KH5001-07/07-V1 - Kompernass

kompernass.com

KH5001-07/07-V1 - Kompernass

E

KOMPERNASS GMBH · BURGSTRASSE 21 · D-44867 BOCHUM

www.kompernass.com

ID-Nr.: KH5001-07/07-V1


Analogowy aparat telefoniczny KH5001

Instrukcja obsługi

Komfortní analogový telefon KH5001

Návod k obsluze

Analógový komfortný telefón KH5001

Návod na obsluhu

H Analóg komforttelefon KH5001

Használati utasítás


KH 5001


3)

2&

2! 2@

2* 2(

2# 2$ 2% 2^


118mm
2*


e-bench KH 5001

Analogowy aparat telefoniczny z funkcją głośnomówiącą e-bench KH 5001

Spis treści

1.Cel zastosowania 4

2.Dane techniczne 4

3.Zakres dostawy 4

4.Zasady bezpieczeństwa 5

5.Elementy obsługowe 6

6.Podłączanie 6

a) Przyłączanie słuchawki 6

b) Przyłączanie do sieci telefonicznej 6

c) Wkładanie baterii 6

d) Wymiana baterii 6

7.Montaż naścienny 7

8.Pierwsze ustawienia 7

a) Wybór języka 7

b) Programowanie pamięci 7

9. Ustawienia podstawowe 8

a) Zmiana języka 8

b) Regulacja kontrastu wyświetlacza 8

c) Ustawianie daty / czasu 8

d) Ustawianie numeru kierunkowego 8

e) Ustawianie numeru dostępowego 9

f) Ustawianie długości impulsu Flash 9

g) Wybór dźwięku 10

h) Ustawianie głośności sygnału 10

i) Ustawianie sposobu wybierania 10

j) Zmiana sposobu wybierania 10

10.Rozmowa 11

a) Odbierania rozmów 11

b) Kończenie rozmów 11

c) Regulacja głośności w słuchawce 11

d) Rozmowy oczekujące 11

e) Telefonowanie 12

f) Wybór z numerem dostępowym 12

g) Wybór ponowny jeśli zajęty 12

h) Lista numerów przychodzących /

Lista wyboru 12

i) Programowanie przycisków

wyboru 13

j) Numer docelowy 13

k) Zmiana programowania

przycisków wyboru 13

l) Zakładanie książki telefonicznej 13

m) Kopiowanie książki telefoniczne

z listy 14

n) Wybór książki telefonicznej 14

o) Usuwanie wpisu z książki

telefonicznej 14

11. Funkcje dodatkowe 15

a) Sygnalizacja skrzynki pocztowej 15

b) Funkcja Sleep 15

c) Numery VIP 15

d) Budzik 15

e) Przycisk numeru

alarmowego/elektroniczna niania 16

f) Usuwanie list 16

g) Usuń wszystko – "Reset" 17

12.Problemy? 17

13.Czyszczenie i pielęgnacja 17

14.Utylizacja 18

15.Gwarancja i serwis 18

16.Deklaracja kompatybilności 18

17.Importer 18

18.Indeks 19

Należy zachować niniejszą instrukcję do późniejszego korzystania - i przekazać

ją ewentualnie osobom trzecim razem z urządzeniem!

- 3 -


e-bench KH 5001

Telefon KH 5001

1. Cel zastosowania

Przeznacznie:

• Do zastosowania jako aparat

abonencki oraz do bezpośredniego

przyłączenia do analogowej sieci

telekomunikacyjnej.

• do użytku prywatnego.

Niewłaściwe zastosowanie:

• przyłączanie do cyfrowych łączy

telekomunikacyjnych (np. ISDN).

• zastosowanie, którego konsekwencją

będą usterki i uszkodzenie aparatu.

• zastosowanie jako aparat firmowy.

2. Dane techniczne

Właściwości sieciowe

Sposób wybierania

numeru:

tonowo / impulsowo

Funkcja Flash: 80-900 ms

Funkcje sieciowe: rozpoznawanie

rozmówcy, wskaźnik

skrzynki pocztowej

Pamięć

Pamięć numerów: 10

Książka telefoniczna: 32 wpisy

Lista numerów

przychodzących: 65 wpisów

Lista wyboru: 8 wpisów

Przycisk alarmowy: 1 Numer

Zasilanie podtrzymujące

pamięć:

3 x 1,5 V (UM4/AAA)

3. Zakres dostawy

Funkcje:

rozmowa głośnomówiąca,

funkcja

sleep i VIP, wyciszanie,

Music-On-

Hold, powtarzanie

wybierania nmeru,

wybór automatyczny,

czas rozmowy,

budzik, 48 dzwonków

Zestaw "Aparat komfortowy" zawiera:

1 Telefon

1 Słuchawka

1 Przewód słuchawki

1 Przewód przyłączeniowy TAE

1 Instrukcja obsługi

1 karta gwarancyjna

1 Rozpórkę


- 4 -


e-bench KH 5001

4. Zasady bezpieczeństwa

Uwaga! Aby uniknąć błędnego działania

i uszkodzenia aparatu:

• Aparat stawiać wyłącznie w suchych

pomieszczeniach, nigdy w wilgotnych

miejscach.

• Nie stawiać aparatu w miejsce bezpośredniego

nasłonecznienia lub

obok urządzeń wytwarzających ciepło

(np. grzejnik).

• Nie zezwalaj na użytkowanie tostera

przez osoby (w tym dzieci) upośledzone

umysłowo lub fizycznie lub nie

posiadające odpowiedniej wiedzy i

doświadczenia w bezpiecznym użytkowaniu

urządzeń, bądź jeśli nie zostały

one uprzednio odpowiednio poinstrowane

lub przeszkolone. Poinformuj

dzieci o zagrożeniach związanych

z użytkowaniem urządzenia i

nie pozwól dzieciom bawić się urządzeniem.

• Nie należy we własnym zakresie otwierać

obudowy i naprawiać aparatu.

Stanowi to poważne zagrożenie

i powoduje wygaśnięcie gwarancji.

Uszkodzony aparat oddawać wyłącznie

do autoryzowanych punktów

naprawczych.

• Podczas burzy należy odłączyć urządzenie

od gniazdka telefonicznego.

Aparat posiada gumowe antypoślizgowe

nóżki. Z uwagi na fakt, że

powierzchnie przedmiotów mogą

być wykonane z różnych materiałów,

do których stosuje się różne środki

pielęgnujące, nie można wykluczyć,

że niektóre z tych środków zawierają

składniki, których nie można stosować

do gumy. W razie konieczności

aparat ustawić nóżkami na antypoślizgowej

podkładce.

Uwaga! Aby uniknąć niewłaściwego działania

i szkód w sieci telekomunikacyjnej:

• Niniejszy aparat posiada homologację

Ministerstwa Łączności. Oznacza

to, że w wypadku

spełnienia poniższych warunków,

aparat można przyłączać do publicznych

sieci telekomunikacyjnych:

– Aparat jest przeznaczony do analogowych

(popularnych) sieci telekomunikacyjnych.

Aparat nie nadaje

się do użycia w telefonii cyfrowej

(np. ISDN).

– Aparat można przyłączyć do gniazdka

telekomunikacyjnego wyłącznie

za pośrednictwem dołączonego

przewodu. Inny przewód mógłby

posiadać inne obłożenie wtyczki.

– Aparat można przyłączać sieci wyłącznie

za pośrednictwem wtyczki.

Nie wolno odłączać przymocowanej

wtyczki.

Jeśli powyższe warunki nie zostaną spełnione,

aparat traci homologację.

- 5 -


e-bench KH 5001

5. Elementy obsługowe

q Telefon

w Wyświetlacz

e Wpis do listy numerów przychodzących/Wiadomość

przychodząca

r Głośnik aktywny

t Wprowadzanie ustawień/Przeglądanie

listy numerów przychodzących

y Regulacja głośności

u Rozmowa oczekująca

i Wyciszenie mikrofonu/Tymczasowe

przestawienie sposobu wybierania

o Powtórne wybieranie numeru

a Tryb głośnomówiący/Włączanie

głośnika

s Wybór numeru dostępowego/funkcja

budzika

d Przeglądanie listy numerów

wybieranych

f Przyciski numeryczne

g Przeniesienie rozmowy do

oczekujących

h Automatyczne ponowne wybieranie

j Przyciski bezpośredniego

wymierania numeru

k Słuchawka aparatu

l Regulacja głośności słuchawki

; Przycisk alarmowy

2) Wybór dzwonka

2! Wyłączanie dzwonka

2@ Otwieranie trybu programowania

2# Usuwanie ustawień

2$ Zapisywanie numerów z listy numerów

przychodzących w książce

telefonicznej

2% Tworzenie listy numerów VIP

2^ Otwieranie książki telefonicznej/Zapisywanie

ustawień

2& Przyłącze przewodu

telekomunikacyjnego

2* Miejsce na baterie

2( Ustawianie głośności sygnału

6. Podłączanie

Po zapoznaniu się ze wskazówkami bezpieczeństwa

na temat przyłączania, aparat

przyłączyć w następujący sposób:

a) Przyłączanie słuchawki

• Przyłącz przewód do wąskiego

gniazda ...

• z lewej strony aparatu ...

• oraz na dole słuchawki.

b) Przyłączanie do sieci telefonicznej

• Przyłącz przewód aparatu

(gładki) do szerokiego gniazda

za aparatem i ...

• do oznaczonego symbolem "F"

gniazda telekomunikacyjnego (przyłącze

do sieci telefonicznej).

W gniazdach potrójnych należy

wybrać przyłącze środkowe.

c) Wkładanie baterii

2* Otworzyć komorę na baterię na

odwrocie aparatu. Umieścić trzy

baterie typu "1,5V UM4/AAA". Uważać,

aby znaczek "+" na bateriach

zgadzał się z oznaczenie w komorze.

d) Wymiana baterii

• Baterie należy wymieniać najpóźniej

w momencie, gdy na wyświetlaczu

pojawia się symbol " BATERIA ROZŁ-

AD.".

Zużytych baterii nie wolno wyrzucać

razem ze śmieciami domowymi. Baterie

należy oddawać u sprzedawcy lub

do odpowiedniej placówki zbiorczej

w celu ich unieszkodliwienia.


- 6 -


e-bench KH 5001

7. Montaż naścienny

Do montażu naściennego należy

wybrać płaskie miejsce, w którym

nie ma żadnych przewodów elektrycznych

ani przewodów lub rur

zasilających w gaz, wodę lub ścieki.

• Wyciągnąć zabezpieczenie słuchawki

spod widełek na słuchawkę, przekręcić

ją o 180° i ponownie

wsunąć aż wzębi się zapadkowo.

• Założyć rozpórkę do lewego wybrania

na stronie dolnej telefonu

i wcisnąć ją w dół aż wzębi się zapadkowo

do prawego wybrania.

• Założyć sznur przyłączeniowy do

kanału kablowego rozpórki .

• Zawiesić telefon za pomocą dwóch

śrub w odstępie 118 mm na uchwytach

naściennych .

8. Pierwsze ustawienia

Po włożeniu baterii po raz pierwszy i

przy odłożonej słuchawce zostaną automatycznie

uruchomione następujące

funkcje:

a) Wybór języka

Wybierz język wyświetlania komunikatów

na wyświetlaczu:

t Naciskaj przyciski , aż na wyświetlaczu

pojawi się odpowiedni język.

2^ Naciśnij przycisk , aby zapamiętać

ustawienie.

Jeśli funkcja nie zostanie uruchomiona

automatycznie – lub aby uruchomić ją

ponownie w późniejszym czasie: Jest

to również możliwe w trybie programowania,

patrz rozdział 8.

b) Programowanie pamięci

Opisana w tym miejscu funkcja pojawia

się wyłącznie przy pierw-szym

uruchamianiu nowego aparatu – nie

można jej uruchomić ponownie w

późniejszym czasie! Funkcja będzie

dostępna ponownie wów-czas, gdy

na przeszło 10 minut zostanie przerwane

zasilanie z baterii. Należy jednak

liczyć się z utratą wszystkich

wpisów w książce telefonicznej.

Książka telefoniczna i lista numerów

przychodzących wykorzystują wspólny

obszar w pamięci. Fabrycznie ustawiono

następujący podział pamięci:

– 32 wpisy książki telefonicznej:

– 65 wpisów listy numerów

przychodzących

Za pomocą tej funkcji można zmieniać

przydział numerów między książką telefoniczną

a listą numerów przychodzących:

Książki telefonicznej: max. 112 wpisy

listy numerów

przychodzących: max. 91 wpisów

t Naciśnij przyciski , aby zmienić

ilość wpisów książki telefonicznej.

W wypadku ...

– zmniejszania ilości miejsc

w książce telefonicznej,

– zwiększy się odpowiednio

ilość miejsc w liście numerów

przychodzących.

Wystarczy jedynie więc ustawić ilość

miejsc w książce telefonicznej, bowiem

jednocześnie następuje zmiana w obu l

istach.

2^ Naciśnij przycisk , aby

zapamiętać ustawienie.

- 7 -


e-bench KH 5001

9. Ustawienia podstawowe

Opisane tu funkcje są dostępne jedynie

w trybie programowania. Aby go

uruchomić, ...

2@ przy odłożonej słuchawce przytrzymaj

przycisk przez przynajmniej

trzy sekundy. Na wyświetlaczu miga

wskazanie wybranego języka.

2@ naciskając przycisk można przechodzić

do kolejnych możliwości

ustawień.

Aby zamknąć tryb programowania, ...

2^ naciśnij dwukrotnie przycisk ,

lub ...

• przez 10 sekund nie naciskaj żadnego

przycisku. Aparat powróci do normalnego

trybu pracy.

a) Zmiana języka

Po uruchomieniu trybu programowania,

na początku miga wskazanie

aktualnie ustawionego języka. Język

można w tym momencie zmienić,

patrz opis w punkcie 7.a).

b) Regulacja kontrastu wyświetlacza

Przy uruchomionym trybie

programowania, ...

2@ naciskaj przycisk , aż pojawi się

wskazanie " KONTRAST LCD".

t Za pomocą przycisków

ustaw odpowiedni kontrast.

2@ Naciśnij ponownie przycisk ,

aby potwierdzić wybór i przejść do

następnej możliwości usta-wień.

c) Ustawianie daty / czasu

Jeśli operator sieci telefonicznej udostępnia

funkcję "identyfikacji

numeru rozmówcy", wówczas czas

i data (poza rokiem) ustawiają się

automatycznie. Jeśli funkcja jest

niedostępna, ustawienia można

wykonać ręcznie:

Przy uruchomionym trybie

programowania, ...

2@ naciskaj przycisk , aż zacznie

migać cyfra roku.

t Za pomocą przycisków

można zmienić aktualną cyfrę.

2@ naciskaj przycisk , aż zacznie

migać cyfra miesiąca.

t Za pomocą przycisków

można zmienić aktualną cyfrę.

2@ naciskaj przycisk , aż zacznie

migać cyfra dni.

t Za pomocą przycisków

można zmienić aktualną cyfrę.

2@ naciskaj przycisk , aż zacznie

migać cyfra godzin.

t Za pomocą przycisków

można zmienić aktualną cyfrę.

2@ naciskaj przycisk , aż zacznie

migać cyfra minut.

t Za pomocą przycisków

można zmienić aktualną cyfrę.

2@ Na końcu naciśnij ponownie przycisk

, aby potwierdzić wybór i przejść

do następnej możliwości ustawień.

d) Ustawianie numeru kierunkowego

W wypadku ustawienia w tym miejscu

numeru kierunkowego, będzie on wyświetlany

przy przychodzących

połączeniach lokalnych.


- 8 -


e-bench KH 5001

Przy uruchomionym trybie

programowania, ...

2@ naciskj przycisk , aż na wyświetlaczu

pojawi się wskazanie „KOD

LOKALNY" i zacznie migać pierwsza

cyfra.

t Za pomocą przycisku

ustaw pierwszą cyfrę.

2@ naciśnij ponownie przycisk ,

aż zacznie migać następna cyfra.

t Za pomocą przycisków

zmienić ustawienie następnej cyfry.

Powtórz czynności dla wszystkich

cyfr numeru, aż do poprawnego

ustawienia numeru kierunkowego.

Jeśli numer kierunkowy nie posiada 5

miejsc do ustawienia, wówczas wolne

cyfry można pominąć wpisując "-".

2@ Naciśnij ponownie przycisk ,

aby potwierdzić wybór i przejść do

następnej możliwości ustawień.

e) Ustawianie numeru dostępowego

Twój aparat jest przyłączony do centrali

abonenckiej? Jeśli nie, możesz pominąć

ten punkt.

Jeśli jednak najpierw wymagana

jest linia miejska, wówczas można tu

ustawić numer kierunkowy. Zostanie

on automatycznie wstawiony po

wyborze numeru z pamięci poprzez

dwukrotne naciśnięcie przycisku

(patrz również rozdział 9f).

2@ naciskaj przycisk , aż na wyświetlaczu

pojawi się wskazanie

"DŁ PREFIKS" .

t Za pomocą przycisków ustaw

numer kierunkowy. Przy wskazaniu ...

zostanie wstawiony krótki impuls

Flash jako numer dostępowy

zostanie wstawiony krótki impuls

masy jako numer dostępowy

- nie zostanie wstawiony żaden

numer kierunkowy

lub wybierz cyfry 0...9 jako numery

kierunkowe (w większości central

abonenckich obowiązuje "0" jako

numer kierunkowy.

2@ Naciśnij ponownie przycisk ,

aby potwierdzić wybór i przejść do

następnej możliwości ustawień.

f) Ustawianie długości impulsu Flash

Niektóre usługi, takie jak funkcja "pukania"

lub przekierowania wymagają impulsu

Flash, dostępnego po naciśnięciu

przycisku R. Aby impuls nie został potraktowany

pomyłkowo jako "słuchawka

odłożona", nie powinien on być za długi

– jednak wystarczający, aby możliwe było

rozpoznanie impulsu Flash.

Skontaktuj się z operatorem telekomunikacyjnym

lub sprawdź w instrukcji obsługi,

jaką długość powinien mieć

impuls Flash. Ustawieniem fabrycznym

jest 100 ms, z tą wartością współpracuje

większość centrali.

- 9 -


e-bench KH 5001

2@ Naciskaj przycisk , aż na wyświetlaczu

pojawi się wskazanie "FLASH

TIME":

t Za pomocą przycisku można

zmienić ustawienie. Wybierz wartość

podaną przez operatora telekomunikacyjnego

lub odpowiednią dla centrali

abonenckiej.

2@ Naciśnij ponownie przycisk ,

aby potwierdzić wybór i przejść do

następnej możliwości usta-wień.

g) Wybór dźwięku

Za pomocą tej funkcji można wybrać

jeden z 48 dostępnych dzwonków:

2) Nacisnąć ponownie przycisk

lub przyciski , aż zostanie ustawiony

wybrany dźwięk dzwonka.

a Aby zapisać zmiany i zakończyć

funkcję, nacisnąć dwa razy przycisk

lub odczekać kilka sekund.

Przy pierwszym naciśnięciu na wyświetlaczu

pojawi się "LINIA W UŁY-

CIU": Jeśli w tym momencie

naciśniesz po raz drugi, aparat jest

ponownie w gotowości.

h) Ustawianie głośności sygnału

Za pomocą tej funkcji można wybierać

głośność aktualnie ustawionego dzwonka:

2) Naciśnij przycisk . Słychać

aktualnie ustawiony dzwonek.

y Naciskać przyciski , aż

zostanie ustawiona wybrana

głośność (wyświetlacz: "1"..."4").

a Aby zapamiętać ustawienie dzwonka

i zamknąć funkcję, naciśnij dwukrotnie

przycisk .

Przy pierwszym naciśnięciu na wyświetlaczu

pojawi się "LINIA W UŁY-

CIU" : Jeśli w tym momencie

naciśniesz po raz drugi, aparat jest

ponownie w gotowości.

Za pomocą przełącznika "RING L/H"

2( dodatkowo można ustawić głośność

dzwonka na 1 (L) oraz

poprzednio ustawioną głośność (H).

i) Ustawianie sposobu wybierania

Prawie wszystkie aparaty telefoniczne

przekazują numery do operatora lub

centrali abonenckiej za pomocą wybierania

tonowego (MFV). Tylko stare centrale

obsługują jeszcze wybieranie impulsowe

(IWV):

– Wybieranie tonowe można rozpoznać

po podwójnych dźwiękach w słuchawce

przy wybieraniu.

– Wybieranie impulsowe można rozpoznać

po charakterystycznym "klikaniu"

w słuchawce przy wybieraniu.

Aparat ustawia automatycznie sposób

wybierania numeru: Aparat będzie stosować

sposób wybierania, jaki został

ustawiony przy pierwszym wyborze numeru

od przyłączenia do linii telefonicznej.

j) Zmiana sposobu wybierania

W przeciwieństwie do funkcji opisanej

powyżej, w tym miejscu można przełączyć

sposób wybierania numeru (MFV/IWV).

Znajduje to uzasadnienie wówczas,

gdy np. centrala abonencka wymaga

wprawdzie wybierania impulsowego,

jednak potrzebne jest wybieranie

tonowe do pewnych funkcji:


- 10 -


e-bench KH 5001

i Naciśnij i przytrzymaj przy odłożonej

słuchawce przycisk . Na wyświetlaczu

pojawia się naprzemian:

"PULSWAHL" – włączone wybieranie

impulsowe (IWV),

"MFZWAHL" – włączone wybieranie

tonowe (MFV).

i Zwolnić przycisk , jeśli na wyświetlaczu

widać wskazanie wybranego

sposobu wybierania.

