18.06.2013 Views

Književnost na poklicni maturi - Srednja šola za gostinstvo in turizem ...

Književnost na poklicni maturi - Srednja šola za gostinstvo in turizem ...

Književnost na poklicni maturi - Srednja šola za gostinstvo in turizem ...

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

KNJIŽEVNOST<br />

NA POKLICNI MATURI<br />

Priročnik <strong>za</strong> učenje književnosti<br />

<strong>za</strong> ustni del izpita iz slovenšč<strong>in</strong>e<br />

Idej<strong>na</strong> pobuda, zbiranje <strong>in</strong> urejanje: Duška Safran, prof.<br />

Priročnik je <strong>na</strong>menjen <strong>in</strong>terni uporabi <strong>na</strong> <strong>na</strong>ši šoli.<br />

Celje 2009<br />

SŠGT Celje


PRIROČNIKU NA POT<br />

Ob sistematičnih pripravah <strong>na</strong> poklicno maturo se mi je<br />

porodila ideja, da bi z dijaki odgovore ob elementih <strong>za</strong><br />

<strong>in</strong>terpretacijo iz izpitnega kataloga <strong>za</strong> poklicno maturo iz<br />

slovenšč<strong>in</strong>e tudi zbrali <strong>in</strong> izdali. Tako je <strong>na</strong>stalo pričujoče<br />

delovno gradivo, ki bo koristilo tudi drugim dijakom, ki se<br />

pripravljajo <strong>na</strong> <strong>za</strong>ključni izpit.<br />

Priročnik je rezultat govornih <strong>na</strong>stopov dijakov četrtih<br />

letnikov (4. a <strong>in</strong> 4. b, šolsko leto 2008/09) <strong>in</strong> mojih<br />

dopolnitev. Pričujoči odgovori so rezultat <strong>na</strong>šega<br />

delovnega vzdušja <strong>in</strong> truda. Svoje dijake lahko <strong>za</strong>to le<br />

pohvalim <strong>in</strong> jim želim, da uspešno opravijo poklicno maturo.<br />

Duška Safran, prof.<br />

Na to, kakšni boste čez pet let,<br />

vpliva predvsem dvoje:<br />

- ljudje, ki jih boste spoz<strong>na</strong>li<br />

- <strong>in</strong> knjige, ki jih boste prebrali.<br />

(Charles E. Jones)


1. HOMER, ODISEJA<br />

2. HOMER, ILIADA<br />

3. SOFOKLEJ, KRALJ OJDIP<br />

4. SOFOKLEJ, ANTIGONA<br />

KAZALO (sez<strong>na</strong>m besedil)<br />

5. BIBLIJA, PRILIKA O IZGUBLJENEM SINU<br />

6. BRIŽINSKI SPOMENIKI<br />

7. LEPA VIDA (LJUDSKA IN UMETNA)<br />

8. ZELENI JURIJ (LJUDSKA IN UMETNA)<br />

9. SHAKESPEARE, ROMEO IN JULIJA<br />

10. TRUBAR, PROTI ZIDAVI CERKVA<br />

11. SVETOKRIŠKI, NA NOVIGA LEJTA DAN<br />

12. LINHART, TA VESELI DAN ALI MATIČEK SE ŽENI<br />

13. PUŠKIN, JEVGENIJ ONJEGIN<br />

14. PREŠEREN, SONETNI VENEC<br />

15. PREŠEREN, KRST PRI SAVICI<br />

16. PREŠEREN, ZDRAVLJICA<br />

17. FLAUBERT, GOSPA BOVARY<br />

18. DOSTOJEVSKI, ZLOČIN IN KAZEN<br />

19. TOLSTOJ, VOJNA IN MIR<br />

20. ZOLA, BEZNICA<br />

21. IBSEN, STRAHOVI<br />

22. JURČIČ, DESETI BRAT<br />

23. JENKO, TILKA<br />

24. JURČIČ, TELEČJA PEČENKA<br />

25. KERSNIK, JARA GOSPODA<br />

26. KERSNIK, V ZEMLJIŠKI KNJIGI<br />

27. TAVČAR, VISOŠKA KRONIKA<br />

28. JENKO, OBRAZI<br />

29. GREGORČIČ, ČLOVEKA NIKAR


30. AŠKERC, MEJNIK<br />

31. WILDE, SALOMA<br />

32. KETTE, NA TRGU<br />

33. CANKAR, MARTIN KAČUR<br />

34. CANKAR, NA KLANCU<br />

35. CANKAR, KOSTANJ POSEBNE SORTE<br />

36. CANKAR, HLAPCI<br />

37. ŽUPANČIČ, Z VLAKOM<br />

38. KAFKA, PREOBRAZBA<br />

39. KOSOVEL, SLUTNJA<br />

40. KOSOVEL, EKSTAZA SMRTI<br />

41. KOSOVEL, KONS 5<br />

42. PREGELJ, MATKOVA TINA<br />

43. GRUM, DOGODEK V MESTU GOGI<br />

44. VORANC, SAMORASTNIKI<br />

45. VORANC, BOJ NA POŽIRALNIKU<br />

46. KRANJEC, REŽONJA NA SVOJEM<br />

47. KAJUH, BOSA POJDIVA, DEKLE, OBSOREJ<br />

48. MENART, CROQUIS<br />

49. PAVČEK, PESEM O ZVEZDAH<br />

50. KOVIČ, JUŽNI OTOK<br />

51. ZAJC, ČRNI DEČEK<br />

52. STRNIŠA, VEČERNA PRAVLJICA<br />

53. ŠALAMUN, MALINE SO<br />

54. KOSMAČ, TANTADRUJ<br />

55. ZUPAN, MENUET ZA KITARO<br />

56. ZIDAR, SVETI PAVEL<br />

57. KOVAČIČ, LJUBLJANSKE RAZGLEDNICE<br />

58. SMOLE, ANTIGONA<br />

59. JANČAR, VELIKI BRILJANTNI VALČEK


mit o trojanski vojni<br />

antični ep, z<strong>na</strong>čilnosti<br />

homerska primera, epska širi<strong>na</strong><br />

1. HOMER - ODISEJA<br />

O AVTORJU<br />

Čas njegovega rojstva je nez<strong>na</strong>n, verjetno je živel v 2. pol. 8 .stol. pr. n. št. <strong>in</strong> je bil po rodu<br />

Jonec. Ime Homer pomeni slepca ali pevca, ki se pridružuje – spremljevalca. Je avtor dveh<br />

del, <strong>in</strong> sicer Iliade (ep o <strong>za</strong>dnjem letu vojne med Grki <strong>in</strong> Trojanci) ter Odiseje (ep o vračanju<br />

grškega ju<strong>na</strong>ka Odiseja iz Troje <strong>na</strong> rodno Itako). V starem veku ni nihče dvomil o Homerjevi<br />

resničnosti, kasneje pa se je odprlo »homersko vprašanje«, ko so se z<strong>na</strong>nstveniki <strong>za</strong>čeli<br />

spraševati, ali je lahko en sam človek <strong>na</strong>pisal taki mojstrov<strong>in</strong>i. Za oba epa je z<strong>na</strong>čil<strong>na</strong> pesniška<br />

figura – homerska primera.<br />

POVZETEK VSEBINE<br />

Trojanske vojne, ki je trajala 10 let, se je s svojimi četami udeležil tudi Grk Odisej. Doma sta<br />

ga čakala zvesta že<strong>na</strong> Penelopa (snubce je odganjala tako, da je prt, ki ga je čez dan stkala,<br />

ponoči razparala; snubcem je <strong>na</strong>mreč govorila, da se bo odločila <strong>za</strong> enega izmed njih, ko bo<br />

stkala prt) <strong>in</strong> s<strong>in</strong> Telemah. Ko se je voj<strong>na</strong> končala, se je Odisej vračal domov 10 let. Blodil je<br />

po morju <strong>in</strong> doživljal različne pustolovšč<strong>in</strong>e.<br />

Na otoku Lotofagov so njemu <strong>in</strong> tovarišem postregli z lotosom, ki ima lastnost, da človeka<br />

tako <strong>za</strong>svoji, da po<strong>za</strong>bi <strong>na</strong> dom <strong>in</strong> svojce.<br />

V deželi Kiklopov, orjaških velikanov so se spoprijeli z <strong>na</strong>jmogočnejšim med njimi, to je s<br />

Polifemom, s<strong>in</strong>om boga Poseido<strong>na</strong>, ki je požrl šest Odisejevih tovarišev. Odisej ga je ukanil<br />

tako, da ga je <strong>na</strong>pil, <strong>na</strong>to pa mu je v oko <strong>za</strong>bodel razžarjen kol. Tako se je Odisej <strong>za</strong>meril<br />

Poseidonu, gospodarju morja.<br />

Na otoku, kjer je vladal Aiolos, bog vetrov, so si <strong>za</strong>radi radovednosti »prislužili« strašen vihar<br />

<strong>in</strong> razburkano morje. Rešili so se <strong>na</strong> otok čarovnice Kirke, ki je nekaj mož <strong>za</strong>čarala v sv<strong>in</strong>je.<br />

Zvitemu Odiseju je uspelo doseči, da jih je odčarala. Leto dni jih je gostila, <strong>na</strong>to pa je Odiseju<br />

celo svetovala, kako <strong>na</strong>j rav<strong>na</strong> <strong>na</strong> poti, da se bo izognil več<strong>in</strong>i težav. Vožnjo mimo siren, dveh<br />

morskih deklic, ki privabljata mor<strong>na</strong>rje z očarljivim petjem <strong>in</strong> jih <strong>na</strong>to ugonobita, so srečno<br />

prestali, v nevarni ož<strong>in</strong>i dveh pošasti, Scile <strong>in</strong> Karibde, pa so izgubili šest mož.<br />

Nato so pristali <strong>na</strong> Heliovem otoku, kjer so se pasle ovce <strong>in</strong> živi<strong>na</strong>. Sprva so možje upoštevali<br />

Kirk<strong>in</strong> <strong>na</strong>svet <strong>in</strong> se niso dotaknili nobene živali. Ko pa jim je pošla hra<strong>na</strong>, so <strong>na</strong> vzdržnost<br />

po<strong>za</strong>bili <strong>in</strong> <strong>za</strong>klali nekaj živali. Na odprtem morju jih je <strong>za</strong>to <strong>za</strong>jel vihar, ladja se je razbila <strong>in</strong><br />

vsi možje, razen Odiseja – ki se je čudežno rešil <strong>na</strong> otok, kjer je živela nimfa Kalipso – so<br />

utonili. Nimfa je hotela Odiseja <strong>za</strong> moža, <strong>za</strong>to ga je <strong>za</strong>drževala sedem let. Iz njenih krempljev<br />

ga je rešila bog<strong>in</strong>ja Ate<strong>na</strong>, ki je bila vseskozi njegova <strong>za</strong>vetnica. Odplul je <strong>na</strong> skromnem<br />

splavu, spet doživel vihar, a ga je morje <strong>na</strong>plavilo <strong>na</strong> otok Fajakov (njim je Odisej<br />

pripovedoval o svojih pustolovšči<strong>na</strong>h/dogodivšči<strong>na</strong>h <strong>na</strong> poti). Ti so ga lepo sprejeli, mu<br />

stesali ladjo <strong>in</strong> spečega odpeljali <strong>na</strong> rodno Itako. Po Aten<strong>in</strong>em <strong>na</strong>svetu se je preoblekel v<br />

berača <strong>in</strong> se pustil prepoz<strong>na</strong>ti le s<strong>in</strong>u Telemahu. Kot berač se je udeležil tekmovanja v<br />

lokostrelstvu skupaj z drugimi snubci <strong>za</strong> Penelop<strong>in</strong>o roko. Odisej je vse premagal <strong>in</strong> jih <strong>na</strong>to<br />

pobil.


INTERPRETACIJA<br />

Vpliv <strong>na</strong> <strong>na</strong>stanek Odiseje je bil predvsem zelo dolgotrajno vračanje vojščakov iz Troje <strong>na</strong><br />

Itako. Delo je <strong>na</strong>stalo nekako v sred<strong>in</strong>i 8. stol. pr. n . št., <strong>in</strong> sicer kot združitev treh krajših<br />

epov. Tema je pustolovska, ju<strong>na</strong>ška, pouč<strong>na</strong>, pa tudi ljubezenska. Snov je bolj ali manj<br />

mitološka. Ep opisuje desetletne blodnje Odiseja, kralja otoka Itake <strong>in</strong> njegovo vrnitev.<br />

Odiseja je ju<strong>na</strong>ški ep, <strong>za</strong> katerega je z<strong>na</strong>čilno opevanje ju<strong>na</strong>ških dejanj enega ali več ju<strong>na</strong>kov<br />

ter poseganje bogov v dogodke. Za ta ep je z<strong>na</strong>čilen epski slog, <strong>za</strong> katerega je z<strong>na</strong>čilno: epska<br />

širi<strong>na</strong>, kopičenje sopomenskih izrazov, bogato besedišče. Homer uporablja veliko ukrasnih<br />

pridevkov, z<strong>na</strong>čilne so homerske primere ( to je primera, ki je sestavlje<strong>na</strong> zelo obširno <strong>in</strong><br />

umetelno, ki po<strong>na</strong><strong>za</strong>rja bistvene z<strong>na</strong>čilnosti nekega dogodka v primerjavi z drugim, <strong>na</strong>jvečkrat<br />

obsežnejšim dogodkom).<br />

Odiseja je razdelje<strong>na</strong> <strong>na</strong> dva dela; vsak od njiju obsega 12 spevov, vsak od njih pa se spet deli<br />

<strong>na</strong> tri manjše enote (po štiri speve).<br />

V Odiseji je verz heksameter ali šestomer (-UU/-UU/-UU/-UU/-UU/-U), ki je sestavljen iz 6<br />

stopic, to je 5 daktilov (-UU) <strong>in</strong> končnega troheja (-U).<br />

MIT O TROJANSKI VOJNI<br />

Na poroko tesalskega kralja Pelea <strong>in</strong> morske nimfe Tetide (v <strong>za</strong>konu se jima je rodil s<strong>in</strong> Ahil)<br />

so bili povabljeni vsi bogovi razen Eride (bog<strong>in</strong>je prepira). Zaradi užaljenosti je vrgla jabolko<br />

z <strong>na</strong>pisom »<strong>na</strong>jlepši«. Tri bog<strong>in</strong>je, Hera (bog<strong>in</strong>ja oblasti), Ate<strong>na</strong> (bog<strong>in</strong>ja modrosti) <strong>in</strong><br />

Afrodita (bog<strong>in</strong>ja lepote), so mislile da so jabolka vredne. Prepirale so se, ko je mednje stopil<br />

trojanski kraljevič Paris, ki je pasel ovce <strong>na</strong> gori Idi. Zevs je bog<strong>in</strong>jam svetoval, <strong>na</strong>j se obrnejo<br />

<strong>na</strong>nj. Paris se je odločil <strong>za</strong> Afrodito, ki mu je obljubljala <strong>na</strong>jlepšo žensko <strong>na</strong> svetu <strong>in</strong> srečo v<br />

ljubezni ter s tem <strong>na</strong>kopal sebi <strong>in</strong> Trojancem sovraštvo obeh <strong>za</strong>vrjenih bog<strong>in</strong>j. Nato je Paris<br />

obiskal špartanskega kralja Menelaja, ki je bil poročen z lepo ženo Heleno. Ko jo je Paris<br />

<strong>za</strong>gledal, se je vanjo <strong>na</strong> mah <strong>za</strong>ljubil, jo ugrabil, se z njo <strong>na</strong> nekem otoku poročil <strong>in</strong> se vrnil v<br />

Trojo. Menelaj je bil užaljen, <strong>za</strong>to sta skupaj z bratom Agamemnonom zbrala mogočno grško<br />

vojsko <strong>in</strong> krenila proti Troji. Grško ladjevje se je spotoma ustavilo v pristanišču Aulida, kjer<br />

so srečali vidca Kalhasa, ki je <strong>na</strong>povedal, da bo voj<strong>na</strong> med Ahajci (Grki <strong>in</strong> Špartanci) <strong>in</strong><br />

Trojanci trajala 10 let <strong>in</strong> da bo Troja padla šele v 10. letu vojne.<br />

V 10. letu vojne Ahajci niso uspeli zmagati s silo <strong>za</strong>to so poskusili z zvijačo. Odisej se je<br />

domislil lesenega konja, v katerega bi se skrili vojaki, <strong>na</strong>ivni Trojanci pa <strong>na</strong>j bi ga odvlekli v<br />

mesto kot darilo bogovom. Trojanci so to tudi storili <strong>in</strong> tako so lahko Grki sploh prišli znotraj<br />

obzidja <strong>in</strong> jih tako pobili.<br />

Blaž Gladek


2. HOMER - ILIADA<br />

Elementi:<br />

- epika, ju<strong>na</strong>ški ep; mitološka podlaga: mit o trojanski vojni<br />

- <strong>na</strong>č<strong>in</strong> pripovedovanja, opisovanja: epska širi<strong>na</strong><br />

Avtor<br />

Homer je bil grški pesnik. O njegovem življenju že v antiki niso vedeli nič <strong>za</strong>nesljivega. Za<br />

čast njegovega rojstnega mesta se je potegovalo kar sedem grških mest. Tudi čas rojstva je<br />

nez<strong>na</strong>n, verjetno je živel v drugi polovici 8. stoletja pr. n. št. Po rodu je bil Jonec, domnevajo<br />

pa, da je umrl <strong>na</strong> otoku Jasu. Samo ime Homer pomeni pa antičnih razlagah slepca ali<br />

človeka, ki se pridružuje. Najpogosteje so ga predstavljali kot potujočega pevca - rapsoda.<br />

Sklepajo, da je pisec Iliade <strong>in</strong> Odiseje veliko potoval, da je obšel vsa velika mesta tedanje<br />

Grčije.<br />

Oblika dela:<br />

Je pripoved<strong>na</strong> pesnitev ali ep. Ep je pesnitev velikega obsega, pri Grkih <strong>in</strong> Rimljanih je<br />

spesnje<strong>na</strong> v heksametrih. Zgrajen je iz uvoda, ki že <strong>na</strong>kaže bistvo pesnitve, sledi dokaz, ki<br />

<strong>na</strong>pove kratko vseb<strong>in</strong>o. Temu sledi opevanje osrednjih dogodkov (z<strong>na</strong>čilno je, da ne dela<br />

nobenega uvoda, ampak takoj poseže v sredo dogajanja - IN MEDIAS RES). Zanj so z<strong>na</strong>čilne<br />

epizode (poglavja, ki <strong>za</strong> potek glavnega dogajanja niso nuj<strong>na</strong>, a je delo <strong>za</strong>to bolj slikovito <strong>in</strong><br />

<strong>za</strong>nimivejše). Imajo tudi retardacije ali <strong>za</strong>drževalne momente (s po<strong>na</strong>vljanjem ovirajo <strong>na</strong>gel<br />

razvoj dogajanja). Epi so razdeljeni <strong>na</strong> speve. Poz<strong>na</strong>mo več vrst epov (zgodov<strong>in</strong>ski, satirični,<br />

viteški <strong>in</strong> ju<strong>na</strong>ški). JUNAŠKI EP govori o kakem velikem <strong>in</strong> slavnem dogodku, ki je lahko<br />

resničen ali pa izmišljen.<br />

Evropski ju<strong>na</strong>ški ep se <strong>za</strong>čne s Homerjem (Iliada <strong>in</strong> Odiseja). Ep <strong>na</strong>s sez<strong>na</strong>nja s kulturo, z<br />

grško umetnostjo, grškim jezikom <strong>in</strong> s književnostjo. Več<strong>in</strong>oma <strong>za</strong>jemajo snov iz mitologije,<br />

verstva, zgodov<strong>in</strong>e, ju<strong>na</strong>ki so postavljeni v pomembno mitično ali zgodov<strong>in</strong>sko dogajanje,<br />

njihova usoda je pove<strong>za</strong><strong>na</strong> z usodo družbe, <strong>za</strong>sebnost ima podrejeno vlogo. Ep se je razvil iz<br />

ju<strong>na</strong>ških pripovednih pesmi. Za ep je z<strong>na</strong>čilen mogočni, lagodno tekoči slog.<br />

Književne osebe:<br />

AHIL (s<strong>in</strong> morske nimfe Tetide <strong>in</strong> tesalskega kralja Peleja, ranljiv le v peto): užaljen,<br />

nepremišljen, krut v vojni, vihrav v odločitvah, tudi sočuten, trmast, <strong>na</strong>gle jeze, želi se<br />

maščevati, pokaže se tudi v bolj blagi luči.<br />

AGAMEMNON (brat špartanskega kralja Menelaja, vojskovodja Ahajcev): sebičen, ju<strong>na</strong>ški,<br />

<strong>na</strong>silen, prepirljiv, oblasten.<br />

HEKTOR (s<strong>in</strong> trojanskega kralja Priama, Parisov brat): pogumen, nežen, druž<strong>in</strong>ski oče,<br />

pozoren do staršev <strong>in</strong> žene.<br />

PARIS (s<strong>in</strong> trojanskega kralja Priama, Hektorjev brat): lahkomiseln, lep, nekoliko plašljiv,<br />

brez možate volje, rad ima lepa dekleta.


ODISEJ(kralj Itake): preudaren, pameten, prebrisan, hraber, premeten, zvit.<br />

Tema <strong>in</strong> problem dela:<br />

Glav<strong>na</strong> tema Iliade so boji med Trojanci <strong>in</strong> Ahajci <strong>za</strong> Trojo. V središču sta zlasti Ahil <strong>na</strong><br />

ahajski strani <strong>in</strong> Hektor <strong>na</strong> trojanski. Vrh pa pripoved doseže v dramatičnem spopadu med<br />

njima. To je v bistvu pesnitev o Ahilovi jezi (jezen je <strong>na</strong> kralja Agamemno<strong>na</strong>, ker mu je vzel<br />

lepo sužnjo Briseido). Snov v epu je zgodov<strong>in</strong>ska <strong>in</strong> mitološka.<br />

Nač<strong>in</strong> pripovedovanja, opisovanja, epska širi<strong>na</strong>:<br />

Tu ni <strong>na</strong>glice, <strong>na</strong>čelo je mir: epski mir <strong>in</strong> širi<strong>na</strong>. Naj dogajanje še tako sili k izidu, se pesniku<br />

nikamor ne mudi. Za epski slog je z<strong>na</strong>čil<strong>na</strong> širi<strong>na</strong> <strong>in</strong> razsipnost besedišča, kopičenje<br />

s<strong>in</strong>onimnih <strong>in</strong> pomensko sorodnih izrazov. Uporabljenih je tudi veliko ukrasnih pridevkov.<br />

Z<strong>na</strong>čilne so tudi homerske primere ali prispodobe. Sami verzi so <strong>na</strong>pisani do <strong>na</strong>jmanjših<br />

podrobnosti. Pretresljivo človeški so vsi Homerjevi ju<strong>na</strong>ki, čeprav so <strong>na</strong> zu<strong>na</strong>j vojaško robati,<br />

surovi ali celo okrutni, v vseh bije toplo človeško srce. V njihovo življenje se vpletajo bogovi,<br />

vse ključne, velikokrat tudi usodne človeške odločitve so že prej božje odločitve. Ti bogovi pa<br />

so sami splet vseh dobrih <strong>in</strong> slabih človeških lastnosti. Iliada je široka. panoramska<br />

upodobitev grškega <strong>na</strong>či<strong>na</strong> življenja, vere, <strong>na</strong>vad <strong>in</strong> običajev, čustvovanja <strong>in</strong> mišljenja. Je<br />

odraz <strong>in</strong> izraz starogrškega <strong>na</strong>či<strong>na</strong> življenja.<br />

LITERATURA:<br />

Homer: Iliada (prevod Anton Sovre), Kondor, MK, Ljublja<strong>na</strong> 1997.<br />

Domen Tofol<strong>in</strong>i


­dramatika<br />

-dramska dogajal<strong>na</strong> zgradba<br />

-tragedija<br />

-tragičnost <strong>in</strong> vzroki tragičnosti<br />

-antično gledališče<br />

O AVTORJU<br />

3. SOFOKLEJ - KRALJ OJDIP<br />

Sofoklej je bil rojen okrog leta 497 pr. n. št. v Kolonu, atiškem mestu, ki mu je pesnik kasneje<br />

<strong>na</strong>pisal tudi hvalnico. Njegov oče je bil lastnik tovarne orožja, tako da <strong>na</strong>jbrž niso bili revni.<br />

V mladih letih se je Sofoklej ukvarjal s športom <strong>in</strong> z glasbo <strong>in</strong> <strong>na</strong> teh področjih tudi večkrat<br />

zmagoval. Izročilo pravi da je že s 16 leti z liro v roki vodil deški zbor <strong>za</strong> proslavo grške<br />

zmage <strong>na</strong>d Perzijci. Bil je lepe postave, <strong>za</strong>to so ga slikarji uporabljali <strong>za</strong> model. Sofoklejeva<br />

dramatika pomeni nedosegljivi vrhunec, klasiko, v <strong>na</strong>jčistejšem pomenu besede. Sofoklej je<br />

občudoval starega mojstra Ajshila, čeprav ga je že premagal, <strong>in</strong> se po njem tudi zgledoval,<br />

vendar pa je v marsičem vzel svojo pot. Ajshil pa je po Sofokleju uvedel tretjega igralca ter<br />

tako dal Sofokleju priz<strong>na</strong>nje <strong>za</strong> izboljšave. S svojo dog<strong>na</strong>no odrsko tehniko <strong>in</strong> dramsko<br />

umetnostjo je Sofoklej osvojil srca gledalcev. Njegova umetniška pot ga je vodila od zmage<br />

do zmage (dionizije). Dosegel je 24 zmag, večkrat je bil drugi, nikoli pa ni prejel <strong>na</strong>grade <strong>za</strong><br />

tretje mesto. V svojih delih <strong>na</strong>jvečjo pozornost posveča zgradbi dejanja, to je tisti dramski<br />

prv<strong>in</strong>i, ki je po Aristotelovih besedah “duša tragedije”. Izkoristil je vse možnosti, ki jih je<br />

ponujala pesniška oblika tragedije, hkrati pa je to obliko tudi obogatil. Med novostmi je prvo<br />

to, da je razbil zu<strong>na</strong>nje tematske pove<strong>za</strong>ve trilogije. S tem je dosegel večjo strjenost,<br />

zgoščenost <strong>in</strong> <strong>na</strong>petost dogajanja. Druga novost je uvedba tretjega igralca, s čimer doseže<br />

večjo polnost <strong>in</strong> di<strong>na</strong>miko. Število zbora poveča iz 12 <strong>na</strong> 15 oseb ter vzporedno s tem tudi<br />

z<strong>na</strong>tno skrči obseg zborskih spevov. Sofoklej <strong>na</strong>j bi bil prvi, ki je odrski prostor obogatil s<br />

stensko slikarijo. Čudovit je tudi njegov pesniški izraz tako v pogovorih kot v zborskih<br />

partijah. Nedosegljiv mojster je zlasti v oblikovanju dialogov. Kot prizori <strong>in</strong> dialogi so tudi<br />

drame <strong>na</strong>dvse skrbno <strong>na</strong>rejene. Vsaka sestavi<strong>na</strong> je <strong>in</strong>tegralni del celotne umetn<strong>in</strong>e. Sofoklej je<br />

sicer prepričan o obstoju bogov, vendar mu pota božje pravičnosti niso jasno razvid<strong>na</strong>. Odnos<br />

bogov do ljudi je včasih <strong>na</strong>ravnost krut. Sicer pa v središču Sofoklejevih dram niso bogovi,<br />

marveč človek. Napisal je več kot 100 del, <strong>na</strong>jbolj z<strong>na</strong>ni pa sta Antigo<strong>na</strong> <strong>in</strong> Kralj Ojdip.<br />

GLAVNE OSEBE<br />

Ojdip: tebanski kralj, vztrajen človek, ki vztraja tako pri razčiščevanju vprašanja, kdo je<br />

njegov oče, kot tudi, kdo je njegov morilec.<br />

Jokasta: tebanska kraljica, ki je v svojem življenju veliko preživela. Nekaj časa je bila vdova,<br />

po tem se je poročila z lastnim s<strong>in</strong>om. Ob spoz<strong>na</strong>nji, da je z njim poroče<strong>na</strong>, da ima z njim<br />

otroke ter da je ubil njenega moža, se je obesila.


Pastir kralja Poliba: je <strong>na</strong> plan<strong>in</strong>i <strong>na</strong>šel dečka (Ojdipa), usmilil se ga je, mu pove<strong>za</strong>l rane, ga<br />

vzel k sebi <strong>in</strong> ga vzredil.<br />

Kralj Polib: ni imel lastnih otrok, <strong>za</strong>to je Ojdipa posvojil <strong>in</strong> mu dal ime, ki pomeni »oteklonog«.<br />

VSEBINA<br />

Nekoč sta živela kralj <strong>in</strong> kraljica. Kralju je bilo ime Lai, kraljici pa Jokasta. Vladala sta v<br />

Tebah. Njun <strong>za</strong>kon je dolgo ostal brez otrok. Ko je Lai <strong>za</strong> <strong>na</strong>svet vprašal preročiše v Delfih,<br />

so mu odgovorili, <strong>na</strong>j raje ostaneta brez otrok, saj prerokba <strong>na</strong>poveduje, da bo ta ubil svojega<br />

očeta. Kljub temu svarilu pa se Lai ni vzdržal svoje žene; <strong>in</strong> tako se mu je rodil s<strong>in</strong>. Kralj se je<br />

ob otrokovem rojstvu silno prestrašil, da bi se prerokba izpolnila. Zato je dojenčku dal<br />

prebosti kite ob gležnjih <strong>in</strong> ga izročil svojemu služabniku, <strong>na</strong>j ga <strong>na</strong> plan<strong>in</strong>i Kitairon izpostavi<br />

divjim zverem. Toda pastir kor<strong>in</strong>tskega kralja Poliba, ki je v plan<strong>in</strong>i pasel ovce, je <strong>na</strong>šel<br />

nebogljeno dete <strong>in</strong> se ga usmilil. Pove<strong>za</strong>l mu je rane, ga vzel k sebi <strong>in</strong> ga vzredil. Kmalu se je<br />

nebogljenček razcvetel v krepkega <strong>in</strong> močnega dečka. In ker kralj Polibos ni imel lastnih<br />

otrok, je dečka vzel k sebi, ga pos<strong>in</strong>ovil <strong>in</strong> mu dal ime Ojdip, kar pomeni »oteklo-nog«.<br />

Ojdip je odraščal <strong>na</strong> kor<strong>in</strong>tskem dvoru <strong>in</strong> po bistrosti prekašal vse vrstnike. Nekega dne se je<br />

<strong>na</strong>potil v Delfe, da bi tam razčistil vprašanje svojega izvora. Preročišče mu ni <strong>na</strong> njegovo<br />

vprašanje <strong>na</strong>ravnost odgovorilo, pač pa mu je <strong>na</strong>povedalo, da bo lastnega očeta ubil <strong>in</strong> se<br />

poročil s svojo materjo. Iz strahu, da se <strong>na</strong>poved ne bi uresničila, se je Ojdip izogibal<br />

kor<strong>in</strong>tske dežele, saj je bil prepričan, da sta tamkajšnji kralj <strong>in</strong> kraljica njegova starša.<br />

Ob istem času je potoval v Delfe tudi tebanski kralj Lai s svojim spremstvom. Spotoma je <strong>na</strong><br />

ozkem razpotju <strong>na</strong>letel <strong>na</strong> samotnega popotnika. Laiov glasnik je popotniku velel, <strong>na</strong>j se<br />

umakne s poti. Prišlo je do pretepa, v katerem je Lai izgubil življenje pod udarci popotnikove<br />

gorjače. Tako se je izpolnil prvi del <strong>na</strong>povedi, kajti samotni popotnik je bil Ojdip, ki pa ga<br />

nihče ni poz<strong>na</strong>l.<br />

Medtem je Tebe <strong>za</strong>dela huda nesreča. V deželo je prišla Sf<strong>in</strong>ga, ljudožerska pošast; imela je<br />

žensko glavo, levje šape <strong>in</strong> ogromne peruti. Razsajala je po deželi <strong>in</strong> ugonobila slehernega,<br />

kdor ni z<strong>na</strong>l rešiti njene uganke. Uganka pa se je glasila: »Zjutraj hodi po štirih, opoldne po<br />

dveh, zvečer po treh; čim več nog ima tem počasneje se premika; kaj je to?« Tebanci so v<br />

stiski obljubili rešitelju vladarski prestol <strong>in</strong> kraljico Jokasto <strong>za</strong> ženo. Tedaj je prišel v Tebe<br />

Ojdip <strong>in</strong> razvozlal Sf<strong>in</strong>g<strong>in</strong>o uganko: »Človek se kot dete plazi po štirih, odrasel hodi po dveh,<br />

starcu pa služi palica <strong>za</strong> tretjo nogo.« Osramoče<strong>na</strong> Sf<strong>in</strong>ga se je strmoglavila v prepad, Ojdip<br />

pa je postal tebanski kralj <strong>in</strong> Jokast<strong>in</strong> mož. Že<strong>na</strong> mu je rodila otroke: Eteokla <strong>in</strong> Pol<strong>in</strong>eika ter<br />

Antigono <strong>in</strong> Ismeno.<br />

Čez nekaj let je v Tebah izbruhnila kuga, ki jo je poslal bog Apolon, češ da je mesto<br />

oskrunjeno, ker v njem živi morilec kralja Laia. Ojdip je uvedel preiskavo, da bi izsledil<br />

morilca <strong>in</strong> ga izg<strong>na</strong>l iz mesta. Ob tej preiskavi je Ojdip ugotovil svoj resnični izvor. Spoz<strong>na</strong>l<br />

je, da je ubil lastnega očeta <strong>in</strong> se poročil z lastno materjo. Jokasta se je od sramu obesila,<br />

Ojdip pa se je oslepil, da ne bi več gledal svoje gnusobe.


ZGRADBA<br />

Delo je tragedija ali žaloigra. Po <strong>za</strong>snovi je Kralj Ojdip a<strong>na</strong>litič<strong>na</strong> drama. Strahote, ki jih<br />

tragedija obrav<strong>na</strong>va, so se pripetile pred davnimi leti, <strong>in</strong> v igri sami se ne zgodi nič, kar bi<br />

moglo potegniti glavnega ju<strong>na</strong>ka v pogubo. Pravo dejanje leži izven drame, v pred-odrskem<br />

času <strong>in</strong> v <strong>za</strong>-odrskem prostoru. Drama kot taka razvija zgolj <strong>na</strong>sledke. V tem smislu je Kralj<br />

Ojdip tako rekoč le tragič<strong>na</strong> a<strong>na</strong>li<strong>za</strong>: vse je že tu, samo razmota se. Je tudi grandioz<strong>na</strong><br />

detektivka, v kateri glavni detektiv z vso strastjo <strong>in</strong> <strong>za</strong>vzetostjo <strong>za</strong>sleduje krivca, dokler ga ne<br />

izsledi - v samem sebi. Kralj Ojdip je menda edi<strong>na</strong> ohranje<strong>na</strong> antič<strong>na</strong> tragedija, ki do<br />

podrobnosti ustre<strong>za</strong> strogim <strong>za</strong>htevam klasicističnih literarnih teoretikov po razdelitvi drame<br />

<strong>na</strong> pet dejanj.<br />

DRAMSKI/DRAMATSKI TRIKOTNIK<br />

- <strong>za</strong>snova: V Tebah razsaja kuga, kajti v mestu živi morilec kralja Laia, čigar smrt še ni<br />

bila maščeva<strong>na</strong>.<br />

- <strong>za</strong>plet: Kdo je morilec? Ojdip <strong>za</strong>stavi vse svoje sile, da bi <strong>na</strong>šel odgovor<br />

<strong>na</strong> to vprašanje. Poizveduje, sumniči, povprašuje, preiskuje, prosi <strong>in</strong> roti, vendar sprva brez<br />

uspeha.<br />

- vrh: Sel iz Kor<strong>in</strong>ta pr<strong>in</strong>ese novico o smrti kor<strong>in</strong>tskega kralja Poliba, Ojdipovega<br />

dozdevnega očeta. Ojdip si zdaj lahko oddahne, saj je rešen moreče skrbi: ne bo ubil<br />

očeta, kot mu je bilo prerokovano.<br />

- razplet: Dvom pa vseeno gloda <strong>in</strong> grize v Ojdipovi duši. Še vedno se boji, da se ne bi<br />

uresničil drugi del prerokbe, da se ne bi poročil z materjo. Tedaj pa mu <strong>na</strong>ivni sel, hoteč<br />

ga pomiriti, nehote razkrije njegov rod: Ojdip sploh ni Polibov s<strong>in</strong> <strong>in</strong> tudi Polibova že<strong>na</strong> ni<br />

Ojdipova mati. Na mah je vse jasno, resnica plane <strong>na</strong> dan v vsej svoji grozljivi<br />

neizprosnosti; Ojdip ni mogel uteči prerokbi - ubil je očeta <strong>in</strong> se poročil z materjo.<br />

- razsnova: Jokasta se od sramu obesi, Ojdip se od gnusa oslepi.<br />

ANTIČNA TRAGEDIJA<br />

Grki so pod besedo tragedija razumeli resnobno igro o mitskih ju<strong>na</strong>kih iz preteklih časov,<br />

katerih zgodbe so se ohranile v bajkah, pripovedkah ali epih, <strong>za</strong>to tudi vse ohranjene tragedije<br />

temeljijo <strong>na</strong> mitih. Iz njih so izbrali osrednji, pretresljiv <strong>in</strong> več<strong>in</strong>oma tudi žalosten dogodek,<br />

saj se je ju<strong>na</strong>kovo življenje skoraj vedno spreobrnilo iz sreče v nesrečo <strong>in</strong> pogosto tudi v smrt,<br />

ter ga <strong>na</strong> to postavili <strong>na</strong> oder. Ob gledanju <strong>na</strong>j bi gledalec doživel notranje očiščenje ali<br />

katarzo. Tako je Aristotel razložil tragedijo v svoji Poetiki.<br />

Tipično <strong>za</strong> grško tragedijo je bilo tudi to, da je bil glavni ju<strong>na</strong>k vedno občudovanja vreden,<br />

vendar nikakor popoln človek, soočen s težko moralno odločitvijo. V tragedijo prikazujejo<br />

nepremostljivo <strong>na</strong>sprotje med posameznikom <strong>in</strong> (po <strong>na</strong>vadi) njegovo usodo.<br />

Navadno so se ju<strong>na</strong>ki borili z višjimi, zli silami, bitke pa so se končale s porazom glavnega<br />

ju<strong>na</strong>ka, včasih tudi s smrtjo. Na koncu so vedno priz<strong>na</strong>li voljo bogov <strong>in</strong> se ji uklonili ter<br />

prevzeli svojo usodo.


V grških tragedijah je tragično to, da bogovi ju<strong>na</strong>ku že pred rojstvom določijo usodo, ki ji ne<br />

more ubežati. Ju<strong>na</strong>k je boljši <strong>in</strong> bolj moralen. Zato je <strong>na</strong> koncu moralni zmagovalec.<br />

Od grških tragedij se jih je do danes ohranilo le 35. Vse z izjemo ene pa so <strong>na</strong>pisali AISHIL,<br />

SOFOKLEJ <strong>in</strong> EVRIPID, ki jih oz<strong>na</strong>čujemo tudi kot poglavitne grške dramatike.<br />

ANTIČNO GLEDALIŠČE<br />

Razvilo se je iz verskih obredov v čast bogu Dionizu. Prvi grški dramatik Tespis je izpostavil<br />

prvega igralca, Aishil drugega, Sofoklej pa tretjega. Aishil je uvedel tudi kostume, igrali so<br />

samo moški. Razvijeta se tako tragedija kot komedija. Stari Grki so gradili amfiteatre.<br />

ANTIČNA DRAMATIKA<br />

Antične drame so upoštevale <strong>na</strong>čelo trojne enotnosti: enotnost časa, kraja <strong>in</strong> dogajanja. Drame<br />

imajo a<strong>na</strong>litično ali pa s<strong>in</strong>tetično zgradbo.<br />

ANALITIČNA zgradba: iz pogovora igralcev <strong>in</strong> pojasnila zbora izvemo, kateri pretekli<br />

dogodki so povzročili stanje v trenutku dogajanja.<br />

SINTETIČNA zgradba: dogodki si sledijo po časovnem <strong>za</strong>poredju.<br />

TRAGEDIJA: drama z resno vseb<strong>in</strong>o <strong>in</strong> tragičnem koncem (smrt glavnega ju<strong>na</strong>ka).<br />

VIR:<br />

http://web.s-gim.kr.edus.si/projekti/ucenje/slovensci<strong>na</strong>/texti/antigo<strong>na</strong>.htm<br />

http://lektiregim.blog.hr/2007/10/1623350481/sofoklo-antigo<strong>na</strong>.html<br />

Tomaž Selič


4. SOFOKLEJ - ANTIGONA<br />

-dramatika; dramatska dogajal<strong>na</strong> zgradba<br />

-tragedija, tragičnost<br />

-antično gledališče<br />

O AVTORJU<br />

Sofoklej je bil rojen okrog leta 495 pr. n. št. v Kolonu, atiškem mestu. Poleg ustvarjanja dram<br />

je v mladosti tudi v njih <strong>na</strong>stopal. Včasih v ženski, včasih pa v moški vlogi. S svojo dog<strong>na</strong>no<br />

odrsko tehniko <strong>in</strong> dramsko umetnostjo je Sofoklej osvojil srca gledalcev. Sofoklej je <strong>za</strong>radi<br />

slovesa <strong>in</strong> ugleda pri someščanih opravljal tudi več političnih funkcij.<br />

Vseb<strong>in</strong>ska razčlenitev Antigone<br />

Samo ime <strong>in</strong> o<strong>za</strong>dje motiva Antigone je vzeto iz mitičnega izročila, <strong>in</strong> sicer iz mita o tebanski<br />

kraljevi druž<strong>in</strong>i. Osnovni konflikt, <strong>na</strong> katerem temelji Sofoklejeva tragedija, je Kreonova<br />

prepoved pokopa Pol<strong>in</strong>ejkovega trupla, <strong>in</strong> motiv dekleta/sestre <strong>na</strong> drugi strani, ki kljubuje tej<br />

prepovedi, ker ji ljubljeni brat pomeni več kot vsi <strong>za</strong>koni. Da je herojstvo še bolj<br />

izpostavljeno, postavi Sofoklej Antigoni ob stran sestro Ismeno, ki je njeno <strong>na</strong>sprotje.<br />

Antigo<strong>na</strong> sproži kolesje vsega dogajanja v državi, <strong>za</strong> njeno odločitev izvemo še pred svitom.<br />

Ob prvem svitu <strong>na</strong>stopi zbor, ki <strong>za</strong>poje hvalnico sončnemu žarku. Po zboru <strong>na</strong>stopi Kreon, ki<br />

je pravkar prevzel oblast v državi, takoj razglasi sovraštvo do državnih sovražnikov, ki ne<br />

ugasne po smrti. Toda takoj, ko konča, že pride stražar z novico, da je nekdo pokopal<br />

Pol<strong>in</strong>ejkovo truplo. Kreonu ta novica nikakor ni všeč. Zbor <strong>za</strong>poje z<strong>na</strong>menito odo o človeku.<br />

Takoj po pesmi se pojavi stražar z Antigono, ki je hotela <strong>na</strong> novo <strong>za</strong>grebsti bratovo truplo.<br />

Zaradi dvakratnega pokopa je tudi prekršek hujši <strong>in</strong> še bolj nedopustljiv. Antigo<strong>na</strong> Kreonu<br />

priz<strong>na</strong> dejanje <strong>in</strong> bo <strong>za</strong>zida<strong>na</strong> v grob. Nato se Antigo<strong>na</strong> z izpovedjo poslovi od življenja.<br />

Vendar mu takoj <strong>za</strong>tem, ko Kreon uporabi vladarsko avtoriteto, videc Tejrezias <strong>na</strong>pove črne<br />

čase, ker leži mrtvec nepokopan. Kreon se strezni. Hoče osvoboditi Antigono, vendar jo<br />

<strong>na</strong>jdejo mrtvo, ob njej pa Hajmo<strong>na</strong>, ki si je sodil z mečem. Zdaj pa Kreon sam prekrši svojo<br />

<strong>za</strong>poved <strong>in</strong> pokoplje truplo sovražnika. Ko Kreon v rokah pr<strong>in</strong>ese Hajmo<strong>na</strong>, si v<strong>za</strong>me<br />

življenje tudi njegova že<strong>na</strong> Evridika. Tudi Kreon si želi smrti.<br />

Idejno o<strong>za</strong>dje Antigone<br />

Antigo<strong>na</strong> <strong>za</strong>hteva pravico do pokopa pokojnega brata Pol<strong>in</strong>ejka. To je po antičnem<br />

pojmovanju sveta neodtuljiva pravica vsakega človeka, dobrega ali slabega. Vsak, tudi<br />

izdajalec, ima pravico do pokopa <strong>in</strong> noben državnik (noben Kreon) nima pravice, da bi<br />

kakorkoli kratil to osnovno pravico. V tem primeru ima prav Antigo<strong>na</strong>. Po drugi strani pa so<br />

Kreonovi ukazi upravičeni. Sam je <strong>na</strong>mreč predstavnik države. Kreon gleda <strong>na</strong> državo kot <strong>na</strong><br />

svojo posest. In edi<strong>na</strong> dolžnost državljanov je ubogati njega, če ima prav ali pa ne. Antigoni<strong>na</strong><br />

dejanja bi lahko oz<strong>na</strong>čili <strong>za</strong> revolucio<strong>na</strong>r<strong>na</strong>, vendar Antigo<strong>na</strong> ne reši družbenega reda, temveč<br />

hoče uveljavljati človeške pravice, ki so utemeljene v večnih, ne<strong>na</strong>pisanih <strong>za</strong>konih. Glavno<br />

gonilo Antigone je izraženo v citatu: “Ne da sovražim, da ljubim, sem <strong>na</strong> svetu!“<br />

TRAGEDIJA, TRAGIČNOST<br />

Z<strong>na</strong>čilnosti tragedije:<br />

- zbuja sočutje, grozo, strah <strong>in</strong> očiščenje - katarzo<br />

- zgodba je enot<strong>na</strong> - tragedija ima en dogajalni prostor <strong>in</strong> kratek dogajalni čas<br />

- zgradba je s<strong>in</strong>tetič<strong>na</strong> ali s<strong>in</strong>tetično-a<strong>na</strong>litič<strong>na</strong><br />

- vsebuje petstopenjsko zgradbo: uvod, <strong>za</strong>plet, vrh, razplet, <strong>in</strong> tragični konec


- snovno pogosto posega v kraljevsko okolje, <strong>za</strong>to je jezik privzdvignjen<br />

- glavni ju<strong>na</strong>k brez lastne krivde tragično propade<br />

- Sofoklejevo dramo lahko šrejemo k tragedian, ker upri<strong>za</strong>rja nesrečo neke druž<strong>in</strong>e, saj sta<br />

bila Antigo<strong>na</strong> <strong>in</strong> Kreon sorodnika <strong>in</strong> iz iste druž<strong>in</strong>e, ki pa skoraj v celoti umre<br />

-tragič<strong>na</strong> ironija Kreo<strong>na</strong> : <strong>na</strong> koncu, ko izve, da vse skupaj škoduje Tebam, sam prekrši svoj<br />

razglas. Antigo<strong>na</strong> - odhaja v smrt, hrepeni pa po življenju - je moral<strong>na</strong> zmagovalka. Kreon pa<br />

odhaja v življenje, a hrepeni po smrti. Je moralni poraženec.<br />

ANTIČNO GLEDALIŠČE<br />

Vse vloge v gledališču so igrali samo moški. Grška gledališča (amfiteatri) so bila velika, da je<br />

bilo gledalcem, ki so sedeli daleč <strong>za</strong>daj, težko prepoz<strong>na</strong>ti občutje igralcev. Zato so se<br />

posluževali mask, s katerimi so laže izrazili igrano vlogo. Večkrat so uporabljali maske, ki so<br />

imele obraze <strong>na</strong> obeh straneh. Tako so z <strong>na</strong>glim <strong>za</strong>sukom maske spremenili tudi izraz <strong>na</strong><br />

obrazu. Maske so lahko imele ob odprti<strong>na</strong>h <strong>za</strong> usta tudi lijakaste odprt<strong>in</strong>e, ki so služili kot<br />

megafoni.<br />

DRAMATSKA DOGAJALNA ZGRADBA<br />

Zasnova<br />

Antigo<strong>na</strong> s sestro Ismeno izve, da sta nju<strong>na</strong> brata Pol<strong>in</strong>ejk <strong>in</strong> Eteokel umrla v vojni med<br />

Tebanci <strong>in</strong> uporniki. Izvedeli pa sta tudi, da je Kreon, novi vladar, pustil Eteokla dostojno<br />

pokopati, Pol<strong>in</strong>ejka, ki se je boril <strong>na</strong> strani upornikov, pa ne. Prepustil ga je ujedam <strong>in</strong> ga<br />

razglasil <strong>za</strong> izdajalca. Antigo<strong>na</strong> si je pokojnega brata želela dostojno pokopati, sestra Isme<strong>na</strong><br />

pa ji pri pokopu ni želela pomagati.<br />

Zaplet<br />

Kreon sporoči zboru razloge <strong>za</strong> prepoved pokopa Pol<strong>in</strong>ejka, ki je bil <strong>za</strong>nj ničvrednež. Pove pa<br />

tudi, da si bodo njegovo spoštovanje <strong>za</strong>služili le tisti, ki bodo spoštovali njegove <strong>za</strong>kone. Po<br />

govoru do Kreo<strong>na</strong> pride stražar <strong>in</strong> mu sporoči, da je nekdo pokopal Pol<strong>in</strong>ejka. Kreon se zelo<br />

razjezi, <strong>na</strong>roči <strong>za</strong>ostriti stražo <strong>in</strong> <strong>za</strong>hteva, <strong>na</strong>j mu pripeljejo krivca. Stražarji so Kreonu<br />

pripeljali Antigono, ki so jo <strong>za</strong>sačili pred Pol<strong>in</strong>ejkovim truplom. Antigo<strong>na</strong> je svoje dejanje<br />

priz<strong>na</strong>la, čeprav je bil kralj Kreon zelo besen. Prekršila je njegove ukaze. Kreon je uka<strong>za</strong>l, da<br />

želi videti tudi Antigon<strong>in</strong>o sestro Ismeno. Isme<strong>na</strong> je želela del krivde prenesti <strong>na</strong>se <strong>in</strong> tako<br />

pomagati sestri, ki je bila res v velikih težavah, vendar ji Antigo<strong>na</strong> tega ni dopustila. Kreon je<br />

uka<strong>za</strong>l njuno smrt.<br />

Vrh<br />

Pred Kreo<strong>na</strong> stopi Hajmon, Antigon<strong>in</strong> <strong>za</strong>ročenec, njegov s<strong>in</strong>, ki se spre z očetom. Poskuša ga<br />

prepričati, <strong>na</strong>j Antigone ne usmrti, saj tudi meščani verjamejo v njeno nedolžnost. Vendar se<br />

Kreon ni omehčal. Nato pa mu je Hajmon rekel, da bo z Antigon<strong>in</strong>o smrtjo umrl še nekdo.<br />

Kreon to v<strong>za</strong>me kot grožnjo njemu, v resnici pa Hajmon s tem <strong>na</strong>pove svojo smrt. Vseeno pa<br />

malo popusti <strong>in</strong> Ismeno pusti živeti.<br />

Razplet .<br />

Vodja zbora <strong>na</strong>pove, da prihaja vklenje<strong>na</strong> Antigo<strong>na</strong>. Kreon po prepiru s s<strong>in</strong>om Hajmonom<br />

ukaže Antigono <strong>za</strong>preti v skal<strong>na</strong>t grob. Antigo<strong>na</strong> izliva svoja čustva, je osamlje<strong>na</strong>, čuti, da<br />

nima nikogar, ki bi jokal <strong>za</strong> njo, da je <strong>za</strong>pušče<strong>na</strong>. Zaveda se, da nikoli več ne bo videla sončne<br />

svetlobe.<br />

Videc Tejrezias sporoči Kreonu, da se mu bodo bogovi maščevali <strong>za</strong> njegova dejanja. Kreon<br />

mu sprva ne verjame, celo posmehuje se mu. Vendar mu Tejrezias <strong>na</strong>pove, da ga čaka


nesreč<strong>na</strong> usoda, če bo še <strong>na</strong>prej kršil božje <strong>za</strong>kone. Po tem Kreon dokončno popusti. Odpravi<br />

se popravit <strong>na</strong>pako, Antigono odide rešit iz groba <strong>in</strong> ukaže pokopati Pol<strong>in</strong>ejka.<br />

Razsnova<br />

Kreon spoz<strong>na</strong>, da je <strong>za</strong> popravo njegovih <strong>na</strong>pak že prepozno. Pol<strong>in</strong>ejkovo truplo je vso razžrto<br />

<strong>in</strong> razpadlo, Antigo<strong>na</strong> se je v jami obesila, ob njej pa se je od žalosti v prsi <strong>za</strong>bodel tudi<br />

Hajmon. Kreon s s<strong>in</strong>ovim truplom v <strong>na</strong>ročju odide proti svojemu domovanju, kjer sliši le<br />

glasen krik žene Evridike, ki je <strong>za</strong> vse te tragične novice že prej izvedela od glasnika, <strong>za</strong>to si<br />

je vzela življenje. Kreon je tako ostal brez vseh svojih ljubljenih <strong>in</strong> je hkrati tudi odgovoren <strong>za</strong><br />

vse te žalostne <strong>in</strong> tragične dogodke.<br />

SPOROČILO<br />

Delo poleg zgodbe same vsebuje tudi nekaj <strong>na</strong>ukov, <strong>na</strong>čel. Poglavitni <strong>na</strong>uk je ta, da sami<br />

nikoli ne moremo določati nekih novih pravil, ki bi bila v <strong>na</strong>sprotju z božjimi. Tako kot smo<br />

sami nekomu <strong>na</strong>drejeni, smo tudi nekomu podložni. Kralj Kreon je mislil, da je on <strong>na</strong>jvišji <strong>in</strong><br />

<strong>na</strong>jpomembnejši, po<strong>za</strong>bil pa je <strong>na</strong> moral<strong>na</strong> <strong>na</strong>čela.<br />

VIRI <strong>in</strong> LITERATURA<br />

Sofoklej:Antigo<strong>na</strong>, Kralj Ojdip<br />

http://web.s-gim.kr.edus.si/projekti/ucenje/slovensci<strong>na</strong>/texti/antigo<strong>na</strong>.htm<br />

http://lektiregim.blog.hr/2007/10/1623350481/sofoklo-antigo<strong>na</strong>.html<br />

Sandra Kukovič


5. BIBLIJA - PRILIKA O IZGUBLJENEM SINU<br />

ELEMENTI INTERPRETACIJE:<br />

- <strong>na</strong>stanek <strong>in</strong> sestava Biblije ter kulturni <strong>in</strong> literarni pomen<br />

- prilika kot vrsta pripovedi, njene z<strong>na</strong>čilnosti, <strong>na</strong>men, slog<br />

NASTANEK BIBLIJE<br />

Biblija (gr. Ta biblia – knjiga vseh knjig, tj. <strong>na</strong>jpomembnejša knjiga) je <strong>na</strong>stajala od leta 1200<br />

pr.n. št do 100 n. št (Stara <strong>za</strong>ve<strong>za</strong>), Nova <strong>za</strong>ve<strong>za</strong> pa je dobila dokončno obliko okoli l. 1400.<br />

SESTAVA<br />

Stara <strong>za</strong>ve<strong>za</strong> (46 knjig)se govori o <strong>za</strong>vezi med bogom Jahvejem <strong>in</strong> izvoljenim judovskim<br />

ljudstvom. Deli se <strong>na</strong> pet Mojzesovih knjig – Peteroknjižje, Spisev, Prerokev. Nova <strong>za</strong>ve<strong>za</strong><br />

(27 knjig) pa se deli <strong>na</strong> zgodov<strong>in</strong>ske knjige (Evangelije, Apostolska dela) <strong>in</strong> poučne knjige<br />

(Apostolska pisma) ter Apokalipso.<br />

KULTURNI <strong>in</strong> LITERARNI POMEN BIBLIJE<br />

Biblija pomeni <strong>za</strong>četek književnosti <strong>in</strong> knjižnega jezika ( Slovenci – Dalmat<strong>in</strong> – 1584)<br />

Prevodi: Stara <strong>za</strong>ve<strong>za</strong> - <strong>na</strong>pisa<strong>na</strong> v hebrejšč<strong>in</strong>i - je bila prevede<strong>na</strong> v gršč<strong>in</strong>o v 3. st. pr. n .št.,<br />

Nova <strong>za</strong>ve<strong>za</strong> je bila že izvirno <strong>na</strong>pisan v gršč<strong>in</strong>i. Prevod Biblije v lat<strong>in</strong>šč<strong>in</strong>o. Za širitev v<br />

druge jezike pa je bil odločitev Luthrov prevod v nemšč<strong>in</strong>o (»ljudski«, vsem razumljiv prevod<br />

- 1535), kasneje prevede<strong>na</strong> tudi v druge jezike. V 4. stol. N.št. – HIERONIM – VULGATA.<br />

PRILIKA ALI PARABOLA: Je zgodba, ki jo moramo razumeti v celoti <strong>in</strong> je z<strong>na</strong>čilno<br />

svetopisemsko besede, v katerem je sporočilo po<strong>na</strong>zorjeno s prispodobo. V imenovani priliki<br />

je paradoks v tem, da je moralno <strong>za</strong>vrženi s<strong>in</strong> <strong>na</strong>grajen, pravični pa nekako ni poplačan, kar je<br />

s stališča pravičnosti nerazumljivo. Ta prilika sporoča krščanski <strong>na</strong>uk spreobrnjenja - mlajši<br />

s<strong>in</strong> greši, se z<strong>na</strong>jde <strong>na</strong> tleh, kjer doživi spreobrnjenje. V ospredju te prilike je očetovska<br />

ljubezen <strong>in</strong> odpuščanje.<br />

SLOG<br />

Slogovne z<strong>na</strong>čilnosti: po<strong>na</strong>vljanje podobno zgrajenih stavkov, besednih zvez, tako da se jim<br />

dodaja nove pomene/tudi <strong>na</strong>sprotne - antite<strong>za</strong>, npr. »bil je mrtev <strong>in</strong> je oživel, je bil izgubljen<br />

<strong>in</strong> je <strong>na</strong>jden«. Osebe v priliki niso <strong>in</strong>dividualizirane - nimajo imen, razvitih z<strong>na</strong>čajskih<br />

posebnosti, zgodba je kratka, jedr<strong>na</strong>ta, čas <strong>in</strong> kraj nista z<strong>na</strong><strong>na</strong>. Pogoste so stalne<br />

svetopisemske besed<strong>na</strong> zveze, tudi stopnjevanje <strong>in</strong> mnogovezje.<br />

NAMEN PRILIKE<br />

Uporabljal jih je Jezus pri razlagi svojih <strong>na</strong>ukov, ki so bili s stališča takratnih Judov zelo<br />

ne<strong>na</strong>vadni, saj so rušili takratno moralo. Jezus sam je rekel, da govori v "prilikah", da bi ga<br />

ljudje lažje razumeli. Zgodba bi lahko imela več pomenov, vendar poudarja eno krščanskih<br />

vrednot – kesanje, ki <strong>za</strong>dostuje <strong>za</strong> oprostitev grehov. Obstaja še e<strong>na</strong> razlaga prilike o<br />

izgubljenem s<strong>in</strong>u, po kateri je oče – Bog, ki vse odpusti grešniku <strong>in</strong> mu da celo posebno mesto<br />

v svojem božjem kraljestvu.<br />

VIRI IN LITERATURA:<br />

Svet književnosti 1, J. Kos, T. Virk,<br />

G. Kocijan, L. Kralj, M. Kos Sara Nareks


Pojmi <strong>za</strong> <strong>in</strong>terpretacijo:-vsebi<strong>na</strong> <strong>in</strong> pomen<br />

NASTANEK<br />

6. BRIŽINSKI SPOMENIKI<br />

-pridiga kot polliterar<strong>na</strong> vrsta/zvrst; njene z<strong>na</strong>čilnosti, <strong>na</strong>men<br />

Na <strong>za</strong>četku tisočletnega razvoja slovenske pisne kulture stojijo z<strong>na</strong>meniti Briž<strong>in</strong>ski<br />

spomeniki, ki so <strong>na</strong>stali med letom 972 <strong>in</strong> 1039 <strong>na</strong> Koroškem ob Vrbskem jezeru (v dol<strong>in</strong>i<br />

reke Moll ali <strong>na</strong> Lu<strong>na</strong>rskem polju) <strong>in</strong> so <strong>na</strong>jstarejši <strong>za</strong>pis slovenšč<strong>in</strong>e <strong>in</strong> tudi <strong>na</strong>jstarejši<br />

ohranjen <strong>za</strong>pis kakšnega slovanskega jezika <strong>na</strong> območju evropskega Zahoda.<br />

Danes jih hranijo v Munchnu. Pergamentni listi s tremi obrednimi slovenskimi besedili so bili<br />

skupaj z drugimi podobnimi dokumenti zve<strong>za</strong>ni v kodeks, ki je pripadala freis<strong>in</strong>škemu škofu<br />

Abrahamu.<br />

BRIŽINSKI SPOMENIKI<br />

Briž<strong>in</strong>sk spomeniki so sestavljeni iz treh delov. Prvi <strong>in</strong> tretji spomenik sta obrazca splošne<br />

spovedi, drugi pa je pridiga o grehu <strong>in</strong> pokori. Vsi so <strong>za</strong>pisani v karol<strong>in</strong>ški m<strong>in</strong>uskuli. Zapisal<br />

jih je nemški duhovnik.<br />

Jezikovne z<strong>na</strong>čilnosti:<br />

- v njih je <strong>za</strong>pisan prvotni jezik Slovencev, ki je še brez <strong>na</strong>rečij <strong>in</strong> tujk<br />

- praslovanska polglasnika (JER <strong>in</strong> JOR) sta se združila v en sam polglasnik<br />

-ohranje<strong>na</strong> sta nos<strong>na</strong> e <strong>in</strong> o ter jat<br />

- ima trde <strong>in</strong> mehčane soglasnike (l, t, n)<br />

- praslovanski y (JERI) se je ize<strong>na</strong>čil z i<br />

BS II - Pridiga o grehu <strong>in</strong> pokori<br />

Pridiga (verski ogovor) je bila <strong>na</strong>jpomembnejša oblika krščanske književnosti <strong>za</strong> potrebe<br />

bogoslužja. Preproste pridige so se imenovale homilije (gr.-razvedrilo). Prav takš<strong>na</strong> je tudi ta<br />

pridiga OPOMIN K POKORI (imenova<strong>na</strong> Pridiga o grehu <strong>in</strong> pokori), ki je polliterar<strong>na</strong> zvrst s<br />

cerkveno snovjo. Drugi briž<strong>in</strong>ski spomenik je mojstrovi<strong>na</strong> srednjeveške retorike. Pomen<br />

drugega dela Briž<strong>in</strong>skih spomenikov ni le verski, ampak tudi literarno zgodov<strong>in</strong>ski.<br />

Vsebi<strong>na</strong> pridige<br />

Je <strong>na</strong>govor duhovnika, ki v preprosti obliki podaja krščanski <strong>na</strong>uk o grehu <strong>in</strong> zveličanju.<br />

Najprej razloži, da je <strong>za</strong>radi Adamovega izvirnega greha prišla <strong>na</strong>d človeštvo vrsta nesreč,<br />

skrbi, bolezni <strong>in</strong> smrt. Nato vernike opomni, kako <strong>na</strong>j rav<strong>na</strong>jo, da bi dosegli zveličanje:<br />

odpovedati se je treba pregreham, tatvi<strong>na</strong>m, umorom, krivim prisegam, sovraštvu. Zgledujejo<br />

<strong>na</strong>j se po krščanskih mučencih - svetnikih, ki so opravljali dobra dela. Pridigo <strong>za</strong>ključi s


pozivom h kesanju. Človeka čaka božja sodba. Če je opravljal slaba dela, bo pogubljen, če pa<br />

je delal dobro, bo zveličan.<br />

Slog <strong>in</strong> jezik<br />

V besedilu imamo <strong>in</strong>verzije - obrnjen besedni red, po<strong>na</strong>vljanje, stopnjevanje, <strong>na</strong>števanje,<br />

bogato s<strong>in</strong>onimiko. Briž<strong>in</strong>ski spomeniki imajo zelo premišljeno zgradbo. Zahtev<strong>na</strong> vsebi<strong>na</strong> je<br />

poda<strong>na</strong> <strong>na</strong> videz preprosto, dejansko pa slogovno zelo izbrušeno. Besedišče vsebuje veliko še<br />

danes živih besed.<br />

Vsa tri besedila imajo urejeno zgradbo. Posamezni deli vseb<strong>in</strong>e si sledijo v simetričnem redu,<br />

z<strong>na</strong>čilnem <strong>za</strong> srednjeveška besedila, ki so posneta po lat<strong>in</strong>ski retoriki.<br />

POMEN<br />

Kulturni - prvi <strong>na</strong>jstarejši ohranjeni <strong>za</strong>pis v slovenskem jeziku, <strong>na</strong>jstarejši slovanski teksti<br />

<strong>za</strong>pisani v lat<strong>in</strong>ici<br />

Jezikovni - osnova <strong>za</strong> raziskovanje zgodov<strong>in</strong>e slovenskega jezika<br />

Verski - širjenje krščanstva<br />

OSTALI SREDNJEVEŠKI SPOMENIKI<br />

RATEŠKI ali CELOŠKI ROKOPIS (vsebuje molitve: oče<strong>na</strong>š, zdravamarija, apostolska vera)<br />

STIŠKI ROKOPIS (sestavljen iz dveh delov; mlajši del vsebuje <strong>za</strong>pis cerkvene pesmi Naš<br />

gospod je od smrti vstal)<br />

Viri:<br />

- http://nl.ijs.si/e-zrc/bs/<br />

- http://www.dijaski.net/?stran=slo&sub=snov-knji<br />

Marti<strong>na</strong> Kocuvan


- epska ljudska pesem<br />

- motivi, jezik <strong>in</strong> slog<br />

7. LEPA VIDA (ljudska <strong>in</strong> umet<strong>na</strong> pesem)<br />

Slovenska ljudska pesem Lepa Vida je social<strong>na</strong>, druž<strong>in</strong>ska <strong>in</strong> psihološka balada. Motivno je<br />

pove<strong>za</strong><strong>na</strong> s sredozemskimi baladami. Obstaja več različiç te pesmi (19), vsem pa je skupen<br />

motiv ugrabljene ženske, matere. Razlikujejo se v razpletu Vid<strong>in</strong>e usode. Lepa Vida poz<strong>na</strong><br />

več variant: tragič<strong>na</strong> varianta (Lepa Vida je prevara<strong>na</strong> <strong>in</strong> utone), srednja/elegič<strong>na</strong> varianta<br />

(Lepa Vida hrepeni po lepšem življenju) <strong>in</strong> mlajša varianta (Lepa Vida srečno <strong>za</strong>živi z<br />

<strong>za</strong>morcem <strong>in</strong> otrokom). Motiv Lepe Vide so povzeli številni besedni umetniki (France<br />

Prešeren <strong>in</strong> Ivan Cankar).<br />

V slovenske dežele je motiv prišel po letu 1100, kjer se je večkrat spremenil. Sprva je baladno<br />

delo opisovalo mater, ki ji je zbolel otrok. Zamorec ji ponudi zdravilo, a v resnici jo želi<br />

ugrabiti. Ko Vida sprevidi njegov <strong>na</strong>men, skoči v morje <strong>in</strong> utone. Motiv tega dela je pove<strong>za</strong>n s<br />

saracenskimi časi, ko so arabski pirati plenili po obalah Sredozemlja.<br />

Razlog popularnosti lepovidovskega motiva je predvsem zgodba o globljih resnicah <strong>na</strong>šega<br />

bivanja.<br />

Z<strong>na</strong>čilnosti ljudskih pesmi: preprost <strong>na</strong>rečni jezik, tujke, star<strong>in</strong>ske besede, pomanjševalnice,<br />

po<strong>na</strong>vljanje, ukrasni pridevki, stal<strong>na</strong> števila, pretiravanje.<br />

Balada je lirsko–epska pesem, ki po <strong>na</strong>vadi obrav<strong>na</strong>va kak ne<strong>na</strong>vaden dogodek. Zapisa<strong>na</strong> je v<br />

ve<strong>za</strong>ni besedi (poezija) <strong>in</strong> ima notranjo zgradbo v obliki dramskega trikotnika. Praviloma so<br />

balade dramatično <strong>na</strong>pete, postopno ustvarjajo temačno ozračje, ki <strong>na</strong>poveduje nesrečen<br />

konec. Pomembno vlogo v baladah igra dvogovor. V tovrstnih pesmih neredko <strong>na</strong>stopajo tudi<br />

<strong>na</strong>d<strong>na</strong>ravne sile.<br />

France Prešeren – Od Lepe Vide<br />

Balada od Lepe Vide je <strong>na</strong>jbolj z<strong>na</strong><strong>na</strong> Prešernova predelava oz. prepesnitev ljudske pesmi.<br />

Avgust Žigon jo je imenoval biser slovenske poezije. Izšla je leta 1832 v KČ.<br />

Predelave <strong>in</strong> prepesnitve ljudskega pesništva sodijo v posebno poglavje Prešernovega dela.<br />

Glavno pobudo v to smer mu je dal prijatelj Andrej Smole, vnet zbiralec ljudskih pesmi.<br />

Prešeren je prepesnil srednjo varianto, kjer je glavni motiv hrepenenje po lepšem življenju.<br />

Prešeren pa je tej pesmi dodal motiv neizpolnjenega hrepenenja.<br />

Lepa Vida je v Prešernovi baladi izrazita ženska osebnost, ki se ne more prilagoditi<br />

resničnosti svojega nesrečnega <strong>za</strong>ko<strong>na</strong>, <strong>za</strong>to <strong>za</strong>pusti ostarelega moža <strong>in</strong> bolnega otroka <strong>in</strong> se<br />

pusti odvesti čez morje v daljno Španijo, kjer jo čaka skoraj gosposko mesto dojilje pri<br />

kraljici. Toda sledi notranji udarec, to so muke <strong>na</strong>stale <strong>za</strong>radi njenega bega <strong>in</strong> vse bolj boleče<br />

hrepenenje po otroku <strong>in</strong> domu.<br />

Vid<strong>na</strong> zgodba ni motivira<strong>na</strong> samo psihološko, socialno <strong>in</strong> moralno, ampak tudi eksistencialno,<br />

odpira se v svojo glob<strong>in</strong>sko razsežnost tako, da se izteka v problem poraženosti človekovega<br />

hrepenenja ob njegovi uresničitvi. Zaradi svoje velike pomenske zmožnosti je motiv Lepe<br />

Vide lahko postal eden trajnih motivov <strong>in</strong> mitov slovenske literature vse do da<strong>na</strong>šnjih dni.


