Regulamin konkursu na plakat (pdf)

kuratorium.wroclaw.pl

Regulamin konkursu na plakat (pdf)

STOWARZYSZENIE PARAFIADA IM. ŚW. JÓZEFA KALASANCJUSZA

PL 00-704 Warszawa, ul. Gwintowa 3, tel. (022) 6510701, fax: (022) 6510871

www.parafiada.pl, e-mail: parafiada@pijarzy.pl lub parafiada@parafiada.pl

KRS 0000124134 ORGANIZACJA POśYTKU PUBLICZNEGO NIP 521-29-41-833

R E G U L A M I N

OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

NA PLAKAT

Z OKAZJI 70. ROCZNICY ZBRODNI KATYŃSKIEJ

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie PARAFIADA im. św. Józefa Kalasancjusza (zwane dalej Stowarzyszeniem)

przy udziale Pijarskiego Centrum Edukacyjnego Stanisława Konarskiego.

2. Uczestnikami Programu są dzieci i młodzieŜ wg następujących grup wiekowych:

I grupa

II grupa

III grupa

uczniowie szkół podstawowych - klasy: IV, V, VI

uczniowie szkół gimnazjalnych

uczniowie szkół ponadgimnazjalnych

3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przesłanie zgłoszenia zgodnie z załączonymi formularzami do dnia 19 grudnia

2008 roku na adres Stowarzyszenia:

STOWARZYSZENIE PARAFIADA im. św. Józefa Kalasancjusza, 00-704 Warszawa, ul. Gwintowa 3

bądź faksem na nr (022) 651–08–71, z dopiskiem ”KATYŃ - KONKURS PLASTYCZNY”

a) wymagane jest czytelne i pełne (wszystkie rubryki) wypełnienie formularza zgłoszeniowego,

b) zgłoszenia niezawierające pełnych danych nie będą uprawniały do udziału w Konkursie,

c) w przypadku braku e-maila naleŜy w odpowiedniej rubryce wpisać: „brak”.

4. Organizator potwierdzi udział uczestników w Konkursie poprzez opublikowanie listy zarejestrowanych zgłoszeń na stronie

www.parafiada.pl w terminie 30 dni od daty zakończenia rejestracji.

5. W przypadku nieobecności na liście zarejestrowanych uczestników jedyną moŜliwością rejestracji jest przedstawienie

dokumentu potwierdzającego nadanie przesyłki bądź wysłanie faksu.

6. Zasady uczestnictwa w Konkursie:

a) w Konkursie biorą udział indywidualni uczestnicy reprezentujący poszczególne placówki,

b) placówka moŜe zgłosić w kaŜdej z grup wiekowych maksymalnie 5 uczestników, czyli z placówki moŜe startować

maksymalnie 15 osób (w przypadku zespołów szkół)

c) kaŜdy uczestnik powinien posiadać opiekuna (ta sama osoba moŜe być opiekunem kilku uczestników).

§ 2. Etap pierwszy

1. Etap pierwszy konkursu rozpoczyna się z chwilą dokonania rejestracji uczestnika w Konkursie (zgodnie z §1 pkt 4 i 5).

2. Zadaniem etapu jest przygotowanie pracy plastycznej z zakresu tematyki konkursu.

3. Format i treść pracy plastycznej:

a) prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną, jak np. ołówek, kredka, pastele, farby, grafiki komputerowe

itp. Powinny być wykonane na papierze, brystolu, kartonie w formacie minimum A4.

b) prace nadesłane na konkurs muszą być pracami samodzielnymi,

c) praca powinna podejmować tematykę określoną w tytule konkursu

d) kaŜda praca powinna być na odwrocie opisana w następujący sposób:

→ imię i nazwisko autora,

→ adres zamieszkania,

→ grupa wiekowa,

→ imię i nazwisko opiekuna oraz kontakt telefoniczny

→ numer rejestracyjny zgodny z potwierdzeniem (patrz Regulamin §1 pkt. 4),

e) kaŜdy uczestnik przesyła maksymalnie 1 pracę konkursową,

f) prace bez pełnych danych dotyczących uczestnika nie będą oceniane,

g) prace zostaną ocenione przez jury według następujących kryteriów:

• zgodność z tematem (0 – 5 pkt.),

• walory artystyczne (kompozycja, gama kolorystyczna, technika wykonania) (0 – 5 pkt.),

• zachowanie zapisów regulaminowych (0 – 5 pkt.).

