04.02.2021 Views

BiruniUniversitesiVeEpilepsi

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ ve EPİLEPSİ

Gerçekleştirdiğimiz çalışmalar ve sosyal medya paylaşımlarımız sonucunda, farklı bir

üniversite öğrenci grubu daha, epilepsi ve epilepsililerle ilgili bilgi almak istedi. Aylık

toplantı yapacağız zaman kendilerini davet ettik. Hacer Kıran, Zülal Kaplan, Serap ile

iletişim kurarak, Biruni Üniversitesi Elektrofizyoloji Bölümü’nden 21 öğrenci aramıza

katıldı.

Merkezi sinir sistemini inceleyen bir bölüm olarak, epilepsi yani beyindeki elektrik

akımı konusunda bir araştırma yapacaklardı. Elektrofizyoloji Bölümündeki

öğrencilerin büyük bir çoğunluğu aramıza katılmış, önce toplantımızı dinlemiş, daha

sonra da bizler onların sorularını yanıtlamıştık. Böylece toplantıya katılan yönetim

kurulu üyelerimizin tamamından da bilgi alma şansları olmuştu. Bir kişiden bilgi

almaktansa, birçok kişiden aynı anda farklı açılardan bakarak bilgi almak daha iyi

sonuçlar verecekti. Bu nedenle grup halinde katılım olacağı zaman, aylık

toplantılarımızın olduğu tarihe randevu vererek, daha çok kişi ile görüşmelerini,

böylece konuya farklı açılardan bakabilmelerini sağlıyorduk...

Her gelen öğrenci grubu, farklı bölümlerdendi, dolayısıyla farklı soruları, farklı bakış

açılarını da beraberinde getiriyordu. Ülkemizde herkes epilepsiyi öğrenene kadar,

epilepsiyi kanıtsayana kadar çalışmalarımıza devam edeceğiz!Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!