V osnovni zgradbi Lepe Vide gre <strong>za</strong> dva <strong>na</strong>sprotujoča si elementa. Po eni strani Vida doživlja<br />

strah pred tuj<strong>in</strong>o, po drugi strani pa ji tuji<strong>na</strong> predstavlja "deveto deželo", kjer je življenje<br />

gotovo boljše, kot v domači vasi. Ravno ta razdvojenost kaže <strong>na</strong> temeljni motiv ljudske<br />

pesmi. To je motiv hrepenenja, ne<strong>za</strong>doščenosti, večnega iskanja boljšega …<br />

Pesniške z<strong>na</strong>čilnosti<br />

Prešeren je pesmi vdihnil svojega duha, uredil je stopice, verze ter dodal ritem <strong>in</strong> rimo.<br />

Pesniške z<strong>na</strong>čilnosti v pesmi: <strong>in</strong>verzija, izpuščanje samoglasnikov, po<strong>na</strong>vljanja - epifora,<br />

a<strong>na</strong>fora, <strong>na</strong>govor, ukrasni pridevki, vzporedje, pomanjševalnice, ljudska števila <strong>in</strong> <strong>na</strong>rečni<br />

izrazi.<br />

Viri <strong>in</strong> literatura:<br />

France Prešeren - Pesmi <strong>in</strong> pisma (zbirka Klasje)<br />

http://sl.wikipedia.org/wiki/Lepa_Vida<br />

Marjeta Gmajner


8. ZELENI JURIJ<br />

(ljudska <strong>in</strong> umet<strong>na</strong> pesem)<br />

PRVINE ZA INTERPRETACIJO<br />

- lirska ljudska pesem: motivi, jezik <strong>in</strong> slog<br />

- umet<strong>na</strong> pesem: - tema, motivi; aktuali<strong>za</strong>cija<br />

- pesniške podobe <strong>in</strong> njihov pomen; groteske prv<strong>in</strong>e<br />

- <strong>na</strong>ve<strong>za</strong>va <strong>na</strong> ljudsko pesništvo<br />

MOTIVI, JEZIK, SLOG<br />

LJUDSKA PESEM ZELENI JURIJ<br />

Pesem je obred<strong>na</strong>, lirska. Govori o pobiranju darov <strong>za</strong> Jurija, kar je sestavni del jurjevanja<br />

(24. april). Ima 20 vrstic <strong>in</strong> kar 15 se jih <strong>za</strong>čne z <strong>na</strong>govorom ˝dajte mu˝. Prve tri vrstice so<br />

nekakšen uvod, <strong>na</strong>poved Jurijevega prihoda. Opazimo veliko <strong>na</strong>rečnih besed/izrazov, mnogi<br />

so vzeti iz hrvašč<strong>in</strong>e.<br />

Slogovno opazimo izrazito po<strong>na</strong>vljanje <strong>in</strong> stalne pridevniške besede - v zve<strong>za</strong>h ´´pisani<br />

vuzem´´, ´´Zéleni Jure´´, <strong>na</strong>´´ zelenem polju´´ ter <strong>na</strong>rečne izraze.<br />

UMETNA PESEM ZELENI JURIJ<br />

SVETLANA MAKAROVIČ<br />

- roje<strong>na</strong> 1. 1. 1939 v Mariboru<br />

- v Ljubljani je doštudirala <strong>na</strong> Akademiji <strong>za</strong> gledališče, radio, film <strong>in</strong> televizijo (AGRFT)<br />

- nekaj časa je bila igralka v gledališču, <strong>na</strong>to je postala svobod<strong>na</strong> književnica<br />

- piše pesmi <strong>in</strong> prozo<br />

- njeno pesništvo se <strong>na</strong> izviren <strong>na</strong>č<strong>in</strong> povezuje z ljudsko tradicijo<br />

- je predstavnica sodobne lirike, sodi v 2. povojno generacijo<br />

PESNIŠKE ZNAČILNOSTI<br />

- PONAVLJANJE (odprite ok<strong>na</strong>, odprite duri!/Dajmo mu … Dajmo mu …/Zaprite ok<strong>na</strong>,<br />

<strong>za</strong>prite duri! )<br />

- NASPROTJA (Zeleni Jurij - Sivi Jurij, svetle oči - svetlo bodalo)<br />

- GROTESKNE PRVINE (iztaknimo mu oči, piti iz vrča sol<strong>za</strong>)<br />

I. del<br />

Prične se podobno kot ljudska pesem. Pesnica pov<strong>za</strong>me iz ljudske pesmi motiv darovanja.<br />

Temi pa se bistveno razlikujeta: v ljudski pesmi ljudje Juriju darujejo dobr<strong>in</strong>e, izkazujejo<br />

dobroto <strong>in</strong> <strong>na</strong>klonjenost, medtem ko mu v pesmi Makarovičeve <strong>na</strong>ložijo žalost <strong>in</strong> nesrečo (piti<br />

iz vrča sol<strong>za</strong> / mu iztaknemo svetle oči), po svetu <strong>na</strong>j hodi sključen <strong>in</strong> notranje zlomljen.<br />

Prvi del je pisan v podobnem jeziku kot ljudska pesem, ima pa popolnoma drugačno<br />

sporočilo, ki je še bolj vidno v drugem delu.


II. del<br />

Drugi del <strong>za</strong> razliko od prvega ne poz<strong>na</strong> glasovnega ujemanja, ritmično uč<strong>in</strong>kuje kot pro<strong>za</strong>.<br />

Ljudje so sedaj od besed prešli k dejanjem. Zbrali so se v krogu <strong>in</strong> Jurija kamenjali. Čeprav so<br />

si bili v življenju tujci, so sodelovali v tem <strong>na</strong>silnem dejanju, združevala jih je njihova<br />

hudobija. Obred darovanja <strong>in</strong> medsebojnega zbliževanja iz ljudske pesmi se v tem delu<br />

spremeni v svoje <strong>na</strong>sprotje.<br />

SPOROČILO 2. DELA PESMI: SPOZNANJE O MEDSEBOJNI ODTUJENOSTI IN<br />

NASILJU.<br />

III. del<br />

Podoben je prvemu, a samo jezikovno, kar se kaže v glasovnem ujemanju <strong>in</strong> ritmu. Zdi se<br />

<strong>na</strong>m, da se vrača <strong>za</strong>četek – Jurijev prihod. Ta del je popolno <strong>na</strong>sprotje ljudske pesmi. To<br />

vidimo že <strong>na</strong> <strong>za</strong>četku, ko lirski subjekt ljudi poziva, <strong>na</strong>j ok<strong>na</strong> <strong>in</strong> vrata <strong>za</strong>pró; človek, ki<br />

prihaja, je sivi Jurij – mož, ki so ga ljudje kamenjali, potem pa <strong>na</strong>nj po<strong>za</strong>bili.<br />

Posledice kamenjanja so bile, da je mož postal še bolj maščevalen. Iztika oči. Zele<strong>na</strong> barva<br />

prvega dela se je v tretjem spremenila v sivo. Siv pa ni samo Jurij, siv je tudi tlak - okolje,<br />

družba.<br />

SPOROČILO ZADNJEGA DELA IN CELOTNE PESMI:<br />

ČE ČLOVEK ZA PROTISILO IZZOVE HUDOBIJO, SE TA VRNE S ŠE VEČJO<br />

HUDOBIJO, MAŠČEVALNOST S ŠE VEČJO MAŠČEVALNOSTJO; NA KONCU UNIČI<br />

TISTEGA, KI JE NAMESTO DOBREGA DAJAL ZLO ali "kar seješ, to žanješ".<br />

Literatura:<br />

Učbenik <strong>za</strong> književnost: POTOVANJE BESED 2<br />

Mateja Praprotnik


9. WILLIAM SHAKESPEARE - ROMEO IN JULIJA<br />

eli<strong>za</strong>bet<strong>in</strong>sko gledališče<br />

renesanč<strong>na</strong> tragedija, vzroki tragičnosti<br />

dramatska dogajal<strong>na</strong> zgradba<br />

AVTOR<br />

Shakespeare je angleški pesnik <strong>in</strong> dramatik (1564-1616), ki velja <strong>za</strong> enega <strong>na</strong>jvečjih besednih<br />

umetnikov vseh časov. Leta 1585 ali 1586 je <strong>za</strong>pustil druž<strong>in</strong>o <strong>in</strong> odšel v London, kjer je<br />

deloval kot igralec <strong>in</strong> režiser v različnih gledaliških druži<strong>na</strong>h. Leta 1611 se je vrnil v rojstni<br />

Stratford, kjer je živel do smrti.<br />

Pisal je poezijo, predvsem sonete (154) <strong>in</strong> ustvaril več kot trideset dramskih del (tragedije,<br />

komedije, tragikomedije, kraljevske drame ali kronike, drame, romantične igre).<br />

Med <strong>na</strong>jpomembnejše sodijo: Romeo <strong>in</strong> Julija, Hamlet, Othello, Kralj Lear, Macbeth, Julij<br />

Ce<strong>za</strong>r, Komedija zmešnjav, Ukroče<strong>na</strong> trmoglavka, Mnogo hrupa <strong>za</strong> nič, Sen kresne noči,<br />

Beneški trgovec.<br />

Nekateri raziskovalci njegovih del so menili, da ni bil dovolj izobražen, da bi ustvaril tako<br />

z<strong>na</strong>menita dela, <strong>za</strong>to se je razvilo shakespearsko vprašanje.<br />

PRIMERJAVA ELIZABETINSKEGA IN ANTIČNEGA GLEDALIŠČA<br />

Gledališče Shakespearove dobe imenujemo renesančno oziroma eli<strong>za</strong>bet<strong>in</strong>sko gledališče,<br />

imenovano po kraljici Eli<strong>za</strong>beti 1., ki je tedaj vladala. Gledališče je bilo v renesančni Angliji<br />

<strong>na</strong>jbolj priljublje<strong>na</strong> <strong>in</strong> umetniško dog<strong>na</strong><strong>na</strong> oblika razvedrila <strong>in</strong> je <strong>za</strong>to privabljalo gledalce<br />

vseh družbenih slojev.<br />

Z<strong>na</strong>čilnosti eli<strong>za</strong>bet<strong>in</strong>skega (renesančnega) gledališča:<br />

bilo je leseno, nepokrito gledališče<br />

prostor je bil osmerokotne ali okrogle oblike, s tremi vrstami balkonskih sedežev<br />

oder so gledalci obkrožali s treh strani<br />

preprosta sce<strong>na</strong><br />

odrski rekviziti <strong>in</strong> kulisa so bili skromni, kostumi razkošni<br />

<strong>na</strong>d <strong>za</strong>dnjim delom odra je bil balkon, ki je občasno služil igralcem <strong>za</strong> prizore, ki so se<br />

dogajali <strong>na</strong> balkonih<br />

vse vloge v gledališču so igrali moški<br />

vhodi <strong>na</strong> oder so bili skozi več vrat v <strong>za</strong>dnji steni odra, ki so jo občasno še oddelili z<br />

<strong>za</strong>stori, če je igra imela prizorišča, ki <strong>na</strong>j bi bila skrita<br />

Z<strong>na</strong>čilnosti antičnega gledališča :<br />

igrali so samo moški<br />

imeli so maske, oblečeni so bili v halje dolge do tal, <strong>na</strong> nogah so imeli koturne<br />

izražali so se z gibi telesa, poleg tega da so govorili, so tudi plesali <strong>in</strong> peli<br />

igre so upri<strong>za</strong>rjali v amfiteatrih<br />

imeli so tekmovanja - dionizije<br />

pomembno vlogo je imel zbor<br />

upoštevali so trojno dramatsko enotnost (kraj, čas, dogajanje)


VSEBINSKA INTERPRETACIJA<br />

Gre <strong>za</strong> nesrečno zgodbo dveh <strong>za</strong>ljubljencev, ki ju je ljubezen povedla v smrt. Glav<strong>na</strong> tema te<br />

tragedije se je <strong>za</strong>čela <strong>na</strong> Julij<strong>in</strong>em rojstnem dnevu. Montegi <strong>in</strong> Capuleti so bili sprti, <strong>za</strong>to<br />

Montegi <strong>na</strong> to <strong>za</strong>bavo niso bili povabljeni. Kljub temu se je je Romeo udeležil. Ko sta si,<br />

globoko gledajoče v oči, Julija <strong>in</strong> Romeo segla v roko, se je razvila ljubezen "<strong>na</strong> prvi pogled".<br />

Vedela sta, da jima starši nikoli ne bi dovolili poroke, <strong>za</strong>to sta se <strong>na</strong>skrivaj sestajala <strong>in</strong> tudi<br />

skrivaj poročila. Duhovnik, ki ju je poročil, je vedel, da se starši ne str<strong>in</strong>jajo, vendar je dal<br />

čustvom prednost. Ko je bila Julija že poroče<strong>na</strong>, jo je čakala še e<strong>na</strong> poroka - s Parisom, saj<br />

starši niso vedeli <strong>za</strong> Romea. Duhovnik ji je pomagal <strong>in</strong> ji dal <strong>na</strong>poj, ki deluje le nekaj ur. Za<br />

druge ljudi bo mrtva. Po tem pa bi se <strong>na</strong>j zbudila <strong>in</strong> iz grobnice z Romeom zbežala v drugo<br />

deželo. In res so opravili pogreb, ne da bi vedeli, kaj se v resnici dogaja. Tudi Romeo je<br />

prepozno dobil telegram <strong>in</strong> je mislil, da je Julija mrtva. Stekel je v grobnico <strong>in</strong> se poleg nje<br />

ubil. Nekaj trenutkov <strong>za</strong> tem pa je Julij<strong>in</strong> <strong>na</strong>poj prenehal delovati. Zbudila se je, a ko je<br />

<strong>za</strong>gledala ob sebi mrtvega moža, se je še o<strong>na</strong> <strong>za</strong>bodla z nožem <strong>in</strong> skupaj sta odšla v smrt.<br />

ZGRADBA TRAGEDIJE ( prostor, čas, osebe, dogajanje)<br />

Delo je <strong>na</strong>pisano v s<strong>in</strong>tetični dramski tehniki, saj si dogodki sledijo v časovnem <strong>za</strong>poredju.<br />

Dogajalni čas je 15/16. stoletje, samo dogajanje pa poteka štiri dni <strong>in</strong> štiri noči. Od nedelje do<br />

četrka zjutraj. Dogajalni prostor ni enoten, saj se prizorišča dogajanja menjavajo (veronske<br />

ulice, Capuletova hiša, Capuletov vrt, Juliji<strong>na</strong> soba, Lorenzova celica, Mantova, pokopališče,<br />

grobnica). Tragedija obsega 5 dejanj. V središču te tragedije je mladi par, druge osebe so<br />

samo okvir <strong>za</strong> osrednji dogodek. Zgraje<strong>na</strong> je po dramatskem trikotniku (<strong>za</strong>snova-<strong>za</strong>plet-vrhrazplet-razsnova).<br />

Vrh predstavlja poroč<strong>na</strong> noč, ko se Romeo <strong>in</strong> Julija skrivaj poročita.<br />

Dramsko dogajanje je <strong>za</strong>snovano z močnim sovraštvom med druži<strong>na</strong>ma, <strong>za</strong>pletati pa se <strong>za</strong>čne,<br />

ko se Romeo <strong>in</strong> Julija srečata <strong>in</strong> <strong>za</strong>ljubita. Tragedija doseže vrh <strong>na</strong>petosti, ko Romea izženejo<br />

<strong>in</strong> starši hočejo Julijo poročiti s Parisom. Dogajanje se razplete z bliskovito <strong>na</strong>glico.<br />

Romeo <strong>in</strong> Julija sta mrtva, sovraštvo med druži<strong>na</strong>ma preneha. Toda ce<strong>na</strong> sprave je bila visoka.<br />

Romeo <strong>in</strong> Julija propadeta <strong>za</strong>radi ljubezni, <strong>za</strong>radi katere sta pripravlje<strong>na</strong> umreti <strong>in</strong> ki jima<br />

pomeni <strong>na</strong>jvišji ideal. Svet, ki ju obkroža, je <strong>za</strong>nju sovražen, <strong>za</strong>to sta nemoč<strong>na</strong>. Romeo <strong>in</strong><br />

Julija dokažeta, da nju<strong>na</strong> ljubezen ni le slepa <strong>za</strong>ljubljenost <strong>in</strong> strast, ampak <strong>za</strong>nju <strong>na</strong>jvišja<br />

vrednota.<br />

ZASNOVA: ples v maskah<br />

ZAPLET: Romeo <strong>in</strong> Julija se <strong>za</strong>ljubita<br />

skrivaj se poročita<br />

obračun med Mercutijem (umre) <strong>in</strong> Tybaltom<br />

Romeo se spopade s Tybaltom (umre)<br />

izgon Romea<br />

VRH: Julij<strong>in</strong> oče jo hoče poročiti s Parisom<br />

obupa<strong>na</strong> Julija sprejme Lorenzovo pomoč <strong>in</strong> <strong>na</strong>videzno umre<br />

Romeo ne izve pravočasno <strong>za</strong> <strong>na</strong>črt<br />

RAZPLET: spopad Romea <strong>in</strong> Parisa (umre)<br />

Romeo spije stzrup<br />

Julija se zbudi <strong>in</strong> <strong>za</strong>bode<br />

Lorenzo razkrije <strong>na</strong>črt<br />

RAZSNOVA: sprava druž<strong>in</strong><br />

VIRI IN LITERATURA<br />

- A<strong>na</strong> Jesenovec, Jaka Le<strong>na</strong>rdič: <strong>Književnost</strong> <strong>na</strong> <strong>maturi</strong> 2005, ICO, Mengeš 2005.<br />

- www.dijaški.net<br />

Jas<strong>na</strong> Bobnič


10. TRUBAR - PROTI ZIDAVI CERKVA<br />

Prv<strong>in</strong>e <strong>za</strong> <strong>in</strong>terpretacijo: -protestantske ideje v besedilu<br />

-jezik <strong>in</strong> slog<br />

AVTOR<br />

Primož Trubar je bil slovenski protestantski duhovnik, prenovitelj, pisatelj <strong>in</strong> prevajalec.<br />

Rodil se je v Rašcici <strong>na</strong> Dolenjskem leta 1508 <strong>in</strong> študiral teologijo. Prvo službo je opravljal<br />

pri škofu Bonomu v Trstu, ki je bil že takrat prežet s protestantskimi idejami. Ta je Trubarju<br />

dal župnijo Loka pri Zidanem Mostu, kjer je pridigal z izrazito protestantskimi idejami.<br />

Ponovno je odšel študirat <strong>na</strong> Du<strong>na</strong>j <strong>in</strong> ga kmalu <strong>za</strong>pustil <strong>za</strong>radi obleganja Turkov ter se vrnil<br />

v Ljubljano. A tudi iz Ljubljane so ga preg<strong>na</strong>li, ker je bil preveč protestantski. Kot <strong>za</strong>prisežen<br />

protestant se je <strong>za</strong>tekel v Nemčijo <strong>in</strong> leta 1550 <strong>na</strong>pisal prvi slovenski knjigi: Abecednik <strong>in</strong><br />

Katekizem. Zopet se je vrnil v Ljubljano, kjer je ustanovil protestantsko cerkev v slovenskem<br />

jeziku. Ponovno so ga preganjali, <strong>za</strong>to je odšel živet v Nemčijo, kjer je umrl leta 1586.<br />

Trubar je <strong>na</strong>pisal 22 knjig v slovenšč<strong>in</strong>i <strong>in</strong> dve v nemšč<strong>in</strong>i. Njegovo <strong>na</strong>jbolj z<strong>na</strong>no delo, poleg<br />

prvih knjig, je Cerkveni red. Trubar je oče slovenskega knjižnega jezika. Lotil se je<br />

pomembnega dela - jezik, ki še ni bil <strong>za</strong>pisan, ki mu je moral šele poiskati črke, je <strong>za</strong>pisal v<br />

knjigi. Sprva je pisal v gotici, ki pa jo je kmalu <strong>za</strong>menjal z lat<strong>in</strong>ico. Za knjižni jezik je izbral<br />

ljubljanski govor.<br />

OBDOBJE REFORMACIJE ALI PROTESTANTIZMA<br />

Trubar je pisal v obdobju reformacije ali protestantizma (1550-1595). Pri<strong>za</strong>devali so si <strong>za</strong><br />

prenovo Cerkve, ki je v srednjem veku ustvarila ogromno bogastva <strong>na</strong> račun ljudi. Cerkveni<br />

dostojanstveniki so živeli zelo nemoralno <strong>in</strong> v <strong>na</strong>sprotju s Kristusovim <strong>na</strong>ukom, <strong>za</strong>to se je<br />

pojavilo gibanje <strong>za</strong> obnovo Kristusovega <strong>na</strong>uka, da bi Cerkev ponovno postala preprosta.<br />

Gibanje je <strong>za</strong>jelo predvsem nemške dežele <strong>in</strong> dežele srednje Evrope. Pri <strong>na</strong>s se je še danes<br />

ohranilo v Prekmurju.<br />

Za <strong>na</strong>s Slovence je reformacija zelo pomemb<strong>na</strong>, saj so protestanti <strong>za</strong>htevali, da <strong>na</strong>j bi vsakdo<br />

bral Sveto pismo v svojem jeziku, <strong>in</strong> da <strong>na</strong>j bo obredni jezik ljudski. Tako smo tudi Slovenci<br />

v tem obdobju dobili prve slovenske knjige, s čimer so bili postavljeni temelji slovenske<br />

književnosti.<br />

PROTESTANTSKE IDEJE<br />

Trubar poudarja tipične protestantske ideje, ki so:<br />

vsakdo <strong>na</strong>j bere Sveto pismo v svojem jeziku<br />

cerkveni obredi <strong>na</strong>j bodo v slovenskem jeziku<br />

ljudje <strong>na</strong>j ne bodo praznoverni <strong>in</strong> <strong>na</strong>j ne <strong>na</strong>sedejo tistim, ki pravijo, da so se jim prika<strong>za</strong>li<br />

svetniki (v imenovanovanem besedilu <strong>na</strong>sprotuje "štiftarstvu" - versko gibanje, ki je bilo<br />

usmerjeno k zidavi novih cerkva)


JEZIK IN SLOG PRIDIGE<br />

Delo je pridiga, <strong>in</strong> sicer protestantska pridiga. Sodi med memoarsko/spom<strong>in</strong>sko prozo. Slog<br />

je realističen, preprost <strong>in</strong> pridigarski. Ne uporablja metafor <strong>in</strong> metonimij. Uporablja besede v<br />

prvotnem pomenu, misli posreduje preprosto <strong>in</strong> <strong>na</strong>zorno. Posebnost je, da podvaja besede<br />

pove<strong>za</strong>ne z veznikom <strong>in</strong> (govorita <strong>in</strong>u velita).<br />

VIRI IN LITERATURA<br />

- Jesenovec, Le<strong>na</strong>rdič: <strong>Književnost</strong> <strong>na</strong> <strong>maturi</strong> 2009, ICO, Mengeš 2009.<br />

Boris Marič


11. JANEZ SVETOKRIŠKI - NA NOVIGA LEJTA DAN<br />

- pridiga kot polliterar<strong>na</strong> vrsta/zvrst; njene z<strong>na</strong>čilnosti, <strong>na</strong>men<br />

- baročni slog<br />

O AVTORJU<br />

Janez Svetokriški se je rodil leta 1647 v Križu pri Vipavi. Njegovo pravo ime je bilo Tobija<br />

Lionelli ali po <strong>na</strong>jnovejših podatkih Ivan Hrobat. Oče je bil italijanski plemič, mati pa<br />

Slovenka. Stopil je v kapuc<strong>in</strong>ski red <strong>in</strong> postal redovni pridigar po Kranjskem <strong>in</strong> <strong>na</strong><br />

Štajerskem, predvsem pa po Primorskem. Na<strong>za</strong>dnje je živel v Gorici <strong>in</strong> tam umrl leta 1714.<br />

Napisal je pet knjig pridig z <strong>na</strong>slovom Sveti priročnik. Je <strong>na</strong>jpomembnejši predstavnik<br />

baroka.<br />

INTERPRETACIJA<br />

Besedilo uvrščamo med pridige. Zgradbo pridig Jane<strong>za</strong> Svetokriškega lahko razdelimo <strong>na</strong> tri<br />

dele: <strong>na</strong> uvod, jedro <strong>in</strong> <strong>za</strong>ključek. V uvodu je postavlje<strong>na</strong> neka te<strong>za</strong>, ta je lahko <strong>na</strong>vedek iz<br />

Sveta pisma v lat<strong>in</strong>skem ali slovenskem jeziku, z <strong>na</strong>menom pritegniti poslušalce. Jedro je<br />

pogosto razvlečeno, <strong>za</strong>ključek pa kratek <strong>in</strong> vsebuje zgolj povzetek pridige. Vsaka pridiga je<br />

celota <strong>za</strong>se, lahko pa je del cikla.<br />

V pridigi Na noviga lejta dan je veliko eksemplov (primerov, zgledov, po<strong>na</strong>zoritev). Pripoved<br />

vsebuje pozitivne <strong>in</strong> negativne zglede rav<strong>na</strong>nja ljudi. Jezik je <strong>na</strong>rečen <strong>in</strong> arhaičen, vsebuje<br />

dialektizme iz vipavskega <strong>na</strong>rečja (šlišat) <strong>in</strong> germanizme (firšt<strong>na</strong>), tudi ni vedno preprost,<br />

ampak je tudi <strong>za</strong>pleten, saj ni jezik kmeta, ampak jezik podežela<strong>na</strong> <strong>in</strong> izobraženca, ki vsebuje<br />

tudi citate iz lat<strong>in</strong>šč<strong>in</strong>e. Avtor uporablja veliko po<strong>na</strong>vljanj, stopnjevanj, podvojitev, retoričnih<br />

vprašanj <strong>in</strong> ogovorov. Pogosta z<strong>na</strong>čilnost besedila je tudi <strong>za</strong>menjan besedni red.<br />

Slog je slikovit, zgovoren, jedr<strong>na</strong>t, prepreden z dramatičnimi poudarki <strong>in</strong> humorjem. Baročni<br />

slog lahko prepoz<strong>na</strong>mo tudi <strong>za</strong>radi <strong>na</strong>breklosti, obloženosti, kopičenjem primerov, alegorij,<br />

citatov, metafor <strong>in</strong> antitez.<br />

Miselnost Jane<strong>za</strong> Svetokriškega je strogo cerkve<strong>na</strong> <strong>in</strong> odraža duh časa, v katerem je avtor<br />

živel, obenem pa je tudi praktič<strong>na</strong>.<br />

VSEBINA PRIDIGE<br />

Pridiga je sestavlje<strong>na</strong> iz treh zgodb. Prva govori o žen<strong>in</strong>u <strong>in</strong> nevesti iz Rima: žen<strong>in</strong> pošlje<br />

nevesti robček s podobo rimske cesarice Livije <strong>in</strong> <strong>na</strong>pisom: »Taka bodi«. Torej <strong>na</strong>j bo strp<strong>na</strong><br />

<strong>in</strong> mu zvesta, kot je bila Livija svojemu možu. Nevesta je razumela sporočilo <strong>in</strong> tudi sama<br />

izvezla robček s Sokratovo podobo <strong>in</strong> <strong>na</strong>pisom: »Tudi ti bodi tak.«. Tudi Sokrat je bil <strong>na</strong>mreč<br />

pokoren svoji ženi. Svetokriški poziva <strong>za</strong>konce, <strong>na</strong>j se rav<strong>na</strong>jo po tem paru iz Rima.<br />

Druga zgodba govori o ženi, ki je hotela vedno imeti <strong>za</strong>dnjo besedo. Mož je <strong>za</strong> večerjo<br />

pr<strong>in</strong>esel drozge, <strong>za</strong> katere je že<strong>na</strong> trdila, da so kosi. Sprla sta se <strong>in</strong> mož je ženo pretepel.<br />

Naslednje leto istega dne že<strong>na</strong> moža spomni <strong>na</strong> lanskoletni pripetljaj <strong>in</strong> znova se spreta.<br />

Prisoten je tudi prodajalec. Ko izve <strong>za</strong> vzrok prepira, se o tem posvetuje s svojo ženo. Tudi<br />

o<strong>na</strong>dva se spreta <strong>in</strong> kmalu celo mesto. Ženske so dale prav ženi, moški možu. Svetokriški se<br />

spet sklicuje <strong>na</strong> Livijo <strong>in</strong> njeno rav<strong>na</strong>nje.


Tretja zgodba pa govori o moški nesposobnosti. Že<strong>na</strong> je morala po opravkih, možu pa je<br />

<strong>za</strong>upala v varstvo piščeta. Moža je <strong>na</strong> straži premagal spanec, jastreb pa mu je medtem<br />

ukradel pišče. Ko se je že<strong>na</strong> vrnila, je opazila, da eno pišče manjka <strong>in</strong> je moža <strong>za</strong>radi<br />

nepazljivosti pretepla. Naslednji dan je moral mož spet paziti perjad, že<strong>na</strong> pa mu je še<br />

<strong>na</strong>ročila, <strong>na</strong>j pusti pri miru lonec »strupa«, v katerem je bil v resnici med. Mož je piščeta<br />

zve<strong>za</strong>l skupaj, da jih ne bi odnesel jastreb, ker pa se je to zgodilo, je v strahu pred ženo<br />

pojedel ves »strup«. Že<strong>na</strong> je obupa<strong>na</strong> spoz<strong>na</strong>la, da si je <strong>za</strong>stonj razbijati glavo, če mož ni <strong>za</strong><br />

nobeno rabo. Pridigar se vrne k uvodni zgodbi <strong>in</strong> roti žene, <strong>na</strong>j se zgledujejo po Liviji, moški<br />

pa <strong>na</strong>j se rav<strong>na</strong>jo po Sokratu.<br />

BAROK (slog <strong>in</strong> jezik)<br />

Janez Svetokriški je svoje pridige <strong>na</strong>pisal v jeziku, ki se mu poz<strong>na</strong> vpliv vipavskega <strong>na</strong>rečja.<br />

V njem je veliko germanizmov, a skoraj nič italijanskih tujk. Jezik je <strong>na</strong>zoren, barvit <strong>in</strong><br />

slikovit.<br />

Slog je prepojen z baročnimi elementi: <strong>na</strong>breklost, obloženost s primerami,<br />

alegorijami, citati, metaforami, humornimi vrivki <strong>in</strong> antite<strong>za</strong>mi/<strong>na</strong>sprotji. Zaradi tega ga je<br />

mogoče imeti <strong>za</strong> <strong>na</strong>jbolj izrazitega baročnega pisca dobe.<br />

Za baročni slog je z<strong>na</strong>čil<strong>na</strong> slikovitost, jedr<strong>na</strong>tost, veliko dramatičnih poudarkov, humor,<br />

lat<strong>in</strong>ski citati, <strong>na</strong>breklost, alegorije, citati, metafore <strong>in</strong> antiteze.<br />

V zbirki pridig, katere tematika je verska, se odražajo tudi dogodki časa, v katerem je živel.<br />

Za poimenovanje Slovencev je ves čas dosledno uporabljal pojma slovenski, Slovenec <strong>in</strong> ne<br />

kranjski, Kranjec.<br />

PRIDIGA - verski ogovor <strong>za</strong> cerkveno rabo<br />

Podaja se pisno ali ustno; pojavila se je že v 5.st., razmah je doživela v srednjem veku. V<br />

baroku se pojavi <strong>in</strong> uveljavi kot retorič<strong>na</strong> pro<strong>za</strong>. Sporočilo se <strong>na</strong><strong>na</strong>ša <strong>na</strong> konkretne <strong>in</strong> aktualne<br />

dogodke, gledane skozi Sveto pismo. Njen <strong>na</strong>men je usmerjati, razlagati, opo<strong>za</strong>rjati <strong>in</strong><br />

obračati ljudi k veri. Namenje<strong>na</strong> je širšemu krogu ljudi, nižjim ali srednjim slojem družbe.<br />

Tematiko črpa iz življenjske resničnosti (verizem).<br />

Estetska funkcija nima primarne vloge. Pridige so neumetniška zvrst/vrsta, lahko pa se<br />

povzdignejo <strong>na</strong> nivo polumetniške/polliterarne zvrsti, če imajo estetske poteze, ki se kažejo v<br />

slogu, ritmu ali zgradbi.<br />

Viri:<br />

- Jesenovec, Le<strong>na</strong>rdič: <strong>Književnost</strong> <strong>na</strong> <strong>poklicni</strong> <strong>maturi</strong><br />

- www.dijaški.net<br />

Anže Anderlič


12. A. T. LINHART - TA VESELI DAN ALI MATIČEK SE ŽENI<br />

- <strong>za</strong>četki slovenskega gledališča<br />

- komedija, komičnost, vrste komičnosti<br />

- razsvetljenska <strong>in</strong> prerod<strong>na</strong> miselnost<br />

RAZSVETLJENSTVO NA SLOVENSKEM (1768 – 1819)<br />

Za <strong>za</strong>četek velja l. 1768, ko izide prva razsvetljenska slovnica, Pohl<strong>in</strong>ova Krajnska gramatika.<br />

Razsvetljenstvo <strong>na</strong> Slovenskem je pomembno <strong>za</strong>:<br />

- oblikovanje Slovencev v <strong>na</strong>rod<br />

- <strong>za</strong>četek izobraževanja<br />

- dobimo knjige s posvetno vseb<strong>in</strong>o<br />

- tudi druga besedila (strokov<strong>na</strong> literatura, slovnice, slovarji, popis ljudskega slovstva)<br />

- razvije se pesništvo<br />

- <strong>za</strong>četni dramatike: L<strong>in</strong>hart - Županova Micka; Ta veseli dan ali Matiček se ženi<br />

- jezik: l. 1811 izide prvi slovenski učbenik slovenskega jezika (Vodnik: Pismenost ali<br />

gramatika <strong>za</strong> perve šole - prvič def<strong>in</strong>iran tonem)<br />

- prva z<strong>na</strong>nstve<strong>na</strong> slovnica slovenskega jezika (Kopitar)<br />

Predstavniki: Anton Tomaž L<strong>in</strong>hart (dela: Matiček se ženi, Županova Micka), Valent<strong>in</strong><br />

Vodnik (Pesmi <strong>za</strong> pokuš<strong>in</strong>o), Marko Pohl<strong>in</strong>, Jurij Japelj, Žiga Zois, Blaž Kumerdej.<br />

O AVTORJU<br />

A.T. L<strong>in</strong>hart se je rodil leta 1756 v Radovljici. Šolal se je <strong>na</strong> ljubljanski gim<strong>na</strong>ziji, ki so jo<br />

vodili jezuiti, <strong>na</strong>to pa je vstopil v samostan v Stični. Življenje v njem ga je razočaralo, <strong>za</strong>to je<br />

izstopil. Odšel je <strong>na</strong> Du<strong>na</strong>j, kjer je študiral fi<strong>na</strong>nčne <strong>in</strong> trgovske vede.<br />

Bil je prepričan razsvetljenec. Pripadal je Zoisovem krožku <strong>in</strong> bil velik privrženec idej<br />

francoske revolucije. Štejemo ga <strong>za</strong> prvega slovenskega dramatika <strong>in</strong> tudi prvega slovenskega<br />

z<strong>na</strong>nstvenega zgodovi<strong>na</strong>rja, saj je <strong>na</strong>pisal z<strong>na</strong>nstveno delo Poskus zgodov<strong>in</strong>e Kranjske.<br />

OBNOVA<br />

Prizorišče komedije je grad <strong>na</strong> Gorenjskem. Na gradu sta služila Matiček kot grašč<strong>in</strong>ski vrt<strong>na</strong>r<br />

<strong>in</strong> Nežka kot hiš<strong>na</strong> pomočnica, ki sta se hotela poročiti. Bil pa sta dva problema, Nežka je bila<br />

všeč tudi baronu. Matičku pa je grozilo sodišče: Smrekarica z Gobovega gradu, kjer je nekdaj<br />

služil, ga je tožila, da ji ni vrnil 200 kron <strong>in</strong> jo je <strong>za</strong>to dolžan vzeti <strong>za</strong> ženo. Nežka je povedala<br />

baronici, da jo baron <strong>za</strong>lezuje <strong>in</strong> da hoče preprečiti njeno poroko z Matičkom. Matiček skuje<br />

<strong>na</strong>črt, kako bo stvar rešil. Napisal je lažno pismo, v katerem je pisalo, da <strong>na</strong>j bi se baronica<br />

sestajala z nekom drugim, pismo pa bi v roke dobil baron. Baron je pismo prebral <strong>in</strong> pohitel k<br />

baronici v sobo. Tam je slišal, kako se je v drugi sobi nekaj prevrnilo. Klical je, kdo je <strong>za</strong><br />

vrati, a se nihče ni oglasil. Vrata v sobo so bila <strong>za</strong>klenje<strong>na</strong>. Sumil je, da je v sobi njen<br />

ljubimec. Odšel je po orodje, da bi razbil vrata <strong>in</strong> ko se je vrnil, da bi jih odprl, je skozi vrata<br />

prišla Nežka. Tu je baron prvič ˝<strong>na</strong>letel˝. Nato se je sledila sod<strong>na</strong> obrav<strong>na</strong>va. Baron je hotel<br />

razčistiti Matičkovo <strong>za</strong>devo s Smrekarico. Sojenje je potekalo v nemšč<strong>in</strong>i, a se je Matiček<br />

uprl <strong>in</strong> <strong>za</strong>hteval pravdo v jeziku, ki ga je razumel, to je v slovenšč<strong>in</strong>i, kar je dokaz <strong>na</strong>rodne<br />

<strong>za</strong>vednosti (vrh komedije). Na sojenju se izkaže, da je grašč<strong>in</strong>ski tajnik Žužek Matičkov oče,<br />

Smrekarica pa njegova mama. Ker pa se s svojo materjo ne more poročiti, je sodba konča<strong>na</strong>.


Žužek je sklenil, da se bo poročil z Smrekarico. Dogovorili so se <strong>za</strong> dvojno poroko. Tu je<br />

baron drugič ˝<strong>na</strong>letel˝. Baronica se je hotela maščevati baronu, ker je <strong>za</strong>lezoval Nežko.<br />

Sledila je uka<strong>na</strong>. Baronica se je preoblekla v Nežk<strong>in</strong>e obleke, o<strong>na</strong> pa v obleko baronice. Baron<br />

je v roke dobil Nežk<strong>in</strong>o pismo, da se želi sestati z njim zvečer pod lipo. Baronica, preobleče<strong>na</strong><br />

v Nežko, se je zvečer sestala z baronom, kjer ji je ta izpovedal svojo ljubezen, ne vedoč da<br />

govori z ženo <strong>in</strong> ne z Nežko. Ko ju je obsvetila luč, je baron uvidel, da je govoril s svojo ženo<br />

<strong>in</strong> ne z Nežko. Tu je baron tretjič ˝<strong>na</strong>letel˝. Od tu <strong>na</strong>prej sta imela Matiček <strong>in</strong> Nežka prosto<br />

pot.<br />

INTERPRETACIJA<br />

Ta veseli dan ali Matiček se ženi je komedija ali veseloigra. To je klasič<strong>na</strong> igra z veselo<br />

vseb<strong>in</strong>o, ki ima <strong>na</strong>vadno satirično ost, se komično <strong>za</strong>plete, srečno <strong>za</strong>plete <strong>in</strong> hoče vzgajati ter<br />

<strong>za</strong>bavati. Spada med situacijske komedije. Komične situacije povzročajo predvsem spletke,<br />

pasti, ki jih baronu pripravljajo protiigralci, pa tudi <strong>na</strong>ključni dogodki.<br />

Igra je priredba Beaumarchaisove igre Veseli dan ali Figarova ženitev, ki je bila tedaj <strong>na</strong>jbolj<br />

revolucio<strong>na</strong>r<strong>na</strong> komedija v svetovni literaturi. Komedija Ta veseli dan ali Matiček se ženi je v<br />

knjigi izšla leta 1790, cenzura pa je bila premoč<strong>na</strong>, da bi dovolila tudi uprizoritev <strong>na</strong> odru,<br />

<strong>za</strong>to je bilo delo uprizorjeno šele leta 1848, po marčni revoluciji, <strong>in</strong> sicer v Novem mestu.<br />

V delu se srečamo s staro komedijsko temo: boj socialno <strong>na</strong>drejenega <strong>za</strong>peljivca <strong>za</strong> ljubezen<br />

podrejenega dekleta, ki ji pomagajo več<strong>in</strong>oma njej e<strong>na</strong>ki mali ljudje, ki se slednjič izkažejo <strong>za</strong><br />

bolj bistre <strong>in</strong> slavijo zmago <strong>na</strong>d gospodarjem. Z baronovim osvajanjem Nežke je L<strong>in</strong>hart<br />

poka<strong>za</strong>l tudi moralno pokvarjenost plemstva.<br />

Tudi sod<strong>na</strong> obrav<strong>na</strong>va je uperje<strong>na</strong> proti sodstvu, saj je plemič tožnik <strong>in</strong> razsodnik Pomemb<strong>na</strong><br />

je bila Matičkova <strong>za</strong>hteva, <strong>na</strong>j mu sodijo v slovenšč<strong>in</strong>i <strong>in</strong> ne v nemšč<strong>in</strong>i. S tem je L<strong>in</strong>hart<br />

<strong>na</strong>padel cesarske odredbe, češ da je uradni jezik <strong>na</strong> Slovenskem le nemšči<strong>na</strong>. L<strong>in</strong>hart je s tem<br />

<strong>za</strong>hteval, <strong>na</strong>j se <strong>na</strong>rod upira potujčevanju.<br />

S tem delom je doka<strong>za</strong>l, da je slovenski jezik prav tako zvočen <strong>in</strong> bogat kot drugi jeziki, da je<br />

primeren <strong>za</strong> odrsko ustvarjanje <strong>in</strong> da slovenski jezik ni le jezik hlapcev, ampak tudi<br />

umetnikov.<br />

Za rojstni dan slovenskega gledališča velja 28. december 1789, ko so prvič igrali v<br />

slovenskem jeziku. Kot dodatek neki nemški gledališki predstavi so <strong>na</strong>mreč odigrali<br />

L<strong>in</strong>hartovo komedijo Županova Micka.<br />

Vrste komike:<br />

- besed<strong>na</strong> – ime<strong>na</strong> oseb, besedne zveze (danes ne več tako smešno)<br />

- situacijska – npr. po<strong>na</strong>vljanje je smešno, kadar je mehanično<br />

- karakter<strong>na</strong> - človeške slabosti, slabosti družbe<br />

VIRI IN LITERATURA:<br />

A<strong>na</strong> Jesenovec, Jaka Le<strong>na</strong>rdič: <strong>Književnost</strong> <strong>na</strong> <strong>maturi</strong> 2009<br />

http://web.s-gim.kr.edus.si/projekti/ucenje/slovensci<strong>na</strong>/texti/slovensko%20gledalisce.htm<br />

http://www.gdgardel<strong>in</strong>.si/Tradicija%20teatra%20v%20Sloveniji.htm<br />

Miha Krivec


13. ALEKSANDER SERGEJEVIČ PUŠKIN - JEVGENIJ ONJEGIN<br />

Elementi:<br />

-romantič<strong>na</strong> književ<strong>na</strong> oseba, njen pogled <strong>na</strong> življenje<br />

-roman v verzih<br />

O avtorju<br />

Aleksander Sergejevič Pušk<strong>in</strong> se je rodil leta 1799 v Moskvi. Rojen je bil v plemiški druž<strong>in</strong>i.<br />

Zaradi liberalnih političnih idej so ga izg<strong>na</strong>li <strong>na</strong> Kavkaz, pozneje pa mu je car dovolil, da se je<br />

vrnil v Moskvo, vendar je živel pod strogim <strong>na</strong>dzorom. Poročen je bil s 17-letnico, <strong>za</strong>to se je<br />

tudi <strong>za</strong>pletal v škandale. Umrl je v dvoboju, ko je branil žen<strong>in</strong>o čast; to <strong>na</strong>j bi bila po mnenju<br />

nekaterih politič<strong>na</strong> past. Pisal je vse tri literarne vrste/zvrsti <strong>in</strong> je bil osrednja osebnost ruske<br />

romantike. Njegova <strong>na</strong>jpomembnejša dela so: tragedija Boris Godunov, roman Jevgenij<br />

Onjeg<strong>in</strong>, povest Stotnikova hči, novela Pikova dama <strong>in</strong> Pravljica o carju Saltanu. Umrl je leta<br />

1837 v Peterburgu.<br />

Obdobje ustvarjanja - romantika<br />

Romantika je umetnost<strong>na</strong> smer v Evropi iz prve polovice 19. stoletja. Pojavila se je iz odpora<br />

proti racio<strong>na</strong>lizmu <strong>in</strong> iz ne<strong>za</strong>dovoljstva z razmerami. Prejšnja razsvetljenska <strong>in</strong> klasicistič<strong>na</strong><br />

doba je poudarjala razum <strong>in</strong> imela <strong>za</strong> vsako vrsto književnosti stroga pravila. Romantika pa je<br />

poudarjala čustva, domišljijo <strong>in</strong> svobodo umetniškega ustvarjanja. Časovno njen <strong>za</strong>četek<br />

sovpada s francosko revolucijo, <strong>za</strong>to so se nove smeri <strong>na</strong>jprej oprijeli buržoazni književniki,<br />

kmalu pa književniki tlačenih <strong>in</strong> <strong>za</strong>ostalih evropskih <strong>na</strong>rodov. Sprejeli so geslo francoske<br />

revolucije: bratstvo, e<strong>na</strong>kost, svoboda. Izražali so ne<strong>za</strong>dovoljstvo z ureditvijo takratne družbe,<br />

težili po boljšem, srečnejšem življenju.<br />

Interpretacija<br />

Delo sestavlja osem poglavij. Z<strong>na</strong>menito Tatjan<strong>in</strong>o pismo Onjeg<strong>in</strong>u je iz tretjega poglavja.<br />

Pušk<strong>in</strong> je roman pisal sedem let. Sam je izjavil: "Pisati roman ali roman v verzih je hudičeva<br />

razlika.". Ob branju besedila daje Pušk<strong>in</strong> bralcu občutek, da z njim klepeta. Roman je pisan v<br />

kiticah, vsaka posebej je tudi oštevilče<strong>na</strong>. Pušk<strong>in</strong> je svojo kitico imenoval onjeg<strong>in</strong>ska kitica.<br />

Ta ima 14 verzov, sestavljenih iz štiristopičnih jambov.<br />

To je roman v verzih (z<strong>na</strong>čilnosti roma<strong>na</strong>: obsež<strong>na</strong> književ<strong>na</strong> zvrst z dolgim dogajalnim<br />

časom, širokim dogajalnim prostorom, številnimi književnimi osebami, glav<strong>na</strong> oseba se pred<br />

bralcem življenjsko <strong>in</strong> duhovno razvija).<br />

Jevgenij Onjeg<strong>in</strong> je tipični romantični ju<strong>na</strong>k: <strong>za</strong>z<strong>na</strong>muje ga svetobolje, kar pomeni, da je<br />

njegov pogled <strong>na</strong> svet melanholičen, da doživlja svet kot boleč<strong>in</strong>o, kot nekaj trpkega <strong>in</strong><br />

groznega. Najpomembnejši pa je razkol med stvarnostjo <strong>in</strong> ideali, kar je tudi temelj<strong>na</strong><br />

romantič<strong>na</strong> ideja. Čeprav je pameten, privlačen <strong>in</strong> visoko <strong>na</strong> družbeni lestvici, je razočaran<br />

<strong>na</strong>d sabo <strong>in</strong> družbo. On je tipični odvečni človek.<br />

Viri <strong>in</strong> literatura<br />

- <strong>in</strong>ternet (www.dijaški.net)<br />

- <strong>Književnost</strong> <strong>na</strong> <strong>maturi</strong> 2008<br />

- Aleksander S. Pušk<strong>in</strong>: Evgenij Onjeg<strong>in</strong>, Založba Obzorja, Maribor 1962.<br />

Timotej Bartolo


14. FRANCE PREŠEREN: SONETNI VENEC (1., 7., 8. <strong>in</strong> 15. sonet)<br />

PRVINE ZA INTERPRETACIJO<br />

• zgradba Sonetnega venca, sonet<br />

• teme, motivi, pesniške podobe<br />

• romantične z<strong>na</strong>čilnosti<br />

O AVTORJU<br />

France Prešeren danes velja <strong>za</strong> <strong>na</strong>jvečjega slovenskega pesnika. Sedma kitica njegove pesmi<br />

Zdravljica, <strong>na</strong>pisane leta 1844, je besedilo državne himne Republike Slovenije. Prešeren se je<br />

rodil v ugledni kmečki druž<strong>in</strong>i v Vrbi l.1800. Po diplomi <strong>na</strong> du<strong>na</strong>jski pravni fakulteti se je<br />

l.1828 <strong>za</strong> stalno vrnil v Ljubljano, kjer je deloval kot odvetniški pripravnik. Tu je <strong>na</strong>stala<br />

veči<strong>na</strong> njegovih pesmi, pri pisanju katerih ga je pomembno usmerjal prijatelj Matija Čop.<br />

Prešeren je postal prvi Slovenec, ki se je po kakovosti svojega pisanja lahko kosal s sodobniki<br />

po Evropi, kjer je tedaj vladala romantič<strong>na</strong> usmeritev. Življenjska pot pesnika, nesrečno<br />

<strong>za</strong>ljubljenega v bogato Primičevo Julijo, kateri je posvetil Sonetni venec (1834) <strong>in</strong> druge<br />

ljubezenske pesmi, je bila poleg te pol<strong>na</strong> raznovrstnih preizkušenj. Šele dve leti pred smrtjo je<br />

dobil samostojno odvetniško mesto v Kranju, kjer je tudi umrl l 1849. Njegovo ustvarjanje<br />

delimo <strong>na</strong> mladostno, zrelo <strong>in</strong> pozno obdobje. Sonetni venec je <strong>na</strong>stal v zrelem obdobju.<br />

INTERPRETACIJA<br />

1. sonet<br />

Iz prvega soneta razberemo zgradbo Sonetnega venca, ki je <strong>na</strong>vdih vsem pesnikovim<br />

občutkom <strong>in</strong> mislim. Sonet je predvsem uvod<strong>na</strong> razlaga celote <strong>in</strong> <strong>na</strong>poved glavne teme. Iz<br />

kvartet razberemo, da je stvaritev <strong>na</strong>menje<strong>na</strong> Slovencem, splete<strong>na</strong> iz pet<strong>na</strong>jstih sonetov, da je<br />

15. sonet, Magistrale ali mojstrski sonet, "pesem trikrat peta", ki povezuje harmonijo vseh<br />

drugih štiri<strong>na</strong>jstih. Terc<strong>in</strong>i pa tako zgradbo utemeljujeta z izpovedjo, kako vse pesnikove misli<br />

izvirajo iz ene same, očitno globoke ljubezni; pravi, da kjer "ponoči v spanju so <strong>za</strong>stale", se<br />

spet vzbudijo, ko se rodi nov dan, kot tudi vsi soneti Venca izvirajo iz Magistrala <strong>in</strong> se vanj<br />

spet zlivajo. Nič pa v prvem sonetu še ne izvemo, kam, h komu ta velika ljubezen teži. A to je<br />

pesnik skril <strong>in</strong> razkril hkrati s posebnim pesniškim prijemom, ki mu pravimo akrostih.<br />

7. sonet - Orfejev mit<br />

Sonet je iz sklopa sonetov, ki govorijo o <strong>na</strong>rodu, o ljubezni do <strong>na</strong>roda <strong>in</strong> njegovi problematiki.<br />

V njem predstavi antičnega pesnika Orfeja, ki je imel čudežno moč petja. Ob njegovem petju<br />

se je prebudilo tudi mrtvo kamenje. Pesnik izrazi željo po domačem Orfeju. Pesnik si želi<br />

pesmi, ki bi bile kot Orfejeve, da bi z njo "srca vnel <strong>za</strong> čast dežele", potolažil razprtije med<br />

Slovenci <strong>in</strong> jih spet zed<strong>in</strong>il. V ospredju je Prešernovo domov<strong>in</strong>sko čustvo, njegova vroča<br />

domov<strong>in</strong>ska ljubezen. Zavladal <strong>na</strong>j bi mir, da bi se lahko <strong>na</strong>rod <strong>in</strong> kultura ponovno razvijala.<br />

Motiv Orfeja po<strong>na</strong><strong>za</strong>rja kultiviranje ljudstva.<br />

8. sonet<br />

To je središčni sonet, vrh Sonetnega venca. Osmi sonet je pogled v slovensko zgodov<strong>in</strong>o <strong>in</strong><br />

išče utemeljitev, razlago <strong>za</strong> tako nesrečni slovenski položaj. Odgovor je jasen: razprtije <strong>in</strong><br />

neenotnost so bile <strong>in</strong> so <strong>na</strong>ša <strong>na</strong>jvečja nesreča že od davnih časov sem.<br />

15. sonet - Magistrale<br />

Če je Magistrale tisti ključni sonet, iz katerega izvirajo <strong>in</strong> se vanj stekajo vsi drugi, potem bo<br />

mogoče v njem odkriti prv<strong>in</strong>e vseh ključnih sporočil Venca, kakor tudi njegove slogovne


z<strong>na</strong>čilnosti. Magistrale je posvečen Juliji, vendar pa v ospredju ni samo ljubezen, poudaril je<br />

tudi poezijo. Začetnice vsakega ver<strong>za</strong> sestavljajo ime Primicovi Julji, to imenujemo akrostih<br />

(pesniško posvetilo). Preberemo ga tako, da strnemo prve črke vseh <strong>za</strong>porednih verzov, v<br />

Vencu ga lahko preberemo kar trikrat. Tako vemo, da je pesem Prešeren posvetil dekletu,<br />

meščanski lepotici, ki je globoko vznemirila njegovo življenje. V to ljubezen je dolgo upal <strong>in</strong><br />

ji posvetil še cel niz drugih pesmi.<br />

"Mokrocveteče rožce poezije" bodo g<strong>na</strong>le "nov cvet bolj veselo", če jim bo dekle poslalo<br />

"žarke mile". V teh verzih je skrito sporočilo oz. ideja cikla. Če ga bo dekle ljubilo, bo pisal<br />

lepše pesmi, s katerimi bo vzbudil v Slovencih ljubezen do domov<strong>in</strong>e.<br />

ZGRADBA SONETNEGA VENCA<br />

Zu<strong>na</strong>njo zgradbo Venca pesnik razvidno odkrije že v prvem sonetu. Prešeren je <strong>za</strong> veliko<br />

izpoved izbral <strong>na</strong>jtežavnejšo obliko sonetnega venca, to je sienski sonetni venec z <strong>za</strong>dnjim,<br />

glavnim ali magistralnim sonetom ter ga obogatil še z akrostihom. Venec je torej spleten iz<br />

pet<strong>na</strong>jstih sonetov. Zadnji sonet so Magistrale tj. pesem trikrat peta, ki povezuje harmonijo<br />

vseh drugih štiri<strong>na</strong>jstih sonetov. Pesmi se v njem prepletajo tako, da se <strong>za</strong>dnji verz vsakega<br />

soneta ponovi kot prvi verz <strong>na</strong>slednjega soneta. Zadnji verz <strong>za</strong>dnjega soneta, to je<br />

štiri<strong>na</strong>jstega, je hkrati prvi verz prvega soneta v Vencu. Prvi oziroma <strong>za</strong>dnji verzi sestavljajo<br />

t. i. magistralni sonet, ki je zgoščeno sporočilo celotnega Sonetnega venca.<br />

TEME<br />

V tem sonetnem ciklu je Prešeren združil v <strong>za</strong>pleteno enoto tri glavne teme: idejo romantične<br />

ljubezni, idejo domov<strong>in</strong>e <strong>in</strong> idejo pesništva. Sledijo si v posebnem simetričnem redu: prva je<br />

glav<strong>na</strong> <strong>na</strong> <strong>za</strong>četku <strong>in</strong> <strong>na</strong> koncu cikla, druga v sred<strong>in</strong>i, tretja ju povezuje (5+4+5). V celoto je<br />

vdela<strong>na</strong> tudi podoba slovenske zgodov<strong>in</strong>e: preteklost je čas nekdanje sreče, svobode <strong>in</strong> časti,<br />

sedanjost je nesvobod<strong>na</strong> <strong>in</strong> nesreč<strong>na</strong>, prihodnost bo obnovila nekdanjo svobodno skupnost.<br />