10.Rozmowa

Jeśli aparat jest przyłączony prawidłowo

i po podniesieniu słuchawki słychać sygnał

dzwonienia:

a) Odbierania rozmów

Aby możliwe było odbieranie przychodzących

rozmów...

• Podnieś słuchawkę lub ...

a naciskając przycisk . Włącza

się tryb głośnomówiący. W trybie głośnomówiącym

można w każdej chwili

podnieść słuchawkę i prowadzić dalej

rozmowę.

b) Kończenie rozmów

Aby zakończyć przychodzące rozmowy...

• odłóż słuchawkę lub ...

a w trybie głośnomówiącym naciśnij

ponownie przycisk .

c) Regulacja głośności w słuchawce

1* Ustaw suwakiem w słuchawce głośność

słuchawki. Dostępne są

dwa stopnie (MIN / MAX).

y Przy odłożonej słuchawce naciśnij

przyciski , aby ustawić głośność

dzwonka w czterech stopniach.

d) Rozmowy oczekujące

Rozmowy przychodzące i wychodzące

można ustawić w kolejności oczekującej,

np. w celu zapytania zwrotnego lub

przekazania rozmowy innym uczestnikom

centrali abonenckiej.

Jeśli operator telekomunikacyjny lub

centrala abonencka udostępnia tę funkcję:

u Naciśnij przycisk R, aby ustawić

rozmowę w kolejce oczekujących.

u Naciśnij ponownie przycisk R, aby

powrócić z rozmów oczekujących

do aktualnej rozmowy.

• Jeśli rozmówca połączenia przeznaczonego

do przekazania dalej się

zgłasza, wystarczy odłożyć słuchawkę.

Jeśli operator telekomunikacyjny nie

oferuje jednej z tych funkcji i aparat nie

jest przyłączony do centrali abonenckiej:

g Naciśnij przycisk , jeśli chcesz

ustawić rozmowę w wewnętrznej

kolejności oczekiwania aparatu. Rozmówca

będzie słyszał w słuchawce

dźwięki muzyki tak długo, aż

nie zostanie ponownie naciśnięty

przycisk .

- 11 -


e-bench KH 5001

t Za pomocą przycisków wybrać

jedną z 16 dostępnych melodii

w trakcie odtwarzania dźwięku. Oczekiwanie

na rozmowę bez

dźwięków muzyki to wyciszenie.

Również w tym wypadku rozmowa

zostaje wstrzymana:

i Naciśnij przycisk , jeśli w trakcie

rozmowy chcesz wyłączyć i ponownie

włączyć mikrofon.

Rozmówca będzie słyszany w słuchawce,

jednak on nie będzie

nic słyszał.

e) Telefonowanie

Aby utworzyć połączenie,...

• Podnieś słuchawkę i wybierz numer

lub

a Naciśnij przycisk przy odłożonej

słuchawce. Włącza się tryb głośnomówiący.

W trybie głośnomówiącym

można w każdej chwili podnieść słuchawkę

i prowadzić dalej rozmowę.

• Możesz również wpisać najpierw numer,

a następnie podnieś słuchawkę

lub naciśnij przycisk . Aparat wybiera

numer automatycznie.

f) Wybór z numerem dostępowym

Aby wybrać numer abonenta, zapamiętany

w pamięci, zawierający numer dostępowy,

dany numer musi pojawić

się na wyświetlaczu.

2^ Naciśnij przycisk i wyszukaj wybrany

numer z książki telefonicznej

(patrz również rozdział 9n).

s Naciśnij dwukrotnie przycisk .

Aparat wybiera numer z ustawionym

przed nim numerem dostępowym.

W wypadku opisanej funkcji, aparat

wybiera numer natychmiast. Nie ma

konieczności podnoszenia najpierw

słuchawki lub naciskania przycisku

. Numer dostępowy można wstawiać

z funkcji pamięci (książka telefoniczna,

lista numerów przychodzących

i pamięć bezpośredniego wybierania).

g) Wybór ponowny jeśli zajęty

a Podnieś słuchawkę lub naciśnij

przycisk .

o Naciśnij przycisk , aby wybrać

ponownie poprzedni numer.

Lub...

h nacisnąć przycisk , aby powtarzać

ciągle wybieranie poprzedniego

numeru (autopowtarzanie). Jest to

możliwe tylko przy w trybie głośnomówiącym.

h) Lista numerów przychodzących /

Lista wyboru

Jeśli operator oferuje identyfikację

numerów rozmówców i poszczególni

rozmówcy nie posiadają zablokowanej

tej funkcji, numery będą się wyświetlały

na liście numerów przychodzących.

W liście numerów wybieranych aparat

zapisuje natomiast numery wybieranych

połączeń.

t Za pomocą przycisków

można przejrzeć listę numerów

przychodzących.


- 12 -


e-bench KH 5001

d Nacisnąć ponownie przyciski ,

aby przejrzeć listę numerów wybieranych.

• Bezpośrednio po podniesieniu słuchawki

lub naciśnięciu przycisku ,

wybrany zostanie automatycznie numer

prezentowany na wyświetlaczu.

i) Programowanie przycisków wyboru

Aparat udostępnia łącznie 10 przycisków

- bezpośredniego wyboru

numeru:

j Naciśnij i przytrzymaj dłużej niż 3 sekundy

jeden z 10 przycisków wyboru

bezpośredniego.

Po wyświetleniu wskazania "JEDNA

DDRN ", wpisz numer, który chcesz

zapamiętać dla danego przycisku.

j Naciśnij ponownie przycisk numeru

docelowego w celu zapamiętania

wpisu.

j) Numer docelowy

j Naciśnij przycisk z zapamiętanym

numerem. Numer pojawia się na wyświetlaczu.

a Podnieś słuchawkę lub naciśnij

przycisk , aby spowodować

automatyczne wybranie numeru wyświetlanego

na wyświetlaczu.

2# Lub naciśnij przycisk w celu

odrzucenia wpisu. Każde naciśnięcie

tego przycisku usuwa jedno miejsce

numeru.

k) Zmiana programowania przycisków

wyboru

W każdej chwili można zmienić zaprogramowanie

numerów do przycisków

- . W tym celu nacisnąć i przytrzymać

dłużej niż 3 sekundy dany przycisk,

a następnie postępować zgodnie

ze wskazówkami z punktu j).

l) Zakładanie książki telefonicznej

Aby uruchomić książkę telefoniczną,

naciśnij przy odłożonej bądź podniesionej

słuchawce ...

2^ przycisk Jeśli na wyświetlaczu

pojawia się wskazanie

"EDYTUT WYSXUK." , ...

t wybierz za pomocą przycisku

funkcję "EDYTUT".

• Jeśli na wyświetlaczu pojawi się

wskazanie "WPR. NAZME" , możesz

skorzystać z klawiatury aparatu

w celu wpisania liter nazwy:

– Naciskaj przycisk tak długo, aż na wyświetlaczu

pojawi się żądana

litera widniejąca pod przyciskiem

(np. dla uzyskania litery "V" naciśnij

trzykrotnie przycisk 8).

– Brak reakcji przez ponad 1 sekundę

spowoduje przejście do następnego

miejsca wpisu.

– Brak reakcji przez ponad 15 sekund

spowoduje całkowite zamknięcie

funkcji.

- 13 -


e-bench KH 5001

2^ Naciśnij ponownie przycisk , aby

zapamiętać wpisaną nazwę i przejść

do wpisywania numeru:

• Wpisz numer telefonu.

2^ Teraz naciśnij ponownie przycisk ,

aby zapamiętać numer i należącą do

niego nazwę,

2# lub naciśnij przycisk w celu odrzucenia

wpisu. Każde naciśnięcie tego

przycisku usuwa jedno miejsce numeru.

m)Kopiowanie książki telefoniczne z

listy

Numery można również przenieść do książki

telefonicznej z listy numerów przychodzących

lub listy numerów

wybieranych :

2^ Aby powrócić do normalnego trybu

pracy, naciśnij dwukrotnie przycisk

lub nie naciskaj żadnego przycisku

przez co najmniej 10 sekund.

• Wyświetl z listy numer, który zostanie

zastosowany w książce telefonicznej i

...

2$ naciśnij przycisk . Na wyświetlaczu

pojawia się wskazanie "SKOPIOWA-

NE", potwierdzające skopiowanie

numeru do książki telefonicznej.

Jeśli na wyświetlaczu pojawi się wskazanie

"BLAD" , kopiowany numer jest już

dostępny w książce.

n) Wybór książki telefonicznej

Aby uruchomić książkę telefoniczną, naciśnij

przy odłożonej bądź podniesionej

słuchawce ...

2^ przycisk . Jeśli na wyświetlaczu

pojawi się wskazanie

"EDYTUT "WYSXUK." , ...

t wybierz za pomocą przycisku

funkcję WYSXUK."".

• Jeśli na wyświetlaczu pojawi się

wskazanie "WPR. NAZME" , możesz

skorzystać z klawiatury aparatu w

celu wpisania liter nazwy:

Naciskaj przycisk tak długo, aż na wyświetlaczu

pojawi się żądana

litera widniejąca pod przyciskiem

(np. dla uzyskania litery "V"

naciśnij trzykrotnie przycisk 8).

Aparat wyświetla w tym momencie

pierwszy wpis, rozpoczynający się

od tej litery.

t Za pomocà przycisków

przejdê przez kolejne wpisy, a˝ na

wyÊwietlaczu pojawi si´ wybrany

wpis z ksià˝ki telefonicznej.

s Jeśli wymagane jest podanie ustalonego

numeru dostępowego, naciśnij

dwukrotnie przycisk (patrz rozdział

8e).

a Podnieś słuchawkę lub naciśnij przycisk

, spowodować automatyczne

wybranie numeru wyświetlanego na

wyświetlaczu.

o) Usuwanie wpisu z książki telefonicznej

Jeśli wpis książki telefonicznej przeznaczony

do usunięcia jest widoczny na wyświetlaczu,

patrz wskazówki w

punkcie m), ...

2# naciśnij i przytrzymaj przycisk ,

aż na wyświetlaczu pojawi się wskazanie

"SKASOWAĆ" (usunięte).

Wpisy książki telefonicznej można

zmieniać, usuwając je zgodnie z powyższym

opisem, a następnie

zapamiętując ponownie.


- 14 -


e-bench KH 5001

11. Funkcje dodatkowe

Aparat posiada szereg przydatnych

funkcji dodatkowych:

a) Sygnalizacja skrzynki pocztowej

Niektórzy operatorzy oferują usługę

skrzynki pocztowej (np. w postaci automatycznej

sekretarki). Jeśli w skrzynce

zostanie zarejestrowana wiadomość,

operator wysyła do nadawcy tej wiadomości

powiadomienie. W aparacie ...

e miga dwukrotnie dioda co 6 sekund,

jeśli nadeszła nowa wiadomość. Poza

tym na wyświetlaczu pojawia się symbol.

Wywołaj powiadomienie u operatora

zgodnie z określonymi przez

niego instrukcji.

e miga jeden raz dioda co 6 sekund, jeśli

do listy numerów przychodzących

został dodany wpis ("rozmowa wychodząca").

Sprawdź listę numerów

przychodzących pod kątem nowych

numerów, patrz opis w punkcie 9.h).

b) Funkcja Sleep

Aparat umożliwia czasowe wyłączenie

dźwięku dzwonka. Regulowane ograniczenie

czasowe nie pozwala na ponowne

automatyczne przywrócenie dźwięku

("Sleep").

2! Naciśnij i przytrzymaj przycisk

, aż na wyświetlaczu pojawi się

wskazanie "SLEEP" i zacznie migać

wskazanie czasu.

Z każdym następnym naciśnięciem

przycisku, ustawienie czasu wzrasta

o 1 godzinę.

t Lub za pomocą przycisków

zwiększ / zmniejsz ustawienie w odstępach

godzinnych do maks.

24 godzin.

2! W trakcie aktywnej funkcji Sleep

naciśnij krótki przycisk , aby

anulować wyłączenie dzwonka.

c) Numery VIP

Jeśli zachodzi konieczność, aby w

czasie włączonej funkcji Sleep określone

połączenia były sygnalizowane dźwiękowo,

wówczas numery takie można zapamiętać

jako "VIP" (VIP = very important

person).

Aby przypisać numerowi status VIP:

• Z listy numerów przychodzących wyświetl

na ekranie wybrany numer.

2% naciśnij oraz przytrzymaj przycisk .

Na wyświetlaczu pojawia się symbol

(VIP), potwierdzający dokonanie

wyboru.

Przy ponownym kasowaniu oznaczenia

VIP przypisanego do danego numeru,

wywołaj na ekranie ten numer VIP

z listy numerów przychodzących.

2% Naciśnik przycisk , przy wyświetlonym

numerze VIP. Symbol VIP znika.

d) Budzik

Funkcja ta pozwala ustawić aparat

telefoniczny na określoną godzinę

dzwonienia:

s Przy odłożonej słuchawce naciśnij

i przytrzymaj przycisk , aż na wyświetlaczu

pojawi się wskazanie "UST.

CIAS ALARMU" i zacznie

migać cyfra godzin.

- 15 -


e-bench KH 5001

t Za pomocą przycisków

można zmienić aktualną cyfrę.

s Naciskaj ponownie przycisk ,

aż zacznie migać cyfra minut.

t Za pomocą przycisków , można

zmienić aktualną cyfrę.

s Na końcu naciśnij ponownie przycisk

, w celu zatwierdzenia ustawień.

Na wyświetlaczu w prawym dolnym

rogu pojawia się symbol zegarka. Jeśli

czas jest ustawiony prawidłowo,

opis patrz punkt 8.c, wówczas punktualnie

o ustawionej godzinie będzie

włączał się budzik.

Jeśli operator udostępnia usługę

informacji o czasie i dacie, wówczas

ustawianie ręczne nie jest konieczne.

Po usłyszeniu sygnału budzenia, wystarczy

ponieść słuchawkę. Dzwonek / funkcja

budzika zostaje wyłączona. Symbol zegarka

gaśnie.

Aby ponownie uruchomić budzik z

ustawionym czasem budzenia, ...

s nacisnąć krótko przycisk . Na wyświetlaczu

pojawia się symbol

zegarka.

e) Przycisk numeru

alarmowego/elektroniczna niania

Aparat można zaprogramować w

taki sposób, aby za pomocą dowolnie

naciśniętego przycisku wybierany być

zapamiętany numer (funkcja alarmowa

lub elektroniczna niania).

Włączanie alarmu:

; Przytrzymać przycisk dłużej niż

3 sek., aż na wyświetlaczu pojawi

się najpierw wskazanie "WL.",

a następnie "WPR. NUMER" .

• Wpisz numer.

; Na końcu naciśnij ponownie przycisk

, w celu zatwierdzenia ustawień.

Funkcja jest teraz aktywna – naciś-nięcie

dowolnego przycisku powo-duje

wybranie ustawionego numeru telefonu.

Dzięki automatycznie

ustawianej funkcji głośnomówiącej

można słyszeć rozmówcę w pomieszczeniu

i prowadzić rozmowę.

Wyłączanie alarmu:

; Naciśnij przycisk dłużej niż

3 sek., aż na wyświetlaczu pojawi

się wskazanie "WYL". Funkcja jest

wyłączona, jednak zapamiętany

numer pozostaje aktualny.

Zmiana numeru telefonu alarmowego:

• W tym celu skorzystaj z opisu

"włączania alarmu".

f) Usuwanie list

Aby usunąć listę numerów

przychodzących / wychodzących:

• Otworzyć listy, opis patrz punkt 9.h).


- 16 -


e-bench KH 5001

Aby usunąć jeden wpis na

wyświetlaczu...

2# naciśnij krótko przycisk

Aby usunąć całą listę ...

2# Naciśnij i przytrzymaj przycisk dłużej

niż 3 sek. Z listy nie zostaną usunięte

numery ze statusem VIP.

g) Usuń wszystko – "Reset"

Aby usunąć wszystkie ustawienia oraz

listy i książkę telefoniczną,

• Wyciągnąć przewód telefoniczny

w gniazda (telekomunikacyjnego)

• i na przynajmniej 10 minut wyjąć

baterie z aparatu.

Aparat znajduje się w stanie ustawień

fabrycznych, a więc wszystkie ustawienia

należy wykonać od nowa.

12. Problemy?

Jeśli jakaś w funkcji nie działa, sprawdź

najpierw, czy wszystkie przewody i

ustawienia zostały wykonane zgodnie

z niniejszą instrukcją.

Dowiedź się o operatora, jakie ustawienia

lub usługi musisz skonfigurować

oraz, czy wszystkie funkcję aparatu

są oferowane również przez dostawcę.

Jeśli mimo dotychczasowego prawid-łowego

działania aparatu pojawiły

się problemy, użyj funkcji "Reset" – pamiętaj

o późniejszym wprowadzeniu

ustawień.

Jeśli funkcja reset nie przynosi spodziewanych

rezultatów, zwróć się do obsługi

klienta w celu sprawdzenia aparatu.

Nie otwieraj samodzielnie aparatu – w

środku nie ma żadnych części obsługowych.

Otwarcie może spowodować

trwałe uszkodzenie aparatu, poza

tym aparat utraci homologację.

13. Czyszczenie i pielęgnacja

• Aparat czyścić wyłącznie suchą

i delikatną szmatką.

• Nie wolno stosować żadnych środków

czyszczących i szorujących, gdyż

mogą one uszkodzić obudowę, a w

szczególności wyświetlacz.

• Aparatu nie można zanurzać w

wodzie ani w żadnej innej cieczy!

Mogłoby to spowodować oprócz

uszkodzenia aparatu uszkodzenie

sieci telekomunikacyjnej.

• Sprawdź baterie przynajmniej jeden

raz w roku.

- 17 -


e-bench KH 5001

14. Utylizacja

Urządzenia nie wolno wyrzucać

do śmieci wraz z pozostałymi

odpadkami.

Urządzenie należy oddać do odpowiedniego

zakładu usuwania odpadów lub

najbliższego miejskiego składowiska

odpadów.

Należy przestrzegać aktualnie obowiązujących

przepisów. W razie koniecz-ności

należy skontaktować się z

odpowiednim zakładem usuwania

odpadów.

Usuwanie akumulatorów!

Akumulatorów nie można wyrzucać

do śmieci wraz z pozostałymi odpadami

domowymi. Każdy użytkownik jest ustawowo

zobowiązany do składowania

zużytych akumulatorów / baterii w

odpowiednich punktach zbiórki, wyznaczanych

przez władze miasta lub

oddawania ich do punktu handlowego.

Ten przepis ma na celu ochronę środowiska

naturalnego przed niekontrolowanym

usuwaniem szkodliwych odpadów,

jakimi są zużyte akumulatory i baterie.

Należy zwracać wyłącznie całkowicie rozładowane

akumulatory / baterie.

16. Deklaracja kompatybilności

Firma Kompernaß GmbH oświadcza niniejszym,

że aparat analogowy KH5001

jest zgodny z najważniejszymi wymaganiami

i innymi przepisami dyrektywy

1999/5/UE. Kompletną treść deklaracji

kompatybilności można uzyskać na zamówienie

u producenta.

17. Importer

KOMPERNASS GMBH

BURGSTRASSE 21

D-44867 BOCHUM

www.kompernass.com

15. Gwarancja i serwis

Warunki gwarancji i adres punktu

serwisowego znajdują się na karcie

gwarancyjnej.


