Murutraktor 20RT99.pdf

rapina.ee

Murutraktor 20RT99.pdf

EestiGaasipedaalAutoDrive-ajamigaseadmetelJoon. 16Gaasipedaaliga saab kiirustsujuvalt reguleerida:– Lülitada käigukang asendisseF = edaspidi ( ) või asendisseR = tagurpidi ( ).– Vajutada gaasipedaal ette;mida rohkem ettepoole,seda kiiremaks.Tempomaat(lisavarustus)Joon. 17Vajutada lülitit.Hoiab stabiilsena hetkel valitudaktuaalse edaspidi sõidukiiruse(mitte maksimaalse kiiruse); jalavõib gaasipedaalilt ära võtta.Gaasipedaalile või piduripedaalilevajutamine lülitab tempomaadiautomaatselt välja.Hüdrostaatilisejõuülekande lahutamineJoon. 18Seisatud mootoriga seadmelükkamiseks tõmmata hoob väljaja vajutada alla.Sõitmiseks lükata hoob üles javajutada sisse.Hoob asub seadme tagaküljel.Kombineeritud indikaator(lisavarustus)Joon. 19Kombineeritud indikaatorkoosneb järgmistest elementidest(sõltuvalt mudelist):Õlirõhk (1)Kui indikaatorlamp süttib mootoritöötamise ajal, tuleb mootorkoheselt seisata ja kontrollidaõlitaset. Vajadusel kontakteerudatöökojaga.Pidur (2):Märgutuli süttib, kui mootorikäivitamisel on piduripedaal allavajutamata või seisupidurfikseerimata.Lõikemehhanism (PTO) (3):Indikaatorlamp süttib, kui mootorikäivitamise ajal ei olelõikemehhanism (PTO) väljalülitatud.Aku laadimine (4):Kui indikaatorlamp süttib mootoritöötamise ajal, ei laadita patareidpiisavalt. Vajadusel kontakteerudatöökojaga.Töötundide loendur (5):Näitab töötunde, kui süüde onsisse lülitatud.Ampermeeter (6):Näitab generaatoril patareilaadimisvoolu.Aeglased mootori pöörded= osuti on keskel.Kiired mootori pöörded= osuti on paremal (+).Valgustus (lisavarustus)Lambid põlevad seni, kuni mootortöötab.Reguleeritav iste(lisavarustus)Joon. 20Tõmmata hoovast ja reguleeridaistet.Rohukoguri tasemenäit(lisavarustus)Joon. 21Tasemenäidu tajur mõõdabniitmise ajal koguri täitumist.Kui rohukogur on täis, kõlabhelisignaal ning rohukogur tulebära tühjendada.Rohukoguri tõsteseadmelüliti (lisavarustus)Joon. 26Lüliti (A) on rohukoguri(elektromehaaniliseks) avamiseksja sulgemiseks.Kasutamist vt eraldikasutusjuhendist ”Rohukogur”.Murutraktorite kasutusjuhendKasutamineJärgige juhendeid mootorikäsiraamatus.!OhtVigastusohtNiitmisel ei tohi seadmeläheduses olla inimesi, eriti agalapsi ja loomi. Seadmega õhkuvisatud kivi vms võib neidvigastada. Lapsed ei tohi kunagiseadet kasutada.Tagurpidikäigul niitmisel olgeeriti ettevaatlik (OCR-lülitigaseadmed). Seadme tööpiirkonnasei tohi viibida inimesi.Ärge tühjendage kunagirohukogurit lõikemehhanismitöötamise ajal. Rohukoguritühjendamisel võivad väljapaiskuvad murutükid vms teidvigastada.Järskudel nõlvadel niitmisel võibseade ümber paiskuda ja te võiteend vigastada. Ärge sõitke kunagiristi nõlva, vaid alati ainult üles jaalla. Ärge niitke nõlvadel kaldegaüle 20 %. Nõlva peal ei tohi ümberpöörata.Niiske muru niitmisel ei ole nakepinnasega nii hea ning seade võibümber paiskuda. Niitke ainultkuiva muru.Suurema kiirusega sõitmisel võibõnnetus kergemini juhtuda.Ärge minge niitmisel järskudelenõlvadele, põõsastele, hekkideleja puudele liiga lähedale.Eriti ettevaatlik tuleb olla tagurpidisõitmisel.Kontrollige üle territoorium,kus hakatakse seadmegatöötama ning eemaldage kõikesemed, mis võivad seadmeleette jääda või mida seade võibüles paisata. Kui lõikemehhanismläheb millegi vastu (nt. kivi) võikui seade hakkab ebatavaliseltvibreerima, seisata mootorkoheselt. Kontrollida, kas seadepole viga saanud, kahjustustepuhul kontakteeruda töökojaga.116