Ljubezenska tema se kaže v opevanju pesniškega ideala - Julije Primic. Najdemo jo že v<br />

prvem sonetu. Domov<strong>in</strong>ska tema <strong>za</strong>z<strong>na</strong>muje osrednje sonete. Zadnja se prepleta skozi ves<br />

Venec, <strong>na</strong>jbolj prevladuje v 15. sonetu, kjer je preplete<strong>na</strong> še z ljubezensko temo. Pesnik želi<br />

izboljšati slovensko poezijo <strong>in</strong> svojo željo povezuje z močjo Julij<strong>in</strong>e ljubezni. Pravi, da bo<br />

nje<strong>na</strong> <strong>na</strong>klonjenost odrešila pesnika <strong>in</strong> bo njegov <strong>na</strong>vdih <strong>za</strong> ustvarjanje poezije, ki bi kulturno<br />

povzdignila slovenski <strong>na</strong>rod. To je tudi temelj<strong>na</strong> misel cikla.<br />

MOTIVI<br />

V Sonetnem vencu sta glav<strong>na</strong> motiva:<br />

- domov<strong>in</strong>ski motiv: pesnik poziva Slovence, <strong>na</strong>j se <strong>za</strong>vedo svojega položaja, saj zgodov<strong>in</strong>ski<br />

razvoj Slovence potiska z njihove zemlje, da se tujec polašča slovenskih mest, spodriva<br />

slovenšč<strong>in</strong>o … skratka, da <strong>za</strong>mirata slovenski ponos <strong>in</strong> samo<strong>za</strong>vest;<br />

- ljubezenski motiv: pesnik prek pesnitve izpoveduje svojo veliko ljubezen do Julije, saj je<br />

Venec <strong>na</strong>menjen prav njej.<br />

PESNIŠKE PODOBE<br />

Mit <strong>na</strong> katerem temelji Sonetni venec, je mit o Orfeju, ki ga je Prešeren <strong>na</strong>jvidnejše umestil<br />

v 7. sonet. Zadeva moč pesništva. Mit Orfeja, ki s čarobnimi glasovi svoje lire gane ljudi,


živali, drevesa, reke <strong>in</strong> skale, je Prešeren pove<strong>za</strong>l z romantičnim pojmovanjem poezije kot<br />

izjemne duhovne moči pesnika, ki ustvarja bolj kultiviran svet.<br />

Drugi mit/podoba, <strong>na</strong> katerem je zgrajen Sonetni venec, je podoba/mit <strong>na</strong>roda.<br />

V 15. sonetu se pojavi metafora »mokrocvetoče rozce poezije«, ki je podoba njegovih pesmi.<br />

Njegove pesmi so kot rože, ki rastejo v neugodnem okolju (nimajo rodovitne podlage,<br />

obdajajo jih skale). Pesnik je žalosten <strong>in</strong> <strong>za</strong>liva jih s sol<strong>za</strong>mi.<br />

ROMANTIČNE ZNAČILNOSTI<br />

Romantične z<strong>na</strong>čilnosti so tesno pove<strong>za</strong>ne s temami Sonetnega venca, predvsem z neuslišano<br />

ljubeznijo <strong>in</strong> težkim bivanjskim položajem. Temeljni romantični z<strong>na</strong>čilnosti sta hrepenenje po<br />

nedosegljivem ter idealizira<strong>na</strong> ljubezen. Zelo je prisot<strong>na</strong> čustvenost, predvsem <strong>na</strong> mestih, kjer<br />

se kaže <strong>na</strong>klonjenost do Primičeve Julije.Tudi razklanost subjekta je e<strong>na</strong> izmed romantičnih<br />

prv<strong>in</strong> – pesnik je v razkolu med stvarnostjo <strong>in</strong> ideali, vendar prevladuje <strong>in</strong>dividualizem, prav<br />

tako tudi subjektivizem zmaga <strong>na</strong>d racio<strong>na</strong>lizmom. Opazen je kult lepote, ustvarjalnosti<br />

(pesnik hoče biti genij). Romantič<strong>na</strong> elementa Sonetnega venca sta še melanholija <strong>in</strong><br />

pesimizem.<br />

SONET<br />

Je pesniška oblika, sestavlje<strong>na</strong> iz štirih kitic, od katerih sta prvi dve kvart<strong>in</strong>i (štirivrstični),<br />

drugi dve pa terc<strong>in</strong>i (trivrstični). Ima torej 14 verzov. Verz je jambski/italijanski e<strong>na</strong>jsterec.<br />

Rime v kvarti<strong>na</strong>h so <strong>na</strong>vadno oklepajoče, v terci<strong>na</strong>h pa verižne.<br />

Sonet je tudi vseb<strong>in</strong>sko dvodelen - prvi del (kvart<strong>in</strong>e) <strong>na</strong>pove misel ali postavi trditev, drugi<br />

(terc<strong>in</strong>e) pa jo izpelje ali dokazuje.<br />

VIRI <strong>in</strong> LITERATURA<br />

http://www.dijaski.net/<br />

Dragica Debeljak: <strong>Književnost</strong> 2, <strong>Srednja</strong> elektro <strong>in</strong> stroj<strong>na</strong> <strong>šola</strong> Kranj, Radovljica 1998.<br />

Poklic<strong>na</strong> matura – književnost<br />

Jernej Moličnik


15. FRANCE PREŠEREN - KRST PRI SAVICI<br />

ELEMENTI INTERPRETACIJE:<br />

- zgradba pesnitve<br />

- oblika, sestava kitic: pove<strong>za</strong>va z dogajanjem<br />

- teme, motivi, pesniške podobe<br />

- epsko <strong>in</strong> lirsko; romantične z<strong>na</strong>čilnosti<br />

ZGRADBA PESNITVE<br />

Krst pri Savici je sestavljen iz treh delov: posvetilnega soneta Matiju Čopu, Uvoda <strong>in</strong> Krsta.<br />

V Uvodu <strong>in</strong> Krstu je zgradba dogajanja skoraj simetrič<strong>na</strong>. Nju<strong>na</strong> zgradba <strong>na</strong>s spom<strong>in</strong>ja <strong>na</strong><br />

dramatski trikotnik z <strong>za</strong>pletom, vrhom <strong>in</strong> razpletom.<br />

OBLIKA, SESTAVA KITIC: POVEZAVA Z DOGAJANJEM<br />

Sonet si je pesnik <strong>za</strong>mislil kot slovo od mrtvega prijatelja <strong>in</strong> odpoved ljubezni. Ima tipično<br />

obliko soneta: štiri kitice – prvi dve kvart<strong>in</strong>i z oklepajočo rimo, <strong>za</strong>dnji dve terc<strong>in</strong>i z verižno<br />

rimo, v vseh vrsticah pa je verz italijanski (laški) e<strong>na</strong>jsterec.<br />

Uvod je sestavljen iz 25 terc<strong>in</strong> (trivrstičnih kitic), <strong>za</strong>ključuje se s kvart<strong>in</strong>o ( štirivrstič<strong>na</strong><br />

kitica). Verz je peterostopni jamb – italijanski e<strong>na</strong>jsterec, rima pa veriž<strong>na</strong>. Osrednji del Uvoda<br />

je Črtomirov <strong>na</strong>govor soborcem, v katerem ničesar ne olepšuje, ampak jasno pove, kakš<strong>na</strong><br />

usoda jih čaka.<br />

Črtomirov politični <strong>in</strong> ju<strong>na</strong>ški up je v Krstu že popolnoma izgubljen, išče le še ljubezensko<br />

srečo, a tudi to <strong>na</strong> koncu izgubi <strong>in</strong> je poražen. Krst je sestavljen iz 53 stanc (osemvrstične<br />

kitice; rima je prestop<strong>na</strong> (6) <strong>in</strong> <strong>za</strong>pored<strong>na</strong> (2), verz je italijanski e<strong>na</strong>jsterec).<br />

TEME, MOTIVI, PESNIŠKE PODOBE<br />

V posvetilnem sonetu Matiji Čopu srečamo 3 teme: ljubezensko, pesniško <strong>in</strong> bivanjsko.<br />

V Uvodu so motivi: boj <strong>za</strong> staro slovensko svobodo, bratomor<strong>na</strong> voj<strong>na</strong>, obleganje <strong>za</strong>dnje<br />

uporniške skup<strong>in</strong>e, ju<strong>na</strong>kovo vztrajanje do konca <strong>in</strong> smrtni boj. Tema je poslednji boj <strong>na</strong>ših<br />

prednikov <strong>za</strong> staro pogansko vero <strong>in</strong> <strong>za</strong> samostojnost.<br />

V Krstu so motivi: premagan ju<strong>na</strong>k, sreč<strong>na</strong> oziroma nesreč<strong>na</strong> ljubezen, pokristjanjevanje,<br />

<strong>za</strong>obljuba bogu. Teme so romantič<strong>na</strong> ljubezen, Črtomirov krst, življenjski obup <strong>in</strong> prepričanje,<br />

da vlada <strong>na</strong>d posameznikom usoda.<br />

Pesniških podob oziroma slogovnih sredstev je veliko: metafore, ukrasni pridevki,<br />

pretiravanje, <strong>in</strong>verzija, retorič<strong>na</strong> vprašanja, poosebitve, vzkliki, primere…


EPSKO IN LIRSKO; ROMANTIČNE ZNAČILNOSTI<br />

Krst pri Savici je epsko-lirska pesnitev, ki je <strong>za</strong>čela <strong>na</strong>stajati leta 1835 <strong>in</strong> je bila dokonča<strong>na</strong><br />

1836.<br />

Uvod je epski, saj govori o poslednjem boju Črtomirove poganske vojske z <strong>na</strong>silnimi<br />

pokristjanjevalci. Črtomir je romantični ju<strong>na</strong>k. Je vztrajen srčen bojevnik, ki se noče ukloniti<br />

drugi veri, odličen govornik, saj ga nihče ne <strong>za</strong>pusti, vsi se bojujejo do strašnega konca.<br />

Vsakemu pusti svobodno odločanje. Epskost pa se v <strong>za</strong>dnji kitici podre, ker se Črtomir reši iz<br />

boja. Uvod ima s<strong>in</strong>tetično zgradbo. Bogata so stil<strong>na</strong> sredstva: metafore, stopnjevanje,<br />

antite<strong>za</strong>…<br />

Krst ima a<strong>na</strong>litično zgradbo, v njem prevladujejo lirske <strong>in</strong> dramatske prv<strong>in</strong>e, je tragičen. V<br />

njem je predstavlje<strong>na</strong> Črtomirova dušev<strong>na</strong> drama, <strong>za</strong>to je osnovni ton lirski, deloma pa<br />

dramatski. Zaradi ljubezni do Bogomile se poda v krščansko vero, postane duhovnik.<br />

Bogomila razume ljubezen kot večno srečno življenje skupaj s Črtomirom. V tem upanju se<br />

opira predvsem <strong>na</strong> svojo novo vero, ki obljublja posmrtno življenje.<br />

Romantične z<strong>na</strong>čilnosti:<br />

- izjem<strong>na</strong> osebnost/ju<strong>na</strong>k<br />

- moč ljubezni<br />

- razočaranje, življenjski obup,<br />

- moč usode <strong>na</strong>d človekom<br />

- svobodoljubje<br />

VIRI IN LITERATURA:<br />

- http://www.dijaski.net/?stran=slo&sub=db<br />

- A<strong>na</strong> Jesenovec, Jaka Le<strong>na</strong>rdič: <strong>Književnost</strong> <strong>na</strong> <strong>maturi</strong> 2009<br />

Špela Jurkošek


16. FRANCE PREŠEREN – ZDRAVLJICA<br />

- zgradba<br />

- oblika<br />

- <strong>na</strong>cio<strong>na</strong>l<strong>na</strong> <strong>in</strong> politič<strong>na</strong> ideja<br />

O AVTORJU<br />

France Prešeren se je rodil 3. decembra 1800 v vasici Vrba v kmečki druž<strong>in</strong>i. Lepi so bili<br />

pesnikovi spom<strong>in</strong>i <strong>na</strong> brezskrbno mladost <strong>in</strong> preprosto vaško življenje. Toda usoda je hotela<br />

drugače. Ljudsko šolo je obiskoval pri stricu <strong>na</strong> Dolenjskem, <strong>na</strong>to v Ribnici, gim<strong>na</strong>zijo pa v<br />

Ljubljani. "Uka žeja" ga je g<strong>na</strong>la <strong>na</strong>prej. Proti mater<strong>in</strong>i volji je odšel študirat pravo <strong>na</strong> Du<strong>na</strong>j.<br />

Žal mu je bilo, da je razočaral mater, a nekaj ga je ne<strong>za</strong>držno vleklo k odvetniškemu poklicu.<br />

Leta 1828 so ga razglasili <strong>za</strong> doktorja prava. Družil se je s prijateljem Matijem Čopom, skupaj<br />

sta kovala <strong>na</strong>črte, kako bi bilo mogoče slovensko slovstvo dvigniti <strong>na</strong> raven drugih evropskih<br />

literatur. Leta 1832 je Prešeren opravil odvetniški izpit <strong>in</strong> želja po neodvisnosti ga je<br />

spodbudila, da je oktobra tega leta že prvič <strong>za</strong>prosil <strong>za</strong> samostojno odvetniško mesto. Zavrnili<br />

so ga <strong>in</strong> s tem se je <strong>za</strong>čelo štiri<strong>na</strong>jstletno obdobje, ko je <strong>za</strong>man poskušal dobiti samostojno<br />

advokaturo. Umrl je 8. februarja 1849 v Kranju. V oporoki je priz<strong>na</strong>l svoja preživela otroka,<br />

ki ju je imel z Ano Jelovškovo, <strong>in</strong> jima <strong>na</strong>menil skromni ostanek premoženja.<br />

INTERPRETACIJA<br />

Zdravljica je e<strong>na</strong> <strong>za</strong>dnjih Prešernovih pesmi, pove<strong>za</strong><strong>na</strong> s takratnimi družbenimi dogodki pri<br />

<strong>na</strong>s. Razlogi <strong>za</strong> <strong>na</strong>stanek pesnitve:<br />

- obisk cesarja Ferdi<strong>na</strong>nda I. 1844. V Ljubljani so ga sprejeli z <strong>na</strong>vdušenjem, pesnik Koseski<br />

pa mu je posvetil odo. Zdravljica je <strong>na</strong>stala iz protesta zoper to nedomoljubno početje;<br />

- prošnja Prešernovega prijatelja, da <strong>na</strong>piše pesem, v kateri bo opeval lepoto slovenske dežele.<br />

Tako je <strong>na</strong>stala ta Prešernova <strong>na</strong>pitnica Slovencem, Slovenkam, sosedom <strong>in</strong> prijateljem,<br />

svojemu <strong>in</strong> vsem <strong>na</strong>rodom sveta. To je Prešernova <strong>na</strong>jpomembnejša domov<strong>in</strong>ska pesem. Je<br />

družbe<strong>na</strong> <strong>na</strong>pitnica s politično vseb<strong>in</strong>o, v ospredju pa je Prešernovo razmišljanje o<br />

vrednotah. V središču je vera v dobrega človeka.<br />

Prešeren je <strong>za</strong> objavo Zdravljice v zbirki Poezije sam odstranil 3. kitico. Cenzor Miklošič pa<br />

je prečrtal še četrto. Tako okrnjene pesmi avtor ni hotel objaviti, <strong>za</strong>to je zbirka izšla brez nje.<br />

Objavil jo je šele leta 1848.<br />

OBLIKA, ZGRADBA<br />

Zdravljica je sestavlje<strong>na</strong> iz osmih kitic, vsaka ima sedem različno dolgih verzov, ki jih je<br />

Prešeren razporedil v likovno pesem (carmen figuratum). To je pesem, ki s svojo grafično<br />

obliko po<strong>na</strong><strong>za</strong>rja tisto, o čemer pesem govori. Vsaka kitica ima obliko čaše/kupice, kar je v<br />

skladu z <strong>na</strong>pitnico kot pesniško zvrstjo. Prešeren je besede razvrsti simetrično glede <strong>na</strong><br />

vertikalno os (1. verz – 7 zlogov, 2. verz – 8 zlogov, 3. verz – 7 zlogov, 4. verz – 8 zlogov,<br />

5. verz – 3 zlogi, 6. verz – 3 zlogi, 7. verz – 8 zlogov).


IDEJA<br />

Ideja Zdravljice je postala bistveni del slovenskega <strong>na</strong>rodnega <strong>in</strong> socialnega osvobajanja,<br />

bistve<strong>na</strong> pobuda <strong>za</strong> razvoj slovenske <strong>na</strong>rodne <strong>za</strong>vesti <strong>in</strong> novodobnega <strong>in</strong>ter<strong>na</strong>cio<strong>na</strong>lizma<br />

(svetovnega bratstva - sloge med <strong>na</strong>rodi).<br />

V njej obstaja misel o svobodnem, e<strong>na</strong>kopravnem, miroljubnem sožitju vseh, velikih <strong>in</strong> malih<br />

<strong>na</strong>rodov sveta, misel, ki ostaja cilj človeštva še danes. S politično vseb<strong>in</strong>o poziva k slovenski<br />

<strong>na</strong>rodni svobodi.<br />

Sedma kitica Zdravljice je od leta 1991 slovenska držav<strong>na</strong> him<strong>na</strong>.<br />

VIRI IN LITERATURA:<br />

www.dijaski.net<br />

www.slova9b.blogspot.com<br />

www.hervardi.com<br />

Gregor Kocijan: Dr. France Prešeren, Mlad<strong>in</strong>ska knjiga, Ljublja<strong>na</strong> 1983.<br />

Dragica Debeljak: <strong>Književnost</strong> 2, Radovljica 1998.<br />

Sibila Sladić


17. GUSTAVE FLAUBERT – GOSPA BOVARYJEVA<br />

- realistični roman<br />

- književne osebe, motivacija <strong>za</strong> njihovo rav<strong>na</strong>nje<br />

- vloga družbenih okolišč<strong>in</strong> oz. književnega prostora <strong>in</strong> časa<br />

O AVTORJU<br />

Gustave Flaubert je predstavnik francoskega realizma, ki se je <strong>za</strong>čel okoli leta 1830. Rodil se<br />

je v Rouenu v Franciji. Njegov oče je bil zdravnik, sam pa je v Parizu študiral pravo, vendar<br />

je kasneje <strong>za</strong>radi slabega zdravja prek<strong>in</strong>il študij. Potoval je, <strong>na</strong>to pa se je umaknil v svoj<br />

rojstni kraj, kjer je umrl.<br />

REALISTIČNI ROMAN<br />

V obdobju realizma so pisci odklanjali meščansko družbo <strong>za</strong>radi njene brezdušnosti,<br />

vsakdanjosti <strong>in</strong> praktične usmerjenosti. To se kaže v tem, da so jo opisovali stvarno, brez<br />

predsodkov <strong>in</strong> morali<strong>za</strong>cije. Zato so <strong>na</strong>proti meščanskim razmeram postavili izjemne,<br />

<strong>na</strong>dpovprečne ljudi z močnimi strastmi, voljo <strong>in</strong> dejanji. V življenju propadejo, ker jih<br />

stvarnost stre. Roman vsebuje prv<strong>in</strong>e objektivnega realizma vendar v njem <strong>za</strong>sledimo tudi<br />

kritični realizem.<br />

POVZETEK<br />

Osrednja oseba je ženska, ki ne sprejema svoje omejene resničnosti <strong>in</strong> nenehno išče<br />

romantično zvezo z moškim, zvezo, ki se vedno spremeni v običajen vsakdanji odnos. Zaradi<br />

vztrajanja pri svoji drugačnosti, se nje<strong>na</strong> zgodba izteče tragično.<br />

NOTRANJA ZGRADBA<br />

KNJIŽEVNE OSEBE<br />

Karakterizirajo jih okolje, okolišč<strong>in</strong>e, njihova dejanja, njihove misli …<br />

Ema Bovary - prihaja iz kmečkega okolja, <strong>šola</strong> se v samostanu. Je romantič<strong>na</strong> ju<strong>na</strong>k<strong>in</strong>ja, ki je<br />

razkla<strong>na</strong> med stvarnostjo <strong>in</strong> ideali. Oz<strong>na</strong>čuje jo površnost, dvoličnost, poenostavljeno <strong>in</strong><br />

<strong>na</strong>ivno pojmovanje sreče, obdajanje s kičastimi predmeti, blaženost v <strong>za</strong>dovoljstvu<br />

ukazovanja … Podobo sreče si ustvari iz literature, ljubezenskih romanov, ki jih neustavljivo<br />

prebira. Sanjavo si ustvari misel o strastni ljubezni, sanjari o <strong>na</strong>petem <strong>in</strong> razgibanem<br />

življenju. Njeno iskanje sreče je <strong>za</strong>radi nerealnih stereotipov obsojeno <strong>na</strong> propad. Na koncu<br />

tudi konča življenje v povprečnosti.<br />

Charles Bovary - prihaja iz pretežno malomeščanskega okolja. Je pravo <strong>na</strong>sprotje Eme <strong>in</strong><br />

sprejema življenje tako, kot je. Iz Em<strong>in</strong>ega pogleda ga vidimo kot podpovprečnega človeka,<br />

<strong>na</strong> koncu pa se pokaže kot pol<strong>na</strong> oseba.<br />

Leon Dupuis - sprva je Em<strong>in</strong> dvojnik <strong>na</strong>sprotnega spola. Goji prav tako poenostavljeno<br />

podobo romantičnega sveta kot Ema. Je pa šibkejše <strong>na</strong>rave <strong>in</strong> bolj prostaški od nje, <strong>za</strong>to se<br />

brez težav odloči <strong>za</strong> povprečno življenje. Poroči se z Leokadijo Leboeuf.<br />

Rodolphe Boulanger - ženskar <strong>in</strong> ljubitelj velikih besed <strong>in</strong> netveganih dejanj. Romantične<br />

strasti se poslužuje kot tehnike, ki mu omogoča pot do čutnih užitkov. Predstavlja predelan<br />

vaški lik don Jua<strong>na</strong>. Za Emo pa predstavlja vse tisto o čemer je sanjala, brala ….


DOGAJALNI PROSTOR: sprva mestece Tostes, kjer se spoz<strong>na</strong>ta Ema <strong>in</strong> Charles; <strong>na</strong>to kraj<br />

Yonville, kamor se preselita s Charlesom <strong>in</strong> kjer spoz<strong>na</strong> Rodolpha; <strong>na</strong> koncu še kraj Rouen,<br />

kjer se srečuje s starim «prijateljem« Leonom.<br />

DOGAJALNI ČAS: čas je sicer dokaj nedoločen, sklepamo pa lahko da gre <strong>za</strong> 40. leta 19.<br />

stoletja; čas se ujema s Flaubertovim življenjem.<br />

SNOV:<br />

-več njegovih razlagalcev dokazuje, da je snov <strong>za</strong> roman povzeta po resnični zgodbi, ki <strong>na</strong>j bi<br />

se zgodila v normandijskem mestecu Ryu. O<strong>na</strong> se <strong>na</strong>j bi res po več ljubezenskih<br />

pustolovšči<strong>na</strong>h <strong>za</strong>strupila z arzenikom …<br />

- časopis<strong>na</strong> vest o tragični smrti mlade žene<br />

MOTIVI: motiv hrepenenja po boljšem, motiv iskanja ljubezni, motiv večne neizpolnitve,<br />

prikaz takratnih družbenih razmer, <strong>za</strong>konolom …<br />

IDEJNO SPOROČILO:<br />

Idejno sporočilo roma<strong>na</strong> bi lahko strnili v tri temeljne ideje, <strong>in</strong> sicer:<br />

- bovarizem - pomeni zmožnost človekove stalne iluzije, da si predstavlja sebe <strong>in</strong> svet<br />

drugače, kot dejansko je;<br />

- pesimizem - sploš<strong>na</strong> ideja v romanu; vse osebe v romanu, ki so <strong>in</strong>timno pove<strong>za</strong>ne z osrednjo<br />

ju<strong>na</strong>k<strong>in</strong>jo Emo Bovary, ne dosežejo ljubezenske izpolnitve. Življenje je v bistvu tragično.<br />

Površnost, dvoličnost, poenostavljeno <strong>in</strong> <strong>na</strong>ivno pojmovanje sreče, obdajanje s kičastimi<br />

predmeti, blaženost v <strong>za</strong>dovoljstvu ukazovanja…<br />

Osrednji problem roma<strong>na</strong> je razkol med stvarnostjo <strong>in</strong> romantično domišljijo/ideali - to je<br />

tragič<strong>na</strong> utvara.<br />

POTEK DOGAJANJA:<br />

- a<strong>na</strong>litično <strong>in</strong> s<strong>in</strong>tetično<br />

PRIPOVEDOVALEC:<br />

- vsevedni<br />

ZUNANJA ZGRADBA<br />

Zajema tri dele: prvi del ima 9 poglavij, drugi del ima 15 poglavij, tretji del ima 11 poglavij.<br />

SLOG<br />

Poseben slogovni prijem je notranji monolog, ko oseba v tihem pogovoru s seboj izraža svoje<br />

skrite želje <strong>in</strong> sanje, vse, česar ne more izreči <strong>na</strong> glas.<br />

Tudi dialoge Flaubert uporablja <strong>za</strong> razkrivanje oseb…<br />

Najpogostejša slogov<strong>na</strong> z<strong>na</strong>čilnost pa je kontrastiranje, se pravi soobstajanje različnosti.<br />

Temeljni kontrast sta Ema <strong>in</strong> Charles, potem oba Emi<strong>na</strong> ljubimca ter lekar<strong>na</strong>r <strong>in</strong> duhovnik.<br />

Viri <strong>in</strong> literatura:<br />

Gustave Flaubert: Gospa Bovaryjeva, zbirka KLASJE, DZS, Ljublja<strong>na</strong> .<br />

Mari<strong>na</strong> Vasiljević


18. FJODOR MIHAJLOVIČ DOSTOJEVSKI - ZLOČIN IN KAZEN<br />

- psihološki realistični roman<br />

- miselnost <strong>in</strong> rav<strong>na</strong>nje glavne književne osebe<br />

- vloga družbenih okolišč<strong>in</strong> oziroma književnega prostora <strong>in</strong> časa<br />

O AVTORJU<br />

Rodil se je 11. novembra leta 1821 v Moskvi, v druž<strong>in</strong>i zdravnika. Iz<strong>šola</strong>l se je <strong>za</strong> vojaškega<br />

<strong>in</strong>ženirja, a je postal svobodni književnik, ki je sodeloval v revolucio<strong>na</strong>rnem krožku<br />

Petraševskega, kjer so kritizirali oblast <strong>in</strong> razpravljali o demokratičnih idejah. Leta 1849 so<br />

simpatizerje obsodili <strong>na</strong> smrt, tako tudi Dostojevskega, a so ga tik pred izvršitvijo kazni<br />

pomilostili <strong>in</strong> mu dodelili štiri leta prisilnega dela v Sibiriji. Ko se je vrnil od tam, je šest let<br />

služil vojsko, ki mu je vcepila strogo discipl<strong>in</strong>o <strong>in</strong> je zelo vplivala <strong>na</strong>nj. Umrl je 9. februarja<br />

leta 1881 v Sankt Peterburgu.<br />

Sprva je pisal pod vplivom Gogolja, potem pa se je popolnoma preusmeril v psihološki<br />

realizem. Pojavil se je nov človek, ki ga literatura dotlej ni poz<strong>na</strong>la. Dostojevski je <strong>za</strong>čel<br />

poudarjati subjektivno resničnost človekove duševnosti kot glavno območje moralnih <strong>in</strong><br />

socialnih silnic. Namesto stvarnega, objektivnega sodelovanja je <strong>na</strong> prvo mesto postavil<br />

človekovo notranje življenje. Njegovi ju<strong>na</strong>ki niso ljudje s povprečnim tipičnim notranjim<br />

življenjem, ampak predvsem ju<strong>na</strong>ki z bolno dušo, polno protislovij, polno izjemnih oblik.<br />

Prikazuje jih v neverjetnih, celo izjemnih psiholoških položajih – npr. pri umoru ali takoj po<br />

njem.<br />

Odpor ljudi <strong>in</strong> pisateljev do Dostojevskega je bil v tistem času razumljiv, saj so bili književni<br />

ju<strong>na</strong>ki vse do tistega časa enoviti, skladni; bili so bodisi dobri bodisi slabi. Moder<strong>na</strong><br />

psihologija je dala prav Dostojevskemu <strong>in</strong> priz<strong>na</strong>la njegovo umetnost. S svojo estetiko,<br />

utemeljeno ne <strong>na</strong> razumu <strong>in</strong> logiki, pač pa <strong>na</strong> iracio<strong>na</strong>lnem, nez<strong>na</strong>nem <strong>in</strong> nerazumljivem, je<br />

Dostojevski utrl pot tistim književnim smerem 20. st., ki so psihološko opisnost stvarnosti<br />

<strong>za</strong>menjale s psihoa<strong>na</strong>litično a<strong>na</strong>lizo pod<strong>za</strong>vesti. Imenujemo ga očeta modernega roma<strong>na</strong> –<br />

to je književne zvrsti, ki se je razvila <strong>na</strong> <strong>za</strong>četku 20. st. <strong>in</strong> postala z<strong>na</strong>čil<strong>na</strong> <strong>za</strong> celotno 20.<br />

stoletje.<br />

POVZETEK IN VSEBINA<br />

Dostojevski je mnenja, da v množici povprečnežev vladajo <strong>na</strong>dljudje, ki imajo izjemne<br />

sposobnosti <strong>in</strong> ne izbirajo sredstev, <strong>za</strong> doseganje svojih ciljev ter tako vladajo množici.<br />

Moralni <strong>za</strong>koni <strong>na</strong>j bi veljali le <strong>za</strong> povprečneže, <strong>na</strong>dljudje pa se <strong>na</strong>d to povzdignejo. Tako je<br />

tudi pri Dostojevskem vedno v ospredju pomembno duhovno-moralno vprašanje, ki presega<br />

dobo <strong>in</strong> stvarnost. Z<strong>na</strong><strong>na</strong> je izjava Dostojevskega, da bi bilo vse dovoljeno, če le ne bi bilo<br />

Boga. To teorijo je <strong>za</strong>govarjal tudi Friedrich Nietzsche, <strong>na</strong>pačno pa so jo <strong>in</strong>terpretirali <strong>in</strong><br />

izrabili <strong>na</strong>cisti.<br />

V središču je vprašanje o tem, kaj je moralno, dobro <strong>in</strong> kaj je zlo, kaj je dovoljeno <strong>in</strong> kaj ni.<br />

Če ni Boga, je, po njegovem mnenju <strong>in</strong> po mnenju njegovega glavnega ju<strong>na</strong>ka Raskolnikova,<br />

vse dovoljeno. Tudi umor je dovoljen, če je to sredstvo <strong>za</strong> doseganje človekove sreče.


(Mnogi viri <strong>na</strong>vajajo, da je Dostojevski uporabil Nietzschejevo idejo o <strong>na</strong>dčloveku, vendar<br />

zgodov<strong>in</strong>ska dejstva te teorije ovržejo, saj je Nietzsche svoje prvo delo izdal po izidu roma<strong>na</strong><br />

Zloč<strong>in</strong> <strong>in</strong> kazen. )<br />

Kraj <strong>in</strong> čas dogajanja<br />

Dogaja se v Rusiji, sredi 19. stoletja.<br />

Zgradba<br />

Roman je sestavljen iz šestih delov. V prvem delu roma<strong>na</strong> je Dostojevski prika<strong>za</strong>l pripravo <strong>na</strong><br />

umor, medtem ko je prikazovanju duševnih muk Raskolnikova po opravljenem zloč<strong>in</strong>u<br />

<strong>na</strong>menil pet <strong>na</strong>slednjih delov roma<strong>na</strong>. Na koncu čaka bralca še epilog, v katerem avtor opiše<br />

življenje v Sibiriji <strong>in</strong> Raskolnikovo usodo.<br />

Jezik <strong>in</strong> slog<br />

Zloč<strong>in</strong> <strong>in</strong> kazen je <strong>na</strong>pisan v tehniki z vsevednim pripovedovalcem, <strong>za</strong>to da je lahko dal<br />

besedo tudi drugim ju<strong>na</strong>kom, npr. Marmeladovu. S tem se je vživel v položaje posameznih<br />

oseb <strong>in</strong> prika<strong>za</strong>l dogajanje iz njihovega zornega kota. To se <strong>na</strong>jbolje vidi v opisih, ki niso<br />

nikoli objektivni, ampak vedno odraz tiste osebe, kar vidi o<strong>na</strong> v tistem trenutku. Zato je<br />

včasih ritem dogajanja počasnejši, včasih hitrejši, odvisno od književne osebe, ki to notranje<br />

podoživlja.<br />

V romanu prevladujejo dialogi, monologi <strong>in</strong> izpovedi, opisov pa je zelo malo.<br />

Ideja<br />

Besedilo <strong>na</strong>s sez<strong>na</strong>ni z življenjem revnih ljudi, ljudi, ki se sami ne z<strong>na</strong>jo oz. ne morejo<br />

postaviti <strong>na</strong> noge, <strong>za</strong>to se vedno <strong>za</strong>tekajo k nekim sekundarnim <strong>in</strong> nemoralnim rešitvam svojih<br />

problemov. Prav tako pa se <strong>na</strong>m postavlja vprašanje zloči<strong>na</strong> <strong>in</strong> kazni. Kaj je sploh zloč<strong>in</strong>? Ali<br />

lahko imenujemo dejanje <strong>za</strong> dobro človeštva zloč<strong>in</strong>? Ali si tak "zloč<strong>in</strong>" sploh <strong>za</strong>služi kazen? S<br />

takimi <strong>in</strong> podobnimi vprašanji se roman ubada, vendar <strong>na</strong> koncu dobimo le delne odgovore <strong>na</strong><br />

ta vprašanja.<br />

Kratka vsebi<strong>na</strong><br />

Revni študent Rodion (Rodja) Romanovič Raskolnikov <strong>za</strong>govarja teorijo, da se ljudje delijo<br />

<strong>na</strong> uši, ki niso zmožne velikih dejanj, <strong>in</strong> <strong>na</strong> redke posameznike, ki so dovolj močni, da lahko<br />

v<strong>za</strong>mejo pravico v svoje roke <strong>in</strong> lahko <strong>za</strong>grešijo tudi zloč<strong>in</strong>, če se jim to zdi potrebno. Tak<br />

zloč<strong>in</strong> je upravičen, če je v prid celotnemu občestvu. Raskolnikov <strong>na</strong> podlagi te teorije <strong>za</strong>greši<br />

umor oderuške starke Aljone Ivanovne, po <strong>na</strong>ključju pa "mora" ubiti še njeno sestro Li<strong>za</strong>veto.<br />

Z umorom si hoče doka<strong>za</strong>ti, da spada med tiste posameznike, ki lahko sprem<strong>in</strong>jajo svet. Za<br />

vzor si v<strong>za</strong>me Napoleo<strong>na</strong>. Umor se mu sicer posreči, a notranje ni dovolj trden, <strong>za</strong>to ga <strong>za</strong>čne<br />

težiti vest. Izpove se prostitutki Sonji Marmeladovi <strong>in</strong> po nekaj pogovorih z njo <strong>na</strong> policiji<br />

priz<strong>na</strong> zloč<strong>in</strong>. Kaznujejo ga s prisilnim delom v Sibiriji, kar pa <strong>za</strong> Raskolnikova ni <strong>na</strong>jhuje;<br />

<strong>na</strong>jhuje je spoz<strong>na</strong>nje, da je tudi on le uš. Roman se <strong>na</strong> nek <strong>na</strong>č<strong>in</strong> vseeno srečno konca, saj<br />

Sonja zvesto spremlja Raskolnikova v Sibirijo. Tam Raskolnikov dolgo ostane <strong>za</strong>krknjen <strong>in</strong><br />

moreč, a se nekega jutra ob reki prebudi ter se, ko bo prestal kazen, odloči <strong>za</strong>živeti novo<br />

življenje s Sonjo.


PSIHOLOŠKI REALISTIČNI ROMAN<br />

Psihološki realizem Dostojevskega je posebnost; ta v svojih delih prikazuje protislovne, celo<br />

patološke osebnosti v <strong>za</strong>pletenih psiholoških položajih, pa tudi posameznike, ki iščejo<br />

odgovore <strong>na</strong> temelj<strong>na</strong> bivanjska vprašanja. Toda te osebe so kljub vsemu trdo vpete v<br />

družbeni <strong>in</strong> moralni okvir svojega časa.<br />

MISELNOST IN RAVNANJE GLAVNE KNJIŽEVNE OSEBE<br />

Rodion Raskolnikov:<br />

Raskol<strong>in</strong>kov je glav<strong>na</strong> književ<strong>na</strong> oseba roma<strong>na</strong> <strong>in</strong> zelo <strong>za</strong>pleten lik. Je reven študent v stalnih<br />

dolgovih, z vsem srcem <strong>na</strong> stran ponižanih <strong>in</strong> razžaljenih; zlasti <strong>na</strong> stran trpečih, nedolžnih<br />

otrok, kajti predstavljajo mu čistost <strong>in</strong> dobroto, ki so jo odrasli izgubili. Neomadeževani <strong>in</strong><br />

pravični svet otroške duše se razkriva tudi v Raskolnikovih sanjah, ko kot otrok joče, ko<br />

pobijajo nesrečnega konja. Sanje je doživel z dušo otroka, <strong>za</strong>to se zgrozi ob misli <strong>na</strong> krvavi<br />

<strong>na</strong>črt, ki ga je <strong>za</strong>snoval. Raskolnikov je pri<strong>za</strong>det ob usodah nemočnih, tako je pri<strong>za</strong>det tudi ob<br />

usodi Sonje Marmeladove. Nje<strong>na</strong> usoda ga spom<strong>in</strong>ja <strong>na</strong> usodo lastne sestre, ki se je, da bi<br />

njemu omogočila študij, poročila z bogatim, a nemoralnim človekom, ki ga ni ljubila.<br />

Raskolnikov <strong>za</strong>radi lastnih koristi gotovo ne bi nikoli ubil človeka, niti v samoobrambi ne.<br />

Zloč<strong>in</strong> <strong>za</strong>greši <strong>za</strong>radi ideje; ideje, ki si jo je - lačen, bolestno razdražen <strong>in</strong> zgrožen <strong>za</strong>radi<br />

socialnega zla - domislil v svoji majhni sobici.<br />

VIRI IN LITERATURA:<br />

http://www.geocities.com/sticar2001/evr_r<strong>in</strong>.htm<br />

http://etrafika.delo.si/katalog/11/29/izdelek/157/<br />

http://www.dijaski.net<br />

Jesenovec, Le<strong>na</strong>rdič: <strong>Književnost</strong> <strong>na</strong> <strong>maturi</strong> 2008<br />

Lucija Šmalčič


19. Lev Nikolajevič TOLSTOJ – VOJNA IN MIR<br />

- zgodov<strong>in</strong>ski realistični roman<br />

- prepletanje družbeno-zgodov<strong>in</strong>skega <strong>in</strong> osebnega dogajanja, resničnosti <strong>in</strong><br />

domišljije<br />

- vloga družbenih okolišč<strong>in</strong> oz. književnega prostora <strong>in</strong> časa<br />

O AVTORJU<br />

Tolstoj je <strong>na</strong>jpomembnejši predstavnik ruskega realizma. Rojen je bil leta 1828 v Jasni<br />

Poljani kot potomec stare plemiške druž<strong>in</strong>e <strong>in</strong> je že zgodaj ostal brez staršev. Študija ni<br />

dokončal, stopil je v vojsko <strong>in</strong> se udeležil bitk <strong>na</strong> Kavkazu. 1857-1861 je potoval po Evropi.<br />

Po vrnitvi <strong>na</strong><strong>za</strong>j <strong>na</strong> svoje posestvo pa se je posvetil književnemu delu <strong>in</strong> prosvetljevanju<br />

kmetov. Leta 1862 se je poročil <strong>in</strong> sledila so njegova <strong>na</strong>justvarjalnejša leta. Umrl je leta 1910<br />

<strong>na</strong> železniški postaji v Astopovu.<br />

Tolstojanstvo<br />

Po letu 1879 je doživel duhovno <strong>in</strong> moralno preobrazbo, ki je bila posledica svetovno<strong>na</strong>zorske<br />

<strong>in</strong> verske krize. Zahteval je vrnitev k prvotnemu krščanstvu, njegovi etiki <strong>in</strong> uboštvu. Odrekel<br />

se je ortodoksni pravoslavni veri. Svoj socialno-moralni <strong>na</strong>uk (»tolstojanstvo«) je poskušal<br />

uresničiti s preprostim kmečkim življenjem <strong>in</strong> delom. Tolstojanstvo je vključevalo tudi<br />

pacifizem, ki je bil precej radikalnejši od tedanjega meščanskega mirovnega gibanja, saj je<br />

popolnoma odklanjal vojno <strong>in</strong> <strong>za</strong>govarjal državljansko nepokoršč<strong>in</strong>o. Tolstojanstvo se je ob<br />

koncu 19. stoletja razširilo po Rusiji, Evropi <strong>in</strong> ZDA.<br />

IDEJA<br />

Ideja dela izhaja iz misli <strong>na</strong> ljudstvo, <strong>in</strong>terpretiral pa bi jo lahko takole: rusko ljudstvo,<br />

preizkušano v trpljenju, do smrti pokorno svoji državi <strong>in</strong> vladarju, ju<strong>na</strong>ški <strong>na</strong>rod, je <strong>za</strong>služen<br />

<strong>za</strong> zmago <strong>na</strong>d <strong>za</strong>vojevalcem Napoleonom ter <strong>na</strong>d mnogimi drugimi sovražniki. V silnih<br />

<strong>na</strong>porih je samo preg<strong>na</strong>lo sovražnika, <strong>za</strong> zmage niso <strong>za</strong>služni plemiči, marveč ljudstvo,<br />

preprosto rusko ljudstvo, tolikokrat tlačeno, a še vedno zmožno uživati neskaljeno, polno<br />

življenje; z<strong>na</strong> ljubiti do konca. Ljudstvo je pravi ju<strong>na</strong>k. Ugotovilo je <strong>na</strong>mreč, da je ed<strong>in</strong>o<br />

dobro mir ter vse, kar ta pojem združuje, ne voj<strong>na</strong>.<br />

VLOGA DRUŽBENIH OKOLIŠČIN OZ. KNJIŽEVNEGA PROSTORA IN ČASA<br />

Roman je izjemno obsežen prikaz ruske družbe <strong>in</strong> razmer predvsem v njenih višjih slojih, pa<br />

tudi med preprostim ljudstvom v obdobju Napoleonovih <strong>na</strong>padov <strong>na</strong> Rusijo. Pri Tolstoju so<br />

življenja posameznih oseb (vsakdanje resnične ali z<strong>na</strong>ne zgodov<strong>in</strong>ske osebnosti) ujete v tok<br />

dogajanja, ki poteka po posebnih <strong>za</strong>konih. Teh ne določajo genialni posamezniki, kot je<br />

Napoleon, temveč množice, ljudstva <strong>in</strong> <strong>na</strong>rodi. Ta roman torej ne poveličuje toliko ju<strong>na</strong>škega<br />

boja proti <strong>na</strong>padalcu, temveč bolj izpostavlja etič<strong>na</strong> vprašanja, problematizira družbo kot<br />

celoto.<br />

KARAKTERIZACIJA GLAVNIH OSEB<br />

Je kolektivni zgodov<strong>in</strong>ski roman, kjer je glavni ju<strong>na</strong>k rusko ljudstvo. Vendar pa kljub vsemu<br />

določeni ju<strong>na</strong>ki odstopajo. NATAŠA ROSTOVA je romantič<strong>na</strong> ju<strong>na</strong>k<strong>in</strong>ja, ki poizkuša svoje<br />

življenje <strong>za</strong>polniti z velikimi pričakovanji. V romanu je iz <strong>na</strong>ivne deklice dozorela v


samostojno izkušeno žensko. Je iskre<strong>na</strong>, čustve<strong>na</strong> <strong>in</strong> topla, pri tem pa pogosto preveč<br />

<strong>za</strong>upljiva. ANDREJ BOLKONSKI obožuje Natašo <strong>in</strong> med njima se splete ljubezenska zve<strong>za</strong>.<br />

Je <strong>na</strong>jbolj <strong>za</strong>pleten lik v romanu. Imel je močno osebnost, a ni <strong>na</strong>šel mesta <strong>za</strong> svoje<br />

<strong>na</strong>dpovprečne sposobnosti. Bil je človek, ki ni maral plitve aristokratske družbe, <strong>za</strong>ničeval je<br />

spletkarjenja <strong>in</strong> dvoličnost. Želel si je aktivne vloge v družbi, hlepel je po slavi vojskovodje,<br />

takrat mu je bil Napoleon ideal. Kasneje je spoz<strong>na</strong>l njegovo sebičnost <strong>in</strong> pohlep po slavi.<br />

Andrej je v romanu pozitiven lik, ki da prednost domov<strong>in</strong>i, ki čuti do <strong>na</strong>vadnih ljudi <strong>in</strong> jih ne<br />

<strong>za</strong>pusti, čeprav se ne e<strong>na</strong>či z njimi. Njegova aristokratska <strong>za</strong>vest je bila pove<strong>za</strong><strong>na</strong> z <strong>za</strong>vestjo<br />

odgovornosti, česar mnogi aristokrati niso imeli. Aristokratsko druž<strong>in</strong>sko življenje ga ni<br />

<strong>za</strong>dovoljevalo. PIERRE BEZUHOV je sicer aristokrat, vendar pa se kot <strong>na</strong>vaden vojak prijavi<br />

v rusko vojsko. Že po zu<strong>na</strong>njosti se ne more primerjati z Andrejem. Oba sicer občudujeta<br />

Napoleo<strong>na</strong>, ampak iz različnih vzrokov. Za Pierra je Napoleon človek, ki je omajal fevdalno<br />

Evropo, <strong>za</strong> Andreja pa veliki vojskovodja, ki je dosegel tisto, o čemer je Andrej sanjal, to je<br />

slava. Pierre je bil preprost, ni se držal vljudnostnih pravil aristokratske družbe. Ne<strong>za</strong>dovoljen<br />

je bil z družbo, v kateri je živel. Ko pa je podedoval veliko premoženje <strong>in</strong> postal grof, se je<br />

njegovo življenje spremenilo.<br />

Roman opisuje nekatere resnične zgodov<strong>in</strong>ske dogodke <strong>za</strong>to v njem <strong>na</strong>stopajo tudi nekatere<br />

zgodov<strong>in</strong>ske osebe, kot so Napoleon <strong>in</strong> njegovi maršali, car Aleksander I., general Kutuzov,<br />

ki vodi ljudstvo itd., ki so literarno obdelane.<br />

POVZETEK VSEBINE<br />

V tej knjigi <strong>na</strong>stopajo zgodov<strong>in</strong>ske <strong>in</strong> izmišljene osebe. Glavne tri so: knez Andrej Bolkonski,<br />

Nataša Rostova <strong>in</strong> Pierre Bezuhov. Andrej se udeleži bitke treh cesarjev <strong>in</strong> je v njej hudo<br />

ranjen. Doma je pustil nosečo ženo, ki pri porodu umre. Čuti se krivega <strong>in</strong> zdi se mu,da je<br />

<strong>za</strong>nj življenja konec. Tedaj sreča mlado Natašo Rostovo, ki mu vrne vero v življenje <strong>in</strong> se z<br />

njo <strong>za</strong>roči. Neizkuše<strong>na</strong> Nataša pa <strong>na</strong>sede lepemu <strong>za</strong>peljivcu A<strong>na</strong>tolu <strong>in</strong> z njim zbeži, Andrej ji<br />

tega ne more odpustiti. Ob Napoleonovem vdoru v Rusijo je v bitki pri Borod<strong>in</strong>u hudo ranjen.<br />

Z umikajočo se vojsko beži iz Moske tudi druži<strong>na</strong> Rostovih. Nataša odkrije med ranjenci<br />

svojega nekdanjega <strong>za</strong>ročenca. Spoz<strong>na</strong>, v čem je bistvo prave ljubezni, a prepozno. Kljub<br />

skrbni Nataš<strong>in</strong>i negi Andrej podleže ra<strong>na</strong>m. Pol<strong>na</strong> preizkušenj je tudi življenjska pot Pierra<br />

Bezuhova. Poroči se z lepo, a nemoralno ženo. Ker ga ta vara, se loči od nje. Ob francoski<br />

<strong>za</strong>sedbi Moskve <strong>na</strong>črtuje atentat <strong>na</strong> zloč<strong>in</strong>skega Napoleo<strong>na</strong> <strong>in</strong> pade v ujetništvo. Ob umiku<br />

v<strong>za</strong>mejo Francozi ujetnike s seboj. Pierre je priča razkroju mogočne francoske armade, do<br />

katere pride <strong>za</strong>radi lakote, mra<strong>za</strong> <strong>in</strong> <strong>na</strong>padov ruskih enot. Tudi sam doživja težke trenutke. Ko<br />

se vrne domov, se poroči z Natašo, ki jo že ves čas skrivaj ljubi.<br />

VIR:<br />

- www.dijaski.net<br />

Žiga Tavčer


20. EMILE ZOLA - BEZNICA<br />

- <strong>na</strong>turalizem kot skrajni realizem<br />

- <strong>na</strong>turalistični roman: teme, motivi, jezik, slog<br />

- vpliv dednosti, časa <strong>in</strong> okolja <strong>na</strong> življenje književnih oseb<br />

Povzetek vseb<strong>in</strong>e<br />

Ko sta se Gervaise <strong>in</strong> Coupeau poročila, sta se ljubila, oba sta bila dobra, delov<strong>na</strong>, vztraj<strong>na</strong> <strong>in</strong><br />

<strong>za</strong>to sta tudi uspela. Kljub manjšim težavam, <strong>za</strong>vidanju, obrekovanju <strong>in</strong> privoščljivosti<br />

sorodnikov, sosedov <strong>in</strong> z<strong>na</strong>ncev, sta se prav lepo prijetno prebijala skozi življenje. Nobenega<br />

sledu ni bilo o kakšni lenobi ali kapljici alkohola. Potem pa je Coupeau padel s strehe <strong>in</strong> se<br />

nevarno poškodoval. Gervaise je bila tako dobra, da je pretirano skrbela <strong>za</strong> moža še potem, ko<br />

je bil že zdrav <strong>in</strong> tako se je razvadil. Postal je len, ni se mu več ljubilo hoditi <strong>na</strong> delo, tako ni<br />

več služil de<strong>na</strong>rja, poleg tega pa so tudi <strong>za</strong> njegovo zdravljenje šli vsi njuni prihranki, kajti<br />

Gervaise ga je zdravila doma. Začel je postopati po gostil<strong>na</strong>h. Gervaise je delala še trdneje,<br />

tako da je lahko sama vzdrževala vso druž<strong>in</strong>o. Potem pa ji je Goujet posodil de<strong>na</strong>r, da sta<br />

<strong>na</strong>jela lokal <strong>in</strong> se vanj preselila ter ustvarila samostojno podjetje. Vse je "stalo" predvsem <strong>na</strong><br />

Gervais<strong>in</strong>ih ramenih, vendar ji je šlo sprva dobro. Zdelo se je prelepo <strong>in</strong> je tudi bilo, <strong>za</strong>to je<br />

moralo iti nekaj <strong>na</strong>robe. Pojavil se je Lantier, ki se je <strong>za</strong>stonj <strong>na</strong>selil pri njih, porabljal njihov<br />

de<strong>na</strong>r <strong>in</strong> pil s Coupeaujem, <strong>na</strong> koncu pa jih je spravil <strong>na</strong> beraško palico. Odseliti so se morali<br />

v tesno stanovanje. Vedno slabše jim je šlo, kajti Coupeau se je <strong>na</strong>vadil <strong>na</strong> lagodno življenje,<br />

brezdelje <strong>in</strong> popivanje. Domov je hodil pijan <strong>in</strong> pretepal ženo ter hčerko, prepirali so se <strong>in</strong> se<br />

psovali. Piti je <strong>za</strong>čela še Gervaise, kajti, če pijejo vsi okrog nje, pa tudi njej ni treba delati,<br />

temveč bo še o<strong>na</strong> pila. Tako se je tudi Gervaise popolnoma spremenila <strong>in</strong> iz dneva v dan<br />

samo še stremela <strong>za</strong> tem, kje bi lahko dobila kaj <strong>za</strong> pod zob ali pa kar pijačo, ki jo je vsaj malo<br />

potolažila, če je bilo to sploh še mogoče. Lakota jo je por<strong>in</strong>ila v prostitucijo.Gervaise propade,<br />

njen konec je bil neizogiben.<br />

Naturalizem<br />

Po letu 1870 se je realizem, <strong>na</strong>jprej <strong>in</strong> <strong>na</strong>jbolj v Franciji, "povzpel" v <strong>na</strong>turalizem.<br />

Popisovanje poteka s fotografsko <strong>na</strong>tančnostjo. Zagovarjal je tri determi<strong>na</strong>ne, ki vplivajo <strong>na</strong><br />

človeka: dednost okolje, doba/čas. Začetnik je bil Emile Zola. Pomemben je tudi francoz G.<br />

de Maupassant. V Rusiji <strong>na</strong>turalizem praktično ni bil razvit, pojavil pa se je <strong>na</strong> severu Evrope.<br />

Naturalisti so svojo teorijo opirali <strong>na</strong> pozitivistično filozofijo, <strong>na</strong>uk, ki trdi, da je mogoče<br />

spoz<strong>na</strong>ti samo tisto, kar je dano s čutno preizkušnjo.<br />

Eksperimentalni roman je literar<strong>na</strong> zvrst, katere utemeljitelj je Emile Zola. Po njegovem<br />

mnenju je roman zgrajen po zgledu z<strong>na</strong>nstvenega eksperimenta: podobno kot postavi<br />

z<strong>na</strong>nstvenik določen predmet v okolišč<strong>in</strong>e, v katerih bo lahko opazoval njegove reakcije, tako<br />

<strong>na</strong>j pisatelj postavi osebo z določenimi podedovanimi lastnostmi v okolje, v katerem se bo<br />

ustrezno odzivala. S tem bo potrdil ali ovrgel delovanje teh <strong>za</strong>konov.<br />

Slog, jezik<br />

Že sam <strong>na</strong>slov, L'Assommoir, <strong>na</strong>kazuje <strong>na</strong> slog celotnega dela, saj je beseda prevzeta iz<br />

delavskega okolja. Zola je hkrati z revnimi predmestji preučeval tudi njihov jezik - delavski<br />

argo, s tem je dosegel pristnost pogovorov. V knjigi <strong>za</strong>to <strong>na</strong>jdemo veliko pogovornih,


slabšalnih, vulgarnih besed. S tem je popolnoma zvest <strong>na</strong>turalizmu, saj zelo <strong>na</strong>tančno opisuje<br />

stvarnost takšno, kakrš<strong>na</strong> je.<br />

Motivi<br />

Zelo pomemben motiv v romanu je alkoholizem, <strong>na</strong> kar opo<strong>za</strong>rja že <strong>na</strong>slov. Zola se oprijema<br />

z<strong>na</strong>nstvenih študij iz tistega časa, ki obrav<strong>na</strong>vajo alkoholizem. Te so menile, da je mogoče<br />

alkoholizem pove<strong>za</strong>ti zlasti s selitvijo iz podeželja v velemesta. Saj se pri priseljencih<br />

porodijo nekatere umetne potrebe, <strong>za</strong>to <strong>za</strong>nemarjajo realnost. Proti depresiji se borijo s<br />

alkoholom, kar pa lahko vodi do razkroja. Gervaise je tragič<strong>na</strong> ju<strong>na</strong>k<strong>in</strong>ja, saj brez posebne<br />

lastne krivde podleže alkoholu, ker ima to v rodu <strong>in</strong> ker jo okolje potepta.<br />

Skozi vso knjigo je predstavlje<strong>na</strong> tudi revšči<strong>na</strong>, popolnoma razgalje<strong>na</strong>, tako bed<strong>na</strong>, kot je le<br />

lahko <strong>in</strong> resnič<strong>na</strong>. Pisatelj je šel pri tem do konca. Opisoval je revšč<strong>in</strong>o, ki se je proti koncu<br />

vedno bolj stopnjevala <strong>in</strong> ni po<strong>za</strong>bil omeniti tega, kako je Gervaise vsa blat<strong>na</strong> <strong>in</strong> mokra čistila<br />

tla svoji nekdanji prijateljici Virg<strong>in</strong>iji <strong>za</strong> ubog drobiž (ponižanje), kako je brskala po smeteh,<br />

kako je jedla, česar nihče drug ne bi dal v usta, kako je <strong>za</strong> košček kruha prosila moževe<br />

sorodnike, s katerimi so si bili <strong>na</strong>jbolj v laseh (ponižanje) <strong>in</strong> <strong>na</strong><strong>za</strong>dnje brez obotavljanja<br />

sestrada<strong>na</strong>, prezebla <strong>in</strong> ubogo obleče<strong>na</strong> stopila <strong>na</strong> cesto ter postala prostitutka, tako kot nje<strong>na</strong><br />

hči Na<strong>na</strong>. Tako se je tudi Gervaise popolnoma spremenila <strong>in</strong> iz dneva v dan samo še stremela<br />

<strong>za</strong> tem, kje bi lahko dobila kaj <strong>za</strong> pod zob ali pa kar pijačo, ki jo je vsaj malo potolažila, če je<br />

bilo to sploh še mogoče.<br />

V romanu je motiv tudi spolnost. In seveda odnos v <strong>za</strong>konu, <strong>za</strong>konski stan. Dobra Gervaise se<br />

ne more upreti Lantieru, ko jo <strong>za</strong>pelje, čeprav je bila nekako prepriča<strong>na</strong>, da z moškim, ki jo je<br />

prevaral <strong>in</strong> <strong>za</strong>pustil, noče imeti več opravka. Tako je zdaj sama <strong>za</strong>čela varati moža. Tako<br />

<strong>na</strong>stane <strong>za</strong>nimiv ljubezenski trikotnik.<br />

Teme:<br />

- življenje pariških delavcev v devet<strong>na</strong>jstem stoletju<br />

- Gervaise, njeni moški, njen vzpon <strong>in</strong> padec<br />

- vpliv dednosti <strong>in</strong> okolja <strong>na</strong> osebe Beznice<br />

VIRI IN LITERATURA:<br />

www.dijaški.net<br />

Jesenovec, Le<strong>na</strong>rdič: <strong>Književnost</strong> <strong>na</strong> <strong>maturi</strong><br />

Alja Kerš


21. HENRIK IBSEN - STRAHOVI<br />

- realistič<strong>na</strong>, tez<strong>na</strong>, meščanska drama<br />

- odnosi med književnimi osebami, njihove vloge v druž<strong>in</strong>skem <strong>in</strong> družbenem življenju<br />

- a<strong>na</strong>litič<strong>na</strong> dramska tehnika<br />

POVZETEK VSEBINE<br />

Glav<strong>na</strong> oseba je Helene Alv<strong>in</strong>g. Že <strong>na</strong> <strong>za</strong>četku jo spoz<strong>na</strong>mo kot starejšo, zrelo žensko, ki je že<br />

v davni mladosti spoz<strong>na</strong>la zgrešenost svojega <strong>za</strong>ko<strong>na</strong>. Njen mož, stotnik Alv<strong>in</strong>g, je bil<br />

nepoboljšljiv ženskar, lahkoživec <strong>in</strong> pijanec, ki je plačal mi<strong>za</strong>rju, da se je poročil s služk<strong>in</strong>jo,<br />

ki je bila noseča z njim (Alv<strong>in</strong>gom).Tega otroka, Reg<strong>in</strong>o, v<strong>za</strong>me kasneje v varstvo Helene, da<br />

bi <strong>za</strong>ščitila moža <strong>in</strong> oprala njegovo sramoto. Enkrat samkrat je Helene hotela <strong>za</strong>pustiti moža.<br />

Zatekla se je pastorju Mandersu, v katerega je bila v mladosti <strong>za</strong>ljublje<strong>na</strong>, vendar so ji moralni<br />

<strong>in</strong> krščanski <strong>za</strong>koni preprečevali, da bi ostala pri njem. V <strong>za</strong>konu z Alv<strong>in</strong>gom je rodila si<strong>na</strong><br />

Osvalda, ki ga je, da bi ga obvarovala pred moralno izprijenostjo očeta, poslala v tuj<strong>in</strong>o <strong>šola</strong>t.<br />

V <strong>za</strong>četku Strahov spremljamo Osvaldovo vrnitev domov. V mestu se pripravlja otvoritev<br />

otroškega <strong>za</strong>vetišča, ki ga je Helene Alv<strong>in</strong>g dala postaviti iz ostankov premoženja pokojnega<br />

moža, a se vse izjalovi, kajti azil zgori. Helene si je <strong>za</strong>man pri<strong>za</strong>devala, da bi ta de<strong>na</strong>r obrodil<br />

kaj dobrega. Postopoma se v drami <strong>za</strong>čenja odkrivati grozljiva resnica. Osvald se je vrnil<br />

domov neozdravljivo bolan, z možgansko paralizo, ki je bila podedova<strong>na</strong> posledica očetove<br />

razvratnosti. Višek te bolezni se pokaže tam, ko Osvald prosi svojo mater, <strong>na</strong>j mu da morfija,<br />

da bi ublažil boleč<strong>in</strong>e. Helene se <strong>za</strong>ve, da je popolnoma poraže<strong>na</strong> v svojih pri<strong>za</strong>devanjih <strong>za</strong><br />

druž<strong>in</strong>o. Osvaldovo usodo so določili <strong>za</strong>koni dednosti. Ibsen trdi, da ne podedujemo le<br />

fizioloških <strong>za</strong>konitosti, ampak tudi moral<strong>na</strong> <strong>na</strong>gnjenja. Dokaz <strong>za</strong> to je Alv<strong>in</strong>gova ne<strong>za</strong>konska<br />

hči Regi<strong>na</strong>, ki jo je gospa Alv<strong>in</strong>gova skušala spraviti <strong>na</strong> pravo pot, vendar jo nje<strong>na</strong><br />

podedova<strong>na</strong> kri od tega odvrne. Najprej je <strong>za</strong> njo opre<strong>za</strong>l Osvald, kasneje pa je skupaj s<br />

svojim očetom odprla bordel <strong>za</strong> mor<strong>na</strong>rje. Gospe Alv<strong>in</strong>g se eden <strong>za</strong> drugim odkrivajo<br />

grozljiva spoz<strong>na</strong>nja. Svojega otroka ni rešila pred ničemer, ne pred podedovanimi <strong>na</strong>gnjenji,<br />

ne pred boleznijo. Tudi de<strong>na</strong>r pokojnega moža ni pr<strong>in</strong>esel nič dobrega, požar azila je simbol<br />

katastrofalnega konca.<br />

INTERPRETACIJA<br />

Strahovi je tez<strong>na</strong> drama z jasno izraženo idejo klica po osvoboditvi osebnosti <strong>in</strong> po<br />

osvoboditvi od preživelih strahov. V tezni dramatiki prevladuje razprava o določenem<br />

idejnem problemu (te<strong>za</strong>), ki svoj razvoj – potrditev/<strong>za</strong>nikanje – doživi v času dogajanja.<br />

Snov je <strong>na</strong>turalistič<strong>na</strong>: s<strong>in</strong> podeduje očetovo bolezen (vpliv dednosti). Oče je v<br />

<strong>na</strong><strong>za</strong>dnjaškem okolju moral tajiti radoživost, vdal se je alkoholu (vpliv okolja), povzročil je<br />

s<strong>in</strong>ovo tragedijo.<br />

Delo je <strong>na</strong>perjeno proti veri <strong>in</strong> morali malomeščanske družbe, <strong>za</strong>govarja pa osvoboditev<br />

osebnosti. Za nesrečo krivi družbo, ki je <strong>za</strong>htevala, da že<strong>na</strong> <strong>na</strong>vzven igra uravnovešenost,<br />

čeprav pri tem uniči otrokovo <strong>in</strong> tudi svojo srečo.<br />

Strahovi je realistično-<strong>na</strong>turalistič<strong>na</strong> drama, ki ima tri dejanja. Prizorišče je realistično –<br />

predstavlja ga meščanski dom, <strong>za</strong>prt, ločen od zu<strong>na</strong>njega sveta. Prostorsko je dogajanje<br />

umeščeno v hišo <strong>na</strong>d fjordom, časovno v obdobje od jutra do večera. V drami gre <strong>za</strong> dramsko<br />

trojno enotnost: enotnost kraja (hiša <strong>na</strong>d fjordom), časa (od jutra do večera) <strong>in</strong> dogajanja<br />

(strnjeno, brez <strong>za</strong>stranitev). Realistič<strong>na</strong> sta dramska tehnika <strong>in</strong> dialog.


