Čo včera platilo, dnes už neplatí… 20 Sk alebo 1€ za recept už v ...

slek.sk

Čo včera platilo, dnes už neplatí… 20 Sk alebo 1€ za recept už v ...

očník XI., jún 2009Čo včera platilo, dnes neplatí… 20 Skalebo 1€ za recept v tejto lekárnipacienti zrejme nedostanú…


M o d e r n é t e c h n o l ó g i eV˘voj nezastaví‰! To, ão bolo e‰te vãera, uÏ dávno neplatí. Moderné technológievstúpili do ná‰ho Ïivota a oslovujú nás. Vravia: „Poì, zoznám sa s nami, sme tu,aby sme ti pomohli“. Ale poznáte to sami - niekedy je ÈaÏké meniÈ zauÏívané postupy.V koneãnom dôsledku sa v‰ak prechod k nov˘m technológiám vÏdy vyplatí.·etria ãas, energiu a t˘m aj peniaze. A v konkurenãnom boji vlastne ani nemáte inév˘chodisko. Ale nie ste v tom sami.Investujeme do najmodernej‰ích zariadení. Staviame nové prevádzky. V nich poloautomatickélinky spracovávajú Va‰e zákazky v ãoraz krat‰om ãase. Presne to, ãopotrebujete: r˘chle a kvalitné dodávky od spoºahlivého partnera.T˘m, Ïe v na‰ich prevádzkach aplikujeme nové postupy a technológie,‰etríme aj Vበãas a peniaze. A tak prispievame k Vá‰mu úspechu. S na‰oupomocou sa nestratíte v modernej súãasnosti.To je na‰a úloha. Zhostili sme sa jej s radosÈou a snaÏíme sa ju plniÈprofesionálne a zodpovedne. Pre Vás, na‰ich obchodn˘ch partnerov.www.phoenix-zz.sk


úvodníkO žasnutí a súdochPred pár rokmi si istý podivín z našej dediny povedal, že pozemok pod mojím domomje jeho. A keby si to len povedal, on s tou hlúposťou šiel rovno na súd. Ten súdho však neposlal kade ľahšie, ale začal konať. A ja som nestíhal žasnúť. Žasol somtakmer desať rokov, naučil som sa chápať pojmy ako petit, katastrálny operát či naliehavýprávny záujem a zistil som, že dokázať pravdu v konfrontácii s ľudskou hlúposťouje občas poriadne ťažké.Rovnako si pred pár rokmi iný podivín z akejsi holandskej dedinypovedal, že tým, že v susednej nemeckej dedine dovolia isté veci robiťiba ľuďom, ktorí ich robiť vedia, sa porušuje akési jeho právo usadiťsa. Či tak nejako, viete nie som právnik... No a keby si to len povedal,on tú susednú dedinu presvedčil, že má pravdu. Zákon,nezákon, jeho právo usadiť sa je predsa viac ako zákon. Zopár občanovsi však myslelo pravý opak a tak neváhali a tiež šli na súd. A tensúd ich tiež neposlal kade ľahšie, ale tiež začal konať. A rovnako mnohínestíhali žasnúť. Žasli tiež pekných pár rokov.Žasnúť sa dá z viacerých príčin – pozitívne aj negatívne. Verím, žeoný podivín z našej obce pri vynesení rozsudku žasol minimálne takako som opakovane žasol ja, keď kadejakí pseudoznalci predkladalisvoje posudky a pseudoadvokáti svoje argumenty. Neviem, nebol somna vynesení rozsudku. Rovnako som nebol na vynesení rozsudkuv Luxeburgu a rovnako verím, že tí pseudolekárnici kdesi z Holandska či odkiaľ, ktorísa rozhodli vylepšiť nemecké lekárenstvo, žasli minimálne rovnako, ako som predpár rokmi žasol ja, keď som čítal nález nášho ústavného (sorry za výraz) súdu v principiálnerovnakej veci.No a do tretice nestíham žasnúť nad niektorými mojimi kamarátmi a kamarátkami,ktorí sa tiež svojho času rozhodli vylepšiť slovenské lekárenstvo – niektorí tak, že vzalina seba zodpovednosť a sú nezávislými lekárnikmi, iní tak, že sa tej zodpovednostizbavili a sú lekárnikmi závislými. Kým tí prví väčšinou unisono mlčia (asi ešte nepredýchaliten úžas z rozsudku), tí druhí sa poponáhľali s vysvetlením, že v tom rozsudkusa síce píše, že lekárnik má byť nezávislý, ale že je to v podstate taká beletria,nezáväzné čítanie ku káve. Lebo vraj nech nás ani nenapadne robiť z farmaceutovmanažérov a z manažérov farmaceutov. Koľký dôvtip.Dve právne veci. V tej prvej si akýsi podivín zmyslel, že moja pôda je jeho. V druhejsi ďalší podivín zmyslel to isté – že moja pôda je jeho. Že lekárnická pôda je ibakus zeme, po ktorej môže chodiť kadekto, stavať na nej, čo sa mu zapáči a siať do nejakúkoľvek burinu.Dva rozsudky. V tom prvom súd jasne povedal, že právoplatný a nespochybnený listvlastníctva je viac ako dojmy, v tom druhom iný súd povedal to isté. Že odbornosťa profesionalita sú viac ako kšeftárske predstavy špekulantov.Ja som sa podľa prvého rozsudku zariadil – oplotil som ho, postavil som si naňom dom, zasadil stromy a pravidelne kosím trávu.Podľa toho druhého rozsudku sa však musíme zariadiť všetci. Tí, ktorí prehrali a ktorýmzobral ich prihlúplu argumentáciu zagágali. My sme zatiaľ ticho. Dokedy?Mgr. ondrej SUkEĽ,lekáreň don Bosco, HumennéLEKÁRNICKÉ LISTY 6/2009


zaUjíMavoStiSymbolickú kyticukvetov pri príležitostiDňa lekárnípoložili 8. júnak Pa mätnej tabuli PhMr.Vladimíra J. Žuffu prezidentSlovenskej lekárnickejkomory PharmDr. JánValjan a člen PrezídiaSLeK a RLeK BratislavaPharmDr. Peter Stanko. Pamätná tabuľa je umiestnená na rušnejbratislavskej Štefánikovej ulici, na dome, kde kedysi bolaŽuffova lekáreň a kde aj žila jeho rodina. Pamätnú tabuľu tunainštalovali v roku 2005. Osobnosť magistra Žuffu predstavujeešte aj v dnešných časoch symbol boja proti neetickýma nekalým postupom v slovenských lekárňach. (bpr)Vnovom lekárnickom dome privítalpre zident Slek pharmdr. ján valjangenerálnu riaditeľku všzp jUdr. zuzanuzvolenskú a pharmdr. Martinavišňanského MBa, pHd. (na obrázku s rndr.t. jurikom, CSc.)LEKÁRNICKÉ LISTY 6/200944. júna 2009 sa začala písať história športovej spolupráceSlovenskej lekárnickej komory a Slovenskejlekárskej komory. v Báči, v Golf Clube veltensa uskutočnil oficiálny handicapový golfový turnaj lekárova farmaceutov. Hralo sa na 18-tich jamkách za účastipiatich lekárnikov. víťazi v mskej kategórii boli dvaja:karol BorGUĽa a Michal HUlMan. Ženy súťažiliv spoločnej kategórii, zvíťazila: katarína opršalová.podujatie bolo výborne zorganizované a bude na nás,aby sme zvýšili postupne aj počet zúčastnených farmaceutov.(mm)


OBSAH lekárnici prvú bitku vyhrali . . . . . . str. 6 – 9 rozsudky Európskeho súdnehodvora a ich význam pre Slovenskúrepubliku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 10 – 11 odobratie licencií možno považovaťza významný úspech Slek v bojis nekalými marketingovýmijavmi posledného obdobia . . . . . . . .str. 12 – 14 výzva na zaplatenie príspevku členakomory a poplatku za aktualizáciu údajovz registra farmaceutov za rok 2009 . . . . . str. 16 výkony sú realitou . . . . . . . . . . . . . . str. 17 Chrípka, pandemická situáciaa očkovanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 18 – 19 pokroky v práci s informáciamiv lekárni v. – Fotosenzibilitaako nežiaduci účinok liečiv . . . . . . . str. 20 – 21 ateroskleróza . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 22 – 25 Seminár nadácie EaHp vo vilniuse . . . str. 26 Brusnica veľkoplodá protiinfekciám močových ciest . . . . . . . . str. 28 – 29 ako na citlivé a bolestivé zuby . . . str. 0 – 1 Monitor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 2INZERCIAPri infekciách a zápalochmočových ciest!pomáha zabraňovať uchyteniu baktériína stenách močového ústrojenstvapodporuje správnu funkčnosť močových ciestpomáha predchádzať opakovaným zápalomvhodný pre tehotné ženy a ženy v menopauzevhodný na dlhodobé ívaniePrvá pomoc pri akútnych problémochs močovými cestami!Urinal Akut je nový revolučný preparát s najvyššoukoncentráciou extraktu z brusníc. Prípravok je rýchloupomocou pri náhlych a silných zápaloch močovýchciest vyžadujúcich si okamžitú a účinnú starostlivosť.Vďaka poitiu úplne novej patentovanej technológiespracovania brusníc Hi-PAC TM stačí iť len dve tabletydenne, ktoré zodpovedajú príjmu 144 000 mg čerstvýchplodov brusníc.Prílohou LL je Dovolenkoválekárnička II. Tentokrát nieje určená vám, lekárnikom,ale pacientom... Vaša radaa týchto pár riadkov imurčite pomôžu, pokiaľ ichna dovolenke postihnenejaké ochorenie či úraz…výživový doplnokwww.walmark.sk www.klubzdravia.sk infolinka 0800 191 191


LEKÁRNICKÉ LISTY 6/20096Slek inForMUjE Mgr. igor MinaroviČ, phd.paracelsus@dl.skHistória prvého súdneho sporusiaha až do roku 2000. Právevtedy Ralf Däinghaus založilspoločnosť DocMorris a spustilinternetový predaj liekov. Nová spoločnosťbola síce registrovaná v Holandsku, prostredníctvominternetu však ponúkala liekyaj klientom z ostatných krajín. Obzvlášť dramatickásituácia bola v Nemecku, aj vzhľadomna to, že DocMorris z mesta Landgraafneďaleko nemecko-holandských hraníc, dokázalzabezpečovať lieky pre nemeckých pacientov.Táto skutočnosť vyvolala veľký odpornemeckých lekárnikov, ktorí v prísneregulovanom prostredí nedokázali konkurovaťinternetovej lekárne. Začalo sa niekoľkosúdnych sporov na úrovni krajinských i naúrovni najvyššieho súdu. Celý spor sa neskoršiedostal pred Európsky súdny dvor v Luxemburgu,ktorý 11. decembra 2003 povolilspoločnosti DocMorris internetový predaj liekovv Nemecku, samozrejme za podmienokplatných v krajine doručenia, teda mohli byťdoručované iba registrované lieky, ktorýchvýdaj nie je viazaný na lekársky predpis. Tentoúspech vlial nové sily do rýchlo sa rozvíjajúcejspoločnosti, ktorá v roku 2006 mala330 zamestnancov, viac ako 800 tisíc klientova dosiahla obrat 178 mil. eur.Ďalším kontroverzným krokom spoločnostibolo prevzatie verejnej lekárne v hlavnommeste nemeckej spolkovej republikySársko, v Saarbrückene. Problém bol v tom,že nemecká legislatíva zakotvuje zákaz cudziehovlastníctva. Lekáreň v Nemecku tedamôže vlastniť iba lekárnik. Napriek tejtoskutočnosti Ministerstvo zdravotníctva tejtospolkovej krajiny rozhodnutím z 29. júna 2006udelilo povolenie spoločnosti DocMorris naprevádzkovanie lekárne v Saarbrückenes podmienkou, že spoločnosť prijme farmaceuta,ktorý bude osobne a na vlastnú zodpovednosťpoverený riadením uvedenej lekárne.Toto rozhodnutie začiatkom augusta2006 napadli na krajinskom súde najskôr lekárničkaHelga Neumann-Seiwert, neskôr ajnemecká lekárnická stavovská organizácia.Ministerstvo sa bránilo tvrdením, že zásadu,podľa ktorej môžu lekáreň vlastniť a prevádzkovaťlen farmaceuti, nebolo možné uplatniť,pretože porušuje článok 43 ES, ktorý zaručujeslobodu usadiť sa. Súd sa pretorozhodol prerušiť konanie a obrátiť sa na Európskysúdny dvor, ktorý mal v tejto veci rozhodnúť.Druhý súdny spor viedla Európskakomisia proti Taliansku.Na začiatku tohto súdneho sporustála spoločnosť Celesio a jejsťažnosť z roku 2004 v Európskej komisii nataliansku legislatívu. Talianska vláda dostalanásledne v marci 2005 upozornenie od komisárapre vnútorný trh EÚ CharliehoMcCreevyho, ktorý neskôr zažaloval Talianskona ESD. Vyčítal Talianskej republikeskutočnosť, že ponechala v platnosti právnuúpravu, ktorá vyhradzuje právo prevádzkovaťsúkromnú lekáreň výlučne fyzickým osobámlekárnikom alebo spoločnostiam zloženýmvýlučne z farmaceutov. Talianska legislatívaokrem takýchto lekární pozná aj tzv. obecnélekárne, ktoré môže ich zriaďovateľ dať dosprávy inej spoločnosti, nie však spoločnostidistribuujúcej lieky, čo tiež bolo predmetompodania na ESD.Európsky súdny dvor sa oboma kauzami zaoberalniekoľko rokov. Prvé vyjadrenia odborníkov na európske právo hovorilio tom, že rozhodnutia v oboch prípadoch musia uprednostniťliberalizáciu. Tento názor sa opieral najmä o obdobné rozhodnutieESD z 21. apríla 2005, ktorý nariadil Grécku zrušiť legislatívne ustanovenie,podľa ktorého môže právnická osoba otvoriť predajňu očnejoptiky iba pod tou podmienkou, že povolenie na zriadenie a prevádzkovanietejto predajne sa vydá na meno optika s licenciou, ktorýje fyzickou osobou, a že osoba, ktorá má povolenie na prevádzkovaniepredajne, má najmenej 50%-ný podiel na základnom imaní spoločnosti.Zmenu v pohľade spôsobilo vyjadrenie generálneho advokáta ESD YvesaBota, ktorý v decembri 2008 vydal stanovisko, ktorým podporilnemeckú a taliansku legislatívu (publikovali sme ho v LL 01/2009).Podľa jeho názoru majitelia verejných lekární musia byť plne kvalifikovaní,a potreba ochrany verejného zdravia je nadradená všeobecnýmpravidlám slobody obchodu a pohybu kapitálu.Lekárnici prvúAj tak je možné komentovať dlho očakávaný verdikt Európskehosúdneho dvora (ESD) v dvoch súdnych sporoch,ktoré podľa pozorovateľov výrazne ovplyvnia tvár európskeholekárenstva v nasledujúcich rokoch. Súdne spory sazaoberali legitímnosťou a oprávnenosťou obmedzení pri zriaďovanía prevádzkovaní lekární v dvoch európskych krajinách– Nemecku a Taliansku.RozhodnutieDeň D prišiel 19. mája 2009. Veľkákomora Európskeho súdnehodvora prijala rozhodnutiav oboch prípadoch, ktoré sa rozhodlaposudzovať spoločne.V prípade prvého súdneho sporuESD rozhodol tak, že článkom43 ES a 48 ES (sloboda usadeniasa kapitálových spoločností) neodporujevnútroštátna právnaúprava, ktorá bráni osobám, ktorénie sú farmaceutmi, vlastniťa prevádzkovať lekárne. V druhomprípade žalobu EK proti Talianskuzamietol.ESD rozhodol síce v dvoch konkrétnychprípadoch, odôvodnenievšak vyjadruje všeobecný názorESD a je preto aplikovateľné vovšetkých krajinách EÚ. VerdiktESD obsahuje viacero veľmi zaujímavýcha dôležitých výrokov,ktoré si zaslúžia osobitnú pozornosť.„…zdravie a život osôb zaujímajú prvémiesto medzi Zmluvou chránenýmistatkami a záujmami a členským štátomprináleží rozhodnúť o úrovni, na ktorejchcú zaistiť ochranu verejného zdravia,aospôsobe, akým sa má táto úroveň dosiahnuť.“Inými slovami, oblasť zdravotníctvaa farmácie nie je v rámci európskeho právaharmonizovaná. Teda žiadne opatrenienestanovuje „podmienky prístupu k činnostiamv oblasti farmácie, ktoré by spresňovaliokruh osôb oprávnených prevádzkovať lekáreň.“A podľa toho aj situácia v tomtosmere v Európe vyzerá, plne liberalizovanévlastníctvo verejných lekární je iba v 9 z 27krajín EÚ. Znamená to teda, že väčšina kra-