4. Prace plastyczne naleŜy przesłać/dostarczyć na adres Stowarzyszenia (STOWARZYSZENIE PARAFIADA im. św. Józefa

Kalasancjusza, 00-704 Warszawa, ul. Gwintowa 3. Na kopercie naleŜy dopisać nazwę konkursu „KATYŃ - KONKURS

PLASTYCZNY” i województwo, w którym znajduje się placówka. Prace konkursowe naleŜy nadesłać do dnia 13 marca

2009 r. (decyduje data stempla pocztowego). Prace wysłane/dostarczone po wskazanym terminie nie biorą udziału

w Konkursie.

Konkurs NA PLAKAT Z OKAZJI 70. ROCZNICY ZBRODNI KATYŃSKIEJ str. 1


5. Wyniki konkursu plastycznego zostaną ogłoszone w trakcie Wojewódzkich Finałów Programu ”Moja Mała Ojczyzna” 2009.

Terminy i miejsce Wojewódzkich Finałów Programu „Moja Mała Ojczyzna” zostaną opublikowane do dn. 24 kwietnia na stronie

internetowej www.parafiada.pl.

6. Do II etapu przechodzą laureaci I miejsca w poszczególnych grupach wiekowych w kaŜdym z województw.

7. Prace konkursowe nie będą zwracane. Organizator zastrzega sobie prawo wykorzystania ich (zarówno fragmentów, jak

i całych prac ) w raporcie nt. realizacji Projektu ”Ruch rzeźbi umysł, serce i ciało”, w raporcie nt. realizacji Programu

Wychowania Patriotycznego i Społecznego ”Moja Mała Ojczyzna” oraz dla potrzeb realizacji zadań statutowych

Stowarzyszenia. Zgodnie z powyŜszym wykorzystywanie przez Stowarzyszenie prac konkursowych (zarówno fragmentów,

jak i całości) nie wymaga zgody autorów prac.

§ 3. Etap drugi – ogólnopolski

1. Etap II odbędzie się w Warszawie w pierwszej połowie lipca 2009 r. w ramach Finałów XXI Międzynarodowej Parafiady Dzieci

i MłodzieŜy.

2. Koszty zakwaterowania, wyŜywienia, ubezpieczenia oraz koszty związane z realizacją Konkursu w Warszawie ponosi

Stowarzyszenie.

3. Koszty podróŜy ponoszą uczestnicy Konkursu lub placówka, którą reprezentują.

4. Prace plastyczne będą wykonywane podczas trwania etapu krajowego w Warszawie na zadany przez organizatora temat.

5. Wszyscy uczestnicy konkursu plastycznego będą takŜe pisać test wiedzy o Stolicy Polski - Warszawie ze szczególnym

uwzględnieniem Katynia i Powstania Warszawskiego.

6. Bibliografia konkursowa części finałowej zostanie umieszczona na stronie www.parafiada.pl do dnia 30 maja 2009 r.

7. Uroczyste podsumowanie etapu krajowego odbędzie się w Warszawie w ramach Gali Programu „Moja Mała Ojczyzna

podczas Finałów XXI Międzynarodowej Parafiady Dzieci i MłodzieŜy.

