenlenmemifl say›-

larak ilgili mükelleflere Vergi Usul

Kanunu’nda belirtilen cezai hükümler

uygulanacak.” (AA)

7 Haziran 2013

Cuma

Bakan fiimflek’ten e-fatura

için “son viraj” uyar›s›

Maliye Bakan› Mehmet fiimflek, elektronik fatura sistemine (e-fatura) geçifl için baflvuru

süresinin 1 Eylül 2013 tarihinde sona erece¤ini hat›rlatarak, firmalar› uyard›.

Trafik

kazalar›na

“affeden yol”

ANKARA - Karayollar› Genel

Müdürlü¤ü (KGM), ìmakul düzeydekiî

tafl›t ve sürücü kusurlar›ndan kaynaklanan

kazalarda zarar›n en aza indirilmesi

için ‘affeden yol’ uygulamalar›n›

hayata geçiriyor.

Bu kapsamda yollara otokorkuluklar,

acil kaç›fl rampalar›, temiz yol kenar›

bölgeleri infla eden kurum, geçen

y›l 1805 projenin ‘affeden yol’

niteli¤inde olup olmad›¤›n› kontrol

ederek hizmete açt›.

AA muhabirinin KGM’den ald›¤›

bilgiye göre, ìaffeden yollarî uygulamas›

ile sürdürülebilir karayollar› güvenli¤i

kapsam›nda yol kullan›c›lar›-

n›n ve tafl›tlar›n ìmakul düzeydekiî hatalar›

telafi edilerek kaza kay›plar›n›n

en aza indirilmesi hedefleniyor.

Trafik güvenli¤i kapsam›nda geçen

y›l 125 kaza kara noktas›nda iyilefltirmeye

gidilirken, 215 sinyalize

kontrollü kavflak infla edildi. Yaklafl›k

23 milyon 328 bin metrekare yatay

ve 160 bin metrekare düfley iflaretleme,

2 bin 579 kilometre de otokorkuluk

yap›ld›.

KGM bu y›l ìaffeden yolî uygulamalar›

kapsam›nda 130 kaza kara

noktas› ile 105 sinyalize kavfla¤›n iyilefltirmesini

tamamlayacak. Kurum bu

y›l ayr›ca 24 milyon 940 bin metrekare

yatay ve 156 bin metrekare düfley

iflaretleme yapacak, 2 bin 250

kilometre otokorkuluk infla edecek.

Yol kullan›c›lar›n›n makul düzeydeki

sürüfl ve davran›fl hatalar›n› telafi

ederek, kazalar› en aza indirmeyi hedefleyen

ìaffeden yollarî›n yayg›nlaflt›-

r›lmas› için çal›flma yürüten Kurum,

2012 y›l›nda ìaffeden yolî esas›na dayal›

toplam 1805 projenin kontrolünü

tamamlayarak hizmete açt›. (AA)


11

Cuma Ekonomi YARIN

Maliye, haks›z kazanç elde eden

lüks araç bayilerini k›skaca ald›

7 Haziran 2013

ANKARA - Maliye Bakan› Mehmet

fiimflek, lüks araçlar›n sat›fl›nda uygulanan

ÖTV matrah›n›n afl›nd›r›lmas› yoluyla

Maliyeínin y›ll›k vergi kayb›n›n

yaklafl›k 100 milyon lira oldu¤unu belirterek,

yeni düzenlemeyle bayilerin art›k

bu yolu kullanamayacaklar›n› ve söz

konusu miktar›n, devletin kasas›na girece¤ini

bildirdi.

Alkolle ilgili düzenlemeleri de içeren

ve kamuoyunda “torba yasa” olarak bilinen

Baz› Kanun ve Kanun Hükmünde

Kararnamelerde De¤ifliklik Yap›lmas›na

Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel

Kurulu’nda geçti¤imiz hafta kabul edildi.

Cumhurbaflkan› Abdullah Gülíün

onay›n› bekleyen düzenleme, lüks araçlar›n

sat›fl›na iliflkin de önemli yenilikler

getiriyor.

Konuya iliflkin AA muhabirinin sorular›n›

yan›tlayan fiimflek, motorlu

araçlar üzerinden al›nan ÖTVínin, bayinin

arac›, nihai tüketicilere sat›fl› aflamas›nda

tahsil edildi¤ini ve vergi tutar›-

n›n, sat›fl bedeline kanunda belirlenen

oran›n uygulanmas›yla hesapland›¤›n›

söyledi.

Bakanl›¤›n ilgili birimlerinin bu konuda

titiz bir çal›flma yürüttü¤ünü ve

lüks araçlar›n sat›fl›na yönelik yo¤un

denetimler yapt›klar›n› anlatan fiimflek,

flu bilgileri verdi:

“Bakanl›¤›m›zca yap›lan denetim ve

analizler sonucunda özellikle grey market

olarak tabir edilen yetkili distribütör

haricindeki ithalatç›lar taraf›ndan yurda

getirilen lüks araçlar›n, birden fazla bayi

aras›nda el de¤ifltirildikten sonra nihai

tüketiciye sat›ld›¤›n› tespit ettik. Söz konusu

bayiler örne¤in; 500 bin liraya ithal

etikleri bir arac› bu flekilde, birden

fazla kere el de¤ifltirerek, ÖTV matrah›n›

afl›nd›r›yorlar ve nihai tüketiciye

ulaflana kadar arac›n ithal de¤erini 200

bin liraya kadar düflürüyorlar. Böylelikle

ÖTV de 500 bin lira üzerinden de¤il,

200 bin lira üzerinden hesaplan›yor ve

devlet bu hileli yollarla ciddi bir zarara

u¤rat›l›yor.”

Bu faaliyetlerin önlenmesi amac›yla

söz konusu grey marketlerin Maliye

Bakanl›¤› Vergi Denetim Kurulu Baflkanl›¤›nca

yo¤un bir denetime tabi tutuldu¤unu

belirten fiimflek, incelemelerin

halen devam etti¤ini ve bu hileli yollara

baflvuranlara cezalar›n kesildi¤ini

söyledi.

Maliye Bakan› fiimflek, bu önlemlere

ek olarak, 1 Temmuz 2012 tarihinden

itibaren ithalatç› ve imalatç›lardan,

baflta ithalat ve sat›fl bedelleri olmak

üzere araçlara iliflkin bilgiler al›nmaya,

ayr›ca Gümrük ve Ticaret Bakanl›¤›nca

ithal araçlara iliflkin bilgilerin de günlük

olarak Gelir ‹daresi Baflkanl›¤›na aktar›lmaya

baflland›¤›n› ifade etti.

Lüks araçlar›n sat›fl›nda uygulanan

bu yöntemle Maliyeínin kayb›n›n yaklafl›k

100 milyon lira oldu¤una dikkati

çeken fiimflek, flunlar› kaydetti:

“Son olarak, Meclisíte kabul edilen

düzenlemeye

göre,

bayinin

arac›

KARE BULMACANIN ÇÖZÜMÜ

sat›fl bedeli ve al›fl bedeli ile araç ithal

edilmiflse ithalatta hesaplanan KDV

matrah›, yurt içinde imal edilmiflse imalatç›n›n

sat›fl bedeli üzerinden hesaplanacak

vergi tutarlar›ndan en fazla olan

tutar, ÖTV olarak ödenecek. Yani, konuya

iliflkin verdi¤im örne¤e bakacak

olursak, sat›fl› yap›lan bu arac›n ÖTV

matrah› 200 bin lira de¤il, 500 bin lira

olacak. Böylece devletin kasas›na girecek

ÖTV miktar› da artacak. Yeni kanunla

bayiler art›k ÖTV matrah›n› afl›nd›ramayacak

ve 100 milyon lira devletin

kasas›na girecek.”

fiimflek, söz konusu vergi düzenlemesinin,

gerek do¤rudan sat›fl yapan

gerekse de distribütör arac›l›¤›yla sat›fl

yapan tüm ithalatç›lar ve ayn› flekilde

sat›fl yapan Türkiye’deki tüm imalatç›-

lar bak›m›ndan geçerli uygulama olaca-

¤›n› vurgulad›. (AA)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 D K R A S I

2 A Y A R E M A R E

3 K R A Z K A Z

4 L A L A N G A A

5 T P A O R T

6 E K Ç N R A

7 R K E R K E N E Z

8 S A L F Ö N N A

9 H A K A R E T M

10 Y A S N Z E K

11 A L T M E R

12 B Ç A R E E N E

13 A A B A E K N

14 N N E E T E N E

15 T A L A M M

16 A K A E L E M E

17 O M P K O E K

18 N H A N N A Z

19 A Y A E N T A T

20 T E L E K N E Z


12

YARIN Ekonomi

‹STANBUL - AA muhabirinin TÜ-

‹K verilerinden derledi¤i bilgilere göre,

2013 y›l› nisan ay›nda 2,6 milyar dolarl›k

alt›n ithalat› gerçeklefltirilirken söz

konusu rakam ayl›k bazda tarihin en

yüksek rakam› oldu.

2013 y›l› ocak-nisan döneminde k›ymetli

metaller ve tafllar ithalat› geçen y›-

l›n ayn› dönemine göre yüzde 259 oran›nda

artarak 1 milyar 564 milyon dolardan

5 milyar 612 milyon dolara ç›kt›.

Ocak ay›nda 1.690 dolar seviyesini

gören alt›n›n onsu, nisan ay›nda Güney

K›br›s’ta yaflanan bankac›l›k krizi,

FED’in tahvil al›m›n› bitirece¤ine iliflkin

beklentiler ve emtia fonlar›nda görülen

güçlü sat›fllar›n etkisiyle 1,320 dolar seviyesine

kadar geriledi. Analistlerin “alt›nda

kusursuz f›rt›na dönemi” olarak

adland›rd›klar› ocak-nisan döneminde

alt›n›n onsu yaklafl›k yüzde 21 oran›nda

de¤er kaybetti.

Konuya iliflkin AA muhabirine de-

¤erlendirmede bulunan Borsa ‹stanbul

Genel Müdür Yard›mc›s› Çetin Ali Dönmez,

Borsa ‹stanbul K›ymetli Madenler

ve Tafllar Piyasas› Bölümü üyelerinin,

2013 y›l› nisan ay›nda gerçeklefltirilen

alt›n ithalat›n›n 45,49 ton ile piyasan›n

aç›ld›¤› tarihten beri kaydedilen en yüksek

ayl›k ithalata ulaflt›¤›n› söyledi.

Dönmez, bu y›l›n ilk dört ay›nda alt›n

ithalat›n›n toplam›n›n 92,37 ton oldu¤unu

aktararak, flunlar› kaydetti:

“Alt›n ithalat›nda kaydedilen bu art›-

fl›n en önemli sebeplerinden biri de alt›n

fiyatlar›n›n nisan ay› içerisinde kaydetti-

¤i büyük düflüfltür. Nisan ay›na 1.600

dolar/ons seviyesi civar›nda bafllayan alt›n

fiyatlar› bu ay içerisinde 1,378 dolar/ons’a

de¤in zay›flayarak son iki y›l›n

en düflük seviyelerine gerilemifltir. Alt›n

fiyatlar› son 10 y›ld›r sürekli bir yükselifl

trendindedir ve fiyatlarda kaydedilen bu

düflüfl yat›r›mc›larca bir al›m f›rsat› olarak

de¤erlendirilmifltir. Dünya genelinde

oldu¤u gibi Türkiyeíde de yat›r›m amaçl›

alt›n talebi artm›fl, yat›r›mc›lar yüksek fiyatlar

dolay›s›yla uzun süredir ertelemifl

olduklar› taleplerini bu y›l›n nisan ay›nda

düflük seviyelerden karfl›lama yoluna gitmifllerdir.

Dolay›s›yla ülkemizde fiziki alt›n

talebi de rekor seviyeye yükselmifltir.”

Nisan ay›nda gerçekleflen alt›n ithalat›n›n

ço¤unlukla iç piyasaya yönelik

oldu¤una iflaret eden Dönmez, k›ymetli

veya yar› k›ymetli tafllar, k›ymetli metaller

ihracat›n›n nisan ay›nda sadece

659,9 milyon dolar tutar›nda oldu¤unu

ve 2012 y›l›nda gerçekleflen yüksek

miktarl› alt›n ihracat›n›n bu y›l gözlenmedi¤ini

ifade etti.

Alt›n›n geleneksel bir yat›r›m arac›

ve vazgeçilmez bir tak› olarak kabul gördü¤ü

Türkiye’de alt›n fiyatlar›ndaki de¤iflikliklerin

gelecek dönemlerde de alt›n

ithalat›n› etkilemeye devam etmesinin

beklendi¤ine de¤inen Dönmez, “Alt›n

ithalat› fiyatlara duyarl› iç talep ile geçen

sene yaflanan d›fl talebe ba¤l› olarak

gerçekleflecektir. Yaz aylar› (ramazan

öncesi ve sonras›) dü¤ün mevsimi olup

bu kapsamda ithalat›n devam etmesini

ancak nisan ay› rakamlar›n› aflmayaca-

¤›n› beklemekteyiz. Fiyat hareketlili¤ine

ba¤l› iç talep de fiyat düflüflleri yafland›¤›

dönemlerde artaca¤›n› düflünüyoruz”

dedi.

Dönmez, alt›n fiyatlar›n›n yerel talepten

daha çok küresel piyasalardaki

talep ve beklentiler do¤rultusunda flekillendi¤ini

belirterek, flöyle konufltu:

“Alt›n fiyatlar›n›n yönünü tahmin etmek

son derece zordur ve geçmifl verilerden

yola ç›k›larak yap›lan fiyat tahminlerinin

yan›lma pay› son derece

yüksektir. Örne¤in halihaz›rda piyasa

oyuncular›n›n bir k›sm› fiyatlar›n artaca-

¤›n› bir k›sm› ise daha da düflerek daha

sonra art›fla geçece¤ini beklemekle birlikte

yeni geliflmelerle tüm bu beklentilerin

de¤iflmesi de mümkündür. Yat›r›mc›lar›n

yüksek risk almaktan kaç›nmalar›n›

ve portföylerini sadece alt›n ve k›ymetli

madenlerden oluflturmamalar›n›,

farkl› sermaye piyasas› araçlar› ile çeflitlendirme

yaparak riski da¤›tmalar›n›

öneriyoruz. Ayr›ca baflta alt›n olmak

üzere tüm yat›r›m kararlar›nda profesyonel

yard›m al›nmas› da son derece

faydal› olacakt›r. Borsa ‹stanbul aç›s›ndan

en önemli unsur fiyatlar›n yönünden

daha ziyade piyasalar›n likit olmas›-

n›n sa¤lanmas› ve risklerin etkin yönetilerek

sistemik risklerin tüm finansal sektörü

olumsuz etkilemesinin önüne geçmek

olarak özetlenebilir.”

‹stanbul Kuyumcular Odas› (‹KO)

Baflkan› Alaattin Kamero¤lu ise, Darphane’ye

son 4 ayl›k dönemde rekor düzeyde,

tarihinin en yüksek seviyesinde

40 ton Cumhuriyet alt›n› ve darphane

ürününün bas›ld›¤›n› ifade etti.

Külçe alt›nlar›n ithal edildi¤ini söyleyen

Kamero¤lu, “Alt›nlar geldi, neticede

ülkedeki vatandafl›n yast›k alt›na gitti,

kolundaki bilezi¤i oldu. Geçmifl dönemde

alt›n fiyatlar›n›n yükselmesiyle birlikte

7 Haziran 2013

Cuma

Alt›n fiyatlar›ndaki

düflüfl ithalat› patlatt›

Türkiye nisan ay›nda gerçeklefltrdi¤i 2,6 milyar dolarl›k ithalat ile ayl›k bazda

tarihinin en yüksek alt›n ithalat›n› gerçeklefltirdi.

vatandafltan ciddi alt›n sat›fl› oldu. Sat›-

lan alt›nlar külçe alt›na ve ihracata gitti.

fiimdi ise alt›n fiyatlar›n›n düflmesiyle

ciddi alt›n talebi oldu ve bu da ithalat

yoluyla karfl›land›” dedi.

‹thal edilen alt›n›n a¤›rl›l›k olarak iç

talebe yönelik oldu¤unu, bir k›sm›n›n da

ihrac edildi¤ini belirten Kamero¤lu,

“Talebin devam edip etmeyece¤i alt›n

fiyatlar›na ba¤l›. Önümüzdeki dönemde

dü¤ün ve niflan sezonu var. Yo¤un bir

alt›n talebi olabilir, bu da ithalat› art›rabilir”

de¤erlendirmesini yapt›. (AA)

Lisanss›z elektrikte

kafalar kar›flt›

ANKARA - Elektrik piyasas›nda

yaflanan yo¤un mevzuat de¤iflikli¤i

trafi¤i, kar›fl›kl›¤› da beraberinde

getirdi.

Enerji Piyasas› Düzenleme Kurumu

(EPDK), 7 May›s’ta 21 enerji

da¤›t›m flirketlerine lisanss›z elektrik

üretimi konusunda bir yaz›

gönderdi.

Elektrik Piyasas› Kanunuína göre,

lisans alma ve flirket kurma yükümlülü¤ünden

muaf faaliyetlerin

an›msat›ld›¤› yaz›da, “imdat gruplar›

ve iletim ya da da¤›t›m sistemiyle

ba¤lant› tesis etmeyen üretim

tesisi”, “kurulu gücü azami 1

megavatl›k yenilenebilir enerji kaynaklar›na

dayal› üretim tesisi”,

“belediyelerin kat› at›k tesisleri ile

ar›tma tesisi çamurlar›n›n bertaraf›nda

kullan›lmak üzere kurulan

elektrik üretim tesisi”, “mikrokojenerasyon

tesisleri ile bakanl›kça

belirlenecek verimlilik de¤erini sa¤layan

kojenerasyon tesislerinden

Enerji Piyasas› Düzenleme Kurulunca

belirlenecek olan kategoride

olanlar›”, “üretti¤i enerjinin tamam›n›

iletim veya da¤›t›m sistemine

vermeden kullanan, üretimi ve tüketimi

ayn› ölçüm noktas›nda

olan, yenilenebilir enerji kaynaklar›na

dayal› üretim tesisleri”nin lisans›z

çal›flma yapabileceklerine

iflaret edildi. (AA)


7 Haziran 2013

D›fl Haberler

Cuma YARIN 13

Boflnakl› nine Orloviç, 12 y›l

süren mücadeleyi kaybetti

Bosna Hersek’in Srebrenitsa kenti yak›nlar›ndaki Konyeviç Polye Köyü’nde yaflayan

Boflnak nine Fata Orloviç’in, bahçesine izinsiz olarak infla edilen Ortodoks kilisesinin

kald›r›lmas› için Srebrenitsa Mahkemesi’ne yapt›¤› baflvuru reddedildi.

SARAYBOSNA - Bahçesinden

kilisenin kald›r›lmas› için verdi¤i mücadeleyle

Bosna Hersek’te haks›zl›klara

karfl› direniflin sembol isimleri

aras›na giren Orloviç’in, savafl döneminde

terk etmek zorunda kald›¤›

evinin bahçesine izinsiz olarak infla

edilen kilisenin kald›r›lmas› için yapt›-

¤› baflvuru, Srebrenitsa Mahkemesi’nde

görüflüldü.

Avrupa Birli¤i Bosna Hersek Yüksek

Temsilcili¤i (OHR) ve Avrupa

Güvenlik ve ‹flbirli¤i Teflkilat› (AG‹T)

temsilcilerinin de takip etti¤i duruflmada

karar›n› aç›klayan mahkeme

heyeti, Orloviç’in baflvurusunun reddedildi¤ini

belirtti. Baflvurunun reddedilmesine

iliflkin karar›n gerekçesinin

ise taraflara daha sonra iletilece¤i

kaydedildi.

Srebrenitsa Mahkemesi Baflkan›

Hayrudin Haliloviç, AA muhabirine

yapt›¤› aç›klamada, Fata Orloviç’in

baflvurusunun reddedilmesiyle ilgili,

“fiu an itibar›yla bu konuda baflka bir

fley söyleyemem. Reddedilme nedenlerini

henüz bilmiyorum” dedi.

Fata Orloviç ise mahkemenin karar›n›

haks›z buldu¤unu belirterek,

TEL AV‹V - ‹srail D›fliflleri Bakan› Yard›mc›s›

Zeev Elkin, ABD’nin çabalar›na ra¤men Filistin

yönetiminin bar›fl görüflmelerine yanaflmad›¤›n›

söyledi.

‹srail Radyosu’na konuflan Elkin, ‹srail’in görüflmelere

devam etmeye “haz›r ve istekli” oldu¤unu,

Filistin taraf›n›n ise uluslararas› tan›nma stratejisi

yürüttü¤ünü öne sürdü.

Görüflmelerin bugün yahut yar›n Kudüs, Ramallah,

Roma veya dünyan›n herhangi bir yerinde

yap›labilece¤ini dile getiren Elkin, “Dünya

flimdi Ebu Mazin’i bekliyor” diyerek Filistin Devlet

Baflkan› Mahmud Abbas’a lakab› ile seslendi.

Elkin, Filistin taraf›n› tek tarafl› plan yürütmek

ve görüflmelere devam etmekte isteksiz davranmakla

suçlad›.

ABD D›fliflleri Bakan› John Kerry, gelecek hafta

bölgeyi ziyaret edecek. Söz konusu ziyaret,

“Mahkeme ve adalet diye bir fley yok

burada. E¤er olsayd›, bu kilise 1 y›ld›r

bahçemde duramazd›” diye konufltu.

Kendine ait bahçenin iflgal edilmesi

nedeniyle 12 y›ld›r mücadele verdi¤ini

hat›rlatan Orloviç, mahkemelerden

farkl› kararlar ç›kmas›n› elefltirdi.

Orloviç, “Bir mahkeme y›k›ls›n derken,

di¤eri engelliyor. Yedi çocu¤um

var, her birine kendi çocuklar› üzerine

bu topra¤› vermemeleri için yemin

ettirdim. Bu kilise, bir gün y›k›lacak.

‹stedikleri kadar, kilisenin bahçemden

kald›r›lmas›na karfl› karar ç›-

kars›nlar. Gün gelecek, kabul edecekler.

K›yamete kadar pefllerindeyim”

ifadelerini kulland›.

Orloviç, hukuk mücadelesini sürdürmeye

kararl› oldu¤unu sözlerine

ekledi.

Bosna’daki savafl s›ras›nda ayr›lmak

zorunda kald›¤› Srebrenitsa yak›nlar›ndaki

Konyeviç Polye Köyü’ndeki

evine savafltan sonra dönen

Fata Nine, mülkiyeti kendisi ve S›rplar

taraf›ndan flehit edilen efli Saçir

Orloviç’e ait olan evlerinin bahçesine

Ortodoks kilisesi infla edildi¤ini görmesi

üzerine hukuk mücadelesi bafllatm›flt›.