Slek inForMUjELEKÁRNICKÉ LISTY 6/20098podmienky pre farmaceutovaj nefarmaceutov vo verejnýchlekárňach ako aj nemocničnýchlekárňach. Svojvýrok však odôvodnil tvrdením,že ak právnická osobaposkytuje lekárenskú starostlivosťprostredníctvom odbornéhozástupcu, je danágarancia odbornosti pri poskytovanítohto druhu zdravotnejstarostlivosti, a tým ajverejný záujem v danom spoločenskomvzťahu. Podľa názoruESD však takáto zárukanie je dostatočná. Navyše,podľa vyjadrenia ESD, v prípadoch,keď existuje neistotao existencii alebo rozsahu rizíkpre zdravie osôb, môžečlenský štát prijať ochrannéopatrenia bez toho, aby muselčakať, kým sa existencia tých -to rizík naplno prejaví. Tedanie je nevyhnutné čakať a následnedokazovať poškodeniezdravia. Ak sa členský štátmôže domnievať, že existujeriziko, že právna úprava, ktorejcieľom je zaistiť nezávislosťpovolania farmaceuta, budev praxi porušovaná, keďže záujemna dosahovaní ziskovnie je u osoby, ktorá nie je farmaceutom,zmierňovaný rovnakým spôsobomako v prípade nezávislých farmaceutov,je legitímne zaviesť obmedzujúcu národnúlegislatívu. Všetko sú to vyjadrenia v príkromrozpore s vyjadrením ÚS SR. Myslím, že sebareflexiaÚS SR by teraz bola namieste, najmäak si uvedomíme skutočnosť, že v prípadeopätovného rozhodovania o podobnej veciby musel zobrať do úvahy aj právny názorvyššej inštitúcie, teda ESD.v súdnom spore Ek proti talianskej republikesa ESd zaoberal aj konkrétnoumožnosťou prevádzkovaním verejnej lekárnevýrobcami a distribútormi liekov akoďalšími článkami liekového reťazca. dospelk záveru, že tieto subjekty môžu zasiahnuťdo nezávislosti farmaceutov zamestnancovtým, že ich budú nabádať k propagácii liekov,ktoré sami vyrábajú alebo uvádzajú natrh. obdobnú úvahu je možné aplikovať ajna predpisujúcich lekárov, kde bola priamapreviazanosť lekára a lekárnika ako konfliktzáujmov identifikovaná v zdravotníckomkódexe Novae Constitutiones vydanom Friedrichomii. v roku 1241, ktorý formálnei právne oddelil povolania lekára a lekárnikaa prisúdil lekárňam povahu zdravotníckehozariadenia. dnešná liberálna právnaúprava vracia postoj spoločnosti k lekárenstvudo čias hlbokého stredoveku.◀◀◀Členský štátBelgickoBulharskoCyprusČRDánskoEstónskoFínskoFrancúzskoGréckoHolandskoChorvátskoÍrskoLitvaLotyšskoLuxemburskoMaďarskoMaltaNemeckoPoľskoPortugalskoRakúskoSlovenskoSlovinskoŠpanielskoŠvédskoTalianskoVeľká BritániaDemografickéØ 2500 obyv.NNNPevná sieť3000 obyv.N2500 obyv.?N5000 obyv.NNA5000 obyv.5000 obyv.NNN4000 obyv.5500N5000 obyv.2800 obyv.Štátny monopol4500 obyv.NKritériáGeografickéØ 2500 mNNNPevná sieť1000 mAA?NØ 300 mNNNA275 mNNN500 m500N400 m250 mŠtátny monopol200 mNCOMMUNITY PHARMACY IN EUROPE, PGEU SELECTED FACTS & FIGURES, Marec 2008V rozhodnutí sa spomína aj zaujímavé odôvodnenieč. 26 smernice Európskeho parlamentua Rady 2005/36/ES zo 7. septembra2005 o uznávaní odborných kvalifikácií,v ktorom sa uvádza, že geografická distribúcialekární a monopol na prípravu a vydávanieliečiv by mal zostať záležitosťou členskýchštátov. Touto smernicou sa nemenia legislatívne,regulačné a správne opatrenia členskýchštátov, ktorými sa zakazuje spoločnostiamvýkon určitých činností farmaceutov,alebo sa výkon takých činností podmieňujesplnením určitých podmienok. Inak povedané,uplatňovanie demografických a geografickýchkritérií je legitímnym nástrojom štátuna regulovanie siete verejných lekární.Inštitút, ktorý v rukách SLeK viackrát napadolProtimonopolný úrad, je v rukách štátuprípustný.DôsledkyDôsledky rozhodnutia ESD sú viaceré.Bezprostredne sa rozhodnutietýka lekárne v Saarbrückene,ktorej bolo 22. májadoručené rozhodnutie sárskeho Ministerstvazdravotníctva o okamžitom zrušení povolenia.Po právnej stránke však prípad nekončí.Spoločnosť DocMorris má mesiac naodvolanie proti tomuto rozhodnutiu. Tentokrok je však veľmi nepravdepodobný, nakoľkov opačnom prípade by spoločnosť znášalanemalé trovy ďalšieho konania, navyšeiba s malou šancou na konečný úspech.Nepriamych dôsledkov je hneď viacero.Toto rozhodnutie napríklad významne narušiloplány koncernu Celesio, ktorý medzičasom,v apríli 2007, kúpil internetovú lekáreňDocMorris. Pritom plány spoločnostineboli vôbec malé. Celesio si vyčlenilo 600mil. eur na nákup lekární v Nemecku. V prvomroku po zrušení obmedzenia chcelkoncern, ktorý prevádzkuje lekárne v siedmycheurópskych krajinách, otvoriť 50 lekární,do konca roku 2011 ich malo byť 500a ich obrat mal dosiahnuť 800 mil. eur.Predpokladaný nárast ceny akcií bol ažo 46% na cieľových 35 eur, v deň vyhláseniarozhodnutia ESD však akcie padli o 2,74 eurna 16,11 eur za akciu (aj v súčasnosti cena akciíkolíše okolo 16 eur).Celesio preto mení plány.V Nemecku sa v budúcnostichcú zamerať na rozšíreniefranchise systému značky Doc -Morris a zásielkovýchslieb internetovejlekárne, doútoku prešli v inýchkrajinách s menejobmedzujúcimi pravidlami.Koncommája bola otvorenáprvá lekáreň Doc -Mo rris mimo Nemecka,v Rathmi nes,predmestí írskehoDublinu. Z pohľadukoncernu Celesio ideo pilotný projekt, ktorého výsledkyzohrajú kľúčovú úlohupre ďalšie aktivity značky Doc -Morris v Írsku. Tento krok je zaujímavýaj z pohľa du doterajšíchaktivít spoločnosti v Írsku.Celesio sa v snahe o zjednoteniea propagáciu jednotnejznačky v roku 2004 rozhodlooznačiť všetkých svojich 70 lekárnív Írsku značkou Unicare.So vstupom novej značky sa tá -to koncepcia rozpadá.Oveľa dôležitejšou je skutočnosť, že liberalizačnétendencie v európskom lekárenstvetýmto rozhodnutím významne utrpeli.Európska komisia sa ústami svojhohovorcu vyjadrila, že akceptuje rozhodnutia


ESD a v prebiehajúcich konaniach voči ďalším krajinám s podobnekonzervatívnymi pravidlami v oblasti lekárenstva ich zohľadní.Vo Švédsku sa napríklad spomalil proces odpredaja štátneho lekárenskéhomonopolu Apoteket. Švédska vláda chce teraz opätovneprehodnotiť svoje plány do budúcna, najmä okruh možných vlastníkovverejných lekární. Viaceré lekárnické komory vyjadrili svojeplány iniciovať národné legislatívne zmeny v zmysle tohto rozhodnutia.Slovenská lekárnická komora nie je výnimkou.Prezídium a Rada SLeK sa na svojomrokovaní 10. – 11. 6. 2009 rozhodli iniciovať legi sla -tívne zmeny, ktoré by v zmysle vyjadrenia ESD garantovalivyššie záruky pre pacienta. Cieľom je dosiahnuťvlastníctvo lekární lekárnikom ako jedinýmodborníkom na lieky, či vo forme fyzickej aleboprávnickej osoby, a zavedenie zodpovedajúcich demografickýcha geografických kritérií, ktoré budú zárukoudostatočnej dostupnosti lekárenskej starostlivosti.Legislatívna úprava sa musí nevyhnutnevysporiadať aj s existujúcimi verejnými lekárňami,ktorých prevádzkovatelia nespĺňajú tieto sprísnenépodmienky. Ponúka sa riešenie podľa rakúskehomodelu, kedy nelekárnici dostali prechodné obdobie10 rokov na prispôsobenie sa novým podmienkam.MZ SR zatiaľ vyjadrilo ochotu rokovať…200018001600140012001000800Vývoj počtu verejných lekární na Slovensku2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008ZáverMnohé európske i slovenské denníky a týždenníky, akoaj viaceré záujmové skupiny reagovali na rozhodnutieESD bez hlbšieho štúdia, veľmi schematicky odsúdiliho pre údajné oslabenie konkurencie a voľnéhotrhu. Aké výsledky teda mal tento liberalizačný experiment ministraZajaca na Slovensku? Naozaj nám liberalizácia priniesla vykúpenielekárenstva?Najhmatateľnejším dôkazomnarastajúcej „konkurencie“v lekárenstve a zdravotníctvevôbec je korupcia najmä pacientova lekárov. Množia sapodnety poukazujúce na výdajliekov v ambulancii lekárov,usmerňovanie pacientovlekárom do konkrétnej lekárneje dnes bežným pracovnýmpostupom, často dôležitejším,ako liečba samotná.A tam, kde korumpovanie lekárovnepomáha, korumpujúsa pacienti.Okrem zvýšenia počtu lekárníje výsledkom uvoľneniapravidiel aj predĺženiuotváracích hodín lekární.Schvaľovanie otváracích hodínje však v rukách samosprávnychkrajov. Trh v tomtoprípade iba suplujekompetencie jednotlivýchVÚC, navyše pohnútkaminie sú potreby verejnosti, ale ekonomické záujmy prevádzkovateľovlekární. Zvýšenie dostupnosti lekárenskej starostlivosti vplyvom trhovýchmechanizmov je teda otázne. Okrem toho sa dnes výrazne zujúskladové zásoby verejných lekární, rastie lieková turistika. Nieje výnimkou skutočnosť, že pacient i pomerne bežný liek dostaneaž po dlhej tortúre, často až na druhý či tretí deň.Miesto snahy o personalizované sledovanie racionálnej farmakoterapie,jej bezpečnosti a výsledkov sú pacienti lákaní do lekárnína lacné sľuby, zavádzajú sa vernostné systémy zavedené výlučnena finančnom základe, dokonca ich vylepšenia vo formeDia-kariet či Senior-kariet, dnes úplne bežné bonifikácie za každýprinesený recept. A operuje sa európskym príkladom, povedzmeNemeckom. Už menej sa hovorí o tom, že vernostné systémy v tejtokrajine veľmi úzkostlivo obchádzajú oblasť liekov hradených z verejnéhozdravotného poistenia a finančné zvýhodnenia sa týkajú výlučnedoplnkového sortimentu lekárne.Liberalizačný experiment s lekárenstvomzlyhal. Rozhodnutie ESD ukázalo smer, ktorým samôže lekárenstvo vybrať. Lekárnici v celej Európe podlhšej dobe konečne vyhrali veľkú bitku. Bude len nanás samotných, či presvedčíme verejnosť o našej pravde.A vyhráme vojnu. Či?Rozhodnutia ESD sú dostupné na:http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62007J0171:SK:HTMLhttp://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62006J0531:SK:HTMLLiberalizácia lekárenstva ministrom Zajacom nijako neovplyvnilazvyšovania nákladov na lieky. Neobstojí teda tvrdenie o znižovanícien vďaka konkurencii. Je zdokumentované, že nové lekárne si uplatňujúna voľnopredajný sortiment vyššie marže ako lekárne lekárnikov.SLeK riešila napríklad sťažnosť pacientky na neúmerne vysokúcenu prípravku z kategórie expoktorancií v lekárni v jednombratislavskom obchodnom centre, ktorá patrí do celoslovenskej sietelekární (cena bola viac ako dvojnásobná, teda marža viac ako100% !!!). K podobnému záveru dospeli aj médiá, ktoré poukázalina vyššie ceny sortimentu reťazcových lekární, najmä v mestách.Liberalizácia viedla v prvom rade k dramatickému nárastu počtulekární. Je veľmi dôležité pripomenúť, že novo vznikajúce lekárnesú prevažne v rukách nelekárnikov, najmä veľkých finančných skupín.Dnes podľa dostupných informácií je takmer 40% lekární v rukáchnelekárnikov. Nárast výdavkov na lieky sa teda v značnej mieredostáva prostredníctvom iných podnikateľských subjektov mimozdravotníctvo.INZERCIALEKÁRNICKÉ LISTY 6/20099


Slek inForMUjERozsudky Európskehosúdneho dvoraa ich význam pre Slovenskú republikuLEKÁRNICKÉ LISTY 6/200910I.EURÓPSKAÚNIA Európsky súdny dvor (ďalej len„ESD“) 19. mája 2009 rozhodoldvomi rozsudkami, a to:I. V spojených veciach C-171/07a C-172/07 predmetom konania bolinávrhy na začatie prejudiciálnehokonania podľa článku 234 ES nazáklade podania Apothekerkammerdes Saarlandes a ďalší proti Saarland, Ministeriumfür Justiz, Gesundheit und Soziales,za účasti DocMorris NV. Doc Morris NVje akciová spoločnosť so sídlom v Holandsku,ktorá sa zaoberá korešpondenčným predajomliekov. Rozhodnutím z 29. júna 2006jej Ministerium udelilo s účinnosťou od 1.júla 2006 povolenie prevádzkovať formoupobočky lekáreň Saarbrückene (Nemecko)s podmienkou, že prijme farmaceuta, ktorýbude osobne a na vlastnú zodpovednosťpoverený riadením uvedenej lekárne.Dňa 2. a 18. augusta 2006 podali žalobcoviavo veci samen na Verwaltungsgerichtdes Saarlandes žaloby, ktorých predmetombolo zrušenie rozhodnutia z 29. júna 2006.V týchto žalobách tvrdili, že rozhodnutie jev rozpore s ApoG, pretože porušuje zásadunazývanú „Fremdbesitzverbot“, teda zásadu,podľa ktorej môžu lekáreň vlastniť a prevádzkovaťlen farmaceuti.Ministerium, podporované spoločnosťouDocMorris, tvrdilo, že rozhodnutie z 29.júna2006 je platné, lebo uvedené ustanoveniaApoG nebolo možné poiť, z toho dôvodu,že porušujú článok 43 ES, ktorýzaručuje slobodu usadiť sa. Kapitálová spoločnosť,ktorá v niektorom členskom štátelegálne prevádzkuje lekáreň totiž nemá prístupna nemecký lekárenský trh. Takétoobmedzenie pritom nie je nevyhnutné nadosiahnutie legitímneho cieľa, ktorým jeochrana verejného zdravia.Za týchto okolností Verwaltungsgerichtdes Saarlandes rozhodol prerušiť konaniea obrátil sa ESD a položil Súdnemu dvorunasledujúce prejudiciálne otázky:– Majú sa ustanovenia týkajúce sa slobodyusadenia sa kapitálových spoločností(články 43ES a 48 ES) vykladaťv tom zmysle, že im odporujepravidlo (vylúčenia osôb, ktorénie sú farmaceutmi), ktoré jezakotvené v § 2 ods. 1 bodoch1 až 4 a 7, v § 7 prevej veteav§ 8 prvej vete ApoG?– V prípade kladnej odpovedena prvú otázku:– Je vnútroštátny orgán na základepráva Spoločenstva,najmä vzhľadom na článok 10ES a zásadu potrebného účinkupráva Spoločenstva oprávnenýa povinný neuplatňovaťustanovenia vnútroštátneho práva, ktorépovažuje za nezlučiteľné s právom Spoločenstvaaj v prípade, ak nejde o zjavnéporušenie práva Spoločenstva, a ak dotknutéustanovenia neboli Súdnym dvorom... vyhlásené za nezlučiteľné s právomSpoločenstva?Súdny dvor vo svojom rozhodnutí na prvúotázku odpovedal tak, že článkom 43 ESa 48 ES neodporuje vnútroštátna právnaúprava o akú ide vo veci samej, ktorá brániosobám, ktoré nie sú farmaceutmi, vlastniťa prevádzkovať lekárne. Na druhú otázkuvzhľadom na prvú odpoveď nepotrebovalodpovedať.II. Vo veci C-531/06 predmetom konaniabola žaloba o nesplnenie povinnosti podľačlánku 226 ES podaná 22. decembra 2006Komisiou Európskych spoločenstiev protiTalianskej republike podporovanej Helénskourepublikou, Španielským kráľovstvom,Francúzskou republikou, Lotyšskou republikoua Rakúskou republikou.Svojou žalobou Komisia Európskychspoločenstiev navrhla, aby Súdny dvor určil,že Talianska republika tým, že:– ponechala v platnosti právnu úpravu,ktorá vyhradzuje právo prevádzkovať súkromnúlekáreň výlučne fyzickým osobám,ktoré sú držiteľmi diplomu farmaceuta,a prevádzkovým spoločnostiamzloženým výlučne z akcionárov farmaceutova– ponechal a platnosti právne ustanovenia,ktoré podnikom distribujúcim farmaceutickévýrobky znemožňujú nadobudnúťpodiel v spoločnostiach spravujúcichobecné lekárne,– nesplnila povinnosti, ktoré jej vyplývajúz článkov 43 ES a 56 ES.Súdny dvor prvú výhradu zamietol akonedôvodnú. Súdny dvor druhú výhradu zamietolako nedôvodnú.Rozsudky súdneho dvora sú významnénielen tým, že návrhom na začatie konanianevyhovel, ale predovšetkým sú významnéprávne závery vyjadrené v odôvodnení rozsudkov.Súdny dvor vyslovil okrem iných tieto zásadnézávery:– Zdravie a život ľudí má medzi hodnotamia záujmami, ktoré Zmluva chráni, prioritnépostavenie a členský štát sa môžerozhodnúť, na akej úrovni zamýšľa zabezpečiťochranu verejného zdraviaa akým spôsobom sa má táto úroveň dosiahnúť.– Ochrana verejného zdravia patrí medzinaliehavé dôvody všeobecného záujmu,ktoré môžu odôvodniť obmedzenie slobôdpohybu zaručených Zmluvou, ako jesloboda usadiť sa.– Obmedzenie uvedených slobôd pohybumôže byť konkrétne odôvodnené cieľomzaistiť spoľahlivé a kvalitné zásobovanieobyvateľstva liekmi.– Vprípadoch, keď existuje neistota o existenciialebo rozsahu rizík pre zdravieosôb, mohol členský štát prijať opatreniabez toho, aby musel čakať, kým sa existenciatýchto rizík naplno prejaví.– Zdôraznil veľmi zvláštnu povahu liekov,ktorých terapeutické účinky ich podstatneodlišujú od iných tovarov. Tieto terapeutickéúčinky spôsobujú, že pokiaľ salieky ívajú v prípadoch, keď to nie jenevyhnutné, alebo pokiaľ sa ívajú nesprávne,môžu vážne ohroziť zdravie beztoho, aby si to pacient mohol pri ich podávaníuvedomiť.– Nadmerné nesprávne ívanie liekovokrem toho vedie k plytvaniu finančnýmizdrojmi, ktoré je o to škodlivejšie, žefarmaceutické odvetvie vytvára značnénáklady a musí uspokojovať vzrastajúcepožiadavky, zatiaľ čo finančné prostriedky,ktoré možno venovať na zdravotnústarostlivosť, nie sú neobmedzené, a tobez ohľadu na poitý spôsob financovania.– S ohľadom na tieto riziká pre verejnézdravie a v záujme finančnej rovnováhy


