Views
3 years ago

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ - Fortuna PS logo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ - Fortuna PS logo

6.1. Każdemu

6.1. Każdemu Uczestnikowi Loterii przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji od dnia rozpoczęcia Loterii do dnia 28 marca 2013 r. Reklamacje wniesione po upływie powyższego terminu lub doręczone do Organizatora po 1 kwietnia 2013 r. nie będą rozpatrywane pomimo ich prawidłowego wniesienia zgodnie z datą stempla pocztowego na przesyłce zawierającej reklamację. Za datę wniesienia reklamacji uważa się datę stempla pocztowego na przesyłce zawierającej reklamację. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działanie poczty lub zdarzenia losowe, wskutek których reklamacja wniesiona do dnia 28 marca 2013 r. nie zostanie doręczona do Organizatora do dnia 1 kwietnia 2013 r. 6.2. Zgłoszenie reklamacyjne musi zawierać dokładne dane personalne zgłaszającego reklamację (imię, nazwisko, dokładny adres wraz z kodem pocztowym reklamującego) oraz przyczynę reklamacji, treść żądania reklamującego oraz opis okoliczności uzasadniających reklamację. 6.3. Reklamacje należy kierować na piśmie drogą pocztową na adres Organizatora: Fortuna PS Sp. z o.o. ul. Leonarda 6/8 lok. 5 01-183 Warszawa z dopiskiem "reklamacja loterii – Wczasy z Łowiczanką w Gastein w Austrii" 6.4. Postępowanie reklamacyjne będzie rozpatrywane przez Komisję zgodnie z Regulaminem pracy wewnętrznej komisji nadzorującej przebieg loterii promocyjnej. 6.5. Osoba wnosząca reklamację zostanie powiadomiona o rozstrzygnięciu Komisji za pomocą listu poleconego najpóźniej w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora, jednak nie później niż do dnia 15 kwietnia 2013 r. 6.6. Roszczenia związane z udziałem w loterii promocyjnej przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia wymagalności. 6.7. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację. 6.8. Decyzja Komisji rozstrzygająca reklamację jest ostateczna i nie przysługuje od niej ponowne odwołanie do Komisji. 7. Postanowienia końcowe 7.1. Regulamin niniejszej Loterii dostępny jest do wglądu na stronie internetowej pod adresem: www.lowickie-konkurs2012.com oraz www.loteriezezwolenia.pl, w siedzibie Organizatora w - 6 -

Warszawie przy ul. Leonarda 6/8 lok.5. oraz w siedzibie Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Łowiczu przy ul. Przemysłowej 3 w Łowiczu. Na pisemny wniosek Uczestnika Organizator zobowiązany jest wysłać do Uczestnika Regulamin Loterii drogą pocztową. 7.2. Biorąc udział w Loterii Uczestnik potwierdza, że wyraża dobrowolną zgodę na zasady Loterii zawarte w niniejszym Regulaminie. 7.3. Wszelkie spory wynikające z Loterii będą rozpatrywane przez właściwy sąd. 7.4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o grach hazardowych. 7.5. Prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników Loterii określone są wyłącznie w niniejszym Regulaminie oraz we właściwych przepisach prawa. Wszelkie informacje o Loterii dostępne w materiałach reklamowych mają jedynie charakter informacyjny. - 7 -

Regulamin konkursu na logo i hasło Osiedla Majków
Regulamin Loterii Promocyjnej "Mikołaj" - Fortuna PS logo
Regulamin loterii promocyjnej "Metamorfoza ... - Fortuna PS logo
Regulamin Loterii Piłkarskiej - Fortuna PS logo
Regulamin loterii Megabingo Radom - Fortuna PS logo
- 1 - REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Przyjaciel ... - Fortuna PS
Regulamin loterii Strefa Kibica - Fortuna PS logo
Regulamin loterii Wygraj samochód z Galerią ... - Fortuna PS logo
Regulamin loterii Zdrapka - Fortuna PS logo
Regulamin loterii Zdrapka - Fortuna PS logo
Regulamin loterii "Magia Kodów 2006" - Fortuna PS logo
Regulamin loterii Zdrapka - Fortuna PS logo
Regulamin loterii urodzinowej E. Leclerc - Fortuna PS logo
Regulamin loterii "Jackpot" - Fortuna PS logo
Regulamin loterii Wielkie Otwarcie CH Nova Park - Fortuna PS logo
Regulamin Loterii Promocyjnej SEPOS - Fortuna PS logo
REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ „OSRAM ...
Regulamin Loterii Promocyjnej - Makro
REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ ... - Chiquita
REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ - Coca-Cola Hellenic Polska
Regulamin Loterii Promocyjnej „Świąteczna kumulacja” - Play
Regulamin Loterii Promocyjnej „Lokata SGB (jesień 2011 ...
Regulamin Loterii Promocyjnej pod nazw? ? Loteria ... - Mediaexpert.pl
REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ „KARTOMANIA” I ... - mBank
Regulamin Loterii Megaloteria TVP
Regulamin Loterii Promocyjnej „Lokata SGB. Wielkie ... - express bank
Regulamin Loterii Promocyjnej „Lokata SGB (jesień ... - Pa-Co-Bank
REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD ... - Lubella ActiVita