Tudi snov drame je realistič<strong>na</strong>: v sred<strong>in</strong>o postavlja motiv okolja, dednosti, moralnega <strong>in</strong><br />

socialnega razkroja. Vzroke <strong>za</strong> tragedijo izvemo <strong>na</strong>k<strong>na</strong>dno (Alv<strong>in</strong>gova bolezen, njegovo<br />

"ženskarstvo", ne<strong>za</strong>konski otrok), gre <strong>za</strong> retrospektivo.<br />

Tema drame je strah pred boleznijo, ki je utemeljen, preteklost postane sedanjost, kažejo se<br />

posledice zlaganih <strong>za</strong>konskih odnosov.<br />

KNJIŽEVNE OSEBE, NJIHOVI ODNOSI IN VLOGE<br />

V drami je Ibsen spremljal osebe v posebnih pogojih. Glav<strong>na</strong> oseba je v preteklosti <strong>za</strong>grešila<br />

neko <strong>na</strong>pako, ki jo mora v življenju porav<strong>na</strong>ti. Avtor <strong>na</strong>s pripelje tik pred dogodke, ko mora<br />

ju<strong>na</strong>k svojo <strong>na</strong>pako spregledati <strong>in</strong> ko se pripravlja neizbežen polom, tragedija.<br />

Helene Alv<strong>in</strong>g - je vdova po stotniku Alv<strong>in</strong>gu. Poročila se je s snubcem, ki ji je ponudil<br />

<strong>na</strong>jvečje premoženje, pri tem pa je <strong>za</strong>tajila srce, saj je ljubila pastorja Mandersa. Je odloč<strong>na</strong>,<br />

obvlada<strong>na</strong>, razum<strong>na</strong> <strong>in</strong> precej razgleda<strong>na</strong> ženska, ki si z branjem razširja z<strong>na</strong>nje. Razume, da<br />

sta oba z možem žrtvi družbe. Osvalda ima zelo rada <strong>in</strong> bi <strong>za</strong>nj storila vse. Še vedno odlaša s<br />

končno odločitvijo oziroma s soočenjem s preteklostjo (s strahovi). Na koncu igre ostane<br />

sama <strong>in</strong> razdvoje<strong>na</strong>.<br />

Stotnik Alv<strong>in</strong>g - veseljaški, lahkoživ, brezbožen <strong>in</strong> nemoralen moški, ki je imel zvezo s<br />

služk<strong>in</strong>jo Johanne. Je nesposoben, moški ohromljenih moralnih kvalitet. Je slab mož <strong>in</strong> oče.<br />

Osvald Alv<strong>in</strong>g - s<strong>in</strong> gospe Helene <strong>in</strong> stotnika Alv<strong>in</strong>ga. Več<strong>in</strong>o svojega življenja je preživel v<br />

Parizu, kjer se je posvečal slikarstvu. Je bister, razsoden moški. Po očetu je podedoval<br />

neozdravljivo spolno bolezen, prav tako pa tudi <strong>na</strong>gnjenje do <strong>za</strong>bav, pijače <strong>in</strong> žensk. Življenje<br />

doma ga duši, <strong>za</strong>to išče izhod v pijači <strong>in</strong> pri Reg<strong>in</strong>e. Mater spoštuje <strong>in</strong> pričakuje njeno pomoč,<br />

pričakuje celo, da mu bo pomagala umreti.<br />

Pastor Manders - je duhovnik <strong>in</strong> si domišlja, da so njegove sodbe pravilne. Prepričan je, da<br />

ljudje nimajo pravice biti srečni, vsiljuje jim krščanske <strong>na</strong>zore o dolžnosti <strong>in</strong> o spovedi. Je<br />

<strong>za</strong>slepljen, nerazgledan <strong>in</strong> se boji, da bi njegovo ime postalo omadeževano. Je <strong>na</strong>iven <strong>in</strong> vsak<br />

lahko izkoristi njegovo dobrosrčnost.<br />

Jakob Engstrand - je precej dvolič<strong>na</strong> oseba. Stalno se kesa, krivdo pa zvrača <strong>na</strong> skušnjave,<br />

ki se jim ne more ali pa noče upreti. Je Reg<strong>in</strong>im krušni oče, saj se je poročil z Alv<strong>in</strong>govo<br />

služk<strong>in</strong>jo Johanne, ko je njeno razmerje z Alv<strong>in</strong>gom odkrila Helene. Reg<strong>in</strong>e ga ne ceni <strong>in</strong> ne<br />

spoštuje. Vdan je lahkoživosti, po malem izkorišča ljudi, še <strong>na</strong>jbolj pastorja Mandersa. Je<br />

edi<strong>na</strong> dramska oseba, ki, s požarom <strong>za</strong>vetišča , doseže svoj cilj.<br />

Reg<strong>in</strong>e - je ne<strong>za</strong>konska hči stotnika Alv<strong>in</strong>ga <strong>in</strong> služk<strong>in</strong>je Johanne. Nekaj let je živela v mestu<br />

v oskrbi krušnega očeta Engstranda, ki pa <strong>za</strong>njo ni <strong>na</strong>jbolje skrbel. Potem jo je Helene vzela k<br />

sebi, jo vzgojila <strong>in</strong> iz<strong>šola</strong>la. Reg<strong>in</strong>e je živah<strong>na</strong> ženska, ki se želi dobro poročiti, pri tem pa<br />

raču<strong>na</strong> <strong>na</strong> Osvalda. Želi si <strong>za</strong>bav <strong>in</strong> velikega sveta. Njeni predsodki pa se pred moralnostjo<br />

razbl<strong>in</strong>ijo, ko izve kakš<strong>na</strong> ženska je bila nje<strong>na</strong> mati. Takoj, ko izve, da je hčerka Alv<strong>in</strong>ga,<br />

<strong>za</strong>pusti Osvalda <strong>in</strong> Helene <strong>in</strong> se skupaj s krušnim očetom Engstrandom odpravi domov.<br />

Johanne - je nemoral<strong>na</strong> <strong>in</strong> preračunljiva ženska, ki je imela zvezo z stotnikom Alv<strong>in</strong>gom <strong>in</strong><br />

mu rodila hčerko – Reg<strong>in</strong>e. Ker ji je Helene plačala, je to skrivnost <strong>za</strong>držala <strong>za</strong>se <strong>in</strong> se<br />

poročila z Engstrandom.<br />

ANALITIČNA DRAMSKA TEHNIKA<br />

Za a<strong>na</strong>litično tehniko drame je z<strong>na</strong>čilno, da drama ne prikazuje predzgodbe dramskega<br />

dejanja, da torej ne posega v preteklost, v pretekla dejanja, ampak prikazuje samo tiste dele<br />

zgodbe, ki jim neposredno sledi konflikt <strong>in</strong> <strong>za</strong> njim katastrofa. Dogodki iz preteklosti, ki so<br />

dramski konflikt pripravljali, se razkrivajo v dialogih <strong>in</strong> monologih.


Zanjo je z<strong>na</strong>čilno, da se razkrivajo usodne posledice, ki segajo iz preteklosti v sedanjost<br />

dramskega dogajanja.<br />

Viri <strong>in</strong> literatura:<br />

- www.dijaski.net<br />

-slo.slohost.net/sem_n_knjiz/36/datoteke/K_IV-Dramaturçki_vademekum_-<br />

_povzetek.doc<br />

-<strong>Književnost</strong> <strong>na</strong> <strong>maturi</strong> 2009; A<strong>na</strong> Jesenovec, mag. Jaka Le<strong>na</strong>rdič; Zbirka Priročniki, št.<br />

37<br />

Anita Očko


ELEMENTI INTERPRETACIJE:<br />

22. JOSIP JURČIČ - DESETI BRAT<br />

<strong>za</strong>četki slovenskega roma<strong>na</strong>, zgradba, zgodba, pripovedovalec, njegovo oblikovanje<br />

književnih oseb, književnega prostora <strong>in</strong> časa, romantične <strong>in</strong> realistične prv<strong>in</strong>e<br />

O AVTORJU<br />

Josip Jurčič se je rodil <strong>na</strong> Muljavi leta 1844. Študija <strong>za</strong>radi de<strong>na</strong>rnih težav ni mogel dokončati.<br />

Da je lahko preživel, se je ukvarjal s pisanjem, svoja dela pa je objavljal v vseh slovenskih<br />

časnikih. Postal je glavni urednik Slovenskega <strong>na</strong>roda, <strong>za</strong> katerega je delal do smrti. Bil je<br />

velik <strong>na</strong>sprotnik nemške <strong>na</strong>dvlade <strong>na</strong>d Slovenci, prav tako se ni str<strong>in</strong>jal z ilirizmom, želel pa<br />

si je svobodno Slovenijo, ki pa je žal ni dočakal. Umrl je leta 1872.<br />

POVZETEK VSEBINE<br />

Lovre Kvas pride <strong>na</strong> grad Slemnice <strong>za</strong> domačega učitelja <strong>in</strong> se <strong>za</strong>ljubi v graščakovo hčer<br />

Manico. Tudi o<strong>na</strong> ga vzljubi, a Lovre ni primeren žen<strong>in</strong> <strong>za</strong>njo, primernejši je Marjan, s<strong>in</strong><br />

sosednjega graščaka Piškava. Sprva sta Lovre <strong>in</strong> Marijan prijatelja, <strong>na</strong>to pa se prav <strong>za</strong>radi<br />

Manice spreta. Osrednja oseba roma<strong>na</strong> je Mart<strong>in</strong>ek Spak, imenovan deseti brat, ki je pri<br />

ljudeh zelo priljubljen <strong>in</strong> se z Marjanom ne razume. Med njima <strong>na</strong>stane pretep, v katerem sta<br />

oba ranje<strong>na</strong>. Ranjeni Mart<strong>in</strong>ek se <strong>za</strong>teče v Krjavljevo kočo (vaški posebnež, ki <strong>na</strong>jveč časa<br />

preživi v Obrščakovi gostilni <strong>in</strong> z<strong>na</strong> pripovedovati <strong>za</strong>nimive zgodbe) <strong>in</strong> pokliče k sebi<br />

Lovreta, da mu pove svojo zgodbo: stari Piškav je Mart<strong>in</strong>kov oče <strong>in</strong> Lovretov stric. Prosi ga,<br />

<strong>na</strong>j staremu Piškavu izroči pismo. Za <strong>na</strong>pad <strong>na</strong> Marija<strong>na</strong> obtožijo Kvasa, <strong>za</strong>pustiti mora<br />

Slemenice. Stari Piškav <strong>na</strong>piše poslovilno pismo, ga izroči Slemeniškemu graščaku<br />

Benjam<strong>in</strong>u <strong>in</strong> odpotuje, Mart<strong>in</strong>ek umre, Marijan pa se poroči <strong>in</strong> odseli. Po končanem študiju<br />

se Lovre Kvas vrne <strong>na</strong> Slemenice <strong>in</strong> se poroči z Manico. Po stricu Piškavu podeduje grašč<strong>in</strong>o<br />

Polesek.<br />

INTERPRETACIJA<br />

Deseti brat je izšel leta 1866 <strong>in</strong> je prvi slovenski roman. Motiv Desetega brata je ljudski;<br />

prikazuje usodo desetega otroka v druž<strong>in</strong>i, ki da pri<strong>na</strong>ša nesrečo (ljudska pesem Desetnica).<br />

V Desetem bratu se pojavlja veliko človeških usod, pojavljata se dve okolji; grajsko <strong>in</strong> vaško<br />

<strong>in</strong> dve zgodbi; zgodba Desetega brata <strong>in</strong> ljubezenska zgodba. Vse to avtor poveže v spretno,<br />

berljivo pripoved, ki ima ljubezensko zgodbo, skrivnosti <strong>in</strong> celo elementne krimi<strong>na</strong>lke. Pri<br />

tem Jurčič uporabi s<strong>in</strong>tetično <strong>in</strong> a<strong>na</strong>litično tehniko pisanja. S<strong>in</strong>tetič<strong>na</strong> zgodba pripoveduje o<br />

času od Kvasovega prvega do ponovnega prihoda <strong>na</strong> Slemenice, a<strong>na</strong>litično tehniko pa uporabi<br />

pri retrospektivni zgodbi Mart<strong>in</strong>ka Spaka. Romanu daje berljivost tudi humor, ki ga<br />

predstavlja vaški posebnež Krjavelj, <strong>na</strong>petost pa ustvarjajo skrivnosti prve zgodbe.<br />

Deseti brat je rdeča nit roma<strong>na</strong> <strong>in</strong> povezuje zgodbo iz grajskega okolja z zgodbo iz vaškega<br />

okolja. Dvojnost v romanu opazimo tudi pri uporabi jezika. Za osebe iz grajskega okolja<br />

lahko rečemo, da uporabljajo slovenski meščanski jezik tedanjega časa, v vaškem okolju, ki<br />

ga sestavljajo preprosti kmečki ljudje pri Obrščaku, pa uporabljajo živ, izviren, duhovit jezik.


ZAČETKI SLOVENSKEGA ROMANA<br />

Poglavit<strong>na</strong> pobuda <strong>za</strong> <strong>na</strong>stanek Jurčičevega Desetega brata je Levstikovo delo Deseti brat iz<br />

leta 1863. Poleg tega pa so v romanu tudi sledi Prešernovih, Jenkovih, Trd<strong>in</strong>ovih, Erjavčevih<br />

<strong>in</strong> Menc<strong>in</strong>gerjevih pobud. Pri <strong>na</strong>stajanju roma<strong>na</strong> so bili prisotni tudi vplivi tujih avtorjev<br />

(Goethe, Shakespeare, Cervantes, Scott, Lermontov).<br />

Notranji <strong>na</strong>gib <strong>za</strong> <strong>na</strong>stanek roma<strong>na</strong> je bilo Jurčičevo prijateljsko razmerje z grajsko<br />

gospodično Johanno Ottovo, ki jo je kot študent hodil poučevat <strong>na</strong> grad Kravjak.<br />

Jurčičev Deseti brat je prvič izšel v letih med 1866 <strong>in</strong> 1867 v Janežičevem Cvetju iz domačih<br />

<strong>in</strong> tujih logov.<br />

Roman je kompozicijsko izredno spretno <strong>za</strong>snovan (po W. SCOTTU), vendar je Fran Levstik<br />

kot tedanji <strong>na</strong>jpomembnejši kritik romanu kljub temu očital veliko slabosti (Manica je bila<br />

prestara <strong>za</strong> možitev, ko se je Lovro vrnil <strong>na</strong> Slemenice. Odlično ˝<strong>na</strong>rejen˝ je le Krjavelj, Lovre<br />

Kvas pa je absolutno preveč čustven <strong>in</strong> premalo dejaven. Očita mu tudi, da je jezik preveč<br />

romantičen, da ni ljudski, da se je premalo posvetil psihologiji oseb <strong>in</strong> da je čutiti gosposki<br />

Stritarjev vpliv. Celo pri ˝vaški sred<strong>in</strong>i˝ Levstik ni bil povsem <strong>za</strong>dovoljen, češ da je <strong>na</strong>slikal<br />

preveč revežev, kot da Slovenci ne bi imeli bogatih kmetov).<br />

Za Jurčiča ne moremo reči, da je Levstikov ali Stritarjev učenec, trdimo pa lahko, da je<br />

predvsem z<strong>na</strong>l preseči vse literarne programe. Dotlej <strong>na</strong> Slovenskem ni bilo pripovedne<br />

tradicije, <strong>za</strong>to je Jurčič <strong>za</strong>gotovo prvi slovenski pripovednik <strong>in</strong> Deseti brat pomeni novo<br />

dejanje v zgodov<strong>in</strong>i slovenske literature.<br />

ROMANTIČNE IN REALISTIČNE PRVINE<br />

V Desetem bratu srečamo romantično-realistično dvojnost. Lovre Kvas je sprva zelo čustve<strong>na</strong><br />

oseba, želi pa rav<strong>na</strong>ti razumsko. Moti ga pridobitniški svet (tipično romantično), v odnosu do<br />

Manice ga vedno <strong>za</strong>nesejo čustva, večkrat se pusti zmesti. Proti koncu roma<strong>na</strong> pa vendar<br />

odide <strong>na</strong> Du<strong>na</strong>j, kjer doštudira <strong>in</strong> postane doktor prava, <strong>za</strong>to je <strong>na</strong> koncu roma<strong>na</strong> izrazito<br />

realističen. Tudi Manica je <strong>za</strong>ljublje<strong>na</strong>, vendar je realistič<strong>na</strong> oseba, ki je veliko stvarnejša <strong>in</strong><br />

dejavnejša od Lovra. Mart<strong>in</strong>ek Spak je izrazito romantičen; s svojo skrivnostjo, s skrajno<br />

čustvenimi reakcijami, z <strong>in</strong>tenzivno ljubeznijo do matere, z izredno močnim sovraštvom do<br />

očeta. Romantičnost srečamo tudi v popisovanji ti. skrivnostnih dogodkov <strong>in</strong> v retrospektivi.<br />

Realističnost srečamo pri opisovanju običajnih kmečkih shodov pri Obrščaku <strong>in</strong> v <strong>za</strong>ključku<br />

roma<strong>na</strong>.<br />

Literatura <strong>in</strong> viri:<br />

www.dijaski.net<br />

Berilo: Branja 2<br />

<strong>Književnost</strong><br />

Josip Jurčič: Deseti brat<br />

Robert Vengust


23. SIMON JENKO - TILKA<br />

Pojmi, prv<strong>in</strong>e <strong>za</strong> <strong>in</strong>terpretacijo:<br />

<strong>za</strong>četki slovenske novele<br />

z<strong>na</strong>čajevka, obraz<br />

pripovedovalec, njegov pogled <strong>na</strong> književno osebo<br />

humorne prv<strong>in</strong>e<br />

realizem <strong>in</strong> romantika v besedilu<br />

O AVTORJU<br />

Rodil se je 27.10.1835 kot ne<strong>za</strong>konski kmečki s<strong>in</strong> v Podreči <strong>na</strong> Sorškem polju <strong>na</strong> Gorenjskem.<br />

Šolal se je v Smledniku <strong>in</strong> Kranju, <strong>na</strong>to je v Novem mestu obiskoval gim<strong>na</strong>zijo <strong>in</strong> se <strong>za</strong>ljubil v<br />

Leopold<strong>in</strong>o Kuraltovo. Kasneje je bil premeščen <strong>na</strong> ljubljansko gim<strong>na</strong>zijo. Ta premestitev je<br />

bila <strong>za</strong>nj velikega pome<strong>na</strong>. Postal je Stritarjev sošolec, poleg tega pa je s skup<strong>in</strong>o dijakov<br />

osnoval skriven leposlovni list Vaje. Po <strong>maturi</strong> je ostal brez de<strong>na</strong>rja <strong>in</strong> se je <strong>na</strong> mater<strong>in</strong>o željo<br />

vpisal v celovško bogoslovje, kjer pa ni dolgo zdržal. Že <strong>na</strong>slednje leto se je kljub revšč<strong>in</strong>i<br />

odpravil <strong>na</strong> Du<strong>na</strong>j <strong>in</strong> se vpisal <strong>na</strong> klasično filologijo, jo <strong>za</strong>menjal <strong>za</strong> zgodov<strong>in</strong>o, <strong>na</strong>to pa leta<br />

1857 <strong>za</strong>čel s študijem prava. Objavljal je pesmi v Novicah, novele v Slovenskem glasniku ter<br />

se preživljal kot domači učitelj. Leta 1863 se je <strong>za</strong> krajši čas vrnil domov, kjer je pripravljal<br />

pesniško zbirko. Naslednje leto se je <strong>za</strong>poslil v advokatski pisarni v Kranju, kasneje kot<br />

koncipient v Kamniku, nekaj mesecev pred smrtjo pa se je vrnil v<br />

Kranj, kjer je umrl 18.10.1869.<br />

POVZETEK VSEBINE<br />

Glavni ju<strong>na</strong>k novele je pet<strong>in</strong>dvajsetletni kmečki fant Tilka. Od rojstva je bil telesno pohabljen<br />

<strong>in</strong> duševno nerazvit, <strong>za</strong>to je ves čas <strong>za</strong>nj skrbela mati. Ko je zbolela, je oče hotel, da se Tilka<br />

poroči, ker <strong>za</strong>nj ni bilo lahko, saj nikoli ni mislil <strong>na</strong> ženske, kaj šele <strong>na</strong> to, da bi se poročil.<br />

Oče mu je preskrbel nevesto, <strong>in</strong> sicer Pahovčevo iz sosednje vasi, ki se je zdela očetu dobra<br />

ženska, pa čeprav je bila precej starejša od Tilke. Kljub upiranju <strong>in</strong> <strong>na</strong>sprotovanju se je Tilka<br />

prestrašen odpravil v sosednjo vas. Za snubitev si je oblekel stera očetove široke hlače, da bi<br />

prikril krive noge. Na poti si je ves čas po<strong>na</strong>vljal očetove <strong>na</strong>svete. Ko je prišel do Pahovčeve<br />

hiše, je brez poguma obstal. Na pragu je <strong>za</strong>gledal priletno žensko, očitno njemu <strong>na</strong>menjeno<br />

nevesto. O<strong>na</strong> pa se je <strong>za</strong>čela krohotati <strong>in</strong> klicati starše, <strong>na</strong>j pridejo pogledati širokohlačnika.<br />

Tilko je postalo sram <strong>in</strong> je zbežal proti domu.<br />

INTERPRETACIJA<br />

Tilka je karakter<strong>na</strong> novela. Delo sestavljajo tri poglavja. Začetek novele ima predstavitveno<br />

vlogo, saj v tem delu spoz<strong>na</strong>mo z<strong>na</strong>čajske poteze Tilke, bolj malo pa izvemo o njegovi<br />

zu<strong>na</strong>njosti. Avtor pove le, da ima Tilka telesno okvaro, <strong>in</strong> sicer krive noge, taradi česar je bil<br />

tudi oproščen vojske. Tilka je bil nesamostojen, sramežljiv, pa tudi ponosen – misel <strong>na</strong><br />

ženitev je bila <strong>za</strong>nj šokant<strong>na</strong>, razumel jo je kot žalitev. Zaradi <strong>na</strong>tančne predstavitve<br />

Tilkovega z<strong>na</strong>čaja to delo lahko imenujemo tudi z<strong>na</strong>čajevka. V drugem poglavju Jenko<br />

predstavi noč pred snubitvijo, v tretjem pa se Tilka odpravi <strong>na</strong> pot. Dogajal<strong>na</strong> zgradba torej<br />

ustre<strong>za</strong> noveli: prvi dve poglavji imata predstavitveno vlogo, tretje pa <strong>na</strong>s vodi v vrh novele, v<br />

ponesrečeno snubitev, čemur sledi le še beg domov, torej razplet. To je novela <strong>za</strong>to, ker ima<br />

zgradbo dramskega trikotnika, malo oseb z dograjenim z<strong>na</strong>čajem, malo motivov <strong>in</strong><br />

presenetljiv konec. Ker je poudarek v Tilkovi notranjosti je to psihološka novela. Jenkov jezik<br />

je <strong>in</strong>telektualno duhovit <strong>za</strong>radi „kramljanja“ z bralcem (jaz mislim, kakor smo že prej<br />

povedali…) <strong>in</strong> rabe lat<strong>in</strong>skih izrazov.


KAJ JE NOVELA IN ZNAČAJEVKA (OBRAZ)?<br />

Novela je krajši spis v prozi <strong>in</strong> obrav<strong>na</strong>va v živahno <strong>na</strong>peti pripovedi kak pomemeben,<br />

<strong>za</strong>nimiv <strong>in</strong> izreden dogodek. Teži <strong>za</strong> psihološko poglobitvijo dejanja <strong>in</strong> oz<strong>na</strong>èitvijo ju<strong>na</strong>ka, ne<br />

pa <strong>za</strong> ni<strong>za</strong>njem zu<strong>na</strong>njih dogodkov. Pri noveli razpleta ne moremo predvidevati, spoz<strong>na</strong>mo ga<br />

šele <strong>na</strong> koncu.<br />

Z<strong>na</strong>čajevka je kratka zgodba, lahko tudi novela, ki ima v središču pripovedno osebo s<br />

posebnim, čudaškim ali celo patološkim z<strong>na</strong>čajem, tako da se dogajanje <strong>za</strong>plete <strong>in</strong> razplete<br />

okoli njene posebne usode. Osrednji lik te novele je avtor <strong>za</strong>risal skrajno realistično, tako je<br />

tudi skromno okolje.<br />

PRIPOVEDOVALEC, NJEGOV POGLED NA GLAVNO KNJIŽEVNO OSEBO<br />

Jenko predstavi Tilko <strong>na</strong> komičen <strong>na</strong>č<strong>in</strong>, ko opisuje njegovo zu<strong>na</strong>njost <strong>in</strong> posledice, pove<strong>za</strong>ne<br />

z njo, a se <strong>za</strong> vso zu<strong>na</strong>njo smešnostjo skriva tudi nekaj tragičnosti, nesreče <strong>in</strong> nemoči. Zato je<br />

Tilka deloma tragikomičen ju<strong>na</strong>k, a vendarle prevladuje komičnost, kar se posebej kaže <strong>na</strong><br />

koncu novele, ko se Tilka šali <strong>na</strong> račun svoje ženitve <strong>in</strong> kaže veselje, da je ostal samski.<br />

ZAČETKI SLOVENSKE NOVELE<br />

Prave krajše pripovedne zvrsti so se razvile proti sredi 19. stoletja <strong>in</strong> po letu 1848. Sem<br />

prištevamo tudi novelo katero predstavlja Jenko s svojimi tremi kratkimi zgodbami: Tilka,<br />

Jeprški učitelj <strong>in</strong> Spom<strong>in</strong>i. Posebnega pome<strong>na</strong> so tudi Jurčičeve kratke zgodbe <strong>in</strong> z<strong>na</strong>čajevke,<br />

v katerih je podobno kot Jenko prikazoval posebneže, vendar že iz mestnega sveta. Taka je<br />

tudi zgodba Tilka. Glav<strong>na</strong> pripoved<strong>na</strong> oseba je posebnež z z<strong>na</strong>čajsko <strong>na</strong>pako, <strong>za</strong>to odljuden,<br />

nesposoben normalnega stika z drugimi.<br />

REALIZEM IN ROMANTIKA V BESEDILU<br />

V delu prevladuje psihološki realizem, saj <strong>na</strong>m pisatelj prikaže predvsem notranje dogajanje<br />

pripovedne osebe. Vendar je ta še romantično obarvan, saj gre <strong>za</strong> duševnost posebneža.<br />

Pripoved je zgraje<strong>na</strong> <strong>na</strong> <strong>na</strong>sprotju med zu<strong>na</strong>njo <strong>in</strong> notranjo zgradbo, tj. <strong>na</strong> kontrastu humorja<br />

<strong>in</strong> tragike.<br />

VIRI IN LITERATURA:<br />

Jesenovec A., J. Le<strong>na</strong>rdič: Poklic<strong>na</strong> matura <strong>Književnost</strong>, ICO, Mengeš 2008<br />

Jenko Simon: Izbor slovenske kratke proze – Tilka, Gyrus 2001<br />

http://www.dijaski.net/<br />

Sabi<strong>na</strong> Šahman


24. Josip Jurčič - TELEČJA PEČENKA<br />

Pojmi, prv<strong>in</strong>e <strong>za</strong> <strong>in</strong>terpretacijo:<br />

- <strong>za</strong>četki slovenske novele, z<strong>na</strong>čajevka, obraz<br />

- pripovedovalec, njegov pogled <strong>na</strong> glavno književno osebo<br />

- humorne prv<strong>in</strong>e<br />

- realizem <strong>in</strong> romantika v besedilu<br />

O AVTORJU<br />

Josip Jurčič se je rodil leta 1844 <strong>na</strong> Muljavi pri Stični. V Ljubljani je obiskoval normalko <strong>in</strong><br />

gim<strong>na</strong>zijo. Na Du<strong>na</strong>ju je študiral slavistiko <strong>in</strong> klasično jezikoslovje. Živel je v revšč<strong>in</strong>i <strong>in</strong> se<br />

preživljal s pičlimi honorarji. Ko je ostal brez sredstev <strong>za</strong> preživljanje, se je preselil v<br />

Maribor, kjer je postal urednik Slovenskega <strong>na</strong>roda, ki je izhajal od leta 1871 do leta 1881.<br />

Nekaj let <strong>za</strong> tem se je vrnil <strong>na</strong> Du<strong>na</strong>j, da bi dokončal študij, a je pomagal Stritarju pri Zvonu<br />

<strong>in</strong> pisal. Leta 1872 se je preselil v Ljubljano. Tam se je <strong>za</strong>kopal v časnikarsko delo <strong>in</strong> <strong>za</strong><br />

leposlovje mu je ostalo le še malo časa.<br />

Pri 35 letih je zbolel <strong>za</strong> jetiko. Umrl je leta 1881.<br />

INTERPRETACIJA<br />

Ju<strong>na</strong>k novele je Bitič, oficir v pokoju, star okoli 50 let. Ni imel visoke pokojn<strong>in</strong>e, a je pozneje<br />

nekaj podedoval, tako da je <strong>za</strong>čel več piti <strong>in</strong> jesti. Vsak večer točno ob 18.00, je prišel v<br />

krčmo pri Zeleniku <strong>in</strong> uro kasneje je vedno <strong>na</strong> istem mestu večerjal telečjo pečenko. Bil je<br />

velik nemškutar <strong>in</strong> ko si je nekoč po sporu z mladim rodoljubom <strong>na</strong> hodniku hladil jezo, je<br />

skozi odprta kuh<strong>in</strong>jska vrata videl, kakš<strong>na</strong> uma<strong>za</strong><strong>na</strong> kuharica mu pripravlja pečenko. To se mu<br />

je tako <strong>za</strong>gnusilo, da ni več večerjal v gostilni. Tedaj se mu je življenje popolnoma<br />

spremenilo. Kuhal si je sam, a si je s tem kvaril želodec. Potem so mu prijatelji svetovali, <strong>na</strong>j<br />

se poroči, da mu bo kuhala že<strong>na</strong>. Ker žensk ni maral, je <strong>na</strong>svet <strong>na</strong>jprej odklanjal, vendar se je<br />

bil <strong>za</strong>radi telečje pečenke vseeno pripravljen poročiti. Mesarjevo ženo je <strong>na</strong>govoril, da je v<br />

njegovem imenu <strong>za</strong>snubila mlado <strong>in</strong> živahno služk<strong>in</strong>jo. A slučajno je ujel njun pogovor:<br />

mlada služk<strong>in</strong>ja je rekla, da je Bitič <strong>na</strong>vaden kramp <strong>in</strong> da ga ne v<strong>za</strong>me <strong>za</strong> nobeno zlato. To je<br />

Bitiča tako pri<strong>za</strong>delo, da se ga je <strong>na</strong>pil <strong>in</strong> <strong>za</strong>dela ga je kap. Zdravniki so ugotovili smrt <strong>za</strong>radi<br />

duševnih pretresov.<br />

Konec novele ni tragičen, saj Jurčič delo konča z ugotovitvijo, da je smrt stotnika rešila skrbi<br />

<strong>za</strong> pečenko <strong>in</strong> ženitev ter občutka, da je nepotreben.<br />

ZNAČAJEVKA ali OBRAZ ; ZAČETKI SLOVENSKE NOVELE<br />

Je kratka zgodba, ki ima v središču pripovedno osebo s posebnim, čudaškim ali celo<br />

patološkim z<strong>na</strong>čajem, tako da se dogajanje <strong>za</strong>plete <strong>in</strong> razplete okoli njene posebne usode.<br />

Posebej so poudarjene z<strong>na</strong>čajske lastnosti osebe. To dokazujejo objektivni realistični opisi<br />

osebe <strong>in</strong> realističnih dejanj. Glav<strong>na</strong> oseba ni nič neobičajnega, ne počne nič izjemnega.<br />

Novela je pripoved<strong>na</strong> zvrst kratkega ali daljšega obsega. Z<strong>na</strong>čilnosti novele so: pogosto stroga<br />

zgradba, skop izraz, objektivno pripovedovanje. Pri Slovencih se je pojavila v 19. stoletju,<br />

<strong>na</strong>jvečkrat pod oz<strong>na</strong>ko slika, ali povest. Prve krajše pripovedne zvrsti so se razvile sredi 19.<br />

stoletja. To so bile: povest, potopis, vaška zgodba, z<strong>na</strong>čajevka, novela <strong>in</strong> črtica. Vendar je bilo<br />

med temi zvrstmi težko razlikovati, ker so se njihove poteze mešale. Njihov pomen je bil<br />

velik, saj so v zgodov<strong>in</strong>i slovenske književnosti prvič neposredno v preprostem proznem<br />

govoru predstavljale slovensko življenje ljudi, usode, z<strong>na</strong>čaje <strong>in</strong> razmere.


Novela je bila po takratni veljavni literarni term<strong>in</strong>ologiji imenova<strong>na</strong> obraz ali slika. Jenkove<br />

<strong>in</strong> Jurčičeve z<strong>na</strong>čajevke pomenijo <strong>za</strong>četek novelistike pri <strong>na</strong>s.<br />

PRIPOVEDOVALEC – NJEGOV POGLED NA GLAVNO KNJIŽEVNO OSEBO<br />

S pod<strong>na</strong>slovom zgodbe Obraz iz <strong>na</strong>šega mestnega življenja je avtor <strong>na</strong>ka<strong>za</strong>l, da gre <strong>za</strong><br />

z<strong>na</strong>čajevko ali obraz, torej psihološko novelo, v kateri je z ironično distanco realističnega<br />

pripovedovalca predstavil z<strong>na</strong>čajski portret stotnika Bitiča. Kratka novela, zgraje<strong>na</strong> iz petih<br />

poglavij, je postavlje<strong>na</strong> v malomeščansko okolje. Osrednji lik te novele je avtor <strong>za</strong>risal<br />

skrajno realistično, tako je tudi skromno okolje.<br />

Telečja pečenka je realistič<strong>na</strong> z<strong>na</strong>čajevka, saj realistični opisi osebe <strong>in</strong> njenih dejanj, humorne<br />

pripombe <strong>in</strong> komentarji samo še potrjujejo avtorjevo distanco. Glav<strong>na</strong> oseba ni nič<br />

neobičajnega, je povpreč<strong>na</strong> <strong>in</strong> neustvarjal<strong>na</strong>, vse njeno početje je <strong>na</strong>vada, kar je lastnost<br />

realističnih oseb. Avtorja preteklost ne <strong>za</strong>nima, ne vidi je kot skrivnost, <strong>za</strong>nima ga le Bitičev<br />

čas od upokojitve <strong>na</strong>prej. Bitič je bil tudi velik nemškutar, <strong>na</strong>iven <strong>in</strong> občutljiv <strong>za</strong>radi lastnega<br />

egoizma. Take z<strong>na</strong>čajske lastnosti so povzročile Bitičevo smrt, prejšnjo humorno Jurčičevo<br />

perspektivo pa je <strong>na</strong>domestila tragikomičnost.<br />

REALIZEM IN ROMANTIKA V BESEDILU<br />

Besedilo je realistično, to dokazujejo objekti <strong>in</strong> opisi osebe <strong>in</strong> realistič<strong>na</strong> dejanja. Romantični<br />

element je lik čudaka, <strong>za</strong>radi nepremagljivega poželenja po užitkih <strong>na</strong>j<strong>na</strong>vadnejše<br />

malomeščanske jedi. Razkrije <strong>na</strong>m, kako se zlomi povprečen <strong>in</strong> ostarel človek, ki <strong>na</strong>leti <strong>na</strong><br />

mlado <strong>in</strong> brezsrčno, malomeščansko žensko.<br />

REALIZEM PRI SLOVENCIH<br />

Poteka od 1848 (smrt Prešer<strong>na</strong>) do 1899. Z<strong>na</strong>čil<strong>na</strong> je neenotnost, prepletajo se različne smeri.<br />

Z razsvetljenskimi <strong>in</strong> predromantičnimi sestavi<strong>na</strong>mi se prepletajo zlasti elementi iz pozne<br />

romantike, kar velja <strong>za</strong> prvo polovico obdobja do leta 1881. To polovico imenujemo tudi<br />

obdobje romantičnega realizma. Po letu 1881 je opazen večji razmah Realizma v<br />

pripovedništvu <strong>in</strong> poeziji.<br />

S Kersnikovimi povestmi iz kmečkega <strong>in</strong> trškega življenja pa se <strong>za</strong>čne poetični realizem.<br />

Obdobje lahko razdelimo <strong>na</strong> dva dela: v prvem od leta 1848 do leta 1881 prevladuje ob<br />

razsvetljenstvu <strong>in</strong> pred romantični dedišč<strong>in</strong>i še romantika ter <strong>za</strong>metki realizma, v drugem od<br />

leta 1881 do leta 1899 ob romantiki <strong>na</strong>stane prava realistič<strong>na</strong> smer, ki se proti koncu<br />

preusmeri v <strong>na</strong>turalizem, a brez večjega uspeha.<br />

BIVANJSKE PRVINE<br />

Bitič je v svojem mirnem življenju zelo osamljen. Njegov ed<strong>in</strong>i cilj je telečja pečenka, ki jo je<br />

vsak dan – živi <strong>za</strong> telečjo pečenko. Bitič je oseba, ki si <strong>na</strong> svetu ne želi ničesar drugega, kot v<br />

miru pojesti svojo telečjo pečenko, je žrtev lastne omejenosti.<br />

VIRI IN LITERATURA<br />

- Branja 2<br />

- <strong>Književnost</strong> <strong>na</strong> <strong>maturi</strong> 2006 (A<strong>na</strong> Jesenovec, Jaka Le<strong>na</strong>rdič)<br />

- Svet književnosti 4<br />

Jernej Debeljak


Elementi <strong>za</strong> <strong>in</strong>terpretacijo:<br />

realistič<strong>na</strong> povest<br />

književne osebe<br />

25. JANKO KERSNIK - JARA GOSPODA<br />

O avtorju<br />

Rodil se je 4. septembra leta 1852 <strong>na</strong> Brdu pri Lukovici. Izhajal je iz uradniško-plemiške<br />

druž<strong>in</strong>e. Že kot gim<strong>na</strong>zijec je <strong>za</strong>čel pesniti, <strong>in</strong> sicer <strong>na</strong>jprej v nemšč<strong>in</strong>i, <strong>na</strong>to pa se je pod<br />

vplivom Fra<strong>na</strong> Levca, ki mu je bil domači učitelj, lotil pesnikovanja v slovenšč<strong>in</strong>i. Slovenski<br />

glasnik je objavil prvo Kersnikovo pesem z <strong>na</strong>slovom Gomila. V <strong>na</strong>slednjih letih so izhajale<br />

njegove pesmi v Slovenskem glasniku <strong>in</strong> Stritarjevem Zvonu. Postal je tudi notarski<br />

<strong>na</strong>mestnik <strong>na</strong> Brdu, kasneje pa je tudi prevzel notariat. Poročil se je z Alojzijo Tavčar, hčerko<br />

ljubljanskega hotelirja <strong>in</strong> posestnika. Ko je <strong>za</strong>čel izhajati leposlovni list Ljubljanski Zvon, je<br />

Josip Jurčič v njem objavil 11 poglavij roma<strong>na</strong> rokovnjači, toda je sredi dela umrl. Kersnik se<br />

je odločil, da bo njegov roman <strong>na</strong>daljeval <strong>in</strong> <strong>na</strong>pisal je še 13 poglavij. Napisal je mnogo del,<br />

med njimi tudi z<strong>na</strong><strong>na</strong> roma<strong>na</strong> Ciklamen <strong>in</strong> Agitator. Postal je tudi Lukoviški župan. Konec<br />

decembra 1896 se je <strong>na</strong> lovu močno prehladil, <strong>in</strong> ko se je čez čas <strong>za</strong>čel zdraviti, je bilo že<br />

prepozno, dobil je jetiko <strong>na</strong> grlu. Spomladi je šel <strong>na</strong> zdravljenje v zdravilišče Gleichenberg,<br />

toda ni pomagalo, umrl je 28. julija leta 1897 v Ljubljani.<br />

Realistič<strong>na</strong> povest<br />

Realistič<strong>na</strong> povest je daljše več<strong>in</strong>oma prozno literarno delo. Opisuje predvsem zu<strong>na</strong>nje<br />

dogodke, v katerih <strong>na</strong>stopa več oseb, vendar pa pisatelja <strong>za</strong>nimata zlasti e<strong>na</strong> ali dve osebi, te<br />

osebe pisatelj prikaže čimbolj realistično. Vsa pripoved je usmerje<strong>na</strong> <strong>na</strong> zgodbo samo. Povest<br />

je <strong>na</strong>pisa<strong>na</strong> preprosto <strong>in</strong> <strong>na</strong>zorno, saj je <strong>na</strong>menje<strong>na</strong> preprostemu človeku. Sama zgodba pa<br />

<strong>na</strong>vadno kratkočasi <strong>in</strong> etično vzgaja. Pisatelj to doseže <strong>na</strong>vadno tako, da po<strong>na</strong>zori kako misel<br />

z vzgledom iz življenja ter <strong>na</strong>to moralno jedro dokaže z zgodbo.<br />

Jara gospoda (<strong>na</strong>stanek)<br />

Povest je pričel pisatelj sestavljati v drugi polovici decembra 1892. Prvi del je bil tako<br />

objavljen v januarski številki Ljubljanskega Zvo<strong>na</strong>. Kersnik je Jaro gospodo sestavljal od<br />

številke do številke, tako je to njegovo delo izhajalo v Zvonu še celo leto 1893. Pridevnik jara<br />

pomeni v svojem pomenu tisto, kar se seje pomladi (Jaro žito). V pomenu jara gospoda pa je<br />

pomen ekspresiven <strong>in</strong> oz<strong>na</strong>čuje tistega, ki še ni dolgo v sedanjem, višjem družbenem<br />

položaju, ki je torej prevzel <strong>za</strong>htevnejše socialne <strong>na</strong>vade <strong>in</strong> ob<strong>na</strong>šanje, hkrati pa <strong>za</strong>nje še nima<br />

prave duhovne <strong>in</strong> moralne podlage.<br />

Književne osebe<br />

Točajka ANČKA<br />

Ančka je temnolaso <strong>in</strong> temnooko dekle, vitke <strong>in</strong> srednje rasti. Odar so ji umrli prvi starši, živi<br />

pri očetu Krači, ki je z njo v daljnem sorodstvu. Kot točajka je bila vsem priljublje<strong>na</strong>,<br />

predvsem <strong>za</strong>radi svoje veselosti <strong>in</strong> lesketajočih se oči. Sicer je neizobraže<strong>na</strong>, z<strong>na</strong> le toliko, da<br />

ti "dobro spenjeno pivo ponudi kot sveže". Tudi ne ve dosti o običajih ob<strong>na</strong>šanja višje družbe.<br />

Pozneje očita Andreju Vrbanoju, <strong>za</strong>kaj jo je vzel, ko je vendar vedel, kakš<strong>na</strong> je <strong>in</strong> kaj z<strong>na</strong>.<br />

Sodnik VRBANOJ<br />

Andrej Vrbanoj je po svojem rodu kmet, vendar se z visoko izobrazbo povzpne. Po<br />

političnem prepričanju je <strong>na</strong>rodnjak, kar gre malce v nos novemu župniku. Ob prihodu je še


neoženjen, vendar ga kolegi v krčmi hitro pripravijo do tega, da si izbere ženo. Tu neumno<br />

seže po točajki, <strong>za</strong> katero notar pravi, da je "cvet, katerega svaljkaš po rokah". Drugače je<br />

pošten mož, vendar Ančki ni v oporo <strong>in</strong> se kmalu (ponovno) <strong>za</strong>ljubi v Julko.<br />

Adjunkt PAVEL<br />

Pavel v tej povesti predstavlja osebo, <strong>za</strong>radi katere se vsa stvar prav<strong>za</strong>prav <strong>za</strong>plete. Še pred<br />

sodnikovim prihodom je Ančki v šali govoril, kako jo ima rad, vendar se mu je ta misel po<br />

Vrbanojevi poroki spremenila v moro, ki ga je preganjala dan <strong>in</strong> noč. Pred plesom ob<br />

stoletnici fare ji je priz<strong>na</strong>l, da jo ljubi, pozneje pa jo je celo poljubil. Ker je imel tisti čas<br />

Andrej preveč dela z Julko, ni opazil ničesar, vendar mu je kasneje nekdo poslal pismo <strong>na</strong> to<br />

temo.<br />

Povzetek<br />

V Groblje prispe pismo, kjer piše, da bo prišel sodit nov sodnik po imenu Andrej Vrbanoj. V<br />

Krčmi se vaščani sprašujejo, kdo je to, samo andjunkt Pavel ga je poz<strong>na</strong>l <strong>in</strong> dejal je, da je<br />

neroden, neporočen <strong>in</strong> ima štiri<strong>in</strong>trideset let. Pavel <strong>in</strong> notar T<strong>in</strong>e sta pripovedovala svoje<br />

dogodke izpred 15 let. Med temi dogodki tudi opisujeta Andreja ter kako sta Andrej <strong>in</strong> Pavel<br />

že pred leti oba osvajala isto dekle-Julko, vendar je ni noben osvojil, tako je že takrat med<br />

njima prišlo do prikritega sovraštva oziroma rivalstva. M<strong>in</strong>ilo je nekaj časa <strong>in</strong> Andrej Vrbanoj<br />

je prišel v Groblje, da bo postal sodnik. Ker je bil Andrej tako razgledan <strong>in</strong> v višjem<br />

družbenem sloju, so ga vaške imenitnice vabile, da bi si izbral katero hčer <strong>za</strong> nevesto. Sodnik<br />

Vrbanoj se je <strong>za</strong>ljubil v Ančko, ki je bila točajka v Krčmi. Vendar je vedel da ja Ančka všeč<br />

tudi Pavlu, kar je bil tudi razlog, da se je Andrej <strong>za</strong>čel videvati z njo. Ni m<strong>in</strong>ilo nekaj časa, ko<br />

sta se Andrej <strong>in</strong> Ančka poročila. Vsa gospoda, ki so vabile Andreja pa postane <strong>za</strong>vist<strong>na</strong>.<br />

Ančka je potrta <strong>in</strong> išče v možu oporo, a ji je ta ne nudi. V vas je prišla veselica, obletnica fare,<br />

ki je bila v prostorih Kračeve krčme. Tam andjunkt Pavel poljubi Ančko <strong>in</strong> Ančka ga vpraša,<br />

če jo res ljubi. Odgovori ji, da jo. Prav tako je <strong>na</strong> veselici Julka <strong>in</strong> Andrej se zopet '<strong>za</strong>greje'<br />

<strong>za</strong>njo. Pavel Ančko potem vsak večer pospremi domov, ampak Andrej Vrbanoj sploh ni<br />

razumel kaj se dogaja med njima. Dokler ne dobi <strong>na</strong> mizo pismo, ki pravi da sta Pavel <strong>in</strong><br />

Ančka <strong>za</strong>ljublje<strong>na</strong>. Sodnik Andrej takoj pokliče adjunkta Pavla <strong>in</strong> ga vpraša, če je to res.<br />

Pavel mu vse priz<strong>na</strong> <strong>in</strong> Andrej <strong>na</strong>žene Pavla <strong>in</strong> Ančko.<br />

Po tem dogodku je m<strong>in</strong>ilo 10 let od kar se je Ančka ločila od Andreja. Postala je rev<strong>na</strong>, vsa<br />

raztrga<strong>na</strong> <strong>in</strong> lač<strong>na</strong>. Odšla je v neko Krčmo, da bi dobila juho. Zaradi beračenja je odšla <strong>na</strong><br />

sodišče, kjer ji sodi Pavel. Sodi ji 3 dni <strong>za</strong>pora <strong>za</strong>radi beračenja. O<strong>na</strong> jim je rekla, da je zelo<br />

bol<strong>na</strong>, ampak ji sodnik ni verjel. Po dveh dneh je <strong>za</strong>radi bolezni umrla. Pokopali so jo tam,<br />

kjer so brezdomci. Na pogreb je prišel samo Pavel.<br />

Viri: -www.dijaski.net<br />

-www.wikipedia.org<br />

Literatura:<br />

Janko Kersnik – Jara gospoda<br />

Kregar Robert


26. JANKO KERSNIK - V ZEMLJIŠKI KNJIGI<br />

Pojmi <strong>in</strong> prv<strong>in</strong>e <strong>za</strong> <strong>in</strong>terpretacijo:<br />

- okvir<strong>na</strong> pripoved<br />

- slika kot vrsta realistične pripovedi<br />

- pripovedovalec, njegov odnos do upovedene resničnosti, do književnih oseb<br />

O AVTORJU<br />

Janko Kersnik (1852-1897) se je rodil v plemiški druž<strong>in</strong>i <strong>na</strong> gradu očetu Jožetu, ki je bil<br />

sodnik, <strong>in</strong> materi Berti Hoffern, ki je bila plemk<strong>in</strong>ja v brdskem gradu, blizu Lukovice pri<br />

Domžalah. Svojo mladost je Janko preživel <strong>na</strong> Brdu <strong>in</strong> v Lukovici, ki je bila takrat tipično<br />

podeželsko gnezdo. Po končani gim<strong>na</strong>ziji v Ljubljani oz. po izstopitvi iz sedmega razreda (bil<br />

je <strong>na</strong>mreč <strong>za</strong>veden Slovenec <strong>in</strong> bi bil <strong>za</strong>radi tega izključen), ga je doma <strong>za</strong>sebno poučeval<br />

Fran Levec <strong>in</strong> ga <strong>na</strong>vdušil <strong>za</strong> slovensko književnost. Nato je študiral eno leto pravo <strong>na</strong><br />

Univerzi <strong>na</strong> Du<strong>na</strong>ju, potem pa je <strong>na</strong>daljeval <strong>na</strong> Univerzi v Gradcu, kjer je leta 1874 končal<br />

študij prava. Postal je pripravnik <strong>na</strong> fi<strong>na</strong>nčni prokuraturi v Ljubljani, leta 1878 pa je pri dr.<br />

Zupancu prevzel mesto notarskega <strong>na</strong>mestnika <strong>na</strong> Brdu. Čez dve leti je <strong>na</strong>redil notarski izpit<br />

<strong>in</strong> ostal notar vse do smrti. Leta 1883 je bil prvič izglasovan <strong>za</strong> deželnega poslanca. Nato je<br />

bil izvoljen <strong>za</strong> predsednika podružnice Kmetijske družbe, spomladi leta 1885 pa <strong>za</strong> župa<strong>na</strong><br />

lukoviške obč<strong>in</strong>e. Leta 1889 je bil ponovno izvoljen v deželni zbor. Čez šest let je nevarno<br />

zbolel <strong>za</strong> sušico v grlu, <strong>za</strong>radi katere je leta 1897 umrl.<br />

Ob Tavčarju je Kersnik <strong>na</strong>š <strong>na</strong>jboljši pisatelj pred Cankarjem. Pretežno opisuje vaško <strong>in</strong><br />

malomeščansko življenje, kar je oboje dobro poz<strong>na</strong>l.<br />

Realistično delo s kmečko tematiko – Kmetske slike - so ciklus 8 novel <strong>in</strong> kratkih zgodb ter<br />

drugi <strong>na</strong>jpomembnejši novelistični ciklus <strong>na</strong>šega realizma, <strong>za</strong> Tavčarjevimi zgodbami Med<br />

gorami. V primerjavi s pretežno ljubezenskimi zgodbami v zbirki Med gorami je pri<br />

Kmetskih slikah viden premik k predvsem de<strong>na</strong>rni, lastn<strong>in</strong>ski problematiki. Nedvomno je<br />

Kersnika bogato <strong>na</strong>vdihovala last<strong>na</strong> notarska praksa. Ciklus sestavljajo <strong>na</strong>slednje zgodbe:<br />

Ponkrčev oča, Rojenica, V zemljiški knjigi, Mačkova očeta, Mohoričev Tone, "Otroški<br />

dohtar", Kmetska smrt <strong>in</strong> Mamon.<br />

OKVIRNA PRIPOVED<br />

V dolgočasnem večernem vzdušju <strong>na</strong>vadne vaške krčme, se srečata advokat doktor Pavl<strong>in</strong> <strong>in</strong><br />

zdravnik doktor Sever. Življenjsko praznoto preganjata z igranjem dom<strong>in</strong>e. To okolje<br />

dopolnjuje <strong>za</strong>spa<strong>na</strong> točajka. Kmalu pa advokat <strong>za</strong>čne pripovedovati zdravniku <strong>za</strong>nimivo<br />

zgodbo, v središču katere je <strong>na</strong>vaden uradni akt – izpisek iz zemljiške knjige. Na tem<br />

suhoparnem dokumentu ga <strong>za</strong>nima predvsem nekaj vknjiženih številk – troje <strong>in</strong>tabulacij, ki<br />

pomenijo zgodov<strong>in</strong>o de<strong>na</strong>rnih obremenitev oziroma <strong>za</strong>dolžitev nekega kmečkega posestva.<br />

Pripoveduje mu o usodi Znojilčevega posestva, katerega je po smrti očeta Znojilca v last dobil<br />

s<strong>in</strong> Tomaž, mlajši s<strong>in</strong> Matevž je dobil 300 goldi<strong>na</strong>rjev dote <strong>in</strong> rejenka Lajda 50 goldi<strong>na</strong>rjev.<br />

Tomaž je gospodaril <strong>na</strong> posestvu, Matevž <strong>in</strong> Lajda pa sta šla služit. Njuni doti je sodišče<br />

vknjižilo <strong>na</strong> Tomaževo posestvo, <strong>na</strong> prvo mesto, ker doslej tam ni bilo še nobenega dolga. To<br />

je bila prva vknjižba v zemljiški knjigi Znojilčevega posestva.<br />

Po šestih letih se je Matevž vrnil domov <strong>in</strong> ostal tam <strong>za</strong> hlapca. Nekega dne <strong>na</strong> je <strong>na</strong> vaškem<br />

praznovanje srečal Lajdo, ki je bila takrat stara 18let. Med njima je vzklila ljubezen <strong>in</strong> kmalu<br />

je Lajda <strong>za</strong>nosila. Matevž ni prevzel odgovornosti <strong>in</strong> odšel <strong>na</strong> Hrvaško. Lajda je rodila si<strong>na</strong>


Lukca, kateremu je Matevž dal <strong>za</strong>pisati svojih 300 goldi<strong>na</strong>rjev dote, katero so vknjižili v<br />

zemljiško knjigo.<br />

Matevža je v Slavoniji ubilo drevo, Lajda je umrla <strong>za</strong> sušico, s<strong>in</strong> Lukec pa je služil <strong>na</strong><br />

Znojilčevem posestvu. Zgodilo pa se je, da so Lukca ubili. Ker je bil Lukec ne<strong>za</strong>konski otrok,<br />

njegova mati pa je bila mrtva, ni imel dedičev, <strong>za</strong>to je njegovo premoženje <strong>za</strong>padlo erarju ali<br />

državni blagajni. »Erar« je Znojilca tožil <strong>za</strong> de<strong>na</strong>r. Ker le ta ni mogel plačati dolga, je bilo<br />

posestvo pri izvršilni dražbi prodano. Kupil pa ga je advokat dr. Pavl<strong>in</strong>.<br />

SLIKA KOT VRSTA REALISTIČNE PRIPOVEDI<br />

Kersnik v svoji pripovedi v skopih črtah razvije prvo, drugo <strong>in</strong> tretje dejanje svoje zgodbe o<br />

Znojilčevem posestvu. Pred bralca je postavil drobec gole resničnosti, kjer je v kratkih treh<br />

<strong>in</strong>tabulacijah <strong>za</strong>pisan cel roman. Glavno izhodišče zgodbe je ba<strong>na</strong>lno nez<strong>na</strong>ten uradni akt, po<br />

katerem nosi delo tudi <strong>na</strong>slov.<br />

PRIPOVEDOVALEC, NJEGOV ODNOS DO UPOVEDENE RESNIČNOSTI IN DO<br />

KNJIŽEVNIH OSEB<br />

Pripovedovalčev odnos do književnih oseb je bil realističen, v ospredju je uradni akt –<br />

zemljiška knjiga, katera je vplivala <strong>na</strong> usodo Znojilčeve posesti <strong>in</strong> vseh ljudi, ki so bili<br />

vpleteni v zgodbo. V središču pozornosti je človekova ujetost v socialne <strong>in</strong> materialne<br />

č<strong>in</strong>itelje, ki določajo njogovo usodo. Uradniki so bili brez posluha <strong>za</strong> globlje življenjske <strong>in</strong><br />

človeške reči. Advokat dr. Pavl<strong>in</strong> se v svoji pripovedi <strong>za</strong>veda, da vse vpletene osebe v zgodbi<br />

niso imele nobene možnosti, da bi kakorkoli spremenile tok dogajanja.<br />

VIRI IN LITERATURA:<br />

- http://sl.wikipedia.org<br />

- <strong>Književnost</strong> <strong>na</strong> <strong>maturi</strong> 2007<br />

- <strong>Književnost</strong> <strong>na</strong> <strong>maturi</strong> 2008<br />

- Janko Kersnik – Kmetske slike<br />

Lucija Šmalčič


IVAN TAVČAR - V ZALI<br />

Pojmi <strong>in</strong> prv<strong>in</strong>e <strong>za</strong> <strong>in</strong>terpretacijo:<br />

- cikel zgodb z okvirno povestjo<br />

- pripovedovalci<br />

- vpliv usode <strong>in</strong> družbenih razmer <strong>na</strong> življenje književnih oseb<br />

- skup<strong>na</strong> tema, ideja<br />

- romantika <strong>in</strong> realizem v besedilu<br />

O AVTORJU<br />

Rodil se je leta 1851 v Polja<strong>na</strong>h <strong>na</strong>d Škofjo Loko. Osnovno šolo je končal v domačem kraju. S<br />

pomočjo dveh očetovih bratov, ki sta bila duhovnika, je <strong>šola</strong>nje končal v Ljubljani. Leta 1871 je <strong>na</strong><br />

ljubljanski gim<strong>na</strong>ziji opravil maturo <strong>in</strong> se odpravil <strong>na</strong> Du<strong>na</strong>j študirat pravo. Ker so domači<br />

pričakovali, da bo postal duhovnik, ga kot bodočega sodnika niso več fi<strong>na</strong>nčno podpirali <strong>in</strong> mladi<br />

Tavčar se je <strong>na</strong> Du<strong>na</strong>ju kar težko preživljal. Kasneje je dobil K<strong>na</strong>fljevo štipendijo, ki je težave<br />

omilila. Po končanem študiju se je leta 1875 vrnil domov <strong>in</strong> se <strong>za</strong>poslil kot odvetniški pripravnik v<br />

Ljubljani. 1877 je <strong>na</strong>pravil doktorat, 1884 pa je v Ljubljani odprl odvetniško pisarno, ki jo je vodil do<br />

smrti (l. 1923). Tavčar danes velja <strong>za</strong> enega <strong>na</strong>ših <strong>na</strong>jboljših pripovednikov, ta sloves pa si je pridobil<br />

s pripovednimi deli iz zrelega <strong>in</strong> poznega obdobja. Zanimivo je, da je v tem obdobju pisal <strong>na</strong>jmanj,<br />

pa vendar je po skoraj desetletni prek<strong>in</strong>itvi pisanja <strong>na</strong>pisal povest Cvetje v jeseni <strong>in</strong> roman Visoška<br />

kronika. Slednji besedili pomenita vrh Tavčarjeve vaške <strong>in</strong> zgodov<strong>in</strong>ske proze.<br />

POVZETEK VSEBINE<br />

V Zali je cikel štirih zgodb, pove<strong>za</strong>nih v okvirno pripoved. Uvod vsebuje poetičen opis Zale<br />

<strong>in</strong> divjega peteli<strong>na</strong>, <strong>za</strong>ljubljene ptice, ki jo pogubi prav ljubezen, saj je <strong>za</strong>radi nje slepa <strong>in</strong><br />

gluha. Tavčar <strong>in</strong> gospod Andrej, kaplan v Luči<strong>na</strong>h, gresta lovit divjega peteli<strong>na</strong>, spremljajo pa<br />

ju trije strastni lovci: žalostni Miha, šepasti T<strong>in</strong>če <strong>in</strong> Jer<strong>na</strong>č izpod Skale. Ko pridejo <strong>na</strong> mesto,<br />

si postavijo šotor <strong>in</strong> skuhajo čaj. Da jim čas hitreje m<strong>in</strong>e, si pripovedujejo zgodbe. Sporočilo<br />

<strong>in</strong> s tem rdeča nit vsake zgodbe je, da <strong>na</strong>m je ljubezen vsem v pogubo, torej tudi ljudem, ne le<br />

divjemu petel<strong>in</strong>u. To misel pisatelj utemelji tudi kot uvodno <strong>in</strong> sklepno v okvirni pripovedi.<br />

CIKEL ZGODB Z OKVIRNO POVESTJO<br />

Prvo zgodbo je povedal kaplan Andrej. Duhovnik Amandus, je živel <strong>in</strong> deloval v času<br />

protireformacije oz. v času njegove vodje, Tomaža Hre<strong>na</strong>.<br />

Duhovnik Amandus je bil <strong>na</strong>vdušen lovec. Ko je nekoč odšel <strong>na</strong> lov, ga je <strong>na</strong>padel <strong>in</strong> ranil<br />

medved. Prenesli so ga v hišo gozdarja Marka, kjer <strong>za</strong>nj skrbi hči Katari<strong>na</strong>. Nekoč Amandus<br />

opazi, da Katari<strong>na</strong> prebira protestantsko biblijo, ki je prepoveda<strong>na</strong>, <strong>za</strong>to ji jo v<strong>za</strong>me. Ker v<br />

duhovniku vidijo sovražnika, ga položijo ponoči v mrzlo noč, da bi umrl. Katari<strong>na</strong> ga je rešila,<br />

da bi <strong>za</strong>nj skrbela. Vendar je duhovnik želel čimprej domov <strong>na</strong> grad, kajti <strong>za</strong>vedal se je, da je<br />

<strong>za</strong>ljubljen v Katar<strong>in</strong>o, kar mu njegov poklic prepoveduje. Njegove sluge ga odnesejo <strong>na</strong> grad,<br />

vendar med potjo izdihne. Pogubila ga je ljubezen do mlade deklice, ker je šel <strong>na</strong> pot, ki je ni<br />

zmogel. Po Andrejevi zgodbi, ki jo vsi pohvalijo, da je <strong>za</strong>nimiva, gredo možje <strong>na</strong> lov.<br />

Nato pripoveduje svojo zgodbo Jer<strong>na</strong>č izpod Skale, ki je pravtako <strong>na</strong>vdušen lovec. Svojo<br />

zgodbo pove v prvi osebi. Ujet je v ljubezenskem trikotniku <strong>in</strong> neuspešni tekmec<br />

Repnikovemu Tomažu. Ker je pretepel Tomaža, se je umaknil v Ameriko. Ko se je vrnil, se je<br />

vstavil v Repnikovi gostilni, kjer je izvedel da se je Tomaž poročil z Rezo. Ker ga je Tomaž


azjezil, ga je udaril s stolom po glavi. Zaradi tega je moral v <strong>za</strong>por. Tomaž se je <strong>za</strong>čel vdajati<br />

pijači, <strong>za</strong>pravil vse svoje imetje <strong>in</strong> kmalu umrl. Tudi Jer<strong>na</strong>č se je vdal pijači, včasih pa je<br />

pomagal vdovi Rezi, vendar se z njo ni nikoli poročil.<br />

Popoldne prosijo žalostnega Miho, <strong>na</strong>j še on pove svojo zgodbo; on pa <strong>za</strong>čne tako jokati, da<br />

ne more niti govoriti. Zato prev<strong>za</strong>me besedo šepasti T<strong>in</strong>če.<br />

Šepasti T<strong>in</strong>če je kmet. Svojo zgodbo pove v prvi osebi. Živi v druž<strong>in</strong>i, kjer so bile same hčere.<br />

Zaljubil se je v domačo hčerko Lenčiko. Ta pa ga ni marala, ker je bil šepast. Zaljublje<strong>na</strong> je<br />

bila v Pečarjevega Miha <strong>in</strong> je z njim tudi <strong>za</strong>nosila. Vendar je Miha odšel v Ameriko. Ker je<br />

odšel v Ameriko je ostala sama. Ker jo je imel še vedno rad, sta se poročila. Ko jo je peljal <strong>na</strong><br />

novi dom, sta srečala Miho, ki se je vrnil iz Amerike. Lenčka je pobegnila <strong>na</strong><strong>za</strong>j v Ameriko,<br />

hčerko pa pustila T<strong>in</strong>etu, ki je <strong>za</strong>njo skrbel kot da je njegova. Čez več let se Lenčka vrnila k<br />

T<strong>in</strong>četu umret. Kmalu <strong>za</strong> njo je prišel tudi Miha, popolnoma obubožan. T<strong>in</strong>če mu še vedno<br />

pomaga, <strong>in</strong> mu včasih pr<strong>in</strong>ese hrano.<br />

Vsi potrdijo da je T<strong>in</strong>čeva zgodba <strong>na</strong>jlepša. Nato se po nekaj ko<strong>za</strong>rcih popitega vi<strong>na</strong> opogumi<br />

še žalostni Miha <strong>in</strong> pove svojo zgodbo, tudi on v prvi osebi.<br />

Str. 4<br />

Žalostni Miha se je že zelo mlad poročil z žensko, ki mu jo je izbral oče. Že<strong>na</strong> ga je varala s<br />

hlapcem. Miha se je vljudno umaknil v Ameriko. Ko se je vrnil <strong>na</strong><strong>za</strong>j, sta imela hlapec <strong>in</strong> že<strong>na</strong><br />

otroka, <strong>na</strong>mesto njega pa je sedaj v hiši gospodaril hlapec. Mihu je bilo vsega dovolj, <strong>za</strong>to je s<br />

pomočjo drugih hlapcev ljubimca svoje žene spodil od hiše. Iz maščevanja ga že<strong>na</strong> še vedno<br />

pretepa, kadar je pijan. Zato je rekel » Ljubezen je vsem v pogubo« velja <strong>za</strong> ljudi <strong>in</strong> živali !<br />

PRIPOVEDOVALCI<br />

Pisatelj pripoveduje zgodbo v prvi osebi, <strong>za</strong>to je prvoosebni pripovedovalec. Pove uvod <strong>in</strong><br />

se oglaša kot povezovalec vseh štirih zgodb ter poročevalec o sprotnem dogajanju <strong>na</strong> lovu.<br />

Poleg njega <strong>na</strong>stopajo kot pripovedovalci tudi druge književne osebe: Jer<strong>na</strong>č, T<strong>in</strong>če <strong>in</strong> Miha<br />

so prvoosebni pripovedovalci, pripovedujejo o lastnih nesrečah, pove<strong>za</strong>nih z ljubeznijo;<br />

duhovnik Andrej pa je tretjeosebni pripovedovalec – pove zgodbo o Amandusu, saj<br />

pogubnosti ljubezni <strong>za</strong>radi katoliških moralnih razlogov ne more dokazovati iz lastnih<br />

doživetij.<br />

VPLIV USODE IN DRUŽBENIH RAZMER NA ŽIVLJENJE KNJIŽEVNIH OSEB<br />

Tri zgodbe – zgodba Jer<strong>na</strong>ča izpod Skale, šepavega T<strong>in</strong>četa <strong>in</strong> žalostnega Mihe – so<br />

vseb<strong>in</strong>sko <strong>in</strong> slogovno pove<strong>za</strong>ne: dogajajo se v stvarnem, sodobnem okolju Poljanske dol<strong>in</strong>e,<br />

kmečko življenje je predstavljeno stvarno, avtor ga ne idealizira. Osrednji lik v vsaki zgodbi<br />

je preprost vaški človek, ki pa je sposoben zelo globokega čustvenega doživljanja, kar ga<br />

pahne v nesrečo. Zgodba o Amandusu pa se od preostalih razlikuje, saj je zgodov<strong>in</strong>ska snov.<br />

Sreča v ljubezni ni bila usoje<strong>na</strong> nikomur od pripovedovalcev, kar je dosti vplivalo <strong>na</strong> njihovo<br />

življenje, saj niso bili srečni, čeprav se niso popolnoma prepustili nesreči <strong>in</strong> še vseeno živeli<br />

svoje življenje.<br />

SKUPNA TEMA, IDEJA<br />

Povest V <strong>za</strong>li ima čustven uvod. Začne se, ko zima odhaja <strong>in</strong> v gozd prihaja pomlad. Tudi<br />

okviren del povesti je čustven, saj pripovedujejo kmetje <strong>in</strong> duhovnik svojo zgodbo, v kateri je<br />

vsak po svoje trpel, vendar so imeli skupno točko - ljubezen je bila vsem v pogubo!


