13.01.2015 Views

Gupt Panth ka Shajra

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

'

•u]t k$i* eft \ « iteusitj \r*v>\u

'Iblk eft 91ft feg bjfc. p «to

'blfc. Ifclck to l)W»*»t fclfc bjfc

Mfolflft P 1ft hjk lTJkft IT bjfc.

'ikle k*Tk £ lr^l* 1»}R bjfc.

•IWeli klh. ktelb VJ l[ftkj> feltlk bjc.

'IMkMtR P to ttSkj bjfc.

—.'taftft 1$ "Ike 1PS15 .kft.h

el to Ikvjlftft (9P ft> ^ftlkfcftk' elto 1&>*ft

]t ^to^* k.**!. li.lfi 1M> iMk

( VAO ) tk* '<

kft IV* 'h. klP IjlkjlUJH I

^IJVVif b391k elto 'We 18^119P. IP. tov' " l 51/'

£ 91b H> ( ,kk\plk toPV feh) .ItelJP* «ltj U< l» l'<

bjl}j 91b IP. .tti)|W 8. JSlfT -.VtklkUc lktfr Ik. 8k I K

klk ftklk {vQllltk eft fklk kjtelkl Sjft\ b>n-- |1|g

•ItotM

klkftlk >lc l&ftlkjlb c>h

tolpk fctfbeft 1ft tfPfc a^lft ^ .kkRi

( lcklP klkft )

«l£«l>. bj. lkk flk; Ptfc | to

jfcl>ft to klk ^9'ft k»ltaftlK 1Pk1 fllk % \ym Wtf'W*

Mbft lbft lP.k; te1 *1We £ 1 K H f c

( m^K pipyc )

—:i*ji4* i£ n*toft|t

i««9i*

elvJ* 13. liklp 'H31k Iblk P|3kP*|P elVt

«lktolfekl 1ft ^iP

tol< 3k.9k fttk H3e3k eft a\*

( lsktp PlPlJc )

filto13 ^to ikttolks ltKlKk.A» eft

PH* 3k9k ft>k 11»|h, ^1^kk fllk ^« 1^

( lift! PlkUc )

*1P&1]% Iktok^. .itk

tffi/. Pk*« aiktk tfcPk 3k.9k |kk eWO- eP eft

Iklk IfclbP., m\ kt 3.blk \m\1 elk 4fk|»ft e[K ell*

•P Pte ft lk^btK kP« lftklfekR ft

•tol^ik ^.eft klk ftk aik^Pbk ftk

'§!Hlhb (ikeh) ekfek ^k tlekj M ek.k «lkll*

'VlPbte lkk iftkmftto U«

( leklp HPft )

«)Pk l«lj^tk k^ift kt^ k*te

klP13 PJ>.^5« 1ft kcR kbk '^^1^ Plik ^ U Ikklk

( kk PlkQc )

Iftklfckrt to^^lj Ib^k WeR lfcf ^b Iftklkkto ft Iklkblk

'Ikkilk: PkP ItcKk^ "Ibl \tiKklft 'e^kk 'tKk9

(.lte^k Plkft )

i

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!