Návod - XERTEC as

xertec.cz

Návod - XERTEC as

Models:

OfficeMail

EcoMail

Sensonic 2000

O F F I C E M A I L

ELEKTRONISCHES FRANKIERSYSTEM

SYSTÈME ÉLECTRONIQUE

D’AFFRANCHISSEMENT

SISTEMA ELETTRONICO

D’AFFRANCATURA

ELEKTRONISCH FRANKEERSYSTEEM

ELEKTRONICKÝ FRANKOVACÍ STROJ

Bedienungsanleitung

Guide d’utilisation

Istruzioni per l’uso

Gebruiksaanwijzing

Návod k obsluze


Obsah

Strana

74 Základní model a volitelné

mo®nosti

74 Základní vybavení

74 Volitelné mo®nosti softwarového

vybavení

74 Volitelné mo®nosti hardwarového

vybavení

74 Volitelné mo®nosti periférií

74 Bezpe¥nostní pokyny/

Ochrana proti nehodŒ

75 Instalace/P£ipojení k síti

75 P£íprava k provozu

75 Provoz

75 Zadání ¥ísla ú¥tu a hesla

75 Volba pracovního menu

(¥ást 5.2.1–5.2.4)

77 Frankování zásilek

(¥ást 5.3.1–5.3.2)

77 P£enos údajæ o hmotnosti z p£ipojené

váhy (¥ást 5.4.1–5.4.3)

78 Blokování „Vysok$ch hodnot“

78 Zobrazení „Pozor kredit“

78 Datumov$ Æto¥ek zapnut/vypnut

(¥ást 5.8.1–5.8.3)

79 Systémová nastavení

(¥ást 5.9.1–5.9.22)

84 Programování reklamních

Æto¥kæ

84 Údr®ba

84 V$mŒna barvicí kazety

85 Volba: Doplnitelná termotisková

kazeta s barvicí páskou

86 V$mŒna pojistky

86 HláÆení o u®ivatelsk$ch

chybách

Legenda

1 Zásuvka pro p£ipojení napájecího

kabelu

2 Dr®ák pojistky

3 Hlavní spína¥

4 Symbol CE

5 Zálo®ní konektor

6 9 pinov$ konektor pro p£ipojení váhy

7 V$robní Ætítek

8 Kryt poÆtovní plomby

9 25 pinov$ konektor pro p£ipojení

nahrávacích za£ízení a PC nebo

laptopu

10 Dotyková obrazovka

11 Kazeta s barvící páskou

12 Kryt kazety s barvící páskou

13 Podávací plocha

14 Vodící liÆta

15 Optick$ senzor mikrospína¥e

16 Optick$ senzor standardní velikosti

zásilky

17 Mechanismus tisku

18 Zá£ez ur¥ující standardní velikost

19 Kazeta s barvicí páskou *

20 Dr®ák kazety *

21 Hlavice osi¥ky *

22 Navíjecí osi¥ka *

23 P£evíjecí cívky *

* Bli®Æí údaje na stranŒ 85

87 Likvidace odpadu/

Životní prost£edí

88 ProhláÆení o shodŒ

73


Obsah

Strana

74 Základní model a volitelné

mo®nosti

74 Základní vybavení

74 Volitelné mo®nosti softwarového

vybavení

74 Volitelné mo®nosti hardwarového

vybavení

74 Volitelné mo®nosti periférií

74 Bezpe¥nostní pokyny/

Ochrana proti nehodŒ

75 Instalace/P£ipojení k síti

75 P£íprava k provozu

75 Provoz

75 Zadání ¥ísla ú¥tu a hesla

75 Volba pracovního menu

(¥ást 5.2.1–5.2.4)

77 Frankování zásilek

(¥ást 5.3.1–5.3.2)

77 P£enos údajæ o hmotnosti z p£ipojené

váhy (¥ást 5.4.1–5.4.3)

78 Blokování „Vysok$ch hodnot“

78 Zobrazení „Pozor kredit“

78 Datumov$ Æto¥ek zapnut/vypnut

(¥ást 5.8.1–5.8.3)

79 Systémová nastavení

(¥ást 5.9.1–5.9.22)

84 Programování reklamních

Æto¥kæ

84 Údr®ba

84 V$mŒna barvicí kazety

85 Volba: Doplnitelná termotisková

kazeta s barvicí páskou

86 V$mŒna pojistky

86 HláÆení o u®ivatelsk$ch

chybách

Legenda

1 Zásuvka pro p£ipojení napájecího

kabelu

2 Dr®ák pojistky

3 Hlavní spína¥

4 Symbol CE

5 Zálo®ní konektor

6 9 pinov$ konektor pro p£ipojení váhy

7 V$robní Ætítek

8 Kryt poÆtovní plomby

9 25 pinov$ konektor pro p£ipojení

nahrávacích za£ízení a PC nebo

laptopu

10 Dotyková obrazovka

11 Kazeta s barvící páskou

12 Kryt kazety s barvící páskou

13 Podávací plocha

14 Vodící liÆta

15 Optick$ senzor mikrospína¥e

16 Optick$ senzor standardní velikosti

zásilky

17 Mechanismus tisku

18 Zá£ez ur¥ující standardní velikost

19 Kazeta s barvicí páskou *

20 Dr®ák kazety *

21 Hlavice osi¥ky *

22 Navíjecí osi¥ka *

23 P£evíjecí cívky *

* Bli®Æí údaje na stranŒ 85

87 Likvidace odpadu/

Životní prost£edí

88 ProhláÆení o shodŒ

73


1. Základní model a volitelné

mo®nosti

Frankovací systém FRAMA OfficeMail je dodáván

v bíloÆedé nebo antracitovŒ ¥erné barvŒ.

Mæ®e b$t vybaven p£ídavn$m softwarem,

hardwarem a voliteln$mi perifériemi podle

po®adavkæ zákazníka. V závislosti na poÆtovních

p£edpisech mæ®e b$t pou®ito nahrávání

kreditu pomocí elektronického dálkového systému

opŒtovného nastavení poÆtovného

FRAMALINK (viz ¥ást 5.9.20).

1.1 Základní vybavení

Vlastnosti základního modelu:

• Frankovací rychlost a® 3000 obálek za

hodinu.

• Frankování obálek do tlouÆt’ky 6 mm.

• Dotyková obrazovka.

• Zcela automatická zmŒna datumu.

• fiísla ú¥tæ chránŒna hesly.

• Tisk detailæ ¥ísel ú¥tæ na datové Ætítky.

•9 programovateln$ch pevn$ch hodnot .

• Deseti tla¥ítková klávesnice.

• Nulovatelné/nenulovatelné po¥itadlo ks.

• Programovatelné blokování „Vysoké hodnoty“.

1.2 Volitelné mo®nosti

softwarového vybavení

• Volba T – „Tarifní modul“ je ur¥en pro

v$po¥et vnitrostátních a mezinárodních

poÆtovních tarifæ.

• Volba C – „Modul ¥íslo ú¥tu“ je ur¥en

pro záznam frankované poÆty, nap£íklad, 10

(Modul C10), 20 (C20) nebo 50 (C50) ú¥tæ

(¥ást 5.1).

• Volba P – „V$bŒr tisku“ (a® 8 dalÆích

tiskov$ch zpráv). Dodate¥né poÆtovné závislé

na vnitrostátních p£edpisech pat£í k základnímu

vybavení.

• Volba A – “Reklamní Æto¥ky“. P£i

pou®ití speciálního ukládacího pouzdra pro

Æto¥ky mæ®ete do systému vlo®it a® osm reklamních

Æto¥kæ (¥ást 6).

1.3 Volitelné mo®nosti

hardwarového vybavení

• Interface 10 – „Konektor pro p£ipojení

váhy“ je ur¥en k p£ipojení váhy/váhové

platformy FRAMA k provádŒní automatického

vá®ení (mo®né pouze p£i zapojení

Tarifního modulu T) (¥ást 5.3.4).

• Interface 20 – „Konektor pro p£ipojení

PC“ je ur¥en pro p£ipojení PC nebo

laptopu (v souvislosti s Tarifním modulem

T). Tato volba se pou®ívá pouze pro ur¥ité

speciální aplikace a vy®aduje speciálnŒ vyroben$

model.

• Interface 22 – „Konektor pro p£ipojení

PC“ je ur¥en pro p£ipojení PC nebo

laptopu (bez Tarifního modulu T). Tato volba

se pou®ívá pouze pro ur¥ité speciální aplikace

a vy®aduje speciálnŒ vyroben$ model.

1.4 Volitelné mo®nosti periférií

• Váha/váhová platforma FRAMA.

• Nahrávací za£ízení tarifæ.

• Propojen$ software pro statistiku frankování,

to znamená on-line p£ipojení k PC nebo

laptopu (vy®aduje speciálnŒ vyroben$ model).

• Nepropojen$ software pro statistiku, to znamená

off-line p£ipojení k PC nebo laptopu

(vy®aduje speciálnŒ vyroben$ model).

V tomto návodu jsou popsány vÆechny mo®né

funkce a volitelné mo®nosti frankovacího systému

FRAMA OfficeMail (plnΠkonfigurovan$

model). Popisované funkce, které nepat£í do

základního vybavení, jsou ozna¥eny symbolem

„*“, kter$ znamená: Jestli®e je takto vybaven.

2. Bezpe¥nostní pokyny/

Ochrana proti nehodŒ

• DækladnŒ si p£e¥tŒte tyto pokyny pro provoz

a £id’te se vÆemi zde obsa®en$mi instrukcemi.

