EKİM 2008 - Anadolu Sigorta

anadolusigorta.com.tr

EKİM 2008 - Anadolu Sigorta

SONBAHAR DÖNEM‹ 2008

ANADOLU ANON‹M TÜRK S‹GORTA fi‹RKET‹

ad›na SAH‹B‹

Mustafa SU

Dergi Yay›n Kurulu Baflkan›

Filiz TAfiYUMRUK

Genel Yay›n Yönetmeni

Elif Banu KOCAO⁄LU

Genel Yay›n Yönetmeni Yard›mc›lar›

‹lker DEM‹RC‹O⁄LU

Esra ERDO⁄AN

Editörler

Burcu ALTUNBAfi

Ayflen AYAN

Kaan AYDEM‹R

Macit BAL

Yasemin K‹BAR

Alper ÖZTUTAR

Hasan U⁄UREL

Ayhan ÜNAL

Nilay SAY‹TO⁄LU

Duygu YILDIZ

Dergi Yay›n Kurulu Üyeleri

Murat ARTUNER

Yusuf AYSAN

Levent KÜTÜKÇÜO⁄LU

Cenk ÇALIfiIR

Tibet TURAN

Adres:

‹fl Kuleleri Kule 2 Kat: 24

4. Levent 34330 ‹stanbul

Bilgi Hatt›:

0212 350 0 350

Faks:

0212 350 0 355

e-posta:

maksimumbiz@anadolusigorta.com.tr

www.anadolusigorta.com.tr

Ofset Haz›rl›k ve Bask›

PROMAT Bas›m Yay›n San. ve Tic. A.fi.

www.promat.com.tr

Maksimum Biz dergisi

ANADOLU S‹GORTA çal›flan ve

emeklileri ile tüm da¤›t›m

kanallar›na ücretsiz olarak

da¤›t›l›r. “Maksimum Biz”

ifadesi ile herhangi bir al›nt›

yap›lmas› yaz›l› izne tabidir.


aflyaz›

Sevgili Anadolu Sigortal›lar,

Yaz mevsiminin sona ermesiyle birlikte hareketlenmeye bafllayan sektörümüzde, bizleri yine

yo¤un bir gündem bekliyor.

Geçti¤imiz birkaç ay zarf›nda, daha önceden belirledi¤imiz öncelikler do¤rultusunda fiirketimiz

olumlu sonuçlar almaya bafllad›. Türk sigorta sektörünün öncüsü fiirketimiz, 2008 y›l›n›n ilk

yar›s›nda kârl›l›¤›n› bir önceki y›l›n ayn› dönemine göre yüzde 182 art›rarak hem sektöründeki

yerini pekifltirdi hem de uygulamakta oldu¤u sa¤l›kl› büyüme stratejisine uygun güçlü bir mesaj

verdi.

Hepinizin bildi¤i gibi kârl›l›kla desteklenmifl sa¤l›kl› bir büyüme ortam› yaratmak, flirketimizin

temel önceli¤i konumunda. Bu stratejimizi gerçe¤e dönüfltürmek için harcad›¤›m›z eme¤in

karfl›l›¤›n› alabilmek de bizleri mutlu edecektir.

Son dönemde gerçeklefltirdi¤imiz baflar›l› ifllerden birini de bu vesileyle burada anmak istiyorum.

Bas›ndan da takip etti¤iniz üzere fiirketimiz geçti¤imiz aylarda Mehmetçik Vakf› Sigorta ile

iflbirli¤i sözleflmesi imzalad›. ‹mzalanan sözleflme ile Türkiye’nin teminat› Mehmetçiklere özel

olarak haz›rlad›¤›m›z Mehmetçik Yaflam Sigortas› ve Mehmetçik Kasko ürünlerini de kamuoyuna

tan›tt›k. Önümüzdeki dönemde olumlu katk›lar›n› hep birlikte görece¤imiz bu sözleflmenin imzalanmas›nda

eme¤i geçen herkese teflekkür ederim.

Baflar›l› olabilmek için nitelikli çal›flanlara gereksinim duyar›z. Benzer flekilde nitelikli

çal›flanlar›n da meslek yaflamlar›nda baflar›l› flirketlerde görev almak istediklerini görüyoruz.

Kendi kendini besleyen bu süreç, uzun vadede mutlak bir baflar›y› da beraberinde getiriyor.

Eminim ki Anadolu Sigorta’n›n flimdiki performans› da, çal›flanlar›n›n niteliklerine yak›fl›r bir

flekilde, gelecekte de artarak sürecektir.

Bu noktada; her zaman desteklerini yan›m›zda hissetti¤imiz kader ortaklar›m›z, acentelerimize

de teflekkür etmek isterim. Acentelerimiz, bu büyük yap›n›n d›flar›ya yönelik vitrinini oluflturan en

önemli tafllar›d›r. Anadolu Sigorta’n›n baflar›s›, çal›flanlar›m›z›n oldu¤u kadar, bizlerle ayn› üstün

hedefe ulaflmak için ter döken acentelerimize de aittir. Acentelerimiz ile birlikte güvenli ve emin

ad›mlarla, baflar›lar›m›z› daha da art›raca¤›m›za tüm kalbimle inan›yorum.

Son olarak fiirketimizin halihaz›rda süregelen en önemli projelerden birisi olan C2C de¤iflim projemizde

geldi¤imiz son noktay› da özetleyelim. Yaz mevsimi boyunca çal›flmalar›n› sürdüren

arkadafllar›m›z sat›fl, pazarlama ve bankasürans detay süreçlerinin tasar›mlar›n› tamamlay›p bilgi

ifllem hedef organizasyon modelini belirlediler. Müflteri numaralar›n›n teklenmesi, müflteri bilgilerinin

güncellenmesi ve eksik bilgilerin tamamlanmas› iliflkin olarak tüm Bölge

Müdürlüklerimizin yo¤un katk›lar›yla ciddi aflamalar kaydedildi. Fiyatlama, hasar detay süreçleri

ve ortak operasyon hizmetleriyle ilgili çal›flmalar›m›z ise devam ediyor.

Sevgili Anadolu Sigortal›lar;

Tatl› bir yorgunlukla geçirdi¤imiz yaz döneminin ard›ndan, yenilenmifl ve enerjimizi daha da

art›rm›fl olarak çal›flmay› sürdürüyoruz. Anadolu Sigorta olarak do¤ru bildi¤imiz hedefe do¤ru

kararl› ve sa¤lam ad›mlarla yürümeye devam edece¤iz. fiirketimiz, öncü pozisyonunun verdi¤i

sorumlulukla, yaln›zca kendisi için de¤il tüm sektörün daha iyi bir noktaya ulaflt›r›lmas› için

çal›flmaktan asla vazgeçmeyecektir.

Bu süreçte Anadolu Sigorta’n›n baflar›s› için çaba gösteren herkese bir kez daha teflekkürlerimi

sunar, tüm Anadolu Sigorta ailesinin ve sevdiklerinizin bayram›n› en içten dileklerimle kutlar›m.

Sevgi ve sayg›lar›mla,

Mustafa Su

Genel Müdür

Mustafa Su

Genel Müdür

3


Filiz Taflyumruk

Genel Müdür Yard›mc›s›

4

acente içindekiler

yönetimden acente anadolu

Merhaba,

Sektörümüzde, özellikle yabanc› sermayeli sigorta flirketlerinin piyasaya girmeleri ile birlikte

yo¤un bir rekabete tan›k olmaya bafllad›k. Bu süreç, flirketlerin sa¤l›kl› bir flekilde varl›klar›n›

sürdürebilmeleri ve sektörümüzün gücünü art›rabilmesi için “‹nsan Kaynaklar› faktörüne” a¤›rl›k

verilmesini zorunlu hale getiriyor.

‹çinde bulundu¤umuz dönemde ”paradan para kazanma” döneminin bitti¤ini görüyoruz.

Sektörümüz rekabet ortam›nda, gücünü ve etkinli¤ini art›rmak istiyorsa bunu ancak, verimlili¤i

en üst seviyeye ç›karacak farkl› araç ve yöntemler gelifltirip, “müflteri odakl› bir anlay›fla”

geçmekle sa¤layabilir. Zaman içinde bu yar›fla dahil olamayan ve rekabet ortam›na ayak

uyduramayan flirketler piyasada kalmakta zorlanacaklar.

Anadolu Sigorta olarak, ‹nsan Kaynaklar› ve E¤itim politikam›z› bu geliflmeleri dikkate alarak

flekillendiriyoruz.

Sigorta sektörü; nitelik, nicelik, hizmet ve güvence aç›s›ndan ne kadar çok say›da kiflinin

ihtiyac›n› karfl›layabiliyorsa, ekonomi içerisindeki derinli¤ini de o derece art›racakt›r. Ülkemizdeki

gibi dinamik yap›daki toplumlar›n, talep ve beklentileri sürekli de¤iflmekte. Bu nedenle sigorta

flirketlerinin, toplumun de¤iflen ihtiyaçlar›na göre sunduklar› ürün ve hizmetleri de yenilemeleri

gerekmektedir. fiirketler, bunu yapabilmeleri için toplumun ihtiyaçlar›n› iyi anlayacak ve yeni

ürünleri baflar›yla tasarlay›p yaflama sokacak çal›flanlara sahip olmal›d›rlar. Hiçbir fley yapmadan

çal›flanlar›n kendi kendilerine arzu edilen bu duruma gelmelerini beklemek elbette mant›kl›

olmaz. Yap›lmas› gereken, ihtiyaçlar do¤rultusunda hangi çal›flanlara hangi e¤itimlerin

verilece¤ini tespit etmek ve bu programlar› hayata geçirmektir.

Anadolu Sigorta olarak yak›n dönemde bafllad›¤›m›z yeni bir uygulamam›z ile bu alandaki

bofllu¤u kapatmay› planl›yoruz. Tüm çal›flanlar›m›z ve acentelerimizi kapsayacak ve

sektörümüzde kalite standartlar›n› yeniden belirleyecek “Süper Sigortac› Okulu” projemiz

sayesinde kullan›c›lar ‹nternet erifliminin oldu¤u her yerden e¤itim sitemize eriflip sigortac›l›kla

ilgili temel bilgileri alabilecekler. Bu konuyla ilgili detayl› bir haberi dergimizde de bulacaks›n›z.

Dergimizde bu ay neler bulacaks›n›z?

Yepyeni bir say›m›zla daha karfl›n›zday›z. “Bizde Neler Oluyor” köflemizde geçti¤imiz aylarda

gerçeklefltirdi¤imiz fiile etkinli¤imiz ile ilgili renkli foto¤raflar sizleri bekliyor. Tan›yal›m

bölümünde bu say›m›zda, Marmara Bölge Müdürlü¤ümüz ile Oto Sigortalar› Müdürlü¤ümüzü

tan›yaca¤›z.

“Acentelerimiz” sayfam›zda Maksimum Sigorta’ya, “Bir Baflar› Öyküsü” bölümünde Coflkun

Türker Ekren Sigorta’ya, ‹fl Bankas› flubelerini tan›tt›¤›m›z “‹flimiz ‹fl” bölümünde ise Türkiye ‹fl

Bankas› ‹stanbul fiubesi’ne konuk oluyoruz.

“Gezi” bölümümüzde bu say›da Kuzeyin Venedik’i Amsterdam var. Çal›flanlar›m›z›n yaz›lar›ndan

haz›rlanan “Biz’ce” k›sm› ise yine her zamanki gibi dopdolu. Bu bölümde ba¤›ms›z sinemadan,

yemek tariflerine, moda haberlerinden gitar derslerine kadar ilginizi çekecek pek çok haberi

okuyabilirsiniz.

Filiz Taflyumruk

Genel Müdür Yard›mc›s›


Anadolu Sigorta’n›n

reklam filmleri en iyi

seçildi

08

fiile 2008: Do¤a, spor,

e¤lence 10

Mehmetçik’in

sigortas› Anadolu

Sigorta’dan

içindekiler

14

David Kohen’le

Sigortac›l›k 20

5


6

Türkiye ‹fl

Bankas›

‹stanbul fiubesi

içindekiler

28

Kuzey’in

Venedik’i

Amsterdam

Oto Sigortalar›

Müdürlü¤ü 24

31

Duygusal zeka

Marmara Bölge

Müdürlü¤ümüz

22

46


Son aç›klanan rakamlar Anadolu Sigorta’n›n,

kârl›l›kla desteklenen büyüme

stratejisini baflar› ile uygulamaya devam

etti¤ine iflaret ediyor. Buna göre, Anadolu

Sigorta’n›n 2008 y›l› alt› ayl›k brüt kâr›,

bir önceki y›l›n ayn› dönemine göre yüzde

138'lik art›fl kaydederek; 32 milyon

688 bin YTL’den, 77 milyon 674 bin

YTL'ye ulafl›rken, 12 milyon 137 bin

YTL’lik vergi karfl›l›¤› sonras› net kâr› ise,

2007 y›l›n›n ilk alt› ay›na göre yüzde

182’lik art›flla 23 milyon 261 bin YTL’den,

65 milyon 537 bin YTL’ye yükseldi.

Olumlu tablo, Anadolu Sigorta’n›n teknik

kârl›l›k ve hasar/prim oranlar›na da yans›d›.

Anadolu Sigorta’n›n 2007 y›l› ilk alt›

anadolu sigorta

kârl›l›¤›n› art›r›yor

ay›nda 7 milyon 938 bin YTL olan teknik

kâr›, 2008 y›l› ilk alt› ay›nda 46 milyon

991 bin YTL'ye ç›karken, hasar/prim oran›

ise geçen senenin alt› ayl›k dönemi ile

karfl›laflt›r›ld›¤›nda 3,3 puanl›k düflüflle

yüzde 70,7'e geriledi.

Rakamlarla ilgili de¤erlendirmelerde bulunan

Anadolu Sigorta Genel Müdürü

Mustafa Su, aç›klanan olumlu rakamlar›n

Anadolu Sigorta’n›n sektördeki gücünü

gösterdi¤ini belirtti. Su sözlerine flöyle

devam etti; “Kârl›l›k temelli büyüme stratejimiz

sonucunda 2007 y›l› net kâr›m›z›

yüzde 115 oran›nda art›rd›k. 2008 y›l›n›n

ilk çeyre¤inde, geçen y›l›n ayn› dönemine

oranla ise yüzde 105’lik bir art›fl yakalar-

bizde neler oluyor

Türk sigorta sektörünün öncü flirketi Anadolu Sigorta’n›n, 2008 y›l› ilk yar›y›l sonuçlar›

kamuoyu ile paylafl›ld›.

Aç›klanan sonuçlara göre Anadolu Sigorta 2008 y›l› ilk alt› ayda net kâr›n› önceki

y›l›n ayn› dönemine göre yüzde 182 art›rd›.

ken, yeni aç›klanan 2008 y›l› ilk alt› ay

sonuçlar›m›z da bu stratejimizi baflar› ile

sürdürdü¤ümüzü teyit ediyor. 2008

y›l›n›n ikinci yar›s›nda da kârl›l›kla destelenen

büyüme için çal›flmaya devam

edece¤iz”

‹lker

Demircio¤lu

Halkla ‹liflkiler

Müdürlü¤ü

a posse ad esse

7


Anadolu Sigorta’n›n Konut Kampanyas›

reklam filmi, 26 Haziran Perflembe günü

Santral ‹stanbul’da, Reklamc›lar Derne-

¤i’nin da¤›tt›¤› ve Türk reklam dünyas›n›n

Oscar’lar› olarak kabul edilen “20. Geleneksel

Kristal Elma Ödül Töreninde”, TV

Reklam› kategorisinde En ‹yi Reklam seçilerek

Kristal Elma ödülüne lay›k görüldü.

Toplamda 999 adet eserin yar›flt›¤›

geceye 1500’den fazla davetli kat›ld›.

TBWA Reklam Ajans› taraf›ndan çekilen

ve konut sigortalar›n›n önemini anlatmak

amac›yla haz›rlanan reklam filmleri; sigortaya

ihtiyac› olmad›¤›n› düflünen iki

8

acente bizde neler acente oluyor anadolu

anadolu sigorta’n›n reklam

filmleri en iyi seçildi

çiftin bafl›na gelen komik ama düflündürücü

olaylar› konu ediyor. Çekimleri 3

gün süren ve prodüksiyonu Macaristan’da

yap›lan reklam filmleri, Türk toplumunda

var olan “Bize bir fley olmaz”

anlay›fl›n› de¤ifltirmeyi hedefliyor.

Birincili¤i elde eden reklam filmleri web

sitemizden izlenebilir.

‹lker

Demircio¤lu

Halkla ‹liflkiler

Müdürlü¤ü

a posse ad esse


at› anadolu

bölge müdürlü¤ümüz

yenilendi

Bat› Anadolu Bölge Müdürlü¤ü’nün yenilenen binas› 16.05.2008

tarihinde düzenlenen kokteyl ile aç›ld›. Genel Müdürümüz Mustafa

Su, Genel Müdür Yard›mc›lar›m›z ve teknik müdürlerimizin

de kat›ld›¤› aç›l›fl kokteylimiz Mustafa Su’nun yapt›¤› konuflma

ile bafllad›. Aç›l›fl kurdelesini, Genel Müdürümüz Mustafa Su, Genel

Müdür Yard›mc›m›z Musa Ülken ve Bölge Müdürümüz Levent

To¤rul birlikte kestiler.

Bölge Müdürlü¤ümüze ba¤l› olarak faaliyet gösteren acentelerimiz,

Türkiye ‹fl Bankas› flube müdürleri ve özel müflterilerimizin

de davetli olarak kat›ld›¤› aç›l›flta daha modern ve ça¤dafl görünüme

kavuflan yeni binam›z davetlilerin be¤enisini toplad›.

Bölge Müdürlü¤ümüz yenilenen yüzüyle ‘Maksimum Hizmet Sigortac›l›¤›’

çizgisinde hizmet vermeye devam etmektedir.

9


10

acente bizde neler acente oluyor anadolu

flile 2008: do¤a, spor, e¤lence...

‹lkini geçen sene düzenledi¤imiz fiile motivasyon gezimizin ikincisini 21-22 Haziran tarihlerinde Do¤a Club’ta gerçeklefltirdik.

Çal›flanlar›m›z›n hem yorgunluklar›n› at›p dinlendikleri hem de bir araya gelerek gönüllerince hoflça vakit geçirdikleri etkinli¤imizde

gündüz çeflitli yar›flma ve e¤lenceler akflam ise yemek eflli¤inde canl› müzik, gece boyunca süren dans ve gündüz yap›lan

yar›flmalar›n ödül töreni vard›.

fiile gezimiz s›ras›nda çekti¤imiz foto¤raflar› sizlerle paylafl›yoruz.


12

bizde neler oluyor


Türkiye’nin öncü sigorta flirketi Anadolu

Sigorta, Türkiye’nin teminat› Mehmetçik’lerimizi

güvence alt›na al›yor. Anadolu

Sigorta bu kapsamda vatani görevini

yapmakta olan er ve erbafllar›m›z ile TSK

personeli için uygulayaca¤› ve Anadolu

Sigortan›n acenteli¤ini üstlenen Meh-

14

bizde neler oluyor

mehmetçik’in sigortas›

anadolu sigorta’dan…

metçik Vakf› Sigorta Arac›l›k Hizmetleri

Limitet fiirketi arac›l›¤› ile hizmete sunaca¤›

Mehmetçik Yaflam Sigortas› sözleflmesini

imzalad›.

Anadolu Sigorta imzalanan bu sözleflme

çerçevesinde, “Mehmetçik Yaflam Sigor-

tas›” ürününü piyasaya sürüyor. TSK

mensuplar›na için gelifltirilen bu ürün ile

TSK mensubu personelin vefat› veya maluliyeti

durumunda geride kalan ve bakmakla

yükümlü olduklar› kiflilere ve kendilerine

tazminat ödenmesi amaçlan›yor.

Kapsam› oldukça genifl tutulan Mehmet-


‹mza töreninde Anadolu Sigorta Genel Müdürü Mustafa Su

ile birlikte TSK Mehmetçik Vakf› Genel Müdürü Emekli

Tümgeneral Melih Tunca haz›r bulundular.