Murutraktorite kasutusjuhendPöörleva teraga niidukitel ei tohiseista kunagi rohuväljaviskeavade ette.Ärge pange kunagi käsi ega jalgupöörlevate osade juurde ega alla.Enne kui te hakkate blokeerivateset või ummistusi väljaviskekanaliseemaldama, seisakemootor ja eemaldage süütevõtining süüteküünla pistik.Lämbumisohtvingugaasimürgituse tõttuLaske sisepõlemismootoriltöötada ainult vabas õhus.Plahvatus- ja tuleohtKütuse- ja bensiiniaurud onplahvatusohtlikud, kütus onülikergesti süttiv.Valage kütust sisse enne mootorikäivitamist. Hoidke kütusepaaksuletuna, kui mootor töötab või onveel kuum.Kütust lisada ainult siis, kui mootoron seisatud ning maha jahtunud.Vältige lahtist tuld, sädemeid ningärge suitsetage. Tankige seadetainult vabas õhus.Kui kütust valgub üle ääre, ärgekäivitage mootorit. Lükake seadesellelt kohalt ära, kus kütust mahavalgus ja oodake seni, kunikütuseaurud on haihtunud.Tuleohtu vältimiseks hoidkemootor, summuti, aku jakütusepaak rohust ning väljajooksnud õlist puhtad.!OhtVigastusoht rikkismurutraktoristKasutage seadet ainult töökorrasseisundis.Enne kasutamist kontrollige alatikorrasolekut vaatluse teel.Kontrollige eriti kaitseseadiseid,lõikemehhanismi koos hoidjaga,juhtnuppe ja kruviühendusi javaadake, kas neil ei ole kahjustusining kas need on kõvasti kinni.Enne kasutamist vahetagekahjustunud osad välja.TööajadPidage kinni seadmekasutamiseks kehtestatudsiseriiklikest/kommunaalsetesteeskirjadest (teavet annab pädevametkond).Asukoha määratlemineAsukoha määratlemine seadmel(nt vasakul, paremal) on antudalati juhi istmel istuva juhi vaatest.Tankimine ja õlitasemekontrollimineNõuanneMootor on tehases õliga täidetud– palun kontrollida üle, vajadusellisada juurde. Tankida normaalset, pliivababensiini (joon. 22). Kallata kütus paaki, jättestäiteavani vähemalt 1 cmvabaks. Keerata kütusepaagi korkkõvasti kinni. Kontrollida õlitaset (joon. 23).Õlitase peab jäämamarkeeringu ”Full/Max.” –ja ”Add/Min.” vahele (vt kamootori käsiraamatut).RehvirõhuülekontrollimineNõuanneTootmisest tingitud põhjustel võibrehvirõhk olla vajalikust kõrgem,sellepärast kontrollida, et kõigi rehvide rõhkoleks 0,9 bar.Mootori käivitamine Istuda juhiistmele. Lülitada lõikemehhanism välja:PTO-ga seadmetel (joon. 12 võijoon. 13): lülitada PTO välja jatõsta lõikemehhanism ülemisseasendisse. Vajutada piduripedaal (joon. 9)lõpuni alla ja hoida all võifikseerida seisupidur (joon. 14).Eesti Lülitada käigukang (joon. 10)asendisse ”N”. Hüdrostaatiliseajamiga seadmed on asendis”N” (vabakäik) kui gaasipedaaliei vajutata (joon. 15). Lülitada gaasipedaal (joon. 8)asendisse. Kui mootor on külm, tõmmatavälja õhuklapp või lülitadagaasihoob asendisse(joon. 7). Keerata süütevõti (joon. 6) ,asendisse , kuni mootor