03.12.2022 Views

Platon OSGB

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Sayfa - 05

ÖNCELİĞİMİZ İŞ GÜVENLİĞİ

BU ALANDA YAPILAN İŞE UYGUN KİŞİSEL

Önceliğimiz

İş Güvenliği

BARET

ELDİVEN

GÖZLÜK

FOSFORLU

YELEK

İŞ

AYAKKABI

EMNİYET

KEMERİ

KORUYUCU KULLANMAK ZORUNLUDUR

İş Güvenliği Saha Gözetimleri

Yasal Mevzuatın Takibi

Tehlikelerin ve Risklerin Belirlenmesi

İş Sağlığı Eğitimleri

İş Güvenliği Eğitimleri

Acildurum Ekipleri Eğitimleri

Patlamdan Korunma Dökümanı

İşe Giriş Periyodik Muayeneler

Sağlık Taramsı ve tetkikler

Yangın Eğitimi

Acil Durum Tatbikatları

Risk Analizi Hazırlanması

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!