IZVEŠTAJ RANOG UPOZORAVANJA KOSOVO - UNDP Kosovo

kosovo.undp.org

IZVEŠTAJ RANOG UPOZORAVANJA KOSOVO - UNDP Kosovo

IZVEŠTAJ RANOG UPOZORAVANJA ZA KOSOVO • Izveštaj br. 13

Lista akronima

AAK Alijansa za budu}nost Kosova

BDP Bruto doma}i proizvod

BJRM Biv{a Jugoslovenska Republika Makedonija

BPK Uprava za bankarstvo i platni promet Kosova

DP Dru{tvena preduze}a

EAR Evropska agencija za rekonstrukciju

ESI Evropska inicijativa za stabilnost

IPC Indeks potro{a~kih cena

IRL Interno raseljena lica

IRU Izve{taj ranog upozoravanja

JP Javna preduze}a

KBK Konsolidovani bud`et Kosova

KEK Elektroenergetska korporacija Kosova

KFOR Kosovske snage

KGR Kancelarija glavnog revizora

KPA Kosovska povereni~ka agencija

KPS Kosovska policijska slu`ba

KPŠF Kosovski penzioni {tedni fond

KUIN Kancelarija za usluge internog nadzora

KZK Kosovski za{titni korpus

LDK Lidhja Demokratike e Kosovës/Demokratski savez Kosova

MEF Ministarstvo za ekonomiju i finansije

MER Ministarstvo za energetiku i rudarstvo

MMF Me|unarodni monetarni fond

MRSS Ministarstvo za rad i socijalno staranje

MTI Ministarstvo za trgovinu i industriju

OEK Oda Ekonomike e Kosovës/Kosovska trgova~ka komora

OVK Oslobodila~ka vojska Kosova

PDK Partia Demokratike e Kosovës/Demokratska partija Kosova

PIS Privremene institucije samouprave

PTK Po{ta i telekomunikacije Kosova

PUK Poreska uprava Kosova

SBUN Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija

SCG Srbija i Crna Gora

SKP Savez kosovskih preduze}a

SPGS Specijalni predstavnik generalnog sekretara

SRU Sistem ranog upozoravanja

UNDP Program Ujedinjenih nacija za razvoj

UNMIK Misija privremene administracije Ujedinjenih nacija na Kosovu

USAID Agencija Sjedinjenih Dr`ava za me|unarodni razvoj

ZSK Zavod za statistiku Kosova

More magazines by this user
Similar magazines