systémov sociálneho zabezpečenia môžučlenské štáty stanoviť pre osoby poverenémaloobchodnou distribúciou liekovprísne požiadavky, najmä pokiaľ ideo podrobné pravidlá ich uvádzania natrh a dosahovania zisku. Konkrétne môžustanoviť, že maloobchodný predaj liekovmôžu zabezpečovať v zásade len farmaceuti,a to vzhľadom na záruky, ktorémusia farmaceuti poskytovať, a na informácie,ktoré musia byť schopní spotrebiteľovipodať.– Vtomto ohľade treba pripustiť, vzhľadomna možnosť priznanú členským štátomrozhodnúť o úrovni ochrany verejnéhozdravia, že členské štáty môžu požadovať,aby boli lieky distribuované farmaceutmi,ktorí sú profesijne nezávislí. Môžutiež prijímať opatrenia umožňujúceodstrániť alebo obmedziť riziko zásahudo tejto nezávislosti, pokiaľ by takýto zásahmohol ovplyvniť úroveň spoľahlivostia kvality zásobovania obyvateľstvaliekmi.– Pokiaľ ide o prevádzkovateľa, ktorý je farmaceutom,nemožno poprieť, že jehocieľom je podobne ako u iných osôb,snaha o dosahovanie zisku. Na takútoosobu sa však hľadí tak, že ako profesionálnyfarmaceut nebude lekáreň prevádzkovaťs výlučným ekonomickýmcieľom, ale aj so zreteľom na odbornéhľadisko. Jeho súkromný záujem na dosahovanízisku je tak zmierňovaný vplyvomjeho vzdelania, odborných skúsenostía zodpovednosti, ktorú nesie, leboSlek inForMUjEprípadné porušenie zákonných aleboetických pravidiel nielenže znižuje hodnotujeho investície, ale podrýva aj jehovlastnú profesijnú existenciu.– Na rozdiel od farmaceutov nemajú osoby,ktoré nie sú farmaceutmi, zo samotnejpovahy veci vzdelanie, skúsenosti a zodpovednosť,ktoré by boli rovnocennévzdelaniu, skúsenostiam a zodpovednostifarmaceutov. Za týchto podmienok jetreba konštatovať, že neposkytujú rovnakézáruky ako farmaceuti.– Uvedený cieľ, odstránenie rizika, by bolomožné dosiahnuť podľa tvrdenia Komisie,aj menej obmedzujúcimi opatreniami,ako sú povinná prítomnosťfarmaceuta v lekárni, povinnosť uzavrieťpoistenie alebo systém primeraných kontrola účinných sankcií. Podľa názoruSúdneho dvora, riziká pre nezávislosťpovolania farmaceuta nemôžu byť s rovnakouúčinnosťou odstránené ani prostredníctvomuloženia povinnosti uza -vrieť také poistenie, ako je poisteniezodpovednosti za škodu spôsobenú treťouosobu. Toto opatrenie by síce mohlopacientovi umožniť, aby získal finančnúnáhradu za škodu, ktorú prípadne utrpel,uplatní sa však a posteriori a je menejúčinné než uvedené pravidlo, a to v tomzmysle, že dotknutému prevádzkovateľovinijako nebráni v pôsobení na farmaceutovv zamestnaneckom pomere.– Sohľadom na voľnú úvahu členských štátovsa však členský štát môže domnievať,že existuje riziko, že právna úprava, ktorejcieľom je zaistiť nezávislosť povolaniafarmaceuta, bude v praxi porušovaná,keďže záujem na dosahovaní ziskov nieje u osoby, ktorá nie je farmaceutomzmierňovaný rovnakým spôsobom akov prípade nezávislých farmaceutov a, žepodriadenosť farmaceutov ako zamestnancovvo vzťahu k prevádzkovateľovi immohla sťažiť možnosť odporovať pokynomtohto prevádzkovateľa.V čom teda spočíva základný význam vyššieuvedených rozsudkov Súdneho dvora?V tom, že Súdny dvor rozhodol, že obmedzeniemožnosti prevádzkovať lekáreňalebo nadobúdať podiely v spoločnostiachprevádzkujúcich lekáreň osobami, ktoré niesú farmaceutmi, je možné odôvodniť cieľomspočívajúcim v ochrane verejného zdraviaako jedného, a to najvýznamnejšieho všeobecnéhozáujmu a vrámci neho spoľahlivéa kvalitné zásobovanie obyvateľstva liekmi.Význam ochrany zdravia a života má teda takývýznam, že je ním možné odôvodniť obmedzenieslobôd pohybu garantovanýchZmluvou, medzi ktoré patrí sloboda usadiťsa a voľný pohyb kapitálu. Osoby, ktoré niesú farmaceutmi, na rozdiel od farmaceutov,nevytvárajú rovnaké záruky pre verejné zdraviea finančnú rovnováhu, ako farmaceuti.Iba farmaceuti sú zárukou odbornosti nakladanias liekmi, zamestnaný lekárnik nieje podľa Súdneho dvora nezávislý lekárnik.Obmedzenie vlastníctva lekárni iba na farmaceutovneznižuje spoľahlivosť zásobovaniaobyvateľstva liekmi.II.SLOVENSKÁREPUBLIKA Do 30. apríla 2000 v Slovenskejrepubliky mohla získať povoleniena prevádzkovanie verejnejlekárne iba fyzická osobafarmaceut.Ústavnému súdu Slovenskejrepubliky bol dňa 17. februára1999 doručený návrh skupiny 34poslancov Národnej rady Slovenskejrepubliky na začatie konania podľa čl. 125písm. a) Ústavy Slovenskej republiky o súlade§ 35 ods. 1 v spojení s § 36 ods. 2 písm.p) a § 70 ods. 1 zákona č. 140/1998 Z.z. o liekocha zdravotníckych pomôckach, o zmenezákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskompodnikaní (živnostenský zákon) v znení neskoršíchpredpisov a o zmene a doplnenízákona Národnej rady č. 220/1996 Z.z. o reklames čl. 35 ods. 1 v spojení s čl. 13 ods. 3a 4, čl. 20 ods. 1 a 4 a čl. 1 Ústavy Slovenskejrepubliky.Podľa ustanovenia § 35 ods. 1 citovanéhozákona: „Lekárenskú starostlivosť vo verejnejlekárni a v pobočke verejnej lekárnemôže poskytovať len fyzická osoba na základepovolenia krajského úradu, ak spĺňapodmienky uvedené v § 3 a 6 a preukážeodbornú spôsobilosť diplomomo skončení vysokoškolského štúdiav študijnom odbore farmáciaa diplomom o špecializácii v odborelekárenstvo.“Nálezom Ústavného súdu Slovenskejrepubliky, sp.zn. PL. ÚS37/1999, z 25. mája 1999, zverejnenýmv Zbierke zákonov Slovenskejrepubliky pod č. 122/1999 vyslovilÚstavný súd SR tieto právnezávery:1. Zákonné obmedzenie práv právnickýchosôb oprávnených poskytovaťlekárenskú starostlivosť inak, akou fyzických osôb poskytujúcich lekárenskústarostlivosť, predstavuje prekročeniepodmienok ustanovených čl. 13ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky vzťahujúcichsa na právo podnikať zaručenéčl. 35 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky.2. Právo podnikať podľa čl. 35 ods. 1 ÚstavySlovenskej republiky zaručuje rovnaképodmienky pre fyzické osoby farmaceutovaj nefarmaceutov vo verejných,ako aj nemocničných lekárňach. Rovnaképodmienky platia aj pre slobodu výkonupovolania, ktorú možno obmedziťv tej miere, v akej to rozumná úvahao všeobecnom prospechu pripúšťa zaúčelné.3. Ak právnická osoba poskytuje lekárenskústarostlivosť prostredníctvom „odbornéhozástupcu“, je daná garancia odbornostipri poskytovaní tohto druhuzdravotnej starostlivosti, a tým aj verejnýzáujem v danom spoločenskom vzťahu.4. Strata možnosti poskytovať lekárenskústarostlivosť vo verejných lekárňach a ichpobočkách právnickou osobou na základezmeny právnej úpravy znamená ajobmedzenie jej vlastníckeho práva nadnevyhnutnú mieru a v rozpore s verejnýmzáujmom. Takéto obmedzenia súv rozpore s princípom právneho štátu,s právnou istotou, ktorá zahŕňa dôveruobčana v právo a navyše aj v ochranu nadobudnutýchpráv, osobitne majetkových(vlastníckych) práv.1. mája 2000 nadobudol účinnosť zákonč. 119/2000 Z.z., ktorým bol novelizovaný zákonč. 140/1998 Z.z., na základe ktoréhomohli povolenie na poskytovanie lekárenskejstarostlivosti získať aj právnické osoby.Závery vyslovené Ústavným súdom SRpod bodom 2. a 3. sú v zrejmom rozpore sozávermi Európskeho súdneho dvora. Tátoskutočnosť sama o sebe nič nemení na právenefarmaceutov byť spoločníkmi právnickýchosôb prevádzkujúcich lekárne. Vytváravšak široký priestor pre orgány štátuvyporiadať sa so všetkým zlým, čo neobmedzenévlastnenie lekární a nakladanies liekmi prinieslo na slovenský lekárenskýtrh pod rúškom konania v záujme pacienta.Zdroj: www.slek.skLEKÁRNICKÉ LISTY 6/200911


Slek inForMUjEOdobratie licenciímožno považovať za významný úspechSLeK v boji s nekalými marketingovýmijavmi posledného obdobia Mgr. Beata praCHárovápracharova@t-zones.skSlovenská lekárnická komora začalapred časom správne konanievoči všetkým tým, ktorí zakaždý zrealizovaný receptvydávali aj nejakú finančnú hotovosť.Výsledkom správnehokonania bolo odobratie licenciína výkon odbornéhozástupcu (túto právomocjej ukladá zákonč. 578/2004 o poskytovateľoch…)pre viacako 40 farmaceutov.Správne konania pokračujúaj voči ďalšímfarmaceutom v lekárňach,kde SLeK obdr -žala písomné podaniea disponuje dôkazmi, žek takýmto skutkom dochádza.Je teda celkom možné,že v odobratí licencií bude ajnaďalej pokračovať.Júnové zasadnutie Prezídia Slovenskej lekárnickej komory sauskutočnilo 10. – 11. júna v Tatranských Zruboch vo VysokýchTatrách a bolo spojené aj s rokovaním Rady Slovenskej lekárnickejkomory. V rámci programu jednotlivých zasadnutí rezonovalinajmä aktuálne problémy posledných dní, a torozhodnutia Európskeho súdneho dvora a odobratie licenciína výkon odborného zástupcu viac ako 40 farmaceutomv kauze vydávania 1 eura (alebo iných modifikácii)za každý zrealizovaný recept. Prezident Slovenskejlekárnickej komory PharmDr. Ján Valjaninformoval preto členov prezídia aj rady o rokovanís ministrom zdravotníctva SR MUDr. Richardom Rašim,MPH 27. mája, keďže pri konečnom výsledku v riešenítýchto závažných problémov je nevyhnutá kooperáciaa aj podpora zo strany MZ SR.,,My sme sa snažili viacerými spôsobmiupozorňovať odborných zástupcov v tých lekárňach,kde sme mali indície, že k takýmtoskutkom dochádza, aby tieto nezákonnépodporné aktivity prestali praktizovať.Žiaľ, zmenu k lepšiemusme zaznamenali až po začatísprávneho konaniaa následne odobratílicencií. Považujem to za veľký úspechSLeK, ktorá takýmto rozhodným konanímdala jasne najavo, ako bude postupovať,pokiaľ v lekárňach bude dochádzať k nekalýmjavom, ktoré úplne potláčajú medicínskycharakter lekární a robia z nich„akciové“ obchody…“ hovorí na margo problémuprezident Slovenskej lekárnickej komoryPharmDr. Ján Valjan.Európsky súdny dvor nedávno prijalrozhodnutia (bližšie k rozsudkomESd na str. 10 – 11) kde jasne okreminého deklaroval, že liek nie je bežnýtovar a iba lekárnik, ktorý má príslušnévzdelanie a prax a nie je v závislompracovnom pomere k ne -lekárnikovi dokáže byť garantombezpečnosti liečby. toto rozhodnutiede facto dalo odpoveď na otázku,prečo by vlastníkmi lekárni mali byťiba farmaceuti. podľa slov pharmdr.štefana krchňáka, zástupcu Slekv pGEU, takmer všetky lekárnickékomory plánujú iniciovať zmenyv legislatíve v súvislosti s týmto rozhodnutím.nález ústavného súduSlovenskej republiky, ktorý pred časomzastavil akékoľvek konaniav snahe o reguláciu siete, resp. vlastníctvolekární ponechať výlučnev rukách farmaceutov, je v tomto prípadebezpredmetné, nakoľko rozhodnutieESd má vyšší právny účinok…


Slek inForMUjERokovanie s ministrom zdravotníctvasa týkalo týchto oblastí:komory PharmDr. Ján Valjan informoval ministra zdravotníctvao tom, že SLeK zrušila licenciu na výkon od borného zástupcuviac ako 40 farmaceutom a začala konanie voči ďalším1.Prezident(kde samozrejme existuje písomné podanie) v súvislosti s vydávaním 1 eura(alebo iných modifikácii) pri zrealizovaných receptoch. Minister podporilSlovenskú lekárnickú komoru a sľúbil legislatívnu úpravu novelouzák. č. 140 na najbližšej schôdzi NR SR…č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch… tento zákon je dlhšiu dobu pripravovaný na novelizáciu, SLeK poslala návrh pripomienok,tieto sa musia prepracovať a zosúladiť s návrhom MZ2.ZákonaSR (pravdepodobne sa zákon rozdelí na 2 zákony a 578 bude naďalej platiťpre 5 hlavných zdravotníckych povolaní) dôležité: SLeK trvá na povinnomčlenstve, jej zástupcovia sa odvolali aj na nález Ústavného súdu v Českejrepublike…Európskeho súdneho dvora… v čase rokovania s ministromzdravotníctva neboli ešte známe úplne znenia rozsudkov3.RozhodnutiaESD, minister zdravotníctva deklaroval podporu pri zmenách zákonač. 140, ktorá by vlastníctvo lekární riešila tak, ako to rozhodol ESDa požiadal SLeK o vypracovanie návrhu znenia príslušného paragrafu…Prezídium Slovenskej lekárnickej komoryodsúhlasilo, že SLeK pripraví legislatívnynávrh, ktorý sa doručí ministrovi zdravotníctvaa ktorý bude zakomponovaný donajbližšej novelizácie zákona č. 140/98 Z.z.(pravdepodobne v novembri 2009). Návrhby znamenal, že od účinnosti novely by povoleniena prevádzkovanie lekárne získalaiba fyzická osoba – lekárnik alebo právnickáosoba zložená z lekárnikov. Týmto návrhombude vyriešené aj dedenie lekární.Čo sa týka existujúcich lekární, Slovenskálekárnická komora navrhuje do zákonazaviesť prechodné obdobie, v rámci ktoréhoby si tento stav vyriešili majitelia nelekárnici.Prezident komory ďalej informovalčlenov prezídia o rokovaniach s generálnouriaditeľkou VšZP JUDr. Zuzanou Zvolenskoua PharmDr. Martinom Višňanským MBA,PhD. Rokovanie sa týkalo dohodnutia určitýchzmien v rámci existujúcich podmienokv zmluvách s poskytovateľmi lekárenskejstarostlivosti. Tieto zmeny si musíVšZP dohodnúť individuálne, išlo skôr o vysloveniepodpory zo strany SLeK pri rokovaniachs poskytovateľmi. Stretnutie sauskutočnilo na margo rokovania s ministromzdravotníctva. Rokovali tiež o zvláštnostiacha rozdielnych prístupoch pracovníkovVšZP k poskytovateľom lekárenskejstarostlivosti v jednotlivých regiónoch Slovenska,napr. o rozdielnom preplácaní obalovéhoma teriálu poívaného technoló -giou Un guator zdravotnými poisťovňami.Členovia prezídia sa ďalej zaoberalispustením novej webovej stránkySLeK, aktualizáciou registra po rozposlaníprístu pových hesiel jednotlivým členomSLeK, zhodnotením Dňa lekární a ďalšíchaktivít súvisiacich s týmto dňom. O aktivitáchLegi slatívnej rady SLeK hovoril dr. J. Sýkora,členovia prezídia sa bavili aj o potrebe▶▶▶LEKÁRNICKÉ LISTY 6/20091