- 18 -


e-bench KH 5001

18.Indeks

baterii 3, 6-7, 18

Budzik 3-4, 15-16

cyfry 9

czasu 3, 8, 15

daty 3, 8

dźwięki muzyki tak długo 11

dźwięku 3, 10, 12, 15

dni 8

dostępowym 3, 12

dzwonków 4, 10

długości 3, 9

elektroniczna niania 16

funkcja sleep 3-4, 15

gniazda telekomunikacyjnego 6

godzin 8, 15

głośności 3, 6, 10-11

głośności sygnału 3, 6, 10

głośnomówiąca 4

głośnomówiącym 11-12

impuls Flash 9

impuls masy 9

języka 3, 7-8

kontrast 8

kontrastu 3, 8

książki telefonicznej 3, 6-7, 12-14

Lista numerów przychodzących 3, 7, 12

Lista wyboru 3-4, 12

listy numerów przychodzących 6, 14-15

miesiąca 8

minut 7-8, 16-17

numer 3-4, 9, 12-16

Numer docelowy 3, 13

numerem 3, 12-13

numeru dostępowego 3, 6, 9, 14

numeru kierunkowego 3, 8-9

Numery VIP 3, 15

oczekującej 11

operator 8, 11-12, 15-16

Pamięć 4, 12

Programowanie pamięci 3, 7

przewód 4-6, 17

Przycisk numeru alarmowego 3, 16

przycisków wyboru 3, 13

Reset 3, 17

roku 8

Rozmowy oczekujące 3, 11

sieci telefonicznej 3, 6, 8

sposobu wybierania 3, 6, 10-11

status VIP 15, 17

Sygnalizacja skrzynki 3, 15

sygnału budzenia 16

słuchawki 3-4, 6-7, 11-12

Telefonowanie 3, 12

trybie programowania 7-8

VIP 3-4, 6, 15, 17

wpisu 3, 13-14

Wybieranie impulsowe 10-11

Wybieranie tonowe 10-11

Wybór 3-4, 6-10, 12, 14

Wybór ponowny 3, 12

wyciszenie 6, 12

z klawiatury aparatu 13-14

zajęty 3, 12

- 19 -


e-bench KH 5001

- 20 -


e-bench KH 5001

Komfortní analogový telefon s funkcí handsfree e-bench KH 5001

Obsah

1.Účel použití 22

2.Technické údaje 22

3.Obsah dodávky 22

4.Bezpečnostní pokyny 23

5.Ovládací prvky 24

6.Připojení 24

a) Připojení sluchátek 24

b) Připojení na telefonní síť 24

c) Vložení baterií 24

d) Výměna baterií 24

7.Montáž na stěnu 25

8.První nastavení 25

a) Volba jazyka na displeji 25

b) Přidělení paměťové kapacity 25

9.Základní nastavení 26

a) Změna jazyka na displeji 26

b) Nastavení kontrastu na displeji 26

c) Nastavení data / času 26

d) Určení směrového čísla 26

e) Nastavení směrového čísla

instituce 27

f) Nastavení doby trvání impulzu

flash 27

g) Volba vyzváněcího tónu 28

h) Určení hlasitosti vyzvánění 28

i) Stanovení způsobu vytáčení 28

j) Přepnutí způsobu vytáčení 28

e) Vytáčení 30

f) Volba směrového čísla instituce 30

g) Opakované vytáčení v případě

obsazeného čísla 30

h) Seznam zodpovězených hovorů /

vytáčených čísel 30

i) Obsazení tlačítek s přímou volbou31

j) Přímá volba 31

k) Změna tlačítek s přímou volbou 31

l) Vyplnění telefonního seznamu 31

m) Kopírování telefonního seznamu

ze souboru 32

n) Vytáčení čísla z telefonního

seznamu 32

o) Vymazání záznamu v

telefonním seznamu 32

11. Zvláštní funkce 32

a) Signalizace hlasové schránky 32

b) Diskrétní režim 33

c) Telefonní čísla VIP 33

d) Budík 33

e) Hovor v nouzi - rychlá volba/babycall

34

f) Mazání seznamů 34

g) Všechno vymazat Reset 34

12. Problémy? 35

13. Čištění a údržba 35

14.Likvidace 35

15. Záruka a servis 35

10.Telefonování 29 16. Prohlášení o shodě 35

a) Přijímání hovorů 29

b) Ukončování hovorů 29 17.Dovozce 36

c) Nastavování hlasitosti sluchátka 29 18.Seznam klíčových slov 37

d) Režim čekání a zprostředkování

hovoru 29

Uschovejte tento návod pro pozdější potřebu – a při předávání zařízení třetí osobě

tento návod předejte společně se zařízením!

- 21 -


e-bench KH 5001

Telefon KH5001

1. Účel použití

Tento produkt je určen:

• K použití u vedlejších telefonních

stanic a pro přímé spojení s veřejnou

analogovou telekomunikační sítí.

• pro soukromé použití.

Tento produkt není určen:

• k použití u digitálních telefonních přípojek

(např. ISDN).

• pro případy, kdy by výpadek mohl způsobit

škody.

• k použití v podnikatelské sféře.

2. Technické údaje

Funkce:

handsfree, diskrétní

režim a VIP, režim

čekání, Music-On-

Hold, opakovaná

volba, autom. vytáčení,

omezení doby

hovoru, budík, 48

vyzváněcích tónů

Charakteristika sítě

Způsob vytáčení:

Funkce Flash:

Síťové funkce:

Tón / impulz

80-900 ms

indikace příchozího

čísla, signalizace

hlasové schránky

Paměť

Paměť přímých

voleb: 10

Telefonní seznam: 32 položek

Seznam zodpovězených

hovorů:

65 položek

Seznam volaných

čísel:

8 položek

Hovor v nouzi -

rychlá volba: 1 vytáčené číslo

Napájení pro

zachování paměti:

3. Obsah dodávky

3 x 1,5 V

(UM4/AAA)

Souprava "komfortního telefonu"

obsahuje:

1 telefon

1 sluchátko

1 spirálový kabel ke sluchátku

1 přípojný kabel TAE

1 návod k použití

1 záruční list

1 rozpěrku


- 22 -


e-bench KH 5001

4. Bezpečnostní pokyny

Pozor! Chcete-li se vyhnout poruchám

a poškození telefonu:

• Používejte přístroj pouze v suchém

prostředí, nikoliv ve vlhkých prostorách.

• Přístroj nevystavujte přímému slunečnímu

záření nebo do blízkosti jiných

přístrojů, které generují teplo (např.

topná tělesa).

• Nikdy nenechte přístroj obsluhovat

osoby (včetně dětí), jejichž fyzické,

senzorické nebo mentální schopnosti

či nedostatek zkušeností a znalostí

jim znemožňují bezpečné používání

přístroje, pokud předtím nebyly instruovány

nebo nad sebou nemají

dohled. Vysvětlete dětem funkci přístroje

a rizika práce s ním, aby si s přístrojem

nehrály.

• Je zakázáno otevírat kryt přístroje a

přístroj opravovat. V tomto případě

není zaručena Vaše bezpečnost a

záruka zaniká. Porouchaný přístroj

svěřte do opravy pouze autorizovaným

odborníkům.

• Při bouřce vypojte přístroj ze zásuvky

TAE-.

Pozor! Chcete-li se vyhnout poruchám

a poškození telefonní sítě:

• K tomuto telefonu vystavil Telekomunikační

úřad obecnou

homologaci pro připojení do sítě.

Kdokoliv tedy může přístroj připojit

do veřejné telefonní sítě, jsou-li

splněny tyto podmínky:

– Tento telefon je určen pro připojení

na analogové (klasické) telefonní

rozvody. V žádném případě jej nepřipojujte

na digitální systémy (např.

ISDN).

– Tento telefon může být zapojen pouze

do zásuvky TAE pomocí přípojného

kabelu, který je součástí dodávky.

Při použití jiného kabelu může dojít

k odlišnému spojení v konektoru.

– Tento telefon může být zapojen do

telefonní sítě pouze pomocí konektoru.

Je zakázáno odstraňovat stávající

konektory.

Nejsou-li tyto podmínky splněny, nevztahuje

se na telefon udělená homologace

pro veřejnou telefonní síť.

Tento přístroj je vybaven protiskluzovými

gumovými podložkami. Jelikož

jsou podkladové plochy

vyrobeny z různých materiálů a

jsou ošetřovány různými ošetřujícími

přípravky, nelze vyloučit případy,

kdy některé z těchto hmot obsahují

složky, které mohou narušit či změkčit

gumové podložky. Doporučujeme

Vám vložit pod gumové podložky přístroje

protiskluzovou podložku.

- 23 -


e-bench KH 5001

5. Ovládací prvky

q Telefon

w Displej

e Zápis do seznamu příchozích

hovorů/Doručená zpráva

r Aktivní reproduktor

t Proveďte změny/prolistujte seznam

volaných čísel

y Nastavení hlasitosti

u Zařazení hovoru do režimu čekání

i Ztišení mikrofonu/krátkodobá

změna způsobu vytáčení

o Opakování volby

a Handsfree/zapnutí reproduktoru

s Vytáčení směrového čísla instituce /

budík

d Prolistujte seznam odchozích hovorů

f Numerická tlačítka

g Zařazení hovoru do režimu čekání

h Automatická opakovaná volba

j Tlačítka přímé volby

k Telefonní sluchátko

l Nastavování hlasitosti sluchátka

; Hovor v nouzi - rychlá volba

2) Volba vyzváněcího tónu

2! Zrušení vyzváněcího tónu

2@ Aktivace způsobu programování

2# Zrušení nastavení

2$ Uložení příchozích čísel do

telefonního seznam

2% Uložení telefonních čísel VIP 2

2^ Otevření telefonního seznamu/ uložení

nastavení

2& Připojení pomocí kabelu TAE

2* Přihrádka na baterie

2( Určení hlasitosti vyzvánění

6. Připojení

Pokud jste se seznámili s přiloženými

bezpečnostními pokyny k připojení, můžete

telefon připojit do sítě:

a) Připojení sluchátek

• Spirálový kabel zasuňte do

úzkých zdířek ...

• na levé straně telefonu ...

• a dole na sluchátku.

b) Připojení na telefonní síť

• Kabel telefonu zasuňte (hladce)

do široké zdířky na zadní části

telefonu a ...

• do zdířky označené "F" na zásuvce

TAE (připojení na telefonní síť).

U zásuvek se 3 zdířkami se jedná

o prostřední zdířku.

c) Vložení baterií

2* Otevřte kryt přihrádky na baterie

na spodní straně. Vložte tři baterie

typu "1,5 V UM4/AAA". Dbejte na

správné usazení baterií (označení "+"

na bateriích se musí shodovat s označením

v přihrádkách na baterie.

d) Výměna baterií

• Baterie vyměňte, jakmile se na displeji

objeví symbol " SLABA BATERIE ".

Použité baterie se nesmí házet do

domovního odpadu. Vybité baterie

odevzdejte svému prodejci nebo

do sběrného místa, které je za tímto

účelem stanoveno.


- 24 -


e-bench KH 5001

7. Montáž na stěnu

Pro montáž si zvolte rovné místo, na

kterém nejsou žádné elektrické kabely,

napájecí vedení, plynové, vodovodní

nebo kanalizační trubky.

• Vytáhněte pojistku sluchátka

pod vidlicí sluchátka, otočte ji o 180°

a znovu ji zasuňte tak, aby zaklapla.

• Do levého výřezu na spodní straně

telefonu nasaďte rozpěrku a stlačte

ji dolů tak, aby zaklapla do pravého

výřezu.

• Připojovací šňůru vložte do kabelového

kanálu rozpěrky .

• Telefon zavěste pomocí 2 šroubů

upevněných ve vzdálenosti 118 mm

do nástěnného držáku .

8. První nastavení

Po prvním vložení baterií se při zvednutém

sluchátku vyvolá následující funkce:

a) Volba jazyka na displeji

Zvolte si jazyk hlášení, která se

budou objevovat na displeji:

t Tiskněte tlačítka , až se na

displeji objeví požadovaný jazyk.

2^ Stiskněte tlačítko pro uložení

zvoleného nastavení.

Pokud se tato funkce neaktivuje automaticky,

respektive pokud ji budete chtít

znovu aktivovat později: Je možné tento

postup provést také pomocí programovacího

modu, jak je popsáno v kapitole 8.

b) Přidělení paměťové kapacity

Zde popsaná funkce se objeví pouze

při prvním použití nového telefonu –

nelze ji znovu aktivovat později! Tuto

funkci můžete později aktivovat pouze

tak, že vyjmete baterie na dobu

delší než 10 minut. Zároveň se však

vymažou veškeré záznamy v telefonním

seznamu a ostatní nastavení.

Telefonní seznam i seznam příchozích

čísel sdílejí společnou paměť. Již ve

výrobě jsou jednotlivé sektory paměti

přednastaveny takto:

– 32 Záznamy do telefonního

seznamu:

– 65 Záznamy do seznamu

příchozích čísel

Touto funkcí můžete změnit rozdělení

mezi telefonním seznamem a seznamem

příchozích čísel:

Telefonního seznamu: max. 112 Záznamy

Seznamu příchozích

čísel:

max. 91 Záznamy

t Stiskněte tlačítka pro změnu

počtu záznamů do telefonního seznamu.

Pokud předem nastavený

počet ...

– snížíte, zvýší se o stejný počet seznam

příchozích čísel,

– zvýšíte, sníží se o stejný počet

seznam příchozích čísel,

Postačuje, když nastavíte pouze telefonní

seznam. Jelikož se jedná o sdílenou

paměť, vedou změny na jedné straně zároveň

vždy ke změnám na straně druhé.

2^ Stiskněte tlačítko pro uložení

zvoleného nastavení.

- 25 -


e-bench KH 5001

9. Základní nastavení

Funkce zde popsané jsou přístupné pouze

přes programovací modus. Chcete-li

jej aktivovat, ...

2@ držte při položeném sluchátku tlačítko

alespoň tři sekundy. Na displeji

nyní začne blikat indikace zvoleného

jazyka.

2@ listujte s každým dalším stiskem tlačítka

všemi možnostmi nastavení.

Pro ukončení modu programování , ...

2^ stiskněte tlačítko dvakrát, nebo ...

• déle než 10 sekund netiskněte žádné

tlačítko. Telefon se poté vrátí do běžného

provozního stavu.

a) Změna jazyka na displeji

Po aktivaci modu programování na

displeji bliká nejprve nastavený jazyk.

Můžete je změnit tak, jak je popsáno

v bodě 7.a).

b) Nastavení kontrastu na displeji

Po aktivaci modu programování ...

2@ stiskněte tlačítko tolikrát,

až se objeví nápis " KONTRAST LCD".

t Tiskněte tlačítka pro změnu

nastavené hodnoty v závislosti na Vašem

osobním vkusu.

2@ Stiskněte tlačítko znovu pro

potvrzení Vaší volby a pro přechod

k další možnosti nastavení.

c) Nastavení data / času

Pokud Váš síťový operátor nabízí možnost

"zjišťování příchozích čísel",

čas i datum (s výjimkou roku) se nastaví

automaticky. Není-li tato možnost k dispozici,

můžete tato nastavení provést

sami:

Po aktivaci modu programování ...

2@ tiskněte tlačítko tolikrát, až

začne blikat číslo symbolizující rok.

t Tiskněte tlačítka pro změnu

nastavených čísel.

2@ tiskněte tlačítko tolikrát, až

začne blikat číslo symbolizující měsíc.

t Tiskněte tlačítka pro

změnu nastavených čísel.

2@ tiskněte tlačítko tolikrát, až

začne blikat číslo symbolizující den.

t Tiskněte tlačítka pro

změnu nastavených čísel.

2@ tiskněte tlačítko tolikrát, až začne

blikat číslo symbolizující hodiny.

t Tiskněte tlačítka pro

změnu nastavených čísel.

2@ tiskněte tlačítko tolikrát, až začne

blikat číslo symbolizující minuty.

t Tiskněte tlačítka pro

změnu nastavených čísel.

2@ Nakonec znovu stiskněte tlačítko

pro potvrzení Vaší volby a pro přechod

k další možnosti nastavení.

d) Určení směrového čísla

Pokud zde nastavíte předvolbu Vašeho

místního telefonního uzlu, nebude se

předvolba při příchozích telefonátech

z místního telefonního uzlu zobrazovat.


- 26 -


e-bench KH 5001

Po aktivaci modu programování ...

2@ tiskněte tlačítko tolikrát, až

se na displeji objeví „MISTNI KOD"

a první číslice začne blikat.

t Stiskněte pro nastavení

první číslice.

2@ Stiskněte tlačítko znovu, až

začne blikat následující číslo.

t Tiskněte tlačítka pro změnu

následující číslice.

Tento postup zopakujte u všech dalších

číslic, dokud místní směrové číslo

(předvolbu) nenastavíte. Nechceteli

nastavovat všech 5 číslic, ponechte

na místech neobsazených číslic "-".

2@ Stiskněte tlačítko znovu pro

potvrzení Vaší volby a pro přechod

k další možnosti nastavení.

e) Nastavení směrového čísla instituce

Je Váš telefon připojen na vedlejší telefonní

stanici? Pokud ne, můžete tento

bod přeskočit.

Pokud je však nutné volit nejprve

směrové číslo instituce, můžete toto

směrové číslo uložit zde. Toto číslo

bude automaticky předřazeno pomocí

paměťové funkce po zvolení volaného

čísla, a to dvojím stisknutím tlačítka

(viz též kapitola 9f).

2@ tiskněte tlačítko tolikrát, až

se na displeji zobrazí "PREDVOLBA".

t Stiskněte pro nastavení směrového

čísla instituce.Při indikaci ...

je předřazen krátký impulz flash

jako směrové číslo instituce

je předřazen krátký impulz jako

směrové číslo instituce

- se nepředřazuje žádné směrové

číslo instituce

nebo zvolíte číslo 0...9 jako směrové číslo

instituce (u většiny vedlejších telefonních

stanic se využívá jako směrové číslo instituce

"0".

2@ Stiskněte tlačítko znovu pro

potvrzení Vaší volby a pro přechod

k další možnosti nastavení.

f) Nastavení doby trvání impulzu flash

Různé služby jako např. "klepání"

nebo zprostředkování hovoru vyžadují

impulz flash, který vyvoláte tlačítkem

R. Aby nebyl tento postup chápán jako

"položení sluchátka", nesmí být impulz

příliš dlouhý – musí však být zároveň

dost dlouhý na to, aby mohl být identifikován

jako impulz flash.

Zeptejte se svého operátora, resp. si vyhledejte

v návodu k Vaší vedlejší telefonní

stanici, jak dlouhý má být impulz flash. Z

výrobního provozu je přednastaveno 100

ms a tato hodnota je vyhovující pro většinu

zařízení.

- 27 -


e-bench KH 5001

2@ Tiskněte tlačítko tolikrát, až se na

displeji objeví "DOBA ZABLESKU":

t Stiskněte pro změnu nastavení.

Zvolte hodnotu, kterou udává Váš

operátor nebo kterou vyžaduje Vaše

vedlejší telefonní stanice.

2@ Stiskněte tlačítko znovu pro

potvrzení Vaší volby a pro přechod

k další možnosti nastavení.

g) Volba vyzváněcího tónu

S touto funkcí si můžete vybrat některý

z celkem 48 vyzváněcích tónů:

2) Stiskněte opakovaně tlačítko

nebo tlačítka , dokud neuslyšíte

požadovaný tón vyzvánění.

a Za účelem uložení své změny a ukončení

funkce stiskněte dvakrát tlačítko

nebo několik sekund vyčkejte.

Při prvním stlačení se na displeji

objeví hlášení "POUZIVANA LINKA":

Pokud nyní tlačítko stisknete podruhé,

je telefon znovu připraven k

provozu.

h) Určení hlasitosti vyzvánění

Touto funkcí můžete zvolit hlasitost

vybraného vyzváněcího tónu:

2) Stiskněte tlačítko . Nyní slyšíte

právě nastavený vyzváněcí tón.

y Stiskněte tlačítka tolikrát,

až se nastaví požadovaná hlasitost

tónu (displej: "1"..."4").

a Pro uložení Vámi vybrané změny

a pro ukončení této funkce stiskněte

dvakrát tlačítko .

Při prvním stlačení se na displeji

objeví hlášení "POUZIVANA LINKA":

Pokud nyní tlačítko stisknete podruhé,

je telefon znovu připraven k

provozu.

Pomocí spínače "RING L/H" 2( je možné

navíc nastavit hlasitost

vyzváněcího tónu na 1 (L) a na

dříve stanovenou hlasitost (H).

i) Stanovení způsobu vytáčení

V dnešní době téměř všechny telefony

zprostředkovávají volané číslo pomocí

tónové volby vůči operátorovi nebo vedlejší

telefonní stanici. Pouzeu starších zařízení

se lze setkat ještě s vytáčením pomocí

impulzů.

– Tónovou volbu zjistíte díky dvojím

tónům ve sluchátku při vytáčení.

– Volbu pomocí impulzů zjistíte díky

typickému "klapání" ve sluchátku

při vytáčení.

Telefon si způsob vytáčení nastaví automaticky:

Přístroj převezme způsob vytáčení,

který se uplatní při prvním spojení

po prvním spuštění telefonu.

j) Přepnutí způsobu vytáčení

Na rozdíl předchozí funkce zde můžete

přepnout způsob vytáčení. To má význam

zejména tehdy, vyžaduje-li např. Vaše

vedlejší telefonní stanice impulzový způsob

volby, avšak Vy musíte u jiných služeb

aktivovat tónovou volbu:


- 28 -


e-bench KH 5001

i Při položeném sluchátku držte

stisknuté tlačítko . Na displeji

se střídavě objevuje:

"PULZOVÁ VOLBA" – aktivováno

je vytáčení pomocí impulzů,

"TÓNOVÁ VOLBA" – aktivována

je tónová volba.

i V okamžiku, kdy se na displeji objeví

Vámi požadovaný způsob vytáčení,

uvolněte tlačítko .

10. Telefonování

Je-li telefon správně připojen a při zvednutí

sluchátka slyšíte základní tón:

a) Přijímání hovorů

Při přijímání příchozích hovorů...

• zvedněte sluchátko nebo ...

a stiskněte tlačítko . Tím se přepnete

do režimu handsfree. Kdykoliv během

režimu handsfree můžete zvednout

sluchátko a pokračovat v telefonickém

hovoru.

b) Ukončování hovorů

Při ukončování příchozích a odchozích

hovorů...

• položte sluchátko nebo ...

a v případě zvoleného režimu handsfree

znovu stiskněte tlačítko .

c) Nastavování hlasitosti sluchátka

1* Hlasitost sluchátka nastavte posuvným

tlačítkem na sluchátku. K

dispozici jsou dva stupně hlasitosti

(MIN / MAX).

y Při položeném sluchátku stiskněte

tlačítka pro nastavení hlasitosti

vyzvánění ve čtyř stupních.

d) Režim čekání a zprostředkování

hovoru

Příchozí a odchozí hovory můžete uvést

do režimu čekání, což Vám umožní mj.

kladení zpětných dotazů nebo zapojení

dalších účastníků v případě sdílené vedlejší

telefonní sta-nice (zprostředkování

hovoru).