çik Yaflam Sigortas›, silah alt›ndaki er ve

erbafllar›n yan› s›ra uzman erbafllar, uzman

jandarmalar, sivil ve uzman memurlar,

astsubaylar, yedek subaylar, subaylar

ile bu kiflilerin efllerini, askeri okul ö¤rencilerini

ve TSK yarar›na faaliyet gösteren

vak›flarda çal›flan personeli ve eflleri-

ni kaps›yor.

Bununla birlikte TSK personeline özel

Mehmetçik Kasko ürünü de Anadolu Sigorta

ile Mehmetçik Vakf› Sigorta Arac›l›k

Hiz. Lt.fiti. aras›nda imzalanan bir sözleflme

ile hayata geçirilmifltir. Bu ürün ile

Anadolu Sigorta’n›n sigortal›lar›na sun-

du¤u genifl kapsaml› Birleflik Kasko’da

yer alan tüm teminatlar da TSK personeline

özel indirimler ile sunuluyor.

Konuyla ilgili aç›klamalarda bulunan

Anadolu Sigorta Genel Müdürü Mustafa

Su, Haziran 2008’de Türkiye ve Avrupa’n›n

önde gelen savunma firmalar›ndan

olan ASELSAN’a da hizmet vermeye

bafllad›klar›n› belirterek, Anadolu Sigorta

olarak Türk Silahl› Kuvvetleri ve Türk savunma

sektörüne destek vermekten gurur

duyduklar›n› belirtti.

“Mehmetçik Yaflam Sigortas›” ve “Mehmetçik

Kasko” ürünleri ile ilgili detayl›

bilgi Anadolu Sigorta websitesi

(www.anadolusigorta.com.tr) ve 444 0

350 no’lu destek hatt›ndan al›nabilir.

‹lker

Demircio¤lu

Halkla ‹liflkiler

Müdürlü¤ü

a posse ad esse

15


Tüm çal›flanlar›m›z ve acentelerimizin

faydalanabilece¤i uzaktan ö¤renme projemiz,

uzun ve özenli çal›flmalar›n ard›ndan

tamamlanarak www.supersigortaciokulu.com

adresinden yay›na bafllad›.

Yo¤un ancak keyifli bir haz›rl›k aflamas›ndan

sonra oluflturulan “Süper Sigortac›

Okulu”nda flimdilik temel sigortac›l›k bilgileri

ve branfl e¤itimleri yer al›yor. Zaman

içinde mevcut çal›flmalar›m›z›n yan›

s›ra çal›flanlar›m›z ve da¤›t›m kanallar›m›z›n

da ihtiyaçlar› do¤rultusunda getirecekleri

önerilerle daima yenilenecek olan

portal›m›zda, e¤itim gereksinimlerinin

neredeyse tamam›na yer verece¤iz.

E- e¤itim sürecimiz ile birlikte; kullan›c›lar›n,

‹nternet erifliminin oldu¤u her yerden

e¤itimlere ulafl›p kendi ö¤renme h›zlar›nda

uygun olduklar› zaman ve istedikleri

kadar ö¤renebilmeleri, e¤itimlere ve

bilgiye tekrar tekrar ulaflabilmeleri, e¤itmenlere

ve konu uzmanlar›na e-mail ve

forum gibi ortamlarda sürekli olarak eriflimi

sa¤lamalar› ve e¤itim sürecinin daha

verimli bir flekilde sürdürülmesi amaçlan›yor.

Genel olarak hedeflerimizi ise flu flekilde

16

bizde neler oluyor

maskotumuz

“süper sigortac›”

s›ralayabiliriz.

● fiirketimizde, bugüne dek verilen ve

önümüzdeki dönemlerde planlanacak

olan yetifltirme, ürün ve branfl e¤itimlerinin

e-ö¤renme projesi kapsam›na geçirilmesi,

● Tüm çal›flan ve da¤›t›m kanallar›n›n

haz›rlanacak olan e- e¤itimler ile verimliliklerinin

art›r›lmas› ve gereksinim duyduklar›

temel bilgi ve becerilerin kazand›r›lmas›,

● Tüm Anadolu Sigorta çal›flan ve da¤›t›m

kanallar›nda faaliyet gösterenlerin,

efl zamanl›, h›zl›, do¤ru ve standart bilgi

sahibi olmas›n›n sa¤lanmas›,

● Sunulmakta olan e¤itimlerin tek mer-

kezden, kolay ve h›zl› flekilde güncellenmesi

ve sürekli olarak flirketimiz politikalar›na

paralel, do¤ru bilgileri içermesi,

● Bu bilgilendirme sürecinin zamandan

ve mekandan ba¤›ms›z olarak gerçeklefltirilmesi,

● Düzenli aral›klarla gerçeklefltirilecek

s›navlarla sürekli olarak bilgi düzeyinin

üst seviyede tutulmas› ve pekifltirilmesi,

● E¤itim portal› üzerinden bilgi paylafl›m›,

soru-cevap uygulamalar› ile sahip

olunan tecrübelerin paylafl›lmas›, h›zl› ve

etkin bilgilendirme sa¤lanmas›.

E-ö¤renme portal›m›z, sistemimizde kay›tl›

tüm kullan›c›lar›m›z taraf›ndan paylafl›labilecek,

fiirketimize yeni kat›lan çal›flanlar›m›z

ve acentelerimiz ile çal›flanlar›na,

e¤itimlerin e-posta ile bildirilerek

al›nmas› sa¤lanacak, ayn› zamanda kullan›c›lar›m›z›n

e¤itimlerdeki baflar›s› da

takip edilebilecek.

Güncel geliflmeleri takip ederek ifl süreçlerimizde

en yeni teknolojiye sahip olan

fiirketimizde yürütülen projelerden biri

olan e-ö¤renme yöntemi ile e¤itimin,

Anadolu Sigorta ailesi için faydal› olmas›n›

diliyoruz.


toplu ifl sözleflmesi imzaland›

01 May›s 2008- 30 Nisan 2010

tarihlerini kapsayan 13. Dönem Toplu ‹fl

Sözleflmesinin imza töreni 11 Temmuz

Cuma günü ‹stanbul’daki Genel

Müdürlü¤ümüzde gerçeklefltirildi.

Yönetim Kurulu Baflkan›m›z Burhan

Karagöz, Genel Müdürümüz Mustafa Su

ile Basisen Baflkan› Metin

Tiryakio¤lu’nun imza att›klar›

sözleflmenin herkese hay›rl› olmas›n›

diliyoruz.

17


18

haberler

bas›nda anadolu sigorta


izde neler oluyor

sigortac›l›¤a

k›sa vadeli bak›lmamal›

Dergimizin bu say›s›nda 61 y›ld›r sigortac›l›k mesle¤inin içinde olan sektörün duayen isimlerinden

David Kohen ile sektörümüzü ve geçmiflten günümüze geçen süreçte yaflananlar› konufltuk sohbet

ettik. Sigortac›l›ktan k›sa vadeli bir fayda beklenmemesini söyleyen Kohen, bu mesle¤in uzun

planlama isteyen bir maraton koflusuna benzetiyor. Kohen’e göre, sigortan›n geliflimini refah

seviyesindeki art›fl›n yan› s›ra kültür ve e¤itim gibi unsurlarla da ilgili.

Kendinizden k›saca bahseder misiniz?

1924 y›l›nda do¤dum. Lise e¤itiminden

sonra ‹stanbul Üniversitesi

Kimya Fakültesi’nekaydoldum

ama

daha sonra

okulu bitirmeyip babamla birlikte çal›flmaya

bafllad›m. Sigortac›l›k bizim için aile

mesle¤idir. Hem babam hem de dedem

sigortac›d›r. Aile olarak yüzy›ldan uzun bir

süredir sigortac›l›k yap›yoruz. Büyükbabam

sigortac›l›¤a Abdülhamit döneminde

bafllam›fl. Almanya merkezli Victoria fiirketinde

çal›flan büyükbabam Fransa ve

Kuzey Afrika Genel Müdürü olarak görev

yapt›. Babam da yine Victoria flirketi için

önce Tunus ard›ndan Yunanistan’da görevli

olarak çal›flt›. Babam 1964 y›l›na

kadar mesle¤e acente olarak devam

etmifl. Ben babam›n vefat›ndan

sonra ifli devrald›m. Bir

süre önce de brokerlik yapmaya

bafllad›m. fiimdi k›z›m

ve damad›m da benim

iflimi sürdürmekte.Sigortac›l›k

bizim için

bir aile miras›

gibi.

Acentelik yaparken niçin brokerli¤i seçtiniz?

Ben elli üç y›l süre ile acentelik yapt›m.

2000 y›l›nda broker oldum. Acente kardefllerimle

çok güzel y›llar geçirdim, nostaljik

hat›ralar›m var. Acenteler sektörün

bilinmeyen kahramanlar›d›r. Kurumsal

müflteriler birkaç sigorta flirketinden teklif

istiyorlar. Bunu ancak bir broker verebilir.

Acentelerin esas olarak tek bir flirketle çal›flmas›

laz›m. Dan›flma hizmetini de verdi-

¤iniz zaman bu bir brokerlik hizmeti oluyor.

Türkiye’de 15 binden fazla yabanc› iflletme

mevcut. Dört yabanc› dil bilmemiz

onlarla diyalogumuzu kolaylaflt›r›yor. Ço-

¤unlukta olan yabanc› müflterilerimiz

acente ile çal›flmaya al›flamad›. Acente

Avrupa’da tek bir flirketin vekilidir. Hatta

bir semtin lokal vekilidir. Broker ise müflterinin

hem dan›flman› oluyor. Biz de flartlar

gere¤i broker olmay› tercih ettik.

Türkiye’de sigortac›l›k sektörünün tarihi-


ne tan›kl›k etmifl biri olarak sektördeki

geliflimi nas›l görüyorsunuz?

Türkiye’de insanlar sigortan›n halen

önemli bir ihtiyaç olmad›¤›n› düflünüyor.

Bence Türkiye ile yabanc› ülkeleri bu alanda

ay›ran en önemli fark bu. Türkiye’de sigorta

ürünleri satabilmek için çaba sarf

ediyoruz oysa yurtd›fl›nda insanlar kendileri

size gelip sigorta yapt›rmak istediklerini

söylüyorlar. Yine de haks›zl›k etmeyelim

bu durumun son dönemde de¤iflmeye

bafllad›¤›n› da görüyoruz ama tam olarak

istedi¤imiz seviyeye varm›fl m›d›r derseniz,

ne yaz›k ki evet diyemiyorum.

Sigortac›l›k yasas›n›n ç›kmas›yla sona ermifl

olan, sektörümüzde y›llardan beri devam

etmifl olan yasal boflluk s›ras›nda

hem sa¤l›ks›z bir piyasa ortam› olufltu

hem de sektörümüzün imaj› zarar gördü.

Her ne kadar bu durum flimdilerde de¤ifliyor

bile olsa sektörümüzün ekonomiye

hâlâ Avrupa ve Amerika’dakiyle ile k›yasland›¤›nda

önemli bir fon yaratamad›¤›n›

görüyoruz.

Ekonomimiz hacim itibariyle dünyan›n say›l›

ekonomilerinden ama sigorta sektörümüz

ayn› baflar›y› gösteremiyor. Aradaki

bu fark nereden ileri geliyor? Bunu araflt›r›p,

bu fark› azaltarak geliflmemizi sa¤lamak

sektörümüzün en önemli görevlerinden

birisidir. On bir milyonluk Yunanistan’›n

sigorta üretimi, yetmifl iki milyonluk

Türkiye’nin üretimi kadar büyük. Böyle olmamas›

laz›m. Sosyal bak›mdan sigorta

bilinci orta s›n›f›n popüler kültürüne gire-

fiirketimizin 1925 y›l›nda bast›¤› bir poliçe.

David Kohen’in arflivinden.

medi. Sigortalanma oran›m›z çok düflük

kald›. Tabii böyle olunca flirketlerimizin

kapasiteleri de yetersiz kald›. Sektörümüz

geliflen ekonomimize lay›k olmal› ve vatandafllar›m›za

güven vermeli

Sektörde de¤iflim nas›l olacak peki?

Türkiye’de sigorta daima sat›lan bir hizmetti,

hiçbir zaman aran›lan istenilen bir

hizmet olmad›. Ancak baz› felaketlerden

sonra yaklafl›m de¤iflti. Mesela, 1870’de

Pera yang›n›nda befl bin ev yand› ve ondan

sonra yang›n sigortas›na talep olufltu.

T›pk›, 17 A¤ustos 1999 depreminden sonra

deprem sigortas›na talep oldu¤u gibi.

Sosyal bak›mdan sigorta bilinci orta s›n›f›n

popüler kültürüne giremedi. Türkiye’de

orta direk dedi¤imiz s›n›f maalesef

tam olarak büyüyemedi. Mesela Yunanistan’da

dikkat ettim; zenginler az, fakirler

az, ancak orta direk çok genifl. Bireysel

olarak sigortac›l›¤› yaflatan orta direktir.

Orta dire¤in zenginleflmesi refaha kavuflmas›

da gereklidir. Düflünün adam›n kendine

ait bir mal› yoksa neyi nas›l sigortalatacak.

Bu bak›m›ndan Türkiye’de kasko

sigortas›n›n bu kadar çok sat›l›yor olmas›n›n

bir nedeni de bu durumdur. Zira y›llardan

bu yana Türkiye’de insanlar›n eline

biraz yüklü para geçti mi ilk ald›klar› fley

araçt›r.

Sonuç olarak sektörü büyütmek için ne

öneriyorsunuz?

Bu sektörü kesin büyütmeliyiz. Bu asl›nda

biraz da bizim d›fl›m›zda geliflen bir fley.

Örne¤in bireysel ifllerde, halk›m›z›n gelir

seviyesi yükseldikçe, gelir da¤›l›m› düzeldikçe,

e¤itimi de gelifltikçe sigorta bilinci

ve gereksinimi de de¤iflecektir.

Kurumsal ifllerde baz› geleneksel branfllara

daha çok önem vermeliyiz. Üretimi art›rmak

için, nakliyat, tar›m ve sorumluluk

branfllar›n› büyütmeliyiz. D›fl ticaretimiz

ithalat ve ihracatta harikalar yaratmakta.

Fakat sektörümüz bu parlak neticeden

faydalanam›yor. Türkiye nüfusunun

önemli bir k›sm› tar›mla u¤rafl›yor ama tar›m

branfl›m›z›n prim üretimi orant›sal olarak

çok geride. Bu branfllar›n büyümesine

konsantre olursak sektörümüz de bu durumdan

muazzam faydalanacak.

‹lker

Demircio¤lu

Halkla ‹liflkiler

Müdürlü¤ü

a posse ad esse

21


22

tan›yal›m

marmara bölge

müdürlü¤ümüz

Marmara Bölgesinin güneyinde yer alan yedi ilimizden sorumlu

olan Marmara Bölge Müdürlü¤ümüz, 12.01.1972 tarihinde

Bursa’da flube olarak faaliyetine bafllad›. 1986 y›l›nda adres

de¤iflikli¤ine giden Müdürlü¤ümüz 1993 y›l›nda Bölge Müdürlü¤üne

dönüfltürülmüfl, Kas›m 1996 da ise halen faaliyetini

sürdürmekte oldu¤u Bursa’n›n tüm güzelliklerinin görülebildi-

¤i ve Bursa’n›n en yüksek binas› olan Buttim Plaza’ya tafl›nm›flt›r.

Müdürlü¤ümüzün sorumluluk alan›, Bursa baflta olmak üzere,

Eskiflehir, Bal›kesir, Çanakkale, Kütahya, Bilecik ile Yalova illerini

kapsamakta. Sorumluluk alan›m›zdaki 138 acente, bir broker,

65 Türkiye ‹fl Bankas› flubesi ile üç Alternatifbank flubesine

hizmet vermekteyiz.

Müdürlü¤ümüz, Bölge Müdürümüz ile birlikte bir Müdür Yard›mc›s›,

iki II.Müdür, bir Uzman, üç Servis Yetkilisi, alt› Servis

Yetkili Yard›mc›s›, bir Hasar Denetim Memuru, on befl Memur

ve bir destek hizmetleri personeli olmak üzere toplam 31 kifli

ile faaliyetlerini yürütmektedir. Bu kadronun yan›s›ra bir sözleflmeli

personel, bir avukat, bir güvenlik görevlisi ve sa¤l›k sigortas›na

yönelik bir doktor da çal›flmalar›m›za destek vermektedir.

Müdürlü¤ümüz personeli iflini en iyi flekilde yapmaya çal›flman›n

yan›nda çok farkl› spor branfllar›nda da bizleri temsil etmekte.

Basketbol, futbol, tenis, kayak, bowling sporlar›na çok

ra¤bet edilmekte olup, çeflitli turnuvalarda bu branfllarda Müdürlü¤ümüz

personelinin oluflturdu¤u tak›mlar oldukça

baflar›l› sonuçlara da imza atm›fl ve ald›klar› kupalarla bu

baflar›lar›n› taçland›rm›fllard›r.

Müdüründen memuruna kadar tüm seviyedeki personelimiz,

yüksek motivasyon ve özveriyle hedeflerine ulaflmaya çal›fl›rken,

bir yandan da müflteri memnuniyetini en yüksek noktaya

ç›karma azmindedir.

Soldan sa¤a arka s›radakiler:

Dinçer Demircan (hasar), Emrah Altuntafl,

R›dvan Bilaç, Cengiz Ertürk, Metin Köse,

Erdem Yavuz. Ön s›radakiler: Ezgi Y›lmaz,

Göker Yasan, Baflak Sar›, Nagehan Çobano¤lu,

Eylem Kukul, Metin Ural (Foto¤rafta olmayan

arkadafl›m›z Burak Topmefle).


Soldan sa¤a: Zuhal Ceyhan, Mustafa Günefl, O¤uzhan Kolçak, Turgay

Toksoy.

Soldan sa¤a: Avukat Naci Emre,

Okan Sayar, Osman Sinkiler.

Soldan sa¤a arka s›radakiler: Selçuk Do¤an, Ufuk Ayd›n, Serdar Aktan,

Alper Çak›r, Metin At›lgan. Oturanlar: Türkay Trak, Mustafa Kenarl›,

fiüheyda Topmefle.

Nail Ketenci

05.05.1959 Rize-Çayeli do¤umluyum. ‹lk ve orta ö¤renimimden

sonra Hatay E¤itim Enstitüsü Matematik bölümünden

mezun oldum. Mezuniyetim sonras› 1982-1984 y›llar›

aras›nda Çanakkale Lisesi’nde Matematik Ö¤retmenli¤i

yapt›m.

01.06.1984 de fiirketimizin Pazarlama Müdürlü¤ünde

dan›flman olarak göreve bafllad›m.

Akabinde, Türk Sigorta Enstitüsünü bitirdim. 1995 y›l›nda

Marmara Bölge Müdürlü¤ü’ne II.Müdür olarak, Müdür

Yard›mc›l›¤›mdan sonra ise 2000 y›l›nda, -o dönemde flube

olan- Bat› Karadeniz Bölgemize Müdür olarak atand›m.

Burada geçen dört y›ll›k bir dönemin ard›ndan, 2004 y›l›

A¤ustos ay›nda halen ayn› görevi sürdürmekte oldu¤um

Marmara Bölge Müdürlü¤ünde göreve bafllad›m.

Hobi olarak okul y›llar›ndaki halk oyunlar›, futbol, atletizm

ve basketbol merak›m flimdilerde Türk Sanat Müzi¤i, kayak

ve tenis olarak devam etmekte. Mesle¤imle ilgili kaza branfl›nda

eksperlik belgesine sahibim. Evli ve bir çocuk

babas›y›m.

23


24

tan›yal›m

oto sigortalar› müdürlü¤ü

Müdürlü¤ümüz, sigortal›lar›m›z›n ihtiyaçlar›

ölçüsünde, istatistiki veriler ve

sektörel geliflmeler ›fl›¤›nda çal›flmalar›n›

sürdüren teknik bir müdürlük. Ayr›ca, sorumlulu¤umuzdaki

hizmetlerin bölge

müdürlüklerimiz ve acentelerdeki uygulamalar›n›

da izleyerek üretim örgütünün

koordinasyonun sa¤lanmas›ndan sorumluyuz.