Orloviç’in, iç hukuk yollar›ndan sonuç

alamay›p, avukatlar› arac›l›¤›yla

davay› Avrupa ‹nsan Haklar› Mahkemesi’ne

tafl›maya haz›rland›¤› s›rada,

yerel mahkeme daha önceki flikayet

dilekçesini kabul etmifl, 2007 y›l›nda

kilisenin ortadan kald›r›lmas›na karar

vermiflti. Ancak kilise avukatlar›n›n

davay› temyize götürmesi üzerine süreç

uzam›flt›. Temyiz karar›n› 3 y›l

sonra karara ba¤layan mahkeme, 25

May›s 2010’da y›k›m karar›n›n uygulanmas›na

hükmetmifl ancak karar›n

uygulanmamas› üzerine Orloviç, yeniden

mahkemeye baflvurmufltu.(AA)

Tel Aviv’e göre; Filistin bar›fl görüflmelerine yanaflm›yor

Kerry'in göreve geldi¤i 1 fiubat'tan bu yana bölgeye

yapt›¤› 5'inci ziyaret olacak.

Filistin Devlet Baflkan› Mahmud Abbas,

Kerry’nin müzakerelerin ilerlemesi için çal›flt›¤›n›

vurgulam›fl görüflmelere kat›lmalar› için flartlar›n›

"Yahudi yerleflim birimleri inflas›n›n durdurulmas›,

‹srail'in 1967 s›n›rlar›nda kurulacak baflkenti Kudüs

olan Filistin devletini tan›mas› ve ‹srail hapishanelerindeki

esirlerin serbest b›rak›lmas› " fleklinde

s›ralam›flt›.

Filistinli müzakereci Saib Erekat ise ABD’nin

giriflimleri baflar›s›z olursa, ‹srail hakk›ndaki suçlamalar›

Birleflmifl Milletler’e tafl›yacaklar›n› ifade

etmiflti.

Görüflmeler, 2008 y›l›nda ‹srail’in Filistin'de

Yahudi yerleflimleri infla etmesi ile sonuçsuz kalm›flt›.

(AA)


14

YARIN

D›fl Haberler

Almanya’da Müslümanlar›n say›s› belli de¤il

BERL‹N - Almanya’da yap›lan

son nüfus say›m› ‘Zensus 2011’ çerçevesinde

vatandafllar›n inançlar›n›n

da tespit edilmesi hedeflendi. Ancak

birçok vatandafl ‘bilgi yok’ k›sm›n› seçti¤i

için ülkedeki Müslümanlar›n say›s›

ile ilgili net bir sonuç ortaya ç›kmad›.

Zensus 2011’e göre Almanya nüfusunun

yüzde 1,9’u Müslüman. Ancak

flimdiye kadarki tüm istatistik verilerde

Müslüman say›s› 4 milyon olarak

belirtiliyor. "Acaba Almanya’da Müslümanlar

azald› m›?" sorusuna cevap

GAZ‹ANTEP - Gaziantep’e

bir toplant›ya kat›lmak üzere gelen

Salkini, AA muhabirine yapt›¤›

aç›klamada, baflta Emevi Cami olmak

üzere birçok caminin iç savaflta

yerle bir edildi¤ini vurgulad›.

Haf›z Esed’in y›llar önce yol açma

niyetiyle 20 camiyi y›kt›¤›n› an›msatan

Salkini, “Bu plan 50 y›ldan

beri devam ediyor. ‹slam düflmanlar›

kindarl›¤›n› gösteriyor. Onlar

bizden ve Sünnilerin mescitlerinden

nefret ediyor. Tarihi mescitlerin

birço¤u bombalarla, toplarla y›-

k›ld›. Suriye’de ibadet edilebilen

çok az cami kald›. Medyaya camilerin

harap edilmesini dünyaya

gösterdi¤i için teflekkür ediyorum”

diye konufltu.

‹ki y›l Emevi Camisi’nin müdürlü¤ünü

ve birinci hatipli¤ini yapt›-

¤›n› belirten Salkini, flöyle devam

etti:

“Bana bu görevi ‹slam sevgisiyle

de¤il, maafl almad›¤›m için verdiler.

Halk›n r›zas›n› kazanmak için

görevlendirdiler. Benim üzerimden

çeflitli gayelere ulaflmak istediler.

Bakt›lar ki istedikleri olmuyor, görevime

son verdiler ve sadece ders

verme hakk› tan›d›lar. Türkiye

Cumhurbaflkan› Abdullah Gül, Beflflar

Esed’le Emevi Camisi’ni ziyaret

etti¤inde, Esed ‘Bir arzun, iste¤in

var m›?’ dedi. Bu davran›fl›yla

Gülíe, bizimle ilgilendiklerini anlatmaya

çal›fl›yordu. Devrim, bunlar›n

iç yüzünü ve kinlerini ortaya

ç›kard›. Emevi Camisi’nin minaresini

toplarla yerle bir ettiler. Caminin

içindeki bir bölümü de bombalad›lar.

500 metre mesafeden kas›tl›

bombalad›lar. Sald›r›yla Müslümanlara,

‘Biz bunu hata olarak

yapm›yoruz, isteyerek, kas›tl› yap›-

yoruz. Daha ço¤unu da yapaca¤›z’

diyorlard›.”

Salkini, kendisinden sonra Emevi

Cami Müdürlü¤üne getirilen Yusuf

Hendevi’nin, askerlerin cami

içindeki uygunsuz davran›fllar›n›

görerek uyard›¤› için önce iflkence

gördü¤ünü, daha sonra tutuklanarak

fiam’a götürüldü¤ünü söyledi.

Hendevi’nin flu anda nerede oldu¤unu

ve durumunu bilmediklerini

ifade eden Salkini, “Ölü mü, sa¤

m› bilmiyorum. Allah ona rahmet

eylesin. Bu türlü cinayetleri tarih

hiçbir devirde görmemifltir. Büyük

bir cinayet iflleniyor. Onlar› Allahía

havale ediyoruz” ifadelerini kulland›.

(AA)

arayan ‘Entegrasyon Media Hizmetleri’

adl› kurulufl, ‹slam bilimci Rem Spielhaus’a

bu konuda araflt›rma yapt›rd›.Araflt›rmaya

göre 2000 y›l›ndan bu

yana 4 çeflitli istatistiki ifllem yoluyla

Müslümanlar›n say›s› tahmin edildi.

Bir hesaplamada ‘Müslümanlar›n ço-

¤unlukta yaflad›¤›’ ülkeden gelenlerin

verileri temel al›n›rken, di¤erinde

‘Müslümanlar›n önemli ço¤unlu¤a sahip

oldu¤u’ ülkelerin vatandafllar› da

hesaba kat›ld›. Böylece 2000’de 2,8

milyon olarak tahmin edilen Müslüman

nüfusu 4,3 milyona kadar ç›kt›.

Siyasi arenada ise Müslümanlar›n say›-

s› ‘yaklafl›k 4 milyon’ olarak ele al›n›-

yor. Bu veri ise Alman ‹slam Konferans›’n›n

talebi üzerine 2009 y›l›nda

yap›lan hesaplamaya dayan›yor. Ancak

bu araflt›rmalarda Müslüman nüfusu

olan ülkelerden gelenlerle ihtida

edenler hesaba kat›lmad›. Ayr›ca Avrupa

Birli¤i vatandafllar› ile Müslüman

oran› çok yüksek olmayan ülkelerin

vatandafllar› da buna dahil edilmedi.

(CHA)

7 Haziran 2013

Cuma

Suriye’deki iç savaflta

camiler de y›k›ld›

Suriyeli Alimler Birli¤i Baflkan› ve eski Emevi Cami Müdürü Abdullah Salkini,

ülkesinde tarihi cami ve mescitlerin bombaland›¤›n› ve ibadet edilebilen

çok az cami kald›¤›n› söyledi.

Alman

istihbarat›ndan

'Suistimal Edilen

‹slam' sergisi

BERL‹N - Alman Federal Anayasa

Koruma Teflkilat›, ‘Suiistimal Edilen

Din ‹slam – Almanya’daki Afl›r› Dinciler’

konulu sergisinin içeri¤ini yenileyip

ziyarete açt›. Sergide ise flu mesaj

verildi: “Bar›flç›l bir dünya dini ‹slam’›

suistimal edenleri tan›yal›m. Müslüman

vatandafllar›m›z›n yüzde 99’u dinini

bar›flç›l bir flekilde yafl›yor ve anayasan›n

öngördü¤ü de¤erler düzenine

sayg› duyuyorlar.”

Almanya’n›n iç istihbarat› konumundaki

Federal Anayasay› Koruma

Teflkilat› (BfV), ‘Suiistimal Edilen Din

‹slam – Almanya’daki Afl›r› Dinciler’

konulu sergisinin içeri¤ini yenileyip

tekrar ziyaretçilere tan›tmaya bafllad›.

Serginin aç›l›fl›n› yapan Federal ‹çiflleri

Bakanl›¤› Devlet Müsteflar› Klaus-

Dieter Fritsche, 2006 y›l›nda haz›rlanan

bir önceki serginin Almanya’n›n

34 farkl› yerinde kuruldu¤unu, sergiye

ö¤renci ve ö¤retmenlerin yan› s›ra

vatandafllar›n yo¤un ilgi gösterdi¤ini

ve tepkilerin olumlu oldu¤unu anlatt›.

Almanya’da her iki kifliden birinin

‹slam’› tehdit olarak gördü¤ünü tespit

eden Bertelsmann Vakf›’n›n araflt›rmas›na

de¤inen Fritsche, El-Kaide gibi

terör örgütleri, di¤er de¤iflik grup

ve bireysel fliddet yanl›lar›n›n buna sebep

oldu¤unu belirtti.

Fritsche, “Sergide ‹slam ile bu dini

suistimal edenler birbirinden ayr› tan›-

t›l›yor. Bu bilinçli yap›ld› ve böyle de

yap›lmas› gerekiyor.” dedi.

Bir taraftan ‹slam dinini suistimal

edenler, di¤er taraftan gerçekleri bilinçli

bir flekilde çarp›tarak ‹slam’a

karfl› ç›kan afl›r› sa¤c› gruplar›n kendilerine

yandafl bulmaya çal›flt›¤›n› anlatan

müsteflar, çok küçük bir az›nl›¤›n

toplumdaki bar›flç›l ortak yaflama zarar

verebilece¤ini, bundan dolay› bunlar›

tan›tmak için BfV taraf›ndan aç›-

lan sergilerin önemli oldu¤unu vurgulad›.

(CHA)


7 Haziran 2013

Cuma

Ankara

YARIN

“Güçlüklerle Bafletme Sanat›”

SEM‹NER‹NE YO⁄UN ‹LG‹

Engel tan›mayan yaflama azmi ile herkese örnek olan Psikolog ‹lknur Peder, Keçiören Belediyesi’nin düzenledi¤i

“Güçlüklerle Bafletme Sanat›” konulu kiflisel geliflim seminerinin konu¤u oldu.

HABER MERKEZ‹

Keçiören’deki Ankara Üniversitesi

Sa¤l›k Bilimleri Fakültesi Konferans Salonu’nda

gerçeklefltirilen kiflisel geliflim

semineri, Keçiörenli vatandafllardan büyük

ilgi gördü. Do¤ufltan engelli olan ‹zmirli

Psikolog ‹lknur Peder seminerde

kendi hayat öyküsünden de örnekler

verdi. Engelli oldu¤u için okula gidemedi¤ini,

ama 18 yafl›na geldikten sonra

ilk, orta ve liseyi d›flar›dan bitirdi¤ini anlatan

Peder, “Üniversiteyi kazan›p psikolog

oldum. 12 yafl›ndayken kendimi

psikolog olarak hayal edip evimizdeki

kanepenin üzerinde hayali olarak insanlara

tedavi uygulard›m. Hayallerim için

çok mücadele ettim. fiimdi kendi büroma

o kanepelerden koydum ve bana

dan›flmaya gelen insanlarla o kanepeler

üzerinde görüflmeler yap›yorum” diye

konufltu.

Her insan›n yaflam›nda güçlükler ve

engeller oldu¤unu ifade eden Psikolog

Peder, bu tür sorunlarla mücadele ederken

insanlar›n bazen “tükenmifllik” sendromuna

yakalanabilece¤ini söyledi. ‹nsan›n

içinde negatif ve pozitif olmak

üzere iki enerji kayna¤› oldu¤una dikkat

çeken Peder, “Hayat içerisindeki düflüncelerimiz

ve tercihlerimizle bu enerjileri

azalt›r veya art›r›r›z. Düflüncelerimizi

do¤ru yere kanalize etmeliyiz. Düflüncelerimizi

belli hedefler do¤rultusunda

odaklarsak olumlu enerjiye do¤ru gideriz.

Olumsuz enerji korku ve kayg›lardan

kaynaklan›r. Korku ve kayg›lar› do¤ru

bir flekilde kullanamazsak kayg› insan›n

kontrolünden ç›karsa sorun bafllar” dedi.

7 bin çocuk çevre müfettifli olacak

HABER MERKEZ‹

Alt›nda¤ bölgesinde 66 ilkö¤retim

okulunda bulunan 4’üncü s›n›f ö¤rencileri,

Alt›nda¤ Belediyesi Temizlik ‹flleri

Müdürlü¤ü ile Çevre ve fiehircilik Bakanl›¤›

E¤itim Dairesi Baflkanl›¤›’n›n ortaklafla

organizasyonunda “Çevre Müfettiflleri”

e¤itim ve tiyatro projesine kat›ld›.

Çocuklar› çevre konusunda bilinçlendirerek

gelecek nesillere flimdiden sorumluluk

kazand›rmay› amaçlayan programda,

Alt›nda¤ Belediyesi, Çevre Bakanl›¤›

taraf›ndan Türkiye çap›nda pilot

bölge olarak seçilen 15 belediyeden biri

oldu. Proje kapsam›nda Çevre ve fiehircilik

Bakanl›¤› ile Alt›nda¤ Belediyesi

Temizlik ‹flleri Müdürlü¤ü görevlileri,

çevre temizli¤i konusunda çocuklara e¤itim

verdi. E¤itimlerin ard›ndan bakanl›k

taraf›ndan da¤›t›lan çipli kartlar ile dördüncü

s›n›f çocuklar› çevre müfettifli oldular.

Projeye kat›lan çocuklara top,

çöp pofleti, flapka, dergi ve çiçek tohumu

da¤›t›ld›.

Projenin tan›t›m› kapsam›nda “Çevre

Çiçekleri” adl› bir de çocuk tiyatrosu sergilendi.

Oyunun Necip Faz›l Kültür Merkezi’ndeki

ilk gösterimine farkl› okullardan

toplam 600 ö¤renci kat›ld›. Proje

kapsam›nda bir hafta boyunca sürecek

gösterimler sonunda, toplam 7000 ö¤renci

oyunu izlemifl ve keyifli bir tiyatro

oyunu eflli¤inde projenin amac›n› ö¤renmifl

olacak.

“Çevre Müfettiflleri” projesi ile küçük

müfettifller, bulunduklar› yerde

çevre ile ilgili bir olumsuzluk tespit ettiklerinde

bunu Alt›nda¤ Belediyesi

Temizlik ‹flleri Müdürlü¤ü’nün 341

46 01 numaral› telefonlar› ile Çevre

ve fiehircilik Bakanl›¤›’n›n Alo 181

numaral› hatt›na bildirecekler. Di¤er

yandan minik çevre müfettiflleri,

apartmanlar›nda, mahallelerinde çevrenin

korunmas›na yönelik bilinçlendirme

projeleri yapacaklar ve geri dönüflümü

mümkün olan at›klar›n kazand›r›lmas›

konusunda çal›flacaklar.

15

Bofl duran beyinin kendi kendine

olumsuz enerji üretti¤ini vurgulayan ‹lknur

Peder flu önerilerde bulundu: “Hayaller

önce beyinde bafllar, olumlu düflünmek

için hayalleriniz u¤runa mücadele

edin. Sabah kalkt›¤›n›zda önce aynada

kendinize bir gülün. Haftada iki

kere gevfleme egzersizi yap›n. Her gece

yatt›¤›n›zda o gün mutlu oldu¤unu üç fleyi

düflünün. Bir fleyin olmas›yla, meydana

gelmesiyle mutlu olaca¤›z dedi¤imizde

mutluluk bizden uzaklafl›r. Anlar›n

içindeki mutluluklar bize keyif verir. fiimdi

buraday›m ve keyif almal›y›m demeliyiz.

Bu olumlu enerjimizi art›r›r.”

Peder, herkesi yetenekli oldu¤u alanlar›

keflfetmeye ça¤›r›rken “Yetersiz oldu¤umuz

alandan ziyade yetene¤imizin

oldu¤u alanlara yönelip, kendimizi daha

da güçlendirirsek olumlu enerjimizi art›r›-

r›z” mesaj›n› verdi.

Seminerin yap›ld›¤› salonu dolduran

Keçiörenliler, soru-cevap bölümünde de

merak ettikleri sorular› Psikolog Peder’e

yöneltme olana¤›n› buldular.

Çetin, kermes aç›l›fllar›nda

HABER MERKEZ‹

Pursaklar Belediye Baflkan› Selçuk

Çetin, hay›r kurumlar› ve ö¤renciler yarar›na

düzenlenen çok say›da kermesin

aç›l›fllar›na kat›larak hemflerilerini yaln›z

b›rakmad›.

Pursaklar Belediyesi Kapal› Pazar

alanlar›nda düzenlenen kermeslere halk

yo¤un ilgi gösteriyor. Baflkan Çetin’in

de hemflerilerini yaln›z b›rakmad› kermeslerde

yiyeceklerden çeyiz malzemesine,

k›yafetten yöresel giysilere, mobilyadan

beyaz eflyaya kadar birçok ürün

bulunuyor. Belli bir süre halka aç›k olan

kermeslerin kazanc› ö¤rencilere ve hay›r

kurumlar›n›n ihtiyaçlar›na kullan›l›yor.

Pursaklar Peçenek ‹lkö¤retim Okulu

ve Pursaklar Kurs ve Okul Talebelerine

Yard›m Derne¤i’nin düzenledi¤i kermeslerde

hemflerileri ile tek tek ilgilenen

Baflkan Çetin, halk›n yo¤un ilgisi ile

karfl›land›. Daha sonra kermesleri gezerek

ortaya konan ürünler hakk›nda bilgi

al›p, hemflerileri ile sohbet ederek onlar›n

taleplerini dinledi. Kermesleri düzenleyen

yetkililer Çetin’e kat›l›mlar›ndan

dolay› teflekkür etti.


7 Haziran 2013

16

YARIN Ankara Cuma

TOBB: fiiddet ve kavga hiçbir fleyi çözemez”

Esnaf tedirgin...

ANKARA (AA) - Türkiye Esnaf

ve Sanatkarlar› Konfederasyonu

(TESK) Baflkan› Bendevi Palandöken,

Taksim’deki Gezi Park›’na iliflkin protesto

gösterileri ile alkol sat›fl› düzenlemesi

konusundaki kayg›lar›n› Cumhurbaflkan›

Abdullah Gül’e ilettiklerini

söyledi.

Cumhurbaflkan› Gül, Palandöken’i

Çankaya Köflkü’nde kabul etti.

Kabulün ard›ndan gazetecilere

aç›klamalarda bulunan Palandöken,

‘’Gezi Park›’na iliflkin protesto gösterileri

ve alkol sat›fl› düzenlemesi hakk›ndaki

kayg›lar›m›z› kendisine ilettim’’

dedi.

Olaylar nedeniyle esnaf›n yaflad›¤›

en büyük sorunlar›n can güvenli¤i, iflsizlik,

dükkanlar›n aç›lamamas› ve u¤rad›klar›

zarar oldu¤unu belirten Palandöken,

yaflanan olaylardan esnaf›n

korku duydu¤unu Gül’e iletti¤ini dile

ANKARA - Türkiye Odalar ve

Borsalar Birli¤i (TOBB), fliddet ve

kavgan›n hiçbir fleyi çözemeyece¤ini,

yaflananlardan f›rsat ç›karmaya

çal›flanlar›n, tarih önünde sorumlu

olacaklar›n› bildirdi.

TOBB’dan yap›lan aç›klamada,

son günlerde ‹stanbulídan bafllayarak

birçok ile yay›lan olaylar› ifl

dünyas›n›n üzüntüyle izledi¤i belirtildi.

Bölge ve küresel ekonominin

zor bir dönemden geçti¤i, dengelerin

h›zla de¤iflti¤i bu dönemde huzura

ve istikrara her zamankinden

daha fazla ihtiyaç oldu¤u ifade edilen

aç›klamada, Türkiyeínin gelece-

¤ine yat›r›m yapan ve 15 milyonu

istihdam eden Türk özel sektörünün

bir an önce sa¤duyunun hakim olmas›n›

bekledi¤i kaydedildi.

Gösteri hürriyeti kapsam›nda baz›

vatandafllar›n sergiledi¤i demokratik

davran›fllar›n, kötü amaçl›

marjinal unsurlar›n provokasyonlar›-

na karfl› korunmas› gerekti¤i belirtilen

aç›klamada, flu görüfllere yer verildi:

“ Samimi vatandafllar›m›z da bu

hususta duyarl›l›k içerisinde olmal›

ve fliddet, yakma, y›kma gibi suç

teflkil eden fiillerin hak ve özgürlükleri

gölgelemesine izin vermemelidir.

Sokaklar›n huzur ve güveni, çocuklar›m›z›n

ve Türkiyeínin gelece-

¤idir. fiiddet ve kavga, hiçbir fleyi

çözemez. Aksine sorunlar› daha da

içinden ç›k›lmaz hale getirir. Hiçbir

hak aray›fl›, vatandafl›m›z›n can ve

getirdi.

Palandöken, Gül’ün toplumsal

mal güvenli¤inin tehlikeye sokulmas›na,

esnaf›n, tüccar›n ma¤duriyetine

ve vatandafllar›m›z›n vergileriyle

temin edilen kamu mallar›na zarar

verilmesine gerekçe olamaz. Yaflananlardan

f›rsat ç›karmaya çal›flanlar,

tarih önünde sorumlu olacaklar›n›

unutmamal›d›r. Aziz milletimiz,

bugüne kadar pek çok badireyi tarihsel

tecrübesi ve sa¤duyusu ile atlatm›flt›r.

Bu sürecin de ayn› durufl

ve vakarla çözülece¤inden kimsenin

kuflkusu olmamal›d›r.”

Esnaf ve Sanatkarlar Derne¤i

(ESDER) Genel Baflkan› Mahmut

Çelikus da son günlerde yaflanan

olaylarda vatandafllar›n ve özellikle

esnaf›n gördü¤ü zarardan dolay›

çok üzgün olduklar›n› belirtti.

olaylar›n daha fazla t›rmanmamas›

ad›na ilgili bakanl›klarla temas halinde

Herkesi sa¤duyulu davranmaya

ve so¤ukkanl› olmaya davet eden

Çelikus, protesto hakk›n›n demokratik

bir hak oldu¤unu fakat protesto

yaparken kamu düzenini bozmadan

yasalar çerçevesinde gerekli

tepkinin ortaya konulmas› gerekti¤ini

ifade etti. Günlerdir süren bu eylemlerde

esnaf›n ifllerinin sekteye

u¤rad›¤›n› ve birçok esnaf›n tedirginlik

içerisinde dükkanlar›n› açamad›klar›n›

kaydeden Çelikus,

“Tepkimizi ortaya koyarken baflkalar›n›n

hakk›n› hukukunu gözard›

etmeden, baflkalar›n›n mal›na, can›-

na zarar vermeden, hak talep etmeliyiz.