Slek inForMUjEklásť dôraz na prax v oblasti galeniky počaspraxe študentov a vytvoriť vzorové lekárne,ktoré by slúžili na výučbu prípravy IPL a zaoberalisa aj ďalšími okruhmi problémov.RNDr. M. Mušková, PhD. informovala o zaslanílistu Vedeckej rade FaF UK v súvislostis tlakom na ďalšiu chemizáciu výučby naFaF UK (v spodnej časti strany).Búrlivú diskusiu tak členov prezídia,ako aj členov rady vyvolalopracovné stretnutie na MZ SR, ktorésa uskutočnilo 8. júna a na ktoromSLeK zastupoval prezidentPharmDr. Ján Valjan. Hlavným bodomprogramu pracovného roko -vania bolo prerokovanie štátnehovzdelávacieho programu farmaceutickýlaborant a najmä podmienkyprijímacieho konania do jednotlivýchforiem štúdia.Zástupcovia stavovských komôr, riaditeliaškôl a pracovníci ministerstva zdravotníctvanakoniec vyjadrili nesúhlas s možnosťou získaťvzdelanie v odbore farmaceutický laborantformou externého dvojročného štúdia.„Nemôžeme dehonestovať funkciu farmaceu -tickej laborantky a potrebujeme kvalifikovanýchľudí. Veď farmaceutická laborantka jejedným z najdôležitejších spolupracovníkovlekárnika…“ hovorí prezident SLeK dr. J. Valjan.Farmaceutický laborant, laborantka ještvorročné maturitné štúdium, ale nedostatoklaborantov spôsobil, že vznikli snahyo skrátenie štúdia a zavedenie možnosti externéhoštúdia.FOTO: bprVážená Vedecká rada FaF UK,dovoľte mi, aby som vás oslovila v mene Slovenskej lekárnickej komory a vyjadrila sak otázke ďalšieho smerovania farmaceutického štúdia.Už dlhšiu dobu sme svedkami silnejúcej liberalizácie a prieniku kapitálu do slovenskéholekárenstva. Dôsledkom tohto vývoja je enormný nárast počtu verejných lekární, s čím súvisíaj postupná zmena v postavení lekárnika v spoločnosti a v systéme zdravotnej starostlivosti.Lekárnik je nielen z pohľadu SR, ale aj z pohľadu celej Európy zdravotníckym pracovníkoms najväčším počtom kontaktov s pacientom a širokou verejnosťou vôbec. Vzniknových verejných lekární v centrách miest, na peších zónach a v obchodných centrách rukav ruke s predlžujúcimi sa otváracími dobami lekární posúva lekárnika stále bližšie a bližšiek pacientovi či klientovi.Zvýšený počet kontaktov s pacientom spolu s vývojom lekárenstva v rámci koncepcie „pharmaceutical care“ kladiezvýšené nároky na odbornosť lekárnika, jeho kvalifikačné predpoklady, praktické zručnosti a skúsenosť.Ak sa má lekárnik vyrovnať s narastajúcimi nárokmi, musí mať pevný základ vychádzajúci z kvalitného pregraduálnehoštúdia, ktorý si celoživotne oživuje a rozširuje o nové poznatky všetkých farmaceutických a medicínskychvied. Pre úspešné plnenie svojho poslania musí lekárnik obsiahnuť základné vedomosti všetkých profilových predmetov.Vzhľadom na zvýšenú požiadavku kvalifikovanej spolupráce s ošetrujúcim lekárom a odborného poradenstvanajmä v oblasti monitorovanie výsledkov farmakoterapie pacienta a na pomoci pri asistovanom samoliečenívšak zastávame názor, že kľúčovým v tomto smere je zameranie na farmakológiu a klinickú farmakológiu. Práve vedomostia praktické skúsenosti nadobudnuté štúdiom týchto predmetov (samozrejme s pretavením vedomostíz ostatných predmetov farmaceutického štúdia) sú nevyhnutným predpokladom pre úspešné naplnenie poslaniakaždého budúceho lekárnika.Trh sa v snahe o maximalizovanie zisku snaží o zjednodušenie a minimalizovanie kvalifikačných predpokladov nazriadenia a prevádzkovanie lekárne, na posunutie lieku z rúk lekárnika k ďalším odborným pracovníkom verejnýchlekární, dokonca i mimo ne. Veríme, že práve zdôrazňovanie a dokazovanie zastupiteľnej úlohy lekárnika v klinickomporadenstve je cestou, ktorá tento trend dokáže zvrátiť.LEKÁRNICKÉ LISTY 6/200914◀◀◀Vážená Vedecká rada FaF UK, verím, že pri diskusii o tak vážnej téme, akou nesporne ďalšie smerovanie farmaceutickéhoštúdia je, zohľadníte aj tento názor stavovskej organizácie lekárnikov, a teda názor viac ako troch tisícokpraktizujúcich lekárnikov a rozhodnete sa podporiť posun farmaceutického štúdia smerom k rozšíreniu medicínsko-farmakologickýchvedomostí našich budúcich kolegov. Iba tak bude z dlhodobého hľadisko môcť lekárnik rovnocennekomunikovať s ošetrujúcim lekárom a kvalifikovane s ním spolupracovať na skvalitnení a zefektívnení liečbysvojho pacienta. A o to nám všetkým ide v prvom rade.S pozdravomRNDr. Mária MUšKOVá, PhD.viceprezidentka SLeK poverená otázkami sústavného vzdelávania


Slek inForMUjEVýzva na zaplateniečlenského príspevku člena komorya poplatku za aktualizáciu údajovz Registra farmaceutov za rok 2009LEKÁRNICKÉ LISTY 6/200916Vážený člen Slovenskej lekárnickejkomory, dovoľujeme sivás upozorniť na skutočnosť,že v súlade s § 52 ods. 2 a 3zákona č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľochzdravotnej starostlivosti, zdravotníckychpracovníkoch, stavovských organizáciáchv zdravotníctve a o zmenea doplnení niektorých zákonov v znenízmien a doplnkov (ďalej len „zákon“), ječlen komory povinný uhradiť členský príspevokpodľa vnútorných predpisov komory.Podľa § 63 ods. 5 zákona, komora priebežne aktualizujeregister podľa údajov oznamovaných zdravotníckymipracovníkmi. Za priebežnú aktualizáciukomora vyberá od zdravotníckeho pracovníka poplatok.Výška paušálneho poplatku za aktualizáciuúdajov z registra farmaceutov za rok 2009 predstavuje4 €.V súlade s článkom 5Hospodárskeho poriadkuSLeK bola výška členskýchpríspevkov na rok 2009 stanovenánasledovne:Výška členského príspevku člena komory pracujúcehov závislej činnosti, alebo v obdobnom pracovnomvzťahu vo verejnej lekárni alebo pobočke verejnejlekárne, vo verejnej lekárni zriadenej akovýučbová základňa, vo výdajni zdravotníckych pomôcoka nemocničnej lekárni sa stanovuje na 50 eurna kalendárny rok.Výška členského príspevku člena komory, ktorý jena materskej dovolenke alebo rodičovskej dovolenkea nie je držiteľom povolenia na poskytovanie lekárenskejstarostlivosti alebo člena komory, ktorý nevykonávapovolanie farmaceuta na územní Slovenskejrepubliky je stanovená na 10 eur.Výška členského príspevku lekárnika držiteľa licenciena výkon povolania farmaceuta alebo licenciena výkon funkcie odborného zástupcu vo verejnejlekárni alebo odborného zástupcu v pobočkeverejnej lekárne alebo vo výdajni zdravotníckych pomôcok,ktorý v príslušnom kalendárnom roku vykonávapovolanie lekárnika ako odborný zástupcavo verejnej lekárni alebo odbornýzástupca v pobočke verejnej lekárne aleboodborný zástupca vo výdajni zdravotníckychpomôcok alebo ako držiteľpovolenia na poskytovanie lekárenskejstarostlivosti je stanovená na 335 eur. Výškačlenského príspevku držiteľa licenciena výkon funkcie odborného zástupcuv nemocničnej lekárni, ktorý vykonávapovolanie odborného zástupcu v nemocničnejlekárni je stanovená na 50 eur.Podľa Hospodárskeho poriadku Slovenskej lekárnickejkomory (ďalej len „SLeK“) bol členský príspevokza rok 2009 ako aj paušálny poplatok za aktualizáciuúdajov z registra farmaceutov splatný ku dňu15. február 2009.Členský príspevok za rok 2009 a poplatokza aktualizáciu údajov z registra farmaceutovje splatný na nasledovný bankový účetpríslušnej Regionálnej lekárnickej komory:RLeK Bratislava číslo účtu . . . . . : 262 085 2780/1100RLeK Trnava číslo účtu . . . . . . . : 262 685 2781/1100RLeK Košice číslo účtu . . . . . . . : 262 185 2782/1100RLeK Trenčín číslo účtu . . . . . . . : 262 785 2783/1100RLeK Žilina číslo účtu . . . . . . . . : 262 285 2784/1100RLeK Banská Bystrica číslo účtu : 262 885 2785/1100RLeK Nitra číslo účtu . . . . . . . . . : 262 385 2786/1100RLeK Prešov číslo účtu . . . . . . . : 262 985 2787/1100Pre účely identifikácie platiebuveďte nasledovné symboly:Variabilný symbol . . . . . . . . . : vaše registračné čísloŠpecifický symbol . . . . . . . . . : 2009Konštantný symbol . . . . . . . . : 0308V prípade, že ste z dôvodu pracovnej zaneprázdnenostialebo z iných dôvodov do dnešného dňačlenský príspevok a poplatok za aktualizáciu registraneuhradili, žiadame vás, aby ste dlžné sumy uhradilibez zbytočného odkladu na príslušný bankový účetv zmysle vyššie uvedeného.Zdroj: Sekretariát SLeK


Slek inForMUjEPrvé lekárenské výkonysú realitou! PharmDr. Peter STANKOpeter.stanko@pharminfo.skVpraxi to znamená, že keď v roku2010 dôjde k vydaniu novéhoKatalógu zdravotníckych výkonov, v ňom budú zakomponovanéaj tie naše, lekárnické.Taxa laborumako výkonAko prvé, čo sa bude dotýkať lekární,bude zaradenie taxy laborum do Katalóguvýkonov. V tomto prípade ide na pohľadiba o kozmetickú úpravu stavu, ktorý tu existoval, pretože aj v rámci cenových výmerovpri každej kategorizácii fungoval ajcenník pre taxu laborum. Výhody sú všaknapriek tomu neodškriepiteľné. V prvomrade nebude problém valorizovať hodnotutaxy laborum v prípade, ak lekárni stúpnurežijné náklady, ktoré súvisia s individuálnouprípravou liekov (energie, materiálya podobne).Zaradenie taxy laborum do katalóguvýkonov bude významnýaj pre nemocničné lekárne, ktorési pri individuálnej a hromadnejpríprave liekov doposiaľnemohli vykazovať žiadnuhodnotu práce. Po zaradení dozoznamu si teda nemocničné lekárnemôžu vykazovať takétovýkony na poisťovňu a nebudúmusieť byť vystavovaní do pozície,kedy ich odborná práca nebolanijako hodnotená.V priebehu posledných mesiacov ste sa mohli na stránkachLekárnických listov stretávať s polemikami na tému zdravotníckevýkony pre lekárnikov. Taktiež ste v uplynulom číslemožno zachytili aj informáciu o tom, že Subkomisii prefarmáciu a lekárenstvo sa po takmer ročnej práci podarilona pôde Ministerstva zdravotníctva presadiť zaradenieprvých zdravotníckych výkonov pre farmaceutov.Zároveň sa zaradením taxy laborum dokatalógu výkonov zníži riziko znižovania cenyprípravy IPL v budúcnosti.Hlásenienežiaducichúčinkov liekovako výkonHlásenie nežiaducich účinkov liekov patrímedzi povinnosti farmaceutov pracujúcichv lekárni. Ide o činnosť, ktorá je nielennáročná na čas, ale vyžaduje aj odbornúzdatnosť farmaceuta. Napriek tomu dodnesfarmaceuti (na rozdiel od lekárov) nemohlihlásenie nežiaduceho účinku vykazovať akosvoju odbornú činnosť a nárokovať si za toadekvátne finančné ohodnotenie. V roku2010 bude do katalógu výkonov zaradené ajhlásenie nežiaducich účinkov farmaceutom,čo znamená, že takéto hlásenie si lekáreňbude môcť vykázať na poisťovňus požiadavkou na príslušnú úhradu.Ďalšiezdravotné výkonyfarmaceutovV rámci ďalších schválených farmaceutickýchvýkonov existuje priestor pre ďalšiuprogresiu v oblasti platených výkonov, ktoré dnes lekárnici realizujú popri každodennomposkytovaní lekárenskej starostlivosti.Ako príklad možno uviesť „Posúdenieproblémov súvisiacich s liekmi“, alebo „Poskytnutieodpovede farmaceuta inému zdravotníckemupracovníkovi v rámci telefonickejkonzultácie“.Aké sú ďalšievyhliadkyČinnosť katalogizačnej komisie, ako ajčinnosť Subkomisie pre farmáciu a lekárenstvosa nekončí, ale pokračuje aj naďalej.V lekárni sú totiž ešte stále vykonávanémnohé odborné zdravotnícke úkony, ktorénie sú nijako honorované (napríklad meraniekrvného tlaku a podobne). Snaha subkomisiebude smerovať k tomu, aby všetkyodborné úkony realizované pri poskytovanílekárenskej starostlivosti boli spravodlivohonorované. A postupne by snáď mohloprísť aj k tomu, že sa lekárenstvo zbaví maržena receptové lieky a zdravotnícke pomôckya hodnotené bude aj za odborný výkons názvom „výdaj lieku a dispenzácia“.Nielenže bude môcť stúpnuť kredit lekárnikaako zdravotníckeho profesionála, ale nebudemesa musieť obávať priamych a nepriamychstrát z neustáleho preceňovanialiekov.LEKÁRNICKÉ LISTY 6/200917


pUBliCiStikaChrípka, pandemickásituácia a očkovanieSvetová zdravotnícka organizácia (SZO/WHO) sa 11. júna2009 rozhodla vyhlásiť najvyšší stupeň pohotovosti 6, formálnedeklarovaný ako globálna pandémia chrípky v súvislostis pokračujúcim šírením nového chrípkového vírusu A (H1N1).Margeret Chan, generálna riaditeľka Svetovej zdravotníckejorganizácie 11. júna 2009 vyhlásila: „Svet teraz stojí na začiatkuchrípkovej pandémie 2009. Prežívame prvé dni tejtopandémie. Vírus sa šíri pod prísnym dohľadom“. Toto vyhláseniea poívanie slova „pandémia“ zatiaľ však nie je dôvodomna paniku. Predovšetkým ide o dôležitú správu všetkýmkrajinám, že musia začať implementovať svoje pandemické plány do praxe a zintenzívniťsvoje aktivity, vrátane očkovania proti chrípke sezónnymi – epidemickými vakcínami, ktoré budúod jesene k dispozícii aj u nás a očkovania proti pneumokokom. MUdr.andrea ČUlManová,lF Upjš košice, MUdr. jana SEliGová,rúvz, košicePrvýkrát máme 2 „nové“ vírusy,ktoré koexistujú na rôznychúrovniach pandemickej hrozby.A(H1N1) ako pandemický kmeň,A (H5N1) vo fáze 3 a do tretice nás čaká každoročnesa vyskytujúca sezónna chrípka.Chrípka spôsobená A (H1N1) je vysokonákazlivá a rýchlo sa šíri z človeka na človeka.Napr. jeden chorý pasažier prenesiechrípku na cca 72% ľudí na palube dopravnéholietadla. Symptómy tejto chrípky súpodobné ako symptómy sezónnej chrípkysú však zdraví ľudia od 30 do 50 rokov. Každoročnásezónna chrípka postihuje najmä ľudínad 60 rokov, chronicky chorých pacientova deti. Mladí ľudia zomierajú priamo nachrípku, starší a rizikoví väčšinou na komplikáciespôsobené pneumokokmi.Obr. 1 Mapa celosvetového výskytu A (H1N1): situácia zo 16. júna 2009LEKÁRNICKÉ LISTY 6/200918„Novel“ A (H1N1), nazývanýtiež prasací vírus je nový chrípkovývírus, spôsobujúci ochorenieu ľudí. Tento vírus bol prvý krátoficiálne detekovaný 17. apríla2009 u dvoch kalifornských detív USA, neskôr v Mexiku a Kanade.A (H1N1) sa prenáša z človekana človeka podobne ako vírusysezónnej chrípky. Tento vírusspočiatku nazývali prasací preto,lebo laboratórne testovanieukázalo veľkú genetickú zhodus chrípkovým vírusom vyskytujúcimsa u svíň v Severnej Amerike.Má tiež gény chrípkového vírusu,ktorý bežne cirkuluje u svíň v Európea v Ázii, ľudské gény...(vysoká horúčka, zimnica, celková únava,malátnosť, bolesti hlavy, svalov, kĺbov sprevádzanésuchým kašľom…, u mnohých vracaniea hnačky). U rizikových jedincov zhoršujechrípka základné ochorenie a spôsobujezávažné komplikácie. Na rozdiel od vírusuchrípky A (H5N1), ktorý je agresívny s 50až 70 % úmrtnosťou, chrípka spôsobenáA (H1N1) končí vo väčšine prípadov uzdravením,zatiaľ len v 0,4 % úmrtím. Postihujevšetky vekové kategórie, cca 1/3 nakazenýchK 16. júnu 2009 bolopotvrdených 38 284 prípadovv 77 krajinách sveta a 168úmrtí, najviac v Mexiku.Najväčší počet prípadov máUSA (17855), Mexiko (6403),Kanada (4049), Čile (2335),Austrália (1853) a Anglicko(1320). Bolo zaznamenanéprvé úmrtie v Európe,v Anglicku – Glasgow (Škótsko)u 38 ročnej ženy.