Müdürlü¤ümüzün sorumluluk kapsam›n›;

Trafik Sigortas›, Motorlu Araçlarla ‹lgili

Meslek Faaliyet Sigortas›, Zorunlu Karayolu

Tafl›mac›l›k Mali Sorumluluk Sigortas›,

Artan Mali Sorumluluk Sigortas›,

Motorlu Kara Tafl›tlar› Birleflik Kasko Sigortas›,

Sürücüye ve Motorlu Araca Ba¤l›

Hukuksal Koruma Sigortas› ve Ferdi Kaza

Sigortas› olarak s›ralayabiliriz.

Müdürlü¤ümüz Uygulama Takip ve “Teknik

Analiz Ar-Ge” olmak üzere iki birimden

olufluyor. Uygulama Takip birimi,

acenteler ve Bölge Müdürlükleri ile iletiflim

kurar, sigorta ifllemlerinin yap›lmas›ndan

müflterilere hizmet verilmesine

kadar geçen tüm süreçte acente ve Bölge

Müdürlüklerini organize eder ve destek

sa¤lar. Elde edilen geri bildirimler do¤rultusunda

Teknik Analiz Ar-Ge birimi ile ko-

ordineli olarak strateji oluflturma ve yeni

ürün gelifltirme faaliyetlerini de yürütür.

Teknik Analiz Ar-Ge birimi ise verileri toplay›p

analiz eden, sat›fl ve pazar pay› takibi

ile kârl›l›k oranlar›n› hesaplayan; yap›lan

analizleri Uygulama Takip birimi ile

paylaflarak ürün ve strateji gelifltirilmesinde

rol alan birimimizdir.

Müdürlü¤ümüz, Müdürümüz Zafer Uçar,

Müdür Yard›mc›m›z ‹lkay Toker, Müfettifl

Sinem Söyler, Uygulama Takip biriminde

Deniz Savc›o¤lu, Seda Sertcan, Taner Ergin,

Fulya Geleri ve Teknik Analiz Ar-Ge

biriminde Zeynep Özübek olmak üzere

toplam 8 kifliden olufluyor.

Araç sigortalar›n›n fiirketimiz üretimindeki

yeri dikkate al›nd›¤›nda, otomotiv sektöründeki

geliflmelerin müdürlü¤ümüz

aç›s›ndan oldukça önemli oldu¤u aflikar.

Ülkemizde kifli bafl›na düflen araç say›s›

dünya ortalamas›n›n üzerindeyken halen

AB ve ABD’deki rakamlar›n alt›nda. Ülkemiz

gibi h›zla büyüyen bir pazar ve geliflen

ekonomiye sahip bir ülkede otomotiv

pazar›n›n de büyüme trendine ayak uyduraca¤›

aç›k. Ayr›ca küresel ve ulusal piyasalarda

faiz oranlar›n›n tekrar düflme

sürecine girme olas›l›¤›, otomotiv pazar›

için de k›sa vadede umut verici. Bu verilere

bakarak gelecekte de müdürlü¤ümüze

önemli bir ifl düflece¤ini anlamak zor

de¤il.


Derya

Savc›o¤lu,

Fulya

Geleri.

Zeynep

Özübek,

Seda

Sertcan.

Sinem Söyler,

Taner Ergin.

Zafer Uçar

1843 senesinde Sultan Abdülmecidin validesi Bezm-i Alem

Sultan taraf›ndan tesis ve infla ettirilen Guraba Hastanesinde,

1966 y›l›n›n s›cak bir A¤ustos akflam› dünyaya

gelmiflim (hat›rlam›yorum)

1973 y›l›nda bafllayan talebelik hayat›m 1993 senesinde

bitti. Askerli¤in ard›ndan 1995 y›l›nda büyük Anadolu

Sigorta ailesine kat›ld›m. 9 y›l Teftifl Kurulu'nda hizmet

verdikten sonra Oto Sigortalar› Müdürlü¤üne atand›m.

Bu arada evlendim. Hatta 13 yafl›nda bir o¤lum var. Ne

kadar çabalad›ysam da lay›k›yla bir müzik aleti çalmay›,

düzenli spor yapmay› hele hele iyi bir aflç› olmay›

beceremedim.

Bunlar›n yerine, 2 veya daha fazla tekerlekli tafl›t

araçlar›n› kullanmay›, müzik temposuna uyularak yap›lan

ve estetik de¤er tafl›yan düzenli vücut hareketleri

yapmay›(DANS) ve zihinden matematik problemleri

çözmeyi tutkuyla kar›fl›k ziyadesiyle yapt›m.

Mutluyum, 6 personelim, sayamayaca¤›m kadar çok

sevdi¤im mesai arkadafl›m, umutlar›m ve fiirkete gelmek

için çok sebebim var...

25


26

acente acente anadolu

maksimum sigorta

Maksimum Sigorta Genel Müdürü Do¤an fien.

Kendinizi ve Acentenizi tan›t›r m›s›n›z?

Maksimum Sigorta’n›n kurucusu olarak

sigortac›l›k mesle¤iyle, babam Mehmet

fien’in Anadolu Sigortal› olmas› nedeniyle

çok küçük yafllarda tan›flt›m.

fiirketimiz, 1983 y›l›nda kuruldu. 1986 y›l›nda

B tipi acenteli¤e yükselen flirketimiz,

1996 y›l›nda itibaren hizmetlerine A

tipi acente olarak devam etti. Ayn› y›l, o

zamana kadar sigortac›l›kla birlikte yapt›¤›m›z

mali müflavirlik ifline, tüm enerjimizi

sigortac›l›k alan›na verebilmek için

son verdik.

2000 y›l›nda ise ismimizi bugünkü ad›m›z

olan Maksimum Sigorta olarak de¤ifltirdik.

Halen konusunda uzman 13 personelimiz

ve yenilikçi misyonumuz ile 4.250’e

yak›n kurumsal ve bireysel müflterimize,

‹stanbul Taksim’de bulunan ofisimizde

sadece Anadolu Sigorta ve Anadolu Hayat

Emeklilik’in yetkili acentesi olarak

baflar›yla hizmet vermeye devam etmekteyiz.

Müflteri Portföyünüz hakk›nda bilgi verir

misiniz?

Bireysel müflterilerimizi en sa¤lam yap›

tafllar›m›z olarak görüyoruz. Hizmetlerimiz

ve çal›flmalar›m›z da bu sebeple a¤›rl›kl›

olarak bireysel müflterilerimize yönelik.

Bireysel müflterilerimizle her f›rsatta

de¤iflik vesilelerle iletiflim halindeyiz. Bi-

reysel anlamda müflteri memnuniyeti yaratabilmeyi

çok önemsiyoruz. Kurumsal

müflteri iliflkilerinde ise mesleki profesyonelli¤imizi

eklemek suretiyle baflar›l›

olmay› hedefliyoruz. Sigortac›l›k mesle-

¤inde hataya yer yok. Küçük bir hatada

sigortal›lar›m›z›n güvenini kaybedebiliriz.

Bu sebeple Maksimum Sigorta olarak

azami özeni her f›rsatta göstermekteyiz.

fiirketimizin çal›flanlar› tüm branfllarda

ihtisas sahibidir, ayr›ca çeflitli dönemlerde

“müflteri iliflkileri “ üzerine profesyonel

özel e¤itimler de almaktay›z. 2007 y›l›nda

toplam 9.677 adet poliçe ürettik,

poliçe ekleriyle düflünülürse toplam üretimimiz

14.434 adettir.

Sigortal›lar›n›za sundu¤unuz hizmetleriniz

neler?

Gerek kurumsal gerek bireysel müflterilere

referans usulüyle ulaflmaktay›z. Biliyoruz

ki memnun bir sigortal›m›z bizi tercih

etmeyi düflünen di¤er pek çok kifli

için de iyi bir örnek olacakt›r.

Bireysel sigortal›lar›m›zda hayat standard›

yüksek, e¤itimli, sigorta kültürüne vak›f

kiflileri, Kurumsal sigortal›lar›m›zda

ise; iflinde ehil, koruma önlemlerine azami

derecede dikkat eden, marka olmufl

tüccar ve sanayicileri hedeflemekteyiz.

‹letiflim kurarken, poliçelerimizin içeri¤i-


ni ve sa¤layaca¤› faydalar› sigortal›lar›m›za

ayr›nt›l› olarak anlat›yoruz. Sözgelimi

kasko ürününde sigortal›lar›m›za

Asistans, Oto King gibi hizmetlerden yararlanmalar›n›

mutlaka ö¤ütlüyoruz. Sigortal›lar›m›z›n

ister küçük ister büyük

olsun tüm hasarlar›nda onlara birebir

yard›mc› oluyoruz. Ürünleri iyi tan›d›¤›m›z

için sigortal›lar›m›za da en uygun

olan poliçeleri tespit ediyor ve veriyoruz.

Gerekti¤inde sigortal›lar›m›za e¤itim verip

onlar› bilinçlendiriyoruz. Tüm bu çabalar›m›z›n

bir sonucu olarak Hasar/Prim

dengemiz y›llard›r oldukça düflük bir seviyede

yer almakta.

A¤›rl›kl› olarak çal›flt›¤›m›z branfllar nelerdir?

A¤›rl›kl› olarak çal›flt›¤›m›z branfllar; Konut,

Zorunlu Deprem, Kasko, Trafik, Sa¤-

l›k, Yurtd›fl› Seyahat Sigortalar› ile Hayat

ve Mesleki Sorumluluk Sigortalar›d›r. Bizim

görüflümüz profesyonel acentelerin

branfl ayr›m› yapmadan tüm ürünleri satabilecek

durumda olmas›d›r. Elbette bunu

baflarmak için de yüksek e¤itim, kendini

yenileme potansiyeli, iyi bir vitrin,

profesyonel ve kaliteli tak›m arkadafllar›m›z

olmal›.

Kurumsal sigortal›lar›m›zda ise Nakliyat,

Sorumluluk, Grup Sa¤l›k, Mühendislik

Sigortalar› a¤›rl›kl› olarak çal›flt›¤›m›z

branfllard›r. Sigorta bedellerini belli aral›klarda

kontrol ederek eksik sigorta olmamas›

konusunda da azami özeni göstermekteyiz.

Özel sat›fl programlar›m›zda

Konut, Doktor Mesleki Sorumluluk, Yurtd›fl›

Seyahat, Tehlikeli Maddeler ve Bireysel

Sa¤l›k Sigortalar› gibi daha bakir

alanlar› seçiyoruz.

Sektörün bugünkü durumunu nas›l de-

¤erlendiriyorsunuz?

Sektörümüzün esaslar›n›n kanunla belirlenmesi,

acentelerin levhaya kay›t olmalar›

zorunlulu¤u, acentelerin üzerinden

BSMV yükünün al›nmas› ve son olarak

belge düzenine iliflkin VUK tebli¤i ile birlikte

yap›lan çal›flmalar hem sigorta flirketleri

hem de biz acenteler için çok

olumlu geliflmeler.

Sektörümüzü orta ve uzun vadede parlak

bir gelece¤in bekledi¤ini düflünüyoruz.

Bu do¤rultuda acentelerin hasar/prim istatistiklerini

bir yana b›rak›p sadece s›cak

para girifli sa¤lamak ve portföylerini

yükseltmek için yapt›klar› eylemleri do¤ru

bulmuyoruz.

Hedefleriniz neler?

En önemli hedefimiz elbette üretimimizi

artt›rmak ancak bunu yaparken kârl›l›k

ve hasar prim dengemizin de makul seviyede

olmas›d›r. Bireysel ürünlerde Anadolu

Sigorta’n›n birinci acentesi olmay›

hedefliyoruz. Ayr›ca kendi iç e¤itimlerimizi

en üst seviyede tamamlamak ve

Maksimum Sigorta’y› daha da dinamik

bir hale getirmek de amaçlar›m›z aras›nda.

27


28

iflimiz ifl

türkiye ifl bankas› istanbul flubesi

fiubeniz hakk›nda k›saca bilgi verir misiniz?

Genel Müdürlük kompleksimizin hizmete

girmesindan sonra 29 May›s 2000 tarihinde

“‹stanbul Merkez fiubesi” olarak

faaliyetine bafllayan fiubemiz, flube yap›s›

ve statülerinde yap›lan yenilikler ile 02

Ekim 2006 tarihinde “‹stanbul Merkez

fiubesi” ve “‹stanbul Kurumsal fiubesi”

olarak yeniden yap›land›r›lm›flt›r. “‹stanbul

Merkez fiubesi” olan unvan›m›z ise

26 May›s 2008 tarihinden itibaren “‹stanbul

fiubesi” olarak de¤ifltirilmifltir. Ayn›

binada ‹stanbul Kurumsal fiubemizle birlikte

görev yapmaktay›z.

Genel Müdürlük kompleksi içinde olma-

m›zdan dolay› Bankam›z›n en özel fiube

binalar›ndan birinde hizmet vermekteyiz.

Genel Müdürlük çal›flanlar›, Kule 2 ve Kule

3’teki Bankam›z ifltirakleri ve flirket çal›flanlar›

ve ayr›ca burada bulunan firmalara

da hitap etmekteyiz.

“Karma fiube” statüsüne sahip olan fiubemizin

Ticari, Bireysel ve özellikle Özel

Bankac›l›k (Private Banking) alan›nda genifl

bir portföyü bulunmaktad›r. Genel

Müdürlü¤ümüze fiziki yak›nl›¤›n›n nedeni

ile de birçok projede pilot flube olarak

görev almaktay›z. Müflteri Odakl› Dönüflüm

Program› (MOD) ile kadromuz 34 kifli

olarak belirlenmifltir. ‹fl Kuleleri d›fl›n-


da da özellikle ticari ve özel bankac›l›k

müflterilerimiz bulunmaktad›r. Bankam›zda

hiçbir flubede bulunmayan ve 24

saat hizmet sunan “Robot Kasalar” flubemizde

bulunmaktad›r. Heyecanl› ve iflini

seven bir ekibiz.

Türkiyede Sigortac›l›k sektörünü nas›l

buluyorsunuz?

Ülkemizde bankalar›n sigorta flirketlerine

destek olmalar› nedeniyle sigorta flirketlerinde

önemli geliflmeler kaydedilmifltir.

Ça¤›m›z›n en önemli sektörlerinden

biri olup, ülkemiz bu anlamda önemli

bir potansiyele sahiptir.

Türkiye Sigorta ve Reasürans fiirketleri

Birli¤i (TSRfiB) verilerine göre 2006 y›l›nda

direkt ve endirekt prim üretimi yüzde

20 artarak 9,6 milyar YTL seviyelerinde

belirlenmifl ve 2007’de ise yüzde 14 büyümeyle

yaklafl›k 11 milyar YTL’lik prim

üretimi gerçeklefltirilmifltir. Sigorta flirketleri

aras›nda çok fazla rekabet yafland›¤›n›

da görmekteyiz.

Toplam prim üretiminin yüzde 16’s› hayat,

yüzde 84’ü hayat d›fl› sigorta branfllar›na

ait olmas›, özellikle sektörde kaza

ve sa¤l›k branfllar›ndaki yüksek karl›l›¤›

olumsuz etkilemekte, bireysel emeklilik

sistemine geçifller nedeniyle hayat branfl›

poliçe adetleri azalmaktad›r.

Kendi sektörümüzde oldu¤u gibi içinde

bulundu¤unuz sektörde de, yabanc› ve

yabanc› ortakl› flirketlerin pazar pay›n›n

artmas› beklenmektedir. Bu kapsamda

2007 y›l›nda Genel Sigorta, Ray Sigorta

ve Garanti Sigorta’da, 2008’de ise TEB

Sigorta ve Ankara Emeklilik’te yabanc›lara

hisse sat›fl› gerçeklefltirilmifltir.

Ayr›ca 2007 y›l›nda sigortac›l›k konusunda

önemli çal›flmalar yap›lm›fl AB ile

uyum sürecinde ihtiyaçlar›n› dikkate alan

yeni sigorta kanunu haz›rlanarak Haziran

ay›nda yay›nlanm›flt›r. Yeni yürürlü¤e giren

5684 say›l› “Sigortac›l›k Kanunu” ile

getirilen sigorta ve reasürans flirketlerini

faaliyetlerinin varl›klar›n›n, ifltiraklerinin,

29


30

iflimiz ifl

alacaklar›n›n, özkaynaklar›n›n, borçlar›

ile mali bünyeyi idari yap›y› etkileyen

tüm unsurlar›n tespit ve tahliline yönelik

yeni düzenlemelerin sektörün geliflmesine

katk›da bulunmas› beklenmektedir.

Bankac›l›k ve sigortac›l›k iliflkisi hakk›nda

ne düflünüyorsunuz?

Bankalar hisselerinin önemli bir bölümüne

sahip olduklar› sigorta flirketlerinin ayn›

zamanda acenteleri olmalar›ndan dolay›

s›k› bir iflbirli¤i içindedirler. Yayg›n flube

a¤› ve müflteri portföyünden sigorta

flirketlerinin yararlanmas› do¤ald›r. Sigorta

flirketleri ile bankalar›n portföy de-

¤iflimine önem vermeleri yararl› olacakt›r.

Bankalar›n sigorta flirketlerine hissedar

olmalar› sektöre güveni art›rmaktad›r.

Anadolu Sigorta hakk›ndaki görüflleriniz?

Bankam›z›n kuruluflundan 1 y›l sonra en

büyük ifltiraklerimizden biri olan Anadolu

Sigortam›z kurulmufltur. Sektörde her

zaman öncü konumda olmufl sektöre güvenilmesinde

önemli rol üstlenmifltir.

Bankam›zla müflterek çok verimli çal›flmalar

yap›lmflt›r. Son zamanlarda üst üste

6 y›l sektör birincisi olmas› bizi gururland›rm›flt›r.

Ayr›ca flahs›m ve ekibim ad›na

birlikte yapt›¤›m›z çal›flmalar›m›zda

gösterdiginiz iflbirli¤ine teflekkür ederim.

Kiflisel olarakta sigortac›l›¤a ayr› bir sevgim

ve ilgim var. 1996 y›l›ndan beri aral›ks›z

olarak y›ll›k toplant›lar›n›za kat›lmaktay›m.

Ald›¤›m›z ödüllerde bizi mutlu etmifltir.

Türkiye ‹fl Bankas› ‹stanbul fiubesi Müdürü Aynur Kafkasl›.

‹leriye dönük hedefler›n›z nelerdir?

Bankam›z›n MOD kapsam›nda çal›flmaya

geçmesi nedeniyle pazarlama faaliyetler›ne

daha fazla a¤›rl›k verilmektedir. Bu

kapsamda flubelerimizdeki Anadolu Sigorta

uzmanlar› ile beraber pazarlama

çal›flmalar›n›n art›r›lmas› ve potansiyel

olan flubelerimize uzman takviyesi yap›lmas›

yerinde olacakt›r. Ayr›ca Anadolu

Sigorta ile Bankam›z›n müflteri portföyü

aras›na de¤iflimin sa¤lanmas› yararl› olacakt›r.

fiube olarak da Anadolu Sigorta ile

ilgili çal›flmalarda da baflar›l› flubelerden

biriyiz. Son toplant›da 2007 y›l›nda Trafik

Sigortas›, Kasko Sigortas› ve Bölge Müdürlükleri

baz›nda prim üretiminde Türkiye

birincili¤i ve Seyahat Sigortas› prim

üretiminde ise ikincilik ödülü ald›k. Amac›m›z

öncelikle bulundu¤umuz konumu

korumak ve daha ileriye götürmek.

Derginizde flubemize yer verdi¤inizden

dolay› ötürü flahs›m ve ekibim ad›na teflekkür

ederim.

Hep beraber daha nice baflar›lara.


Planlad›¤›m›z seyahat için gerekli haz›rl›klar›

tamamlam›fl ve geçti¤imiz sabah

kendimizi havaalan›nda buluvermifltik.

Bizi alanda bekleyen tur flirketinden biletlerimizi

de teslim ald›ktan sonra art›k

Hollanda Kraliyet Havayollar› KLM ile haz›rd›k

kalk›fla. Rotam›z Schipol Havaalan›…

Koltu¤uma iyice yerlefltikten sonra,

k›sac›k süren o 3.5 saatlik yolculuk sonucu

Amsterdam Schipol Havaalan›’na iniyoruz.

Schipol, muazzam. Hollanda'n›n en büyü¤ü

olmakla birlikte büyüklük s›ralamas›nda

Avrupa'da dördüncü, dünyada

onuncu s›rada. Ayn› zamanda dünyan›n

en kalabal›k üçüncü havaliman›.

