04.02.2021 Views

BeykentUniversitesiVeEpilepsi

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ ve EPİLEPSİ

Bu sefer gelen Beykent Üniversitesi Fizyoloji Bölümü öğrencileri hem hazırlayacakları

tez, hem de epilepsili olan bir arkadaşlarına nasıl destek olabileceklerine dair bilgi

almak için, görüşme talep etmişlerdi...

Öncelikli olarak, tez konuları üzerinde bilgilendirme yapıp, sorularını yanıtladım.

Anlatımları kasete kaydettikten sonra, bir de epilepsi konusunda genel anlatımın

olduğu video çekimi rica ettiler. Videoya da anlatım yapıldıktan sonra, epilepsili olan

arkadaşları için, akıllarına takılan soruları sorarak, ona yardımcı olmaya

çalışıyorlardı. Bu davranışları çok hoşuma gittiği için, diyalog uzun sürmesine

rağmen, gerekli ilgiyi gösterdim.

Umarım gençlik, her geçen gün daha bilinçli, daha çok empati yapabilen, daha

kapsayıcı bir nesil olacak. Bizim yaşadıklarımızı, onlar arkadaşlarına

yaşatmayacaklar...


Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!