• P£edtím, ne® zahájíte provoz frankovacího

p£ístroje, musíte mít p£ísluÆné oprávnŒní

poÆtovních orgánæ a p£ístroj musí b$t pod

krytem (8) £ádnŒ zape¥etŒn. Dodr®ujte

prosím pokyny místního zástupce firmy

FRAMA.

• Pe¥et’ pod krytem (8) neodstraflujte za

®ádn$ch okolností! Jakékoliv poÆkození hlaste

místnímu zástupci firmy FRAMA.

• P£ed ka®dou instalací zkontrolujte napájecí

kabel a zástr¥ku. V p£ípadŒ poÆkození svŒ£te

jejich opravu kvalifikované osobŒ.

• P£ed ka®d$m p£ipojením frankovacího

p£ístroje k síti p£epnŒte spína¥ (hlavní spína¥

(3) na zadní stranŒ p£ístroje) do polohy „0“.

• Napájecí kabel umístŒte v®dy za p£ístroj a

ujistŒte se, zda nemæ®e dojít k jejímu poÆkození,

nebo zda o ni nemæ®e nŒkdo zakopnout.

• P£i vytahování ze zásuvky v®dy uchopte

zástr¥ku. Nikdy netahejte za napájecí kabel.

• Do blízkosti mechanismu tisku (17) nikdy

nepokládejte cizí p£edmŒty, které by mohly

zpæsobit jeho poÆkození.

74


• Nikdy nevkládejte prsty do mechanismu

tisku (17), aby nedoÆlo k jejich poranŒní.

• Nenechávejte dŒti v blízkosti p£ístroje.

• ProvádŒní oprav svŒ£ujte pouze místnímu

zástupci firmy FRAMA. Za ®ádn$ch okolností

neotvírejte frankovací p£ístroj sami!

3. Instalace/P£ipojení k síti

Frankovací p£ístroj umístŒte na vodorovné

ploÆe. Na levé stranŒ p£ístroje ponechejte

dostatek volného místa na vypadávání ofrankovan$ch

obálek.

UjistŒte se, ®e je hlavní spína¥ (3) na zadní

¥ásti p£ístroje nastaven do polohy „0“.

Napájecí kabel p£ipojte do zásuvky (1) v zadní

¥ásti p£ístroje a jeho druh$ konec k síti.

4. P£íprava k provozu

P£epnŒte hlavní spína¥ (3) na zadní ¥ásti

p£ístroje do polohy „1“. Na displeji se objeví

následující: logo FRAMA, ¥íslo verze pou®itého

softwaru, a jestli®e je p£ístroj vybaven elektronick$m

dálkov$m kreditováním poÆtovného,

objeví se sloupcov$ graf udávající zæstatkovou

frankovací hodnotu jako procento hodnoty

platné ihned po posledním nahrávání kreditu.

(DalÆí informace o nahrávání, viz ¥ást

5.9.20.) Potom se objeví p£íkazové pole pro

zadání ¥ísla VaÆeho ú¥tu a jemu odpovídajícího

hesla.

5. Provoz

5.1 Zadání ¥ísla ú¥tu a hesla

V pravé horní ¥ásti p£íkazového pole mæ®ete

vidŒt ní®e uvedená systémová data. Tato data

nelze upravovat.

– Po¥itadlo celkové hodnoty – „Celkem“.

– Po¥itadlo kusæ – KS.

– Po¥itadlo nulov$ch otiskæ – „0-KS“.

– Zæstatková hodnota kreditu – „Kredit“.

– Celkem nakreditovaná ¥ástka *

fiíslo ú¥tu a jemu odpovídající heslo nyní

mæ®ete zadat následujícím zpæsobem (místo

pro zadání údajæ vy®ádan$ch systémem je

v®dy zobrazeno inverznŒ, to znamená s

tmav$m pozadím):

• Zadejte po®adované ¥íslo ú¥tu jednou nebo

dvŒma ¥íslicemi (po¥et ¥íslic závisí na

VaÆem modulu ¥ísla ú¥tu). Potvrd’te tla¥ítkem

„OK“.

• Jestli®e byla v menu Nastavení zapnuta

ochrana heslem (¥ást 5.9.13), musíte zadat

heslo skládající se z jedné a® maximálnŒ

Æesti ¥íslic. Po zadání tohoto hesla potvrd’te

tla¥ítkem „OK“.

Dæle®ité: NejvyÆÆí mo®né ¥íslo ú¥tu je vyhrazeno

pro osobu zodpovídající za systém.

Umo®fluje pou®ití speciálních funkcí v menu

Nastavení (¥ást 5.9). U ¥ísla ú¥tu je tedy v®dy

po®adováno zadání naprogramovaného hesla.

Po úspŒÆném zadání v$Æe uveden$ch údajæ

systém pokra¥uje do jednoho ze t£í hlavních

pracovních menu.

5.2 Volba pracovního menu

V závislosti na zvolené mo®nosti a naprogramování

v menu Nastavení (¥ást 5.9.21), po

zadání ¥ísla ú¥tu a hesla, objeví se jedno ze t£í

následujících pracovních menu:

– P£edem naprogramované Pevné hodnoty

– Deseti tla¥ítková klávesnice

– Automatická kalkulace poÆtovních

tarifæ *

5.2.1 Údaje v pracovním menu

V horní ¥ásti ka®dého pracovního menu se objeví

následující informace:

– Indikátor hodnoty s nastavenou frankovací

hodnotou (dalÆí mo®né údaje: „Vysoká

hodnota“/„Pozor kredit“).

– Indikátor datumu s nastaven$m datem nebo

nápis „OFF“, jestli®e je nastavení datumu

vypnuto.

– Zvolené ¥íslo ú¥tu.

– Nastavení dalÆí tiskové zprávy (závisí na

konfiguraci systému).

– Status reklamního Æto¥ku, nap£íklad Reklama

2 (pro zapnutí Æto¥ku ¥. 2) / Reklama

vypnuta.

Jestli®e se dotknete indikátoru hodnoty zobrazeného

v tla¥ítkovém poli (naho£e vpravo) a

indikátor není zobrazen inverznŒ, mæ®ete se

dostat z jednoho pracovního menu do dalÆího

v po£adí popsaném v$Æe.

5.2.2 Pracovní menu

„Pevné hodnoty“

V tomto menu mæ®ete naprogramovat devŒt

VaÆich nejpou®ívanŒjÆích frankovacích hodnot.

Po tomto naprogramování mæ®ete stisknutím

tla¥ítka zvolit pot£ebnou frankovací hodnotu,

jak je popsáno ní®e. (Naprogramování, viz ¥ást

5.9.18.)

75


Postup:

• Zvolte po®adované tla¥ítko pro pevnou hodnotu.

Frankovací hodnota je zobrazena v poli

indikátoru hodnoty vpravo naho£e.

Frankovací p£ístroj je p£ipraven k frankování.

• Frankujte zásilku (¥ást 5.3).

Dæle®ité: Jestli®e si p£ejete natisknout na

zásilku zprávu odesilatele (Doporu¥en$ dopis,

Expres, „A“, „B“ atd., závisí na konfiguraci

systému) p£i zvoleném menu „Pevné hodnoty“,

musíte provést odpovídající nastavení pomocí

dvou tla¥ítkov$ch polí vlevo naho£e (¥ást

5.8.3).

5.2.3 Pracovní menu „Klávesnice“

V menu „Klávesnice“ mæ®ete nastavit jakoukoliv

frankovací hodnotu.

Postup:

• Zadejte po®adovanou hodnotu ¥íslici po ¥íslici.

Po zadání poslední mo®né ¥íslice mæ®ete

zmŒnit pouze tuto ¥íslici.

InverznŒ zobrazená hodnota v poli indikátoru

hodnoty.

• Potvrd’te zadanou hodnotu pomocí pole indikátoru

hodnoty (inverzní zobrazení zmizí).

• Frankujte zásilku (¥ást 5.3).

Dæle®ité: Jestli®e si p£ejete natisknout na

zásilku dalÆí zprávu (Doporu¥en$ dopis, Expres,

Tiskopis, atd., závisí na konfiguraci systému)

p£i zvolení hodnoty pomocí klávesnice,

musíte provést odpovídající nastavení pomocí

dvou tla¥ítkov$ch polí vlevo naho£e (¥ást

5.8.3).

P£ed zadáním nové frankovací hodnoty musíte

stisknout tla¥ítko „CE“, aby doÆlo k vymazání

p£edeÆl$ch tiskov$ch zpráv. Druhou mo®ností

je zadání nové hodnoty p£ímo (p£edchozí nastavená

tisková zpráva zæstává aktivní).

5.2.4 Pracovní menu

„Automatická kalkulace tarifæ *

Jestli®e je automatická kalkulace tarifæ ve

svém základním nastavení, zobrazí se frankovací

hodnota pro standardní vnitrostátní zásilku

bez dodate¥n$ch slu®eb a pro nejni®Æí hmotnostní

kategorii.

PoÆtovné nutné k odeslání poÆtovní polo®ky

mæ®e b$t nastaveno bud’ pomocí „menu

prævodce“, nebo „samostatnŒ“. P£i re®imu

menu prævodce postupujte následovnŒ:

• StisknŒte tla¥ítko „Prævodce“.

Objeví se pole se vÆemi programovateln$mi

druhy poÆtovních zásilek (dopis,

balík, atd.).

• Zvolte tla¥ítko po®adovaného druhu zásilky.

Objeví se pole „místo ur¥ení“.

• Zvolte po®adované tla¥ítko místo ur¥ení.

Jestli®e je to nutné, objeví se pole „Formát“.

• StisknŒte po®adované tla¥ítko „Formát“.

Objeví se pole „DalÆí slu®by“.