Schipol’de pasaport kontrol ifllemlerini

tamamlad›ktan sonra bizi d›flar›da bekleyen

rehberimiz ile tan›fl›yoruz. Kendisi,

herkesin ifllemlerini tamamlay›p, d›flar›

ç›kmas›n› takiben, kap›da durmas›na izin

verilmeyen tur otobüsümüzün yan›m›za

yanaflaca¤›n› belirtiyor.

Derken herkes toplan›yor ve art›k otobüsümüze

yerlefliyoruz. Alm›fl oldu¤umuz

paket tur Benelüks ülkeleri ile Fransa ve

Almanya’y› da içeren, ancak var›fl ve dönüfl

terminalinin Amsterdam oldu¤u bir

tur oldu¤undan, Belçika’ya gitmek üzere

yola ç›k›yoruz.

Belçika, Fransa, Lüksemburg ve Alman-

kuzey’in

venedik’i

amsterdam

gezi

ya’da geçen günler sonras› iflte yine Hollanda

topraklar›nday›z. Resmi dili Hollandaca

olan bu kuzey Avrupa ülkesinde

nemli bir deniz iklimi hakim. Hollanda

öncesi çok üflüdü¤ümüz ülkelerden sonra

burada bir hayli ›s›n›yoruz, ama afl›r›

derecede s›caktan bunalm›yoruz da. Zaten

ö¤rendi¤imiz üzere s›cakl›k yaz›n ortalama

18 ila 20 derece aras› olup, yaz›n

ve tüm y›l boyunca ya¤mura yakalanma

riski oldukça yüksek. Bu riski de baflar›yla

bertaraf ediyoruz ve bu ülkede bulundu¤umuz

sürece flemsiyemizi sürekli yan›m›zda

tafl›mam›za ra¤men hiç ya¤mura

yakalanm›yoruz.

Hollanda’ya gelmek için flüphesiz ki y›l›n

en uygun zaman› nisan bafl›ndan, may›s

ay› sonuna kadar olan süreç. Çünkü ilkbahar

burada lalelerin sezonu… ‹hraç etti¤i

çiçeklerden çok miktarda döviz sa¤layan

ülkeye Bat› Avrupa’n›n çiçekçisi de

deniliyor.

Genellikle düz ve alçak olan ve yüzde 40’›

denizleri doldurmak suretiyle kazan›lm›fl

olan Hollanda topraklar›n›n ço¤u deniz

31


32

gezi

seviyesinin alt›nda; Zaten Hollandaca

olan “Nederland”, “Alçaktaki Ülke” anlam›na

geliyor. Ülke genelinde da¤lar olmad›¤›

gibi en yüksek noktas› 327 m yüksekli¤e

sahip Vaalserberg Tepesi. Deniz

seviyesinin alt›nda kalan alüvyonlu araziler

oldukça verimli. Ren Nehri’nin ikiye

böldü¤ü bu araziler kum setleriyle korunmakta.

Bu setler olmasa Hollanda topraklar›n›n

yüzde 40’n›n sular alt›nda kalaca¤›

söylenmektedir. Di¤er yandan, ülke

topraklar›n›n yüzde 30’u tar›m için

kullan›l›rken, yüzde 40’›nda çay›r ve meralar,

yüzde 20’sinde ise ormanlar yer al›yor.

Ormanlar az oldu¤undan yabani hayvanlar

çok görülmüyor. Tabiat flartlar›n›n

hayvanc›l›¤a olanak sa¤lamas› nedeniyle

özellikle süt inekleri yetifltiriliyor.

‹çifllerinde ba¤›ms›z on bir eyaletten oluflan

ve yüzölçümü 42 bin km 2 olan Hollanda’n›n

Rotterdam kenti ise Avrupa’n›n

en büyük limanlar›ndan biri. Avrupa Birli-

¤i’ne ba¤l› ülkelerin deniz tafl›mac›l›¤›n›n

yüzde 30’u da Hollanda limanlar›ndan

yap›l›yor. Monarfli ile yönetilen Hollanda

yaklafl›k 16 milyonluk bir nüfusa sahip. Bu

Dam meydan›nda bekleyen at arabalar›... Rijkmuseum’un girifli.

ülkenin peynirleri, yel de¤irmenleri, bisikletleri,

laleleri oldukça ünlü.

Amsterdam

Amsterdam 11 milyon kaz›k üzerine kurulmufl,

90’dan fazla adadan oluflan bir

baflkent. ‹çinde “her türlü” özgürlü¤ü sunan

Avrupa’n›n en ç›lg›n kentlerinden biri.

Yaklafl›k 1.5 milyon nüfusa sahip olan

bu flehir y›lda 4 milyonu aflk›n turist çekiyor.

Ayn› zamanda mimari dokusu ile etkileyen

bu flehir zaman›nda ülkeyi korumak

için yap›lan kanallardan olufltu¤undan

“Kuzeyin Venedik’i” olarak adland›r›l›yor.

Bu kanallar›n üzerinde bolca yüzen

evlere de rastlan›yor. ‹lk yerleflimlerin 12.

yüzy›lda görüldü¤ü ve o zamanlar bir bal›kç›

köyü olan Amsterdam, günümüzde

Hollanda’n›n nüfus, kültür, ekonomi ve

turizm aç›s›ndan en de¤erli kenti…

Amsterdam’daki otelimiz flehir merkezinden

biraz uzak ancak genifl, ferah ve kanal

kenar›nda.Tablo gibi bir manzaras›, bahçesinde

renk renk laleri ve kanalda ördekleri

bulunan, sessizli¤i bizim tur heyetinin

girifli ile bozulan cennet gibi bir mekan.

Amsterdam, en eski de¤irmenlerden birine

de ev sahipli¤i yap›yor. Amstel kanal›

yak›nlar›ndaki bu de¤irmen flu an kullan›lm›yor;

ama son derece bak›ml› hali,

perdeleri ve cam›ndaki ya¤ tenekelerine

ekilmifl çiçekleri ile ziyaretçilerini karfl›lamaya

devam ediyor.

Hollanda peyniri

Dünyaca ünlü peynirlere sahip Hollanda’da

bu peynirlerin nas›l yap›ld›¤›n› görmek

üzere bir peynir fabrikas›na u¤ramay›

da unutmuyoruz. Peynir yap›l›rken öncelikle

s›cakl›¤›n 29 derece olmas› gerekiyor.

Bu derecede maya eklenerek, beklemeye

al›n›yor. Daha sonra süt de konularak,

kar›flt›r›yor ve 1 saat bekletiliyor. Böylece

altta peynir (çökelek halinde), üstte peynir

suyu kal›yor. Bu peynir suyu ise ineklere

veriliyor. Daha sonra çökelek halindeki

peynir preslenmek üzere kab›na konuluyor.

5 saat preste durduktan sonra

kal›plaflm›fl hale geliyor.1 gün de so¤uk

suda bekletilen peynir ard›ndan parafinleniyor.

2 ayl›k bekletilmifl peynir ekmek


ile 6 ayl›k bekletilen ise flarap yan›nda

yeniliyor. 8 ayl›k peynirleri ise söylenildi-

¤i üzere Hollandal› bayanlar k›zd›klar›nda

efllerin bafl›na f›rlatmak için kullan›yorlar:)

Peynirin yap›l›fl›n› izledikten sonra geçiyoruz

ürünlerin sat›fla sunuldu¤u noktaya.

‹flte o noktada bafllan›yor kilo kilo

peynir al›flverifline. Naturel, biberli, sar›msakl›…

Porselen kapl› üzerinde de¤irmen

desenleri olan özel peynir kesme ve

rendeleme b›çaklar› da güzelmifl derken

çeflit çeflit, kilolarca peynirle bir anda eller,

kollar dolu dolu ç›k›l›yor fabrikadan.

Bu yorgunlu¤un ard›ndan otobüsümüzde

bir parça dinlenip de mekan›n büyüsünün

hafiflemesiyle daha önce akla gelmesi

gereken o anlaml› soru herkesin du-

daklar›ndan bir bir dökülmeye bafll›yor.

“‹yi de kilo s›n›r›n› yeterince zorlam›flken,

bir de üstüne bu kadar kilo peynirle nas›l

Türkiye’ye dönülür…?”

Rengarenk takunyalar

Bu konuflmalar sürerken otobüsümüz iyice

yavafll›yor ve bu sefer de bir takunya

fabrikas›n›n önünde duruyoruz. Takunyalar

Hollanda’n›n bir di¤er simgesi. Daha

girerken hissediyorum, burada uzun

bir süre kalaca¤›m›z›. ‹çeri giriyoruz ve

aya¤›na takunyalar›n› geçirmifl olan iflin

ustas›, kayan aksan›yla ama büyük bir içtenlikle

bafll›yor hepimizi tek tek selamlamaya.

“Merhaba, merhaba, hoflgeldiniz.”

Hepimizi bir bir selamlama merasimi

biter bitmez de bafll›yor anlatmaya takunya

yapman›n inceliklerini. Biraz ‹ngi-

Kuzey denizinin rüzgar›yla beslenen

yelde¤irmenleri.

lizce, biraz da Türkçe… Bir yandan anlat›yor,

bir yandan da eline ald›¤› kavak a¤ac›n›

bafll›yor oymaya. Öncelikle a¤aç yafl

olacak. Kavak, hem ucuz, hem yumuflak,

hem de dayanakl›. Bu takunyalar›n elde

yap›lm›fl olanlar› daha k›ymetli ve daha

uzun kullan›labilir türden. Bu arada takunyam›z›n

kal›b› ç›k›yor. Art›k boyama

ve cilalama için haz›r. Yaln›z iki haftal›k

bir kuruma süresi var. Takunyalar›n motifleri

ve renkleri kullan›m alanlar›na göre

de¤ifliyor. Örne¤in sar› olanlar› çiftçiler

kullan›yor, k›rm›z› olanlar dansa giderken

giyiliyor, üzerinde Türk motifleri

olanlar› da dü¤ünlerinde giyiyorlar. Ancak

dikkat edilmesi gereken en önemli

noktalardan biri de takunyan›n mutlaka 1

numara büyük al›nmas›… ve iflte flimdi bu

fabrikan›n ma¤azas›na geçiyoruz. Raflar

alabildi¤ine renk, renk, desen desen takunya

ile dolu. Hatta yine turistik amaçl›

pelufl olanlar› da yap›lm›fl. Birbirinden

süslü motiflerle bezenmifl bu takunyalar

aras›nda ç›lg›na dönmemek imkans›z

gerçekten. ‹flte bu esnada gözüme ilifli-

33


34

gezi

yor o k›pk›rm›z› takunyalar ve ilk görüflte

çarp›ld›¤›m dans takunyalar›m› kimse

kapmadan, hemen raftan çekip, aya¤›ma

geçiriveriyorum.:)

Amsterdam’da yepyeni bir güne daha kanal

turu ile bafll›yoruz. Bu tekneler yaklafl›k

40-50 kifli kadar alabiliyor. 1 saatlik

turumuz esnas›nda ilk seferinde batan

bir korsan gemisinin maketini, akflamlar›

aç›l›p, gündüzleri toplanan köprüyü, lale

müzesini görüyor, ayn› zamanda flehri ve

mimariyi daha iyi gözlemleme flans› ediniyoruz.

Binalar genel olarak yana kaym›fl

-evet gerçekten her geçen gün biraz

daha kay›yorlar :) - Camlarda ise pek perdeye

rastlanm›yor. Kanal turu sonras›,

dünyaca ünlü Dam Meydan›’nda turdan

ayr›larak, flehrin kalabal›¤› aras›na kar›fl›p,

gidiyoruz.

Madame Tussaud Müzesi’nden Dam Meydan› Brad Pitt ve Angelina Jolie’nin

balmumu heykelleri.

Rembrant Meydan›. Meydanda ressam›n ünlü Gece Nöbeti (Night Watch) tablosu heykellerle

canland›r›l›yor.

Van Gogh.


fiehirde birçok müze bulunuyor. Bunlar›n

en önemlilerinden biri Amsterdam’›n Louvre’u

diyebilece¤imiz ulusal müze olan

Rjiksmuseum, Rembrandt ‘›n eserlerinin

de oldu¤u evi, Rembranthuis, ile Van

Gogh Museum. Van Gogh Mesuem’da

200'den fazla resim ile dönemsel olarak

farkl› kültürlerin eserleri bulunuyor. Bir

di¤er önemli müze ise Dam meydan›nda

Kraliyet Saray›’n›n karfl›s›nda yer alan

Madame Tussauds Müzesi, Önünde upuzun

bir bilet kuyru¤u uzan›yor ama baz›

turist ofislerinden de bu biletler önceden

temin edilebiliyor.

Amsterdam tam bir bisikletler flehri. Burada

bisiklet kültürü çok geliflmifl. Her an

yoluna girdi¤iniz bir bisikletlinin gazab›na

u¤rayabilirsiniz :). Ancak bisiklet h›rs›zl›¤›

da yayg›n oldu¤undan kiralama

esnas›nda elinize tafl›yamayaca¤›n›z

a¤›rl›kta büyük bir kilit koyuveriyorlar.

Bunun yan›nda toplu tafl›ma da oldukça

yayg›n ve flehirdeki dört metro hatt›na ek

olarak tramvay da oldukça genifl bir a¤a

sahip.

Amsterdam sokaklar›nda birçok dünya

ma¤azas› ile s›n›rs›z say›da hediyelik eflya

dükkan› bulunuyor. Bu dükkanlarda

saatlerce dolaflabilirsiniz. Hatta baz› kozmetik

ürünler ile parfümleri freeshop fiyatlar›ndan

bile daha uyguna alabilece-

¤iniz birkaç flubeli ma¤azalar var. Yaln›z

dolafl›rken saat kavram›n›z› yitirmemeniz

gerekiyor; çünkü bu dükkanlar saat

18:00 itibariyle kapan›yor ve bu konuda

kesinlikle kurallar›n› çi¤netmiyorlar. Öyle

ki saat 17:56 sular›nda bu ma¤azalardan

birinin kap›s›nda duran ve içeriye art›k

yeni müflteri almayan iri yar› güvenlik görevlisine

önce bir dünya dil dökmeme, bu

ifle yaramay›nca da asl›nda 4 dk. önce

gelmeme ra¤men beni içeri almay›fl›n›

sebep göstererek, ufak bir münakaflaya

da girmeme ra¤men yine de baflar›l›

olup, kendimi içeriye atamad›m. Halbuki

ma¤azay› dolaflmayacak, alt taraf› o 4 dk.

içinde bunu da dönüflte al›r›m dedi¤im bir

parfümü kasaya ödeyerek, ç›kacakt›m.

Sonuçta, difllerimi s›karak ma¤azan›n kap›s›n›n

önünden h›zla uzaklafl›yorum.

Her köfle bafl›nda ya da kanal kenar›nda

çok çeflitli kafe, restoran ve barlar bulunuyor

Amsterdam’da. Ayn› zamanda da Hard

Rock Cafe’nin bir flubesi. Amsterdam'da

mutlaka herkese göre bir mekan var.

Yaln›z flehir merkezindeki mekanlar daha

ziyade gece hayat›na yönelik. fiehir içinde

dolan›rken bir ara di¤erlerinden biraz

farkl› bir sokakta buluveriyoruz kendimizi.

Çok geçmeden buran›n meflhur “K›rm›z›

Fener Bölgesi” (Red Light District)

oldu¤unu fark edip Central Station yak›n›ndan

kalkarak otelimize giden metroya

biniyoruz. Böylece Amsterdam da bir gün

daha bitiyor…

Son gün…

Pazar sabah›… Derinden, çok derinden

geliyor ses. Giderek yak›nlafl›yor, ama

gözlerim bir türlü çalan telefonun sesine

karfl› koyam›yor. Oda uyand›rma servisinin

sesiyle öncelikle nerede oldu¤uma

dair bir belirsizlik ve küçük bir ifle geç

kald›m floku yaflad›ktan sonra kufl c›v›lt›lar›

ve ördek seslerine kulak kabartarak

35


36

gezi

rahatl›yorum. Gözlerimi yavaflça aral›yorum.

O anda turumuzun son günü oldu-

¤unu farkederek, bu sefer yine üzülüyor

ama yar›nki ifl gününden önce önümde

daha kocaman bir gün oldu¤unu düflününce

mutlu oluyorum.

Kahvalt›ya inmeden çabucak bavullar›m›z›

toparl›yoruz ve akflam havaalan›na gitmeden

önce u¤rayarak teslim almak üzere

bavul odas›na kilitliyoruz. Ard›ndan

nefis bir kokunun geldi¤i kahvalt› salonuna

geçiyoruz, Çok geçmeden büfede s›ralanm›fl

nefis çikolatal›, s›cac›k kekleri

fark ederek, kokunun kayna¤›na ulafl›yoruz.

Kahvalt›m›z›n ard›ndan çikolatal›

keklerimizin yan›nda kahve keyfi yapmak

üzere kanal k›y›s›ndaki sal›ncaklara geçiyoruz.

Marken-Volendam

Kahve keyfi sonras› rotam›z› daha kuzeye

yani Marken ve Volendam k›y› kasabalar›na

çeviriyoruz.

Buralar Hollandal› aileler taraf›ndan da

haftasonlar› dinlenme amaçl› gidilen, Kuzey

Denizi k›y›lar›ndaki bal›kç› kasabalar›.

Yolda birçok hayvan çiftli¤inden geçiyoruz

.

Yaklafl›k 1 saatlik bir yolculuk sonras›

Marken’e var›yoruz ama bal›kç› kasabas›na

m› yoksa masallar diyar›na m› geldi-

¤imizi ay›rt edemiyoruz. Öncelikle hepsi

birbiriyle uyum içinde bu ahflap evlerin.

Yeflilin hakimiyeti var. Çat›lar sivri üçgen

biçiminde ve k›rm›z›. Pencere çerçeveleri

beyaz. Camlar›n ço¤unda dantel perdeler,

kap›lar›n›n üzerinde ise sembolik bir

çift takunya as›l›. Evlerin bahçeleri de ayr›

bir özene sahip. Gövdesi evin rengi ile

ayn› tona sahip ve ucundaki sivri noktalar›

ise beyaz olan çitler her bir evin bahçesini

di¤erinden ay›r›yor. Bahçedeki a¤açlar,

rengarenk çiçekler, küçük tahta

banklar, hepsi birbiriyle ola¤anüstü bir

uyum içinde.

Kuzey Denizi’nin k›y›s›ndaki bir di¤er bal›kç›

kasabas› olan Volendam, Marken’e

göre biraz daha turistik oldu¤u hissini

verse de yine de büyülüyor. Turumuzun

bu son gününde henüz bu tahta lalelerden

edinmedi¤imi fark ederek, seçti¤im

birkaç rengi sat›n al›p, çantama at›veriyorum

ve yine gruptan koparak bafll›yoruz

keflfe.

Volendam liman›nda bal›kç› teknelerinden

ziyade, çeflitli ülkelerin bayraklar›na

sahip birçok yat demir atm›fl durumda.

Ayn› zamanda Marken ile Volendam aras›nda

tekne seferleri de yap›labiliyor. Liman›n

ucunda ise Kuzey Denizi’nin rüzgar›

oldukça fliddetli esiyor.

Buradaki evlerin hepsi ayn› tip olmas›na

ra¤men, tek bir unsur var ki hepsinde

farkl›. O da kap›lar›. Her birinin kap›s›n›n

flekli, oymalar›, renkleri bambaflka. Neden

mi, çünkü buradaki bal›kç›lar çok

içerlermifl, hatta öyle çok içerlermifl ki

dönüflte bu benzer evlerin içinden bir türlü

kendilerininkini ay›rt edemezlermifl.

Bu nedenle de hepsinin kap›s› birbirinden

farkl› yap›lm›fl.

Bu arada saat h›zla geçiyor ve art›k Volendam’dan

da ayr›lma vakti geliyor. Gidifle

göre daha k›sa bir süre içinde Ams-


terdam’a gelip, Singel’deki çiçek pazar›

yak›nlar›nda iniyoruz. Volendam’daki serin

rüzgardan sonra Amsterdam’da hava

yak›yor. Haftasonu oluflu itibariyle oldukça

kalabal›k olan Dam Meydan›’ndan Madame

Tussaud’nun tam karfl›s›na kalan

yola giriyoruz. Gidece¤imiz yer çok uzak

de¤il ama yolda Türkiye’de olmayan birkaç

ma¤azaya daha girmekten kendimizi

yorum.

al›koyam›yoruz. Neyse ki sonunda

esas hedefimizin kap›s›nday›z.

