20.02.2014 Views

M - tud.ttu.ee

M - tud.ttu.ee

M - tud.ttu.ee

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

6 PÖÖRDLIIKUMISE DÜNAAMIKA<br />

6.1 Jõumoment<br />

M<strong>ee</strong>nutame kangi tasakaalutingimust põhikooli füüsikakursusest, kus seda illustr<strong>ee</strong>riti<br />

järgmise näitega. Kangil, mis võib vabalt pöörelda ümber toetuspunkti O, paiknevad kaks<br />

koormust.<br />

l<br />

2<br />

O<br />

l<br />

Väiksem koormus kangi toetuspunktile lähemal tasakaalustab suurema koormuse<br />

toetuspunktist kaugemal (an<strong>tud</strong> juhul ühe koormuse kaal, mis mõjub kaugusel l<br />

toetuspunktist, tasakaalustab kahe samasuguse koormuse kaalu kaugusel l/2 toetuspunktist).<br />

Ehk üldisemalt – kui rakendada kangi erinevatele õlgadele jõud F r 1<br />

ja F r 2<br />

, mille<br />

rakenduspunktide kaugused toetuspunktist O on vastavalt l1<br />

ja l2<br />

, siis kang on tasakaalus, kui<br />

F l = F , (6.1)<br />

1 1 2l2<br />

l 1<br />

l 2<br />

O<br />

F r 1<br />

2<br />

F r 1


s.t jõudude rakenduspunktide kaugused kangi toetuspunktist peavad olema pöördvõrdelised<br />

nende jõududega. (NB! Öeldu kehtib vaid siis, kui jõud on kangi suhtes risti, teisi juhte<br />

põhikoolis ei käsitle<strong>tud</strong>!)<br />

O<br />

l<br />

F r<br />

Suurust l nimetati jõu F r õlaks ning tema korrutist selle jõu mooduliga F jõumomendiks<br />

punkti O suhtes (tähis M O<br />

).<br />

M O<br />

= Fl . (6.2)<br />

Nüüd vaatame natuke üldisemat juhtu, kus jõud pole kangi suhtes risti, vaid moodustab selle<br />

suhtes mingi nurga α :<br />

l<br />

O<br />

r<br />

α<br />

F r<br />

Ilmselt avaldab kangile pööravat mõju ainult jõu F r<br />

ristprojektsioon kangi suhtes, mis<br />

võrdub F<br />

⊥<br />

= F sinα<br />

. Kangiga parall<strong>ee</strong>lne projektsioon F<br />

||<br />

= F cosα<br />

põhjustaks ainult kangi<br />

libisemist pikisuunas. S<strong>ee</strong>ga – kui tähistaksime jõu F r rakenduspunkti kauguse punktist O<br />

nüüd tähega r, saaksime kangile mõjuva jõumomendi väärtuseks<br />

M O<br />

= Fr sinα , (6.3)<br />

2


Et jõumomendi definitsioonvalem (6.2) jääks ka selle juhu jaoks kehtima, peame jõu õla<br />

defin<strong>ee</strong>rima üldisemal kujul. Jooniselt on näha, et r sinα<br />

võrdub jõu mõjusirge lühima<br />

kaugusega punktist O, tähistame selle samuti tähega l.<br />

Jõu F r õlaks punkti O suhtes nimetatakse selle jõu mõjusirge lühimat kaugust punktini O:<br />

l = r sinα . (6.4)<br />

Siin r on jõu rakenduspunkti kaugus punktini O. Kui jõud mõjub kangiga risti, siis ilmselt<br />

kehtib l = r ja valemid (6.1) ja (6.2) jäävad samuti jõusse.<br />

Kui kangile ei mõju muid jõumomente peale nimeta<strong>tud</strong><br />

, siis s<strong>ee</strong> hakkab mõjutama<br />

kangi pöörlemist ümber punkti O läbiva telje, mis on risti nii jõuga F r kui ka kangi endaga.<br />