pUBliCiStikaObr. 2 Týždenný nárast ochorení na A (H1N1).INZERCIATreba si uvedomiť, že periodicitavýskytu pandémií (t.j. každých30 až 40 rokov) sa potvrdilaa varovaní zo strany WHO bolov minulých rokoch naozaj nemálo.Záležalo na každej krajineako akceptovala tieto skutočnostia ako sa pripraví. Poslednúpandémiu sme zaznamenaliv roku 1968, keď sa objavilahongkongská chrípka, spôsobenáchrípkovým vírusom A (H3N2).Hongkongská chrípková pandémiasi vyžiadala viac ako miliónľudských životov na celom svete.Svetová zdravotnícka organizáciapokladá súčasný pandemickýstav za mierny, dodáva však, ženetreba zabúdať na priebehpredchádzajúcich pandémií vovlnách a my nevieme, či sme nazačiatku, uprostred…Scenáre sú rôzne a ten najhorší hovoríaž o 1 milióne úmrtí len v Európskej únii.Netreba zabúdať aj na obrovský ekonomickýdopad pandémie na celosvetovúekonomiku v minulosti a dnes. Napr. hlavnémesto Mexika muselo v apríli 2009zablokovať turistický ruch, ktorý tvorípodstatnú časť príjmov mesta na 4 – 6 mesiacov.Len v čase od 24. apríla do 7. májasa vyšplhali straty na 180 miliónov dolárov.Všetky tieto dopady môžemezmierniť len prísnym dodržiavaním výzieva doporučení Svetovej zdravotníckejorganizácie…V súčasnosti bol výrobcom dodanývakcinálny kmeň a výroba chrípkovejvakcíny proti A (H1N1) bola zahájená.Očakávať ju však môžeme až o 4 či 6 mesiacov,t.j. podľa predpokladov až po prvejpandemickej vlne. Napr. najväčší výrobcachrípkových vakcín na svete sanofipasteur s doteraz vyprodukovanými viacako 1,4 miliardami dávok za posledných60 rokov daruje 100 miliónov dávok tejtopandemickej vakcíny Svetovej zdravotníckejorganizácii.Keďže dodávka pandemickej vakcínyna Slovensko je v súčasnosti diskutabilnáa poitie antivirotík obmedzené, trebadôsledne plniť ďalšie výzvy Svetovejzdravotníckej organizácie: Zaočkovať čonajširšiu populáciu proti chrípke sezónnymi– štiepenými (splitovými) vakcínami,ktoré obsahujú nielen povrchové antigényhemaglutinín a neuraminidázu, aleaj dôležité vnútorné antigény RNA, nukleoproteíny,M2 univerzálny proteín…pre dosiahnutie žiadanej imunitnej odpovede.Zaočkovať všetkých ľudí nad59 rokov a chronicky chorých pneumokokovouvakcínou pre komplikácie, ktoréchrípka spôsobuje. Na Slovensku budúod jesene k dispozícii štiepené vakcínyproti chrípke: Vaxigrip junior (pre detiod 6 do 36 mesiacov), Vaxigrip, ID flu,Fluarix… Predpoklad je, že zdravotné poisťovnesa vzhľadom na závažnosť situácierozhodnú plne hradiť vakcíny celejpopulácii, tak ako v predchádzajúcichdvoch rokoch. Na očkovanie proti pneumokokompre spomínané skupiny ľudí jeu nás k dispozícii vakcína Pneumo 23,plne hradená ZP podľa indikačných obmedzení.Začiatkom mája2009 boli výrobcoviachrípkovýcha pneumokokovýchvakcínpožiadaný o rozšírenieich výroby.Je však potrebnépočítať ajv tomto prípade s obmedzenými výrobnýmikapacitami a veľkým celosvetovýmdopytom. Preto je dôležité aj na Slovenskuzabezpečiť tieto vakcíny v dostatočnompredstihu a množstve.http://www.who.int/csr/disease/swinefluhttp://www.cdc.gov/h1n1flu/general_info.htmhttp://new.paho.org/hq/index.php?http://ecdc.europa.eu/en/files/pdf/Health_topics/0906_Influenza_AH1N1Hygiena rúkNajúčinnejší a najlacnejšíspôsob zamedzenia prenosupôvodcov chorôb a infekcie.Septoderm Tekutá alkoholová dezinfekcia. Je určenýna hygienickú a chirurgickú dezinfekciu rúkSeptoderm Gél Alkoholavá dezinfekcia vo forme gélu sozvláčňujúcimi prísadami.Prosavon Tekuté mydlo s antibakteriálnou prísadouŽiadajte u distribútorov zdravotníckehomateriálu.Výrobca: Bochemie a.s.Lidická 326, 135 95 Bohumín, ČR, www.bochemie.czDovozca v SR: Bochemie Slovakia, s.r.o.Moštenická 3, 971 01 Prievidza, www.bochemie.skLEKÁRNICKÉ LISTY 6/200919dezi_rukou_SK.indd 1 19.6.2009 10:27:18


pUBliCiStikaPokroky v práci s informáciami v lekárni V.Fotosenzibilitaako nežiaduci účinok liečiv PharmDr. Peter STANKOpeter.stanko@pharminfo.skNežiaducim účinkom liekov sav posledných rokoch venuje vofarmakoteraputickej praxi stáleviac pozornosti. Už v sedemdesiatycha osemdesiatych rokoch minuléhostoročia sa fenomén farmakovigilancie(čiže dohliadania nad bezpečnosťou liekova ich ívania) presadil podmienkach ústavnejstarostlivosti (nemocnice a iné klinicképracoviská). Následne, v poslednom desaťročí20. storočia až po dnes, sa problematikadohliadania nad farmakoterapeutickýmirizikami liekov pretlačila aj do prostredia verejnýchlekární. V podstate išlo o súčasť celkovéhokonceptu, ktorý sa približne od roku1990 celosvetovo označuje ako „pharmaceuticalcare“. Jednou zo základných súčastídohliadania farmaceuta nad farmakoterapeutickýmiproblémami bolo sledovanieprejavov nežiaducich účinkov liekov, pochopiteľnevždy v spojení s predchádzanímtakéhoto rizika, resp. riešenia prejavov nežiaducichúčinkov. Podobne, ako aj v ostatnýchčinnostiach poskytovania lekárenskejstarostlivosti, aj pri sledovaní nežiaducichúčinkov liekov priniesol vývoj potrebu vyívaniainformačných technológií a znalostnýchsystémov.Obr. 1. V prípade čerpania informácie o možnej fotosenzitivite z SPC je potrebné vyhľadá vanie.Jedným zo širokej palety možných nežiaducichúčinkov liečiv patrí aj tzv. fotosenzibilita.Ide o zvýšenie citlivosti kože na expozíciuslnečného (ultrafialového) žiareniu,ktoré sa objavuje ako vedľajší účinok niektorýchliekov. Klinickými prejavmi fotosenzibilitysú príznaky dermatitídy, ktorá sa podobána alergickú reakciu (začervenanie pokožky,pruritus, vyrážky). Fotosenzibilita saako nežiaduci účinok môže prejaviť jednaku niektorých celých liekových skupín (sulfónamidy,chinolónové chemoterapeutikáa podobne), ale aj u niektorých jednotlivýchliečiv (amiodarón, bisulepín a podobne). Fotosenzitivitumôžeme zaznamenať aj u niektorýchprípravkov z kategórie fytofarmák (napríkladľubovník bodkovaný). Lekárnik bymal upozorniť každého pacienta, ktorý máívať liek s fotosenzibilizujúcim potenciálom,aby sa efektívne chránil pred priamymslnečným (ultrafialovým) žiarením (napríkladpoívaním ochranných topických prípravkovs vyšším UV faktorom).LEKÁRNICKÉ LISTY 6/200920Obr. 2. V prípade, ak lekárenský informačný systém poíva databázu obsahujúcu piktogramy,alebo štruktúrované dispenzačné minimum, nie je nutné zdĺhavé vyhľadávanie v SPC.Kľúčovým momentom sa aj v tomto smereukazuje dostupnosť informácie o takomtomožnom nežiaducom účinku liečiva, a topriamo pri výdajnom mieste. Jednou z možnostíje vyhľadávať pri výdaji každého liekutakúto informáciu v príslušnom SPC pre danýliek (uvedená informácia sa spravidla nachádzav časti 4.8 Nežiaduce účinky, pozriobrázok 1). Takýto postup je však náročnýna čas. Preto je z hľadiska efektivity výdajneja dispenzačnej činnosti poívať novšie informačnésystémy, ktoré ponúkajú aj štruktúrovanéinformácie (napríklad dispenzačnéminimum), resp. ponúkajú zobrazovanie informácieo možnej fotosenzibilite liečiva formoupiktogramov (obrázok 2).


Monitor + inzErCiaDôvera sprístupňujemonitor dychupre bábätkáK najväčším strašiakom pre rodičov, ktorým sanarodí bábätko, patrí SIDS – syndróm náhlehoúmrtia dojčiat. Zdravotná poisťovňa Dôverav snahe ochrániť malých poistencov prinášanovinku – možnosť zakúpiť si prístroj na monitorovaniedýchania za zvýhodnenú cenu.„Syndróm náhleho úmrtia dojča -ťa je veľmi nepredvídateľný, dieťatko zomrie v spánku bez evidentnejpríčiny, pritom môže ísťo úplne zdravé bábätko. Ohrozenésú predovšetkým deti do jednéhoroku života, najviac prípadovsa podľa svetových štatistík stávamedzi 2. a 5. mesiacom života,“uviedol MUDr . Miroslav Sviatko,pediater a revízny lekár Dôvery.Ako dodal, k rizikovým faktorom patríspanie bábätka na brušku, prekúrená čipodchladená miestnosť alebo fajčeniev miestnosti. Častejšie postihuje chlapcov,stáva sa vo všetkých sociálnych vrstvách.Najhoršie je, že tento syndróm sa diagnostikujeaž po smrti dieťatka. Zvýšená opatrnosťje potrebná pri výskyte syndrómu náhlehoúmrtia priamo v rodine alebov príbuzenstve.Monitor Babysense II je veľmi citlivé,bezdotykové zariadenie, ktoré monitorujedýchanie a pohyby dieťaťa počas spánkucez matrac v postieľke, a tým slúži ako prevenciapred nebezpečným syndrómom náhlehoúmrtia dieťaťa. Monitoruje dych bábätkaa vyhodnocuje, či dýcha správne.Blikajúce zelené svetlo signalizuje, že jevšetko v poriadku. Ak sa dieťatku dych zastavína 20 sekúnd alebo sa spomalí na menejnež 10 dychových pohybov za minútu,monitor na to upozorní zvukovo aj vizuálne– červenou signalizáciou. Prístroj je jednoduchýa spoľahlivý na poitie tak doma,ako aj v nemocniciach.Babysense ii, jediný monitorovací prístrojdychu bábätka, ktorý je v EÚ schválenýako zdravotnícka pomôcka, v súčasnostimožno získať so zľavou 33 %. Túto novinkuprináša zdravotná poisťovňa Dôvera v spolupráciso spoločnosťou SEWEX. Kupón nazľavu poisťovňa prikladá k iným milýma itočným veciam v rámci Baby kufríka,ktorý odovzdáva rodičom každého novéhopoistenca – novorodenca. Prístroj je možnéza zvýhodnenú cenu zakúpiť aj v rámci programuVÝHODY, ktorý prináša zdravotnápoisťovňa Dôvera.Dostanetekúpiť v lekárniNádej životuÚčinná podpora liečby onkologických ochoreníBioBran je v súčasnosti považovaný za pravdepodobne najsilnejší prírodný výživovýdoplnok na zvýšenie imunity organizmu aj proti najzávažnejším j ochoreniam.INZERCIA• zvyšuje obranné schopnosti organizmu aj pri najzávažnejších ochoreniach• potláča nežiadúce účinky chemoterapie a ožarovania• výrazne zvyšuje aktivitu NK buniek – prirodzené zabíjače, ktoré súpovažované za bunky prvej línie v boji proti nádorovým ochoreniam• jeho účinky sú dôkladne klinicky aj laboratórne overené• je netoxický a bez akýchkoľvek vedľajších účinkov• je vyrobený zo 100% prírodných látok, ktoré nie sú geneticky modifikovanéImunotop s.r.o. Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava Tel.: 02/4463 5707 www.biobran.sk


pUBliCiStikaAterosklerózaLEKÁRNICKÉ LISTY 6/200922Ateroskleróza je dlhodobédegeneratívne ochoreniecievnej steny, kedy dochádzak tuhnutiu cievnej stenya zovaniu jej priechodnosti(prietoku krvi). V cievesa vytvárajú tzv. ateroskleroticképláty pripomínajúcenánosy nečistôtv starých vodovodných rúrach.Dôsledkom tohto zúženiaje nedostatočné prekrvenieorgánu, ku ktorémudaná cieva mieri. Ateroskleroticképostihnutie mozgovýchciev zapríčiňuje s rastúcimvekom aj zhoršenieprekrvenia mozgu, ktoré sanajskôr začne prejavovaťdegeneráciou pamäťovýchbuniek mozgu, čoho dôsledkomje zabúdanie = skleróza.Toto ochorenie však nieje jediným dôsledkom aterosklerózy,pretože následkytohto ochorenia sú podstatnevážnejšie.AKÁ jE PRíčINAVo väčšine civilizovanýchkrajín je aterosklerózanajčastejšoupríčinou úmrtí,spôsobuje väčšinu srdcovýcha mozgových príhod (infarktov,mŕtvic).Príčinou aterosklerózy je ukladanietukových látok – predovšetkýmcholesterolu – do steny cievy.Najčastejšou príčinou zvýšenej hladinycholesterolu v krvi je jeho zvýšený príjemv potrave, teda jeme podstatne viacako dokážeme spotrebovať. V počiatočnomštádiu ochorenia sa v cievach tvoria tzv. tukovéprúžky, ktoré sa ešte dajú vďaka včasnejdiagnóze úplne odstrániť. Pri dlhodobozvýšenej hladine cholesterolu dochádzak nevratnej prestavbe steny ciev, cievy začínajútvrdnúť, ich steny hrubnú, vznikajú tuhé,tukové nánosy = aterosklerotické pláty,ktoré zujú prierez cievy a bránia normálnemuprietoku krvi.Vysoká hladina cholesterolu sa môžeprejaviť výskytom tzv. kožných xantelasmatov,ktoré spoznáte ako malé žlté vankúšikyna viečkach a nad šľachami. Tento prejavzvýšenej hladiny cholesterolu však nie jeHypertenzia– vysoký tlak krviArteriálna hypertenzia = tlak krvivyšší ako 140/90, patrí medzinajčastejšie ochorenia srdcaa krvného obehu. Je to masovorozšírené ochorenie, ktoré postihuje viacako 25% dospelej populácie, niekedy sa hovoríaj o neinfekčnej epidémii. Hypertenzianemá žiadne charakteristické príznaky –preto sa jej hovorí aj tichý zabiják.AKÁ jE PRíčINAU väčšiny chorých na hypertenziu nepoznámepríčinu vysokého tlaku krvi, hovorísa o tzv. primárnej alebo esenciálnej hypertenzii.Na to, aby sa hypertenzia prejavilaje potrebné spolupôsobenie genetickýchdispozícii a faktorov prostredia, kedy idehlavne o nadmerný prísun kuchynskej soli,obezitu, väčšiu konzumáciu alkoholickýchnápojov, stres a ďalšie faktory.▶▶▶spoľahlivý, preto je vhodnejšie sa podrobiťodbornému vyšetreniu hladiny cholesteroluz krvi.Zvýšené riziko pre rozvoj aterosklerózypredstavuje predovšetkým nevhodná životosprávaa nevhodný životný štýl. Na týchtonevhodných faktoroch sa najviac podieľakonzumácia tučných jedál, fajčenie, nedostatokaktívneho fyzického pohybu, ale ajcukrovka, vysoký tlak krvi a obezita. Rizikosa zvyšuje aj tým, ak sa v rodine vyskytolinfarkt srdca alebo iné problémy so srdcom,prípadne mozgová mŕtvica.Len pri malej skupine hypertonikov (približne5%) je zvýšený tlak krvi dôsledkomnejakého iného ochorenia, hovi sa o tzv. sekundárnejhypertenzii. ide hlavne o ochoreniaobličiek alebo ich ciev, ochoreniažliaz s vnútorným vylučovaním – sekréciou(štítna žľaza, kôra a dreň nadobličiek, hypofýza),niektoré neurologické ochorenia(vnútrolebečná hypertenzia) alebo zúženieaorty = hlavnej tepny, ktorá vedie zo srdca.Vysoký tlak krvi, ktorý vzniká počas tehotenstva,je zaradený medzi sekundárne hypertenzie.Medzi rizikové faktoryvzniku arteriálnejhypertenzie patria:- nadváha- prejedanie sa- zvýšený príjem soli v potravinách- nadmerná konzumácia alkoholu- nedostatok pohybu