Aksi halde bu olumsuz durum

hepimize zarar verirî de¤erlendirmesinde

bulundu. (AA)

Palandöken: “Esnaf ve sanatkar

ifl yapamaz hale geldi”

Esnaf›n demokratik hakk›n› kullanan vatandafllara kolayl›k sa¤lad›¤›n›, buna karfl›n olay ç›karmak isteyen insanlar›n

di¤erlerinin aras›na kar›flabilece¤ine dair kuflkular›n› Gül ile paylaflt›klar›n› ifade eden TESK Baflkan› Palandöken, flöyle

devam etti: ‘’Her saat bafl› toplumsal bir olay›n patlak verme endiflesinden insanlar ifle, toplu tafl›ma araçlar›na, taksilere

binip seyahat edemiyor. Esnaf ve sanatkar ifl yapamaz hale geliyor. Gençlerin fevri hareketlerine karfl› duyarl› olunmas›

gerekti¤ini, onlar›n bizim gelece¤imiz oldu¤unu, fikirlerinin bizim için önemli oldu¤unu, yaflam tarzlar›na müdahale

de¤il art›k toplumsal bir s›k›nt›n›n ortada oldu¤unu gözlüyoruz. Bu kayg›lar›m› Say›n Cumhurbaflkan›na ilettim.’’ dedi

oldu¤unu belirtti¤ini aktararak, görüflmenin

bu anlamda çok olumlu geçti-

¤ini kaydetti.

Bundan sonraki süreçte olaylar›n

hafiflemesini beklediklerini bildiren

Palandöken, ‘’Demokratik hak aray›fllar›

devam edecek ama fliddetten

uzak, kamu mal›na, esnaf›n mal›na

zarar verilmesi engellenecek’’ diye

konufltu.

Esnaf›n u¤rad›¤› zarar konusunda

kayg›lar›n› dile getirdiklerini anlatan

Palandöken, bundan sonraki maddi

zararlar›n›n karfl›lanmas› ile ilgili fikirlerini

paylaflt›klar›n› ifade etti.

Gençlere fliddet eylemlerinden

uzak durmalar› ça¤r›s›nda bulunan

Palandöken, yaflanan olaylar›n olumlu

giden ülke ekonomisine zarar verdi¤ini

söyledi (AA)


7 Haziran 2013

Cuma

Ankara

YARIN

Yenimahalle stand› YO⁄UN ‹LG‹ GÖRDÜ

HABER MERKEZ‹

Sosyal demokrat belediyelerin Kentine Güvenen

Kentler Buluflmas› Fuar›'n›n ikinci gününde Yenimahalle

Belediye Baflkan› Fethi Yaflar, dost belediyelerin

stantlar›n› ziyaret ederek projelerini inceledi.

61 belediyenin kat›ld›¤› fuar›n ikici gününde fuara

ziyaretçi ak›n› devam etti. Sabah›n erken saatlerinde

Yenimahalle Belediyesi'nin stand›na gelerek ziyaretçileri

a¤›rlamaya bafllayan Yaflar, bir süre sonra da

dost belediyelerin stantlar›n› ziyaret ederek projeler

ile ilgili bilgi ald›.

Belediyelerin Kentsel Dönüflüm Projelerini titizlikle

inceleyen Yaflar, Ordu Belediye Baflkan› Seyit Torun

ile uzun süre sohbet etti. Ordu'nun son zamanlardaki

geliflimini takip etti¤ini belirten Yaflar, Torun'u

baflar›l› çal›flmalar›ndan dolay› tebrik etti. Torun

ise Yenimahalle stand›nda yapt›¤› ziyarette Yenimahalle'de

gerçeklefltirilen kentsel

dönüflüm ve yenileme projeleri hakk›nda detayl›

bilgi ald›.

Elmada¤’daki kurslara

han›mlardan yo¤un ilgi

HABER MERKEZ‹

Elmada¤ Halk E¤itim Merkezi taraf›ndan

14 ayr› noktada aç›lan kurslara

kat›lan Elmada¤l› ev han›mlar›n›n el

eme¤i göz nuru çal›flmalar›, y›lsonu

sergisi ile görücüye ç›kt›.

Geçen y›l›n Kas›m ay›nda aç›lan

kurslar, 7 ayl›k bir sürenin ard›ndan

sona erdi. 16 Usta ö¤retici taraf›ndan

45 alanda aç›lan 134 farkl› kursa kat›-

lan 2995 kursiyer, ald›klar› e¤itimleri,

baflar›l› çal›flmalar›na yans›tt›lar. El Sanatlar›

Teknolojisi ( El nak›fll›, mefruflat,

i¤ne oyalar›, giyim, cicim kilim,

örgü, tak›, ebru sanat› ve deri iflleme

vb.) kurslar›na kat›lan ev han›mlar›,

bofl vakitlerini en güzel flekilde geçirmenin

yan› s›ra, el becerisi ve meslek

sahibi olman›n mutlulu¤unu yafl›yorlar.

Elmada¤ Belediyesi Dü¤ün Salonunda

aç›lan “ Y›lsonu Sergisi”ni ziyaret

ederek, yap›lan çal›flmalar› büyük

bir hayranl›kla incelerken, keyifli bir

al›flverifl yaparak, kursiyerleri ve kurs

hocalar›n› da tebrik etti. El eme¤i göz

nuru çal›flmalar› incelerken kursiyerler

ile de sohbet eden Baflkan Gazi fiahin;

“Bofl zamanlar›n›z› meslek sahibi

olabilmek, el becerisi kazanabilmek ve

ev ekonomisine katk› sa¤layabilmek

için, bu güzel çal›flma ortam›na kat›-

larak de¤erlendirmeniz gerçekten çok

güzel bir örnek davran›fl, hepinizi bu

örnek davran›fl›n›zdan ve yapt›¤›n›z

müthifl çal›flmalardan dolay› tekrar

kutluyor, tebrik ediyorum” dedi. ‹lçe

Halk E¤itim Müdürünü ve ekibini de

tebrik eden Baflkan fiahin; “ ‹lçemizde

yap›lan E¤itim, Sosyal ve Kültürel faaliyetlere

destek veren, bu tür konularda

çal›flma yapan herkese teflekkür

ediyorum” dedi.

Bu kurslar›n en büyük kazanc›n›n,

ev han›mlar›n›n bofl vakitlerini en iyi

flekilde de¤erlendirerek, ev ekonomisine

destek olmalar›, diyen ‹lçe Halk

E¤itim Müdürü Mehmet Güven; “

Yapt›¤›m›z her çal›flmay› destekleyen

ve her f›rsatta kurslar›m›z›, bizleri ziyaret

eden, bugünde yine sergimizi ziyaret

ederek bizlere destek olan ilçe Belediye

Baflkan›m›z Say›n Gazi fiahin’e

teflekkür ediyorum” dedi.

17

Ordu'da gerçeklefltirecekleri kentsel dönüflüm çal›flmalar›

öncesinde Türkiye'ye örnek olabilecek projeleri

inceledi¤ini söyleyen Torun, "Ordu'da sürdürdü¤ümüz

çal›flmalar öncesinde bir çok yerden fikir

ve bilgi ald›k. Yenimahalle Belediyesi'nin kentsel dönüflüm

çal›flmalar›n› tüm detaylar›yla mercek alt›na

al›yoruz. Yenimahalle'nin bu alanda örnek alabilece-

¤imiz bir çok çal›flmas› mevcut" dedi.

Ayval›k Belediye Baflkan› Hasan Bülent Türközen,

Konyaalt› Belediye Baflkan› Muhittin Böcek,

Mersin Büyükflehir Belediye Baflkan› Macit Özcan,

Mezitli Belediye Baflkan› U¤ur Y›ld›r›m ve Manavgat

Belediye Baflkan› fiükrü Sözen Yenimahalle Belediyesi'nin

stand›n› ziyaret ederek geçti¤imiz ay uygulamaya

koyulan Dijital Arfliv konusunda Yaflar'dan bilgi

ald›lar.

Ziyaretçilerini dijital arfliv ile ilgili küçük bir sunum

yapan Yaflar, projenin sa¤lad›¤› faydalar hakk›nda

misafirlerine ipuçlar› verdi. Bu uygulama sayesinde

flehirlerin kimliklerinin korunabilece¤ini belirten Yaflar

gerçeklefltirilen teknik altyap› çal›flmalar›n› anlatt›.

Yaflar, "Tüm flehirlerin kimli¤i ve tarihinin belgesi

olan imar arflivinin korunmas› ve on binlerce dosya

ve bilgiye birkaç dakika içinde ulaflmam›z› sa¤layan

bir çal›flma yürüttük. Bizden sonraki nesillere yapt›¤›-

m›z en önemli hizmetlerimizden birisi imar arflivini

teknoloji ile buluflturmam›zd›r" dedi.


18 YARIN

Ankara

7 Haziran 2013

Cuma

FEST‹VAL COfiKUSU ...

2. Ankara Shopping Fest (ASF-Ankara Al›flverifl Festivali) bugün bafll›yor. Baflkentíi marka kentlerden

biri haline getirmeyi hedefleyen festival süresince, al›flverifl merkezleri ve flehrin çeflitli noktalar› kortejler,

konserler, gösteriler, yar›flmalar, defileler ve yurt d›fl›ndan gelecek özel gruplar›n flovlar› ile birbirinden

renkli görüntülere sahne olacak.

ANKARA - Ankara Ticaret Odas›ndan

(ATO) yap›lan yaz›l› aç›klamaya

göre, 2. Ankara Shopping

Fest bugün festival yüzü ‹sabeli Fontanaín›n

Kentparkíta gonga vurmas›yla

bafllayacak.

Festivalde, Ajda Pekkan, Sibel

Can, Gülben Ergen, Hülya Avflar,

Serdar Ortaç, Nilüfer, Ebru Gündefl,

Seda Sayan, Rafet El Roman, Emre

Ayd›n, Murat Boz, Ferhat Göçer,

Y›ld›z Tilbe, Ifl›n Karaca ve Burhan

Öcal konser verecek.

Dünyaca ünlü Rus Milletvekili Iosif

Kobzon, Aleksandrov Rus K›z›l

Ordu Korosu ve Dans Akademik

Toplulu¤u yeni programlar›yla festivalde

gösteri yapacak.

Sahnede en uzun süre kalarak

flark› söyleyen tek sanatç› olmas›yla

Guinness Rekorlar kitab›na giren

Kobzon liderli¤indeki koro Türkçe

ODTÜ Teknokent, 2023’ü tasarl›yor

ODTÜ Bilgisayar ve Ö¤retim Teknolojileri E¤itimi Bölümü Baflkan› Soner Y›ld›r›m, “Türkiye için 2023 hedefi kondu, cumhuriyetin

100. y›l› konufluluyor ama bunu istemekle olmuyor bunu tasarlaman›z gerekiyor ve o dinamikleri harkete geçirmeniz

gerekiyor. Biliflim sektöründe 2023’ün tasar›m›n› yap›yoruz. Genç insanlar› bu alana yönlendirip motive etmeye

çal›fl›yoruz. ODTÜ 2023’de bir tasarlay›c›, gelifltirici olarak yerini al›yor” dedi.

ve Rusça flark›lar söyleyecek.

Türkiyeínin ifl, cemiyet ve spor

hayat›ndan tan›d›¤› pek çok ünlü,

sokak çocuklar› yarar›na Ankaraída

sahne alacak. Ça¤dafl ve Ba¤›ms›z

Yard›mlaflma Derne¤inin (ÇABA) organize

etti¤i Gala Tiyatrosu, Ankara

Shopping Fest himayesinde, 13 Haziranída

Congresiumída bir oyun

sergileyecek.

Ünlülerin gönüllü olarak yer ald›-

¤› tiyatro eseri, Muhteflem Yüzy›l,

Kuzey Güney, ‹ntikam, Karaday›, Pis

Yedili/Pamuk Prenses isimli dizilerin

uyarlanmas›yla oluflacak. Mutlu Ev

Kad›nlar› isimli müzikli eserin de yer

ald›¤› oyunlar›n yönetmenli¤ini Ali

Sunal yapacak.

Davetiyeleri tüm Big Chefs flubeleri

ve Ankara Ac›badem Hastanesiínde

sat›fla sunulan oyundan elde

edilen gelir Florya Çocuk ve Gençlik

ANKARA - Y›ld›r›m, AA muhabirine

yapt›¤› aç›klamada, bu perflembe ODTÜ

Kültür Kongre Merkezi’nde bafllayacak ve 2

gün sürecek Kampüs Teknolojileri Günleri’13

etkinli¤i ile kamu ile çözüm üreticilerini

bir araya getireceklerini söyledi.

Etkinli¤in en büyük bölümünü Fatih Projesi’ne

ay›rd›klar›n› bildiren Y›ld›r›m, projesinin

baflar›ya ulaflmas› için donan›m ve yaz›-

l›m firmalar›n›n bir araya gelip flimdiye kadar

yap›lanlar› de¤erlendirip tart›flacaklar›n›

söyledi.

‘’Fatih Projesi, rakamsal anlamda korkunç

bir proje. 13 milyon ö¤rencinin tamam›n›

kaps›yor, tablet da¤›t›lacak. 470 bin civar›

s›n›fa ak›ll› tahta al›nacak. 800 bin civar›nda

ö¤retmene hizmetiçi e¤itim verilecek.

Ben 1998’den beri Dünya Bankas› ve Avrupa

Konseyinde çal›fl›yorum. Böyle büyük

bir e¤itim projesini hiçbir kay›tta görmedim.

Bu proje, geçen flubat ay›nda devreye girince

geçti¤imiz y›lki temay› Fatih Projesi

olarak belirledik. Milli E¤itim Bakanl›¤› da

devlet olarak gelip kendi ihtiyaçlar›na cevap

verecek firmalarla burada ürün ve çözümleri

gördü. Bu y›l da görecek. Firmalar bakanl›-

¤a gidip tan›t›m yap›yor ama bakanl›k bununla

fazla da zaman kaybetmek istemiyor

hepsi bir arada olsun, fuarda, yerinde inceleyelim

arzusu var.’’

Kampüs Teknoloji Günleri’nde ayr›ca

de¤iflik konularda yaz›l›mlar sergilendi¤ini de

belirten Y›ld›r›m, her kurulan üniversitenin

ö¤renci iflleri, evrak yönetimi ya da bordro

gibi yaz›l›mlara ihtiyaç duydu¤unu ve birbirine

benzer yaz›l›mlara büyük paralar ödenebildi¤ini

söyledi. Y›ld›r›m, üniversitelerin birbirilerinin

veritabanlar›n› okuyabilen yaz›l›mlara

fuar kapsam›nda ulafl›labilece¤ini kaydetti.

(AA)

Merkezi ile Ankaraídaki ihtiyaç sahibi

çocuklar›n e¤itimine katk›da bulunmak

amac›yla kullan›lacak.

1936’da kurulan ve binlerce y›ll›k

Kafkas halk danslar›n› sahne sanatlar›na

özgün bir flekilde tafl›yan Nalmes

Grubu da 54 kiflilik dans ekibiyle

sahne alacak.

Stilist Aysun Kaba ve ekibi otobüs

ile tüm Ankaraíy› 27 gün boyunca

dolaflarak baflkentli kad›nlarla

söylefliler yapacak ve onlara stil önerilerinde

bulunacak. Ma¤azalar aras›nda

vitrin yar›flmalar› ve defileler

düzenlenecek.

Festivalde Türkiyeínin unutulmaya

yüz tutan geleneksel el sanatlar›,

uygulamal› olarak tan›t›lacak. Limon

A¤ac› Organizasyonu taraf›ndan gerçeklefltirilecek

projede, Ankaral›lara

yemeni yap›m›ndan, sedef kakmaya,

keflan dokumadan bak›r ifllemeye kadar

26 ayr› çeflit el sanat› tan›t›lacak.

fiehrin de¤iflik bölgelerinde Offroad

yar›fllar›n›n yap›laca¤› festivalde,

Power Extreme Grubu paten, kaykay

ve bisikletlerle gösteriler sunacak.

Al›flverifl merkezleri ile cadde ve

sokak ma¤azalar› yüzde 50íye varan

oranlarda indirim yapacak.

‹simleri “www.ankarashoppingfest.com.tr”

adresinden ö¤renilecek

oteller ìüç gün kal iki gün ödeî kampanyas›yla

konaklama ücretlerinde

indirimler yapacak.

Festivalde banka kart› ve kredi

kart›yla yap›lan her 25 liral›k al›flverifl,

tüketiciye bir Fiat Fiorino kazanma

flans› verecek. Festival sonras›nda

Milli Piyango ‹daresinde yap›lacak

çekiliflte 222 Fiat Fiorino otomobil

hediye edilecek. (AA)

Evsel at›klarda yeni dönem bafll›yor

ANKARA - Bakanl›ktan yap›lan

aç›klamaya göre, çöpleri

yerinde ayr›flt›rarak çevreye verilecek

zararlar› önlemeyi ve

at›klar› ekonomiye kazand›rmay›

hedefleyen Bakanl›k, çöp kovas›

ve bina önlerinde çöp toplama

alanlar›n›n oluflturdu¤u görüntüleri

ortadan kald›rmaya haz›rlan›yor.

Planl› Alanlar Tip ‹mar Yönetmeli¤i’nde

yap›lacak de¤ifliklikle,

üç ve daha fazla katl› yeni

binalarda evsel at›k ayr›flt›rma

sistemi zorunlu olacak. Sistem

devreye girdi¤inde çöpler, evsel,

plastik, cam, ka¤›t ve bitkisel

at›k ya¤ olmak üzere 5 kategoride

toplanacak.

At›k baca sistemi, binan›n

plan›nda uygun olan bölüme konulacak.

Dairelerdeki elektronik

sistem, içinde borular›n bulunaca¤›

bacayla ba¤lant›l› olacak.

Elektronik sitemin üzerinde

“cam at›¤›”, “ka¤›t at›¤›”, “evsel

at›k”, “plastik at›k” ve “bitkisel

at›k ya¤” butonlar› yer alacak.

At›k ya¤lar, “bitkisel at›k

ya¤” butonuna basarak aç›lan

hazneye boflalt›lacak. Ya¤, boru

yoluyla, binan›n alt›na kurulacak

at›k toplama merkezine gönderilecek.

At›k toplama merkezinde ayr›

toplanacak çöpler, lisansl› kurulufllarca

haftada bir gün toplanacak.

Bu sayede isteyen bina

yönetimi de apartman›n çöpünü

maddi olarak de¤erlendirebilecek.

Bakanl›kça pilot bölge olarak

Tokatíta uygulanan sistem,

düflük maliyetle kurulabiliyor.

(AA)


7 Haziran 2013

Cuma

E¤itim

Liseli gençler

500 lira masrafla

kamyon yapt›

ZONGULDAK - Zonguldak'ta lise

ö¤rencisi iki kardefl, demir karyola,

inflaat demiri ve motosiklet motoru kullanarak

"Yarasa67" ad›n› verdikleri kamyon

yapt›.

Beycuma beldesinde oturan ve liseye

giden 17 yafl›ndaki ikizler Ali Can ve

Ercan Öztürk, evlerinden okula giderken

s›k›nt› yaflmalar›n›n yan› s›ra beldede

bulunan vatandafllar›n elektirk ve elektronik

ifllerini tamir etmek amac›yla

toplad›klar› parçalardan kamyon yapmaya

bafllad›.

Evlerinde ve çevrelerindeki

komflular›ndan bulduklar› demir karyola,

inflaat demiri, kalorifer ve su borusunun

yan› s›ra motosiklet motorunu kaynak

makinesiyle bir araya getiren kardefller, 4

kiflinin binebilece¤i ve 400 kilogram yük

tafl›yabilecek tek silindirli dört zamanl›

kamyon yapt›.

Genç mucitler, okula giderken müzik

dinleyebilmek için araçlar›na iki adet oto

teybi monte etti.

Okullar›na yapt›klar› kamyonla gidip

gelen ö¤renciler, okul d›fl›nda ise beldedeki

tamirat iflleriyle u¤rafl›yor.

Ali Can Öztürk, AA muhabirine

yapt›¤› aç›klamada, arac› 15 günlük yar›

y›l tatilinde bafllad›klar›n› belirterek, bunu

2 ayda tamamlad›klar›n› söyledi.

Arac›n motorunun Zonguldak'tan

getirttiklerini ifade eden Öztürk, "‹lk

baflta yapt›¤›m›zda motor çal›flmad›.

Araca baz› parçalar ekleyerek enjeksiyonlu

beyin ve so¤utucu takt›k.

Kamyonumuzun kasa taraf›n›n alt›nda

bulunan parçalar k›r›l›nca okulumuzdan

kaynak makinesini alarak onard›k.

Arac›m›z 4 kifliyi rahatl›kla tafl›yabiliyor"

dedi.

Arac›n yap›m›nda "demir karyola

parçalar›, su borusu, motosiklet amarsitörü

ve inflaat demiri" kulland›klar›n›

vurgulayan Öztürk, flunlar› kaydetti:

"Kamyonun ön lastiklerinde el arabas›

lastiklerini kulland›k. Arka lastiklerimiz

motosiklet lasti¤idir. K›fl›n ve rüzgarl›

havalarda korunmak için arac›m›za branda

çektik. Arac›m›z› toplam 500 lira

masrafla yapt›k. Biz arac› okula gitmenin

yan› s›ra kardeflimle birlikte uydu

çanaklar›n› takmak için yapt›k. Böyle

yapmasayd›k araba tutup gitmemiz

gerekecekti. Bu da bize pahal›ya geliyordu."

(AA)

YARIN

Çocuklar dinini oyunla ö¤renecek

Kur’an kurslar›yla ilgili yafl s›n›rlamas›n›n kald›r›lmas› ard›ndan Diyanet ‹flleri

Baflkanl›¤›, okul öncesi çocuklara din e¤itimiyle ilgili çal›flma bafllatt›. Dini

bilgiler ve Kur’an-› Kerim bafll›klar›yla iki bölümden oluflacak e¤itimlerde,

Allah’›n varl›¤›, Peygamber sevgisi gibi konular›n yan› s›ra harf boyama,

noktalar› birlefltirme gibi etkinliklerle Kur’an okuma ö¤retilecek.

ANKARA - Kur’an

kurslar›yla ilgili yafl

s›n›rlamas›n›n kald›r›lmas›

ard›ndan Diyanet ‹flleri

Baflkanl›¤›, okul öncesi çocuklara

din e¤itimiyle ilgili çal›flma

bafllatt›. Dini bilgiler ve Kur’an-›

Kerim bafll›klar›yla iki bölümden

oluflacak e¤itimlerde, Allah’›n

varl›¤›, Peygamber sevgisi gibi

konular›n yan› s›ra harf boyama,

noktalar› birlefltirme gibi etkinliklerle

Kur’an okuma ö¤retilecek.