Järelikult peab pöörlemistelg olema suuna<strong>tud</strong> lehe tasandiga risti. Seda arvestades<br />

defin<strong>ee</strong>ritakse jõumomendi vektor M r<br />

O<br />

, mille moodul arvutatakse valemist (6.3) ja mis on<br />

suuna<strong>tud</strong> piki pöörlemistelge. Tema täpsem suund määratakse kruvi r<strong>ee</strong>gliga – kui jõud F r<br />

mõjutab pöörlemist ümber punkti O kruvi pöördliikumise sihis, siis tema moment punkti O<br />

suhtes on suuna<strong>tud</strong> kruvi kulgliikumise sihis.<br />

M O<br />

M r<br />

⊗ O<br />

O<br />

r<br />

α<br />

F r<br />

Nii näiteks mõjutab vaadeldaval joonisel jõud F r pöörlemist päripäeva, mistõ<strong>ttu</strong> tema<br />

momendi vektor on suuna<strong>tud</strong> joonise sisse.<br />

Määratleme jõu F r rakenduspunkti kohavektori r r punkti O suhtes. S<strong>ee</strong> on vektor, mis viib<br />

punktist O jõu rakenduspunkti. Siis võime vastavalt vektorkorrutise definitsioonile kirjutada<br />

jõumomendi definitsiooni järgmisel kujul.<br />

Jõu F r momendiks punkti O suhtes nimetatakse punkti O jõu rakenduspunktiga ühendava<br />

vektori r ja jõu F r vektorkorrutist:<br />

r r r<br />

= × F . (6.5)<br />

M O<br />

r r r<br />

Märkus. Vektorkorrutise tähistamiseks asutatakse ka kirjaviisi [ , F]<br />

M O<br />

= .<br />

3


6.1a Newtoni III seaduse analoog pöördliikumisel.<br />

m m2<br />

2<br />

Vaatleme kahte punktmassi<br />

1<br />

ja , mis mõjutavad teineteist jõududega F r 1,<br />

ja F r 2, 1.<br />

Arvutame nende jõudude momendid mingi punkti O suhtes.<br />

m 1<br />

F r 2,1<br />

2<br />

α 1<br />

r 1<br />

O<br />

l<br />

r 2<br />

F r 1,<br />

α 2<br />

m 2<br />

Arvutame jõudude F r 1, 2<br />

ja F r 2,1<br />

momentide moodulid punkti O suhtes. Jõu F r 1, 2<br />

momendi<br />

moodul avaldub<br />

M<br />

1,2<br />

= r2<br />

F1,2<br />

sinα<br />

2<br />

,<br />

jõu F r 1,2<br />

moodul<br />

M<br />

2,1<br />

= r1<br />

F2,1<br />

sinα1<br />

.<br />

Et nende jõudude pööravad mõjud punktile O mõjuvad vastassuundades, siis ka nende<br />

momendid on suuna<strong>tud</strong> teineteisele vastu ja kahe jõu summaarne moment punkti O suhtes<br />

oleks mooduli poolest nende jõumomentide vahe:<br />

M = M<br />

1,2<br />

− M<br />

2,1<br />

= r2<br />

F1,2<br />

sinα<br />

2<br />

− r1<br />

F2,1<br />

sinα1.<br />

Vastavalt Newtoni III-le seadusele on n<strong>ee</strong>d jõud võrdvastupidised, s.t. nende moodulid on<br />

võrdsed:<br />

F = ,<br />

1,2<br />

F2,1<br />

mis annaks summaarse jõumomendi punkti O suhtes<br />

M = F1 ,2<br />

( r2<br />

sinα<br />

2<br />

− r1<br />

sinα1<br />

).<br />

Samas, nagu jooniselt järeldub,<br />

r<br />

2<br />

sinα 2<br />

= r1<br />

sinα1<br />

= l .<br />

4


Järelikult võrdub <strong>ee</strong>lmises valemis sulgavaldis nulliga, nii nagu ka jõudude F r 1,2<br />

ja F r 2, 1<br />

summaarne moment punkti O suhtes. S<strong>ee</strong>ga võime sõnastada pöördliikumise jaoks järgmise<br />

seaduse.<br />

Newtoni III seadus pöördliikumisel. Kui kaks keha mõjutavad teineteist jõududega, siis<br />

nende jõudude summaarne moment mistahes ruumipunkti suhtes võrdub nulliga.<br />

6.1b Jõumoment telje suhtes.<br />

Eelmises alapunktis defin<strong>ee</strong>riti jõumoment punkti O suhtes kui vektor, mis on risti nii jõu<br />

kui ka tema õlaga. Kui selline jõumoment mõjuks vabale kehale, siis punkt O oleks selle keha<br />

masskese ja jõumoment avaldaks kehale pööravat mõju ümber telje, mis <strong>ee</strong>lpoolöeldu põhjal<br />

on jõu ja tema õlaga risti.<br />

P<br />

O<br />

r r<br />

F r<br />

M r 0<br />

5


Joonis kujutab algselt mittepöörlevat vaba keha, mille masskeskmeks on punkt O ja mille<br />

mingile suvalisele punktile hakkab mõjuma jõud F r . Keha hakkab selle mõjul kiirenevalt<br />

pöörlema ümber telje OP, mis on risti vektoritega F r ja r . Jõu F r moment punkti O suhtes<br />