Kalkulace poÆtovného se inverznŒ zobrazí

v poli indikátoru hodnoty.

• Zvolte po®adovanou slu®bu. (Vstupní údaje

mæ®ete opravit pomocí tla¥ítka „CE“.)

ZvláÆtní p£ípad: P£i volbŒ poÆtovní slu®by

vy®adující zadání hodnoty (nap£íklad p£i pojiÆtŒní

poÆtovní zásilky) se automaticky objeví

submenu pro zadání hodnoty. Po potvrzení

hodnoty pomocí tla¥ítka „OK“ se opŒt objeví

pole pro poÆtovní slu®by.

• Potvrd’te zvolenou slu®bu tla¥ítkem „OK“.

Objeví se pole „Zadání hmotnosti“.

• Zvolte tla¥ítko odpovídající hmotnosti nebo v

p£ípadŒ p£ipojené váhy stisknŒte „Standardní

váha“ nebo „Stohovací váha“ (viz ¥ást

5.3.4). P£í pou®ití tla¥ítka „Zadání hmotnosti“

mæ®ete hmotnost také zadat pomocí pole

klávesnice. (Potvrd’te tla¥ítkem „OK“.)

ZvláÆtní p£ípad: U typæ zásilek, u kter$ch

se poÆtovné mŒní i p£i velmi mal$ch zmŒnách

hmotnosti, se neobjeví ®ádná tla¥ítka pro zadání

hmotnosti. V tŒchto p£ípadech je nutné

pou®ít tla¥ítko „Zadání hmotnosti“ nebo p£ipojení

váhy.

Automatické p£epnutí zpŒt do pole hlavního

menu a zobrazení zvolené kombinace

ve velkém hlavním poli.

Inverzní zobrazení spo¥ítaného poÆtovného

v poli indikátoru hodnoty.

Inverzní zobrazení automaticky zvolené

tiskové zprávy (závisí na konfiguraci

systému) v obou horních lev$ch polích.

• Potvrd’te spo¥ítané poÆtovné pomocí pole

indikátoru hodnoty (inverzní zobrazení zmizí).

• Frankujte zásilku (¥ást 5.4).

• P£i novém nastavení stisknŒte tla¥ítko „CE“,

aby doÆlo k návratu do základního nastavení

(standardní dopis / vnitrostátní / bez poÆtovních

slu®eb / nejni®Æí hmotnostní kategorie).

76


P£i samostatné kalkulaci tarifæ mæ®ete

p£ímo zvolit jednotlivá nastavení pro druh zásilky,

místo ur¥ení, poÆtovní slu®by, atd., následujícím

zpæsobem:

• Druh zásilky: tla¥ítko „Druh zásilky“

• Místo ur¥ení: tla¥ítko „Místo ur¥ení“

• Formát: tla¥ítko „Formát“

• PoÆtovní slu®by: tla¥ítko „PoÆtovní slu®by“

• Zadání hmotnosti: tla¥ítko „Váha“

P£i nastavení zvolen$ch parametræ postupujte

stejnŒ jako p£i menu prævodce.

Dokon¥ení nastavení je zobrazeno na

p£idru®eném tla¥ítku (nap£íklad tla¥ítko „Místo

ur¥ení“ je nahrazeno „Evropa“). Jestli®e stisknete

toto tla¥ítko jeÆtŒ jednou, mæ®ete zmŒnit

místo ur¥ení.

Nastavení poÆtovních slu®eb je zobrazeno ve

velkém hlavním poli. Nastavení mæ®ete mŒnit i

zde. Jestli®e nezvolíte ®ádnou slu®bu, zobrazí

se „ Žádné poÆtovní slu®by“.

Dæle®ité: Jestli®e zvolíte jin$ typ zásilky,

vÆechna ostatní nastavení se vrátí do základního

nastavení (vnitrostátní/nejmenÆí formát/®ádné

poÆtovní slu®by/nejni®Æí hmotnostní

kategorie). VÆechny tiskové zprávy jsou

zruÆeny. Jestli®e zvolíte jiné místo ur¥ení, nastavení

pro druh zásilky zæstane nezmŒnŒno,

ale ostatní nastavení se resetují. ZmŒny ve

formátu, poÆtovních slu®bách a hmotnosti

nemŒní d£íve nastaven$ druh zásilky a místo

ur¥ení.

5.3 Frankování zásilek

Pomocí p£ístroje FRAMA OfficeMail mæ®ete

frankovat následujícím zpæsobem:

5.3.1 P£ímé frankování

VÆechny bŒ®né formáty zásilek do maximální

tlouÆt’ky 6 mm stejnŒ jako pohlednice mohou

b$t frankovány následujícím zpæsobem:

• Polo®te zásilku na podávací plochu (13) a

posuflte ji podél vodící liÆty (14) proti bezpe¥nostnímu

spína¥i (15).

Zásilka je automaticky vta®ena pod

tiskov$ mechanismus (17), ofrankována

a vyhozena.

13 17

15

mind. 150 mm

5.3.2 Frankovací samolepící etikety

Zásilky silnŒjÆí ne® 6 mm nebo obálky s nerovn$m

povrchem, zpæsoben$m jejím obsahem,

mæ®ete ofrankovat samolepícími etiketami na

speciálním papíru.

5.4 P£enos údajæ o hmotnosti z

p£ipojené váhy *

Jestli®e je p£ipojena váha, je údaj o hmotnosti

pot£ebn$ pro v$po¥et poÆtovného a pro nastavení

p£enáÆen z váhy do frankovacího p£ístroje

dvŒma následujícími zpæsoby:

5.4.1 Standardní vá®ení

• Polo®te zásilku na váhu.

• StisknŒte tla¥ítko „Váha“.

Objeví se pole zadání váhy.

• StisknŒte tla¥ítko „Standardní váha“.

P£epnutí zpŒt do pracovního menu.

Zobrazení „Váha“ a hmotnost v poli tla¥ítka

hmotnosti.

Inverzní zobrazení poÆtovného.

• Potvrd’te hodnotu a frankujte (¥ást 5.3).

• SejmŒte zásilku z váhy, polo®te na ni dalÆí

zásilku a stisknŒte tla¥ítko hmotnosti, atd.

5.4.2 Vá®ení stohu zásilek

Toto vá®ení nahrazuje vá®ení ka®dé jednotlivé

zásilky na váze, její následné odstranŒní z váhy

a p£enos zjiÆtŒn$ch hodnot. Jednotlivá vá®ení

se provádí automaticky, to znamená bez

pou®ití tla¥ítka a s v$po¥tem odpovídajícího

poÆtovného.

Postup:

• UmístŒte stoh na váhu.

• StisknŒte tla¥ítko „Váha“.

Objeví se pole pro zadání váhy.

• StisknŒte tla¥ítko „Stohová váha“.

P£epne se zpŒt do pracovního menu.

Zobrazí se „Stoh“ a hmotnost stohu v poli

tla¥ítka hmotnosti.

14

77


• SejmŒte první zásilku ze stohu.

Zobrazí se hmotnost odebrané zásilky v

poli tla¥ítka hmotnosti.

Zobrazí se spo¥ítané poÆtovné v poli indikátoru

hodnoty (ne inverznŒ).

• Pokra¥ujte ve frankování (¥ást 5.3).

• SejmŒte dalÆí zásilku ze stohu.

Zobrazí se hmotnost a automaticky

spo¥ítané poÆtovné.

• Pokra¥ujte ve frankování atd.

5.4.3 Kontrola vyvá®ení nulového

bodu váhy SP

P£i kontrole správného vyvá®ení váhy postupujte

následovnŒ:

• Odstraflte vÆechno z váhy.

• StisknŒte tla¥ítko hmotnosti.

Zobrazí se „Váha 0 g“.

• Vyvá®ení je správné.

nebo

P£epne se do menu „Zadání váhy“.

• StisknŒte tla¥ítko „Standardní váha“.

Zobrazí se „Váha 0 g“ v poli tla¥ítka

hmotnosti.

• Vyvá®ení je správné.

Proto, aby nedoÆlo k chybnému vá®ení a z

toho plynoucí Æpatné stanovení poÆtovného,

jakékoliv vyvá®ení liÆící se od 0 musí b$t opraveno

(¥ást 5.9.7).

5.5 Blokování „Vysok$ch hodnot“

V menu Info/Nastavení mæ®ete naprogramovat

horní limit poÆtovného (¥ást 5.9.17). To

zabrafluje frankování s vysok$mi hodnotami.

Jestli®e je naprogramovaného limitu dosa®eno

nebo je p£ekro¥en, objeví se v poli indikátoru

hodnoty varování „Vysoká hodnota“. Systém

zæstane zablokovan$ pro veÆkeré frankování

do té doby, dokud není varování zruÆeno stisknutím

pole indikátoru hodnoty. Po dalÆím

následujícím ofrankování se systém znovu zablokuje.

Aby nedoÆlo k novému zablokování,

po ka®dém ofrankování zásilky znovu potvrd’te

stisknutím pole indikátoru hodnoty.

5.6 Zobrazení „Pozor kredit“ *

Jestli®e zæstatková hodnota kreditu klesne pod

hranici 25% celkové hodnoty, objeví se v poli

indikátoru hodnoty varování „Pozor kredit“

(pouze v zemích vybaven$ch dálkov$m kreditováním).

Viz ¥ást 5.9.20 zab$vající se

nahráváním kreditu.

5.7 Nedostate¥n$ kredit *

Jestli®e je nastavena frankovací hodnota a

hodnota kredit je nedostate¥ná (v zemích

vybaven$ch dálkov$m kreditováním), nebudete

schopni frankovat. Tento stav je na displeji

provázen nápisem „Není nahrán ®ádn$ kredit.