Diyanet ‹flleri Baflkan

Yard›mc›s› Hasan Kamil Y›lmaz,

AA muhabirine, okul öncesi din

e¤itimiyle ilgili çal›flmalar

hakk›nda bilgi verdi.

Yafl s›n›r›n›n kald›r›ld›¤›n›

hat›rlatan Y›lmaz, cami ve

Kur'an kurslar›na velilerin çocuklar›n›

getirdi¤ini ve "Art›k Kur'an

ö¤renecek ça¤a geldi" dediklerini

ifade etti. Y›lmaz, "Ailelerin

de bu yönde talebi oluyordu.

Kur'an kurslar›na çocuklar›n›

yanlar›nda getiren han›m ö¤rencilerin

çocuklar›n›n da dini bilgi

ö¤renmesi yönündeki talepleri

üzerine detayl› bir çal›flma

yapma gere¤imiz ortaya ç›kt›"

diye konufltu.

Y›lmaz, E¤itim Hizmetleri

Genel Müdürlü¤ünün konuyla

ilgili bir çal›flma bafllatt›¤›n›,

muhatap kitlenin okul öncesi

çocuklar olmas› nedeniyle bu

e¤itim grubuna hitap eden pedagog,

e¤itimci, ö¤retmen, Kur'an

kursu hocas› ve bu alanda

çal›flan yay›nc›lardan da istifade

ederek "Okul Öncesi Din E¤itimi

Çal›fltay›" düzenlediklerini söyledi.

Çal›fltayda, 16 kiflilik heyetin

kat›l›m›yla program

haz›rland›¤›n› ve materyal

gelifltirilmesi üzerine çal›fl›ld›¤›n›

dile getiren Y›lmaz, "Sonuçta 4

yafl›ndaki çocu¤a her konuyu

sözlü olarak anlatam›yorsunuz.

Okuma yazma bilmiyor, öyleyse

oyun ortam›nda oynayarak,

tan›yarak, dokunarak ö¤renmesi

amac›yla materyal gelifltirmesine

yönelik çal›flma yap›ld›. Burada

temel yaklafl›m, çocuklar›n

sosyal ve duygusal geliflimlerine

uygun olarak çocuklar›n bu

geliflimlerini dini alanla

buluflturacak Kur'an ö¤renmelerini

dinin temel niteliklerine

yavafl yavafl nüfuz etmelerini

sa¤lamak amac›yla böyle bir

çal›flma bafllat›ld›"

de¤erlendirmesinde bulundu.

"Kur'an Kurslar› Ö¤retim

Program› Okul Öncesi Dönemi"

bafll›kl› program haz›rlan›rken

esnek bir çerçeve belirlendi¤ini

anlatan Y›lmaz, programla ‹slam

dininin de¤erlerini çocuklar›n

anlayabilece¤i bir flekilde anlatma

ve onlar›n kazanaca¤› bu

de¤erleri gündelik hayatta da

19

kullanmas›n› sa¤layacak beceri

elde etmenin amaçland›¤›n›

bildirdi.

Program kapsam›nda,

Kur'an-› Kerim'in içerik, ses,

flekil olarak tan›nmas›, harflerin

ö¤renilmesi gibi imkan sunulaca¤›n›

ifade eden Y›lmaz, çocuklar›n

Allah'›, Peygamber'in

kiflili¤ini, dürüstlü¤ünü, büyüklere

sayg›s›n›, engellilere verdi¤i

önem gibi konular› anlayabilecekleri

bir flekilde dramalarla,

hikayelerle tan›malar›n›

sa¤lamaya çal›flacaklar›n› dile

getirdi.

Okul öncesi e¤itimleri A ve B

grubu Kur'an kurslar›yla, camilerde

vermeyi hedeflediklerini

anlatan Y›lmaz, "‹l müftülüklerimize

bu iflin temel ilkelerinin ne

oldu¤unu neyi hedefledi¤imizi

amaçlar›m›z› söyledik. Sonra

çocuklara bu oyun araç gereçlerinin

temin edilmesi çocuklarla

iletiflimdeki hocalar›n daha

duyarl› hale getirilmesi, bu iflle

ilgili hiç olmazsa A grubu Kur'an

kurslar›m›zda bir dershane

haz›rlanmas› gerekti¤ini ilettik"

diye konufltu.

Y›lmaz, çal›fltay sonras›nda

"Etkinlik Kitab›" oluflturuldu¤unu

ve kitaplar›n eylül ay›nda haz›r

olaca¤›n› bildirdi. (AA)


20 YARIN

BURSA - Bursa Büyükflehir

Belediyesi fiehir Tiyatrosu, bu y›l da

yaz mevsiminde vatandafllar› tiyatro

ile buluflturmaya devam ediyor.

Turnede, Münir Canar’›n yaz›p

yönetti¤i 'Bir Mahalle ki' adl›

ortaoyunu seyirciyle bulufluyor.

Büyükflehir Belediyesi fiehir

Tiyatrosu, tiyatroya gitme olana¤›

bulunmayan çevre yerleflimlerde

yaflayan vatandafllar› tiyatro ile

tan›flt›rmak ve flehir merkeziyle

kültürel ba¤› güçlendirmek amac›yla

gerçeklefltirilen 'Her Yerde Tiyatro'

projesini bu y›l da bafllatt›. Orhangazi

ilçesinin Gedelek köyünden bafllayan

turnede, Türk tiyatrosunun önemli

isimlerinden Münir Canar’›n yaz›p

yönetti¤i 'Bir Mahalle ki’ adl›

ortaoyunu sahneleniyor. Gedelek’in

ard›ndan Mudanya ilçesinin Mürsel

köyünde de seyirci karfl›s›na ç›kan

oyun, geleneksel Türk tiyatrosunun

komik kahramanlar›n› bugüne tafl›yor.

Kültür Sanat

Oyunu ilgiyle izleyen vatandafllar,

nefle dolu anlar›n tad›n› doyas›ya

yafl›yor.

Mürsel köyünde büyük be¤eni

toplayan oyunun sonunda köyün

muhtar› Hüseyin Çak›r, sanatç›lara

çiçek verdi. Büyükflehir Belediye

7 Haziran 2013

Cuma

Köylerde tiyatro flenli¤i bafllad›

Baflkan› Recep Altepe’ye projeye

verdi¤i destekten dolay› teflekkür

eden Çak›r, fiehir Tiyatrosu’nun köylerinde

gösteri yapmas›ndan dolay›

mutluluk duyduklar›n› belirtti.

'Bir Mahalle ki' adl› oyunda; muhtar

olan Piflekâr›n mahalleliyi kand›rarak

evleri, bakkal dükkân›n› ve çeflmeyi

yüksek paralar karfl›l›¤›nda

yabanc›lara satmas›, dolay›s›yla

mahallelinin kendi topraklar›nda

yabanc› oluflu ve devam›nda yaflanan

olaylar ele al›n›yor. ‹lk turda 18 ayr›

yerleflimde oynanacak oyunun 2. tur

program› ise Ramazan ay›nda

gerçeklefltirilecek. (CHA)

2013 YILI ‹LKÖ⁄RET‹M ONARIMLARI PAKET 36 ‹fi‹ ANKARA ‹L ÖZEL ‹DARES‹

Resmi ‹lanlar www.ilan.gov.tr.de

2013 Y›l› ‹lkö¤retim Onar›mlar› Paket 36 ‹fli yap›m ifli 4734 say›l› Kamu ‹hale Kanununun

19 uncu maddesine göre aç›k ihale usulü ile ihale edilecektir. ‹haleye iliflkin ayr›nt›l›

bilgiler afla¤›da yer almaktad›r.

‹hale Kay›t Numaras› : 2013/69771

1-‹darenin

a) Adresi : Tanzimat Cd. No:67 06070 Varl›k YEN‹MAHALLE/ANKARA

b) Telefon ve faks numaras› : 3123066772 - 3123066938

c) Elektronik Posta Adresi : proje@ankaraozelidare.gov.tr

ç) ‹hale doküman›n›n görülebilece¤i internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-‹hale konusu yap›m iflinin

a) Niteli¤i, türü ve miktar› : ‹halenin niteli¤i, türü ve miktar›na iliflkin ayr›nt›l› bilgiye

EKAP'ta (Elektronik Kamu Al›mlar› Platformu) yer alan ihale doküman› içinde bulunan

idari flartnameden ulafl›labilir.

b) Yap›laca¤› yer : ALTINDA⁄ S›d›ka K›nac› ‹ÖO - Nihat Baflakar ‹ÖO - Kutalm›flbey

OO - Sat›kad›n OO

c) ‹fle bafllama tarihi : Sözleflmenin imzaland›¤› tarihten itibaren 10 gün içinde yer teslimi

yap›|arak ifle bafllanacakt›r.

ç) ‹flin süresi : Yer tesliminden itibaren 45 (k›rkbefl) takvim günüdür.

3- ‹halenin

a) Yap›laca¤› Yer : Ankara ‹l Özel ‹daresi - ‹mar Ve Bay›nd›rl›k Daire Baflkanl›¤› -

Plan Proje Yat›r›m Ve ‹nflaat Müdürlü¤ü - Varl›k M. Tanzimat C. No:67 Y.Mahalle

Ankara

b) Tarihi ve saati : 17.06.2013 - 09:00

4. ‹haleye kat›labilme flartlar› ve istenilen belgeler ile yeterlik de¤erlendirmesinde uygulanacak

kriterler:

4.1. ‹haleye kat›lma flartlar› ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuat› gere¤i kay›tl› oldu¤u Ticaret ve/veya Sanayi Odas› ya da Esnaf ve

Sanatkarlar Odas› veya ilgili Meslek Odas› Belgesi.

4.1.1.1. Gerçek kifli olmas› halinde, kay›tl› oldu¤u ticaret ve/veya sanayi odas›ndan

ya da esnaf ve sanatkar odas›ndan veya ilgili meslek odas›ndan, ilk ilan veya ihale tarihinin

içinde bulundu¤u y›lda al›nm›fl, odaya kay›tl› oldu¤unu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kifli olmas› halinde, ilgili mevzuat› gere¤i kay›tl› bulundu¤u Ticaret

ve/veya Sanayi Odas›ndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu¤u y›lda al›nm›fl,

tüzel kiflili¤in odaya kay›tl› oldu¤unu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili oldu¤unu gösteren ‹mza Beyannamesi veya ‹mza Sirküleri.

4.1.2.1. Gerçek kifli olmas› halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.2.2. Tüzel kifli olmas› halinde, ilgisine göre tüzel kiflili¤in ortaklar›, üyeleri veya

kurucular› ile tüzel kiflili¤in yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret

Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamam›n›n bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamas›

halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu

hususlar› gösteren belgeler ile tüzel kiflili¤in noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. fiekli ve içeri¤i ‹dari fiartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. fiekli ve içeri¤i ‹dari fiartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5. ‹hale konusu iflte idarenin onay› ile alt yüklenici çal›flt›r›labilir. Ancak iflin tamam›

alt yüklenicilere yapt›r›lamaz.

4.1.6. Tüzel kifli taraf›ndan ifl deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiflili¤in

yar›s›ndan fazla hissesine sahip orta¤›na ait olmas› halinde, ticaret ve sanayi odas›/ticaret

odas› bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklar› veya yeminli mali müflavir

ya da serbest muhasebeci mali müflavir taraf›ndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen

ve düzenlendi¤i tarihten geriye do¤ru son bir y›ld›r kesintisiz olarak bu flart›n korundu¤unu

gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterli¤e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl›mas› gereken

kriterler: ‹dare taraf›ndan ekonomik ve mali yeterli¤e iliflkin kriter belirtilmemifltir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterli¤e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl›mas› gereken kriterler:

4.3.1. ‹fl deneyim belgeleri:

Son on befl y›l içinde bedel içeren bir sözleflme kapsam›nda taahhüt edilen ve teklif

edilen bedelin % 60 oran›ndan az olmamak üzere ihale konusu ifl veya benzer ifllere iliflkin

ifl deneyimini gösteren belgeler.

4.4. Bu ihalede benzer ifl olarak kabul edilecek ifller ve benzer ifllere denk say›lacak

mühendislik ve mimarl›k bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer ifl olarak kabul edilecek ifller: Yap›m ‹fllerinde ‹fl Deneyiminde

De¤erlendirilecek Benzer ‹fllere Dair Tebli¤de yer alan B/III, Grubu ifller benzer

ifl olarak kabul edilecektir.

4.4.2. Benzer ifle denk say›lacak mühendislik veya mimarl›k bölümleri:inflaat müh.

yada mimar 5.Ekonomik aç›dan en avantajl› teklif sadece fiyat esas›na göre belirlenecektir.

6. ‹haleye sadece yerli istekliler kat›labilecektir.

7. ‹hale doküman›n›n görülmesi ve sat›n al›nmas›:

7.1. ‹hale doküman›, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Liras›)karfl›l›-

¤› ‹darenin adresinden (TC Ziraat Bankas› Ulus fiubesi Hesap No: 36261172-5002) adresinden

sat›n al›nabilir.

7.2, ‹haleye teklif verecek olanlar›n ihale doküman›n› sat›n almalar› veya EKAP üzerinden

e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ankara ‹l Özel ‹daresi - ‹mar Ve Bay›nd›rl›k

Daire Baflkanl›¤› -Plan Proje Yat›r›m Ve ‹nflaat Müdürlü¤ü - Varl›k M. Tanzimat C.

No:67 Y.Mahalle Ankara adresine elden teslim edilebilece¤i gibi, ayn› adrese iadeli taahhütlü

posta vas›tas›yla da gönderilebilir.

9. ‹stekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. ‹hale sonucu,

üzerine ihale yap›lan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleflme imzalanacakt›r.

Bu ihalede, iflin tamam› için teklif verilecektir.

10. ‹stekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri

tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüzyirmi) takvim

günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Di¤er hususlar:

‹halede Uygulanacak S›n›r De¤er Katsay›s› (N) : 1,00

(Bas›n -8464) 455 (www.bik.gov.tr)


7 Haziran 2013

Cuma

Kültür Sanat

YARIN

‘Tatil Sürecinde Çocuk E¤itimi’ kitab› raflarda

‹STANBUL - Pedagog Adem

Günefl’in Nesil Yay›nlar›’ndan ç›kan

‘Tatil Sürecinde Çocuk E¤itimi’ kitab›

ö¤rencilere tatil plan› sunuyor, yaz›n

yapmalar› gerekenleri anlat›yor.

Günefl, kitapta tatil hayat›n ritminin

bozuldu¤u de¤il derlenip topland›¤›

dönemler oldu¤una iflaret ediyor.

Günefl, kitab›nda okullar›n kapanmas›n›n

ard›ndan bafllayan tatili olumlu

de¤erlendirme yöntemlerini ele ald›¤›n›

belirtiyor.

Günefl, “Bilinçsiz ve rastgele

haz›rlanm›fl bir tatil, ço¤u defa aile

üyelerinin beklentilerini karfl›lamada

yetersiz kald›¤› gibi birbirleri ile

çat›flmalar›na da ortam

oluflturmaktad›r.” uyar›s›nda bulunuyor.

Ayr›ca “S›hhatli bir tatilin ana maddelerinden

bir di¤eri de tatil hedefinin

belirlenmesi ve tatil plan›n›n

yap›lmas›d›r. Plans›z bir tatil, kaos

oluflturmaya adayd›r. Evvelinden hedefi

belirlenmeyen ve ne yap›laca¤› belli

olmayan tatil, yorgunlu¤u atma yerine,

yeni yorgunluklar›n sebebi olacakt›r.

Tatilin bafllad›¤› dakikadan itibaren aile

bireylerinin kendilerine göre tatilden

beklentileri vard›r.” diyor.

Terminolojik olarak tatile farkl› tarifler

yap›lsa da psikolojik olarak tatilin ‘Bir

baflkas›n›n program›ndan ç›k›p kiflinin

kendi program›n› uygulayabilme özgürlü¤ü’

anlam›na geldi¤ini dillendiren

2013 Y›l› ‹lkö¤retim Onar›mlar› Paket 38 ‹fli yap›m ifli 4734 say›l› Kamu ‹hale Kanununun

19 uncu maddesine göre aç›k ihale usulü ile ihale edilecektir. ‹haleye iliflkin ayr›nt›l›

bilgiler afla¤›da yer almaktad›r.

‹hale Kay›t Numaras› : 2013/69774

1-‹darenin

a) Adresi : Tanzimat Cd. No:67 06070 Varl›k YEN‹MAHALLE/ANKARA

b) Telefon ve faks numaras› : 3123066772 - 3123066938

c) Elektronik Posta Adresi : proje@ankaraozelidare.gov.tr

ç) ‹hale doküman›n›n görülebilece¤i internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-‹hale konusu yap›m iflinin

a) Niteli¤i, türü ve miktar› : ‹halenin niteli¤i, türü ve miktar›na iliflkin ayr›nt›l› bilgiye

EKAP'ta (Elektronik Kamu Al›mlar› Platformu) yer alan ihale doküman› içinde bulunan

idari flartnameden ulafl›labilir.

b) Yan›laca¤› yer : ÇANKAYA Noterler Birli¤i ‹lk/OO - Ahmet Yesevi ‹lk/OO - ‹l

Genel Meclisi OO - Ayten Tek›fl›k OO

c) ‹fle bafllama tarihi • Sözlesmenin imzaland›¤› tarihten itibaren 10 gün içinde yer teslimi

yap›larak ifle bafllanacakt›r.

ç) ‹flin süresi : Yer tesliminden itibaren 45 (k›rkbefl) takvim günüdür.

3- ‹halenin

a) Yap›laca¤› yer : Ankara ‹l Özel ‹daresi - ‹mar Ve Bay›nd›rl›k Daire Baflkanl›¤› - Plan

Proje Yat›r›m Ve ‹nflaat Müdürlü¤ü . Varl›k M. Tanzimat C. No:67 Y.Mahalle Ankara

b) Tarihi ve saati : 24.06.2013 - 10:00

4. ‹haleye kat›labilme flartlar› ve istenilen belgeler ile yeterlik de¤erlendirmesinde uygulanacak

kriterler:

4.1. ‹haleye kat›lma flartlar› ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuat› gere¤i kay›tl› oldu¤u Ticaret ve/veya Sanayi Odas› ya da Esnaf ve Sanatkarlar

Odas› veya ilgili Meslek Odas› Belgesi.

4.1.1.1. Gerçek kifli olmas› halinde, kay›tl› oldu¤u ticaret ve/veya sanayi odas›ndan ya

da esnaf ve sanatkar odas›ndan veya ilgili meslek odas›ndan, ilk ilan veya ihale tarihinin

içinde bulundu¤u y›lda al›nm›fl, odaya kay›tl› oldu¤unu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kifli olmas› halinde, ilgili mevzuat› gere¤i kay›tl› bulundu¤u Ticaret

ve/veya Sanayi Odas›ndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu¤u y›lda al›nm›fl,

tüzel kiflili¤in odaya kay›tl› oldu¤unu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili oldu¤unu gösteren ‹mza Beyannamesi veya ‹mza Sirküleri.

4.1.2.1. Gerçek kifli olmas› halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.2.2. Tüzel kifli olmas› halinde, ilgisine göre tüzel kiflili¤in ortaklar›, üyeleri veya

kurucular› ile tüzel kiflili¤in yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret

Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamam›n›n bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamas›

halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu

hususlar› gösteren belgeler ile tüzel kiflili¤in noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. fiekli ve içeri¤i ‹dari fiartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. fiekli ve içeri¤i ‹dari fiartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5. ‹hale konusu iflte idarenin onay› ile alt yüklenici çal›flt›r›labilir. Ancak iflin tamam›

alt yüklenicilere yapt›r›lamaz.

Günefl, “O yüzden aile içinde beklenti

çat›flmas›na yol açmamak için öncelikle

aile fertlerinin bir masa etraf›nda oturup,

tatil hedeflerini belirlemelerinde fayda

vard›r. Ve tatil aflamas›nda ailenin tatil

hedefi ile aile bireylerinin flahsi tatil

hedefi gözetilmelidir.” ifadelerini

kullan›yor. Günefl, flöyle devam ediyor:

“Tatilde en önemli unsuru, aile içindeki

beklentileri çözdükten sonra tatil günlerinin

planlanmas›n› oluflturmaktad›r.

Tatil zaman planlamas›nda bir güne en

fazla üç program yaz›lmal›d›r. Bu program

ile di¤er program aras›nda zaman

fark› en az dört saat olmal›d›r.”

Beklentileri karfl›lamayan tatilin

depresyona neden olabilece¤ini savunan

21

Pedagog Adem Günefl, flunlar›

kaydediyor: “Yaz dönemi psikolojik

rahats›zl›klar›n yafland›¤› dönmelerden

biridir. Çünkü bu dönem plans›z geçen

günleri içinde bar›nd›rmaktad›r.

Plans›zl›k ve kaos ise insan psikolojisinin

en büyük düflmanlar›ndand›r. Bir de

kifliler hayal ettikleri gibi bir tatil yaflayamam›fllarsa

yeniden yo¤un bir tempoya

girmek onlar› olumsuz etkileyecektir. Bu

ise kifli üzerinde ciddi bir yük oluflturur.

Koca bir y›l› tekrar s›rt›nda tafl›yamayaca¤›

endiflesi ile psikolojik deste¤e

ihtiyaç duymaktad›r. Bu yüzden tatil

bafllar›nda aile bireylerinin bir araya

gelip enine boyuna bir tatil plan› ç›kartmas›

büyük önem tafl›maktad›r.” (CHA)

2013 YILI ‹LKÖ⁄RET‹M ONARIMLARI PAKET 38 ‹fi‹ ANKARA ‹L ÖZEL ‹DARES‹

Resmi ‹lanlar www.ilan.gov.tr.de

4.1.6. Tüzel kifli taraf›ndan ifl deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiflili¤in

yar›s›ndan fazla hissesine sahip orta¤›na ait olmas› halinde, ticaret ve sanayi odas›/ticaret

odas› bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklar› veya yeminli mali müflavir

ya da serbest muhasebeci mali müflavir taraf›ndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen

ve düzenlendi¤i tarihten geriye do¤ru son bir y›ld›r kesintisiz olarak bu flart›n korundu¤unu

gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterli¤e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl›mas› gereken kriterler:

‹dare taraf›ndan ekonomik ve mali yeterli¤e iliflkin kriter belirtilmemifltir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterli¤e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl›mas› gereken kriterler:

4.3.1. ‹fl deneyim belgeleri:

Son on befl y›l içinde bedel içeren bir sözleflme kapsam›nda taahhüt edilen ve teklif

edilen bedelin % 60 oran›ndan az olmamak üzere ihale konusu ifl veya benzer ifllere iliflkin

ifl deneyimini gösteren belgeler.