M r O<br />

on samuti jõumomendi definitsiooni põhjal suuna<strong>tud</strong> alla telje OP sihis.<br />

Vaatleme nüüd juhtu, kui algselt mittepöörlev keha pole vaba, vaid omab <strong>ee</strong>lnevalt<br />

fiks<strong>ee</strong>ri<strong>tud</strong> pöörlemistelge. Kui tema mingile punktile hakkab mõjuma tea<strong>tud</strong> jõud F r , siis ei<br />

alati tarvitse s<strong>ee</strong> olla ettean<strong>tud</strong> pöörlemisteljega risti.<br />

P<br />

P'<br />

M r<br />

OP '<br />

O<br />

β<br />

r r<br />

F r<br />

M r O<br />

Siis ei hakka keha pöörlema enam mitte ümber telje OP, vaid ümber fiks<strong>ee</strong>ri<strong>tud</strong> telje OP’.<br />

Ilmselt on jõumomendi M r<br />

pöörav mõju telje OP’ suhtes määra<strong>tud</strong> tema projektsiooniga<br />

sellele teljele, mida tähistame<br />

0<br />

OP '<br />

. Jooniselt on näha, et tema moodul arvutatakse<br />

M r 6


M = M cos β . (6.6)<br />

OP '<br />

O<br />

Siin β on nurk vektori M r 0<br />

ja telje OP’ vahel.<br />

Jõu F r momendiks ettean<strong>tud</strong> telje OP suhtes nimetatakse vektorkorrutise<br />

r r<br />

× F projektsiooni sellele teljele. Tema moodul arvutatakse valemist<br />

r r<br />

= × F cos β . (6.6a)<br />

M OP '<br />

6.2 Impulsimoment punkti ja telje suhtes<br />

Liikugu punktist O kaugusel r punktmass massiga m ja kiirusega v r . Tema impulss avaldub<br />

p<br />

r r = mv .<br />

O<br />

r r<br />

m<br />

α<br />

v r<br />

Tähistame sümboliga r selle punktmassi kohavektori punkti O suhtes. Mõjugu nüüd sellele<br />

punktmassile mingi nullist erinev resultantjõud F r , mille tulemusena punktmassi impulss<br />

muutub. Newtoni seaduse üldisema kuju (5.8) põhjal on selle impulsi ajaline tuletis<br />

p &r r<br />

= F .<br />

Nimeta<strong>tud</strong> resultantjõu moment punkti O suhtes:<br />

r r r<br />

M O<br />

= × F =<br />

r × p<br />

r & . (6.7)<br />

Vaatleme lisaks v<strong>ee</strong>l vektorkorrutist<br />

r&r<br />

r r r<br />

× p = v × mv<br />

= 0 , (6.8)<br />

s<strong>ee</strong> võrdub alati nulliga kui kahe samasihilise vektori vektorkorrutis. S<strong>ee</strong>ga ei muutu võrdus<br />

(6.7), kui vaadeldud suurus selle paremale poolele juurde liita:<br />

r r r d r r<br />

M O<br />

= × p&r<br />

+ r&r<br />

× p = ( × p)<br />

. (6.9)<br />

dt<br />

Tuletisemärgi all sulgudes saame uue füüsikalise suuruse, mida nimetatakse vaadeldava<br />

punktmassi impulsimomendiks punkti O suhtes.<br />

Punktmassi impulsimomendiks mingi punkti O suhtes nimetatakse vektorkorrutist<br />

7


L O<br />

= × p =<br />

× mv , (6.10)<br />

kus r on selle punktmassi kohavektor punkti O suhtes ja p r selle punktmassi impulss.<br />

Vastavalt vektorkorrutise arvutamise <strong>ee</strong>skirjale tema moodul avaldub<br />