OpŒtovné nahrání kreditu je popsáno v ¥ásti

5.9.20.

5.8 Datumov$ Æto¥ek zapnut/

vypnut *

5.8.1 Vypnutí/zapnutí datumu *

V nŒkter$ch zemích je p£i frankování povoleno

vypínání datumu a pou®ívání místních známek.

Postup:

• StisknŒte pole ra®ení datumu.

Ra®ení datumu je vypnuto.

Namísto datumu se objeví „OFF“.

• Znovu stisknŒte pole ra®ení datumu.

Ra®ení datumu je opŒt zapnuto.

OpŒt je zobrazeno aktuální datum.

5.8.2 Vypnutí/zapnutí reklamního

tisku *

Tam, kde je to dovoleno, mæ®e b$t reklamní

tisk vypnut podle následujícího postupu:

• StisknŒte tla¥ítko „Reklama 2“ (2, nap£íklad

znamená ¥íslo reklamního tisku).

Reklamní zpráva je vypnuta.

Namísto „2“ se objeví „OFF“.

• StisknŒte tla¥ítko „Reklama OFF“.

Reklamní zpráva je opŒt zapnuta.

Namísto „OFF“ se objeví „2“.

V$bŒr dalÆích reklamních tiskæ umístŒn$ch v

p£ístroji, viz ¥ást 6.

5.8.3 Vypnutí/zapnutí dalÆích tiskæ *

V závislosti na dan$ch poÆtovních p£edpisech

a konfiguraci systému si mæ®ete zvolit dalÆí

tisky, jako jsou „Doporu¥enŒ“, „Expres“, „Tiskopis“,

atd. P£i frankování v menu „Automatická

kalkulace tarifæ“, jsou dalÆí tisky automaticky

nastaveny a zobrazeny v obou tla¥ítkov$ch

polích vlevo naho£e (závisí na p£edpisech

dané zemŒ).

P£i pou®ívání pracovních programæ „Pevná

hodnota“ a „Klávesnice“ vypnete nebo zapnete

dalÆí tisky pomocí tla¥ítkov$ch polí vlevo

naho£e. V závislosti na konfiguraci systému

mæ®ete zvolit maximálnŒ mezi osmi dalÆími tisky

opakovan$mi.

Stisky tla¥ítka „Tisk“. Zvolen$ tisk je natiÆtŒn

do levé ¥ásti reklamní zprávy na poÆtovní zásilce.

Mæ®ete zvolit jeden tisk pomocí tla¥ítka

78


vpravo. Tla¥ítko je nále®itŒ ozna¥eno (nap£íklad

„A“). Toto razítko je na zásilce umístŒno

mezi hodnotou a datumem/umístŒním známky.

5.9 Systémová nastavení

K dispozici jsou t£i menu Info/Nastavení, která

Vám pomohou provádŒt ræzná systémová

nastavení, pomohou Vám porozumŒt

pot£ebn$m systémov$m informacím. První dvŒ

menu jsou p£ístupná prost£ednictvím vÆech

¥ísel ú¥tæ. T£etí menu poskytuje speciální

funkce, a proto mæ®e b$t spuÆtŒno pouze zadáním

nejvyÆÆího ¥ísla ú¥tu osobou zodpovŒdnou

za systém. To se vztahuje také na ur¥ité

funkce druhého menu, které mohou b$t

spuÆtŒny pouze p£es zadání nejvyÆÆího ¥ísla

ú¥tu.

5.9.1 Vstup/v$stup z menu

Tyto t£i menu Info/Setup lze vyvolat a odejít z

pracovního menu následujícím zpæsobem:

• StisknŒte tla¥ítko „Info/Setup 1“.

Strana 1 menu Info/Setup.

• StisknŒte tla¥ítko „Info/Setup 2“.

Strana 2 menu Info/Setup.

• Jestli®e bylo zvoleno nejvyÆÆí ¥íslo ú¥tu, stisknŒte

tla¥ítko „Info/Setup 3“.

Strana 3 menu Info/Setup.

V menu nastavení mæ®ete opakovan$m stisknutím

tla¥ítka „CE“ p£epínat ze strany 3 na

stranu 2 a zpŒt na stranu 1.

V menu Nastavení mæ®ete vystoupit z ka®dé

stránky stisknutím tla¥ítka „Za¥átek“ a vrátit

se tak do menu „Start“ na zadání ¥ísla ú¥tu a

hesla.

5.9.2 Informace o menu Nastavení

V horní ¥ásti v$Æe zmínŒn$ch t£í menu

Info/Setup jsou zobrazeny následující informace:

– Datum a ¥as

Systémové informace (velk$mi písmeny na

levé stranŒ):

– Celkem: Celkem spot£ebováno K¥ (nenulovatelné

po¥itadlo)

– C-KS: Celkem ofrankovan$ch ks obálek

(nenulovatelné)

– N-KS: Celkem ofrankovan$ch ks obálek

(nulovatelné)

– Kredit: Zæstatková hodnota kreditu

(závislé na p£edpisech dané

zemŒ)

Informace o ¥ísle ú¥tu (mal$mi písmeny na

pravé stranŒ):

– Zvolené ¥íslo ú¥tu.

– Celk.: Celkem spot£ebováno K¥

(nenulovatelné)

– N-Celk.: Celkem spot£ebováno K¥

(nulovatelné)

– N-KS: Celkem ofrankovan$ch ks obálek

(nulovatelné)

Na stranŒ 1 menu Nastavení mæ®ete ¥íst

tyto informace a provádŒt následující nastavení

systému:

5.9.3 Nastavení kontrastu displeje

Kontrast displeje mæ®e b$t p£izpæsoben

okolním svŒteln$m podmínkám následovnŒ:

• StisknŒte tla¥ítko „Nastavení kontrastu“.

Pole menu pro nastavení kontrastu.

• StisknŒte po®adované tla¥ítko „+“ nebo „–“.

Kontrast se zvŒtÆí nebo zmenÆí. Nastavení

je zobrazeno v krocích po 25 jednotkách.

• Potvrd’te nastavení tla¥ítkem „OK“ nebo jej

zruÆte pomocí tla¥ítka „CE“. Jestli®e toto nastavení

nepotvrdíte, po vypnutí a novém zapnutí

systému se znovu objeví staré nastavení.

5.9.4 Vypnutí/zapnutí signalizace

tla¥ítek

Akustick$ signál, kter$ se ozve p£i stisknutí

tla¥ítka, mæ®e b$t zapnut nebo vypnut následujícím

zpæsobem:

• StisknŒte tla¥ítko „Signál zapnut“ nebo „Signál

vypnut“.

V poli tla¥ítka se objeví odpovídající stav.

5.9.5 Nastavení tisku datumu

U systému OfficeMail dochází k automatické

aktualizaci datumu p£i ka®dém zapnutí p£ístroje.

P£i frankování velkého mno®ství zásilek v

p£edstihu mæ®ete dop£edu nastavit datum následujícím

zpæsobem (posloupnost je: denmŒsíc-rok):

• StisknŒte tla¥ítko „Datum na hodinách“.

Objeví se datum.

• Pomocí klávesnice nastavte po®adované datum

(chyby mæ®ete opravit pomocí tla¥ítka

„CE“). Potvrd’te tla¥ítkem „OK“.

Zvolené datum je nastaveno a zobrazeno

v menu Info/Nastavení a také v pracovním

menu.

Dæle®ité: Jestli®e po zadání datumu stisknete

tla¥ítko „CE“ dvakrát, systém se vrátí do

79


menu Info/Nastavení s pævodnŒ nastaven$m

datumem.

Nikdy nezapomeflte zmŒnit datum na

platné datum poté, co ukon¥íte

pou®ívání této funkce pro zmŒnu datumu!

5.9.6 Nastavení ¥asu

fias mæ®e b$t p£izpæsoben následovnŒ

(nap£íklad p£i zmŒnách letního a zimního

¥asu):

• StisknŒte tla¥ítko „fias“.

Objeví se ¥as.

• Pomocí klávesnice nastavte po®adovan$ ¥as

(chyby mæ®ete opravit pomocí tla¥ítka „CE“).

Potvrd’te tla¥ítkem „OK“.

Zvolen$ ¥as je nastaven a zobrazen v

menu Info/Setup.

Dæle®ité: Jestli®e po zadání ¥asu stisknete

tla¥ítko „CE“ dvakrát, systém se vrátí do menu

Info/Setup s pævodnŒ nastaven$m ¥asem.

5.9.7 Tárování, nulovaní a kalibrace

váhy SP

Tárování podlo®ky na dopisy

Jestli®e se do¥asnŒ pou®ívá speciální podlo®ka

na dopisy nebo je p£ipevnŒna k váze SP, provádŒjte

tárování následujícím zpæsobem:

UmístŒte (nebo p£ipevnŒte) podlo®ku na dopisy

k váze.

• StisknŒte tla¥ítko „Info/Setup 1“.

• StisknŒte tla¥ítko „Tárování váhy“.

Zobrazí se hmotnost podlo®ky na dopisy,

nap£íklad „Hmotnost v gramech: 235“.

• StisknŒte tla¥ítko „Tárování váhy“.

Zobrazí se „Hmotnost v gramech: 0“.

• StisknŒte tla¥ítko „CE“.

Návrat do pracovního menu.

Zobrazí se „Hmotnost 235 g“.

• StisknŒte tla¥ítko pole Hmotnost.

• StisknŒte tla¥ítko „Standardní váha“.

Návrat do pracovního menu.

Zobrazí se „Hmotnost 0 g“.

Tárování podlo®ky na dopisy je provedeno.