Pokud tuto funkci umožňuje Váš operátor

nebo Vaše vedlejší telefonní stanice:

u Stiskněte tlačítko R pro zařazení

hovoru do režimu čekání.

u Stiskněte znovu tlačítko R pro přechod

hovoru z režimu čekání

do běžného režimu.

• Můžete také položit sluchátko,

pokud se ozve účastník, jemuž

chcete spojení v režimu čekání zprostředkovat

(zprostředkování

hovoru).

Pokud Váš operátor tuto funkci nenabízí

a Váš telefon není připojen na vedlejší

telefonní stanici:

g Stiskněte tlačítko , chcete-li hovor

uvést do interního režimu čekání telefonu.

Váš partner bude poslouchat

hudbu doprovázející režim čekání,

dokud znovu nestisknete tlačítko .

- 29 -


e-bench KH 5001

t Stiskněte tlačítka pro volbu

některé ze 16 melodií, zatímco hraje

hudba doprovázející režim čekání.

Režim čekání bez doprovodné hudby

je ztlumení. Také v tomto případě

se jedná o čekající hovor:

i Stiskněte tlačítko , chcete-li při

hovoru vypnout a znovu zapnout

mikrofon.

Slyšíte sice svého partnera, ten však

nemůže slyšet Vás.

e) Vytáčení

Při vytáčení hovorů...

• Zvedněte sluchátko a vytočte požadované

číslo, nebo

a Stiskněte tlačítko při položeném

sluchátku. Tím se přepnete do režimu

handsfree. Kdykoliv během režimu

handsfree můžete zvednout sluchátko

a pokračovat v telefonickém hovoru.

• Můžete také volané číslo navolit předem

a teprve poté sluchátko zvednout

nebo stisknout tlačítko . Telefon

poté provede vytočení čísla

automaticky.

f) Volba směrového čísla instituce

Pro zvolení vytáčeného čísla z paměťové

funkce s předsazeným směrovým číslem

instituce se musí příslušné číslo zobrazit

na displeji.

2^ Stiskněte např. tlačítko a vyhledejte

požadované telefonní číslo z telefonního

seznamu (viz též kapitola 9n).

s Stiskněte dvakrát tlačítko . Telefon

okamžitě vytočí zvolené číslo s předsazeným

směrovým číslem instituce.

U zde popsané funkce telefon vytáčí

číslo ihned. Nemusíte tedy nejprve

zvedat sluchátko nebo mačkat tlačítko

. Směrové číslo instituce může

být předsazeno z paměťových funkcí

(telefonní seznam, seznam příchozích

čísel a paměť přímé volby).

g) Opakované vytáčení v případě

obsazeného čísla

a Zvedněte sluchátko nebo stiskněte

tlačítko .

o Stiskněte tlačítko pro opětovné

vytočení naposledy zvoleného vytáčeného

čísla.

Nebo...

h stiskněte tlačítko pro opakované

vytáčení naposledy zvoleného vytáčeného

čísla po určitou dobu (automatická

opětovná volba). Tato možnost

však připadá v úvahu pouze v režimu

handsfree

h) Seznam zodpovězených hovorů /

vytáčených čísel

Pokud Váš operátor zprostředkovává příchozí

čísla účastníků a jejich čísla zároveň

nejsou blokována pro zobrazování

příchozích čísel, zobrazí se tato čísla v

seznamu příchozích čísel. Čísla, která vytočíte

sami, ukládá telefon do seznamu

odchozích čísel.


- 30 -


e-bench KH 5001

t Tiskněte tlačítka pro listování

v seznamu příchozích čísel.

d Stiskněte znovu tlačítko pro

listování v seznamu odchozích čísel.

• Pokud zvednete sluchátko nebo stisknete

tlačítko , bude číslo, které je

zobrazeno na displeji, vytočeno automaticky.

i) Obsazení tlačítek s přímou volbou

Váš telefon Vám umožňuje uložení celkem

10 přímých voleb pomocí tlačítek

- :

j Držte některé z 10 tlačítek přímé

volby stisknuté déle než 3 sekundy.

Jakmile se zobrazí nápis "PAMET

DDRN", zadejte telefonní číslo,

které chcete uložit jako přímou

volbu k tomuto tlačítku.

j Stiskněte tlačítko přímé volby ještě

jednou pro uložení záznamu.

j) Přímá volba

j Stiskněte tlačítko přímé volby s číslem,

které je v něm uloženo. Toto

číslo se nyní zobrazí na displeji.

a Zvedněte sluchátko nebo stiskněte

tlačítko pro automatické vytočení

čísla uvedeného na displeji.

2# Nebo stiskněte tlačítko pro

zamítnutí vloženého čísla. Každým

stisknutím tohoto tlačítka vymažete

vždy jedno desetinné místo.

k) Změna tlačítek s přímou volbou

Obsazení tlačítek s přímou volbou

- můžete kdykoliv změnit.

Pro tento účel jednoduše znovu stiskněte

tlačítko přímé volby na dobu delší

než 3 sekundy a poté postupujte tak,

jak je uvedeno v bodě j).

l) Vyplnění telefonního seznamu

Pro aktivaci funkce telefonního seznamu

stiskněte při položeném nebo zvednutém

sluchátku ...

2^ tlačítko . Pokud se na displeji objeví

nápis "UPRAVIT. HLEDAT.", ...

t zvolte pomocí tlačítka funkci

"UPRAVIT.".

• Jakmile se na displeji zobrazí nápis

"VLOZIT JMENO", můžete využít

písmena na telefonní klávesnici:

– Tiskněte příslušné numerické tlačítko

tolikrát, dokud se na displeji pod

číslem nezobrazí písmeno (chcete-li

např. zadat "V", stiskněte třikrát

tlačítko 8).

– Pokud v průběhu doby delší než jedna

sekunda neprovedete žádné zadání,

přeskočí kurzor na další pozici.

– Pokud v průběhu doby delší než

15 sek. neprovedete žádné zadání,

celá funkce se ukončí.

2^ Stiskněte znovu tlačítko pro uložení

zadaného jména a pro přechod

k vložení dalšího čísla:

• Navolte požadované telefonní číslo.

2^ Nyní znovu stiskněte tlačítko

pro uložení požadovaného čísla

a příslušného jména,

2# nebo stiskněte tlačítko pro zamítnutí

vloženého čísla. Každým stisknutím

tohoto tlačítka vymažete vždy

jedno desetinné místo.

- 31 -


e-bench KH 5001

m) Kopírování telefonního seznamu ze

souboru

Do telefonního seznamu můžete převzít

také telefonní číslo ze seznamu příchozích

nebo odchozích čísel:

2^ Pro návrat do normálního provozního

režimu stiskněte dvakrát tlačítko

nebo se po dobu delší než 10 vteřin

nedotýkejte žádného tlačítka.

• Zobrazte na displeji telefonní číslo ze

seznamu, které chcete převzít, a ...

2$ poté stiskněte tlačítko . Na displeji

se zobrazí "KOPIROVAT" pro potvrzení.

Pokud se na displeji zobrazí nápis

"CHYBA", je toto číslo již použito.

n) Vytáčení čísla z telefonního seznamu

Pro aktivaci funkce telefonního seznamu

stiskněte při položeném nebo zvednutém

sluchátku ...

2^ tlačítko . Pokud se na displeji

zobrazí nápis "UPRAVIT.

HLEDAT.", ...

t zvolte pomocí tlačítka funkci

"HLEDAT.".

• Jakmile se na displeji zobrazí nápis

"VLOZIT JMENO", můžete využít

písmena na telefonní klávesnici:

Tiskněte příslušné numerické tlačítko

tolikrát, dokud se na displeji pod

číslem nezobrazí písmeno (chcete-li

např. zadat "V", stiskněte třikrát

tlačítko 8).

Telefonní seznam nyní okamžitě

nalistuje první záznam, který začíná

tímto písmenem.

t Stiskněte tlačítka , pro li-stování

v dalších záznamech, dokud se na

displeji neobjeví požadovaný záznam

z telefonního seznamu.

s Potřebujete-li uložené směrové číslo

instituce, stiskněte dvakrát tlačítko

(viz též kapitola 8e).

a Zvedněte sluchátko nebo stiskněte

tlačítko pro automatické vytočení

čísla uvedeného na displeji.

o) Vymazání záznamu v telefonním

seznamu

Máte-li záznam telefonního seznamu,

který chcete vymazat, na displeji, jak

je popsáno v bodě m), ....

2# držte tlačítko stisknuté, dokud

se na displeji neobjeví "SMAZANO".

Záznamy v telefonním seznamu mohou

být měněny, a to tak, že je vymažete

a nově uložíte, jak je zde popsáno.

11. Zvláštní funkce

Užitečnou pomůckou mohou být zvláštní

funkce, které Vám nabízí tento telefon:

a) Signalizace hlasové schránky

Někteří operátoři poskytují hlasovou

schránku (např. ve formě telefonního

záznamníku). Pokud máte v hlasové

schránce zprávu, odešle operátor zákazníkovi

signál. U Vašeho telefonu ...

e bliká dioda vždy dvakrát každých 6

sekund, pokud máte novou hlasovou

zprávu. Kromě toho se na displeji zobrazí

symbol. Vyzvedněte si zprávu u

svého operátora tak, jak je sjednáno

v nabídce jeho služeb.


- 32 -


e-bench KH 5001

e bliká dioda vždy jednou každých 6

sekund, pokud byl přidán nový záznam

do seznamu příchozích čísel

("nepřijatý hovor"). Zkontrolujte poté

v seznamu nová příchozí čísla, jak

je popsáno v bodě 9.h).

b) Diskrétní režim

Nechcete-li, aby Vás telefon rušil vyzváněním,

můžete je přechodně vypnout.

Nastavitelné časové omezení Vám zaručí,

že tento režim bude automaticky opět

zrušen ("diskrétní režim").

2! Držte stisknuté tlačítko , dokud se

na displeji nezobrazí "SPAT." a nezačne

blikat časový údaj.

Každým dalším stisknutím tohoto

tlačítka zvýšíte nastavení času o

1 hodinu.

t Nebo stiskněte tlačítka pro

zvýšení / snížení nastavení hodin

do max. 24 hodin.

2! Během diskrétního režimu krátce stiskněte

tlačítko pro zrušení tohoto

nastavení.

c) Telefonní čísla VIP

Pokud Vás však během diskrétního režimu

mohou přesto některé telefonní hovory

vyrušit, můžete si příslušná telefonní

čísla uložit jako telefonní čísla "VIP"

(VIP = very important person).

Chcete-li telefonnímu číslu přidělit

označení VIP:

• Vyberte ze seznamu příchozích čísel

požadované telefonní číslo, které se

zobrazí na displeji.

2% poté držte tlačítko stisknuté. Na

displeji se zobrazí symbol (VIP) pro

potvrzení.

Pokud chcete u volaného čísla zrušit označení

VIP, vyvolejte ze seznamu volaných

čísel číslo „VIP“ na displeji.

2% stiskněte tlačítko během doby,

kdy je na displeji telefonní číslo VIP

zobrazeno. Symbol VIP bude nyní

odstraněn.

d) Budík

Pomocí této funkce si můžete zajistit

vyzvánění telefonu v přesně určený čas:

s Při položeném sluchátku držte

stisknuté tlačítko . dokud se na

displeji nezobrazí "NASTAVIT BUDIK

a číslice symbolizující hodiny nezačne

blikat.

t Tiskněte tlačítka pro změnu

nastavených čísel.

s Stiskněte znovu tlačítko , až začne

blikat číslice symbolizující minuty.

t Tiskněte tlačítka pro změnu

nastavených čísel.

s Nakonec znovu stiskněte tlačítko

pro potvrzení Vašeho nastavení.

Na displeji vpravo dole se zobrazí

symbol hodin. Pokud máte správně

nastaven čas, jak je popsáno v bodě

8.c, telefon Vás včas vzbudí.

Pokud Váš operátor poskytuje informace

o přesném času a datu, není na-stavování

přesného času nutné.

Jakmile zazní signál budíku, jednoduše

krátce zvedněte sluchátko. Tón budíku /

funkce budíku se tím deaktivuje. Symbol

hodin na displeji zhasne.

Chcete-li budík s nastaveným časem

buzení znovu aktivovat, ...

- 33 -


e-bench KH 5001

s stiskněte jednoduše znovu krátce

tlačítko . Symbol hodin se znovu

objeví na displeji.

e) Hovor v nouzi - rychlá volba/babycall

Telefon můžete naprogramovat tak,

že může být vytočeno předem uložené

telefonní číslo po stisknutí libovolného

tlačítka (hovor v nouzi nebo funkce

"babycall").

Aktivace hovoru v nouzi - rychlá volba:

; Držte tlačítko stisknuté déle než

3 sekundy, dokud se na displeji nezobrazí

nápis "ZAPNUTO." a krátce

nato "VLOZIT CISLO".

• Nyní zadejte telefonní číslo, které

má být vytáčeno.

; Nakonec znovu stiskněte tlačítko

pro potvrzení Vašeho nastavení.

Tato funkce je nyní aktivní – při každém

stisknutí libovolného

tlačítka telefon okamžitě vytočí

zvolené telefonní číslo. Pomocí

automaticky nastaveného režimu

handsfree je možné poslouchat

zvuky z příslušného prostoru a

vést rozhovor.

Deaktivace hovoru v nouzi - rychlá

volba:

; Držte tlačítko stisknuté déle než

3 sekundy, dokud se na displeji nezobrazí

"VYPNUTO.". Tato funkce je

nyní sice deaktivována, uložené číslo

však zůstává v paměti.

Změna čísla rychlé volby:

• Pro tento účel postupujte stejným

způsobem, jak je popsáno v bodě

"aktivace" .

f) Mazání seznamů

Chcete-li vymazat seznam příchozích

nebo odchozích čísel:

• Otevřete seznamy, jak je popsáno

v bodě 9.h).

Chcete-li smazat jednotlivý záznam na

displeji...

2# stiskněte krátce tlačítko . Chcete-li

smazat celý seznam ...

2# Držte tlačítko stisknuté déle než

3 sekundy. Ze seznamu příchozích čísel

nebudou vymazány záznamy s označením

VIP.

Pro vymazání označení VIP...

2% Nechte zobrazit označení VIP na

displeji a stiskněte tlačítko . Symbol

VIP bude nyní odstraněn.

g) Všechno vymazat Reset

Chcete-li vymazat všechna nastavení

a seznamy včetně telefonního seznamu,

• vytáhněte kabel telefonu ze zásuvky

(zásuvka TAE)

• a min. na 10 minut vyjměte baterie

z telefonu.

Poté je telefon opět v originálním nastavení

z výrobního závodu – všechna

nastavení se proto musí provést znovu.


- 34 -


e-bench KH 5001

12. Problémy?

Pokud něco nefunguje, přesvědčte se

nejprve, zda jsou provedena veškerá připojení

a nastavení tak, jak je popsáno

v tomto návodě .

Informujte se u svého operátora, jaká

nastavení je nutné uplatnit u služebního

přístroje – a zda operátor vůbec umožňuje

všechny funkce tohoto telefonu.

Pokud dochází k chybným funkcím navzdory

předchozímu řádnému fungování,

můžete vyzkoušet funkci "Reset" – s přihlédnutím

k nutnosti nového nasta-vení

přístroje.

Pokud ani v tomto případě nedosáhnete

kýženého výsledku, obraťte se na zákaznický

servis a nechte telefon přezkoušet

odborníkem.

Telefon neotvírejte – uvnitř se nenacházejí

žádné ovládací prvky. Telefon tím

můžete zásadně poškodit a navíc v tomto

případě ztrácí platnost jeho homologace

vydaná telekomunikačním úřadem.

13. Čištění a údržba

• Přístroj čistěte pouze suchým měkkým

hadříkem.

• Nepoužívejte čistící nebo abrazivní

prostředky – kryt telefonu a zejména

displej se mohou poškrábat.

• Telefon neponořujte do vody či jiných

tekutin! Tím může dojít k poškození

přístroje i veřejné

telefonní sítě.

• Minimálně jednou za rok zkontrolujte

baterie.

14. Likvidace

Neházejte nabíječku do normálního

domovního odpadu.

Nabíječku zlikvidujte přes dvůr pověřený

likvidací odpadů nebo v komunálním zařízení

pro likvidaci odpadů. Dodsržujte

aktuální platné předpisy. V případě pochyb

kontaktujte vaše zařízení pro likvidaci

odpadů.

Likvidace baterií!

Baterie se nesmí v žádném případě házet

do běžného domovního odpadu. Každý

spotřebitel má ze zákona povinnost odvezdat

baterie/akumulátory v komunální

sběrně ( v obci nebo v městské části)

nebo v prodejně. To napomáhá tomu,

aby mohlo dojít k ekologické likvidaci

abterií. Baterie/akumulátory odevzdávejte

vždy ve vybitém stavu.

15. Záruka a servis

Záruční podmínky a adresu servisní firmy

naleznete na záruční kartě.

16. Prohlášení o shodě

Kompernaß GmbH tímto prohlašuje,

že je tento komfortní analogový

telefon KH5001 v souladu se základními

požadavky a jinými předpisy směrnice

1999/5/ES. Prohlášení o shodě v plném

znění je k nahlédnutí u výrobce.

- 35 -


e-bench KH 5001

17. Dovozce

KOMPERNASS GMBH

BURGSTRASSE 21

D-44867 BOCHUM

www.kompernass.com


- 36 -


e-bench KH 5001

18.Seznam klíčových slov

času 21, 26, 33

čekání 21-22, 24, 29-30

číslo 22, 26-28, 30-34

automaticky 25-28, 30-31, 33-34

babycall 34

baterií 21, 24-25, 35

Budík 21-22, 24, 33

data 8, 21, 26

den 26

diskrétní režim 21-22, 33

displeji 21, 24-34

handsfree 21-22, 24, 29-30, 34

hlasitosti 21, 24, 28-29

hlasitosti vyzvánění 21, 24, 28-29

hodiny 26, 33

Hovor v nouzi - rychlá volba 21, 24, 34

impulz flash 27

jazyka 21, 25-26

kontrastu 3, 8, 19, 21, 26

krátký impulz 27

melodií 30

minuty 26, 33

měsíc 26

nezobrazí písmeno 31-32

obsazeného 21, 30

Opakované 21, 30

označení VIP 33-34

Paměť 22, 25, 30

paměťové kapacity 21, 25

Přepnutí způsobu vytáčení 21, 28

Přímá volba 21, 31

programování 24, 26-27

PULZOVÁ VOLBA 29

režim čekání 21-22, 29-30

režimu čekání 24, 29

Reset 3, 17, 19, 21, 34-35

rok 26

schránky 21-22, 32

Seznam zodpovězených

hovorů / vytáčených čísel 21

signál budíku 33

Signalizace 21-22, 32

sluchátek 21, 24

sluchátka 21, 24-25, 27, 29

směrového čísla 21, 24, 26-27, 30

směrového čísla instituce 21, 24, 27, 30

Spirálový kabel 22, 24

Telefonní čísla VIP 21, 33

Telefonní seznam 22, 25, 30, 32

telefonní síť 21, 23-24

telefonního

seznamu 21, 24-25, 30-32, 34

tlačítek s přímou volbou 21, 31

TÓNOVÁ VOLBA 29

Tónovou volbu 28

trvání 21, 27

VIP 3-4, 6, 15, 17, 19, 21-22, 24, 33-34

Volbu pomocí impulzů 28

Vytáčení 21-22, 24, 28-30, 32

vyzváněcích tónů 22, 28

vyzváněcího tónu 21, 24, 28

Všechno vymazat 21, 34

zásuvce TAE 24

záznamu v telefonním seznamu 21

zprostředkování 21, 27, 29

způsobu vytáčení 21, 24, 28

- 37 -


- 38 -


e-bench KH 5001

Analógový komfortný telefón s funkciou volného hovoru. e-bench KH 5001

Obsah

1.Účel použitia 40

2.Technické údaje 40

3.Obsah dodávky 40

4.Bezpečnostné pokyny 41

5.Ovládacie prvky 42

6.Pripojenie 42

a) Pripojenie slúchadla 42

b) Pripojenie k telefónnej sieti 42

c) Vloženie batérie 42

d) Výmena batérie 42

7.Montáž na stenu 43

8.Prvé nastavenia 43

a) Displej-zvolenie jazyka 43

b) Priradenie kapacity pamäte 43

9.Základné nastavenia 44

a) Displej-zmena jazyka 44

b) Displej-nastavenie kontrastu 44

c) Nastavenie Dátum / čas 44

d) Zadanie miestnej predvoľby 44

e) Nastavenie čísla do verejnej siete 45

f) Nastavenie dĺžky impulzu blikania

(Flash-Impuls) 45

g) Voľba tónu zvonenia 46

h) Nastavenie hlasitosti zvonenia 46

i) Určenie spôsobu voľby 46

j) Prepínanie spôsobu voľby 46

f) Voľba s číslom do verejnej siete 48

g) Opakovaná voľba pri obsadenom

čísle 48

h) Zoznam volaní/volieb 48

i) Obsadenie tlačidiel s

programovanou voľbou 48

j) Programovaná voľba 49

k) Zmena programovanej voľby

tlačidiel 49

l) Vytvorenie telefónneho zoznamu 49

m) Kopírovanie telefónneho

zoznamu zo zoznamu 49

n) Voľba z telefónneho zoznamu 50

o) Vymazanie položky telefónneho

zoznamu 50

11. Špeciálne funkcie 50

a) Mailbox-signalizácia 50

b) Funkcia-spánok 51

c) Volacie čísla-VIP 51

d) Funkcia-budík 51

e) Núdzové volanie jedným

tlačidlom/volania malých detí 52

f) Vymazanie zoznamu 52

g) Vymazať všetko - "Reset" 52

12.Problémy? 52

13.Čistenie a údržba 53

14.Likvidácia 53

15.Záruka a servis 53

10.Telefonovanie 47 16.Prehlásenie o zhode 53

a) Preberanie hovorov 47

b) Ukončenie hovorov 47

17.Dovozca 53

c) Nastavenie hlasitosti slúchadla 47 18.Zoznam hesiel 54

d) Podržanie hovoru a prepojenie

iného účastníka 47

e) Volanie 48

Uschovajte tento návod pre neskoršiu potrebu - a pri prenechávaní zariadenia tretej

osobe tento návod odovzdajte spoločne so zariadením!