tablety 4 mg a 8 mgperindoprilNOVÉPRENESSA ® 4 mgOverená ochrana....PRENESSA ® 8 mg...ak potrebujete ešte viac.....Perindopril 8 mg redukuje: KV mortalitu, IM, zástavu srdcau pacientov so stabilnou ICHS o 20%. (1)Na konci štúdie malo72% pacientovkontrolovaný krvný tlak (2)mm Hg165155145135125115105958575ATRACTIV – výsledky (2)Krvný tlak v priebehu sledovania152,5STKDTK132,580,290,5 V1 V2 V3 V4 V5-20 mm Hg-10,3 mm HgAtraktívne protikardiovaskulárnemuriziku s liečivamifirmy KRKAjedna z najväčších neintervenčných klinických štúdií s kardio-portfóliomfirmy KRKA (2)464 lekárovmoderná liečba arteriálnej hypertenzie založená na ACEi (perindopril–Prenessa,ramipril–Ampril) alebo sartanu (losartan–Lorista) a BKK(amlodipin–Tenox)v spojení s liečbou dyslipidémie statinom (atorvastatin–Atoris)významne znižuje kardiovaskulárne riziko4427 pacientov (veľký počet sledovaných)dĺžka trvania 12 mesiacovsignifikantné zníženie kardiovaskulárneho rizika dosiahnuté antihypertenzívamia atorvastatínom od firmy KRKA (2)... za rozumnú cenuwww.atractiv.euLiteratúra:1. The EURopean trial On reduction of cardiac events with Perindopril in stable coronary Artery disease Investigators. Efficacy of perindopril in reduction of cardiovascular events among patients with stable coronary artery disease: randomised, double-blind, placebo-controlled, multicentretrial (the EUROPA study). Lancet 2003; 362: 782-8.2. Vrablík M, Freiberger T, Lánská V, Češka R. Projekt Atractiv: zlepšení kardiovaskulární prevence v podmínkách primární péče v České republice. Vnitř lék 2008; 54(12).Slovensko, 4/2009, 2009-9752.Skrátena informácia o produktePrenessa 4 mg, tbl 30x4 mg, tbl 90x4 mgtablety erbumínovej soli perindopriluTerapeutické indikácie: hypertenzia, srdcové zlyhanie, stabilné formy ischemickej choroby srdca. Dávkovanie a spôsobpodávania: raz denne ráno pred jedlom. Dávku je potrebné určiť individuálne podľa profilu pacienta a miery poklesu tlaku krvi.Kontraindikácie: precitlivenosť na perindopril, na ktorúkoľvek zložku alebo na akýkoľvek iný ACE inhibítor; angioneurotickýedém v súvislosti s predchádzajúcou liečbou inhibítorom ACE v anamnéze; dedičný alebo idiopatický angioneurotický edém;druhý a tretí trimester tehotenstva. Osobitné upozornenia a opatrenia pri poívaní: hypotenzia, aortálna a mitrálna stenóza,hypertrofická kardiomyopatia, poškodenie obličiek, hemodialyzovaní pacienti, transplantácia obličiek, anafylaktoidné reakciepočas aferézy lipoproteínmi s nízkou hustotou (LDL), anafylaktoidné reakcie počas desenzibilizácie. Liekové a iné interakcie:diuretiká, Lítium, nesteroidové antiflogistiká (NSA) vrátane kyseliny acetylsalicylovej ≥ 3 g/deň, antihypertenzíva a vazodilatanciá.Gravidita a laktácia: perindopril sa nemá ívať v prvom trimestri gravidity. Nie je známe, či sa perindopril vylučuje domaterského mlieka. Preto sa dojčiacim ženám neodporúča ívať perindopril. Nežiaduce účinky: bolesti hlavy, závraty, vertigoa parestézie, porucha videnia, tinnitus, hypotenzia a účinky súvisiace s hypotenziou, kašeľ, dýchavičnosť, nauzea, vracanie,abdominálna bolesť, poruchy chuti, dyspepsia, hnačka a zápcha, svalové kŕče. Dátum revízie textu: máj 2006 Výdaj lieku jeviazaný na lekársky predpis. Pred predpísaním si prosím prečítajte úplnú informáciu o produkte.Prenessa 8 mg, tbl 30x8 mgtablety erbumínovej soli perindopriluTerapeutické indikácie: hypertenzia a stabilné formy ischemickej choroby srdca. Dávkovanie a spôsob podávania: odporúčasa ívať perindopril raz denne ráno pred jedlom. Úvodná odporúčaná dávka je 4 mg raz denne ráno. Po jednom mesiaci liečbymôže byť dávka zvýšená na 8 mg raz denne U stabilných foriem ischemickej choroby srdca perindopril sa má začať podávaťv dávke 4 mg raz denne počas dvoch týždňov, potom zvýšiť na 8 mg raz denne v závislosti od stavu renálnych funkcií a zapredpokladu, že 4 mg dávka je dobre tolerovaná. U pacientov s poškodením funkcie obličiek sa má dávka upraviť podľa klírensukreatinínu. Účinnosť a bezpečnosť poitia u detí a mladistvých mladších ako 18 rokov nebola stanovená. Kontraindikácie:precitlivenosť na perindopril, na ktorúkoľvek zložku alebo na akýkoľvek iný ACE inhibítor; angioedém v súvislosti s predchádzajúcouliečbou inhibítorom ACE v anamnéze; dedičný alebo idiopatický angioedém; druhý a tretí trimester gravidity Osobitnéupozornenia a opatrenia pri poívaní: ACE inhibítory môžu spôsobiť náhly pokles tlaku krvi. Perindopril má byť podávanýopatrne pacientom so stenózou mitrálnej chlopne a obštrukciou prietoku ľavej komory. Boli hlásené zriedkavé prípady angioedému.Bola zaznamenaná neutropénia, agranulocytóza, trombocytopénia a anémia u pacientov ívajúcich ACE inhibítory. Upacientov s diabetom, liečených perorálnymi antidiabetikami alebo inzulínom, musí byť počas prvého mesiaca liečby ACE inhibítoromstarostlivo monitorovaná glykémia. Všeobecne sa kombinácia lítia a perindoprilu neodporúča. Liekové a iné interakcie:draslík šetriace diuretiká, doplnky draslíka alebo soľné náhrady s obsahom draslíka, lítium, nesteroidové antiflogistiká vrátanekyseliny acetylsalicylovej, antidiabetiká. Gravidita a laktácia: poitie ACE inhibítorov sa v prvom trimestri gravidity neodporúča.Poitie ACE inhibítorov je v druhom a treťom trimestri kontraindikované. Dojčiacim ženám sa neodporúča ívaťperindopril. Nežiaduce účinky: môžu sa vyskytnúť zvýšené hladiny močoviny v krvi a kreatinínu v plazme a hyperkaliémia, hypotenziaa účinky súvisiace s hypotenziou, bolesti hlavy, závraty, vertigo a parestézie, porucha videnia, tinnitus, kašeľ, dýchavičnosť,nauzea, vracanie, abdominálna bolesť, poruchy chuti, dyspepsia, hnačka a zápcha, vyrážka, pruritus, svalové kŕče, asténia.Držiteľ rozhodnutia o registracii: KRKA Polska Sp.z.o..o, ul. Równoległa 5, 02-235 Varšava, Poľsko Dátum revízie textu:jún 2008 Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. Pred predpísaním si prosím prečítajte úplnú informáciu o produkte.Úplnú informáciu o lieku získate na adrese:Krka Slovensko, s.r.o., Moyzesova 4, 811 05 Bratislava, Tel. (02) 571 04 501, Fax (02) 571 04 502, www.krka.sk


LEKÁRNICKÉ LISTY 6/200924pUBliCiStika- stresAKé SÚ PRízNAKyProblémom arteriálnej hypertenzie je, ženemá žiadne charakteristické príznaky, takžeo ochorení sa pacient dozvedá väčšinouaž náhodne pri vyšetrení na iné ochorenie.Niekedy sa hypertenzia prejavuje bolesťamihlavy, bolesťami na hrudníku, únavou aleboaj poruchami spánku. Pri pokročilom štádiuochorenia sa objavujú príznaky vyplývajúcez poškodenia iných orgánov, n aktorédlhodobo pôsobil vysoký tlak krvi. Ideo dušnosť, bolesti na hrudníku priamo závisléna námahe (angina pectoris), infarktmyokardu, poruchy funkcie obličiek a poruchyzraku.Riziko vzniku alebo zhoršovanie existujúcejartériovej hypertenzie je možné znížiťpredovšetkým dodržiavaním zdravého životnéhoštýlu. Je dôležité, aby každýjedinec si udržiaval svoju ideálnu telesnúhmotnosť, konzumoval racionálnu stravubez tučných jedál, konzumoval dostatok zeleniny,ovocia a vlákniny. Riziko vzniku hypertenzieje možné znížiť aj pravidelnýmcvičením, aerobikom, behom, plávaním alebocyklistikou. Okrem toho je potrebné znížiťpríjem soli v jedlách, znížiť konzumáciualkoholických nápojov a bezpodmienečneprestať fajčiť. Veľmi dôležité je, aby každýčlovek vedel relaxovaťa zvládať stres.PRVÁ POmOcO prvej pomoci sa v prípade arteriálnejhypertenzie nedá hovoriť, pretože ideo chronické neakútne ochorenie, takžeo prvej pomoci sa dá hovoriť len v prípadetzv. hypertenznej krízy, ktorá je charakteristickánáhlum výrazným vzostupom tlakukrvi s hodnotami diastolického tlaku nad140 mm Hg, a teda je bezpodmienečne potrebnáhospitalizácia na jednotke intenzívnejstarostlivosti.U LEKÁRA◀◀◀Počas vyšetrenia sa lekár najprv podrobnezoznámi s ochoreniami pacienta, zistíaké ochorenia boli v rodine (so zameranímna ochorenia srdca, krvného obehua ciev), aké lieky íva pacient, či fajčí, pijekávu a alkohol a pod. – teda vykoná anamnézu.Následne zmeria tlak krvi pacienta pomocoutonometra (ortuťovým alebo modernejšiímdigitálnym). Manžeta tonometrasa ovinie okolo ruky, balónikom sa nafúknea postupne pomaly vypúšťa vzduch z manžety.Takto počuje kedy začne a kedy prestanepočuť šelest nad tepnou v lakťovejjamke. Hodnota tlaku, pri ktorom začne šelestopätovne počuť je tzv. systolický tlakkrvi, a tlak pri ktorom prestane počuť šelestje tzv. diastolický tlak krvi. Na základe výsledkujedného merania sa ale diagnóza hypertenzienemôže stanoviť, pretože tlak krvisa môže meniť vplyvom stresu z návštevyv ordinácii, preto je nutné merania opakovaťaspoň dvakrát. Niekedy je nutné pristúpiťna ambulantné monitorovanie tlaku krvi(tonoport), pri ktorom zostáva manžeta naruke celý deň a tlak krvi je meraný v pravidelnýchintervaloch a zaznamenávaný naprístroji s pamäťou. Pacient vykonáva bežnédenné činnosti a tonoport priebežne zaznamenávatlak krvi, takže lekár môže privyhodnotení výsledkov tonoportu ľahko zistiťako sa hodnoty tlaku krvi v priebehu dňamenia. Takéto vyšetrenie sa pomerne častopoíva pri podozrení na syndrom bielehoplášťa – hypertenzie, ktorá je vyvolaná stresomz prítomnosti lekára alebo sestry – osobyv bielom plášti. Tonometre si môže každýbežne zakúpiť a merať si tlak krvi podľasvojej potreby aj doma. Takto môže pacientspolupracovať s lekárom a sám si môžespracovať denný profil svojho tlaku krvi. Súčasťouvyšetrenia je popočúvanie srdca, dýchania,pulzu, ale aj zistenie hmotnosti. Priprvom zistení artériovej hypertenzie sa odporúčaaj vyšetrenie krvi na stanovenie základnýchlaboratórnych parametrov (minerályv krvi, cholesterol, triglyceridy, hladinacukru v krvi) a vyšetrenie moču. Určite jevhodné vykonať EKG a vyšetriť očné pozadie,nie u všetkých pacientov je nutné vyšetrenieultrazvukom = echokardiografiaalebo vyšetrenie hrudníka röntgenom. Podrobnejšievyšetrenia je potrebné urobiť vtedy,keď lekár má podozrenie, že pacient trpísekundárnou hypertenziou, čo sa môže prejavovaťtak, že tlak krvi neklesne po zvolenejliečbe, resp. po kombinácii liekov, pri mladýchľuďoch, pri náhlom objavení sa hypertenziealebo hodnoty tlaku krvi sú mimoriadnevysoké. Pokiaľje tlak krvi stabilný,vykonáva sa kontrolnévyšetreniepribližne 1x štvrť -ročne, pri zahájeníliečby hypertenziealebov komplikovanej -ších prípadochsú kontroly častejšie.LIEčBALiečba hypertenzie sa takmervždy začína nefarmakologicky= režimovými opatreniami(nie liekmi). Pokiaľ je zistenánadváha, zahajuje liečbu redukčnádiéta. Pre všetky osoby s hypertenziou jeveľmi dôležité znížiť príjem sodíka kuchynskousoľou, obmedzenie alkoholu a fajčenia.Veľmi veľký význam má pravidelnécvičenie, rýchla chôdza, beh, plávanie, bicyklovanie,aerobic, ale nevhodné sú silovéšporty a posilovanie. Šport je vhodný na odbúravaniea prevenciu pred stresom a napomáhak psychickému uvoľneniu.Farmakologická liečba je zahájená u týchpacientov, kde systolický tlak krvi je nad 180mmHg alebo diastolický tlak krvi nad 100mmHg. Pokiaľ u ostatných pacientov režimovéopatrenia nepovedú k zníženiu tlakukrvi pod hodnotu 140/90 mmHg, je potrebnéu nich zahájiť tiež farmakologickú liečbu.Začiatok farmakologickej liečby je monoterapeutický= len jedným liekom, aleu niektorých pacientov je nutné hneď na začiatkuliečby pristúpiť k liečbe s niekoľkýmidruhmi antihypertenzív = liekov znižujúcichtlak krvi. Najčastejšie sa poívajú diuretiká,betablokátory, blokátory kalciových kanálov,inhibítory, antagonisti receptorov, alfablokátory,vazodilatancia a centrálne pôsobiacelátky. Voľba liekov je závislá narôznych okolnostiach, hlavne sa zohľadňujúpridrené ochorenia, prekonaný infarktmyokardu, zlýhavanie srdca, cukrovka,ochorenie obličiek, vek pacienta a ďalšieochorenia.Rozvoj komplikácií je závislý na výške tlakukrvi pri liečbe a na ďalších rizikovýchfaktoroch. Dlhodobé zvýšenie tlaku krvinadmerne zaťažuje ľavú komoru srdca, čovedie najprv k množeniu svaloviny srdca =hypertrofia – zväčšenie srdca a neskôr k zlýhaniusrdca. Vysoký tlak krvi poškodzuje ajďalšie orgány ľudského tela, hlavne obličkya oči. Pokiaľ je vysoký tlak krvi kombinovanýnadváhou alebo obezitou, cukrovkou,vysokou hladinou cholesterolu, triglyceridovalebo kyseliny močovej, dochádza pomernerýchlo k rozvoju aterosklerózyasňou súvisiacími komplikáciami.VAŠE SRDCEPod týmto názvom prebiehav slovenským lekárňachprojekt zameranýna prevenciukardiovaskulárnychochorení, ktoréhoorganizátoromje Slovenskálekárnickákomora a Farmaceutickáfakulta UK. Je spojený s poskytovanímrutinných fyziologicko-biochemickýchvyšetreníspojených s príslušnou interpretáciounameraných výsledkov,konzultáciou a poradenstvom.Cieľom projektu je včasnézachytenie v čo najskoršomštádiu osoby s rizikovými faktormiKVO, oboznámiť ich s rizikamia odporučiť návštevušpecializovanej poradne priRÚVZ alebo ošetrujúceho lekára.Zdroj: internet