Berte na vŒdomí, ®e je nyní zb$vající kapacita

váhy zmenÆena o hmotnost této podlo®ky na

dopisy.

Dæle®ité: Jestli®e pozdŒji podlo®ku na dopisy

odstraníte (nebo odmontujete), musíte provést

opŒtovné tárování, to znamená opŒtovné nastavení

nuly podle v$Æe zmínŒn$ch pokynæ

jeÆtŒ p£ed provedením jakéhokoliv dalÆího

vá®ení.

Nastavení nuly

Jestli®e je váha prázdná a na displeji

je zobrazena hodnota „2 g“ nebo

„–3 g“ místo hodnoty „0“, nastavte

nulu následujícím zpæsobem:

• StisknŒte tla¥ítko „Tárování váhy“.

Zobrazí se „Hmotnost v gramech: 2 g“

(v p£ípadŒ záporné hmotnosti „–3 g“).

• StisknŒte tla¥ítko „Tárování váhy“.

Zobrazí se „Hmotnost v gramech: 0“.

• StisknŒte tla¥ítko „CE“.

Návrat do pracovního menu.

Zobrazí se „Hmotnost 2 g“ nebo („–3 g“).

• StisknŒte tla¥ítko Hmotnost.

• StisknŒte tla¥ítko „Standardní váha“.

Návrat do pracovního menu.

Zobrazí se „Hmotnost 0 g“.

Nastavení nuly bylo provedeno.

Kalibrace

Aby nedoÆlo k nep£esnému vá®ení a z toho

plynoucím nep£esn$m v$po¥tæm poÆtovného,

mŒli byste ¥as od ¥asu provést kontrolu p£esnosti

vá®ení váhy SP pomocí p£esn$ch referen¥ních

záva®í. Jestli®e zobrazená hmotnost

nesouhlasí s hmotností referen¥ního záva®í,

proved’te kalibraci váhy podle ní®e uvedeného

postupu. (Tato kalibrace mæ®e b$t provádŒna

pouze osobou odpovŒdnou za p£ístroj.):

* Odstraflte vÆechno z váhy.

• Zvolte tla¥ítko „Tárování váhy“.

Zobrazí se „Hmotnost v gramech: 0“.

• StisknŒte tla¥ítko „Kalibrace“.

Zobrazí se „Umístit na váhu kalibra¥ní

záva®í“.

• UmístŒte na váhu po®adované záva®í,

nap£íklad 5000 g.

• StisknŒte tla¥ítko „Kalibrace“.

Zobrazí se „Hmotnost v gramech: 5000“.

• StisknŒte tla¥ítko „CE“.

Návrat do pracovního menu.

Kalibrace váhy je provedena.

5.9.8 Zobrazení seznamu chyb

Frankovací systémy OfficeMail jsou vybaveny

vlastním diagnostick$m systémem, kter$

uchovává v pamŒti chyby systému nebo

obsluhy. Pomocí tla¥ítka „Seznam chyb“

mæ®ete na displeji zobrazit vÆechny kódy chyb.

To umo®fluje servisním technikæm rychle loka-

80


lizovat závady a usnadfluje provádŒní

záru¥ního servisu.

Dotykem na pole menu obsahující seznam

chyb se systém vrací do menu Info/Nastavení.

Na stranŒ 2 menu Info/Nastavení

mæ®ete provést následující nastavení:

5.9.9 V$mŒna reklamních Æto¥kæ

V systému OfficeMail mæ®e b$t stále a® 8 reklamních

Æto¥kæ (viz ¥ást 6). Tyto Æto¥ky mohou

b$t aktivovány následujícím zpæsobem:

• StisknŒte tla¥ítko „ZmŒna Æto¥ku“.

Zobrazí se první ¥ty£i tisky.

• Abyste zobrazili dalÆí tisky, stisknŒte tla¥ítko

„DalÆí stránka“.

• DotknŒte se po®adovaného reklamního tisku

a potvrd’te stisknutím tla¥ítka „OK“.

Návrat do pracovního menu.

Zvolen$ a aktivovan$ reklamní tisk se

zobrazí se sv$m ¥íslem (nap£. „reklama 3“).

5.9.10 ZmŒna hesla

Jestli®e je zadané heslo aktivní (viz ¥ást

5.9.13), mæ®e b$t toto heslo (kód mæ®e obsahovat

maximálnŒ 6 ¥íslic) zmŒnŒno po zapnutí

systému a zvolení ¥ísla ú¥tu následovnŒ:

• StisknŒte tla¥ítko „ZmŒna hesla“.

Zobrazí se informace t$kající se aktuálního

¥ísla ú¥tu.

Žádost o nové heslo.

• Pou®ijte klávesnici k zadání hesla skládajícího

se z jedné a® maximálnŒ Æesti ¥íslic. K

opravŒ p£ípadn$ch chyb pou®ijte tla¥ítko

„CE“. Nakonec potvrd’te pomocí tla¥ítka

„OK“.

Naprogramování nového hesla je provedeno.

Dæle®ité: Jestli®e po zadání hesla stisknete

tla¥ítko „CE“ dvakrát, systém se vrátí do menu

Info/Nastavení s pævodnŒ nastaven$m heslem.

Jestli®e se pou®ije nejvyÆÆí ¥íslo ú¥tu osoby zodpovŒdné

za systém, mohou b$t mŒnŒna hesla

vÆech ¥ísel ú¥tæ. Platí vÆak, ®e aktuální ¥íslo

ú¥tu musí b$t ji® p£edem zvoleno a potvrzeno

tla¥ítkem „OK“, p£i¥em® zadan$ kód nyní zæstane

stále zobrazen. Potom mæ®e b$t zobrazen$

kód p£epsán a potvrzen pomocí tla¥ítka „CE“.

5.9.11 Nulování ¥ísel ú¥tæ

Po¥itadla hodnot a kusæ jednotliv$ch ú¥tæ volen$ch

p£i vstupu do stroje mohou b$t nulována

následujícím zpæsobem (viz bod 5.9.16):

• StisknŒte tla¥ítko „Nulování ú¥tu“.

Objeví se menu s informací o ¥ísle ú¥tu,

kter$ bude nulován.

• StisknŒte tla¥ítko „OK“ a potvrd’te nulování.

Nulování je provedeno.

Dæle®ité: Pomocí nejvyÆÆího ¥ísla ú¥tu pro

osobu odpovŒdnou za cel$ systém lze sou¥as

vynulovat nŒkolik ú¥tæ. Postup po zvolení

tla¥ítka „Nulování ú¥tu“:

• Zadejte nejni®Æí ¥íslo ú¥tu, kter$ má b$t nulován.

(Chyby opravte pomocí tla¥ítka „CE“.)

Potvrd’te tla¥ítkem „OK“.

Zobrazí se zadané ¥íslo ú¥tu.

Zobrazí se nejvyÆÆí mo®né ¥íslo ú¥tu.

• Zadejte nejvyÆÆí ¥íslo ú¥tu, kter$ by mŒl b$t

nulován, a potvrd’te stisknutím tla¥ítka „OK“.

Nulování zvolen$ch ¥ísel ú¥tæ je provedeno.

5.9.12 Tisk dat ú¥tæ na karty

Na p£edtiÆtŒné datové karty mohou b$t vytiÆtŒna

následující systémová data:

Datum a ¥as

Systémová data:

– CELKEM: Celkem spot£ebováno K¥

(nenulovatelné)

– KREDIT: Zæstatková hodnota kreditu

– C-KS: Celkem ofrankovan$ch ks

obálek (nenulovatelné)

– N-KS: Celkem ofrankovan$ch ks

obálek (nulovatelné)

Data ¥ísla ú¥tu:

– Zvolené ¥íslo ú¥tu.

– Celk.: Celkem spot£ebováno K¥

(nenulovatelné)

– N-Celk.: Celkem spot£ebováno K¥ (nulovatelné)

– N-KS: Celkem ofrankovan$ch ks

obálek (nulovatelné)

P£i tisku dat postupujte následovnŒ:

• StisknŒte tla¥ítko „Ú¥ty v$pis“.

Objeví se menu zvoleného ¥ísla ú¥tu.

• Zadejte nejni®Æí ¥íslo ú¥tu, jeho® data by

mŒla b$t vytiÆtŒna. (Chyby opravte tla¥ítkem

„CE“.) Potvrd’te tla¥ítkem „OK“.

Zobrazí se zadané ¥íslo ú¥tu.

Zobrazí se nejvyÆÆí mo®né ¥íslo ú¥tu.

• Zadejte nejvyÆÆí ¥íslo ú¥tu, kterého data by

mŒla b$t vytiÆtŒna. Potvrd’te tla¥ítkem „OK“.

Zobrazí se zadané ¥íslo ú¥tu.

• UmístŒte kartu na podávací plochu.

Data jsou tisknuta.

81


• Je-li to nutné, umístŒte na podávací plochu

dalÆí kartu.

Data stejného ¥ísla ú¥tu jsou tisknuta na

dalÆí kartu.

nebo:

• StisknŒte tla¥ítko „CE“.

Návrat do menu dalÆích zvolen$ch ¥ísel

ú¥tæ.

Dæle®ité: Na kartu mohou b$t vytisknuta

data maximálnŒ dvanácti ¥ísel ú¥tæ. Jestli®e

dojde k tomu, ®e bude tiÆtŒno více ne®

dvanáct v$pisæ z ú¥tæ, rozdŒlí se v$Æe zmínŒn$

postup do dvou krokæ (nap£íklad první karta

pro ¥ísla ú¥tæ 3 a® 14 a druhá karta pro ¥ísla

ú¥tæ 15 a® 18).