käivitub(maksimaalselt 5 sekundit, ennejärgmist katset oodata10 sekundit). Kui mootortöötab, keerata süütevõtiasendisse /I/ . Suruge õhuklapp aeglaselttagasi (joon. 7). Lükata gaasihoob (joon. 8)tagasi, kuni mootor töötabrahulikult.Mootori seiskamine Lülitada gaasihoob (joon. 8)gaasi keskmise asendi peale. Lasta mootoril ca 20 sekunditkäia. Keerata süütevõti (joon. 6) /0asendisse. Eemaldada süütevõti. Enne seadme juurest lahkumistlukustada seisupidur.SõitmineNõuanneOlge tagurpidi sõitmisel eritiettevaatlik. Ärge muutke kunagisõidusuunda enne selleks seadetpeatamata. Käivitada mootor nagukirjeldatud. Lülitada käigukang (ainult Auto-Drive ajamiga) vastavasseasendisse. Seisupiduri vabastamine:vajutada piduripedaal lõpunialla ja lasta lahti. Vajutada aeglaselt gaasipedaalikuni soovitud sõidukiirus onsaavutatud.117


EestiSeadme peatamine Lasta gaasipedaal lahti. Vajutada piduripedaali kuniseade jääb seisma.Niitmine Normaalsel niitmisrežiimil /I/(vaata süütelukukasutamist):Enne tagurpidi sõitmist lülitadalõikemehhanism välja ja tõstaüles. Tagurpidikäigul niitmisrežiimil/I/ (vaata süütelukukasutamist):Tagurpidikäigul niitmisel ollaeriti ettevaatlik, kasutada ainulterilisel vajadusel. Mitte muuta sõidusuundaseadme liikumise ja sõitmiseajal.Nõuanne:Tagaväljaviskega seadmetegatohib niita ainult paigaldatudrohukoguriga võiväljaviskesuunajaga.Hüdrostaat-ajamigaseadmed Käivitada mootor nagukirjeldatud. Vajaliku võimsuse tagamisekslülitada gaasihoob asendisse. Lõikemehhanismisisselülitamine. Lasta lõikemehhanism alla. Seisupiduri vabastamine:vajutada piduripedaal lõpunialla ja lasta lahti. Valida gaasipedaaliga edaspidisõidu suund ja kiirus (vajutadaaeglaselt). Seade hakkabliikuma.AutoDrive ajamiga seadmed Käivitada mootor nagukirjeldatud. Vajaliku võimsuse tagamisekslülitada gaasihoob asendisse. Lõikemehhanismisisselülitamine. Lasta lõikemehhanism alla. Lülitada käigukang asendisse”F”/ edasi. Seisupiduri vabastamine:Vajutada piduripedaal lõpunialla ja lasta lahti. Valida gaasipedaaligaedaspidisõidu kiirus (lülitadaaeglaselt). Seade hakkabliikuma.ÜldistLõikekõrguse ja sõidukiirusevalimisel jälgida, et see eikoormaks seadet üle.Sõltuvalt muru pikkusest, liigist janiiskusest tuleb valida lõikekõrgusja sõidukiirus nii, et niidetud murutransportimisel rohukogurisse eitekiks probleeme.Ummistumise korral alandadasõidukiirust ning valida suuremlõikekõrgus.Seadme seiskamine Peatada seade, vajutadapiduripedaali ja viia gaasipedaalasendisse ”N”. Lülitada lõikemehhanism välja. Viia gaasihoob gaasi keskmiseasendi peale. Tõsta lõikemehhanism üles. Keerata süütevõti 20 sekundipärast /0 peale. Eemaldada süütevõti. Enne seadme juurest lahkumistlukustada seisupidur. Selleksvajutada piduripedaali ja lülitit(joon. 14).Hüdrostaatilise ajamigaseadmete lükkamineSeadmeid lükata ainult siis,kui mootor on välja lülitatud. Vabastada seisupidur. Vabastada ülekannelukustusest (joon. 18):Tõmmata hoob välja ja vajutadaalla.Enne mootori käivitamist lükataülekande lahtilukustuse hoobtagasi.Murutraktorite kasutusjuhendMultsimineVastava lisatarvikuga saaberinevate seadetega