‹flte bir önceki gün

münakafla etti¤im iri yar› güvenlik

görevlisi b›rakt›¤›m yerde

duruyor. Gözlerimi k›s›p,

kendisine k›zg›n bir bak›fl atarak,

içeri giriyorum ve sat›fl

eleman› olan k›zlar›n birinden

parfümü rica ederek, al›p, ç›k›-

20 dk. sonra art›k otelimizdeyiz. Kilitledi-

¤imiz odadan alm›fl oldu¤umuz valizlerimize,

elimizdekileri di¤er eflyalar› da yerlefltirdikten

sonra üstümüzü de¤ifltirerek

saat 22:00’deki uça¤›m›z için Schipol’e

gitmek üzere otobüsümüzde son kez yerlerimizi

al›yoruz. Alana gitti¤imizde tahmini

bavul kilolar›n› ö¤renmek üzere tart›lar›n

bafl›na toplanan tur heyetimizin

hali görülmeye de¤er.

Saat 22:00 itibariyle havalanan uça¤›m›zda

tüm günün tatl› yorgunlu¤u ile çak›rkeyif

olan tur heyetinin iniflte kimin

bavulunda hangi eflyas› oldu¤unu hat›rlamas›

ise muhakkak ki zor olacak…

Duygu Y›ld›z

Acenteler ve Pazarlama

Müdürlü¤ü

Hayat› keflkelerle mi

yoksa belkilerle mi

yaflamak...?

37


13 May›s 1940 Adapazar› do¤umluyum.

Küçük yafltayken ailem ‹stanbul’a yerleflti.

E¤itimimi ‹stanbul’da tamamlad›m. Evli

ve 1 çocuk babas›y›m. Mesleki yaflant›m,

askerlik görevimi Erzincan’da tamamlad›ktan

sonra 1965 y›l›nda Türkiye

‹fl Bankas› Fincanc›lar fiubesi’ne girmemle

bafllad›. Bankac›l›¤›n yan› s›ra sigortac›l›k

ile tan›flmam da bu flekilde oldu.

Türkiye ‹fl Bankas›’n›n çeflitli kademelerinde

görev yapt›ktan sonra Eylül 1989 y›l›nda

emekli oldum. Eylül 1990 senesinde

flirketimize müracaat ederek acentelik

talebinde bulundum. Müracaat›m kabul

edildi ve o tarihten itibaren Anadolu Sigorta’n›n

acentesi olman›n gururunu yafl›yorum.

38

bir baflar› öyküsü

Nisan 2007 tarihinde ünvan de¤iflikli¤i ismimizi

Coflkun Türker Ekren Sigorta Ara.

Hiz. Ltd olarak de¤ifltirdik. fiirketimizde

ben de dahil 3 kifli görev yapmaktay›z.

Anadolu Sigorta

ile iliflkilerimiz

her zaman

en üst

seviyede olmufltur.Hepimiz

ayn› hedef

için çal›fl›yoruz.

Bu hedefe

baflar›

bir flekilde

varmam›z için

karfl›l›kl› sevgi,

sayg› ve

coflkun

t. ekren

sigorta

anlay›fl içerisinde olmam›z gerekti¤ine

inan›yorum. Portföy olufltururken risk faktörünü

her zaman ön planda tutuyoruz.

Gelece¤e ait planlar›m›z ise tabi ki çal›flmak,

çal›flmak ve daha fazla çal›flmak,

Anadolu Sigorta’n›n çal›flma ilkelerine de

uyarak sa¤l›kl› bir flekilde büyümektir.

Dergimizde flirketimize bu sayfalar› ay›rman›z

benim ve acentem için gurur verici

olmufltur. Bu vesile ile fiirketimiz kurucular›

dahil aram›zdan ayr›lanlara rahmet,

emeklilerimize s›hhat ayr›ca görevde

olan arkadafllar›m›za ve tüm acente dostlar›m›za

s›hhat, mutluluk ve baflar›lar

dilerim.


denizlerin en yaman avc›lar›:

sumrular

Foto¤raflar: Mehmet Çetinkoç & ‹brahim Erden

Türkiye ile Yunanistan s›n›r›nda bulunan

Enez, Avrupa, Asya ve Afrika'da yaflayan

birçok kufl türünün gerek göç zaman›nda

dinlenmek ve beslenmek, gerekse de

üremek için konaklad›klar› çok önemli

sulak alanlardan birisi. Parmak büyüklü-

¤ünde olan ötle¤enlerden tutun da yaklafl›k

üç kiflilik kanepe uzunlu¤unda kanat

aç›kl›¤›na sahip akkuyruklu kartala

kadar birçok boyut ve çeflitlilikteki kufl

türü bu bölgede yaflam›n› sürdürür.

Ancak bütün bu farkl›

türlerdeki kufllar›n içinde

sumrular ayr› bir yere sahip.

Ne ufak ötücüler gibi s›k dallar›n,

çal›lar›n içinde kaybolup

kendilerini gizler ne de insan

gördü¤ünde korkudan ne yapaca¤›n›

flafl›r›p kaçan devasa y›rt›c›

gibidirler, aksine sahip olduklar› bü-

bizce

39


40

acente bizce

acente anadolu


tün güzelliklerini ve yeteneklerini sanki onu izleyenlere gösteri

yaparm›flças›na sergilerler. Enez'in en güzel yanlar›ndan

birisi de ülkemizde göç s›ras›nda veya üremek için bulunan

sekiz farkl› sumru türünün burada y›l›n farkl› zamanlar›nda

görülebilir olmas›d›r.

Gözünün kenar›yla nerden geldi¤i belli olmayan beyaz bir tafl›n

suya düfltü¤ünü görmek ilk baflta insan› hayretler içinde

b›rak›r Enez'de. fiafl›r›r anlamaya çal›fl›rs›n, suyun üstüne

bakar sadece beyaz mart›lar görür anlam veremesin. Daha

sonra bu mart›lar›n birer ikifler sanki tafl olup suya ya¤d›klar›n›

görünce flaflk›nl›¤› daha da artar insan›n. Ancak k›sa sürer

bu suya dal›fllar, sanki trambolinden geri z›plar gibi hepsinin

a¤z›nda birer bal›k daha 1 metre yükselmeden sudan

yutarlar hemen yemeklerini. O zaman anlar insan, bunlar›n

mart› olamayacak kadar çevik ve yaman avc› olduklar›n›.

Sumrudur bunlar denizlerin en yaman avc›s›. Öyle bir fliddetle

çarpar ki sudaki bal›¤a bazen bal›k gagas›na saplan›r

bazen ise sadece vücudu vard›r a¤z›nda.

Alper Öztutar

Bilgi ‹fllem Müdürlü¤ü

Her nevi gufl fotosu itina ile çekilir

41


42

bizce

café de paris: frans›z lezzeti

Lezzeti sosunda. Meflhur Café de Paris sosu,

‹sviçre’de da¤lar›n eteklerinden toplanan

gizemli 49 çeflit baharat ve tereya¤›n›n harmanlanmas›yla

olufluyor. Sosun tarifi bir s›r

gibi saklan›yor. Café de Paris’nin sosu

birçok restoran’›n

stoklar›nda var ancak gerçek sos

patentli. Yeme¤in en önemli

özelli¤i, servis yap›l›rken sosun

s›cak olmas›nda. Yeme¤i siparifl

ederken de sosun özellikle

s›cak olmas›na dikkat

edin. Zaten Café de

Paris’nin Frans›z

mutfa¤›nda servis

edilirken yeme¤in

alt›nda mum

yak›larak

masaya getirilir.

Frans›z Mutfa¤›’n›n eflsiz lezzetlerinden

olan Café de Paris yeme¤inin Türkiye’ye

gelifli Türk insan›yla tan›flmas› çok ilginç

bir rastlant› sonucu gerçekleflmifl. Türk

iflletmecilerden biri Paris’te bir restorana

yeme¤e gider. Garsona siparifl verirken,

garson ›srarla Café de Paris’i tavsiye

eder. Bizim iflletmecimize de öneri cazip

gelince yeme¤i siparifl eder. Garson siparifli

al›r ve yirmi-yirmi befl dakika

sonra servis eder. ‹flletmecimiz

yeme¤i yemeye bafllar ve çok

be¤enir. Bir süre, her gün ayn›

saatte restorana gitmeye devam

edip Café de Paris siparifl

eder. Her defas›nda aflç›dan

tarifini ister ve tarifini al›ncaya

kadar da bu olay böyle


devam eder. ‹flletmecimiz Türkiye’ye

döndükten sonrada ‹stanbul’da restoran›

açar ve bu Frans›z mutfa¤›n›n bu nefis yeme¤ini

bizlerle tan›flt›rm›fl olur.

Malzemeler:

Garnitür: Patates k›zartmas›, az

hafllanm›fl julyen sebze

● 180 gr. Bonfile

● 1 kutu süt

● Dijon hardal›

● Rokfor peyniri (rendelenmifl)

● Tereya¤

● Dereotu

Baharatlar:

Köri, kimyon, kekik, muskat, karabiber,

sebze çeflni, ketçap, hint safran›, mercan

köflkü, strevilize, kiflnifl, rosemary, dereotu,

so¤an tozu ve sar›msak tozu (hepsinden

birer miktar).

Miktarlar›n› kendimize göre haz›rlad›¤›m›z

baharat grubunu ve dereotunu ince

k›yd›ktan sonra, süt ve dijon hardal ile

kar›flt›r›rken rendelenmifl rokfor peynirini

azar azar tereya¤› da kat›p beraber iyice

kar›flt›r›yoruz. Sonra sosumuzu 12 saat

oda s›cakl›¤›nda dinlendiriyoruz.

Bonfile ›zgarada, a¤›z tad›m›za göre az ya

da çok pifliriyoruz. Haz›rlam›fl oldu¤umuz

kat› sosumuzdan yetecek kadar tavada

eritiyoruz. K›zarm›fl bonfilemizi taba¤a

koyuyoruz ve üzerine sosumuzu döküyoruz.

Taba¤›n yan›na garnitür olarak; iste¤e göre

patates k›zartmas› veya az hafllanm›fl

Ayhan Ünal

Sat›n Alma Destek ve

‹nflaat Müdürlü¤ü

Gökkufla¤›ndan önce

ya¤muru yaflamak

gerekir

43


44

bizce

fl›kl›kla rüküfllük aras›nda

ince bir çizgi

vard›r...

“fi›kl›kla rüküfllük aras›nda ince bir çizgi

vard›r” der modac›lar…

Bazen fl›k olal›m derken ipin ucu biraz kaç›yor

ve ortaya pek de hofl olmayan sonuçlar

ç›kabiliyor. Renkli giyinmek, renklerin

uyumunu sa¤lamak oldukça zor.

Renk armonisi moda da bu y›l da devam

etmekte. Renklerin uyumu, elbiselerde

de¤iflik çizgiler, rengarenk çantalar, bolca

aksesuarlar ve tabi ki de kad›nlar›n

vazgeçemedi¤i ayakkab›lar…

Yap›lan bir araflt›rmaya göre insanlar›n

renk seçimini mesleklerine göre yapt›klar›

saptanm›fl. Bu araflt›rmaya göre; Serbest

meslek sahibi kad›nlar›n giysilerinde

ço¤unlukla tercih ettikleri renklerin

pembe, mavi ve yeflil iken ö¤rencilerin

mavi, yeflil, lacivert, büro çal›flanlar›n›n

beyaz, lacivert, kol gücüne dayal› ifl yapanlar›n

ise mavi, kahverengi, lacivert

olduklar› saptanm›fl.

Ayn› araflt›rmada renklerin yafl gruplar›na

göre de de¤iflim gösterdi¤i de ortaya

ç›km›fl. Örne¤in Pembe rengin tüm meslek

gruplar›nda tercih edilen bir renk oldu¤unu

saptanm›flken çal›flan kad›nlar›n


yafllar›na göre ise 20-25 yafl aras›nda siyah,

beyaz, pembe, 26-30 yafl aras›nda

pembe, k›rm›z›, beyaz, 31-35 yafl aras›nda

mavi, pembe, k›rm›z›, 36-40 yafl aras›nda

lacivert, mavi, kahverengi, 41-45 yafl aras›nda

pembe, lacivert, 46 ve üzeri yafl grubunun

ise lacivert ve pembe renklerini ço-

¤unlukla tercih ettikleri gri, turuncu ve sar›n›n

tüm yafl gruplar›nda tercih edilmeyen

renkler oldu¤u sonucuna ulafl›lm›fl.

Giysilerdeki renk tercihlerinde vücut yap›lar›,

kiflilik özellikleri ve giysinin kullan›m

alan›n›n öncelikli etkenler olmas› kadar

psikolojik durum, ten rengi ve modaya

uyumlu olmak da bir o kadar önemlidir

biz bayanlar için.

Ten rengine göre k›yafet seçmek çok

önemli. Mesela esmer, sar›fl›n ya da k›z›lsan›z

ve teniniz güneflin alt›nda hafif

bronzlaflt›ysa yeflil tam size göre bir

renk…

Siz de “en fl›k ben olmal›y›m” diyorsan›z

iflte size bu sene için baz› örnekler:

‹ddial› renkler yine 2008 modas›na hakim.

Turuncu ise bunlar›n aras›nda bu

yaz her türlü giysi ve aksesuarda yer alan

favori bir renkti. Bikiniler, uzun elbiseler,

ayakkab›lar turuncu ile birleflti¤inde oldukça

dikkat çekici görünüyor. Siz siz

olun bu y›l› turuncu bir fleyler almadan

geçirmeyin…

Güneflin sar› ›fl›klar› alt›nda veya gece

›fl›klar› alt›nda giyilen maviler de bu y›l

çok moda… Mavinin tonlar›yla oluflturulmufl

modeller oldukça fl›k ve kullan›fll›.

Dolab›n›zda geceye uygun bir mavi elbise

bulundurman›z› tavsiye ederim…

Sar›, sar›, sar›… Bu y›l›n en vazgeçilmez

rengi kesinlikle sar›. Çantadan bikiniye

ayakkab›dan gece k›yafetine kadar her

yerde en çok gördü¤ümüz renk sar›. Ama

sar› oldukça vurucu bir renk oldu¤u için

sadece tek yerde kullan›lmal›…

Siyah-beyaz… Asla vazgeçilmeyen her

dönem sevilerek giyilen uyumun simgesi

renkler… Siyah-beyaz bluzlar, elbiseler,

çantalar, bikiniler, etekler, ayakkab›lar

hem çok fl›k hem de sezonun olmazsa olmaz›…

Nilay Sayito¤lu

Hasar Müdürlü¤ü

3 kurufl fazla olsun

k›rm›z› olsun

45


46

bizce

duygusal zeka

Genellikle tan›mlamalar s›k›c›d›r ama

duygusal zekay› anlatabilmemiz için konuya

bir tan›mla bafllamak gerekli. Herkesin

ortak ilgi alan›n› oluflturan, ancak bazen

de farkl› düflüncelerimizin bulundu¤u

bir konu bizim için Duygusal Zeka….

YK: Ak›ll› olmak hayat›m›z›n her alan›nda

ve her zaman baflar›l› olabilmemiz için

tek bafl›na yeterli olmuyor

ne yaz›k ki… Ço¤umuz biliriz

ki, okulda çok baflar›l›

olan ancak gerçek hayatta

ayn› baflar›y› sürdüremeyen

birçok insan var.

Önemli olan zekan›n, do¤ru

yerde ve do¤ru biçimde

kullan›lmas› ve iflte tam burada

da duygusal zekan›n

önemi karfl›m›za ç›k›yor.

AA: Evet, hakl›s›n. Çabuk

kavray›p ö¤renen, analiz

etmede yetenekli, IQ seviyesi

yüksek baz› insanlar›n

ifl veya sosyal yaflamlar›nda

baflar›s›z olabilmeleri, buna karfl›n ortalama

zeka seviyesine sahip pek çok insan›n

flafl›rt›c› baflar›lar göstermesi, bu

konuda araflt›rma yapanlar›n dikkatini

çekerek, duygusal ve biliflsel zeka kavramlar›n›n

sorgulamas›na yol açm›fl. Elde

edilen veriler de, insan zekas›n›n yaln›zca

biliflsel zekadan ibaret olmad›¤›n›, zekan›n

biliflsel olmayan boyutunun da yaflam›n

her alan›nda yer ald›¤›n› gösteriyor.

YK: En fazla da ifl hayat›m›zda… Vaktimizin

ço¤unu geçirdi¤imiz ifl hayat›m›zda,

kimi zaman çevremize nefle saç›yor bazense

gergin olup çevremize de bu duygular›m›z›

yans›t›yoruz maalesef. ‹ç huzuru

olmayan insanlar negatif enerjilerini,

çevresindekilere, hatta ses tonu ve tav›rlar›yla

telefonda görüfltükleri kiflilere

bile yans›t›yorlar. Ben ki - ço¤u kifli de

böyle- karfl›mdaki insan e¤er kendini iyi

hissediyorsa iyi hissediyorum ve bir o kadar

da kendisi ile iyi bir iletiflim kurabiliyorum.

Baz› insanlar›n da pozitif düflünce

ve tav›rlar› bana güç kat›yor.

AA: Elbette, bilim adamlar›, duygusal zekan›n

kendimizle ve baflkalar›yla bafla ç›kabilmeyi

kolaylaflt›ran yani baflkalar›n›n

neyi istedi¤ini, güçlü ve zay›f yanlar›n›,

duygular›n› de¤erlendirerek anlayabilmek,

stresle bafla ç›kabilmek ve insanlar›n

çevrelerinde görmek istedikleri gibi

biri olmak için gerekli bir yetkinlik oldu-

¤unu belirtiyorlar. Ak›l gücünün, duygusal

zekan›n hayata yans›tt›¤› olgunluk olmadan

verimli olamayaca¤›n›, hayat›n

anlam› ve yaflanabilirli¤i, akl›n ve duygular›n

etkin bir flekilde kullan›lmas›ndan

do¤an sinerjide gizli oldu-

¤u da belirtiliyor.

YK: Ben de her insan gibi

kendimi de¤erli hissetmek

istiyorum, ancak bu ihtiyac›m›

baflkalar›na do¤ru flekilde

yans›tabildi¤im sürece

karfl›l›k alabilece¤imin

fark›nday›m. Potansiyelimizin

ne kadar›n› ifl hayat›m›za

yans›tt›¤›m›za dair

yap›lan bir araflt›rmada,

cevaplar›n ortalamas›n›n

yüzde 45-50 aras›nda kald›¤›,

hiçbir zaman yüzde

50’nin üzerine ç›kmad›¤›

saptanm›fl. Araflt›rmac›lar iflimize, iliflkilerimize

ne kadar zaman ve enerji harcad›¤›m›z›,

olumlu enerji yayarak ve iç huzurumuzu

koruyarak kendimizi gelifltirmeye

ne kadar çaba sarf etti¤imizi sorguluyorlar.

Hatta baz› araflt›rmalara göre;

insanlar›n ifl hayat›nda ö¤renme ve kendilerini

gelifltirmede motivasyon eksikli¤i

çekti¤i, 10 kifliden 4’ünün ifl arkadafllar›yla

uzun süre uyumlu flekilde birlikte çal›fl


ma becerisine sahip olmad›klar›n› saptanm›fl.

AA: Bence, bir yandan kendimizi tan›mam›z,

güçlü ve gelifltirilebilecek yönlerimizin

fark›nda olmam›z, di¤er yandan ise ifl

arkadafllar›m›za ve iliflkide oldu¤umuz

kiflilere empatiyle yaklaflarak onlar› anlamam›z

gerekli. ‹flyerindeki baflar›, bu unsurlar›n

tamam›n›n yard›m›yla sa¤lan›r.

Dolay›s›yla ifl hayat›nda duygusal zekan›n

öneminin de her geçen gün artt›¤›n›

görüyoruz. Bireylerin karfl›l›kl› ekipler halinde,

kurumlar›n da karfl›l›kl› bölümler

ile etkinlik kazand›¤›, her düzeyde liderlik

davran›fl›na olan ihtiyac›n artt›¤› böyle

ortamlarda duygusal zekan›n önemi ve

gelifltirilmesinin gereklili¤i inkar edilemez.