Následující nastavení systému, která

zahrnují speciální funkce, mohou b$t

provedena pouze pomocí nejvyÆÆího

¥ísla ú¥tu osoby zodpovŒdné za systém.

5.9.13 Zapínání/vypínání zadání hesla

Podle VaÆich po®adavkæ lze p£ístup k ¥íslæm

ú¥tæ pomocí hesla zapnout nebo vypnout následujícím

zpæsobem (nepou®ívejte v p£ípadŒ

nejvyÆÆího ¥ísla ú¥tu osoby zodpovŒdné za

systém):

• StisknŒte bud’ tla¥ítko „Heslo zapnuto“, nebo

tla¥ítko „Heslo vypnuto“.

Zadání ¥ísla hesla je bud’ zapnuto, nebo

vypnuto.

5.9.14 Zapnutí/vypnutí klidového ¥asu

Jestli®e je klidov$ ¥as zapnut$ a systém nezaznamená

po dobu dvou minut ®ádnou aktivitu,

dojde k automatickému p£epnutí systému zpŒt

do po¥áte¥ního menu pro zadání ¥ísla ú¥tu. K

tomuto p£epnutí dochází z bezpe¥nostních

dævodæ, aby se zabránilo frankování s nesprávn$m

¥íslem ú¥tu.

Jestli®e je klidov$ ¥as vypnut$ a po dobu dvou

minut není zaznamenaná ®ádná aktivita u®ivatele,

displej se z dævodu Æet£ení energie automaticky

ztmaví. Displej se aktivuje pomocí dotyku.

Postup:

• StisknŒte tla¥ítko „¥as zap.“, nebo tla¥ítko

„¥as vypnut“.

Klidov$ ¥as je bud’ zapnut nebo, vypnut.

Následující speciální funkce lze provádŒt

pouze prost£ednictvím nejvyÆÆího ¥ísla ú¥tu na

stranΠ3 menu Info/Setup.

5.9.15 Vynulování hlavního po¥itadla

kusæ

Hlavní, tj. Systémové po¥itadlo kusæ lze vynulovat

následujícím zpæsobem:

• StisknŒte tla¥ítko „N-KS“.

Objeví se pole pro vynulování systémového

po¥itadla polo®ek.

• Vynulujte po¥itadlo stisknutím tla¥ítka „OK“.

Vynulování je provedeno.

Dæle®ité: Jestli®e chcete opustit menu bez

vynulování, pou®ijte tla¥ítko „CE“.

5.9.16 Nulování ú¥tæ

Tla¥ítkem „Nulování ú¥tu“ mæ®ete aktivovat/deaktivovat

nulování jednotliv$ch ú¥tæ

takto (viz bod 5.9.11):

• Tla¥ítko „Nulování ú¥tu“ na pozici „ZAP.“.

Mæ®ete nulovat jednotlivé ú¥ty dle bodu

5.9.11.

• Tla¥ítko „Nulování ú¥tu“ na pozici „VYP.“.

Nákladová st£ediska nelze vynulovat

(tla¥ítko „Nulování ú¥tu“) se nezobrazí.

5.9.17 ZmŒna limitu „Vysoká hodnota“

Limit pro upozornŒní „Vysoká hodnota“ mæ®e

b$t libovolnŒ zvolen následujícím zpæsobem:

• StisknŒte tla¥ítko „Vysoká hodnota“.

Objeví se aktuální hodnota.

• Pomocí klávesnice zadejte po®adovanou limitní

hodnotu. (Opravy zadání provádŒjte

pomocí tla¥ítka „CE“.)

Zobrazí se zadaná hodnota.

• Potvrd’te stisknutím tla¥ítka „OK“.

Návrat do menu Info/Nastavení.

Nov$ limit je naprogramován.

Jestli®e si nep£ejete naprogramování jakéhokoliv

limitu, potom zadejte hodnoty „0.00“.

5.9.18 ZmŒna pevn$ch hodnot

V pracovním menu „Pevná hodnoty“ (¥ást

5.2.2) mæ®ete zmŒnit devŒt pevnŒ

stanoven$ch hodnot pro frankování následujícím

zpæsobem:

• StisknŒte tla¥ítko „Pevné hodnoty“.

Objeví se pole menu programování pevn$ch

hodnot.

• Zvolte po®adované tla¥ítko 1 a® 9. (Chyby

opravte pomocí tla¥ítka „CE“.) Potvrd’te

tla¥ítkem „OK“.

Objeví se aktuální naprogramovaná pevná

hodnota nále®ející zvolenému ¥íslu.

82


• Zadejte po®adovanou novou pevnou hodnotu

a potvrd’te tla¥ítkem „OK“.

Návrat do menu Info/Setup.

Nastavení nové pevné hodnoty je provedeno.

• Jestli®e si p£ejete zmŒnit dalÆí pevné hodnoty,

opakujte v$Æe zmínŒn$ postup.

5.9.19 ZmŒna poÆtovních tarifæ

PoÆtovní tarify mohou b$t do systému na¥teny

pomocí dvou následujících zpæsobæ ur¥en$ch

pro automaticky konfigurované systémy OfficeMail:

a) Automatické na¥ítání pomocí speciálního

za£ízení pro nahrávání tarifæ.

b) Ru¥ní programování pomocí menu Info/Setup.

Postup pro automatické na¥ítání:

• P£epnutím hlavního spína¥e (3) na zadní

stranŒ p£ístroje (do polohy „0“) vypnŒte frankovací

systém.

• P£ipojte za£ízení pro nahrávání tarifæ k 25 pinovému

konektoru (9).

• Znovu zapnŒte systém.

Probíhá na¥ítací sekvence.

Objeví se „Testování“, „Kopírování“ stejnŒ

jako procento dat na¥ten$ch tarifæ.

• Po¥kejte, dokud se neobjeví menu ¥ísla

ú¥tæ.

• Systém znovu vypnŒte.

• Odpojte za£ízení pro nahrávání tarifæ.

Postup p£i ru¥ním programování:

• StisknŒte tla¥ítko „ZmŒna tarifæ“.

Objeví se menu pole „Tabulka tarifæ“:

– £ádek 1/sloupec 1.

– hodnota tarifu pro £ádek 1/sloupec 1.

– hmotnostní úrovefl pro £ádek 1/sloupec

1.

– tla¥ítko se Æipkou pro volbu ¥ísel £ádkæ

a sloupcæ.

– klávesnice pro zadání hodnot.

• Pomocí tla¥ítka „“ zvolte po®adovan$

£ádek tabulky (nap£íklad £ádek 3).

Objeví se hodnota a hmotnostní úrovefl

pro £ádek 3/sloupec 1.

• Pomocí tla¥ítka „“ zvolte po®adovan$ sloupec

tabulky (nap£íklad sloupec 2).

Objeví se hodnota a hmotnostní úrovefl

pro £ádek 3/sloupec 2.

• Pomocí klávesnice zadejte novou hodnotu

tarifu pro £ádek 3/sloupec 2.

Objeví se inverzní zobrazení zadané hodnoty.

• Potvrd’te hodnotu tarifu stisknutím tla¥ítka

„OK“.

Zadaná hodnota tarifu je naprogramována.

• Zvolte dalÆí ¥íslo £ádku a sloupce, atd.

Dæle®ité:

– Nesprávnou hodnotu mæ®ete zruÆit (jeÆtŒ

p£ed jejím potvrzením tla¥ítkem „OK“) stisknutím

tla¥ítka „CE“ (inverzní zobrazení

0.00). Mæ®ete znovu zadat správnou hodnotu.

Jestli®e stisknete tla¥ítko „CE“ podruhé,

zæstane nastavená ji® d£íve platná hodnota

(neinverzní).

– Pomocí tla¥ítka „“ sni®ujte po jednom ¥íslo

sloupce na ¥íta¥i.

– Pomocí tla¥ítka „ “ sni®ujte po jednom ¥íslo

£ádku na ¥íta¥i. Tímto zpæsobem lze automaticky

nastavit ¥íslo sloupce na „1“.

– Jestli®e stisknete tla¥ítko „CE“ po potvrzení

hodnoty pomocí tla¥ítka „OK“, nastaví se na

„1“ nejen ¥íta¥ £ádkæ, ale i ¥íta¥ sloupcæ.

– Jestli®e stisknete tla¥ítko „CE“ p£i nastavení

¥íta¥æ £ádkæ i sloupcæ na „1“, vrátí se

systém do menu Info/Nastavení.

– Stisknutím pole tla¥ítka se zobrazením pro

nastavení hodnoty tarifæ a naprogramování

hmotnostní úrovnŒ systém p£epne do realizace

zmŒn hmotnostní úrovnŒ („Hmotnost“

je zobrazena inverznŒ). To umo®ní provádŒt

zmŒny hmotnostní úrovnŒ (stejn$ postup jako

u zmŒn tarifæ). OpŒtovn$m stisknutím

zobrazeného pole se systém p£epne do

re®imu programování hodnoty tarifu („Tarif“

je zobrazen inverznŒ).

5.9.20 Nahrávání kreditu *

Tam, kde to dovolují poÆtovní p£edpisy, mæ®e

se do pamŒti frankovacího p£ístroje OfficeMail

pomocí dálkového kreditování poÆtovného

FRAMA znovu nastavit „Kredit“. Jde o systém

off-line, kter$ pracuje se „ZpŒtn$mi kódy“ a

„Nastavovacími kódy“. K dispozici je osm

ræzn$ch v$Æek kreditu. P£esn$ postup (pro nastavení

kreditu) musí b$t v souladu s p£edpisy

poÆtovních ú£adæ stejnŒ jako s pokyny firmy

FRAMA v dané zemi.

