EndometrioseNL

De Endometriose Stichting zet zich in voor aandacht en erkenning van de ziekte endometriose. Dit doen we met een team van 34 goed toegeruste vrijwilligers en 2 parttime medewerkers. Samen zorgen we voor onder andere de website, de buikspreker, de bijeenko

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!