YK: Araflt›rmac›lar duygusal zekan›n gelifltirilebilece¤ini

söylüyorlar. Öncelikle

kendimizi tan›man›n, çevremizi hissetmenin,

de¤iflimi yakalaman›n, iç dengemizi

kurman›n ve olumlu enerji yayman›n

duygusal zekam›z› besleyen unsurlar oldu¤u

belirtiliyor.

AA: Duygusal zeka, kiflinin kendisinde ve

baflkalar›nda var olan duygular› alg›layabilmesi,

ay›rt etmesi ve yönetmesi, ifl baflar›s›

için gerekli olan toplumsal ve duygusal

yetkinlikleri kazanmas› ve hayata

geçirebilmesi için bir temel oluflturuyor.

Duygusal zeka flu özelliklerin pekifltirilmesi

ile geliflebilen ve her yaflta gelifltirilebilecek

bir nitelik oldu¤u da belirtilmekte:

● Duygular›m›z› ifade eden as›l dilin beden

dili oldu¤u unutulmamal›. ‹nsanlar›n

beden dili alt›nda yatan gerçek duygular›n›

anlayan kifliler, ifllerinde daha baflar›l›

oluyorlar.

● ‹kinci önemli etken, empati becerisi. Kifliler

kendi ihtiyaçlar›ndan yola ç›karak

empatinin iliflkileri besleyen ana damarlardan

biri oldu¤unu görebilirler.

● Duygusal zeka basamaklar›nda ilerleyen

insanlar kifliliklerinde hoflgörü ve esneklik

özelliklerini gelifltirmeliler. Zorlay›c›

iliflkiler kaç›nma do¤urur, gerginli¤e

yol açar. Hoflgörü ise kabulü kolaylaflt›r›r.

● Yak›n çevreyle olumlu duygusal iliflki,

duygusal zekay› belirlemede önemli ölçütlerden

biri. Çevremizdeki olumlu duygular›

yaflayan ve yaflatan insanlar› gözlemlersek

bu kiflilerin di¤er duygusal zeka

özelliklerini de fark ederiz. Asl›nda insanlar

huzuru yaflama, tad›na varma ve

yayg›nlaflt›rma e¤ilimindedirler.

● Kiflilerin, iliflkilerinde ortaya koyduklar›

tav›rlarda bireysel amaçlarla toplumsal

amaçlar aras›nda uyum olmal›. Birey topluma

kazand›racaklar›yla, toplumda edinece¤i

yeri kendi belirler.

● Bireysel özellikler aras›nda gelifltirilecek

bir baflka nitelik de sinerjik olabilmek.

Etkinin güçlenmesi ve yayg›nlaflt›r›lmas›

sinerjiyle ivmesini artt›r›r.

YK: Yap›lan araflt›rmalara göre duygusal

zekan›n bebeklikte ebeveynlerle duygusal

mesaj al›flveriflleri sayesinde geliflti-

¤ini gösteriyor. Okul yaflant›n›z ve sonras›ndaki

ifl hayat›n›zda yaflad›klar›n›z da

sürekli olarak duygusal zekan›zda de¤i-

flime sebep olur. Umuyorum herkes için

bu de¤iflim bir geliflim olur…

AA: Hayat›m›zda yaflad›¤›m›z ac›, tatl› ne

varsa; mutluluklar›m›z, hüzünlerimiz,

sevgilerimiz ve nefretlerimiz, asl›nda bizlere

kendimizi tan›man›n ve di¤erleriyle

iliflkilerimizi yönetmenin anahtar›n› sunuyor.

Yasemin Kibar

‹nsan Kaynaklar› ve E¤itim

Müdürlü¤ü

“Kendimi seviyorsam, seni seviyorum, seni

seviyorsam, kendimi seviyorum” Mevlana

“Oldu¤un yerde durmak, h›zla de¤iflen dünyada

en h›zl› geri gitme yoludur” A.Boggs

Ayflen Ayan

Yönetim Kurulu

Raportörlü¤ü

“Bütün büyük bulufllar, duygular› düflüncelerinin

önünde giden insanlar›n eseridir”

C.H.Oakhurst

“Kendinizi yönetmek için akl›n›z›, baflkalar›n›

yönetmek için kalbinizi kullan›n” E.Roosvelt

47


48

bizce

Gitar nedir?

Gitar aflkt›r, gül bahçesindeki sevgilinizi

and›¤›n›zda. Gitar meydir hüzünlü

bir an›n›zda. Gitar s›rdaflt›r biriyle

bir fleyleri paylaflmak istedi¤inizde.

Gitar sa¤lam bir arkadafll›kt›r, parmaklar›n›z›n

tellerle kurdu¤u. Ayr› bir

dünyad›r sizi bu dünyadan koparan.

Gitarla ilk tan›flmam üniversite

dönemimde oldu. Üniversiteye

giderken babam›n söyledi¤i

“üniversite dönemi, senin

son rahat dönemi. Bu dönemde

ne ö¤rendiysen ö¤rendin

sonra f›rsat›n olmayacak”

sözü ve gitar çalan ev arkadafl›m;

beni gitara yöneltti. Kursa gitmedim

veya özel bir ders almad›m sadece bana

yard›mc› olan bir kitapt›. Akorlara nas›l

bas›laca¤›n› gördüm sonra saatlerce ça-

gitar ve ben

l›flt›m. Çal›flt›kça ba¤land›m.

Yaz›n›n bu k›sm›na kadar gitar›n benim

aç›mdan tarifini yapmaya çal›flt›m.

Ansiklopedik tarihini de k›saca anlatmak

gerekirse de;

Gitar›n kökeninin Hitit’lere kadar uzand›¤›

gitarla ilgili varsay›mlardan biridir.

Ayr›ca Asurlulara ait kabartmalarda

da gitara benzeyen telli

çalg›lara rastlanmakta. Araplar›n

‹spanya’y› fethiyle de gitar›n Avrupa’ya

geçti¤i düflünülmekte.

Gitar Türleri

● Klasik gitar

● Akustik gitar

● Elektro gitar

● Bas gitar

● Perdesiz gitar

Bunlar›n d›fl›nda daha birçok alt dalara

ay›rabiliriz gitar çeflitlerini.

Gitar Telleri ve Karfl›l›klar›

Gitar tellerini en alttan en üste do¤ru yazmak

gerekirse;

E.............................1. Tel (en alttaki tel)

B............................ 2. Tel

G.............................3. Tel

D.............................4. Tel

A.............................5. Tel

E.............................6. Tel (en üstteki tel)

fleklindedir.

Gitarla Temel Bilgiler

Gitar temel olarak iki bölüme ayr›l›r. Bunlar;

gövde ve sap (klavye) bölümleridir.

Gövde bölümünde tellerin ba¤land›¤›

köprü ve ses deli¤i bulunmakta. Klavye

k›sm›nda ise; perde ve uç k›s›mdaki akor

kulaklar› bulunur.

Akor: Üç veya daha fazla sesin ayn› anda

t›nlamas›na akor denir. Söz akordan aç›lm›flken

bunlar›n harflerle olan karfl›l›¤›n›


görelim.

La = A

Si = B

Do = C

Re = D

Mi = E

Fa = F

Sol = G

Akorlar iki ana flekilde bulunur ki bunlar

“majör” ve “minör” dür. Yukar›daki harfler

e¤er tek bafl›na gösteriliyor ise bu o

notan›n majörü anlam›ndad›r. Örne¤in

sadece “F” varsa bunun anlam› Fa majördür.

Bunlar›n minörlerini belirtmek için

ise yanlar›na “m” harfi eklenir. Gene ayn›

örne¤i kullan›rsak “Fm” Fa minör anlam›na

gelir. fiimdi de akorlar›n gitar üzerinde

nas›l bas›ld›¤›n› bir örnek yard›m›yla

görelim.

Em (Mi minör ) : Gitara yeni bafllayanlar›n

en sevdi¤i akorlardan birisidir.

Say›larla belirtecek olursak 022000 fleklinde

ifade edilebilinir. Bunun gitar üzerinde

nas›l bas›laca¤›n› da görelim.

Burada gözüken soldaki kal›n siyah çizgi

efli¤i temsil etmektedir. Bir gitarda alt ve

üst olmak üzere iki adet eflik bulunur. Ayr›lm›fl

her bir alana ise perde denir. Dikkat

edilmesi gereken en önemli husus resimdeki

en alttaki çizginin karfl›l›¤› gitar›n

en üst telidir. Yani Em akordunu basmak

için orta parma¤›n›z› ikinci perdede

üstten ikinci tele ve yüzük parma¤›n›z›

gene ikinci perde de üstten üçüncü tele

basman›z gerekmekte. Akorlara basma

mant›¤› bu flekilde. Akorlara basmak için

bafl parmak d›fl›ndaki di¤er dört parmak

kullan›l›r ki bunlara iflaret parma¤› 1 olmak

üzere s›rayla say›lar verilir ve ayr›ca

harfler fleklinde gösterilir. Dolay›s›yla bu

akort için 2. parma¤›n›z› (orta parmak) ve

3. parma¤›n›z› (yüzük parma¤›) kullanmal›s›n›z.

Gitara bafllamak için hiçbir zaman geç

de¤il. Asl›na bakarsan›z hiçbir fleyi yapmak

için geç de¤il sadece zaman ay›r›p

çal›flmak gerekmekte. Yaz›n›n bu son k›sm›nda

ise benim de sevdi¤im bir flark›n›n

akorlar›n› vermek istedim.

‹dil ÜNER (Güneflim)

A Bb

Güneflim ay›m sana ›fl›k olsun

Gm Bb A

S›cak kumum yoluna aç›k olsun

A Bb

Okflar›m tenini rüzgarlar›mla

Gm Bb A

Susuz kald› sular›m dudaklar›na

Dm Bb

Ah o gozlerin

Gm A

Aras›n beni izlesin peflime düflsün

Dm Bb

Ah o dudaklar›n

Gm A

Gelsin bulsun tats›n ve öpsün beni

A Bb

Al bulutlar›m sana yatak olsun

Gm Bb A

Yumuflac›k sessizce üstünü örtsün

A Bb

Ateflim aflk›na k›v›lc›m olsun

Gm Bb A

Sonsuz yans›n yüre¤inde hayata doysun

Hasan U¤urel

Kad›köy Bölge Müdürlü¤ü

A dead enemy always

smells good

49


izce

“denizcinin kar›s› dul,

paras› pul olur”

Denizde son derece sakin bir günde yavafl

yavafl h›zlanan rüzgâr›n kald›rd›¤›

dalgalar›n gemiyi nas›l etkiledi¤ini hiç

düflündünüz mü? Sürekli hareket eden

50

bir yap›da yaflamak zorunda olan bu insanlar›n

yaflam biçimlerinin karadaki ortamdan

farkl› olmas›n›n ne denli do¤al

oldu¤unu görmenin ötesinde, düflünmek

ve de yaflamak gerekiyor.

Ö¤rencilik y›llar›m›zda “Denizcinin tan›m›

nedir?” diye soruldu¤unda, akl›m›za

hukuk derslerinden ö¤rendi¤imiz “gemi


adam›’’ tan›m› gelirdi. Deniz ‹fl Kanunu

gemi adam›n› “Bir hizmet akdine dayanarak

gemide çal›flan kaptan, zabit, tayfa ve

di¤er kimse” olarak tan›ml›yor.

Denize ç›kt›¤›m›z ilk y›llarda ise bu tan›m,

usta olma yolunda seyir eden denizcinin

elindeki hamur gibi yeni biçimler almaya

bafllad›; içine duygular girdi, düflünceler

kat›ld›. Gemi adam›n›, bir hizmet akdi ile

gemi aras›na s›k›flt›ran tan›m; k⤛t üzerinde

bir yaz› olmaktan ç›k›p yaflam bulmaya

bafllad›.

Gemi adam› o geminin kaptan›, zabitleri,

yard›mc› zabitleri, tayfalar› veya yard›mc›

hizmet personeli olabilir. Tayfalar›n ba-

fl›nda yine bir tayfa olan lostromo vard›r.

Kaptan hariç di¤er personel, bölüm amirlerine

ba¤l›d›r. Güverte bölümünün bafl›nda

1. zabit, makine bölümünün bafl›nda

baflmühendis (çarkç›bafl›) vard›r. Bölüm

amirleri de kaptana ba¤l›d›r. Kaptan

tüm geminin idarecisidir.

Kaptan; gemiyi sevk ve idare eden kiflidir.

Duruma göre bayrak devletinin, gemi

ve yükle ilgili olan kiflilerin temsilcisidir.

Zabit, kaptana geminin sevk ve yönetiminde

yard›mc› olan kiflidir. Gemideki

görevine göre gerekli evraklar› haz›rlar,

gemi harita ve seyir kitaplar›n›n düzeltmelerini

yaparak güncel kalmalar›n› sa¤lar.

Zabit ayr›ca di¤er gemi adamlar›n›n

sa¤l›k durumlar›ndan ve gemi revir ile

ilaçlar›ndan da sorumludur. Limana var›fllarda

ve limandan kalk›fllarda bafl veya

k›ç üstünde halat manevras›n›n bafl›nda

bulunur. Limanlarda ve demirde vardiya

amirli¤i yapar, güvenlik nöbeti tutar, yük

ifllemlerini yönetir. Gemi makine ve cihazlar›na

kumanda eder, bölümü ile ilgili

bak›mlar› yapt›r›r.

Yard›mc› Zabit; gemide görevli telsiz zabiti,

doktor, sa¤l›k memuru, gemilerin

özelliklerine göre bulundurulmas› zorunlu

olan ve geminin kullan›m amac›na katk›da

bulunan elektrikçi, elektronikçi,

elektronik ve elektrik zabitleri ile makine

mühendisi ve teknisyenleri, bilgi ifllem

makineleri programc›s› ve operatörü, bilim

gemilerinde çal›flan bilim adamlar› ve

benzeri personel yard›mc› zabit olarak nitelendirilir.

Tayfalar, geminin güverte, makine ve kamara

bölümlerinde çal›flan ve gemi kaptan›,

gemi zabiti, yard›mc› zabitleri ve

stajyerler d›fl›nda kalan tüm gemi adamlar›d›r.

Kaptan ve zabitlerin görevlerinin

d›fl›nda kalan tüm ifllerde onlar görevlidir.

Gemide kaptan ve zabitler yönetim

kadrosunu oluflturur ve tüm personel gemide

belirli bir düzen içerisinde yaflar ve

çal›fl›r. Bunlar güverte s›n›f› için miço, gemici,

usta gemici ve reis; makine s›n›f›

için ise ya¤c›, silici ve makine lostromosu

adlar›n› al›rlar.

Gemi Yaflam›n›n Cazibesi ve S›k›nt›s›

Gemi yaflam›n› k›saca ayr›l›klar ve mahrumiyetler

içerisinde macera duygusunu

51


52

bizce

‹stanbul Bo¤az girifli sa¤l›k botundan ç›karken.

tatmin ederken, bir yandan da para kazanmak

olarak tarif edebiliriz. Ancak genelde

para hakk›ndaki söylentiler hep uç

rakamlar üzerinedir. Kazanç hiyerarflik

yap›da altta olanlar için hemen hemen

karada kazanabileceklerine efl; hiyerarflik

yap›da üstte olanlar içinse bir miktar

daha fazlad›r. Ayr›ca art›k atasözü haline

gelmifl “Denizcinin kar›s› dul, paras› pul

olur.” söylemini de unutmamak gerekir.

Bu söz ile denizci efli olman›n ne kadar

zor oldu¤u ve uzun süreli ayr›l›klar karfl›l›¤›nda

elde edilen maddi kazanc›n da

düflük verimli oldu¤u ifade edilmekte. ‹flte

bu yüzden denizcilik dünyan›n en zor

meslekleri aras›nda yer almaktad›r.

Özellikle uzun seferlere ç›kan denizciler,

herkesten farkl› bir yaflam tarz›na sahip

olduklar›ndan dolay›; kendilerine özgü

bir ruh haline sahip olurlar. ‹flte sadece

denizcilerin hissedebilece¤i duygulardan

birkaç›:

10.000 tonluk geminin bafl-k›ç vurmas›n›

hissetmek, 10 derece yalpada seyir halinde

olmak ve her an batabilme duygusu

ile karfl› karfl›ya kalmak ve bu duygu ile

yaflamaya al›flmak.

Denize düflmüfl ve yüzmekte olan bir

konteyn›ra gece seyrinde çarpma korkusunu

yaflamak.

Hakk› Deval

gemisinden

ayr›l›k vakti.

Stajyerim

Ozon Taflan

ile birlikte.

Halat› ba¤layabilmek ile ba¤layamamak

aras›ndaki baflaramama korkusunu hissetmek.

(Acemi bir denizciden bahsediyorum.)

Sürekli olarak sevdiklerinden ayr›lmak ve

ayr›l›klar›n yaflam tarz› oldu¤unu kabullenmek.

Denizler, özgürlük tutkusu ve ufkun ard›ndaki

gizemi simgeler. Denizcinin yaflam›

asl›nda çok çilelidir. Ailesinden ve

evinden ço¤u zaman uzakta; yaflam›n›

çocuklar›, eflleri, sevdikleri yerine denize

verir denizciler. F›rt›nalarla ve dalgalarla

bo¤uflurken denize bir daha ç›kmaya tövbe

etseler bile, limana var›nca her fleyi

unuturlar. Deniz çeker yine onlar›.

Denizci her fleyden evvel yürekli insand›r.

Çünkü baflka türlü denizlere kafa tutamaz.

Denizci yaflad›¤› ortama, yani gemiye

ve çal›flma arkadafllar›na karfl› merttir.

Denizin kendisi de merttir. Yalan› affetmez,

hemen yüzüne vurur.

Denizci çal›flkand›r. Tembel denizci bir

seferlik yolcudur. ‹lk limanda dönüfl bileti

kesilmifltir. Denizci özlem adam›d›r. Özler...

Özlenir... Kavuflman›n duyulan en

büyük haz oldu¤unu ondan daha iyi kimse

bilemez.


Denizci herkesin k›skanaca¤› dünyan›n

en güzel yerlerini, do¤an›n en güzel manzaralar›n›

görür ve yaflar. ‹lk defa görünen

ve bir daha görünmemek üzere kaybolup

giden güzellikleri denizlerde saklar.

Denizci yaln›zd›r. Bazen mart›lar, bazen

yunuslar, bazen de f›rt›nalar arkadafl olur

ona. Denizci dosttur, arkadaflt›r. Sefer

dönüflü hep o arar arkadafllar›n›, dostlar›n›.

Unutulmufllu¤unu bile bile...

Denizci için emanet kutsald›r. Gemisi ve

tafl›d›¤› yük onun onurudur. Denizci paylaflmay›

bilir, adalet duygusu geliflmifltir.

Çünkü denizde yaflam›n baflka türlü olmayaca¤›n›

bilir. “Adalet kutup y›ld›z› gibidir,

geri kalan her fley onun etraf›nda

döner." (Eflatun) sözünü iyi bilir.

Denizci iyi bir yurttaflt›r. Gitti¤i ülkelerde

ülkesini ve bayra¤›n› temsil etti¤ini unutmaz.

O bilinçle hareket eder. Denizci ismini

her gün kuca¤›nda uyudu¤u, uyand›¤›,

hatta can›n› verdi¤i denizden alm›flt›r.

Çünkü onunla özdefltir art›k. Oysa karada

çal›flanlara karac› denmez.

Bütün denizcilere ve karada çal›fl›p Türk

denizcili¤inin her kademesinde ve her

sektöründe emek veren arkadafllar›m›za

Köprü üstünde vardiya zaman›, Bat› Afrika

sahillerine bak›fl.

kolayl›klar diliyorum. Elbette sigorta sektöründe

çal›flan bizler gibi eski denizcilere

de.

Tüm denizcilere benden selam olsun..

Kpt. Kaan Aydemir

Nakliyat ve Sorumluluk

Sigortalar› Müdürlü¤ü

fiefkat ve merhamette

günefl gibi ol

53


Görsel flölen sunup, bizi heyecan›n doruklar›na

tafl›yan günümüz filmlerinin ne

kadar e¤lenceli, sürükleyici ve tercih edilebilir

olduklar›n›n fark›nday›m. Yine de

gerçek flu ki; Hollywood filmleri genifl bir

kitleye hitap etse de, ba¤›ms›z filmlerin

sinemaya katt›¤› kalite bambaflka. Bu ya-

54

bizce

sineman›n kalbi:

ba¤›ms›z sinema

z›mda üniversite y›llar›mdan beri s›k› takipçisi

oldu¤um ba¤›ms›z filmlerden bahsetmek

istiyorum.