ZpŒtn$ kód je zasílán do kreditovacího centra

pro opŒtovné nastavení kreditu, co® mæ®e b$t

provádŒno následovnŒ:

• StisknŒte tla¥ítko „Natavit kredit“.

Objeví se 8 místn$ zpŒtn$ kód.

Jestli®e máte k dispozici dostate¥n$ kredit,

mæ®ete pokra¥ovat ve frankování, dokud neobdr®íte

nastavovací kód obsahující po®adova-

83


nou hodnotu kreditu. Programování nastavovacího

kódu do frankovacího systému se provádí

následujícím zpæsobem:

• StisknŒte tla¥ítko „Nastavit kredit“.

• Pomocí klávesnice zadejte obdr®en$ nastavovací

kód. (Chybné zadání opravte pomocí

tla¥ítka „CE“.)

Zobrazí se zadaná ¥ísla.

Po správném zadání vÆech osmi ¥íslic se

zobrazí následující:

– nov$ zpŒtn$ kód.

– nahraná hodnota.

Automatické p£epnutí do posledního pracovního

menu.

P£i opŒtovném zapnutí frankovacího

p£ístroje zobrazí sloupcov$ graf v poli loga

(viz ¥ást 4) hodnotu „100 %“ kreditu k

dispozici (= nahraná hodnota + p£edchozí

zæstatek kreditu).

Dæle®ité: Jestli®e je zadán nesprávn$ kód,

na displeji se zobrazí „Nesprávn$ nastavovací

kód“. Po dotyku displeje, jako potvrzení této

zprávy, se znovu objeví pole menu nastavovacího

kódu. Po ka®dém dalÆím nesprávném

zadání nastavovacího kódu se ¥ekací doba

p£ed nov$m zadáním z bezpe¥nostních dævodæ

zdvojnásobí.

5.9.21 Ulo®ení po¥áte¥ního menu

Po£adí t£í pracovních menu je pevné (¥ást

5.2). Mæ®ete ovÆem naprogramovat pracovní

menu, které se automaticky objeví po zapnutí

frankovacího systému, zadání ¥ísla ú¥tu a

hesla.

Postup:

• Zvolte po®adované pracovní menu.

• Zvolte stranu 3 menu Info/Nastavení.

• StisknŒte tla¥ítko „Ulo®ení menu“.

Naprogramování je provedeno.

5.9.22 Volba jazyku*

V zemích, kde se mluví více jazyky, je mo®né

zvolit jazyk pro text na displeji a popisky

tla¥ítek nap£íklad následujícím zpæsobem:

• StisknŒte tla¥ítko „DEUTSCH“.

Popiska tla¥ítka se stává „FRANÇAIS“.

Nyní je nastavena francouzÆtina.

• StisknŒte tla¥ítko „FRANÇAIS“.

Popiska tla¥ítka se stává „ITALIANO“.

Nyní je nastavena italÆtina.

• StisknŒte tla¥ítko „ITALIANO“.

Popiska tla¥ítka se stává „DEUTSCH“.

Znovu je nastavena nŒm¥ina.

6. Programování reklamních

sto¥kæ *

V systému OfficeMail mæ®e b$t nastaveno pomocí

speciálního nahrávacího za£ízení

reklamních Æto¥kæ (viz ¥ást 5.8.2) a® osm

ræzn$ch reklamních Æto¥kæ. Naprogramování

tiskov$ch obrázkæ svŒ£te VaÆemu místnímu

zastoupení firmy FRAMA. Kopírování Æto¥kæ

se provádí z nahrávacího za£ízení do frankovacího

systému následovnŒ:

• Frankovací p£ístroj vypnŒte pomocí hlavního

spína¥e (3).

• P£ipojte nahrávací za£ízení k 25 pinovému

konektoru (9).

• ZapnŒte frankovací systém.

Probíhá kopírovací proces („Testovací

za£ízení „Kopírovací za£ízení“).

Je zobrazeno po¥áte¥ní pole pro zadání

¥ísla ú¥tu.

• VypnŒte frankovací systém pomocí hlavního

spína¥e (3).

• Odpojte nahrávací za£ízení.

Dæle®ité: Jestli®e po®adujete pou®ití více ne®

osmi reklamních tiskæ, mæ®ete pou®ít dvŒ

nahrávací za£ízení (ka®dé s osmi tisky).

Samoz£ejmŒ platí, ®e ve frankovacím systému

mohou b$t sou¥asnŒ pouze tisky jednoho

za£ízení (ka®dé za£ízení p£epíÆe p£edchozí tisky

ulo®ené v pamŒti).

7. Údr®ba

7.1 V$mŒna barvicí kazety

Frankovací systém OfficeMail je vybaven barvicí

kazetou, která má variabilní posuv pásky.

Tento variabilní posuv pásky optimalizuje

spot£ebu otiskæ, jestli®e

nepou®íváte datum, reklamní Æto¥ky (kde to

povolují poÆtovní p£edpisy) nebo dalÆí poÆtovní

Æto¥ky. Jestli®e se dostanete na konec pásky,

frankovací systém se automaticky zastaví

(není mo®né dalÆí frankování). Tento stav je na

dotykové obrazovce zobrazen nápisem „Konec

pásky – v$mŒna kazety“ spole¥nŒ se

st£ídav$m zjasflováním a tmavnutím pozadí displeje.

Na tento stav upozorfluje také opakovan$,

krátk$, zvukov$ signál. V$mŒnu provádŒjte

se zapnut$m systémem (nevypínejte

jej!) a postupujte p£i ní následovnŒ:

Vyjmutí kazety:

• Vytla¥te kryt kazety (12) a sejmŒte jej.

84


• Oto¥te dr®ákem kazety (20) doprava a dolæ

a® na doraz.

• VyjmŒte kazetu (19).

Vlo®ení nové kazety:

• Podle p£ilo®eného návodu odstraflte z nové

kazety p£epravní obal.

• UjistŒte se, ®e je dr®ák kazety v dorazové

poloze, vpravo a dole (páska musí b$t napnutá).

• Kazetu nasuflte opatrnŒ do frankovacího

systému cívkami (23) na osi¥ky (22).

• Otá¥ejte dr®ákem kazety nahoru, doleva a

dozadu p£es hlavy osi¥ek (21) a® na doraz.

• Nasad’te kryt kazety (12) a zaklapnŒte jej.

• DotknŒte se displeje.

Otázka: „Je vlo®ena nová kazeta“.

• StisknŒte tla¥ítko „Ano“.

Napíná se barvící páska.

Návrat do naposledy pou®ívaného pracovního

menu.

Bloka¥ní tla¥ítko zaklapne do koncové

polohy.

Cívka a role barvicí pásky jsou zajiÆtŒny.

• Pomocí dr®adla kazety (4) pooto¥te upínák

barvicí pásky (5) smŒrem ke kazetŒ.

• ProtáhnŒte po¥átek pásky p£es vodicí

kotou¥ek (6) a upínák (5), dále pod druh$

vodicí kotou¥ek (7) a lehk$m p£itisknutím ho

p£ilepte k cívce (2).

• Otá¥ejte ¥elo (8) cívky na barvicí pásku (2)

po smŒru hodinov$ch ru¥i¥ek, dokud se ¥erven$

po¥átek pásky nedostane pod druh$

vodicí kotou¥ek (7).

• Dr®adlem kazety (4) oto¥te upínák barvicí

pásky (5) zpŒt smŒrem od kazety.

• Vlo®te kazetu do frankovacího za£ízení

OfficeMail (viz. návod k obsluze).

23

22

20

21

19

7.2 Volba: Doplnitelná termotisková

kazeta s barvicí páskou

7.2.1 Vlo®ení/vyjmutí kazety RTIR

Vyjmutí/vlo®ení kazety RTIR z/do VaÆeho

frankovacího systému OfficeMail se provádí

stejným zpæsobem jako u nedoplnitelného typu

kazety. Postup najdete pod bodem 7.1.

7.2.2 Vlo®ení nové barvicí pásky

•P£esvŒd¥ete se, ®e se bloka¥ní tla¥ítko (1)

nachází v p£ední, tj. vnŒjÆí poloze. Není-li tomu

tak, vytáhnŒte tla¥ítko ven a zárovefl

lehce dolæ, a® do nejzazÆí polohy.

• Vlo®te prázdnou cívku pro barvicí pásku (2).

• Vlo®te roli barvicí pásky (3).

• Lehkým tlakem vytla¥te bloka¥ní tla¥ítko (1)

vp£ed a zárovefl vzhæru.

85


7.2.3 OdstranŒní staré barvicí pásky

• VyjmŒte kazetu z frankovacího za£ízení

OfficeMail (viz. návod k obsluze).

• Abyste uvolnili obŒ cívky na barvicí pásku (2

a 3), vytáhnŒte bloka¥ní tla¥ítko (1) ven a

zárovefl lehce dolæ, a® do nejzazÆí polohy.

• VyjmŒte roli barvicí pásky a prázdnou cívku.

7.3 V$mŒna pojistky

Jestli®e frankovací systém nepracuje ani v

p£ípadŒ, kdy je správnŒ p£ipojen k síti, a hlavní

vypína¥ (3) je v poloze „1“, je prvním krokem

v$mŒna pojistky provedená následujícím zpæsobem:

• VypnŒte frankovací systém p£epnutím hlavního

spína¥e (3), umŒstŒného na zadnŒ

stranŒ p£ístroje, do polohy „0“.

• Odpojte napájecí kabel od p£ipojovací zásuvky

(1).

• StisknŒte zajiÆtŒní na dr®áku pojistky (2) a

dr®ák vyjmŒte.