Torej skup<strong>na</strong> tema <strong>in</strong> ideja je ljubezen, ki je vsem v pogubo, tako ljudem kot živalim.<br />

ROMANTIKA IN REALIZEM V BESEDILU<br />

Z<strong>na</strong>čilnosti realizma v besedilu:<br />

- osebe <strong>in</strong> dogodki so prika<strong>za</strong>ni objektivno, brez olepšavanja<br />

- pripovedništvo ima prednost pred liriko<br />

- prikazovanje vsakdanjega, tipičnega življenja<br />

Z<strong>na</strong>čilnosti romantike v besedilu:<br />

- izpovedovanje svojega osebnega videnja sveta<br />

- govor o izgubljeni, prepovedani ljubezni<br />

- neskladje med idealom <strong>in</strong> resničnostjo<br />

- iz vsakdanjosti so se poskušali <strong>za</strong>tekati v <strong>na</strong>ravo<br />

VIRI IN LITERATURA<br />

- http://sl.wikipedia.org<br />

- <strong>Književnost</strong> <strong>na</strong> <strong>maturi</strong> 2007<br />

- <strong>Književnost</strong> <strong>na</strong> <strong>maturi</strong> 2008<br />

Lucija Šmalčič


27. IVAN TAVČAR - VISOŠKA KRONIKA<br />

Pojmi <strong>za</strong> <strong>in</strong>terpretacijo:<br />

-zgodov<strong>in</strong>ski roman<br />

-književ<strong>na</strong> oseba v vlogi pripovedovalca<br />

-psihološka oz<strong>na</strong>ka glavnih književnih oseb, dejavniki, ki vplivajo <strong>na</strong> njihovo rav<strong>na</strong>nje<br />

AVTOR<br />

Avtor roma<strong>na</strong> je Ivan Tavčar, ki se je rodil leta 1851 v Polja<strong>na</strong>h <strong>na</strong>d Škofjo Loko. V svoja<br />

dela je uvajal dialektizme iz <strong>na</strong>rečja Poljanske dol<strong>in</strong>e. Kot doktor prava se je ukvarjal tudi s<br />

politiko. Bil je ljubljanski župan.<br />

V svojih delih se je ves čas gibal v kmečkem okolju <strong>in</strong> rad posegal v zgodov<strong>in</strong>o. Njegovi<br />

ju<strong>na</strong>ki doživljajo ne<strong>na</strong>vadne usode. Tavčar je bil po slogu bolj romantičen kot Kersnik.<br />

NASTANEK<br />

Visoška kronika je <strong>za</strong>dnje Tavčarjevo delo. Napisal ga je leta 1919, da bi doka<strong>za</strong>l, da je kljub<br />

starosti ohranil ustvarjalno moč. Na posestvu Visoko je <strong>na</strong>šel <strong>za</strong>piske o visoškem arhivu <strong>in</strong><br />

sklenil <strong>na</strong>pisati trilogijo o življenju <strong>na</strong> posestvu, vendar mu je uspelo končati le prvi del, <strong>na</strong>to<br />

ga je prehitela smrt.<br />

Visoška kronika je zgodov<strong>in</strong>ski roman. V središče roma<strong>na</strong> je postavil dve osebi: očeta<br />

Polikarpa <strong>in</strong> si<strong>na</strong> Izidorja - kronista <strong>in</strong> hkrati pripovedovalca roma<strong>na</strong>. Roman je <strong>na</strong>pisan v<br />

obliki kronike.<br />

ZGRADBA<br />

Roman obsega 14 poglavij. V prvih sedmih sta v ospredju skrivnosti Polikarp Khallan <strong>in</strong><br />

njegova življenjska zgodba. V drugi polovici roma<strong>na</strong> se zgodba osredotoča <strong>na</strong> Izidorja. Vrh<br />

tega dela je v 13. poglavju, opis preizkusa, ali je Agata čarovnica, ki <strong>na</strong>j bi odločil o Izidorjevi<br />

<strong>na</strong>daljnji usodi. Zgodba je s<strong>in</strong>tetič<strong>na</strong> <strong>in</strong> a<strong>na</strong>litič<strong>na</strong>.<br />

ZGODOVINSKI ROMAN<br />

Visoška kronika je zgodov<strong>in</strong>ski roman <strong>za</strong>to, ker pripoveduje o zgodov<strong>in</strong>skih dogodkih v času<br />

1630-1716. To je čas tridesetletne vojne med katoličani <strong>in</strong> protestanti, obdobje<br />

protireformacije, ki je bilo živo še v <strong>za</strong>četku 18. stoletja. Snov <strong>za</strong> roman je Tavčar <strong>na</strong>šel v<br />

zgodov<strong>in</strong>skih virih, v kroniki visoškega posestva, v ljudskih pripovedovanjih <strong>in</strong> spom<strong>in</strong>ih.<br />

KNJIŽEVNA OSEBA V VLOGI PRIPOVEDOVALCA<br />

Izidor Khallan pripoveduje zgodbo v prvi osebi, vendar ne o sočasnem dogajanju, temveč o<br />

nečem, kar se je zgodilo že pred leti. Pripoveduje po svojem spom<strong>in</strong>u. Časov<strong>na</strong> odmaknjenost<br />

pripovedovalcu omogoča objektivnejši odnos do dogajanja, v katerem je tudi sam udeležen.<br />

Tako je star<strong>in</strong>sko obarvan slog utemeljen tudi s pripovedovalcem.<br />

OZNAKA OSEB<br />

V romanu poleg Polikarpa <strong>in</strong> Izidorja <strong>na</strong>stopa tudi precej drugih oseb; pomembni so še Jurij,<br />

Agata <strong>in</strong> Margareta.


Polikarp je postaven <strong>in</strong> močan človek, osoren <strong>in</strong> <strong>na</strong>silen do vseh, tudi do <strong>na</strong>jbližjih, hkrati pa<br />

poln notranjih <strong>na</strong>sprotij <strong>in</strong> <strong>na</strong>petosti. Ko si<strong>na</strong> <strong>za</strong>loti v svoji sobi <strong>in</strong> mu v besu odseka prst, ga<br />

spoz<strong>na</strong>mo kot krutega, divjega <strong>in</strong> brezčutnega človeka neobvladljive jeze. E<strong>na</strong>ko silovito kot<br />

njegova je<strong>za</strong> pa je tudi njegovo kesanje; prav tako kot muči druge, trp<strong>in</strong>či tudi samega sebe.<br />

Njegov lik je popoln, šele ko se razkrije huda preteklost. Šele tedaj spoz<strong>na</strong>mo, da je<br />

obremenjen z vojnimi grozotami <strong>in</strong> hudim občutkom krivde <strong>za</strong>radi uboja Jošta<br />

Schwarzkoblerja.<br />

Izidor je prestrašen, nesamo<strong>za</strong>vesten otrok, ki se zelo boji svojega očeta, hkrati pa ga spoštuje.<br />

Odraščanje v senci mogočnega očeta <strong>na</strong>redi iz njega neodločnega človeka, ki se je pripravljen<br />

brez razmišljanja podrediti vsaki avtoriteti, <strong>na</strong>j je to oče, cerkve<strong>na</strong> gosposka ali posvet<strong>na</strong><br />

oblast. V vsakdanjem življenju je dober človek, v hudih preizkušnjah pa se izkaže <strong>za</strong><br />

sebičneža, ki ni pripravljen trezno razmišljati. To se pokaže predvsem ob čarovniškem<br />

procesu. Škof mu pove, da ne verjame v čarovnice, <strong>in</strong> mu jasno <strong>na</strong>kaže, kako lahko reši<br />

Agato, vendar je Izidor slep <strong>in</strong> gluh <strong>za</strong> vse. Dvomi o Agat<strong>in</strong>i nedolžnosti, pri tem pa ves čas<br />

misli <strong>na</strong> sramoto, ki bi gotovo spremenila Visoko <strong>in</strong> njegove prebivalce, predvsem pa njega<br />

samega. Pozneje spoz<strong>na</strong> svojo krivdi <strong>in</strong> se sramuje svojega rav<strong>na</strong>nja. Iz tega izvira njegova<br />

odločitev, da se odpove posestvu ter ga prepusti bratu Juriju <strong>in</strong> Agati.<br />

Jurij je povsem drugačen kot Izidor, pogumnejši <strong>in</strong> veliko manj vdan v usodo. Njegov lik je<br />

<strong>na</strong>jbolj v ospredju ob čarovniškem procesu <strong>in</strong> preizkusu z vodo. Na procesu se ne boji javno<br />

poka<strong>za</strong>ti <strong>na</strong>klonjenosti do Agate, predvsem pa <strong>na</strong> glas povedati, da ne verjame v čarovnice.<br />

Ob preizkušnji odločno plane v vodo <strong>in</strong> reši Agato, medtem ko Izidor ves ohromljen stoji ob<br />

rečnem bregu, saj v njem še vedno "gloda" misel, da je Agata morda kljub vsemu kriva.<br />

Ženski liki so predstavljeni veliko bolj bledo <strong>in</strong> neizrazito kot moški, s precej manj psihološke<br />

poglobljenosti. Ženske so nežne, ljubeče, zveste, plemenite, vdane druž<strong>in</strong>i <strong>in</strong> delavne. Taki<br />

notranji odličnosti ustre<strong>za</strong> tudi zu<strong>na</strong>nja lepota. Vse to velja <strong>za</strong> Agato <strong>in</strong> Margareto. Obe sta<br />

romantično idealizirani.<br />

Zaradi zelo izpostavljenih z<strong>na</strong>čajev Polikarpa <strong>in</strong> Izidorja, predvsem po <strong>za</strong>slugi prika<strong>za</strong> njune<br />

psihološke strani, lahko Visoško kroniko uvrstimo tudi med psihične oz. psihološke romane.<br />

MISEL<br />

Vodil<strong>na</strong> misel roma<strong>na</strong> se <strong>na</strong>m razkrije ob Izidorjevi usodi. Izidor v odločilnem trenutku kot<br />

človek odpove. Ta sodba je v romanu jasno izraže<strong>na</strong>, izreče pa jo Joannes Franciscus, ko<br />

Izidor pride prosit <strong>za</strong> Agato <strong>in</strong> škof spoz<strong>na</strong>, da mladeniča ne skrbi usoda nesrečne Agate,<br />

marveč usoda obeh visoških kmetij, ki bi ju ob Agat<strong>in</strong>i obsodbi <strong>za</strong>dela velika sramota.<br />

Človekovo življenje mora torej temeljiti <strong>na</strong> svobodnem mišljenju, razumu <strong>in</strong> odločnosti, to pa<br />

so lastnosti, ki v romanu odlikujejo Jurija <strong>in</strong> ne Izidorja.<br />

Viri <strong>in</strong> literatura:<br />

-<strong>Književnost</strong> <strong>na</strong> <strong>maturi</strong> 2009<br />

Blažka Klemenčič


Pesniška vrsta<br />

Zgradba, oblika<br />

Pesniške podobe<br />

Pogled <strong>na</strong> <strong>na</strong>ravo<br />

Romantične prv<strong>in</strong>e<br />

28. Simon Jenko - OBRAZI<br />

Simon Jenko se je rodil 27.10. 1835 kot prvi s<strong>in</strong> siromašnih kmečkih staršev v Podreči <strong>na</strong><br />

Sorškem polju. Svojo šolsko pot je <strong>za</strong>čel <strong>na</strong> ljudski šoli v Smledniku <strong>in</strong> v Kranju. Potem se je<br />

vpisal <strong>na</strong> gim<strong>na</strong>zijo v Novem mestu, tam ga je pod svoje okrilje vzel stric frančiškan<br />

Nikolaj.Nato ja <strong>na</strong>daljeval <strong>šola</strong>nje v Ljubljani kjer je končal gim<strong>na</strong>zijo,tam se je srečal s<br />

prijatelji iz kranjske ljudske šole (Erjavec, Mandelc, Zarnik idr.), s katerimi so kasneje<br />

ustanovili literarni krožek <strong>in</strong> <strong>za</strong>čeli pisati ilegalni rokopisni dijaški list Vaje (1854-1855).<br />

Jenko je s pesnikovanjem <strong>za</strong>čel že v Novem mestu.<br />

Jenko je <strong>na</strong>jprej študiral klasično filologijo, <strong>na</strong>to zgodov<strong>in</strong>o <strong>in</strong> <strong>na</strong> koncu pravo. Naposled mu<br />

je z Levstikovim priporočilom uspelo prepričati <strong>za</strong>ložnika Giot<strong>in</strong>ija <strong>in</strong> tako je pesniška zbirka<br />

Pesmi izšla novembra leta 1864 (sicer z letnico 1865). Od avgusta 1866 je postal pripravnik<br />

pri odvetniku Prevcu v Kamniku vse do svoje smrti v Kranju.<br />

Obrazi<br />

Obrazi pomenijo podoba slike.V 19. stoletju je pomenil epsko-razpoloženjsko pesem, pa tudi<br />

krajšo pripovedno prozo.<br />

Združuje 21 pesmi.Pesmi govorijo o <strong>na</strong>ravi <strong>in</strong> življenju <strong>na</strong>sploh.Uvodni obraz je brez<br />

oz<strong>na</strong>čene številke (Vstala je <strong>na</strong>rava), vse druge pesmi so oštevilčene. Sprva je v obraze<br />

vključil tudi domov<strong>in</strong>ske pesmi, a jih je kasneje izključil.V ciklu lahko opazimo več idejnih<br />

teženj. V uvodnem obrazu <strong>na</strong>jdemo programski pomen. Pove, da so pesmi podobe ali slike, ki<br />

so več kot le stvar<strong>na</strong> podoba zu<strong>na</strong>njega predmeta, sveta. Predmet je neodvisen od avtorja, ki<br />

je ustvaril podobo. Ustvarjalec slika predmet, kot ga vidi od zu<strong>na</strong>j. Program obrazov je<br />

realističen<br />

V ciklu Obrazi lahko <strong>na</strong>jdemo 4 skup<strong>in</strong>e pesmi:<br />

romantične, ljubezenske pesmi - <strong>za</strong>nje je z<strong>na</strong>čilno, da je <strong>na</strong>rava personificira<strong>na</strong> <strong>in</strong> je<br />

subjekt z njo v soglasju (obraz O večerni uri)<br />

romantične pesmi, v katerih odseva človekova subjektivnost (obraz Med borovjem<br />

temnim)<br />

deziluzije ali razočaranja - premik v realizem, neskladje med človeško subjektivnostjo<br />

<strong>in</strong> stvarnostjo zu<strong>na</strong>njega sveta; <strong>na</strong>rava človeka sploh ne opazi; stvarnost je močnejša,<br />

človek je šibek (obrazi Zelen mah obrašča, Mlade hčere truplo, Ko je sonce vstalo)<br />

realistični obrazi - svet je sprejet kot stvarno dejstvo (obraz Zida drob<strong>na</strong> mravlja)


Zgradba<br />

Pesmi so kratke, vsaka ima 3 kitice. Tudi verz je kratek - šestzložen krakovjak, slog je<br />

preprost, prilastkov je malo.<br />

Pesniške podobe<br />

× V obrazu Ko je sonce vstalo pesnik predvsem hvali velikansko moč sonca, vendar<br />

pa je sonce samovšečno <strong>in</strong> mu pove, da se <strong>za</strong>veda svoje mogočnosti, saj mu bo sijalo<br />

tudi <strong>na</strong>d njegovim grobom.<br />

× V pesmi Mlade hčere truplo želi pesnik prika<strong>za</strong>ti moč <strong>na</strong>rave <strong>in</strong> njeno radoživost<br />

polaga ob rob žalosti matere, ki joka ob grobu, ker je pravkar izgubila svojo hčer.<br />

× Pesem Med borovjem temnim je prav gotovo sam vrh Obrazov. V njej pesnik govori<br />

o osamljenosti človeka <strong>na</strong>sploh, vendar pa to osamljenost metaforično prenese <strong>na</strong><br />

brezo, ki se je v igri <strong>na</strong>rave <strong>za</strong>sadila med borovci. V pesmi se skriva ogromno<br />

pesniškega podobja <strong>in</strong> sicer: človeka pesnik primerja z brezo, veter predstavlja sla,<br />

sonce predstavlja boga ... Pesem je tudi s stališča kakovosti figur e<strong>na</strong> <strong>na</strong>jboljših saj v<br />

njej opazimo <strong>za</strong>menjan besedni red, metafore ...<br />

Realističen pogled <strong>na</strong> <strong>na</strong>ravo<br />

Jenkovi Obrazi <strong>na</strong>sploh jemljejo vse motive iz <strong>na</strong>rave <strong>in</strong> jih pre<strong>na</strong>šajo <strong>na</strong> človeka.<br />

Človekovo majhnost primerjajo z mogočnostjo <strong>na</strong>rave<br />

Viri <strong>in</strong> literatura:<br />

‐ www.dijaski.net<br />

‐ slovenska književnost med romantiko <strong>in</strong> realizmom<br />

Žan Peter Romih


- o avtorju<br />

- <strong>in</strong>trepretacija<br />

- slogovne z<strong>na</strong>čilnosti<br />

- viri<br />

O avtorju<br />

29. Simon Gregorčič - ČLOVEKA NIKAR<br />

Simon Gregorčič je pesnik slovenskega realizma. Njegov slog pisanja je razmišljujoč <strong>in</strong><br />

didaktičen, v pesmi Človeka nikar pa tudi pesimističen.<br />

Rodil se je leta 1844 v vasi Vrsno pod Krnom pri Kobaridu srednjemu kmetu. Po goriški<br />

gim<strong>na</strong>ziji je hotel študirati klasično fizologijo. Zaradi gmotnih razmer se je odločil <strong>za</strong><br />

bogoslovje, ki ga je končal v Gorici. Postal je kaplan v Kobaridu. Tu je doživel idealno<br />

ljubezen do Dragojile Milekove, <strong>za</strong>to so ga kazensko prestavili v Branik, kjer je <strong>za</strong>čel<br />

bolehati. Umrl je leta 1906. Gregorčič je bil telesno <strong>in</strong> duševno krhek človek, primanjkovalo<br />

mu je razumske volje, s katero bi obvladoval depresiv<strong>na</strong> razpoloženja. Zaradi duhovniškega<br />

poklica, ki si ga je prostovoljno izbral, je bil vse življenje razdvojen. Bil je iskren katolik,<br />

vendar je hrepenel po družbi, ljubezni <strong>in</strong> druž<strong>in</strong>i, <strong>za</strong>to je težko pre<strong>na</strong>šal duhovniški celibat,<br />

osamljenost <strong>in</strong> discipl<strong>in</strong>o. Ta razklanost je postala glav<strong>na</strong> tema njegove poezije. Napisal je<br />

štiri zvezke Poezij, od katerih je <strong>za</strong>dnji izšel po njegovi smrti. Najpomembnejša je prva zbirka<br />

Poezij, ki jo je teolog Anton Mahnič <strong>na</strong>padel, posebno pesem Človeka nikar. Pesniku je očital<br />

panteizem <strong>in</strong> pesimizem ter odmik od katoliške dogme <strong>in</strong> morale. Mahničev <strong>na</strong>pad je<br />

Gregorčiča močno pri<strong>za</strong>del <strong>in</strong> njegova pesniška moč je <strong>za</strong>čela usihati.<br />

Pesem Človeka nikar je e<strong>na</strong> <strong>na</strong>jbolj z<strong>na</strong>nih Gregorčičevih življenjsko izpovednih pesmi.<br />

Pesem je spesnje<strong>na</strong> v obliki pogovora z Bogom, ki si ga pesnik <strong>za</strong>mišlja kot stvarnika bitij <strong>in</strong><br />

stvari. V prvem delu opeva božjo ustvarjalnost <strong>in</strong> svet, ki iz njega izvira. Ta svet je v<br />

nenehnem gibanju, tako da prave smrti v njem ni, saj se iz bitja neprestano poraja novo bitje.<br />

Ta miselnost je blizu panteizmu, <strong>za</strong>to je izzvala Mahničev <strong>na</strong>pad. V drugem delu Gregorčič<br />

razmišlja o lastnem posmrtnem življenju <strong>in</strong> prosi Boga, <strong>na</strong>j iz njegovega telesa ne ustvari<br />

novega človeka, ki bi moral trpeti, kot on sam. Sklep<strong>na</strong> ideja pesmi je prikaz pesnikovega<br />

življenja. Ta prikaz je osebno negativen <strong>in</strong> pesimističen, ni pa splošno veljaven, pesnik misli<br />

<strong>na</strong>se, ne pa <strong>na</strong> človeštvo.<br />

Interpretacija<br />

Pesnik <strong>za</strong>čne s hvalnico Bogu. Pravi, da je zrl v delavnico Boga, da je videl, kako je ustvarjal<br />

bitja <strong>in</strong> kako se nobe<strong>na</strong> stvar ni porazgubila. Zrl je v njegovo delavnico <strong>in</strong> poleg večnega<br />

življenja videl, kako vse teče, se vrti, nikjer ni smrti. Potem pa se <strong>za</strong>čne tožba, v kateri pove,<br />

da ljudje tožijo, ko jim umre nekdo drag, <strong>in</strong> se vpraša, <strong>za</strong>kaj, ko vendar smrti ni. Začne se<br />

molitev k stvarniku: " Začetnik moj, ki si me ustvaril...". Spet hvalnica Bogu. Pravi <strong>na</strong>mreč,<br />

da je Bog poln ljubezni <strong>in</strong> resnice. Potem sledi še prošnja Bogu, ko prosi, da <strong>na</strong>j iz njegovega<br />

posmrtnega prahu ustvari karkoli, le tako trpečega človeka, kot je on (pesnik) ne. Ravno ta<br />

pesem je primer, kako je stara oblika molitve dobila novo vseb<strong>in</strong>o, ki je čisto literar<strong>na</strong> <strong>in</strong> v<br />

pravem pomenu umetniška. Začne se kot hvalnica bogu, spremeni se v molitveno prošnjo, ki


pa nima običajne verske vseb<strong>in</strong>e. Nje<strong>na</strong> ideja je z verskega stališča celo ne<strong>na</strong>vad<strong>na</strong>. Je pa tudi<br />

primer pesimizma, z<strong>na</strong>čilnega <strong>za</strong> 19. stol., imenovanega svetobolje ali svetožalje. Ta pesem je<br />

torej osebno <strong>in</strong> življenjsko izpoved<strong>na</strong>.<br />

Slogovne z<strong>na</strong>čilnosti<br />

Je oblikovno zgraje<strong>na</strong> iz osem<strong>in</strong>štirideset verzov. Rima je svobod<strong>na</strong>, tudi oblika pesmi je<br />

svobod<strong>na</strong>. Pesem ima jambsko metrično osnovo <strong>in</strong> nekitično obliko. Zadnji verz je <strong>na</strong>pisan v<br />

dvostopnem jambu, ostali so <strong>na</strong>pisani v <strong>na</strong>dštevilnem štiristopnem jambu. Uvodni stavek je<br />

zvočno zve<strong>za</strong>n z dvema paroma <strong>za</strong>porednih rim. Obe vseb<strong>in</strong>ski enoti se <strong>za</strong>čenjata s podobnim<br />

<strong>na</strong>govorom stvarnika (V delavnico sem tvojo zrl, <strong>za</strong>četnik moj, ki si me ustvaril). V pesmi<br />

<strong>na</strong>jdemo personifikacije (prelivajoče se srce), mnoge okrasne pridevke (brezumni svet),<br />

pravtako je podob<strong>na</strong> psalmom <strong>in</strong> tudi zelo izpoved<strong>na</strong>.<br />

Vir:<br />

- <strong>in</strong>ternet (www.dijaski.net)<br />

Mar<strong>in</strong>o Oman


Prv<strong>in</strong>e <strong>za</strong> <strong>in</strong>terpretacijo:<br />

30. ANTON AŠKERC - MEJNIK<br />

Balada; realistični slog<br />

Pripovedne <strong>in</strong> dramatične prv<strong>in</strong>e: dialog, monolog<br />

O AVTORJU<br />

Anton Aškerc (1856-1912)<br />

Rodil se je 9. januarja v vasi Globoko pri Rimskih Toplicah. Izhaja iz revne kmečke druž<strong>in</strong>e.<br />

Študij bogoslovja je končal v Mariboru, <strong>na</strong>to je kot duhovnik ostal <strong>in</strong> deloval <strong>na</strong> Štajerskem.<br />

Leta 1880 je objavil svojo prvo pesem v Zvonu. Najprej je pisal lirske izpovedne pesmi po<br />

Stritarjevem <strong>in</strong> Gregorčičevem zgledu. Po letu 1882 se je usmeril v epsko poezijo. Pisal je<br />

balade <strong>in</strong> romance; snov <strong>za</strong>nje je <strong>za</strong>jemal iz slovenske <strong>in</strong> slovanske mitične preteklosti, bajk <strong>in</strong><br />

legend. Prva pesniška zbirka Balade <strong>in</strong> romance je izšla leta 1890. Zbirko je ostro <strong>na</strong>padel<br />

dr.Anton Mahič. Motile so ga svobodomiselne <strong>na</strong>rodnostne <strong>in</strong> socialne ideje v Aškerčevi<br />

poeziji. Zaradi konflikta s katoliško cerkvijo so Aškerca predčasno upokojili. Od leta 1898 do<br />

smrti je bil mestni arhivar v Ljubljani. Je <strong>na</strong>jpomembnejši epski pesnik v obdobju med<br />

realizmom <strong>in</strong> romantiko <strong>na</strong> Slovenskem.<br />

VSEBINA PESMI<br />

Kmet Mart<strong>in</strong> se je po dobri kupčiji <strong>na</strong> sejmu, kjer je prodal par volov, vračal domov. Šel je skozi<br />

gozd, kjer <strong>na</strong>j bi strašilo. Mart<strong>in</strong> se je spodbujal, da ga ni strah, saj je včasih pri vojakih cele noči stal<br />

<strong>na</strong> straži. Ko pa je prišel do gozda, je ne<strong>na</strong>doma iz teme <strong>za</strong>slišal glas. Duh se je izpovedoval, saj je,<br />

ko je bil še živ, premaknil mejnik <strong>za</strong> dva sežnja <strong>na</strong> Mart<strong>in</strong>ovo stran. In zdaj to breme nosi s seboj.<br />

Kar <strong>na</strong>enkrat pa se je <strong>za</strong>bliskalo <strong>in</strong> Mart<strong>in</strong> je <strong>za</strong>gledal predseboj soseda Vida, ki je nosil mejnik.<br />

Mart<strong>in</strong> jo je hitro popihal domov ne da bi vedel kako. Naslednje jutro pa je izvedel, da je ponoči<br />

umrl njegov mejaš - sosed Vid.<br />

BALADA<br />

Balada je ( lirsko-epska pesem), ki po <strong>na</strong>vadi obrav<strong>na</strong>va kak ne<strong>na</strong>vaden dogodek. Zapisa<strong>na</strong> je<br />

v ve<strong>za</strong>ni besedi <strong>in</strong> ima notranjo zgradbo v obliki dramskega trikotnika. Praviloma so balade<br />

dramatično <strong>na</strong>pete, postopno ustvarjajo temačno ozračje, ki <strong>na</strong>poveduje nesrečen konec.<br />

Pomembno vlogo v baladah igra dvogovor.<br />

Vrste balad:<br />

- romantič<strong>na</strong> balada je lirsko-epska pesem romantičnega z<strong>na</strong>čaja, ima živo dramatsko zgodbo;<br />

ju<strong>na</strong>ku <strong>na</strong>sprotujejo nez<strong>na</strong>ne mračne sile <strong>in</strong> last<strong>na</strong> strast;<br />

- realistič<strong>na</strong> balada je izrazito epska pesem, posredovanje <strong>na</strong>d<strong>na</strong>ravnih sil ni nujno; dostikrat ga<br />

<strong>na</strong>domesti ideja;<br />

- moder<strong>na</strong> balada je izrazito lirska pesem, ne uč<strong>in</strong>kuje več z dogajanjem, ampak le še z občutjem.<br />

INTERPRETACIJA PESMI<br />

Aškerčev Mejnik je umet<strong>na</strong> balada, ki je vseb<strong>in</strong>sko dramatič<strong>na</strong>, mrač<strong>na</strong>, tragič<strong>na</strong>, v njej<br />

<strong>na</strong>stopajo <strong>na</strong>d<strong>na</strong>ravne sile. Pesem je izšla v Ljubljanskem Zvonu leta 1887 <strong>in</strong> je prva


ealistič<strong>na</strong> balada (je izrazita epska pesem) v slovenski literaturi. Vzdušje je mračno,<br />

grozljivo. Prepletata se epskost <strong>in</strong> dramatičnost. Epsko je opisovanje nočnih dogodkov,<br />

dramatičnost pa ustvarjata monolog <strong>in</strong> dialog. Sestavlje<strong>na</strong> je iz desetih kitic. V drugi <strong>in</strong> četrti<br />

kitici je z<strong>na</strong>čilen Mart<strong>in</strong>ov monolog, <strong>za</strong> sedmo pa Vidov.V peti <strong>in</strong> šesti poteka dialog med<br />

njima. Motivika je vzeta iz ljudskega življenja. Ideja: krivice, storjene v času življenja, te<br />

spremljajo še po smrti, če se ne porav<strong>na</strong>jo.<br />

Epske <strong>in</strong> dramatske prv<strong>in</strong>e<br />

Epske prv<strong>in</strong>e so dogodki pove<strong>za</strong>ni z obema književnima osebama: Mart<strong>in</strong> je prodal par volov,<br />

vrača se domov, <strong>na</strong>govori ga glas iz teme, <strong>na</strong> cesti se pojavi sosed Vid, zjutraj izve Mart<strong>in</strong> <strong>za</strong><br />

njegovo smrt.<br />

Dramatske prv<strong>in</strong>e se kažejo v zgradbi dogajanja. Dogajanje je dramatsko stopnjevano.<br />

Začetno <strong>na</strong>petost ustvarita dogajalni prostor <strong>in</strong> dogajalni čas. Mart<strong>in</strong>ovo samoprepričevanje,<br />

da se še v vojni ni bal smrti, je le izraz njegovega strahu. Napetost <strong>na</strong>raste, ko se iz teme<br />

<strong>za</strong>sliši glas. Mart<strong>in</strong> razločno sliši, da nekdo govori o tem, kako je prestavil mejnik <strong>in</strong> si <strong>na</strong> ta<br />

<strong>na</strong>č<strong>in</strong> prilastil njegovo zemljo.<br />

Dogajanje doseže vrhunec v Mart<strong>in</strong>ovem pogovu z “glasom brez človeka”, čemur takoj sledi<br />

vid<strong>na</strong> podoba - videnje oziroma prikazen.<br />

Sledi <strong>na</strong>gel <strong>in</strong> presenetljiv razplet, v katerem izvemo, da je isto noč proti jutru <strong>na</strong><strong>na</strong>gloma<br />

umrl Mart<strong>in</strong>ov sosed <strong>in</strong> mejaš, Vid.<br />

Menjavanje tretjeosebne pripovedi (epski element), monologa <strong>in</strong> dialoga (dramatska<br />

elementa), ustvarja dramatični notranji slog. Monolog je <strong>za</strong>upen pogovor dramske osebe same<br />

s seboj. Dramska oseba se pogovarja s svojim notranjim svetom, v katerem se kažejo<br />

protislovja. Dramatični notranji slog <strong>in</strong> <strong>na</strong>petost ustvarjajo tudi vzklične povedi <strong>in</strong> premori<br />

<strong>za</strong>z<strong>na</strong>movani z ustreznimi ločili, s klicajem, tremi pikami <strong>in</strong> pomišlajem.<br />

Realistične <strong>in</strong> romantične prv<strong>in</strong>e<br />

Aškerčev literarni <strong>na</strong>zor je v osnovi realističen, saj mu gre <strong>za</strong> prikazovanje stvarnosti, njenih<br />

bioloških <strong>in</strong> socialnih <strong>za</strong>konov. Izbral pa si je balado <strong>in</strong> romanco - pesniški zvrsti, ki sta po<br />

svojem z<strong>na</strong>čaju romantični. Realizmu je ti zvrsti približal s tem, da je iz njih izločil<br />

fantastične <strong>in</strong> preveč domišljijske elemente, <strong>na</strong>d<strong>na</strong>ravne dogodke pa prika<strong>za</strong>l tako, da jih je<br />

mogoče razlagati s stvarnimi dejstvi. Realistične prv<strong>in</strong>e so vidne tudi v Aškerčevem slogu <strong>in</strong><br />

metrumu. Zavrgel je blagoglasnost <strong>in</strong> leporečje <strong>in</strong> uvajal trši, neuglajen verz, v slogu <strong>in</strong> jeziku<br />

se je približal vsakdanjemu jeziku: “ Hm, pravijo...” Pripovedni slog je realistično zgoščen,<br />

saj podaja osnovne podatke o kraju, času <strong>in</strong> književni osebi.<br />

romantične prv<strong>in</strong>e: Vidov duh je prišel povedat, da je ukradel zemljo, ker je hotel pred smrtjo<br />

porav<strong>na</strong>t grehe.<br />

realistične prv<strong>in</strong>e: Mart<strong>in</strong> se je <strong>na</strong> semnju <strong>na</strong>pil <strong>in</strong> odtaval domov. Med potjo se mu je zgodilo<br />

nekaj strašnega imel je privid. Ko se zjutraj zbudi, mu povedo, da mu je umrl sosed Vid.<br />

VIRI<br />

-www.dijaški.net<br />

-www.wikipedia.org<br />

LITERATURA<br />

-<strong>Književnost</strong> <strong>na</strong> <strong>maturi</strong><br />

Marjetka Slat<strong>in</strong>ek


31. OSCAR WILDE – SALOMA<br />

-AVTORJEVA OBDELAVA BIBLIJSKE SNOVI<br />

-DEKADENCA IN SIMBOLIZEM V BEDESILU<br />

-POETIČNA DRAMA, PESNIŠKE PODOBE IN NJIHOV POMEN<br />

O AVTORJU<br />

Oscar Wilde se je rodil 16. oktobra 1856 <strong>in</strong> je <strong>na</strong>jpomembnejši avtor angleške dekadence.<br />

Študiral je <strong>na</strong> oxfordski univerzi, bil pa je tudi umetnostni <strong>in</strong> literarni p kritik <strong>in</strong> je pisal v<br />

različne angleške mesečnike.<br />

Konec leta 1900 je zbolel <strong>in</strong> 30.11. umrl v Parizu. Njegovo z<strong>na</strong>no delo je tudi roman Slika<br />

Doria<strong>na</strong> Graya.<br />

VSEBINA<br />

Dogajanje poteka sklenjeno od <strong>za</strong>četka do konca <strong>na</strong> terasi Herodove palače. Vzrok slavja je<br />

Herodov rojstni dan. Od trenutka ko Saloma <strong>za</strong>sliši Joha<strong>na</strong>anov glas, ji on postane izziv <strong>in</strong><br />

ed<strong>in</strong>i "predmet <strong>za</strong>nimanja". Joha<strong>na</strong>anove besede so prav<strong>za</strong>prav kriki - obtožbe Herodiade <strong>za</strong><br />

krvoskrunko <strong>in</strong> grešnico. Saloma ga želi videti <strong>in</strong> mladi Sirec jo le <strong>za</strong>radi ljubezni, ki jo čuti<br />

do nje, odpelje k vodnjaku, v katerem je <strong>za</strong>prt Joha<strong>na</strong>an.<br />

Zgodba se <strong>na</strong>daljuje s prihodom Heroda <strong>in</strong> Herodiade. Herod skoraj ravnodušno komentira<br />

mrtvo truplo Sirijca, ki je <strong>na</strong>redil samomor. Herodiada s popolnoma očitno <strong>za</strong>vistjo Herodu<br />

očita poglede, <strong>na</strong>menjene Salomi. Herod ob tem <strong>za</strong>dovoljno povabi Salomo k čašici vi<strong>na</strong> <strong>in</strong><br />

sadju. Saloma njegovo povabilo <strong>za</strong>vrne.<br />

Herod se <strong>na</strong> ta dan dobro počuti, srečen je <strong>in</strong> želi, da mu Saloma <strong>za</strong>pleše ples sedmih tančic.<br />

Zanj ji obljubi <strong>na</strong>grado. Dobila bo, kar koli bo hotela. Saloma sprva <strong>na</strong>sprotuje, potem pa<br />

sprejme Herodov izziv, a <strong>za</strong> plačilo želi Joha<strong>na</strong>anovo glavo.<br />

Joha<strong>na</strong>anova prava sovražnica je le Herodiada, ki zvijačno uporabi <strong>za</strong> orodje maščevanja<br />

svojo hčer. Nje<strong>na</strong> <strong>za</strong>grize<strong>na</strong> maščevalnost jo vodi le v bes <strong>za</strong>radi Joha<strong>na</strong>anovih obsodb<br />

njenega <strong>za</strong>ko<strong>na</strong> z bratom prvega moža.<br />

Saloma torej, kljub Herodovemu prigovarjanju, <strong>na</strong>j izbere kaj drugega, <strong>za</strong>hteva Joha<strong>na</strong>anovo<br />

glavo v srebrni skledi. Saloma glavo dobi, poljubi jo <strong>in</strong> <strong>na</strong>to umre - vojaki jo po Herodovem<br />

<strong>na</strong>ročilu zmečkajo pod svojimi ščiti.<br />

DEKADENCA IN SIMBOLIZEM V BESEDILU<br />

Dekadenca je literarni slog, ki se pojavi v obdobju f<strong>in</strong> de siécle. Sloni <strong>na</strong> vizualni predstavi,<br />

poudarja čutnost <strong>in</strong> gre do skrajnosti – perverznosti. Naslanja se <strong>na</strong> bolestno uživanje,<br />

<strong>na</strong>slado, prikazuje krutost, <strong>na</strong>silje, surovost <strong>in</strong> <strong>na</strong>jgloblje človeške <strong>na</strong>gone. Z zelo živimi<br />

besedami slika okrutne prizore <strong>in</strong> prikazuje <strong>na</strong>jnižja človeška hotenja ter ba<strong>na</strong>lne strasti.<br />

Prevladujejo simboli (besede, ki imajo poleg osnovnega še dodaten pomen, ki je veliko<br />

pomembnejši). Ti pomeni so težko dojemljivi, saj niso razložljivi. V besedilu delujejo besede<br />

tudi s svojo zvočno podobo.


POETIČNA DRAMA<br />

So v širšem pomenu vsa dramska besedila, <strong>na</strong>pisa<strong>na</strong> v verzih <strong>in</strong> pesniškem slogu. V ožjem<br />

pomenu pa je to oz<strong>na</strong>ka <strong>za</strong> dramska besedila 20 stoletja, ki se od proze vračajo k verzu, znova<br />

uvajajo pesniški jezik ter mitične, pravljične <strong>in</strong> zgodov<strong>in</strong>ske motive s simboličnim pomenom.<br />

Vse to velja <strong>za</strong> Salomo, ki <strong>za</strong>jema zgodov<strong>in</strong>ske <strong>in</strong> svetopisemske motive, je ritmizira<strong>na</strong>.<br />

AVTORJEVA OBDELAVA BIBLIJSKE SNOVI<br />

Drama temelji <strong>na</strong> svetopisemskih motivih <strong>in</strong> doka<strong>za</strong>no je, da je zgraje<strong>na</strong> <strong>na</strong> resničnem<br />

zgodov<strong>in</strong>skem o<strong>za</strong>dju <strong>in</strong> nekdanjih političnih ter biblijskih osebah. Wilde je s svojim delom<br />

želel že z<strong>na</strong>n staro biblijski motiv prirediti <strong>in</strong> ga obdelati po svoje. Citati svetega pisma so<br />

mojstrsko vpleteni v zgodbo ter premi govor dramskih oseb, razlagajo pa jih opombe <strong>na</strong> dnu<br />

strani. Zgodba govori o Salom<strong>in</strong>i krivdi <strong>za</strong> smrt izredno pomembne biblijske osebnosti -<br />

Joha<strong>na</strong>a<strong>na</strong>, ki ga prepoz<strong>na</strong>mo v vlogi Jane<strong>za</strong> Krstnika. To zlo dejanje omenjata tudi dva<br />

evangelija nove <strong>za</strong>veze. Joha<strong>na</strong>an v zgodbi <strong>na</strong>stopa kot prerok, ki <strong>na</strong>poveduje Kristusov<br />

prihod, govori o prekletstvu Herodian<strong>in</strong>e druž<strong>in</strong>e <strong>in</strong> maščevanju Boga. Opaziti je moč<br />

njegovega <strong>na</strong>povedovanja, saj tik pred samomorom mladega Sirijca <strong>na</strong>pove smrt. Saloma<br />

<strong>za</strong>radi uka<strong>za</strong> po njegovi smrti poplača tudi s svojo.<br />

PESNIŠKE PODOBE IN NJIHOV POMEN<br />

-PAŽ- paž je vsekakor zelo praznover<strong>na</strong> oseba. V luni vidi zlo, ki se po njegovem kasneje<br />

tudi uresniči.<br />

- MLADI SIRIJEC- Sirijec je kot kaže <strong>za</strong>ljubljen. In ker v takem stanju vse izgleda lepo, je<br />

tudi lu<strong>na</strong> <strong>za</strong>nj nekaj <strong>na</strong>jlepšega<br />

- SALOMA- Saloma v luni vidi nekaj višjega <strong>in</strong> popolnega, <strong>na</strong>jbrž tisto kar pogreša pri sebi<br />

ali pa misli, da vse to že ima.<br />

- HEROD- Herod je izredno ne<strong>za</strong>upljiv človek. Še v luni vidi z<strong>na</strong>menje presuštva <strong>in</strong><br />

nezvestobe. Vsekakor ni preveč <strong>in</strong>teligenten, če se tako rad hvali, de je imel prav o nečem.<br />

- HERODIANA- Herodiada je preračunljiva <strong>in</strong> hlad<strong>na</strong> ženska. Zanjo je vse tako kot izgleda.<br />

VIR<br />

- http://www.dijaski.net/<br />

LITERATURA<br />

-Janko Kos, Tomo Virk, Gregor Kocijan, Lado Kralj, Matevž Kos: Svet književnosti<br />

4;Obzorja, Maribor, 2003<br />

JURE GOBEC


32. DRAGOTIN KETTE - NA TRGU<br />

PRVINE ZA INTERPRETACIJO<br />

- podoknica; impresionistične prv<strong>in</strong>e, simboli<br />

- oblika pesmi: verzni prestop, personifikacija, zvočni uč<strong>in</strong>ki<br />

AVTOR<br />

Rodil se je leta 1876 <strong>na</strong> Premu pri Ilirski Bistrici. Njegovo življenje je bilo kratko, saj je živel<br />

le 23 let. Obiskoval je ljubljansko gim<strong>na</strong>zijo. V Ljubljani je bil član <strong>in</strong> tajnik Zadruge, v kateri<br />

se je sez<strong>na</strong>nil z drugimi modernisti. Nekaj mesecev po <strong>maturi</strong>, ki jo je opravil v Novem<br />

mestu je odšel k vojakom v Trst, kjer je zbolel <strong>za</strong> jetiko <strong>in</strong> bil <strong>za</strong>to leta 1899 odpuščen. Umrl<br />

je v ljubljanski Cukrarni. Kette je bil po <strong>na</strong>ravi razigran <strong>in</strong> hudomušen. Tesno je bil pove<strong>za</strong>n z<br />

<strong>na</strong>ravo, jo opazoval <strong>in</strong> z njo živel. Glede <strong>na</strong> to je ustvarjal lahkotno vesele <strong>in</strong> resne pesmi.<br />

Pesnil je tudi pripovedne pesmi <strong>in</strong> prigodnice.<br />

Njegovo ustvarjalnost delimo po njegovih življenskih postajah <strong>na</strong>:<br />

- ljubljansko obdobje: poezija je bila <strong>za</strong>četniška (novoromantič<strong>na</strong>, igriva, hudomuš<strong>na</strong>).<br />

- novomeško obdobje: spremenil se je odnos do <strong>na</strong>rave (<strong>za</strong>ljubil se je v Angelo Smolovo).<br />

- tržaško obdobje: sprem<strong>in</strong>jal se je njegov odnos do ljubezni. Poleg ljub. poezije srečamo še<br />

razpoloženjsko, osebnoizpovedano poezijo <strong>in</strong> filozofske refleksije (razmišlja o življenju <strong>in</strong><br />

svetu).<br />

VSEBINA PESMI<br />

Pesnik v tihi jasni noči sam stoji <strong>na</strong> trgu ob vodnjaku pod Angel<strong>in</strong>im oknom. Želje njegovega<br />

srca se dvigajo do ok<strong>na</strong>, <strong>za</strong> katerim spi Angela, vendar je ne dosežejo. Podobne so vodnim<br />

kapljam, ki se dvigajo v želji, da dosežejo nebo, pa onemogle padajo <strong>na</strong><strong>za</strong>j v bro<strong>na</strong>sto kotanjo.<br />

INTERPRETACIJA<br />

Pesem Na trgu je iz novomeškega obdobja, je impresionistič<strong>na</strong> z ljubezensko temo. Je spev<strong>na</strong>,<br />

opeva noč, je ljubezenska izpoved oz. ljubezenska tožba pod dekletovim oknom. Dogajalni<br />

čas je noč, dogajalni prostor pa trg. Pesem je sestavlje<strong>na</strong> iz štirih kitic, vsaka je sestavlje<strong>na</strong> iz<br />

desetih verzov (štirim kratkim sledi eden daljši, <strong>na</strong>to se prvih pet oblikovno ponovi). Pesem<br />

je <strong>za</strong>nimiva <strong>za</strong>radi oblike, saj že ta <strong>na</strong>kazuje vseb<strong>in</strong>o. Vrstice so kratke, kitice pa <strong>za</strong>to ozke <strong>in</strong><br />

visoke, da je pesem podob<strong>na</strong> stolpu, ki sili v nebo. Tako pa silijo v nebo tudi vodne kaplje <strong>in</strong><br />

v viš<strong>in</strong>o do dekletovega ok<strong>na</strong> pesnikove želje. Vodnjak predstavlja simbol življenja.<br />

Snov je mestni trg ponoči z vodnjakom <strong>in</strong> <strong>za</strong>ljubljenim pesnikom. Ritem pesmi je sproščen,<br />

izražen že z vsemi prej <strong>na</strong>štetimi stilnimi sredstvi <strong>in</strong> okrasnimi pridevki ter s prestopanjem<br />

stopic ter podob iz ver<strong>za</strong> v verz. Rima je ženska. Kjer se misel iz enega ver<strong>za</strong> <strong>na</strong>daljuje v<br />

drugega imenujemo verzni prestop (Noč trud<strong>na</strong> molči). Lirski subjekt je pesnik sam, ki je<br />

<strong>za</strong>ljubljen <strong>in</strong> hrepeni po dekletu, ki mu je nedosegljiva.<br />

Zvočni uč<strong>in</strong>ki: (Kaplje šumeče, vodice šume, rosice prše,…).<br />

V prvi kitici srečamo vtise oz. vidne impresije (trg ponoči, vse je mirno, lu<strong>na</strong> beži, pesnik<br />

opazuje <strong>na</strong>ravo).


V drugi kitici se vidne impresije <strong>na</strong>dgradijo s slušnimi, z onomatopoijo - posnemanje<br />

<strong>na</strong>ravnih glasov (vodice šume, rosice prše), s čimer pesnik doseže zvočno uč<strong>in</strong>kovitost. V<br />

<strong>za</strong>dnjem verzu se pojavi tudi primera ali komparacija (...kot misli so <strong>na</strong>njo).<br />

V tretji kitici je <strong>na</strong>rava mir<strong>na</strong>, spokoj<strong>na</strong>, pesnik po notranje nemiren, razdražen, razklan <strong>in</strong><br />

hrepeneč. Pojavi se poosebitev ali personifikacija (kaplje šumeče… hitite <strong>za</strong>man hrepeneče),<br />

personifikacije srečamo v pesmi že prej (noč trud<strong>na</strong> molči, sanjava lu<strong>na</strong> beži, tih vetrc z vodoj<br />

poigrava).<br />

V četrti kitici se ponovi prvi del prve kitice. Drug del pa potrdi, da je pesnik nemiren, želi si<br />

ljubezni, a se deklica <strong>za</strong> to ne zmeni <strong>in</strong> mirno spi <strong>na</strong>prej.<br />

Prvih pet verzov prve kitice uporabi <strong>za</strong> <strong>za</strong>ključek pesmi v <strong>za</strong>dnji kitici, kateremu sledi<br />

preobrat v vzdušju iz optimističnega <strong>in</strong> prijetnega v temačno, pesimistično atmosfero.<br />

Pesem je tipič<strong>na</strong> podoknica ali sere<strong>na</strong>da (ljubezenska tematika – izpoved), tako po motivu<br />

nočne ljubezenske tožbe pod dekletovim oknom kot <strong>za</strong>radi spevnosti, ki jo je pesnik dosegel s<br />

posebno razvrstitvijo zvočnih <strong>in</strong> kompozicijskih uč<strong>in</strong>kov. Prvotno je bila to pesniška zvrst<br />

provansalskih trubadurjev (večer<strong>na</strong> pesem), pozneje pa, zlasti v južni Italiji <strong>in</strong> Španiji,<br />

ljubezenska podoknica ob spremljavi kitare.<br />

VIRI <strong>in</strong> LITERATURA:<br />

- Svet književnosti 3<br />

- <strong>Književnost</strong> <strong>na</strong> <strong>maturi</strong> 2008 (prenovlje<strong>na</strong> izdaja)<br />

- Internet (www.dijaski.net)<br />

Adrija<strong>na</strong> Pačnik


33. IVAN CANKAR - MARTIN KAČUR<br />

ELEMENTI INTERPRETACIJE<br />

- književ<strong>na</strong> oseba: njeni cilji, njen položaj v družbenem okolju<br />

- simetrič<strong>na</strong> zgradba, motivi<br />

- realizem <strong>in</strong> simbolizem v besedilu<br />

KNJIŽEVNA OSEBA: njeni cilji, njen položaj<br />

Kačur je izobraženec, ki propade, ko hoče v nepravih časih prosvetljevati slovensko<br />

neizobraženo ljudstvo. Propade v osebnem <strong>in</strong> poklicnem življenju. Idealist je le nekaj časa,<br />

potem pa njegova volja <strong>za</strong>radi vedno večjih razočaranj vse bolj plahni, dokler popolnoma ne<br />

upade. Kačurja so ubile družbene razmere <strong>in</strong> avtoritete, po<strong>na</strong>zorjene v Blatnem dolu.<br />

SIMETRIČNA ZGRADBA, MOTIVI<br />

Povest sestavljajo trije deli, vsak od njih ima tri poglavja, zu<strong>na</strong>nja zgradba je torej simetrič<strong>na</strong>.<br />

Dogajanje poteka po časovnem <strong>za</strong>povrstju, s<strong>in</strong>tetično, vendar ni sklenjeno - med posameznimi<br />

deli poglavij so daljši <strong>in</strong> krajši časovni presledki. Čas Kačurjevega bivanja v posameznih<br />

krajih je različen: v Zapolju je preživel pol leta, <strong>na</strong>jdlje - dobrih 11 let - je bil v Blatnem dolu<br />

(tudi sicer sta bila ta kraj <strong>in</strong> čas <strong>za</strong> Kačurja <strong>na</strong>jbolj usod<strong>na</strong>), v La<strong>za</strong>h je živel osem let.<br />

Nekatera, tudi daljša obdobja iz njegovega življenja so izpušče<strong>na</strong>; Cankar predstavi le leto dni<br />

Kačurjevega življenja v Blatnem dolu, preostalih deset let pa se je Kačur spom<strong>in</strong>jal <strong>na</strong> <strong>za</strong>četku<br />

tretjega dela pripovedi.<br />

V realistično pripoved o učitelju so vključeni tudi novoromantični (Kačurjevo doživljanje<br />

<strong>na</strong>rave <strong>in</strong> okolja; ljubezen do M<strong>in</strong>ke) <strong>in</strong> dekadentni motivi (ti so pove<strong>za</strong>ni predvsem z drugim<br />

ženskim likom - Tončko).<br />

V moderno pripoved se vključujeta dva pripovedovalca: vsevedni <strong>in</strong> perso<strong>na</strong>lni. Perso<strong>na</strong>lni<br />

pripovedovalec <strong>na</strong>stopi, ko izraža, kako je Mart<strong>in</strong> Kačur videl <strong>in</strong> občutil okolico. Na <strong>za</strong>četku,<br />

ko je poln <strong>za</strong>nosa, je pokraji<strong>na</strong> lepa <strong>in</strong> svetla, bolj ko pa je kopnel njegov pogum, bolj je<br />

doživljanje okolja temno.<br />

REALIZEM IN SIMBOLIZEM V BESEDILU<br />

Med simboli je <strong>na</strong>jbolj izrazito ime druge postaje Kačurjevega življenja - Blatni dol.<br />

Po<strong>na</strong><strong>za</strong>rja <strong>za</strong>ostalost, družbeno bedo, pa tudi Kačurjev osebni propad. Z dialogi <strong>in</strong> kratkimi<br />

vmesnimi poročili je pisatelj ohranil z<strong>na</strong>čilnosti realizma, ki dajejo povesti <strong>na</strong>ravnost, živost<br />

<strong>in</strong> prepričljivost. Roman je realističen <strong>za</strong>to, ker <strong>na</strong>m prikazuje realno življenje ob koncu 19.<br />

stoletja.<br />

GLAVNA IDEJA<br />

je izraže<strong>na</strong> z glavno osebo. Povest predstavlja krivičnost družbe, ki ji Kačur ni bil kos. V taki<br />

družbi nekateri ljudje ostanejo <strong>na</strong> dnu, drugi pa se vzpenjajo, ker premorejo hlapčevsko<br />

<strong>na</strong>ravo (npr. Ferjan).<br />

VIR:<br />

www.dijaski.net


34. IVAN CANKAR - NA KLANCU<br />

Pojmi, prv<strong>in</strong>e <strong>za</strong> <strong>in</strong>terpretacijo:<br />

književne osebe, vpliv družbenih pojmov <strong>in</strong> usoda <strong>na</strong> njihovo življenje<br />

ciklič<strong>na</strong> zgradba roma<strong>na</strong><br />

motiv, vodilni motiv<br />

realizem <strong>in</strong> simbolizem v besedilu<br />

O AVTORJU<br />

Ivan Cankar se je rodil leta 1876 <strong>na</strong> Vrhniki v revni druž<strong>in</strong>i. Postal je prvi slovenski <strong>poklicni</strong><br />

pisatelj. Veliko časa je preživel <strong>na</strong> Du<strong>na</strong>ju v delavskem predmestju Ottakr<strong>in</strong>g pri druž<strong>in</strong>i<br />

Loeffler. Leta 1907 se je nekaj časa ukvarjal s politiko <strong>in</strong> je vanjo posegel kot socialistični<br />

kandidat <strong>za</strong> poslanca <strong>na</strong> volitvah. Leta 1909 je odšel k bratu v Sarajevo, od koder se je leta<br />

1910 vrnil v Ljubljano <strong>in</strong> se <strong>na</strong>selil <strong>na</strong> Rožniku, kjer je živel do svoje smrti leta 1918. Cankar<br />

je pokopan v skupnem grobu slovenske moderne v Ljubljani.<br />

Bil je pesnik, pisatelj, dramatik, esejist, kritik (tudi likovnik), avtor številnih člankov <strong>in</strong><br />

prevajalec.<br />

Cankar je bil sprva pesnik. Pozneje se je preusmeril v prozo.<br />

DELA:<br />

Erotika - pesniška zbirka, Mart<strong>in</strong> Kačur, Na klancu, Ni<strong>na</strong>, Hlapec Jernej <strong>in</strong> njegova pravica,<br />

Križ <strong>na</strong> gori, Podobe iz sanj....<br />

Dramska dela: Hlapci, Lepa Vida, Romantične duše, Jakob Ruda,....<br />

VSEBINA<br />

Roman Na klancu je druž<strong>in</strong>ski <strong>in</strong> družbeni roman.. Je roman, ki ga lahko oz<strong>na</strong>čimo kot<br />

avtobiografski.. Izhodišče je življenjska zgodba pisateljeve matere <strong>in</strong> njene druž<strong>in</strong>e.<br />

Glav<strong>na</strong> oseba je Francka, ki jo spoz<strong>na</strong>mo kot majhno deklico. Francka živi z materjo, ki je<br />

ne mara, ker je ne<strong>za</strong>konska hči <strong>in</strong> s sestro Nežko, ki je materi<strong>na</strong> ljubljenka. Čeprav si Francka,<br />

ki je plaha <strong>in</strong> poniž<strong>na</strong>, v vsem pri<strong>za</strong>deva ustreči materi, si njene ljubezni ne pridobi. To je<br />

<strong>na</strong>jbolj razvidno, ko mati sestrama da darilo – Nežki čudovito židano ruto, Francki pa<br />

<strong>na</strong>vaden predpasnik. Francka se <strong>na</strong> <strong>za</strong>četku dela odpravlja <strong>na</strong> romanje <strong>na</strong> Goro. Tega se zelo<br />

veseli, potem pa <strong>za</strong>mudi voz. Francka teče <strong>in</strong> teče <strong>za</strong> vozom, ljudje pa jo ravnodušno gledajo z<br />

njega, šele ko je popolnoma izčrpa<strong>na</strong>, jo le dvignejo <strong>na</strong> voz.<br />

Kot mlado dekle gre Francka služit <strong>in</strong> spoz<strong>na</strong> prvo ljubezensko razočaranje. Nato se <strong>za</strong>ljubi v<br />

krojača Toneta Mihova, s katerim se kljub mater<strong>in</strong>emu negodovanju poroči. Francka je<br />

prepriča<strong>na</strong>, da jo zdaj<br />

čaka lepo življenje, a <strong>na</strong> poročni dan pride v trg nov krojač, ki počasi spodr<strong>in</strong>e Toneta.<br />

Druži<strong>na</strong> se mora preseliti <strong>na</strong> Klanec, <strong>na</strong>jrevnejši del mesta, <strong>na</strong> katerem životarjo ljudje s<br />

socialnega d<strong>na</strong>. Francka rodi tri otroke ( Francko, Toneta <strong>in</strong> Lojzeta ) <strong>in</strong> se ganljivo trudi, da<br />

bi jih preživela. Tone <strong>za</strong>čne popivat <strong>in</strong> <strong>za</strong> svojo nesrečo <strong>za</strong>čne kriviti Francko. Na<strong>za</strong>dnje<br />

sklene, da bo šel v svet <strong>in</strong> čeprav Francka ne ve, kako bo preživljala otoke, ga mirno pusti<br />

oditi.<br />

Francka preživlja ponižanje <strong>za</strong> ponižanjem, <strong>na</strong>to pa se ji <strong>na</strong>smehne sreča. Si<strong>na</strong> Lojzeta pošlje<br />

študirat v mesto. Trški veljaki njene pomisleke <strong>za</strong>vrnejo, češ da ga bodo fi<strong>na</strong>nčno podpirali,<br />

vendar kasneje <strong>na</strong> obljubo po<strong>za</strong>bijo <strong>in</strong> Francka mora po hišah beračit <strong>za</strong> de<strong>na</strong>r. Tudi Lojzeta<br />

večno pomankanje zlomi <strong>in</strong> počasi opusti <strong>šola</strong>nje <strong>in</strong> svoje sanje.