kapeenestada. Küsige lisatarvikuidaiatööriistade müüjalt.RohukoguritühjendamineVaata eraldi kasutusjuhendit”Rohukogur”.Nõuandeid muruhooldamiseksNiitmineMuru koosneb erinevat sortimurutaimedest. Kui te niidatesageli, kasvavad rohkemtugevamalt juurduvad heintaimed,mis moodustavad tugevarohukamara. Kui te niidate harva,tekib rohkem kõrgemaid heintaimija muid kõrrelisi (nt ristik, kirikakarjne).Tavaline muru kõrgus on ca4–5 cm. Niita tuleks ainult 1 / 3kogu kõrgusest, s.t lõigata7–8 cm pikkuse muru kõrgusparajaks. Ärge lõigake murulühemaks kui 4 cm, muidukahjustub murukamar kuivailmaga. Kõrge muru (nt pärastpuhkust) lõigata parajaksetapiliselt.Multsimine(lisatarvikuga)Muru lõigatakse niitmiselväikesteks tükkideks (ca 1 cm)ning jääb murupinnale maha.Nii jäävad alles paljud toitained.Optimaalse tulemuse saamisekstuleb hoida muru alati lühikesena,vt ka lõiku ”Niitmine”.Peenestamisel pidada kinnijärgmistest nõuannetest:– mitte niita märga muru– mitte niita rohkem kui 2 cmkogupikkusest.– sõita aeglaselt– valida maksimaalsed mootoripöörded– puhastada regulaarseltlõikemehhanismi.118


Murutraktorite kasutusjuhendTransportimineÄrge sõitke uude kohtamurutraktoriga, kui sinna on paljumaad. Pikkade vahemaade puhulkasutage transpordivahendit.Nõuanne. Liikluseeskirja(s.k. StVO) kohaselt on tänavalseadmega sõitmine keelatud.Lühikesed vahemaad! OhtLõikemehhanism võib minnavastu esemeid, need üles paisataning tekitada kahju. Lülitage lõikemehhanism enneseadmega sõitmist välja.Pikad vahemaadTähelepanuTranspordikahjustusedTranspordivahendeid(transportsõidukit,laadimisplatvormi jne) tulebkasutada nõuetekohaselt(vt lisatud kasutusjuhendit).Transportimiseks kindlustadaseade libisemise vastu.Keskkonnaoht lekkivastkütusestÄrge transportige seadetkallutatud asendis. Seada valmistransportimisvahend. Paigaldada laadimisplatvormtransportimisvahendi juurde. Lükata seade käsitsi vabakäigullaadimispinnale (hüdrostaatiliseajamiga seadmetel vabastadaülekande lukustus). Lukustada seisupidur. Kindlustada seade libisemisevastu.Puhastamine / hooldus!OhtVigastusoht mootoritahtmatust käivitumisestKaitske end vigastuste eest.Enne kõiki töid seadme juures– seisata mootor,– eemaldada süütevõti,– lukustada seisupidur,– oodata, kuni kõik seadmeliikuvad osad on täielikultseiskunud; mootor peab olemamaha jahtunud,– eemaldage mootorilsüüteküünla pistik, et takistadamootori tahtmatut käivitumist.PuhastamineSeadme puhastamineTähelepanuÄrge kasutage puhastamisekskõrgsurvepesurit. Puhastada kohe pärast niitmist(kui võimalik). Parkida seade tugevale jatasasele pinnale. Lülitada käigukang asendisse”F” või ”R” (mitte kõigilmudelitel). Lukustada seisupidur.Lõikemehhanismipuhastamine!OhtVigastusoht teravatestlõikenugadestKandke töökindaid.Mitme lõiketeraga seadmetel võibühe lõiketera liigutamine pannapöörlema ka teised lõiketerad.Puhastage lõikemehhanismiettevaatlikult.TähelepanuMootori kahjustamineÄrge kallutage seadet üle 30°.Kütus võib voolatapõlemiskambrisse ning rikkudamootori. Tõsta lõikemehhanism täiestiüles. Puhastada lõikepiirkond harja,käsiharja või