Views
3 years ago

Službeni glasnik Grada Biograda na Moru - broj 10/2010

Službeni glasnik Grada Biograda na Moru - broj 10/2010

Službeni glasnik Grada Biograda na Moru - broj

Stranica 205 «SLUŽBENI GLASNIK» 10/2010 GRADA BIOGRADA NA MORU GOD. XVIII. 21. prosinca 2010. godine BROJ 10 Na temelji članka 39. Zakona o proračunu («Narodne novine» broj 87/08) i članka 26. stavka 1. točke 4. Statuta Grada Biograda na Moru («Službeni glasnik Grada Biograda na Moru» broj 5/09), Gradsko vijeće Grada Biograda na Moru, na svojoj 16. sjednici, održanoj 20. prosinca 2010. godine, donijelo je PRORAČUN GRADA BIOGRADA NA MORU ZA 2011. GODINU Članak 1. Proračun Grada Biograda na Moru za 2011. godinu u ukupnom iznosu od 60,569.160,00 kuna sastoji se od: Kto O P I S IZNOS (kune bez lipa) A. RAČUN PRIHODA I RASHODA 6 PRIHODI 52,713.700 7 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE 18,030.000 3 RASHODI 30,512.160 4 RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU 29,997.000 9 POKRIĆE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA 10,179.540 RAZLIKA + VIŠAK/MANJAK (6+7) – (3+4+9) 55.000 B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA 8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA 5.000 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 60.000 NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE (8-5) -55.000 Članak 2. Sastavni dio ovog proračuna su prihodi i primici, rashodi i izdaci, posebni dio proračuna, te projekcija proračuna za 2012. i 2013. godinu. Članak 3. Ovaj Proračun stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku Grada Biograda na Moru", a primjenjuje se od 01. siječnja 2011. godine. GRAD BIOGRAD NA MORU

Biogradski glasnik - broj 73 - Grad Biograd na Moru
Biogradski glasnik - broj 61 - Grad Biograd na Moru
Biogradski glasnik - broj 74 - Grad Biograd na Moru
Biogradski glasnik - broj 72 - Grad Biograd na Moru
Biogradski glasnik - broj 56 - Grad Biograd na Moru
Biogradski glasnik - broj 47 - Grad Biograd na Moru
Biogradski glasnik - broj 52 - Grad Biograd na Moru
Biogradski glasnik - broj 64 - Grad Biograd na Moru
Biogradski glasnik - broj 48 - Grad Biograd na Moru
Biogradski glasnik - Grad Biograd na Moru
Biogradski glasnik - broj 77 - Grad Biograd na Moru
Biogradski glasnik 75.indd - Grad Biograd na Moru
Biogradki glasnik - Grad Biograd na Moru
Obrazac proračuna projekta Grada Biograd na Moru 2013
Službeni glasnik Grada Biograda na Moru - broj 4/13 - Grad Biograd ...
Službeni glasnik Grada Biograda na Moru - broj 7/13 - Grad Biograd ...
Službeni glasnik Grada Biograda na Moru - broj 10/12
Službeni glasnik Grada Biograda na Moru - broj 8/12 - Grad Biograd ...
Službeni glasnik Grada Biograda na Moru - broj 9/12 - Grad Biograd ...
Službeni glasnik Grada Biograda na Moru - broj 08/2008
Službeni glasnik Grada Biograda na Moru - broj 3/12 - Grad Biograd ...
Službeni glasnik Grada Biograda na Moru - broj 3/13 - Grad Biograd ...
Službeni glasnik Grada Biograda na Moru - broj 5/13 - Grad Biograd ...
Službeni glasnik Grada Biograda na Moru - broj 05/09
Službeni glasnik Grada Biograda na Moru - broj 1/12 - Grad Biograd ...
Službeni glasnik Grada Biograda na Moru - broj 6/13 - Grad Biograd ...
Službeni glasnik Grada Biograda na Moru - broj 9/11 - Grad Biograd ...
Poslovnik Poglavarstva Grada Biograda na Moru - Grad Biograd na ...
Poslovnik Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru - Grad Biograd ...
Biogradski glasnik - broj 59 - Grad Biograd na Moru