- 39 -


e-bench KH 5001

Telefón KH 5001

1. Účel použitia

Tento výrobok je určený:

• K použitiu v pobočkových zariadeniach

a pre priame pripojenie na verejnú

analógovú telekomunikačnú sieť.

• Na osobné použitie

Tento výrobok nie je určený:

• pre použitie na digitálnych telefónnych

prípojkách (napr. ISDN).

• pre použitia, pri ktorých jeho

výpadok môže viesť ku škodám.

• pre použitie v oblastiach podnikania.

2. Technické údaje

Funkcie:

Volný hovor,

Funkcia Spánok a

VIP, Vypnutie hudby,

Music-On-Hold

(hudba pri čakaní),

Opakovanie voľby,

Automatická voľba,

Trvanie hovoru,

Funkcia Budík,

48 Tóny zvonenia

Vlastnosti siete

Druh voľb:

Funkcia Flash:

Funkcie siete:

Tónová / Impulzná

80-900 ms

Rozpoznanie

hovoru, Mailboxukazovateľ

Pamäť

Pamäť programovaných

volieb: 10

Telefónny zoznam: 32 záznamov

Zoznam volaní: 65 záznamov

Zoznam volieb: 8 záznamov

Núdzové volanie

jedným tlačidlom: 1 volacie číslo

Napájanie udržiavacej

pamäte:

3 ks 1,5 V batérií

typu UM4 (AAA)

3. Obsah dodávky

Súprava "Komfortný telefón" obsahuje:

1 Telefón

1 Slúchadlo

1 Špirálový kábel pre slúchadlo

1 Pripojovací kábel-TAE

1 Návod na obsluhu

1 Záručný list

1 Rozperku


- 40 -


e-bench KH 5001

4. Bezpečnostné pokyny

Pozor! Aby ste predišli nesprávnym

funkciám a poškodeniu telefónu:

• Používajte prístroj len v suchých

miestnostiach, nikdy vo vlhkom

prostredí.

• Neumiestňujte prístroj do priestoru s

priamym slnečným žiarením alebo do

blízkosti zdrojov tepla (napr. ohrievacie

telesá).

• Nedovoľte, aby prístroj obsluhovať

také osoby (vrátane detí), ktorých fyzické,

senzorické alebo mentálne

schopnosti, prípadne nedostatok skúseností

a znalostí neumožňujú bezpečné

používanie prístroja, ak ste ich

predtým nepoučili alebo na ne nedohliadli.

Vysvetlite deťom všetko o

prístroji a nebezpečenstvách jeho

používania, aby sa s ním nehrali.

• Teleso prístroja nesmiete nikdy

otvárať alebo vykonávať opravy.

V takomto prípade vám hrozí nebezpečenstvo

úrazu a záruka stráca platnosť.

Chybný prístroj dajte opraviť

len autorizovaným špecialistom.

• Počas búrok odpojte prístroj od (telefónnej)

zásuvky TAE.

Pozor! Aby ste zabránili nesprávnym

funkciám a poškodeniam telefónnej

siete:

• Pre tento telefón existuje všeobecné

povolenie k pripojeniu od telekomunikačného

úradu. Každý môže teda

prístroj pripojiť na verejnú telefónnu

sieť, ak sú splnené nasledovné podmienky:

– Tento telefón je určený pre prevádzku

v analógovej (bežnej) telefónnej

sieti. V žiadnom prípade ho nesmiete

pripojiť na vodiče digitálneho systému

(napr. ISDN).

– Tento telefón sa môže pripojiť na

zásuvku TAE len pomocou dodaného

pripojovacieho kábla. Iný kábel by

mohol mať odlišné obsadenie kolíkov

zástrčky.

– Tento telefón môže byť pripojený na

telefónnu sieť len pomocou zástrčkového

spojenia. V žiadnom prípade sa

nesmú odpájať zabudované zástrčky.

Ak táto podmienka nie je splnená,

telefón stráca zákonom stanovené

povolenie pre verejnú telefónnu sieť.

Tento prístroj je vybavený protišmykovými

gumovými pätkami. Pretože

podkladové povrchy pozostávajú z

rôznych materiálov, a ošetrujú sa

rôznymi čistiacimi prostriedkami, nie

je možné úplne vylúčiť, že mnohé z

týchto látok obsahujú zložky, ktoré

sú agresívne na gumové pätky a spôsobia

ich zmäknutie. V prípade potreby

vložte protišmykovú podložku

medzi pätky a prístroj.

- 41 -


e-bench KH 5001

5. Ovládacie prvky

q Telefón

w Displej

e Zápis do zoznamu volaní/prijatá

správa

r Mikrofón je aktívny

t Vykonanie nastavení/Listovanie v

zozname volaní

y Nastavenie hlasitosti

u Podržanie hovoru

i Vypnutie mikrofónu/Krátkodobé

prepnutie postupu voľby

o Opakovanie voľby

a Volný hovor/ Zapnutie reproduktora

s Voľba s číslom pre verejnú sieť/

Funkcia Budík

d Listovanie v zozname volieb

f Číslicové tlačidlá

g Hovor odložiť do slučky čakania

h Automatická opakovaná voľba

j Tlačidlá programovej voľby

k Telefónne slúchadlo

l Slúchadlo - nastavenie hlasitosti

; Jedno-tlačidlové núdzové volanie

2) Voľba tónu zvonenia

2! Vypnutie tónu zvonenia

2@ Vyvolanie programovacieho režimu

2# Vymazanie nastavení

2$ Uloženie čísla zo zoznamu volaní do

telefónneho zoznamu

2% Určenie telefónnych čísel - VIP

2^ Vyvolanie telefónneho zoznamu/

Uloženie nastavení

2& Pripojenie kábla - TAE

2* Zásuvka pre batérie

2( Nastavenie hlasitosti zvonenia

6. Pripojenie

Ak ste vedľa uvedené bezpečnostné

upozornenia pre pripojenie vzali na vedomie,

môžete teraz telefón pripojiť:

a) Pripojenie slúchadla

• Zastrčte Špirálový kábel do

úzkych zásuviek...

• na ľavej strane Telefónu ...

• a dole na slúchadle.

b) Pripojenie k telefónnej sieti

• Zasuňte telefónny kábel (hladký) do

širokej zásuvky vzadu na telefóne a ...

• do zásuvky označenej "F" na

krabici - TAE (Pripojenie k telefónnej

sieti). Pri krabiciach s tromi zásuvkami

je to stredná zásuvka.

c) Vloženie batérie

2* Otvorte kryt zásuvky pre batérie na

spodnej strane. Vložte tam batérie

typ "1,5V AAA". Dbajte na to, aby

označenie "+" na batériách súhlasilo

s označením v uložení batérií.

d) Výmena batérie

• Batérie vymeňte ako náhle sa na displeji

objaví symbol "SLABA BATERIA"

Spotrebované batérie nevyhadzujte

do domového odpadu. Vráťte tieto

naspäť Vášmu predajcovi, alebo do

zberne určenej pre tento účel, aby

sa zabezpečila ich likvidácia.


- 42 -


e-bench KH 5001

7. Montáž na stenu

Pre montáž na stenu si zvoľte rovné

miesto, na ktorom nie sú žiadne elektrické

ani iné zásobovacie vedenia

alebo potrubia – pre plyn, vodu,

kanalizáciu.

• Vytiahnite poistku slúchadla

pod vidlicou, otočte ju o 180° a

znova zasuňte späť, až zaklapne.

• Nasaďte rozperku do ľavého

vybratia na spodnej strane

telefónu a zatlačte ju nadol, až

zaklapne do pravého vybratia.

• Vložte prípojnú šnúru do káblového

kanála v rozperke .

• Zaveste telefón pomocou 2 skrutiek

vo vzájomnej vzdialenosti 118 mm

na nástenný držiak .

8. Prvé nastavenia

Po prvom vložení batérií sa pri položenom

slúchadle vyvolajú nasledovné

funkcie:

a) Displej-zvolenie jazyka

Zvoľte váš jazyk, ako jazyk hlásení na

displeji:

t Stláčajte tlačidlá , až kým

sa na displeji neobjaví požadovaný

jazyk.

2^ Stlačte tlačidlo , čím uložíte

vaše nastavenie.

Ak táto funkcia nie je vyvolaná automaticky,

alebo ak ju budete chcieť niekedy

neskôr znovu vyvolať: Toto je možné

urobiť aj cez programovací režim, ako

je to uvedené v Kapitole 8.

b) Priradenie kapacity pamäte

Tu popísaná funkcia sa objaví len pri

uvedení do prevádzky nového telefónu

- neskôr sa nedá znovu vyvolať!

Túto funkciu môžete neskôr vyvolať

len tak, že na viac ako 10 minút vyberiete

batérie. Pritom sa však stratia

všetky záznamy telefónneho zoznamu

a ostatné nastavenia.

Telefónny zoznam a zoznam volaní

si navzájom delia spoločnú pamäť.

Z výrobného závodu je nastavené

na-sledovné rozdelenie pamäťových

miest:

– 32 Záznamov pre Telefónny zoznam

– 65 Záznamov pre Zoznam volaní

Pomocou tejto funkcie môžete zmeniť

rozdelenie medzi telefónnym zoznamom

a zoznamom volaní:

Telefónny zoznam: max 112 Záznam

Zoznam volaní: max. 91 Záznam

t Stláčajte tlačidlá , čím zmeníte

počet záznamov pre telefónny zoznam.

Ak pôvodne na-stavený počet ...

– zmenšíte, počet miest v zozname

volaní sa o rovnaký počet zväčší,

– zväčšíte,, počet miest v zozname

volaní sa o rovnaký počet zmenší.

Stačí nastaviť len telefónny zoznam. Pretože

sa jedná o rozdelenie kapacity, spôsobujú

zmeny jedného z uvedených počtov

vždy automaticky aj zmenu

druhého.

2^ Stlačte tlačidlo , čím uložíte vaše

nastavenie.

- 43 -


e-bench KH 5001

9. Základné nastavenia

Tu popísané funkcie sú prístupné len v

programovacom režime. Ak chcete tento

vyvolať, ...

2@ podržte pri položenom slúchadle

tlačidlo počas minimálne troch

sekúnd stlačené. Na displeji teraz

bliká oznam zvoleného jazyka.

2@ každým ďalším stlačením tlačidla

listujete medzi všetkými možnosťami

nastavení.

Ak chcete režim programovania

ukončiť, ...

2^ stlačte tlačidlo dva krát, alebo ...

• nestláčajte dlhšie ako 10 sekúnd

žiadne tlačidlo. Telefón sa potom

vráti naspäť do normálneho prevádzkového

režimu.

a) Displej-zmena jazyka

Keď máte vyvolaný programovací režim,

bliká najprv na displeji nastavený

jazyk. Toto nastavenie môžete teraz

zmeniť postupom popísaným v

bode 7.a).

b) Displej-nastavenie kontrastu

Keď ste vyvolali programovací

režim, ...

2@ stláčajte tlačidlo dovtedy, kým

sa objaví "KONTRAST LCD ".

t Stlačte tlačidlá , čím zmeníte

nastavenú hodnotu podľa vašej osobnej

požiadavky.

2@ Stlačte opäť tlačidlo , čím vašu voľbu

potvrdíte a prejdete na ďalšiu možnosť

nastavenia.

c) Nastavenie Dátum / čas

V prípade, že váš operátor siete poskytuje

službu "rozpoznanie volania", bude

čas a dátum (okrem počtu rokov) automaticky

nastavovaný . Ak tomu tak nie

je, môžete teraz tu tieto nastavenia vykonať

sami:

Keď ste vyvolali programovací režim, ...

2@ stláčajte tlačidlo dovtedy, kým

nezačne blikať číslica pre rok.

t Stlačte potom tlačidlá ,

čím zmeníte nastavené číslo.

2@ stláčajte tlačidlo dovtedy, kým

nezačne blikať číslica pre mesiac.

t Stlačte potom tlačidlá ,

čím zmeníte nastavené číslo.

2@ stláčajte tlačidlo dovtedy, kým

nezačne blikať číslica pre deň.

t Stlačte potom tlačidlá ,

čím zmeníte nastavené číslo.

2@ stláčajte tlačidlo dovtedy, kým

nezačne blikať číslica pre hodiny.

t Stlačte potom tlačidlá ,

čím zmeníte nastavené číslo.

2@ stláčajte tlačidlo dovtedy, kým

nezačne blikať číslica pre minúty.

t Stlačte potom tlačidlá ,

čím zmeníte nastavené číslo.

2@ Nakoniec stlačte opäť tlačidlo ,

čím vašu voľbu potvrdíte a prejdete

na ďalšiu možnosť nastavenia.

d) Zadanie miestnej predvoľby

Ak vykonáte toto nastavenie predvoľby

vašej miestnej siete, nebude táto predvoľba

pri telefonických hovoroch z vlastnej

miestnej siste zobrazovaná.


- 44 -


e-bench KH 5001

Keď ste vyvolali programovací režim, ...

2@ stláčajte tlačidlo dovtedy, kým sa

na displeji neobjaví "MIESTNY KOD"

a nezačne blikať prvé číslo.

t Stlačte , čím nastavíte

prvé číslo.

2@ Stláčajte opäť tlačidlo kým

začne blikať ďalšie číslo..

t Stláčajte tlačidlá , čím

zmeníte nasledujúce číslo.

Tieto kroky opakujte pre všetky ďalšie

čísla, až kým nie je nastavená celá

miestna predvoľba. Ak nechcete nastavovať

všetkých 5 číslic, nastavte volné

zostávajúce miesta jednoducho na "-".

2@ Stlačte opäť tlačidlo , čím vašu voľbu

potvrdíte a prejdete na ďalšiu

možnosť nastavenia.

e) Nastavenie čísla do verejnej siete

Je váš telefón pripojený k pobočkovému

zariadeniu (ústredni)? Ak nie, môžete

tento bod preskočiť.

Ak je však potrebné najprv vykonať

spojenie do verejnej siete, môžete tu

zadať číslo pre pripojenie na verejnú

sieť. Toto sa automaticky predradí po

zvolení volaného čísla z pamäťových

funkcií dvojnásobným stlačením tlačidla

(viď. tiež Kapitolu 9f).

2@ stláčťajte tlačidlo dovtedy, kým sa

na displeji neobjaví "PREDVOLBA" .

t Stláčajte , čím nastavíte číslo

pre pripojenie do verejnej siete. Na

zobrazení ...

sa predradí krátky Flash-Impuls

(blikanie) ako číslo pre pripojenie

do verejnej siete

predradí sa krátky Erd-Impuls ako

číslo pre pripojenie do verejnej siete

- nepredradí sa žiadne číslo pre

pripojenie do verejnej siete

alebo zvolíte niektoré číslo 0...9 ako

číslo pre pripojenie do verejnej siete

( u väčšiny pobočkových zariadení sa

používa "0" ako číslo na pripojenie

do verejnej siete).

2@ Stlačte opäť tlačidlo , čím vašu voľbu

potvrdíte a prejdete na

ďalšiu možnosť nastavenia.

f) Nastavenie dĺžky impulzu blikania

(Flash-Impuls)

Rôzne služby, ako "zaklopanie" , alebo

prepojenie, si vyžadujú Flash-Impuls

(blikanie), ktorý vyvoláte pomocou tlačidla

R. Aby tento nebol pochopený ako

"zloženie", nesmie byť impulz príliš dlhý

- avšak musí byť dostatočne dlhý aby bol

rozpoznaný ako Flash-Impuls.

Zistite si u vášho operátora, prípadne

sa dočítate v Návode pre vaše pobočkové

zariadenia aký dlhý musí byť Flash-Impuls.

Od výrobcu je na-stavená hodnota 100 ms,

táto hodnota vyhovuje väčšine zariadení.

2@ Stláčajte tlačidlo dovtedy,

kým sa na displeji neobjaví

"CAS ZABLESKNUTIA":

t Stlačte , čím zmeníte nastavenie.

Zvoľte hodnotu zadanú vaším

operátorom, alebo uvedenú v dokumentácii

vášho pobočkového zariadenia.

- 45 -


e-bench KH 5001

2@ Stlačte opäť tlačidlo , čím vašu voľbu

potvrdíte a prejdete na ďalšiu

možnosť nastavenia.

g) Voľba tónu zvonenia

Pomocou tejto funkcie si môžete vybrať

jeden z celkového počtu 48 vyzváňacích

tónov:

2) Stlačte opakovane tlačidlo alebo

tlačidlo , kým nie je počuť požadovaný

tón zvonenia.

a Aby ste uložili požadovanú zmenu a

deaktiváciu funkcie, stlačte dvakrát

tlačidlo alebo počkajte pár

sekúnd.

Pri prvom stlačení sa na displeji objaví

"UZIVANA LINKA": Ak teraz stlačíte

druhý krát, je telefón opäť pripravený

k prevádzke.

h) Nastavenie hlasitosti zvonenia

Pomocou tejto funkcie môžete nastaviť

hlasitosť práve zvoleného vyzváňacieho

tónu:

2) Stlačte tlačidlo . Práve nastavený

vyzváňací tón teraz môžete počuť.

y Stláčajte tlačidlo , kým nie

je nastavená požadovaná hodnota

hlasitosti (displej: "1"..."4") .

a Pre uloženie vašej zmeny a ukončenie

funkcie, stlačte dva krát tlačidlo

.

Pri prvom stlačení sa na displeji objaví

"UZIVANA LINKA" : Ak teraz stlačíte

druhý krát, je telefón opäť pripravený

k prevádzke.

Pomocou prepínača "RING L/H" 2( je

možné okrem toho nastaviť hlasitosť

zvonenia na 1 (L) a pred tým nastavenú

hlasitosť (H) .

i) Určenie spôsobu voľby

Takmer všetky telefónne prístroje dnes

prenášajú zvolené číslo pomocou tónovej

voľby (MFV) k operátorovi, alebo

k pobočkovému zariadeniu. Len pri starších

zariadeniach sa stretávame ešte s

impulzným spôsobom voľby (IWV):

– Tónovú voľbu rozpoznáme podľa

dvojitých tónov v slúchadle pri

vytáčaní.

– Impulznú voľbu rozpoznáme podľa

typického "praskania" v slúchadle

pri vytáčaní.

Telefón nastavuje svoj spôsob voľby

automaticky: Spôsob voľby, ktorý prístroj

zistí na linke pri prvom uvádzaní do

prevádzky, sa automaticky prevezme.

j) Prepínanie spôsobu voľby

Na rozdiel od hore popísanej funkcie

tu môžete spôsob voľby (MFV/IWV) prepínať.

Toto má zmysel, ak napríklad vaše

pobočkové zariadenie vyžaduje síce impulzný

spôsob voľby, ale vy musíte pre

niektoré služby zadávanie realizovať tónovou

voľbou :

i Pri položenom slúchadle stlačte a podržte

tlačidlo . Na displeji sa striedavo

objaví:

"PULSWAHL" – impulzný spôsob voľby

(IWV) je zapnutý,

"MFZWAHL" – tónový spôsob voľby

(MFV) je zapnutý.


- 46 -


e-bench KH 5001

i Uvoľnite tlačidlo , keď sa na displeji

zobrazuje požadovaný spôsob

voľby.

10. Telefonovanie

Keď je telefón správne pripojený a

pri zdvihnutí slúchadla je počuť signál

volnej linky:

a) Preberanie hovorov

Ak chcete preberať prichádzajúce

hovory, ...

• Zodvihnite slúchadlo alebo ...

a stlačením tlačidla . zapnite volný

hovor bez používania rúk. Počas volného

hovoru môžete kedykoľvek zodvihnúť

slúchadlo a ďalej telefonovať.

b) Ukončenie hovorov

Ukončenie prichádzajúcich a odchádzajúcich

hovorov ...

• položte slúchadlo alebo ...

a stlačte pri volnom hovore opäť

tlačidlo .

c) Nastavenie hlasitosti slúchadla

1* Pomocou posuvného prepínača na

slúchadle nastavte hlasitosť

slúchadla. K dispozícií sú dva stupne

(MIN/MAX).

y Pri položenom slúchadle stláčajte tlačidlá

, čím nastavíte hlasitrosť

vyzváňania na niektorý zo štyroch

stupňov hlasitosti.

d) Podržanie hovoru a prepojenie iného

účastníka

Prichádzajúce alebo odchádzajúce hovory

môžete podržať na tzv. slučke čakania

napr. pre potrebu konzultácie s účastníkom

na inej linke alebo prepojenie

na iných účastníkov pobočkového zariadenia

.