Francko <strong>na</strong><strong>za</strong>dnje vsi <strong>za</strong>pustijo, domov se vračajo le še umret. Ko je <strong>na</strong> smrtni postelji, je ob<br />

njej Lojze <strong>in</strong> zdi se mu, da nikjer ni poti iz bede <strong>na</strong> Klancu, a ko se <strong>za</strong>zre po temnem klancu,<br />

<strong>za</strong>gleda luč, ki sveti skozi temo. To je luč <strong>na</strong> učiteljevem oknu.<br />

OSEBE<br />

Francka, je že v otroštvu <strong>za</strong>z<strong>na</strong>mova<strong>na</strong> z ne<strong>za</strong>konitostjo . Njeno nesrečno življenje se<br />

stopnjuje skozi celoten roman <strong>in</strong> lahko spoz<strong>na</strong>mo njeno klanško usodo, da bo hodila, a<br />

prišla nikoli. Temu fatalizmu se sicer upira, <strong>za</strong><strong>na</strong>ša se <strong>in</strong> upa v svoje otroke, a kloni,<br />

ko spoz<strong>na</strong> – dokončno prav prek si<strong>na</strong> Lojzeta – da so tudi njeni otroci <strong>za</strong>z<strong>na</strong>movani s<br />

Klancem.<br />

Lojze, je drugačen od Francke - gre študirat – vndar klanški fatalizrm dobi v njem<br />

<strong>na</strong>j<strong>za</strong>vetnejši izraz, postane predstavnik s tisočletnim hlapčevstvom obremenjenega<br />

<strong>na</strong>roda, postane simbol slovenstva.<br />

učitelj Krivec, je <strong>za</strong>stopnik aktivistične misli v romanu. V Lojzetu vbudi dvom o<br />

pravičnosti lastnega spoz<strong>na</strong>nja..<br />

TEME<br />

druž<strong>in</strong>ska (mater<strong>in</strong>stvo, ne<strong>za</strong>konski otrok)<br />

social<strong>na</strong> (alkoholizem, proletari<strong>za</strong>cija)<br />

bivanjska (revšči<strong>na</strong>)<br />

mučeništva (glavne ju<strong>na</strong>k<strong>in</strong>je)<br />

IDEJA<br />

Ideja, ki jo lahko razberemo iz roma<strong>na</strong>, je zelo pesimistič<strong>na</strong>. To je ideja o brezizhibnosti iz<br />

brez<strong>na</strong> revšč<strong>in</strong>e. Kdor se <strong>na</strong> Klancu rodi, bo <strong>na</strong> Klancu umrl. Vsi poskusi, da bi ubežali temu<br />

okolju, se izjalovijo. Vendar Cankar čisto <strong>na</strong> koncu sam <strong>za</strong>nika to idejo. Ko Lojze razmišlja o<br />

tem, da ni nobene rešitve, <strong>za</strong>gleda luč <strong>na</strong> učiteljevem oknu. Ta luč <strong>na</strong>m sporoča, da obstaja<br />

pot iz bede <strong>in</strong> siromaštva - <strong>in</strong> to je izobrazba. Kljub velikemu pesimizmu se roman konča z<br />

optimistično idejo.<br />

VODILNI MOTIV<br />

Tek <strong>za</strong> vozom z <strong>na</strong>daljevanjem prerašča v globjo simbolnost <strong>in</strong> v lajtmotiv (nikoli<br />

uresničeno hrepenenje) - Francka je že kot otrok tekla <strong>za</strong> vozom romarjev <strong>in</strong> ga ni moga<br />

ujeti; tek <strong>in</strong> nedosegljivi voz se v romanu pojavljata v vseh poznejših pomembnejših trenutkih<br />

življenja <strong>in</strong> preraša v hrepenenski motiv.<br />

SIMBOLI<br />

Delo je izrazito simbolično.<br />

Tek <strong>za</strong> vozom – je v vsakem poglavju, glavni simbol, predstavlja tek <strong>za</strong> srečo, ki je<br />

nedosegljiva<br />

Klanec – <strong>na</strong> njem živijo sami siromaki, ki ne <strong>na</strong>jdejo poti iz njega , je simbolj<br />

<strong>za</strong>voženosti <strong>in</strong> dokončne poraženosti, simbol slovensta oziroma slovenskega<br />

proletariata.<br />

Luč <strong>na</strong> učiteljevem oknu – ki sporoča, da vendarle je nekje rešitev, da lahko ubežiš<br />

klanški bedi <strong>in</strong> sicer z izobrazbo.


Poleg treh <strong>na</strong>jpomembnejših imamo še vrsto drugih simbolov: žida<strong>na</strong> ruta, masleni kruh,<br />

procesija ...<br />

ZGRADBA<br />

Delo ima ciklično zgradbo, <strong>in</strong> sicer je zgraje<strong>na</strong> iz 8 poglavij, od koder lahko vsakega beremo<br />

kot celoto. Poglavja veže vodilni motiv hrepenenja, ki je prika<strong>za</strong>n s Franck<strong>in</strong>im tekom <strong>za</strong><br />

vozom <strong>in</strong> se simbolno po<strong>na</strong>vlja v vsakem poglavju.<br />

S pomočjo paralelizma (zgodbo mlajšega Toneta <strong>in</strong> Franck<strong>in</strong>e hčere se skoraj dobesedno<br />

ponovi) je pisatelj še bolj poudaril brezizhodnost, bedo obup življenja <strong>na</strong> Klancu.<br />

OBLIKA ROMANA<br />

Realistični oziroma <strong>na</strong>turalistični snovi je Cankar dodal izrazita novoromantič<strong>na</strong> doživetja.<br />

Pomembnejša od dejstev so čustve<strong>na</strong> stanja, hrepenenja, vdanost v usodo <strong>in</strong> obup. Posamezni<br />

prizori so <strong>na</strong>pisani v impresionističnem stilu. Jezik <strong>in</strong> stil sta izrazito čustve<strong>na</strong>, ritmično<br />

povdignje<strong>na</strong> poetič<strong>na</strong> <strong>in</strong> se približata ritmizirani prozi.<br />

V ROMANU VIDNE SMERI:<br />

SIMBOLIZEM<br />

DEKADENCA – v zgodbi o ljubezni med Francko <strong>in</strong> slikarjem (2. poglavje)<br />

NATURALIZEM – alkoholizem, revšči<strong>na</strong><br />

NOVA ROMANTIKA – hrepenenje, fatalizem (vdanost v usodo)<br />

IMPRESIONIZEM – slog v posameznih prizorih<br />

Roman se konča tako, da pisatelj premaga Lojzetov klanški fatalizem z lučjo v Krivčevem<br />

oknu, kar simbolizira vero v lepšo prihodnost <strong>za</strong> celotni slovenski <strong>na</strong>rod. Rešitev <strong>za</strong><br />

slovenski <strong>na</strong>rod je v izobrazbi.<br />

VIRI:<br />

www.sigledal.org<br />

www.wikipedija.org<br />

www.dijaski.net<br />

LITERATURA:<br />

Lucija, Mejač, Petek: <strong>Književnost</strong> <strong>na</strong> <strong>poklicni</strong> <strong>maturi</strong>, Ljublja<strong>na</strong>, 2006, 1. <strong>na</strong>tis<br />

Katja Potočnik


35. IVAN CANKAR - KOSTANJ POSEBNE SORTE<br />

ELEMENTI:<br />

- črtica<br />

- tema<br />

- motivi<br />

- družbeno-zgodov<strong>in</strong>sko o<strong>za</strong>dje<br />

- subjektivno pripovedovanje<br />

- simboli<br />

O AVTORJU<br />

Ivan Cankar se je rodil leta 1876 <strong>na</strong> Vrhniki v revni druž<strong>in</strong>i <strong>in</strong> je bil pozneje zelo <strong>na</strong>ve<strong>za</strong>n <strong>na</strong><br />

rojstni kraj. Realka, ki jo je obiskoval v Ljubljani, mu je pustila trpek spom<strong>in</strong> - učni jezik je<br />

bila nemšči<strong>na</strong>, slovenšči<strong>na</strong> je bila le učni predmet. Cankar je <strong>na</strong>to študiral tehniko <strong>na</strong> Du<strong>na</strong>ju,<br />

a jo je kmalu opustil.<br />

Cankar je postal prvi slovenski <strong>poklicni</strong> pisatelj. Veliko časa je preživel <strong>na</strong> Du<strong>na</strong>ju v<br />

delavskem predmestju Ottakr<strong>in</strong>g pri druž<strong>in</strong>i Loeffler. Leta 1907 se je nekaj časa ukvarjal s<br />

politiko <strong>in</strong> je vanjo posegel tudi kot socialistični kandidat <strong>za</strong> poslanca <strong>na</strong> volitvah. Leta 1909<br />

je odšel bratu v Sarajevo, od koder se je leta 1910 vrnil v Ljubljano <strong>in</strong> se <strong>na</strong>selil <strong>na</strong> Rožniku,<br />

kjer je živel do svoje smrti leta 1918. Cankar je pokopan v skupnem grobu slovenske moderne<br />

v Ljubljani. O njem je Anton Slodnjak <strong>na</strong>pisal biografski roman Tujec.<br />

Cankar se je odzival <strong>na</strong> vse dogodke. Bil je pesnik, pisatelj, dramatik, esejist, kritik, avtor<br />

številnih člankov, prevajalec. Njegova dela je izdajal <strong>za</strong>ložnik Schwentner.<br />

Cankar je bil sprva pesnik <strong>in</strong> je v pesmih sledil Prešernu <strong>in</strong> Gregorčiču, <strong>na</strong>to Aškercu <strong>in</strong><br />

He<strong>in</strong>eju. Pozneje se je preusmeril v prozo (pisal je črtice <strong>in</strong> povesti), <strong>na</strong>jprej po zgledu<br />

poetičnega realizma, a se je polagoma usmerjal v dekadenco <strong>in</strong> simbolizem ter v slogu v<br />

impresionizem. V <strong>za</strong>dnjem ustvarjalnem obdobju se je Cankar iz simbolizma premaknil v<br />

ekspresionizem, njegova pro<strong>za</strong> pa je postala bolj lirizira<strong>na</strong>. Cankar je klasični pisatelj <strong>in</strong> z<br />

njim slovenska pro<strong>za</strong> <strong>in</strong> dramatika dosežeta svetovni vrh.<br />

POVZETEK VSEBINE<br />

Gre <strong>za</strong> zgodbo o fantastičnem kostanju, ki so ga ljudje hodili gledat <strong>in</strong> občudovat ter iz njega<br />

črpali ljubezen, mladost <strong>in</strong> nekakšno življenjsko energijo, saj je ta kostanj rasel <strong>na</strong> grobnici, se<br />

pravi <strong>na</strong> kosteh. Nekega dne pa je enooka Marjeta dobila idejo, da bi spodkopala stari kostanj,<br />

saj je sanjala zlatega hroščka <strong>na</strong> deblu tega kostanja <strong>in</strong> verjela je, da če ga spodkoplje, da bo<br />

pod njim <strong>na</strong>šla <strong>za</strong>klad. Osrednja ideja je ideja smrti, iz katere raste življenje oz. šele smrt je<br />

prav<strong>za</strong>prav pogoj <strong>za</strong> življenjsko moč. Hkrati pa lahko po opazki očividca bralec sklepa, da gre<br />

<strong>za</strong> vizio<strong>na</strong>rsko prerokbo o času, ko ne bo »zmanjkalo« množičnih smrti. Črtica je bila <strong>na</strong>mreč<br />

<strong>na</strong>pisa<strong>na</strong> iz krute izkušnje iztekajoče se prve svetovne vojne, ki jo je Cankar oz<strong>na</strong>čil <strong>za</strong><br />

<strong>na</strong>jvečje zlo človeštva.


INTERPRETACIJA<br />

Uvrščamo ga v pozno Cankarjevo ustvarjalno obdobje z<strong>na</strong>no tudi kot etično, moralno,<br />

spiritualno obdobje. Kostanj posebne sorte spada v Cankarjevo zbirko črtic Podobe iz sanj, ki<br />

so izšle leta 1917.<br />

Črtica je simbolistič<strong>na</strong>. S simboli se želi Cankar približati globljemu smislu življenja oz.<br />

resnici o življenju <strong>in</strong> smrti. Ta resnica je nekaj skrivnostnega. V zbirki se stvarnost meša s<br />

sanjami <strong>in</strong> prividi, od tod tudi <strong>na</strong>slov Podobe iz sanj. Z<strong>na</strong>čil<strong>na</strong> je subjektivnost v prikazovanju<br />

resničnosti. Tako je subjektivno prika<strong>za</strong>n kostanj, to pomeni, da je orisan. Na subjektiven<br />

<strong>na</strong>č<strong>in</strong> je prika<strong>za</strong><strong>na</strong> tudi Marjeta <strong>in</strong> sicer v pretirani, popačeni podobi. Od pesniških sredstev je<br />

<strong>na</strong>jveč poosebitev, veliko je tudi <strong>na</strong>sprotij (antitez), s katerimi hoče avtor poudariti, kako se ta<br />

opisovani kostanj razlikuje od drugih kostanjev. Črtica je zelo kratka pripoved, ki pripoveduje<br />

o enem samem dogodku ali drobnem doživetju, včasih se <strong>za</strong>dovolji z opisom stanja,<br />

človekovega razpoloženja ali pa samo vtisa o čem. V črtici je zelo pomemb<strong>na</strong> po<strong>na</strong>zoritev<br />

ozračja.<br />

VIRI: -<strong>in</strong>ternet,<br />

-<strong>Književnost</strong> <strong>na</strong> <strong>poklicni</strong> <strong>maturi</strong><br />

Darko Cesar


36. IVAN CANKAR - HLAPCI<br />

PRVINE ZA INTERPRETACIJO:<br />

-ZUNANJA IN DOGAJALNA ZGRADBA DRAME<br />

-TEME, MOTIVI<br />

-DRUŽBENO-ZGODOVINSKO OZADJE<br />

-MISELNOST KNJIŽEVNIH OSEB, NASPROTJA MED NJIMI<br />

-SATIRIČNOST, AKTUALNOST<br />

UVOD<br />

Cankarjeva drama Hlapci velja <strong>za</strong> eno <strong>na</strong>jpomembnejših slovenskih dram, saj obrav<strong>na</strong>va<br />

problem slovenskega <strong>na</strong>roda v <strong>za</strong>četku 20. stoletja. Zasnovani so bili <strong>na</strong> Du<strong>na</strong>ju, <strong>na</strong>pisani pa<br />

so bili v <strong>za</strong>tišju <strong>na</strong>dškofijskega dvorca v Sarajevu. Njeno dogajanje poteka <strong>na</strong> vasi, pretežno<br />

med učitelji (vaškimi izobraženci). Ob izidu leta 1910 je vzbudila mnogo hrupa <strong>in</strong> protestov<br />

<strong>in</strong> bila <strong>za</strong>radi cenzure uprizorje<strong>na</strong> šele 1919 v Trstu, Zagrebu <strong>in</strong> Ljubljani.<br />

AVTOR<br />

Ivan Cankar se je rodil 10. maja leta 1876 v kmečko druž<strong>in</strong>o <strong>na</strong> Vrhniki. Leta 1882 je <strong>za</strong>čel<br />

hoditi v osnovno šolo <strong>na</strong> Vrhniki. Šest let kasneje se je z odličnim uspehom vpisal <strong>na</strong><br />

ljubljansko realko. Leta 1896 je odšel <strong>na</strong> Du<strong>na</strong>j študirati tehniko, a se je kmalu prepisal <strong>na</strong><br />

slavistiko. Leta 1907 je kandidiral <strong>za</strong> župa<strong>na</strong>, vendar ni bil izvoljen. Leta 1915 je šel k<br />

vojakom, a je bil <strong>za</strong>radi bolezni en mesec kasneje odpuščen. Umrl je 11. 12. 1918 v Cukrarni,<br />

pokopan pa je <strong>na</strong> Žalah skupaj z Murnom, Kattejem, Zupančičem ali drugače imenovano v<br />

»skupni grobnici moderne«.<br />

VSEBINA<br />

Drama se prične s sestankom Jerma<strong>na</strong> <strong>in</strong> Ančke, <strong>na</strong> vrtu pred županovo krčmo, <strong>na</strong> dan<br />

volitev, pri katerih je zmagala klerikal<strong>na</strong> stranka. Ančka se je odločila, da <strong>za</strong>pusti Jerma<strong>na</strong>,<br />

ker je preresen <strong>in</strong> dolgočasen. V tem prideta <strong>na</strong> vrt učiteljici M<strong>in</strong>ka <strong>in</strong> Geni ter <strong>na</strong>peljeta<br />

pogovor <strong>na</strong> volitve, toda Jerman jim odgovori, da mu je vseeno, sicer si bo pa tako ali tako<br />

<strong>na</strong>rod pisal sodbo sam: ne frak mu je ne bo <strong>in</strong> ne talar, s tem se str<strong>in</strong>ja tudi učiteljica Lojzka.<br />

Ko Jerman odide pa pride Komar ki je prepričan, da bodo zmagali liberalci, vendar po govoru<br />

<strong>na</strong> verandi prične v zmago dvomiti, vse to pa potem potrdi poštar z novico, da so povsod<br />

zmagali klerikalci.<br />

V drugem dejanju Komar <strong>in</strong> <strong>na</strong>dučitelj pregledujeta knjižnico <strong>in</strong> izločata vse gradivo, ki ne<br />

ustre<strong>za</strong> novim razmeram. V knjižnico pride tudi Hvastja <strong>in</strong> Komar <strong>na</strong>j bi <strong>na</strong>redil, kar mu je<br />

Hvastja dejal v krčmi, ko ga je zbadal glede volitev. Ker je Komar opazil, da se ga Hvastja ne<br />

bo usmilil, je padel <strong>na</strong> kole<strong>na</strong> <strong>in</strong> ga prosil odpuščanja. Nadučitelj pa mu je ves sladak razlagal,<br />

kako sta s Komarjem očistila knjižnico, vsega “plevela” ki <strong>na</strong>j ga bi <strong>na</strong>nesel Jerman. V<br />

<strong>na</strong>daljnjem čiščenju pa sta izločila tudi Cankarja, Aškerca, Tavčarja <strong>in</strong> še nekatere druge.<br />

Potem pa odneseta vse knjige v <strong>na</strong>dučiteljevo sobo, med potjo pa se v mislih zmerjata eden<br />

drugega. V tem pa prideta Lojzka <strong>in</strong> Geni, ki pa sta se že spreobrnili <strong>in</strong> se hvalita s rožnim<br />

vencem, Komar pa z poklekom pred Hvastjo, češ da je ponižnost čednost kristja<strong>na</strong>. Ko pride<br />

župnik, se mu vsi prilizujejo, vendar on jih je prišel samo povabiti <strong>na</strong> večerjo, pri kateri


spoz<strong>na</strong>, da je njegov ed<strong>in</strong>i resni tekmec Jerman. Zato mu je razlagal, da se okoli njega,<br />

Jerma<strong>na</strong> <strong>na</strong>mreč, zbirajo čudni ljudje <strong>in</strong> če bo hotel iz hlapcev <strong>in</strong> pijancev <strong>na</strong>rediti gospodarje,<br />

si lahko <strong>na</strong>koplje težave.<br />

Naslednje dejanje se odvija v Jermanovi sobi, v kateri sta se Jerman <strong>in</strong> Kalander pogovarjala<br />

o zborovanju, <strong>na</strong> katerem <strong>na</strong>j bi pridobila nekaj pristašev, saj sta po volitvah ostala sama. V<br />

sobo prideta tudi kmetica, ki se huduje <strong>na</strong> Jerma<strong>na</strong>, da uči otroke krasti. Pride pa tudi Anka,<br />

katera pa mu je rekla <strong>na</strong>j ostane kar med pijanci <strong>in</strong> pretepači.<br />

Jerman je sklical zborovanje v krčmi. Na tem zborovanju <strong>na</strong>j bi pojasnil potrebo po<br />

ustanovitvi izobraževalnega društva. Vendar med zborovanjem priteče Lojzka k Jermanu z<br />

novico, da se je zu<strong>na</strong>j zbralo veliko ljudi, njegovih <strong>na</strong>sprotnikov <strong>in</strong> <strong>za</strong>to <strong>na</strong>j se izgovori <strong>na</strong><br />

svojo bolezen ter izg<strong>in</strong>e dokler je še čas. Toda Jerman je trmast <strong>in</strong> ostane v krčmi, kamor<br />

kmalu pridrvi razburjeno ljudstvo, ki je vzklikalo, da so <strong>za</strong> hlapce rojeni, ustvarjeni <strong>in</strong><br />

vzgojeni, hočejo pa tudi, da ga prestavijo <strong>na</strong> Goličavo. Temu sledi prerivanje pri čemer je<br />

Jerman ranjen <strong>za</strong>radi česar omahne. Kalander ga je <strong>za</strong>ščitil s svojim telesom pred množico.<br />

V Jermanovi sobi so bili zbrani Lojzka, Geni <strong>in</strong> Jerman. Čakali so <strong>na</strong> novico zdravnika o<br />

Jermanovi materi. Toda novica je bila ta, da mati potrebuje le še župnika. Jerman si očita, da<br />

ni rav<strong>na</strong>l pravilno z njo <strong>in</strong> to ga privede tako daleč, da prične misliti <strong>na</strong> samomor. Med<br />

poslavljanjem pride v sobo Kalander, ki je takoj pričel razlagati, da je <strong>na</strong>šel človeka, ki je<br />

ranil Jerma<strong>na</strong>. Toda Jerman mu je dal kol<strong>in</strong>e, ki mu jih je pr<strong>in</strong>esel Hvastja. Na Kalandrov<br />

predlog, da bi imeli še eno zborovanje, kjer <strong>na</strong>j bi bilo že sedem antikristov, pa odgovori z<br />

govorom, v katerem pove, <strong>na</strong>j se <strong>na</strong> zborovanju dobijo brez njega, ker je on že prestar <strong>za</strong> to.<br />

Na<strong>za</strong>dnje pa vse prosi <strong>za</strong> odpuščanje. Sklene, da bo <strong>na</strong>redil konec temu bednemu življenju,<br />

v<strong>za</strong>me samokres <strong>in</strong> odide iz sobe. Preden pa sproži samokres, ga pokličeta Lojzka <strong>in</strong> mati, ki<br />

je prej, ko jo je prosil odpuščanja, ležala kot da je mrtva.<br />

Pri tem, ko se je hotel ustreliti, a se ni, je Jerman doživel očiščenje oziroma katarzo.<br />

OSEBE<br />

V drami <strong>na</strong>stopa deset vodilnih likov (župnik, <strong>na</strong>dučitelj, Jerman, Komar, Hvastja, Lojzka,<br />

Geni, M<strong>in</strong>ka, kovač Kalander <strong>in</strong> Jermanova mati), tri skup<strong>in</strong>e delavcev, kmetov <strong>in</strong> kmetic.<br />

Glav<strong>na</strong> oseba je učitelj Jerman, ki je plemenita, notranje bogata osebnost. Je uporni<br />

izobraženec, ki usta<strong>na</strong>vlja izobraževalno društvo, da bi prosvetlil ljudstvo. Hrepeni po svetu,<br />

ki bi bil drugačen od stvarnosti. Poveže se s proletariatom, temu prepusti boj, sam pa izstopi<br />

iz političnega življenja, odreče se <strong>na</strong>logi, ki si jo je <strong>za</strong>dal. V njem prevlada ideja etične krivde<br />

<strong>za</strong>radi mater<strong>in</strong>e bolezni, saj trpi <strong>za</strong>radi njegovih političnih idej. S tem pokaže, da je sposoben<br />

velike ljubezni. To ljubezen pa pokaže tudi do dekleta Lojzke, s katero se odpravi v novo<br />

življenje.<br />

OBDOBJE IN STIL<br />

Drama spada v obdobje moderne, stil drame pa je realistič<strong>na</strong> drama z novoromantičnimi<br />

prvi<strong>na</strong>mi.<br />

DRAMSKI PROSTOR IN ČAS DOGAJANJA<br />

Na prvi pogled prevladuje občutek enotnosti časa, vendar se pokaže, da je dogajalni čas<br />

obširen <strong>in</strong> <strong>za</strong>jema čas od pomladi do božiča. Prvo dejanje v predvolilnem času, se dogaja


pomladi, v poletju pa so volitve <strong>in</strong> drugo dejanje. Nato je tretje dejanje <strong>in</strong> jeseni še četrto.<br />

Zadnje dejanje je pozimi – smrt Jermanove matere.<br />

Dramski prostor se od dejanja do dejanja sprem<strong>in</strong>ja. Tri dejanja (prvo, drugo <strong>in</strong> četrto) se<br />

odvijajo v javnem prostoru- vrt pred županovo krčmo, šolska zbornica, krčma; dve dejanji pa<br />

v <strong>za</strong>sebnem prostoru (Jermanova izba), kjer se odvijajo <strong>in</strong>timni problemi.<br />

GLAVNI TEMI IN MOTIVI<br />

TEMI:<br />

učiteljeva neuklonljivost v spopadu s stvarnostjo <strong>in</strong> njegov notranji zlom <strong>za</strong>radi<br />

občutka krivde <strong>za</strong> mater<strong>in</strong>o bolezen <strong>in</strong> smrt<br />

satiričen prikaz vedenja liberalnega učiteljstva po zmagi klerikalne stranke<br />

MOTIVI:<br />

Hlapčevanje, Jermanovo trdno prepričanje o pravici, odnos med hlapcem <strong>in</strong> gospodarjem,<br />

izkoriščanje <strong>in</strong> razočaranje.<br />

IDEJA/SPOROČILO<br />

HLAPČEVANJE: Hlapčevanje je <strong>na</strong>č<strong>in</strong> obstoja določenega tipa ljudi, avtor pa to z<strong>na</strong>čajsko<br />

lastnost skozi dogajanje drame razširi <strong>na</strong> celoten slovenski <strong>na</strong>rod, tako da postane<br />

hlapčevstvo njegova temelj<strong>na</strong> <strong>in</strong> traj<strong>na</strong> z<strong>na</strong>čilnost. To idejo prikaže avtor z likom Jerma<strong>na</strong>, ki<br />

se upira hlapčevanju <strong>in</strong> se bori <strong>za</strong> osvoboditev zmanipulirane množice k človeka vrednemu<br />

življenju.<br />

UPORNIŠTVO: Jerman se skupaj s Kalandrom, predstavnikom proletarcev, upira<br />

hlapčevanju.<br />

SNOV<br />

Gre <strong>za</strong> realno politično o<strong>za</strong>dje: poraz liberalne <strong>in</strong> zmaga klerikalne stranke <strong>na</strong> volitvah leta<br />

1907.<br />

DRAMSKA ZVRST<br />

Gre <strong>za</strong> mešanje žanrov: v prvem <strong>in</strong> drugem dejanju prevladuje satira, v tretjem se <strong>za</strong>čne<br />

tragika, <strong>za</strong>ključek pa simbolističen. Vendar o simbolizmu v <strong>za</strong>ključku <strong>na</strong>letimo <strong>na</strong> <strong>na</strong>sprot<strong>na</strong><br />

mnenja, saj nekateri trdijo, da je le-ta tragičen. Menim, da je <strong>za</strong>ključek simbolističen, saj je<br />

pisatelj <strong>na</strong>vedel veliko stvari, ki niso razrešene <strong>in</strong> imajo le simbolen pomen.<br />

Zvrst dela je TRAGIČNA DRAMA v petih aktih. Glede <strong>na</strong> tragičnega ju<strong>na</strong>ka bi to lahko bila<br />

tragedija. Jerman je obremenjen s krivdo <strong>za</strong>radi matere <strong>in</strong> <strong>za</strong>to v političnem boju ne vzdrži.<br />

Vendar izid drame ni tragičen, ker se Jerman moralno odreši <strong>in</strong> notranje zmaga.<br />

SIMBOLI<br />

Na koncu drame je moč opaziti množico simbolov, saj se zgodba ne odvija več popolnoma<br />

realno, temveč že sam Jerman s svojimi vzkliki materi stopnjuje dogajanje. Potem je tu<br />

odpuščanje, mater<strong>in</strong> klic, njegov vzklik, revolver… Skratka cel kup simbolov.


PROBLEMSKO JEDRO se deli <strong>na</strong>:<br />

SOCIALNO-POLITIČNO: Jerman hoče razsvetliti ljudstvo, ga socialno <strong>in</strong> politično osvestiti;<br />

gre <strong>za</strong> dramo razumnika, ki si je <strong>za</strong>dal cilj: “..hlapce preobračati v ljudi..”; ju<strong>na</strong>k se upre<br />

vladajoči stranki; župnika, predstavnika vladajoče klerikalne stranke, opredeljujeta volja do<br />

moči <strong>in</strong> želja po oblasti.<br />

ETIČNO: Jermanov notranji zlom: moral<strong>na</strong> krivda <strong>za</strong>radi matere; ju<strong>na</strong>kovo pokončno<br />

vztrajanje pri svojem prepričanju <strong>in</strong> moral<strong>na</strong> krhkost (zlomljivost) učiteljstva, ki se uklanja<br />

oblasti <strong>in</strong> <strong>za</strong>taji prepričanje.<br />

GLAVNI PROBLEM DRAME predstavlja župnikova <strong>za</strong>hteva, <strong>na</strong>j se vsi pokorijo oblasti; iz<br />

tega izhajata zu<strong>na</strong>nji konflikt (Jerman se župnikovi <strong>za</strong>htevi upre) <strong>in</strong> notranji konflikt (Jerman<br />

je tragično razpet med mater <strong>in</strong> politično delovanje).<br />

POMEN BESEDE HLAPEC<br />

V drami se pomen besede hlapec sprem<strong>in</strong>ja. Prvič besedo uporabi župnik, ki Jermanu s<br />

primerom iz vsakdanjega življenja razlaga, kaj misli o slovenskem ljudstvu. Pravi, da tisti, ki<br />

je hlapec, <strong>na</strong>j bo hlapec. Jerman to uporabi tudi pri svojem <strong>na</strong>stopu v gostilni, le da tokrat<br />

vaščane ozmerja s hlapci <strong>in</strong> ničvredneži, saj se le podrejajo oblastem <strong>in</strong> se ne z<strong>na</strong>jo postaviti<br />

<strong>za</strong>se, kar pa ni njegov <strong>na</strong>men. Zato je morda celo razočaran <strong>in</strong> pri<strong>za</strong>det, saj je verjel v ljudi, ki<br />

pa so razočarali njega <strong>in</strong> tudi še marsikoga drugega.<br />

AKTUALNOST<br />

Hlapci so realistično-simbolistič<strong>na</strong> drama. Prikazuje tedanje politično dogajanje. V času<br />

Cankarja se je politika delila <strong>na</strong> levico <strong>in</strong> desnico oz. <strong>na</strong> liberalce <strong>in</strong> klerikalce.<br />

Ljudstvo se je po volitvah obrnilo kamor je popihal veter oz. katera stran je zmagala tam je<br />

bilo ljudstvo. V tistem času je zmagala stranka klarikarcev v kateri je bila cerkev. In <strong>za</strong>radi<br />

tega je cerkev <strong>na</strong>pihovala <strong>in</strong> <strong>na</strong>rekovala ljudem <strong>za</strong> katero stranko se <strong>na</strong>j odločijo. Torej imela<br />

je velik vpliv. Cankar je izjavil: ˝<strong>na</strong>redil sem veren portret <strong>na</strong>ših sedanjih, <strong>na</strong>dvse uma<strong>za</strong>nih<br />

političnih razmer˝. V sedanjem času cerkev nima več takšnega vpliva kot ga je imela včasih <strong>in</strong><br />

se ljudje lahko sami odločijo po lastni presoji. Stranke se same trudijo <strong>za</strong> volivce z<br />

propagando. Vendar se še zdaj počutimo kot hlapci saj <strong>na</strong>s je zgodovi<strong>na</strong> pritisnila k tlom. S<br />

časoma postajamo iz hlapcev samo ljudje Slovenskega <strong>na</strong>roda.<br />

Marko Hohnjec


Elementi <strong>za</strong> <strong>in</strong>terpretacijo:<br />

Domov<strong>in</strong>ska pesem<br />

Motivi<br />

Pesniške podobe <strong>in</strong> njihov pomen<br />

AVTOR<br />

37. Oton Župančič - Z VLAKOM<br />

Župančič se je rodil leta 1878 v V<strong>in</strong>ici. Na <strong>za</strong>četku 20 stoletja je veliko časa preživel po svetu,<br />

zlati v Parizu, kar je vplivalo <strong>na</strong> njegovo ustvarjanje. Na <strong>za</strong>četku 2 svetovne vojne, ob nemški<br />

okupaciji Slovenije, je <strong>na</strong> prvi strani Slovenskega poročevalca objavil pesem » Veš, poet svoj<br />

dolg?«, s katero je pozval vse slovenske umetnike, <strong>na</strong>j pod okupatorjevo roko molče. Umrl je<br />

v Ljubljani leta 1949. Župančič je bil tudi dramatik <strong>in</strong> odličen prevajalec, predvsem<br />

Shakespeara. Pomemben je ker je v slovensko poezijo uvedel svobodni verz <strong>in</strong> svobodni<br />

ritem. Napisal je sledeče zbirke: Čaša Opojnosti, Čez plan, Samogovori, V <strong>za</strong>rje Vidove,<br />

Zimzelen pod snegom.<br />

INTERPRETACIJA<br />

Lirski subjekt je torej pesnik sam, pesem je lirska <strong>in</strong> izpoved<strong>na</strong>, tematika je pa domov<strong>in</strong>ska.<br />

Zu<strong>na</strong>njega dogajanja je malo, to je le odhod <strong>in</strong> <strong>na</strong>to premikanje vlaka. Drugo je prikaz<br />

domače pokraj<strong>in</strong>e skozi oči <strong>in</strong> občutenje odhajajočega človeka, ki ljubi svojo domov<strong>in</strong>o.<br />

Poleg bogatih stilnih sredstev Župančič v tej pesmi kot izrazno sredstvo uporablja tudi<br />

posebno pesniško obliko, to je svobodni verz. Kitične razdelitve v pesmi ni, razdelje<strong>na</strong> je <strong>na</strong><br />

posamezne različno dolge vseb<strong>in</strong>ske odstavke, verzi pa so različno dolgi. Ta oblikov<strong>na</strong><br />

razgibanost je odsev vseb<strong>in</strong>e, glavni izrazni dejavnik je ritem, ki se ji prilega <strong>in</strong> v svoji<br />

raznolikosti izraža njeno razgibanost. To so z<strong>na</strong>čilnosti svobodnega ver<strong>za</strong>.<br />

DOMOVINSKA PESEM<br />

Domov<strong>in</strong>ske ali patriotske pesmi, so pesmi, ki opevajo lepoto domače zemlje, ljubezen do<br />

rodnega kraja, domov<strong>in</strong>e <strong>in</strong> države ter spremljajo pomembne <strong>na</strong>rodove zgodov<strong>in</strong>ske dogodke:<br />

njegova ponižanja, <strong>za</strong>sužnjenje <strong>in</strong> poraze; njegove <strong>na</strong>pore <strong>in</strong> zmage. Največ patriotskih pesmi<br />

<strong>na</strong>stane ob velikih <strong>na</strong>rodovih pretresih. Pri <strong>na</strong>s se je domov<strong>in</strong>ska pesem zelo razvila po<br />

revolucio<strong>na</strong>rnem letu 1848 <strong>in</strong> v času NOB. Domov<strong>in</strong>ske pesmi so optimistične ali<br />

pesimistične. Optimistične vzbujajo <strong>na</strong>vdušenje <strong>za</strong> <strong>na</strong>rodno stvar, bude v ljudstvu <strong>na</strong>rodno<br />

<strong>za</strong>vest, kličejo k uporu ali zmagi, pesimistične razkrivajo domov<strong>in</strong>sko bedo, kažejo žalostno<br />

<strong>na</strong>rodovo preteklost <strong>in</strong> izražajo strah <strong>za</strong> njegovo bodočnost. Poleg številnih anonimnih<br />

pesnikov so <strong>na</strong>jvečji predstavniki slovenske patriotske lirike Vodnik, Prešeren, Jenko,<br />

Gregorčič, Župančič, Kosovel, Pavšič <strong>in</strong> Karel Destovnik Kajuh<br />

MOTIVI<br />

Neizprosno drveči vlak ki ga dlje bolj oddaljuje od ljubljene domov<strong>in</strong>e, mesec <strong>in</strong> zvezde, če bi<br />

se mesec ˝ skril˝ ne bi videl kako se domovi<strong>na</strong> oddaljuje, nebi trpel, če bi ga plan<strong>in</strong>e <strong>in</strong> zvezde<br />

pospremile v tuj<strong>in</strong>o bi se tako domovi<strong>na</strong> razširila v brezkončnost, ˝boječe se hiše stiskajo¨ ta<br />

fra<strong>za</strong> izraža počutje pesnika v tistem trenutku ko odhaja iz domov<strong>in</strong>e.


PESNIŠKE PODOBE IN NJIHOV POMEN<br />

Podobe domače zemlje, ki mu jih ustvarja ljubezen, prek<strong>in</strong>jata po<strong>na</strong>vljajoča se ver<strong>za</strong>-<br />

pošastno sopihajoč kot demon vlak gre v noč - ki ga kot kruta, neizbež<strong>na</strong> resničnost<br />

opo<strong>za</strong>rjata <strong>na</strong> neogibno ločitev. Ob tem se pesnik <strong>za</strong>ve svojega poslanstva: domov<strong>in</strong>o<br />

prosi, <strong>na</strong>j ga <strong>na</strong>vdihne <strong>za</strong> veliko <strong>in</strong> lepo pesem, katero bo lahko izrazil svojo ljubezen do<br />

nje, hkrati pa takšno ljubezen vzbudil tudi pri rojakih. V tej sklepni misli pesmi je njeno<br />

osrednje sporočilo. V pesmi je tudi veliko <strong>na</strong>govorov. Nagovarja domov<strong>in</strong>o, mesec,<br />

zvezde, plan<strong>in</strong>e…<br />

Pesniške z<strong>na</strong>čilnosti:<br />

Primere(v viš<strong>in</strong>o se pog<strong>na</strong>l kot val…)<br />

Poosebitve(boječe se hiše stiskajo…)<br />

Okrasni pridevki( zlat pozdrav, …)<br />

Retorično vprašanje( si li čula ta vrisk, plakajoč skozi noč: o zbogom domovi<strong>na</strong>?)<br />

Vzklik( Kam misel? Stoj!)<br />

Zamolki(vasica med drevjem…)<br />

Pretiravanja( src milijon bom razvnel…)<br />

Refren( Pošastno sopihajoč kot demon vlak gre v noč) Z njim doseže pesnik vračanje<br />

<strong>na</strong> prvotno čustveno stanje z <strong>za</strong>četka pesmi <strong>in</strong> zbuja čustveno enotnost v poteku pesmi.<br />

LITERATURA: <strong>Književnost</strong> <strong>na</strong> <strong>maturi</strong> 2009<br />

Andreja Mlakar


38. FRANZ KAFKA – PREOBRAZBA<br />

Motiv preobrazbe, pove<strong>za</strong>va z drugimi motivi<br />

Novela, pripoved<strong>na</strong> groteska<br />

Nač<strong>in</strong> pripovedovanja, modernizem v besedilu<br />

O AVTORJU<br />

Rojen je bil v Pragi, leta 1883, kot s<strong>in</strong> bogatega židovskega trgovca. Njegov oče je bil<br />

ortodoksen Žid, ne<strong>za</strong>želen v krščanski Pragi. Bolehal je <strong>za</strong> tuberkulozo. V njegovih delih je<br />

prisoten večen strah, negotovost <strong>in</strong> občutek krivde. Bil je zelo omahljiv, begav <strong>in</strong> nesposoben<br />

prave ljubezni. Vedno obrav<strong>na</strong>va notranjost človeka, njegovi ju<strong>na</strong>ki pa nikoli ne dosežejo<br />

cilja <strong>in</strong> vedno tragično propadejo.<br />

Zgodovi<strong>na</strong>rji ga opisujejo kot religiozno mističnega, drugi kot ateista, tretji kot simbolista, pa<br />

spet kot pisca absurda, nekateri pa kot eksistencialista.<br />

Po njegovi smrti leta 1924 so izšli še trije nedokončani romani Proces -1925, Grad -1925 <strong>in</strong><br />

Amerika -1296.<br />

MOTIVI PREOBRAZBE, POVEZAN Z DRUGIMI MOTIVI<br />

Motiv preobrazbe ima simbolni pomen, saj v ljudeh mrčes vzbuja gnus, kaže pa <strong>na</strong><br />

posameznikovo doživljanje samega sebe <strong>in</strong> odnosov med ljudmi.<br />

Motiv prehranjevanja mu pomeni vztrajanje pri življenju, ko pa posluša sestr<strong>in</strong>o igranje <strong>na</strong><br />

viol<strong>in</strong>o, Gregor razmišlja o duhovni hrani <strong>in</strong> <strong>za</strong>radi tega se prepričuje, da je še vedno človek.<br />

Pokaže <strong>na</strong>m tudi prikrito erotiko, ko Gregor sple<strong>za</strong> <strong>na</strong> sliko dame v krznu <strong>in</strong> občuti ugodje <strong>na</strong><br />

trebuhu ob dotiku s steklom.<br />

Človekova ujetost v času je zelo pogost motiv Kafkovih besedil,<br />

Motiv sobe pa postane simbol ujetosti, saj se je po preobrazbi Gregorjev svet zožil <strong>na</strong> štiri<br />

stene.<br />

Motiv smrti oziroma odrešitve s smrtjo pa je precej <strong>za</strong>pleten <strong>in</strong> pove<strong>za</strong>n z drugimi motivi, saj<br />

ne izvemo ali je Gregor umrl <strong>za</strong>radi lakote, rane ali žalosti, ali se je morda žrtvoval iz ljubezni<br />

do druž<strong>in</strong>e <strong>in</strong> <strong>na</strong>redil samomor.<br />

Če vse te motive združimo, spoz<strong>na</strong>mo da novela govori o izgubljenosti posameznika, o<br />

odtujenosti med ljudmi, o bivanjski stiski, o občutku krivde, strahu, utesnjenosti <strong>in</strong> <strong>na</strong>silju<br />

družbe <strong>na</strong>d posameznikom.<br />

NOVELA - PRIPOVEDNA GROTESKA<br />

Je mešanica ne<strong>na</strong>vadnih, grobo komičnih prv<strong>in</strong> z globljim pomenom. Življenje je prika<strong>za</strong>no v<br />

popačeni ne<strong>na</strong>vadni podobi, ki je hkrati smeš<strong>na</strong> <strong>in</strong> grozljiva, <strong>in</strong> sicer s pomočjo sanjskih vizij,<br />

asociacij <strong>in</strong> simbolov. V besedilu <strong>na</strong>jdemo stvarno o<strong>za</strong>dje <strong>in</strong> sanjsko- groteskno logiko.<br />

Gregorjeva <strong>na</strong>jvečja skrb po preobrazbi je, da bo <strong>za</strong>mudil službo. Druži<strong>na</strong> občuti gnus <strong>in</strong> sram<br />

<strong>za</strong>radi tega dogodka, vendar se ne sprašuje o smislu <strong>in</strong> neverjetnosti take preobrazbe.<br />

Zanimajo jih le njihove vsakdanje <strong>za</strong>deve.<br />

V tej noveli <strong>na</strong>jdemo simbolično upodobitev človekove brezčutnosti v sodobnem svetu, ki<br />

prikaže človekovo vrženost v absurdni, nesmiselni svet <strong>in</strong> njegove položaje.<br />

Je parabola o človeku, obremenjenem z v<strong>na</strong>prejšnjo krivdo.


NAČIN PRIPOVEDOVANJA, MODERNIZEM V BESEDILU<br />

Kafka <strong>na</strong>s skozi celo pripoved drži v sanjskem, groznem svetu, tudi <strong>na</strong> koncu ne izvemo<br />

<strong>na</strong>tančno, kako se pripoved konča. Pisatelj je opisoval notranji svet, podobe krhkega,<br />

sanjskega <strong>in</strong> pod<strong>za</strong>vestnega sveta, ki ga je ovijal v simbolizem. Za vsako stvarjo, ki jo je<br />

videl, je videl več, kakor mu je <strong>na</strong> prvi pogled ka<strong>za</strong>lo, to pa predvsem <strong>za</strong>radi tega, ker je v<br />

vsaki stvari videl v sebe <strong>in</strong> svoj zbegani, neurejeni svet.<br />

Kafka je modernistični avtor, v slogu tradicio<strong>na</strong>len, v vseb<strong>in</strong>i pa pri njem <strong>na</strong>jdemo različne<br />

kombi<strong>na</strong>cije simbolizma <strong>in</strong> <strong>na</strong>drealizma. Situacije iz sanjskega sveta prikazuje v preprostem,<br />

hladnem, stvarnem realističnem <strong>in</strong> skopem slogu. Tako doseže vtis, kot da gre <strong>za</strong> nekaj<br />

vsakdanjega <strong>in</strong> v celoti verjetnega.<br />

Novela je moder<strong>na</strong> pripoved<strong>na</strong> groteska, mešanica ne<strong>na</strong>vadnih, grobo komičnih prv<strong>in</strong> z<br />

globljim pomenom. Življenje je prika<strong>za</strong>no v popačeni, ne<strong>na</strong>vadni podobi, ki je hkrati smeš<strong>na</strong><br />

<strong>in</strong> grozljiva, <strong>in</strong> sicer s pomočjo sanjskih vizij, asociacij <strong>in</strong> simbolov.<br />

VIRI IN LITERATURA:<br />

<strong>Književnost</strong> <strong>na</strong> <strong>maturi</strong> 2009<br />

Dijaski.net<br />

Ni<strong>na</strong> Per<strong>in</strong>ič


- Pesniške podobe, občutje.<br />

- Impresionistične prv<strong>in</strong>e.<br />

- Nomi<strong>na</strong>lni slog.<br />

39. SREČKO KOSOVEL - SLUTNJA<br />

Literarni razvoj Srečka Kosovela je eksploziven ter hkrati slogovno <strong>in</strong> vrstno izjemno bogat.<br />

Z umetniškim ustvarjanjem je pesnik premagoval občutje malodušja <strong>za</strong>radi prve svetovne<br />

vojne, izgubljenost mlade generacije, ločenost umetnika od družbe ...<br />

Ob pesmi smo lahko pozorni <strong>na</strong> nomi<strong>na</strong>lni slog (povedi brez glagolov), ki uč<strong>in</strong>kuje<br />

impresionistično (ni<strong>za</strong>nje nepove<strong>za</strong>nih, samostojnih vtisov), obenem pa se povezuje v niz<br />

vtisov, ki di<strong>na</strong>mično prehajajo mimo lirskega subjekta (kar spom<strong>in</strong>ja <strong>na</strong> Župančiča – di<strong>na</strong>mika<br />

motivov <strong>na</strong>sproti tradicio<strong>na</strong>lnim statičnim, negibnim motivom). Motiv slovesa od starega<br />

(lepe pokraj<strong>in</strong>e Krasa <strong>na</strong> vožnji v Ljubljano) pa je z<strong>na</strong>čilen tudi <strong>za</strong> modernizem: slovo (lahko<br />

je tudi žalostno, a je nujno) od vsega starega, drvenje k novemu (pa čeprav to ni <strong>na</strong>ša želja) <strong>in</strong><br />

s tem destrukcija vsega starega. Zato to impresionistično pesem (iz t. i. Kosovelovega<br />

»baržu<strong>na</strong>stega«, tj. »mehkega«, novoromantičnega, impresionističnega obdobja, ko so v<br />

ospredju podobe Krasa) že lahko imamo <strong>za</strong> z<strong>na</strong>nilko drugega, ekspresionističnega obdobja<br />

(raztrganost ver<strong>za</strong>, motivi kataklizme, uničenja Evrope, iz katerega se bo rodilo novo).<br />

VIRI IN LITERATURA<br />

- Ambrož, D. <strong>in</strong> drugi. (2004). Branja – berilo <strong>in</strong> učbenik <strong>za</strong> 3. letnik gim<strong>na</strong>zij ter<br />

štiriletnih strokovnih šol, Ljublja<strong>na</strong>, DZS.<br />

- Zapiski<br />

Domen Tofol<strong>in</strong>i


ELEMENTI<br />

40. SREČKO KOSOVEL - EKSTAZA SMRTI<br />

-pesniške podobe, občutje<br />

-ekspresionistične motivnoidejne jezikovno slogovne z<strong>na</strong>čilnosti<br />

-vizio<strong>na</strong>rska pesem<br />

AVTOR<br />

Srečko Kosovel se je rodil materi Katar<strong>in</strong>i <strong>in</strong> očetu Antonu, učitelju, kot peti-<strong>za</strong>dnji otrok.<br />

Imel je brata Sta<strong>na</strong> <strong>in</strong> tri sestre: Tončko, Karmelo <strong>in</strong> Anico. Leta 1908 so se <strong>na</strong>selili v Tomaju.<br />

V Tomaju je obiskoval tudi osnovno šolo. Kosovel je prvič objavil svoj spis kot komaj 11leten<br />

otrok v otroškem listu Zvonček, v katerem opisuje mesto Trst. Po opravljeni osnovni<br />

šoli se je 1916 vpisal <strong>na</strong> realko v Ljubljano, <strong>na</strong> kateri je bil učni jezik nemšč<strong>in</strong>e. Ko je leta<br />

1922 <strong>maturi</strong>ral, se je odločil <strong>za</strong> študij slavistike, romanisitke <strong>in</strong> pedagogike <strong>na</strong> ljubljanski<br />

Filozofski fakulteti. Umrl je 27. maja 1926 <strong>za</strong> vnetjem možganske mrene <strong>in</strong> <strong>za</strong> <strong>za</strong>strupitvijo<br />

krvi. Ko so ga pokopavali, je bil med cvetjem, ki so mu ga tudi prijatelji iz Ljubljane spustili v<br />

grob, šopek s slovenskim trakom, <strong>za</strong>radi katerega so italijanski policisti pogrebce razg<strong>na</strong>li.<br />

EKSPRESIONISTIČNO OBDOBJE USTVARJANJA<br />

Pomen ekspresionizma (lat.expressio; iztis, izraz) je v tem, da duševnost s pomočjo z<strong>na</strong>menj<br />

iztiska iz sebe svojo notranjo podobo. V ta <strong>na</strong>men uporablja sicer čutne podobe zu<strong>na</strong>njih<br />

predmetov, vendar ne v njihovi <strong>na</strong>ravni, običajni <strong>in</strong> prvotni obliki, ampak jih čustveno<br />

<strong>na</strong>silno, včasih skoraj strastno spremeni. Ta pri ekspresionistih izraža notranje <strong>na</strong>peta dušev<strong>na</strong><br />

stanja, včasih kar s pomočjo krikov ali klicev, predvsem pa s posebnimi, tudi <strong>na</strong>silnimi ali z<br />

ne<strong>na</strong>ravnimi besednimi oblikami <strong>in</strong> zve<strong>za</strong>mi prikazuje svet, <strong>in</strong> sicer ne, kakršnega doživljamo<br />

s čutili, ampak kot ga dojema <strong>na</strong>ša razbole<strong>na</strong>, izpovedi <strong>in</strong> izra<strong>za</strong> želj<strong>na</strong> duša.V ekspresionizmu<br />

je torej <strong>na</strong>jpomembnejše izražanje moralnih doživetij, ki izhajajo iz silnega ne<strong>za</strong>dovoljstva s<br />

svetom, družbo, stvarnostjo <strong>in</strong> težijo k nečemu <strong>na</strong>sprotnemu. Ime<strong>na</strong> <strong>za</strong> <strong>na</strong>sprotje so: novi<br />

človek, nova človeška skupnost, bratstvo, čista človečnost, ljubezen.<br />

INTERPRETACIJA<br />

Pesem je <strong>na</strong>pisa<strong>na</strong> v <strong>za</strong>nesenem, mogočnem ritmu. V pesmi je opaz<strong>na</strong> moč<strong>na</strong> metaforika.<br />

Metafore zelo <strong>na</strong>zorno slikajo katastrofo. Rdeča barva simbolizira revolucijo, zlata <strong>in</strong> bela<br />

simbolizirata bogastvo, razkošje, zele<strong>na</strong> pa dobroto <strong>in</strong> nedolžnost. Pogost z<strong>na</strong>k Kosovelovega<br />

ekspresionističnega sloga je po<strong>na</strong>vljanje istih besed <strong>in</strong> pojmov, kar zbuja vtis preprosti <strong>in</strong><br />

spontani iskrenosti. To je z<strong>na</strong>čilno tudi <strong>za</strong> Ekstazo smrti. Oblika pesmi je raztrga<strong>na</strong>,<br />

disharmonič<strong>na</strong>, verz je svoboden.


POJMI IN PRVINE ZA INTERPRETACIJO<br />

Tema pesmi je občutje kaosa, katastrofe, smrti cele civili<strong>za</strong>cije. Podobe so vizio<strong>na</strong>rske,<br />

sanjsko neresnične, pretirane, <strong>za</strong>to def<strong>in</strong>irajo podobo sveta. Niso objektivne, ampak so izraz<br />

pesnikovega čustvenega stanja. Gre <strong>za</strong> doživetje nečesa, česar v resničnosti še ni. To je<br />

videnje ali vizija - prikazuje smrt <strong>za</strong>hodne Evrope. Take podobe so zlati stolpi <strong>in</strong> bele kupole<br />

ki tonejo v rdečem morju; sonce <strong>za</strong>haja <strong>in</strong> v njem se opaja mrtvi človek; razkoš<strong>na</strong> <strong>in</strong> zlata<br />

kraljica lega v krsto; iz oblaka lije kri v srce; ljudje pijejo kri iz oblakov. V pesmi se<br />

pojavljajo tudi po<strong>na</strong>vljanja( lepa, o lepa) to je podvajanje, gemi<strong>na</strong>cija je tudi (vse je eksta<strong>za</strong>,<br />

eksta<strong>za</strong> smrti), vzkliki (o, joj, ah), pretiravanja (tisočkrat mrtvi evropski človek), pripevi (vse<br />

je eksta<strong>za</strong>, eksta<strong>za</strong> smrti), retorič<strong>na</strong> vprašanja (joj, v to pokraj<strong>in</strong>o, še v to zeleno,...) <strong>in</strong> besede<br />

v prenesenem pomenu (zlati stolpi <strong>in</strong> bele kupole - bogastvo, blišč). Pesem je vizio<strong>na</strong>rska, kar<br />

se izraža z raznimi vizio<strong>na</strong>rskimi mislimi o propadu Evrope, katastrofi, revoluciji, izumrtju<br />

človeka.<br />

VIRI IN LITERATURA<br />

- <strong>in</strong>ternet(www.dijaski.net)<br />

- <strong>Književnost</strong> <strong>na</strong> <strong>maturi</strong> 2008<br />

Timotej Bartolo


41. SREČKO KOSOVEL - KONS 5<br />

Pojmi, prv<strong>in</strong>e <strong>za</strong> <strong>in</strong>terpretacijo:<br />

- motivno-idejne <strong>in</strong> jezikovno-slogovne z<strong>na</strong>čilnosti<br />

- konstrukcija, konstruktivistič<strong>na</strong> pesem<br />

- montaža<br />

O avtorju<br />

Srečko Kosovel se je rodil l. 1904 v Sežani v učiteljski druž<strong>in</strong>i. V Ljubljani je študiral<br />

slavistiko <strong>in</strong> romanistiko. Njegova poezija pomeni enega <strong>na</strong>jvečjih prispevkov slovenske<br />

lirike. Bil je impresionist, ekspresionist <strong>in</strong> konstruktivist. Druži<strong>na</strong> <strong>in</strong> pokraji<strong>na</strong>, iz katere je<br />

izhajal, sta zelo vplivali <strong>na</strong>nj, še <strong>na</strong>jbolj Kras z bori, s kamnitimi hišami <strong>in</strong> pticami<br />

br<strong>in</strong>jevkami. Umrl je l. 1926 v Tomaju, star komaj 22 let. Vse pesniške zbirke so izšle po<br />

njegovi smrti: Pesmi, Zlati čoln, Integrali, Sonce ima krono (izbor <strong>za</strong> mlad<strong>in</strong>o)<br />

Motivni sklopi<br />

Pesem mora bralec <strong>na</strong>jprej razstaviti <strong>na</strong> motivne sklope, potem pa, <strong>za</strong>radi pesnikovega<br />

svobodnega povezovanja asociacij, sam odkriti zvezo med njimi. Taka modernistič<strong>na</strong> pesem<br />

se imenuje konstrukcija-kons.<br />

Prvi motivni sklop ( prvih pet vrstic ) predstavlja paradoksno e<strong>na</strong>čenje gnoja <strong>in</strong> zlata. Tretji<br />

verz je razlaga prvih dveh - oboje je nič, gnoj <strong>in</strong> zlato. V času kapitalizma je vse vredno nič.<br />

V četrtem <strong>in</strong> petem verzu dobita tako gnoj kot zlato isto vrednost - neskončno, ta pa že spet<br />

lahko postane nič. V času kapitalistične mrzlice je sreča opoteča - danes smo bogati, jutri smo<br />

že revni. Od gnoja do zlata je le korak <strong>in</strong> obratno.<br />

Drugi motivni sklop (šesta <strong>in</strong> sedma vrstica): črke so manj vredne od številk oz. so<br />

pomembnejše kot besede. Številke se vežejo <strong>na</strong> logiko kapitalizma. Pomembno je le tisto, kar<br />

lahko merimo, štejemo.<br />

Tretji motivni sklop ( od osme do e<strong>na</strong>jste vrstice ) vključuje dušo. Le človek brez duše se<br />

lahko prodaja zlati mrzlici <strong>in</strong> pohlepu. Zmaga je <strong>na</strong> strani <strong>na</strong>jbolj brezdušnih. Le brezdušnež<br />

je močan <strong>in</strong> <strong>za</strong>to ne potrebuje zlata. Težje je tistim, ki imajo dušo. Tem nista potreb<strong>na</strong> ne zlato<br />

ne gnoj. Saj kdor ima dušo, je sam v sebi bogat, v njem so <strong>za</strong>metki novega človeka, človeka<br />

prihodnosti (ideja o novem, etično čistem človeku)<br />

Četrti motivni sklop tvorita le črki I A. Nekateri razlagajo ta verz kot oslovsko riganje oz.<br />

posmeh svetu, ki je predstavljen v tej pesmi, oz. kot ugotovitev, da se da v tem svetu zdržati le<br />

z ironijo. Konec pesmi tako ni povsem jasen.<br />

Z<strong>na</strong>čilnosti konstruktivizma<br />

Pesem ima vse z<strong>na</strong>čilnosti konstruktivistične pesmi:<br />

je neestetska, skoraj tehnič<strong>na</strong><br />

motivi so asociativno pove<strong>za</strong>ni, <strong>na</strong> videz brez logične pove<strong>za</strong>ve<br />

uporabljeni so matematični simboli, parole, posamezne črke, ki imajo simbolni pomen


Konstruktivizem<br />

Beseda izhaja iz lat<strong>in</strong>ske besede <strong>in</strong> pomeni zgradba, gradnja. V času evropskega <strong>in</strong> <strong>na</strong>šega<br />

ekspresionizma je bila to avantgard<strong>na</strong> smer sovjetske literature, ki je v književnost pr<strong>in</strong>esla<br />

motive iz sveta tehnike <strong>in</strong> revolucije. Konstruktivistične pesmi so konstrukcija besednih,<br />

simbolnih <strong>in</strong> drugih elementov. Na neki <strong>na</strong>č<strong>in</strong> so sestavljene <strong>in</strong> to ne le iz besed, ampak tudi iz<br />

matematičnih simboličnih kratic; verz, uokvirjen s kvadratom, gesla iz kulture <strong>in</strong> politike,<br />

kemijske formule, zrcalne slike… , ustvarjal<strong>na</strong> svoboda je torej velika. V pesmih je še vedno<br />

močan občutek nemoči <strong>in</strong> kaosa.<br />

Pri <strong>na</strong>s je bil blizu temu gibanju Srečko Kosovel. Tudi njegove pesmi združujejo pomensko<br />

različne motive <strong>in</strong> snovi.<br />

Z<strong>na</strong>čilnosti moderne lirike<br />

V pesmi Kons 5 se te z<strong>na</strong>čilnosti kažejo v:<br />

odsotnosti pesniškega subjekta (subjekt ni razviden)<br />

večpomenskosti posameznih besed<br />

svobodnem oz. razbitem verzu<br />

nejasnem koncu<br />

Viri i<br />

- <strong>Književnost</strong> <strong>na</strong> <strong>maturi</strong> 2009; Jesenovec, A<strong>na</strong>; Le<strong>na</strong>rdič Jaka<br />

- Integrali; Kosovel, Srečko<br />

- http://lit.ijs.si/kons5.html<br />

Sandra Kukovič


ELEMENTI INTERPRETACIJE:<br />

42. IVAN PREGELJ - MATKOVA TINA<br />

novela<br />

položaj glavne knjižne osebe v družbenem okolju oziroma zgodov<strong>in</strong>skem trenutku<br />

ekspresionistične, simbolične, realistične, baročne prv<strong>in</strong>e<br />

O AVTORJU<br />

Pripovednik Ivan Pregelj je <strong>na</strong>jizrazitejši slovenski ekspresionistični (1918- 1930) pisatelj.<br />

Rodil se je leta 1883 <strong>na</strong> Tolm<strong>in</strong>skem. Gim<strong>na</strong>zijo je obiskoval v Gorici, tam se je vpisal tudi v<br />

semenišče, iz katerega je bil po treh mesecih izključen. Študij je <strong>na</strong>daljeval <strong>na</strong> Du<strong>na</strong>ju, <strong>in</strong> sicer<br />

se je odločil <strong>za</strong> germanistiko <strong>in</strong> slavistiko. Kot gim<strong>na</strong>zijski profesor je služboval v matični<br />

domov<strong>in</strong>i. Umrl je leta 1960 v Ljubljani. Pregelj je <strong>za</strong>čel z poezijo, kmalu pa se je posvetil<br />

samo pripovedni prozi <strong>in</strong> deloma dramatiki. Njegova <strong>na</strong>jpomembnejša dela so: zgodov<strong>in</strong>ski<br />

romani Tolm<strong>in</strong>ci, Plebaunus Joannes, Peter Pavel Glavar, Bogovec Jernej. Veči<strong>na</strong> Pregljevih<br />

pripovednih del <strong>za</strong>jema snov iz zgodov<strong>in</strong>e, s katero je izrazil splošne človeške probleme <strong>in</strong><br />

zgodov<strong>in</strong>sko usodo Slovencev.<br />

NOVELA<br />

Za to pripovedno zvrst je z<strong>na</strong>čilno, da je odlomek iz ene ali dveh osrednjih književnih oseb.<br />

Dogodek je <strong>na</strong>jvečkrat presenetljiv, pripovedovanje dramatično <strong>na</strong>peto, <strong>na</strong> koncu je po<strong>na</strong>vadi<br />

nepričakovan preobrat.<br />

POLOŽAJ GLAVNE KNJIŽ. OSEBE V DRUŽBENEM OKOLJU OZIROMA<br />

ZGODOVINSKEM TRENUTKU<br />

Ju<strong>na</strong>k<strong>in</strong>ja je kmečko dekle, <strong>za</strong>ročeno z Janezom Gradnikom- enim od vodij tolm<strong>in</strong>skega<br />

kmečkega upora. Z njim je noseča. V sedmem mesecu nosečnosti (kljub očetovi prepovedi) se<br />

odpravi <strong>za</strong> drugimi Tolm<strong>in</strong>ci proti Gorici, da bi še enkrat videla <strong>za</strong>ročenca preden bi ga<br />

usmrtila. Novela podrobno opisuje težko pot ju<strong>na</strong>k<strong>in</strong>je, ki spom<strong>in</strong>ja <strong>na</strong> »križev pot« iz Biblije.<br />

V tej noveli <strong>na</strong>jdemo še eno idejo iz zgodov<strong>in</strong>e; pred smrtjo je rodila otroka <strong>in</strong> se tako<br />

žrtvovala tako kot <strong>na</strong>j bi se Jezus žrtvoval <strong>za</strong> ljudstvo. Delo govori o tolm<strong>in</strong>skem kmečkem<br />

uporu leta 1713. Upor je trajal 2 meseca ter <strong>za</strong>vzemal območje Tolm<strong>in</strong>ske vse do Istre.<br />

Uporniki so bili proti zemljiškim gospodom <strong>in</strong> <strong>za</strong>vzemali so se <strong>za</strong> uk<strong>in</strong>itev davka <strong>na</strong> meso <strong>in</strong><br />

v<strong>in</strong>o. Upor so <strong>za</strong>trli Krajišniki, ki so bili prav v ta <strong>na</strong>men poslani iz Vojne kraj<strong>in</strong>e. Snov iz<br />

novele je kmečka. Vzdušje v noveli je baladno – grozljivo (<strong>na</strong> primer : straš<strong>na</strong> pokora). Že<br />

<strong>za</strong>četek pripovedi vznemiri ne<strong>na</strong>vadno močno zvonjenje cerkvenih zvonov, ki se pojavlja<br />

skozi vso zgodbo.<br />

EKSPRESIONISTIČNE IN BAROČNE PRVINE<br />

Matkova Ti<strong>na</strong> je ekspresionistič<strong>na</strong> novela. Vseb<strong>in</strong>ske z<strong>na</strong>čilnosti ekspresionizma so: občutje<br />

katastrofe, duhov<strong>na</strong> razklanost, klic po rešitvi, <strong>za</strong>hteva po etični prenovitvi človeka, dogodki<br />

so obarvani tesnobno <strong>in</strong> bolestno kar je glav<strong>na</strong> z<strong>na</strong>čilnost ekspresionističnega baroka. Pregljev<br />

ekspresionizem se je močno mešal z barokom; polno je prispodob, <strong>na</strong>buhlost sloga,<br />

prikazovati <strong>na</strong>sprotje med telesnostjo <strong>in</strong> duhovnostjo. Ekspresionistični prv<strong>in</strong>i sta zlasti<br />

Matkov krik <strong>in</strong> privid matere božje.