4.4.Bu ihalede benzer ifl olarak kabul edilecek ifller ve benzer ifllere denk say›lacak

mühendislik ve mimarl›k bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer ifl olarak kabul edilecek ifller: Yap›m ‹fllerinde ‹fl Deneyiminde

De¤erlendirilecek Benzer ‹fllere Dair Tebli¤de yer alan B/III, Grubu ifller benzer ifl

olarak kabul edilecektir.

4.4.2. Benzer ifle denk say›lacak mühendislik veya mimarl›k bölümleri: ‹nflaat müh.

ya da mimar

5. Ekonomik aç›dan en avantajl› teklif sadece fiyat esas›na göre belirlenecektir.

6. ‹haleye sadece yerli istekliler kat›labilecektir.

7. ‹hale doküman›n›n görülmesi ve sat›n al›nmas›:

7.1. ‹hale doküman›, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Liras›)karfl›l›-

¤› ‹darenin adresinden (TC Ziraat Bankas› Ulus fiubesi Hesap No: 36261172-5002) adresinden

sat›n al›nabilir.

7.2. ‹haleye teklif verecek olanlar›n ihale doküman›n› sat›n almalar› veya EKAP üzerinden

e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ankara ‹l Özel ‹daresi - ‹mar Ve Bay›nd›rl›k

Daire Baflkanl›¤› -Plan Proje Yat›r›m Ve ‹nflaat Müdürlü¤ü - Varl›k M. Tanzimat C.

No:67 Y.Mahalle Ankara adresine elden teslim edilebilece¤i gibi, ayn› adrese iadeli taahhütlü

posta vas›tas›yla da gönderilebilir.

9. ‹stekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. ‹hale sonucu,

üzerine ihale yap›lan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleflme imzalanacakt›r.

Bu ihalede, iflin tamam› için teklif verilecektir.

10. ‹stekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri

tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüzyirmi) takvim

günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Di¤er hususlar›

‹halede Uygulanacak S›n›r De¤er Katsay›s› (N) : 1,00

(Bas›n -8442) 454 (www.bik.gov.tr)


ÇANAKKALE - 11. Uluslararas›

Türkçe Olimpiyatlar›'n›n ilk defa

Çanakkale'de düzenlenecek bölümü,

12 Haziran 2013 tarihinde, 18 Mart

Stadyum'unda yap›lacak. Vali Ahmet

Ç›nar, bunun Çanakkale için önemli

bir festival oldu¤unu söyledi.

Binlerce kiflinin kat›lmas› beklenen

program hakk›nda bilgi vermek

amac›yla bir bas›n toplant›s› düzenlendi.

Truva Otel'deki toplant›da

konuflan Vali Ç›nar, "Bu büyük bir

organizasyon. Profesyonelleflmifl bir

organizasyon. fiehrimiz için kültür ve

sanat anlam›nda genifl kat›l›m

sa¤lanabilecek, etkili bir flölen. Bu

festivali ilimize kazand›ran ÇAG‹AD

ve ona destek veren tüm kifli ve

kurulufllara ben de teflekkür ederim.

‹limiz için güzel bir renk olacak. Bu

organizasyonlar›n arka plan›nda da

büyük kahramanlar var. Dil, güzel

Türkçemiz, millî kültürümüzün en

temel ö¤esidir. Dünyan›n dört bir

yan›nda diyebilece¤imiz, hayat flartlar›

zor, riskli birçok ülkede okullar

açmak suretiyle güzel Türkçemizi

oradaki insanlara ö¤reten, sanat

yönü a¤›r olan ve estetik, emek

gerektiren bu organizasyonun arka

plan›nda, oralara kültür elçilerimiz

olarak giden arkadafllar bize

haz›rlay›p önümüze getiriyorlar.

Onlara da teflekkür ederim." dedi.

Çanakkale Giriflimci ‹fladamlar› ve

Sanayicileri Derne¤i (ÇAG‹AD)

Baflkan› Hikmet Sezen ise bu y›l

Türkçe Oplimiyatlar›'na 140 ülkeden

2 bin civar›nda ö¤rencinin kat›ld›¤›n›

hat›rlatarak, bir aya¤›n› ilk defa

Çanakkale'ye tafl›yacaklar›n› söyledi.

Sezen, "‹limizin tan›t›m› aç›s›ndan,

‹ZM‹R - Bu y›l ikincisi düzenlenecek

‹zmir Heykel Çal›fltay›’na 342

heykelt›rafl›n baflvurdu¤u bildirildi.

‹zmir Büyükflehir Belediyesi’nden

yap›lan yaz›l› aç›klamada, geçen y›l 150

sanatç›n›n kat›ld›¤›, bu sene ise “mutluluk”

temas›yla 2 Eylül-2 Ekim tarihlerinde ‹nciralt›

Rekreasyon Alan›índa düzenleyece¤i

ì2. Uluslararas› Heykel Çal›fltay›î için 342

baflvurunun yap›ld›¤› kaydedildi.

Kültürpark ‹zmir Sanatíta gerçekleflen jüri

toplant›s›n›n ard›ndan çal›fltayda yer alacak

dünyan›n dört bir yan›ndaki Türk

okullar›nda ö¤renim gören ö¤rencilerimizin

Türkiye'yi ne kadar

sevdi¤ini Türkçeye aflina oldu¤unu,

Türk kültürüyle ne kadar özdefllefltiklerini

görmemiz aç›s›ndan çok önemli

bir organizasyon. Ayr›ca birçok

ülkede Türkiye'yi tan›makta güçlük

çekiyorlard› eskiden. Art›k çok güzel

manzaralarla karfl›lafl›yoruz. Bizim

kültürümüzü bilen insanlarla

karfl›lafl›yoruz. Ayr›ca her okul,

d›flar›da kültür elçisi görevi yap›yor.

Ülkemizin en üst seviyede tan›t›yorlar."

fleklinde konufltu.

Olimpiyatlar›n Türkiye genelinde

55 ildeki 99 sahnede yap›ld›¤›n›

belirten ÇAG‹AD Baflkan› Sezen,

flunlar› söyledi: "Befl k›tadan dili,

dini, ›rk› farkl› 2 bin civar›nda

8 heykeltrafl›n belli oldu¤u belirtildi.

Çal›fltayda yer alacaklar flöyle: Badri

Goguadze (Gürcistan), Butrint Morina

(Kosova), Yu Cin Ciou (Taiwan), Kuanghua

Hsiang (Taiwan), Lee Zih-Cing

(Taiwan), Mykola Lampeka (Ukrayna),

Güler Güçlü (Türkiye) ve Okan Sabuncular

(Türkiye).

Heykeltrafllar için çal›fltay›n malzemesi

ëMu¤la mermerií olarak belirlendi¤i, arzu

eden heykelt›rafllar›n mermere ek olarak

farkl› bir malzeme de kullanabilece¤i

Kültür Sanat

ö¤renci flark›, fliir, dilbilgisi, yazma

ve güzel konuflma, halk oyunlar›, tiyatro

gösterileri ve k›sa film gibi 19

kategoride hünerlerini sergileyecek.

Çanakkale flehir etkinli¤i, 12

Haziran Çarflamba saat 21.00'de 18

Mart Stadyum'unda bafllayacak. 21

ülkeden 70 ö¤renci, 'Evrensel Bar›fla

Do¤ru' ça¤r›s›yla gelecek. Ayn› gün

flehiriçinde bir araç konvoyu

yap›lacak. Ard›ndan Cumhuriyet

Meydan›'nda bir yürüyüfl korteji olacak.

Vali, Belediye Baflkan› ve ana

sponsor Miller Oto'yu ziyaret edecekler.

Ayr›ca Kordonboyu'na kurulacak

dev ekranda 5 bin kifli daha

program› seyretmesi sa¤lanacak.

Stadyumda yap›lacak düzenlemeyle

25 bin kifliyi misafir edece¤iz.

(CHA)

kaydedildi. Çal›fltay, sanat ürünlerini d›fl

mekanlara tafl›yarak eserlerin sürekli

sergilemeyi, kent kültürüne ve esteti¤ine

katk›da bulunmay› hedefliyor. Çal›fltaya

kat›lan sanatç›lar›n “mutluluk” temas›yla

yapacaklar› eserler, kentin çeflitli

noktalar›na yerlefltirilecek. ‹zmirlilerin de

izleyebilece¤i bir ayl›k çal›flma sürecinde,

Dokuz Eylül Üniversitesi Heykel Bölümü

ö¤rencileri sanatç›lara asistanl›k yapacak,

böylece ö¤renciler sanatç›lar›n deneyimlerinden

yararlanma imkan› bulacak. (AA)

7 Haziran 2013

Cuma

22 YARIN

Yücel Paflmakç›’ya

fahri doktora verildi

Türkçe Olimpiyatlar›'n›n

Çanakkale aya¤› 12 Haziran'da

‹zmir Heykel Çal›fltay›’na baflvuru ya¤d›

MU⁄LA - Türk Halk Müzi¤i'ne

500’den fazla anonim eser

kazand›ran Yücel Paflmakç›’ya,

Mu¤la S›tk› Koçman Üniversite (MÜ)

taraf›ndan fahri doktora unvan› verildi.

Atatürk Kültür Merkezi’nde TRT

Yurttan Sesler Korosu fiefi Paflmakç›

onuruna doktora takdim töreni ve

ustaya sayg› konseri düzenlendi.

Törene Mu¤la Valisi Mustafa Hakan

Güvençer, Belediye Baflkan› Osman

Gürün, ‹l Jandarma Komutan›

Kurmay Albay Fevzi Kurflun, MÜ

Rektörü Prof. Dr. Mansur

Harmandar, Arif Sa¤, Dr. Mehmet

Özbek, Erdal Erzincan, Hamdi

Özbay, Gülflen Kutlu, Emel

Taflç›o¤lu, Nursaç Do¤an›fl›k, Cengiz

Özkan, Dr. Gani Pekflen, San. Ö¤r.

Gör. Ali Y›lmaz, San. Ö¤r. Gör.

Gültekin fiener, Prof. Adnan Koç,

Doç. Cihangir Terzi, San. Ö¤r. Gör.

Hakan Tatyüz ve San. Ö¤r. Gör.

Süleyman fienel gibi birçok sanatç›

kat›ld›. Rektör Harmandar, aç›l›fl

konuflmas›nda üniversitelerinin ve

Mu¤la’n›n tarihî günlerinden birini

yaflad›¤›n› belirterek, “Yaflayan en

büyük halk sanatç›s›, hocalar›n

hocas›, 500’ün üzerinde türkü

bestelemifl ve derlemifl olan ve yayan

en büyük Halk Müzi¤i sanatç›s›,

büyük hoca ve üstad Yücel Paflmakç›

aram›zda. MÜ Senatosu'nun 21

May›s 2013 tarihinde alm›fl oldu¤u

karar gere¤ince de¤erli müzik

hocam›z Paflmakç›’ya fahri doktora

payesi verilmesi kararlaflt›r›lm›flt›r. Bu

karar nedeniyle üniversitemiz onurlu

ve gururludur. Senatomuzun alm›fl

oldu¤u bu karar› ben sayg›yla kendilerine

takdim ediyorum, sayg›lar›m›

sunuyorum.” dedi.

Paflmakç› ise geçmiflteki zenginlikten

beslenen musikinin yozlaflmas›na

zemin teflkil edebilecek her türlü

faaliyetten uzak durulmas› gerekti¤ine

dikkat çekerek, “Tarihin geliflim ve

de¤iflimi çerçevesinde nesiller boyu

varl›¤›n› sürdürmekte olan millî ruh

ve birlik beraberli¤in temelini teflkil

eden, kültürümüzün aynas› diyebilece¤imiz

musikimizin yaklafl›k 40

y›l› kapsayan zaman diliminde üniversiteler

bünyesinde ö¤retimine yer veriliyor

olmas› k›vanç kayna¤›m›zd›r.

De¤erli gençlerimizin de bu konudaki

gayretlerine flahit olmak övünç vesilesidir.”

diye konufltu. (CHA)


7 Haziran 2013

Cuma

Kültür Sanat

YARIN

Uluslararas› Nasreddin Hoca Anma ve Mizah Günleri haz›rl›klar› sürüyor

KONYA - Konya'n›n Akflehir

ilçesinde düzenlenecek olan 54.

Uluslararas› Akflehir Nasreddin

Hoca Anma ve Mizah Günleri'nde

temsili Nasreddin Hoca görevini

üstlenecek isim belli oldu. Anma

ve Mizah Günleri'nde Temsili Hoca

görevini, Seksenler dizisindeki

Fehmi karakterini canland›ran ünlü

sinema ve tiyatro sanatç›s› Rasim

Öztekin üstlenecek.

Akflehir Belediyesi ile Nasreddin

Hoca ve Turizm Derne¤i

taraf›ndan ünlü sanatç› Rasim

Öztekin'e teklif götürüldü. Rasim

Öztekin, Nasreddin Hoca'y› canland›rma

görevini yerine getirebilmenin

kendisi için onur ve fleref

kayna¤› olaca¤›n› belirterek,

Akflehir Belediyesi'nden gelen bu

teklifi seve seve kabul etti¤ini

bildirdi.

Konu ile ilgili olarak Akflehir

Belediyesi'nde bir bas›n toplant›s›

düzenlendi. Akflehir Belediye

Baflkan› Abdülkadir O¤ul ile

Nasreddin Hoca ve Turizm

Derne¤i Baflkan› Ahmet

Güvendik'in kat›ld›¤› toplant›da

konuflan Baflkan Abdülkadir O¤ul,

"De¤erli sanatç›m›z Rasim Öztekin'e,

bu y›lki Nasreddin Hoca

görevini üstlendi¤i için teflekkür

ediyoruz. 54. Uluslararas› Akflehir

2013 YILI ORTAÖ⁄RET‹M ONARIMLARI PAKET 34 ‹fi‹ ANKARA ‹L ÖZEL ‹DARES‹

Resmi ‹lanlar www.ilan.gov.tr.de

Nasreddin Hoca Anma ve Mizah

Günleri'nde kendisini de Akflehir'de

görmekten büyük mutluluk duyaca¤›z.

Nasreddin Hocam›z›n ad›na

ve onun felsefesine yak›flan dolu

dolu etkinlikler yapaca¤›z." dedi.

AF‹fiTE NASREDD‹N

HOCA'NIN AKfiEH‹RL‹

OLDU⁄U VURGULANDI

Akflehir Belediyesi ile Nasreddin

Hoca ve Turizm Derne¤i

taraf›ndan düzenlenen 54.

Uluslararas› Nasreddin Hoca Anma

ve Mizah Günleri'nin afifli de

yap›lan bas›n toplant›s›nda

tan›t›ld›. Akflehir Nasreddin Hoca

23

ve Turizm Derne¤i Baflkan› Ahmet

Güvendik konu ile ilgili yapt›¤›

aç›klamada, "5-10 Temmuz 2013

tarihlerinde gerçeklefltirilecek, '54.

Uluslararas› Nasreddin Hoca Anma

ve Mizah Günleri'nin tan›t›m›nda

kullan›lacak olan afiflimizde

Nasreddin Hocam›z›n Akflehirli

oldu¤una vurgu yapmak istedik.

Bilindi¤i üzere Sivrihisar son günlerde

Nasreddin Hocam›zla ilgili

as›ls›z iddialar ortaya atm›flt›.

Yap›lan bu afiflle Hocam›z›n

Akflehirli oldu¤unu veAkflehir'in

hocam›za sahip ç›kmaya devam

edece¤inin alt›n› çizdik." fleklinde

konufltu. (CHA)

2013 Y›l› Ortaö¤retim Onar›mlar› Paket 34 ‹fli yap›m ifli 4734 say›l› Kamu ‹hale Kanununun

19 uncu maddesine göre aç›k ihale usulü ile ihale edilecektir. ‹haleye iliflkin

ayr›nt›l› bilgiler afla¤›da yer almaktad›r.

‹hale Kay›t Numaras› : 2013/69770

1-‹darenin

a) Adresi : Tanzimat Cd. No:67 06070 Varl›k YEN‹MAHALLE/ANKARA

b) Telefon ve faks numaras› : 3123066772 - 3123066938

c) Elektronik Posta Adresi : proje@ankaraozelidare.gov.tr

ç) ‹hale doküman›n›n görülebilece¤i internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-‹hale konusu yap›m iflinin

a) Niteli¤i, türü ve miktar› : ‹halenin niteli¤i, türü ve miktar›na iliflkin ayr›nt›l› bilgiye

EKAP’ta (Elektronik Kamu Al›mlar› Platformu) yer alan ihale doküman› içinde bulunan

idari flartnameden ulafl›labilir.

b) Yap›laca¤› yer : Mamak Halk E¤itim Merkezi –Mamak Cebeci K›z Meslek Lisesi

–Mamak Suzan Mehmet Gönç Lisesi –Mamak Ege Anadolu Lisesi –Mamak Gülveren

Lisesi – Mamak Karaa¤aç Halk E¤itim Merkezi

c) ‹fle bafllama tarihi : Sözleflmenin imzaland›¤› tarihten itibaren 10 gün içinde yer teslimi

yap›larak ifle bafllanacakt›r.

ç) ‹flin süresi : Yer tesliminden itibaren 45 (KIRKBEfi) takvim günüdür.

3- ‹halenin

a) Yap›laca¤› yer : Ankara ‹l Özel ‹daresi - ‹mar Ve Bay›nd›rl›k Daire Baflkanl›¤› -

Plan Proje Yat›r›m Ve ‹nflaat Müdürlü¤ü - Varl›k M. Tanzimat C. No:67 Y.Mahalle Ankara

b) Tarihi ve saati : 21.06.2013 - 15:00

4. ‹haleye kat›labilme flartlar› ve istenilen belgeler ile yeterlik de¤erlendirmesinde uygulanacak

kriterler:

4.1. ‹haleye kat›lma flartlar› ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuat› gere¤i kay›tl› oldu¤u Ticaret ve/veya Sanayi Odas› ya da Esnaf ve Sanatkarlar

Odas› veya ilgili Meslek Odas› Belgesi.

4.1.1.1. Gerçek kifli olmas› halinde, kay›tl› oldu¤u ticaret ve/veya sanayi odas›ndan ya

da esnaf ve sânatkar odas›ndan veya ilgili meslek odas›ndan, ilk ilan veya ihale tarihinin

içinde bulundu¤u y›lda al›nm›fl, odaya kay›tl› oldu¤unu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kifli olmas› halinde, ilgili mevzuat› gere¤i kay›tl› bulundu¤u Ticaret

ve/veya Sanayi Odas›ndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu¤u y›lda al›nm›fl,

tüzel kiflili¤in odaya kay›tl› oldu¤unu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili oldu¤unu gösteren ‹mza Beyannamesi veya ‹mza Sirküleri.

4.1.2.1. Gerçek kifli olmas› halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.2.2. Tüzel kifli olmas› halinde, ilgisine göre tüzel kiflili¤in ortaklar›, üyeleri veya

kurucular› ile tüzel kiflili¤in yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret

Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamam›n›n bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamas›

halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu

hususlar› gösteren belgeler ile tüzel kiflili¤in noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. fiekli ve içeri¤i ‹dari fiartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. fiekli ve içeri¤i ‹dari fiartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5. ‹hale konusu iflte idarenin onay› ile alt yüklenici çal›flt›r›labilir. Ancak iflin tamam›

alt yüklenicilere yapt›r›lamaz.

4.1.6 Tüzel kifli taraf›ndan ifl deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiflili-

¤in yar›s›ndan fazla hissesine sahip orta¤›na ait olmas› halinde, ticaret ve sanayi odas›/ticaret

odas› bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklar› veya yeminli mali müflavir

ya da serbest muhasebeci mali müflavir taraf›ndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen

ve düzenlendi¤i tarihten geriye do¤ru son bir y›ld›r kesintisiz olarak bu flart›n korundu¤unu

gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterli¤e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl›mas› gereken kriterler:

‹dare taraf›ndan ekonomik ve mali yeterli¤e iliflkin kriter belirtilmemifltir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterli¤e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl›mas› gereken kriterler:

4.3.1. ‹fl deneyim belgeleri:

Son on befl y›l içinde bedel içeren bir sözleflme kapsam›nda taahhüt edilen ve teklif

edilen bedelin % 60 oran›ndan az olmamak üzere ihale konusu ifl veya benzer ifllere iliflkin

ifl deneyimini gösteren belgeler.

4.4. Bu ihalede benzer ifl olarak kabul edilecek ifller ve benzer ifllere denk say›lacak

mühendislik ve mimarl›k bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer ifl olarak kabul edilecek ifller:

Yap›m ‹fllerinde ‹fl Deneyiminde De¤erlendirilecek Benzer ‹fllere Dair Tebli¤de yer

alan B/III, Grubu ifller benzer ifl olarak kabul edilecektir.

4.4.2. Benzer ifle denk say›lacak mühendislik veya mimarl›k bölümleri:

‹NfiAAT MÜH. / M‹MAR

5. Ekonomik aç›dan en avantajl› teklif sadece fiyat esas›na göre belirlenecektir.

6. ‹haleye sadece yerli istekliler kat›labilecektir.

7. ‹hale doküman›n›n görülmesi ve sat›n al›nmas›:

7.1. ‹hale doküman›, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Liras›) karfl›l›-

¤› ‹darenin adresinden (TC Ziraat Bankas› Ulus fiubesi Hesap No: 36261172-5002) adresinden

sat›n al›nabilir.

7.2. ‹haleye teklif verecek olanlar›n ihale doküman›n› sat›n almalar› veya EKAP üzerinden

e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ankara ‹l Özel ‹daresi - ‹mar Ve Bay›nd›rl›k

Daire Baflkanl›¤› - Plan Proje Yat›r›m Ve ‹nflaat Müdürlü¤ü - Varl›k M. Tanzimat C.

No:67 Y.Mahalle Ankara adresine elden teslim edilebilece¤i gibi, ayn› adrese iadeli taahhütlü

posta vas›tas›yla da gönderilebilir.

9. ‹stekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. ‹hale sonucu,

üzerine ihale yap›lan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleflme imzalanacakt›r.

Bu ihalede, iflin tamam› için teklif verilecektir.

10. ‹stekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri

tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YÜZY‹RM‹) takvim

günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Di¤er hususlar:

‹halede Uygulanacak S›n›r De¤er Katsay›s› (N) : 1,00

(Bas›n -8288) 453 (www.bik.gov.tr)


24 YARIN

Sa¤l›k

7 Haziran 2013

Perflembe

'Bebe¤inize üç saatte

bir anne sütü verin'

BURSA - Özel Bahar

Hastanesi Çocuk Sa¤l›¤› ve

Hastal›klar› Uzman› Dr. Irmak

‹pek, 0-2 ay aras› dönemde öncelikle

anne sütünün tercih edilmesi

gerekti¤ini ifade etti. Anne sütünün

3 saatte bir verilmesinin en ideal

ölçü oldu¤unu belirten Dr. ‹pek,

bunun gerçeklefltirilememesi

halinde bebek her istedi¤inde anne

sütü verilmesini önerdi.