Ak váš operátor alebo pobočkové zariadenie

túto funkciu poskytuje:

u Stlačte tlačidlo R, čím podržíte hovor

na slučke čakania .

u Stlačte tlačidlo R opäť, čím sa vrátite

naspäť k hovoru, ktorý bol na slučke

čakania .

• Môžete jednoducho zložiť slúchadlo,

keď sa ohlási partner, na ktorého

chcete prepojiť odložený hovor

(prepájanie).

Ak váš operátor takúto funkciu neponúka,

a váš telefón nie je ani pripojený na

pobočkové zariadenie:

g Stlačte tlačidlo , ak chcete hovor

podržať na internej slučke čakania vo

vašom telefóne. váš partner počuje

dovtedy hudbu čakania, kým znovu

stlačíte tlačidlo .

t Stlačte tlačidlá , čím môžete

vykonať voľbu jednej zo 16 melódií,

počas prehrávania hudby čakania Slučka

čakania bez hudby je režim vypnutej

hudby. Aj v takomto prípade sa

hovor podrží:

i Stlačte tlačidlo , ak chcete pri

hovore vypnúť alebo znovu zapnúť

mikrofón.

- 47 -


e-bench KH 5001

Vy počujete síce vášho partnera,

on vás však počuť nemôže.

e) Volanie

Odchádzajúce hovory,...

• Zodvihnite slúchadlo a zvoľte

volané číslo, alebo

a Stlačte tlačidlo pri položenom

slúchadle. Tým zapnete volný hovor

bez používania rúk. Počas volného

hovoru môžete kedykoľvek zodvihnúť

slúchadlo a ďalej telefonovať.

• Môžete volané číslo navoliť aj dopredu

a až potom zodvihnúť slúchadlo

alebo stlačiť tlačidlo . Telefón

vykoná potom voľbu automaticky.

f) Voľba s číslom do verejnej siete

Ak chcete zvoliť telefónne číslo z pamäťovej

funkcie, spolu s predchádzaúcim číslom

pre pripojenie do verejnej

siete, musí byť príslušné telefónne číslo

zobrazené na displeji.

2^ Stlačte napr. tlačidlo a vyhľadajte

požadované telefónne číslo z telefónneho

zoznamu (viď. tiež kapitolu 9n).

s Stlačte dva krát tlačidlo . Telefón

zvolí okamžite číslo spolu s predčíslom

pre pripojenie do verejnej siete.

Pri tejto popísanej funkcii vykoná

telefón voľbu okamžite . Nemusíte

najprv dvíhať slúchadlo, alebo tlačiť

tlačidlo Číslo pre spojenie s verejnou

sieťou môže byť predradené pri

všetkých pamäťových funkciách (telefónny

zoznam, zoznam volaní a pamäť

programovanej voľby).

g) Opakovaná voľba pri obsadenom čísle

a Zodvihnite slúchadlo alebo stlačte

tlačidlo .

o Stlačte tlačidlo , čím zadáte opakovanie

voľby posledného voleného

čísla .

alebo...

h stlačte tlačidlo , ak chcete nechať

posledné zvolené telefónne číslo

nejaký čas opakovane znovu voliť

(Automatické opakovanie). Táto možnosť

však prichádza do úvahy

iba v režime handsfree.

h) Zoznam volaní/volieb

Ak váš operátor poskytuje telefónne čísla

volajúcich, a tieto nie sú zablokované

ústredňou volaní, objavia sa na zo zname

volaní. Čísla, ktoré ste volali sami,

ukladá telefón do zoznamu volieb.

t Stlačte tlačidlá , čím môžete

prechádzať zoznam volaní.

d Stlačte opäť tlačidlo , čím môžete

prechádzať zoznamom volieb.

• Akonáhle zodvihnete slúchadlo alebo

stlačíte tlačidlo , zvolí sa automaticky

číslo, ktoré sa nachádza na

displeji.

i) Obsadenie tlačidiel s programovanou

voľbou

Celkove 10 programovateľných pamätí je

pomocou tlačidiel - k dispozícii

na vašom, telefóne:


- 48 -


e-bench KH 5001

j Podržte jedno z 10 rogramovateľných

tlačidiel stlačené dlhšie ako 3 sekundy.

Akonáhle sa objaví "PAMET DDRN",

zadajte telefónne číslo, ktoré chcete

uložiť pod týmto programovateľným

tlačidlom.

j Stlačte programovateľné tlačidlo znovu,

čím uložíte údaj do pamäte.

j) Programovaná voľba

j Stlačte tlačidlo programovanej voľby,

v ktorom je uložené telefónne číslo.

Toto sa objaví teraz na displeji.

a Zodvihnite slúchadlo alebo stlačte

tlačidlo , čím automaticky zvolíte

číslo, ktoré sa nachádza na displeji .

2# Alebo stlačte tlačidlo , čím zrušítevaše

zadanie. Každým stlačením tohoto

tlačidla vymažete vždy jedno

miesto.

k) Zmena programovanej voľby

tlačidiel

Obsadenie programovaných tlačidiel

- môžete hocikedy zmeniť. Za

týmto účelom jednoducho opäť podržte

stlačené príslušné programované tlačidlo

na dobu viac ako 3 sekundy a postupujte

tak, ako je uvedené v bode j).

l) Vytvorenie telefónneho zoznamu

Ak chcete vyvolať funkciu telefónneho

zoznamu, stlačte pri položenom alebo

zodvihnutom slúchadle...

2^ tlačidlo Keď sa na displeji objaví

"UPRAVIT. HLADAT" , ...

t zvoľte pomocou tlačidla funkciu

"UPRAVIT.".

• Akonáhle sa na displeji objaví

"VLOZIT MENO" , máte k dispozícii

alfabetické funkcie telefónnej

klávesnice:

– Stláčajte toľko krát číslicové tlačidlo,

kým sa pod číslom na displeji neobjaví

písmeno (napr. stlačte tri krát

tlačidlo 8), ak chcete písmeno "V".

– Ak nezadáte dlhšie ako za jednu s

ekundu nič, preskočí zobrazenie na

ďalšie miesto.

– Ak počas viac ako 15 sekúnd nič

nezadáte, zruší sa celá funkcia.

2^ Stlačte opäť tlačidlo , čím uložíte

meno do pamäte a prejdete ďalej k

zadávaniu čísla:

• Zadajte telefónne číslo.

2^ Teraz stlačte opäť tlačidlo , čím

uložíte telefónne číslo a prí-slušné

meno do pamäte,

2# alebo stlačte tlačidlo , čím zrušíte

vaše zadanie. Každým stlačením tohoto

tlačidla vymažete vždy jedno

miesto.

m) Kopírovanie telefónneho

zoznamu zo zoznamu

Telefónne číslo môžete prevziať zo zoznamu

hovorov alebo zo zoznamu volieb

do telefónneho zoznamu :

2^ Ak sa chcete vrátiť späť do normálneho

prevádzkového režimu, dvakrát

stlačte tlačidlo alebo dlhšie než

10 sekúnd nestláčajte žiadne tlačidlo.

• Vyvolajte zo zoznamu číslo, ktoré

chcete prevziať na displej a ...

- 49 -


e-bench KH 5001

2$ stlačte potom tlačidlo . Na displeji

sa objaví "UROBIT KOPIU" pre potvrdenie.

Ak sa na displeji objaví "CHYBA" ,

toto číslo už existuje.

n) Voľba z telefónneho zoznamu

Ak chcete vyvolať funkciu telefónneho

zoznamu, stlačte pri položenom alebo

zodvihnutom slúchadle...

2^ tlačidlo . Keď sa na displeji objaví

"UPRAVIT. HLADAT" , ...

t zvoľte pomocou tlačidla funkciu

"HLADAT" .

• Akonáhle sa na displeji objaví

"VLOZIT MENO" (zadajte meno),

máte k dispozícii alfabe-tické funkcie

telefónnej klávesnice:

Stláčajte toľko krát príslušné číslicové

tlačidlo, kým sa pod číslom na displeji

neobjaví písmeno (napr. stlačte tri krát

tlačidlo 8), ak chcete písmeno "V".

Telefónny zoznam sa otvorí okamžite

na prvom zázname, ktorý začína týmto

písmenom.

t Stláčajte tlačidlá , čím budete

prechádzať cez ďalšie zá-znamy , až

kým sa na displeji objaví požadovaný

záznam telefónneho zoznamu.

s Ak potrebujete číslo určené pre spojenie

s verejnou sieťou, stlačte dva

krát tlačidlo (viď. tiež kapitolu 8e).

a Zodvihnite slúchadlo, alebo stlačte

tlačidlo , čím sa automaticky zvolí

číslo, ktoré sa nachádza na displeji.

o) Vymazanie položky telefónneho

zoznamu

Ak máte na displeji telefónne číslo

vyvolané tak ako je popísané v bode m)

a chcete ho vymazať, ...

2# podržte stlačené tlačidlo až kým

sa na displeji objaví "ZMAZANE" .

Záznamy v telefónnom zozname je možné

meniť tak, že ich vymažete týmto popísaným

spôsobom a nové záznamy uložíte.

11. Špeciálne funkcie

Ako užitočnú pomoc poskytuje váš telefón

nasledovné špeciálne funkcie:

a) Mailbox-signalizácia

Mnohí operátori poskytujú schránku

Mailbox (napr. ako telefónny odkazovač).

Keď sa v nej zaznamená správa,

operátor pošle na prípojku zákazníka

signalizáciu. Na vašom telefóne...

e bliká LED každých 6 sekúnd dva krát,

čo signalizuje prijatú správu. Okrem

toho, sa objaví na displeji symbol. Správu

môžete vyvolať od vášho operátora,

ak je takáto služba poskytovaná.

e ak LED bliká každých 6 sekúnd jeden

krát, znamená to, že pribudol nový

záznam do zoznamu hovorov ("neprevzatý

hovor"). Skontrolujte potom

nové čísla v zozname hovorov

tak, ako je to popísané v bode 9.h).


- 50 -


e-bench KH 5001

b) Funkcia-spánok

Ak nechcete byť zvonením telefónu rušený

môžete tento dočasne vypnúť. Nastaviteľné

časové obmedzenie zabezpečí,

aby sa vypnutie opäť automaticky zrušilo

("Sleep").

2! Podržte tlačidlo stlačené, kým sa

na displeji neobjaví "SPAT" a začne

blikať časový údaj.

Každým ďalším stlačením tlačidla

zvýšite nastavený čas o 1 hodinu.

t Alebo stláčajte tlačidlo , čím

budete zväčšovať / zmenšovať nastavenie

po hodinách do maximálne

24 hodín.

2! Stlačte počas režimu Sleep krátko

tlačidlo , čím vypnutie zrušíte.

c) Volacie čísla-VIP

Ak počas režimu Sleep majú určité čísla

predsa len možnosť zvoniť, môžete tieto

uložiť ako tzv. "VIP" - čísla (VIP = very

important person - veľmi dôležitá osoba).

Zo zoznamu volaní vyvolajte na displej

telefónne číslo, ktoré chcete prevziať.

• Vyvolajte zo zoznamu volieb prís-lušné

telefónne číslo na displej a ...

2% podržte potom tlačidlo stlačené.

Na displeji sa objaví symbol (VIP)

pre potvrdenie.

Keď chcete pri niektorom telefónnom

čísle znova zmazať označenie VIP, vyvolajte

zo zoznamu volaní číslo „VIP“ na

displej.

d) Funkcia-budík

Pomocou tejto funkcie môžete na-staviť,

aby váš telefón zvonil v presne určenom

čase:

s Pri položenom slúchadle podržte

stlačené tlačidlo , až kým sa na

displeji neobjaví "NASTAVIT BUDIK"

a číslica udávajúca hodiny bliká.

t Stlačte tlačidlá , čím zmeníte

nastavené číslo.

s Stlačte opäť tlačidlo až kým začne

blikať číslica udávajúca minúty.

t Stláčajte tlačidlá , čím zmeníte

nastavené číslo.

s Nakoniec stlačte opäť tlačidlo ,

čím nastavenie potvrdíte.

Na displeji sa objaví vpravo dole

symbol hodín. Keď ste správne nastavili

časový údaj , ako je to uvedené v

bode 8c, budete vašim telefónom

presne zobudený.

Ak je časový údaj a informácia o dátume

poskytovaná vašim operátorom, nie je

nastavovanie presného času potrebné.

Akonáhle zaznie signál budenia , zodvihnite

nachvíľu slúchadlo. Budiaci tón /

funkcia budenia sa tým vypne. Symbol

hodín na displeji zhasne.

Ak budete chcieť funkciu budenia s

nastaveným časom opäť zapnúť, ...

s stlačte jednoducho opäť krátko tlačidlo

. Objaví sa na displeji Symbol

hodín.

2% Stlačte tlačidlo ,pokiaľ je VIP - číslo

zobrazené na displeji. Symbol VIP

sa teraz odstráni.

- 51 -


e-bench KH 5001

e) Núdzové volanie jedným

tlačidlom/volania malých detí

Telefón môžete naprogramovať tak, že

jedno vopred uložené telefónne číslo sa

zvolí okamžite po stlačení ľubovoľného

tlačidla (funkcia núdzového volania,

alebo volania malých detí).

Jedno tlačidlové núdzové volanie:

; Podržte tlačidlo viac ako 3 sek.

stlačené, až kým sa na displeji objaví

najprv "ZAPNUTE" a krátko po tom

"VLOZIT CISLO" .

• Zadajte teraz telefónne číslo, ktoré

sa má voliť.

; Nakoniec stlačte opäť tlačidlo ,

čím vaše nastavenie potvrdíte.

Funkcia je teraz aktívna - pri každom

ľubovoľnom stlačení tlači-dla telefón

okamžite zvolí nastavené telefónne

číslo. Automaticky sa na-staví funkcia

volného hovoru, tak že na druhej

strane je možné počuť čo sa v miestnosti

odohráva a je možné viesť rozhovor.

Vypnutie jedno tlačidlového núdzového

volania :

; Podržte tlačidlo viac ako 3 sekúnd

stlačené, až kým sa na displeji zobrazí

"VYPNUTE" . Funkcia je teraz síce

vypnutá, uložené číslo však zostáva

zachované.

f) Vymazanie zoznamu

Ak chcete zoznam volaní alebo zoznam

volieb vymazať, :

• Vyvolajte zoznam, ako je to popísané

v bode 9.h) .

Ak chcete jednotlivý záznam na displeji

vymazať...

2# stlačte krátko tlačidlo Ak chcete

celý zoznam vymazať ...

2# Podržte tlačidlo dlhšie ako

3 sekundy stlačené. V zozname

volaní nebudú vymazané záznamy

označené VIP.

g) Vymazať všetko - "Reset"

Ak chcete vymazať všetky nastavenia a

zoznamy, ako aj telefónny zoznam,

• vytiahnite kábel telefónu z pripojovacej

zásuvky (TAE-zásuvka)

• a vyberte na 10 minút z telefónu

batérie.

Potom bude telefón v pôvodnom stave

ako bol nastavený u výrobcu - musia sa

teda všetky nastavenia vykonať znovu.

12. Problémy?

Ak niečo nefunguje, skontrolujte najprv,

či boli všetky zapojenia a na-stavenia vykonané

tak, ako je to popísané v tomto

návode.

Zmena čísla jedno tlačidlového núdzového

volania:

• Tu postupujte presne tak, ako je to

popísané v "zapínanie" .


- 52 -


e-bench KH 5001

V prípade potreby zistite u vášho operátora

, ktoré nastavenia musia byť prípadne

prispôsobené ním ponúkaným

službám, a či vôbec všetky vlastnosti

tohoto telefónu umožňuje operátor využívať.

Ak sa objavia chybné funkcie, napriek

predchádzajúcej bezchybnej prevádzke,

môžete skúsiť "Reset" - pričom

musíte zvážiť pracnosť nového nastavovania.

Ak ani toto nevedie ku kladnému výsledku,

mali by ste sa obrátiť na servisnú službu

a nechať telefón prekontrolovať.

Telefón neotvárajte– nenachádzajú sa v

ňom žiadne ovládacie prvky. Telefónny

prístroj by sa tým mohol značne poškodiť,

okrem toho stráca tým právne povolenie

prevádzky od spojov.

13.Čistenie a údržba

• Na čistenie prístroja používajte len

suchú mäkkú handričku.

• Nepoužívajte žiadne čistiace alebo

abrazívne prostriedky – teleso a hlavne

displej by mohli zmatnieť.

• V žiadnom prípade nesmie byť telefón

ponáraný do vody, alebo iných

kvapalín! Týmto by sa prístroj mohol

poškodiť a vyvolať závažnú poruchu

vo verejnej telefónnej sieti.

• Aspoň raz do roka skontrolujte

batérie.

14. Likvidácia

V žiadnom prípade nezahadzujte

prístroj do bežného domového

odpadu.

Zlikvidujte prístroj v oprávnenej likvidačnej

firme alebo v komunálnom likvidačnom

zariadení.

Dodržte aktuálne platné predpisy. V

prípade pochybností sa obráťte na

firmu, ktorá zabezpečuje likvidáciu.

Likvidácia batérií

Batérie sa nesmú vyhadzovať do bežného

domového odpadu. Každý spotrebiteľ je

zo zákona povinný odovzdať batérie

a akumulátory na zbernom mieste v

obci, časti mesta alebo v obchode. Táto

povinnosť slúži na to, aby sa batérie

mohli zlikvidovať ekologickým spôsobom.

Batérie a akumulátory odovzdajte vo vybitom

stave.

15. Záruka a servis

Záručné podmienky a adresu servisu

nájdete v Záručnom liste.

16. Prehlásenie o zhode

Týmto Kompernaß GmbH prehlasuje,

že tento analógový komfortný telefón

zodpovedá základným požiadavkám a

iným predpisom smernice 1999/5/EG .

Kompletné prehlásenie o zhode je k

dispozícii u výrobcu.

17. Dovozca

KOMPERNASS GMBH

BURGSTRASSE 21

D-44867 BOCHUM

www.kompernass.com

- 53 -


e-bench KH 5001

18.Zoznam hesiel

ãakania 40, 45

ãas 26, 33, 37, 42, 46, 49

ãísla do verejnej siete 37, 43

ãísla-VIP 37, 49

ãíslo 22, 26-28, 30-34, 36, 38, 42-44,

46-50

ãíslom do verejnej siete 37, 46

alfabetické funkcie 47

automaticky 25-28, 30-31, 33-34, 36,

41-44, 46-50

batérie 37-38, 40-41, 50-51

budík 21-22, 24, 33, 36, 38, 40, 49

dæÏky 37, 43

Dátum 37, 42

deÀ 42

Displej 24, 28, 35, 37, 40-42, 44, 47, 49-50

Erd-Impuls 43

Flash-Impuls 37, 43

Funkcia Spánok 38

Funkcia-spánok 37, 49

hlasitosti 21, 24, 28-29, 36-37, 40, 44-45

hlasitosti zvonenia 37, 40, 44

hodiny 26, 33, 36, 42, 49

hovore 45

hudbu ãakania 45

Impulznú voºbu 44

jazyka 21, 25-26, 36-37, 41-42

kapacity pamäte 37, 41

kontrast 8, 19, 26, 42

Mailbox 37-38, 48

Mailbox-signalizácia 37, 48

mesiac 42

MFZWAHL 11, 44

minúty 42, 49

Núdzové volanie jedn˘m tlaãidlom 50

Obsadenie tlaãidiel s programovanou

voºbou 46

obsadenom 37, 46

Opakovaná 22, 24, 37, 40, 46

Opakovaná voºba pri obsadenom

ãísle 46

operátor 26, 28-30, 32-33, 35, 42, 45-46,

48, 51

PamäÈ 38, 41, 46

PodrÏanie 37, 40, 45

predvoºby 37, 42

prepojenie 37, 43, 45

programovací reÏim 41-43

Programovaná voºba 37, 47

PULSWAHL 11, 44

reÏim vypnutej hudby 45

Reset 3, 17, 19, 21, 34-37, 50-51

rok 26, 36, 42

rozpoznanie volania 42

signál budenia 49

slúchadla 37, 40-41, 45

spôsobu voºby 37, 44

telefónne ãíslo 46-50

telefónneho zoznamu 37, 40-41, 47-48

telefónnej sieti 37, 39-40, 51

Telefónny zoznam 38, 41, 46, 48, 50

tlaãidiel s programovanou voºbou 46

Tónovú voºbu 44

tónu zvonenia 37, 40, 44

VIP 3-4, 6, 15, 17, 19, 21-22, 24, 33-34,

36-38, 40, 49-50

VIP - oznaãenie 49

volania malých detí 52

Voln˘ hovor 38, 40, 45-46

Vytvorenie telefónneho zoznamu 37, 47

Zoznam volaní 37-38, 41, 46, 50

Zoznam volaní/volieb 37, 46

pirálov˘ kábel 38, 40


- 54 -


e-bench KH 5001

Analóg komforttelefon KH 5001

1.Rendeltetés 56

2.Műszaki adatok 56

3.A készlet tartalma 56

4.Biztonsági utasítások 56

5.Kezelőelemek 57

6.Csatlakoztatás 58

a) Kagyló csatlakoztatása 58

b) Telefonhálózathoz történő csatlakoztatás

58

c) Elemek behelyezése 58

d) Elemcsere 58

7.Falraszerelés 58

8.Első beállítások 58

a) Kijelző nyelvének kiválasztása 58

b) Tárolókapacitás kiosztása 59

9.Alapbeállítások 59

a) A kijelző nyelvének megváltoztatása59

b) A kijelző kontrasztjának beállítása 59

c) Dátum / óra beállítása 60

d) Körzetszám meghatározása 60

e) Városi vonal hívószámának beállítása60

f) A flash-impulzus időtartamának

beállítása 61

g) Csengőhang kiválasztása 61

h) A csengés hangerősségének

meghatározása 61

i) Tárcsázási üzemmód

meghatározása 62

j) Tárcsázási üzemmód átkapcsolása 62

e) Hívás 63

f) Tárcsázás városi vonal hívószámával63

g) Újrahívás foglaltság esetén 63

h) Bejövő hívások listája / kimenő

hívások listája 64

i) Memóriabillentyűk programozása 64

j) Hívás a memóriabillentyűk

segítségével 64

k) Memóriabillentyűk megváltoztatása64

l) Telefonkönyv programozása 64

m) Telefonkönyv másolása a

híváslistából 65

n) Hívás a telefonkönyvből 65

o) Telefonkönyv bejegyzésének törlése66

11. Különleges funkciók 66

a) Mailbox-jelzés 66

b) Alvás-funkció 66

c) VIP-hívószámok 66

d) Ébresztő funkció 67

e) Egy billentyűvel történő

segélyhívás/Babycall-funkció 67

f) Lista törlése 68

g) Mindent töröl – "Reset" 68

12.Problémák? 68

13.Tisztítás és karbantartás 68

14.Hulladékeltávolítás 69

15.Garancia és szerviz 69

16.Megfelelőségi nyilatkozat 69

17.Gyártja 69

18.Címszójegyzék 70

10. Telefonálás 62

a) Hívások fogadása 62

b) Hívások befejezése 62

c) Kagyló hangerősségének beállítása63

d) Hívásvárakoztatás 63

Kérjük az első használat előtt gondosan olvassa el a Használati utasítást!