REALISTIČNE PRVINE<br />

Ti<strong>na</strong> je precej pobož<strong>na</strong> <strong>in</strong> popolnoma <strong>za</strong>verova<strong>na</strong> v Boga, saj so še njene, če se tako izrazim,<br />

poslednje besede molitev. Je čisto sama, brez podpore druž<strong>in</strong>e ali moža, povrhu vsega pa še<br />

noseča. Z<strong>na</strong>jde se v izjemno težkem položaju, a še vedno <strong>na</strong>jde toliko moči, da se odpravi <strong>na</strong><br />

pot v upanju, da še poslednjič vidi svojega <strong>za</strong>ročenca. Ostali ljudje T<strong>in</strong>o prezirajo, saj je v<br />

tistih časih biti samohranilka bilo greh <strong>in</strong> je bila <strong>za</strong>ničeva<strong>na</strong>. Prepušče<strong>na</strong> je popolnoma sama<br />

sebi, a tudi v <strong>na</strong>jhujših trenutkih je mislila samo <strong>na</strong> Boga <strong>in</strong> svojega otroka.<br />

V noveli se <strong>na</strong>jdejo realistične prv<strong>in</strong>e saj nič ne olepšuje <strong>in</strong> vse temelji <strong>na</strong> zgodov<strong>in</strong>skih<br />

trenutkih.<br />

SIMBOLISTIČNE PRVINE<br />

Otrok je simbol novele. Nadaljeval bo očetovo zgodbo <strong>in</strong> si pri<strong>za</strong>deval <strong>za</strong> slovenski <strong>na</strong>rod<br />

tako kot je to delal oče.<br />

VIRI IN LITERATURA:<br />

Ivan Pregelj, Matkova Ti<strong>na</strong><br />

www.dijaski.net<br />

Sara Nareks


Elementi:<br />

- dramska tehnika<br />

- ekspresionistične teme<br />

- groteskne prv<strong>in</strong>e<br />

Avtor<br />

43. Slavko Grum - DOGODEK V MESTU GOGI<br />

Slavko Grum je bil rojen v Šmartu pri Litiji 2.8.1901. V srednjo šolo je hodil <strong>na</strong> Novo meško<br />

gim<strong>na</strong>zije <strong>na</strong>to je študiral medic<strong>in</strong>o <strong>na</strong> Du<strong>na</strong>ju. Po vrnitvi v slovenijo je bil zdravnik. Kmalu<br />

se je <strong>za</strong>čel ukvarjati tudi s psihiatrijo med delom v umobilnici je tudi dobil <strong>na</strong>vdih <strong>za</strong> njegovo<br />

<strong>na</strong>jprepoz<strong>na</strong>vnejše delo Dogodek v Mestu Gogi. Umrel je leta 3.8.1949 v Zagorju ob Savi.<br />

Čas <strong>na</strong>stanka<br />

1928-29, objava 1930, prva uprizoritev 1931.<br />

Ideja<br />

Življenje je grozljiv sen, prikaz sprevrženosti prebivalcev mesta Goga, ki mučijo en drugega,<br />

vsak <strong>na</strong> svoj <strong>na</strong>č<strong>in</strong>. V Gogi odrešitev ni mož<strong>na</strong>, vsak ostane žrtev potlačenih <strong>in</strong> neizživetih<br />

strasti. Vzdušje v tem mestu je <strong>za</strong>dušljivo. Neaktivnost spodbuja čudaškost ljudi, <strong>za</strong>to vsi<br />

hrepenijo po dogodku, ki bi pomenil novo, drugačno življenje, ki bi prevetril Gogo, vendar <strong>na</strong><br />

žalost iz tega ni nič. Edi<strong>na</strong> možnost <strong>za</strong> to je bila, ko je Ha<strong>na</strong> udarila Preliha, vendar je ta<br />

preživel <strong>in</strong> dogodek je bil spet <strong>za</strong>dušen.<br />

Oblika<br />

Po zu<strong>na</strong>nji zgradbi je drama kratka dvodejanka, ki ne poteka v vzročnem <strong>za</strong>poredju, temveč<br />

simultano. Taka predstava deluje kot kompliciran, vendar skrajno precizen mehanizem.V<br />

drami ne <strong>na</strong>jdemo z<strong>na</strong>čilnega dramskega konflikta (nimamo t.i. igre <strong>in</strong> proti igre). Prav<strong>za</strong>prav<br />

gre le <strong>za</strong> nekakšen prikaz atmosfere neke skupnosti. Le-ta je posledica dejanj te skupnosti <strong>in</strong><br />

hkrati nosi pomembno vlogo v življenju posameznikov. Glavni cilj dramatika, je poka<strong>za</strong>ti<br />

duševnost neke skupnosti. V Gogi je z<strong>na</strong>čil<strong>na</strong> grotesknost - grozljiva popačenost. Absurdnost<br />

drame je v iskanju izhoda iz <strong>za</strong>čaranega kroga vsakda<strong>na</strong>. Goga bo ostala vedno ista - prostor<br />

<strong>za</strong>frustriranih ljudi, ki si ne morejo, morda celo ne želijo pomagati. Konec predstavi tragičnost<br />

mesta, saj se ne razplete, ampak se stvari, ki so se zgodile že <strong>na</strong> <strong>za</strong>četku, ponovijo.<br />

Književne osebe<br />

-Ha<strong>na</strong>, hči bogatega trgovca <strong>in</strong> glav<strong>na</strong> oseba v drami. Prika<strong>za</strong><strong>na</strong> je kot <strong>na</strong>jbolj človeška izmed<br />

vseh prebivalcev Goge, saj nima nikakršnih nenormalnih hib ali česarkoli, kar bi <strong>na</strong> bralca<br />

uč<strong>in</strong>kovalo groteskno. Izpostaviti velja le njeno grozovito izkušnjo iz mladosti - posilstvo, <strong>za</strong><br />

katero pa ni kriva sama, torej ji ne gre očitati kot <strong>na</strong>pako. Tega breme<strong>na</strong> se želi razbremeniti,<br />

saj verjame, da je spolnost lahko vseeno lepa. Odloči se <strong>za</strong> odhod iz mesta, proč od<br />

grozovitosti <strong>in</strong> dolgočasja. Njeno vrnitev bralec lahko razume kot dokončno soočenje z


otroško <strong>za</strong>z<strong>na</strong>movanostjo, saj ji po vsej verjetnosti nobe<strong>na</strong> oddaljenost ali noben beg ni<br />

pomagal, da bi ubežala spom<strong>in</strong>om. Njeno trpljenje je psihološko popolnoma prepričljivo,<br />

posledično pa tudi njeno rav<strong>na</strong>nje. Sicer si je težko predstavljati, kaj je Ha<strong>na</strong> doživljala <strong>in</strong> kaj<br />

je čutila, a se njeno rav<strong>na</strong>nje zdi popolnoma logično <strong>in</strong> prepričljivo. Z literarnega vidika je<br />

njeno trpljenje malce površno dodelano, saj se opazi rahel upor <strong>in</strong> dvom, ki ga je moč čutiti,<br />

ko Ha<strong>na</strong> komunicira s Prelihom.<br />

-Prelih, služabnik, hlapec deluje bolj groteskno, kot pa da bi vzbujal sočutje. V resnici pa<br />

Prelih ni nikakršen krimi<strong>na</strong>lec, ampak le klavr<strong>na</strong> <strong>in</strong> nemoč<strong>na</strong> oseba. Je predvsem <strong>za</strong>hrbten,<br />

preračunljiv, izkoriščevalski <strong>in</strong> osladno prijazen. Vendar se Prelih šele v odnosu s Hano<br />

pokaže v pravi podobi. Drugače je <strong>na</strong>vaden hlapec, ki ubogljivo izpolnjuje <strong>za</strong>dane ukaze -<br />

kadar pa je sam s Hano, se prelevi v ne<strong>na</strong>sitnega <strong>in</strong> izkoriščevalskega pohotneža, ki želi samo<br />

potešiti svoje <strong>na</strong>gonsko primitivne spolne potrebe. Ha<strong>na</strong> vidi Preliha kot močnega, groznega<br />

<strong>in</strong> skoraj demonskega, iz česar izvira tudi njen strah.<br />

-trgovec Vajda, Han<strong>in</strong> oče - hči ga zelo ceni <strong>in</strong> spoštuje ter se mu želi prika<strong>za</strong>ti v <strong>na</strong>jboljši<br />

možni luči. Vse kaže <strong>na</strong> to, da je to nje<strong>na</strong> glav<strong>na</strong> vrednota.<br />

pesnik Klikot, ki je <strong>za</strong>ljubljen v Hano. Svoj prosti čas <strong>na</strong>menja pisanju <strong>in</strong> igranju <strong>na</strong> flavto. -<br />

Klikot je nesrečen <strong>in</strong> preplašen človek, ki živi <strong>na</strong>d vsemi. Zanj obstaja samo poezija <strong>in</strong><br />

pisanje pisem, ki pa ji nikoli ne odpošlje.<br />

-Tarbula <strong>in</strong> Afra – mestni opravljivki, ki imata pod <strong>na</strong>dzorom vse dogodke v mestu<br />

-Juta – služk<strong>in</strong>ja trgovca Vajde<br />

Klef – izprijen čudak, ki v gozdu <strong>za</strong>peljuje mlado dekle, pedofil, šepavec<br />

-Gapit– paranoičen norec, ki mu družbo dela le njegova kavčukasta lutka<br />

-Teobald – grbavec, obseden z gledališko igro<br />

-Gospa Prestopil – stara že<strong>na</strong>, ki dela Teobaldu družbo <strong>in</strong> z njim igra<br />

-Tere<strong>za</strong> – pomočnica v Han<strong>in</strong>i hiši<br />

Čas <strong>in</strong> kraj dogajanja<br />

Čas dogajanja je en dan oz. e<strong>na</strong> noč. Kraj dogajanja je mesto Goga.<br />

Domen Tofol<strong>in</strong>i


44. Prežihov Voranc - SAMORASTNIKI<br />

-socialnorealistič<strong>na</strong> novela<br />

-vpliv družbene razslojenosti ne življenje malih ljudi, njihove lastnosti<br />

-simboličen pomen<br />

-epske <strong>in</strong> dramatske prv<strong>in</strong>e, jezik <strong>in</strong> slog<br />

Socialni realizem v prozi :<br />

- kritičen do obstoja takratne družbe <strong>in</strong> razmer<br />

- poudarja socialno plat človekovega življenja, manj pa se ukvarja s psihološko a<strong>na</strong>lizo oseb<br />

- človeka pojmuje kot pripadnika določenega socialnega reda, čigar boj odloča o sreči <strong>in</strong> usodi<br />

njega samega<br />

- pisatelji se angažirajo predvsem <strong>za</strong> opisovanje nižjih slojev, malih ljudi oz. kmetov<br />

- pogosto se ozirajo <strong>na</strong> položaj kmečkih delavcev, redkokdaj opisujejo meščansko življenje<br />

(kritično)<br />

Glav<strong>na</strong> tema je ljubezen med Meto <strong>in</strong> Ožbejem, ki pripadata različnima socialnima<br />

okoljema. Kljub veliki ljubezni <strong>in</strong> ne<strong>za</strong>konskim otrokom se ne moreta poročiti <strong>in</strong> gospodariti<br />

<strong>na</strong> Karnicah, saj je Meta kajžarska hči, Ožbej pa gruntarski s<strong>in</strong>. Gre <strong>za</strong> moralni spopad med<br />

malim <strong>in</strong> velikim človekom iz kmečkega okolja.<br />

Lastnosti književnih oseb<br />

Meta ... protagonistka (nosilka pozitivnega, izjemnega mater<strong>in</strong>stsva)<br />

Karničnik ... trd, neizprosen, krut, človek brez čustev, enoumen<br />

Ožbej ... s<strong>in</strong>, raste ob čustveno hladni materi, neodločen, omahljiv, moška nemoč<br />

Meti<strong>na</strong> mati ... stoji hčeri ob strani, ne upa se postaviti <strong>za</strong>se, a jo vseeno podpira, z njo<br />

razredno dozori<br />

Meta je rev<strong>na</strong>, <strong>za</strong>to je v boju <strong>za</strong> Ožbeja povsem nemoč<strong>na</strong>, <strong>na</strong>d ostale pa jo dvigne iz ljubezni<br />

<strong>in</strong> ponosa poroje<strong>na</strong> moral<strong>na</strong> vzvišenost - nje<strong>na</strong> notranja moč. Zato si počasi pridobi javno<br />

mnenje <strong>in</strong> tudi <strong>na</strong> videz neomajni Karničnik se vda. Ta je gmotno močan, ima visok položaj v<br />

družbi, je vztrajen <strong>in</strong> trmast, a se vseeno ukloni. Pravica je Vorancu očitno <strong>na</strong>jpomembnejša,<br />

kar je tudi v skladu z idejo dela.<br />

Vseh devet samorastnikov je podobnih materi, le da jih ne spoz<strong>na</strong>mo tako podrobno <strong>in</strong> da<br />

verjetno niso šli skozi tako težke preizkušnje, kakor o<strong>na</strong>.<br />

Ožbej je v vseh pogledih slabič, brez moči. Ob Met<strong>in</strong>i prisotnosti se vedno <strong>na</strong>v<strong>za</strong>me njenega<br />

poguma, ki pa ob srečanju z očetom takoj splahni.<br />

Simbolika <strong>in</strong> idej<strong>na</strong> oz<strong>na</strong>ka<br />

Met<strong>in</strong>ih devet samorastnikov je simbol družbenih krivic, hkrati pa tudi simbol večnosti <strong>in</strong><br />

stalnosti. Oni bodo <strong>na</strong>daljevali ta bajtarski rod, dokler le-ta ne osvoji celotne zemlje. Ideja je<br />

socialnokritič<strong>na</strong>.<br />

Slogov<strong>na</strong> a<strong>na</strong>li<strong>za</strong> :<br />

* lakoničen slog – jedr<strong>na</strong>t, zgoščen, kratkobeseden<br />

* epično-dramatičen, ker stalno raste <strong>na</strong>petost med dvema silama. Jasno je tudi izraženo<br />

moralno stališče vaščanov, ki gojijo simpatijo do Mete. Novela se odlikuje tudi z odličnimi<br />

verističnimi prizori, kjer je opisano vse do potankosti. Zasledimo lahko tudi ciklično<br />

po<strong>na</strong>vljanje, ki ga predstavljajo otroci <strong>in</strong> »martranje«.<br />

Anita Očko


45. Prežihov Voranc - BOJ NA POŽIRAVNIKU<br />

-socialnorealistič<strong>na</strong> novela<br />

-vpliv družbenega <strong>in</strong> <strong>na</strong>ravnega okolja <strong>na</strong> življenje književnih oseb<br />

-simboličen pomen <strong>in</strong> grotesknost<br />

-epske <strong>in</strong> dramatske prv<strong>in</strong>e, jezik <strong>in</strong> slog<br />

Socialni realizem v prozi<br />

Pojavil se je okoli leta 1930. V okvirih slovenskega književnega razvoja je pomen soc.<br />

realizma zelo velik. Socialni realizem je s pomočjo realističnih <strong>in</strong> <strong>na</strong>turalističnih postopkov<br />

izoblikoval uspešne primere velikega roma<strong>na</strong> <strong>in</strong> daljših novel. V teh besedilih je združil<br />

<strong>na</strong>jbolj pereča družbe<strong>na</strong>, social<strong>na</strong> <strong>in</strong> življenjska vprašanja kmečkih, polproletarskih <strong>in</strong><br />

proletarskih slojev predvojne slovenske družbe <strong>in</strong> jih postavil v širši okvir slovenskega<br />

<strong>na</strong>cio<strong>na</strong>lnega položaja, ki je bil ogrožen v Italiji <strong>in</strong> Avstriji. S svojo pokraj<strong>in</strong>sko<br />

razčlenjenostjo je opo<strong>za</strong>rjal <strong>na</strong> slikovito različnost slovenskega življa, hkrati pa v tej<br />

raznoterosti odkrival iste temeljne socialne <strong>in</strong> <strong>na</strong>cio<strong>na</strong>lne perspektive.<br />

Družbeno <strong>in</strong> <strong>na</strong>ravno okolje<br />

Družbeno okolje je negativno po<strong>na</strong>zorjeno s gruntarjem, pri katerem je delal Dihur.<br />

Naravno okolje je poosebljeno, <strong>in</strong> ga pisatelj opisuje kot živo bitje.<br />

Simbolika:<br />

- zemlja – smisel eksistencialnega obstoja ali celo socialnega uspeha<br />

- požiralniki ( luknje v zemlji ) – simbolizira<strong>na</strong> sovražnost <strong>na</strong>rave, ki uničuje zemljo.<br />

Grotesknost<br />

Posamezni prizori v noveli so groteskni – gorotesknost povzročajo ne<strong>na</strong>dni spoji človeškega,<br />

živalskega <strong>in</strong> rastl<strong>in</strong>skega, različne pohabe, stiki otrok z <strong>na</strong>siljem, različ<strong>na</strong> pretiravanja,<br />

stopnjevanja itn.<br />

Slog<br />

Slog je socialnorealističen. Dihurjevi so predstavniki proletariata, njihova prv<strong>in</strong>ska <strong>na</strong>rava je<br />

pisatelju <strong>na</strong>jvečja vrednota. Slog je baladen, v ospredju je kratka, odseka<strong>na</strong> beseda, beleži<br />

dogodke, brez komentarja. Socialistič<strong>na</strong> ideja je tu samo <strong>na</strong>ka<strong>za</strong><strong>na</strong>.<br />

Snov je deloma avtobiografska (koroška podeželjska problematika izpostavlja bajtarsko<br />

življenje).<br />

Tema je social<strong>na</strong> (družbenokritič<strong>na</strong>).<br />

Motivi: siromašni otroci, kaznovanje, pohabljenost, strast, smrt,…<br />

Ideja želi poka<strong>za</strong>ti <strong>na</strong> odvisnost človeka od <strong>na</strong>rave v neizprosnih socialnih razmerah.<br />

Pripovedovalec je tretjeosebni <strong>in</strong> vsevedni, pripoved<strong>na</strong> tehnika je s<strong>in</strong>tetič<strong>na</strong>.<br />

Pisatelj oblikuje snov z dramatično ostr<strong>in</strong>o, s sunkovitim <strong>za</strong>poredjem dogodkov <strong>in</strong> z<br />

dialogom. Dramatske prv<strong>in</strong>e prepleta z epskimi, pripoved je tretjeoseb<strong>na</strong>, a<strong>na</strong>litič<strong>na</strong> <strong>in</strong><br />

objektiv<strong>na</strong>, z<strong>na</strong>čilni pa so tudi številni dialektizmi <strong>in</strong> ekspresivno obarvane besede.<br />

Anita Očko


46. Miško Kranjec - REŽONJA NA SVOJEM<br />

- socialnorealistič<strong>na</strong> novela<br />

- vpliv družbeno-zgodov<strong>in</strong>skega dogajanja <strong>na</strong> življenje <strong>in</strong> miselnost književnih oseb<br />

- jezik <strong>in</strong> slog, epske <strong>in</strong> lirske prv<strong>in</strong>e<br />

O avtorju<br />

Miško Kranjec v svojih črticah, novelah, povestih <strong>in</strong> romanih <strong>na</strong>jraje prikazuje revno življenje<br />

v prekmurski vasi <strong>in</strong> usodo tamkajšnjih ljudi pod madžarskimi grofi, v dobi prekmurske<br />

boljševiške revolucije, agrarne reforme <strong>in</strong> sezonskega izseljevanja med obema voj<strong>na</strong>ma (Os<br />

življenja, Strici so mi povedali). Precejšen kos njegovega pripovedništva <strong>za</strong>jema snov tudi iz<br />

povojnega življenja. V svojih pripovedih se rad vrača v otroška leta <strong>in</strong> k svojim mladostnim<br />

doživetjem (Imel sem jih rad, Mladost v močvirju).<br />

Miško Kranjec je eden <strong>na</strong>jpomembnejših pripovednikov socialnega realizma <strong>in</strong> prvi <strong>na</strong>s<br />

pisatelj, ki je vpeljal v slovensko književnost prekmurski svet.<br />

Socialnorealistič<strong>na</strong> novela<br />

Je kratka zgodba, ki ima v središču usodo malega človeka, ki ga usmerjajo družbene<br />

spremembe. Pogosta motiva sta zemlja <strong>in</strong> človekova <strong>na</strong>ve<strong>za</strong>nost <strong>na</strong>njo. Književniki pišejo<br />

realno <strong>in</strong> stvarno ter poudarjajo socialne razlike med ljudmi.<br />

Vpliv družbeno-zgodov<strong>in</strong>skega dogajanja <strong>na</strong> življenje <strong>in</strong> miselnost književnih oseb<br />

Režonja se je po štirih letih vrnil s prve svetovne vojne. Upal je, da bo življenje siromakov<br />

zdaj boljše. Bili so <strong>na</strong>mreč tako revni, da niso imeli niti <strong>za</strong> hrano. Sanjal je o zemlji, ki jo je<br />

obljubljal Franc Jožef. Tedaj pa pride <strong>na</strong> obisk njegov sosed Bergmann, po rodu Žid. Začel je<br />

razlagati, kako je prišel v to vas <strong>in</strong> ni imel ničesar, sedaj pa ima de<strong>na</strong>r, trgov<strong>in</strong>o, hlev <strong>in</strong><br />

živ<strong>in</strong>o, toda sedaj mu hočejo vse pobrati. Zato se je odločil, da bo vse prodal, de<strong>na</strong>r pa skril.<br />

Režonja pa je videl, kam je Žid skril de<strong>na</strong>r. Vzel je <strong>za</strong>bojček <strong>in</strong> ga skril v votlo deblo drevesa<br />

v gozdu <strong>na</strong>d hišo.<br />

Po dveh letih je Režonja že po<strong>za</strong>bil <strong>na</strong> vojno, toda stradali niso ta čas, kaj dosti pa tudi niso<br />

kupovali, ker bi jih lahko odkrili. V deželi pa so ravno delili grofovsko zemljo. Režonja se je<br />

<strong>za</strong>grebel <strong>in</strong> dobil šest oralov zemlje. Jeseni se je Režonja odločil seči v <strong>za</strong>bojček <strong>in</strong> si kupiti<br />

svoje brane, plug <strong>in</strong> kol. Vsake toliko časa ga je <strong>za</strong>pekla vest <strong>za</strong>radi kraje de<strong>na</strong>rja, tako da je<br />

moral iskati opravičilo <strong>za</strong> to dejanje. Tri<strong>in</strong>dvajsetega leta se je Katica, njegova starejša hči<br />

odločila da se poroči. Čez čas se je Režonja odločil, da bo sezidal tako domačijo kot je ni v<br />

celi vasi. In res je <strong>na</strong>pravil opeko, <strong>na</strong>jel zidarje <strong>in</strong> čez nekaj mesecev je bila hiša gotova.<br />

Otroci so se <strong>za</strong>čeli ženiti <strong>in</strong> kmalu so ostali samo Režonja, Geta, zet <strong>in</strong> <strong>na</strong>jmlajša. Zaradi<br />

starosti so <strong>za</strong>čeli Režonjo izpodrivati, nič več mu niso pustili delati, saj so mislili, da mu je<br />

težko. Ker pa je Režonja v delu užival je spet segel v <strong>za</strong>bojček ter si <strong>na</strong> skrivaj kupil oral<br />

<strong>na</strong>jlepše zemlje. Ta oral je obdeloval tako skrbno kot še nobenega. Toda nekega dne ga je<br />

<strong>za</strong>dela kap <strong>in</strong> ohromel je po eni strani. Ko je <strong>na</strong> vozičku Režonja počasi umiral ga je obiskal<br />

Bergmann, kateremu še vedno ni dal miru tisti <strong>za</strong>bojček. Toda Režonja svoje kraje ni priz<strong>na</strong>l<br />

<strong>in</strong> tako skrivnost odnesel v grob.


Jezik <strong>in</strong> slog<br />

Slog je liričen. Ritem stavkov je e<strong>na</strong>komeren, speven, počasen, pogosti so opisi razpoloženj,<br />

misli ju<strong>na</strong>kov, sredstvo <strong>za</strong> te opise pa je notranji monolog. Novela se konča z Režonjevo<br />

smrtjo <strong>in</strong> z meditacijo, da je malemu človeku <strong>na</strong> tem svetu edi<strong>na</strong> vrednota zemlja. Ta<br />

meditacija predstavlja lirske prv<strong>in</strong>e v noveli.<br />

Viri <strong>in</strong> literatura:<br />

-Svet književnosti 3<br />

-Svet književnosti 2<br />

-www.solajenora.si/miskokranjec<br />

MARTIN PEVEC


47. Karel Destovnik Kajuh - Bosa pojdiva, dekle, obsorej<br />

idej<strong>na</strong> <strong>in</strong> slogov<strong>na</strong> a<strong>na</strong>li<strong>za</strong> (po<strong>na</strong>vljanje, kontrast)<br />

Prepletanje osebne <strong>in</strong> družbene (vojne) teme<br />

motivi, pesniške podobe<br />

Kajuhove domoljubne, socialistične, uporniške <strong>in</strong> obtožujoče pesmi pa tudi ljubezenske<br />

izpovedi so bile med <strong>na</strong>jbolj priljubljenimi <strong>na</strong> parti<strong>za</strong>nski strani.<br />

Teme <strong>in</strong> motivi, ki so skupni poeziji med NOB, so boj <strong>za</strong> svobodo, parti<strong>za</strong>nski spopadi,<br />

sovraštvo do okupatorja, trpljenje <strong>in</strong> mučenje ujetnikov, talcev, taboriščnikov, usoda<br />

preg<strong>na</strong>ncev itd. Ta poezija je precej obsež<strong>na</strong> <strong>in</strong> raznovrst<strong>na</strong>. Pesniki so tudi preprosti,<br />

anonimni, med ustvarjalci so bili pripadniki vseh generacij, tudi že uveljavljeni pesniki, npr.<br />

Oton Župančič, Alojz Gradnik, Tone Seliškar, Mile Klopčič, Anton Vodnik, Božo Vodušek,<br />

Edvard Kocbek, Igo Gruden, Matej Bor idr.<br />

Karel Destovnik Kajuh iz vrst mladega rodu je z<strong>na</strong>l združiti <strong>na</strong>rodnoosvobodilni duh z občutji<br />

mladega človeka, ki hrepeni po mladosti, življenju, ljubezni, sreči. Ker je pesnil s preprostimi<br />

pesniškimi sredstvi, so nekatere njegove pesmi skoraj po<strong>na</strong>rodele. Pesem Bosa pojdiva, dekle,<br />

obsorej izpoveduje globoko ljubezensko čustvo. Fant <strong>na</strong>govarja dekle, <strong>na</strong>j <strong>na</strong>trgata češnjevih<br />

vej <strong>in</strong> jih odneseta <strong>na</strong> grobove talcev. V pesmi je prisoten izrazit kontrast med svetlim <strong>in</strong><br />

temnim. Svetlo po<strong>na</strong><strong>za</strong>rjajo razsanjane češnjeve veje, temno grobovi talcev. S po<strong>na</strong>vljanjem je<br />

podoba še uč<strong>in</strong>kovitejša, belo <strong>in</strong> temno se v pesmi izmenjavata tako kot ljubezensko<br />

hrepenenje, ki je osrečujoče <strong>in</strong> boleči<strong>na</strong> ob misli <strong>na</strong> trpeči <strong>na</strong>rod.<br />

Po obliki je pesem tradicio<strong>na</strong>l<strong>na</strong>, sestavljajo jo tri štirivrstične kitice z rimo. Jezikovno <strong>in</strong><br />

slogovno je blizu ljudski pesmi <strong>in</strong> je zelo melodič<strong>na</strong>. Figure po<strong>na</strong>vljanja v pesmi so a<strong>na</strong>fore,<br />

gemi<strong>na</strong>cije, pararelizem, pesnik pa se poigrava tudi s stopnjevanjem <strong>in</strong> kontrasti (temni,<br />

pretemni).<br />

VIRI IN LITERATURA<br />

- Ambrož, D. <strong>in</strong> drugi. (2004). Branja – berilo <strong>in</strong> učbenik <strong>za</strong> 3. letnik gim<strong>na</strong>zij ter štiriletnih<br />

strokovnih šol, Ljublja<strong>na</strong>, DZS.<br />

- Zapiski<br />

Domen Tofol<strong>in</strong>i


48. Janez Me<strong>na</strong>rt – CROQUIS<br />

PRVINE ZA INTERPRETACIJO<br />

- <strong>in</strong>timistič<strong>na</strong> pesem: tema, motivi, pesniške podobe, jezik, slog<br />

O AVTORJU<br />

Rodil se je 29. septembra 1929 v Mariboru. Študiral je slavistiko <strong>in</strong> primerjalno književnost v<br />

Ljubljani. Najprej se je <strong>za</strong>poslil pri Triglav filmu kot lektor, dramaturg <strong>in</strong> vodja lutkovnega<br />

oddelka, <strong>na</strong>to <strong>na</strong> RTV Ljublja<strong>na</strong>, kjer je <strong>na</strong> široko <strong>za</strong>stavil dramski program slovenske<br />

televizije; od leta 1979 do 1991 je bil urednik pri Mlad<strong>in</strong>ski knjigi, tu je pomagal uresničevati<br />

množični knjižni program <strong>in</strong> zgledno poskrbel <strong>za</strong> vse <strong>na</strong>jbolj nujne prevode angleških <strong>in</strong><br />

francoskih klasičnih <strong>in</strong> romantičnih pesnikov v slovenšč<strong>in</strong>o. Pisati je <strong>za</strong>čel že v gim<strong>na</strong>ziji,<br />

objavljal je v Mlad<strong>in</strong>ski reviji <strong>in</strong> Besedi, 1953 je s pesniškimi <strong>in</strong> z mladostnimi prijatelji<br />

Kovičem, Zlobcem <strong>in</strong> Pavčkom izdal danes kultno pesniško zbirko Pesmi štirih. Zaščitni<br />

z<strong>na</strong>ki njegove poezije so duhovitost, ironija <strong>in</strong> satira, oblikovno pa tradicio<strong>na</strong>l<strong>na</strong> metrika <strong>in</strong><br />

urejene kitice. Bil je predsednik Društva slovenskih pisateljev <strong>in</strong> dolgoletni tajnik Slovenske<br />

akademije z<strong>na</strong>nosti <strong>in</strong> umetnosti. Leta 1979 so mu podelili Prešernovo <strong>na</strong>grado. Umrl je 22.<br />

januarja 2004.<br />

INTERPRETACIJA<br />

Pesem je izšla v zbirki Časopisni stihi <strong>in</strong> to v posebni podobi t.i. likovne pesmi, sodi pa tudi<br />

med TOPOGRAFSKO POEZIJO. Pesniška zbirka Časopisni stihi je oblikova<strong>na</strong> kot časopis s<br />

šestimi stranmi, ki so razdeljene <strong>na</strong> rubrike (Uvodnik, aktualno, <strong>za</strong>dnje vesti …). Croquis je<br />

francoska beseda <strong>in</strong> pomeni osnutek, skico; izraz se <strong>na</strong>jveč uporablja v likovnem smislu.<br />

Pesem s tem <strong>na</strong>slovom nosi sporočilo o razočaranju <strong>na</strong>d življenjem, kar se metaforično izraža<br />

že v prvih dveh verzih (marmor kavarniške mizice, mrzel <strong>in</strong> siv). V <strong>na</strong>slednjih dveh kiticah<br />

lirski subjekt z nomi<strong>na</strong>lnim slogom riše skico umišljene življenske idile (hišica, drevo, klopca,<br />

rože). Ko je podoba že skoraj uresniče<strong>na</strong>, pride sila, ki vse to uniči z enim samim <strong>za</strong>mahom.<br />

Razočaranje je treba utopiti, poplakniti, otožno razpoloženje pa ostaja. Osrednji motiv pesmi<br />

je risanje skice ali krokija po sivi, mrzli, marmor<strong>na</strong>ti mizi mestne kavarne. Življenja otipljivi<br />

prispodobi, jo imenuje Me<strong>na</strong>rt. Življenje je torej mrzlo, pusto <strong>in</strong> sivo. »Prst čopič je <strong>in</strong> lužica<br />

paleta« iz luže politega konjaka <strong>na</strong>staja pesnikova risbica, ki simbolizira njegove sanje po<br />

toplem varnem domu <strong>in</strong> ljubeči, lepi ženi. Lirski subjekt je prvoosebni <strong>in</strong> je identičen z<br />

avtorjem. Z uporabo pomanjševalnic (lužica, hišica, klopca, stezica …) pesnik še dodatno<br />

poudari svoj čustven odnos do <strong>na</strong>risane predmetnosti. Na sivi, marmor<strong>na</strong>ti kavarniški mizi<br />

<strong>na</strong>staja idilič<strong>na</strong> slika sanjskega sveta, ki jo <strong>na</strong>takar v trenutku izbriše z enim samim potegom<br />

krpe. Natakar simbolizira usodo, ki v hipu izbriše vse pesnikove sanje <strong>in</strong> upe. Motiv je<br />

moderen, prikazuje mestnega, odtujenega malega človeka. Tema pesmi je tradicio<strong>na</strong>l<strong>na</strong>;<br />

človek v življenju ne sme nikoli obupati, vedno je čas <strong>za</strong> nov <strong>za</strong>četek, <strong>za</strong> nove sanje <strong>in</strong> upe.<br />

Konec je ironičen, pesnik se žalostno posmehne samemu sebi <strong>in</strong> <strong>na</strong>roči še en konjak. Bistvo<br />

pesmi se skriva v <strong>za</strong>dnjem verzu: »Gospod <strong>na</strong>takar, še en konjak prosim!«. Pesnik <strong>za</strong>sanjano<br />

vztraja, še vedno upa, da bo v prihodnosti imel druž<strong>in</strong>o <strong>in</strong> si kljub slabim razmeram ne pusti<br />

vzeti teh sanj.<br />

Prisotni sta SATIRA <strong>in</strong> IRONIJA. Pesnik se posmehne samemu sebi, pivskim bratcem <strong>in</strong><br />

njihovim idiličnim sanjam, ki se stalno izmikajo. Notranji ritem je tekoč, skoraj monoton,<br />

<strong>na</strong>kazuje neko po<strong>na</strong>vljanje, ujetost. Notranji slog je poročevalski, pesnik <strong>na</strong>ni<strong>za</strong> dejstva v<br />

neglagolskih stavkih. Ključ<strong>na</strong> glagola v pesmi sta protipomenska glagolu <strong>na</strong>risati <strong>in</strong> zbrisati.


VSEBINA<br />

Pesnik, ki sedi <strong>za</strong> mizo, pije konjak <strong>in</strong> se dolgočasi. Ko<strong>za</strong>rec konjaka pusti <strong>za</strong> seboj lužico <strong>in</strong><br />

pesnik <strong>za</strong>čne zdolgočaseno risati s prstom po lužici. Pod njegovimi prsti se izriše idilič<strong>na</strong> slika<br />

vsakdanjega življenja, ki si ga pesnik želi, vendar ga nima. Hiša v <strong>na</strong>ravi, klop, stezica, lepa<br />

ženska med rožami. Njegove <strong>na</strong>jvečje želje so imeti dom, občutiti topl<strong>in</strong>o.<br />

INTIMIZEM<br />

S PESNIŠKO ZBIRKO Pesmi štirih se v slovenski povojni poeziji pojavi <strong>in</strong>timizem. Za<br />

<strong>in</strong>timizem je z<strong>na</strong>čil<strong>na</strong> oseb<strong>na</strong> izpovednost v <strong>na</strong>sprotju s prej poudarjeno družbeno tematiko.<br />

Voj<strong>na</strong> stopi v o<strong>za</strong>dje, v ospredje pa stopi <strong>in</strong>tima. Od prejšnjih pesnikov se ti razlikujejo v tem,<br />

da gre <strong>za</strong> doživetja mladih ljudi v novem času. Glav<strong>na</strong> doživetja so ljubezen, razočaranje<br />

<strong>za</strong>radi neuresničenih upov <strong>in</strong> idealov, skepsa <strong>in</strong> celo obup. Oblikovno izhajajo ti pesniki iz<br />

tradicije, nekateri ostajajo v verzu <strong>in</strong> slogu strogo tradicio<strong>na</strong>lni, drugi so se sčasoma obrnili k<br />

modernejšim oblikam, tudi k svobodnemu verzu.<br />

VIRI IN LITERATURA<br />

- <strong>in</strong>ternet, Wikipedia – prosta enciklopedija<br />

- zbirka Pesmi štirih<br />

- književnost <strong>na</strong> <strong>maturi</strong> 2008<br />

Jure Zdolšek


49. TONE PAVČEK - PESEM O ZVEZDAH<br />

- <strong>in</strong>timistič<strong>na</strong> pesem; pesnikov pogled <strong>na</strong> življenje <strong>in</strong> ljudi; pesniške podobe <strong>in</strong> simboli<br />

O avtorju<br />

Tone Pavček se je rodil 29.9.1928 v Šentjuriju pri Novem mestu. Diplomiral je <strong>na</strong> Pravni<br />

fakulteti v Ljubljani. Pavček se je v knjigi <strong>na</strong>jprej predstavil v zbirki Pesmi štirih (1953)<br />

skupaj s Kajetanom Kovičem, Cirilom Zlobcem <strong>in</strong> Janezom Me<strong>na</strong>rtom. Kot je poudarila<br />

kritika <strong>in</strong> presodila literar<strong>na</strong> zgodovi<strong>na</strong>, je bil svet Pavčkove lirike sprva vitalističen, v<br />

razmerju do <strong>na</strong>rave včasih idiličen <strong>in</strong> harmoničen. Ta oz<strong>na</strong>ka velja v pretežni meri <strong>za</strong> zbirke<br />

Sanje živijo dalje (1958), Ujeti ocean (1964) <strong>in</strong> Poganske hvalnice (1976). Njegov pesniški<br />

razvoj je dosegel vrh v <strong>in</strong>tenzivno doživeti, a hkrati z refleksivnimi toni podloženi poeziji v<br />

zbirkah Dedišči<strong>na</strong> (1983) <strong>in</strong> Goličava (1988).<br />

Interpretacija pesmi<br />

Pesem o zvezdah je pesem o ljudeh. Pripoveduje o tem, da je vsak človek svet <strong>za</strong>se. Kolikor<br />

je zvezd <strong>na</strong> nebu, tolikor je različnih ljudi <strong>na</strong> svetu. Piše o tem, da sta si dva človeka lahko<br />

blizu, vendar se lahko zgodi, da te pri<strong>za</strong>dene <strong>na</strong>jbolj nekdo, ki ti je <strong>na</strong>jbližji. Človek lahko<br />

takrat tudi umre - pomeni, da ga to pri<strong>za</strong>dene bolj kot karkoli drugega.<br />

Pavček skupaj z ostalimi avtorji Pesmi štirih pripada generaciji, ki je obnovila novo<br />

romantiko - <strong>in</strong>timizem. Ohranil je bistveni potezi poezije, <strong>in</strong> sicer tradicio<strong>na</strong>lno obliko <strong>in</strong><br />

tematiko posameznika, ki je v sporu s stvarnim svetom. Posebnost Pavčkovega pesništva je<br />

to, da se približuje lirično refleksivni pesmi, ki se tematsko suče zlasti okrog vprašanj usode,<br />

m<strong>in</strong>evanja, resig<strong>na</strong>cije.<br />

Pesem o zvezdah je pesem o človeku. Zvezda je v poeziji simbol sreče, smisla <strong>in</strong> optimizma.<br />

Prav tako je človek nekaj posebnega, smiselnega <strong>in</strong> lepega. Potuje po vedno isti poti od<br />

rojstva do smrti. Čeprav je del skupnosti, živi sam. Ljudje so si včasih predaleč <strong>in</strong> so si<br />

odtujeni, drugič pa so si celo preblizu <strong>in</strong> prav takrat lahko drug drugega <strong>na</strong>jbolj pri<strong>za</strong>denejo.<br />

Rima ni izpelja<strong>na</strong> dosledno, pojavlja se tudi aso<strong>na</strong>nca (ujemanje samoglasnikov).<br />

Verz ni vedno misel<strong>na</strong> celota, saj misel iz enega ver<strong>za</strong> preskoči v drugega (miselni prestop).<br />

Običajne besede <strong>in</strong> besedne zveze se <strong>za</strong>menjujejo z neobičajnimi – besedami v prenesenem<br />

pomenu.<br />

Metafore: »krmariti k pogrebu« - bližati se smrti,<br />

»z nohti lahko srce kdo doseže«- človek te lahko zelo pri<strong>za</strong>dene.<br />

Primerjava v prvi kitici je ključ<strong>na</strong> <strong>za</strong> razumevanje sporočila.<br />

» Vsak človek je <strong>za</strong>se svet,<br />

čuden, svetal <strong>in</strong> lep<br />

kot zvezda <strong>na</strong> nebu«<br />

Viri <strong>in</strong> literatura:<br />

-Svet književnosti 3<br />

-www.solajenora.si/tonepavček<br />

MARTIN PEVEC


50. Kajetan Kovič - JUŽNI OTOK<br />

-pesem kot prispodoba<br />

-tema, motivi<br />

-pesniške podobe, pomen metafor<br />

-zgradba, oblika pesmi<br />

Avtor<br />

Rodil se je v Mariboru. Otroška leta je preživljal v Poljča<strong>na</strong>h, kjer je končal prve tri razrede<br />

osnovne šole. V četrtem razredu pa se je druži<strong>na</strong> <strong>za</strong>radi vojne preselila blizu Gornje Radgone.<br />

Tam je spoz<strong>na</strong>l kmečko življenje <strong>in</strong> tegobe vojnega časa, hkrati pa se mu je pokraji<strong>na</strong> ob Muri<br />

močno vtisnila v spom<strong>in</strong>. Po vojni je obiskoval klasično gim<strong>na</strong>zijo v Mariboru, kjer je leta<br />

1950 <strong>maturi</strong>ral. Nato se je vpisal <strong>na</strong> študij primerjalne književnosti <strong>na</strong> ljubljanski Filozofski<br />

fakulteti. Diplomiral je leta 1956.<br />

Ker se s pisateljevanjem ni mogel preživljati, se je po končanem študiju <strong>za</strong>poslil kot novi<strong>na</strong>r<br />

pri Ljubljanskem dnevniku <strong>in</strong> Ljudski pravici. 30. maja 1991 je postal izredni, 6. junija 1995<br />

pa redni član Slovenske akademije z<strong>na</strong>nosti <strong>in</strong> umetnosti. Je član Društva slovenskih<br />

pisateljev <strong>in</strong> izredni član Društva madžarskih pisateljev. Do sedaj se je udeležil številnih<br />

pisateljskih srečanj v različnih evropskih državah (Nizozemska, Avstrija, Francija,…). Je<br />

dobitnik mnogih domačih <strong>in</strong> tujih literarnih <strong>na</strong>grad. Zdaj živi v Ljubljani.<br />

Prve pesmi je <strong>za</strong>čel pisati že v gim<strong>na</strong>ziji, prvič pa jih je objavil v Mlad<strong>in</strong>ski reviji leta 1948.<br />

Za njegov prodor v javnost je pomembno soavtorstvo pesniške zbirke z <strong>na</strong>slovom Pesmi<br />

štirih, v kateri je objavljenih 26 Kovičevih pesmi. Zbirko je leta 1953 izdala mlada četverica<br />

Kajetan Kovič, Ciril Zlobec, Janez Me<strong>na</strong>rt <strong>in</strong> Tone Pavček. V zbirki je vid<strong>na</strong> Kovičeva<br />

prodornost k <strong>in</strong>timizmu, ki <strong>na</strong>poveduje prelom povojne ideologije. Tej zbirki pa so <strong>na</strong>to<br />

sledile samostojne pesniške zbirke, v katerih se pesnik <strong>na</strong>jprej odmakne od poetike<br />

novoromantičnega <strong>in</strong>timizma, potem sledi močan tematski <strong>in</strong> slogovni premik v smeri<br />

iracio<strong>na</strong>lnega eksistencializma, ko <strong>za</strong>čne odkrivati nove moči upiranja silam, ki pretijo<br />

človeku v modernem svetu tehnike <strong>in</strong> politike. Gre <strong>za</strong> filozofska bivanjska oziroma<br />

eksistencial<strong>na</strong> vprašanja. Viden pa je tudi vpliv literature absurda. Spremeni se njegov<br />

duhovni <strong>in</strong> jezikovni slog pisanja. Pesmi pogosto <strong>na</strong>kazujejo duhovno urejanje <strong>na</strong>sprotji k<br />

enoviti smotrnosti sveta, <strong>za</strong>teče se k bolj neposredni besedi. V liriki se je pesnik izrazno<br />

močno približal novemu ekspresionizmu, <strong>za</strong> katerega so z<strong>na</strong>čilne prek<strong>in</strong>jene normalne zveze<br />

med stvarmi, svobod<strong>na</strong> metaforika, menjavanje stalne <strong>in</strong> svobodne pesniške oblike. Njegov<br />

pesniški razvoj je potekal vse od sledov nove romantike do bližanja modernejšemu pesništvu.<br />

Oblikovno je v glavnem vztrajal pri ve<strong>za</strong>nih verznih oblikah. V novejših zbirkah je dosegel<br />

zrelo klasičnost. Kovič je tudi avtor pripovednih besedil, v katerih svoj doživljajski <strong>in</strong> miselni<br />

svet odkriva z bolj realistične strani. Napisal je zbirko novel <strong>in</strong> štiri romane.Med mladimi je<br />

<strong>za</strong>slovel s poezijo <strong>in</strong> prozo. Pisanju <strong>za</strong> otroke ves čas posveča e<strong>na</strong>ko skrb kot pisanju <strong>za</strong><br />

odrasle, med enim <strong>in</strong> drugim pisanjem ne vidi <strong>in</strong> ne dela razlik. V mlad<strong>in</strong>skih delih sledi<br />

humorju, zvočnosti, povezovanju resničnosti <strong>in</strong> domišljije v igri ter čustvenemu <strong>in</strong><br />

domišljijskemu bogatenju bralca.Priz<strong>na</strong>n pa je tudi kot prevajalec nemške, francoske,<br />

madžarske, češke, hrvaške, srbske <strong>in</strong> ruske poezije.<br />

Interpretacija<br />

Prva kitica: nekaj je, južni otok obstaja, je zelo daleč, komaj se ga sluti. JUŽNI OTOK je<br />

nekaj nedosegljivega.<br />

Druga kitica: enkrat je, drugič ga ni (mišljenje se giblje med pozitivnim <strong>in</strong> negativnim<br />

smislom).


Tretja kitica: od slasti, želje po otoku, si pijan, negativen (GA NI), pozitiven (prepričan si<br />

DA JE).<br />

Četrta kitica: tega otoka NI.<br />

Peta kitica: pride neko novo upanje <strong>in</strong> JUŽNI OTOK zopet JE.<br />

Pesniška sredstva<br />

Izpostavljanje glagola biti v sedanjosti (JE), ukrasni pridevki (južni otok, nez<strong>na</strong>no morje, bele<br />

vode...), metafore (južni otok: nekaj idealnega, morje: nekaj okoli <strong>na</strong>s – življenje, moč<strong>na</strong><br />

zvezda: smer življenja, nova ladja: odločitev, da tvegaš <strong>in</strong> greš novo pot), a<strong>na</strong>fora (<strong>in</strong> <strong>in</strong> <strong>in</strong>),<br />

tradicio<strong>na</strong>l<strong>na</strong> pesem<br />

Nastanek<br />

Izšla je v zbirki Labador (to je <strong>na</strong>jvečji polotok v S Ameriki, ki pripada Ka<strong>na</strong>di) leta 1976. Je<br />

metafora <strong>za</strong> deželo z mnogimi razsežnostmi <strong>in</strong> s tem metafora <strong>za</strong> bivanje. Za Južni otok vemo,<br />

da je metafora <strong>in</strong> mesto hrepenenja, vendar pa ne vemo, kje to mesto je.<br />

Tematska <strong>in</strong>terpretacija<br />

Tematika je bivanjska. Izraža poudarjene težnje po utopiji ali idealiteti oz. nihanje med upom,<br />

da Južni otok je <strong>in</strong> strahom, da ga ni. Njega se da spoz<strong>na</strong>ti samo tistim, ki ne raču<strong>na</strong>jo <strong>na</strong>nj,<br />

ampak vanj verjamejo.<br />

Viri<br />

-<strong>in</strong>ternet (www.dijaski.net)<br />

Mar<strong>in</strong>o Oman


51. DANE ZAJC - ČRNI DEČEK<br />

Pesniške podobe, simboli ter njihov pomen<br />

Tema absurda<br />

Svobodni verz, ritem<br />

O AVTORJU<br />

Dane Zajc (1929 – 2005) je eden <strong>na</strong>jpomembnejših slovenskih pesnikov. Boleče je bil<br />

<strong>za</strong>z<strong>na</strong>movan z izkušnjo druge svetovne vojne, saj so <strong>na</strong>cisti požgali njegovo domačijo, izgubil<br />

je očeta <strong>in</strong> dva brata. Bil je pesnik, ki je deloval v 1. generaciji (2. skupi<strong>na</strong>) sodobne slovenske<br />

lirike. V svoji poeziji izraža novo občutje sveta, polno boleč<strong>in</strong>e, obupa, nesmiselnosti bivanja,<br />

umiranje. Pri tem so mu <strong>za</strong> simbol pogosto služile podobe živali ali podobe iz mitov. Njegove<br />

pesmi so prežete z občutji osamljenega bivanja sredi razkroja vseh tradicio<strong>na</strong>lnih vrednot.<br />

Človek je v takem svetu le igrača nez<strong>na</strong>nih <strong>in</strong> nespoz<strong>na</strong>vnih sil. Pogosto <strong>za</strong>pada v brezno<br />

obupa, absurda, toda nikoli se ne vda, to velja tudi <strong>za</strong> pesem Črni deček. Ta pesem je e<strong>na</strong><br />

izmed pesmi iz zbirke Jezik iz zemlje 1961.<br />

VSEBINA<br />

Črni deček stoji <strong>na</strong> rumenem pesku puščave. Okrog je le nebo <strong>in</strong> vse, kar deček ima, je<br />

<strong>na</strong>ročje, polno ptic. Zaradi njih ne sme bežati. Vendar ptice morajo odleteti. Ko so <strong>na</strong> nebu,<br />

jih obseva močno sonce, <strong>za</strong>to razpadejo v perje, meso <strong>in</strong> pepel. A deček ima nove ptice, ki<br />

zopet odletijo, ker morajo odleteti, <strong>in</strong> zopet propadejo.<br />

SIMBOLI<br />

Puščava je simbol sveta, v katerem človek živi. Tako kot puščava je tudi svet mrtev <strong>in</strong><br />

odljuden. Človek je v njem osamljen, prestrašen <strong>in</strong> ogrožen.<br />

Starci so <strong>na</strong>sprotje dečku, ne le <strong>na</strong>sprotje, ampak tudi grožnja. Podobni so sivim<br />

ujedam, ki so sovražnice ptic, torej vsega, kar ima deček. Starci so simbol ožjega<br />

okolja, v katerem živi človek.<br />

Sonce <strong>in</strong> zvezda sta simbol neke višje kozmične sile, ki oblikuje svet. Ta sila pa<br />

uničuje človekovo življenje.<br />

Ptice so simbol <strong>na</strong>sprotja vsega negativnega, kar ogroža človeka.<br />

Podoba dečka s polnim <strong>na</strong>ročjem ptic je lahko tudi podoba pesnika, ki poje, ker<br />

mora peti, ne da bi v tem videl smisel, torej ptice simbolizirajo pesnikove pesmi.<br />

Pesnik vztraja v pesnjenju, pesmi ostajajo nerazumljene, kritiki jih uničijo.<br />

Črni deček je simbol osamljene <strong>in</strong> ogrožene eksistence, ki mora moč <strong>za</strong> bivanje <strong>in</strong><br />

vztrajanje odkriti v sebi.<br />

Spuščanje ptic je simbol vsakega idealističnega dejanja, tudi umetniškega ustvarjanja.<br />

Tesnoba <strong>na</strong>vzven <strong>in</strong> <strong>na</strong>vznoter<br />

Pepel ne moremo komunicirati, ne moremo videti (<strong>za</strong>megljen pogled)<br />

Sanje so pomembne ptice bodo vzletele <strong>in</strong> razpadle vendar jih moramo imeti<br />

MOTIVI<br />

Absurd je pogost motiv v sodobni poeziji. Osrednji motiv Črnega dečka je absurden.<br />

Nesmiselnega početja ni mogoče dojeti z razumom. Njegovo vztrajanje nima smisla, saj ne<br />

daje pričakovanega rezultata. Za tako početje mora obstajati nek notranji, nerazložljiv smisel.


TEME: bivanjske<br />

- absurdni svet<br />

- nemoč, osamljenost, krhkost<br />

- uničene sanje<br />

- razpad, smrt<br />

- moramo vztrajati<br />

SLOG:<br />

- retorični <strong>na</strong>govor (notranji dialog) v vsaki kitici – deluje bolj prepričljivo <strong>in</strong> žalostno<br />

- okrasni pridevek: črni deček, rumeni pesek, kačje vijuge, rume<strong>na</strong> gro<strong>za</strong>, sive ujede,<br />

zlobno sonce, ledene zvezde, steklene kosti<br />

- metafore: stene neba (tesnoba), ptice (sanje o lepem), starci (vladajoča družba),<br />

zvezde <strong>in</strong> sonce (vesolje), pepel (razdejanje)<br />

- svobod<strong>na</strong> moder<strong>na</strong> oblika pesmi<br />

- patetičen slog<br />

- paralelizem členov<br />

EKSISTENCIALIZEM<br />

- absurd sveta<br />

- nemoč, osamljenost<br />

- uničene sanje<br />

EKSPRESIONIZEM<br />

- človekova stiska<br />

- bolestno preoblikova<strong>na</strong> realnost (razpad ptic)<br />

- barvne podobe<br />

OBLIKA<br />

Pesem je <strong>na</strong>pisa<strong>na</strong> v svobodni obliki <strong>in</strong> svobodnem verzu. Zanj je z<strong>na</strong>čilno, da je različno<br />

dolg, brez metričnega obrazca. Lahko je riman. Pesem je ritmično uč<strong>in</strong>kovita.<br />

Poudarje<strong>na</strong> je zvoč<strong>na</strong> podoba. Dosega jo s po<strong>na</strong>vljanjem, z vseb<strong>in</strong>skim paralelizmom, z<br />

aliteracijo <strong>in</strong> aso<strong>na</strong>nco.<br />

Zvoč<strong>na</strong> podoba podpira sporočilo pesmi. Verz moramo brati počasi. Zamolkli zvok <strong>in</strong><br />

počasen, e<strong>na</strong>komeren ritem po<strong>na</strong><strong>za</strong>rjata žalost, o katerem govori.<br />

VIRI:<br />

- www.dijaski.net<br />

- www.wikipedia.org<br />

- www.slo.slohost.net<br />

LITERATURA:<br />

- Kos, Virk, Kocijan, Kralj, Kos: Svet književnosti 4; Obzorja, Maribor, 2003<br />

Kaja Golob


52. GREGOR STRNIŠA - VEČERNA PRAVLJICA<br />

ELEMENTI INTERPRETACIJE:<br />

- Pravljičnost <strong>in</strong> resničnost<br />

- Pesniške podobe <strong>in</strong> njihov pomen<br />

- Groteskne prv<strong>in</strong>e<br />

- Glasov<strong>na</strong> ujemanja, ritem<br />

O AVTORJU<br />

Gregor Strniša se je rodil leta 1930 v Ljubljani kot s<strong>in</strong> književnika Gustava Strniše. Končal je<br />

klasično gim<strong>na</strong>zijo <strong>in</strong> doštudiral germanistiko <strong>na</strong> Filozofski fakulteti v Ljubljani. V službi ni<br />

bil nikoli, vso do smrti je bil <strong>poklicni</strong> književnik.<br />

Prve pesmi je objavil že kot petošolec (dijak takratnega prvega letnika klasične gim<strong>na</strong>zije). Že<br />

takrat je veljal <strong>za</strong> samotneža <strong>in</strong> čudaka, <strong>za</strong>nimale so ga duhovne vede, astronomija, astrofizika<br />

<strong>in</strong> matematika. Leta 1986 je <strong>za</strong> življenjsko delo prejel Prešernovo <strong>na</strong>grado. Naslednje leto je<br />

umrl v Ljubljani, v mestu, ki ga je le redko <strong>za</strong>pustil. Je eden <strong>na</strong>jvidnejših sodobnih slovenskih<br />

pesnikov pa tudi dramatik <strong>in</strong> pisec mlad<strong>in</strong>ske književnosti.<br />

DELA<br />

Njegove <strong>na</strong>jpomembnejše pesniške zbirke: Mo<strong>za</strong>iki, Odisej, Zvezde, Želod, Oko, Škarje <strong>in</strong><br />

Jajce, poetič<strong>na</strong> dramska besedila pa Samorog, Žabe <strong>in</strong> Ljudožerci. Skoraj dvajset let je pisal<br />

tudi besedila <strong>za</strong> <strong>za</strong>bavno glasbo. Najbolj z<strong>na</strong><strong>na</strong> je popevka Zemlja pleše.<br />

INTERPRETACIJA PESMI<br />

Pesem Večer<strong>na</strong> pravljica lahko razdelimo <strong>na</strong> dva dela. V prvih dveh kiticah srečamo<br />

fantastičen nočni svet v gozdu: drevesa se odpro <strong>in</strong> v njih <strong>za</strong>čnejo biti srca, od lune visi<br />

lišaj, kamni hodijo <strong>na</strong>okrog <strong>in</strong> grizejo mehke obraze gob. V tretji kitici se preselimo <strong>na</strong> drugo<br />

stran gozda, kjer v svojih hišah spijo ljudje, z njimi pa se igrajo mačke sanj.<br />

Pesem je preplete<strong>na</strong> s skrivnostno grozo <strong>in</strong> tesnobo. To pesnik doseže z uporabo grotesknih<br />

metafor, ki v bralcu vzbujajo neprijetne asociacije. To, da kamni grizejo gobe, ne bi bilo nič<br />

grozljivega, a besed<strong>na</strong> zve<strong>za</strong> mehki obrazi gob <strong>na</strong>s neprijetno spom<strong>in</strong>ja <strong>na</strong> človeške obraze.<br />

Ljudje, ki spimo v hišah, se <strong>na</strong>vadno počutimo varne, a v pesmi so ljudje v globokih, nizkih<br />

jamah svojih sob, kar spet zveni grozljivo, nevarno, ljudje so kot dolge,sive miši, s katerimi<br />

se igrajo velike mačke sanj, torej še zdaleč niso v kakšnem varnem prebivališču.<br />

V pesmi se prepletata fantazijski (1. <strong>in</strong> 2. kitica) <strong>in</strong> realni (3. kitica) svet, meja med njima je<br />

<strong>za</strong>brisa<strong>na</strong>, vendar so sanje <strong>in</strong> pod<strong>za</strong>vest močnejše od resničnosti.<br />

Sporočilo pesmi je, da obstaja nek višji, skrivnosten svet, ki ga ljudje razumsko ne<br />

<strong>za</strong>z<strong>na</strong>vamo, a se v sanjah, v pod<strong>za</strong>vesti grozljivo poigrava z <strong>na</strong>mi. Varnega <strong>za</strong>vetja,<br />

kamor bi se lahko skrili pred njim, pa ni nikjer.<br />

Naslov pesmi je <strong>na</strong>sproten vseb<strong>in</strong>i. Večer<strong>na</strong> pravljica <strong>na</strong>s spom<strong>in</strong>ja <strong>na</strong> nekaj lepega,<br />

prijetnega, saj jo preberemo otrokom <strong>za</strong> lahko noč. Ta pravljica pa je grozljiva, tesnob<strong>na</strong>,<br />

vzbuja <strong>na</strong>m občutek, da nikjer nismo varni. Tudi <strong>za</strong>ključek ni pravljičen.