L O<br />

= mpsinα , (6.11)<br />

kus α on nurk kohavektori ja impulssvektori vahel.<br />

Vastavalt vektorkorrutise definitsioonile on ka impulssmomendi vektor risti kehavektori ja<br />

impulssvektoriga määra<strong>tud</strong> tasandi suhtes, vt. joonis järgmisel leheküljel.<br />

r r m<br />

O<br />

M r O<br />

v r<br />

Punktmassi impulsimomendiks mingi suvalise ettean<strong>tud</strong> telje OP’ suhtes nimetatakse<br />

r r r<br />

vektorkorrutise L O<br />

= × p projektsiooni sellele teljele. Tema moodul arvutatakse valemist<br />

r r = × p cos β , (6.12)<br />

L OP '<br />

kus β on nurk vektori<br />

L r O<br />

ja telje OP’ vahel.<br />

Arvestades impulsimomendi definitsioonvalemit (6.10) saaksime valemi (6.9) viia<br />

järgmisele<br />

r<br />

kujule:<br />

r dL<br />

M = , (6.13)<br />

dt<br />

kus M r on punktmassile mõjuva resultantjõu moment suvalise telje või punkti suhtes, L r selle<br />

punktmassi impulsimoment sama telje või punkti suhtes. Kui võrdleme seda valemiga (5.8),<br />

siis võiksime teda nimetada Newtoni teise seaduse analoogiks pöördliikumisel, kuid me<br />

peame <strong>ee</strong>lnevalt näitama, et ta ei kehti mitte ainult punktmassi, vaid ka suvalise keha korral.<br />

Seda t<strong>ee</strong>me ülejärgmises alajaotuses.<br />

8


6.3 Impulsimomendi jäävuse seadus.<br />

Vaatleme mingit n punktmassist koosnevat süst<strong>ee</strong>mi. Olgu i-nda punktmassi<br />

impulsimoment mingi ettean<strong>tud</strong> telje või punkti suhtes L r i<br />

. Selle süst<strong>ee</strong>mi summaarne<br />

impulsimoment nimeta<strong>tud</strong> telje või punkti suhtes oleks siis<br />

r n r<br />

L = . (6.14)<br />

∑<br />

L i<br />

i=<br />

1<br />

Kui i-ndale punktmassile mõjub resultantjõud F r i<br />

, siis tähistame tema momendi selle ettean<strong>tud</strong><br />

telje või punkti suhtes M r i<br />

. Vastavalt valemile (6.13) oleks süst<strong>ee</strong>mi summaarse<br />

impulsimomendi muutumiskiirus s<strong>ee</strong>ga<br />

n n<br />

&r &r r<br />

L = L i<br />

= M ,<br />

∑<br />

i=<br />

1<br />

∑<br />

i=<br />

1<br />

i<br />

s<strong>ee</strong> on kõigile süst<strong>ee</strong>mi punktmassidele mõjuvate jõudude momentide summa.<br />

Punktmassidele mõjuvad jõud jagatakse süst<strong>ee</strong>misisesteks, millega n<strong>ee</strong>d punktmassid<br />

üksteist mõjutavad, ning süst<strong>ee</strong>mivälisteks, millega neid punktmasse mõjutavad süst<strong>ee</strong>mist<br />

väljaspool asuvad kehad. Seda arvestades saaksime viimase valemi esitada järgmiselt:<br />

n<br />

n<br />

&r r r<br />

välis<br />

sise<br />

L = M i<br />

+ M ,<br />

kus<br />

∑<br />

i=<br />

1<br />

valis<br />

M r i<br />

∑<br />

i=<br />

1<br />

i<br />

on i-ndale punktmassile mõjuvate süst<strong>ee</strong>miväliste jõudude summaarne moment,<br />

sise<br />

M r i<br />

i-ndale punktmassile mõjuvate süst<strong>ee</strong>misiseste jõudude summaarne moment. Nagu me<br />

aga näitasime punktis (6.1a), tasakaalustavad süst<strong>ee</strong>misiseste jõudude momendid üksteist<br />

paarikaupa ja nende kogusumma annab kokku nulli. Järelikult saame süst<strong>ee</strong>mi<br />

impulsimomendi muutumiskiiruse valemi lõplikul kujul selliselt:<br />

n<br />

&r r<br />

välis<br />

L = .<br />

(6.15)<br />

∑<br />

M i<br />

i=<br />

1<br />

Punktmasside süst<strong>ee</strong>mi impulsimomendi muutumiskiirus suvalise punkti või telje suhtes<br />