Bebeklere birinci aydan itibaren

D vitamini verilmesini isteyen ‹pek,

anne sütünün yetersiz olmas› hallerinde

bebek mamas› tavsiyesi

gerekti¤ini kaydetti. Dr. ‹pek, flu

bilgileri verdi: "Anne sütü bulunmuyorsa

haz›r mamalar ilk ay 3

saatte bir verilebilir. Bebe¤in kilosu

artt›kça verilen mama miktar›n› da

art›rabilirsiniz. 3–4 ayl›k dönemde

de ilk tercih anne sütünden yana

olmal›d›r. 4 aydan itibaren

bebe¤inize verebilece¤iniz ilk ek

g›da meyve suyu olabilir. Ancak

meyve suyunu kendiniz haz›rlamal›s›n›z,

iyice s›karak temiz bir

tülbent ile süzmelisiniz. Meyve suyu

1-2 tatl› kafl›¤› fleklinde verilmelidir."

Bebek yedi¤i sürece 5 aydan

sonra da anne sütüne devam

edilmesinin çok önemli oldu¤unu

dile getiren Dr. ‹pek, haz›r

KAYSER‹ - Gebelik s›ras›nda

ortaya ç›kabilen en önemli sorunlardan

biri olan idrar yolu enfeksiyonlar›,

erken do¤um ve düflük riskini

art›r›yor. Bu nedenle anne

adaylar›n›n gebelik süresi boyunca

yeterli s›v› tüketmesi, düzenli ve

sa¤l›kl› beslenmesi, doktor kontrollerini

aksatmamas› gerekiyor. Özellikle

yaz dönemine rastlayan gebelikte

annelerin daha fazla su tüketmesinde

yarar oldu¤u bildirildi.

Memorial Kayseri Hastanesi

Kad›n Hastal›klar› ve Do¤um

Uzman› Op. Dr. Fatma Kutlusoy,

gebelikte s›v› al›m› ve sa¤l›kl› beslenmenin

önemi hakk›nda bilgi verdi.

“Gebelikte s›v› tüketimi son derece

maman›n günde iki ö¤ün ve

mevsim meyveleri püre fleklinde

önemlidir” diyen Kutlusoy, flu bilgileri

verdi: “Özellikle yaz aylar›nda s›v›

kayb› fazla oldu¤u için gerekli s›v›

al›m› yap›lmal›d›r. S›v›, erken do¤um

tehlikesini önlemenin yan› s›ra

bebe¤in h›zl› gelifliminde de önemli

bir yere sahiptir. Gebeli¤ini yaz

döneminde geçiren anne adaylar›

günde ortalama 2 litreden az olmamak

kayd› ile su tüketmelidir. Suyun

yan›nda s›v› tüketimi de çok önemlidir.

S›v› almas› gereken gebeler çay

ve kahve yerine, süt ve süt içerikli

zengin mineralli içecekler tüketmelidir.

Özellikle kahvenin,

içerdi¤inde bulunan 'parakasantin'

maddesi, günde 500 mg’›n üzerinde

kahve tüketen bir gebe aday›nda

Anne

sütünün

önemine

dikkat çeken

uzmanlar,

bebeklerin

üç saatte bir

anne sütü

ile beslenmesini

tavsiye

ediyor.

verilebilece¤ini, sebze çorbalar›n›n

içirilebilece¤ini sözlerine ekledi.

Yaz dönemindeki gebelikte su tüketimi fazla olmal›

düflük ve erken do¤um tehlikesine,

anne karn›nda ölü do¤umlara neden

olabilmektedir. Bunun yan›nda s›k

çay tüketen anne adaylar›nda ise

demir eksikli¤i anemisi görülmektedir.”

Op. Dr. Fatma Kutlusoy, gebelikte

idrar yolu enfeksiyonlar›n›n s›kl›kla

görüldü¤ünü hat›rlatarak, “Bunun de

en önemli nedeni, s›v› kayb› ve yeterince

su tüketilmemesidir. ‹drar yolu

enfeksiyonu erken do¤um ve düflük

riskini art›rmaktad›r. Gebelerde idrar

yolu enfeksiyonu herhangi bir belirti

vermeden ortaya ç›kabilir. ‹drar

yaparken yanma ve ac›ma flikayetleri

fazla görülmez. fiikayetler kendini s›k

idrara ç›kma olarak gösterir.” (CHA)

‹yot eksikli¤i

birçok hastal›¤a

yol aç›yor

MU⁄LA - Mu¤la Halk Sa¤l›¤› Müdürü

Uzm. Dr. Mustafa Nuri Ceyhan, zeka

gerili¤inin en s›k görülen ve en önemli

sebebinin iyot yetersizli¤i oldu¤unu

söyledi. ‹yotun her gün belli miktarda

al›nmas› gereken bir mineral oldu¤una

dikkat çeken Ceyhan, “Beyin, vücut

geliflimi ve organlar›n faaliyeti için gereklidir.

‹yottan yetersiz beslenen çocuklar,

akranlar›na göre 13,5 puan zeka

kayb›na u¤rar. Bu nedenle, ‘‹yotlu Tuz,

Ak›ll› Tuz’ do¤ru bir tan›mlamad›r.”

dedi.

Uzm. Dr. Ceyhan, iyot yetersizli¤inin

insan geliflimini olumsuz etkiledi¤ini

belirterek, “En y›k›c› etkilerini ise erken

gebelik döneminde beyin ve merkezî

sinir sisteminin geliflimini bozarak, özellikle

de okul ça¤›ndaki çocuklar›n

ö¤renme yetene¤inde geri dönüflü

mümkün olmayan azalmayla göstermektedir.

‹yot yetersizli¤i çocuk ve gençlikte

guatr, büyüme gerili¤i, ö¤renmede

güçlük ve okul baflar›s›zl›¤›na sebep

olurken yetiflkinlerde guatr, tiroit bezinin

çal›flmamas›, zihnin yeterli çal›flmamas›,

güçsüzlük gibi çeflitli hastal›klara yol açabilir.”

ifadelerini kulland›.

‹yotun vücutta çok az miktarda bulunan,

normal büyüme ve geliflme için

gerekli bir element oldu¤unu kaydeden

Ceyhan, “Günlük al›nmas› gereken miktar,

bir toplu i¤ne bafl› kadar azd›r. ‹yot

eksikli¤i, dünyada korunulabilir zeka gerili¤inin

nedenlerinden biridir.

Vücudumuza besinler, su ve deniz ürünleriyle

al›n›r ancak bunlarda yeterli iyot

bulunmuyorsa ihtiyaç olan miktar

al›namaz. Ülkemizde besinler ve içme

suyuyla yeterli iyot al›namamakta,

çocuklar›m›z ve yetiflkinlerimiz iyot

yetersizli¤i ve ona ba¤l› sorunlardan etkilenmektedir.”

diye konufltu.

Türkiye'de 1994 y›l›nda iyotlu tuz

tüketim oran› yüzde 18'ken 2008’de

yap›lan bir araflt›rman›n sonuçlar›na

göre yüzde 85,3 olarak tespit edildi¤ini

aktaran Halk Sa¤l›¤› Müdürü Ceyhan,

“‹yotlu tuz kullan›m› aç›s›ndan yerleflim

yerleri ve bölgeler aras›nda farkl›l›klar

bulunmaktad›r. K›rsal alanda hane

halk›n›n yüzde 71,5’i iyotlu tuz

kullan›rken kentlerde bu oran yüzde

89,9’a ç›kmaktad›r. Bu nedenle özellikle

k›rsalda olmak üzere toplumun bilinçlendirilerek

iyotlu tuz kullan›m›n›n

artt›r›lmas›, uygun koflullarda saklanmas›

ve kullan›lmas› gerekmektedir.

Halk›m›z›n iyotlu tuz kullan›m›yla birlikte

do¤ru saklama ve kullanma koflullar›

konusunda duyarl› olmas›n› bekliyoruz.”

(CHA)


7 Haziran 2013

Çevre

Cuma YARIN 25

ÖNEML‹

TELEFONLAR

ALO AC‹L

Acil Servis .........................................................: 112

Acil Ambulans ........................................: 444 09 11

Alo Doktor.........................................................: 113

Alo ‹tfaiye..........................................................: 110

Alo Valilik.........................................................: 179

Alo Polis............................................................: 155

Alo Jandarma.....................................................: 156

Alo Trafik..........................................................: 154

Ala Zab›ta..........................................................: 153

Alo Cenaze ........................................................: 188

Alo Tüketici.......................................................: 175

Alo Gürültü........................................................: 176

Orman Yang›n ...................................................: 177

Ruhsal Bunal›m .................................................: 182

Alo ‹zci Kan Merkezi........................................: 173

Belediye Kan Anons............: 425 43 61 - 425 05 56

ALO ARIZA/B‹LG‹

Data Anza..........................................................: 124

Dogalgaz Ar›za..................................................: 187

Elektrik Ar›za ....................................................: 186

Kablo TV Ar›za.................................................: 126

Su Anza .............................................................: 185

Telefon Anza .....................................................: 121

Telefon Dan›flma ...............................................: 118

Telefon Uyand›rma............................................: 135

Vergi Dan›flma...................................................: 189

Tüketiciyi Koruma Derne¤i ....................: 425 73 77

Kad›n ve Sosyal Hizmet....................................: 183

Çevre Bilgi ........................................................: 181

Uyuflturucu Bilgi ...............................................: 171

Sa¤l›k Dan›flma..................................................: 184

‹flve ‹flçi Bulma..................................................: 180

Posta Kodu ........................................................: 119

BELED‹YELER

Büyük fiehir Belediyesi...........................: 384 09 40

Alt›nda¤ Belediyesi.................................: 309 31 03

Beypazar› Belediyesi...............................: 762 25 10

Çankaya Belediyesi.................................: 458 89 00

Elmada¤ Belediyesi.................................: 863 06 50

Etimesgut Belediyesi...............................: 244 32 32

Gölbafl› Belediyesi ..................................: 484 10 86

Keçiören Belediyesi ................................: 361 10 65

K›z›lcahamam Belediyesi........................: 736 12 10

Mamak Belediyesi...................................: 363 84 74

Sincan Belediyesi....................................: 269 38 39

Polatl› Belediyesi ....................................: 623 45 45

Yenimahalle Belediyesi ..........................: 343 30 00

Çubuk Belediyesi ...........................: 0312 837 10 73

HASTANELER

Acil Yard›m Travmatoloji.......................: 287 24 10

Ankara Hastanesi ....................................: 363 33 30

Ankara Onkoloji Hastanesi .....................: 336 09 09

Atatürk Gö¤üs Hastal›klar›

Hastanesi .................................................: 355 21 10

AÜ. T›p Fakültesi Hast. ..........................: 362 30 30

Baflkent Üniversitesi Hast .......................: 212 68 68

Bay›nd›r T›p Merkezi..............................: 287 90 00

Belediye Hastanesi..................................: 231 71 40

City Hospitat ...........................................: 466 33 66

Ça¤ Hastanesi..........................................: 430 08 08

Çankaya Hastanesi ..................................: 426 14 50

Dr. Sami Ulus Çocuk Hast......................: 317 07 07

Dr. Z. Tahir Burak D.evi ..................... : 310 31 00

GÜ. T›p Fakültesi Hast. ..........................: 214 10 00

GATA......................................................: 325 12 11

Güven Hastanesi......................................: 468 72 20

HÜ. T›p Fak. Hast...................................: 305 50 00

‹bn-i Sina Hastanesi ................................: 310 33 33

Keçiören Hastanesi..................................: 381 99 99

Numune Hastanes .................................. : 310 30 30

Olgunlar Hastanesi..................................: 431 82 80

Gemilerden 266

bin ton hurda ç›kt›

Çevre ve fiehircilik Bakanl›¤›nca verilen izin belgesiyle faaliyet

gösteren gemi söküm iflletmelerine, y›l›n ilk çeyre¤inde çeflitli

ülkelerden getirilen gemilerden 266 bin ton hurda metal ç›kt›.

ANKARA -

Bakanl›ktan al›nan bilgiye

göre, Türkiye'de

sadece ‹zmir Alia¤a'da

faaliyet gösteren gemi

söküm iflletmeleri, elde

ettikleri metal hurdalarla,

demir çelik fabrikalar›n›n

hammadde

ihtiyac›n› karfl›l›yor.

Alia¤a'da, gemi söküm

izni alan, y›ll›k 900 bin

ton hurda gemi iflletme

kapasitesine sahip 21

iflletme bulunuyor.

Son olarak ‹ngilizlerin

Bosna ve ‹kinci

Körfez Savafllar›nda

görev yapan 210 metre

ve 22 bin tonluk uçak

gemisi "HMS Ark

Royal"in sökülmek

üzere gönderildi¤i belirtilen

Alia¤a'da,

Yunanistan'dan

Marshall Adalar›

Cumhuriyeti'ne kadar

birçok ülkenin ticari ve

askeri gemisi geri

dönüflüme

kazand›r›l›yor.

Geçen y›l tam kapasiteyle

çal›flan ve söküm

için s›ran›n olufltu¤u

iflletmeler, bu dönemde

281 gemiden 927 bin

ton kaliteli metal hurda

elde etti.

‹flletmelerde, bu y›l›n

ilk çeyre¤inde ise

dünyan›n çeflitli

ülkelerinden getirilen,

ömrünü tamamlam›fl 89

geminin sökümü

gerçeklefltirildi. Bu

gemilerden 266 bin ton

hurda metal elde edildi.

Gemi söküm tesislerinde

geçen y›l bin

500 personel istihdam

edilirken, bu y›l›n ilk

çeyre¤inde say› bin

600'e ç›kt›.

Firmalar›n ifllerini

yapt›rd›klar› müteahhit,

tafleron, nakliyeciler ve

di¤er yard›mc›

hizmetler ile yan

sanayide çal›flan personel

de dahil

edildi¤inde ise istihdam

say›s› 8 bin 500'ü

buluyor.

Gemi hurdalar›,

demir çelik

fabrikalar›nda eritilerek

özellikle inflaat ve di¤er

sektörlerde kullan›lan

demir çelik mamüllerine

dönüfltürülüyor.

Sökülen gemi

saclar›ndan, haddehanelerde

lama, silme,

kare ve köflebent gibi

ürünler yap›l›yor.

Gemilerden ç›kan

bak›r, çinko ve

alüminyum gibi di¤er

metaller de hammadde

olarak ilgili sektörlere

kazand›r›l›yor.

Sökülen gemilerden

elde edilen çapa, zincir,

filika, jeneratör, yang›n

söndürme sistemi,

hidrolik sistem, elektrikli

pano gibi malzemeler

ile pirinç, krom bak›r

hurdalar›, iç piyasada

su ürünleri üretim tesisleri

ile gemi ve yat infla

sanayisinde kullan›ld›¤›

gibi ihraç edilerek ülkeye

önemli döviz girdisi

de sa¤l›yor. (AA)


26

YARIN

Genel

7 Haziran 2013

Cuma

‹STANBUL - Anadolu Ajans›n›n (AA) daveti üzerine

Türkiye'ye gelen savafl muhabiri Laurent Van der

Stockt, Bas›n ‹lan Kurumu genel kurul salonunda

kat›ld›¤› söyleflide, mesleki deneyimlerini ve yak›n

zamanda döndü¤ü Suriye'ye iliflkin gözlemlerini aktard›.

AA Görsel Haberler Yay›n Yönetmeni Ahmet Sel

moderatörlü¤ünde yap›lan söylefli, AA'n›n tüm ofislerinden

canl› izlendi.

Sel, ünlü savafl muhabiri Stockt'un, nisan ve may›s

aylar›n› fiam'da Özgür Suriye Ordusu içinde geçirdi¤ini,

buradan getirdi¤i foto¤raf ve videolarla geçen hafta

Avrupa'da gündemi de¤ifltirdi¤ini söyledi.

Sel, "Tecrübelerini bizimle paylaflmas›n›n önemli

oldu¤unu düflündüm. Bu çal›flmam›z ayn› zamanda

AA'n›n 100. y›l vizyonu içinde yapt›¤›m›z çal›flman›n

da bir parças›. AA, art›k uluslararas› çapta söyleyecek

sözü olan, önemli isimlerle de iflbirli¤i yapan, varolan

bir ajans" diye konufltu.

Frans›z savafl

muhabiri Laurent

Van der Stockt,

"Eylül ay›nda

Halep'te gördü¤üme,

hiçbir savaflta

rastlamad›m. Kendi

halk›n› bu kadar

sistematik flekilde,

bu kadar çeflitli

yöntemlerle öldüren

bir devlet

görmedim" dedi.

Ünlü savafl muhabiri

Stockt Türkiye’de

-Olaylar› yerinde izleyen çok az

Suriye'ye gitmeden önce bir haz›rl›k devresi geçirdi¤ini,

pek çok makale okudu¤unu, uzmanlarla

konufltu¤unu anlatan Stockt, "Herkes Suriye'yle ilgili bir

sürü fley yaz›yor, söylüyor ama asl›nda gerçek anlamda

çok az bilgi var. Çok az kifli, çok az gazeteci, olay›

yerinden izliyor. ‹letiflimin güçlü oldu¤u bir dünyada

yafl›yoruz, sosyal medyada çok fley söyleniyor ama

gazetecilik bilgisi olarak çok az fley var Suriye

hakk›nda" diye konufltu.

fiam'›n Özgür Suriye Ordusu'nun elindeki k›s›m›na

giden gazeteci olmad›¤›n› belirten Stockt, fiam'a

gitmeden önce bir süre ülkenin kuzeyinde çal›flt›¤›n› ve

tecrübe edindi¤ini ifade etti. Stockt, bu ülkeden getirdi¤i

malzemenin bu alandaki eksikli¤i doldurmas›n›

umdu¤unu kaydetti. .

-‹kiyüzlü tart›flma

Suriye'de kimyasal silah kullan›l›p kullan›lmad›¤›

tart›flmas›n›n ülkedekileri güldürdü¤ünü anlatan Stockt,

"Normal bombalarla çok daha fazla kurban veriyorlar.

Suriyeliler bu tart›flmay› çok ikiyüzlü buluyorlar" dedi.

Kimyasal silahlar›n kullan›ld›¤›na dair kan›tlar›n

oldu¤unu ancak Avrupa'da tart›flma malzemesi olmaktan

öteye gidemedi¤ini ifade eden Stockt, "Biz fiam'a

gitti¤imizde cephede bu öldürücü, nörotoksik maddelerin

nereye düfltü¤ünü, hangi s›kl›kla düfltü¤ünü,

kimin att›¤›n› ve kimin etkilendi¤ini gördük. Dolay›s›yla

tart›flma flimdi daha net hale geldi" dedi.

-Kendisi de gaza maruz kalm›fl

13-23 Nisan'daki çat›flmalarda kendisinin de bu

gaza k›sa süreli maruz kald›¤›n› belirten Stockt, ilk

semptomlar›n mide bulant›s›, bafl a¤r›s› ve göz bebeklerinde

küçülme oldu¤unu, uzun süre maruz

kal›nd›¤›nda ise akci¤er kanamas› ve bo¤ulmaya yol

açabildi¤ini söyledi.

Stockt, kimyasal sald›r›lardan etkilenenleri

muayene eden doktorlar›n da 5-10 kifliyi tedavi ettikten

sonra üzerlerine sinen gazdan etkilenip

hastaland›klar›n› vurgulad›.

Herkesin gaz maskesine sahip oldu¤unu ancak 24

saat boyunca maskeyle yaflanamad›¤› için bu silahlar›n

etkisinden kurtulman›n pek mümkün olmad›¤›n› ifade

eden Stockt, "Beflar'›n ordusu, kendi davas›n› kazanmak

için her yola baflvuran bir ordu. Kimysalsa

kimyasal. Bu özellikle küçük cephelerde insanlar›n

moralini çok bozuyor" diye konufltu. (AA)

Oyun park›n› çocuklar›n

aya¤›na götürdüler

KAHRAMANMARAfi - Afflin

Kaymakaml›¤› haz›rlad›¤› projeyle 15 köye oyun

park› yapt›.Kaymakaml›k taraf›ndan haz›rlanan

ve Do¤u Akdeniz Kalk›nma Ajans› (DO⁄AKA)

taraf›ndan desteklenen "Oynamak Bizimde

Hakk›m›z" adl› proje hayata geçirildi.

Çal›flma kapsam›nda belirlenen 15 köydeki

okul bahçesine

oyun

park› kuruldu.

Böylece

çocuklar, oyun

parklar›nda

e¤lenmek için

ilçe merkezine

gitmek zorunda

kalmayacak.

Kaymakam

Faik Ar›can,

AA muhabirine yapt›¤› aç›klamada, yaklafl›k 111

bin TL'ye malolan projenin hayata geçirilmesinden

dolay› mutlu olduklar›n› belirtti. Köyde

yaflayan çocuklar›n ilk kez oyun park›na

kavufltu¤unu anlatan Ar›can, flunlar› kaydetti:

"Yavrular›m›z›n mutlulu¤u gözlerinden okunuyor.

Bu da bizleri sevindiriyor. Oyun alanlar› çocuklar›n

serbest zamanlar›n› en güzel flekilde

de¤erlendirmelerini sa¤layacak. ‹mkanlar›m›z

ölçüsünde güzel hizmetlere imza at›p

evlatlar›m›za daha iyi hizmet vermenin gayreti

içerisinde olaca¤›z.” (AA)

GÜNLÜK S‹YAS‹ GAZETE

YARIN

YIL: 36 7 Haziran 2013 Cuma SAYI: 14744

DORUKKAYA Mat. Yay.Rek.Ma¤.Enerji ve ‹nfl. A.fi. ADINA

‹MT‹YAZ SAH‹B‹:

Selahaddin ALTUNBAfi

Yaz› ‹flleri Müdürü:

fiebnem ÜNAL

Sorumlu Yaz› ‹flleri Müdürü:

Gazi BOZKURT

Sayfa Editörleri:

Ayflenur GÜRER - Mihriban DEM‹REL

‹stihbarat fiefleri:

Emine U⁄URLU - Didem Fethiye KAYA

Adliye: Serkan SER‹N , Kültür - Sanat - Magazin: Zeynep BOZKURT

Ekonomi: Rahmi DEM‹REL Yurt Haberler: Ayd›n TAfi , Turizm : Nazl› YÖRÜK -

Sa¤l›k: Derya Filiz SA⁄LAN, Çevre: Salim SEVEN, Spor: Tolga Yoldafl ERCAN

E¤itim: fierife B‹RCAN - fieyda Nur ÇALIfiKAN ‹nternet Editörü: Murat SEV‹M

ADRES: Macun Mahallesi 3. Cad. No: 2

Yenimahalle/ANKARA

Tel: 0312 397 11 97 Faks: 0312 397 11 98

www.yarin.com.tr / yaringazete@gmail.com

Günü geçmifl gazetelerin fiyat›: 35 KR

Yay›n Türü: Yerel Süreli

Bas›ld›¤› Yer

Dorukkaya Mat. Yay. Rek. Ma¤. Enerji ve ‹nfl. A.fi. - ‹mpress Web ‹stanbul Yolu

6. km Macun Mh. 3. Cd. No: 2/1 Yenimahalle/ANKARA

Tel: 0 (312) 397 11 97

Resmi ilanlar›n›z› internet sitemizden de görebilirsiniz

(www.yarin.com.tr)

YARIN Bas›n Meslek ilkelerine uymaya söz vermifltir


7 Haziran 2013

Cuma

Genel

Türk-‹fl'ten yap›lan

aç›klamada,

demokratik

sistemlerde

iktidarlar›n seçim

yoluyla

de¤iflebilece¤i ancak

çeflitli toplumsal

kesimlerin seçim

dönemleri d›fl›nda

da kendilerini ifade

etme özgürlü¤üne

sahip oldu¤u

belirtildi.