10 mg, 20 mg a 40 mg tabletyatorvastatínNa liečbe atorvastatínom dosiahlo viac pacientovcieľové hodnoty lipidov v porovnaní s pacientamina liečbe simvastatínom. (1)% pacientov9080706050403020100simvastatín80atorvastatín686352462610 mg 20 mg 40 mgVýraznejšia redukcia LDL cholesterolu = Výraznejšia redukcia KVS rizika. (2)Pleiotropné účinky sú výraznejšie pri vyšších dávkach. (3)Účinnosť a bezpečnosť Atorisu 40 mg a jeho pleiotropné účinky(4, 5)boli potvrdené vlastnými klinickými štúdiami.čko medzi statínmiAtoris ® 40 mgLiteratúra:1. Jones PH et al. Comparison of the Efficacy and Safety of Rosuvastatin versus Atorvastatin, Simvastatin and Pravastatin across doses. Am J Cardiol 2003; 92: 152 - 60.2. Grundy SM, Cleeman JI, Bairey Merz CN, Brewer HB, Clark LT, Jr., Hunninghake DB, Pasternak RC, Smith SC, Jr., Stone NJ. Implications of RecentClinical Trials for the National Cholesterol Education Program Adult Treatment Panel III Guidelines. Circulation 2004; 110: 227–39.3. Fichtlscherer S et al. Differential effects of short-term lipid lowering with ezetimibe and statins on endothelial function in patients with CAD: Clinical evidence for pleiotropic functions of statin therapy. European Heart Journal 2006; 27: 1182-90.4 . Barbič-Žagar B, Kos J, Grošelj M. Klinične izkušnje z atorvastatinom v visokih odmerkih. Med Razgl 2008; 46(4): 387-9.5. Susekov AV, Rozhkova TA, Tripoten‘ MI, Pogorelova OA, Kulev BD, Balakhonova TV, Zubareva MIu, Masenko VP, Rogozova AN, Kukharchuk VV. Randomized FARVATER study. Part 2. Effect of atorvastatin on endothelial function, distensibility and stiffness of vascular wall.Kardiologiia 2007; 47(2): 25-30.Slovensko, 4/2009, 2009-9754.Skrátená informácia o produkteTerapeutické indikácie: Hyperlipidémia. Atoris zni uje sérovú koncentráciu celkového cholesterolu,LDL cholesterolu, apolipoproteínu B a triglyceridov u pacientov s primárnou hypercholesterolémiou vrátanefamiliárnej hypercholesterolémie (heterozygotná forma) alebo zmiešanou (kombinovanou) hyperlipidémioutypu IIa a IIb. Atoris je tie indikovaný na zní enie zvýšených hladín celkového cholesterolu,LDL cholesterolu u pacientov s homozygotnou familiárnou hypercholesterolémiou. Liek sa predpisujeako prídavok k diéte a iným nefarmakologickým opatreniam ak tieto osamote nemajú uspokojivýúèinok. Dávkovanie a spôsob podávania: Pred zahájením lieèby Atorisom musí by! pacient nastavenýna diétu zni ujúcu hladinu lipidov v krvi a musí v nej pokraèova! aj poèas lieèby Atorisom. Odporúèanáúvodná dávka je 10 mg jedenkrát denne. V závislosti na po adovanom úèinku denná dávkasa mô e zvýši! a na 80 mg. Maximálna dávka je 80 mg jedenkrát denne. Atoris sa mô e u íva!v jednej dávke v hociktorú dennú hodinu, ale v dy v rovnaký èas. Mô e sa u íva! po jedle alebo naprázdny alúdok. Významný úèinok je pozorovate¾ný po 2 tý dòoch lieèby a maximálny úèinok sa prejavípo 4 tý dòoch. Preto sa dávka neupravuje skôr ako po 4 tý dòoch lieèby s dannou dávkou. Kontraindikácie:Atoris je kontraindikovaný v nasledujúcich prípadoch: precitlivenos! na zlo ky lieku, aktívnepeèeòové ochorenie, nevysvetlite¾né permanentné zvýšenie hladín sérových transamináz, ochoreniekostí a svalov, gravidita a laktácia. Špeciálne upozornenia: Opatrnos! sa odporúèa ak Atoris u í-vajú pacienti nadmerne po ívajúci alkohol a pacienti s peèeòovým ochorením v anamnéze. Pri trojnásobnomzvýšení nad horný limit hodnôt AST a/alebo ALT musí by! terapia atorvastatínom prerušená.U ien vo fertilnom veku, ktoré nemajú spo¾ahlivú antikoncepciu sa u ívanie Atorisu neodporúèa. TerapiaAtorisom mô e vyvola! myopatiu, ktorá mô e vies! k rabdomyolýze a oblièkovému zlyhaniu.Terapia Atorisom mô e spôsobi! zvýšenie hladín sérovej kreatínkinázy (CK), ktoré treba bra! do úvahypri diferenciálnej diagnostike retrosternálnej bolesti. Liekové a iné interakcie: Súèasné u ívanie Atorisua cyklosporínu, antibiotík (erytromycínu, klaritromycínu, quinupristin/dalfopristin), inhibítorov proteáz(amprenavir, indinavir, ritonavir), antimykotík (flukonazol, itrakonazol, ketokonazol) alebo nefazodonumô e vies! k zvýšeniu sérových koncentrácii atorvastatínu, v dôsledku èoho sa mô u vyskytnú! myopatias rabdomyolýzou a oblèkové zlyhanie. Pri súèasnom u ívaní Atorisu a fibrátov sa mô e zvýši! rizikovzniku myopatie. Pou ívanie v gravidite a poèas laktácie: Atoris je kontraindikovaný poèas graviditya laktácie. Ne iaduce úèinky: Väèšina ne iaducich úèinkov je miernych a prechodných. V klinickýchštúdiách menej ako 2% pacientov prerušilo lieèbu pre ne iaduce úèinky. Najèastejšie sa vyskytujúcimine iaducimi úèinkami zahàòajú gastrointestinálne poruchy, bolesti hlavy, bolesti svalov a poruchyspánku. Dôle itá, ale ve¾mi vzácna skupina ne iaducich úèinkov sú svalové poruchy (myopatia),ktoré sa prejavujú ako svalová boles!, svalová slabos! a zvýšené hodnoty kreatínkinázy (CK – svalováfrakcia). Balenie: 30 filmom obalených tabliet. Dr ite¾ rozhodnutia o registrácii: KRKA, d.d.,Novo mesto, Šmarješka cesta 6, Slovinsko Dátum poslednej revízie textu: august 2005 Výdajlieku je viazaný na lekársky predpis. Pred predpísaním si prosím preèítajte úplnú informáciuo produkte.Úplnú informáciu o lieku získate na adrese:Krka Slovensko, s.r.o., Moyzesova 4, 811 05 Bratislava, Tel. (02) 571 04 501, Fax (02) 571 04 502, www.krka.sk


pUBliCiStikaLEKÁRNICKÉ LISTY 6/200926V roku 2004 na 33. valnomzhromaždení EAHP zástupcoviaz Litvy boli ešte len záujemcoviao členstvo v EAHP a prezentovalisvoju krajinu, jej lekárenskýsystém. Dnes sú riadnymi členmi a zapájajú sado aktivít tejto organizácie.Nadácia EAHP 4. rok orga -nizuje semináre pre nemocničnýchlekárnikov. V minulosti tobola Barcelona, Praha, Krakowa tento rok to bol práve Vilnius.Tak sme sa vďaka Nadáciimohli zúčastniť na seminári,osobne navštíviť Vilnius a navlastné oči vidieť čo-to z litovskéhonemocničného lekárenstva.Hoci sídlom Farmaceutickejfakulty je bývalé hlavnémesto Litvy Kaunas vzdialenýcca 1hodinu cesty autom. pharmdr. adriana ĎUrČanSká,nemocničná lekáreň,nemocnica sv. Michala, BratislavaMámivo krásny Vilnius je považovanýza kotol kultúr, za „JeruzalémSeveru“. Stalo sa takzásluhou veľkokniežaťa Gediminasa(1316 – 1341), ktorý si hovoril „kráľLitovcov“. Do svojho mesta pozval európskychremeselníkov, obchodníkov a umelcova vyzval ich, aby sa tu usadili. Motiváciouim bola sľúbená sloboda vyznaniaa odpustenie daní.Staré mesto, vyhlásené v r. 1994 za svetovékultúrne dedičstvo UNESCO, je jedinečnéa vládne mu architektúra jných zemí.Vilnius je najsevernejším barokovýmmestom so 40 kostolmi. Vilnius sa behomposledných rokov rapídne zmenil. Na opačnombrehu rieky Neris vzniká moderná tvárVilniusu 21. storočia.RepoRt zo semináRa: V dňoch 17. – 19. 4. 2009 zorganizovalaEAHP spolu s hostiteľskou Sekciou nemocničnéholekárenstva Litovskej farmaceutickejasociácie v poradí 4. nadačný seminárpre nemocničných lekárnikov novýchčlenských krajín EU s názvom: „Quality Managementand Leadership. „Na stretnutí sacelkovo zúčastnilo 26 účastníkov z 8 krajín.Slovensko reprezentovali 2 delegáti. Obsahomseminára boli 2 hlavné témy preberanépostupne počas 2 dní.4. SeminárNadácie EAHPvo VilniuseEAHP Foundation 2009 Seminar:Quality Management and Leadership,Vilnius, Litva, 17. – 19. 4. 2009 prvý deň začal seminár privítaním účastníkovosobne pani Jacqueline Surugue (PresidentEAHP, Francúzsko) a Elfriede Dolinar(Vice President EAHP, Rakúsko) a predstavenímprednášajúcich.Prednášky pani Ingrid Tannert (Nemecko)boli venované Leadership (dosl. vodcovstvo;vedenie a organizácia), jeho štruktúrea jednotlivým typom osobností.Dozvedeli sme sa viac o manažmente a princípochvedenia lekárne, o motivácii a delegáciikompetencií na zamestnancov, budúcichvedúcich lekární a spôsobochkomunikácie medzi zamestnancami. Veľmizaujímavé boli časti o rozdelení osôb podľadefinovaných archetypov, spôsoboch ichsprávania sa, ich spôsoboch riešenia úloha následne ich spôsobov vedenia tímu. V diskusiinám skúsenejší kolegovia objasnilimožnosti praktického vyitia danej prednáškyv personálnom manažmente. Druhý deň tradične patrí prednáškama work shopu. Blok prednášok otvorila paniElfriede Dolinar predstavením prednášajúcehopána Dr. Christophe Buchtu (Rakúsko),okrem iného konzultanta pre systémmanažérstva kvality a GMP v medicínskycha farmaceutických odboroch. Dr. Buchta savenoval systému manažérstva kvality v lekárni,jeho jednotlivým častiam: ľudskézdroje, kontrola a evidencia dokumentova záznamov, systému trvalého zlepšovania,štandardným pracovným postupom. Popoludní sa konal workshop. 4 pracovnéskupiny spolu so svojimi garantami savenovali predpoludňajšej téme. Jedni v sku -pine viacerých národností prakticky vypracovávalidokumenty pre personálny manažment,ďalšie spracovávali vzdelávaniezamestnancov a spôsob jeho kontroly, inízas pracovali s evidenciou dokumentov a jejoznačovaním… Na konci každá skupina vystúpilas vlastnou prezentáciou 3-hodinovejpráce. posledný deň nám litovskí kolegovia pripraviliprehliadku nemocničnej lekárnev Detskej nemocnici Vilniušskej univerzity– The Children’s Hospital at the Universityof Vilnius (www. vuvl. lt) vo Vilniuse. Nemocnicapozostáva zo 495 lôžok a v lekárnisú 2 magistry a 2 farm. laboranti. Videli smepriestory, vybavenie, žiadanky a litovská kolegyňanám priblížila ich systém práce, rozdielymedzi NL a VL.Vďaka členstvu Slovenska v EAHP a možnostizúčastňovať sa na jej podujatiach (NadáciaEAHP, akadémia EAHP, kongres) mámemožnosť osobne spoznávať jednotlivélekárenské systémy, nadobúdať kontakty,vymieňať si cenné informácie, porovnávaťslovenské nemocničné lekárenstvo, vzdelávaťsa a zlepšovať sa.


Aj pokožka potrebuje dýchaťZdravšia pokožka vďaka novým TENA Slip ®Prevenciapodráždenia pokožkyPokožkavoľne dýchaOchranapred pretečenímTENA Slip ® - Priedušnéplienkové nohavičky✓✓✓✓✓pacient so zdravou pokožkounižšie náklady na dodatočnú starostlivosťdokonalá ochrana pred pretečenímpre mobilných a imobilných pacientovpre inkontinenciu moču aj stoliceNOVÉ! PRIEDUŠNÉ!Pre viac informácií zavolajte na bezplatnú TENA linku 0800 111 000 alebo navštívte web stránku www.tena.sk.


WalMark ® nEWSBrusnica veľkoplodáproti infekciámmočových ciestInfekciami močových ciest trpia najmä ženy. Ženy majú podstatnekratšiu močovú rúru a tak prípadná infekcia nemusísmerom nahor prekonať dlhú cestu. Infekcie močovýchciest sa nezriedka vyskytujú práve v lete, pretože k nim môžeprispievať nielen kúpanie sa v špinavej vode, zotrvávaniev dlho schnúcich plavkách, ale aj častejší sex. Typickýmpríznakom infekcie močových ciest je časté močeniev malých množstvách, bolesti v podbrušku najmä na koncimočenia, rezanie a pálenie pri močení. U malých detí (dojčatá)však tieto príznaky môžu chýbať. Teplota spravidlanebýva zvýšená, alebo len do38 °C. Ochorenie môže ustúpiťpo zvýšenom prívode tekutín.bodkované. Kvety vyrastajú v koncovýchstrapcoch a sú sfarbené do rova. Rastienajmä v lesoch a hájoch, na kyslých pôdach.Výrazne červené plody sa zbierajúv jeseni, koncom septembra, resp. začiatkomoktóbra.Brusnica patrí medzi rastlinytradičnej medicíny pôvodnýchobyvateľov Americkéhokontinentu, ktorí brusnicevyívali primárne na liečbuochorení obličiek a močovéhomechúra, poívali ich nazníženie teploty, liečbu skorbutu,napuchnutých uzlín a rán.Brusnice patria medzi komerčnúsurovinu v niektorých štátochUSA a v provinciách Kanady.Vyrábajú sa z nich šťavy, omáčky,alebo sa poívajú sušenéa osladené. Podobne, akoLEKÁRNICKÉ LISTY 6/200928 pharmdr. Silvia Fialová,Farmaceutická fakulta Ukfialova@fpharm.uniba.skHlavnou príčinou vzniku infekciímočového traktu je premnoženiebaktérie Escherichiacoli. Štandardným prostriedkomv takýchto prípadoch je dostatočnekoncentrovaný extrakt z brusníc. Možno ichívať aj ako podpornú liečbu spoločnes antibiotikami, či v rámci prevencie opakovaniainfekcie. Dôležité je tiež odlíšiť komplikovanéinfekcie močových ciest spojenés inými ochoreniami močových ciest, akosú močové kamene, nádory, anomálie močovýchciest a to najmä tie s poruchou odtokumoču, ktoré vyžadujú viac ako len farmakologickúliečbu. Takisto je dôležitépodchytiť infekciu v jej zárodku. Pri bakteriálnychinfekciách močových ciest je nutnývysoký príjem tekutín, aby sa čo najrýchlejšiepodarilo vylúčiť premnoženébaktérie. Samozrejme infekcie močovýchciest nepredstavujú problém len pre ženy.Často postihujú starších ľudí, ľudí s oslabenouimunitou, malé deti.Okrem priaznivého účinku na močový trakt patriabrusnice najmä vďaka obsahu polyfenolov, medzi silnéprírodné antioxidanty. Epidemiologické štúdie ukazujú, žezvyšujúci sa prísun prírodných fenolových antioxidantovv strave súvisí s redukciou rôznych ochorení.Plody brusnice účinnév prevencii i liečbeVaccinium macrocarpon Ait. (brusnicaveľkoplodá, Ericaceae) rastlina známa tiežpod názvom kanadská (americká) brusnica,je jedným z mála rastlín s ovocnýmiplodmi, ktorých domovom je východnáčasť Severnej Ameriky.Brusnica veľkoplodá patrí medzi trvácerastliny. Ide o nízky poloker, dorastajúci dovýšky 20 cm a približne 2 m dlhý. Brusnicamá rozkonárené výhonky, ktoré sú striedavoobrastené vajcovitými, neopadavými listami,ktoré sú na rube svetlozelené a hnedov minulosti aj v súčasnosti sapoívajú na liečbu a v prevenciiinfekcií močového traktu.Pôvodne sa predpokladalo, žebiologická aktivita brusníc sazakladá na acidifikácii moču,aj keď to nebolo preukázané.V súčasnosti akceptovanýmechanizmus účinku sa zakladána zabránení prilipnutiu baktérieE. coli na steny močovéhomechúra a močových ciest.


WalMark ® nEWSHlavnými obsahovými látkamibrusnice veľkoplodej sú: flavonoidy a proantokyanidíny organické kyseliny(benzoová, salicylová,citrónová, glukurónová) triesloviny triterpenoidy sacharidy (fruktóza,manóza, galaktóza) kyselinu L-askorbová,vitamín A, betakarotén, luteín minerály (horčík, vápnik,draslík...)Proantokyanidíny sa viažu na povrchbaktérií a tým zabraňujú prichyteniu baktériína epiteliálne bunky močového mechúra.Zistilo sa, že podobne pôsobí ajprítomná fruktóza. Preto sú brusnice vhodnýmdoplnkom počas liečby, ale najmä nazačiatku rozvoja infekcie ako prevencia.Niektoré zdroje dokonca uvádzajú poitieextraktu z brusníc na neutralizáciu pachuu inkontinentných pacientov. Okrempriaznivého účinku na močový trakt patriabrusnice najmä vďaka obsahu polyfenolov,medzi silné prírodné antioxidanty. Epidemiologickéštúdie ukazujú, že zvyšujúci saprísun prírodných fenolových antioxidantovv strave súvisí s redukciou rôznychochorení. Anti oxidanty redukujú voľné radikálya tak hrajú nezastupiteľnú úlohuv prevencii rakoviny, kardiovaskulárnychochorení, neurodegeneratívnych ochorení(Alzheimerova či Parkinsonova choroba),ako aj v terapii a prevencii zápalových procesovv organizme a iných ochorení súvisiacichso starnutím. Prírodné polyfenolya ďalšie podobné rastlinné zlúčeniny môžuzohrávať významnú úlohu v obrannom systémeľudského organizmu. Prítomné flavonoidydokážu redukovať riziko aterosklerózynajmä na základe inhibícieoxidácie lipoproteínov s nízkou hustotou(LDL). Brusnice sa vďaka prítomnosti trieslovínvyznačujú adstringentným účinkom.Sú preto tiež vhodné v profylaxii gingivitídya proti rozvoju zubného povlaku. Burgera kol. vo svojej štúdii z roku 2002 uvádzajúmožnú účinnosť extraktu z brusníc v prevenciivývoja peptického vredu. Zistili, žebrusnicový extrakt v testoch in vitro inhibovaladhéziu baktérie Helicobacterpylori na sliznicu žalúdka. Brusnicovášťava pôsobí antibakteriálneaj proti Staphylococcusaureus, Klebsiella pneumoniae,Pseudomonas aeruginosaa Proteus mirabilis.Antivirálne je brusnicovášťava účinná proti poliovírusomtyp 1. Niektoré štúdie dokoncauvádzajú účinnosť brusníc protichrípkovým vírusom.Tehotenstvo a laktáciaVážny problém predstavujú infekcie močovýchciest najmä v tehotenstve. Ženy samusia vysporiadať s nárastom frekvencie výskytutýchto infekcií najmä v tehotenstve.Práve brusnicová šťava je aj z hľadiskabezpečnosti najpoívanejšímprírodným prostriedkom naliečbu a prevenciu infekciímočového traktu u tehotnýchžien. Dokazuje to ajnórska štúdia, v ktorej sazistilo, že veľké množstvotehotných žien úspešne liečiinfekcie močových ciestšťavou z brusníc.Kontraindikácie: Vzhľadomk tomu, že brusnice obsahujú kyselinusalicylovú sa neodporúčajúpacientom ívajúcim warfarín a inélieky ovplyvňujúce koaguláciu krvi. Rovnakoby sa ívaniu mali vyhnúť pacientis alergiou na salicyláty a pacienti trpiacibronchiálnou astmou.Dávkovanie: Odporúčané denné dávkovanieje 2x denne 500 mg extraktu z brusníc.Prekročenie dávkovania môže pôsobiťlaxatívne.Nedá sa jednoznačne povedať, či šťavaz brusníc predstavuje riziko alebo benefitu pacientov s obličkovými kameňmi. Zistilosa, že by mohli zvyšovať hladiny oxalátovv moči a práve oxaláty zvyšujú riziko výskytuobličkových kameňov. Preto osobytrpiace obličkovými kameňmi by sa ívaniušťavy a iných extraktov z brusníc malivyhnúť.Na liečebu a profylaxiu infekcií močovýchciest možno poiť nielen plody, ale ajsušené listy. Účinné sú aj iné druhy brusníc(Vaccinium vitis idaea L., Vaccinium oxycoccusL., Vaccinium myrtillus L.).V doplnku výživy Urinal Akut sa nachádza vysoko koncentrovanývýťažok z brusnice (450 mg v jednej tablete). Dve tablety dennezodpovedajú príjmu takmer 150 g čerstvých plodov. Je vhodnýaj pre budúce mamičky, ktoré sú pre tlak dieťatka na močovýmechúr náchylnejšie na infekciu a obávajú sa liečiv. Takisto jevhodný v prevencii infekcií močových ciest.LEKÁRNICKÉ LISTY 6/200929