võrdub süst<strong>ee</strong>mile mõjuvate väliste jõudude momentide summaga sellesama punkti või telje<br />

suhtes. Seda valemit võib üldistada ka niisugusele süst<strong>ee</strong>mile, kus punktmasside asemel<br />

paiknevad lõplike mõõtmetega kehad. Kui aga süst<strong>ee</strong>mile ei mõju välisjõude või nad üksteist<br />

tasakaalustavad, siis nende summaarne moment võrdub nulliga ja süst<strong>ee</strong>mi impulsimoment ei<br />

muutu. S<strong>ee</strong> lubab meil sõnastada impulsimomendi jäävuse seaduse.<br />

Impulsimomendi jäävuse seadus. Sule<strong>tud</strong> süst<strong>ee</strong>mis paiknevate kehade summaarne<br />

impulsimoment mistahes punkti või telje suhtes on nende kehade igasuguse vastasmõju korral<br />

jääv.<br />

6.4 Inertsimoment<br />

Olgu nüüd mingi lõplike mõõtmetega keha, mis pöörleb ümber seda keha läbiva<br />

pöörlemistelje (vt. joonis järgmisel leheküljel). Arvutame selle keha impulsimomendi<br />

nimeta<strong>tud</strong> pöörlemistelje suhtes.<br />

9


Selleks jagame keha esmalt lõpmata väikesteks osadeks – massielementideks, millest<br />

igaühte võib vaadelda punktmassina. Olgu neid massielemente n tükki, i-nda massielemendi<br />

massi tähistame mi<br />

, tema kauguse pöörlemisteljest ri<br />

ja kiiruse v r i<br />

.<br />

Siis oleks i-nda massielemendi impulsimomendi moodul pöörlemistelje suhtes<br />

L<br />

i<br />

= miviri<br />

.<br />

Keha kui terviku impulsimoment avalduks sel juhul summana<br />

L =<br />

n<br />

∑<br />

i=<br />

1<br />

m v r . (6.17)<br />

i<br />

i<br />

i<br />

Saadud valemi puuduseks on s<strong>ee</strong>, et kiirus, mass ja kaugus pöörlemisteljest tuleb arvutada iga<br />

massielemendi kohta eraldi. Asendame esmalt i-nda massielemendi joonkiiruse kui<br />

kulgliikumist kirjeldava suuruse tema nurkkiirusega valemit v i<br />

= r i<br />

ω arvestades. Et<br />

nurkkiirus on keha kõigi punktide jaoks tema definitsiooni põhjal ühesugune, siis võime<br />

summa (6.17) kirjutada kujul<br />

r r<br />

i<br />

v r<br />

i<br />

mi<br />

n<br />

∑<br />

2<br />

L = ω m i<br />

r i<br />

. (6.18)<br />

i=<br />

1<br />

Valemi paremal pool olevat summat nimetatakse vaadeldava keha summaarseks<br />

inertsimomendiks ettean<strong>tud</strong> pöörlemistelje suhtes:<br />

I<br />

Σ<br />

=<br />

n<br />

∑<br />

i=<br />

1<br />

m i<br />

r 2 i<br />

. (6.19)<br />

Siin m on selle keha i-nda massielemendi mass, r tema vähim kaugus pöörlemisteljest.<br />

i<br />

2<br />

Korrutist mir i<br />

summamärgi all nimetatakse massielemendi mi<br />

inertsimomendiks<br />

pöörlemistelje suhtes.<br />

Punktmassi inertsimomendiks ettean<strong>tud</strong> pöörlemistelje suhtes nimetatakse tema massi<br />

korrutist kauguse ruuduga pöörlemisteljest:<br />

2<br />

I = mr . (6.20)<br />

Kõrvutades valemeid (6.18) ja (6.19) saame lõpliku valemi pöörleva keha impulsimomendi<br />

arvutamiseks mingi telje suhtes:<br />

i<br />

10


L = I r<br />

Σ<br />

ω . (6.21)<br />

Võrdleme seda impulsi definitsioonivalemiga (5.1). Et impulsimoment on impulsi analoog<br />

pöördliikumisel, nurkkiiruse vektor kiirusvektori analoog pöördliikumisel, siis võime<br />