Őrizze meg ezt a leírást későbbi kérdései esetére – a készülék harmadik személynek

történő továbbadása esetén adja át a leírást is!

- 55 - H


e-bench KH 5001

Analóg komforttelefon

1. Rendeltetés

A készülék rendeltetése a következő:

• mellékállomásként történő használat

és közvetlen csatlakozás a nyilvános

analóg távhívóhálózathoz.

• magánhasználatra.

A készülék nem használható:

• digitális telefoncsatlakozáshoz

(pl. ISDN).

• olyan célokra, ahol az üzemszünet

károkhoz vezethet.

• ipari használatra.

2. Műszaki adatok

Funkciók:

Hálózati jellemzők

Tárcsázás módja:

Flash-funkció:

Hálózati funkciók:

Kihangosítás,

Alvás- és VIPfunkció,

Elnémítás,

Music-On-Hold, Hívásismétlés,

Autom. hívás, Beszélgetés

időtartama,

Ébresztő funkció,

48 csengőhang

Ton / Impuls

80-900 ms

Hívásazonosítás,

Mailbox-kijelzés

Memória

Hívásmemória: 10

Telefonkönyv: 32 bejegyzés

Bejövő hívások

listája:

65 bejegyzés

Kimenő hívások

listája:

8 bejegyzés

Egy billentyűvel

történő segélyhívás: 1 hívószám

Áramkimaradás esetén a

memória megőrzésére

szolgáló áramellátás: 3 x 1,5 V

(UM4/AAA)

3. A készlet tartalma

A "komforttelefon" készlet tartalma:

1 Telefon

1 Kagyló

1 Spirálkábel a kagylóhoz

1 TAE-csatlakozókábel

1 Kezelési utasítás

1 Garanciaszelvény

1 Távolköztartót

4. Biztonsági utasítások

Vigyázat! A telefon hibás működésének

és károsodásának elkerülése érdekében:

• A készüléket csak száraz helyiségben

használja, soha ne használja nedves

helyen.

• Ne tegye ki a készüléket közvetlen

napsugárzásnak vagy sugárzó hőnek

(pl. fűtőtest).

H

- 56 -


e-bench KH 5001

• Ne engedje, hogy a készüléket olyan

személyek (ideértve a gyermekeket

is) használják, akik testi, érzékszervi

vagy lelki képességeik vagy tapasztalatuk

és ismeretük hiánya megakadályoznának

abban, hogy biztonságosan

használják a készüléket, ha felügyelet

nélkül vannak, vagy ha előtte

nem világítosották fel őket a készülék

használatáról. Világosítsa fel a

gyermekeket a készülékről és annak

veszélyeiről, hogy ne játsszanak vele.

• Nem szabad a készülék házát kinyitnia

vagy javítania. Ez nem biztonságos

és a garancia is érvényességét

veszti. Csak minősített szakemberrel

javíttassa a készüléket.

• Vihar esetén kapcsolja le a készüléket

a TAE (telefoncsatlakozóról).

A készülék csúszásmentes gumilábakkal

van felszerelve. Mivel a felületek

különböző anyagokból állnak és különböző

ápolószerekkel kezelendőek,

nem zárható ki teljesen, hogy

ezen anyagok valamelyike olyan alkotórészeket

tartalmaz, amely károsítja

és megpuhítja a gumilábakat.

Ha szükséges, tegyen csúszásmentes

alátétet a készülék lábai alá.

Vigyázat! A telefonhálózat hibás működésének

és károsodásának elkerülése

érdekében:

• Erre a telefonra általános csatlakoztatási

engedély van a távközlési

hatóságoktól. Tehát bárki csatlakoztat-hatja

a készüléket a nyilvános

telefonhálózathoz, ha teljesíti a

követ-kező feltételeket:

– Ezt a telefont analóg (hagyományos)

telefonvezetékekhez tervezték. Semmi

esetre se csatlakoztassa

digitális rendszerekhez (pl. ISDN).

– Ez a telefont csak a tartozékként

kapott csatlakozókábellel szabad

csatlakoztatni a telefoncsatlakozó

(TAE-) dobozhoz. Más kábelnél előfordulhat,

hogy eltérő kiosztása van.

– Ezt a telefont csak csatlakozóval

szabad a telefonhálózathoz csatlakoztatni.

Semmi esetre sem szabad

a rá-szerelt csatlakozót levenni.

Ha ezek a feltételek nem teljesülnek,

a telefon nyilvános hálózathoz való

csatlakoztatásáról szóló engedélye

érvényességét veszíti.

5. Kezelőelemek

q Telefon

w Kijelző

e Híváslista/üzenet érkezett

r Kihangosítás aktív

t Beállítások elvégzése/Híváslista átlapozása

y Hangerő beállítása

u Hívásvárakoztatás

i Mikrofon elnémítása/tárcsázási mód

rövid időre történő átkapcsolása

o Hívásismétlés

a Kihangosítás/Hangszóró bekapcsolása

s Tárcsázás városi vonal hívószámával/

ébresztő funkció

d Hívott számok listájának átlapozása

f Szám-billentyűk

g Hívás várólistán

h Automatikus újrahívás

j Memória-billentyűk

k Telefonkagyló

l Kagyló hangerősségének beállítása

; Egy billentyűvel történő segélyhívás

- 57 - H


e-bench KH 5001

2) Csengőhang kiválasztása

2! Csengőhang deaktiválása

2@ Programozási mód előhívása

2# Beállítások törlése

2$ Szám másolása híváslistából

telefonkönyvbe

2% VIP-hívószámok kijelölése

2^ Telefonkönyv megjelenítése/

beállítások tárolása

2& Csatlakozó TAE-kábel

2* Elemtartó

2( Csengés hangerősségének kiválasztása

6. Csatlakoztatás

Ha tudomásul vette a csatlakoztatással

kapcsolatos biztonsági utasításokat,

csatlakoztathatja a készüléket:

a) Kagyló csatlakoztatása

• Csatlakoztassa a spirálkábelt...

• a kagylóhoz...

• és a telefon alján, bal oldalt található

hüvelybe, majd illessze a kábelvezetőbe.

b) Telefonhálózathoz történő

csatlakoztatás

• Dugja be a telefonkábelt (sima) a

telefon hátoldalán található széles

hüvelybe és ...

• egy TAE-doboz "F"-fel jelölt hüvelyébe

(csatlakoztatás a telefonhálózathoz).

A 3 hüvellyel rendelkező dobozok

esetében ez a középső hüvely.

c) Elemek behelyezése

2* Nyissa ki a készülék alján található

elemtartó fedelét. Helyezzen be 3 db

"1,5V UM4/AAA" típusú elemet. Figyeljen

arra, hogy az elem "+" jelölése

egyezzen az elemtartó jelölésével.

d) Elemcsere

• Cseréje ki az elemet, ha a

majd kijelzőn megjelenik a

"TÖLT. ALACSONY" szimbólum.

A használt elemeket ne dobja a

háztartási hulladékba. Ezeket adja

le a kereskedőnél vagy helyezze el

a kijelölt gyűjtőhelyeken .

7. Falraszerelés

A falraszereléshez keressen egy olyan

helyet, amely alatt nem húzódik villanyzeteték,

tápvezeték vagy gáz-, víz- és

vízvezeték.

• Húzza ki a kagyló biztosítékát

a kagyló villája alatt, fordítsa el

180°-ban és tolja el addig, amíg

be nem pattan a helyére.

• Helyezze a távolköztartót a telefon

alján található bal mélyedésbe

és nyomja le, amíg bepattan a jobb

mélyedésbe.

• Helyezze a csatlakozózsinórt a távköztartó

vezetékcsatornájába .

• Akassza a telefont a 2 csavar segítségével

118 mm távolságra a falitartóra .

8. Első beállítások

Ha először teszi bele az elemet a készülékbe

és leteszi a kagylót, az alábbi

funkciók jelennek meg:

a) Kijelző nyelvének kiválasztása

Válassza országának nyelvét a kijelző

üzeneteihez:

t Tartsa lenyomva a gombokat,

amíg a képernyőn meg nem jelenik a

kívánt nyelv.

H

- 58 -


e-bench KH 5001

2^ Nyomja meg a gombot a beállítás

eltárolásához.

Ha ez a funkció nem jelenik meg automatikusan

– vagy ha később elő szeretné

hívni: ez a programozási módban lehetséges,

a 9 fejezetben leírtak szerint.

b) Tárolókapacitás kiosztása

Az itt leírt funkció csak új telefon

üzembevételekor jelenik meg – ezt

később nem lehet előhívni! Ezt a

funkciót később csak akkor hívhatja

elő, ha 10 percnél hosszabb időre kiveszi

az elemet. Ekkor azonban a telefonkönyv

valamennyi bejegyzése

és a beállítások törlődnek.

A telefonkönyvnek és a híváslistának

közös tárhelye van. A tárhely gyárilag

a következőképpen van felosztva:

– 32 hely a telefonkönyv számára:

– 65 hely a híváslista számára

Ennek a funkciónak a segítségével megváltoztathatja

a telefonkönyv és a híváslista

közötti felosztást:

Telefonkönyv számára: max. 112hely

híváslista számára: max. 91 hely

t Nyomja meg a gombot ahhoz,

hogy meg tudja változtatni

a telefonkönyvhöz tartozó helyek

számát. Ha az előre beállított

számot...

– csökkenteni akarja, akkor a híváslistában

szereplő számot annyival kell

növelni,

– növelni akarja, akkor a híváslistában

szereplő számot annyival kell

csökkenteni.

Elég csak a telefonkönyvet beállítani.

Mivel felosztásról van szó, így a két

szám egyikének megváltoztatásakor

a másik automatikusan megváltozik.

2^ Nyomja meg a gombot a beállítás

eltárolásához.

9. Alapbeállítások

Az itt leírt funkciókat csak a programozási

módban lehet elérni. Ezeknek a

megjelenítéséhez, ...

2@ letett kagyló esetén tartsa a gombot

minimum három másodpercig

lenyomva. A kijelzőn a kívánt nyelv

villog.

2@ a gomb minden egyes további

megnyomásával lehet a beállítási lehetőségeken

végigmenni.

A programozási mód befejezéséhez, ...

2^ nyomja meg kétszer a gombot,

vagy ...

• legalább 10 másodpercig egyik gombot

se nyomja meg. A telefon ekkor

visszatér a normális üzemkész állapotba.

a) A kijelző nyelvének megváltoztatása

Ha megjelenítette a programozási

módot, a kijelzőn először a beállított

nyelv villog. Ezt a 8.a) fejezetben leírtak

szerint lehet megváltoztatni.

b) A kijelző kontrasztjának beállítása

Ha megjelenítette a programozási

módot, ...

2@ nyomja meg annyiszor a gombot,

amíg a "LCD KONTRASZT" felirat

meg nem jelenik.

- 59 - H


e-bench KH 5001

t Nyomja meg a gombokat

a beállított érték ízlés szerinti

megváltoztatásához.

2@ Nyomja meg újból a gombot

a beállítás elfogadtatásához és a következő

beállítási lehetőséghez

való továbbjutáshoz.

c) Dátum / óra beállítása

Ha telefonszolgáltatója rendelkezésre

bocsátja a "hívásfelismerést", akkor az

óra és a dátum (az évszámon kívül) automatikusan

beállítódik. Ha nem, akkor itt

saját maga is elvégezheti ezt a beállítást:

Ha megjelenítette a programozási

módot, ...

2@ nyomja meg a gombot annyiszor,

amíg az évet jelölő szám

villogni nem kezd.

t Nyomja meg a gombokat a

beállított szám megváltoztatásához.

2@ nyomja meg a gombot annyiszor,

amíg a hónapot jelölő szám

villogni nem kezd.

t Nyomja meg a gombokat a

beállított szám megváltoztatásához.

2@ nyomja meg a gombot annyiszor,

amíg a napot jelölő szám

villogni nem kezd.

t Nyomja meg a gombokat a

beállított szám megváltoztatásához.

2@ nyomja meg a gombot annyiszor,

amíg az órát jelölő szám

villogni nem kezd.

t Nyomja meg a gombokat a

beállított szám megváltoztatásához.

2@ nyomja meg a gombot annyiszor,

amíg a percet jelölő szám

villogni nem kezd.

t Nyomja meg a gombokat a

beállított szám megváltoztatásához.

2@ Végül nyomja meg újra a gombot

a beállítás elfogadtatásához és a következő

beállítási lehetőséghez

való továbbjutáshoz..

d) Körzetszám meghatározása

Ha beállítja helyi hálózat körzetszámát,

akkor ezt a készülék saját körzetből érkező

hívások esetén nem jelzi ki.

Ha megjelenítette a programozási

módot, ...

2@ nyomja meg a gombot annyiszor,

amíg az „KÖRZETSZÁM" felirat

meg nem jelenik a kijelzőn és az

első számjegy el nem kezd villogni.

t Nyomja meg a gombokat

az első számjegy beállításához.

2@ Nyomja meg újból a gombot,

amíg a következő számjegy villogni

nem kezd..

t Nyomja meg a gombokat a

következő számjegy megváltoztatásához.

Addig ismételje ezeket a

lépéseket minden további számjegyhez,

amíg lakóhelyének hívószámát

(a körzet-számot) be nem állította.

Ha nem akarja mind az 5 számjegyet

felhasználni, állítsa a szabadon maradó

számjegyeket "-"ra.

2@ Nyomja meg újból a gombot

a beállítás elfogadtatásához és a következő

beállítási lehetőséghez

való továbbjutáshoz.

e) Városi vonal hívószámának beállítása

Alközponthoz van csatlakoztatva a

készüléke? Ha nem, akkor ezt a

pontot átugorhatja.

H

- 60 -


e-bench KH 5001

Ha azonban először fővonalat kell

kérnie, akkor itt adhatja meg annak

számát. Egy hívószám tárcsázása után

a tárolófunkció segítségével a gomb

megnyomásával azt automatikusan a

szám elé teheti (lásd 10.f fejezet).

2@ Nyomja meg a gombot annyiszor,

amíg az "ELŐHÍVÓSZÁM"

meg nem jelenik a kijelzőn.

t Nyomja meg a gombot a

városi vonal hívószámának

beállításához. Kijelzéskor...

városi hívószámként rövid

flash-impulzus kerül a hívószám elé

városi hívószámként rövid

erd-impulzus kerül a hívószám elé

- nem kerül elé városi hívószám

vagy

Ön választ egy számot 0...9 városi hívószámként

(a legtöbb alközpont esetében

"0" a városi hívószám).

2@ Nyomja meg újból a gombot

a beállítás elfogadtatásához és a következő

beállítási lehetőséghez

való továbbjutáshoz.

f) A flash-impulzus időtartamának

beállítása

Különböző szolgáltatásokhoz, mint pl.

"kopogtatáshoz" vagy hívásátirányításhoz

flash-impulzusra van szükség, amelyet

az R gomb megnyomásával lehet

kiváltani. Hogy ezt ne lehessen "letevésnek"

értelmezni, az impulzus nem lehet

túl hosszú – de elég hosszúnak kell

ahhoz lennie, hogy flash-impulzusként

felismerhető legyen.

Kérdezze meg szolgáltatóját, ill. olvassa

el az alközpont használati utasítását arra

vonatkozóan, hogy milyen hosszúnak

kell lenni a flash-impulzusnak. Gyárilag

100 ms van beállítva, ez az érték a

legtöbb készüléknek megfelel.

2@ Nyomja meg a gombot annyiszor,

amíg a "FLASH TIME" felirat

meg nem jelenik a kijelzőn:

t Nyomja meg a gombokat

a beállítás megváltoztatásához.

Állítsa be a szolgáltatója vagy az

alközpontja által kívánt értéket.

2@ Nyomja meg újból a gombot a

beállítás elfogadtatásához és a következő

beállítási lehetőséghez

való továbbjutáshoz.

g) Csengőhang kiválasztása

Ennek a funkciónak a segítségével

összesen 48 csengőhangból választhat:

2) Ismételten nyomja meg a

gombot vagy a gombokat,

amíg a kívánt csengőhang nem

hallható.

a Változtatásának elmentéséhez és

a funkció bezárásához nyomja meg

kétszer a gombot vagy várjon

pár másodpercet.

Az első megnyomáskor megjelenik a

kijelzőn a "VONAL FOGLALT" felirat:

Ha most még egyszer megnyomja,

akkor a telefon újra üzemkész lesz.

h) A csengés hangerősségének

meghatározása

Ennek a funkciónak a segítségével

az előzőleg beállított csengőhang erősségét

állíthatja be:

- 61 - H


e-bench KH 5001

2) Nyomja meg a gombot. Most az

előzőleg beállított csengőhang hallható.

y Nyomja meg annyiszor a

gombokat , amíg be nem állítja a

kívánt hangerőt (Kijelző: "1"..."4").

a Változtatásának eltárolásához és a

funkció befejezéséhez nyomja meg

kétszer a gombot.

Az első megnyomáskor megjelenik a

kijelzőn a "VONAL FOGLALT" felirat:

Ha most még egyszer megnyomja,

akkor a telefon újra üzemkész lesz.

A "RING L/H" 2( kapcsolóval a csengés

hangerejét 1-re (L) lehet állítani,

és az előzőleg meghatározott hangerőt

(H) be lehet állítani.

i) Tárcsázási üzemmód meghatározása

Manapság majdnem minden telefon

Ton-üzemmódban (MFV) továbbítja a

hívószámot a szolgáltató vagy az alközpont

felé. Már csak régebbi készülékek

estében találkozhatunk az impulzusüzemmóddal

(IWV):

– A Ton-üzemmódot a tárcsázáskor

felhangzó kettős hangról lehet

felismerni.

– Az impuls-üzemmódot a tárcsázáskor

jelentkező tipikus "reccsenésről"

lehet felismerni.

A telefon automatikusan állítja be

tárcsázási üzemmódját: Az első üzembevétel

esetén beállított tárcsázási üzemmód

marad meg.

j) Tárcsázási üzemmód átkapcsolása

Az előbb leírt funkcióval ellentétben itt

átkapcsolhatja a tárcsázási üzemmódot

(MFV/IWV). Ennek akkor van értelme,

ha pl. bár az Ön alközpontjához impulsüzemmód

szükséges, de Önnek egy

bizonyos szolgáltatáshoz Tonüzemmódba

kell váltani:

i Nyomja meg és tartsa lenyomva letett

kagyló esetén a gombot. A

kijelzőn váltakozva jelenik meg a:

"PULSWAHL" – az impuls-üzemmód

(IWV) van bekapcsolva,

"MFZWAHL" – a Ton-üzemmód (MFV)

van bekapcsolva.

i Akkor engedje fel a gombot, ha a

kijelzőn a kívánt üzemmód látható.

10. Telefonálás

Ha a telefon helyesen van csatlakoztatva

és a kagyló felvételekor szabad jelzés

hallható:

a) Hívások fogadása

A bejövő hívások fogadásához...

• vegye fel a kagylót vagy ...

a nyomja meg a gombot. Ezzel bekapcsolja

a kihangosítást. Beszélgetés

közben bármikor felveheti a kagylót

és folytathatja a telefonálást.

b) Hívások befejezése

Bejövő és kimenő hívások

befejezéséhez...

