Views
4 years ago

Analiza jakościowa_A1_kationy_gr_I_II - Katedra i Zakład Chemii ...

Analiza jakościowa_A1_kationy_gr_I_II - Katedra i Zakład Chemii ...

Analiza jakościowa_A1_kationy_gr_I_II - Katedra i Zakład Chemii

Chemia Analityczna Ćwiczenie A1 Katedra i Zakład Chemii Fizycznej Analiza jakościowa. KATIONY część I ( I, II grupy) Opracowanie: mgr inż. Przemysław Krawczyk Jakościowa analiza chemiczna ma na celu określenie jakościowego składu badanej substancji. Klasyczna analiza jakościowa polega na dodawaniu do badanego roztworu odpowiedniego odczynnika, pod wpływem którego dochodzi do zauważalnej makroskopowo reakcji chemicznej (roztwór zabarwia się, powstaje lub rozpuszcza się osad lub też wydziela się gaz). Ogólną zasadą w analizie chemicznej jest stosowanie odpowiednio czułego odczynnika do wykrywania danego jonu. Miarą tej czułości jest masa jonów w określonej objętości rozpuszczalnika, która daje jeszcze dostrzegalną reakcję z użytym odczynnikiem, a więc stężenie badanego roztworu, poniżej którego reakcja nie jest rozpoznawalna. Granica wykrywalności – jest to najmniejsza jonów w mikrogramach, jaką można wykryć przy użyciu danego odczynnika w jednej kropli badanego roztworu. Czułość każdego odczynnika i reakcji analitycznej określają dwie wartości: minimum wykrywalne i stężenie graniczne. Minimum wykrywalne – oznacza najmniejszą ilość danych jonów zawartą w najmniejszej objętości roztworu i wystarczają do ich wykrycia. Stężenie graniczne – wyznaczone jest zazwyczaj przez stosunek jednej wagowej części jonu wykrywanego do największej masy rozpuszczalnika, w której jon ten może być wykryty. Literatura zalecana: Minczewski J., Marczenko Z., Chemia analityczna, T. 1-2, PWN W-wa, 2001. Lipiec T., Szmal Z.S., Chemia analityczna z elementami analizy instrumentalnej, PZWL, W-wa 1988. Pytania kontrolne: 1. Napisz jakie kationy należą do I i II grupy analitycznej. Co jest podstawą podziału kationów na grupy? 2. Zapisz równania reakcji grupowych z wybranymi przedstawicielami grupy I i II (dwie reakcje) 3. Zapisz po trzy równania reakcji charakterystycznych dla następujących kationów: Hg2 2+ , As 3+ , Cd 2+ 4. Podaj rozpuszczalność osadów powstałych podczas wyżej wymienionych reakcji 5. Dokonaj rozdziału mieszaniny kationów omawianych grup za pomocą „drzewka” 6. Zaproponuj praktyczną metodę rozdziału mieszaniny kationów I i II grupy Cel ćwiczenia: Celem ćwiczenia jest wykonanie manualne przy użyciu odpowiedniego sprzętu laboratoryjnego i odczynników chemicznych oraz analiza reakcji charakterystycznych dla następujących kationów: Ag + , Pb 2+ , Bi 3+ , Cu 2+ , Sn 2+ Sprzęt laboratoryjny: pipety, szkiełka zegarkowe, probówki, bagietka Odczynniki chemiczne: roztwory wodne jonów: Ag + , Pb 2+ , Bi 3+ , Cu 2+ , Sn 2+ ; 3M roztwór HCl, stęż. HCl, NaOH, Na2CO3, KI, K2Cr2O7, Na2HPO4, NH3*aq, H2SO4, (NH4)2S, K2CrO4, K4[Fe(CN)6] - - 1

Volume 4/Number 2/2012 - Zakład Chemii Analitycznej ...
KWASY I ZASADY - Katedra Chemii Nieorganicznej
Camera Separatoria - Zakład Chemii Analitycznej - Uniwersytet ...
Analiza jakościowa_A2_kationy_gr_III - Katedra i Zakład Chemii ...
Zima 2012 - Zakład Genetyki Molekularnej i Sądowej - Uniwersytet ...
Analiza ilościowa. Alkacymetria - Katedra i Zakład Chemii Fizycznej
analiza instrumentalna - Katedra i Zakład Chemii Fizycznej ...
Chemia analityczna II sem. - Katedra i Zakład Chemii ...
Regulamin dydaktyczny - Katedra i Zakład Chemii Fizycznej
Analiza jakościowa_A3_kationy_gr_IV_V - Katedra i Zakład Chemii ...
Chemia Analityczna Ćwiczenie A12 Katedra i Zakład Chemii ...
Oznaczanie kwasu siarkowego - Katedra i Zakład Chemii ...
Analiza jakosciowa_A5_aniony_gr_III_IV - Katedra i Zakład Chemii ...
Nr 10 Oznaczanie jonów Fe(III) - Katedra i Zakład Chemii ...
Analiza ilościowa. Redoksymetria - Katedra i Zakład Chemii Fizycznej
Katedra i Zakład Chemii Leków - Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Analiza Instrumentalna I - Zakład Chemii Analitycznej
Program ćwiczeń - Zakład Chemii Analitycznej
Chemia I Semestr I (1°) - Katedra Chemii Nieorganicznej
Regulamin dydaktyczny - Katedra i Zakład Chemii Fizycznej
2. Regulamin dydaktyczny - Katedra i Zakład Chemii Fizycznej
Pobierz - Katedra Chemii Fizycznej
Chemia nieorganiczna Semestr I (1°) - Katedra Chemii Nieorganicznej
Sylabus licentiate 3 years - Zakład Chemii Analitycznej
POSTĘPY CHROMATOGRAFII - Zakład Chemii Analitycznej
Chemia nieorganiczna Semestr I (1°) - Katedra Chemii Nieorganicznej
Pawel Piszcz M.Sc. - Zakład Chemii Analitycznej
Joanna Czajka M.Sc. - Zakład Chemii Analitycznej
Sylabus MSc 5 years - Zakład Chemii Analitycznej
Pobierz - Katedra Chemii Fizycznej