§ 4. Nagrody i kontynuacja

1. Etap pierwszy:

a) Zajęcie I miejsca kwalifikuje do kilkudniowego pobytu w Warszawie ufundowanego przez organizatora Konkursu oraz

ubiegania się o inne nagrody przewidziane w ramach drugiego etapu,

b) Nagrodą za zajęcie II miejsca jest dofinansowanie 50% kosztów udziału w 14-dniowych wakacyjnych warsztatach

parafiadowych – „Moja Mała Ojczyzna” 2009

c) Nagrodą za zajęcie III miejsca jest dofinansowanie 40% kosztów udziału w 14-dniowych wakacyjnych warsztatach

parafiadowych – „Moja Mała Ojczyzna” 2009

2. Etap drugi:

a) Nagrodą za zajęcie I miejsca jest dofinansowanie 100% kosztów udziału w 14-dniowych wakacyjnych warsztatach

parafiadowych – „Moja Mała Ojczyzna” 2009 oraz publikacja zwycięskich plakatów w materiałach programowych

Stowarzyszenia, w tym w materiałach na rok 2009/2010 z okazji 70 rocznicy zbrodni katyńskiej.

b) Nagrodą za zajęcie II miejsca jest dofinansowanie 80% kosztów udziału w 14-dniowych wakacyjnych warsztatach

parafiadowych – „Moja Mała Ojczyzna” 2009

c) Nagrodą za zajęcie III miejsca jest dofinansowanie 75% kosztów udziału w 14-dniowych wakacyjnych warsztatach

parafiadowych – „Moja Mała Ojczyzna” 2009

d) Nagrodą za zajęcie IV miejsca jest dofinansowanie 65% kosztów udziału w 14-dniowych wakacyjnych warsztatach

parafiadowych – „Moja Mała Ojczyzna” 2009

e) Nagrodą za zajęcie V miejsca jest dofinansowanie 60% kosztów udziału w 14-dniowych wakacyjnych warsztatach

parafiadowych – „Moja Mała Ojczyzna” 2009

f) Nagrodą za zajęcie VI miejsca jest dofinansowanie 55% kosztów udziału w 14-dniowych wakacyjnych warsztatach

parafiadowych – „Moja Mała Ojczyzna” 2009

3. Terminy i miejsca wakacyjnych warsztatów parafiadowych – „Moja Mała Ojczyzna” 2009 zostaną zamieszczone na

www.parafiada.pl do końca kwietnia 2009 r. Rezerwacji miejsc moŜna dokonywać najpóźniej do dnia 30 maja 2009 r.

4. Dla laureatów konkursu przewidziane są takŜe nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów Konkursu.

5. O rezerwacji miejsca na poszczególnych turnusach decyduje kolejność zgłoszeń zgodnie z formularzem zamieszczonym

na www.parafiada.pl. Uczestnicy etapu krajowego mają termin zgłoszeń przesunięty do dnia 15 czerwca 2009 r.

6. Pijarskie Centrum Edukacyjne Stanisława Konarskiego potwierdzi udział opiekunów uczestników konkursu wystawiając

• za etap I – zaświadczenie,

• za etap II – świadectwo,

7. Stowarzyszenie Parafiada potwierdzi udział placówki w Konkursie wystawiając:

• za etap I – zaświadczenie,

• za etap II – certyfikat.

§ 5. Przepisy końcowe

1. Decyzje jurorów oceniających prace na poszczególnych etapach Konkursu są nieodwołalne.

2. Szczegółowe oceny prac plastycznych (ilość zdobytych punktów za poszczególne kryteria) nie będą publikowane.

3. Wszystkie przywołane w regulaminie formularze i załączniki dostępne są do pobrania na stronie internetowej

www.parafiada.pl.

4. Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu ze względu na nieprzewidziane okoliczności pojawiające

się podczas realizacji Konkursu.

5. W sprawach dotyczących szczegółów Konkursu prosimy o kontakt z koordynatorem Konkursu - p. Natalią Mazan

tel. (022) 371-44-13; e-mail: mojamalaojczyzna@parafiada.pl

Konkurs NA PLAKAT Z OKAZJI 70. ROCZNICY ZBRODNI KATYŃSKIEJ str. 2

More magazines by this user
Similar magazines