lapiga.EestiPuhastusdüüsigalõikemehhanism(lisavarustus)Joon. 25Parkige seade tasaselealuspinnale, kus ei ole prahti,kive jms ja rakendage seisupidur.1.Kinnitage veevoolik tavalisekiirühendusega puhastusdüüsikülge.2.Käivitage mootor.3.Laske lõikemehhanism alla jalülitage mõneks minutiks sisse.4.Lülitage lõikemehhanism jamootor välja.5.Võtke veevoolik ära.Korrake samme 1–5 teisepuhastusdüüsi juures (kui onolemas).Kui puhastamine on lõppenud(sammud 1–5): Tõstke lõikemehhanism üles. Käivitage mootor ja lülitagelõikemehhanism mõneksminutiks sisse, et kuivatadalõikemehhanism.Rohukoguri puhastamineNõuanneVaata eraldi kasutusjuhendit”Rohukogur”. Eemaldada rohukogur jatühjendada. Rohukogurit võib puhastadatugeva (aiavooliku) veejoaga. Enne uuesti kasutamist lastakorralikult kuivada.HooldusPidage kinni hooldusjuhenditestmootori käsiraamatus.Laske seade hooaja lõpusspetsiaalses töökojas ülekontrollida ja hooldada.TähelepanuKeskkonna ohustaminemootoriõligaViige õlivahetusel saadud vanaõli ettenähtud kogumispunkti võijäätmekäitusettevõttesse.119


EestiKeskkonna ohustaminepatareidegaKasutatud patareid ei kuulumajapidamisprügi hulka.Viige kasutatud patareidtagasi müügipunkti võijäätmekäitusettevõttesse.Eemaldage patarei enne,kui annate seadme vanarauaks.Pärast 5 töötundi Esimene mootoriõli vahetus.Edaspidised intervallid on kirjasmootori käsiraamatus.Õli väljalaskmiseks kasutadaõlisoont või Quick-õliväljalaset(joon. 24) (lisavarustus).Iga 10 töötunni tagant Puhastada õhufilter võivahetada välja, vaata mootorikäsiraamatut.Iga 2 kuu tagant Täita patarei kambriddestilleeritud veega, jättatäiteavani 1 cm vabaks. Täita rehvid vastavalt rehvi küljelolevatele andmetele. kui rehviküljel andmed puuduvad, täitarehvid 0,9 bari peale. Määrida esirataste ratta laagritevõi esitelje (sõltub mudelist)määrdenipliduniversaalmäärdega.Iga 50 töötunni tagant Lasta ülekanne spetsiaalsestöökojas mustusest ja muruladestustest puhastada.Kord hooaja jooksul Määrida roolireduktori hambaduniversaalmäärdega. Määrida rooliseadme liigendidpaari tilga kergõliga. Panna pööratavatele ja laagrikohtadele (juhthoob,lõikemehhanismi kõrguseregulaator) mõned tilgadkergõli. Puhastada süüteküünal jaseadistada elektroodide vahevõi vahetada süüteküünal välja,vt mootori käsiraamatut. Lasta tagaratta teljed määridaspetsiaalses töökojasspetsiaalse määrdega(vett tõrjuv). Lasta lõiketera spetsiaalsestöökojas teritada või see väljavahetada.HoiustamineTähelepanuMaterjali kahjustused seadmelHoiustage mahajahtunudmootoriga seadet puhtas ja kuivasruumis. Pikaajalisel hoiustamisel(nt talvel) kaitseke seadettingimata rooste eest.Pärast hooaega või kui seadetei kasutata kauem kui kuu aega: puhastada seade ja rohukogur, pühkida kõik metallosad üleõlitatud lapiga või pihustadaõliga, laadida aku akulaadijaga, talveks eemaldada patarei,laadida ning hoiustada kuivas/jahedas kohas (kaitsta külmaeest); laadida täis iga 4–6nädala tagant ning enneseadmesse paigaldamist, lasta kütus välja (ainult õues)ning hoiustada mootor nagumootori käsiraamatuskirjeldatud, Täita rehvid vastavalt rehvi küljelolevatele andmetele. Kui