Türk-‹fl: “Bar›fl ve uzlaflma

dili artt›r›larak sürmeli”

ANKARA - Türk-‹fl Yönetim Kurulu, Taksim Gezi

Park›'ndaki olaylara iliflkin yapt›¤› yaz›l› aç›klamada,

parktaki a¤açlar›n kesilmesine gösterilen duyarl›l›¤a,

güvenlik güçlerinin orant›s›z güç kullanarak cevap

verdi¤i öne sürülerek, bunun toplumda infiale neden

oldu¤u savunuldu. Devlet ve toplum aras›ndaki iliflkilerde,

toplumun ortaya ç›kan sorunlar karfl›s›nda, çeflitli

eylem biçimleriyle kamuoyu oluflturma giriflimlerinin,

demokrasinin varl›k nedeni oldu¤una iflaret edilen

aç›klamada, flu ifadelere yer verildi:

"‹stanbulída en sade deyimiyle çevre duyarl›l›¤› diyebilece¤imiz

bir protestoya karfl› asla kabul edilemez bir

fliddet dilinin ortaya konmas›, meseleyi h›zl› bir biçimde

Taksim Gezi Park› konusu olmaktan ç›kar›p, büyük bir

toplumsal tepkiye dönüfltürmüfltür. Bu tür tepkiler,

toplumda çeflitli nedenler üzerine ortaya ç›kan sorunlar›n

alg›lanma biçimiyle ilgili bir rahats›zl›k olarak

de¤erlendirilmelidir. Zaman zaman her demokratik

toplumda bu tür sorunlar›n birikmesi bir muhalefet dili

ve anlay›fl› yaratt›¤› zaman, iktidar partileri o muhalefetin

içeri¤ini anlayarak sorunlar›n çözümüne do¤ru

yeni bir yaklafl›m benimserler ki bu demokrasinin di¤er

rejimlerden üstün taraf›n› ifade eder.

Demokratik sistemlerde iktidarlar›n seçim yoluyla

de¤iflme usulü aç›kt›r. Oy bireysel hak ve özgürlüklerin

siyasal sisteme yans›yan en önemli unsurudur. Ancak

demokrasilerde çeflitli toplumsal kesimler seçim dönemleri

d›fl›nda da kendilerini ifade etme özgürlü¤üne

sahiptir ve bu özgürlük asla küçümsenemez. Dolay›s›yla

fliddet yöntemlerini reddeden her türlü düflünce ve

muhalefet etme biçimi demokratik sistemin

vazgeçilmez unsurudur." (AA)

T.C. ANKARA 28. ‹CRA DA‹RES‹

REH‹NL‹ ARAÇ AÇIK ARTIRMA ‹LANI

2013/488 ESAS

Afla¤›da cins, miktar ve de¤erleri yaz›l› Rehinli araç sat›fla ç›kar›lm›fl olup: Birinci art›rman›n afla¤›da belirtilen gün,

saat ve yerde yap›laca¤› ve o gün k›ymetlerinin %50'sine istekli bulunmad›¤› taktirde, yine afla¤›da belirtilen gün, saat

ve ayn› yerde 2. art›rman›n yap›larak sat›laca¤›; flu kadar ki, art›rma bedelinin mal›n tahmin edilen de¤erinin %50'sini

bulmas›n›n ve sat›fl isteyenin alaca¤›na rüçham olan alacaklar›n toplam›ndan fazla olmas›n›n ve bundan baflka paraya

çevirme ve paylar›n paylaflt›rma giderlerini geçmesinin flart oldu¤u; birinci art›rmadan on gün önce bafllamak üzere art›rma

tarihinden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilece¤i, birinci art›rmada istekli bulunmad›-

¤› takdirde elektronik ortamda birinci art›rmadan sonraki beflinci günden bafllamak üzere ikinci art›rma gününden önceki

gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilece¤i, mahcuzun sat›fl bedeli üzerinden afla¤›da belirtilen % l oranda

KDV.'nin al›c›ya ait olaca¤› ve sat›fl flartnamesinin icra dosyas›ndan görülebilece¤i; gideri verildi¤i takdirde flartnamenin

bir örne¤inin isteyene gönderilebilece¤i; fazla bilgi almak isteyenlerin yukar›da yaz›l› dosya numaras›yla dairemize

baflvurmalar› ilan olunur. 17/05/2013

1.‹hale Tarihi : 19/06/2013 günü, saat 10:32 -10:33 aras›.

2.‹hale Tarihi : 10/07/2013 günü, saat 10:32 - 10:33 aras›.

‹hale Yeri : ANKARA ADL‹YES‹ (3) NOLU MEZAT SALONU

No Takdir Edilen Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)

De¤eri TL.

1 40.000,00 1 %1 06 DD 9316 Plakal›, 2011 Model , FORD Marka , Focus 1,6 TDCI NB

45 Tipli , AM48801 Motor No'lu , WFOHXXWPDHAM58801 fiasi No'lu, Gri renkli, lastikleri tam, plakas› ve teybi

mevcut, herfleyi tam, sa¤ ön lastik üstü içeri gömük ve çizik, muhtelif yerlerinde ezik ve çizikleri mevcut, içerisindeki

koltuk k›l›flar› tam olan SEDAN C‹NS‹ HUSUS‹ OTOMOB‹L

(Bas›n - 8424) 456 (www.bik.gov.tr)

Resmi ‹lanlar www.ilan.gov.tr’de

YARIN

27

Osmanl› padiflahlar›n›n

isimlerinin flarap markas› olarak

kullan›lmas› tepki yaratt›

BURSA - Sultan 2. Abdülhamid’in dördüncü kuflak

torunlar›ndan Abdülhamid Kay›han Osmano¤lu, Bursa'da

bir firman›n Osmanl› padiflahlar›n›n isimlerini flarap

markas› olarak kullanmas›yla ilgili, "Bu konu hakk›nda

elimizi tafl›n alt›na koyarak dava edip ne gerekiyorsa onu

yapaca¤›z" dedi.

Osmano¤lu, bir kafede düzenlenen bas›n

toplant›s›nda, ‹hsander Zararl› Al›flkanl›klardan Koruma

Derne¤inin konu¤u olarak Bursa’ya geldi¤ini, dedelerinin

türbesini ziyaret etti¤ini ve çok duygulu anlar yaflad›¤›n›

söyledi.

Son günlerde Bursa’daki tan›d›klar›n›n vas›tas›yla bir

firman›n, baflta Yavuz Sultan Selim, Kanuni Sultan

Süleyman ve Sultan 3. Murat gibi Osmanl› padiflahlar›n›n

isimlerini flarap markas› olarak kulland›¤›n› ö¤rendi¤ini

belirten Osmano¤lu, bu olay›n üzerinde durmak istediklerini

kaydetti. ‹çki fliflelerinden birini gösteren

Osmano¤lu, konuflmas›n› flöyle sürdürdü:

"Bizim ecdad›m›z 700 seneye yak›n dünyaya hükmetti

ve abdestsiz yere dahi basmad›. Hakikaten bizi üzen olaylardan

bir tanesi. Bir içki firmas›n›n yapm›fl oldu¤unu terbiyesizlik

olarak addediyoruz. Çünkü böyle bir fleyin üzerine

bizim dedelerimizin isimlerini koymas› ve dedelerimizin

yanl›fl bir flekilde an›lmas› bizi derinden üzmüfltür. Biz

buna karfl› ç›k›yoruz. Nas›l böyle bir hadsizlik yap›labilir ki.

Hükümetimizden 36 padiflah hakk›nda da koruma

kanununu getirilmesini istiyorum."

Osmanl› padiflahlar›n›n sadece kendi dedeleri

olmad›¤›n› anlatan Osmano¤lu, "Bizler kandan sizler candan

torunusunuz. 80 senedir tarihimizi yanl›fl anlatt›lar.

Bu yetmiyor gibi dizilerde de yanl›fl anlatt›lar. Onlar› da

geçtik flimdi kalkt›lar bir içki firmas› ile dedelerimizi karalamaya

çal›fl›yorlar. Bu konu hakk›nda elimizi tafl›n alt›na

koyarak dava edip ne gerekiyorsa onu yapaca¤›z’ ifadesini

kulland›.

BBP Bursa ‹l Baflkan› Ömer Ünsal da bu içkilerin

Bursa’n›n Mudanya ilçesine ba¤l› Tirilye beldesinde üretildi¤ini

belirterek, görüfltükleri firma sahiplerinin kendilerine

bu flekildeki tasar›mla reklam yapt›klar›n› söylediklerini

bildirdi. (AA)


28 YARIN

“3 kulvar› da

sonuna kadar

zorlad›k”

‹STANBUL - Fenerbahçe'nin baflar›l›

futbolcusu Gökhan Gönül oynad›klar› üç

kulvarda da sonuna kadar zorlad›klar›n›

söyledi.

Fenerbahçe Dergisi'nin haziran ay›

say›s›na aç›klamalarda bulunan sar› -

lacivertli oyuncu Gökhan Gönül sezonun

de¤erlendirmesini yapt›. Gönül, "Zaten normal

flartlarda oynanabilecek 65 maç var ve

bunun 64’üne ç›kt›k. Gönlümüz 65. maça

da ç›kabilmeyi arzuluyordu ama Avrupa

Ligi’nde yar› final oynad›k. Finale kalabilseydik

bunu baflaracakt›k. Bizim ad›m›za

yine de onur ve gurur verici bir durum.

Finalin ilk aya¤›n› da geçmifltik ama ikinci

aya¤›nda elendik." diyerek flunlar› söyledi:

"Süper Lig'e gelirsek; her defas›nda

söyledi¤im bir fley var. Biz ligi ilk yar›da

kaybettik, ikinci yar›da elimizden gelen

yapt›k ve sonuna kadar zorlad›k. Hepimiz

elimizden geleni yapt›k. fiunu düflünüyoruz,

keflke ikinci yar›da oynad›¤›m›z oyunu ilk

yar›da da oynayabilseydik. Bu performans›

en baflta göstermeliydik. Türkiye Kupas›’n›

geçen sezon da biz ald›k. Bu sene Avrupa

Ligi ve Süper Lig Kupas›’n› kaybettik ancak

Türkiye Kupas›’n› almam›z gerekiyordu ve

öyle de oldu. 3 kulvar› da sonuna kadar

zorlad›k. Önümüzdeki sezon 65 maç›n

tamam›n› oynayaca¤›m›za inan›yoruz."

Tecrübeli oyuncu sezon boyunca en çok

Benfica maçlar›n›n ilkini kazand›klar›ndan

dolay› mutlu oldu¤unu ifade etti. En çok

üzen konunun ise yar› final maç›nda sakatlanarak

oyundan ç›kt›¤› o an oldu¤unu kaydetti.

Gönül, ayr›ca teknik direktör Aykut

Kocaman'dan duydu¤u en güzel sözün ise

"Tafl yerinde a¤›rd›r" laf› oldu¤unu belirterek

sözlerini tamamlad›. (CHA)

‹STANBUL -

Fenerbahçe'nin baflar›l› futbolcusu

Emre Belezo¤lu,

"Genel anlamda Türk futbolunun

içinde yarat›lan bu ortam

maalesef ki içler ac›s›. Bu

u¤urda gençler ölüyor. Hiçbir

fley bir candan daha önemli

de¤ildir demek istiyorum.

Futbolu futbolluktan ç›karmamak

televizyonlar›n galeyanlar›na

kulak kapatmak

gerekiyor. Futbol bu kaostan

kurtulmal›." dedi.

Emre Belezo¤lu,

Fenerbahçe dergisinin haziran

ay› say›s› için aç›klamalarda

bulundu. Sezon

aras›nda tak›ma tekrar dahil

olmas›, sakatl›¤› ve statü

gere¤i oynayamad›¤› UEFA

Avrupa Ligi'yle ilgili sorular›

cevaplayan Emre Belözo¤lu,

flöyle cevap verdi:

"Öncelikle, tekrar

Fenerbahçe’ye döndü¤üm

için çok çok mutluyum.

Fenerbahçe’nin gelece¤indeki

birçok tarihi baflar›s›nda

kadrodaki isimlerden olmak

istiyorum. Sezona gelecek

olursak; Türkiye Kupas›’n›

kazanan bütün tak›m

arkadafllar›m› kutluyorum. 64

maç, Türk futbol tarihinin

rekoru zaten. Böylesine uzun

periyotta genel anlamda

tak›m›m›z›n baflar›l› oldu¤unu

düflünüyorum.

‹lk defa tarihimizde

Avrupa Ligi’nde yar› final

oynad›k. Sezonu ikinci s›rada

bitirdik ve fiampiyonlar

Ligi’ne gidece¤iz. fiu an

Türkiye Kupas›’n› kazand›k

ve üst üste ikinci senemiz. Bu

anlamda iyi bir sezon

oldu¤unu söyleyebilirim. Bu

nedenle eme¤i geçen herkese

teflekkür ederim. Özellikle

Avrupa Kupas›’nda gösterilen

baflar› takdire flayan idi.

Fenerbahçe formas›n›,

armas›n› göklere ç›kard›lar.

‹lk geldi¤im andan itibaren

Spor

beklentilerim aras›nda lig

flampiyonlu¤u da vard›. Tabi

ayn› flekilde UEFA Avrupa

Kupas› da vard›. Lige

bakt›¤›n›zda ilk yar›da çok

puan kayb› yaflad›k.

Rakibimizin puan

kaybetti¤inde yakalayamad›k

onlar›. Fenerbahçe’nin bizden

beklentilerini fark›nday›z.

Gelecek sezon da hedeflerimiz

aras›nda öncelikle lig

flampiyonlu¤u, ard›ndan

Avrupa ve Türkiye Kupas›

olacak."

Sezon içinde yaflad›¤› en

büyük mutlulu¤u ve zorland›¤›

an› da anlatan Emre

Belözo¤lu, "‹kinci kez Türkiye

Kupas›’n› kald›rmak beni çok

mutlu etti diyebilirim. En

üzüldü¤üm ve zorland›¤›m an

ise Sivasspor ma¤lubiyeti

oldu. O maçtan sonra çok

zorland›m. Genel anlamda

Türk futbolunun içinde

yarat›lan bu ortam maalesef

ki içler ac›s›. Bu u¤urda

gençler ölüyor. Hiçbir fley bir

7 Haziran 2013

Cuma

Emre: Futbol bu

kaostan kurtulmal›

candan daha önemli de¤ildir

demek istiyorum. En büyük

hayal k›r›kl›¤›m da bu.

Futbolu futbolluktan ç›karmamak

televizyonlar›n galeyanlar›na

kulak kapatmak

gerekiyor. Futbol bu kaostan

kurtulmal›." diye konufltu.

Emre Belözo¤lu, Aykut

Kocamn ile aralar›ndaki

diyalogtan ve bunun tak›ma

nas›l yans›d›¤›ndan da söz

ederken, "Aykut Hoca, öncelikle

çok dürüst bir insan.

Herkesle yüz yüze konufluyor.

Tak›m içinde özellikle de yafl›

büyük olan oyuncularla

sürekli konufluyor. Gerekli

telkinlerde bulunup,

Fenerbahçe bayra¤›n› zirveye

tafl›mam›z gerekti¤ini söylüyor.

Aç›kças› bu da benim

hofluma giden bir durum,

böylece daha fazla sorumluluk

sahibi oluyorum." diyerek

sözlerini tamamlad›. (CHA)


7 Haziran 2013

Cuma

Sivasspor

transfere h›zl›

bafllad›

S‹VAS - Dünyaca ünlü y›ld›z

Roberto Carlos’u Teknik direktörlü¤e

getirerek dikkatleri üzerine çeken

Sivasspor, ilk transferi gerçeklefltirdi.

K›rm›z›-beyazl›lar, Mersin ‹dmanyurdu’nda

oynayan Sa¤ kanat oyuncusu

Burhan Efler ile anlaflmaya vard›. Efler,

Roberto Carlos gibi büyük bir isimle

çal›flaca¤› için mutlu oldu¤unu söyledi.

Sivasspor, ilk oyuncu transferini sa¤

kanattan yana kulland›. Mersin ‹dman

yurdunda oynayan Burhan Efler’i

transfer eden Yi¤idolar, transfere h›zl›

bafllad›. ‹mza töreni ile kendini 2

y›ll›¤›na Sivassporlu yapan imzay› atan

Efler, çok mutlu oldu¤unu söyledi.

Kulüp binas›nda düzenlenen

törende konuflan Sivasspor Baflkanvekili

Erdal Sar›lar, Burhan Efler’i ne

zamand›r istediklerini belirterek,

“Burhan Süper ligin önemli oyuncular›ndan

biri, Burhan’› 6 sene önce

Bülent Uygun zaman›ndan beri

tan›yorduk. R›za hoca da almak istedi

olmad›. Sezon bafl› alal›m dedik, devre

aras› kiralayal›m dedik bir türlü olmad›.

Nasip Robero Carlosaym›fl. Bir çok

mutluyuz. ‹nflaallah güvenimiz bofla

ç›kmaz. Kendisine hofl geldin diyoruz.”

fleklinde konufltu.

Burhan Efler ise, bir türlü

Sivasspor’a gelmesinin k›smet

olmad›¤›n› 3-4 kez kap›s›ndan

döndü¤ünü anlatarak, sezon bafl›ndan

beri görüfltüklerini, Roberto Carlos’un

da gelmesinden sonra gözlerin

Sivasspor’a çevrildi¤ini bunun kendisini

de etkiledi¤ine iflaret etti.

Böyle büyük bir camiaya geldi¤i

için mutlu oldu¤unu vurgulayan Efler,

Her iki taraf içinde hay›rl› olmas›n›

diledi.

Roberto Carlos ile kendisi

Gençlerbirli¤i’nde oldu¤u zaman ligde

karfl›l›kl› oynad›¤›n› anlatan 28

yafl›ndaki oyuncu, ilk hocal›k deneyiminin

Sivasspor camias› için hay›rl›

olmas›n› dileyerek, böyle büyük bir

isimle çal›flt›¤› için mutlu olaca¤›n› sözlerine

ekledi.

Konuflmalar›n ard›ndan Burhan

Efler, kendini 2 y›ll›¤›na Sivassporlu

yapan imzay› att›. (AA)

Spor

‘En çok Galatasaray karfl›s›nda

ald›¤›m›z galibiyetle mutlu oldum’

‹STANBUL - Fenerbahçe'nin

baflar›l› file bekçisi Volkan Demirel,

sezon boyunca kendisini en mutlu

eden fleyin Galatasaray karfl›s›nda

ald›klar› galibiyet oldu¤unu söyledi.

Fenerbahçe Dergisi'nin haziran

ay› say›s›na aç›klamalarda bulunan

sar› - lacivertli kaleci Volkan Demirel,

ligde bu sezon oynad›¤› 64 maç›n da

de¤erlendirmesini yapt›. Sezona

bafllarken 65 maç hedefleri

oldu¤unu belirten Demirel, "Sadece

bir tanesini gerçeklefltiremedik. 64

maç›n hepsinde sahaya kazanmak

için ç›kt›k. Ancak o günün flartlar› ve

futbolun üç neticeli bir oyun olmas›

nedeniyle baz› maçlarda ma¤lubiyetlerimiz

oldu. Ben bu 64 maç›n hepsinde

en iyi flekilde mücadele

etti¤imize inan›yorum. Bu 64 maç›n

sonunda Türkiye Kupas›’n› kazanarak

sezonu anlamland›rmak bizim

için önemliydi." diyerek flöyle devam

etti:

"Avrupa Ligi’nde ilk defa Yar›

Finale kald›k. ‹nflallah önümüzdeki

senelerde finalleri ve kupay› görmek

çok istiyoruz. Türkiye Ligi’nde de

sonuna kadar mücadele ettik. ‹lk

yar›da kaybetti¤imiz puanlar

nedeniyle flampiyonluktan uzaklaflt›k

ama sonuna kadar da mücadele

etmesini bildik.

Futbolcular olarak 64 maç

oynad›¤›m›z için birbirimizle gurur

duyuyoruz. Bu çok önemli bir say›

ve rekor olarak da gözüküyor.

‹lerleyen dönemlerde kupalar›n

gelece¤ine inan›yoruz. Hedefimiz

çok maç oynayarak, oynad›¤›m›z

bütün kupalara sahip olmak. Tak›m

olarak iyi mücadele etti¤imizi ve iyi

bir konumda oldu¤umuzu düflünüyorum.

Fenerbahçelili¤in getirdi¤i

duruflu en iyi flekilde sahaya

yans›tt›¤›m›za inan›yorum."

Volkan Demirel, Türkiye

Kupas›’n› üst üste iki kez kazanmalar›yla

ilgili olarak ise "Türkiye

Kupas›’n› geçen sene uzun bir süreni

ard›ndan alm›flt›k. Camiam›z için ayr›

bir anlam› vard›. Üstü üste ikinci kez

ald›k ve çok mutluyuz. Netice

itibariyle önemli bir kupa. Kupa

boyunca da bir tane ma¤lubiyet var

ve o da grubumuzu garantiledi¤imi

bir maçt›. Ben 3 kulvarda da en iyi

flekilde mücadele etti¤imizi düflünüyorum."

dedi.

Sözleflmesinin Fenerbahçe

Kulübü taraf›ndan 4 y›l daha

uzat›lmas› ile ilgili de görüfllerini

aç›klayan Volkan Demirel, "Ben

gönülden Fenerbahçeliyim ve bunu

da her zaman dile getirmiflimdir. 4

sene daha bu kulübe hizmet etmek

ve bu camian›n alt›nda buradaki

arkadafllar›mla ifl birli¤i yapmak ve

bu forma için mücadele etmek

benim için büyük bir gurur kayna¤›.

Bana verilen bu flans›, bu 4 seneyi

Fenerbahçe formas›na lay›k bir

flekilde geride kalan hayat›m gibi en

iyi flekilde de¤erlendirece¤ime ve

Fenerbahçe için elimden geleni

yapaca¤›ma söz veriyorum.

Dedi¤iniz gibi; önümüzdeki 4 y›l› da

tamamlad›¤›m takdirde, 15 sene

olmufl olacak. Bu ayr› bir onur ve

gurur. Ben bu tribünlerde do¤dum

ve bu tribünlerde büyüdüm.