Ba¤›ms›z film veya Indie film ço¤unlukla

düflük bütçeler ayr›larak küçük stüdyolar

taraf›ndan üretilen filmler. Orijinal ve yarat›c›

görüfller içerdi¤inden de

ötürü sanat filmi olarak da adland›r›l›rlar.

Ba¤›ms›z filmlerin,

Hollywood sinemas›ndan

ayr›lan bafll›ca özelli¤i ticari

amaçlar gütmeden seyirciye

ulaflmas›. Hollywood sinemas›nda

seyirciye verilmek istenen

veya dayat›lan girifl-geliflme

- sonuç bölümlerinden

farkl› olarak ba¤›ms›z filmlerde

yorumu ve sonucu izleyiciye

b›rakan bir anlay›fl söz konusudur.

Kimi zaman bu filmlerde

belirgin bir son yer almamakla

beraber yönetmenler

filmin finalini bizlerin hayal

gücüne b›rak›r. Aradan y›llar

geçtikten sonra bile ak›llarda

soru iflaretleri b›rakan ba¤›ms›z

filmler seyirciyi düflünmeye

ve hayal etmeye sevk eder.

Uluslararas› arenada da çekimi

yayg›n olan bu filmleri izle-

mek, izleyiciyi daha önce çok iyi tan›mad›¤›

ülkelerdeki insanlar›n günlük yaflam›,

gelenekleri ve toplumsal sorunlar›

hakk›nda bilgi sahibi olmas›na yard›mc›

olur

Özellikle Avrupa Sinemas› ba¤›ms›z filmlerde

baflar›s›yla ad›ndan söz ettirir. Federico

Fellini, Pedro Almodavar, Bergman

gibi kült isimler Avrupa ba¤›ms›z

filmlerinin bel kemikleridir. Sinemaya kazand›rd›klar›

farkl› bak›fl aç›lar› onlar› gelecekte

de unutulmaz k›lacak. Do¤uya

bakt›¤›m›zda ise ‹ran sinemas›n›n özgünlü¤ü

ve ayk›r› yönetmeni Abbas Kiyarüstemi

bizi karfl›lar. Tabi ki Türk sinemas›ndan

da bahsetmeden geçemeyece¤im.

Dünyaca ünlü ve Cannes Film Festivalin-


den ödüllü yönetmenimiz Nuri Bilge Ceylan...

Büyük kentte yaflayan insan›n yaln›zl›¤›n›

ve iletiflimsizli¤ini karla kapl› ‹stanbul’un

görüntüleriyle anlatan ‘Uzak’

adl› filmi büyük bir ustal›k göstergesidir.

Nuri Bilge Ceylan’a son Cannes Film Festivalinde

‘En ‹yi Yönetmen’ ödülünü getiren

‘Üç Maymun’ adl› filmi 24 Ekim’de sinemalarda

gösterime giriyor. ‹zlemeyi

sab›rs›zl›kla bekliyorum.

Ne yaz›k ki Hollywood filmleri kadar popüler

olmayan sanat filmlerini ülkemizde

daha çok film festivallerinde

rastlayabiliyoruz. 10 ayl›k bir ‹stanbullu

olarak size önerebilece¤im

film festivalleri aras›nda her y›l nisan

ay›nda gerçeklefltirilen ‹KSV Uluslararas›

Film Festivali ve !F Sanat Festivali

yer al›yor.

Hepinize bol sinemal› günler diliyorum.

Önerdi¤im filmler:

● Zeki Demirkubuz : Masumiyet, Kader

● Nuri Bilge Ceylan: Uzak, ‹klimler

● Pedro Almodavar: Volver, Habla Con Ella

● Bergman: Persona

Burcu Altunbafl

Reasürans Müdürlü¤ü

Ya bir yol bul,

ya bir yol aç,

ya da yoldan çekil

55


56

bizce

salvador dali

Gerçek ad› Salvador Domingo Felipe Jacinto

Dalí y Domènech' olan Salvador Dali

20. yüzy›l›n en önemli ressamlar›ndan

birisidir. Dali, sürrealizmin tan›nmas›nda

ve toplum içinde yayg›nlaflmas›nda en

fazla pay› olan sanatç›d›r. Zira sanat› klasik

anlay›fl›n d›fl›na ç›karm›fl, dehas›n› yarat›c›l›¤›n›n

s›n›rlar›n› zorlad›¤› yap›tlar›na

yans›tm›flt›r. Sigmund Freud’un yaz›lar›ndan

etkilenerek sanat›n› sürrealizmle

temellendiren Dali, “Elefltirel Paranoya”

ad›n› verdi¤i yaklafl›m› ortaya koymufl

ve bu yaklafl›mla oluflturdu¤u eserlerle

dünyan›n en baflar›l› sürrealist ressam›

oldu. Sanat tarihinde 盤›r açan ressam›n

en çok bilinen eseri 1931’de tamamlad›¤›

The Persistence of Memory’

(Belle¤in Azmi)dir.

11 May›s 1904’te Figueres, Katalonya, ‹spanya’da

dünyaya geldi. O do¤madan

dokuz ay önce menenjit sebebiyle hayata

gözlerini yuman a¤abeyinin ad› da Salvador’du

ve anne babas› a¤abeyinin Salvador’un

bedeninde yeniden dünyaya geldi¤ine

yani reenkarnesi oldu¤una inan›yorlard›.

Dali daha sonralar› bununla ilgili

olarak flunlar› söyleyecekti:

Do¤ar do¤maz tap›n›lan bir ölünün ayak

izlerinden yürümeye bafllad›m. Beni severken

hala onu seviyorlard› asl›nda. Belki

de benden çok onu.. Babam›n sevgisi-

nin bu s›n›rlar› yaflam›m›n ilk günlerinden

itibaren çok büyük bir yara oldu benim

için.

Bu fark›ndal›kla yaflamakta zorlanan Dali’nin

tüm davran›fllar› ailesinin dikkatini

çekmek üzerine odakl›yd›. Ailesinin dikkatini

çekmek için girdi¤i histeri krizleri

al›fl›lagelmifl fleylerdi. Dali’nin k›zkardefli

Ana María’n›n da dünyaya gelmesi durumu

de¤ifltirmedi. Zaman geçtikçe farkl›l›-

¤›n› ifade etme iste¤i daha dayan›lmaz

hale geliyordu.

1916’da resim okuluna kaydolan Dali’nin

bir y›l boyunca yapt›¤› karakalem çal›flmalar›

babas›n›n deste¤iyle evlerinde

sergilendi. ‹lk resmi sergisi ise 1919’da Figueres’teki

Municipal Theater’da aç›ld›.

Dali’nin ö¤retmeni iyi bir ressam olan Juan

Núñez’di. Dali, Katalan empresyonist

ve realistlerini tan›d›ktan sonra kübizm

ak›m›n› ve Juan Gris’i de keflfetti.

Dali 1921’de annesini gö¤üs kanserinden

kaybetti¤inde henüz 16 yafl›ndayd›. Bu

büyük travman›n üstesinden güçlükle

gelmeye çal›flan Dali’nin babas›, merhum

eflinin k›z kardefliyle evlendi¤inde, bilinenin

aksine Dali bu duruma içerlemedi. Zira

teyzesine de oldukça düflkündü. Dali,

Figueres Belediyesi Sanat Okulu’nda e¤itim

gördü¤ü dönemde Miguel Angel, El


Greco, Velazquez, Leonardo,

Goya ve hayran oldu¤u di¤er

ressamlar›n makalelerinin

yer ald›¤› ‘Studium’ dergisinde

de çal›flt›.

1922’de Madrid’e tafl›n›p,

San Fernando Güzel Sanatlar Okulu’na

kaydolan Dali, burada gerçeklefltirdi¤i

kübist çal›flmalar›yla büyük ilgi gördü.

Hayat› boyunca etkilenece¤i dadaist ak›m›yla

(I. Dünya Savafl› y›llar›nda bafllam›fl

kültürel ve sanatsal bir ak›m. Dada

Dünya Savafl›n›n barbarl›¤›na, sanat alan›ndaki

ve gündelik hayattaki entelektüel

kat›l›¤a karfl› bir protestodur. Mant›ks›zl›k

ve varolan sanatsal düzenlerin reddedilmesi

Dada’n›n ana karakterlerinin

bafl›nda gelir) o y›llarda tan›flan Dali, flair

Federico García Lorca ve film yap›mc›s›

Luis Bunuel’le yak›n arkadafl kurdu.

Okulda onu s›nava tabii tutacak yetenekte

kimsenin olmad›¤›n› söyledi¤i için yönetimle

aras› aç›l›p, final s›navlar›ndan

çok k›sa bir süre önce okuldan at›lan Dali,

Basket of Bread (Ekmek sepeti) isimli

çal›flmas›nda dehas›n› ortaya koymufltu.

O y›l Paris’e ilk ziyaretini gerçeklefltirdi-

¤inde Pablo Picasso’yla tan›flma f›rsat›

bulan Dali, ressamdan çok etkilendi ve

bu etkilenimleri o dönemde yapt›¤› çal›flmalar›na

da yans›d›.

Resimdeki yetene¤i açt›¤› sergilerle tes-

cillenen ve Barcelona’da büyük

ilgi gören Dali, ilgilendi¤i

ak›mlar› bazen tek tek bazen

de tümünü kombine ederek

resimlerinde kullan›yordu.

Daha çok avantgard ve deneysel

bir tarz› olsa da resim

sanat›n›n temelleriyle de ilgileniyordu.

Gösteriflli b›y›¤›

Dali’nin karakteristiklerinden biri olmufltu,

zira Dali fiziksel görünüflü itibariyle

17. yüzy›l ‹spanyas›n›n en önemli ressamlar›ndan

biri olan Diego Velázquez’tan oldukça

etkilenmiflti. Günlük yaflam›; entelektüel

bir söylemin ve lüks bir yaflam›n

çevresinde dönen ressam›n, kad›nlar pek

ilgisini çekmiyordu. Ancak bu durum k›sa

bir süre sonra de¤iflecekti.

1929’da film yap›mc›s› arkadafl› Luis Buñuel’le

birlikte Un chien andalou isimli ilk

gerçek üstü k›sa film için ortak bir çal›flma

yürüttü.

Ayn› y›l sürrealist flair Paul Éluard’›n eski

efli Gala’yla tan›flan Dali, onunla büyük

bir aflk yaflamaya bafllad› ve o andan itibaren

Gala; Dali için bir âfl›k, bir arkadafl,

esin perisi ve resimleri için de model oldu.

O y›llarda oldukça önemli profesyonel

sergiler açan Dali, yarat›c›l›¤›yla büyük

övgü al›yordu. En önemli çal›flmalar›ndan

biri olan The Persistence of Memory

isimli tablosunu 1931’de tamamlayan

Dali, 1929 y›l›ndan itibaren birlikte

yaflad›¤› Gala’yla 1934’te evlendi.

57


Tarihçi Alexandre Deulofeu’yla da o y›llarda

tan›flt› ve yak›n arkadafl oldu. 30’lu

y›llar›n bafl›nda Paris’te kat›lm›fl oldu¤u

sürrealist hareketten, k›sa bir süre sonra

dik bafll›l›¤› ve asi kiflili¤i nedeniyle d›fllanan

Dali, bu süre içinde kendisini sürrealizmin

en büyük temsilcilerinden biri haline

getirecek olan Büyük Mastürbasyoncu,

Seksapel Görüntü ve Hüzünlü Oyun

isimli eserlerine imza att›.

Yine 1934’te tablo al›p satan Julian Levy

taraf›ndan Amerika’ya tan›t›lan ressam,

New York’ta da bir sergi açt›. Birkaç ‹spanyol

entelektüelle birlikte ‹spanyol Sivil

Savafl›’ndan sonra bafla geçen Francisco

Franco’yu destekleyen Dali, sürrealist

arkadafllar›nca küçük burjuvaya dönüflmekle

suçlan›r olmufltu. Bununla ilgili;

Beni Marksizm bir parça bile ilgilendirmiyordu.

Politika bir kansere benziyordu

aç›klamas›n› yapan Dali, politik görüflüyle

ilgili olarak daha önce de flunlar› söylemiflti:

Her zaman anarflist ve ayn› zamanda da

monarflisttim. Her zaman burjuvaziye

karfl›yd›m ve hala da öyleyim. Gerçek kültürel

devrim monarflist prensiplerin restoresiyle

mümkündür.

1936’da Londra’da Stefan Zweig onu Sigmund

Freud’a tan›tt› ve ayn› y›l New York

Moma’da “Fantastic Art, Dada and Surrealism”

sergisine kat›ld›. Sergiye dalg›ç k›yafetleri

içinde ve tasmalar›ndan tuttu¤u

iki taz›yla gelmesi Dali’nin insan›n gerçek

bir düfl dünyas› yaratmas› ve bunu yapar-

58

bizce

ken akl›n› denetim alt›nda tutup iradesini

bilinçli olarak bir süre ask›ya almas› gerekti¤iyle

ilgili düflüncelerini de destekler

nitelikteydi. Dali daha sonra Time dergisine

kapak oldu.

‹kinci Dünya Savafl› bafllar bafllamaz efli

Gala’yla birlikte Amerika’ya giden Dali, 8

y›l boyunca orada yaflayacakt›. 1942’de

otobiyografisi The Secret Life of Salvador

Dalí’yi (Salvador Dali’nin Gizli Yaflam›)

yay›nlad›.

Virginia, Pebble Beach, California ve New

York St. Regis Hotel’de geçirdikleri y›llardan

sonra çift 1949’da yeniden ‹spanya’ya

döndü. Dali, Andre Breton’›n sürrealizmin

k›rk›nc› kutlama y›l› için organize

etti¤i Homage to Surrealism isimli sergide

Joan Miro, Enrique Tábara ve Eugenio

Granell’le birlikte resimlerini sergiledi.

40’l› y›llarda, K›zarm›fl Bacon ve Yumuflak

Otoportre, Ekmek Sepeti, Atomik Leda

ve Portlligat’l› Madonna gibi çok

önemli yap›tlar›n› sanatseverlerle buluflturan

Dali, döneminin en ünlü ressamlar›ndan

biri haline geldi. Ressam 1946’da

Alfred Hitchcock’un Spellbound filminde

bir dizi rüya sahnesi için sahne tasar›m›

da yapt›. O dönemin y›ld›z› yeni yeni parlamaya

bafllayan sanatç›lar›ndan Andy

Warhol, Pop Art’›n ortaya ç›kmas›nda Dali’nin

büyük etkisi oldu¤unu aç›klad›. Matemati¤e

ve fizi¤e de büyük ilgisi olan sanatç›,

çal›flmalar›nda geometrik ö¤eleri

de kullan›yordu.

1950’lerde, “Yans›tma ve Derinleflme

Üzerine Paranoyak – Elefltiri” metodunu

gelifltiren ressam›n eserlerinin büyük bir

ço¤unlu¤unun konusunu din, tarih ve fen

bilimleri oluflturuyordu. Bu y›llar içerisinde

Cristo de San Juan de la Cruz, Galatea

de Las Esferas, Corpus Hipercubicus,


Amerika’n›n Kristof Kolomb Taraf›ndan

Keflfi ve Son Yemek gibi çok tan›nan yap›tlar›n›

verdi.

1960 y›l›nda do¤du¤u yer olan Figueres’de

en büyük projesi olan ve 1974 y›l›na

kadar u¤rafl verece¤i Dali Tiyatrosu

ve Müzesi’ni kurmak için kollar›n› s›vayan

Dali, ünlü lolipop markas› Chupa

Chups’un da logosunu haz›rlam›flt›r.

1969 y›l›nda yap›lan Eurovizyon flark› yar›flmas›n›n

tan›t›mlar›ndan ve sahne düzeninden

de sorumlu olan ressam, Gerona’da

Pubol fiatosu’nu sat›n ald› ve içini

yenilemeye bafllad›.

60’l› y›llarda, Los Angeles (1964), New

York Modern Sanatlar Müzesi (1966),

Rótterdam (1974), Dalí Cleveland Müzesi

(1971), París George Pompidou Merkezi

(1979), Londra Tate Gallery (1980), Madrid

Ça¤dafl Sanatlar ‹spanyol Müzesi

(1983), Barcelona Pedralbes Saray›

(1983) gibi dünyan›n en büyük sanat

merkezlerinde Dali’nin genifl çapl› antolojik

sergileri sanatseverlerle bulufltu.

Sadece resim sanat›nda de¤il güzel sanatlar›n

birçok alan›nda da yap›tlar veren

Dali flafl›rt›c› ve ola¤anüstü projeleri de

hayata geçirdi. Ressam, bir smokini, içinde

filtre bulunan likör kadehleriyle kaplayarak

gerçeklefltirdi¤i çal›flmaya Afrodizyak

Ceket ad›n› vermiflti. Daha sonra ahize

yerine kabuklu hayvan kulland›¤› Istakoz

Telefon’u icat etti. Çekmeceli Milo

Venüs isimli eserinde ise ünlü heykeli

çekmeceli gülünç bir mobilyaya dönüfltüren

Dali, gö¤üsler, göbek ve dizlerle mo-

bilyan›n kulplar›n› oluflturmufltu. Bu çal›flma

daha sonra mobilyac›l›k ve mücevhercilik

alan›nda üretilen birçok lüks eflyaya

da uyguland›. Breton taraf›ndan

Frans›zcada dolar düflkünü anlam›na gelen

“Avida Dollars” anagram›yla sürekli

olarak elefltirilen Dali, yap›tlar›n› bir meta

olarak ortaya koydu¤u için “Sanat için

sanat” düflüncesini y›kmaya çal›flm›flt›.

Amac› sanat›n, hayat›n her alan›n› do¤rudan

do¤ruya ilgilendiren bir yaflam biçimi

oldu¤unu göstermekti.

Robert Descharnes ile birlikte Dantelac›

Kad›n›n ve Gergedan›n ‹nan›lmaz Öyküsü’nü

yöneten Dali, 1978’de Yukar› Mo-

¤olistan’dan ‹zlenimler (Impressions de

Haute Mongolie) ad›yla deneysel bir de

film çevirdi.

1982 y›l›nda tek aflk› Gala’n›n ölümünün

ard›ndan Dali büyük bir travma geçirdi ve

sa¤l›¤› da gitgide bozulmaya bafllad›.

1984’te ‹spanya’daki flatosunda ç›kan

yang›ndan sonra rahats›zl›¤› iyice artan

Dali, son y›llar›n›n bir k›sm›n› Pubol’daki

flatoda, bir k›sm›n› da kendi kurdu¤u Tiyatro

Müzesi’nin yan›ndaki Torre Galatea’daki

özel odas›nda inzivada geçirdi.

Salvador Dali 23 Ocak 1989’da Figueras

hastanesinde, 84 yafl›ndayken hayata

gözlerini yumdu ve Figueras’daki müzesine

hâkim olan dev kubbenin alt›na gömüldü.

Dali tüm varl›¤›n› ve koleksiyonunu ‹spanya

devletine b›rakt›…

Belki de sanat dünyas›n›n (özellikle re-

sim) en s›rad›fl› üyesi 19 Eylül 2008-19

Ocak 2009 tarihleri aras›nda düzenlenecek

“‹stanbul’da Bir Sürrealist: Salvador

Dali” adl› sergi ile sanatseverlerle bulufluyor.

Her eserine farkl› yorumlar getirilen

Dali bakal›m bizlerde ne gibi etkiler

b›rakacak. Bu DEL‹/DAH‹ eserleri yak›ndan

izleyecek olma fikri bile insan›

heyecanland›r›yor.

Levent Kütükçüo¤lu

‹ç Anadolu Bölge Müdürlü¤ü

Ç›nar’›n dibinde

uykusuz geceler...:))

59


Merhaba

Öncelikle sizlere kendimizden bahsetmek isterim. Biz

‹stanbul Maltepe’de sigortac›l›k alan›nda faaliyet

gösteren bir acenteyiz. Anadolu Sigorta d›fl›nda 2 firmadan

yetkisi olan A tipi acenteyiz. Son dönemde gerek

yak›n çevremiz gerek müflterilerimiz, hizmetleriniz,

fiyat politikan›z ve müflteri odakl› çal›flmalar›n›zdan

dolay› hep tercih sebebiydi. Bizde bunun üzerine uygun

görülürse sizden acentelik almaya karar verdik ve

Acente Pazarlama Müdürlü¤ünüze baflvurduk ve Maksimum

Hizmet Sigortac›l›¤› serüvenimiz bafllad›.

