03.12.2022 Views

Platon OSGB

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Sayfa - 03

İş

Güvenliği

Platon OSGB İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

6. maddesi gereğince iş güvenliği ile ilgili tüm

çalışmları koordine ederek, gerekli tüm yasal

zorunlulukları yerine getirmektedir.

Tehlike sınıfına göre - A, B ve C - sınıfı sertifika

sahibi uzman arkadaşlarla hizmet vermekte.

İşinizi

Güvenle

Yapın

İş güvenliği güvenli çalışma ve sağlıklı yaşama

bilinci kazanılmasıdır. İş güvenliği bilinci ile

alınan eğtimler ve önlemler sayesinde hem

çalışanlarınızı hem de işletmenizi oluşabilecek

kazalardan koruyabilirsiniz.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!