Büyüdü¤üm, yetiflti¤im yere 15 sene

hizmet etmek çok farkl› bir duygu.

Bu nedenle bu mutlulu¤u kelimelere

dökmek çok zor. Elde edece¤imiz

baflar›larla daha da mutlu olaca¤›m›

düflünüyorum. Bu mutlulu¤umun ve

gururumun bir ömür devam etmesini

istiyorum." diye konufltu.

Bir y›l boyunca kendisini mutlu

YARIN

29

eden ve etmeyen olaylar› da

aç›klayan Demirel, "Sezon içinde

birçok kez mutlulu¤umuz oldu.

Türkiye Kupas›’n› kald›rd›¤›m›z için

de çok mutluyuz. Galatasaray

maç›ndan sonraki mutluluk da çok

iyiydi. Ama üzen ise tabii ki

Benfica’ya elendi¤imiz an oldu.

UEFA Kupas› finali oynayamamak

benim için bir hayal k›r›kl›¤› oldu

diyebilirim. Bunun d›fl›nda tek bir fley

söylemek istiyorum: Bir daha Burak

kardefllerimizi yitirmeyelim." ifadelerini

kulland›.

Son olarak Aykut Kocaman'dan

ald›¤› nasihatlardan bahseden

Demirel, "Hocam›z sezon içinde bizimle

sürekli konufltu. Her maça

ç›kmadan önce bizimle konuflur ve

nasihat verirdi. Aykut Hoca’n›n bu

sezon ki en önemli konuflmas› kendi

evimizde 1-0 yendi¤imiz Benfica

maç›yd›. O maçta da harika bir oyun

sergiledik. Maç›n önemini ve o

günün flartlar›na uygun konufltu.

Sezon içindeki en iyi oyunumuzu

sergiledik diyebilirim. O gün direkleri

geçemedik, e¤er direkleri geçebilseydik

final oynard›k." diyerek sözlerini

tamamlad›. (CHA)


30

YARIN

Fikret

Orman’dan,

Adal›’ya elefltiri

‹STANBUL - Befliktafl Kulübü

Baflkan› Fikret Orman, Serdal

Adal›’n›n kendisi hakk›nda yapt›¤›

aç›klamalar› yak›flt›ramad›¤›n› söyledi.

Befliktafl Kulübü Baflkan› Fikret

orman, Befliktafll›lar Cemiyeti'nin

düzenledi¤i yemekte bas›n mensuplar›na

aç›klamalarda bulunarak

gündeme dair sorulara cevap verdi.

Baflkan Fikret Orman, adayl›k

tan›t›m toplant›s› s›ras›nda Serdal

Adal›’n›n kendisi hakk›nda yapt›¤›

aç›klamaya karfl›n, “Benim Serdal

Bey ile eski y›llara dayanan bir arkadafll›¤›m

filan yok. Befliktafl’a yönetici

olmadan önce kendisini

tan›m›yordum. 3 Temmuz sürecinden

sonra birkaç defa karfl›laflt›m.

Sevdi¤imiz bir arkadafl›m›z, ama

benimle ilgili yapt›klar› aç›klamalar›

kendilerine yak›flt›ramad›m. Bu tür

polemiklere girmemeleri laz›m.

Hepsi Befliktafl’ta görev alm›fl insanlar.

Ben de Befliktafl Kulübü

Baflkan›y›m ve ona göre davran›p

ona göre hareket ediyorum.” dedi.

Fikret Orman, 16 Haziran'da

yap›lacak seçimleri beklemeden

transfer yapabileceklerini söyledi.

Orman, “Önder Bey geldi.

Kendisiyle bir araya geldik. ‹simler

hakk›nda flu anda size yorum yapamam.

‹lerleyen günlerde seri bir

flekilde toplant›lar›m›z devam edecek.

25 Haziran'da tak›m

toplanacak, o zamana kadar süremiz

var. Gerekirse seçimi beklemeden

isimlerde mutab›k kal›rsak transferleri

gerçeklefltirece¤iz. Bu arada

hoca ve al›nacak futbolcular›n seçim

malzemesi yap›lmas›na da karfl›y›m.

Olabildi¤ince centilmen bir flekilde

bu ifli tamamlayaca¤›z. ‹zleme

komitemiz sekiz ayd›r çal›fl›yor,

binin üzerinde futbolcuyla görüfltü.

Befliktafl’›n hangi futbolcular›

alaca¤›n›n listesi belli. Kamuoyunu

heyecanland›ran isimler de gündeme

geliyor, fakat bunlar›n do¤ru

olmad›¤›n› da anlatmaya

çal›fl›yorum. Bizde yalan olmaz.

Befliktafl do¤ru ne ise onu yapar.

Befliktafl’ta hatra binaen ifl

yap›lmaz.” fleklinde konufltu. (CHA)

‹STANBUL

- 16 Haziranda

yap›lacak olan

Befliktafl Ola¤an

Seçimli Genel

Kurulu için

baflkanl›¤a

adayl›¤›n›

aç›klayan Serdal

Adal›, BJK

‹nönü Stad› için

yapt›¤› aç›klamalar›n

yanl›fl

anlafl›ld›¤›n› ve

gerekirse

stadyumu

elleriyle

y›kmaya haz›r

oldu¤unu söyledi.

BJK ‹nönü

Stad› için

yapt›¤› aç›klamalar›n›n

çarp›t›ld›¤›n›

ifade eden

Serdal Adal›,

“Stadyumun

yeniden yap›lmas›n› en çok

isteyenlerden biriyim. Beni

kimse yanl›fl anlamas›n dediklerim

çarpt›r›lmas›n. Sadece

haz›rl›klar tam olarak tamamlanmadan

ruhsat iflleri bitmeden

y›kmak bana çok samimi gelmedi.

Yoksa kazmay› küre¤i al›r ilk

kazmay› ben vururum.

Herkesten önce gider ellerimle

y›k›ma ben bafllar›m. Ayr›ca

y›k›m›n sembolik bir y›k›m

fleklinde kalmas› da hofl olmuyor.”

dedi. Baflkan aday› Serdal

Adal›, Befliktafl’ta geçmifl

dönemlerde futbol oynayan

Pascal Nouma, Tayfur Havutçu

ve Ali Gültiken gibi isimlerle bir

araya geldi. Adal›, “Herkese

geldi¤i için çok teflekkür ediyorum.

Eski sporcular›m›zla

biraraya geldik. Befliktafl›m›za

ilerde neler yapabiliriz onlar›

konuflaca¤›z. Verecekleri fikirleri

dinleyece¤iz. Beraber

çal›flaca¤›m arkadafllar› onlara

tan›taca¤›m. Az bir süre var

zaman› en iyi flekilde

de¤erlendirmeye çal›flaca¤›z.

Herkesin Mirac Kandili’ni kutluyorum.”

dedi. Serdal Adal›,

seçimi kazand›klar› takdirde her

Befliktafll›n›n gurur duyaca¤› bir

tak›m oluflturacaklar›n› söyledi.

Adal›, “Her Befliktafll›n›n gurur

duyaca¤› bir tak›m olacak.

Bundan kimsenin flüphesi

olmas›n." diyerek flöyle devam

etti: "Tüm camia içini rahat tutsun.

Allah izin verir kongrede

seçilirsem 17 Haziran sabah›

k›sa bir sürede her Befliktafll›n›n

gurur duyaca¤› ve rahat bir

flekilde izleyece¤i bir Befliktafl

projemiz var. Onu yürürlü¤e

koyaca¤›z ve çal›flmalar›m›za

bafllayarak k›sa sürede sonuçland›raca¤›z.”

Baflkan aday› Serdal Adal›

son olarak, seçim öncesinde

transferlerin netleflmeden

aç›klama yap›lmayaca¤›n›

belirterek, “Transfer konular›nda

baflkanla konufltuk.

Kesinleflmeden imza aflamas›na

gelmeden hiçbir aç›klama

yap›lmayacak. Bu hofl olmaz,

Spor

7 Haziran 2013

Cuma

Serdal Adal›: Gerekirse

y›k›ma ellerimle bafllar›m

kongre üyelerine de ay›p olur.

Ama hiç kaç›r›lmayacak bir

oyuncu ya da teknik adam olur

o zaman transfer yap›l›r. Mevcut

yönetimin ald›klar› kararlar ve

uygulama aflamalar›n›n da takipcisi

olaca¤›z. Seçilirim seçilmem

önemli de¤il. Benim de

görüfltü¤üm futbolcu ve hocalar›

say›n baflkana iletirim benim için

bir sorun yok.” dedi.

Serdal Adal› son olarak mevcut

baflkan Fikret Orman’›n kendisi

hakk›nda yapt›¤›, “Serdal

Adal›’ya aç›klamalar›n›

yak›flt›ramad›m.” sözleri üzerine

de konuflarak, flu ifadeleri kulland›:

"Baflkan Fikret Orman’›n dün

akflam yapt›¤› aç›klamalara

cevap vermek istiyorum. Benim

Befliktafl baflkanl›k makam›na

çok sayg›m vard›r. Oraya ne

sayg›s›zl›k yapar›m ne de

yapt›r›r›m. Ama yine de camiaya

bir flekilde do¤rular› anlatmam

laz›md›. Baflkan› k›rd›ysam

kusura bakmas›n. Benim kavgac›

bir mizac›m yoktur.” (CHA)


7 Haziran 2013

Cuma

Diyarbak›rl›

Ceren, Türkiye

flampiyonu oldu

D‹YARBAKIR - Diyarbak›r

Leyla Har›m Anadolu Lisesi

ö¤rencisi Ceren Bingöm,

Türkiye Tekvando fiampiyonas›’nda

birinci olmay› baflard›.

Bingöm, Avrupa flampiyonas›

seçmelerinde dereceye girip

Türkiye’yi temsil etmek istiyor.

Diyarbak›r Leyla Har›m

Anadolu Lisesi ö¤rencisi Ceren

Bingöm’le sporda büyük bir

baflar›ya imza att›. Bingöm,

Denizli’de düzenlenen

Liseleraras› Türkiye Tekvando

fiampiyonas›’nda 44 kiloda birinci

olarak baflar›lar›na bir yenisini

daha ekledi. Kat›ld›¤› birçok turnuvada

birinci olan Ceren

Bingöm, hedefinin bu ay›n

sonunda yap›lacak Avrupa

flampiyonas› seçmelerinde

baflar›l› olup, Türkiye’yi

Avrupa’da en güzel flekilde temsil

etmek oldu¤unu söyledi. Elde

etti¤i baflar›da antrenörü ile okulunun

büyük pay› oldu¤unu anlatan

Bingöm, onlara teflekkür etti.

Özel Leyla Han›m Anadolu

Lisesi müdürü Eyüp Öztürk ise

Ceren’in baflar›lar›ndan dolay›

çok mutlu olduklar›n›, ülkemizi

en güzel flekilde temsil edece¤ine

inand›klar›n› belirterek, eme¤i

geçen herkese teflekkür etti.

Öztürk, Ceren’in 2011 y›l›nda

Antalya'da düzenlenen

Uluslararas› Master Cup Kick

Boks Turnuvas›'nda 42 kiloda

birinci olarak büyük bir baflar›ya

imza att›¤›n› hat›rlatarak, flunlar›

söyledi: “E¤itim-ö¤retimde

baflar›l› olman›n sadece dersle ve

ders baflar›s›n› art›racak aktivitelerle

meflgul olmakla de¤il dersin

yan› s›ra sportif ve sosyal

faaliyetlere kat›lmaktan gerçekleflebilir.

Bunun için imkanlar›

ölçüsünde ö¤rencilerimizi sportif

ve kültürel faaliyetlere yönlendiriyoruz.”

(AA)

Spor

YARIN

‹lkay Gündo¤an, Türkiye’yi

Almanlar'a tan›tacak...

DORTMUND -

Borussia

Dortmund’un Türk

y›ld›z› ‹lkay

Gündo¤an,

Almanlar'a

Türkiye’yi

tan›tacak. Y›ld›z futbolcu

bir grup

Alman bas›n mensubuyla

befl gün

boyunca ‹stanbul ve

‹zmir’in tarihi yerlerini

gezip tan›t›m

yapacak.

Türkiye’nin turizm

elçili¤ini de üstlenen

‹lkay,

Türkiye’nin

tan›t›m›na katk›da

bulunuyor olmaktan

çok mutlu oldu¤unu

söyledi.

Bu sezonki üstün

performans›yla

Avrupa’n›n devlerini

peflinden

koflturan Borussia

Dortmund’un Türk

y›ld›z› ‹lkay

Gündo¤an,

Türkiye’nin

tan›t›m›na verdi¤i

katk›lar›na bir

yenisini daha ekliyor.

Geçti¤imiz Mart

ay›nda Berlin’de

düzenlenen

dünyan›n en büyük

turizm fuar› ‹TB’de Türkiye’yi

tan›tan y›ld›z futbolcu, flimdi de

bir grup Alman bas›n mensubuyla

Türkiye’de befl gününü geçirecek.

‹lkay, 5 - 10 Haziran tarihleri

aras›nda ‹stanbul ve ‹zmir’in tarihi

ve turistik yerlerini Alman arkadafl›

Abdennour Chakroun’la birlikte

gezecek. Berlin Büyükelçili¤i

Kültür Müflavirli¤i’nin düzenledi¤i

gezide, Avrupa’n›n en önemli

ligleri aras›nda yer alan

Bundesliga taraftarlar›na

Türkiye’ye ilgisinin çekilmesi

amaçlan›yor. Gezi boyunca

Alman Birinci Kanal› ZDF,

Almanya’n›n en çok izlenen

kanal› RTL ve tiraj› en yüksek

spor dergisi Kicker’den oluflan

çekim ekibi ‹lkay’a efllik edecek.

Bugün bafllayacak ve befl gün

sürecek gezi sürecinde ‹lkay, kendisini

Türkiye’nin fahri turizm

elçisi olarak atad›¤› Kültür ve

Turizm Bakan› Ömer Çelik’le de

bir araya gelmesi bekleniyor. ‹lk

olarak ‹stanbul’a gidecek olan

Alman milli futbolcu, burada

Topkap› Saray›, Ayasofya Camii

Müzesi gibi tarihi mekânlar› gezecek.

Cumartesi günü ‹zmir’e

geçecek olan ‹lkay, burada da

Efes Antik Kenti, fiirince Köyü,

tarihi Kemer Alt› Çarfl›’n› ziyaret

edecek.

Konuyla alakal› Cihan’a

31

aç›klama yapan ‹lkay Gündo¤an,

daha önce de ITB Fuar›’nda

Türkiye’nin tan›t›m›nda yer

ald›¤›n› bu teklif geldi¤inde seve

seve kabul etti¤ini söyledi.

Türkiye’nin tan›t›m›na katk›da

bulunuyor olmas›ndan dolay› çok

mutlu oldu¤unu belirten ‹lkay,

“Alman arkadafl›m ve Alman

bas›n mensuplar›yla Türkiye’de

befl gün geçirece¤iz. Amac›m

Türkiye’nin güzelliklerini Alman

taraftarlar›na göstermek. Bana

böyle bir misyon yüklendi¤i için

kendimi flansl› hissediyorum.”

dedi. (AA)


F‹YATI: 25 Kr

Avrupa'n›n en yüksek binas›ndan paraflütle atlad›lar

‹STANBUL - Dünyan›n çeflitli ülkelerinden Paraflütçülerden baz›lar›, daha sonra binaya

sporcular, Probase Dünya Kupas›'n›n ‹stanbul ç›karak, kendilerini 261 metre yükseklikten

aya¤›nda Avrupa'n›n en yüksek binas› ‹stanbul bofllu¤a b›rakt›. Atlay›fllar s›ras›nda izleyiciler

Sapphire'den paraflütle atlad›.

heyecanl› anlar yaflad›.

Bu y›l 6 ayr› noktada gerçeklefltirilecek Ç›plak paraflüt atlay›fl› yapan ve su alt› dalg›c›

yar›flmaya kat›lan 18 ülkeden 62 lisansl› olan ‹talyan fotomodel Roberta Mancino,

sporcu, etkinlik öncesi binan›n önüne gelerek gazetecilere yapt›¤› aç›klamada, atlay›fl öncesi

haz›rl›klar›n› yapt›.

heyecanl› oldu¤unu söyledi. (AA)

“Elektronik Ak›ll›

çoban” gelifltirildi

BALIKES‹R - ‹zmir'de faaliyet

gösteren bir firma taraf›ndan üretilen

"Elektronik Ak›ll› Çoban" cihaz›, 10

bin volt ampersiz elektrik ak›m› sayesinde

bahçe ve tarlalara, domuz, ay›,

inek, keçi gibi hayvanlar›n girmesini

önlüyor.

Cihaz›, Bal›kesir'de çiftçilere tan›tan

firma sahibi Cihan Yavru, AA muhabirine

yapt›¤› aç›klamada, uzun süren

Ar-Ge çal›flmalar› sonucu sistemi gelifltirdiklerini

söyledi.

Ürünün, belirli aral›klarla 10 bin

volt ampersiz elektrik ak›m›na dayanan

bir çal›flma düzene¤i bulundu¤u

bilgisini veren Yavru, düzene¤in, domuz

baflta olmak üzere s›¤›r, keçi ve

ay› gibi hayvanlara karfl› yüzde 100

etkili oldu¤unu anlatt›.

Elektri¤i, küçük bir cihazla özel

krom alafl›ml› iplere verdiklerini dile

getiren Yavru, flöyle devam etti:

"Bu iple bir bahçe ya da tarlay› çevreliyoruz.

Bunun için do¤rudan elektri¤e

ihtiyaç da yok. En küçük bir otomobil

aküsü bile 25 gün dayanabiliyor.

Günefl enerjili olanlar› da var. 3

gün günefl alan cihaz, düzenek için

30 gün ihtiyaç duyulan elektri¤i üretebiliyor.

Bu sistem, hayvanlar› öldürmüyor,

onlara en küçük zarar› dokunmuyor.

Sadece geri teptirici, cayd›r›c›

özelli¤i var. Bu düzene¤in kuruldu¤u

bahçe ya da tarlaya domuzun girme

olas›l›¤› s›f›rd›r. Tel örgülü

alanlara girebilen

hayvanlar, bu düzenekle

s›n›rland›r›lm›fl sahaya

yaklaflamaz. Tarlalar›n

yeni bekçileri, bu cihazlar."

-100 dönüm alan

için

maliyeti 5 bin lira

Cihan Yavru, cihaz›n,

büyükbafl ve küçükbafl

hayvanlar için adeta bir

ISSN 1308-6995

çoban vazifesi gördü¤ünü belirtti.

Hayvanlara belirlenen alan›n, krom

alafl›ml› iple çevrilmesi halinde buradan

ç›k›fl›n mümkün olmad›¤›na dikkati

çeken Yavru, flunlar› kaydetti:

"Bu alandan hayvanlar›n d›flar› ç›kmas›

imkans›z oldu¤u gibi içeri kurt,

köpek gibi baflka hayvanlar›n girmesi

de olanaks›zd›r. Bu alan içinde krom

alafl›ml› iplerle gebeler ve yeni do¤anlar

için ayr› bölümler de kurulabilir.

Düzene¤in maliyeti çok düflük. Dönümü

25 lira ile 50 lira aras›nda de¤ifliyor.

Yani 100 dönüm bir alan için bu

cihaz› kurman›n maliyeti en fazla 5

bin lira. Bu sistemi tafl›yabiliyor, istedi¤iniz

yere kurabiliyorsunuz. Tel örgüde

bunu yapamazs›n›z. Ayr›ca tel

örgünün dönüm maliyeti bile birkaç

bin liray› buluyor."

Yavru, Ege bölgesinde zeytin, ceviz,

silajl›k m›s›r, Çanakkale'de üzüm, ‹ç

Anadolu bölgesinde elma, Karadeniz'de

f›nd›k, kivi ve bal üreticileri, Güneydo¤u

bölgesinde ise hayvanc›l›kla

u¤raflanlar›n, cihaza ilgi gösterdi¤ini

belirterek, Nevflehir ve civar›nda da

genellikle patates üreticilerinin, domuzlara

karfl› tarlalar›na bu düzene¤i

kurdu¤unu sözlerine ekledi. (AA)

7 HAZ‹RAN 2013 CUMA www.yarin.com.tr

Hareketleri taklit eden

robot el Türkiye

üçüncüsü oldu

TRABZON - Trabzon'da,

Beflikdüzü Ticaret Meslek Lisesi

Robotik Kulübü ö¤rencilerinin yapt›¤›,

bomba imhas›nda ve bir eli olmayan

engellilere yard›mc› olmak amac›yla

kullan›labilecek, "Hareket Kopyalayan

Robot El" projesi, Türkiye Bilimsel ve

Teknolojik Araflt›rma Kurumu'nun

(TÜB‹TAK) ortaö¤retim ö¤rencileri

aras›nda düzenledi¤i 44. Araflt›rma

Projeleri Yar›flmas›'nda üçüncü oldu.

Robotik Kulübü Sorumlusu Ömer

Günayd›n, AA muhabirine yapt›¤›

aç›klamada, ö¤renciler Selim Abdio¤lu

ve Lokman Çal›flkan'›n gelifltirdi¤i

"Hareket Kopyalayan El" projesi ile

TÜB‹TAK'›n Erzurum'da

gerçeklefltirdi¤i ve birincilik elde ettikleri

Ortaö¤retim Kurumlar› Araflt›rma

Projeleri Yar›flmas›'n›n ard›ndan, 20-

24 May›s tarihleri aras›nda Ankara'da

gerçeklefltirilen Türkiye finaline

kat›ld›klar›n› söyledi.

Sensörler üzerinde çal›flan ve hareket

kopyalayabilen robot el yapma

fikrinden yola ç›kan ö¤rencilerin,

hareket kopyalayabilen robot el

yapt›klar›n› an›msatan Günayd›n, proje

ile ilgili flu bilgileri verdi:

"Robot el, üzerinde flex sersörlerin

bulundu¤u eldivenden parmaklar›n

hareketiyle ald›¤› komutu, kablolar

arac›l›¤›yla di¤er eldivene ileterek

harekete dönüfltürüyor. Robot el,

insan elinin yapt›¤› hareketleri birebir

taklit edebilme özelli¤ine sahip.

Eldivenin parmak k›sm›na esnek

yap›ya sahip flex sensör tak›ld›,

böylece eldiveni giyen kiflinin parmaklar›n›

hareket ettirmesiyle flex

sensörlerden al›nan komut, sermo

motorlar arac›l›¤›yla ifllemciye gönderiliyor.

‹fllemci bu verileri iflleyerek,

robot elin ayn› hareketi yapmas›n›

sa¤l›yor. Projemizle ‹zmir'de gerçeklefltirilen

DOOSEF Türkiye

Liseleraras› Proje Yar›flmas›'nda da

birinci olarak alt›n madalya

kazanm›flt›k. Proje gelifltirilerek

bomba imha etmede kullan›labilir,

ayr›ca bir eli olmayan engellilerin kullan›m›na

da sunulabilir." (AA)

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!