pUBliCiStikaAko na citlivéa bolestivé zubya proti zubnému kazu v miesteodhalených zubných krčkov?So špeciálnym ochranným systémom!LEKÁRNICKÉ LISTY 6/20090Aj vy pociťujete po zjedení kysléhoovocia či pri čistení zubovzvýšenú citlivosť či výraznú bolesť?Zodpovedné sú za ňu odhalenézubné krčky! Podľa štatistikytakýmito problémamitrpí každý tretí a vo veku nadštyridsať rokov každý druhýčlovek. Kto si správne neošetrujezuby v takomto rannomštádiu, môže pri čistení zubovtrpieť až nepredstaviteľnoubolesťou, čo vedie samozrejmeaž k postupnému zanedbávaniuzubnej hygieny. Následne sa nazuboch vytvára bakteriálny povlaka cesta k zubnému kazu jeotvorená!Príčinou bolestivých reakcií zubovna dotyk, tepelné podnetyči potraviny s obsahom sladkých,kyslých alebo iných dráždivýchlátok je odhalený dentín (vrstva zubovinypod sklovinou) a otvorené ústia tzv.dentínových tubulov. Dentínové tubuly súmikroskopické zubné kanáliky vedúce odzubnej drene – živého jadra zuba – k povrchuzuba. V zubnej dreni sa nachádzajúnervové zakončenia, a tie sú pri odhalenýchzubných krčkoch vystavené vonkajším vplyvom,ktoré môžu spôsobiť podráždeniea bolesť.S odhalenými zubnými krčkami zároveňsúvisí zvýšenie rizika vzniku zubného kazu,pretože mäkkú vrstvu dentínu nechráni zubnásklovina a agresívne baktérie žijúce v zubnompovlaku majú tak otvorené pole pôsobnosti.Dôraz na výber zubnej hygienyPri odhalených zubných krčkoch je obzvlášťdôležitý správny výber zubnej pastya ústnej vody, ako aj spôsob čistenia zubov.Poívanie „drsnej” zubnej pasty, tvrdej kefkya horizontálne pohyby kefky pri čistení zubovspôsobujú nadmerné obrusovanie mäkkéhodentínu. Následne to môže viesť k jehopoškodeniu a vzniku klinovitých defektov. Jepreto nevyhnutné klásť dôraz na výber vhodnejzubnej pasty, ústnej vody i zubnej kefky– teda celého systému, ktorý môže tieto problémyaj trvalejšie odstrániť.Na časté žiadosti zubných lekárov vyvinulišvajčiarski odborníci firmy GABA špeciálnyochranný systém elmex ® SENSITIVE PLUS –zubnú pastu, ústnu vodu a zubnú kefku – ktorýkomplexne RIEŠI PRÍČINU, A NIE AŽ DÔ-SLEDOK citlivých zubných krčkov a bolestivýchzubov.Pri pravidelnom poívaní tohto systémusú naše zuby chránené pred tromi základnými problémami: nadmernou citlivosťou zubných krčkova bolestivosťou zubov častým vznikom zubného kazu v dentínenadmerným opotrebovaním dentínu.Uzatvorenie dentínovýchkanálikovZákladom zubnej pasty a ústnej vody elmex® SENSITIVE PLUS je účinný fluoridačnýsystém na báze aminfloridov.Aminfluoridy (organicky viazané fluoridy)slúžia v oboch prípravkoch ako nosiče fluoridovýchiónov a majú špecifickú molekulovúštruktúru typickú pre tenzidy. Vďaka svojej povrchovejaktivite ľahko priliehajú k povrchuzubov a pomáhajú vytvárať homogénnu vysokoodolnú vrstvu fluoridu vápenatého.Aminfluoridy majú mierne kyslé pH (4,5 až5,5), preto rýchlo reagujú s hydroxyapatitomzubnej skloviny, pričom vznikajú zhlukyfluoridu vápenetého a vytvárajú tak fluoridovédepo. Aj keď je fluorid vápenatý v slinách takmernerozpustný, pri útoku bakteriálnych kyselínsa z depa postupne uvoľňujú fluoridovéióny a umožňujú jeho dlhšie pôsobeniev mieste účinku. Takto chráni sklovinu predpôsobením kyselín, zároveň stimuluje uzatváraniedentínových kanálikov a zamedzujetým prenosu bolestivých podnetov a súčasnepozitívne ovplyvňuje remineralizáciudentínu. Vďaka tomu, že vyrovnáva deficit minerálovv kariéznych léziách, dokáže zvrátiťaj proces začínajúceho kazu.Zubná pasta elmex ® SENSITIVE PLUSzároveň chráni zubné krčky pred nadmernýmobrusovaním, pretože má nízku abráziu –RDA 30 (RDA je hodnota, ktorou sa vyjadrujeschopnosť pasty obrusovať dentín).Zvlášť jemná zubná kefkaNová zubná kefka elmex ® SENSITIVEExtra Soft s inovovanou konfiguráciou vlákienmá zvlášť jemnú čistiacu schopnosť aj bez potrebypritláčania. Hodvábne mäkké vlákna kónickéhotvaru čistia odhalené zubné krčkya citlivé zuby zvlášť jemne, a pritom dôkladne.Vďaka špeciálnemu usporiadaniu vlákien nahlave kefky do tvaru X v dvoch zónach, odstraňujezubná kefka povlak aj z ťažko dostupnýchmedzizubných priestorov. Jemnápovrchová úprava hlavy kefky chráni predtraumatizovaním citlivého a mäkkého tkanivaa vďaka svojej optimálnej veľkosti dokoncabez problémov dosiahne zadné časti stoličieka povrchy na vnútornej strane zuba. Rúčkaergonomického tvaru a jemná plocha na zastaveniepalca zabezpečujú spoľahlivú manipuláciu.Farebný znak na rúčke kefky zabraňujezámene kefiek medzi rodinnýmpríslušníkmi. Výborná čistiaca schopnosť zubnejkefky elmex ® SENSITIVE Extra Soft bolavedecky preukázaná štúdiami in vitro.Špeciálny ochranný systém – elmex ®SENSITIVE PLUS zubná pasta, elmex ® SEN-SITIVE PLUS ústna voda, ktorá podporuje účinokzubnej pasty zvlášť v medzizubných priestorocha elmex ® SENSITIVE EXRA SOFTzubná kefka sa pri dennom poívaní dopĺňajúa zabezpečujú optimálnu ochranu citlivýchzubných krčkov a bolestivých zubov.Výsledkom je, že vonkajšie podnety ako teplo,chlad, sladké a hlavne kyslé prostredie,ktoré vyvolávajú bolesť, nemôžu viac prenikaťdo zubov a bolesť je dlhodobo odstránená.(PR)


MonitorEurópski výrobcovia vakcínsú pripravení na bojs pandémiou novej chrípky ing. štefánia CiCková,cickova@safs.skEurópski výrobcovia vakcín (EVM) od vzniku hrozbyrozšírenia pandémie nového vírusu chrípky úzkospolupracujú s európskymi inštitúciami a národnýmizdravotníckymi organizáciami. EVM sa roky pripravovalina pandemické scenáre vývojom nových technológiívýroby vakcín a zvyšovaním kapacity výroby sezónnych chrípkovýchvakcín a urobili nevyhnutné kroky k vývoju a výrobevakcíny proti vírusu chrípky AH1N1.Po vyhlásení najvyššieho stupňa pandemickej pripravenostiv súvislosti s novým chrípkovým vírusom AH1N1 sú EVM naďalejv úzkom kontakte s národnými vládami a regulačnýmiúradmi a riešia schválenie H1N1 vakcín. Súhlas regulačných orgánovje nevyhnutný pre rýchlu dostupnosť pandemických vakcínv jednotlivých krajinách.Viac informácii o víruse AH1N1 je možné nájsť na nasledovnýchstránkach:WHO (http://www.who.int/csr/disease/swineflu/en/index.html)European Centre for Disease prevention and Control:(http://ecdc.europa.eu/)Medzi výrobcov vakcín zdrených v SAFS patria spoločnosti:GlaxoSmithKline, Merck Sharp & Dohme, Novartis, sanofipasteur (divízia vakcín sanofi-aventis), Solvay Pharma a WyethWhitehall.INZERCIAJe potrebné hľadaťvýchodiskozo „začarovaných kruhov“chudoby a sociálneho vylúčeniaOdborníci z celej Európy hovorili na konferencii v Budapeštio možnostiach hľadania východiska zo začarovanýchkruhov súvisiacich s demografiou, odľahlosťou,vzdelávaním a pracovným trhom. Na konferencii s názvom„Boj proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu vo vidieckychoblastiach“, ktorú spoločne organizovali Európska komisiaa maďarské ministerstvo sociálnych vecí a práce, sa zišlikľúčové zainteresované strany a odborníci na oblasť sociálnejinklúzie zo všetkých členských štátov a Európskejkomisie. S hlavnými príhovormi vystúpili riaditeľ JérômeVignon z riaditeľstva Európskej komisie pre sociálnuochranu a integráciu, a László Herczog, maďarský ministersociálnych vecí a práce.Napriek ambicióznym cieľom, ktoré sa stanovili na zasadnutíEurópskej rady v Lisabone v marci 2000, zostávachudoba v Európe významným problémom. Vidieckeoblasti pokrývajú 59 % územia Európskej únie. Ajnapriek tomu bola chudoba vo vidieckych oblastiach prehliadanouotázkou.„Rozšírenie EÚ zvýšilo územné rozdiely, ktoré viedli k rôznymformám extrémnej chudoby,“ uviedol riaditeľ Vignon.„Musíme sa sústrediť na „nedokončenú prácu“, čosa týka riešenia problémov súvisiacich s bojom proti chudobea sociálnemu vylúčeniu v ich konkrétnych vidieckychpodobách. V záujme dosiahnutia tohto cieľa si politiky sociálnehozačlenenia vyžadujú stratégie integrovanej politiky;musíme lepšie posilňovať koordináciu politík a podporovaťvýmenu skúseností a osvedčených postupov.“začarované kruhy zhoršujú problémŠtúdia poukazuje na rôzne začarované kruhy, ktoré v zásade eštezhoršujú situáciu ľudí žijúcich v chudobe. Napríklad, „demografickýkruh“ spôsobuje nízku pôrodnosť a ich migráciu mladých ľudí. Okremtoho existuje „kruh odľahlosti“, ktorý zapríčiňuje slabá infraštruktúraa ktorý má negatívny vplyv na hospodársku výkonnosť oblasti, čímprispieva k migrácii z tejto oblasti. „Kruh vzdelávania“, ktorý spôsobujenízka vzdelanosť väčšiny vidieckeho obyvateľstva, vedie k nízkejzamestnanosti a vysokej miere chudoby, ktorá naopak zhoršujekvalitu vzdelávania. Napokon „kruh pracovného trhu“ zapríčiňujú slabépríležitosti na pracovných trhoch v mnohých vidieckych oblastiach,čo núti mnoho kvalifikovaných ľudí k migrácii a tým sa zhoršuje kvalitamiestnej pracovnej sily.LEKÁRNICKÉ LISTY 6/20092miera detskej chudobyvo vidieckych oblastiachNa konferencii boli prezentované aktuálne údaje uvedené v grafe,ktoré sa týkajú znepokojujúceho rozsahu detskej chudoby vo vidieckychoblastiach členských štátov vo východnej a jnej Európe. Podľaprofesorky Zsuzsy Fergeovej z Eötvösovej univerzity v Maďarsku čelíriziku chudoby každé tretie dieťa vo vidieckych oblastiach Litvy, Poľska,Lotyšska, Maďarska, Španielska a Talianska.Zdroj: Internet


na závEr…Lekáreň v Trnave hľadáMAGISTRU FARMÁCIE,na plný, alebo čiastočný úväzok.Nástup možný ihneď.Kontakt: 0905 668 405 VydaVateľ:edufarm, spol. s r. o.Strečnianska 14851 05 Bratislava adreSa redakcie:Vajnorská 134/B831 04, Bratislava Šéfredaktorka:Mgr. Beata PrachároVátel.: 0903 776 035e-mail: pracharova@t-zones.skHľadámLEKÁRNIČKU,môže byť dôchodkyňa, na 2 – 3 mesačné zastupovaniedo vidieckej lekárne. Ubytovanie a stravovanie zabezpečené.Kontakt: 0905 410 655LEKÁRNICKÉ LISTY 6/20094 inzercia:tel.: 0911 776 035 redakčná rada:Predseda redakčnej rady:Pharmdr. Ján VaLJan,prezident SLekčlenovia redakčnej rady:Mgr. igor MinaroVič, Phd.,viceprezident SLekPharmdr. Štefan krchŇák,člen Prezídia SLekPharmdr. Peter Stanko,člen Prezídia SLekdoc. Pharmdr. Juraj SÝkora, cSc.,člen Prezídia SLekPharmdr. Peter MiháLikčlen rady SLekPharmdr. ernestína tÓthoVáčlenka kontrolného výboru SLekMgr. ondrej SUkeľčlen Sekcie majiteľov lekárníPharmdr. Peter SMieŠkopredseda Sekcie lekárnikov zamestnancovdoc. rndr. Magdaléna fULMekoVá, cSc.Univerzitná lekáreň Bratislavaprof. rndr. Viliam foLtán, cSc.faf Uk Bratislavadoc. rndr. Silvia SzücSoVá, cSc.SzU Bratislava Grafická úPraVa:erik Pietrike-mail: epg@chello.sk tLač a diStriBúcia:doLiS, s. r. o.dostojevského rad 1, 811 09 BratislavaMk Sr – eV3025/09iSSn 1335-5821n e p r e d a j n éredakcia nezodpovedá za obsah inzerátova komerčných článkov (označených Pr).Uzávierka materiálov je 19. júna 2009.číslo vychádza 29. júna 2009Lekáreň v Banskej Bystrici prijmeMAGISTRU FARMÁCIEdo funkcieLEKÁRNIK ASISTENTalebo ZODPOVEDNÝ FARMACEUTPonúkame: – dobré pracovné podmienky v zabehnutej lekárni,– výhodná pracovná doba Po – Pia 7:30 – 16:00.Nástup možný ihneď, platové podmienky dohodou.Kontakt: 0915 957 161Pro našeho klienta hledámeMAGISTRY FARMACIEA FARMACEUTICKÉ ASISTENTKYdo pěkných soukromých lékárenv České republice ve městechKarviná, Třinec, Ostrava, Opava, Jihlava, Kolín,Most, Chomutov, Ústí nad Labem, TepliceNáš klient nabízí výhodné platové podmínky.Ubytování zajistí!Kontakt: +420 728 900 021, e-mail: navr.kam@gmail.com


Chrípka a bolesť vyšumí...Vo forme rýchlo rozpustných tablietObsahuje 320 mg ASA a 200 mg vitamínu CZa veľmi priaznivú cenu pre pacientaVoľne predajný liek na vnútorné poitie. Čítajte pozorne príbalovúinformáciu aktualizovanú k septembru 2007. Acylpyrin + C obsahujekyselinu acetylsalicylovú a kyselinu askorbovú.HERBACOS-BOFARMA, s.r.o.,Štrossova 239, 530 03 Pardubice, Česká republika, e-mail: hbf@hbf.cz, www.hbf.cz.Zastúpenie pre Slovensko: HB pharm s.r.o., Agátová 22, 844 03 Bratislava, Slovenská republika.www.acylpyrin.skRÝCHLY NÁSTUP,VYSOKÁ ÚČINNOSŤrýchly nástup účinku do 30 minútvhodný pri bolestiach hlavy,zubov i menštruačných bolestiachcenovo dostupný pre každéhoSPOĽAHLIVO A RÝCHLO PRI BOLESTIACH HLAVY A ZUBOVVoľne predajný liek na vnútorné poitie.Čítajte pozorne príbalovú informáciu aktualizovanúk septembru 2007.Herbacos-bofarma, bofarma, s.r.o., .o. Štrossova 239, 53003 Pardubice, Česká republika, e-mail: hbf@hbf.cz, www.hbf.czZastúpenie pre Slovensko: HB pharm s.r.o., Agátová á 22, 844 03 Bratislava, Slovenská republikawww.valetol.skHBF_MojaPsychologia_AcylpyrinValetol_213x275mm.indd 1 25.2.2009 11:16:13

More magazines by this user
Similar magazines