järeldada, et inertsimoment on massi analoog pöördliikumisel.<br />

6.5 Pöördliikumise dünaamika põhivõrrand<br />

Üldistades valemit (6.13) punktmassilt lõplike mõõtmetega kehale, saame (6.21) põhjal<br />

valemi:<br />

r<br />

r dL d( I<br />

r<br />

Σω)<br />

M = = , (6.22)<br />

dt dt<br />

kehale mõjuva resultantjõu moment suvalise pöörlemistelje suhtes võrdub tema<br />

impulsimomendi muutumiskiirusega sama telje suhtes.<br />

Kui keha summaarne inertsimoment ajas ei muutu, siis valem (6.22) lihtsustub kujule<br />

r<br />

r<br />

dω<br />

r<br />

M = I<br />

Σ<br />

= I<br />

Σε<br />

, (6.23)<br />

dt<br />

kus r ε on keha nurkkiirenduse vektor. Kulgliikumisel on selle valemi analoogiks Newtoni II<br />

seadus konstantse massiga keha jaoks, valem (3.6).<br />

Valem (6.22) esitab pöördliikumise dünaamika põhiseadust, mis on ühtlasi Newtoni teise<br />

seaduse analoog pöördliikumisel. Selle erijuht jääva inertsimomendi korral on (6.23).<br />

6.6 Steineri lause<br />

Vaba keha pöörleb alati ümber oma masskeset läbiva telje. Tähistame tema inertsimomendi<br />

selle telje suhtes I C<br />

. Steineri lause lubab arvutada selle keha inertsimomendi ka mingi teise<br />

telje suhtes.<br />

11


a r<br />

C<br />

Tähistame keha masskeskme tähega C . Olgu keha mass m. Tema inertsimoment masskeset<br />

läbiva telje suhtes avaldub<br />

I<br />

C<br />

=<br />

n<br />

∑<br />

i=<br />

1<br />

m r<br />

2 . (6.24)<br />

i<br />

i<br />

Kui paigutame koordinaatteljestiku selliselt, et koordinaatide alguspunkt asuks keha<br />

masskeskmes ja z-telg oleks suuna<strong>tud</strong> piki masskeset läbivat telge, siis (6.24) avalduks<br />

I<br />

C<br />

=<br />

n<br />

∑<br />

i=<br />

1<br />

m<br />

i<br />

(<br />

2 2<br />

x + y ) , (6.25)<br />

i<br />

i<br />

kus xi<br />

ja yi<br />

oleksid massielemendi mi<br />

x- ja y-koordinaat.<br />

Arvutame nüüd selle keha inertsimomendi mingi suvalise ettean<strong>tud</strong> telje suhtes. Olgu seda<br />

ettean<strong>tud</strong> telge masskeskmega ühendav vektor a r (siin a r pole kiirendus, vaid telgedevaheline<br />

kaugus!).<br />

2<br />

2<br />

Massielemendi m i<br />

kaugus ettean<strong>tud</strong> teljest oleks sel juhul ( a<br />

x<br />

+ xi<br />

) + ( a<br />

y<br />

+ yi<br />

) , kus ax<br />

ja<br />

oleksid vektori a r x- ja y-komponendid. Siis keha inertsimoment ettean<strong>tud</strong> telje suhtes<br />

a<br />

y<br />

oleks<br />

I =<br />

n<br />

∑<br />

i=<br />

1<br />

m<br />

i<br />

2<br />

2<br />

[ a + x ) + ( a + y ) ]<br />

( .<br />

x<br />

Sulgude avamine annab tulemuseks<br />

I =<br />

i<br />

y<br />

i<br />

n<br />

n<br />

n<br />

n<br />

2 2<br />

2 2<br />

( a + a ) m + a m x + 2a<br />

m y + m ( x + y )<br />

x<br />

y<br />

∑<br />

i=<br />

1<br />

i<br />

∑<br />

x<br />

i=<br />

1<br />

i<br />

i<br />

∑<br />

y<br />

i=<br />

1<br />

i<br />

i<br />

∑<br />

2 .<br />

2<br />

Esimene liidetav on ma , kus m on selle keha kogumass. Viimane liidetav on valemi (6.25)<br />

põhjal keha inertsimoment masskeset läbiva telje suhtes. Näitame, et teine ja kolmas liidetav<br />

