03.12.2022 Views

Platon OSGB

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Sayfa - 01

ORTAK SAĞLIK VE

GÜVENLİK BİRİMİ

Platon OSGB İş Yerlerinize İş Sağlığı ve Güvenliği hizmetlerini sunmak adına

kurulmuş ÇSGB İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü’nden Ortak Sağlık

Güvenlik Birimi (OSGB) yetkisi almış sektörde öncü bir kuruluştur.

OSGB’ler işletmelre iş sağlığı ve güvenliği

hizmetlerini vermekle Bakanlıkça yetkili

kuruluşlardır. İSG hizmetlerini doğru

adresten almanız iş yerinizde sağlıklı ve

güvenli bir çalışma ortamı oluşmasını

sağlayacaktır.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!