• PoÆkozenou pojistku odstraflte a nahrad’te ji

odpovídající novou pojistkou (viz ¥ást 15 s

typy pojistek).

• Dr®ák pojistky (2) vlo®te nazpŒt tak, aby

správnŒ zaklapl.

• ZapnŒte frankovací systém.

Dæle®ité: Jestli®e frankovací p£ístroj stále

nepracuje, obrat’te se na servisního technika

místního zastoupení firmy FRAMA. V ®ádném

p£ípadŒ se nepokouÆejte otev£ít stroj sami. Za

nesprávné zacházení neneseme ®ádnou odpovŒdnost.

8. HláÆení o u®ivatelsk$ch

chybách

P£i ræzn$ch chybách se na displeji objeví

zvláÆtní hláÆení. P£ed opravením chyby je nutné

dotykem displeje zruÆit její hláÆení. fiísla v

závorkách v následujícím textu odkazují na

p£ísluÆné ¥ásti tohoto návodu.

• „Vysoká hodnota není potvrzena“.

Potvrd’te stisknutím pole indikátoru

hodnoty (5.5).

• „Hlavní hodnota a zobrazení nesouhlasí“, to

znamená, ®e jste zahájili frankování bez

p£edchozího potvrzení inverznì zobrazené

hodnoty v poli indikátoru hodnoty.

Potvrd’te hodnotu stisknutím pole indikátoru

hodnoty (5.2.3/4).

• „Poslední ¥íslo nula nutné“, to znamená, ®e

poslední ¥íslice frankovací hodnoty musí b$t

„0“ (podle po®adavkæ dané zemŒ).

3 2 1

Zadejte správnou hodnotu s ¥íslicí nula

na posledním místŒ (nap£íklad pomocí

pracovního menu „Klávesnice“).

• „Poslední ¥íslo 00,25,50,75 nutné“ pro dvŒ

poslední ¥íslice frankovací hodnoty (podle

po®adavkæ dané zemŒ).

Pomocí správn$ch ¥íslic zadejte danou

hodnotu.

• „Není nahrán ®ádn$ kredit“ (v zemích s dálkov$m

nastavením kreditu), to znamená, ®e

jste provedli frankování, jeho® hodnota

p£evyÆuje zbytkov$ kredit v p£ístroji.

Nahrajte kredit (5.9.20).

• „Nesprávn$ nastavovací kód“ p£i nahrávání

do systému (v zemích s dálkov$m nastavením

kreditu).

Zadejte správn$ nastavovací kód

(5.9.20).

• „Dopis je p£íliÆ mal$“, to znamená, ®e poÆtovní

zásilka, co se t$ká velikosti, neodpovídá

rozmŒræm dan$m poÆtovním p£edpisem

(nep£ekryje optick$ sníma¥ pod mechanizmem

tisku).

Pou®ijte správn$ formát obálky.

• „Zakryt$ optick$ sníma¥“, nap£íklad p£i zapnutí

systému mæ®e b$t obálka polo®ena na

podávací ploÆe.

Odstraflte obálku.

• „Váha p£etí®ena“, to znamená, ®e kapacita

p£ipojené váhy byla p£ekro¥ena.

Odstraflte zásilku z váhy.

• „Váha není vyvá®ená“, to znamená, ®e p£ipojená

váha zobrazuje záporné hodnoty, ani®

by byla zatí®ena.

Proved’te správné vyvá®ení. (5.9.7).

• „Chyba p£i tárování“, to znamená, ®e se vyskytla

chyba p£i tárování podlo®ky na dopisy

na váze.

SejmŒte z váhy podlo®ku na dopisy a

opakujte tárování (5.9.7).

• „Nesprávné kalibra¥ní záva®í“ pou®ité p£i pokusu

o kalibraci p£ipojené váhy.

86


Znovu proved’te kalibraci se správn$m

kalibra¥ním záva®ím (shodné se zobrazením)

(5.9.7).

• „Váha neukazuje nulovou hodnotu“ se objeví

p£i provádŒní kalibrace p£ipojené váhy.

Odstraflte vÆechny p£edmŒty z váhy a

proved’te novou kalibraci (5.9.7).

• „Chyba ve spojení s váhou“, ozna¥uje

poruchy bŒhem p£enosu údajæ o hmotnosti z

p£ipojené váhy.

Opakujte vá®ení.

•„Žádné údaje z váhy“ nebo „Váha neodpovídá“,

nap£íklad p£i pokusu o p£enos údajæ z

váhy, která není zapnutá.

ZapnŒte váhu.

P£ekontrolujte p£ipojení kabelæ.

•„Žádná platná hodnota hmotnosti“, nap£íklad

p£i pokusu o p£enesení negativní hmotnosti z

váhy.

Opakujte vá®ení.

• „Váha není v klidu“ p£i pokusu o p£enos

hmotnosti.

Zkontrolujte váhu a p£ezkoumejte p£í¥iny

její nestability.

• „COM není v módu protokolu“. To znamená,

®e propojení mezi frankovacím systémem a

váhou, PC nebo laptopem není v po£ádku.

VypnŒte vÆechny p£ístroje, p£ekontrolujte

propojení vÆech kabelæ a znovu p£ístroje

zapnŒte.

• „Chyba statistického za£ízení“, to znamená,

®e není p£ipojená datová pamŒt’, zatímco

pou®íváme frankovací statistick$ program

off-line.

VypnŒte systém, p£ipojte za£ízení pro datovou

pamŒt’ a systém opŒt zapnŒte.

• „Prosím na¥ítejte statistické za£ízení“, to

znamená, ®e je datová pamŒt’ plná (do

pamŒti nelze ulo®it dalÆí data).

VypnŒte systém. Odpojte za£ízení pro datovou

pamŒt’ a zkopírujte data pomocí

PC adaptéru do p£ijíma¥e dat. Zapojte

znovu datovou pamŒt’ do frankovacího

systému a opŒt jej zapnŒte.

• Sní®ená kvalita bodového rozliÆení tisku, po

dotyku displeje se objeví zpráva „Chyby

405/406 – Systém zastaven“, to znamená,

®e se kvalita tisku sní®ila pod hranici naprogramované

meze.

VypnŒte systém a spojte se s nejbli®Æím

místním servisním technikem.

Dæle®ité: Jestli®e nŒkterou z v$Æe uveden$ch

chyb nelze pomocí uveden$ch návodæ odstranit,

obrat’te se prosím na nejbli®Æího místního

zástupce firmy FRAMA.

9. Likvidace odapadu/

®ivotní prost£edí

Obaly a p£ísluÆenství by mŒly b$t ekologicky

zpracovány s ohledem na ®ivotní prost£edí.

Řid’te se p£edpisy platn$mi ve VaÆí zemi.

Sou¥ásti z plastické hmoty jsou p£ísluÆn$m

zpæsobem ozna¥eny, aby doÆlo k usnadnŒní

recyklace.

UjistŒte se, ®e jste p£ed vy£azením za£ízení

správnŒ uvŒdomili p£ísluÆné orgány a zda byla

vyjmuta vÆechna razítka/matrice. Řid’te se

pokyny VaÆich poÆtovních ú£adæ a místního

zastoupení firmy FRAMA.

10. Technické údaje

• Kapacita:

• Maximální

tlouÆt’ka

obálky:

• Displej:

• Technologie

tisku:

A® 3000 frankování

za hodinu

6 mm

Dotykov$ (9,5 × 7,3 cm)

Tepeln$ p£enos

• Barvící kazeta:Závislá na poÆtovních

p£edpisech a po¥tu tiskæ

• Elektronika:

Řízen$ mikroprocesor

• Elektrické údaje

NapŒtí: ~230 V/50 Hz 110 V/60 Hz

Nominální

proud: 0,6 A 1,2 A

P£íkon: 140 W 140 W

Pojistka: 1,25 A 2,0 A

(s prodlou®enou odezvou)

• RozmŒry

Délka:

‡í£ka:

V$Æka:

Hmotnost:

330 mm

257 mm

175 mm

6 kg

87


P£ísluÆenství:

– Napájecí kabel

– Barvící kazeta s páskou

– Kryt proti prachu

– Pokyny pro provoz

UpozornŒní:

Pro frankování nejsou vhodné obálky vyrobené

ze ®ebrovaného papíru nebo podobn$ch

druhæ papíru. Jestli®e budete pou®ívat tyto

obálky, vytisknŒte poÆtovné na samolepící etikety

a ne p£ímo na obálky.

Právo na zmŒny v tomto dokumentu vyhrazeno.

ProhláÆení o shodŒ

(odpovídá ISO / IEC 22 a EN 45014)

ProhlaÆujeme na svou v$hradní zodpovŒdnost,

®e vÆechny frankovací stroje Frama Sensonic

(EPS-TS) odpovídají následujícím standardæm

a standardizovan$m dokumentæm:

Bezpe¥nost:

IEC 950 (1991)

2. vydání beze zmŒn / EN 60950 (1988)

EMV (EMC)

EN 55014 (1993) / VDE 0875 ¥ást 14

EN 55022 (1988) t£ída B / CISPR 22 (1985)

t£ída B

IEC801-2 (1991)

2. vydání / EN 55101-2 (1990):

4 kV CD, 8 kV AD

IEC 801-3 (1984) /

EN 55024-3 1991: 3 V / m

IEC 801-4 (1988) /

EN 55024-4 (1992): 1 kV

IEC 801-5 / EN 50142 (1993)

Po®adavky na napŒtí 73/23/EEC

96

Thomas P. Haug

FRAMA AG, CH-3438 Lauperswil

* Jestli®e je takto vybaven.

88

More magazines by this user
Similar magazines