GROTESKNE PRVINE<br />

Pesem je grotesk<strong>na</strong>. Pesnik prikazuje predmete iz vsakdanjega sveta <strong>in</strong> jih popači, s čimer<br />

poudari stisko <strong>in</strong> strah pred nesmislom. Grotesknost v pesmi vzbuja ne<strong>na</strong>vad<strong>na</strong><br />

metaforika: poosebitve (se dvignejo veliki kamni), ukrasni pridevki (suh pok, tem<strong>na</strong> srca,<br />

žolta lu<strong>na</strong>, mehki obrazi gob), primere (kakor orjaški sivi pajki, kot dolge sive miši),<br />

s<strong>in</strong>estezija (suh pok). Metaforika je z<strong>na</strong>čil<strong>na</strong> <strong>za</strong> <strong>na</strong>drealizem.<br />

OBLIKA PESMI<br />

Vsebi<strong>na</strong> pesmi je sicer moder<strong>na</strong>, oblika pa je v <strong>na</strong>sprotju z njo tradicio<strong>na</strong>l<strong>na</strong>. Oblika pesmi<br />

je z<strong>na</strong>čil<strong>na</strong> <strong>za</strong> Strnišo. Pesem ima tri štirivrstične kitice z urejenim ritmom, <strong>na</strong>mesto rime pa<br />

imamo v prvih dveh kiticah aso<strong>na</strong>nce (pri aso<strong>na</strong>nci ali nepopolnem stiku gre <strong>za</strong> ujemanje<br />

samoglasnikov v dveh ali več besedah od <strong>za</strong>dnjega <strong>na</strong>glašenega zloga <strong>na</strong>prej, npr. pokov –<br />

bobnov), v <strong>za</strong>dnji kitici, ki je tudi vseb<strong>in</strong>sko drugač<strong>na</strong>, pa se pojavi rima.<br />

VIRI IN LITERATURA<br />

Svet književnosti 4<br />

http://www.dijaski.net/?stran=slo&sub=pes<br />

De<strong>na</strong> Rozman


- Modernistične prv<strong>in</strong>e<br />

- Besedne igre<br />

- Ludizem v besedilu<br />

Avtor<br />

53. TOMAŽ ŠALAMUN - Mal<strong>in</strong>e so<br />

Tomaž Šalamun se je rodil v Zagrebu, a se s starši kmalu <strong>za</strong> tem preselil v Ljubljano. Tu je<br />

preživel osem let, <strong>na</strong>to je drugi razred obiskoval v Mostarju, potem pa so se zopet vrnili v<br />

Slovenijo, <strong>in</strong> sicer v Koper, kjer je obiskoval gim<strong>na</strong>zijo <strong>in</strong> <strong>maturi</strong>ral leta 1960.<br />

Že s prvo zbirko (Poker, 1966) je odprl vrata v takšen pesniški svet, kakršnega dotlej nismo<br />

poz<strong>na</strong>li. Nikoli ne piše v prvi osebi. Njegovi verzi, ki so oblikovno popolnoma svobodni, so<br />

polni nepričakovanih pojmovnih pove<strong>za</strong>v, asociacij <strong>in</strong> <strong>na</strong>jbolj ne<strong>na</strong>vadnih domislic.Berejo se<br />

kot igrive, duhovite, včasih šokantne, a tudi bi<strong>za</strong>rne igre svobodne domišljije. Svoja dela je<br />

objavljal predvsem v Perspektivah, v zborniku EVA. Šalamun velja <strong>za</strong> osrednjega<br />

predstavnika pesniške avantgarde v 60.ih letih 20.st. Šalamu<strong>na</strong> literar<strong>na</strong> zgodovi<strong>na</strong> uvršča<br />

med ludiste <strong>za</strong>radi njegovega pojmovanja življenja <strong>in</strong> sveta. Šalamun <strong>na</strong>mreč življenje<br />

razume kot neobvezno igro brez nekega višjega pome<strong>na</strong> <strong>in</strong> smisla. Igro v kateri ni nič več<br />

dokončno, nič več sveto, nič več obvezujoče <strong>in</strong> <strong>za</strong>vezujoče. V pesmi <strong>za</strong>govarja stališče, da je<br />

življenje zgolj igra, da stvari zgolj so, da obstajajo same po sebi <strong>in</strong> same <strong>za</strong>se, brez višjih<br />

pomenov <strong>in</strong> smislov, ki jim jih <strong>na</strong>deva človek.<br />

Interpretacija<br />

Odkrivanje vzrokov je <strong>za</strong> Šalamu<strong>na</strong> nesmiselno, ker ne verjame v racio<strong>na</strong>lne temelje sveta.<br />

Za Šalamu<strong>na</strong> je pomembno, da je tekma bila, da so se imeli vsi lepo, <strong>za</strong>kaj so jo izgubili, je<br />

nepomembno. Podobno velja tudi <strong>za</strong> človekovo početje <strong>in</strong> življenje <strong>na</strong>sploh.<br />

Njegove pesmi so neobvez<strong>na</strong> igra besed, delujejo duhovito, sveže, ironično, igrivo <strong>in</strong><br />

šokantno obenem. V pesniški jezik vdrejo nepesniške, pogovorne, žargonske <strong>in</strong> slengovske<br />

besede: man to man, fantastičen, <strong>na</strong> križ, back, gor pa dol ... Šalamun <strong>za</strong>vestno krši<br />

pravopisne norme, v pesmi ni ločil <strong>in</strong> velikih <strong>za</strong>četnic. Leta 1966, ko je zbirka izšla v<br />

samo<strong>za</strong>ložbi, je <strong>na</strong>letela <strong>na</strong> ogorčenje <strong>in</strong> zgražanje nekaterih bralcev <strong>in</strong> kritiko<br />

Osrednji movit predstavlja <strong>na</strong>ravnost šokantno novost v poeziji, ker je v primerjavi z<br />

tradicio<strong>na</strong>lnimi motivi <strong>in</strong> občutij ba<strong>na</strong>lno vsakdanji. Poleg splošnih pogovornih izrazov so<br />

z<strong>na</strong>čilni žargonizmi. Za pesnika očitno obstajajo stvari zu<strong>na</strong>j smisla, <strong>za</strong>nj nimajo višjega,<br />

razumnega pome<strong>na</strong>, človekovo početje pa ni pove<strong>za</strong>no z globljim smislom bivanja.Velikokrat<br />

se igra z besedami, besednimi zve<strong>za</strong>mi.<br />

Modernistične prv<strong>in</strong>e<br />

Osrednji motiv predstavlja šokantno novost v poeziji, saj je v primerjavi s tradicio<strong>na</strong>lnimi<br />

motivi globjih bivanjskih spoz<strong>na</strong>nj <strong>in</strong> občutij ba<strong>na</strong>lno vsakdanja


Besedne igre, ludizem v besedilu<br />

Nerazumno montažo motivov je pesnik ustvaril s svobodno igro besedil brez poetične norme.<br />

V pesem se kot v koš skupaj <strong>na</strong>metani Karlovac, tuja oseb<strong>na</strong> last<strong>na</strong> ime<strong>na</strong>, novi<strong>na</strong>rji <strong>in</strong> ime<strong>na</strong>.<br />

Ludizem izključuje idejno sporočilo, ker kot avangard<strong>na</strong> smer ne priz<strong>na</strong>va ustaljenih vrednot.<br />

Viri <strong>in</strong> literatura:<br />

- www.dijaski.net<br />

- wikipedija<br />

- www.dogaja.se<br />

Žan Peter Romih


54. CIRIL KOSMAČ - TANTADRUJ<br />

Pojmi prv<strong>in</strong>e <strong>za</strong> <strong>in</strong>terpretacijo:<br />

- novela; pripovedovalčev odnos do glavne književne osebe <strong>in</strong> do drugih<br />

- eksistencialistične, realistične, simbolistične, fantastične prv<strong>in</strong>e<br />

- barvni <strong>in</strong> zvočni učunki<br />

O avtorju<br />

Rodil se je leta 1910 <strong>na</strong> Slapu ob Idrijci. Zaradi <strong>na</strong>rodno <strong>za</strong>vednega delovanja so ga fašistične<br />

oblasti <strong>za</strong>prle. V Jugoslaviji se je uveljavil kot mlad pisec povesti <strong>in</strong> novel. Po vojni je bil<br />

urednik časopisa Slovenski poročevalec, pozneje svobodni književnik. Umrl je v Ljubljani<br />

leta 1980.<br />

Kosmačeva pro<strong>za</strong> ne bi dozorela do tolikšne čistosti, še zlasti pa ne do tolikšne čustvene<br />

vznesenosti, če ne bi bilo v njegovem življenju domotožja. Domotožje je tako postala moč<strong>na</strong><br />

pobuda <strong>za</strong> ustvarjanje <strong>in</strong> tudi pozneje je polnilo Kosmačevo pripovedništvo z izjemno<br />

čustvenostjo <strong>in</strong> notranjim <strong>na</strong>vdušenjem.<br />

Kosmačevo predvojno pisateljsko ustvarjanje je po obsegu skromno. Obsega nekaj krajših<br />

novel ali črtic, ki so izšle leta 1946 v zbirki Sreča <strong>in</strong> kruh. Pisateljeva dela, <strong>na</strong>pisa<strong>na</strong> po drugi<br />

svetovni vojni, sodijo v okvir sodobne književnosti (npr. Tantadruj). Napisal je tudi roman<br />

Pomladni dan, novelo Balada o trobenti <strong>in</strong> oblaku ter <strong>za</strong> mlad<strong>in</strong>o Medvejke <strong>in</strong> V gaju<br />

življenja.<br />

V 30. letih je bil skupaj z Vorancem, Kranjcem <strong>in</strong> Igoličem eden vodilnih socialnih realistov.<br />

Pritegnila ga je <strong>na</strong>cio<strong>na</strong>l<strong>na</strong> problematika (položaj Slovencev pod italijansko <strong>za</strong>sedbo), sicer pa<br />

se je v svojem literarnem delu ukvarjal z življenjem primorskih malih ljudi. Kosmač ni epik<br />

Vorančevega tipa, marveč pronicljiv <strong>in</strong> psihološko poglobljen ustvarjalec krajših pripovednih<br />

zvrsti, v glavnem novel. Po drugi svetovni vojni se je oddaljil od socialnega realizma <strong>in</strong> <strong>za</strong>čel<br />

uporabljati tudi elemente modernejše proze.<br />

Med deli je tudi zelo pomemb<strong>na</strong> Kosmačeva grotesk<strong>na</strong> novela Tantadruj, s katero se je avtor<br />

spet približal posebnežem iz <strong>za</strong>četnega ustvarjalnega obdobja.<br />

Interpretacija<br />

Bivanjske (eksistencialistične) prv<strong>in</strong>e<br />

Norčkova zgodba je prav<strong>za</strong>prav simbolič<strong>na</strong> zgodba o sodobnem civiliziranem človeku,<br />

iskalcu smrti. Vsak od norčkov govori po svoje, <strong>za</strong> besede drugega pa ostaja trajno <strong>za</strong>prt. To<br />

je oz<strong>na</strong>ka sodobnika, ki je vedno bolj osamljen, goji le še svoj jaz, a mu nihče ne prisluhne.<br />

Druge osebe v noveli predstavljajo "normalne" ljudi, ki norčke pomilujejo. Najbolj izstopajo<br />

župniki, karikature, ki si lastijo moralno sodbo <strong>na</strong>d človeškimi življenji.<br />

Tantadrujeva usoda je žalost<strong>na</strong>, <strong>za</strong>to postane želja po smrti njegov bivanjski cilj - živi <strong>za</strong> smrt.<br />

Sporočilo novele pripoveduje o malem človeku, ki v človeški skupnosti tudi <strong>za</strong>se <strong>za</strong>hteva<br />

e<strong>na</strong>kovreden <strong>in</strong> svoboden položaj.<br />

Novela tematizira tudi eksistencialne prv<strong>in</strong>e(ob želji po absolutni sreči v smrti izraža e<strong>na</strong>ko<br />

močno <strong>in</strong> neupogljivo voljo do življenja).


Realistične prv<strong>in</strong>e<br />

V noveli se prepletajo tradicio<strong>na</strong>lne <strong>in</strong> moderne prv<strong>in</strong>e. V Kosmačevi literaturi sta z<strong>na</strong>čilni<br />

dve temeljni pripovedni ravn<strong>in</strong>i. Prvo predstavlja avtobiografska pripoved <strong>in</strong> osebno<br />

doživljanje, drugo pa spom<strong>in</strong>sko oblikova<strong>na</strong> zgodba iz domače vasi. Ta novela združuje<br />

oboje. Čeprav je delo razdeljeno <strong>na</strong> tri dele, prehodov <strong>za</strong>radi asociativnih preskokov skoraj ne<br />

čutimo. Spom<strong>in</strong>ska pripoved dobiva tudi groteskno obliko, ko se izostri odnos do smrti.<br />

Včasih prepoved preide v pravo <strong>na</strong>tančno, realistično opisovanje (kako Tantadruj zbira<br />

zvonce, opisi dogajalnih prizorišč, gostilne, sejma. pokopališča, tudi dialogi) - to so realistične<br />

prv<strong>in</strong>e.<br />

Fantastične prv<strong>in</strong>e<br />

Metaforika je bogata <strong>in</strong> večkrat stopnjuje grotesknost. Tako se realistične prv<strong>in</strong>e prepletajo s<br />

fantastičnimi (prividi uničenja, groteskno izvotljeni vrtiljak, krvavi mesec, oblak).<br />

Slogov<strong>na</strong> a<strong>na</strong>li<strong>za</strong>, zvočnost <strong>in</strong> barve<br />

1. Zvočnost<br />

V delu so neprestano prisotni glasbeni zvoki, ki bralcu omogočajo neposredno vživljanje v<br />

dogajanje. Za zvočnostjo v noveli se skrivajo posameznikove želje, razpoloženje <strong>in</strong> njegova<br />

psiha.<br />

Primeri: C<strong>in</strong>glanje Tantadrujevih zvončkov <strong>in</strong> njegovo prepevanje pesmice, ki ni samo<br />

pesmica, marveč krik človeka, ki potrebuje pomoči. Tu je tudi Peregr<strong>in</strong>ovo prepevanje, s<br />

katerim pritegne vso kmečko množico, ki <strong>za</strong> trenutek po<strong>za</strong>bi <strong>na</strong> svoje težave. Doneči cerkveni<br />

zvonovi <strong>in</strong> doneče orgle, katerim Tantadruj rad prisluhne, ga pomirijo ter popeljejo v svet<br />

onkraj življenja, kjer <strong>na</strong>jde srečo <strong>in</strong> veselje.<br />

2. Barve<br />

Tako kot zvočnost so v noveli pomembne tudi barve, ki pa se več<strong>in</strong>oma <strong>na</strong><strong>na</strong>šajo <strong>na</strong><br />

opisovanje zu<strong>na</strong>njega okolja <strong>in</strong> oseb. Lep primer je opis župnišča, ki je vse obdano z<br />

“zlatom”. Vsi štirje norčki vidijo hrano <strong>in</strong> predmete v župnišču pozlačene. Poleg zlate barve<br />

se pojavi tudi srebr<strong>na</strong> barva, ki jo povzroči sonce <strong>na</strong> golobih, ki jih Tantadruj opazuje pred<br />

cerkvijo, tu pa je še krvavo rdeči mesec, ki ga kmetje razumejo kot grožnjo nove vojne.<br />

S pomočjo barv torej Kosmač stopnjuje podobo zu<strong>na</strong>njega sveta, pri čemer si <strong>na</strong>jraje pomaga<br />

z okrasnimi pridevki, ki oz<strong>na</strong>čujejo barve.<br />

Viri <strong>in</strong> literatura:<br />

- <strong>Književnost</strong> <strong>na</strong> <strong>maturi</strong> 2006 (A<strong>na</strong> Jesenovec, Jaka Le<strong>na</strong>rdič)<br />

Katja Drozg


55. VITOMIL ZUPAN - MENUET ZA KITARO<br />

- vojni <strong>in</strong> avtobiografski roman<br />

- književ<strong>na</strong> oseba kot pripovedovalec, njen eksistencialistični bivanjski položaj<br />

- zgradba roma<strong>na</strong><br />

- modernistične prv<strong>in</strong>e<br />

O avtorju<br />

Vitomil Zupan se je rodil 18. januarja 1914 v Ljubljani. Pred 2. svetovno vojno je živel<br />

razgibano življenje, veliko je potoval <strong>in</strong> se izka<strong>za</strong>l v različnih poklicih. Na <strong>za</strong>četku 2.<br />

svetovne vojne se je pridružil OF. Kasneje ga je italijanski okupator prisilno poslal v taborišče<br />

Go<strong>na</strong>rs. Po letu 1943 so ga izpustili <strong>in</strong> odšel je v parti<strong>za</strong>ne. Po vojni leta 1948 ga je tedanja<br />

komunistič<strong>na</strong> oblast <strong>za</strong>prla <strong>in</strong> obsodila <strong>na</strong> 18 let <strong>za</strong>pora. Po sedmih letih je bil izpuščen <strong>in</strong> je<br />

po vrnitvi <strong>na</strong>prej doštudiral, <strong>na</strong>to pa je deloval kot samostojni pisatelj. Umrl je 14. maja 1987<br />

v Ljubljani, kjer je tudi pokopan.<br />

Zvrst/vrsta<br />

Menuet <strong>za</strong> kitaro je vojni roman, poseb<strong>na</strong> vrsta zgodov<strong>in</strong>skega roma<strong>na</strong>. Njegova glav<strong>na</strong> tema<br />

je 2. svetov<strong>na</strong> voj<strong>na</strong>. več<strong>in</strong>o zu<strong>na</strong>njega dogajanja tvorijo resnični zgodov<strong>in</strong>ski dogodki, ki jih<br />

avtor v romanu <strong>na</strong>tančno časovno določi. Najbolj kritično prikazuje obdobje boja proti<br />

okupatorju ravno ta Zupanov roman. V njem parti<strong>za</strong>ni niso le neustrašni borci <strong>in</strong> zmagovalci<br />

ampak tudi ljudje, ki živijo med strahom <strong>in</strong> pogumom <strong>in</strong> imajo vse človeške slabosti <strong>in</strong> vrl<strong>in</strong>e.<br />

Zgradba roma<strong>na</strong><br />

Zu<strong>na</strong>nja zgradba: Roman je srednje obsežno pripovedno delo razdeljeno <strong>na</strong> osem poglavij.<br />

Vsako poglavje uvaja niz citatov, ki se <strong>na</strong><strong>na</strong>šajo <strong>na</strong> glavno temo roma<strong>na</strong>, vojno, delno pa so<br />

splošni <strong>in</strong> celo lirski.<br />

Notranja zgradba: Z<strong>na</strong>čilno je prepletanje dogajalnega časa <strong>in</strong> prostora. Roman se odvija <strong>na</strong><br />

dveh prizoriščih <strong>in</strong> dveh dogajalnih časih. V ospredju je postavljeno vojno dogajanje v<br />

oktobru <strong>in</strong> novembru 1943. Obe časovni plasti <strong>in</strong> dogajal<strong>na</strong> prostora povezuje glav<strong>na</strong><br />

pripoved<strong>na</strong> oseba Jakob Bergant Berk, ilegalec <strong>in</strong> parti<strong>za</strong>n.<br />

Okvir<strong>na</strong> zgodba se dogaja v Španiji leta 1973 (nevojni del). Vlož<strong>na</strong> pripoved pa se odvija<br />

proti koncu 2. svetovne vojne leta 1943 do osvoboditve (vojni del).<br />

Slog: prepleta se sedanjost <strong>in</strong> preteklost s tokom <strong>za</strong>vesti ( Berkovih misli). Slog je <strong>na</strong>tančen<br />

<strong>in</strong> uč<strong>in</strong>kovit. Roman odkriva resničnost, kakršno vidi Berk, to pa je z<strong>na</strong>čilnost perso<strong>na</strong>lnega<br />

pripovedovalca.


Sporočilo<br />

1. Voj<strong>na</strong> je boj <strong>za</strong> preživetje, ki ga več<strong>in</strong>i vsili manjši<strong>na</strong> - "Važno je priti <strong>na</strong> grič".<br />

2. "Nasvidenje v <strong>na</strong>slednji vojni!" V človeku je vedno nekaj kar ga sili v takšno dejanje<br />

- volja po moči, oblasti, de<strong>na</strong>rju …<br />

3. Avtorjeva kritika tistih, ki so hoteli parti<strong>za</strong>nsko bojevanje prika<strong>za</strong>ti kot idealno.<br />

Modernistični postopki:<br />

- prvoosebni pripovedovalec pripoveduje le tisto, kar sam doživi<br />

- menjava različnih pripovednih postopkov<br />

- notranji monolog<br />

- dialogi<br />

- uporaba pestrega gradiva<br />

- vmesni komentarji<br />

- svobodno prepletanje besedila<br />

Eva Kanduti


- družbenokritični roman<br />

- zgradba roma<strong>na</strong><br />

- bivanjski položaj<br />

- humor, grotesknost<br />

- realistične <strong>in</strong> modernistične prv<strong>in</strong>e<br />

O AVTORJU<br />

56. PAVLE ZIDAR - SVETI PAVEL<br />

Zdravko Slamnik, s psevdonimom Pavle Zidar (1932-1992), se je rodil <strong>na</strong> Slovenskem<br />

Javorniku pri Jesenicah. Po končanem učiteljišču je nekaj let poučeval, potem pa živel kot<br />

svobodni književnik. Leta 1965 je postal <strong>poklicni</strong> pisatelj <strong>in</strong> takrat izide roman Sveti Pavel.<br />

Pisal je <strong>za</strong> odrasle <strong>in</strong> mlad<strong>in</strong>o, <strong>in</strong> sicer romane, povesti <strong>in</strong> novele. Leta 1987 je prejel<br />

Prešernovo <strong>na</strong>grado <strong>za</strong> življenjsko delo. Umrl je v Ljubljani.<br />

Izhodišče njegovega pripovedništva je socialni realizem, dopolnjen z novimi sestavi<strong>na</strong>mi. Za<br />

snov jemlje tragično eksistenco malega človeka, učitelja, kmeta … V malem človeku vidi<br />

potrebo po življenju, sreči, ljubezni … Njegovo pripovedništvo je pogosto kritično <strong>in</strong><br />

satirično. Dodaja subjektivno komponento.<br />

DRUŽBENOKRITIČNI ROMAN<br />

Delo je <strong>na</strong>stalo <strong>na</strong> podlagi resničnih dogodkov, ki so se dogajali <strong>na</strong> slovenskem podeželju <strong>na</strong><br />

Dolenjskem po drugi svetovni vojni. Pripoveduje o vsakdanjem življenju preprostih ljudi ter o<br />

odnosih med njimi <strong>in</strong> socialistično oblastjo.<br />

ZGRADBA ROMANA<br />

Roman je zgrajen iz šestih poglavij: MIR, ŽETEV, ČRNI VETER, SVETI PAVEL, TO IN<br />

ŠE PISMO, LOV.<br />

Frenk <strong>in</strong> Žan Debevc sta brata, ki sta se med drugo svetovno vojno bojevala <strong>na</strong> <strong>na</strong>sprotnih<br />

straneh. Ker je bil Frenk belogardist, se mora pred novo oblastjo skrivati. Pri tem mu<br />

pomagata, čeprav sta si bila med vojno <strong>na</strong>sprot<strong>na</strong>, brat Žan <strong>in</strong> njegova že<strong>na</strong>. Premišljujeta,<br />

kam bi ga premestila iz zidanice, saj je tam postalo prenevarno, ker je oblast <strong>za</strong>čela s<br />

sistematičnim pregledovanjem, da bi ga <strong>na</strong>šli. Skupaj z domačimi se odločijo, da ga bodo<br />

premestili v zvonik cerkve svetega Pavla.<br />

V <strong>na</strong>slednjih dveh poglavjih, Žetev <strong>in</strong> Črni veter, spoz<strong>na</strong>mo predvsem vas, njene prebivalce <strong>in</strong><br />

njihovo povojno stisko. Zelo veliko delajo, ker je tak čas, žanjejo tudi ponoči, da delo<br />

opravijo. Pogovarjajo se o vsakdanjih rečeh, a med njimi je veliko boleč<strong>in</strong>e, sovraštva.<br />

Na sestanku krajevnega odbora sklenejo, da je treba državi oddati več vi<strong>na</strong> <strong>in</strong> da je treba<br />

poiskati belogardista Frenka ter ga predati oblastem.<br />

V <strong>na</strong>slednjem poglavju, Sveti Pavel, <strong>na</strong>tančneje spoz<strong>na</strong>mo Frenka Debevca. Ujetega v svoje<br />

skrivaštvo ga vedno bolj obvladuje <strong>za</strong>vest o nesmiselnosti <strong>in</strong> brez vrednosti življenja. V njem<br />

sta dve temeljni občutji: krivda <strong>in</strong> strah. Vedno boj se <strong>za</strong>veda, da se mu življenje izteka. K<br />

njemu prihajajo domači.


V petem poglavju To <strong>in</strong> še pismo oblast kmetom pobira vedno več pridelka, zlasti vi<strong>na</strong>. Zato<br />

kmetje <strong>za</strong>čnejo svoje pridelke skrivati. Ljudje vedno težje živijo. Žan skrije v<strong>in</strong>o, a uslužbenci<br />

oblasti mu iz hleva odpeljejo še <strong>za</strong>dnjega konja. V hudi stiski ni vedel, kam <strong>na</strong>j se obrne po<br />

pomoč, komu <strong>na</strong>j potoži <strong>in</strong> v tako hudi pri<strong>za</strong>detosti <strong>na</strong>piše pismo Titu.<br />

V <strong>za</strong>dnjem poglavju Lov, žandarji pridejo v vas z <strong>na</strong>menom, da <strong>na</strong>jdejo <strong>in</strong> odpeljejo v <strong>za</strong>por<br />

belogardista Frenka Debevca. Zaslišujejo vse vaščane. Ker ga nihče noče izdati, jih ne<br />

spustijo domov, da bi <strong>na</strong>krmili živ<strong>in</strong>o. Potem jih pretepejo, a vaščani še vedno molčijo. Ker se<br />

ženi ne zdi pošteno, da mučijo prebivalstvo <strong>in</strong> živ<strong>in</strong>o, izda moža.<br />

BIVANJSKI POLOŽAJ<br />

Tematika roma<strong>na</strong> je življenje <strong>na</strong> Dolenjskem v prvih letih po vojni. Prepričljivo je prika<strong>za</strong><strong>na</strong><br />

moral<strong>na</strong> <strong>in</strong> social<strong>na</strong> stiska vaščanskega kolektiva <strong>in</strong> posameznikov <strong>za</strong>radi gospodarskih <strong>in</strong><br />

političnih pritiskov. Roman je eksistencialistični, saj je poudarjen bivanjski pomen druž<strong>in</strong>e,<br />

medčloveški odnos.<br />

RAZDVOJENOST KNJIŽEVNIH OSEB<br />

Se kaže v tem, da vsi držijo skupaj <strong>in</strong> oblastem nočejo izdati kje se skriva Frenk, čeprav<br />

potem vsak <strong>za</strong>se razmišlja, da slej kot prej se bo moral predati. Žanu se ne zdi pošteno od<br />

oblasti, da jemljejo pridelke, ki so jih kmetje težko pridelali.<br />

HUMOR<br />

Kaže se črni humor, kako oblast dela z vaščani <strong>za</strong>radi Frenka. Vseeno pa vidimo, da se ljudje<br />

razumejo <strong>in</strong> <strong>za</strong>bavajo ne glede <strong>na</strong> težave.<br />

GROTESKNOST<br />

Skorajda je v tem romanu ne <strong>za</strong>sledimo. Grotekno je rav<strong>na</strong>nje tedanje oblasti.<br />

REALISTIČNE IN MODERNISTIČNE PRVINE<br />

Slog je realistični. Zidar v romanu uporablja ljudske, pogovorne izraze. Prav tako zveze<br />

besed. To vključevanje ljudskega jezika v roman se <strong>na</strong>jbolje izraža v pismu. Resničnost se je<br />

ka<strong>za</strong>la takš<strong>na</strong>, kakrš<strong>na</strong> je bila.<br />

Modernistič<strong>na</strong> prvi<strong>na</strong> je uporaba notranjega monologa.<br />

VIRI IN LITERATURA:<br />

- Svet književnost 4 (učbenik)<br />

- www.dijaski.net<br />

- http://sl.wikipedia.org<br />

- Erhartič, Blanka: <strong>Književnost</strong> v 3. <strong>in</strong> 4. letniku gim<strong>na</strong>zije. Maribor: Obzorja, 2007.<br />

Tjaša Hostnik


57. LOJZE KOVAČIČ – LJUBLJANSKE RAZGLEDNICE<br />

ELEMENTI INTERPRETACIJE:<br />

- slog, tematika<br />

- <strong>in</strong>terpretacija treh črtic<br />

O AVTORJU<br />

Lojze Kovačič se je rodil 9.10. 1928 v Baslu, v Švici, v izseljenski druž<strong>in</strong>i. Njegova mama je<br />

bila Nemka, oče Slovenec. Ker druži<strong>na</strong> ni imela švicarskega državljanstva, se je pred drugo<br />

svetovno vojno preselila v Slovenijo. Prvo leto je živel v Novem mestu, potem pa v Ljubljani,<br />

kjer je obiskoval OŠ, gim<strong>na</strong>zijo <strong>in</strong> pedagaško fakulteto (slavistika, germanistika). Leta 1944<br />

mu je umrl oče, <strong>na</strong>to pa je nova jugoslovanska oblast preg<strong>na</strong>la še njegove domače. Po vrnitvi<br />

iz vojske je delal kot novi<strong>na</strong>r dopisnik pri Mlad<strong>in</strong>i, <strong>na</strong>to je bil urednik podjetniškega časopisa,<br />

od leta 1936 do upokojitve pa je bil <strong>za</strong>poslen kot pedagog v Pionirskem domu v Ljubljani.<br />

Kot avtor je prejel mnogo <strong>na</strong>grad: Župančičeva <strong>na</strong>grada mesta Ljubljane (1972, 1986),<br />

Prešernova <strong>na</strong>grada (1973), zlata L<strong>in</strong>hartova plaketa <strong>za</strong> gledališko dejavnost (1973), <strong>na</strong>grada<br />

kresnik <strong>za</strong> <strong>na</strong>jboljši roman leta (1991 <strong>in</strong> 2003), Klemenčičeva <strong>na</strong>grada <strong>za</strong> življenjsko delo<br />

(1996). Umrl je 1. 5. 2004.<br />

SLOG<br />

Kot eden izmed <strong>na</strong>jpomembnejših predstavnikov slovenske proze v drugi polovici 20. stol. je<br />

Kovačič fragmentarno prenesel <strong>na</strong> papir svoje življenje, <strong>za</strong>z<strong>na</strong>movano z očetovo smrtjo, ki ga<br />

je motivno spremljavala v vseh njegovih delih, revšč<strong>in</strong>o <strong>in</strong> ponekod osamljenostjo.<br />

Njegov literarni slog je ed<strong>in</strong>stven – kar je v veliki meri posledica dejstva, da je stavke <strong>na</strong>jprej<br />

premislil v nemškem jeziku, <strong>na</strong>to pa jih <strong>za</strong>pisoval v slovenskem.<br />

Lojze Kovačič izhaja iz socialnega realizma (črtice Ljubljanske razglednice), kasneje pa se je<br />

približal modernističnemu slogu (romani Deček <strong>in</strong> smrt, Resničnost, Pet fragmentov <strong>in</strong><br />

Prišleki). Zaradi njegovega sloga <strong>in</strong> bogatega jezika velja <strong>za</strong> <strong>na</strong>jpomembnejšega pisatelja<br />

slovenske povojne/sodobne proze.<br />

TEMATIKA<br />

Tematika teh črtic je predvsem prikazovanje usode <strong>in</strong> življenja malih ljudi <strong>in</strong> čutenje z njimi,<br />

razmišljanje o moralnih <strong>in</strong> življenjskih dilemah, smrti, notranjih občutij.<br />

LJUBLJANSKE RAZGLEDNICE<br />

V črticah stvarno prikazuje življenje preprostih ljudi, v njih pa je <strong>na</strong>jmanj avtobiografski.<br />

Ju<strong>na</strong>ki so mali mestni ljudje, ne več kmečki, kot so bili pri socialem realizmu. So<br />

malomeščani <strong>in</strong> polproletarci.<br />

Glav<strong>na</strong> tematika je notranje doživljanje malega človeka v surovih povojnih razmerah. Poleg<br />

socialnega problema predstavlja tudi moralne lastnosti oseb.<br />

V tej zbirki je devet črtic/orisov/pripovedi.


Novela<br />

Je pripoved<strong>na</strong> zvrst. Spada med srednje dolge pripovedi, krajše od roma<strong>na</strong> <strong>in</strong> daljše od črtice,<br />

slike, obra<strong>za</strong> ipd. V njej <strong>na</strong>stopa manj oseb, dogajanje pa je osredotočeno okrog enega<br />

osrednjega dogodka. Pripovedovanje je zgoščeno, dramatično, jedr<strong>na</strong>to vse do vrha, <strong>na</strong>to pa<br />

sledi presenetljiv konec. Snov je vzeta iz stvarnega življenja. Več novel je lahko združenih v<br />

cikel, <strong>in</strong> sicer takrat, ko imajo kako skupno lastnost, pove<strong>za</strong>vo.<br />

Črtica<br />

Je v književnosti modernistič<strong>na</strong> oblika zelo kratke pripovedi, ki pripovedujejo o enem samem<br />

drobnem doživetju. Avtor hoče v bralcu vzbuditi potrebno razpoloženje. Pogosto je<br />

subjektiv<strong>na</strong>, lirska.<br />

INTERPRETACIJA:<br />

Učiteljica<br />

V tej črtici govori o učiteljici Pavli Škerjančevi, ki ima si<strong>na</strong> Silva <strong>in</strong> hčerko Marjanco.<br />

Pavla pokliče svojega si<strong>na</strong>, <strong>na</strong>j takoj pride v stanovanje, ampak on ne gre takoj, ker se še igra<br />

s sošolci <strong>na</strong> dvorišču. Ta čas Pavla v stanovanju spravlja v posteljo svojo hčerko Marjanco <strong>in</strong><br />

si misli, kako zelo ji je podob<strong>na</strong>. Marjanca je razre<strong>za</strong>la Tovariša, ki je bil od Silva <strong>in</strong> <strong>na</strong>redila<br />

slikice. Pavla je vzela v roke pletenje, saj je morala do sobote <strong>na</strong>rediti obleke <strong>za</strong> otroke, da bo<br />

še dodatno <strong>za</strong>služila Marjanca je šla spat, <strong>na</strong>to pa je prišel Silvo. Pavla ga je okregala, ker si je<br />

skoraj iztrgala pljuča, ko ga je klicala. Nato mu je rekla <strong>na</strong>j pride k njej, da pomeri pulover, ki<br />

ga ima <strong>za</strong> enega otroka. To mu je šlo <strong>na</strong> živce, saj je vedel, da ta pulover ni <strong>za</strong> njega, temveč<br />

<strong>za</strong> nekoga drugega.Upiral se je, ampak <strong>za</strong>man. Nato je prosil mamo, če lahko v soboto obleče<br />

smučarske hlače <strong>in</strong> goj<strong>za</strong>rje. Mama mu je rekla, da ne, on pa je še vztrajal, toda <strong>za</strong>man. Nato<br />

je moral iti spat <strong>in</strong> si je rekel, kakš<strong>na</strong> krivica je <strong>na</strong> tem svetu. Do sobote je bilo le še pet ur.<br />

Ljuba uma<strong>za</strong><strong>na</strong> Ljublja<strong>na</strong><br />

V tej črtici opisuje dve starejši ženski Terezo <strong>in</strong> Hano.<br />

Že mesec dni sta se pogovarjali, da bi še <strong>za</strong>dnjič odšli <strong>na</strong> grad, ker ga imata tako blizu.<br />

Napotili sta se, vzeli s seboj vse potrebno ter vzeli pot pod noge. Bil je sončen dan, nič<br />

lepšega <strong>za</strong> lep sprehod do gradu. Ko sta prišli <strong>na</strong> vrh, sta si lepo odpočili <strong>in</strong> pomalicali.<br />

Uživali sta v lepem razgledu <strong>na</strong> Ljubljano <strong>in</strong> obujali stare čase. Skrbelo ju je le, kako bi<br />

povedali Urški <strong>in</strong> Francki, da sta bili <strong>na</strong> gradu. Zadovoljno sta se smehljali, ko sta pomislili,<br />

kako bosta ogorčeni Urška <strong>in</strong> Francka. Nato je prišla mimo Sadarjeva M<strong>in</strong>ka, ki je imela pri<br />

sebi otroka. Njej bosta povedali ter bosta tako Urška <strong>in</strong> Francka verjeli. Še <strong>na</strong>prej sta<br />

opazovali Ljubljano <strong>in</strong> obujali stare čase. Naenkrat je postalo nebo črno <strong>in</strong> hitro sta se morali<br />

odpraviti. Tekli sta kolikor hitro sta mogli. Začelo je bliskati, grmeti. Nato sta e<strong>na</strong> <strong>na</strong> drugo<br />

valili krivdo, <strong>za</strong>kaj sta šli <strong>na</strong> grad. Ko sta prišli pod streho sta si rekli, da bosta imeli kaj<br />

praviti Urški <strong>in</strong> Francki. Bili sta srečni.


Mrak lega <strong>na</strong> zemljo<br />

V tej črtici opisuje Mundo, Šibeta, Fani <strong>in</strong> Janka.<br />

Munda je odskočil iz vo<strong>za</strong>, v roki je držal <strong>za</strong>stavico <strong>in</strong> šel proti gostilni, kjer je bil parkiran<br />

prelep motor. Zastavico je dal dečku <strong>in</strong> mu rekel, <strong>na</strong>j mu jo drži. Usedel se je <strong>na</strong> motor, ga<br />

prižgal <strong>in</strong> takoj ugasnil. Iz gostilne je prišel Šibe, lastnik motorja <strong>in</strong> mu rekel, <strong>na</strong>j gre z njim<br />

<strong>za</strong> pet m<strong>in</strong>ut. Šel je. Šibe mu jih je <strong>na</strong>ložil, ker se je usedel <strong>na</strong> njegov motor.<br />

Munda mu je vse to dvakratno vrnil <strong>in</strong> odskakljal do dečka, ki mu je držal <strong>za</strong>stavico. Nato je<br />

šel do svoje žene Fani, ki je bila v bliž<strong>in</strong>i. Bila sta mladoporočenca, ki sta že imela enega<br />

otroka Janka <strong>in</strong> sta pričakovala že drugega. Munda je prišel do Fani <strong>in</strong> odšla sta domov. Med<br />

potjo ga je Fani vprašala, <strong>za</strong>kaj spet nosi njeno ruto. Začela sta se kregati. Munda ji je rekel<br />

cipa. Ko sta prišla v stanovanje, sta se še kar <strong>na</strong>prej prerekala. Janko se je <strong>za</strong>čel jokati. Fani je<br />

dala nož Mundi <strong>in</strong> mu rekla: <strong>za</strong>bodi me, <strong>za</strong>bodi me. Nato je Munda odšel <strong>in</strong> rekel Fani, če gre<br />

zraven v k<strong>in</strong>o. Nato sta šla v k<strong>in</strong>o, kjer se je Munda prer<strong>in</strong>il preko dolge čakajoče vrste. Nato<br />

so ga vrgli ven iz vrste, ampak se je še enkrat vr<strong>in</strong>il. In vendarle je prišel do dvoje kart.<br />

Skupaj s Fani sta šla v k<strong>in</strong>o, kjer sta se objela <strong>in</strong> bila sta pobota<strong>na</strong>. Film se je <strong>za</strong>čel.<br />

LITERATURA <strong>in</strong> VIRI:<br />

- Lojze Kovačič, Ljubljanske razglednice<br />

- www.dijaski.net<br />

Simon Voler


58. DOMINIK SMOLE – ANTIGONA<br />

- <strong>na</strong>ve<strong>za</strong>va <strong>na</strong> Sofoklejevo Antigono<br />

- družbeno-zgodov<strong>in</strong>sko o<strong>za</strong>dje, aktuali<strong>za</strong>cija antičnih mitov<br />

- poetič<strong>na</strong> drama z eksistencialističnimi idejnimi prvi<strong>na</strong>mi<br />

- pesniške podobe, simbolni pomeni<br />

AVTOR<br />

Dom<strong>in</strong>ik Smole je predstavnik ustvarjalcev 1. povojne generacije. Posvetil se je predvsem<br />

dramatiki. Stilni razvoj njegove dramatike je v bistvu e<strong>na</strong>k razvoju slovenske dramatike po<br />

letu 1945: od socialnega realizma (Mostovi), prek eksistencialistične drame (Potovanje v<br />

Koromandijo) <strong>in</strong> poetične drame (Antigo<strong>na</strong>) do avantgardistične groteske (Cvetja zla).<br />

Prešernovo <strong>na</strong>grado je prejel leta 1986.<br />

NAVEZAVA NA SOFOKLEJEVO ANTIGONO<br />

Smoletova Antigo<strong>na</strong> fabulativno sloni <strong>na</strong> z<strong>na</strong>ni mitični zgodbi, ki jo je oblikoval že Sofokles.<br />

To je zgodba o nepokoršč<strong>in</strong>i <strong>in</strong> uporu posameznika proti družbi, državi <strong>in</strong> despotizmu. Smole<br />

je obdelal e<strong>na</strong>ko snov, ki pa jo je preoblikoval po svoje - v moderno filozofsko <strong>in</strong> poetično<br />

dramo (<strong>na</strong>pisa<strong>na</strong> je v verzih).<br />

Razlike v besedilih:<br />

- Antigo<strong>na</strong> pri Smoletu ne <strong>na</strong>stopi osebno <strong>na</strong> odru, ampak le v besedah drugih oseb, <strong>za</strong>to lažje<br />

predstavlja idejo iskanja <strong>in</strong> upora; išče notranji smisel življenja<br />

- v Smoletovi Antigoni stvari niso v<strong>na</strong>prej določene (usoda, bog …)<br />

- Pol<strong>in</strong>ejkovo truplo, ki ga Antigo<strong>na</strong> išče, dobi pri Smoletu globljo simbolno vrednost –<br />

spoz<strong>na</strong>nja, dosego ideala; pozitivni življenjski smisel<br />

- Antigon<strong>in</strong>o delo <strong>na</strong>daljuje Paž (nova oseba, ki je ni pri Sofokleju)<br />

- Smole je <strong>na</strong>jbolj spremenil Ismeno, Haimo<strong>na</strong> <strong>in</strong> Teiresiasa; Isme<strong>na</strong> postane sestri<strong>na</strong><br />

sovražnica, Teiresias postane dvorni filozof <strong>in</strong> stoji <strong>na</strong> Kreonovi strani, Haimon ni Antigon<strong>in</strong><br />

<strong>za</strong>ročenec, ampak jo <strong>za</strong>vrača<br />

ČLOVEK IN DRUŽBA<br />

Smole spada v skup<strong>in</strong>o umetnikov, ki je odprla konkret<strong>na</strong> vprašanja o družbi <strong>in</strong> o človeku<br />

znotraj nje. Glavni problem njegovih iger je posameznik, ki hoče živeti svobodno, s težnjo po<br />

resnici <strong>in</strong> popolnosti, vendar ga družba <strong>in</strong> okolje omejujeta s svojo moralo, ki je <strong>na</strong>videz<strong>na</strong> <strong>in</strong><br />

laž<strong>na</strong>.<br />

POETIČNA DRAMA<br />

Oblikovno je delo poetič<strong>na</strong> drama. To je drama 20. stoletja, ki v <strong>na</strong>sprotju z realistično <strong>in</strong><br />

<strong>na</strong>turalistično dramatiko obrav<strong>na</strong>va lirsko snov v izrazito poetičnem slogu, pogosto v verzih<br />

ali v ritmizirani prozi.<br />

EKSISTENCIALISTIČNE IDEJE<br />

Smole je mit izvirno prenovil – uvedel je eksistencialistične ideje svobode, odgovornosti,<br />

upora <strong>in</strong> tveganja, pa tudi nesmisla <strong>in</strong> moralne nepoštenosti. Iskanje pol<strong>in</strong>ejkovega trupla je


iskanje višjega življenjskega smisla, globlje življenjske resnice, upor zoper malomeščansko<br />

samo<strong>za</strong>dovoljstvo.<br />

Pojmovanje sveta je podobno miselnosti absurda. Družba – svet je absurden; posameznik se<br />

mu upira brez upanja <strong>na</strong> uspeh. S tem so tudi posameznikov upor, protest <strong>in</strong> iskanje rešitve<br />

obsojeni <strong>na</strong> absurd.<br />

Na eksistencializem kaže tudi pomen svobodnega ustvarjalnega <strong>in</strong> odgovornega dejanja. Z<br />

dejanjem <strong>na</strong>mreč oblikujemo svojo podobo (Sartre): » <strong>za</strong>to sem tu, da izvem, kdo sem.«<br />

SIMBOLNI POMENI<br />

Na smrt sprta brata (Eteoklej <strong>in</strong> Pol<strong>in</strong>ejk)simbolizirata ideološko razdeljenost Slovencev med<br />

2. svetovno vojno. Antigon<strong>in</strong>o vztrajanje, da je treba pokopati oba, <strong>na</strong> samo zmagovalca, pa<br />

simbolizira resnico o pobojih belogardističnih ujetnikov.<br />

Pol<strong>in</strong>ejkovo truplo je simbol višjega življenjskega smisla.<br />

Antigo<strong>na</strong> je simbol upora, iskanja smisla življenja.<br />

PESNIŠKE PODOBE<br />

Drama je <strong>na</strong>pisa<strong>na</strong> v svobodnih verzih, deloma v ritmizirani proti. V besedilu <strong>na</strong>jdemo veliko<br />

pesniških podob <strong>in</strong> uporabe pesniških sredstev:<br />

- metafore se razrastejov nekakšne lirske opise: »Kdor išče s celim srcem, s celo mrežo<br />

svojih žil … temu <strong>za</strong>nesljivo <strong>na</strong> hrbet pade bič.«<br />

- pogoste so personifikacije <strong>in</strong> metonimije: »nevedne noge so <strong>za</strong>vile <strong>na</strong>vzgor«<br />

- s<strong>in</strong>estezije ali soobčutja: »sladek sen, grenek spom<strong>in</strong>«<br />

VIRI IN LITERATURA:<br />

- www.dijaski.net<br />

- Dragica Debeljak: <strong>Književnost</strong> 4. <strong>Srednja</strong> elektro <strong>in</strong> stroj<strong>na</strong> <strong>šola</strong> Kranj, 1999.


59. DRAGO JANČAR - VELIKI BRILJANTNI VALČEK<br />

ELEMENTI ZA INTERPRETACIJO<br />

• Bivanjski položaj dramskih oseb<br />

• Moder<strong>na</strong> grotesk<strong>na</strong> drama z idejnimi priz<strong>na</strong>nji prvi<strong>na</strong>mi absurda<br />

• Prepletanje tragičnosti <strong>in</strong> ironije, karikiranja<br />

• Metaforičnost, njen primer<br />

O AVTORJU<br />

Drago Jančar se je rodil leta 1948 v Mariboru. Otroštvo je preživljal v delavskem predmestju<br />

Studenci, v Rušah pa je obiskoval srednjo kemijsko šolo. Ko je <strong>za</strong>čel s študijem <strong>na</strong> Višji<br />

pravni šoli v Mariboru, je postal <strong>na</strong>jprej kulturni, potem glavni <strong>in</strong> odgovorni urednik<br />

študentskega časopisa Katedra. Do konca študija je še sodeloval v študentskem gibanju,<br />

objavljal je prozo <strong>in</strong> polemične članke v revijah <strong>in</strong> časopisih v Sloveniji <strong>in</strong> Jugoslaviji. Po<br />

študiju se je <strong>za</strong>poslil pri dnevniku Večer kot novi<strong>na</strong>r. Potem je postal tajnik <strong>in</strong> urednik pri<br />

Slovenski matici v Ljubljani. Bil je tudi izvoljen <strong>za</strong> predsednika Slovenskega centra PEN.<br />

Njegova prva knjiga proze je bila Romanje gospoda Houžvike. Napisal je romane<br />

Pet<strong>in</strong>trideset stop<strong>in</strong>j, Galjot, Severni sij, Posmehljivo poželenje <strong>in</strong> druge. Njegove<br />

pomembnejše drame so: Disident Arnož <strong>in</strong> njegovi, Veliki briljantni valček, Klementov<br />

padec, Dedalus, Zalezujoč Godota <strong>in</strong> Halštat.<br />

VSEBINA<br />

Celot<strong>na</strong> drama se dogaja v <strong>za</strong>prtem prostoru, v posebnem psihiatričnem <strong>za</strong>vodu Svoboda<br />

osvobaja. Drama je sestavlje<strong>na</strong> iz treh dejanj <strong>in</strong> je postavlje<strong>na</strong> v čas <strong>in</strong> prostor, kjer je človek<br />

ves čas <strong>na</strong>dzorovan, njegova <strong>za</strong>sebnost je grobo krše<strong>na</strong>, javno delovanje pa onemogočeno.<br />

Človeka, ujetnika kolesja totalitarnega režima, uteleša glav<strong>na</strong> dramska oseba Simon Veber,<br />

40-letni zgodovi<strong>na</strong>r. Odvzem njegove osebne svobode je v drami prispodoba <strong>na</strong>jbolj grobega<br />

kršenja človekovih pravic, saj ga prisilno hospitalizirajo v psihiatrično bolnišnico s<br />

pomenljivim <strong>na</strong>slovom Svoboda osvobaja, ki spom<strong>in</strong>ja <strong>na</strong> <strong>na</strong>pis »Delo osvobaja« z vhoda v<br />

koncentracijsko taborišče . Metode zdravljenja v omenjeni sumljivi ustanovi so temeljile <strong>na</strong><br />

preosebljanju vsakogar, ki ni deloval v ubranem sozvočju z okorelimi družbenimi normami.<br />

Tako je bila tudi usoda raziskujočega zgodovi<strong>na</strong>rja Vebra dokončno v rokah brezdušnega,<br />

primitivnega <strong>in</strong> c<strong>in</strong>ičnega rav<strong>na</strong>nja izvržkov totalitarnega sistema v ustanovi. To predstavlja<br />

podobo nekega ne tako zelo oddaljenega časa.<br />

Prvo dejanje je sestavljeno iz 9 prizorov. Najprej se v bolniški sobi predstavita ju<strong>na</strong>ka<br />

dramskega dogajanja, Simon <strong>in</strong> Volodja (bolničar, ki je ljubil humor <strong>in</strong> se sprem<strong>in</strong>jal v<br />

brezmejnega vladarja; bil je preprost, neizobražen človek, ki ga je g<strong>na</strong>la resnič<strong>na</strong> volja do<br />

moči. S krutimi igricami je poniževal bolnike <strong>in</strong> jim jemal še tisto dostojanstvo, ki so ga<br />

premogli). Volodja je prišel k Simonu <strong>in</strong> mu pripeljal obrok hrane. Spraševal ga je, če poz<strong>na</strong><br />

kakšno dobro šalo. Simon je bil tiho, Volodja pa je kar govoril <strong>in</strong> hkrati jedel Simonov obrok<br />

hrane. Simon je vprašal, ali je sedaj »v« (kar se potem v drami pojavlja še velikokrat <strong>in</strong> ima<br />

velik pomen) <strong>in</strong> kateri dan je. Počasi sta se spoz<strong>na</strong>vala. Simon je trdil, da je normalen <strong>in</strong> da ne<br />

spada v <strong>za</strong>vod. Zmeden je bil, da se je sploh z<strong>na</strong>šel v njem. Ko je Volodja pojedel hrano, je<br />

odšel <strong>in</strong> Simon je ostal sam.


Starejši <strong>in</strong> Mlajši izvedenec <strong>za</strong> metafore (dva možakarja, stara 30 <strong>in</strong> 50 let; bila sta<br />

policista, ki sta skrbela <strong>za</strong> odvažanje potencialno nevarnih ljudi, zbirala obtožujoče<br />

dokumente, bila sta glasnika zu<strong>na</strong>nje ideologije oz. trenutne politične prakse <strong>in</strong> hkrati<br />

podaljša<strong>na</strong> roka oblasti; bila sta proti <strong>in</strong>telektualcem, kajti oni z<strong>na</strong>jo misliti z lastno glavo <strong>in</strong><br />

so tako lahko družbeno nevarni.) sta v pisarni čakala Doktorja (Medic<strong>in</strong>ski upravnik <strong>za</strong>voda.<br />

Njegova želja je biti kirurg. Bil je prikrit alkoholik, c<strong>in</strong>ičen, neizprosen v svoji <strong>za</strong>črtani logiki,<br />

poslušno orodje aparata. Njegova psihiatrič<strong>na</strong> strokovnost je bila v službi vsakodnevne<br />

politične prakse. S svojo močno <strong>na</strong>četo etično držo zdravnika je nehote pomagal pri vzponu<br />

Volodje.) Medtem ko sta čakala, sta listala po Simonovem uradnem raziskovalnem gradivu.<br />

Veber je raziskoval usodo Poljaka Drohojowskega (Udeleženec varšavske vstaje proti Rusiji.<br />

Nekje <strong>na</strong> poti si je zlomil nogo <strong>in</strong> obležal v jarku. Mimoidoči se <strong>za</strong>nj niso zmenili. Končno se<br />

ga je nekdo usmilil, a le <strong>za</strong> de<strong>na</strong>r. V bolnišnici so z njim slabo rav<strong>na</strong>li, tako da so se mu v<br />

nogi <strong>za</strong>legli črvi.) Ko je prišel Doktor, so se pogovarjali o Simonu. Ko sta izvedenca odšla, je<br />

Doktor spil ko<strong>za</strong>rček vodke, potem pa <strong>za</strong>klical Volodji, <strong>na</strong>j Simo<strong>na</strong> pelje v veliko sobo k<br />

drugim.<br />

Nato je Doktor opravljal vizito <strong>in</strong> je Simonu rekel, da bo moral <strong>na</strong> pregled noge, Emeriku pa<br />

je izročil Chop<strong>in</strong>ove note <strong>in</strong> <strong>na</strong>povedal, da bodo priredili ples. Simo<strong>na</strong> je prvič obiskala že<strong>na</strong><br />

Klara. O<strong>na</strong> je bila stara okrog 30 let, ureje<strong>na</strong>, <strong>za</strong>peljiva <strong>in</strong> samo<strong>za</strong>vest<strong>na</strong>, hči pomembnega<br />

komunističnega funkcio<strong>na</strong>rja. Prepriča<strong>na</strong> je bila, da je Simon v <strong>za</strong>vodu <strong>za</strong>radi pijančevanja, a<br />

ji je ta dopovedoval, da ni <strong>na</strong> pravem mestu - v norišnici - da ni pijanec, da je vse skupaj<br />

pomota, <strong>in</strong> jo rotil, <strong>na</strong>j ga spravi ven. A situacija se je le slabšala. Doktor <strong>in</strong> bolniško osebje so<br />

ga ves čas imenovali Drohojowski, čeprav jim je on neprestano dopovedoval, da je Simon<br />

Veber. Doktor ga sploh ni poslušal, še več - dejal mu je, da ima zelo bolno nogo <strong>in</strong> da jo bo<br />

treba odre<strong>za</strong>ti. Simon je Doktorja oz<strong>na</strong>čil <strong>za</strong> norega.<br />

V jedilnici so bili pacienti pri kosilu. Bolničarja <strong>in</strong> Volodja so izzivali Doberma<strong>na</strong>, ta pa se je<br />

branil <strong>in</strong> jecljal. Početje je Simo<strong>na</strong> razjezilo <strong>in</strong> storilce je imenoval sv<strong>in</strong>je, <strong>za</strong>to sta ga<br />

bolničarja oblekla v prisilni jopič. Volodjo spoz<strong>na</strong>mo kot manipulanta. Prvo dejanje se konča,<br />

ko Simo<strong>na</strong> obišče Ljubica s šopkom rož, se uleže <strong>na</strong> posteljo <strong>in</strong> položi glavo v njegovo<br />

<strong>na</strong>ročje.<br />

Drugo dejanje ima 7 prizorov. Klara je drugič obiskala Simo<strong>na</strong>. Nemoč<strong>na</strong> je bila ob<br />

spoz<strong>na</strong>vanju moževega položaja. Simon se je tudi sam imel <strong>za</strong> Drohojowskega. Poka<strong>za</strong>l se je<br />

Volodjev gospodovalni odnos do pacientov: Simonu je prepovedal obiske, Rajku je vzel list,<br />

ki ga je skril <strong>za</strong> srajco, Savlu je uka<strong>za</strong>l, <strong>na</strong>j neha citirati Sveto pismo. Ljubica <strong>in</strong> Simon pa sta<br />

se vedno bolj zbliževala <strong>in</strong> si priz<strong>na</strong>la, da se imata rada. Simon ji je govoril, da bosta šla<br />

skupaj <strong>na</strong> sprehod, po kostanj, da bosta plesala. Volodja se je pogovarjal z Emerikom o<br />

klavirski karieri <strong>in</strong> o Ljubici. Ta je bil žalosten, ker je Ljubica imela raje Simo<strong>na</strong>. Volodja je<br />

hotel spraviti Simo<strong>na</strong> iz <strong>za</strong>voda, saj mu je Emerik povedal, da proti njemu (Volodji) nekaj<br />

pripravljajo <strong>in</strong> da se bo to zgodilo <strong>na</strong> plesu. Nato sta Volodja <strong>in</strong> Emerik ves čas pila <strong>in</strong> Emerik<br />

je razbil kitaro.<br />

Volodja je Simonu odre<strong>za</strong>l zdravo nogo. Slišati je bilo le njegov krik: »Ne!!!« Doktor je bil<br />

pijan <strong>in</strong> prestrašen. Volodja se je izgovarjal <strong>za</strong>radi svojega dejanja. Odločil se je, da bo odslej<br />

on vodil <strong>za</strong>vod. Napovedal je tudi, da bo v ponedeljek ples. Doktor se je <strong>za</strong>čel Simonu<br />

opravičevati: »Saj nisem jaz kriv ...« Ljubica je bila ob Simonu. Doktor mu je dejal, da je<br />

Simon, sam pa je trdil, da je Drohojowski. Nato je prišel Volodja. Ljubica je bila <strong>na</strong>nj jez<strong>na</strong> <strong>in</strong><br />

mu je rekla, da bi mu morali odpreti lobanjo <strong>in</strong> iz nje vzeti gra<strong>na</strong>to. Doktor je hotel ven, a ga<br />

je Volodja pahnil, da se je <strong>za</strong>letel v steno, Ljubico pa je odvlekel s seboj v njeno celica.


Tretje dejanje sestavljajo 4 prizori. Začne se s pripravami <strong>na</strong> ples. Ljubica je <strong>na</strong>slikala vse<br />

slike rdeče. Rajka pa ni bilo mogoče <strong>na</strong>jti. Volodja je vstopil v dvorano lepo oblečen (s<br />

kravato) <strong>in</strong> v <strong>za</strong>vodu prevzel oblast. Dvora<strong>na</strong> se je polnila, stanovalci so prihajali. Prišel je<br />

tudi Simon, oblečen v poljsko vstajniško uniformo, govoril je samo poljsko. Doktor je<br />

občudoval Simonovo preosebitev <strong>in</strong> hkrati težko dojemal, kaj se je zgodilo. Simonu so dali<br />

pisalni stroj, da bi tipkal v celici - tako ne bi bil <strong>na</strong> plesu. Izvedenca <strong>za</strong> metafore sta prišla v<br />

dvorano. Ko se je ples <strong>za</strong>čel, je <strong>na</strong>enkrat ugasnila luč. Zaslišali so se čudni zvoki: topotanje<br />

korakov, top udarec, nekdo je stekel. V dvorani je <strong>na</strong>stala zmeda. Prižgala se je luč. Izvedenca<br />

so razglasili <strong>za</strong> pacienta. Tudi o<strong>na</strong>dva sta postala le dva izmed mnogih, ki so »v«. Ples se je<br />

<strong>na</strong>daljeval, ko je prišla Klara, ki je bila zdaj tudi »v«. Ker je bil ponedeljek, je prišel nov<br />

pacient - Chop<strong>in</strong>. Zaigral je Veliki briljantni valček.<br />

IDEJA<br />

Ideja se kaže v tem, da so vsi »v«, kar oz<strong>na</strong>čuje stanje sodobnega človeka, ki je ujet v usodo<br />

20. stoletja.<br />

INTERPRETACIJA<br />

Glede <strong>na</strong> zu<strong>na</strong>njo zgradbo <strong>in</strong> enotnost kraja, časa <strong>in</strong> dejanja je Jančarjeva drama podob<strong>na</strong><br />

klasičnem dramskim besedilom (lahko govorimo o zgradbi po dramskem trikotniku), a v njej<br />

prevladujejo prv<strong>in</strong>e moderne drame. Malo je dogajanja, položaj oseb je določen že <strong>na</strong><br />

<strong>za</strong>četku. Vse osebe so razgrajene, dejanja nimajo nobenega vzroka, vse meji <strong>na</strong> absurd <strong>in</strong><br />

grotesknost. Razvoj oseb je končan; kar se dogaja z njimi, je le potrditev dejstva, da so vsi<br />

»v«. Ta ugotovitev oz<strong>na</strong>čuje stanje sodobnega človeka, ki je ujet v usodo 20. stoletja <strong>in</strong><br />

oz<strong>na</strong>čuje brezizhodnost eksistence. Želja tu ni želja po svobodi, ampak je kot želja že<br />

svoboda. Paradoks Jančarjeve metafore je v tem, da mora človek <strong>za</strong> vedno ostati ujetnik<br />

želje, saj bi konč<strong>na</strong> uresničitev želje pomenilo konec njegove svobode. Veliki briljantni<br />

valček je tako le metafora ter prispodoba <strong>za</strong> nek sistem <strong>in</strong> <strong>za</strong> rav<strong>na</strong>nje posameznika v<br />

njem. Notranji ritem drame je <strong>na</strong>merno nee<strong>na</strong>komeren <strong>in</strong> prav v notranji zgradbi <strong>in</strong> ritmu so<br />

<strong>na</strong>jbolj opazne drobne formalne <strong>in</strong>ovacije. Jezik je predvsem pogovoren, poseben vidik pa sta<br />

tudi živi govor poljskega <strong>in</strong> angleškega jezika. Delo je jezikovno-glasbeno-ples<strong>na</strong> groteska,<br />

eksistencial<strong>na</strong> drama, drama absurda <strong>in</strong> drama metafore <strong>in</strong> paradoksa.<br />

Glavne teme so absurdnost sveta <strong>in</strong> upor zoper njegovo nesmiselnost ter <strong>na</strong>silje (totalitarne)<br />

države <strong>na</strong>d posameznikom. Besedilo je družbenokritič<strong>na</strong> <strong>in</strong> moder<strong>na</strong> grotesk<strong>na</strong> drama..<br />

Osebe niso pravi duševni bolniki; osebe so razcepljene same v sebi, <strong>za</strong>radi družbenih<br />

pritiskov izgubljajo svojo identiteto, so blazne, njihova blaznost pa je metafora <strong>za</strong> človeško<br />

nepopolnost.<br />

Izvedenci <strong>za</strong> metafore, kot se imenujejo zdravniki oziroma uslužbenci <strong>za</strong>voda, sprem<strong>in</strong>jajo <strong>in</strong><br />

usmerjajo ostale osebe, manipulirajo z njimi. Odvzem osebne svobode je prispodoba <strong>na</strong>jbolj<br />

grobega kršenja človekovih pravic.<br />

VIRI IN LITERATURA:<br />

- Dragica Debeljak: <strong>Književnost</strong> 4. <strong>Srednja</strong> elektro <strong>in</strong> stroj<strong>na</strong> <strong>šola</strong> Kranj, 1999.<br />

Jernej Moličnik

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!