01.09.2008 Pazartesi 11:30, Acente ve Pazarlama

Departman›n›zdan randevu alarak, Macit Bey ve Tayfun

Bey ile bir ön görüflme yaparak taraf›m›zdan istenilen

evraklar› b›rakt›m. 02.09.2008 Sal› 16:00, hem telefonla

hem de yaz›l› acentelik baflvurumuz kabul edildi¤ine

dair bilgiyi ald›m. Bunun üzerine taraf›m›zdan

istenilen Teminat Mektubunu 03.09.2008 Çarflamba teslim

ederek acentelik sözleflmesini alarak Ticaret Odas›nda

tasdik ettirdim ve taraf›n›za teslim ettik. 04.09.2008

Perflembe günü acente partaj kodumuzun aç›ld›¤› bilgisini

ald›m. Bunun üzerine sistem ve Swep flifrelerimizi

al›p sistemden Earling E¤itimize bafllad›k ve tabii

ki bu arada ilk üretimlerimizi Kad›köy Bölge yetkililerin

yard›m› ile 04.09.2008 Cuma günü kestik.

60

Sizlerle bu yaflam›fl oldu¤umuz memnuniyeti paylaflmak

istedim. Buna gerçekten Maksimum Hizmet Sigortac›l›¤›

denir.Bir hafta gibi k›sa sürede hem acenteli¤imizi

açmak hem de üretim yapmak bizleri çok sevindirdi.Bu

sevincimizi tüm Anadolu Sigorta yetkilileri ile

paylaflmak istedik.Bu sevincimizi paylaflmam›zda baflta

Acente Ve Pazarlama Bölüm Müdürü Macit Bal’a Departman

Yöneticileri Tayfun Güler, Filiz Günefl yard›mlar›ndan

dolay› teflekkür ederiz. Ayr›ca sistemimizin kurulmas›

s›ras›nda birkaç gün bizimle ilgilenen ve ifllerimizi

takip eden Nükte Yak ve Kad›köy Bölge Teknik Yetkilisi

Emine Genç’e ayr›ca teflekkür ederiz….

‹fl Ortakl›¤›m›z›n Hay›rl› Olmas›n› temenni eder Anadolu

Sigorta Ailesi olarak Baflar›lar›n›z›n Devam›n› Temenni

Ederiz..

Sayg›lar›m›zla….

müflteri memnuniyeti...

Yetero¤lu Sigorta Arac›l›k Ve Hizmetleri Ltd fiti

Say›n yetkili,

Arac›mla yapt›¤›m kaza sonucu firman›z›n gerek benimle

gerek arac›mla olan ilgilerinden çok memnun kald›m.Araç

kaza yapt›ktan 30 dk sonra gelen kiral›k araçta beni

bir hayli flafl›rtt›.Öncelikle bana bu hizmeti sa¤layan

Anadolu sigorta firmas›n› ve ona ba¤l› olarak çal›flan

arac›m› servisten almaya benimle birlikte gelen ve

ilgilerinden dolay› çok memnun kald›¤›m

Gemlik/BURSA'daki acentan›za çok çok teflekkür ederim.

Sayg›lar›mla.

Ça¤r› Ulutürk

Say›n yetkili; ben Anadolu Sigorta ile çal›flan bir müflterinizim.

Arac›m›n kaskosu trafik sigortas› ve evimin

konut sigortas› sizin Ankara’da bulunan " biz bize sigorta"

acenteli¤iniz taraf›ndan yap›lmaktad›r. 30

A¤ustos 2008 tarihinde evden ç›karken kap›n›n arkas›nda

bulunan anahtar› almay› unutarak evden ç›kt›m ve eve

bir daha giremedim. Hemen evimin yak›n›nda bulunan sigorta

acenteme giderek durumu anlatt›m. Her zaman ilgili

ve güler yüzlü olan Bekir Develio¤lu bey beni sakinlefltirip

içecek bir fleyler ikram etti ve bu arada

benim ad›ma 4440350 ile irtibat kurup çilingir ile beni

konuflturdu çok k›sa süre sonrada kap›m›z aç›ld›. Bizimle

bu kadar yak›ndan ilgilenen bir acentenizle çal›flt›¤›m

için bir kere daha onur duydum. Do¤ru bir sigorta

flirketini buldu¤umu bir kere daha anlam›fl oldum.

Biz bize sigorta acenteli¤inize ifllerini b›rakarak yakinen

ilgilenmesinden dolay› sizin nezdinizde de teflekkür

etmek istiyorum. Gerçektende maksimum hizmet sigortac›l›¤›

sundunuz. Sa¤l›kl› iyi çal›flmalar dilerim.

Beyhan Çal›flkan

Merhaba,

Sigortal›m›z Etkin Makina'ya ait 34 BB 3092 plakal›

arac›n 17.07.2008 de çekici talebine k›sa sürede pratik

çözüm üreten Anadolu Sigorta Hizmet personelimiz

Sn.Zafer Karaman Bey'e sonsuz içten teflekkürlerimi

sunar›m.

Sayg›lar›mla,

Melek Çiftçi

Kemal Tepreto¤ullar›

Sig.Arac.Hizm.Ltd.fiti.

Anadolu Sigorta Afi Genel Müdürlü¤üne,

Hasar müdürlü¤ünüze baflvurum sonucu arac›m›n servise

al›nmas› ve geçen sürede asistans hizmeti almam ve

arac›m›n servis süresindeki taraf›ma gösterilen tüm

hassasiyet sahibi kurumunuz çal›flan› ya da tedarikçisi

olan herkese teflekkür eder sayg›lar›m› sunar›m.

Anadolu Sigorta'y›, sigortaya ihtiyac› olan herkesin

tercih edece¤i sigorta markas› yapmak, Vizyonunuza

uygun olan prensibinizi uygulayan acenteniz Konusunda

Oras Sigorta acenteli¤i yetkilisi çal›flan› Say›n Gül

Çetinel Han›mefendiye arac›m servise al›nmas›

s›ras›nda Tur Asist Operasyon yetkilileri

çal›flanlar›na, arac›m›n servise al›nmas› ile ç›k›fl›

aras›nda arac›m›n servis süresi hakk›nda arac›ma

yap›lacak tamirat hasar ve giderilecek konular›

taraf›ma bilgilendiren yetkili acenteniz Erence

Otomotiv yetkili ve yöneticilerine sonsuz teflekkür

ederim

Arac›m›n hasar ile hasar›n›n giderilmesi bu hasar›

yaflamam›n bir evrak ak›fl›ndan ibaret oldu¤unu üzülmeme

bile f›rsat b›rak›lmad›¤›m için herkese teflekkür ederim

bu teflekkürümün tedarikçilerinize ulaflmas› temennisi

ile sayg›lar›m› sunar›m.

Sayg›lar›mla

Hakan Tekiner


özümüze döndük

1979 y›l›nda, fiirketimizin o dönemki Genel Müdürü Bedii Tümer’in iste¤i ve o dönemin icra kurulu

üyelerinin destekleri ile kurulan, tamam› fiirketimiz personelinden oluflan ilk futbol tak›m›m›z, kat›ld›¤›

ilk turnuvada flampiyon olarak tüm dikkatleri üzerine çekmiflti.

Her hafta Perflembe günü ‹fl Bankas› Çaml›ca tesislerinde

yapt›¤› antrenmanlarla çal›flmalar›na devam eden oyuncular›m›z,

turnuvalar bafllamadan önce haftada iki antrenman

yaparak maçlara haz›rlanacaklar.

spor gündemi

O tarihten bugüne, flirketimiz futbol tak›m›, kat›ld›¤›

organizasyonlar›n birço¤unda en tepesinde

olmak üzere tamam›nda fleref kürsüsüne ç›kmay›

baflard›.

‹lk y›llarda sadece flirketimiz çal›flanlar›ndan oluflan

kadrolarla mücadele eden tak›m›m›z son 10

y›ld›r Anadolu Hayat Emeklilik’ten kat›lan arkadafllar›m›zla

daha da güçlendi ve adeta yenilmez

bir armada haline geldi. Öyle ki, Türkiye ‹fl Bankas›

ve Basisen taraf›ndan geleneksel olarak düzenlenen

turnuvalar›n final maçlar›n›n bir taraf›

daima flirketimiz futbol tak›m› olmufltur.

Y›llard›r Anadolu Hayat Emeklilik’den kat›lan arkadafllar›m›z›n

da katk›lar›yla büyük baflar›lara

imza atan futbol tak›m›m›z art›k özüne dönüyor.

Yani, t›pk› 10 y›l öncesine kadar oldu¤u gibi, tamam›

flirketimiz personelinden oluflan bir kadroyla,

Türkiye ‹fl Bankas› ve Basisen turnuvalar›na

kat›l›yoruz. Hem de iki tak›mla.

Spora, özellikle futbola büyük ilgisi olan Genel

Müdürümüz Mustafa Su’nun teflviki; yine sporun

içinden gelen ve futbolu bir tutku derecesinde

seven Genel Müdür Yard›mc›m›z Tahsin Erdo-

¤an’›n deste¤iyle kurulacak tak›mlar›m›z›n hedefi

her zaman oldu¤u gibi yine flampiyonluk.

Turnuvaya kat›lacak tak›mlar›m›z, daha önce sahalarda

flirketimiz için ter ak›tm›fl, flampiyonluk-

61


62

spor gündemi

lar kazanm›fl, kupalar kald›rm›fl üç isim taraf›ndan çal›flt›r›lacak.

Dursun Çolak, Alpaslan Tanr›ver, Macit Bal. Tak›mlar›m›z›

çal›flt›racak üçlü, sadece teknik anlamda de¤il

idari anlamda da tak›mlar›m›z›n tüm sorumlulu¤unu üstlenecekler.

Tak›mlar›m›z›n baflar›s› için çal›flacak bu üç isim futbol

oynad›klar› dönemde edindikleri tecrübeleri arkadafllar›m›za

aktaracaklar.

Konu hakk›nda görüfllerine baflvurdu¤umuz hocalar›m›z

“Sahada futbolun gereklerini yerine getirecek, terinin son

damlas›na kadar savaflacak, tafl›d›¤› forman›n a¤›rl›¤›n›n

fark›nda olan, kazanmaktan baflka hiçbir fley düflünmeye-

Futbol tak›mlar›m›z›n yöneticileri bir arada.

cek, asla pes etmeyecek, fair play çizgisinden hiçbir

zaman uzaklaflmayacak tak›mlar yaratma amac›nda olduklar›n›;

tek hedeflerinin her zamanki gibi flampiyonluk

olaca¤›n› belirttiler.”

Ne diyelim. Tak›m›m›z›n her zaman oldu¤u gibi yine

yerinde sayaca¤›!!! yani finaller oynay›p flampiyon olaca¤›

günleri görmek tek dile¤imiz.

Anadolu Sigorta, fiirketler Voleybol Ligine kat›l›yor. Antrenmanlar›na

bafllayan tak›m›m›z›n baflar›lar›n› bu sayfalardan takip edebilirsiniz.

Bu vesileyle tak›m›m›za yapt›¤› desteklerden dolay› Genel Müdür

Yard›mc›m›z Filiz Taflyumruk’a da teflekkürlerimizi bir borç biliyoruz.

Voleybol Tak›m Listemiz:

1. Macit Bal / Acenteler ve Pazarlama Müdürlü¤ü (Tak›m Sorumlusu)

2. Serdar Önal Eyübo¤lu / Sa¤l›k Sigortalar› Müdürlü¤ü

3. Erdinç Ay Sa¤l›k Sigortalar› Müdürlü¤ü

4. Orhan Hüry›lmaz / Sa¤l›k Sigortalar› Müdürlü¤ü

5. Serhan Sayar / Acenteler Ve Pazarlama Müdürlü¤ü

6. Gülay Ifl›k / Acenteler Ve Pazarlama Müdürlü¤ü

7. Raife Gül Aysever / Kurumsal Sigortac›l›k Müdürlü¤ü

8. Zeynep Çi¤dem Çiçek/Nakliyat Ve Sorumluluk Sigortalar› Müdürlü¤ü

9. Ahmet Us / Hasar Müdürlü¤ü Merkezi Hasar Birimi

10. Hüseyin Süleyman Aslan / ‹stanbul Bölge Müdürlü¤ü

11. Harun Ceren / Anadolu Hayat Emeklilik

12. U¤ur Kaçmaz / Anadolu Hayat Emeklilik

13. Ahmet Arabac› / Bilgi ‹fllem Müdürlü¤ü

14. Murat Erdo¤an / ‹stanbul Bölge Müdürlü¤ü

15. Atila Ertekin / Sa¤l›k Müdürlü¤ü

Macit Bal

Acenteler ve Pazarlama Müdürlü¤ü

Befliktafl’› sevinmek için sevmedik


insan kaynaklar›

göreve bafllayan çal›flanlar›m›z

13.06.2008-01.09.2008

tarihleri aras›

ZAFER CENG‹Z

23 Haziran 1979 Bolu

do¤umlu olan Zafer

Cengiz, ‹stanbul Üniversitesi

Hukuk Fakültesi

Hukuk Bölümü

mezunudur.

13.06.2008 tarihinde fiirketimiz Hukuk ve

Rücu ‹fllemleri Müdürlü¤ü’nde Avukat

olarak göreve bafllam›flt›r.

Ç‹⁄DEM KARAYEL

GÜNBATTI

11 May›s 1980 Ankara

do¤umlu olan Çi¤dem

Karayel Günbatt›,

Marmara Üniversitesi

Hukuk Fakültesi

Hukuk Bölümü mezunudur. 13.06.2008 tarihinde

fiirketimiz ‹ç Anadolu Bölge Müdürlü¤ü’nde

Avukat olarak göreve bafllam›flt›r.

ÖMER ESK‹TÜRK

25 Kas›m 1981 ‹zmir

do¤umlu olan Ömer

Eskitürk, Bilgi Üniversitesi

Hukuk Fakültesi

Hukuk Bölümü

mezunudur.

01.07.2008 tarihinde fiirketimiz Hukuk ve

Rücu ‹fllemleri Müdürlü¤ü’nde Avukat

olarak göreve bafllam›flt›r.

SELÇUK

U⁄URDO⁄AN

07 fiubat 1984 ‹stanbul

do¤umlu olan

Selçuk U¤urdo¤an,

‹SOV Yap› Meslek

Lisesi mezunudur.

09.07.2008 tarihinde fiirketimiz Sat›n

Alma,Destek ve ‹nflaat Müdürlü¤ü’nde

Destek Hizmetleri Personeli olarak göreve

bafllam›flt›r.

BAHA ORHAN

ERYAfiAR

04 Kas›m 1984

Ankara do¤umlu

olan Baha Orhan

Eryaflar, K›r›kkale

Üniversitesi ‹‹BF

‹flletme Bölümü mezunudur. 17.07.2008

tarihinde fiirketimiz ‹ç Anadolu Bölge

Müdürlü¤ü’nde Memur olarak göreve

bafllam›flt›r.

ÖZGÜR KER‹M

19 Ocak 1983 Zonguldak

do¤umlu olan

Özgür Kerim, Y›ld›z

Teknik Üniversitesi

Elektrik Elektronik

Fakültesi Bilgisayar

Mühendisli¤i Bölümü mezunudur.

04.08.2008 tarihinde fiirketimiz Bilgi ‹fllem

Müdürlü¤ü’nde Yaz›l›m Uzman Yard›mc›s›

olarak göreve bafllam›flt›r.

‹SMA‹L KILIÇ

27 fiubat 1984 Kad›köy

do¤umlu olan ‹smail

K›l›ç, Ege ÜniversitesiMühendislik

Fakültesi Bilgisayar

Mühendisli¤i Bölümü

mezunudur. 04.08.2008 tarihinde

fiirketimiz Bilgi ‹fllem Müdürlü¤ü’nde Yaz›l›m

Uzman Yard›mc›s› olarak göreve bafllam›flt›r.

KEREM AKKAYA

10 Haziran 1985 ‹stanbul

do¤umlu olan

Kerem Akkaya, Ege

Üniversitesi Mühendislik

Fakültesi Bilgisayar

Mühendisli¤i

Bölümü mezunudur. 18.08.2008 tarihinde

fiirketimiz Bilgi ‹fllem Müdürlü¤ü’nde Yaz›l›m

Uzman Yard›mc›s› olarak göreve bafllam›flt›r.

63


64

insan kaynaklar›

D‹LEK GÜNEY

02 May›s 1982 Kars

do¤umlu olan Dilek

Güney, Anadolu Üniversitesi

‹flletme Fakültesi

‹flletme Bölümü

mezunudur.

18.08.2008 tarihinde fiirketimiz ‹ç Anadolu

Bölge Müdürlü¤ü’nde Memur olarak

göreve bafllam›flt›r.

HANDAN GÖK

15 Nisan 1983 ‹skilip

do¤umlu olan Handan

Gök, Karadeniz

Teknik Üniversitesi

‹‹BF Çal›flma Ekonomisi

ve Endüstri ‹liflkileri

mezunudur. 18.08.2008 tarihinde

fiirketimiz ‹ç Anadolu Bölge Müdürlü¤ü’nde

Memur olarak göreve bafllam›flt›r.

ASLI ÜNYAZICI

03 Haziran1980 Ankara

do¤umlu olan

Asl› Kadriye Demirdilek

Ünyaz›c›, Hacettepe

Üniversitesi Fen

Fakültesi ‹statistik

Bölümü mezunudur. 18.08.2008 tarihinde

fiirketimiz ‹ç Anadolu Bölge Müdürlü¤ü’nde

Memur olarak göreve bafllam›flt›r.

Evlenenler

Sa¤l›k Sigortalar› Müdürlü¤ü

Dilek Zor 15.06.2008

‹ç Anadolu Bölge Müdürlü¤ü

Serkan Sudafl 21.06.2008

Hasar Müdürlü¤ü

‹lker Köklük 21.06.2008

Reasürans Müdürlü¤ü

Didem Gürgensuyu 28.06.2008

Oto Sigortalar› Müdürlü¤ü

Deniz Perinçek 06.07.2008

Bat› Anadolu Bölge Müdürlü¤ü

Öznur Kurnaz 13.07.2008

Hasar Müdürlü¤ü

Özcan Çelik 27.07.2008

‹stanbul Bölge Müdürlü¤ü

Züleyha Sayar 27.07.2008

Hasar Müdürlü¤ü

R›dvan Çal›flkan 09.08.2008

Marmara Bölge Müdürlü¤ü

Eylem Kukul 23.08.2008

Teftifl Kurulu Baflkanl›¤›

Hüsnü Erdem Karabostan

23.08.2008

Reasürans Müdürlü¤ü

Pelin Özçora 24.08.2008

Akdeniz Bölge Müdürlü¤ü

Tuba Öz 30.08.2008

Çocu¤u Olanlar

Güney Anadolu Bölge Müdürlü¤ü

Cengiz K›l›ç 16.06.2008’ de bir o¤lu,

Bat› Karadeniz Bölge Müdürlü¤ü

‹clal Fay›z Baykan 21.06.2008’de bir

o¤lu,

Bilgi ‹fllem Müdürlü¤ü Mahir Deniz

08.07.2008’de bir o¤lu,

Bilgi ‹fllem Müdürlü¤ü Aslan fiimflek

09.07.2008’de bir o¤lu,

Teftifl Kurulu Baflkanl›¤› Ahmet Gökhan

Kerem 12.07.2008’de bir o¤lu,

Kad›köy Bölge Müdürlü¤ü Müge ‹fltar

15.07.2008’de bir o¤lu,

Bat› Anadolu Bölge Müdürlü¤ü ‹lkay

Bilen 30.07.2008’de bir k›z›,

Bilgi ‹fllem Müdürlü¤ü Berna Yürüt

Öztürk 11.08.2008’de bir k›z›,

Marmara Bölge Müdürlü¤ü Esra

Torun 25.08.2008’de bir o¤lu,

Genel Müdür Yard›mc›s› Levent

Sönmez 01.09.2008’de bir k›z›,

More magazines by this user
Similar magazines