võrduvad nulliga.<br />

i=<br />

1<br />

i<br />

i<br />

i<br />

12


Kolmandas liidetavas summa<br />

n<br />

∑<br />

i=<br />

1<br />

m i<br />

x i<br />

on keha masskeskme x-koordinaat korruta<strong>tud</strong> selle<br />

keha massiga, vt. valem (5.14). Samuti on summa ∑ m i<br />

y i<br />

masskeskme y-koordinaadi ja keha<br />

massi korrutis. Et meil oli koordinaatide alguspunkt paiguta<strong>tud</strong> keha masskeskmesse, siis<br />

masskeskme koordinaadid võrduvad nulliga ja me saame viimasest valemist nulliga<br />

võrduvaid suurusi välja jättes valemi, mida nimetatakse Steineri lauseks.<br />

Steineri lause. Keha inertsimoment I mingi suvalise ettean<strong>tud</strong> telje suhtes leitakse valemist<br />

2<br />

I = I<br />

C<br />

+ ma , (6.26)<br />

kus I C<br />

on keha inertsimoment ettean<strong>tud</strong> teljega parall<strong>ee</strong>lse ja masskeset läbiva telje suhtes, m<br />

selle keha mass ning a tema masskeskme kaugus sellest ettean<strong>tud</strong> teljest.<br />

n<br />

i=<br />

1<br />

6.7 Mõningate lihtsamate kehade inertsimomentide arvutamine<br />

6.7a Homog<strong>ee</strong>nse varda inertsimoment varda keskpunkti suhtes.<br />

Olgu meil varras pikkusega l ja massiga m. Defin<strong>ee</strong>rime varda joontiheduse kui pikkusühiku<br />

kohta tuleva massi, mis arvutatakse<br />

m<br />

τ = .<br />

l<br />

Eraldame vardast lõpmata väikese joonelemendi pikkusega dx, mis asub varda masskeskmest<br />

O kaugusel x. Tema mass on<br />

dm = τ dx ,<br />

inertsimoment punkti O läbiva telje suhtes<br />

dI = x<br />

2 dm = x<br />

2 τdx<br />

.<br />

Siis varda kui terviku inertsimoment avaldub integraalina<br />

l<br />

2<br />

3 2<br />

2 x ml<br />

I = τ ∫ x dx = τ = .<br />

12 12<br />

l<br />

−<br />

2<br />

13


C<br />

x<br />

dx<br />

dm = τdx<br />

Iseseisvalt tõestada nii integr<strong>ee</strong>rimise kui Steineri lause abil, et varda inertsimoment tema<br />

otspunkti suhtes on<br />

2<br />

ml<br />

I = .<br />

3<br />

6.7b Ketta inertsimoment<br />

Iseseisvalt tõestada, et homog<strong>ee</strong>nse ketta inertsimoment masskeset läbiva telje ja ketta<br />

tasandiga ristuva telje suhtes on<br />

2<br />

mr<br />

I = ,<br />

2<br />

kus m on ketta mass ja r raadius. Vt. I. Saveljev. Füüsika üldkursus I, lk. 109-110.<br />

6.8 Pöörleva keha kin<strong>ee</strong>tiline energia.<br />

Tuleme tagasi alapunktis 6.4 käsitle<strong>tud</strong> lõplike mõõtmetega pöörleva keha juurde ja<br />

arvutame selle pöörlemise kin<strong>ee</strong>tilise energia. Jagame selle keha sarnaselt alapunktiga 6.4<br />

üksikuteks massielementideks m i<br />

ja vaatleme neid kui punktmasse. Ühe sellise massielemendi<br />

kin<strong>ee</strong>tiline energia avaldub<br />

2<br />

2 2<br />

mivi<br />

miω<br />

ri<br />

Ei<br />

= = .<br />

2 2<br />

Kogu keha summaarne kin<strong>ee</strong>tiline energia avaldub summana<br />

n<br />

n<br />

ω<br />

2<br />

E = E = m r .<br />

∑<br />

i<br />

i=<br />

1 2<br />

∑<br />

i=<br />

1<br />

i<br />

i<br />

Et summa viimases avaldises võrdub vaadeldava keha inertsimomendiga, siis saame pöörleva<br />

keha kin<strong>ee</strong>tilise energia arvutamiseks järgmise avaldise:<br />

14


2<br />

Iω<br />

E = . (6.27)<br />

2<br />

Siin I on keha inertsimoment tema pöörlemistelje suhtes ja ω tema pöörlemise nurkkiirus.<br />

15

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!