rehviküljel andmed puuduvad, täitarehvid 0,9 bari peale. hoiustada seadet puhtas,kuivas ruumis.MüügigarantiiIgas riigis kehtivad meie äriühinguvõi importööri poolt väljastatudgarantiitingimused.Kõrvaldame häireid seadmejuures garantiiteenuste raamestasuta, kui põhjuseks on materjalivõitootmisviga. Garantiijuhtumipuhul pöörduge seadme müüjavõi lähima filiaali poole.Murutraktorite kasutusjuhendInformatsioon mootorikohtaMootoritootja vastutab kõigimootorit puudutavateprobleemide eest nagu võimsus,võimsuse mõõtmine, tehnilisedandmed, garantii ja teenindus.Teavet saate mootoritootja eraldilisatud omaniku/kasutajakäsiraamatust.Tegevusjuhis riketeleidmiseks!OhtVigastusoht mootoritahtmatust käivitumisestKaitske end vigastuste eest.Enne kõiki töid seadme juures– seisata mootor,– eemaldada süütevõti,– oodata, kuni kõik seadmeliikuvad osad on täielikultseiskunud ning mootor mahajahtunud,– eemaldada mootorilsüüteküünla pistik, et takistadamootori tahtmatut käivitumist.Tihti on seadmel esineda võivatelriketel võrdlemisi lihtne põhjus,mida saab kasutaja edukaltkõrvaldada ka iseseisvalt.Kahtluste korral või kuikasutusjuhendis on nii soovitatud,tuleb aga pöördudaremonditöökotta.120


Murutraktorite kasutusjuhendEestiProbleem Võimalik(ud) põhjus(ed) LahendusStarter ei rakendu. Turvaseadised on rakendunud. Käivitamiseks istuda juhiistmele,vajutada piduripedaal lõpuni allavõi fikseerida seisupidur.PTO-lülitiga või -hoovagaseadmetel lülitada lõikemehhanismvälja.Tagaväljaviskega seadmetelmonteerida rohukogur võiväljaviskesuunaja.Patarei ei ole korralikultühendatud.Ühendada patarei punane kaabel(+) polaarsusega ja patarei mustkaabel (–) polaarsusega.Starter ei rakendu. Patarei on nõrk või tühi. Kontrollida vedeliku taset patareis.Vajadusel lisada destilleeritud vett,jätta täiteavani 1 cm vabaks,Seejärel laadida patarei.Kaitse on läbi põlenud.Vahetada kaitse välja. Kui kaitsepõleb uuesti läbi, otsida põhjust(tavaliselt lühis).Maanduskaabel mootori ja raamivahel on lahti.Ühendada maanduskaabel.Starter töötab, aga mootor eikäivitu.Õhuklapi ja gaasihoova asend onvale.Karburaator ei saa kütust,kütusepaak on tühi.Süüteküünal on defektne võimäärdunud.Süütesädet ei ole.Tõmmata õhuklapp välja.Lülitada gaasihoob peale .Lisada kütust.Kontrollida süüteküünalt,vaata mootori käsiraamatut.Lasta süütesüsteem spetsiaalsestöökojas üle kontrollida.Mootor suitseb. Mootoris on liiga palju mootoriõli. Seiska seade koheselt.Kontrollida mootoriõli taset.Mootor on defektne.Seiska seade koheselt.Lasta mootor spetsiaalses töökojasüle kontrollida.Tugevad vibratsioonid.Lõikemehhanism ei heida muruvälja või lõige pole puhas.Mootor töötab, agalõikemehhanism ei lõika.Tera võll on kahjustunud võilõiketera on defektne.Mootori pöörded on madalad.Sõidukiirus on liiga suur.Lõiketera on nüri.Kiilrihm on rebenenud.Seiska seade koheselt.Lasta defektsed osad töökojas väljavahetada.Anda rohkem gaasi.Valida väiksem sõidukiirus.Lasta lõiketera spetsiaalsestöökojas teritada või välja vahetada.Lasta kiilrihm spetsiaalses töökojasvälja vahetada.121

More magazines by this user
Similar magazines