H

- 62 -


e-bench KH 5001

• tegye le a kagylót vagy ...

a kihangosítós beszélgetés esetén

nyomja meg újból a gombot.

c) Kagyló hangerősségének beállítása

1* A kagylón lévő tolókapcsolóval lehet

a kagyló hangerősségét beállítani.

Ehhez két fokozat (MIN / MAX) áll

rendelkezésre.

y Ha le van téve a kagyló, nyomja meg

a gombokat a csengőhang

hangerejének négy fokozatban történő

beállításához.

d) Hívásvárakoztatás

A bejövő és a kimenő hívásokat várólistára

teheti, pl. visszakérdezés vagy hírtovábbítás

idejére alközpont másik

résztvevője esetén.

Ha szolgáltatója vagy alközpontja lehetővé

teszi ezt a funkciót:

u Nyomja meg az R gombot a hívás

várólistára tételéhez.

u Nyomja meg újból az R gombot, hogy

a hívást visszahozza a várólistáról.

• Tegye le a telefont, ha jelentkezik az

a fél, akinek a várakoztatott hívást

tovább akarja adni.

Ha szolgáltatója nem nyújtja ezt a funkciót

és a telefonja nem is csatlakozik

alközponthoz:

g Nyomja meg a gombot, ha a

hívást telefonjának belső hívásvárakoztatására

akarja tenni. Beszélgetőpartnere

zenét hall, amíg újból meg

nem nyomja a gombot.

t Nyomja meg a gombokat,

és választhat a 16 dallam közül,

miközben megy a zene. A zene nélküli

hívásvárakoztatás az elnémítás.

Ebben az esetben is tartja a készülék

a vonalat:

i Nyomja meg a gombot, ha hívás

közben ki, majd ismét be akarja

kapcsolni a mikrofont.

Bár Ön hallja beszélgetőpartnerét,

ő azonban nem fogja hallani Önt.

e) Hívás

Kimenő hívások kezdeményezéséhez,...

• Vegye fel a kagylót és tárcsázza a

hívószámot, vagy

a Nyomja meg az gombot úgy,

hogy a kagyló le van téve. Ezzel

bekapcsolja a kihangosítást. Beszélgetés

közben bármikor

felveheti a kagylót és folytathatja

a telefonálást.

• Kezdheti úgy is, hogy először begépeli

a hívószámot, és csak utána veszi

fel a kagylót vagy nyomja meg a

gombot. A telefon ezután automatikusan

tárcsáz.

f) Tárcsázás városi vonal hívószámával

Ahhoz hogy a memóriában lévő hívószám

elé odakerüljön a városi vonal

hívószáma, a kijelzőn meg kell jelennie

a megfelelő hívószámnak.

2^ Nyomja meg pl. a gombot és

keresse meg a telefonkönyvben a

kívánt hívószámot (lásd 10.n fejezet).

- 63 - H


e-bench KH 5001

s Nyomja meg kétszer a gombot. A

telefon azonnal tárcsázza a városi vonal

hívószámával ellátott hívószámot.

Az itt leírt funkcióval a telefon azonnal

elkezd tárcsázni. Nem muszáj

először felvenni a kagylót vagy megnyomni

a gombot. A városi vonal

hívószámait a mentési funkciókból

(telefonkönyv, hívott számok listája

és memóriabillentyűk) előre lehet

helyezni.

g) Újrahívás foglaltság esetén

a Vegye fel a kagylót vagy nyomja

meg a gombot.

o Nyomja meg a gombot az

utoljára tárcsázott hívószám

újbóli felhívásához.

vagy...

h nyomja meg a gombot az utoljára

tárcsázott hívószám bizonyos időn

keresztüli újbóli felhívásához (automatikus

újrahívás). Ez csak kihangosítás

esetén lehetséges.

h) Bejövő hívások listája / kimenő

hívások listája

Ha szolgáltatója közvetíti a hívó fél

hívószámát, és ő sem tiltotta le a hívószámkijelzést,

akkor az megjelenik a bejövő

hívások listáján. Azokat a hívásokat,

amelyeket Ön kezdeményezett, a

telefon a kimenő hívások listáján tárolja.

t Nyomja meg a gombokat a bejövő

hívások listájának lapozásához.

d Nyomja meg újból a gombot a kimenő

hívások listájának lapozásához.

• Amikor a kagylót felveszi vagy a

gombot megnyomja, a készülék

automatikusan tárcsázza a kijelzőn

lévő számot.

i) Memóriabillentyűk programozása

Összesen 10 memóriahely áll rendelkezésre

telefonjának - gombjai

segítségével:

j Tartsa lenyomva a 10 memóriabillentyű

egyikét 3 másodpercnél hosszabb

ideig. Amikor megjelenik a "DORN -

MEMORIA" kijelzés, írja be azt a hívószámot,

amelyet ezen a memóriabillentyűn

el szeretne tárolni.

j Nyomja meg újból a memóriabillentyűt

a beírt szám eltárolásához.

j) Hívás a memóriabillentyűk

segítségével

j Nyomja meg valamelyik memóriabillentyűt,

amelyiken van tárolva hívószám.

A szám megjelenik a kijelzőn.

a Vegye fel a kagylót vagy nyomja meg

a gombot a kijelzőn található

szám automatikus tárcsázásához.

2# Vagy nyomja meg a gombot a

beírt szám törlésére. Ennek a gombnak

minden egyes megnyomásával

kitöröl 1-1 helyet.

k) Memóriabillentyűk megváltoztatása

A memóriabillentyűk - tartalmát

bármikor megváltoztathatja. Ehhez

tartsa 3 másodpercnél hosszabb ideig

lenyomva az adott billentyűt – majd

járjon el az i) pontban leírtak szerint.

l) Telefonkönyv programozása

A telefonkönyv megjelenítéséhez

nyomja meg letett vagy felvett

kagyló esetén...

H

- 64 -


e-bench KH 5001

2^ a

gombot. Ha a kijelzőn megjelenik

a "FELDOLG. KERESÉS "

kijelzés, ...

t válassza ki a gomb segítségével

a "FELDOLG." funkciót.

• Ha a kijelzőn megjelenik a

"NÉV BEÍRÁSA" kijelzés, akkor

ehhez a telefon billentyűzetének

betűkiosztása áll rendelkezésére:

– Nyomja meg annyiszor az adott számbillentyűt,

amíg a szám alatt található

kívánt betű meg nem jelenik a kijlezőn

(pl. a "V" beírásához nyomja meg

háromszor a 8-as billentyűt).

– ha 1 másodpercnél hosszabb ideig

semmit nem ír be, akkor a kijelzés

a következő helyre ugrik.

– Ha 15 másodpercnél hosszabb ideig

semmit nem ír be, akkor az egész

funkció megszakad.

2^ Nyomja meg újból a gombot a név

eltárolásához és a számbeíráshoz

való továbbhaladáshoz:

• Billentyűzze be a hívószámot.

2^ Nyomja meg újból a gombot a

hívószám és a hozzá tartozó név

eltárolásához,

2# vagy nyomja meg a gombot

a bevitel törléséhez. Ennek a gombnak

minden egyes megnyomásával

egy hely törlődik.

m) Telefonkönyv másolása a

híváslistából

A kimenő vagy a bejövő hívások listájából

is felvehet hívószámokat a telefonkönyvbe:

2^ Ha vissza szeretne jutni a normál üzemi

állapotba, nyomja meg kétszer a

gombot vagy 10 másodpercnél

hosszabb ideig egy gombot se nyomjon

meg.

• Hívja le a listából a tárolandó

hívószámot a kijelzőre és...

2$ nyomja meg a gombot. A kijelzőn

megjelenik az

"MÁSOLAS TEL. KÖNYVBE".

Ha a kijelzőn a "HIBA" felirat jelenik

meg, akkor ez a szám már benne van

a telefonkönyvben.

n) Hívás a telefonkönyvből

A telefonkönyv-funkció megjelenítéséhez

nyomja meg letett vagy felvett

kagyló esetén ...

2^ a

gombot. Ha a kijelzőn

megjelenik a "FELDOLG.

KERESÉS" kijelzés, ...

t válassza ki a gombbal a

"KERESÉS" funkciót.

• Amikor a kijelzőn megjelenik a

"NÉV BEÍRÁSA" kijelzés, akkor

ehhez a telefon billentyűzetének

betűkiosztása áll rendelkezésére :

Nyomja meg annyiszor az adott

számbillentyűt, amíg a szám alatt

található kívánt betű meg nem jelenik

a kijelzőn (pl. a "V" beírásához

nyomja meg háromszor a 8-as

billentyűt. A telefon azonnal megjeleníti

az első bejegyzést, ami ezzel

a betűvel kezdődik.

t Nyomja meg a gombokat a

további bejegyzések lapozásához,

amíg a kívánt telefonkönyv bejegyzés

meg nem jelenik a kijelzőn.

- 65 - H


e-bench KH 5001

s Ha szüksége van a meghatározott

városi vonal hívószámára, nyomja

meg kétszer a gombot (lásd

még a 9.e fejezetet).

a Vegye fel a kagylót vagy nyomja meg

a gombot a kijelzőn található

szám automatikus tárcsázásához.

o) Telefonkönyv bejegyzésének törlése

Ha a törlendő telefonkönyv bejegyzést

megjelenítette a képernyőn az m)

pontban leírtak szerint, ....

2# tartsa lenyomva a gombot,

amíg a kijelzőn meg nem jelenik

a "TÖRÖLVE" kijelzés.

A telefonkönyv bejegyzéseit úgy lehet

megváltoztatni, hogy azt az itt leírtak

szerint törli, majd újra eltárolja.

11. Különleges funkciók

Hasznos segítségként a következő különleges

funkciók állnak rendelkezésére:

a) Mailbox-jelzés

Néhány szolgáltató Mailbox-ot (pl. üzenetrögzítőhöz)

bocsát rendelkezésre. Ha

ott üzenet került rögzítésre, a szolgáltató

jelzést küld az ügyfélnek. Az Ön telefonja

esetében...

e a LED 6 másodpercenként kétszer

villog, ha új üzenet érkezett. Ezen

kívül a kijelzőn megjelenik egy jel.

Kérdezze meg szolgáltatójától, hogyan

lehet használni ezt a szolgáltatást.

e a LED 6 másodpercenként egyszer

villog, ha új bejegyzés van a bejövő

hívások listáján ("Bejövő hívás"). A

bejövő hívások listájában a hívószámot

a 10.h) pontban leírtak szerint

nézheti meg.

b) Alvás-funkció

Ha Önt zavarja a telefon csörgése,

átmenetileg kikapcsolhatja. A beállítható

időkorlát gondoskodik arról, hogy a

kikapcsolás automatikusan megszűnjön

("Sleep").

2! Tartsa lenyomva a gombot, amíg

a "SLEEP" felirat meg nem jelenik a

kijelzőn és az időkijelzés nem villog.

A billentyű minden további lenyomásával

1 órával növeli az időbeállítást.

t Vagy nyomja meg a gombokat

a beállítás óránkénti emeléséhez

/ csökkentéséhez, max. 24 óra.

2! Nyomja meg az "alvás-idő alatt"

röviden a gombot a kikapcsolás

megszűntetéséhez.

c) VIP-hívószámok

Ha azonban azt akarja, hogy az alvásidő

alatt bizonyos hívószámok mégis kicsengjenek,

akkor ezeket ún. "VIP"-

hívó-számokként kell elmenteni

(VIP = very important person = nagyon

fontos személy).

Ha egy hívószámhoz ilyen VIP-megjelölést

akar hozzárendelni:

• A hívott számok listájából hozza át a

kijelzőre az átvenni kívánt hívószámot.

2% Tartsa lenyomva a gombot. A kijelzőn

megjelenik egy szimbólum

(VIP) mely az elfogadást jelzi.

Ha valamelyik hívószám mellől törölni

szeretné a VIP jelölést, hozza át a hívott

számok listájából a kijelzőre

a „VIP" számot.

H

- 66 -


e-bench KH 5001

2% Nyomja meg a gombot, miközben

a VIP-szám látható a kijelzőn. A

VIP-szimbólum eltűnik.

d) Ébresztő funkció

Ennél a funkciónál lehet beállítani,

hogy telefonja egy előre megadott időpontban

csengjen:

s Letett kagyló esetén tartsa lenyomva

a gombot, amíg meg nem jelenik

a "ÉBRESZTÉS BEÁLL." felirat a kijelzőn

és az órát jelölő szám

villogni nem kezd.

t Nyomja meg a gombokat a

beállított szám megváltoztatásához.

s Nyomja meg ismét a gombot,

amíg a percet jelölő szám el nem

kezd villogni.

t Nyomja meg a gombokat a

beállított szám megváltoztatásához.

s Végül nyomja meg újból a gombot

a beállítások eltároláshoz.

s A gomb ismételt megnyomásával

kikapcsolja az ébresztést. Az óra

szimbólum eltűnik a kijelzőről.

A kijelzőn alul jobbra megjelenik egy

óraszimbólum. Ha az órát a 8.c pontban

megadottak szerint helyesen állította

be, akkor a telefon pontosan

fogja ébreszteni Önt.

Ha az óra- és dátuminformációkat a szolgáltatója

bocsátja rendelkezésére, akkor

a pontos idő beállítása nem szükséges.

Ha felhangzik az ébresztőjel, egy-szerűen

emelje fel kis időre a kagylót.

Az ébresztőhangot / ébresztési funkciót

ezzel kikapcsolta.

Az órajel eltűnik a kijelzőről.Ha az

ébresztőfunkciót újra a beállított időponttal

akarja bekapcsolni, ...

s egyszerűen nyomja meg ismét

röviden a gombot. Az óraszimbólum

megjelenik a kijelzőn.

e) Egy billentyűvel történő

segélyhívás/Babycall-funkció

Arra is beprogramozhatja a telefonját,

hogy egy előre eltárolt hívószámot

tárcsázzon, ha lenyomja bármelyik

billentyűt (segélyhívás- vagy Babycallfunkció).

Az egy billentyűvel történő segélyhívás

bekapcsolása:

; Tartsa a gombot 3 másodpercnél

hosszabb ideig lenyomva, amíg meg

nem jelenik a kijelzőn a "BE" és röviddel

ezután a "SZÁM BEĺRÁSA"

jelzés.

• Billentyűzze be a hívószámot,

amelyet erre a célra ki akar jelölni.

; Végül nyomja meg a gombot a

beállítás eltárolásához.

A funkció aktív – bármely gomb megnyomására

a telefon azonnal elkezdi

tárcsázni a beállított hívószámot. Az

automatikusan beállított kihangosító

funkcióval az egész helységben hallgatható

és folytatható a beszélgetés.

Az egy billentyűvel történő segélyhívás

kikapcsolása:

; Tartsa a a gombot 3 másodpercnél

hosszabb ideig lenyomva, amíg

meg nem jelenik a kijelzőn a "KI".

Bár a funkció kikapcsol, de az

eltárolt hívószám megmarad.

- 67 - H


e-bench KH 5001

Egy billentyűvel történő segélyhívás

számának megváltoztatása:

• Ebben az esetben ugyanúgy kell

eljárnia, mint ahogyan az a

"bekapcsolásnál" le van írva.

f) Lista törlése

Ha törölni akarja a kimenő vagy bejövő

hívások listáját:

• Jelenítse meg a listát a 10.h) pontban

leírtak szerint.

A kijelzőn megjelenő egyes adatok

törléséhez...

2# nyomja meg röviden a gombot

Az egész lista törléséhez ...

2# tartsa lenyomva a gombot 3 másodpercnél

hosszabb ideig. A listából

nem törlődnek a VIP-megjelöléssel

ellátott számok.

g) Mindent töröl – "Reset"

Ha a lista, valamint a telefonkönyv

minden bejegyzését törölni szeretné,

• húzza ki a telefonkábelt a csatlakozódobozból

(TAE-doboz)

• és legalább 10 percre vegye ki a az

elemeket a telefonból.

Ekkor visszaáll a telefon gyári állapota –

tehát újra el kell végezni a beállításokat.

12. Problémák?

Ha valami nem működik, ellenőrizze,

hogy minden csatlakoztatást és beállítást

úgy végzett-e el, ahogyan az ebben

a kezelési utasításban le van írva.

Szükség esetén kérdezze meg szolgáltatóját,

hogy melyek azok a beállítások,

amelyeket a szolgáltatáshoz kell igazítani

– és hogy a telefon minden funkciójához

kínál-e szolgáltatást a szolgáltató.

Ha a korábbi kifogástalan működés

ellenére hibajelenségek lépnek fel, mérlegelje,

hogy megnyomja-e a "Reset"

gombot annak ellenére, hogy akkor eltűnnek

a beállítások.

Ha ez sem vezet pozitív eredményhez,

akkor forduljon a vevőszolgálathoz, és

ellenőriztesse a telefont.

Ne nyissa fel a telefont – nincsenek

benne kezelendő részek. A telefon

károsodhat ezáltal, ezen kívül elveszíti

a távközlési hatóságok által kiadott

használati engedélyét.

13.Tisztítás és karbantartás

• A készüléket csak száraz puha törlőkendővel

tisztítsa.

• Ne használjon tisztító- vagy súrolószert

– a burkolat és különösen a kijelző

fényét vesztheti.

• Semmi esetre sem szabad a telefont

vízbe vagy más folyadékba meríteni!

Ebben az esetben károsodhat a

készülék, és zavar keletkezhet a

hálózatban.

• Évente legalább egyszer ellenőrizze

az elemeket.

H

- 68 -


e-bench KH 5001

14. Hulladékeltávolítás

A készüléket semmiképpen ne

dobja a háztartási hulladékba.

A készüléket engedélyezett hulladékeltávolító

üzemen vagy a helyi

hulladékfeldolgozó létesítményen

keresztül selejtezze ki. Vegye figyelembe

az érvényben lévő előírásokat.

Ha bizonytalan, forduljon a közelében

lévő hulladékeltávolítóhoz.

Az elemek eltávolítása

Az elemeket nem szabad a háztartási

hulladékba dobni. Valamennyi fogyasztót

törvény kötelezi arra, hogy az elemeket/akkumulátorokat

a helyi/kerületi

vagy a kereskedelemben található gyűjtőhelyen

adja le. Ez a kötelezettség azt a

célt szolgálja, hogy az elhasznált elemek

környezetbarát módon kerüljenek kiselejtezésre.Csak

a kimerült elemeket/akkumulátorokat

adja vissza.

16. Megfelelőségi nyilatkozat

A Kompernaß GmbH ezennel nyilatkozik

arról, hogy ez a KH5001 típusú analóg

komforttelefon megfelel az 1999/5/EK

irányelv alapvető követelményeinek és

egyéb előírásainak. A teljes megfelelőségi

nyilatkozatot a gyártónál lehet megtekinteni.

17. Gyártja

KOMPERNASS GMBH

BURGSTRASSE 21

D-44867 BOCHUM

www.kompernass.com

15. Garancia és szerviz

A garanciafeltételeket és a szervízcímeket

a garancia-mellékletben találja.

- 69 - H


e-bench KH 5001

18.Címszójegyzék

Alvás 55, 56, 66

Alvás-funkció 55, 66

automatikusan 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66,

67

Babycall-funkció 55, 67

BejövŒ hívások listája 55, 64

betıkiosztása 65

CsengŒhang 56, 58, 61, 62, 63

Dátum 55, 60

ÉbresztŒ funkció 55, 56, 57, 67

ébresztŒjel 67

Elemek 55, 58, 69

elnémítás 56, 63

erd-impulzus 61

évet 60

flash-impulzus 55, 61

hangerΠ57

hangerŒsségének 55, 57, 58, 61, 63

Hívás 55, 56, 57, 63, 64, 65, 66

hívásfelismerést 60

híváslista 57, 59

Hívásvárakoztatás 55, 57, 63

hívásvárakoztatására 63

hívószám 56, 61, 64, 65, 66, 67

hónapot 60

idŒtartamának 55, 61

impuls-üzemmódot 62

IWV 62

Kagyló 55, 56, 57, 58, 59, 62, 63, 64, 65,

67

Kihangosítás 56, 57, 64

kihangosítós 63

KijelzΠ55, 57, 58, 59, 62, 68

kontraszt 59

kontrasztjának 55, 59

Körzetszám 55, 60

Mailbox 55, 56, 66

Mailbox-jelzés 55, 66

meghatározása 55, 60, 61, 62

Memória 56, 57

Memóriabillentyık 55, 64

MFV 62

MFZWAHL 62

mód 57, 58, 59

napot 60

nyelv 58, 59

nyelvének 55, 58, 59

óra 55, 60, 66, 67

órát 60, 67

percet 60, 67

programozási módot 59

PULSWAHL 62

Reset 55, 68

spirálkábelt 58

számot 59, 60, 61, 64, 66

szolgáltatója 61, 63, 64, 67

Tárcsázási 55, 57, 62

Tárolókapacitás 55, 59

Telefonhálózat 57, 58

telefonkönyv 55, 56, 58, 59, 64, 65, 66,

68

Telefonkönyv bejegyzésének 55, 66

Ton-üzemmódot 62

Újrahívás foglaltság 64

várólistára 63

Városi vonal hívószámának 55, 60, 61

városi vonal hívószámával 57, 63, 64

VIP 55, 56, 58, 66, 67, 68

VIP-hívószámok 55, 58, 66

zenét 63

H

- 70 -

More magazines by this user
Similar magazines